Está en la página 1de 33

S O·~:~-I c ~ 0·--'-'-" S.

·

'_' ,,_. .' J , .' -.

I I~I I~ l A .", IIA· I )i'-J DE. lOS

-I ~ I. • J

·1" ,II M·:· A-' I

• ,I • t, (. ",

- - j". .

"

f) I

V~A

IR~BAIDA'V1A (OR~NSE) 1 962

. TIG O'S

i,.· , :,," "'-'. r: -""" :'" "-"

AN., .; ·· U····.· .r :

ALlUM' 'NO······S····

. : i," ":~' '. " ".; .:...... . .

D 'E

RIBADAVIA

Direccion postal. Garcia Penado, 8 - Ribadavia [Orense, Espafia]

T 1: ,. Ion l '75-

~ . , e I e':_:L ."" .. 0 . .... ~'"

..

Q,ltl'A'-",'Fi ~ l)E'N A ~ r' ravasia p,: inos AJ+~' 1', M, L\[)n'I'D-'"

-'f'~ _ A _ ",'.- "j .. ~ ~ _, --.; • .01' '&U ~' -:'~,I, -. J'l._ ..

Pa.I'a Iflll.g·s·iro 96'''11'101,0

Obedece le publtcacicn de. este catalogo el imperative de servicio en q't..le se 1)!ran todes las Asociaciones de Antiguos Alumnos Maristas ..

Queremos porter ef1 manos de todos los miembros de A·D,EM·.AR un medic qlll'~ facilite el conocimiento mutuo , que es IJ8se (lei alecto Y' de la ayuda fraternal Clue ~.I I dos debemos prestarnos. De ahi las tres seccicnes que comproride este cetalogo:

II

f ! 1, ~' ~

1 .. a Rel'ar;:io.:n nomin,a), con. eI dornicil!o de cada uno de nosotros.

2. a ReL:aci@" plra,ie~i'cn·,at~ en la qtJe tratamos de espec ifice r, en Ia rnedide de Io p ••

sible, 18. profesion de cads 'uno. La hacernos con. UI1a deliberada intencion: .qu cH n uestras relaciones sociales, en n uestros riegocios, e'n las .f'uncfones labora l .s, 1()~:, miembros de ADEMA,R acudan prefereritemente a los compefieros irrscrltos en ostu Iiste ~ Es debar Ide herrnande d.

r"1a n.r r h d h J

,.J., ftEH'ac,aon p'c,r ,iiiiltion·e.s,,· que esperamcs haya c e servir para estrec iar razes Cl'lf r~(

qui t: .~! os 1 alma rgen (i,e s II traba] 0 r [1 en en ill eli n acio n es a rtistl cas 1 dep 0 rtivas, etc, 1 ,l::lr l r d.' ~ pare forne ntar ia coincidencia 11u111.ana+

. .

Con el tiernp 0' habre de sur-air otra seccron, q_"U8 existe va en catalozos de :': I r"i'1::

, ~ . ..-' • , J ~.J

Asociaciones: la ltsta de industriales, prolesionales 'y comerciantes dtspuestos a C rn

ceder descuentos en sus riegocios 0.1 ser presentada le te rjeta de e sociado .. Ser(~ uu ~~

LOt i~ i en Rfbadavle como en. ctras parties, va que le tarieta de una poblaci6n sir-Yeo d'l.n ,\~ quiera estos descuentos S6· hallen establecldos ..

.

lJn ejernplar de este catalogo sera e'ntreg,ado a cada miernbro de AD·E.MAR de

11 i ~ '" ,d'lV'ia <f Sendos ejernp lares se errviara n . igualmen te a cada una de les As ocia cI on es

. ~tr ,-:: qJafia y a. todas las Federaciones del Extraniero ~

Sf con este catalogo hernos logrado f.acrlitar el estrechamiento de lazos entre nos[dill' .',1; habrernos contribuido a realizer e1 primero de los afanes de ADEMAR+ Dtos t ~) q I U e ra ...

LA tum» DIl~EC.TlVf-l

I II

J u N TAD IRE C T' I"'V A

SECRETi\.RIO

01 D8!nlJro L DrS Per-ez

TESORERO

D. Fr-ancisco Garcia Mar-quez

VOCALES

0,1 JE~SU'S Pousa Caridedo y 0'1 Carmelo Gar-cia Costa

ASESOR

R, f--L Man LJ e f R od r~ rg u ez

PffESIDE,NTES DE COMISION,ES

DeC'-ill t 11. ra . . ;, . . . .. . ,. .. Co •• ~ i! .. • .. Ii i 4, • • • • '. "'" ~ + • 4 ~ .. • • • if i1

De Asistencie y Delegndo e1.1 el Petroneto del Hospital:

.[J,e Deportes ... ' ... , . , ' ... , , ... , ... ' , , .... '" .' .' ' +. •••• ,n "

,De Llrbenismo ", i " ,. •• " •• ~ •• ~ . ~ •• , , ••• " .' + '. " ' • ., <. ~ .' '

B ;;1' J-" r t ,. . ~

1 .) .~: 1 0 '~.'- elf a rIO !I' ; ~ • i !!I !i II ,F 01· II • ~ 'k ;I Ii i 1. ! ., III ·il . . o' !Ii Ii ! oI! !IoI ~ !I • Ii !I ., • • .. .I!

01. Manuel Ruben Gar-eta D'. Manuef Lopez Mar-quez

D~' Emll!o Gomez Casasnovas 0, Antonio PJnaj Oavlra

D, Antonio Tovar Feiico

LIST A DE SOCIO',S RELACION AL'FABETICA.

l\ D,{~ ;\. RAI_IJO~ F]orentjl1o~-~Puerta Nueva, s/.in.--RibaclavifL

.A. l I\1U'INA IGL'ESIAS, Fl'ancisco,,-~ -()]i,reixH~ s/n~~Rib(1:daivia4 j\I··~'lul·~ A. R oe H A; J esiis .-- Travesia de Santiago, 6 ~,-Ribadavi.{t4 .l\ f 0:\1,SO DEIVE~ Serafin .,-Avenida del Ribero~ 54,~-.l{ibatlat)ia4

,}\LONSO ].\rEUELj\~ J Jla.n_4,--,rVlo~t'irl~ ,2~), bajo .izquicl"dt1~~,lY[ onlorte de Le m os, .J.~ l.ONSO Iusra C~al11ilo.~Salltidgo; .27,. Ribcdnui«.

/,.. 'LPN SI-) J- t C·"1'"1 ~f J' o ·se.r· --,- Sa 11' 'i'"lfa, r tiri ~) 1 __ ,RJ,~l)'~fl F)'·Jo· .. i a

Et"i., . .... L.. '.. ' ,. .!~ .1. ,SL...1 ~ ~, : '. u _ ..:..1:.1". L·. '; 't) ... of! ' • [.. ( IL,~' I,·f-~ ll .... .(. ..

!A:lJVA.HEZ COIJTO, (;il.-Sallto Ilo111.in.go, S/11.,~~RilJad(q:·ia.

i\LVAHEZ C,Ol)TO., J o.se,.----IJabcllolle.~ ft'.el1ifr.~ :l ." puerta izquie-rtla.---()ir;f~.n..s,e.

\. Ci C }1' 'I' '" {'J"} 1)

.!.iLV.A.ftl;:Z k.--;EN·.ltA.. ~.Hl~lus<> .. -·' iigueira :",._. ontevcc ra t.

~\RAl.\JO .f\LONSO~ Leopoldo>- -,S.an ~~'T;=ir'til1_. 231 .. 1.,oJ-~i?Jada·vi(l., .1-\ II /!. r.r o Mos QtlE.HA ~ /\ n to,ni()~,-- Bibadeoio.

An .~L;JO 1v.IOSQ·UERA., V.ieellte~~--.J ose Arrtoriio '1 ~ ... ~- Ribadaoia,

~~ l:t 1,.. r : J' n p ~ R' R' lC Y J!: 1" r- 'iC~ C'~ '-" 1'1 'r~.oiT" ,. +" --':I ] 9: ]:'3; budcasiu

l·:,. n, ~'-I. ~_.)' .I.~' 1-1 '. '_~ .J.'; - i. ~ .~ t;S"- .. ·--~r..:'.l_l_. J_'t'lbr du_., _ .. ' ,---. '1..1[,_, .. " t,;,·(t. (}.i:. '~:'"

11 01JLL{J:~A. (~ONZ .~LEZ 'I. J O'3i(~ .. -I.f'tal:lf':; el os. s'; n ~,--l\.ibada'via~

_.. .. g

~~'I·Tr.?'Gj'-~';';:: v /i.-r -1~"~·('ii'il·r~l'1.t _ ~'1-··1·1·1·(~1~~-.n('1 'f')'I'::rr" ':'.;;,-~ .• ~·~('-).,I':~'\:r.a.~1~·"··JI S /11 __ R·:·/l·;.'f-),tij,J'I·_n- ... ·;,,~

I J.! ..... .1. \. .7 \..1- r!"'-J .L ..!~.1 ,. tl.,. ~ r:. I it.. ,. ~ ,. __.' (,,' __ ,J' I L.t'-, .. " .. ,;I I ~ CL·... ~ t-'!L • '. _.' ,J., ~..~ t~~", -, i.. .. ~ . [~!L 'l (. t, I I! ,I· -,!,) J [.f .. 'Ii

f~A.nA y A ~IEND EZ~ Lorer.zo 4~' ~,·lltlerta N uev a ~ s/ 11 .. --- .. Ribad au ia .. {::AI,VO It'D I;: IG' rE . r., i\lfl·edo~·~ - Do:nP'ed.ro; 20-7 It, ~-J~J tulrid, r:/\.K 1 T n or SA·N"'f..l-\' L'~ (~.l~.;-'; ~ ~el'~] ]~j:n ~~~·R ibadar ia ~

..

( : \ It ILli:~{A (JLIYAnES; J (~S.(:~ •. ,,~- (:alvo Sotelo~ S./·ll~-~ . .Il£budaci(L ( ~A It It .1!.~nA (JLIVARE . .'S~ Hamon se- ~~Sa.n ~Iartin., ~12 .. -·-,Rib(l(l'a·via ..

( : ,t\ :""-Ij\ ~ r..,!-o ~·EN· : D·.O·. J,····~~·e; '!Vr'~l' ':iI'il. -~ alg ? d· 0 1dfO~ .~C·'l-O,~·iJ,. 9: _._. _. t» ib .. i'l da 'f) ; rt

J,I.-') lli. 'I~ u . - - '. _~ '. V ...... · . ;,,;;.. Vl .I!..i(]J, 'I! P.. .. ~ J.. it:~. _ 1 V J ... "W·· ... 1-'1" ," -r _ II t l." . U al \.~~, 11- "-;0.[, ..

. . . ' ..

( : i\i~j\ N'L1VA.S I{LA1\TCO" Manuel.s=Chalet. Alameda, s/n ... -Ribada.'via.

~ : 1\ ~A."iN[}'tli~·~· ·\t .. \ZQlJEZ~. r.rirso.o.-.Avellida Hedondela, ~./·n ~-ll·ibada.Dia.

. ,'--' 'S-'1 ;\. 1 (·.t I d -i\[ ~ ~ I)' . l J' d' .. · l R 'l i .

(,A~·TINEIRA . s ~: OBltINO; Ange .. ~:,..iastre __ o ue J{ .. 1i10~--·- artuio .... :~~. ·leta·· .·.t·Ja(a"Vla~

,( :,0 H ']':I~ S (;ONZ}\L]~Z, 1--1ean.dro .. ~Quin,es ({)rel1S3.e) ..

(:4)oJ(T~ES tllERl\1.ID.A~ (;tBne:t's.in.do,,-Ribadavia~

( 'o n Tli:s Hz RI\1IID.A~ 1\ia11 uel ~·~~-Ribadavi(l.

(:ORT~~:S R[()"i\:'EGH u, Secundillo.--()liveira.; s/'n F~uRifiad'a1iia,~ (,:OR'l'IZO C:ARHALLOt Antonio.s=Puerta N ueva, s/!'n.·-· -Ribodouia.

Couro j~Ol]ZA, F.rallcisco .--1\ venida pr'incipal La '(:arTota E(lJ ~ llI1~1"ancla, a.p'r ~ 23 ... +--·- J/ enezue! a. ( ~ I: If\; itS JVfi\'. R r~ iNEZ,~ Arrtorrio t·-Ribadaviu'O

r : T' 7\,r[ l S"" '( I

f~ .rr A'-"10S0 ... .JATh'rAS,~ iV·la.flue. ~-~ ·an.'tiago lie.ronLpo.stel'(l..O'

(: i-I At) DOl\lliNGlJEZ, Tellno+~J ose _l-\IltO!lio~ 21.--Rl:b·adav"in .. t~I-IA'J RonRIGuEZ, Antonio.e=Plaza '~'layor~ 9.-·Riba:dav:ia.,

'"

{':lI.AO 1,oDnjGUEZ~ Ca!niJo .. -'Q·u~eipo de :L'lallo, 13~--·R£b(H.la.'via ..

(~lIA_.n Ronnicuaz. Ser:)fin.~Jose Antonio, 3~~~Rib-adat}ia"

'~) ..- A" J' '" C' d C b lli , D 'b' d ·

LAVILA .. i\.DAN ,. "Dse;,~--·.~.arretel'a ' Ie· .arna Iino. s/n,.,-··l\.l·- Ct, ·,(nUl.a .•

fl r i V-ILA E STI~ 'lE-Z 'I .Em.ili 0.-. -Car:retera de O]:e:nse.. s./ n t--ltiba(lnvi.([,.

