Está en la página 1de 7

1

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG


KHOA: KHOA K THUT IN
NGN HNG CU HI THI T LUN
Tn hc phn: L thuyt trng in t v siu cao tn M hc phn: DTLM1203.
Ngnh o to: in t - Vin thng........................................... Trnh o to: i hc
1. Ngn hng cu hi thi
CU HI LOI 1 IM
Cu hi 1.1.
Cc i lng c trng c bn ca trng in t?
Cu hi 1.2.
Cc c trng c bn ca mi trng truyn sng in t.
Cu hi 1.3.
Vit cc dng ca h phng trnh Macxoen?
Cu hi 1.4.
nh ngha in th v hng?
Cu hi 1.5.
Khi nim v hp cng hng ?
Cu hi 1.6.
Khi nim v mng nhiu cc siu cao tn?
Cu hi 1.7.
Ti sao tn s cao dn nng lng in t phi dng ng dn sng hoc cp
ng trc m khng dng c ng dy dn in bnh thng nh tn s thp?
Cu hi 1.8.
Pht biu nh l nghim duy nht?
Cu hi 1.9.
Hin tng phn x v khc x sng in t ?
Mu 2
2
CU HI LOI 2 IM
Cu hi 2.1.
Nu c im v cc phng trnh c bn ca trng in t tnh?
Cu hi 2.2.
Nu c im v cc phng trnh c bn ca trng in t dng?
Cu hi 2.3.
Nu c im v cc phng trnh c bn ca trng in t bin thin?
Cu hi 2.4.
Trnh by ngha ca h phng tnh Macxoen?
Cu hi 2.5.
nh ngha sng v vit phng trnh sng?
Cu hi 2.6.
Khi nim v sng in t phng, sng tr, sng cu?
Cu hi 2.7.
Trnh by s phn cc sng in t?
Cu hi 2.8.
Phn loi cc kiu sng TEM, TE v TM?
Cu hi 2.9.
Hiu ng b mt (mt ngoi) l g? Cc nh hng ca hiu ng b mt?
Cu hi 2.10.
Sng in t trong mi trng khng ng hng ?
Cu hi 2.11.
Khi nim v h nh hng sng in t? Phm vi ng dng ca tng loi ng
truyn siu cao tn ?
Cu hi 2.12.
Trnh by cu to v c im truyn sng ca cp ng trc?
Cu hi 2.13.
Vit cc ma trn sng ca mng nhiu cc siu cao tn?
Cu hi 2.14.
Gia hai bn cc ca mt t in phng t cch nhau theo chiu x, c phn b hm
th
2
ax bx = + . Hy tm s phn b cng trng E

, D

, phn b in tch v
xem trng c tnh cht g?
3
Cu hi 2.15.
Mt qu cu vt cht bn knh a c hng s in mi tuyt i c t trong khng kh,
bn trong c phn b u in tch . Hy tm cng in trng E

trong v
ngoi mt cu.
Cu hi 2.16.
Tm cng in trng E

v in th
E
ti mt im cch mt si ch mnh mt
khong cch R, si ch di v hn t trong khng kh v tch in u vi mt in
tch di l
l
.
Cu hi 2.17.
Tnh cng in trng E

v th
E
ca hai si ch mnh di v hn t song song
cch nhau mt khong cch d trong khng kh. Mi si ch tch in vi mt in
tch di l
l
+ v
l
.
Cu hi 2.18.
Mt vng dy c din tch
2
1 S m = , dng in 10 I = A, tn s 50 f H = z . Hi cng
sut tiu tn do bc x bng bao nhiu?
Cu hi 2.19.
Tm su thm nhp ca trng ca cc mi trng sau:
bnit c:
14
5.10 o

