Está en la página 1de 396

REZOS DE LOS 256 ODDUN DE IFA

BABA EJIOGBE
REZO: BABA EJIOGBE ALOKUYE IRE MOWADE ABATA BUTU AYE
ERU OSHE BANU OBARANIREGUN IRU OBATALA OGBONI ASIFAFUN
GBOGBO ORUN GBOGBO LOWO ESHU OMA ATOTOLO OLE AFEKAN
ADIFAFUN OBATALA OSHEREIGBO OBI ITANA AMBIAMA ITANA
AMBIAMA EYELE MEDILOGUN ELEBO.

SUYERE: ASHINIMA ASHINIMA IKU FURIBUYEMA


" " ARUN "
" " OFO "
" " EYO "
" " EGUO "
" " ONA "
" " ARAYE "
AWO OSHEMINIE, OSHEMINMIE, ...

REZO: ORUNMILA NI ODI ELESE MESA, MONI ODI MESE ONI OKO
MESE TIRE KO BAJA.

REZO: BABA EJIOGBE ORUNMILA MIGBATI OLOGBA ASHE LAWO OLODU-


MARE ORUBO. OLORDUMARE MEWA FI ASHO FUN MIGBATI GBOGBO KIYE
GBOGBO OTIGBA ASHE LOWO OLORDUMARE AWON NIWO TO- GBOGBO EYI
TI SHINSHE LATI IBA MOWA NI AMUPE ASHO.

REZO: BABA EJIOGBE ONI WAYU OWO OBA OÑI ODE ADIFAFUN IFE
LOYA TINSHOMOBE GBOGBO KOEYEBO AGBOBOADIE LEBO, ONI LENO
OWO BOYURINA ONA DAKE ADIFAFUN ORIBIDE, ADA, ARIDA, TUTU
AGUTAN LEBO, OPOLOPO OWO ADASILA KOSILE,
INSHERI LEBO.

REZO: BABA EJIOGBE ALALOKUN MONI LEKUN OKO, AYA LALA OMODU
ABOSHUN OMO ONIKOSHE OISHE KAMU ILEKE OMO LERI ADIFAFUN
ALADESHE IMAPAPORO TIMBALORDI AGOGO.

SUYERE: BABA EJIOGBE ORUNMILA NIODERE LEYERI ERAN


" " " " " EKU
" " " " " EYA
" " " " " EPO
" " " " " ADIE
" " " " " EURE

1
NIODRE LEYERI ASHANA IKU
" " " ARUN
" " " OFO
" " " EYO, ONA, OGU, ETC.

REZO: BABA EJIOGBE ALALAKUN OBA ONI FAKUN BABA AUN BINIYA
OKUN DABA ALALA BI OKU BABA OTOKO BABA ARARRORO ATONO
NISHE IFA BABA OFIDEYABA LODAFUN BARABAIREGUN.

REZO: BABA EJIOGBE IBE ALAPILI YOKO DIDO BABALAWO LODAFUN


BARABA ODDUN ONIRE DAFUN.

REZO: ETA ONI BABALAWO LODAFUN ARDERE. AWO ARDERETE ORUBO


AUN META.

REZO: ERIN ONO BABALAWO LODAFUN AREBE OKO AWO AREBEOKO


KORUBO NI ARAYE AFIBORAN SHE UNYO. IFA ONI BABALAWO LODAFUN
ADFA ORUBO AUN MEFA. EYI ONO BABALAWO LOFAFUN BARABARIREGUN
ONI BABALAWO ONI BARABANIREGUN ORUBO AUN MESAN MEFAKI AYA
OBANIRI KOBESA LASHARE.EWA ONI BABALAWO LODAFUN
BARABANIREGUN AWO BARABANIREGUN ORUBO AUN MEWA LAWAGIRO ADO
AWO LAWAGORI ILE AWO.

REZO: BABA EJIOGBE ONI TEGUN ONI TOSAN ENLO SODE ONI YERI
ENLALO OFE OYE ODUWA TANI AUN SOYE KETEFA AYA TOYA TAMI OBA
OPA OLOKUN KOTAKUN KITAKUN OMI GODO AWO APALOKUN BANILU
BANLORUN GBOGBO LOWAYU PETUKIE SODE ALAGUEDE OMA ORIKU
BABAWA.