. ~ ..

l) .. \VIL.A l~EnNi\NDEZ; l\{,anuel1P-Ribada'Via.~

It{v J LA Roo R iGIJEZ.. Bernal·do.~·-'Cerva.n tes, l .. ---J? ibada»i a,

:' .

·D.4. V.l. LA. Rop ~ iGIJmLZ~ (~on.z.alo.~-Sa]l Martin, 37 ~--.RilJa:d(!'vi'a.,

D ii.v IL .. ,\. SAN'C FI EZ~, Fidel.~ l'laza de San Juan, s,/ 11 .• ,----.R ibadaoia.

rl) ';'"l r 11 L .:!o S-'; l:"\'l C H' 'E-:' Z" : J~ I a: 1" m e:.· ~~p- . ] a Z '('II (;l e .S:~ n J: II an ..... ,1 n -.~ Tl- i. b ..... (I da v·: - ·;U· t .

I n.·".Ii, .,"l ~._ 1:11., . .., -'. . .._ . UI... .k., iL . . . C. . _., ~ .' ...• 1-\. ~'..t. ..... ~

D'E.i-; ~ -r:TO' ,f"""'i&.. ~T' RO' J Q5··':t'1· S:-· - .. _'pi-. o ;In''p'' as . f-'l~~ nebre I;;f: « L,"J 'N' ·"TUI:,"'\rq » - .. ~(i~O, .n id e" B·: sa raj as, 1--' ·_·f\.e ... villa.

, :11., . '~J 11 ,::., . . ., .. v .•... . , u., _;L. . ....... . C~.·.......·M .) • A .. .... ... c. . . ., • ~ ...... ' ......' ~ •

. DEAN·~) IGLESIAS, Segun.do.-~F:ran,celos .. -i-Ribadaoia. (I~ oy CJl Alemani.a.},

'l)fAZ 'FER·Nl\.B DEZ., (1 Dliz.a'1o~-- -ll~l oriiuurumse=-Foarija «()rel1se).. '.

(

D-... \- '" - ]'.., · R!o!" . ib 1 ·

lA.Z/ AZQlJEZ~, ,'~ ,l~nl'lc.:~:co.---,·,':,t, aaauui.

D{)l\1.1NG'UEZ FHEIJ IDO, Manuel.s=Calvc Sotelo"} s,lrl.'-- -Ribudauiu. IJONIINGU,EZ ROSEN'DO, ,~l]tonio.-' -Travesia de .santiago.,~Rrbttda·V'ia~

C7

D,o~!JfNG DEZ RO,s'JLNOO; .J ose .. ---San I\.Iarti.ll~ S:l 11,- - -Riba·d-eu)ia ..

'0 ' R ,r '\ 1 10>-:-1" '~ ~ 1 f.. 'J' Tl' •

l 'to) RAN .•.. OD RIGtJEZ" An tonlO.- ,"1 ernarui nos, . o-~ .1)...-- r '(go ..

ESClJDERO (:EN'~rR6N; ~erafin .. -...-J ose Antonio, 1. ,~; ,,-~Rib(1da'via~ ESCl¥'DERn (~AI .. LEGO, Al£l'ed,o.-Jose Antonio, 28.-- -Ribadaoia. ,ESCIJDEn.O G,J\, L'L J.!.GO .. , BeIlito,,""---·'J" ose Antonio. 28.--R£bradaviaF

• r""' I

ESTEVEZ ltL VARJ1Z" R[-lm6n,,,-1~. Safltiago, s,/n~-- Ribadooia.

EST1';:VEZ -'l~~ZQUEZ~ Jose.-R·u.a de Hornos, S./Il,.M~----·Ri~b(:f,da"v1:(t", FEUEltICn ALVA JfEl, J oSC,-----Cllfl:OS F.,rrl'iquez, 17 .. -0rense,! I~E I.J 00 l.llPEZ ~ C asial1_o.-J ose .Antoruo, 1 it .-----R ibada oia ~ I?E~.JOO LtJPEZ, Manuel.s=J OSH§ Antonio, 14-3.() .. <-Ribaduoia ..

.. ~" J"" J " 1\ ,1 Il (\ I' 8 lE ,'U "b": d ·

[-E n l~.:\NnEZ jiB nAl_llES~ . ose.s=Merel es x.au a~.'.'·YJ.IJ'~ "-,ll.l,'{l· ainu ..

-1' ~ J] Carb 1'[ J I jj ~ / ('''' )

F E IlNAN'OEZ ~:ltL,rA REZ~ 'I., u.jOt-~G·at,.,a·, .•. etxa de .r:rl vra.- =! Urense , •

F ..... (''i .J 1 iarul .. ('""i,~' s· '1 .( ~ "]" I 1· J"~ "z' 1 ·

_. ,E'RN,AN:DE'Z ; 4ASAS" .!.1~,eJan ,TL110,,-'_.la.J'/o ~~ote o, .. ~)..."O c re 'lH,;,-,,'\'l.'j(tC:·(t'Vlrl.

FI~R N~{NDEZ F:E:RN'f\.NJ)EZ~ .l\.Ifo:nso.,~~-'- -Puerta N uev a.,-~-I{£badav.i.a4

'FJ~l~ N AN.D'EZ Ii,los, Alejandro .. -~-Pl. del (;·en.eralisLn1.o, J 0,81 0 __ -Ri,b(ulal',ia~

]?c ,~.:,;;'Ai'SnEZ Rtos, Antonio .-- B 811CO Pastor _-,--B area de V« ldeor ras 4

'FE ='~'N.{NDEZ \rI~~AS, Ciesar.~Pl~ del '(~'elleralisjlrlo.. Sol rio --Ri..bftda1)'ia~

FE a, n. EI HO Rosnreno, J esu.s;-.-.E stacion de Ri.badCl1.:.i a .

Fon-r E~ 'lV[~J R A,DAS~ J osi<---C::d,za¢la de In \T iga~ l7-~~ _',J ill exi.co. 1,3 ~ D i F. 'F H:El J mo .Dl\V1LA~, }\llg,el,: '-'.l~ v. Calvo So !elo~~ 2 I·~-·R !b{f.davi.a.

FR 'EIJIDO DJ\,VIl.,A" J esus .. ---(:er'vante:' ~ R r / 11~·~,RibHda·viur

FREJJII)O v'tN,AS, ·De1.nliro~- -Barrio de Ia Estncl()ll s/n .~~Rib(rda1Jia. l?nl~tJIDO \T1N:4,S" i\1.auneL-- .. -Barrio de Ia Rstaci()'lL. g/1],. -l-?,i.1Jadavi'a~

( : '\ H. 4: . A. i~.l. VAnEZ~ ]\J art uel l.{.'uben ~~--~N orte, 1 .. - J{·,ib{u.la·rl~a~

. ; .. , f· ~~L\ (;.A~At\,OV}\S~, J OBi, Luis .. '-~(:a}vo Sotelo, '7 .. -llibudal i«, (; ,', nei ~ C:OSTA., (~arlnelc;."~J uez \1 ifias, 1. ~--.Ribct.d(t.via~

'G~, rr :~,"[:r 17"-' E{:' -"1 -: '~" J' .. ,6, :\ ,. '1, ,~ 7' R' 'b' ' id , 1" n

J~J ~ , l:' .. v .~.z, . :.,J nl] ,J. 0 .. '-~. 1 0 ~,,,-., ..t:i. 11 ~. 0 nl 0 , .. -~.~ 't, a ,a ·t· .~,:..l ".

~ESTl::,VEZ~ ·Rafaelr.----Salg:'ado .... :-1.oscosoo; 1 ~-·-.R·ilj(l(l{1tJia.

/ ' ,

I\1J~RQlJEl~ r\ vel illO.-....-J ose .Anronio, 18 .-~J~.ibndaria.

,t ; 1\ It ciA :!\~t,\.RQt.l~Z; Fran cisco .. -t;·e:tle1.~.al ~1::o1a, 2H.--··-R'ib(1dClt.~in i ~ ; J\ It (:."'A J\I~~I~ Ql1'EZ ~ J LJJ 0 .~-. J ose An tonie, 30 .. · -R i'bcu,la1.da ..

~ ~ A It (:'iA 'l\~i·_4nQ1JE.z'! J 11Sio I uis~·---f;·en.er,al Mola, 2B .. =-Ribcda: ia.

... 1\~' , , .~ 1f 1 T F ,"- ~ ". - R' . 1 I '.

t ~Al{CIA H<~.An:QLJfZ, ·~·,,·'i211u.e' ~'--Jose Antonio, ;}o~---- ruooaa»ui,

r~ r\ H CiA :REGL:EIR.O~ IVltUl11Cl.,,-,-·C .. / (lIiveira .. ·-Ribaclavia.

("!-AH CiA R.oDJ~.iG{;l~Z'\ E(ll!ardo~·~-·Pla.za de Espaiia, 13.-I/u15o ..

( '\ ~ -R' E']· C'I] 1\f ! R' +b I ·

... A n r-IA .' OD U 1(; t: EZ ~~. ,11.1.0 V10 ~--~.]a C!;!tH 0 l~!~ .oscoso, S J n .. -i-runa: .a Vla~

,~-........ .. ..

I( ;'AR (:iA SAN1:~ORO.!) Castor .--J ose .A .. n tonio, 7 ,.~R·£.b(ula'v:ia"

{ ;. (iVI F Z il, D .. i.N·, Fr LUleigc(",,-·(::·asa S,1.11dical" Tra viesas .. - V ieo .. {~()1\lEZ CASA.NOVAS1 E(hlal'do~-~ Villa }3ellaVe.llt~ ] l .. ~.T.Jc()n~ {~brvIEz 'C~AS A xovs.s, En.ilio .. ·,.~-.J{£bac.l(l1Yia.

(;{)l\;1i ~:~z ICLESIA~.. ,l\ Ilton.io+.-- .. .l?ibadavia.

,-

I~ ·~6;!VrFZ IGLES lAS, .1\1" 2;inliro .--l\iolinos '·Ulloa .. ~ll.ib'adalJia , .

... -

(;·{)J\fE,z J l .. srn, I\1.au.ll' el.~---·R ibadauia.

C;·()i\fE7 ']VliGui~z, J oc:.e.-··Jlu.a de Homos, 5:3 ,--- Ribada cia.

('\ " \ p'" - J" Tll':.1 ·1-:'1 ,] 1 C' . '~'l" , .] 3 'TT ~

"'0:\1 ~~'lI'l!:Rl~Z~ -' uun . -.['. ue ,.\ ernanno e' Lato reo, ~',.-~1/ igo ;

( 1 ,~ ,...-J" '"-Ii 1" ,r.. ("'1 .• , } I .£~. '1. Z· •

.~rfOlVII~Z tER I ~ ;:,eClj 11[' Hl0 •. - - or.:~all ,1.Jrlsto, )a· .. i --.6:\ l-O(lC:U.tlt(f.

{~'ONZ{I EZ FREI,J mo, ... Arturo .. ...-C:alle (leI i\ via, ~//l,.·--l~ibad·avia ~ GnNz ·\L'EZ FREIJ ID()~ Ra]r1611,- ... ---(~afeteria G·oya .. l~l~zTliz~~-·J/· igo. (;-Ol..i:ZA1.JEZ IG1~1ESIA~ - nOselldo~--:"Calvo Sotelo, s/n.~r{.il;)adal,i(l~

"

(;·o.~z}\ ;:~EZ T .nR E1\" zn. Fran c.i.~co~~,Sa11 1\·ia rtin , ,,1;) .,--Ri'b((,dl]'vift~

1U

/

(.;·O~ZjiJ .. ,EZ :Fe:£<: REZ, i\11tr~]1io.-,~Ptaza deJ (JLispo Frius, 12 .. 2,.° derocha. -Palma de (;TUfL (~~Hn'~H iu, ("ONZALEZ PEREZ, J (-~=;1J.S~ -=-Ig]esia.s~ 4,.--11.'i adrid (19) ~

C;'ONZ{LEZ l{oDR j'Gl iEZ", \;- enancio.s- -Peacaderia vie-ia~·---R,ibadaviat

~ u

(~oNZ,tiLEZ STJ.AREZ, Ricf~rd,o+-Jose Antonio, .s/:n,.-R,ibadavia.

(~ONZ.,{L:EZ T,()lJZ,A,; Carrir,i:lo • ........-P'uerta N' ueva, s/n.----f.lloy, en ',l enezuela )., (;-O,NZ.~LEZ Tov.su. :Frallcisco~-,Ce.l'Vnll,tes__ 1.~,~.l?'j'btld·av£a~

. ~

IIE'fLVIIDA, !1'E I{~itiNDEZ~ Casto~"~"-'.RibadftD:ia,.

FI "\ 'T ", B R 1;0' '1\ ~r 'R ib I ·

, .. ' EH:r.dIDA ;./ i\'ZQIJEZ" . ,'. enito,.- . ,oc·rlg1~_e.Z Moure, S,/' ,n, .. -' "..f:"ilCaVl-a'i

I CL:E~ ~ IA.S BE R'N l~, n DO... Antonio ~-- Fl'a.11Cl S{~O Aranda, 4~6-1 ~{l ~ 1 ;; rL~_B arcelonu,

~ ,

B,ERNA1'DO" .J O::5C JVlal.'ia~~-Sa1.1 I\~fartin.. s/n,"--~=l{iba(lavia ..

7 ... ,

FE RN1\T\TUEZ" J esus.,-=-Rtia (Ie JI.ornos, s/:l1~-Ri,ba,davia'.

