Está en la página 1de 19

Num. 7220 / 24.02.

2014

4268

Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove


RESOLUCI de 14 de febrer de 2014, del director general de joventut i de lInstitut Valenci de la Joventut. Generalitat Jove, per la qual es fa pblica la convocatria de la Campanya de Temps Lliure Juvenil en la modalitat doferta concertada i doferta lliure per a lany 2014.
[2014/1496]

Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove


RESOLUCIN de 14 de febrero de 2014, del director general de juventud y del Institut Valenci de la Joventut. Generalitat Jove, por la que se hace pblica la convocatoria de la Campaa de Tiempo Libre Juvenil en la modalidad de oferta concertada y oferta libre para el ao 2014.
[2014/1496]

Larticle 49.1.25 de lEstatut dAutonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la Generalitat competncia exclusiva en matria de Joventut. La Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, t com a objectiu garantir a la joventut les oportunitats per al seu desenvolupament, per mitj de lexecuci efica de les poltiques integrals de joventut a la Comunitat Valenciana. Entre les funcions atribudes a lInstitut Valenci de la Joventut. Generalitat Jove, larticle 6 de la dita Llei, que esmenta les de planificar, gestionar, crear i mantindre els albergs, les residncies, els campaments i les installacions juvenils en general, i tamb la de potenciar lexercici dactivitats de temps lliure. Per mitj de lOrde de 31 de juliol de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educaci i Cincia (DOCV 649, 18.08.1987), es regulen les normes que regixen el funcionament de les residncies, els albergs i els campaments juvenils de la Generalitat Valenciana. La dita orde va ser modificada per lOrde de 12 de febrer de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educaci i Cincia (DOCV 2952, 14.03.1997) i per lOrde de 25 de juliol de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educaci i Cincia (DOCV 1624, 18.09.1991). Entre les finalitats dels albergs i dels campaments juvenils, figura proporcionar les seues installacions a entitats prestadores de serveis a la joventut per al compliment dels seus fins i objectius especfics, com tamb oferir els serveis dacampada als grups juvenils i les entitats que ho solliciten, i facilitar als jvens la prctica dactivitats de carcter cultural i recreatiu en estes installacions. En virtut de tot aix i de conformitat amb les funcions que em confereix larticle 10 de la Llei 18/2010, resolc: Fer pblica la convocatria de la Campanya de Temps Lliure Juvenil en la modalitat doferta concertada i en la modalitat doferta lliure per a lany 2014, dacord amb les bases i els models que sinclouen com a annexos I, II, III IV, V, VI, VII i VIII a esta resoluci. Contra la present resoluci, que posa fi a la via administrativa, podr interposar-se potestativament un recurs de reposici davant del director general de lInstitut Valenci de la Joventut. Generalitat Jove, en el termini dun mes comptador a partir de lendem de la seua publicaci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), dacord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com (LRJAP i PAC), o b, directament, un recurs contencis administratiu davant del jutjat contencis administratiu competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de lendem de la seua publicaci en el DOCV, dacord amb el que preveuen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicci Contenciosa Administrativa. Tot aix sense perjudici que les persones interessades puguen interposar-hi qualsevol altre recurs que consideren oport. Valncia, 14 de febrer de 2014. El director general: Marcos Sanchis Fernndez

El artculo 49.1.25 del Estatuto de Autonoma de la Comunitat Valenciana atribuye a la Generalitat competencia exclusiva en materia de juventud. La Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la Comunitat Valenciana, tiene como objetivo garantizar a la juventud las oportunidades para su desarrollo, mediante la ejecucin eficaz de las polticas integrales de juventud en la Comunitat Valenciana. Entre las funciones atribuidas al Institut Valenci de la Joventut. Generalitat Jove, el artculo 6 de dicha ley enumera las de planificar, gestionar, crear y mantener sus albergues, residencias, campamentos e instalaciones juveniles en general, as como la de potenciar el ejercicio de actividades de tiempo libre. Mediante la Orden de 31 de julio de 1987, de la Consellera de Cultura, Educacin y Ciencia (DOCV 649, 18.08.1987), se regulan las normas que rigen el funcionamiento de las residencias, albergues y campamentos juveniles de la Generalitat Valenciana. Dicha orden fue modificada por la Orden de 12 de febrero de 1997, de la Consellera de Cultura, Educacin y Ciencia (DOCV 2952, 14.03.1997) y por la Orden de 25 de julio de 1991, de la Consellera de Cultura, Educacin y Ciencia (DOCV 1624, 18.09.1991). Entre las finalidades de los albergues y de los campamentos juveniles, figuran el proporcionar sus instalaciones a entidades prestadoras de servicios a la juventud para el cumplimiento de sus fines y objetivos especficos, as como ofrecer los servicios de acampada a los grupos juveniles y entidades que lo soliciten, y facilitar a los jvenes la prctica de actividades de carcter cultural y recreativo en estas instalaciones. En virtud de todo ello y de conformidad con las funciones que me confiere el artculo 10 de la Ley 18/2010, resuelvo: Hacer pblica la convocatoria de la Campaa de Tiempo Libre Juvenil, en la modalidad de oferta concertada y en la modalidad de oferta libre, para el ao 2014, de acuerdo con lo dispuesto y los modelos que se incluyen en los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII en esta resolucin. Contra la presente resolucin, que agota la va administrativa, podr interponerse potestativamente recurso de reposicin ante el director general del Institut Valenci de la Joventut. Generalitat Jove, en el plazo de un mes contado a partir del da siguiente al de su publicacin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), de acuerdo con los artculos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn (LRJAP y PAC), o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo competente, en el plazo de dos meses contados desde el da siguiente al de su publicacin en el DOCV, segn lo previsto en los artculos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. Valencia, 14 de febrero de 2014. El director general: Marcos Sanchis Fernndez.

Annex I Bases de la convocatria de la Campanya de Temps Lliure Juvenil en les modalitats doferta concertada i doferta lliure per a lany 2014 1. Places oferides 1.1. lInstitut Valenci de la Joventut. Generalitat Jove (dara endavant, IVAJ.GVA JOVE) ofereix places en modalitat doferta concertada i modalitat doferta lliure, en les dates i amb el nombre de places que es detalla en lannex II.

ANEXO I Bases de la convocatoria de la Campaa de Tiempo Libre Juvenil en las modalidades de oferta concertada y de oferta libre, para el ao 2014 1. Plazas ofrecidas 1.1. El Institut Valenci de la Joventut. Generalitat Jove (en adelante IVAJ.GVA JOVE) ofrece plazas en modalidad de oferta concertada y modalidad de oferta libre, en las fechas y con el nmero de plazas que se detalla en el anexo II.

Num. 7220 / 24.02.2014

4269

1.2. Modalitat doferta concertada : s ls de les installacions juvenils per a la realitzaci dun programa dactivitats, en perodes entre 7 i 16 nits, dacord amb les places oferides en lannex II de la present resoluci i les tarifes corresponents. 1.3. Modalitat doferta lliure: s ls de les installacions juvenils, per al desenvolupament dun programa dactivitats, en perodes a partir d1 nit, dacord amb les places oferides en lannex II de la present resoluci i les tarifes corresponents. 1.4. El nombre de les places sollicitades en qualsevol de les modalitats no podr ser inferior a 15. 2. Serveis A les installacions de tipus campament els serveis inclosos sn els segents: a) Allotjament en tendes o cabanes (tendes, matalassos i material divers dacampada). b) Parament de menjador collectiu. c) Servei dalimentaci en pensi completa. d) Servei de socorrisme als campaments que disposen de piscina. e) Assegurana de responsabilitat civil i daccidents. A les installacions de tipus alberg els serveis inclosos sn els segents: a) Allotjament en habitacions compartides (amb llenols). b) Parament de menjador collectiu. c) Servei dalimentaci en pensi completa. d) Servei de socorrisme als albergs que disposen de piscina. e) Assegurana de responsabilitat civil i daccidents. 3. Durada dels torns 3.1. Modalitat doferta concertada Els torns, a les installacions, tindran una durada entre 7 i 16 nits. Podran, aix mateix, sollicitar-se dos perodes, sempre que no superen els 16 dies i que no hi haja cap dia sense servei dallotjament. 3.2. Modalitat doferta lliure Els torns, a les installacions, tindran una durada entre una i 15 nits. 3.3. En tot cas, els torns comenaran el mat del primer dia indicat i acabaran el mat de lltim. El primer servei dalimentaci ser el dinar del dia dincorporaci i lltim, el desdejuni del dia deixida. 4. Beneficiaris Podran sollicitar ls de les installacions objecte de la present convocatria les associacions juvenils, els centres escolars i la resta dentitats pbliques o privades, i tamb els grups de jvens que organitzen activitats de temps lliure juvenil sense afany de lucre i, en tot cas, a lefecte de la realitzaci dun programa dactivitats per a un mnim de 15 persones. Cap participant no podr romandre ms de 16 dies seguits a la mateixa installaci. 5. Obligacions dels beneficiaris a) Els beneficiaris estan sotmesos al compliment de les obligacions segents: 5.1. Complir els requisits que exigeix la normativa vigent en matria de campaments i albergs, i tamb, si escau, les normes de rgim intern de les installacions. 5.2. Constituir els equips danimaci amb el temps suficient perqu puguen elaborar el programa dactivitats que duran a terme durant lestada a la installaci. 5.3. Cada grup disposar duna persona responsable o director/a i dun equip danimaci adequat a les necessitats i a les caracterstiques del grup. La persona responsable romandr a la installaci durant tots els dies de durada de lactivitat del grup, ser major dedat i estar en possessi del certificat danimador/a juvenil o equivalent, expedit per una escola de formaci danimadors en el temps lliure reconeguda per les comunitats autnomes. Posat cas que, per alguna causa greu justificada, haja dabandonar la installaci i per tal que lactivitat puga tindre continutat, nomenar la persona que assumir esta responsabilitat.