SUYERE: TINI YOBI ABE OBILENA ADAFUN GBOGBO TENUYEN


ABANSHE-KE ASHOKO ODUFUO BEWA.

2
OGBE YEKUN
REZO: OGBE YEKU BABA OMOLU ABAKAKA BABA O AN ADIFAFUN
AWANO IKIBE AKORA KEKE AWANO TIO PITO BIYE LEKE
ERANKO ANDOBELASHI GBOGBO ERANKO LORUBO KEKE MEDILOGUN
ERAN MALU, EKU, EYA, AWADO, OÑI, OPOLOPO OWO.

SUYERE: EDAFON SHURO MI ORE, EDA EWE EDA EFUN AGAYU RAUN
OSOMOBO MOBO SODOROMI YARE IYA LODE ABA.

REZO: OGBE YEKUN NI BABA OMILU AGBA OLOYA NIRO DEMU,


AGOGO NLA SHENU GBAGBA LONI NI PARIKOKO OTENU DUNDUN
NI PARASIDI OTENU BATA JAD YEKUN ADIFAFUN OZAIN LODAFUN
ORUNMILA KAFEREFUN OJUANI MEYI.

REZO: AKUENO OLORI ASHUBO AWO KAKA ADO ADIFAFUN ORI


KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: OGBE YEKUN KUKUTU ADIFAFUN GUONITI AFITI BIYE LOGBU


ORUNGAN.

REZO: OGBE YEKUN BABA OMOLU ABAKAKA BARA ADAN ADIFAFUN KENE
UN TIO PIO BIYE LOKE ERANKO ALUBODE LANSHI LORUBO.

REZO: OGBE YEKUN BABA OMOLU BABA ADIFAFUN SHORO KOKO


EPASIDA IKIBO OKARA KOKO ROKO OKO KOBERU OGBE.

REZO: OGBE YEKUN OMOLU OBA KAKA EDAN ADIFAFUN YEBEKA OKA
APEINDA IKIBO OSHOSI KAKARAKA OKO KOBORUN OGBE LOLA OGBE
TEKE OUN KOYE KOBIN ADIFAFUN KENKUN TIO PIO EYELE LOWO
ERANKO OLUBEBE GBOGBO ERANKO ETU LORUBO.

REZO: OGBE YEKUN BABA OMOLU BABA ADIFAFUN SHERE KEKE


EPISANDA IKIBO SHERU KEKE OKO KOBORU OGBE YEKU LO TOKE OUN
KOSHE KOTIN ADIFAFUN OWUNKO ITA FIRE IYE REWE OLUBAMBA
TOLI LEBO ETU KORUBO MEDILOGUN ERAN MALU, OÑI MEDILOGUN OWO
ELEBO.

REZO: OGBE YEKUN NI BABA OMULO AGBA OLOYA NIRO DEMU, AGOGO
NLA SHENU GBAGBA LONI NI PARIKOKO OTENU DUN DUN NA LORI
NI PARA OTENU BATA JAD OGBA YEKUN ADIFAFUN OZAIN, LODAFUN
ORUNMILA. OJUANI MEYI.

REZO: KUKUTO KUKO ADIFAFUN GUONITI AFITI BIYE LOUGBU ORUNGO.

3
OGBE IWORI
REZO: OGBE WEÑE MAFEREFUN OBATALA, OBATALA ALEYO UMBO INEDI
IRE UMBO OMOFA EBE BODA KIMI IDERELE ADIFAFUN
ASHEGUIDA ORUNMILA ADSHEKUE KII EYELE, AIKORDIE, EKU,
EYA, EPO, AWADO, OPOLOPO OWO.

SUYERE: MOÑU EKUE, MOÑU EKUE MOSARAO, OPOLO YAMI OPOLO YUMI
MOÑU EKUE MOSARAO.

REZO: LERIKAN ADIFAFUN AWO SARAKO BABA WELE AWO ABANITA AYE
OBA ORUNMILA KOLADE OBE KAILEBO LEBO OGBE WEÑE SARAKO LAYE.