,FgUN'liNDEZ;, l\i,alluel~~C~al'retel~a de Santa Cruz de RivC:ldtillat-=~Breda.

I F' R" " :'J. I C-·.... 1 '1 C .' o 3 C I .. d :11{ l id

,~G 'I,Ji; SI AS I~ R E lJ IDO~ "_. arae ~-,:, "a 1'( enai ,! .asneros ~ 0":' .,J' izquier ' a .~it. , !If.JT ':t

Jl!,~TE G·6l\iEZ~ Franciseo,.-Pu.erta l~l1.eV'a,,-" -Ribodauia.

J u ~TE· ~rOlTZA, G'il.~, -Salgado ]\foseoso., s] rl..,-,Ri.ba:da1)ia~

I G" J i' S I 1M" r:\ D "b d ·

"Ez6N ,;'~,oNZALEZ~, .,' o.se~~-,,:. algae 0 .!.l oseoso, 23,-~.0 ,,-'-~llt,· -aatuna.

L.IR,~~. '.RODHiGlJEZ" FuIg'enciol,~,D'oetor Ca.1?racido .. 15 .. 1 .. o-J/-i~)'o"

... ". ,0

LI h":; RODRiGIJEZ, J'l1]io~~(;en.eraI l\;l:ola .. ; s/'n,"-J~ibadaviat

J /J.I' 1·~l~.HEz; Del111iro+~-Oliveira.~ 13 .---Ribarla'lJ~i.(tt

Loraz }~l:t.4RQll.EZ, Manuel=- .. -,J ose Antonio, 2~-R'ibarl(Jvia~

-L'" Q' ' J" f" F I'}"' J" f" A I 9'4" 4 C' L ,r

.. O.PEz: .... (JIJ A,DA, ,i ose '. e, JXi~- 05C l~n tonic, ~~, t .. ," ~,O :'.-' .. , eOl~I'

t.,OREI'\IZO 11oDufGlJEz, .Antonio.« Alfredo Vicent, 3 5"'5t·} ....... ~.[~a. Coruiia.

1 R" \"'" ". P" 1 . .1 C' J j R' J .' 7. d 'I

~O R ENzo _ on RIG u EZ,,'" ictor .'--',:. Iaza U.e ;;un; uan, 8/ :n .. ~', ,"[()(l' attl·a~

Lo N .E,NZO SULL,EI R 0, I_ uis,---rrra,resI.a· Couto (P a tio ) ;;, ... =Orense ~

C "1"'[ d ·C"1 ,. ,. d P I",. T;"

~ U,LEl. .. L, jJ,I' .. (j;, .esto ~--.........' OlUlsarJ.a t, e , __ 0 lela ~'-~,. 19O"

F AL c6.,N,~ :s ell i to~--,A llariz (')rense)"

,PINLA~ Antonio>- ,,..~"itv,ellid.a del Ribero .. -Itiba(l(lvt:a.~

TG]- I ~IA~" ,1:' :7' ,.,..1 i,~ ~ .". :;1

IGl .. ,ESIAS

] ("I'.... ''[,'''L ~ 'IA' S

.,:.-.L..!IC!.!Si ... "

l\IA"HTi~TE.z IvIA1tTiNEIZ J\!IA R.l'fNEZ

\ I' /\ '" I',~ I~ 1':/. f {un n ; (; ~ ~ EZ '1 Amand .. :h'-- Riblula·viul.

. I i, I ~ \ 1 , 'r;'I ." -'-::t • 1 1 . ( r 'J

" ~ u ~ I'~ ~ \,,, lJ L ~ I\'.. },_ V e J nO.----J~f r,a,n.q·.,u .. erran,.-- .l\,(.otJC(f'V1 a, " "~~ 0\ en

.. I' '. I!-"

\iI\ -~, IIi (~A . -'\ ~. I' .,~ ? ~) .,

',1 I): U' I II'~ . n 1\ ~~ '-~ J:- A ~ ~ no, , .. l!OPO mo ,,--'J! ose .i1 .. n toruo :~J ore Lon ~. J;j .. "", ,'.

1\ I ~ I-~' 'I ~,!i I.' II,~ j''io.J ;.lNTIJ; i1..' 'if T ·.Ylr~ ej,:' ~-.-p" 't ~ ,C' .. r ta "N,' 'lll,Cl"l:i' a ~:. in, .rJ i .("1",;' rrt 'l" a

I ",II, I !..! " I ,I,lt. ~ .• ,jl .. I-.J' .... ~ iI~ ".:~ ."'i" .1~· ,I ,.. '. ..s.. _... .c~t., &,~ 'r I(!! ~! '. "., ~~"I./'"", v ........ ~c.. :.I{I .. of!

I ., ,.,1' ",(~: U U ~'i\.f'o1 C H.EZ~ ~VIB:l111el'--.it\:ntig-ua Parra .. --,RilHl(~{fDi·a.

\,. '-. .~ E" ". I"'i ~ 1 1:.~' ,01 1 .

I ~ , ~~' 1"'\'. ~ r.~ 0 Ii. Ej\~l) ~ .~ lf~ Z:<:~l;O,. - .- .~ stacion '"~ er.l'O-cal'1'1.l.,-- -1".(. L-O(tc.c: a UI{l.,

, ~ 'r.. 'f . . . J r 'R' ... 1 C" - • .... ' '3' I) 0 V' ·

'1hl(I'ILl~~i\nE l"t~~.~\R'lIN.EZ,~ i. esus .. '-' .ua ue bal1tlago~ ~);, .. ~, ---.' igo,

1"lll Nt: ) ,f". l\ LUi"'\7S0~, l\,dolfo.,-I~',esidelleia de Catedratic(Js~----,-ltl (ulr£dF

\ ,'Ii.' f' "8' l ~ l ]- ... It -' J'" • b': l '"

I I f I ~,.\ ni~ ~~'r/ AZQIJEZ~ jel].ltO~--~-};'~ venrua . ose .i~.JltOIH O .. --·,J'~ .. unuiauu),

I\IIJ:~ ~:l A llnoJtIGtJF.z, l\,TI1adeo.-'Cal'vG Sotelo, S/ll.

I III·': f Ii. ~\ fLonH fGUEZ.. Man uel ..... ·--1Calvo Sotelo. 7.,-- ,Riba·lavl+a.

, ,

I ,\ u I,J I!~Z ~.sC'l;DEnO~ ~t\.nto:niot-.-.-Plaz,a de la n-1agdalcllu.- l~ibcdav£a~

I 'II' • 1',"'.. -\. I ~r A. n E' 'z· A.n{·("lI-ll' 0 (. i C arud .a () '~.l·O-'l lort ,.. (lE' f /.J 'H"i o«

I'; i , ....... 1' ":'1..l\ . '''11 J.-\ .. "~.'_,' L' .. .,- . .r. . c: ."t.-s.',' ... .:,. .. " .... -_. '.n', , 'J.·rj' :"';" ..... , ~ ~ '~J;I'~do J~J'.,

or .F'.

II,. ~', H ~,~ 'I. l\ It A lTJ O,~ Em il ~,O,.-- -S,antiago~ 6 fJ,-.--.--,.R,'il-iadaT'-ia.

I JIIo' U~!:/,\RAlTJO~ .~Ian,1:1e1.~-Ribf{(la'vi'a.

~ ~ ~:~ ~. Wi:Z C: d l..iVlENE R O!J J ose, ---r\ba,d ,Zafn rt ~ 9 ... 4 . ". 2 ~,a_" .. -- B orcelo .I1.a ~

11i1:~,Ij!J-i~J"J' l~O"'.':\}J;E-'Z' I' .,~ .... " l\·1~"'·.'~'·'1 !(~·'e· ,.r .-', tes 1 . Rl\l~l··j,('d·:·""f.'··':

~ '~r, l(y. tt'll.:.!' ".. ' o;~e ... " .... Ullot;} "~" _~ ,_.1 \I.un .. es", .,L_._" _' ~.!, l-..id.ll,t( ~

, (

i ~~:: I: E t;' (;Ol'viEZ, 11laiJnr!1Ido, -Puerta Nuev.a.-R,ibad'a'via"

I b~:~ It ,;:.~ C:HAO, EUlilio" ,-·,~,San l'Iia.rtin" s/n .. -Ribadavia.

, I:~ H Ii~Z (: I.-I .,O!) .A mando .. ·-,Riestra, 4it .-·Pon,J{~~v edra ~

f 'I~: H: ,I':Z (,:I~U\'t,t; Antonio .. ,--=-S,an. '~iI.artin,.--Ribada7)iam

r ~~I~"\ At. DI:\ VlLA, ... A Jl.t01.1.i(),.:~--I)octor Garcia Boe;nte.----J~, ibad« U!:(! ~ ~ 1I1 1\1 A.t. D r \.VILA, Manllel~-·lVI,agr(laIena, s/n,.-.R£bada-via.

f ~(~ N;.; SOROL,LA" F·r,anc,1.sco."-J\v'.. de In I-Iaba~l1 a. 71.··~---,ill(ldrid~ J JOl J s., C:A!\TDEDO, J esu~~,r~----Sal1tia.g'o; 2:0 .. -··R-i.bad'aviu.

,IIOlJ~f"jl\ \. CA'ND,EDO'9 ,1VlalllH31~,~-~'C()nto.rl1.0 de S,a,n .lA.gIlStil1~ 9-4 r, iz'quiierd~a.~l~'ibadatr::(l~,

~ j C'" ,,. A ' I n. E" 1\ .,o;;:'~' 'I T' • ,,"' ..1 ,i d (1\.,.1' Ir d )

JOit I'S!\ ~~~: ~OnTli..S~ .. ~nton,:rC'·.-~ .. ,'- ,'"ase hlOv']. ~ ,.' arreton. ae Arc oz~"""-- Mac ric ...•

)

.tIl.' )

f'\:'I' ,'." '9 '~l "

s z, ,t'11l,d.n .... rL<. [>

';I') L e, ],"" ,'i',;j, - - (' ) ,,. ... r» ,. ,J. "-'f.:!

I. .l ... , m. ~ r.."~ !II -._ d rI: .... t IJ ~_ ....

r .. :. ~ us <~ l;·-[ o u '"r]:~ s. Be·).111·~ on n ·~--1. n 'BI~: ,[P:':':1 '[\I;.'lo~,vl~· '1. 1'(.·)r/"(·~j"6n, de ,,4 rdoz ,,-f Tvr a d "I~] (1) .

["" I: .... ,'"l ,.I .. ,., r .. ., [!. • ~j J..:Ii 1..,L:i I. .... ,-,., • ,0' • ,.. • ... : _. N.'~ .J •••• (. J-.L J - •

-I ~ ~'·(.:U""E1 1 R1l'O·-. 13':1 /:~.l\;. co. ~/~. ~·~·l·l·~.I·ll-lIl-· Sa ·11 (,"~ ri stobal r;;;::/ll·1_~R'tilJ(~'[l.a··.1,i(l. '

r!. ~: '7 - .' J, ~')",l "'~ ~'~ r~ I~" Col , t.~ u.. tL.J (:, _ . __ s . 1 ... 1__ .. ',.......! ( I~Al- 't; . t.. Ii.~.

l~InNE{;,Ii.O ~1ACL\s, l{iC~l"do~~·-'"(~erv antes, 15 ~,---·Ribaclq·via.

H.I VE RA l\Lt~JOSf j\Illanejo~---(;ru'po, Eseolar" iltJ.elgar de l'i\H7l.(1.rneILtftl.~(llu.r·gll$ ).!, R.IV' E.RA GAB CiA, Ber.n(iTdil10.,:-·~p t de Bernardo Il.obles~ 6+~8orl:a.,

I{OD R it;. LJEZ IC·A.l.'l 1'1" n OT ,. All toni 0 ~~·P·uetta Nueva .--R.ilJ(ldavia~ ..

(" . ,...,. (1 "1[ (p. dra ]

R,C) D U icu EZ _~Ai'lIT R o-r, Casto!' «=: .s I U11f!,tlS de if orrazo .'- : ... OIl teved ra ' .. ,

I'· r: c· at., ,. .]'" I '19· 2· .. .. ~ 'V ~

-'l,O]} RlGtJl~:Z .ANITROl\ .K.1 :raJ1CISCO~~,-----c~eu.af"()1··.~ 9 -': .:~o izquierda .. ~-· l,go ..

RODn iG1JEZ C:.ANITIlOT; IJuis :~1alllleJ.i·--Sllhid.a 1:1 ]a. Brea :3,.--.Par(Zavilla (\l igo )!. Ronnicucz GU:LiN,~ l\.Il.tOllio'i' - Ribadaviu,.,

R.O]) n i G L) liZ I'iI E R. J,,~ 0 .,A.ll to nio ~- Ri.bad·,o via.

ItonR]'GUE.Z ~P:~_,REZ, Calldido,,~F'rallcelos, s/n4,-Ribu(iaviu.,

1100 H.iGu.EZ 11oDnf(:l.~Ez~ And:res,,- S/arria: de '1"er «(;'eron.d) ~ ROJ)ni(;lJEZ R.O·DR lGIJEZ, M a 111.1. cl .. ---i\ venida del \1 alle, 41 .. ~~la,dri(1' .. ROD~ri(~tJEZ RODRfGllEZ~ :~'~Iantlel"...-.BaTrio de Rih adavi a " .2.~V'·igo". ~R &·1 ! 11 E f;.( J F,Z: ROSI~Nno ~ j\11 tonio ~-Rodri,gllez Moure, s/ n Ih-R"ibadaviu ..

