Está en la página 1de 3

Ajustament de reaccions redox.

En medi a ` cid
Adjustar la reaccio
+ IO3 ( aq) + SO2 ( aq) + H2 O(l ) I2 ( aq) + SO2 4 ( aq ) + H3 O ( aq )

(1)

(1) seguirem una s` Per ajustar lequacio erie de regles: de lagent reductor i 1. Escriurem les semi-reaccions, sense ajustar, per a loxidacio de lagent oxidant: per la reduccio
SO2 SO2 4 IO3 I2

Oxidaci o Reducci o

(2) (3)

2. Adjustarem estequiom` etricament lagent redu t o oxidat en cada semi-reaccio:


SO2 SO2 4 2IO3 I2

(4) (5)

` toms doxigen afegint mol` 3. Adjustar els a ecules daigua H2 O


SO2 + 2H2 O SO2 4 2IO3 I2 + 6H2 O

(6) (7)

` toms dhidrogen afegint ions H+ (provinents del medi a ` cid) 4. Adjustar els a
+ SO2 + 2H2 O SO2 4 + 4H 2IO3 + 12H+ I2 + 6H2 O

(8) (9)

Campana de Gauss http://www.campanadegauss.cat/

Reaccions doxidacio-reducci o |2

5. Adjustar les c` arregues el` ectriques afegint-hi electrons:


+ SO2 + 2H2 O SO2 4 + 4H + 2e 2IO3 + 12H+ + 10e I2 + 6H2 O

(10) (11)

6. Adjustar les semi-reaccions de manera que el nombre delectrons a dreta i esquerra sigui el mateix. En aquest cas haurem de multiplicar (10) per 5:
+ 5SO2 + 10H2 O SO2 4 + 20H + 10e

(12)

7. Ara sumarem les dues reaccions la (11) i la (12) tot obtenint:


+ 5SO2 + 10H2 O 5SO2 4 + 20H + 10e 2IO3 + 12H+ + 10e I2 + 6H2 O

(13) (14)

+ 5SO2 + 4H2 O + 2IO3 5SO2 4 + 8H + I2

(15)

(1) com: I ara reescribim lequacio


+ 5SO2 + 2IO3 + 12H2 O 5SO2 4 + I2 + 8H3 O

(16)

En medi b` asic
Adjustar la reaccio
MnO4 ( aq) + NH3 ( aq) NO3 (s) + MnO2 (s) + OH ( aq) + H2 O(l )

(17)

(1) seguirem una s` Per ajustar lequacio erie de regles: de lagent reductor i 1. Escriurem les semi-reaccions, sense ajustar, per a loxidacio de lagent oxidant: per la reduccio
NH3 NO3 MnO4 MnO2

Oxidaci o Reducci o

(18) (19)

demidovitx@gmail.com

Campana de Gauss http://www.campanadegauss.cat/

Reaccions doxidacio-reducci o |3

en 2. Adjustarem estequiom` etricament lagent redu t o oxidat en cada semi-reaccio, ja e s igualada: aquest cas lequacio
NH3 NO3 MnO4 MnO2

(20) (21)

` toms doxigen afegint ions OH (provinents del medi b` 3. Adjustarem els a asic)
NH3 + 3OH NO3 MnO4 MnO2 + 2OH

(22) (23)

` toms dhidrogen tot afegint-hi mol` 4. Adjustarem els a ecules daigua H2 O, si cal cor regir el nombre de ions OH en el costat oposat
NH3 + 9OH NO3 + 6H2 O MnO4 + 2H2 O MnO2 + 4OH

(24) (25)

5. Ara adjustarem les c` arregues tot afegint-hi electrons:


NH3 + 9OH NO3 + 6H2 O + 8e MnO4 + 2H2 O + 3e MnO2 + 4OH

(26) (27)

6. Adjustarem les semi-reaccions per tal que el nombre delectrons a dreta i esquerra sigui el mateix. Tot obtenint:
3NH3 + 27OH 3NO3 + 18H2 O + 24e 8MnO4 + 16H2 O + 24e 8MnO2 + 32OH

(28) (29)

7. Finalment sumen les dues reaccions tot obtenint:


3NH3 + 8MnO4 3NO3 + 8MnO2 + 2H2 O + 5OH

(30)

demidovitx@gmail.com