REZO: OGBE WEÑE DOGUO ADAFA OMI BABALAWO ERA OLONA EWE AYA
AYALORUN EWE EBOKARA OMI SIBA AKORDIE, EYELE, ETU.

REZO: OGBE WEÑE KAFEREFUN SHANGO, OBATALA ALEYO UMBO IRE


UMBO OMOFA UMBO, ALAFIA MANI LELU TOFE ORUNMILA AYE
ORUNMILA FOMBO INTORI EURE ASHO ARA OJIBARA OMI OLE LUAYU
OLUO ENCO UMBO LEÑO KOKOTO NILARA KOFEREBO EKU
EYA, OPOLOPO OWO.

REZO: OGBE IWERI IFANI GUENI GUENI GUATO ORUNMILA LODAFUN


ALEYO LODAFUN SHANGO SHAQUITI NERBO OLUO ORA ADIFAFUN
ORUNMILA ILE OLOKUN EURE LEBO SHAQUITI LEBO OLUO ARUN
ADIFAFUN OSHORI QUINSHO LORO LORO LERI ORDA AKUKO LEBO
KAREFUN OLOKUN, YALODE OBINI ORUNMILA QUINSHE ELEBO
ADIFAFUN ABA LO OLEBO EKU, EYA, AYA, KONO ELEDE IKON KONI
AYA OGRIAN TANKATE IYALE LO DRIAN OLO DE OGRION EBITIPAN
Y AWO EMBEPAYA GRIO OBINI BORIO.

REZO: OGBE WEÑE SILEDEO AWO SHOGOIKO AWO BABA SHERE.

SUYERE PARA DAR CANDELA A ELEGBA:


--------------------------------
MALANGE IKU INAFE MALANGE IKU MALANGE IKU INAFE MALANGE IKU.

SUYERE PARA OBATALA:


-------------------
ORISHA OBATALA BABAE PRISHA OSHANIA BABA EE.

REZO: LERIKAN ADIFAFUN AWO SARAKO BABA WELE AWO ABANIA AYE
BABA ORUNMILA KOLADE OGBE KAILEBO LEBO OGBE WEÑE SARAKO
LAYE.

REZO: ADIFAFUN OLOFIN OLOTORUN OMO AYE EGUGUN ORUN OKUARIBO

4
ADAKE DAYE BABARIWO AWO OMITUNTUN AYEKALE ARUN SHE A BANI
OFINTO OMO KEKE OBINI AYE LODAFUN ORUNMILA ABEBA-DAWINO
IDELE OMO OLOFIN.

OGBE ODI

5
REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE IYA LAMU BOROTITI OLITON
OMO ABAN SHARAELA ADIFAFUN UNBATI ORUNMILA.

SUYERE: OGBE DI KAKA, OGE DI LELE, OGBE DI LELE, OGBE DI


KAKA.

REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE OGBE DI ASUSE AFEFE AYERI


OTA EYYE IYA LOMI BOROTITI IYA LAMEBERE TITI ADIFAFUN
SHENIBUE BA UNLO EGUNGUN LANSHE.

REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE ADIFAFUN BOROTITI IYA LOMI


OLI OTORONSHELA WARA ELEBO.

REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE ADA SHASHA OSIKO OBANA


ADIFAFUN OSHUN ATI OGGUN TINSHE KOMADIE EYELE MARUN ELEBO.

REZO: OGBE DI IFA NI ORISHA ADIFAFUN MOKOLU AWO BAROSIA


BOROKATON JORO JORO EGGUN NILE LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN
ORISHA ELEGBA.

REZO: ORISHAOKO ABURE NI SHANGO ARO LESE KAN ATI OLOFIN


UNLO SHON SHON OGGUN ORISHAOKO AFEFE IKU AROKO UNYEN SHANGO
ARA UMBO NI SHANGO TIYA ONI YEMEYA OKU OKO KAFEREFUN OSHUN
OMI DUN DUN SHIRI LODAFUN ORUNMILA.

REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE, DEDELA BORU, DEDELA BOYE,


DEDELA BORU.