ROl ·;i i'(;IJEZ SlJ~A'Vl LA, j~]lgeL-· -f~.. Santiago.~~-Ribadav:iai (lI.O~l ell Alemania ] ~ 11·':f1 ~liGOEZ VAI:JE,~~ Rieardo~~-:LVr ariano Cubi, 96 .. 1,,°, 1 t ~~Barcelona~

Ros E·i'dl o I {} R'E'NZO, Ben ito~-~fiTes.a de Asturias, S/l1 i' a_-ltladri.d' Ot

S .. \.N C EfEZ On RIOI.iS, J e~lls.~-~Gal'cia. Boente, 1 ~-R'ib(ulav.ia~

SAN'roRO 'FERNr\T~n'EZ, C·{~sar!·---l)li'veil~a, l!t~-·Ribadav"ia: .

. Sore .~- -OREN'ZO lBTa'''u. 11" ~) .. -._- R-· ibad'avia

~}.1 ... .J L.. . - . :; .. ." .. " ,. "'. . . ".

1'" ,,- ~ J' 'I· 1\ or ... 1" 2··· - :0 tt: d ~

. ·O{]Z.\ ])Oi\fINCJ ~·I~Z'~1 :! u. .. io,.~~i"J.ertlel1( 3110., :'",2.-r:~---·-iiioa_'·:(lvta"

"]11 F-- . ". . F 1 + R·" d Ct ,. 4''''''' ? 0 'V ·

·".OlTZA . ERI~ ANDEZ, . '.~ C'lpe.-I" .ua .. e ~jallllago~,_" .. ~,! .-------, IgO.

T 1:"''\ - ;0 A' id d' ·1- R"h M 3·· o R"'; ~b' .1 ,.

I·OV,·\.R J~ EIJ'OO, ,.l1 .. 11tOfil,(J.----· verne .~l:e .L·l'·.e.rO, , .... ~-="". '-l-.>flC.,.:a1..H.(l,.

\t.ARELA GONIEZ; F·elipe .. -I-Iotel ·P£e.~~I·l:e .. ·~-OretLs.e~

"?i.z Q lJEZ .ALON so, J oaqu in .~~(;·::ru 1)0 (( C:asas Barn tas» .·--R ibada via .. ,

13·

- .'

\! A 'I, V ~. J EZ~"ID.l~ .. LGO, J av. er t--·-.-SlJ!ll Ctist6J.Jal <o-.~Ji.ibada1] ia. .

'V' i1Z\!-1 r EZ 'j\fATO., EuIog.lo~-~,(;'a.rcj"a Ba.rho:n~ '~i;~·:~! ~ I lzqt{fer(la.~~-J/igo'l V .. Z·(Jtr~I.Z l\JATo~ Ignac:o.;-_· ·I{ambla (;·eJlera.1 v ivez, "] a ~··~··-l gualada:. ~V J\ IIQ' { EZ l\!.Il~To', f\riaD l1.e.l~·-·-Ba.nc() Exte:rio:r. de Espa fia .'-'~ V igo,

\'/1'l.Q[1:E:Z ilICIiAHT'~ Jo~,e.~.i\Lv-ellida. DOf';tor Fe·derico .1{ubio!. 57-1./J~ 2 .. a~1\{({,{lri(l~ " t'\z-(JtJ sz RODRIcl3Ez, Antonio .. -s-Ribadceia.

V 1\'l'QlJEZ RODR'IGVEZ, Joaqu.inil.~Sall .iViartin., 22;.~--Riba.davia" V ~ U/, L rrOUZA; A\lherto .~,~J ose Antonio, s/:n .. -=--/"{lbaclavi.a ..

·V 1'1' 'IC" r].. J'f'" 0\ • I lJi .ob d ~

-: I: UA I' I ouzx, r·e..1X.:·~·. ose .. Antonio, S/ n .-·.,:it",·(l,,'avr(l~

V 11, I ,/ ... n .D El.. C .. l.STI I.,I.O; i\'.lherto+~-Rod.I"lgu,ez de ·\l.alcarcel ~ .s t ........... Riba.clat;ia~.

\. , r: I' J (~~ , ~ 1"J j' 0 1~)- ··b 1 ~

.J 11. LA n ·vON·ZALfj:Z,.1 lla:n,"~-7erlel'al .J\"~,tO ,H.. .~ ... ' .·I.L~ .l}~·"a.(.aVI(J.~.

2,~a SR'CC.I'OI'N R,ELA.C'ION P,RO'FE,SI.O:N'AL,

,t, B' ()_. f,' ,t D' OS· .

I\" ",., . .Y.f'\.. '. I.'

{'~'" ,L ::~.ol ,', ]';)1 'J- ··-·'E.j'N··- D'O' J -.~;; 1\;'1' c , S"'1 ·--1 , ..... r, -:1.f , •. ,. . 2'';''': R·,''"b· da .i..

,_~.H.Sj'1~ ·:\.(,5 - .', .. '; _ o~e JJ',:.arla"-Ioo.",a,ga(10 J"'.!L05('080" _ .;.-' ',r ~,.a ,·aT ta.,

D .. - . -'1 .... . J ~ P' .} ~. S~'\ J 'D ~b- d "

.AVILA Sr\NC fi'I~~, : allne,.~ .. ,HZ.a de (all "I uan S/ I1t-~.il.L .(t. AJVla~

F L,"" M- 1 J ' A ~ 14 ~'C R" "b d "

EtJOO .n,PEZ, ~', anuelv- --ose ... ntonio , ,"'.~ ,0~~.\t..'·'a·."-aVla4

(-.. "1"'" s: . R f 1 t.i I 1 '1\ ,I( -1 R "1- J .

JAn. etA :~!S'T£VEZ~ ",3,.: ·ae~~i'a ga( 0 L'h.OSCOSO~ . ~-' Libtuiauia.

("i "R ,. E'd d P' 1 '1 E ", 'I 3 I

v·A· B: CI.A: ona 1(;' 1.1?Z ~ : ~'llar 0 .-~- ,'. aza ue -~..lsp.ana.. .t-.,' .-'·,_A [.g,l).

C,1'" T·· .~" (-) .. , .... r"s J' ···~"I·' r=, ,.~'" '1':)-- . te 1. R7 do .z .

~,ANL,HF.,!.z - RRJ.{jL ~, . .' eS~llS.. 'l:JralClt1 ,,[l'oell,C .~' ·l.·.)U' UVl·(t,.

'\r" ,'. ' . - r·'· Rrcr . ,'.., J ,. . A -':1'''}' ])' .. te -''j -F··::1 Ieri. - R- - .. J. ~. t:"""';"

~ .AZQlJEZ ,ICIL . .\,I{ I, -,ose.---I'\v(-::;"nH::, ... l ,OC 0.1' .. L;t :;..;lJ.CO."U .un, t) f '.

A(~ '~N·-"T'r"·r'·'E~~ S···:, C~'(·I),'''M·'- I 'E'- ·R:· ,.; 'C']-A·· L'E', S

, "3" .~ _.." . ,01-. ,1 , . ' , . ~_

1 (~iII 9." 8J_' __ "l~t,,'J'( .• -1,-,,;(,1.

,~ oWl ..r1 I:. ( •• ,- I:. ~ '"

G·(JN'Z,-lLEZ I.JORENZO; Fran,cisco~,---Sa]l !Vi artin, ~t':) .~-~Rl:b(lda'via,.

}\,;' rP~IC,'LrLl"1'ORES

lJo:vi1'NGlJEZ ROSEJ~'i}O, J ose~-~Sall 7v.[al"lin.. s./n,~--·,Ril)adavia~ C;A nciA RE(;~CEIRO~ ]Vranuel.-- .. ·(Jliv,eir,a, sin ~--J{'iba,d.a'via .

.J u sr:rE (;,or~~]:Ez~ F L"31' eisco.-,-:PllJlCl't a -N ueva .,-. -,Ribadat, ia.

'0 E'· ~··I 1 .. -1 (""" ;'-]1 (), '1 1 <jo

h_EG{:~EIRO :~'L}i'Nr.O~ H~: anue .,--- San ,j .~:rlstobn.,.-- .. tvunuuuna.

,1., II f· ':) ,.\ !"rr ',; -I·' E c

t"t n • 1,..;-' .l\ . .L " 1 ~' J .... :)

1") ..... "'., c '", OL'" - F-- •. " ',' e , '. .t_ "- - - " ] ]. - '1~' i[J·' .. }. ,- -. '''1 ']' rl"I··· I' .: ·Z;

,~'~J~.~~ ~:)on ", LA, ,i t ~l n.el.'jeO .. --~i Venl(la t.e .. d rl RJdna. • ... ----- ... ' ' (H i Ie"

1.5

'f\1,AUrI'iNEZ RODR fGUEl~ l\.n1a.ll(lo,.~~~« '.flat Celtani-fl-i.badavirt,.

F - C" " lur I TJ R 1-' '"Z 1 ~

1\:. () NT E R 0 ~j .4..1\1 {' ]-j IE: Z ~ Hi a 11,11 e . --- {( J:J a.:e"J . ' eereo » .. -"l"t i ') tu. tlV ui.

~ ~,/\ lt~~IZf\I)ORES

<=:'0 It T ,E s II 'E n 1\1 ID A~, (; um ersrn d 0 .---.......R ib adaoia,

c: ONZt\LEZ .FRE1.f I nO'F RarrH5.n_.-·~'~::afeteria 'Goya, '[Tl~zaiz~-·-,--l' igo,

( ':.\l\J)\,R·,EROS

G-OI'lz .. iLEZ Ij'lR E [J ]' no, '1~.:t" turo .'-""-.L~ via, s/ n a~ Ri.1Jadavia.

]l.noRi(,.u,EZ (:ANITRUT~ Luis Manuel.c=Subida a 130 Brca, ~:*~·--,l:JoJ·lcl·(t~vi..la (,.ligo.) ..

(4 f\ r\:~1 r,'! '[.'1.'11' 0: , S.·

~. ,I,' J. £i __, .

Born .. LoSA G()NZ}\.IJFZ~ Jose.-" .. Franeelos~ S/11,~~R.iba{l,a'1)ia.

~VIE,ln I'\jU C~uI.ii\'~l\.vel:i no.-·~:Fruno'ueil?,i:ln.'J ~.,/llij;~---R.ib(ula:via.. [Hoy en Aleman ih ').

1 " , ...

- .. ", \ l{',' 'jlI NT, tI"'E' R- , ('),' s: ,

( 1-"', 0, '('!' r:,'·. '" I

'. r", _,' , .. _ , , '_, _ 1.,_

.i\.HAC.fO ,i\LON:~O; lieopoJdo.---SfHl 1\1artil1~ 2:3, l~o-=",--liibacla'vi.a,., ,/id.AlJJO ]\-:iOSf)lJEH A -: }\.n lonio.--~Ribaclavia4

(:~~RTr;~s RION~f~.R 0 .. , S[~cuI)(lin"o~-' --C)li'vei:l"n~ s/n .~-Ri'badavia~

, ,

Tl\·,(-'t·~I'r 'lf1'iIli'RN" {j"o... .. nt?r7 ~.II,·- .. "-',,1 JJ'~b", -da' .. ~

,fJn .. 1ol', ... A 1 . .f!J,,~' r: .. ;" 1.'I", .. (J. JY': an l.1e ... -l'lt·, a· ",VIa, ..

'[' ,..., I '"" '1 '\Tl "1 I IJ.' ·'1 l' ~ (' 'F.' J ~ 1 • ')

J' JE,A.No ,;,GL"E~~II\:'~~ ~';'egll.nno.--t· ranee os, s, :n.--,,: ll"JaC(!'V1.(L. ' :. oy en Alemania ].

l).~)~{IiNGl~.EZ ROS:E~llD" ,t\ 11. to.n.io.~~ Travesia de San tiago, S/11 .. L~-R,ibad(1)i(1.

J1 TYj> "\.J .: N' '. 0"" E' r~ 'r,( E u, 1\" .: 1\..Y U- I'"' 'Z" ,it. I £0' n .;;: 0 p: 'u .0 ~Io t a l\ T 11 P TT' "" S· /n R"" ;, b 11'1 r1 n'~ "~ a

~ I!, l_'''il'L·' 'J,[" "L ,oJ 1:\1 ~ ,,"".J t, !~,,,,,,~ ~i., I,',! ' ...... , " .. '-~' : .v1., ~ ,:,,"~,'~' y H... _ ':' .' ~~- fi.<j:..' U·C".{.I;,.-t"il., l "~:.

(;'~JI\1Z,ALEZ ]'OL:ZA, Camilo.c=Puerta Nueva ~/'n;~ Ribaduoi«,

H' 'F ~ r R' .. "b' d · 'IT C·)

'.;:Hl\lJDA :,l~RNA~[H;~Z~ \;asto,,-·,',r'u.·u/l.n,(l,., (,~,ov en ~:"UIZ.aR·.'

