Está en la página 1de 30

Accés als estudis de grau

CEPA SANT ANTONI CURS 2013/2014
NOVEMBRE DEL 2013

Accés i admissió
 Per

criteris d'edat i experiència laboral: grans de 25 anys

 Més  Més

grans de 40 anys amb experiència laboral

 Més

grans de 45 anys

Accés per als més grans de 25 anys
 Informació

de la prova d'accés

Requisits
Tenir 25 anys o complir-los abans de l’1 d’octubre de l'any en què es fa la prova.  Queden exclosos de poder fer la prova: Les persones que compleixin qualsevol requisit general d’accés (titulació universitària oficial, titulació de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior, i les que tinguin superada la prova d’accés a la Universitat)

Estructura de la prova

Estructura de la prova. Fase general
Té com a objectiu avaluar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit estudis universitaris. També ha d'avaluar la capacitat de raonament i expressió escrita dels aspirants.

   

La prova comprèn quatre exercicis referits als àmbits següents: Comentari de text Llengua catalana Llengua castellana  Llengua estrangera (es pot elegir entre anglès, francès, alemany, italià i portuguès)

http://estudis.uib.es/grau/acces/mes_grans25/Temaris-bibliografia-icoordinadors/

Estructura de la prova. Fase específica

Té per finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats per cursar amb èxit els diferents ensenyaments universitaris vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s'organitzen els títols universitaris oficials de grau.
Consta de dos exercicis (matèria obligatòria i matèria optativa) i s'estructura en cinc opcions, vinculades amb cada una de les cinc branques de coneixement a les quals s'adscriuen els ensenyaments universitaris de grau. En funció de l'opció triada el candidat tindrà preferència per a l'admissió als estudis universitaris vinculats a la branca de coneixement

Convocatòria i repetició de la prova

Les proves d'accés es convoquen una vegada a l'any. Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.


Convocatòries per millorar la qualificació
La persona interessada podrà optar per presentar-se només a la fase general, només a la fase específica o bé a la prova completa, tot formalitzant-ne una nova preinscripció. En qualsevol dels casos, ha de realitzar tots els exercicis establerts en la fase corresponent. S'ha de tenir en consideració la qualificació obtinguda en la nova convocatòria, sempre que aquesta sigui superior a l'anterior.

 


Convocatòries per canvi d'opció/branca
Les persones que hagin superat la prova d'accés per a una de les opcions previstes de la fase específica i que vulguin optar a una altra branca de coneixement poden presentar-se en convocatòries successives només a la fase específica o bé a la prova completa, tot formalitzant-ne una nova preinscripció. En qualsevol dels casos, han de realitzar tots els exercicis establerts en la fase corresponent.

Qualificació de la prova

Cada un dels exercicis es valorarà de 0 a 10 punts.


Qualificació de la fase general
Mitjana aritmètica dels exercicis que la componen.


Qualificació de la fase específica
Mitjana artimètica dels exercicis que la componen.


 

Qualificació final de la prova
Mitjana aritmètica de la fase general i de la fase específica sempre i quan la qualificació de cada una de les fases sigui igual o superior a 4 punts. Per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a 5 punts.

Reclamacions

Els aspirants que no estiguin d'acord amb les qualificacions de la prova podran presentar reclamació.
Llocs de presentació: Servei d'Alumnes , Son Lledó, campus universitari, Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma. Tel.: 971 17 34 09 Seu universitària a Menorca , c/ de Santa Rita, 11. Alaior. Tel.: 971 37 90 02 Seu universitària a Eivissa-Formentera , (Antic edifici de la

   

Comandància Militar. C/ del Calvari, 1 Eivissa. Tel.: 971 39 80 20).  Horari: de 8.30 a 14.30 hores.

La Comissió Organitzadora de les proves d'accés resoldrà i farà públics els resultat de les reclamacions al Servei d'Alumnes, a les seus de Menorca i Eivissa-Formentera i per consulta personalitzada a través de la web.

Normes generals per a la realització de la prova

No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.  Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula els candidats que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.  Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal. Es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. El candidat ha d'enganxar amb cura etiquetes amb el codi de barres en els requadres corresponents dels fulls que lliuri a cada examen. Per els exercicis que no s'hagin de respondre als mateixos fulls d'enunciats els candidats disposaran d'un sol quadern d'examen.  Els estudiants han de portar sempre el seu DNI, NIE o passaport per tal d'identificar-se en qualsevol moment de les proves.

