Está en la página 1de 7

ALZINA SURERA

Treball fet per: Cristina Martnez,Ana Albarracn, Alba Noguera,Laura Alonso, Lucia Pascual,Aina Amela

INFORMACI

Espcie: Quercus suber Famlia: Fagcies Clima: Una cosa molt important i essencial per al bon desenvolupament daquest arbre s estar en un lloc on el sol toqui la major part del dia ja que s un arbre que necessita una constant e!posici" al sol#$amb necessita estar en llocs clids# %&' (&(U)*+: Catal: *l,ina surera-Castell: *lcornoque -*ngls: Cor. oa. -Francs: C/0ne lige#

Forma: *rbre robust que pot arribar 1ins als 23 metres daltura# $ una cap4ada molt mplia sobretot si s un e!emplar vell i ai!5 els 1a aga1ar una 1orma molt majestuosa i respectuosa# )a seva escor4a s dun color gris"s i amb 1isures amb una grui!uda capa de suro# Com ms escor4a va perdent larbre ms 1osca es va tornant aquesta# Fulles: 6"n molt resistents simples alternes i coricies# 'esuren entre 2 7 i 83 cm de longitud i entre 8 2 i 9 7 cm damplada cosa que 1a evident que en un arbre com aquest les 1ulles siguin la majoria de mides ben di1erents# Els seus marges s"n denticulatsespinosos s a dir que no s"n llisos pels costats sin" que tenen petites pun!es#

Flors: En aquest arbre tamb ens trobem amb 1lors masculines i 1emenines# )es masculines anomenades aments solen estar agrupades d:entre ; a < que es troben a les puntes de les branques per5 mai soles mentre que les 1emenines o estan soles o en petits grups que no arriben a ; 1lors juntes# *questes 1lors solen sorgir a labril o a maig i desprs al voltant de loctubre tornen a apari!er noves 1lors# Fruits: El 1ruit de lal,ina surera s el gla# El gla t entre 2-; i 7 cm de longitud# Est recoberta per la part in1erior duna c=pula acampanada 1ormada per escates la!es i allargades# $ una maduraci" anual que generalment sol ser a la tardor#

LES CARECTERSTIQUES DE L'ALZINA SURERA


La caracterstica principal d'aquest arbre est en l'escor!a, grui"uda i grisosa, feta de suro# $s un mecanisme per defensar l'arbre dels can%is de temperatura %iolents i, sobretot, dels incendis que s&n un mal end'mic dels boscos mediterranis# L'obtenci& del suro requerei" molta paci'ncia (a que nom)s se li pot practicar cada * o +, an-s a un matei" arbre, i s'.a de fer amb molta cura per tal de no lesionar la pell interna del tronc# /'.an plantat sureres a la pla!a de les Caramelles, al 0a%al, a la pla!a de la Merc', da%ant del 0egistre Ci%il, al carrer Num ncia# 1arcelona en tenim 23 e"emplars#

FOTOS

GRACIES PER HAVER-NOS ESCOLTAT!!!


ALGUNA PREGUNTA ???