1.2. Modalidad oferta concertada: es el uso de las instalaciones juveniles para la realizacin de un programa de actividades, en perodos entre 7 y 16 noches, de acuerdo con las plazas ofrecidas en el anexo II de la presente resolucin y las tarifas correspondientes. 1.3. Modalidad de oferta libre: es el uso de las instalaciones juveniles, para el desarrollo de un programa de actividades, en perodos a partir de una noche, de acuerdo con las plazas ofrecidas en el anexo II de la presente resolucin y las tarifas correspondientes. 1.4. El nmero de las plazas solicitadas en cualquiera de las dos modalidades no podr ser inferior a 15. 2. Servicios En las instalaciones tipo campamento los servicios incluidos son los siguientes: a) Alojamiento en tiendas o cabaas (tiendas, colchones, y material diverso de acampada). b) Menaje de comedor colectivo. c) Servicio de alimentacin en pensin completa. d) Servicio de socorrismo en los campamentos que dispongan de piscina. e) Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. En las instalaciones tipo albergue los servicios incluidos son los siguientes: a) Alojamiento en habitaciones compartidas (con sbanas). b) Menaje de comedor colectivo. c) Servicio de alimentacin en pensin completa. d) Servicio de socorrismo en los albergues que dispongan de piscina. e) Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 3. Duracin de los turnos 3.1. Modalidad de oferta concertada Los turnos, en las instalaciones, tendrn una duracin de entre 7 y 16 noches. Podrn, asimismo, solicitarse dos perodos, siempre que no superen las 16 noches y que no haya ningn da sin servicio de alojamiento. 3.2. Modalidad oferta libre Los turnos, en las instalaciones, tendrn una duracin de entre una y 15 noches. 3.3. En todo caso, los turnos comenzarn la maana del primer da indicado y acabarn la maana del ltimo. El primer servicio de alimentacin ser la comida del da de incorporacin y el ltimo, el desayuno del da de salida. 4. Beneficiarios Podrn solicitar el uso de las instalaciones objeto de esta convocatoria asociaciones juveniles, centros escolares y el resto de entidades pblicas o privadas, y tambin grupos de jvenes que organicen actividades de tiempo libre juvenil sin nimo de lucro y, en todo caso, al efecto de la realizacin de un programa de actividades para un mnimo de 15 personas. Ningn participante podr permanecer ms de 16 das seguidos en la misma instalacin. 5. Obligaciones de los beneficiarios a) Los beneficiarios estn sometidos al cumplimiento de las obligaciones siguientes: 5.1. Cumplir los requisitos que exige la normativa vigente en materia de campamentos y albergues y actividades, y tambin, si procede, las normas de rgimen interno de estas instalaciones. 5.2. Constituir los equipos de animacin con el tiempo suficiente para que puedan elaborar el programa de actividades que realizarn durante su estancia en la instalacin. 5.3. Cada grupo dispondr de una persona responsable o director/a y de un equipo de animacin adecuado a las necesidades y a las caractersticas del grupo. La persona responsable permanecer en la instalacin durante todos los das de duracin de la actividad del grupo, ser mayor de edad y estar en posesin del certificado de animador/a juvenil o equivalente, expedido por una escuela de formacin de animadores en el tiempo libre reconocida por las comunidades autnomas. En caso de que, por causa grave justificada tenga que abandonar la instalacin, y a fin de que la actividad pueda tener continuidad, designar a la persona que asumir esta responsabilidad.

Num. 7220 / 24.02.2014

4270

5.4. Els monitors i les monitores que constitusquen lequip danimaci hauran de ser majors dedat i hauran destar, com a mnim, en possessi del certificat de Monitor/a de Temps Lliure Infantil i Juvenil, o de qualsevol altre equivalent, expedit per les escoles danimaci reconegudes per les comunitats autnomes, llevat del que disposa la base segent. 5.5. En el cas dels grups en qu participen, almenys, el 20per cent de jvens amb discapacitat psquica i/o fsica, lequip haur de disposar dun nombre suficient despecialistes adequats i que estiguen en possessi de la titulaci exigida per la normativa vigent per a la discapacitat dels participants. 5.6. La relaci de lequip danimaci shaur de trametre a lIVAJ. GVA JOVE, en el model de lannex IV, almenys un mes abans del comenament de lactivitat, tot detallant-ne el nom, els cognoms i el tipus de certificat danimador/a o de monitor/a que siga procedent. El model es pot trobar en el web de lIVAJ.GVA JOVE www.gvajove.es. 5.7. La relaci dels participants es trametr a lIVAJ.GVA JOVE, en el model de lannex V, almenys 15 dies naturals abans del comenament de lactivitat, tot detallant-ne el nom, els cognoms i ledat. El model es pot trobar en el web de lIVAJ.GVA JOVE www.gvajove.es. 5.8. En qualsevol moment, lIVAJ.GVA JOVE podr requerir lacreditaci de les dades manifestades o de la informaci que es dedusca de la documentaci presentada. 5.9. La proporci de monitors respecte del nombre total de participants ser, com a mnim, dun/a monitor/a per cada 12 participants i, com a mxim, dun/a monitor/a per cada 6 participants. 5.10. La proporci de personal responsable per als grups de persones amb discapacitats ser la segent: Per cada participant amb tipologia classificable com a discapacitat profunda, severa o amb parlisi cerebral, una persona responsable amb preparaci adequada i titulaci suficient. Pel que fa als participants amb tipologia classificable com a discapacitat lleugera, moderada o lleugera mitjana, sexigir la rtio duna persona responsable amb preparaci adequada i titulaci suficient per cada 4/5 participants. Per a la resta de persones amb discapacitat, el nombre i la qualificaci dels responsables necessaris estar en funci del tipus de minusvalidesa i de lentorn, per tal de permetre la realitzaci de les activitats previstes. 5.11. La variaci en la proporci de monitors indicada haur de tindre lautoritzaci expressa de lIVAJ.GVA JOVE. La participaci de monitors en prctiques shaur de comunicar a lIVAJ.GVA JOVE i no es considerar per al clcul de la rtio exigida de monitors. 5.12. Per tal daconseguir uns objectius dintegraci, i tamb per tal de permetre que diferents grups convisquen a la installaci i la compartisquen alhora, durant els perodes oferits sintentar evitar que el total de grups de persones amb discapacitats ocupe ms del 30per cent de les places de la installaci i, si aix passa, no sadjudicar una activitat. Per tot aix, estos grups hauran de fer constar en la sollicitud la condici de grup amb discapacitats. 5.13. Els participants (exclosos els monitors) tindran edats compreses entre els 7 i els 30 anys al comenament de lactivitat. En el cas dels grups amb persones amb discapacitat, el lmit dedat es podr incrementar fins als 35 anys, per no podran ser ms de 30 els participants amb discapacitats per grup en cada activitat, llevat de casos justificats. 5.14. Efectuar el pagament dels serveis contractats dacord amb el procediment i els terminis que indica la base 11 del present annex. 5.15. Lliurar, a la gerncia de la installaci, en el moment dincorporar-shi, la documentaci segent: una llista completa de participants, una cpia dels certificats de les titulacions de lequip danimaci i una cpia del programa que es dur a terme a la installaci. Hauran daportar, a ms a ms, una cpia de limprs de reserva i dels justificants dels pagaments efectuats. Cada grup haur de portar-hi la fitxa mdica de cada un dels participants, emplenada i firmada. 5.16. Abonar els danys i els desperfectes que produsquen a la installaci, dacord amb la legislaci vigent. 5.17. Estendre acta, juntament amb la gerncia de la installaci, dels serveis prestats, i fer-hi constar el nombre dassistents i el detall dels serveis extres que shi hagueren prestat.

5.4. Los/las monitores/as que constituyan el equipo de animacin debern ser mayores de edad y debern estar, como mnimo, en posesin del certificado de monitor/a de tiempo libre infantil y juvenil o de cualquier otro equivalente, expedido por las escuelas de animacin reconocidas por las comunidades autnomas, salvo lo dispuesto en la base siguiente. 5.5. En el caso de los grupos en los que participen, al menos, el 20por ciento de jvenes con discapacidad psquica y/o fsica, el equipo deber disponer de un nmero suficiente de especialistas adecuados y que estn en posesin de la titulacin exigida por la normativa vigente para la discapacidad de los participantes. 5.6. La relacin del equipo de animacin se deber remitir al IVAJ. GVA JOVE, en el modelo del anexo IV, al menos un mes antes del inicio de la actividad, detallando el nombre, apellidos y el tipo de certificado de animador/a o monitor/a que proceda. Este modelo se puede encontrar en el web del IVAJ.GVA JOVE www.gvajove.es. 5.7. La relacin de los participantes se remitir al IVAJ.GVA JOVE, en el modelo del anexo V, al menos 15 das naturales antes del inicio de la actividad, detallando nombre, apellidos y edad. Este modelo se puede encontrar en el web del IVAJ.GVA JOVE www.gvajove.es. 5.8. En cualquier momento el IVAJ.GVA JOVE podr requerir la acreditacin de los datos manifestados o de la informacin que se desprenda de la documentacin presentada. 5.9. La proporcin de monitores respecto al nmero total de participantes ser, como mnimo, de un/a monitor/a por cada 12 participantes y, como mximo, de un/a monitor/a por cada 6 participantes. 5.10. La proporcin de personal responsable para los grupos de personas con discapacidades ser la siguiente: Por cada participante con tipologa clasificable como discapacidad profunda, severa o con parlisis cerebral, una persona responsable con preparacin adecuada y titulacin suficiente. En cuanto a los participantes con tipologa clasificable como discapacidad ligera, moderada o ligera media se exigir la ratio de una persona responsable con preparacin adecuada y titulacin suficiente por cada 4/5 participantes. Para el resto de personas con discapacidad, el nmero y cualificacin de los responsables necesarios estar en funcin del tipo de minusvala y del entorno, con el fin de permitir la realizacin de las actividades previstas. 5.11. La variacin en la proporcin de monitores indicada deber tener la autorizacin expresa del IVAJ.GVA JOVE. La participacin de monitores en prcticas se deber comunicar al IVAJ.GVA JOVE y no se considerar para el clculo de la ratio exigida de monitores. 5.12. A fin de conseguir unos objetivos de integracin, as como permitir que diferentes grupos convivan en la instalacin y la compartan al mismo tiempo, durante los perodos ofrecidos se intentar evitar que el total de grupos de personas con discapacidades ocupe ms del 30por ciento de las plazas de la instalacin y, si eso ocurre, no se adjudicar una actividad. Por todo ello estos grupos debern hacer constar en la solicitud la condicin de grupo con discapacidades. 5.13. Los participantes (excluidos los monitores) tendrn edades comprendidas entre los 7 y los 30 aos al inicio de la actividad. En el caso de los grupos con personas con discapacidad, el lmite de edad se podr incrementar hasta los 35 aos, pero no podrn ser ms de 30 los participantes con discapacidades por grupo en cada actividad, excepto en casos justificados. 5.14. Efectuar el pago de los servicios contratados de acuerdo con el procedimiento y los plazos indicados en la base 11 de este anexo. 5.15. Facilitar a la gerencia de la instalacin, en el momento de incorporarse, la siguiente documentacin: una lista completa de participantes, copia de los certificados de las titulaciones del equipo de animacin y una copia del programa a realizar en la instalacin. Debern aportar, adems, copia del impreso de reserva y de los justificantes de los pagos efectuados. Cada grupo deber, asimismo, llevar consigo la ficha mdica de cada uno de los participantes, cumplimentada y firmada. 5.16. Abonar los daos y los desperfectos que produzcan en la instalacin, de acuerdo con lo establecido por la legislacin vigente. 5.17. Levantar acta, junto con la gerencia de la instalacin, de los servicios prestados, haciendo constar el nmero de asistentes y el detalle de los servicios extra que se hubieran prestado.

