Está en la página 1de 30

Accs als estudis de grau

CEPA SANT ANTONI CURS 2013/2014


NOVEMBRE DEL 2013

Accs i admissi
Per

criteris d'edat i experincia laboral: grans de 25 anys

Ms Ms

grans de 40 anys amb experincia laboral

Ms

grans de 45 anys

Accs per als ms grans de 25 anys


Informaci

de la prova d'accs

Requisits
Tenir 25 anys o complir-los abans de l1 doctubre de l'any en qu es fa la prova. Queden exclosos de poder fer la prova: Les persones que compleixin qualsevol requisit general daccs (titulaci universitria oficial, titulaci de tcnic superior de formaci professional, darts plstiques i disseny o de tcnic esportiu superior, i les que tinguin superada la prova daccs a la Universitat)

Estructura de la prova

Estructura de la prova. Fase general


T com a objectiu avaluar la maduresa i la idonetat dels candidats per seguir amb xit estudis universitaris. Tamb ha d'avaluar la capacitat de raonament i expressi escrita dels aspirants.

La prova comprn quatre exercicis referits als mbits segents: Comentari de text Llengua catalana Llengua castellana Llengua estrangera (es pot elegir entre angls, francs, alemany, itali i portugus)

http://estudis.uib.es/grau/acces/mes_grans25/Temaris-bibliografia-icoordinadors/

Estructura de la prova. Fase especfica

T per finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats per cursar amb xit els diferents ensenyaments universitaris vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s'organitzen els ttols universitaris oficials de grau.
Consta de dos exercicis (matria obligatria i matria optativa) i s'estructura en cinc opcions, vinculades amb cada una de les cinc branques de coneixement a les quals s'adscriuen els ensenyaments universitaris de grau. En funci de l'opci triada el candidat tindr preferncia per a l'admissi als estudis universitaris vinculats a la branca de coneixement

Convocatria i repetici de la prova

Les proves d'accs es convoquen una vegada a l'any. Cada candidat disposa d'un nombre illimitat de convocatries per superar-les.

Convocatries per millorar la qualificaci


La persona interessada podr optar per presentar-se noms a la fase general, noms a la fase especfica o b a la prova completa, tot formalitzant-ne una nova preinscripci. En qualsevol dels casos, ha de realitzar tots els exercicis establerts en la fase corresponent. S'ha de tenir en consideraci la qualificaci obtinguda en la nova convocatria, sempre que aquesta sigui superior a l'anterior.

Convocatries per canvi d'opci/branca


Les persones que hagin superat la prova d'accs per a una de les opcions previstes de la fase especfica i que vulguin optar a una altra branca de coneixement poden presentar-se en convocatries successives noms a la fase especfica o b a la prova completa, tot formalitzant-ne una nova preinscripci. En qualsevol dels casos, han de realitzar tots els exercicis establerts en la fase corresponent.

Qualificaci de la prova

Cada un dels exercicis es valorar de 0 a 10 punts.

Qualificaci de la fase general


Mitjana aritmtica dels exercicis que la componen.

Qualificaci de la fase especfica


Mitjana artimtica dels exercicis que la componen.

Qualificaci final de la prova


Mitjana aritmtica de la fase general i de la fase especfica sempre i quan la qualificaci de cada una de les fases sigui igual o superior a 4 punts. Per ser declarat apte s necessari obtenir una qualificaci final igual o superior a 5 punts.

Reclamacions

Els aspirants que no estiguin d'acord amb les qualificacions de la prova podran presentar reclamaci.
Llocs de presentaci: Servei d'Alumnes , Son Lled, campus universitari, Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma. Tel.: 971 17 34 09 Seu universitria a Menorca , c/ de Santa Rita, 11. Alaior. Tel.: 971 37 90 02 Seu universitria a Eivissa-Formentera , (Antic edifici de la

Comandncia Militar. C/ del Calvari, 1 Eivissa. Tel.: 971 39 80 20). Horari: de 8.30 a 14.30 hores.

La Comissi Organitzadora de les proves d'accs resoldr i far pblics els resultat de les reclamacions al Servei d'Alumnes, a les seus de Menorca i Eivissa-Formentera i per consulta personalitzada a travs de la web.

Normes generals per a la realitzaci de la prova

No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informaci (apunts, llibres, etc.) ni telfons mbils o altres aparells electrnics no autoritzats. Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exmens un silenci absolut i una adequada correcci personal. El tribunal t la capacitat legal per expulsar de l'aula els candidats que incompleixin les normes elementals d'tica o d'ordre propis d'un examen i per anullar-los les proves. Els exmens sn annims i no poden tenir cap marca d'identificaci personal. Es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcci. El candidat ha d'enganxar amb cura etiquetes amb el codi de barres en els requadres corresponents dels fulls que lliuri a cada examen. Per els exercicis que no s'hagin de respondre als mateixos fulls d'enunciats els candidats disposaran d'un sol quadern d'examen. Els estudiants han de portar sempre el seu DNI, NIE o passaport per tal d'identificar-se en qualsevol moment de les proves.