= S/m,
0 0
, = c = c
t kh c:
14
10 o

= S/m,
0 0
, = c = c
Vi cc tn s ca trng:
6
10 z f H = v
8
10 Hz
Cu hi 2.20.
Bc sng ti hn ca ng dn sng l g? N ph thuc nhng yu t no? Chng
minh rng nu
th
i i > th sng s tt m khng chy trong ng dn sng?
Cu hi 2.21.
Mt hp cng hng ch nht c cc kch thc 10 ; 10 ; a cm b cm = = 30 L cm = .
dn in ca thnh hp l v cng ln, in mi bn trong l khng kh. Tnh tn s
sng trong hp cng hng vi 1, 0, 1 m n p = = = .
CU HI LOI 3 IM
Cu hi 3.1.
Trnh by nng lng ca trng in t v nh l Poynting?
Cu hi 3.2.
Phng trnh sng phng v nghim ca phng trnh sng phng?
4
Cu hi 3.3.
Trnh by cc thng s c bn v v dng sng phng lan truyn trong in mi l
tng ng nht v rng v hn?
Cu hi 3.4.
Trnh by cc thng s c bn v v dng sng phng lan truyn trong vt dn?
Cu hi 3.5.
Trnh by cc thng s c bn v v dng sng phng lan truyn trong bn dn (in
mi c tiu tn)?
Cu hi 3.6.
t mt h ba in tch im 2 , , q q q ln lt trn 3 nh A,B,C ca mt tam gic
u nh hnh v. Hy tm in th v hng v cng in trng E

trng tm
tam gic (im 0). Cho bit cnh tam gic l a.
Cu hi 3.7.
Cho hai dy dn in mnh t song song v tch in tri du vi cng mt mt
in tch tnh theo chiu di l
l
. Khong cch gia hai dy l d . Hy tnh:
a)
1 2
M M
U , in th
E
ti mt phng trung trc?
b) Tm cng in trng E

ti mt im nm trn mt phng trung trc? E

cc
i ti v tr no trn mt phng trung trc?
Cu hi 3.8.
Trn mt mt dy in hnh tr trn c chiu di l, thnh phn dc trc ca cng
in trng bng
0 z
i
E
So
= , cng t trng bng
0
2
i
H
a
o
t
= , trong , , , , i S a l o
l dng in, tit din, dn in, bn knh ca dy v chiu di ca dy. Hy tm
vect Poynting chy vo dy, cng sut in a vo dy (tn hao) v in tr ca on
dy .
A
B C
a
5
Cu hi 3.9.
Mt cp ng trc c cc bn knh li v v tng ng
1 2
, a a ; trong phn b mt
in trng xuyn trc
0
r
E
E
r
= v mt t trng phng v
0
H
H
r
o
= . Tnh cng sut
truyn dc cp?
Cu hi 3.10.
Cho mt nguyn t anten thng, di 1 l m = , c dng in 10
h
I =
d
A, tn s
6
10 f H = z
t trong khng kh.
a) Tnh cng sut bc x v tng tr bc x?
b) Tnh tr hiu dng ca cng in trng, cng t trng v vect
Poynting ti cc im cch anten 20 R km = ng vi cc gc t 0 bng
0 0 0 0
0 , 30 , 60 , 90 . V th nh hng.
Cu hi 3.11.
Cho mt vng dy c chu vi 5 l m = , dng in 5
d
A
h
I = , tn s
6
10 f H = z t trong
khng kh.
a) Tnh cng sut bc x v tng tr bc x?
b) Tnh tr hiu dng ca cng in trng, cng t trng v vect
Poynting ti cc im cch anten 10 R km = ng vi cc gc t 0 bng
0 0 0 0
0 , 30 , 60 , 90 .
Cu hi 3.12.
Cho mt anten na sng c dng in 5A I = , tn s
8
3.10 f H = z t thng ng.
Tnh tr hiu dng cng t trng v in trng ti nhng im cch anten 1km,
trong mt phng ngang xOy.
Cu hi 3.13.
Cho hai anten na sng c dng in 10 I = A, tn s
8
3.10 f H = z t thng ng,
song song, cch nhau
4
d
i
= trn trc Ox. Tnh tr hiu dng cng t trng v
in trng tai nhng im cch anten 10km = R trong mt phng ngang xOy ng vi
cc gc phng v
0 0 0 0
0 , 30 , 60 , 90 = nu cc dng in trong hai anten cng pha. V
th nh hng.
Cu hi 3.14.
Mt sng phng iu ha l truyn trong mi trng ng nht v hn, vi cc thng
s
0 0
, c v 0 o = . Bit cng in trng 600
m
E = mV/m, tn s
8
3.10 = e rad/s.
6
Hy xc nh cc thng s ca sng: h s truyn sng I, tr khng sng Z, vn tc sng
v , bc sng , cng t trng H