(?]\ll EZ .l~~ RAt I J e, "!}lcrn uel .. --,- Ribtuicuia,

F]:J" r-'L" A .' Y> 4b' .1 ~

fl~'HI{ IG{JEZ "re Ll"\"\J ~ !\.ntnt110~-"-' Ki. .. · a(i(1~vt'(L

.. } ~ -I'. ,if - .\ • :r) 'z· l' •

1,- on li I (;lJ:EZ r'/l_A R l N~) ~ l'.lll tonto ~--·"""'~i\IJau:a·"l·ta ~

lit:D afG1JEZ S{J~AvrL.A,. .Angel.~Santiago~. S/ll~-~Rib·arla1}ia. (floy en Alemania) V.AZQU·EZ .R,ODltJGt)EZ~ Anto.nio.-Rib.adavi:u1

C A. r . E~'·DJ· "TIeO:-- -.. l: . .!9. .. r .:: i,'lt-l ... : ...•. ~

\ dolfr

1:"_,;'; .. L~

/" ( -~ . . 1 t .. ul.zado

·I)!\VIL ~ :RolJ H f:GIJI~Z, {;"011zalo.- S~rn, l\inrtirl, 3~,.·--Rrbad(1)ia .. NEIRA. R(}u RiG1Jl~Z, A:ma(leo .. ·~-J ose . Antonio, s/·n.:---Ribaclav"ia4'

- 'R' r: - - '1\ 'f '] '( ,. .~ -" / 'n ., b d ·

NEIR.A J::ODH.l·G(JEZ~ I . ./.lanu.e t , ----.Jose r,. .. ut 011.1 ° " S .. · :11 •. -·-i\l.~a····({Vla ..

'" ; I •

:F·£l~]~Z (;6.!\.tEZ~ Haimundo.c=Rodriguez Moure, ;r~·/':n;--.Ri'b.a(l'av.i (1."

·C~ 0 12. ~:te r ias

1VlIJR.AOAS 'T~~ .. ZQLTEZ.~ nel1itu~~~---r\ v, J OS(~ .!L\ Ilion 10., S'./11~~-,R:·ibad({'1 in ..

(·f • •

l' .()' .]' ,J.' (J ( .• F"' l 0/",:'1' es

~ .• t - .' c:.- ~- c. . .J' ~ ..... ,.. i. • -""oi.)!

.

1:' ~

I" r~ r ret e ria

..

(-' ~

" l~ .. •

fA,helA.

('-" . ,

-,-AnetA

".~ .11, ' I-\. R"". 'Q :ri 1 'l7. ""Z"

Jl. J • 'l .~~ ... ~

'":\ ,f'j ,[ lit Q' U~1"1.

1'1 .. 1... . i!2...,

lVi ,.\ n QL'E7:~

J I, ] l' A - · 3 {O R · -; l' ~

. I • I' '-,. "'I ... '.' ,. . -.' .. ' ,.~' ( ;. f .. , •. . '

'. U 1,0 .. -,"-. ose -,-,:,n tomo, '". )"-. £'.I,jL.! aVUL

Fr a .11'1(-']" ~{·O .-,.J~ o 1''('·;. l'1'1 toni O' '. ry --~.y R' ~';l··HJ. {"j J'1i'l~:;("J

J'I . Jt, I 'J ,!...." '-~ 1 all _ '. • I .•. '~. .. .• ~! - {. • • Ii. ':- ... !II . l: _ ~ ' .. I.. t.(." / ~ . ~ !II

'l(, ~ -'" 'I . ~ - ]-.'.0\ '-·1 . •. Q f.)-;'Z·· 1 .i.: :

J usto _"~U.~S.~ --.,' use ;'"1.]] .. 0' H HL. ~: ,.-~' -1\ ~. )(u.aVUL

17

Iff ercerias, hazar y paqueterui

C;Alt IrER.A rOL1VA R i~:S, ll.aln,6:n~-~-~Sall l\.iartin, ·4!.2~~·l~ib(l(lav.iH. l~~IRA. ROD'R'iGDEZ~ J-ulio~.--.-Jo.se .L~Jltoni.oO\ S/ll,,-~Ribada-via.

" .. ..

P'l~REZ G6'1\IEZ,~ Jose l\faria~~---Cel'vantes, l.-Ribadavia ...

POUSA CANnl~Do.~ J·esl'ts.--l 058 Antonio, s/D .• -i-Ribadania. Ron R:i(~lJ'EZ ,(: .:tN I,! f R OT.~ C.nstor .~ .. -.(; angas de IW orrazo (\o'igo) ~

ill ateriales de la co ns tr 11 CCiOl1-

·,tII L.A R. C;·ONZl\'LF.Z., J u.ant·~,-G-ellf~ral 1\101a, 40 .. -· .. R.ib('j,d.u'via.

illl.tebleria

(;ONZ }\l.F,Z .I G 1 .. E S l.:\,~" ~ Hosendo .---'C alvo Sotelo, s/ n4'~ II £badav£(1 ~

J~ [, · jI • '"

'\' ei 0 te ria ·v J 0"/ eria

I i;r ~ J

CHAO Do?v[fT'1GL'EZ~

Radio 11 basar

(;'A n Cl'/i ·1\1 .. i R. Q ,[Jl~'Z ~ Aveline ~--J OEl'e An tonio, 1. B .. -- ~R ibodaoia.

Te}-£dos

I

/

ESCIJDE,RO G·.ALl.EGO~ .. AJfredo~--=-Jose. Antonio 28.,..---1liba,da',via. ESClJD E'n 0 C Ei~'Tl\ ·b.N '; S.e·r-afin ~=----J o-se Antonio, 16 ~-=-I~ibada:vri(L lIEU.MIDA V.i~ZQI~·EZ~. B-e.nito.-'QueiIJo d.e Llano, s/n ... ----·Riba(lal~ia+ F n EIJ JDO DOIVri~(; 1fEZ., 'JYlaJl11el .. ~C·aJvo Sotelo ~ S1 ... / n ~·-~--.R ibtula via,

1,

)

'1"0

.' ("Jo

U lira marinos

:~L,(}~:S{I JI.J:;TF.~, Jo~e .. ,-·-,~·.S.all IVlari:irl~ 31.~-}{iba,da.l)ia,.

(-..; I' R'~ '\1· + P dezi '''7'~ '. 1) P b' J ..

Y·ONZALEZ _,:OOR,IGLEZ, .. enancro, - c8ea·e:rla1leJCl.··---tl:a£Lavl,ai,

)\.i[AUcTIN.EZ PINA~ Antonio.-Jose Antonio, s,/nfl--Ribad([via~

C;' 0 nstru. c to re s

_l\ f~ON so DErvE, 5er a£ill.--",l\ v ~ del Hivero, 5 .. -s-Ribudaoia.

CC '~tfl- --< \ R' It) DE 'D'E-li;'\'E~N~ A DEI P .... T'RIl\I'ON'·I'O" ..tB" 'T' Is...,'rr'I(~·J~

~·,')h]..iSl~~ .. '~'·, ..... .r '," . .""'~Jr,',.,~:_ti ':'~J : :,'.l-}..~:'" £,l.i.L" '" ,1"\ ~.,'_::~-", ,~"j,',

C lJ" A)\:l'OSo ,LA.JUA S, M:1TIu,e! .,---Sa.J"~t.I:as'o de Coni postela. 'CON'T ABLES

l:;" F' R'" AI' d ]".)1 d 1 G 1'" , ' , R" ~b d .'

I' E R l"L4y\iDEZlJ OS; 1-1 ,Ii eJ ClJ'l, ro.,- ,',azu ,I: e ... , i:,: enera tsimo. 1 0 ~~~.' _ ',1 ,', tutaoui,

F .. C' C· l'p l' T ~ ("'IT')

rancisco ~...-.-..' .asa omuicar ,.~, rav LeSr(IS r v 19O, ,~

u- [erreterias

A 'If ]~.". ()-' Iivei ! R~ .'t:' l ~

.~~LJy.r (TIN A J~ (.~l,~ E.~~aAS, .-1' ranciseo i~-'" IVeJTa,'J 8/ n ~~',' uuuunna.

(~·).lrrEs lIEHrtllDA" i\lallue1.-·--0ren.s.e,F

.F ., T,E V,EZ ',1 i\'ZQ uzz, J ose ~~ filia de I-Ior11os;. s/ n",,~a··R ibsulauiu,

1) e ./-' 10911.1'1, pas }i" It nebr e s

DEAJ~O C,ASTRO. ·J(~slis~-Cond.e IJel 1 + IV. Precision:

GAucL\ (:A.sl~SNOVi\S, Jose, I.JuisF~Ccllvo So'telo" 7 .--.ltiba,da:victt Del J u.zga(lo .' de J-- 'i a 1 nstancia

(;.AR.c.fA COST,A, C,liir11elo.~~J'uez "1i1.as, 1.-.Ribadat~i(;'~ I-lOIS PER EZ~ Delmiro.c--Uliveira, ] 3~--..-Ribad'aviaj

. .... ,

/ )f~l ~4.yUtlta.nl iento

AOAX }\UAU.JO, ~F·'1t.rentino4~-Pu.ert.a T\luC'\ ,a~ ~: /11.--.l~'£b(Hlat~i(l:~ (~AncfA RODIti.GlJEZ, ,E'ulogio, .. =-Salgadc Moscoso, s/n .. -R'i.bctda-uia.

'}el Registro de La Propiedad.

1\ n Al).J o PAn 11.4. CiA 9 Jose ;;-=--Sa.n ~fartin; 19 ~---], ib Q;[Z(t1)iCt7

(;61\1E.Z CAS,ASl'I0\' AS, Emilio ... -----Av.. del Rivero, ,),.-,Riba-el'u-v.ia,

IJel Club Artistico

G61\IEZ I G LE S lAS '! Ar giJlli ro 1,----JYl'Oli.llOS de Ulloa, 5/ n,j--=- R ibadaoia.

IJe ((I,ll, Peiia»)

'l1\Z,Q,U Ez -,-A.LoNSO~ J oaquin.e--Grupo C:asas B,aratas~-~,Ribad'avia,.

I)~·l. u. del Trabajo

1\ "1',· M" , . '" 1"" '", ,', J i' ]), ,. 1 ~.. ",.. 3 ~) 0 T/ .' "

~ J.tJ}R,GADE -1~' AR'llN EZ1 e.sl1s .. -~xilla de balltlago, ai_ ~ ,~~ .. ~~" ,'go~

J.Je i« Tubacalera

PO'tJSl\., 'CANDEDO~ JvI antlei.-Collto:rno de S. .L~gtlsti]l') 9~ i1~(l.~I~([. Coruiia,~

./Je la I nspeccion de. Hacienda lJl unicipal

r· .

'R'" ,0"0' 1,1' I" i;""" U l'i" Z ,,~ T ,:II Er s R' li (";JU,· rdo ,- ~ ~"r ari <:I n "0

I '" ,In", 't7 c..' , ll. .oJ ., ,',' ,." '... 11'1.",,, OL',

)

,

j '~1; let 1 J1-8 peccion d'e A rbitrios

1 Ronuicuaz CAN'JrrROT, Franeisoo. ...... --,Ecuador, 99, 2 .. ° izq'"-Vig{)~

) T F.... 'F' 1" R ' d Q!," 1, V""f 9 o 'V' ..

. '- 'OL ZA I ~ 'EitN"ANDEZ, ,~e, Ipe~-~,ua e uU:lltlago, ':1: l ~ w.t. .. -.- ~go.,

C b·,'

.um,

96

.' .,

1 ~(J, ~ 1.'lI.-.~.Barcelofl.a..,

20'

, I

I Jr.!. I abrica de licores

SOTO Lou srczo, B.i'"aulio.~QueilJO de Llana, 8./n.·-·--llib(uluvi([~

IJe ,,1 dm on; de F ,. de i1 tatides

\l ;\ZQI)EZ ROD.n i GU E z ~ J oaquin ~··-·--San J\.fal,tin, 2.2 ,.-l~-ib(1da vi a ~

De B'urtea

(~A,!sA~NO\lAS~ ,.r.\Z~Jl .sz, 1'jt~o.--·_A~ v I' I{ed.ondela~ ~/.':n~- Riixulaviu, rlt\VILA .ROURicl.iEZi\ B·er]13rdo .. ---(~erV1tt'ltes" 1.- -Ribudauia ..

- '" ...

. PER N .. \.N·DEZ Rtos, 1\tltol1io,,-BfJrcQ' de Voldeorras (Orensc ].

n/[EntJ:~:'NnA:~'o I"JARDo,. Leopoldo .. ---~iloret6n, 130; 2;;'\-· -Puente ((}rellsc) ~ TOV"AH FEIJOO, Antouio--c-A v.. del :Rive.r0.. 7., .3 ID •. -1\ibarlaviat ,l./\ZQUEZ l\·fA,To., Manuel.v=Banco Exterior de Espa:fia~.-r~'igoi

n c

,),(2.: ~ or reos

F i~ EIJ IDO

'\" ;' ~ .. ~ ,.", D' ·:.'1' "..... B-· ," .",.... i"'~ IIi" E"" · .. ··1 . ~." s . ' R·':· "b:'- . "1:' "1~'

"IN1'\}i~ .' :,t .. HILt 0..,- "-.·tlLrlO t e 13. . .:is af:J011,'~' r. at at ui.

I?,' . . .., r ~ =. ~. ~. F'·· -a . t: •. f B·· '. '. t ,~ I' I " · ' .. , (Oi .... . ).

l,;_ A h_ ] IN EZ A] C n.N ,·elll 0.--- ...!'ll.: .... fJll-Z,. '1. cnse I,

13 o q i~,i"OT"~(') L: .o It F ,'YZO. B·'c.··.· e ni to -N1psa., A·'· sturi U:-, 5 '-. Jjlludrid

l~,. ~. .. j .J it,.· '.' u, •• ~ _, '1-., . _ _ -,' -!II ,_ ~ •. J. , • ',;!.., ..• , . II.aJ it! _, .• . _ _ . !II

:0 e N o taria

(:.A.~·ITRo'r SANTAT~ICES, Serufi.n~.-·R'ibada'via~

J~ 111 p] eiuios varios

G-6l\-tEZ C:ASA .. :rNOl/:\ s, EduaI'do",~,~- ~/ il lu Bena vent, 11,.----L,eort.