Llengües per a la realització dels exercicis

Els enunciats dels exercicis corresponents a llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera es presentaran exclusivament en la llengua a què corresponen, i s'han de respondre necessàriament en la mateixa llengua en què estan escrits els enunciats. Pel que fa als enunciats de la resta dels exercicis, aquests es poden presentar escrits exclusivament en llengua catalana, tot i que se n'ha de preparar una versió traduïda al castellà per a les persones declarades exemptes de realitzar l'exercici de llengua catalana. Es pot concedir l'exempció de l'exercici de llengua catalana a aquelles persones que acreditin que fa menys de tres anys que viuen en un territori de parla catalana i no tinguin cap qualificació prèvia de llengua catalana. Els interessats han de fer una sol·licitud i l'han de presentar acompanyada d'un volant personal d'empadronament de l'ajuntament corresponent. Per respondre els exercicis es pot utilitzar indistintament i per lliure elecció qualsevol de les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tret en els exercicis de llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera.

Persones amb discapacitat o necessitats especials

Per a les persones que justifiquin degudament que presenten alguna discapacitat, la Comissió Organitzadora de les Proves d'Accés de la Universitat de les Illes Balears amb la col·laboració de l' Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears , establirà les mesures oportunes perquè aquestes persones puguin realitzar els exercicis de la prova d'accés en les condicions adequades a la seva situació. S'han de presentar en el moment de la inscripció adreçats a la Comissió Organitzadora , els informes corresponents del Centre Base de la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració o òrgan competent d'acord amb el Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre. Així mateix la Comissió Organitzadora de les Proves d'Accés de la UIB establirà les mesures necessàries per atendre les situacions d'incapacitat sobrevinguda de les persones inscrites a la prova d'accés, les quals han de notificar el seu cas, al més aviat possible, al Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat

Convocatòria 2014


      

Matrícula de la prova
Termini de matrícula
El període de matrícula és del 13 al 24 de gener de 2014. Formalització de la matrícula Servei d'Alumnes, Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma Seu universitària a Menorca , c/ de Santa Rita, 11. Alaior. Seu universitària a Eivissa-Formentera , (Antic edifici de la Comandància Militar. C/ del Calvari, 1 Eivissa. Tel.: 971 39 80 20). Horari: de 8.30 a 14.30 hores. - Autorització perquè una altra persona realitzi el tràmit -


  

Documentació que cal presentar
Full de matrícula. Original i fotocòpia del DNI o NIE (persones de nacionalitat estrangera) i si no en tenen, el passaport. Original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent, si escau.


Forma de pagament
Un cop lliurat el full de matrícula i la documentació adient, al candidat li lliuraran el rebut de pagament nominal per fer efectiu l’import indicat fins al dia 30 de gener inclòs. El candidat no caldrà que torni a la Universitat per acreditar el pagament, serà l’entitat ba ncària qui ens ho comunicarà, i a partir d’aquest moment la matrícula serà efectiva.


Nota important sobre la validesa de la matrícula
La matrícula de la prova només serà vàlida si el candidat ha formalitzat la matrícula i el pagament dins els terminis establerts.


  

Preu de la matrícula
Fase general 55,36 euros Fase específica 27,68 euros Sobre aquest preu s’aplicarà el 50 per cent de reducció per a beneficiaris amb el títol de família nombrosa general, i la mat rícula serà gratuïta per als que tinguin el títol de família nombrosa especial.

Data i lloc de la prova
  

Dies 4 i 5 d’abril de 2014
A Palma, a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. A Menorca, a la Seu de la Universitat (c/ de Santa Rita, 11. Alaior. Tel.: 971 37 90 02).

A Eivissa, a la Seu de la Universitat (Antic edifici de la
Comandància Militar. C/ del Calvari, 1. Eivissa. Tel.: 971 39 80 20).