Llenges per a la realitzaci dels exercicis

Els enunciats dels exercicis corresponents a llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera es presentaran exclusivament en la llengua a qu corresponen, i s'han de respondre necessriament en la mateixa llengua en qu estan escrits els enunciats. Pel que fa als enunciats de la resta dels exercicis, aquests es poden presentar escrits exclusivament en llengua catalana, tot i que se n'ha de preparar una versi traduda al castell per a les persones declarades exemptes de realitzar l'exercici de llengua catalana. Es pot concedir l'exempci de l'exercici de llengua catalana a aquelles persones que acreditin que fa menys de tres anys que viuen en un territori de parla catalana i no tinguin cap qualificaci prvia de llengua catalana. Els interessats han de fer una sollicitud i l'han de presentar acompanyada d'un volant personal d'empadronament de l'ajuntament corresponent. Per respondre els exercicis es pot utilitzar indistintament i per lliure elecci qualsevol de les dues llenges cooficials de la Comunitat Autnoma de les Illes Balears, tret en els exercicis de llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera.

Persones amb discapacitat o necessitats especials

Per a les persones que justifiquin degudament que presenten alguna discapacitat, la Comissi Organitzadora de les Proves d'Accs de la Universitat de les Illes Balears amb la collaboraci de l' Oficina Universitria de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears , establir les mesures oportunes perqu aquestes persones puguin realitzar els exercicis de la prova d'accs en les condicions adequades a la seva situaci. S'han de presentar en el moment de la inscripci adreats a la Comissi Organitzadora , els informes corresponents del Centre Base de la Direcci General d'Atenci a la Dependncia de la Conselleria d'Afers Socials, Promoci i Immigraci o rgan competent d'acord amb el Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre. Aix mateix la Comissi Organitzadora de les Proves d'Accs de la UIB establir les mesures necessries per atendre les situacions d'incapacitat sobrevinguda de les persones inscrites a la prova d'accs, les quals han de notificar el seu cas, al ms aviat possible, al Secretariat Tcnic d'Accs a la Universitat

Convocatria 2014

Matrcula de la prova
Termini de matrcula
El perode de matrcula s del 13 al 24 de gener de 2014. Formalitzaci de la matrcula Servei d'Alumnes, Son Lled, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma Seu universitria a Menorca , c/ de Santa Rita, 11. Alaior. Seu universitria a Eivissa-Formentera , (Antic edifici de la Comandncia Militar. C/ del Calvari, 1 Eivissa. Tel.: 971 39 80 20). Horari: de 8.30 a 14.30 hores. - Autoritzaci perqu una altra persona realitzi el trmit -

Documentaci que cal presentar


Full de matrcula. Original i fotocpia del DNI o NIE (persones de nacionalitat estrangera) i si no en tenen, el passaport. Original i fotocpia del ttol de famlia nombrosa vigent, si escau.

Forma de pagament
Un cop lliurat el full de matrcula i la documentaci adient, al candidat li lliuraran el rebut de pagament nominal per fer efectiu limport indicat fins al dia 30 de gener incls. El candidat no caldr que torni a la Universitat per acreditar el pagament, ser lentitat ba ncria qui ens ho comunicar, i a partir daquest moment la matrcula ser efectiva.

Nota important sobre la validesa de la matrcula


La matrcula de la prova noms ser vlida si el candidat ha formalitzat la matrcula i el pagament dins els terminis establerts.

Preu de la matrcula
Fase general 55,36 euros Fase especfica 27,68 euros Sobre aquest preu saplicar el 50 per cent de reducci per a beneficiaris amb el ttol de famlia nombrosa general, i la mat rcula ser gratuta per als que tinguin el ttol de famlia nombrosa especial.

Data i lloc de la prova


Dies 4 i 5 dabril de 2014


A Palma, a ledifici Gaspar Melchor de Jovellanos. A Menorca, a la Seu de la Universitat (c/ de Santa Rita, 11. Alaior. Tel.: 971 37 90 02).

A Eivissa, a la Seu de la Universitat (Antic edifici de la


Comandncia Militar. C/ del Calvari, 1. Eivissa. Tel.: 971 39 80 20).