:F~ l~ RJ? Z COLi\[EN E n 0 ~ Jose ,.--- Ahad ::Zaiollt, 7" 1 ~tJ ~ 1. a .--B.(yr!.:e,[O.11(,(.,

" I ~ Ii,: ,:, -" j I~ [{ ,-.~~ D" ",'1'-·' "1'," 'N' ~ ]':', C

I,,' ,'1 ~,' j r;,,;:: ('" ,', ~s '~- , 'i J I~'i~)

N I _ . _ '4 V c).. , __ ._'),oJ .' ._J 'L,_.-I. ~ _ . .:..11_,

, ' ,- , 'I ~ 14'~ ·:\.Tr-r·' E· -" -0 'I~ C IN E

I I, . .i J l '" . _ " ' _. J ,.,. _ • _ J

F'()1 J)/f~ R: J 'F, ~ 0: -.-5--:

, . _~ l.:Y,. J..~1.. - _ .

- ~)l~ fi"r.' Z

~.. z'...... J;:".1 c

.~) ii·R;· E- "'Zc

;lL X-J .. -I,

ID "'. EREZ

C f-lAO~

C·'"

'IIAO,.

C

.nxo,

E ~. "1'·· -. ~ ')\/r. .... ·t,,':,-- , / 1° 7 c·l· -''1~''

.Ul1'lO ... - ·,.: .. :::.an lhaIHl.., ti/ n .. --,:\l,.Ja{ a.1.~·"a~

Aman do, ·=--:Ries t.ra "' Li 4, t'--"'P ant e v eds (l !,

,-

Antonio ".-.-San J\ial'ti-n, s/ n. -·~Ribadavia ~

("I,}AB' ~D' 'OR' 'E-"S

:I',\!.' ,I. il. -' .' I' I '-,Ic_

I r rvo I':) E'- R' ()S [~., ~t1". ~ ,~ ,_.", ~. !>,~

:': ~ () rl"E'~: I' .~{ S li._ ., .. _.Ll

l.lO.RENZO 'RODU i'(;I.JJ~Z~ Vjctor ... ----(( IJa Parra», :Sa:n J'Linn, s/J1 .• -i-Ribnduri» .. \/~AH.ELA C;-OJ:UEZ" Feljp.e.~~--« Hotel I)ar(Juen~.~~-'Orerlse"

F .. d e A tatides

(~J-J AO Ronntcunz, ..:4.11toniJ~'.-' Plaza l\iayor~ (),,-·---Ribadavia~

C I)· ~ S {'J' J"'" ~ 11) R' ·7. d ..

~ H .AO .n on H, l G U EZ ii. t: el"t1'-Xl1.~~ .. ose }~_n ~01110. ~-'I> .-. :\. { uC$.··(tlfla. ..

, ,

'1 J/\: VILA l-\DAN. .T ose .. ~(~arretel·a ,de (~al.'hal1 inn. , liibu(lavia.

/

I) Ii VI LA 'E ST1~V'EZ, l:nlilio ~-.~-,.(~ arretera de ()rense ~--R ibadan ia i

(;.Al;l CiA ~ST]~.VEZ~ ErIlilio.-J ose Antonio 7 .,--_R·ib(ldaviai (;ARCiA. SANTono~ C3slot,.~J ose Antorrio, 7 .. -Ri:fJ'adav-i.cI,.

(-... " P .. , S' j , 51 (". "'h I R' '.; b~' d' ~

_)-ON1EZ ~ER EZ~ ~:~ec"t.rnfll110.,- all . .r isto . 'a' .---.'l·fI·.a·VI,a~

III N AL D·.,~ VTI.J A, An tonio.~,· .. =Dr. G'8l'e'la Boente~. s/ Il.~~·.R.iba{lavla; P fN·AI.. D}\VII,A, 1\1 anue}. --Plaza ~J H£:,dalenn, s/ n ,---F~_ lbadaoiu.

......

1'~ I l d

' ",' .CO'., ... ,.. ,r:i- .... 0

1 amo ac ui nlG', et a

(:'1T ~~.) Rona fGUEZ, (:((,171.£1'0 "----'tJlLeip{) de

't,":'\ "'" . '~'N'I ... .., ~ AL··:r ,1;., -: Z' J' .. '1- ~ , t>: ,:1·,· alled,

~ E R ~I AI; D J!.Z . .:'"1 , I~ n E.J:'i J U .. 10.· -.\.~ al',' }~~ , t- .. d

- ~, T' "I? ("

(;-0 NZALEZ ,'nVAR.~ Francisco .. --· .iervantes,

-r' ';p' .: 1i. if :'R ,t ·(It:'··Z l\~,.f"", .' J J .... .", ,-1.;, ... z .,

jell' . EZ .ll'J.l~ .. Q' J l£'J ,"J ~ I' tan ue:l. ,;-.' ose n n 1..01110 ~

I ] ] i:J u "l: 1 '.'

.. .1 _aIlO... _. a. --:',- t )f~,{ aT HI ~

- ',. I·-~· 47" t, ·

'. 1-' ~ ¥ ' ',....j.. t .'

d e ~ \ v 1[1 .-._-,' , z J{~A .. aoia,

R ,."[ J ..

1.-" l oao~avia ..

:l- J') 'b I ·

"'re, : .. ···r ~. r .'" r

~ .. ,' . ll.··()..'( ~llj.,H •.

..

.FORTE;;; IVrDnAD(~" JOSt~;;·-- ()r-iente 160~ .. NliI11 .•

( .~)1' onia s'e.· e .t ·0'1'" 110.-'1')" ula 11' • __ /1,/1 exico 1,. ~') 1':):' , ~"

~~. t _ . .lL .. ,' f' .. ' ~ .'.iI . If _r..e. t: ... l,.'!v,V -..-"... _. t.J.. ". l~.

T\l.\.H.'TI='1EZ PJN'A~,~ 1\ :nlO]l.~i.o.-' -R£ba(;lavia ~

'Ii l' O~j"

1 '.'

Ii' . I •••• ill

EsqtliJla

I (-"'1 '~ 11

, ... , . • . '.., '; to'" ~. '~'10' •

CO]l ~l ' _h ..... ,.J _'.a t'f;., ... l

23

1~'larHrra(lor y cxporttulot de uinos del l~l.l;ero

-"" ,.. J ("'I. '1) · b l' ..

l~ H.El,l IDO 'DA' 1LA:o .: esus>- '. .ervuntes, s/n.-~'O<-.'-l: -atunna ..

J1 abr£ca de gaseosas

IGL~.~St~\~~ 'BEHNAn.nfj~ Jos6 IV[al'ia.---Sall l\fartin ... s/n. -Ribadacia. N"EIR.A 'RODl\ Ic lJEZ5 ~A rnadeo~~~.L~ Icalde 1vleJ'"lt811d ano, s./n .. -i-Ribadavio.

I:~ lmacenistas

",:1 \ ... Z Q , ..... ( "'$

, r··· .. " :,1 it.. "4"fj J~.J

"rf. T .... ,- . ",

V A.zQI . .IEZ

l ndustriu de

Y extiortadores d'e. pieles v cueros

~ '_ J

":", . .f "",r-: I:· ," .... I'~ , ]R~ · ~ bl'~' (~.~ , ..... ' .... +., 1

.L J.A I' ().. . ~r.~ d.e 1 o .. ----.~ . dIll. " d. ;r-ellel a.

1\1' "Ii ~ '1'" ( " r B 1" 4

r :.',"". 'oj 1, .' :. I ..'" ", .. , ",- " . ' .

_. A "O~ ..LI . .J .. OgIO.----~.q:11 CIa ' en Jon .. ') '~

la panaderia

\-... 1~' 1.' /' J

/ " '.'",' . ..{ , "f'R;. ,. E'. .' {-

1'" ez.~ . _ ... j .. ~ .' J.;.L _.a \L.,~ t. ~ l ..

3 (].. VI"

~ . I ZP - ........ ~ ~ l!O

. '.' ,," J ',II! .;,.,,,:!"

R ("" l P 'N' i ., ... , • 1, 1 ,.

··t OOR; Ie H Ji:Z ,.i\j\r.rTHoT" Antcnio.c=-Puerta 1. rueva, S/' n.i,~--f(tV!u.\.-"r u:o ~

(~l(l.Jet(-!ria y (;erveceJ~i.(1.

C, .. \LVO RODHic"R EZ ~ .::\l.fredo.-D .. Pedro, 20~ 7 ~o.'~-l~..fa(lri(l~

F"'I-N'-' '1!'-'E"R' 'I ~'. c- YT F'l'E (""'I" ~ C(

"'1 I"'.~ 01;' . '.:~ \i .;; ~~ """ . ,[. ~

,.J' ". J. ~ .1. ...._,. 1. . _ ... ..! ".. ,1 . .J .. ' I-. ,

Di ~z FE~H.7\l t\I\ DEl.. Go:nzalo~--- I~Ial·i'fialTH1.nsa-,Fn.l'ijn.·~-.()refI.Se i.

Ij:.rBItF~RIi\. y P.:~PEIERli\.

I ',', -- R·:·' ".;, .. :~ ,~ F'-"; 1'·· ;",""."1..... . 'II)' •

...... 1 HA. ODR:U:;.r h E.Z~ 'UI g(..n.c~c.~--·- J ,.1",

iVi " 'rrC\'TR'· O';~ N'-AC1I()'j\T j~ I E:~

J:r.:a. .A .r.~ '" ,'. '..' .. " ~_j 1·. ..' . ~._ _. '1 .• :1..;......1 . "-_

C "' I" 1 ... ·

';" .,. .('" . II ~ . . ;t". ! .

-l8rl8.L]( 0, . J'~

1· () JY'"~' ..

. "-'-~ I: U',"I -

• .. ··b~·.1·

.-, '. . '"," '!Ii" ]'. (' ] 1 J. ] '1; . "I., 'I: 1 ·

( .. ,ASASNOV·AS Bl A'Nl~(Ji~ jV~~11Ue .'~--~.I,~'la' et t"\ .. arrieda. f:~ /'rl .. '-I"1.1·J(tC. rnua,

, , .

C:OUTlf:S I(;·ONZ.\LEZ~ I ,ef1!Jldro.--, ~)uiJles+ Ilihad.[rv~ Cl.-- Irense ..

G'OwlEZ JUSl'fE, 1ral:111.el~,~R-ibCLda'vi.a~

R_'rV.EHA ALEJOS . ., .L\l11aI1C1.0,.-=-->fl ermida (SaIltand.er);;'

"r'J1 .."" R· ". A. 1'7' ('1 '" 1 rTl ( , .. ; ')

r~OnRIGIJEZ .. ,: (lUltI(';'-UP.Z.. Andres .. -.<-,aj7·I,a c,e 1. er. t~e1"(rn.n , ..

rrOVIZ.c'- Dn?vl.lN(;tJT':Z,; J lllio.-·-rf.ilJadaria~

" 11' ' .. ., ]-<) I '10' S .i\/t~ ',-", C : , J..;

,:I?Ef},E:R1>CO ilLVAUEZ-. Jose~-~-(:Ul·rOS E~:nr'iq uez 17 ~~---.()rense,., I~EI.J'OO 16PEZ, (:a.siano .. -Jose Antonio',' 14.~,-Ri'badctvia. (,'''\. u ell\ .AL" A l('&:Z, ,:i\iu.rlu,el .It uhen ~-~N or te ~ 1 ~ .. --aR unuia» HIe.

'1\' t 1-' C'-" \N' 'r' c o ~

j.i/.'~' 'I'" " ,-

, ' •• ..J ",,:. ~',,,', , j.."

G-,.. ",,: " r . 'I:,'t -- -P" ":'" , '';' z' ' J' ... .,;,]i" "[ I)" 1 "."". tf ;" if ~l' , .' · , "l ("] (J'! )'

"Ol'JZAL,r''''Z _, E H. f:.:, ' C..;.; lIS .. --, e" e::.IB.;S ~ ',J: ~-'--'~1.~1 (1.(. 1 U:: ',','.' •

'1' t ,), .,. '. " C' ,', 0' R " ~- "\' "' ,,' to I ~ , ] ~,~ B'.. " , 'l i.[ ~ ," 1 T' '.,' " ',:: -' il ~ A" l ' . ("ill ~l- . ' "' e.~," 1 '

i u U tsA :'" J. '!i:!.,.:;, 1" 11 oruo .. ~---. d rsase !:u"O\' 1.Ji. .-~ 01 r e ] Oft tlC ./1. fa O.ZL~'; '-l,u~: 1 C } ..

RODRI'cUEZ IlOSENDq, Antonio .. --Rodr.ig"uez n:Iou:re, S/Jl .. ·-"R£ba,dav'z:a,

~ ,i I' L' I"lll'l.''''RE''S': ,L\\.! I • ,I'..tlo ,',' ~~ ",

,G'ON'Zi\'LEZ ,PEltEZ, All:tonio,"~Pla.za del Obispo ':Frias~ 12, 2~o drcha,~-=--l:Jaln~a de G-tatt C(tllarit1;t lGLESIAS ,BERNA,RllO" Antonio .. ,.-..'F~rallcisco Aranda, 416~ 1,,° '"" l~'~\-RQ,rcelon.(t..,

-;\,1·,' "l:r1,FiIL, . ,,4,-D, iO,'S' D'E',:' (::"~lJER'-',RA

ll. L., '" ... 1-\" . , 'J ,_. , _,~

PEREZ i-\,ltA1JJO, ,Enlilio.-Gr'upo de Casas Barat.a,~.~.J\ibad([.vi'~lt

lVl [JS·I ~": ()S

ES':CEVEZ ~ALAltc6N .. Ra.lnI6:n~.-~ T.. de Salltiago, s/n .. =-Ribadaoia.