Num. 7220 / 24.02.2014

4271

5.18. Fer constar, en tot el material imprs que es faa amb motiu de lactivitat, la collaboraci de lInstitut Valenci de la Joventut. Generalitat Jove. 5.19. LInstitut Valenci de la Joventut. Generalitat Jove podr, en qualsevol moment, exigir la documentaci econmica relativa a lactivitat, i tamb la que acredite les titulacions de lequip danimaci i el programa que es dur a terme a la installaci. 5.20. Quan en lactivitat participe un centre escolar i hi assistisca amb el seu professorat, no seran dobligat compliment les bases 5.3 i 5.4, pel que fa a la titulaci exigida per a qui dirigisca el grup i els monitors. a) Lincompliment de les obligacions anteriors, abans o durant lactivitat, podr donar lloc a la no-realitzaci i, fins i tot, a la suspensi de lactivitat en cas destar ja en marxa. b) LIVAJ.GVA JOVE no es fa responsable dels actes ni de les omissions dels usuaris a la installaci. 6. Sollicituds 6.1. Les sollicituds es formalitzaran en un imprs normalitzat (annex III), que es facilitar a les seus de lIVAJ.GVA JOVE de Valncia, a les unitats territorials de lIVAJ.GVA JOVE dAlacant i de Castell de la Plana, i a les oficines PROP, i que tamb es podr trobar en el web de lIVAJ.GVA JOVE www.gvajove.es. 6.2. Les sollicituds podran presentar-se al Registre General de lIVAJ.GVA JOVE de Valncia, als registres de les unitats territorials de lIVAJ.GVA JOVE dAlacant i de Castell de la Plana, o en qualsevol dels llocs que estableix larticle 38.4 de la LRJAP i PAC. En cas denviament per correu certificat, la presentaci en loficina de correus dacord amb el que disposa larticle 31 del Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual saprova el reglament mitjanant el qual es regula la prestaci de serveis postals, es far: En sobre obert, per tal que lexemplar destinat a lIVAJ.GVA JOVE siga datat i segellat en la part superior, abans de ser certificat, i shi faa constar, clarament, el nom de loficina i la data, el lloc, lhora i els minuts de ladmissi. Posat cas que la sollicitud no estiga datada i segellada per loficina de correus corresponent, es considerar data vlida de presentaci aquella en qu tinga entrada al Registre de lInstitut Valenci de la Joventut. Generalitat Jove. 6.3. En el nombre de places sollicitades sinclouran les corresponents als membres de lequip danimaci. 6.4. Fins al 13 de mar de 2014, una mateixa entitat noms podr presentar una sollicitud. Amb les sollicituds que excedisquen el dit nombre, es procedir de la mateixa manera que amb les sollicituds presentades a partir del 14 de mar, dacord amb la base 9.3 de la present resoluci. 6.5. Una mateixa entitat podr dur a terme un mxim de dues activitats mitjanant esta convocatria, per a la qual cosa haur de presentar un imprs per a cada activitat. 7. Termini de presentaci de sollicituds 7.1. Es podran presentar sollicituds a partir de lendem de la publicaci de la present resoluci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 7.2. Sadmetran sollicituds fins a un mes abans del comenament duna activitat. 8. Esmenes En els impresos de sollicitud shauran demplenar tots els apartats. Quan les sollicituds presentades no estiguen degudament i totalment emplenades, es requerir les persones interessades perqu, en el termini de 10 dies comptadors a partir del moment de la notificaci, esmenen o completen la documentaci corresponent. En cas contrari, es considerar que han desistit de la seua sollicitud, desprs de la resoluci prvia que es dictar en els termes que preveu larticle 42 de la LRJAP i PAC. 9. Adjudicaci i reserva de places 9.1. LIVAJ.GVA JOVE podr, en qualsevol moment, demanar a la persona sollicitant laportaci addicional de tots els documents o dades aclaridores que es consideren necessaris per a lexamen de la sollicitud presentada. 9.2. Sollicituds presentades fins al 13 de mar de 2014.

5.18. Hacer constar, en todo el material impreso que se realice con motivo de la actividad, la colaboracin del Institut Valenci de la Joventut. Generalitat Jove. 5.19. El Institut Valenci de la Joventut. Generalitat Jove podr, en cualquier momento, exigir la documentacin econmica relativa a la actividad, as como aquella acreditativa de las titulaciones del equipo de animacin y el programa a realizar en la instalacin. 5.20. Cuando participe en la actividad un centro escolar y asista con su propio profesorado, no sern de obligado cumplimiento las bases 5.3 y 5.4, en lo que se refiere a la titulacin exigida para quien dirija el grupo y para los monitores. a) El incumplimiento de las obligaciones anteriores, antes o durante la actividad, podr dar lugar a la no realizacin e incluso a su suspensin en el caso de encontrarse ya en marcha. b) El IVAJ.GVA JOVE no se hace responsable de los actos ni de las omisiones de los usuarios en la instalacin. 6. Solicitudes 6.1. Las solicitudes se formalizarn en impreso normalizado (anexo III), el cual se facilitar en las sedes del IVAJ.GVA JOVE de Valencia, en las unidades territoriales del IVAJ.GVA JOVE de Alicante y de Castelln de la Plana y en las oficinas PROP, y tambin se podr encontrar en el web del IVAJ.GVA JOVE www.gvajove.es. 6.2. Estas solicitudes podrn presentarse en el Registro General del IVAJ.GVA JOVE de Valencia, en los registros de las unidades territoriales del IVAJ.GVA JOVE de Alicante y de Castelln de la Plana, o en cualquiera de los lugares que establece el artculo 38.4 de la LRJAP y PAC. En caso de envo por correo certificado, la presentacin en la oficina de correos, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula la prestacin de servicios postales, se har: En sobre abierto, con objeto de que el ejemplar destinado al IVAJ. GVA JOVE sea fechado y sellado en la parte superior, antes de ser certificado, haciendo constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minutos de su admisin. En caso de que la solicitud no est fechada y sellada por la oficina de correos correspondiente, se entender como fecha vlida de presentacin aquella en la que tenga entrada en el Registro del Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove. 6.3. En el nmero de plazas solicitadas se incluirn las correspondientes a los miembros del equipo de animacin. 6.4. Hasta el 13 de marzo de 2014, una misma entidad podr presentar una solicitud solamente. Con las solicitudes que exceden de este nmero, se proceder del mismo modo que en las solicitudes presentadas a partir del 14 de marzo, de acuerdo con la base 9.3 de la presente resolucin. 6.5. Una misma entidad podr realizar un mximo de dos actividades mediante esta convocatoria, para lo cual deber presentar un impreso para cada actividad. 7. Plazo de presentacin de solicitudes 7.1. Se podrn presentar solicitudes a partir del da siguiente de la publicacin de esta resolucin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 7.2. Se admitirn solicitudes hasta un mes antes del inicio de una actividad. 8. Subsanaciones En los impresos de solicitud, debern cumplimentarse todos los apartados. Cuando las solicitudes presentadas no estn debidamente cumplimentadas en su totalidad, se requerir a las personas interesadas para que, en el plazo de 10 das, a partir de su notificacin, subsanen o completen la documentacin correspondiente. En caso contrario, se les tendr por desistidas de su solicitud, previa resolucin, que deber ser dictada en los trminos previstos en el artculo 42 de la LRJAP y PAC. 9. Adjudicacin y reserva de plazas 9.1. El IVAJ.GVA JOVE podr, en cualquier momento, recabar de la persona solicitante la aportacin adicional de cuantos documentos o datos aclaratorios se estimen necesarios para el examen de la solicitud presentada. 9.2. Solicitudes presentadas hasta el 13 de marzo de 2014.

