Está en la página 1de 33

Kokius deimaniukus dtumte i skrynut? Kas jums yra deimaniukai?

Vaigantas. Dds ir ddiens

Udaviniai
Savarankikai studijuojant nurodyt literatr, isirayti svarbiausius teiginius apie kompozicij, laik ir erdv bei gebti odiu riliai pristatyti. Remiantis tekstu, aptarti Mykoliuko, Severiuts ir Rapolo Geis paveikslus. Nagrinjant personaus, iskirti nacionalinius charakterio bruous bei gebti vardyti problemas.

vadiniai klausimai
Kas labiausiai krinta akis, kai skaitome Vaiganto Ddes ir ddienes? Kokius tikslus turjo Vaigantas ateidamas literatr? Kokius socialinius tipus usibria pavaizduoti? (angos analiz)

Kokius tikslus turjo raytojas ateidamas literatr? Ko siek savo kryba?


Pirmieji mano norai buvo pasergti ir sukaupti vien viet lietuvi tautos deimaniukus, kuri yra pilkame j gyvenime (Vaigantas) <...> raytojui rpi parodyti liaudies mogaus prigimties turtingum ir joje gldinias neisenkamas krybines galias, liaudies etini princip auktum, t bdo velnum ir irdies gerum, kuris, Vaiganto manymu, sudaro bdingiausi lietuvi etninio charakterio bruo (V.Zaborskait)

Kokius socialinius tipus usibria

pavaizduoti?
Apie tokius ddes ir ddienes, kuriais galima pasididiuoti, pas kuriuos malonu pasisveiuoti, ir apie kitokius tam tikr socialin vienet eimoje. Vaigantas ddes ir ddienes vadina socialiniais tipais eimoje (jie tarsi samdiniai, negaunantys algos; savi todl blogesn ne tik j situacija eimoje, bet ir ekonomin padtis).

Nam darb aptarimas


Mykoliuko portretin charakteristika.
o Kokias charakteringas detales Vaigantas parykina? Kaip jos atskleidia Mykoliuko dvasin pasaul? o Kokia jo ior, kokiomis meninmis detalmis ji vaizduojama).

Severjos portretin charakteristika.

Mykoliukas
Ior

Vidinis pasaulis

Kokia Mykoliuko vieta kasdieniame pasaulyje?

Mykoliukas
Mykoliuk, en, Mykoliuk, ten. Kai noriu, rimtai dirbu, kai nenoriu, tinginiauju. Mykoliukas ypsos kitam pasauliui, su kuriuo jis bendrauja kitiems neregimu bdu; kam jis pritaria, kas jam atsiliepia. Lygiai taip pat, kaip tuo pradjimu, nesiliaudamas irkia jo gamtos brolis iogas, ia pat olyne drauge prisigraus. Niekur Mykoliukas njo, niekur nesikio, niekuo nesisielojo, <...> jo nelaik rimtu darbininku. Ak, jis tik Mykoliukas, ne Mykolas tai ir reikalai jo mai. Tik jau toks jo buvo bdas: ne prietarauti, ne ginti, ne pretenzija kelti, tik vis gilyn savo kiaut trauktis: juo skaudiau, juo giliau, ir ten gyventi savo gyvybe.

Mykolas-Mykoliukas (1)
Stiprus, darbtus, tylus ir vienias, siirjs kak jam vienam matom, vienam girdim. Mykoliuko muzika sukvieia mones draugn jie klausosi, kalbasi, oka. Ir kaip paios gamtos liepiamos viena kit palinksta Mykoliuko ir Severiuts irdys. Mykoliuko irdyje meil ijudina paius pamatus, suardo ramyb, ikelia klausim, kuriuos sunku atsakyti: kas kaltas? U k? Kuriomis teismis? Bet ar gali palikti brol, jo vaikus, suardyti j gyvenim? Ne, tikrai, ne! Mykoliukas traukiasi save, pasirys aukai. Vis ami liko laimingas, kad tos akimirkos, t rm neimain k nors pigesn. Prarasdamas mylimj, Mykoliukas nepraranda meils, nuvieianios jo veid prakilnumu.