REZO: OGBE DI KAKA DI ADIFAYOKO BARABANIREGUN ADIFAFUN


OSHUN ADIFAFUN OGGUN OBINI OGBE SA YEYE MATERO AFEFE LO
SALU OBOLODE AWOLODA LO IKIN.ESTE ES EL REZO PARA DESPERTAR
A ORUNMILA.

SUYERE: OGBE DI KAKA, OGBE DI LELE. OGBE DI LELE OGBE DI


KAKA.

SUYERE: OMO IFA ODARA OMO ORISHAOKO OMO ODARA.

REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE ADIFAYOKE BARABANIREGUN


ADIFAFUN OSHUN, ADIFAFUN OGGUN OBINI OGBE SA YEYE MATEO
AFEFE LO SALU OBOLODE AWALODA LO IKIN.

REZO: OGBE DI OZAIN LEDO IBO IGBE AWO OGBE DI KAKA KUKU

6
DIGAGA YAYEMUGAGA EYA AWO IYA IGAGAON IKUYA ELE ADAWO OGBE
DI KAKA OGBE DI LELE OBORI ATAYE IYA GOBAMIABOROTITI
ADIFAFUN ELUTENSHA MILA UOMA ABAN SHORUTAN UNKO WARANLA
LODAFUN OSHUN LODAFUN IYA ADIFAFUN ORUNMILA.

REZO: IFA NI ORISHA ADIFAFUN MOKELU AWO BOROKOTON KUTUN


EGGUN NILE LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN ORISHA ELEGBA.

REZO: ORISHAOKO ABURE NI SHANGO ARE LESE KAN ATI OLUFINA


UNLO SHONSHON OGGUN ORISHAOKO AFEFE IKU UNRYN SHANGO
ARA UMBO NI SHANGO TIYA TIYA ONI YEMAYA OKU KEFEREFUN
OSHUN OMI DUN DUN ASHIRI LODAFUN ORUNMILA.

SUYERE: OMO IFA ODARA OMO ORISHAOKO OMO ODARA.

OGBE IROSO

7
REZO: OGBE ROSO UNTELE ASHE EBBO ASHE TO ARIKU BABAWA
ORUNMILA AKUALOSIÑA AKUA EBBO RERA ORUNMILA ISOTA OGBE ROSO
UNTELE ASHE ATIE DEKU ATIE, ATIE DEYA DEYA ATIE, ATIE AKUKO
ATIE, ATIE ADIE ATIE, ATIE ASHE ASHE ADIE.

SUYERE: OGBE ROSO UNTELE, ATIE KUN ATIE JA


ORUNMILA HURUN HURUN MOLE PIN
HURUN MOLE PIN HURUN.
BOBO BO MI
ERAN BOBO BO MI EJE.

REZO: OGBE ROSO UNTELE ENABORO ADIFAFUN EBBO TINIBELE ELOSO


ARUN ABO ELEBO.

REZO: OGBE ROSO ADIFAFUN OKURIN ODE, OPIPO OBIRIN ORO


INDOKO OFIKALE PECULO OPOLOPO OKUNI.

REZO: OGBE ROSO ADIFAFUN AYAN ASHE LODUN ASHOKO SHOBO


AJOGUN LEFA ANAYO ADEDI NILE LODAFUN OLODO.

REZO: OGBE ROSO MONI OSHA AHEREBO MONI OSHA AHEREBO MONI
OSHA ADASHELE.

REZO: OGBE ROSO KORO AWO OKO ALIA AWO ILE OLOFUN ADIFAFUN
AGUNDARE ADIFAFUN SHEKORDA.

SUYERE: MONI OSHA SESEREBO, MONI OSHA SESEREBO, MONI OLOFUN


ORISHA MONI OSHA SESEREBO.

SUYERE: OGBE ROSO UNTELE, ATIE KUN, ATIE JA, ORUNMILA RURUN
RURUN, MOLPIN, RURUN MOLE PIN RURUN. BOBO MI ERAN BOBO BO
MI EJE.