Num. 7220 / 24.02.2014

4272

a) A lefecte dadjudicaci de torns i places, en la present convocatria tindran prioritat les sollicituds de beneficiaris domiciliats al territori de la Comunitat Valenciana i les sollicituds de la modalitat doferta concertada . b) Les sollicituds presentades fins al 13 de mar, inclusivament, sordenaran en tres llistes: Oferta concertada: una llista amb les sollicituds de beneficiaris domiciliats a la Comunitat Valenciana, i una altra, amb la resta de sol licituds desta modalitat. Oferta lliure: una llista amb totes les sollicituds desta modalitat. En cada llista, les sollicituds es numeraran independentment i tamb correlativament, dacord amb lentrada als llocs que estableix la base 6.2. En el cas de presentaci simultnia (en llocs diferents) de dues sollicituds, el nmero sadjudicar per ordre alfabtic ascendent. c) Una vegada transcorregut el dit termini, es far pblica la llista, amb el nmero dordre assignat, de les sollicituds rebudes a les seus de lIVAJ.GVA JOVE de Valncia, a les unitats territorials de lIVAJ.GVA JOVE dAlacant i de Castell de la Plana, i tamb en el web de lIVAJ. GVA JOVE www.gvajove.es. Dins dels 20 dies naturals segents al 14 de mar, es celebrar un sorteig que determinar la sollicitud per la qual siniciar ladjudicaci de torns i de places en cada llista. Atesa la prioritat de les sollicituds dels beneficiaris doferta concertada domiciliats a la Comunitat Valenciana, en primer lloc sadjudicaran eixos torns i places, desprs els de la resta de sollicituds de la modalitat doferta concertada i, posteriorment, els de les sollicituds doferta lliure. d) La adjudicaci es far per resoluci del director general de lVAJ. GVA JOVE. 9.3. Sollicituds presentades a partir del 14 de mar de 2014. a) Les sollicituds presentades a partir del 14 de mar de 2014 es numeraran correlativament, per ordre dentrada als llocs que estableix la base 6.2, i per resoluci del director general de lIVAJ.GVA JOVE, i sels adjudicaran els torns i les places sobrants. En esta fase, les places sobrants estaran conformades per totes les sobrants, tant de loferta concertada, com de loferta lliure, i tindran prioritat, a lefecte dadjudicaci, les sollicituds de loferta concertada. En el cas de presentaci simultnia (en llocs diferents) de dues sol licituds, el nmero sadjudicar per ordre alfabtic ascendent. En esta fase dadjudicaci ja no hi haur preferncia per a les sollicituds de grups de la Comunitat Valenciana. b) Els que no resulten adjudicataris podran fer noves sollicituds de les places sobrants, loferta de les quals es podr consultar en el web de lIVAJ.GVA JOVE www.gvajove.es. c) Sadmetran sollicituds fins a un mes abans de linici de lactivitat. 10. Publicaci i formalitzaci de les adjudicacions 10.1. Sollicituds presentades fins al 13 de mar de 2014. a) La resoluci del director general de lIVAJ.GVA JOVE, amb ladjudicaci de places de les sollicituds presentades fins al 13 de mar de 2014, es publicar en el DOCV, als efectes que preveuen els articles 59 i 60 de la LRJAP i PAC. Tamb es publicar en el web de lIVAJ. GVA JOVE www.gvajove.es. b) Les entitats que resulten adjudicatries rebran un document amb la liquidaci dels pagaments que hauran de fer i els terminis establits a lefecte, en qu figurar un nmero de reserva al qual shaur de fer referncia en qualsevol comunicaci amb lIVAJ.GVA JOVE que tinga relaci amb la present convocatria. c) Les entitats adjudicatries hauran de formalitzar la reserva fins al 8 de maig de 2014. d) Per tal de considerar que ladjudicaci de les places ha sigut formalitzada, lentitat haur defectuar un pagament de 10,00euros per plaa. 10.2. Sollicituds presentades a partir del 14 de mar de 2014. a) La resoluci del director general de lIVAJ.GVA JOVE, amb ladjudicaci de places de les sollicituds presentades a partir del 14 de mar de 2014, es publicar als taulers danuncis de les seus de lIVAJ. GVA JOVE, a Alacant (rambla de Mndez Nez, nm. 41, 03002 Alacant), a Castell (c/ dels Orfebres Santalnea, nm. 2, 12005 Castell de la Plana) i a Valncia (c/ de lHospital, nm. 11, 46001 Valncia), als

a) A los efectos de adjudicacin de turnos y plazas, en la presente convocatoria tendrn prioridad las solicitudes de beneficiarios domiciliados en el territorio de la Comunitat Valenciana y las solicitudes de la modalidad de oferta concertada. b) Las solicitudes presentadas hasta el 13 de marzo, inclusive, se ordenarn en tres listas: Oferta concertada: una lista con las solicitudes de beneficiarios domiciliados en la Comunitat Valenciana y otra con el resto de solicitudes de esta modalidad. Oferta libre: una lista con todas las solicitudes de esta modalidad. En cada lista, las solicitudes se numerarn independientemente y tambin correlativamente, de acuerdo con la entrada en los lugares que establece la base 6.2. En el caso de presentacin simultnea (en lugares diferentes) de dos solicitudes, el nmero se adjudicar por orden alfabtico ascendente. c) Transcurrido dicho plazo, se har pblica la lista, con el nmero de orden asignado, de las solicitudes recibidas en las sedes del IVAJ. GVA JOVE de Valencia, en las unidades territoriales del IVAJ.GVA JOVE de Alicante y de Castelln de la Plana, y tambin en el web del IVAJ.GVA JOVE www.gvajove.es. Dentro de los 20 das naturales siguientes al 14 de marzo, se celebrar un sorteo que determinar la solicitud por la que se iniciar la adjudicacin de turnos y plazas en cada lista. Teniendo en cuenta la prioridad de las solicitudes de los beneficiarios de oferta concertada domiciliados en la Comunitat Valenciana, en primer lugar se adjudicarn esos turnos y plazas, despus los del resto de solicitudes de la oferta concertada y posteriormente, los de las solicitudes de oferta libre. d) La adjudicacin se realizar por resolucin del director general del IVAJ.GVA JOVE. 9.3. Solicitudes presentadas a partir del 14 de marzo de 2014. a) Las solicitudes presentadas a partir del 14 de marzo de 2014 se enumerarn correlativamente, por orden de entrada en los lugares establecidos en la base 6.2, y por resolucin del director general del IVAJ. GVA JOVE, se les adjudicarn los turnos y plazas sobrantes. En esta fase, las plazas sobrantes estarn conformadas por todas las sobrantes, tanto de la oferta concertada, como de la oferta libre, teniendo prioridad, a efectos de adjudicacin, las solicitudes de la oferta concertada. En el caso de presentacin simultnea (en lugares diferentes) de dos solicitudes, el nmero se adjudicar por orden alfabtico ascendente. En esta fase de adjudicacin ya no habr preferencia para las solicitudes de grupos de la Comunitat Valenciana. b) Los que no resulten adjudicatarios podrn realizar nuevas solicitudes de las plazas sobrantes, cuya oferta podr consultarse en el web del IVAJ.GVA JOVE www.gvajove.es. c) Se admitirn solicitudes hasta un mes antes del inicio de la actividad. 10. Publicacin y formalizacin de las adjudicaciones 10.1. Solicitudes presentadas hasta el 13 de marzo de 2014. a) La resolucin del director general del IVAJ.GVA JOVE, con la adjudicacin de plazas de las solicitudes presentadas hasta el 13 de marzo de 2014, se publicar en el DOCV a los efectos previstos en los artculos 59 y 60 de LRJAP y PAC. Tambin se publicar en el sitio web del IVAJ.GVA JOVE www.gvajove.es. b) Las entidades que resulten adjudicatarias recibirn un documento con la liquidacin de los pagos a realizar y los plazos establecidos al efecto, donde figurar un nmero de reserva al que se deber hacer referencia en cualquier comunicacin con el IVAJ.GVA JOVE que tenga relacin con esta convocatoria. c) Las entidades adjudicatarias debern formalizar la reserva hasta el 8 de mayo de 2014. d) Para considerar que la adjudicacin de las plazas ha sido formalizada, la entidad tendr que realizar el pago de 10,00euros por plaza. 10.2. Solicitudes presentadas a partir del 14 de marzo de 2014. a) La resolucin del director general del IVAJ.GVA JOVE, con la adjudicacin de plazas de las solicitudes presentadas a partir del 14 de marzo de 2014, se publicar en los tablones de anuncios de las sedes del IVAJ.GVA JOVE, en Alicante (rambla Mndez Nez, n. 41, 03002 Alicante), en Castelln (c/ Orfebres Santalnea, n. 2, 12005 Castelln de la Plana) y en Valencia (c/ Hospital, n. 11, 46001 Valencia), a los