Mykolas-Mykoliukas (2)
Dd Mykolas Dzidorius Artojas realiame gyvenime atrodo bereikmis, kiekvieno pastumiamas. Taiau susikaupimo valandomis banyioje jis isiskiria i kit. (psl. 63) Mykoliukui daug kas nepasiekiama, nes pagal socialin padt jis neturi net tiek savarankikumo, kiek jo turi kiti baudiauninkai. Bet jis nra tik aplinkybi vergas pats rytasi aukai. Vidinis pasiryimas atrodo kaip nerytingumas, pasyvumas Bet mogaus dvasia brsta i vidini apsisprendim.

Mykoliuko portretas
Buitin plotm Vidinio pasaulio plotm

Pagal i lentel parinkti itrauk i teksto Mykoliuko charakteristikai ir parayti apibendrinanias ivadas.

Mykoliuko portretas
Buitin plotm Niekieno nevertinamas. Priklauso emiausiai socialinei pakopai. Pats save laiko mau. Vidinio pasaulio plotm Liaudies menininko pasaulio turtingumas (ypsosi, vilgsnis atgrtas save, moni jis nebuvo reikalingas). Artimas gamtai, susilieja su ja (lyg iogas groja saulei, mikui, pievai, dirvos motinls atsiliejs). Stipri jausm.Turi moterikai jautri ird (Vis savo tikrai moterikai jautri ird dabar atidavinjo savo vargo bendrams jauteliams...). Save prasmina darbe, kuris, pakyltas poetines auktumas, tampa moraline vertybe. gyja itverms gyventi, galios visk iksti. Meils jausmas neiblsta, o suteikia atsparumo gyvenime, vidinio orumo, iugdo vertingumo jausm (juosta, smuikelis, lankymasis banyioje). Rezignacija. Sielvartingas susitaikymas. Pasyvumas.

Dzidorius Artojas. Gyvenimas prajo pro al. eimoje atliekamas, vos pakeniamas. Nepakeiiamas darbininkas. toks keiksmininkas, toks pikiurna, surumbjs senas jaunikis storievis. Apgio senas vienias, nes gyvenimas nevienio jo nepadar Dds kltel

Mykoliuko portretas. Ivados


Socialins slygos pratino ir pat Mykoliuk laikyti save mau. Vis ujamas ir stumdomas, ir dvare, ir namie inaudojamas Mykoliukas paguod ir atils randa gamtoje. Taigi Mykoliukas mogus be socialins verts, jo smon pavergta. Kaip mogus, jis gyja reikm gamtoje. Mykoliuko galia auga gamtoje (jo melodija stipri). Visas kaimas eina paskui j. Visi sukasi magikame rate. Turtingas savo dvasia, bet uguitas kasdienybje. Mykoliukas svajotojas, sodiaus artistas, romantin siela, kuri neisitenka iukioje realybj, nors ir nedrsiai, bet kakur veriasi, siekia dvasingumo. Mykoliukas groja i meils. Kai nebra kam groti, stygos nutrksta. Jis kenia egzistencij. Dirbu, tinginiauju rodo gyvenimo kait, darb ir malonum.

Diskusiniai klausimai
Igirds apie Severiuts usakus. Mykoliukas tarsi igyvena dvasin mirt, taiau kodl jis ilaiko dvasinio gyvenimo visavertikum iki senatvs? Kaip Dzidorius Artojas sugeba prasminti savo gyvenim? Kodl Mykoliukas negaljo bti laimingas?

Severjos paveikslas
Panagrinkite Severiuts portretin charakteristik. Kas slygoja ddiens Severjos dvasin palim ir jos rezignacij.

Severjos paveikslas
Severja, turtingiausia Vaiganto moters charakteris, aprpia visus svarbiausius moterikumo variantus: mergaits skaistum, drumsiant meils budim, fizins meils igyvenimus, moterik globos jausm, motinysts instinkt, moters vienis dali. Neipltojant, bet labai tiksliai fiksuoja motinos ir dukters ypatingum: Du instinktu, motinos ir dukters, sukibo; du karkleliu susipyn i bails ateinanios audros viesulo, kurs pagaus vien j, pasuks pasuks ir nublok kain koki neinom al, neatspjam likim. Ir svyravo svyravo abidvi be odi. Severjos charakteriu sujungtos prieprieos. I savo nam, ypa kltels, myltojos ir sergtojos, Severja patenka dvaro namus, kur nieko nra padaryta mylinia ranka, ir pagaliau tampa verg-ddien, svetim nam inventorius. Po vyro mirties ji buvo nebe ta. Rapolien nebe nam, nebe ventos gamtos prieglobstyje, ji karemoje. Bet ta reakcija trumpalaik. Severja galutinai pavirto tokia ddiene, kaip Mykoliukas dde. eimos rpesiai ugoia jausm pasaul: panaikinus baudiav, Geims nebeliko vietos dvare. Griva j ekonominis ir gyvenimo pamatas.

