Está en la página 1de 8

Allah l ai ?

Vi tm hiu bit c gii hn v ALLAH () (subhannahu wa ta'ala, Quang Vinh thay Thng , ng Ti Cao), chng ta ch c th tr li mt phn no ca nhng cu hi trn. ALLAH ( ) v i n ni Ngi vt xa ngoi s hnh dung ca chng ta. Ngi tuyt vi hn bt k iu g m tm tr con ngi c th t n. Ngi phi thng v trn c mi th. Ngi l ng To Ha y Quyn Uy Ti Thng. ALLAH ( ) l ng Thng duy nht ca vn vt, bao gm c nhng g chng ta c bit v nhng g chng ta khng h bit n. ALLAH khng h c danh xng nh l mt "ng" hay "b". ALLAH khng phi loi ngi. Ngi vt tri hn th na; Ngi l ng tn ti, hin hu v c quyn lc v bin; ng m chng ta khng ti no thu hiu ht c. Ngi chi phi tt c nhng s vic xy ra. Khng c g l trng hp ngu nhin c; tt c iu l mt phn ALLAH ( ) sp t. Sinh mnh ca chng ta nm trong tay Ngi, v ch duy nht Ngi thu hiu iu g tt nht cho chng ta. Tt c mi th tn ti trn i ny u hng v mt ng To Ha, cng l ng hoch nh v kim sot; Ngi chnh l ALLAH () .

C qu nhiu hin tng m con ngi n thun khng th gii thch c, v c rt nhiu s tn ti m ta khng h bit n; Vi th, chc chn phi c ng no c th din gii v to ha ra chng. Nu ta suy ngm v nhng iu tuyt diu trong v tr ny, t nhng di ngn h ln nht cho n nhng ht nguyn t v cng nh b; ri li tin rng chng khng n t u c, khng h c mt ng To Ha, vy th ta xem nh tnh lun l hc (logic). Tt c mi to vt u theo mt sp xp rt hon ho cn c gi l quy lut t nhin. S hon ho ny khng th ngu nhin m c c. Chng ta hy tng tng xem nu mt con tu vt qua i dng m khng c thuyn trng; liu n c th no n c im dng? Th th lm sao tri t ni ta ang sng li c th quay quanh mt tri, v cc hnh tinh khc th li i theo s chuyn ng sn c, trong khi khng c mt ai iu khin? Bi th, ALLAH ( ) l ng iu khin, ng m ng trng trch cho ton b to vt, ng To Nn Hnh Th, kim sot v trng coi vn vt. Ngi l ng Duy Nht, ng Phi Thng v khng gi chng ta bit c th so snh vi Ngi ng. ALLAH ( ) ch mc khi mt phn nh so vi kin thc v i ni Ngi, th nhng cng cho chng ta bit n Ngi, tn th v yu knh Ngi. V vi nhng kin thc y, chng ta c th tr li nhng khc mc a ra trong chng u. Nu khng c s mc khi y, chng ta c l lc rt xa khi ng To Ha, qun mt s hin hu ca Ngi, v tht bun thay, nhiu ngi trong s chng ta lm nh vy. Th nhng, chng ta vn cn c mt ngun kin thc xc tht duy nht n t chnh ALLAH ( ) gip chng ta bit n Ngi, v n c tit l trong Qur'an,