En el moment oport es far pblica una distribuci per aules. Els alumnes han de comprovar el punt dexamen, ledifici i laula que els pertoca. Si un alumne no es troba a la distribuci, sha de posar en contacte amb el Servei dAlumnes per tal de solucionar la incidncia. Els aspirants han danar provets del document didentitat

Horari

4 dabril de 2014
15.00 Entrada a les aules 15.30 Comentari de Text 16.30 Fi de lexercici 16.55 Entrada a les aules 17.00 Llengua Catalana 18.00 Fi de lexercici 18.25 Entrada a les aules 18.30 Llengua Castellana 19.30 Fi de la sessi

5 dabril de 2014
8.50 Entrada a les aules 9.00 Llengua Estrangera 10.00 Fi de lexercici 10.25 Entrada a les aules 10.30 Geografia o Histria de lArt o Matemtiques o Filosofia 11.30 Fi dels exercicis 11.55 Entrada a les aules 12.00 Biologia o Dibuix Tcnic o Histria 13.00 Fi dels exercicis 13.25 Entrada a les aules 13.30 Economia o Fsica o Qumica o Literatura 14.30 Fi de la sessi

Publicaci de resultats
El

dia 9 dabril de 2014, els alumnes podran fer la consultar personalitzada dels seus resultats a travs de la web: <www.uib.cat>.

Reclamacions

Els aspirants que no estiguin dacord amb les qualificacions de la prova podran presentar reclamaci els dies 10, 11 i 14 dabril de 2014. Han demplenar un full de sollicitud dirigit al Rector daquesta universitat en qu es raonin els motius de la reclamaci. Lloc de presentaci: Servei dAlumnes, seus universitries a Menorca i a Eivissa-Formentera. El dia 30 dabril de 2014 els alumnes podran fer la consultar personalitzada dels seus resultats a travs de la web: <www.uib.cat>. A partir del dia 5 de maig els aspirants que hagin obtingut una qualificaci final igual o superior a cinc punts, podran retirar personalment al Servei dAlumnes i a les seus universitries de Menorca i d'Eivissa-Formentera, amb la presentaci prvia del document didentitat, la targeta de qualificaci acreditativa dhaver superat la prova daccs a la Universitat per als ms grans de 25 anys.

Accs per als ms grans de 25 anys. Admissi als estudis universitaris oficials de grau
Sha

de consultar la informaci sobre preinscripci universitria i matrcula. No obstant aix, sha de tenir en compte que, per a aquells estudis que tenen numerus clausus, ladjudicaci de places es fa reservant un nombre de places dun 5 per cent de les disponibles entre els candidats aptes i prioritzant lopci i la qualificaci final obtinguda

Altres dades

Models d'exmens

Temaris, bibliografia i coordinadors, any 2014 Preguntes freqents Universitat: accs per als ms grans de 25, 40 i 45 anys (Mallorca) Vine a la UIB: ms grans de 25, 40 i 45 anys (Mallorca, Menorca, Eivissa)

http://estudis.uib.es/grau/acces/mes_grans25/Ac ces-per-als-mes-grans-de-25-anys.cid181432

Ms grans de 40 anys
Qu

s la prova d'accs per als ms grans de 40 anys?


s un procediment que permet valorar lexperincia laboral i professional de la persona sollicitant i apreciar-ne la maduresa i idonetat per seguir amb xit lestudi de grau triat.

Qui

s'hi pot presentar?

Tots els que tenen o fan els 40 anys abans del dia 1 doctubre de lany en qu es fa laccs, no estan en possessi de cap titulaci acadmica que habiliti per accedir a la Universitat per altres vies, i poden acreditar experiencia laboral o professional en relaci amb lestudi de grau per al qual solliciten laccs.

Ms grans de 40 anys

Quan m'hi he de matricular?


La matrcula sol obrir-se dins el primer trimestre de lany. Sha de fer al Servei dAlumnes (Son Lled, campus universitari) o a les seus universitries de Menorca i dEivissa i Formentera. Si tinteressa has de dirigir la sollicitud corresponent a la Rectora de la UIB i hi has dindicar lestudi de grau que vols cursar, tenint en compte que noms pots sollicitar laccs a un nic estudi per convocatria

Quan es fa?
Nhi ha una nica convocatria per any.

Ms grans de 40 anys
Com

s la prova?

Aquest procediment daccs sestructura en dues fases: Fase de valoraci en qu es t en compte:


lexperincia laboral o professional (es valorar amb un mxim de 6 punts), la formaci (es valorar amb un mxim de 2 punts), coneixements de catal (es valoraran amb 1 punt com a mxim, amb lacreditaci prvia del certificat corresponent) i coneixements de terceres llenges (es valoraran amb 1 punt com a mxim, amb lacreditaci prvia del certificat corresponent).