Severjos paveikslas
Mykoliukas iri jai pakau, o Gei kojas. Ji pajauia skirtingus jausmus. Su Mykoliuku jai gera, viesu. Perspektyva tik dvasinis pasaulis su juo. Su Geie tamsu... Mergina trauk kaimo vyrus. Ji erotika moteris. Pasyvi patriarchalins baudiaunink bendruomens gyvenimo norm ir statym vykdytoja. Net pirlyb valand yra vien impulso, instinktyvaus jausmo valdoma: Ji nieko negalvojo, Griaustis ar gailestis jai dar nebuvo ko, o ateities ji dar nemat. Severja stipri tol, kol turi u k kovoti. Kai nebra kuo rpintis, k globoti, labai moterikos prigimties Severja netenka pusiausvyros. Jos maitavimas trumpas ir beprasmis, o po jo susitaikymas su ddiens dalia. Severjos maitas.

Rapolas Gei
Netipikas dvaro prievaizdas. Savit j daro gerumas baudiauninkams, bdo velnumas. Gei, nors jis buvo darb priiurna ir neiojos rimb, gerb visa Saveiki seninija, grietai visi, kurie tik jo to dvaro darbus. Nei jis mus, nei jis keiks, nei k piktino. Protingas beratis ir nematyto siningumo. Gei nemoka bti kitoks tik valdyti.

Rapolas Gei
KUO PATRAUKLUS KUO ATSTUMINATIS

KUO PATRAUKLUS

KUO ATSTUMINATIS Rapolas Gei


Sudvarikjimas

Stiprus, galingas, turintis gaivalikos jgos (scena mike, Severiuts vardijimas).

Paprast baudiaunink priirtojas, Tinginiavimas nemgo fizinio dvaro. darb organizatorius, j visi gerbia ir net myli, nepiktai pravardiuodami ms Daisia. Netrksta artistini sugebjim. Greit susensta ir virsta karinium nata ir Severjai, ir visiems aplinkiniams. Palta vengia bet kokio darbo.

Meil j dar gesen.

Kodl nesurado laims Mykoliukas ir Severiut?


Kaip pati gamta liep, palinksta Kas buvo bendro tarp Mykoliuko ir viena kit Mykoliuko ir Severiuts irdys. Severiuts? Mykoliukas nenusiman Severjai Severiut idav gries; Severja nenusiman tai Mykoliuk? jauianti ir atliepianti. Jis ir ji buvo Socialins aplinkos tik gamtos akordas, dar vienas visoje jos harmonijoje. taka.

Geis vaidmuo.

Kodl nesurado laims

Mykoliukas ir Severiut?
Prarad meil, uslp savo jausmus, jie n vienas jau nieko gyvenime negaljo tiktis. Meils praradimas yra gyvenimo praradimas. Moterikai jautri irdis neleidia isipltoti meils egoizmui, neleidia rungtis. Severja atitenka kitam stipresniam, tijnui Geiei. Stipresniam ne tik padtimi, bet ir aktyviu vyrikumu. Mykoliukas rezignuoja skaudiai liddamas susitaiko su viskuo. (Vaiganto nuomone, tai lietuvio bruoas: Tokiam dalykui tinkamas nebent vien tik lietuvi vidus. Jo viduje irdies sop, sielos nelaims apauga kaip gumbas.)

Apie meil pagal Vaiganto Ddes ir ddienes


Fatalikas meils trikampis. Meil ijudina paius pamatus, suardo ramyb, ikelia klausim, kuriuos sunku atsakyti: kas kaltas? U k? Kuriomis teismis? Vyro meil priima kaip gamta: o Vyrik meil ta gamtos dukt gr lygiai taip pat, kaip gr ryto ras ar auros ilum... o Gei jai buvo tik gamtos pajga, pasinaudojusi tik jo rankom jai spaudioti ir glostyti, lpomis jai buiuoti. Meil skatina kurti. Vedybos ne i meils, bet i utilitarini kio reikal sumetimo, vadovaujantis principu: pagyvensi apsiprasi susimylsi, vadinasi, meil atsiranda i pratimo. Dvasin ir fizin meil. Meils daina. Lik meils enklai alikas, skripkel su nutrkusia styga. Trij veikj meils apraikos (veikj eimynikumas lemia meils jausmo pobd) knikumas ir dvasingumas i esms vis trij apysakos heroj meilje yra neatskiriami.