REZO: OGBA ROSO UNTELE ISHIN AWO ORISHOIPKUO OKUN ISHI NI


IWIN ORISHA ABANIDIYE AFI YEBA EGOWORO ESAYO OLORUN
NI ADIFAFUN ORUNMILA, ADIFAFUN SHANGO, ATI EGGUN.

REZO: OFA ERI OBA ASHESHE NI ORUN AGBO NAWO OSA OBASHO ERI
PERI AWO ODA IYE BU ADIFAFUN OLOFIN TINSHE OKO ABUTUN WO
NIGUI OLOLE LEJUN PARUGO KI AYEBE WUNDIA IFA MABA EKUKI
GBOGBO ISHE ATI WAHALA ELERI LEYI OBINI NOGBA BO IGUIRIPA
DUNKO LEBO ADA LEFE GARUBO KELOPO AYA KOIGBA EDE
ODOLOPO KOSI MOPE NOJO MASAN NI AWO IRUN OMOTE ATI AWON
EGGUN NITU URUMBO WARIVE IGBA BU OMI OMI OKAN NIMU AWON
DIGUN WOYITI EGGUN MOSI OMU OMITI OSI NIBE IBANI POLU TITI

8
GBOGBO IGBA OMO BIBIN NIGBA OMO BIRIN OMIFUN EGGUN OBA
AGBA BEYIN BORE KAFEREFUN ORUNMILA.

1ER. SUYERE: OGBATUN OMAKA ODARA INSHE OMU LODE IGBA FIGBA
ISHE KOMI ASHE OMOLODE ASHE OMOLODE.

2DO. SUYERE: (PARA DARLE AGUA A EGGUN). OBA FI OMO ISHE OMI
KOBI OSHE OMOLODE ASHE OMOLODE.

3ER. SUYERE: (PARA DESPEDIR A EGGUN). OYILE IGBE EMO NIJE


IJE ORAGUN.

REZO: OGBE ROSO AFIDI KUE OSORIBENLEKUI OLELE OLELE BABA


BIALE OMO OBA LELE OLELE BABA BIALE OMO OBA LALA
OLELE OKUA SURE OLELE LAKUA ODA AUN ANIYA BAYAKUNLO
SILE ELELE SILE ELELE AUN MAFUFU KETE AUN MALAKUI
OROBO.

REZO: OGBE ROSO, ADIKANKUN, OBININ, OSHISHA UMBO, ALE


ODARA, ORUNMILA PELURE, OYA ATI, OSHUN OBIRIN. ODARA
LODAFUN OLOFIN.

9
OGBE OJUANI
REZO: OGBE WALW ADIFAFUN ADIE YARAKO UNBOWA SILE EÑI ADIE,
EKUEKUEYE NI OMO KEKERE ADIRE OROMODIO FUN FUN ARERE LAWA
ADIE ERE TASHE ADIE. ADIE WIWO NI OKU LERI ADIFAFUN
OGBE WALE KETE WALERI ADIFAIA NI ASIWERE LODAFUN ELEGBA.

SUYERE: ALA OLE OMO MAYO, MADE ISERE NI MAYO.

REZO: OGBE WALE OGBE WANIKU OGBE WALE KETO WALE WA NILE ONI
BABALAWO ADIFAKOKO KANFUN ORUNMILA OBARABANIREGUN
ORUNBO GBOGBO TENUYEN ADIE MEYI, AIKORDIE, EKO, EYA, EPO,
AWADO, OPOLOPO OWO.

REZO: OGBE WALE ITE ADIFAFUN AGUTAN ADIE LEBO, AIKORDIE


LEBO GBOGBO YEKU, OBETA OWO, EKU, EYA, OPO, AWADO, EYA TUTU
FIFESHU, ORUNMILA LORUGBO.

REZO: OGBE WANIMU OWUNKO KARIRA ABIMIKU ABERIN OUNKO OKO


IFA MORA IFA RAKANSE EMU AJUAN IDI LUARO KOTOWO ADIFAFUN
EKUTE.

