Está en la página 1de 2

Loron Direitu-Umanu GFPL realiza seminriu direitu asesu ba edukasaun

Grupu ba Feto Pz no Lideransa (GFPL), neeb hamohan an iha Institutu Estudu ba Dame, Konflitu no Sosil, (IEDKS), halao seminriu ho tema Direitu Asesu ba Edukasaun ho ambitu hodi komemora loron direitu umanu iha salaun enkontru Fakuldade Sinsia Sosial (FSS) kaikoli (10/12). Tuir Elia da Costa, nuudar membru husi GFPL hateten, , objetivu husi seminriu nee atu komemora loron direitu umanu hodi eskolla tpiku edukasaun ba palestra nee tanba iha relasaun ho peskiza grupu nee nian kona asesu labarik sira iha edukasaun. Ami hili tpiku iha palestra nee tanba bazea ba peskiza neeb ami halo iha suku Santakruz, labarik barak husi tinan 10 too tinan 16 sira la asesu mximu ba sira-nia estudu, ho razaun sira tenke ajuda inan-aman hodi buka osan liuhusi fila-liman dehan Peskizadora. Fonte nee informa, relasiona ho dadus neeb sira peskiza sei iha prosesu anliza no parte husi edukasaun nian hatudu 50 pursentu la asesu ba edukasaun tanba frakeza ekonomia uma laran obriga sira hodi apoiu inan aman. Ema hotu iha direitu hanesan, tanba ita presiza halo sosializasaun ba iha komunidade, atu sira bele hatene oins importnsia husi edukasaun no labarik sira rasik bele komprende hodi asesu ba edukasaun, tnik Elia da Costa Nia sujere ba Governu atu tun direitamente ba suku sira neeb dadus hatudu ona labarik sira barak too oras nee seidauk asesu ba edukasaun no atu halo lei espesfiku ida hodi define no f garante ba labarik asesu sira - nia estudu, laos deit lei ka artigu iha konstituisaun RDTL nian. Iha parte seluk Diretr Komisaun Justisa no Pz, Pe. Herminio de F. Gonalves dehan TimorLeste adota konseitu direitu umanu husi Europa nian, maib dalaruma la kondz ho situsauan kultura Timr. Ita-nia rai foin sai husi postu-konflitu neeb nasaun barak mak tau matan hela mai ita, liuliu kona direitu umanu, buat nee ita lao ho konseitu ema europa nian, mak ita adota maib ita la halo tuir ita - nia direitu ida neeb bele kabe ho ita - nia realidade rasik, dehan Pe. Herminio. Fonte akresenta liutan katak labarik ho minoridade neeb mak serbisu hanesan kreativu ida no aktividade humana nian atu hatan ba nesesidade lorloron, se la serbisu kauza nee ema sei sai kiak. Inan-aman sira bele obriga sira ba eskola ou buat ida naran asaun kontra direitu umanu, buat lubun hirak nee halo ita konfundi atu hakat ba oin ho ita-nia lutu neeb direitu umanus nee esplika Pe. Herminio.

Pe. nee, sujere, ba ina-aman atu sai responslvel hodi haruka sira- nia oan ba eskola, Governu harii eskola iha suku sira, f merenda-eskolr maib inan-aman mak iha knar no obrigasaun atu haruka oan ba eskola hodi aproveita oprtunidade hirak nee.*Cypy*