En el moment oportú es farà pública una distribució per aules. Els alumnes han de comprovar el punt d’examen, l’edifici i l’aula que els pertoca. Si un alumne no es troba a la distribució, s’ha de posar en contacte amb el Servei d’Alumnes per tal de solucionar la incidència. Els aspirants han d’anar proveïts del document d’identitat

Horari

        

4 d’abril de 2014
15.00 Entrada a les aules 15.30 Comentari de Text 16.30 Fi de l’exercici 16.55 Entrada a les aules 17.00 Llengua Catalana 18.00 Fi de l’exercici 18.25 Entrada a les aules 18.30 Llengua Castellana 19.30 Fi de la sessió


           

5 d’abril de 2014
8.50 Entrada a les aules 9.00 Llengua Estrangera 10.00 Fi de l’exercici 10.25 Entrada a les aules 10.30 Geografia o Història de l’Art o Matemàtiques o Filosofia 11.30 Fi dels exercicis 11.55 Entrada a les aules 12.00 Biologia o Dibuix Tècnic o Història 13.00 Fi dels exercicis 13.25 Entrada a les aules 13.30 Economia o Física o Química o Literatura 14.30 Fi de la sessió

Publicació de resultats
 El

dia 9 d’abril de 2014, els alumnes podran fer la consultar personalitzada dels seus resultats a través de la web: <www.uib.cat>.

Reclamacions

 

Els aspirants que no estiguin d’acord amb les qualificacions de la prova podran presentar reclamació els dies 10, 11 i 14 d’abril de 2014. Han d’emplenar un full de sol·licitud dirigit al Rector d’aquesta universitat en què es raonin els motius de la reclamació. Lloc de presentació: Servei d’Alumnes, seus universitàries a Menorca i a Eivissa-Formentera. El dia 30 d’abril de 2014 els alumnes podran fer la consultar personalitzada dels seus resultats a través de la web: <www.uib.cat>. A partir del dia 5 de maig els aspirants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a cinc punts, podran retirar personalment al Servei d’Alumnes i a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa-Formentera, amb la presentació prèvia del document d’identitat, la targeta de qualificació acreditativa d’haver superat la prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys.

Accés per als més grans de 25 anys. Admissió als estudis universitaris oficials de grau
 S’ha

de consultar la informació sobre preinscripció universitària i matrícula. No obstant això, s’ha de tenir en compte que, per a aquells estudis que tenen numerus clausus, l’adjudicació de places es fa reservant un nombre de places d’un 5 per cent de les disponibles entre els candidats aptes i prioritzant l’opció i la qualificació final obtinguda

Altres dades

  

Models d'exàmens

Temaris, bibliografia i coordinadors, any 2014 Preguntes freqüents Universitat: accés per als més grans de 25, 40 i 45 anys (Mallorca)  Vine a la UIB: més grans de 25, 40 i 45 anys (Mallorca, Menorca, Eivissa)

http://estudis.uib.es/grau/acces/mes_grans25/Ac ces-per-als-mes-grans-de-25-anys.cid181432

Més grans de 40 anys
 Què

és la prova d'accés per als més grans de 40 anys?
És un procediment que permet valorar l’experiència laboral i professional de la persona sol·licitant i apreciar-ne la maduresa i idoneïtat per seguir amb èxit l’estudi de grau triat.

 Qui

s'hi pot presentar?

Tots els que tenen o fan els 40 anys abans del dia 1 d’octubre de l’any en què es fa l’accés, no estan en possessió de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la Universitat per altres vies, i poden acreditar experiencia laboral o professional en relació amb l’estudi de grau per al qual sol·liciten l’accés.

Més grans de 40 anys

Quan m'hi he de matricular?
La matrícula sol obrir-se dins el primer trimestre de l’any. S’ha de fer al Servei d’Alumnes (Son Lledó, campus universitari) o a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. Si t’interessa has de dirigir la sol·licitud corresponent a la Rectora de la UIB i hi has d’indicar l’estudi de grau que vols cursar, tenint en compte que només pots sol·licitar l’accés a un únic estudi per convocatòria


Quan es fa?
N’hi ha una única convocatòria per any.

Més grans de 40 anys
 Com
 

és la prova?

Aquest procediment d’accés s’estructura en dues fases: Fase de valoració en què es té en compte:
  

l’experiència laboral o professional (es valorarà amb un màxim de 6 punts), la formació (es valorarà amb un màxim de 2 punts), coneixements de català (es valoraran amb 1 punt com a màxim, amb l’acreditació prèvia del certificat corresponent) i coneixements de terceres llengües (es valoraran amb 1 punt com a màxim, amb l’acreditació prèvia del certificat corresponent).

Fase d’entrevista personal. Una vegada superada la fase de valoració, la comissió avaluadora passarà l’expedient del corresponent procediment d’accés a la comissió de reconeixement i transferència de crèdits del grau al qual vols accedir. La comissió de reconeixement i transferència de crèdits et convocarà, mitjançant la pàgina web de la UIB, a l’entrevista i t’indicarà el lloc, el dia i l’hora en què tindrà lloc. Es considerarà que si no hi assisteixes desisteixes de la teva sol·licitud. A l’entrevista es valorarà i apreciarà la teva maduresa i idoneïtat per seguir amb èxit l’ensenyament de grau triat.