Num. 7220 / 24.02.2014

4273

efectes que preveuen els articles 59 i 60 de la LRJAP i PAC. Tamb es publicar en el web de lIVAJ.GVA JOVE www.gvajove.es. b) Les entitats que resulten adjudicatries rebran un document amb la liquidaci dels pagaments que hauran de fer i els terminis establits a lefecte, en qu figurar un nmero de reserva al qual shaur de fer referncia en qualsevol comunicaci amb lIVAJ.GVA JOVE que tinga relaci amb la present convocatria. c) Les entitats adjudicatries hauran de formalitzar la reserva en un termini de 15 dies naturals comptadors a partir de lendem de la publicaci de ladjudicaci. d) Per tal de considerar que ladjudicaci de les places ha sigut formalitzada, lentitat haur defectuar un pagament de 10,00euros per plaa. 11. Procediment de pagament 11.1. Per formalitzar les adjudicacions, les entitats hauran de fer un primer pagament en concepte de reserva de 10,00euros per plaa, i trametre a lIVAJ.GVA JOVE (C/ de lHospital, nm. 11, 46001 Valncia) una cpia del justificant bancari i tamb un exemplar signat del document a qu es refereix la base 10. 11.2. El pagament de la resta de limport es far en dos terminis: el primer correspondr al 30per cent de limport total de les places adjudicades del qual es restar la bestreta abonada en concepte de reserva i el segon, al 70per cent restant. Els justificants corresponents al primer dels pagaments hauran destar en poder de lIVAJ.GVA JOVE fins a un mes abans de la data de comenament de lactivitat, i els corresponents al segon, 15 dies naturals abans de la dita data. 11.3. En les reserves que es formalitzen amb menys dun mes dantelaci sobre la data de comenament de lactivitat, senviar a lIVAJ. GVA JOVE, juntament amb limprs de reserva, el justificant del pagament del 30per cent de limport total de les places adjudicades. 11.4. Tots els justificants de pagament hauran dindicar el nmero de reserva, el nom de lorganisme o entitat, el nom de la installaci, el nombre de places reservades i els dies de comenament i dacabament de lactivitat. 11.5. Acabada lestada a la installaci concedida, els beneficiaris hauran dabonar les diferncies, si nhi havia, dacord amb lacta de prestaci de serveis i de liquidaci, i tamb els danys i els desperfectes que shi hagueren pogut ocasionar. Lentitat estar obligada a liquidar la diferncia en eixe acte o en el termini mxim de 30 dies. Transcorregut el termini de sis mesos sense que se nhaguera efectuat el pagament, sexigiran els deutes pendents mitjanant el procediment administratiu de constrenyiment. 12. Documentaci 12.1. Dacord amb les bases 10 i 11, les entitats adjudicatries hauran de presentar la documentaci segent: a) Fins al 8 de maig, en el cas de les sollicituds presentades fins al 13 de mar de 2014, i dins dels 15 dies naturals comptadors a partir de lendem de la publicaci de ladjudicaci de les places, en el cas de les sollicituds presentades a partir del 14 de mar de 2014: Resguard de lingrs de 10,00euros per plaa. Imprs de la reserva, amb la liquidaci dels pagaments a efectuar i els terminis establits, signat pel representant o representants de lentitat o grup, que sels trametr des de les oficines de lIVAJ.GVA JOVE. b) Fins a un mes abans del comenament de lactivitat: Relaci dels integrants de lequip danimaci (model degudament emplenat i signat: annex IV). Resguard del 30per cent de limport total de les places adjudicades, del qual es restar la bestreta abonada en concepte de reserva. c) Fins a quinze dies naturals abans del comenament de lactivitat: Relaci dels participants (model degudament emplenat i signat: annex V). Resguard del 70per cent de limport total de les places adjudicades. 12.2. Si dins del termini indicat no es rebera, a lIVAJ.GVA JOVE, la documentaci esmentada en esta base, es podr considerar que sha desistit de la sollicitud, la qual sarxivar desprs de la resoluci que

efectos previstos en los artculos 59 y 60 de LRJAP y PAC. Tambin se publicar en el sitio web del IVAJ.GVA JOVE www.gvajove.es. b) Las entidades que resulten adjudicatarias recibirn un documento con la liquidacin de los pagos a realizar y los plazos establecidos al efecto, donde figurar un nmero de reserva al que se deber hacer referencia en cualquier comunicacin con el IVAJ.GVA JOVE que tenga relacin con esta convocatoria. c) Las entidades adjudicatarias debern formalizar la reserva en un plazo de 15 das naturales contados a partir del da siguiente de la publicacin de la adjudicacin. d) Para considerar que la adjudicacin de las plazas ha sido formalizada, la entidad tendr que realizar el pago de 10,00euros por plaza. 11. Procedimiento de pago 11.1. Para formalizar las adjudicaciones, las entidades debern realizar un primer pago en concepto de reserva de 10,00euros por plaza, y remitir al IVAJ.GVA JOVE (c/ de lHospital, n 11, 46001 Valencia) una copia del justificante bancario, as como un ejemplar firmado del documento a que se refiere la base 10. 11.2. El pago del resto del importe se realizar en dos plazos: el primero corresponder al 30por ciento del importe total de las plazas adjudicadas del que se restar el anticipo abonado en concepto de reserva y el segundo, al 70por ciento restante. Los justificantes correspondientes al primero de estos pagos debern encontrarse en poder del IVAJ.GVA JOVE hasta un mes antes de la fecha de inicio de la actividad, y los correspondientes al segundo, 15 das naturales antes de dicha fecha. 11.3. En las reservas que se formalicen con menos de un mes de antelacin sobre la fecha de inicio de la actividad, se remitir al IVAJ. GVA JOVE, junto con el impreso de reserva, el justificante del pago del 30por ciento del importe total de las plazas adjudicadas. 11.4. Todos los justificantes de pago debern indicar el nmero de reserva, el nombre del organismo o entidad, el nombre de la instalacin, el nmero de plazas reservadas y los das de inicio y final de la actividad. 11.5. Finalizada su estancia en la instalacin concedida, los beneficiarios debern abonar las diferencias, si las hubiera, de acuerdo con el acta de prestacin de servicios y liquidacin, as como los daos y desperfectos que se hubieran podido ocasionar en la misma. La entidad quedar obligada a liquidar la diferencia en ese acto o en el plazo mximo de 30 das. Transcurrido el plazo de seis meses sin que se hubiera efectuado el pago, se exigirn las deudas pendientes mediante el procedimiento administrativo de apremio. 12. Documentacin 12.1. De acuerdo con las bases 10 y 11, las entidades adjudicatarias debern presentar la documentacin siguiente: a) Hasta el 8 de mayo, en el caso de las solicitudes presentadas hasta el 13 de marzo de 2014, y dentro de los 15 das naturales contados a partir del da siguiente de la publicacin de la adjudicacin de las plazas, en el caso de las solicitudes presentadas a partir del 14 de marzo de 2014. Resguardo del ingreso de 10,00euros por plaza. Impreso de reserva, con la liquidacin de los pagos a realizar y los plazos establecidos, firmado por el representante o representantes de la entidad o grupo, que se les remitir desde las oficinas del IVAJ. GVA JOVE. b) Hasta un mes antes del inicio de la actividad: Relacin de los integrantes del equipo de animacin (modelo debidamente cumplimentado y firmado: anexo IV). Resguardo del 30por ciento del importe total de las plazas adjudicadas, del que se restar el anticipo abonado en concepto de reserva. c) Hasta 15 das naturales antes del inicio de la actividad: Relacin de participantes (modelo debidamente cumplimentado y firmado: anexo V). Resguardo del 70por ciento del importe total de las plazas adjudicadas. 12.2. Si en el plazo indicado no se recibiera en el IVAJ.GVA JOVE la documentacin citada en esta base, se podr considerar que ha desistido en su solicitud, que se archivar previa resolucin dictada de acuerdo

Num. 7220 / 24.02.2014

4274

es dictar prviament, dacord amb el que estableix larticle 42 de la LRJAP i PAC, i les places podran adjudicar-se a un altre grup, de conformitat amb la base 9.2. 13. Tarifes 13.1. La quota, per persona i torn, en el cas doferta concertada , i per persona i dia, en el cas doferta lliure, s la que sindica en lannex VIII. 13.2. Els serveis extres prestats durant lactivitat es facturaran per separat i shauran dabonar a la installaci corresponent. Sentn per serveis extres els prestats a persones no incloses en les places adjudicades o b els serveis de dinar i sopar no inclosos en els dies de durada del torn, dacord amb el que disposa la base 3 del present annex. 14. Renncia i terminis 14.1. Renncia a) La renncia de places no implicar la devoluci de la quota abonada, tret dels casos que preveu la base 15.2. b) La renncia total o parcial de places es far sempre per escrit, utilitzant el model de renncia de places (annex VII), i senviar a lIVAJ. GVA JOVE o es presentar als llocs que estableix la base 6.2 desta resoluci. c) En la renncia shaur dindicar clarament el nmero de reserva, el nom de lentitat, el nom i el crrec de qui la representa i un domicili a lefecte de notificacions, el nom de la installaci i el perode reservat, i tamb el nombre de places a qu es renuncia. d) Si no sefectuen els ingressos corresponents dacord amb el que especifica la base 11 de la present resoluci, es podr considerar que lentitat o grup renuncia a les places per desistiment, sarxivar lexpedient desprs de la resoluci que es dictar prviament dacord amb el que estableix larticle 42 de la LRJAP i PAC, i no soriginar cap dret a la devoluci de les quanties ja abonades. 14.2. Terminis a) Si la renncia es presenta abans dacabar el termini de formalitzaci de la reserva, no saplicar cap penalitzaci. b) Si la renncia es presenta una vegada acabat el termini de formalitzaci de la reserva, per fins a un mes natural abans del comenament de lactivitat, tindr una penalitzaci de 10,00euros per plaa. c) Si la renncia es presenta en un termini comprs entre un mes i 15 dies naturals abans del comenament de lactivitat, es penalitzar amb el 30per cent de limport de la plaa. d) Si la renncia es presenta amb menys de 15 dies naturals abans del comenament de lactivitat, es penalitzar amb el 100per cent de limport de la plaa. 15. Sollicitud de devoluci de pagaments 15.1. La sollicitud de devoluci de pagaments es far sempre per escrit, utilitzant el model de sollicitud de devoluci de quota (annex VI), i senviar a lIVAJ.GVA JOVE o es presentar als llocs que estableix la base 6.2 desta resoluci. En la sollicitud de devoluci dels pagaments shaur dindicar clarament el nmero de reserva, el nom de lentitat, el nom i el crrec de qui la representa i un domicili a lefecte de notificacions, el nom de la installaci i el perode reservat, i tamb el nombre de places a qu es renuncia i per a les quals es sollicita la devoluci, i els motius allegats. A la sollicitud sincorporaran, a ms a ms, els justificants que acrediten els motius allegats, les dades bancries i els justificants de pagament. 15.2. LIVAJ.GVA JOVE procedir a la devoluci de limport que corresponga quan, per causa sobrevinguda posterior a la formalitzaci de ladjudicaci i no imputable a la persona interessada, no es faa lactivitat o no sutilitze el servei, i siga acreditat mitjanant document fefaent. A tal efecte, es consideraran o sassimilaran a causa no imputable a la persona interessada els supsits segents: a) Malaltia que li impedisca lassistncia a lactivitat, degudament justificada mitjanant un certificat mdic oficial, emplenat i signat, o un informe hospitalari. b) Malaltia o mort dun familiar de fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, degudament justificada mitjanant un certificat mdic oficial degudament emplenat i signat. c) Haver trobat un treball, degudament justificat mitjanant una fotocpia confrontada del contracte de treball o un document equivalent.