OI}ONrr'Ol~OGO'S

,BIJltGOS Y r\LF,A:tVIR R~~", Francisco J avier .. ....--.()li·~{·eir.a~ s,/114·~-I{ibadav£Cl.

P'E.LUQIJE"ROS

.,A.R,A'UJO I\iOSQ'lIEU,.4., ~ \Tic.e.llte.-Josc Antonio, 1.-~--J~,-i.badavi(t .. (;'ONZ,\:LEZ ,S'l,l\.R.EZ1.' {-tie-ardo, Jose Antonio, S/l'1fi-~,~J~iba(lavia.

" ) .....

r'1 " .. '., I,'" -r.- '-'.' ."'" ,i.., ,~"., .". R~:'·!.' "d ., <ji

\yOtl.:J.EZ .(,.l .. ;J";.~IA~:! ~"~"n,tOnlO~-' ,ltj")(l,,,[ltl.·a.

(,'.,/"i!.trE7Z--:·· '\,,{'';'''''l'pr7 J~(c.,I. 'R,'·":.... 'l"' 1','1,"-, '.',.", "~ r.:.·3" - R·,'"!. ul .-..~c·{

J' ~Jlu" H.l .. l V .. Ji_.i'<;J'~ .. o,_)e I~~" . ltd (e . O:rllo..~ ~ .J, . '.-_ .l.oo.,. a L-ln *

ROD-Riel FZ ,;P.E~HRZ~ (:andido*,··-Fr8l1,celos.~-R:ibada1Jia.

"

11(JI~ICIAS

illF A H,:' 'T'Ii'N:: E~- ". ('~t, JJ ,~'I r.. 1i !~'O" d' e st o ~{,""1 .. r'L]·111·: I~ a T' Ii' a de 'Po" '1', 1" f.'"i 1-' ::r, . -_,_- 'If i ,rIO

.,.'r.l. _ . Z "", ... _,1:I._J.ol~~ ~ll "., ," _4""J' _~ .... " (, '-'i, ... I!. ....... ::t.. l' (:I ~~.,

P1c)O'" "[)-lET' . ARlOe .llt .II, '~, ., ii, - I' _ ~:)

(:ASTINEIRAS StlBHINO, .f\n'4e1.--=,(:astrelo de ~~[inx'4 RiiJada'l;ia .

.....

(:OI]I;O TOlJZA, 'F r':]ncisco,~--J/' enesuela.

~IJizQl EZ FIDi\"{'(;'\}, Javier ~·-Sa:n (:,rist6bal.--l-l.,ibadav£a.

'QIJII\JI(~OS

RrVEH A GA n ci_r.\~. ·}~ern.nr,d-ino.--I)laza de B,crnardo Robles. 6~~-'1~;ori(l~

>

]'T1V'LI' G: 10· ···S··· os

1. "~2.J _ ." '., . _; j._ ~_

ROD R, i GlJhZ Ro 1) n f r; [i EZ " IVlalluel.--=-~'/i v. del \7 a 11e ~ ;'t .,-111 a.drid",

J (

-: '~ E '1'\: 'F'~ 'E.~· .tl.~-..Jl~. .

A LfvTUINA,

AI' v ·i'<R· ~z·

, :--~ f!~.' .J,:" .. .I

.. A.,L V}~.R EZ l\. I~VA H E.~

26

J)j ,.\, Z v /~z ~J L' EZ II Frar- cisco ,,'-'" .l~ ibcda riu .

- ,

'~)u''P''';!'t~ Honrnct.uz Ant'o"'l1"~O p,' ,.I-Ipl"11a,:1"rl:;110i.~ l'~, ? t> ._~,r""';'Jtn

.JJ. . .\. oI'k ... ., ;~ At, . 1",..1. .. . .. 1:..11- .J.... w., r • ~ .~., '!_.' ~ U, ~ i-" r ~O "'" :t.

l~;EH j'·U\NDEZ (:AS'/\;.S, Alojandrino. ---Calvo Sotelo, '1 ;~" l .. 'l dCl1eella,:---I~,iba.davia,~

F'fi" R' T., Ei I no R' 0' ~Er'N' no J "'!I,'-~' 1'1'';::':' E'" ,':-t ~a' ,;f,~ ~, "" ~l"-;-b' a d'.ft'1;'~~a: ' '

~~,I, "~''!i. '" '" ," .... ' " "',,, ~,c;;::.\.. i~'.-' ,;..IS t.. ",-"lOlL,' "It" " '1,! "~I l ' "

r; (:tilif' '.'" '71 pi ]=, N' F ·z I ,"' .,.. ,P'''1. " .J, Fe· ... " e- (]i .... ' ,I ("'1 .. t ','i' n '.~ ~ '1/.' as

\',' ,'h'J.,:r,,;P-J ; ,'~l, .,jlli.ld.t),,'--. iaza oe.', ,l,n~j;.ll.tv e .. ,_"d nunc, .1 ,.,·_-t {','D.o.

I(;~AESL\ 8 F:~~RN,\r~ DEZ, Jesli,.s~~I{'{ia de IIol~:n05., s/:ni~ ,~J\ib{1.clavta", IGLF.S1AS 17;ERJ\T iN'DEZ, 1\laIlllel.~~(=a:rte.l'.iCl. de Stnlla (;]~'UZ'j-~·,Bredaft )\,1 () R EN{) :;'1.0 U E NO ~ I uzal·o,,~--·,Es tacitin F erroearril t~,·~,Ri-btuiaviat

S]~~C.IlE~r~ARIO,S :O,E Ijf\, ~t\lJ])lEN(:I,(,\

r I' , "J T' C E'~ I")' () S' , ,)\J, .L . .1., _..i~ -l " l ,

.'

r1:EHN}\,NI)EZ A 13 HA IJ)r~S~ J ose .. -~J}Iel'elles. Caula, 8 .. --Rib{l(la'v:ia,~

r r & X':· l :':-1 T A. ~'"1.

,,,0<. s: _, .~, ~, .L . ~

1~' r~ fiJ \.1' ID 0 '11. N- A ~ ) 1\1(:111 ue! .. -,·-II arrio de Ia Estacion .,-·~R_ib(ldav ia.

T~ "t.;,,-~srA:',' F nEIJ 11DO, Rafael, .. -(:arden,al (=isneros~ 8~ 3:~t~ izq.~--"~l'a(lt,id'l' J' ,~TE Touzx, (;il~ .~. "Salgado lVf OS'COSO, s/n~~~f{ibadaviat

]Vl.ICl:Ez FE1IN ,.\.'Kn:c? ~ J avierv-e-Puerta N uev 8, s/ n'i~"R"ibadavi:a,

FI -r ~Jl (J,,'G. ~'~ R A F" O~! S',; J J ,'. . " "",, k

SAN'rn n 0 Ii ',E ItN .~iND E7 ~ CcisaT .. ~-()li veira, 1,4 ,:-,-l~ibada:v'ta"

ill'

'" .' I \ J' Al~' t":['E' 'S.""i

" ... ' t," . ,', ' , ~',.,

f, .... :,,_., ... ,J. '

D« comercio

:Ntj~'EZ: E,SGLDEHO, l\,ntonioi:~-·-l)laza

do Ia Maadal e:na,,~~-,Rl~b({(lavia~,

L:,,?

'Je auuules

'\/ IDA L rI'ot~zA, ~\·lhCl'to.,-J ose Antonio, S/11~-l?ibfl!lavi(l. Vro.u. TOtJZ~\, Feli): .. ~·---J ose Antollio~ s/n,,,=-·fl,iba(lavia.,,

V I L LA 'R DEI. (~A ST 11 I .o, .2\, Iherto .. ~~ l\ venida del Ri hero, 5 ,,- R ibadauia.

Z A" 13 A r]1E" R" "": () ~

, ,oJ', __ • I\.. , i, '1)_"" I ~ .. _

C.:lllJ ilo~·· ,-=Santiagoo; 27.----.--R£b(ulavia"

C II A.IVroSO LA:wtAS", Manuel ~

C AN-rrr"':o'"

l'll . '. '

,.A RAlJ.JO ~J\.LO,N'SO" Leopoldo.

DE~ p. O' .... -R' 'T" :'E'Jf ~

u . .: .. , ' ~. 0 :..,.Ju·

./\U,AN A,'R.AU'JO; Florenti:no~,

. -\" L: V' ~"', I'~ ~ "'Z-: ·C· 0- 'f: "T'O", 'G~ '~'l~

.L~ l".\, ,~,_.... .. II,.... ,'. ., .... ,1 •

ALVAI<E.2 rUST!!" Camilo

fh B '.

, ,-,,','.'- . ·r· ,-., .. '. . - I"': I

,·A~ASNO' A.~ . 'lIANCO~ l\lanllLel ..

~""'li ..•.. ·;r·· ,..... ,., V:" .-'..., 'T- .' ~

; ,~ASASNO\i A.S ... r AZQl ·.EZ; _ lrso~

(:A.'D,;.\ Yl\ l\lENDE.z~ Lorenzo. t~'O:Rtrlts R.IO~lEGRO~ Seeundino.

... - .. "

l~1 ." . '. .. "R' ;'. ' .. - "'... -, or- A.. . "

'. ~ 11 A.0 .~ OD HIGtJEZ Antonio.

T)'~t, ·S·t;·T· ... ,. J'"

/\ v ILA ~AN,C II uz, .. ' aime.

D,~j;' iN':"'rQ Ie"Gir' "1';;1/;;,''(.;1. ~ :~ .. , .. r

. .l'.! ... "l.,! . . . . . T' L .r~J ~.:J J. ... 9:.. .. j , ~~ e g :ll n 0..0 "

I)o~/fiNG·uEZ R' =; 0 ~·ENVt[); - J ose

. , .. ':1 ... J.~"',1, Iil·'l, ... ~, .... Ii

E" ,'. r , •. ;, .': . (, 'V·~"" r-1 ',: J- .. ' -. i'

,S I EVl..:"Z . AZQl,EZ, ose,

FE:RN ~.N OEZ FE R'N.:\N DEZ~. .A Ifonso ~ FEHN ~NDEr-Z ',·I·f·r:; .. S'· C, ~e~ sar

I ,-, .. , ~ ,- ...... . ~ ".~~. , _-' ... I·~ 3..

3.a SE,CC.l'ON .A.FICIONES

Fzn REI'RO ROSEN1)O~ J-esiis.

F R F~I'J 11JO V rNA s.~ Delmiro.

F· R E"I' J" IDI o 'D~' 'At' "(J I" L' c", J c.,

, .'. .-'. -'., -_"_" 'v 11, ,n,".; 'Ii. estts ..

G A,R CiA :E Sr-rtEVEZ ~ ]~·.miljo.

G· F NI i!' '1\1 J

AB" C'" I.t I' A 'H' Q-- pC'" --" r' J I

. ':'. ,~~ ,. _,_,,: Li~.i." _:.afiLle, ..

GONz.AL.EZ Fnm.trnn, Ar turo .. GONZ,{'L:EZ RODn iC15EZ, 'Venancfo~ GOI\'IEZ C,ASASNfrV·'AS, F!111ilio~

(-.. ~ 'I) t', S .... · '1

J01\.1·Ez . 'Ell EZ ~ i..>eCllTIf irio.

(;·6~1EZ IvIIGIJEL~ Jose ..

I (}iL'E srss B,En.N·.4 R no, Jose Maria. I~.InA RonR.fG,URZ~, J'·u.1io+.

/ .

LOIS P.EREZ. Delmiro.

L., . _ , ., ... , ....•

I~6PEZ lVI!\HQllEZ; Manuel, 1-10RENZO ROJ)RfGli'E~~'i Victor ..

r:

1\ J[ ~ G" ,,_. "'~" F-r. . ."', I -- [ ., . 'l"' J.. '1 '. . ., .

. lV.· I. .IJ.E;Z .'.' ERNA~D""i.,Z""i".a" 1e.r1>

1\'1"' , ... -:'. . .. "I)' _. '1' ] '1

if' E R IJ t~ .. ND.'\NO - A,n D{), ~ ~eop' ,0, uo .

, ,

w.loN'TlERO I)ARDo .. i\lan'uel"

~N··nIR'····' R"'nD' .... ;'i. '. , ···r~'·· . "I\··!f ", .. uel .... ,:I::'. ". ,A .. '. \1 . R U::7 L :EZ, _,-,] «iille, i

P 'J~ 11 E~:"'Z··· .(~ O':.rv'·E, :: v: ~ Ji' ,- "":~ ~i1 ~,-. ,,!, •

. _.h\, .. ~ <F. ~J. £', .' use u_ .. al Id.,

,~

29

1"' 1 ) N·' 'E' :';G e: '1: .. 0" 1\'/f J C :~ .1. ~,;;: ·r·:; ', .. ~ :,. ":" f·1. ,

1._' ,i ,,' .·.n.. .l, 'J, ~"'l . ~ 1.",-, ." . \. 1 f (.\ f I,. 0 ~

l' ODRf(~l!EZ JIA H.INo~ .i-\ ntonio,

]DOD' . ~G'" I" p,~c:' 177 C-',"·· . ·l"'d·! .

L"- , .. RI . ,VEl. , En ·.:,·,.; ... ,...;a,nc 1 ,,0.

ROIlRiG'UEZ SU.SAVILl.A, i\llgel.