bn thin kinh c mc khi n cho v thin s cui cng, Muhammad ( ) (Sallallahu Alaihi Wasallam, Cu xin Thng Ban Hng Phc v Bnh An n Ngi)..... Cch chng ta nhn bit c ALLAH ( ) chnh l thng qua cc danh xng v thuc tnh ca Ngi. Mi mt danh xng thuc v ALLAH ( ) th hin v m t mt thuc tnh hon ho. iu ny khng th ng vi loi ngi, v d nh trng hp mt ngi c tn Kareem (ho phng), th nhng anh ta li khng h c tnh ho phng. Vi ALLAH ( ) , Ngi c c mt cch hon ho cc thuc tnh m cc danh xng bc l ra. Chnh nhng danh xng v thuc tnh cao c y gip chng ta bit n ALLAH - bit c Ngi nh th no, Ngi lm nhng g v Ngi yu thch iu g. V chc chn ALLAH ( ) ch nh kin thc chnh l iu kin tin quyt cho tt c mi hnh ng, vic lm ca chng ta. Imam Bukhari pht biu rng: "Kin thc hay s hiu bit i trc biu cm v hnh ng." iu ny c xc nhn qua cu kinh: "Bi th, nn bit rng qu tht, khng c Thng no khc duy ch ALLAH thi. V hy xin (Ngi) tha th ti li ca Ngi (Muhammad) v tha th cho cc tn nam v n. V ALLAH bit r vic cc ngi di chuyn v ni chn ngh ngi ca cc ngi" [Thin Kinh Qur'an, Surah 47 Muhammad, ayat 19]

Lm th no chng ta nhn bit c ALLAH (?) Mt cch n gin nht c c kin thc v ALLAH ( ) chnh l c kinh Qur'an, bi v mi cu kinh trong Qur'an tht s c th gip chng ta bit n ALLAH. Tt c nhng cu kinh trong Qur'an c th c xp theo 5 th loi nh sau: 1. Nhng cu kinh trc tip nhc n ALLAH ( ) , cng vi Danh xng v Thuc tnh ca Ngi. Nhng cu kinh y tr li cho nhng cu hi: ........."ALLAH l ai?" ..........."Trng Ngi nh th no?" ............."Ngi lm nhng g?" in hnh nh ayat (cu kinh) s 1, thuc Surah (chng kinh) 34 Saba' trong Thin kinh Qur'an: "Mi li ca tng u thuc v ALLAH, ng m mi vt trong cc tng tri v mi vt di t u l ca Ngi v cng thuc v Ngi mi li ca tng i sau; v Ngi l ng Rt Mc Sng Sut, ng Am Tng (mi vic)" [Qur'an 34:1] Qua cu kinh trn, chng ta bit c rng ALLAH ( ) rt mc sng sut v am tng tt c mi th, v Ngi chnh l ng Ch T ca vn vt.

2. Nhng cu kinh ku gi mi ngi hy th phng duy nht ch ALLAH ( ) m thi. Chng tr li cho cu hi: "ALLAH ( ) yu thch iu g?" Cu tr li chnh l: hy th phng duy nht ch mi ALLAH () "ALLAH, Rabb ca cc ngi l nh th. Khng c Thng no khc c duy ch Ngi (l Thng ), ng To Ha vn vt. Bi th, hy th phng Ngi. V Ngi l ng Th-lnh v tt c mi vic." [Qur'an 6:102] y, vi ayat (cu kinh) s 102, surah (chng kinh) 6 Al-An'aam, chng ta c mch bo mt cch trc tip rng hy th phng duy nht mi ALLAH ( ) m thi, bi v Ngi l ng Duy nht c quyn v xng ng c tn th. 3. Nhng cu kinh trnh by v mnh lnh ca ALLAH ( ) v nhng iu Ngi ngn cm. Nhng cu kinh y tr li cho cu hi: "ALLAH yu thch iu g?" Tr li: hy tun theo mnh lnh ca Ngi "ALLAH khng thch iu g?" Tr li: S bt tun i vi Ngi

Tiu biu nh ayat s 130, Surah 3 Al-'Imran trong Thin Kinh Qur'an: "Hi nhng ai c nim tin! Ch cho vay ly li (Ribaa) gp i hoc nhiu hn; ngc li hy s ALLAH may ra cc ngi c thnh vng." [Quran 3:130] Trong cu kinh ny, mt mnh lnh r rng c ban xung, chnh l cm cho vay nng li. Qua nhng cu kinh tng t nh vy, chng ta c cho bit v nhng mnh lnh v iu cm, cng nh nhng g ALLAH (
)

yu thch v nhng g Ngi khng hi lng.