con lo que establece el artculo 42 de la LRJAP y PAC, y las plazas podrn adjudicarse a otro grupo, de conformidad con la base 9.2. 13. Tarifas 13.1. La cuota, por persona y turno, en el caso de la oferta concertada, y por persona y da, en el caso de la oferta libre, es la indicada en el anexo VIII. 13.2. Los servicios extras prestados durante la actividad se facturarn por separado y se debern abonar en la instalacin correspondiente. Se entienden por servicios extras los prestados a personas no incluidas en las plazas adjudicadas o bien los servicios de comida y cena no incluidos en los das de duracin del turno, segn lo dispuesto en la base 3 de este anexo. 14. Renuncia y plazos 14.1. Renuncia a) La renuncia de plazas no implicar la devolucin de la cuota abonada, excepto en los casos previstos en la base 15.2. b) La renuncia total o parcial de plazas se realizar siempre por escrito, utilizando el modelo renuncia de plazas (anexo VII) remitindolo al IVAJ.GVA JOVE o presentndolo en los lugares establecidos en la base 6.2 de esta resolucin. c) En la renuncia deber indicarse claramente el nmero de reserva, el nombre de la entidad, el nombre y cargo de su representante, y un domicilio a efectos de notificaciones, el nombre de la instalacin y el perodo reservado, as como el nmero de plazas a las que se renuncia. d) Si no efectan los ingresos de acuerdo con lo especificado en la base 11 de la presente resolucin se podr considerar que la entidad o grupo renuncia a las plazas por desistimiento, se archivar el expediente previa resolucin dictada de acuerdo con lo que establece el artculo 42 de la LRJAP y PAC, y no originar derecho alguno a la devolucin de las cuantas ya abonadas. 14.2. Plazos a) Si la renuncia se presenta antes de finalizar el plazo de formalizacin de la reserva no se aplicar ninguna penalizacin. b) Si la renuncia se presenta finalizado el plazo de formalizacin de la reserva, pero hasta un mes natural antes del inicio de la actividad, tendr una penalizacin de 10,00euros por plaza. c) Si la renuncia se presenta en un plazo comprendido entre un mes y 15 das naturales antes del inicio de la actividad, se penalizar con el 30por ciento del importe de la plaza. d) Si la renuncia se presenta con menos de 15 das naturales antes del inicio de la actividad, se penalizar con el 100por ciento del importe de la plaza. 15. Solicitud de devolucin de pagos 15.1. La solicitud de devolucin de pagos se realizar siempre por escrito, utilizando el modelo de solicitud de devolucin de cuota (anexo VI), remitindolo al IVAJ.GVA JOVE o presentndolo en los lugares establecidos en la base 6.2 de esta resolucin. En la solicitud de devolucin de los pagos deber indicarse claramente el nmero de reserva, el nombre de la entidad, el nombre y cargo de su representante y un domicilio a efectos de notificaciones, el nombre de la instalacin y el perodo reservado, as como el nmero de plazas a las que se renuncia y para las que se solicita devolucin, y los motivos alegados. A esta solicitud se incorporar, adems, los justificantes que acrediten los motivos alegados, los datos bancarios y los justificantes de pagos. 15.2. El IVAJ.GVA JOVE proceder la devolucin del importe que corresponda cuando, por causa sobrevenida posterior a la formalizacin de la adjudicacin y no imputable a la persona interesada, no se realice la actividad o no se utilice el servicio, y sea acreditado mediante documento fehaciente. A estos efectos, se entendern o asimilarn a causa no imputable a la persona interesada los siguientes supuestos: a) Enfermedad que le impida la asistencia a la actividad, debidamente justificada mediante certificado mdico oficial, cumplimentado y firmado, o un informe hospitalario. b) Enfermedad o muerte de un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, debidamente justificada mediante certificado oficial debidamente cumplimentado y firmado. c) Haber encontrado un trabajo, debidamente justificado mediante fotocopia compulsada del contrato de trabajo o documento equivalente.

Num. 7220 / 24.02.2014

4275

d) Suspensi de lactivitat per part de lIVAJ.GVA JOVE. e) Altres causes de fora major, degudament justificades; a lefecte de la present convocatria i pel que fa a possibles devolucions, no sassimilar a causa de fora major el fet que no sacomplisquen les previsions docupaci fetes per les entitats sollicitants. 15.3. En qualsevol cas, les causes que apareixen en els supsits a), b), c) i e) shauran de referir nicament i exclusivament als participants que shan relacionat en els annexos IV i V. Posat cas que les llistes no shagueren lliurat a lIVAJ.GVA JOVE, no es podran tindre en compte els motius exposats per a la sollicitud de devoluci de la quota. 16. Possibilitat de variaci del programa de loferta LInstitut Valenci de la Joventut. Generalitat Jove es reserva el dret de modificar els programes de loferta concertada i de loferta lliure, i tamb de suspendren alguna activitat quan, per causa justificada, no en siga possible el normal desplegament. En cas de modificaci o de suspensi dalguna de les activitats previstes quan ja shaguera produt ladjudicaci de places, soferir, als sollicitants afectats, la possibilitat daccedir a una altra installaci de caracterstiques semblants o la devoluci de les quantitats ingressades a compte. La dita modificaci es comunicar per mitj dun anunci publicat en els taulers de les seus de lIVAJ.GVA JOVE, a Alacant (rambla Mndez Nez, nm. 41, 03002 Alacant), a Castell (c/ Orfebres Santalnea, nm. 2, 12005 Castell de la Plana) i a Valncia (c/ Hospital, nm. 11, 46001 Valncia). Tamb es publicar en el web de lIVAJ.GVA JOVE www.gvajove.es. 17. Acceptaci de les bases La participaci en la present convocatria implica lacceptaci de les bases que la regulen.

d) Suspensin de la actividad por parte del IVAJ.GVA JOVE. e) Otras causas de fuerza mayor, debidamente justificadas; a efectos de esta convocatoria y en referencia a posibles devoluciones, no se asimilar a causa de fuerza mayor el hecho de que las previsiones de ocupacin realizadas por las entidades solicitantes no se cumplan 15.3. En cualquier caso, las causas que aparecen en los supuestos a), b), c) y e) debern referirse nica y exclusivamente a los participantes que se han relacionado en los anexos IV y V. En el caso de que estas listas no se hubiesen entregado al IVAJ.GVA JOVE, no se podr tener en cuenta los motivos expuestos para la solicitud de devolucin de cuota. 16. Posibilidad de variacin del programa de la oferta El Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove se reserva el derecho a modificar los programas de la oferta concertada y de oferta libre, as como a suspender alguna actividad cuando, por causa justificada, no sea posible el normal desarrollo de la misma. En caso de modificacin o suspensin de alguna de las actividades previstas cuando ya se hubiera producido la adjudicacin de plazas, se ofrecer a los solicitantes afectados la posibilidad de acceder a otra instalacin de similares caractersticas o la devolucin de las cantidades ingresadas a cuenta. Dicha modificacin se comunicar mediante anuncio publicado en los tablones de las sedes del IVAJ.GVA JOVE, en Alicante (rambla Mndez Nez, n. 41, 03002 Alicante), en Castelln (c/ Orfebres Santalnea, n. 2, 12005 Castelln de la Plana) y en Valencia (c/ Hospital, n. 11, 46001 Valencia). Tambin se publicar en el web del IVAJ.GVA JOVE www.ivaj.es. 17. Aceptacin de las bases La participacin en la presente convocatoria implica la aceptacin de las bases que la regulan.

Num. 7220 / 24.02.2014

4276

ANNEX II TORNS I PLACES EN OFERTA CONCERTADA I LLIURE CAMPAMENTS


CODI INSTALLACIONS DENOMINACI Campament Navaln (Navaln) TIPUS campament (tendes) DATES 1-8/JULIOL 8-15/JULIOL 16-23/JULIOL 23-30/JULIOL 1-8/AGOST 8-15/AGOST 1-8/JULIOL 8-15/JULIOL 16-23/JULIOL 23-31/JULIOL 1-8/AGOST 8-15/AGOST 1-8/JULIOL 8-15/JULIOL 16-23/JULIOL 23-31/JULIOL 1-8/AGOST 8-15/AGOST PLACES 250 250 250 250 250 250 200 200 150 200 200 200 125 125 125 125 125 125

01

02

Campament Jaume I (Alcossebre)

campament (tendes)

02-c

Campament Jaume I (Alcossebre)

campament (cabanes)

ALBERGUES
CODI 03 INSTALLACIONS DENOMINACI Albergue Torre de Alborache (Alborache) Albergue Argentina (Benicssim) TIPUS albergue DATES
01-11/AGOST 11-21/AGOST 21-31/AGOST 01-10/AGOST 15-23/AGOST 23-31/AGOST 01-08/JULIOL 8-16/JULIOL 01-11/AGOST 11-21/AGOST 21-31/AGOST 1-6/JULIOL 11-14/JULIOL 27-31/JULIOL 01-11/AGOST 11-21/AGOST 21-31/AGOST 01-09/JULIOL 1-3/AGOST 12-22/AGOST 22-31/AGOST 01-11/AGOST 11-21/AGOST 21-31/AGOST

PLACES
50 50 50 25 50 50 25 25 25 25 25 25 25 55 55 55 55 25 25 55 55 25 25 25

04

albergue

05

Albergue-residencia Sant Crist del Mar (Benicarl)

albergue

06

Albergue-residencia La Florida (Alicante)

albergue

07

Albergue La Marina (MorairaTeulada) Albergue Mar i Vent (Piles)

albergue

08

albergue

Num. 7220 / 24.02.2014

4277

ANEXO II TURNOS Y PLAZAS EN OFERTA CONCERTADA Y LIBRE CAMPAMENTOS


CDIGO INSTALACIONES DENOMINACIN Campamento Navaln (Navaln) TIPO campamento (tiendas) FECHAS 1-8/JULIO 8-15/JULIO 16-23/JULIO 23-30/JULIO 1-8/AGOSTO 8-15/AGOSTO 1-8/JULIO 8-15/JULIO 16-23/JULIO 23-31/JULIO 1-8/AGOSTO 8-15/AGOSTO 1-8/JULIO 8-15/JULIO 16-23/JULIO 23-31/JULIO 1-8/AGOSTO 8-15/AGOSTO PLAZAS 250 250 250 250 250 250 200 200 150 200 200 200 125 125 125 125 125 125