Fase dentrevista personal. Una vegada superada la fase de valoraci, la comissi avaluadora passar lexpedient del corresponent procediment daccs a la comissi de reconeixement i transferncia de crdits del grau al qual vols accedir. La comissi de reconeixement i transferncia de crdits et convocar, mitjanant la pgina web de la UIB, a lentrevista i tindicar el lloc, el dia i lhora en qu tindr lloc. Es considerar que si no hi assisteixes desisteixes de la teva sollicitud. A lentrevista es valorar i apreciar la teva maduresa i idonetat per seguir amb xit lensenyament de grau triat.

Ms grans de 40 anys
Com

es calcula la qualificaci?

El resultat de la fase de valoraci ser una puntuaci entre 0 i 10 punts. Per accedir a la fase dentrevista personal cal haver obtingut una puntuaci igual o superior a 5 punts. El resultat de la fase dentrevista personal ser dapte o no apte. La comissi avaluadora determinar, en funci dels resultats obtinguts a les dues fases i de les places disponibles, quines persones shan de declarar admeses i quines no admeses per accedir als estudis oficials de grau sollicitats. Aquesta qualificaci t validesa exclusivament per accedir al curs acadmic que siniciar desprs dobtenir-la i no s vlida per a cursos posteriors.

Quina correspondencia t amb els estudis?


La superaci del procediment daccs (fase de valoraci i entrevista personal) dna dret de forma automtica a ladjudicaci duna plaa en lestudi de grau corresponent. La comissi avaluadora no pot declarar admeses ms persones per a cada estudi que les places que hi hagi reservades

Ms grans de 45 anys
Qu

s la prova d'accs per als ms grans de 45 anys?


s una prova que realitza la UIB per als ms grans de 45 anys que no tenen els requisits acadmics suficients per accedir als estudis universitaris.

Qui s'hi pot presentar?


Tots els que tenen o fan els 45 anys abans del dia 1 doctubre de lany en qu es fan les proves i no estan en possessi de cap titulaci acadmica que habiliti per accedir a la Universitat per altres vies, ni poden acreditar experincia laboral o professional.

Quan m'hi he de matricular?


La matrcula sol obrir-se dins el primer trimestre de lany. Sha de fer al Servei dAlumnes (Son Lled, campus universitari) o a les seus universitries de Menorca i dEivissa i Formentera.

Ms grans de 45 anys

Quan es fa?
Nhi ha una nica convocatria per any. La prova es fa durant el mes dabril, un divendres horabaixa, i les entrevistes sn durant el mes de maig.

Com s?
Sn tres exmens referits als mbits segents: Comentari de text Llengua catalana Llengua castellana Hi haur una sola proposta dexamen per a cada exercici. Una vegada superada la fase dexmens, haurs de realitzar una entrevista personal com a condici necessria per a ladmissi en lestudi de grau que elegeixis. Aquesta entrevista valora el grau de maduresa i idonetat respecte als estudis universitaris a qu vols accedir, i determina si posseeixes uns coneixements mnims que et possibilitin seguir amb xit els estudis.

Ms grans de 45 anys

Com es calcula la qualificaci?


La qualificaci de la fase dexmens ser la mitjana aritmtica dels tres exercicis, sempre i quan la qualificaci de cada un dels exercicis sigui igual o superior a 4 punts. Per ser declarat apte s necessari obtenir una qualificaci igual o superior a 5 punts. Un cop superada la fase dexmens, haurs de fer una entrevista personal, en la qual has dobtenir lapte.

Quina correspondencia t amb els estudis?


La superaci de la fase dexmens i de lentrevista personal amb la qualificaci dapte no dna dret de forma automtica a ladjudicaci duna plaa en lestudi de grau corresponent, per s a participar en el procediment dadmissi. Els candidats que hagin superat la fase dexmens i lentrevista personal i optin a una mateixa titulaci, sordenaran segons la qualificaci obtinguda i seran admesos en funci de les places disponibles. La reserva de places per a cada titulaci per aquesta via s de l1,5 per cent, amb el mnim duna plaa.

Ms grans de 45 anys
Com

em puc preparar?

A la pgina <www.uib.cat/45> trobars els temaris i models dexmens danys anteriors per preparar-te per a la prova. La Fundaci Universitat-Empresa de les Illes Balears imparteix un curs de preparaci per a la prova a partir del mes doctubre. A ms, hi ha alguns ajuntaments i alguns CEPA que tamb preparen per a la prova.

Per a ms informaci:

Inici Estudis Grau Accs i admissi Accs per als ms grans de 25 anys http://estudis.uib.es/grau/acces/mes_grans25/Ac ces-per-als-mes-grans-de-25-anys.cid181432 Tel: (+34) 971 173 000 Horari d atenci a l alumnat (Neus) Dilluns de 17:00 a 19:00 i dimecres de 19:00 a 21:00 Horari d atenci a l alumnat (Xavier) Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00

Calificar