, vect Poynting H

v mt dng dch
dc
J

.
Cu hi 3.15.
Hy tm cc thng s ca mt sng phng iu ha: h s pha |, tr khng sng Z, vn
tc sng v trong khng kh v nc. Cho bit thng s ca nc l
1 0 1 0
81 ; c c = = .
Xt trng hp tn s 1 f = Mhz v 10 f = Mhz ?
Cu hi 3.16.
Mt sng phng iu ha lan truyn trong mi trng bn dn (in mi c tiu tn),
bit cc thng s mi trng
2
0 0
10 ; ; 10 c c o

= = = S/m v tn s
8
6.10 rad/s = e .
bit cng trng ti 0 x y z = = = l 600
m
E = mV/m. Hy vit biu thc sng
chy?
Cu hi 3.17.
Mt sng phng iu ho lan truyn theo
phng z vung gc vi mt phng phn
chia 2 mi trng in mi l tng. Thng
s ca 2 mi trng nh sau:
Mi trng 1 c: c
r1
= 15,21;
r1
=1; o
1
= 0
Mi trng 2 c: c
r2
= 1,69;
r2
=1; o
2
= 0.
Cho bit:
8
3 10 . e = rad/s; t y E E

= ;
E
tmax
= 600mV/m.
1. Tm biu thc sng trong 2 mi trng : E
1
(t), E
2
(t), H
1
(t), H
2
(t)?
2. V cc thnh phn sng ti, sng phn x v sng khc x?
Cu hi 3.18.
Mt sng phng lan truyn theo phng z vung
gc vi mt phng phn chia gia 2 mi trng
(mt phng xoy), vi cc thng s nh sau:
Mi trng 1 c
1 1 1
1, 96; 1; 0
r r
c o = = = ;
Mi trng 2 c
2 2 2
17, 64; 1; 0
r r
c o = = = ;
Cho bit
t x
E E =

; tn s sng
8
6 10 . e = rad/s.
Bin sng ti: 400 /
t
E mV m = .
Hy tm biu thc sng trong hai mi trng
, ) , ) , ) , )
1 2 1 2
; ; ; E t E t H t H t v v cc vc t thnh
phn sng trong hai mi trng?
t E

z
x
Mi trng 1
Mi trng 2
Sng ti
+
z = 0
t
E

z
x
Mi trng 1 Mi trng 2
Sng ti
z = 0
7
Cu hi 3.19.
Cho mt ng dn sng ch nht c kch thc 2, 5 a cm = v 2 b cm = . dn in ca
thnh ng v cng ln. in mi bn trong ng l khng kh. Hi tn s 10Ghz f =
nhng mode sng no c th truyn c trong ng?
Cu hi 3.20.
V gin bin v vect ca trng
10
TE trong ng dn sng ch nht?
Ghi ch: K hiu (m) cu hi c quy nh X.Y
Trong : + X tng ng s im cu hi (X chy t 1 n 5).
+ Y l cu hi th Y (Y chy t 1 tr i)
2. xut cc phng n t hp cu hi thi thnh cc thi (Nu thy cn thit):
* Cu trc thi theo 1 trong cc phng n sau :
Phng n 1:
- 2 cu 1 im
- 1 cu 2 im
- 2 cu 3 im (1 cu nm trong cc cu t 3.1 n 3.13; 1 cu nm trong
cc cu t 3.14 n 3.20)
Phng n 2:
- 2 cu 2 im (1 cu nm trong cc cu t 2.1 n 2.10; 1 cu nm trong
cc cu t 2.11 n 2.20)
- 2 cu 3 im (1 cu nm trong cc cu t 3.1 n 3.13; 1 cu nm trong
cc cu t 3.14 n 3.20).
* nghthay i s liu trong cc cu hi bi tp trc khi to .
* xut thi gian lm bi thi: 90 pht.
3. Hng dn cn thit khc: ......................................................................................
...
Ngn hng cu hi thi ny c thng qua b mn v nhm cn b ging dy hc
phn.
H Ni, ngy . . . thng 12 nm 2010.
Trng khoa
GS.TS. Nguyn Bnh
Trng b mn
TS. H Thu Lan
Ging vin ch tr bin son
Ng c Thin