01

02

Campamento Jaume I (Alcossebre)

campamento (tiendas)

02-c

Campamento Jaume I (Alcossebre)

campamento (cabaas)

ALBERGUES
CDIGO 03 INSTALACIONES DENOMINACIN Albergue Torre de Alborache (Alborache) Albergue Argentina (Benicssim) TIPO albergue FECHAS
01-11/AGOSTO 11-21/AGOSTO 21-31/AGOSTO 01-10/AGOSTO 15-23/AGOSTO 23-31/AGOSTO 01-08/JULIO 8-16/JULIO 01-11/AGOSTO 11-21/AGOSTO 21-31/AGOSTO 1-6/JULIO 11-14/JULIO 27-31/JULIO 01-11/AGOSTO 11-21/AGOSTO 21-31/AGOSTO 01-09/JULIO 1-3/AGOSTO 12-22/AGOSTO 22-31/AGOSTO 01-11/AGOSTO 11-21/AGOSTO 21-31/AGOSTO

PLAZAS
50 50 50 25 50 50 25 25 25 25 25 25 25 55 55 55 55 25 25 55 55 25 25 25

04

albergue

05

Albergue-residencia Sant Crist del Mar (Benicarl)

albergue

06

Albergue-residencia La Florida (Alicante)

albergue

07

Albergue La Marina (MorairaTeulada) Albergue Mar i Vent (Piles)

albergue

08

albergue

Num. 7220 / 24.02.2014

4278

ANNEX III / ANEXO III


SOLLICITUD DE CAMPAMENTS, ALBERGS I RESIDNCIES (OFERTA CONCERTADA I LLIURE) SOLICITUD DE CAMPAMENTOS, ALBERGUES Y RESIDENCIAS (OFERTA CONCERTADA Y LIBRE)

DADES D'IDENTIFICACI DE L'ENTITAT / DATOS DE IDENTIFICACIN DE LA ENTIDAD


CIF

NOM / NOMBRE

DOMICILI (CARRER / PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NMERO Y PUERTA)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVNCIA / PROVINCIA

TELFON / TELFONO

FAX

CORREU ELECTRNIC / CORREO ELECTRNICO

GRUP AMB DISCAPACITATS / GRUPO CON DISCAPACIDADES

NO

COGNOMS / APELLIDOS

DADES D'IDENTIFICACI DE LA PERSONA RESPONSABLE I A EFECTES DE NOTIFICACI DATOS DE IDENTIFICACIN DE LA PERSONA RESPONSABLE Y A EFECTOS DE NOTIFICACIN
NOM / NOMBRE DNI

DOMICILI (CARRER / PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NMERO Y PUERTA)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVNCIA / PROVINCIA

TELFON / TELFONO

FAX

CRREC / CARGO

IDIOMA

Valenci Valenciano

Castell Castellano

EXPOSICI / EXPOSICIN

Conec i accepte els preus i les bases de la Resoluci del director general de l'IVAJ.GVA JOVE, per la qual es convoca la Campanya de Temps Lliure Juvenil, en la modalitat d'oferta concertada i lliure. I conec les installacions que sollicite i n'accepte les caracterstiques particulars. Conozco y acepto los precios y las bases de la Resolucin del director general del IVAJ.GVA JOVE, por la que se convoca la Campaa de Tiempo Libre Juvenil, en la modalidad de oferta concertada y libre. Y conozco las instalaciones que solicito y acepto sus caractersticas particulares. (2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA Accepte la responsabilitat que puga derivar-se del desplegament de l'activitat, la qual seria assumida individualment o collectiva. Acepto la responsabilidad que pueda derivarse del desarrollo de la actividad, que sera asumida individual o colectivamente.

D E
2 3 4 5 6 7

DADES DE LA SOLLICITUD / DATOS DE LA SOLICITUD


MODALITAT/MODALIDAD

INSTALLACI / INSTALACIN

TOTAL PLACES TOTAL PLAZAS

DATA COMENAMENT DATA ACABAMENT FECHA COMIENZO FECHA FIN

SI NO S POSSIBLE L'OPCI ANTERIOR / SI NO ES POSIBLE LA OPCIN ANTERIOR


Installaci / Instalacin
Modalitat / Modalidad

Places / Plazas

DaDates / Fechas

/ / / / / /
, d de
REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

Signatura i segell de l'entitat / Firma y sello de la entidad

Firma:
Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN RGANO COMPETENTE

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

10/02/14

IA - 16010 - 01 - E

DIN - A4

IVAJ.GVA JOVE

Num. 7220 / 24.02.2014

4279

ANNEX IV / ANEXO IV
RELACI DE L'EQUIP D'ANIMACI. OFERTA CONCERTADA I LLIURE 20___ RELACIN DEL EQUIPO DE ANIMACIN. OFERTA CONCERTADA Y LIBRE 20___

A B
(1/3) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE / EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

DADES DE L'ENTITAT O GRUP / DATOS DE LA ENTIDAD O GRUPO


CIF

NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L'ENTITAT O GRUP DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE L'ENTITAT O GRUPO
NOM / NOMBRE

DNI CP

DOMICILI (CARRER / PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NMERO Y PUERTA) LOCALITAT / LOCALIDAD TTOL O CERTIFICAT / TTULO O CERTIFICADO PROVNCIA / PROVINCIA TELFON / TELFONO

FAX

ESCOLA D'ANIMACI / ESCUELA DE ANIMACIN

C D
Nm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DETALLS DE LA RESERVA / DETALLES DE LA RESERVA


NM. RESERVA DATES / FECHAS PLACES / PLAZAS

INSTALLACI / INSTALACIN

EQUIP D'ANIMACI / EQUIPO DE ANIMACIN


Nom i cognoms / Nombre y apellidos Titulaci en animaci Titulacin en animacin Escola / Escuela

16 17 18 19 20 , d de
REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

Firma:
Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN RGANO COMPETENTE

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

10/02/14

IA - 16000 - 01 - E

DIN - A4

Signatura i segell de l'entitat / Firma y sello de la entidad

IVAJ:GVA JOVE

15

Num. 7220 / 24.02.2014

4280

ANNEX V / ANEXO V
RELACI DELS PARTICIPANTS. OFERTA CONCERTADA I LLIURE 20___ RELACIN DE LOS PARTICIPANTES. OFERTA CONCERTADA Y LIBRE 20___

A B
(1/3) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE / EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

DADES DE L'ENTITAT O GRUP / DATOS DE LA ENTIDAD O GRUPO


CIF

NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L'ENTITAT O GRUP DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE L'ENTITAT O GRUPO
NOM / NOMBRE

DNI CP

DOMICILI (CARRER / PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NMERO Y PUERTA) LOCALITAT / LOCALIDAD TTOL O CERTIFICAT / TTULO O CERTIFICADO PROVNCIA / PROVINCIA TELFON / TELFONO

FAX

ESCOLA D'ANIMACI / ESCUELA DE ANIMACIN

C D
Nm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25

DETALLS DE LA RESERVA / DETALLES DE LA RESERVA


NM. RESERVA DATES / FECHAS PLACES / PLAZAS

INSTALLACI / INSTALACIN

PARTICIPANTS / PARTICIPANTES (*)


Nom i cognoms / Nombre y apellidos Edat / Edad

Firma:
(*) Afegiu tants fulls com calga.
Aadid tantas hojas como haga falta. Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN RGANO COMPETENTE

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

10/02/14

IA - 16001 - 01 - E

DIN - A4

d Signatura i segell de l'entitat / Firma y sello de la entidad

de

REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

IVAJ.GVA JOVE

19

Num. 7220 / 24.02.2014

4281

ANNEX VI / ANEXO VI
SOLLICITUD DE DEVOLUCI D'INGRESSOS (OFERTA CONCERTADA I LLURE) SOLICITUD DE DEVOLUCIN DE INGRESOS (OFERTA CONCERTADA Y LIBRE)

DADES DE L'ENTITAT O GRUP / DATOS DE LA ENTIDAD O GRUPO


CIF (1) NOM / NOMBRE CP FAX LOCALITAT / LOCALIDAD CRREC / CARGO DNI

NOM DE L'ENTITAT / NOMBRE DE LA ENTIDAD COGNOMS DE LA PERSONA REPRESENTANT APELLIDOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DOMICILI DEL REPRESENTANT (CARRER/PLAA, NMERO I PORTA) DOMICILIO DEL REPRESENTANTE (CALLE/PLAZA, NMERO Y PUERTA) PROVNCIA / PROVINCIA TELFON / TELFONO

(1/2) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE / EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

B C
1) 2)

DETALL DE LA RESERVA / DETALLE DE LA RESERVA


NM. RESERVA DATES / FECHAS PLACES ADJUDICADES PLAZAS ADJUDICADAS

INSTALLACI / INSTALACIN

2236

PAGAMENTS REALITZATS (adjunten justificants d'ingressos) PAGOS REALIZADOS (adjuntar justificantes de ingresos)
DATA / FECHA IMPORT / IMPORTE 3) 4) DATA / FECHA IMPORT / IMPORTE