Mykoliuko meil
Mykoliuko meil Severjai yra tarsi eimos jausmo modifikacija. Tai ne meil i pirmo vilgsnio, paiam sau netikta, staigi ir akla. Severj Mykoliukas paino dar ma, myljo kaip seser. Ir dvideimt met brends ryio jausmas natraliai perauga trokim matyti Severj savo mona. Severiut Mykoliukas suvokia ne kaip mylimj, o kaip bsim mon, neatskiriam savo paties dal, antrj pus. Atsisveikinimo scenoje mylimos ir mylinios Severjos glamons suadina paius tauriausius jausmus. Jam pastamas ir fizinis potraukis (psl. 53). Kaip tik knikas Severjos artumo pajautimas padeda atgauti dl mylimosios vestuvi prarast vidin pusiausvyr ir ramyb. Mykoliuk meil paadina kad ir trumpalaikiam susimstymui apie savo likim.

Severijos meil
I pirmo vilgsnio atrodo nenuosekli, dvilyp: dvasika Mykoliukui ir knika Geiei. Gei, senas, arti penkiasdeimties met kavalierius, paadina Severjos moterik prigimt. Pamilusi Mykoliuk daugiau kaip brol, Severja prie vedybas su Geie pastarojo paadint knik aistr nukreipia savo vaikysts draug (atsisveikinimo scena). I pradi pavergta fizins Rapolo aistros ir glamoni, Severja po vedyb, ypa apsigyvenus Dovyd namuose, labai kilniadvasikai rpinasi savo nusenusiu vyru. Tai jau ne knika meil, net ne tiek monos jausmas vyrui, kiek dukters meil tvui.

Rapolo Geis meil


mus, aistringas meils prasiverimas yra prieyb ir Mykoliuko, ir Severjos jausmams. Tai lemia ne tik Geis charakterio savybs, bet ir iskirtin socialin padtis tijno meil, sustiprinta galingojo teiss turti ir valdyti, gyja real, knik pavidal. Taiau Rapolas nra vien tik fizins aistros valdomas jis trokta eimos, nors iki Severjos apie vedybas ir negalvojs, visas moteris kvailmis tepavadins. Po vedyb Rapolo meil gyja dvasingumo: ji grjosi Severiute, ne tik mona, dar lyg ir savo dukrele. mona lieka vienintelis diaugsmas ir paguoda: irjo j maldingai, kaip kok ventj paveiksll...

Parenkite tezes rainiams:


Mykoliuko meils daina Dzidorius Artojas dd Mykolas. Severja dukt ir ddien.

Nam darbai
Pasiruoti citat pamokai: k btinai cituotumte kalbdami apie Vaiganto apysak Dds ir ddiens, kaip pritaikytumte. Gebti komentuoti (kaip jas panaudotumte rainyje, kodl ios raytojo mintys atrodo labai svarbios).

Nacionalinio charakterio bruoai


Trij veikj Mykoliuko, Severjos, Geis ryys su gamta. Stiprus eimos jausmas. Krybiniai ir meniniai sugebjimai, estetinis jausmas, pasauljautos svajingumas. Religingumas, pamaldumas.

Sukurti ne maiau kaip 100 odi pastraip


Gamta kuria mogumi. Kokius nacionalinius charakterio bruous Vaigantas atskleidia kurdamas Mykoliuko paveiksl? Kodl Mykoliuko gyvenimas nebuvo laimingas?

APIBENDRINIMAS
Kokius nacionalinio charakterio bruous atskleidia Vaigantas Ddse ir ddiense? Kokius deimaniukus surado Vaigantas? rodykite, kad Vaiganto apysaka Dds ir ddiens yra ne vyki, o igyvenim apysaka. Dds ir ddiens aminas ar tik tam laikotarpiui bdingas problemas kelianti apysaka? Palyginkite Ddes ir ddienes bei Lidn pasak. Rapolas Gei kaip Don Kichotas lidno veido. Js opoiris.

Pabaikite sakinius
Raytojas vaizduoja Mykoliuk kaip... Vaigantas poetizuoja... Apysakoje akcentuojama Raytojas gilinasi ... mogaus dvasinis grois atskleidiamas...