4. Cu kinh khen ngi nhng ai tin tng ni ALLAH ( ) v ni v phn thng cho s tin tng y. Nhng cu kinh ny tr li cho nhng cu hi: "ALLAH yu thch iu g?" Tr li: S Tin tng ni Ngi "Ngi thc hin iu g?" Tr li: Ban phn thng cho nhng ngi tin tng Chng ta hy tm hiu ayat s 42, Surah 3 Al-'Imran trong Thin Kinh Qur'an: "V (hy nh) khi cc thin thn bo (Nng Maryam): "Hi Maryam! Qu tht, ALLAH chn Nng, v ty sch Nng v chn Nng ( phng s Ngi) hn nhng ph n khc trong thin h." [Qur'an 3:42]

cu kinh ny, ALLAH ( ) vinh danh Mary, m ca Jesus, bng cch k v b v thut li cu chuyn ca b. Cu chuyn ca b l mt v d tiu biu v lng thnh knh th phng duy nht mi ALLAH, v s th phng ht mnh v ALLAH s mang n cho chng ta vinh d i ny v i sau. Qua cu chuyn ca Mary, chng ta bit c iu g lm hi lng ALLAH ( ) v Ngi n thng nh th no cho nhng ai c gng lm Ngi hi lng. 5. Nhng cu kinh ni s khng tin ni ALLAH ( ) v s trng pht cho nhng ai khng tin tng. Chng tr li cho cc cu hi: "ALLAH khng thch iu g?" Tr li: S khng tin tng vo Ngi "Vy ALLAH thc hin iu g?" Tr li: Trng pht nhng k khng tin tng "V nu chng (nhng ngi Quraish ti Makkah) cho Ngi ni di th chc chn trc chng m dn ca Nuh v ca 'Ad v ca Thamud cng cho (cc Nabi ca h) ni di (ging nh th)." "V m dn ca Ibrahim v m dn ca Lut (cng th)." "V ngi dn ca Madyan (cng vy); v Musa cng b co buc ni di. Bi th, TA (ALLAH) th lng cho nhng k khng tin, ri (sau ) TA bt pht chng. Bi th, (hy xem) s trng pht ca TA xy ra khng khip nh th no!" [Qur'an 22:42-44]

Cu kinh s 42, 43, 44 thuc Surah 22 Al-Hajj trong Thin Kinh Qur'an l in hnh r rng v nhng g s xy n cho nhng ai khng tin tng ni ALLAH ( ) . chnh l s trng pht rt d di, v hnh pht y l cnh co chng ta bit gi ly nim tin ca mnh. Chng ta bit nhng g khin ALLAH ( ) khng hi lng v Ngi s lm g i vi nhng k Ngi khng hi lng. Nhng ai chu suy ngm v nhng cu kinh cao qu trong Qur'an s c th c c kin thc cn thit v ALLAH. H s bit c Rabb (Thng , ng Cha T) ca h l ai, trng Ngi nh th no, Rabb ca h yu thch iu g, Ngi khng thch iu g v Ngi thc hin iu g. Qua vic khng ngng c Qur'an, kin thc y s c th thm su vo tm tr chng ta, ri gip chng ta gia tng nim tin v mang li hnh phc. l l do nn coi trng vn c Qur'an - c v c gng hiu ngha bng ngn ng ca mnh - d ch c vi cu mi ngy. Vic to dng thi quen ny c th mang li li ch rt ln cho tm hn, v vi thi quen ny, chng ra c th n gn ALLAH (
)

hn v hiu v Ngi nhiu hn.

In shaa Allah (Nu ALLAH mun).

Bin Dch: Muslimat Vit Nam Ngun: c trch ra t sch "Who is ALLAH? - His Names and Attributes and their Significance to the Individual" bin son bi Umm Abdurrahman Sakina Hirschfelder. International Islamic Publishing House (2010)