SOLLICITUD / SOLICITUD

D'acord amb la base 15 de la resoluci de convocatria de la campanya de temps lliure juvenil en la modalitat d'Oferta Concertada i lliure, per la qual es regula la devoluci de pagaments. L'entitat o grup que firma la present renncia a plaa/s de la reserva pels motius exposats a continuaci (marcar amb una creu on corresponga). De acuerdo con la base 15 de la resolucin de convocatoria de la campaa de tiempo libre juvenil en la modalidad de Oferta Concertada y libre, por la que se regula la devolucin de pagos. La entidad o grupo que firma la presente renuncia a plaza/s de la reserva por los motivos expuestos a continuacin (marcar con una cruz donde corresponda). a) Malaltia de participant/s que li/els impedisca assistir a l'activitat. En este cas, haur d'adjuntar un certificat mdic oficial, emplenat i firmat, o informe hospitalari. Enfermedad de participante/s que le/s impida asistir a la actividad. En este caso, deber adjuntar un certificado mdico oficial, cumplimentado y firmado, o informe hospitalario. Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. En este cas, s'haur d'adjuntar un certificat mdic degudament emplenat i signat. b) Enfermedad o muerte de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. En este caso, deber adjuntar un certificado oficial debidamente cumplimentado y firmado. c) Haver trobat un treball. En este cas, s'haur d'adjuntar fotocpia confrontada del contracte de treball o document equivalent. Haber encontrado un trabajo. En este caso, deber adjuntar fotocopia compulsada del contrato de trabajo o documento equivalente. d) Suspensi de l'activitat per part de l'IVAJ.GVA JOVE o de les comunitats autnomes. Suspensin de la actividad por parte del IVAJ.GVA JOVE o de las comunidades autnomas. e) Altres causes de fora major, degudament justificades; a l'efecte d'esta convocatria i en referncia a possibles devolucions, no s'assimilar a causa de fora major el fet que les previsions d'ocupaci realitzades per les entitats sollicitants no es complisquen. Otras causas de fuerza mayor, debidamente justificadas; a efectos de esta convocatoria y en referencia a posibles devoluciones, no se asimilar a causa de fuerza mayor el hecho de que las previsiones de ocupacin realizadas por las entidades solicitantes no se cumplan. (Les causes que apareixen en els supsits a), b), c) i e) hauran de referir-se nicament i exclusivament als participants que s'han relacionat en l'annex IV i V. En el cas que estes llistes no s'hagueren entregat a l'IVAJ.GVA JOVE, no es podr tindre en compte els motius exposats per a la sollicitud de devoluci de quota). (Las causas que aparecen en los supuestos a), b), c) y e) debern referirse nica y exclusivamente a los participantes que se han relacionado en el anexo IV y V. En el caso de que dichas listas no se hubiesen entregado al IVAJ.GVA JOVE, no se podr tener en cuenta los motivos expuestos para la solicitud de devolucin de Per la qual cosa, es SOLLICITA la devoluci de la quantitat corresponent, en el compte bancari segent: Por lo cual, se SOLICITA la devolucin de la cantidad correspondiente, en la siguiente cuenta bancaria:

DADES DE L'ENTITAT BANCRIA / DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA


IVAJ.GVA JOVE
10/02/14
CIF CODI IBAN CDIGO IBAN CODI ENTITAT CDIGO ENTIDAD CODI OFICINA CDIGO OFICINA D.C. NMERO COMPTE NMERO DE LA CUENTA

TITULAR

DILIGNCIA DE CONFORMITAT BANCRIA / DILIGENCIA DE CONFORMIDAD BANCARIA Les dades reflectides es corresponen amb les existents en la nostra entitat bancria. Los datos reflejados se corresponden con los existentes en nuestra entidad bancaria. Director-a de la sucursal
REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

de

Segell de l'entitat Sello de la entidad

Firma:
Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN EL RG. COMPETENTE

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

IA - 16051 - 01 - E

(1) Adjunteu la fotocpia del CIF del titular. / Adjuntar la fotocopia del CIF del titular.

DIN - A4

Signatura i segell: Firma y sello:

Num. 7220 / 24.02.2014

4282

ANNEX VII / ANEXO VII


RENNCIA TOTAL O PARCIAL DE PLACES (OFERTA CONCERTADA I LLIURES) RENUNCIA TOTAL O PARCIAL DE PLAZAS (OFERTA CONCERTADA Y LIBRES)

A B
(1/2) EXEMPLAR PER A L'INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE / EJEMPLAR PARA EL IINSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

DADES DE L'ENTITAT O GRUP / DATOS DE LA ENTIDAD O GRUPO


CIF (1)

NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L'ENTITAT O GRUP A EFECTES DE NOTIFICACI DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD O GRUPO A EFECTOS DE NOTIFICACIN
NOM / NOMBRE DNI

DOMICILI (CARRER/PLAA, NMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NMERO Y PUERTA)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVNCIA / PROVINCIA

TELFON / TELFONO

FAX

CRREC / CARGO

C D

DETALL DE LA RESERVA / DETALLE DE LA RESERVA


NM. RESERVA DATES / FECHAS

INSTALLACI / INSTALACIN

RENNCIA (assenyaleu l'opci que corresponga) / RENUNCIA (sealar la opcin que corresponda)

D'acord amb la base 14 de la resoluci de convocatria de la campanya de temps lliure juvenil en la modalitat d'Oferta Concertada i lliure, per la qual es regula la renncia de places: De acuerdo con la base 14 de la resolucin de convocatoria de la campaa de tiempo libre juvenil en la modalidad de Oferta Concertada y libre, por la que se regula la renuncia de plazas: L'entitat o grup que firma la present RENUNCIA A LA TOTALITAT de les places de la reserva. La entidad o grupo que firma la presente RENUNCIA A LA TOTALIDAD de las plazas de la reserva. L'entitat o grup que firma la present RENNCIA A La entidad o grupo que firma la presente RENUNCIA A plaa/es de la reserva. plaza/s de la reserva.

de

Segell de l'entitat Sello de la entidad

Firma:
REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

(1) Adjunteu la fotocpia del CIF del titular. / Adjuntar la fotocopia del CIF del titular. IA - 16058 - 01 - E
Les dades de carcter personal que cont l'imprs podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este rgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l's de les funcions prpies que t atribudes i en l'mbit de les seues competncies. Aix mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, tot aix de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgnica 15/1999, de Protecci de Dades de Carcter Personal (BOE nm. 298, de 14/12/99). Los datos de carcter personal contenidos en el impreso podrn ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este rgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el mbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal (BOE n 298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'RGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN EL RG. COMPETENTE

INSTITUT VALENCI DE LA JOVENTUT.GENERALITAT JOVE

10/02/14

DIN - A4

IVAJ.GVA JOVE

Num. 7220 / 24.02.2014

4283

ANNEX VIII TARIFES OFERTA CONCERTADA I OFERTA LLIURE TARIFES OFERTA CONCERTADA Als albergs juvenils PERODE DE DURADA Persona i torn 7 nits Persona i torn de 10 nits Persona i torn de 14 nits Persona i dia (serveis extra) Dinar o sopar (serveis extra) Als campaments juveniles en tendes de campanya PERIODO DE DURACIN Persona i torn 7 nits Persona i torn de 10 nits Persona i torn de 14 nits Persona i dia (serveis extra) Dinar o sopar (serveis extra) Als campaments juveniles en cabanes PERIODO DE DURACIN Persona i torn 7 nits Persona i torn de 10 nits Persona i torn de 14 nits Persona i dia (serveis extra) Dinar o sopar (serveis extra) QUOTES AGOST 80,50 115,00 161,00 12,50 6,00 AGOST 87,50 125,00 175,00 13,50 6,00 QUOTES AGOST 77,00 110,00 154,00 11,00 6,00 AGOST 84,00 120,00 168,00 12,00 6,00 QUOTES AGOST 91,00 130,00 182,00 14,00 6,00 JULIOL 98,00 140,00 196,00 15,00 6,00

Num. 7220 / 24.02.2014

4284

TARIFES OFERTA LLIURE Campaments juveniles, en tendes de campanya SERVEI Pensi completa Mitja pensi Dinar o sopar PREU PER PERSONA I DIA 14,00 10,00 6,00

Campamentos juveniles, en cabaas SERVEI Pensi completa Mitja pensi Dinar o sopar PREU PER PERSONA I DIA 16,00 12,00 6,00

Albergues juveniles SERVEI PREU PER PERSONA I DIA AGOSTO Pensi completa Mitja pensi Dinar o sopar 17,00 13,00 6,00 JULIO 18,00 14,00 6,00

Num. 7220 / 24.02.2014

4285

ANEXO VIII TARIFAS OFERTA CONCERTADA Y OFERTA LIBRE TARIFAS OFERTA CONCERTADA En los albergues juveniles PERIODO DE DURACIN Persona y turno 7 noches Persona y turno de 10 noches Persona y turno de 14 noches Persona y da (servicios extra) Comida o cena (servicios extra) CUOTAS AGOSTO 91,00 130,00 182,00 14,00 6,00 JULIO 98,00 140,00 196,00 15,00 6,00

En los campamentos juveniles en tiendas de campaa PERIODO DE DURACIN Persona y turno 7 noches Persona y turno de 10 noches Persona y turno de 14 noches Persona y da (servicios extra) Comida o cena (servicios extra) En los campamentos juveniles en cabaas PERIODO DE DURACIN Persona y turno 7 noches Persona y turno de 10 noches Persona y turno de 14 noches Persona y da Comida o cena CUOTAS AGOSTO 80,50 115,00 161,00 12,50 6,00 JULIO 87,50 125,00 175,00 13,50 6,00 CUOTAS AGOSTO 77,00 110,00 154,00 11,00 6,00 JULIO 84,00 120,00 168,00 12,00 6,00

Num. 7220 / 24.02.2014

4286

TARIFAS OFERTA LIBRE Campamentos juveniles, en tiendas de campaa SERVICIO Pensin completa Media pensin Comida o cena PRECIO POR PERSONA Y DA 14,00 10,00 6,00

Campamentos juveniles, en cabaas SERVICIO Pensin completa Media pensin Comida o cena PRECIO POR PERSONA Y DA 16,00 12,00 6,00

Albergues juveniles SERVICIO PRECIO POR PERSONA Y DA AGOSTO Pensin completa Media pensin Comida o cena 17,00 13,00 6,00 JULIO 18,00 14,00 6,00

También podría gustarte