Més grans de 40 anys
 Com
   

es calcula la qualificació?

El resultat de la fase de valoració serà una puntuació entre 0 i 10 punts. Per accedir a la fase d’entrevista personal cal haver obtingut una puntuació igual o superior a 5 punts. El resultat de la fase d’entrevista personal serà d’apte o no apte. La comissió avaluadora determinarà, en funció dels resultats obtinguts a les dues fases i de les places disponibles, quines persones s’han de declarar admeses i quines no admeses per accedir als estudis oficials de grau sol·licitats. Aquesta qualificació té validesa exclusivament per accedir al curs acadèmic que s’iniciarà després d’obtenir-la i no és vàlida per a cursos posteriors.


 

Quina correspondencia té amb els estudis?
La superació del procediment d’accés (fase de valoració i entrevista personal) dóna dret de forma automàtica a l’adjudicació d’una plaça en l’estudi de grau corresponent. La comissió avaluadora no pot declarar admeses més persones per a cada estudi que les places que hi hagi reservades

Més grans de 45 anys
 Què

és la prova d'accés per als més grans de 45 anys?
És una prova que realitza la UIB per als més grans de 45 anys que no tenen els requisits acadèmics suficients per accedir als estudis universitaris.


Qui s'hi pot presentar?
Tots els que tenen o fan els 45 anys abans del dia 1 d’octubre de l’any en què es fan les proves i no estan en possessió de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la Universitat per altres vies, ni poden acreditar experiència laboral o professional.


Quan m'hi he de matricular?
La matrícula sol obrir-se dins el primer trimestre de l’any. S’ha de fer al Servei d’Alumnes (Son Lledó, campus universitari) o a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Més grans de 45 anys

Quan es fa?
N’hi ha una única convocatòria per any. La prova es fa durant el mes d’abril, un divendres horabaixa, i les entrevistes són durant el mes de maig.


     

Com és?
Són tres exàmens referits als àmbits següents: Comentari de text Llengua catalana Llengua castellana Hi haurà una sola proposta d’examen per a cada exercici. Una vegada superada la fase d’exàmens, hauràs de realitzar una entrevista personal com a condició necessària per a l’admissió en l’estudi de grau que elegeixis. Aquesta entrevista valora el grau de maduresa i idoneïtat respecte als estudis universitaris a què vols accedir, i determina si posseeixes uns coneixements mínims que et possibilitin seguir amb èxit els estudis.

Més grans de 45 anys

Com es calcula la qualificació?
La qualificació de la fase d’exàmens serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis, sempre i quan la qualificació de cada un dels exercicis sigui igual o superior a 4 punts. Per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts. Un cop superada la fase d’exàmens, hauràs de fer una entrevista personal, en la qual has d’obtenir l’apte.


 

Quina correspondencia té amb els estudis?
La superació de la fase d’exàmens i de l’entrevista personal amb la qualificació d’apte no dóna dret de forma automàtica a l’adjudicació d’una plaça en l’estudi de grau corresponent, però sí a participar en el procediment d’admissió. Els candidats que hagin superat la fase d’exàmens i l’entrevista personal i optin a una mateixa titulació, s’ordenaran segons la qualificació obtinguda i seran admesos en funció de les places disponibles. La reserva de places per a cada titulació per aquesta via és de l’1,5 per cent, amb el mínim d’una plaça.

Més grans de 45 anys
 Com

em puc preparar?

A la pàgina <www.uib.cat/45> trobaràs els temaris i models d’exàmens d’anys anteriors per preparar-te per a la prova.  La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears imparteix un curs de preparació per a la prova a partir del mes d’octubre.  A més, hi ha alguns ajuntaments i alguns CEPA que també preparen per a la prova.

Per a més informació:

Inici » Estudis » Grau » Accés i admissió » Accés per als més grans de 25 anys http://estudis.uib.es/grau/acces/mes_grans25/Ac ces-per-als-mes-grans-de-25-anys.cid181432  Tel: (+34) 971 173 000 Horari d’ atenció a l’ alumnat (Neus)  Dilluns de 17:00 a 19:00 i dimecres de 19:00 a 21:00  Horari d’ atenció a l’ alumnat (Xavier)  Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00