S r ... , ... " F..j'!E'·~· ... i' '.'"" "C " F· ... r· .~

~ .. ,ANTORU, . :JRNANDJ~iZ~e8c:tl.,

Sore IjOHENzo,. Braull0~ ~rOUZA ,DorvriNG[n~:z, Julio.

\l .. " '. -, .--. R-' .,-.- i' .. ". , A- t - ' ~, ..

~,AZQl.,-EZ _. OOHI(,.'CEZ, - . .n, onlO~

'.r v- 1:1' ]" ,,,' ,. AZQ~. }~Z .:-\O'Ji)R lcrIEZ, .. Joaqum.

J) '1'- S'" c O· F- .'1- L' 1- 4.

I " ., i ,

' •. ~_ .• .t .. ~,

ENC'l~OG-li\

I I) s f'i'

l-.1 J ON SO ·.EIVE.. :l, ~ era J.11;.

. ...

F'II" \rnI~~J I A

, I L I," .., -. I .,:-\

,' •.•• 1..,:. .. , '., .l ~ ,-'- .

i\,Li\'llJiNA If;LESI.4 .. S~ F~.ranciF;eo.,

A. ....... R ]- i'

, .. ~J~,'(H lIN A ' .-,OC If ,.:\..,. e:~ llS ',.

\ 'D" S' f}'

i-l"LON so .iEI VEi! oerai .. "f.n,.

E C'CT"T"D: i!i.7'IG() G:, ·&'1 1'" l~·(···u· l"- "lfl""etJo,-,

i,J' L. ~ I ~ E.l. . I . 1,;...J..J L I.i "l' I ~ (-1. I.;;a. u ... LI. .•

F . '. - r '1- ~~...,.. 11· -:' c :~'''' "

- ll.,RNANnl~,z" IN 4,S~ '-4eSdl.

l).T,A.n CiA Cos'r A!i Cannelo. (;./\ H.CiA l\lAUQlJEZ, Julio~

.rVl'E R.lJI~NnA,No P',A R DO, L ecQ1) 01 0,0 .. 11.1\1 .ERA l-\I.I~JOS, Amanciu, Tovxn FEi.JOn, .1\11'1(1),10.

'" f' (-; , 1" 1- ~

. " 1)0 l '. ' '.- : .,' '1' r-" ~ (:.1j. " " '. '1

. AhF.L \. .TOl\ILZIj .' ~.; IpC+

F"I "')T'C' GR" \~'""i] \.

-j ( ';- . ',: ~,' "" ~'.' l·j .. ,

, J ., /,

,FERJ\'A'N'O.EZ (:.'t~A~ Alejandro, G,) ... R.CiA ESTE)I EZ~ Rafael .

. ,

r;AHCiA SANTERO~ (:iirtor ..

t;-ONZALEZ FREtJ.IDO~ ,Rall10n,.

. ,

lviA nrrfNEZ (:tJLEI-IJ~ ll''lodesto ..

~1.0RE:NO 1\1on:ENo; J.~aza.ro" I>,ER,EZ A,LV'A ,R EZ" ,A~rltollio;;

F-1i .. ("~ '" 'f.'{ " 'f

..:I [oJ' n 'E· ... · Z . .Ii'"", llll E'-·.01 Z .. .-:\ ~i m·· .. II 11'" (-(1 0'

,G' ..:., ')'"\}ltl" ...j .• ., " eLL' '. _ ,.,1 .:'.

IJ ... C" E'"" '. l ;;

, . E It J~z .. l' II l\,O~ ._:)nl.J:l10f

P,En.EZ C l-IAO, ~,\ rnando ..

Pt,HEZ c: llA.()'1 /\.1Itflf1.10. Ronnfcuzz Ronnf(a:I~:Z~ Manuel. ROllRi,GU'EZ ',rAI.ES. Ricarflo ..

,..

J. A (.~ I (' G' R ,", .&1 I 4. [j-\ :r~.J. , -~r .' ii.

~I3ERO

ROD.R iGIJEZ RODn i'ClIEZ~ H. .1\1anrfp].

JIE,R,AL:.DTC/\

l)EL

Ri'"

• l1l;I1

• -'L

,.

IC~'O~NOG,RAF'Ii\ J\1!\RI_ANi\ 1l0DR'f.{ilJ.EZ Ronnrc .. {JIt~Z, 11. }Vlanu,eL

~" N \ ~E E~; rr I G -,4.D 0 R II I ~ 'ro f~ I co 1\{]~ f) IE 'l.A. IJ 'GAR.ciA j\'I<lVn4.REZ, l\1anuel Ru.be'n~

J .lA, R:, D' ' .. 1-' N~ . -'E' " 'R, I..L4.

~ ••• , I.. "' ...

JIr"],"iE,R';,: fJ\"" i"l:~"U'!"'[!;) ,l

,I, _." . .L.", . It ..,'"'''

/i. ]1 A" ',,"" J'!.J ,", 'I: '''N·· 'I.;:·n l::!l ".' 'I' "I·

1_-:\.,\, .,l..J 1-j.ill....:1I1 .)U~ ,,'..J~:Op'O""( Q.,

E' " ..... ' -\" . 1'" .,

lJ;R (YOS Y .. ,',\., L I,' AIV~,Bn A,., I'"' X811elSl·O

CA,~AS R.OSE:NDO~ Jose ~!Vlaria .. (~,ORT1~S Hsn ~~:I.IDA,- (;Ull1el"~in,do., (~OR"rES 1IEUl\IIDA, J\1an,uel~

D" " ... ~ '"'. c~' , ." ".~.- 1[;" '. ] ~ 1

"A 'V 1 LA ~:u\NC n .~!..7. ~ 1.:' Ice :,t

E . (~' B- '.

SCl'DER.O . ~JrA.I"LF,t~O; " e.n] to.

I? i; R'N \~ K D E' z~. I-f\ II!? 1!::a' ,'J. ~L1!)" 'E, , ',[' o c.::.~ ,

. ~ ,,"'". i .1. ;-I;A .J. .• n ~" .. '"~ _.Ii . __ lo", it:. ' toJ'-Jl!

FER"Ni-N'DE1'Z':r- R"'IIOS A·:1DJ·a':l'1.d·1u(''!I.

. "~ - 1. . . '=-1 __.. , L., ~ ......~ .... IC:~ iI;.. .s . .L ~.

~i'.. . -. .. ". .'.' ,r -:.. ." ' ~1" 'J'

,~~. ~tEJ.lJ IDO. I[\ A~~ m.anuer.

(;'AU c.L\ ItoDn..i(.; C' EZ; Eulogio~ C;(')l\.'f:KZ If;. LES lAS. }\.11 tnni 0,.

, . ,

J"".....~' . 4' 'E' .' ...

.. ~ . ''"'J !,' ,~~.. .' , ." t. ~

~. l~ R .EZ ,~',. H AU J o, ~ "a111110 t

, .

~ ,,if' E,·t ·C ..... !.". ·N·· I C A ... '

L"t.t, , .. ' ,Li,"i.... . , . ..ol,

C I~'.AO RouniGC. EZ!I Sera!i..!1 ~ JtJST'E TOUZA, r;11 ..

I{()Dn I(;t;Ez 11o,sEN'Do, Antonio,

·I\·.rJ! I. T c '(~'\'"

II J" 'Ii. ' •

~ _ ~ ., . J ~ ....... _ ... ~"Io...!1 I.. •

. i\ 'I J VAllEZ S.E~ HA,~ .S[lntos~

J\ RAL~JO Moso r J.EHA~ V~iCellte. 130IJLJ~O SA C;'U.N'Z ;\IJ~;(; ~ Jose.

("~AI)' R·, ~-, D A o·~· , r v, l' I" , .. ~ J " ,.

,I:-t", l. . '.(1 ...... 1', '. . LI V ,,4. j, ~~", ~ ~ .. ose~

CA R R,E itA ()LIVA J~ E.S~ Rall10.fl ~ COH'f rzo C.AU.HA.I,LO, i\.l1ton io,

["" , "" '''''';'. ~ 1'ir .," r ~ ~ ~. ,\. •

\..)..1..) IN ~~\. ,:; .~JJ1)l.n ri N 11,/,: ~ l-:ln tonic,

])" iv: I'· E"· .' ."' 1" ~. E '''' ~ 14

"A 'ILA ' .,Th'V EZ, .,;.;111J.,10.

D t\ VI LA SANe II'.EZ ~ Fidel. ESCtJDE no .. (';'ALLEGO~ J\lI.l~er(loi

'1' r "-

i ER'~T_,,\'NDEZ }lBRA.LDES; Jose,

'G .. \R.eL<\ REGu.EI.Rn~ 1\lanu,el., ,

, .

(;'ON.zAlJ~EZ FnEIJ IDO, Arturo,

''''1 ,. J i'I.

t;'OJ\,tE.Z (' .. ~L~ srn, Man uel,

'1\1'. '':~··f ..... E,r :., ., " ... ~'. --, . A '''...

.L' [ ], EZ ,SLlJJ)ERO,:. ntorno.

Pl;~REZ A.RAlJJO,. Manuel, RJ~~Gl~E.IRU B.LANCO, l\fanucl~

ROD R,iC;;U.EZ 'C;;'NJPrRO-I, i~.]ltOJ1'llio.,

R '~S" A

. ',' ' , "J' r ~ . '.'....."' iii" ..

t}DRI(~UEZ ~. USA. "'ILA" Ange] .

S·" 0 J'

ANCIIEZ:RROLS, Jesiis ...

1'1"01' tz i. DI" 01lo,fI""NIf .~ J'I' '-.., 1]' •

,,1 ..... (.,..: ~.,'j,. .' J(1 ,.1,.' 1,."; l ~~~t- ." J U'.lO I'

1'~' r. . " ... ....'''.~ .~, • 1" /'

v ;'\,Z QIJ J~Z .r\.LOl\1 so, 1.1 oaqum,

'l'i .... "" ".'''. r- "~Ll""'· 1\ /I' . ]

t' AZQIJEZ r.r~ .. ATO.~ ..l~Ja:nue . .,.

1..r,.. . R" i' J'

v AZQUI~Z : OIlRIGlJEZ, • oaquin,

'\TAIGtELA ,GoM.EZ, Felipe.

PES·CA,

BOU'LLOSA r;o:t\TZ".\LEZ, Jose,. CORTES FIERIVIIDll., 'GulUersin"do~ Co R TE S lIE Rl\,fIDi\., l\f·a .. nuel.

31

fJ- .F· p.- ·'1'.~ r,' 'E'~' F: ~.'~" ..... :;,.; "0

'.lAZ . AZQl) '.z.~ .' .. 1. c_d1Cl..~.C . ~

l"'l . . --: -: , 'E~' .. ~. ".'f ~ rr '-J') -:"I, £' ". .~

".J A. n ,( r I A 'r • ~ T E \,' .~. /!. • , < .. \ u. .. ~le [ •

G :'- '[l' ( .•• '1" A" 'Ecr'! ~ '1" E; ~.r F r: E'~" m I": '\i 0:" ,

1:li. tI: l .,.. _ .J i.'"). ~ . '¥ ,!I....I1" -'. 3 "_I~ ~ ... '

r. . ..... ~ - 'R··)··' - ~, r ~ z Eo(' ·1 ., · .

\·T.ll.R CIA ..... ~OD"R U;;l....l;; " .-.JU .• QgIO~

( ... L F ~

;.ONZALEZ I .OHENZU~ .· .. franel&C{)~

C-- ;0. • I'" ... ~ ~ A·· .~ ... ' ... ' ...

. -OJ\'IEZ GLESl £.S!, .1 glmlI o ,

L ..:f G' " '.' r v : " ~., 'f '""".

. EZON .... ONZALEZ~ J,otJ.e.

~

IJ.JUA,. ROD'RTGl ~!EZ~ J ulio.

N ETR.A Ron H i'GlJEZ·, A'ma-deo ~

P°r... r- G· .... :". '. rr J" ,..,.", M···· ,.~~ ..

ERE,Z .' ·OI\lE£!.~ .' o~e .!.-: arla ...

R F). D·,··R I" ,;NT] E'· . Z·· ,( ..... it xr T R· 0'· ;"'Ii" I~ n ·,t- '0' . nio

,_ . ... lT~ ., .. ..1 J.'"i;" .. _. ..lI.,. .!.~l,.. .. . .

o - L ''T'' B···:·· ·1····

uo~rQ ·OU .. ENZO" rsrnu 10 .. ,

·,l AZQtJEZ FI11.AliGO, ] avier ..

·,1 lL LA R OnLI CASr-I1IJ.Jl,O.~ Alberto.

./\ 1 ... ;\iI~Cl ~ J-\ I GL}~SI .:lS, Francisco. (:.ANIT1{01~ S,AN'l"AL lCES~ Serafin,

~

l)O~/liN·GC·EZ. FRhllJ IDO, Manuel,

PONS SOROL,~LA~ Francisoo.

'1 ).\ n I ~. ) E< \Vi I' . s II o l~

.. l. ... "" ..1 \...-1' 1. ii.. " • ,

C;AR.eL\ rvI.ARQ·uEz,. Francisc~·o~ 1'~' E',? .\. TI.· R o

~!: ...

BUR,G'OS y' ALFA·MHR.A, Francisco

VI1~'O'FILIl\

C.~,· , '.''''.-~ 'IT'· .. · ·r.- "1"· .. · ... ····

ASASNO" As v AZQ1JRZ, ~ 11S0t

GAR,ei.A CosrrA, Carll'lelo ..

".

I

\ 3·j

Javier.

, .

También podría gustarte