REZO: OGBE WANIMU AGO EÑI IBOBORU KO OKUNI PAWO AYAWALA OTO
AYAMAWALA OSI MOKUNLE MOKUNLE WALE KETO WALE TO OUN
BELONA OTO ETA. ALA OLE OMO MAYE ISERE MI MAYE.
AKERE KENKON GBOGBO NISHE OLEDE ATANIGBE ATAMIDA FEKO
GBOGBO KOGBO.

REZO: OGBE WALE KOTOWALE EKINI ENJE AYA OFO ISESHENI ARUN
INU AWO ADOFA LOBO KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN AYA.

REZO: OGBE WALE AMEGO AMONA OREGUN, ELEDA NI AWO OGBE WALE
BABARE NI IFA BABARE NI BURUKU, OFONA ILE OGBE WALE, IBETI
LESE IGI, OPARALDO OYALORI AWO. KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN
IBEYIS.

REZO: OGBE WALE ELEGBA META, ESHU LAREYE, ALAWANA, EKUTE


OKOLEGBANA, AWADO KUKUNDUKUN MARIBO OGU ABITI ABURE MEYI.

REZO: OGBE WALE AGO ENI IBEBORU KE OKUNI PAWO AYAWALA OTO
AYAMAWALA OSI MOKUNLE MOKUNLE WALE KOTOWALE TO UN BELONA TO
TO.

REZO: OGBE WALE IWAKUMA IR IKUNI OMO LODE OSHA AGUANA ORI
TOMI AYA IFA UNLE OGBE ILEKUNA ABALIKA OZAIN AGBA BURU
OLOKUE BABA OMI TIYA OMO AKEKE OYOKUN OMO OBO IYA IYAO IYA

10
OREKUN EYO MEYI OTA SHE OYANLO MOBI OBIA OMO AYAMI ORGUN
OMO MIKABAMI TEFA OKOKAN OYO YEGUERE BURE ADIFAFUN KO
LOKO IFA BIRE BERE OLONSHE ABANI TEFA ASHOMA DUN DUN AWO
ORI OBE OFO BOGANI OSHAWANI IFA LODAFUN OLOFIN.

SUYERE: ALO ALO OMO MAYE, MADE ISERE NI MAYO.

SUYERE: ARERE KE KEN BOBONISHE, OLODO ATANIBO ATIMIDA


FOKE GBOGBO KO GBO.

REZO: ELEGBA META, ESHU LAROYE, ALAGWANA, EKUTE, OKELAGBANA


AWADO, KUKUNDUKUN ISHUGARA MANIGBE OGU ABITI ABURE
MEYI, LODAFUN ORUNMILA.

REZO: OGBE WARINU, OWUNKO KO RI BA ABIMEKU, AYA, ABERIN,


OWUNKO SHE INFANORA INFARAKAN SA EMU, AJUU. IDI LARO
YOTOGUO, ADIFAFUN EKUTE.

REZO: OGBE WALE KETE KETE WENDE GBOGBO FEREKUN KOKO ATEFA
IBIGAN LOLOEMI NERE LODAFUN OSHANLA OPOLOPO OWO BURAKATA
AGOGO FUN FUN, KAFEREFUN ELEGBA, OSHUN.

REZO: ADIFAFUN OBATALA ONA SUARE OGBE WALE INLE INLE EYITE
AKEKE MARUN OMOKORIN KEKE IBINU TOKU LERI OMODE OGBE WALE
INLE, MARUN OMO. IKA ATAPAKO, IFA BELA OBA ARUN ASHO MONGBE
OMO DINRIN LODAFUN AMONA ORE.

REZO: ADIFAFUN ADIE YORAKE UMBO WASILE EÑI ADIE KUEKUEYE NI


OMO KEKERE ADIRE ORODIE FUN FUN KO MO ARARE ADIE ORE TASHE
ADIE WIWE NI OKU ORO LERI ADIFAFUN OGBE WALE KOTO
ADIFAFUN ADIE NI ASIWERO LODAFUN ELEGBA.

11
OGBE BARA
REZO: OGBE BARA BI BARA TEREE ADIFAFUN SESE BI ABERE BABA
TERERE ADIFAFUN SHANGO BI ABERE BABA TERERE ALORDOFUN
OLOFIN BABA YEKU KOLADEE EYO UNLO AGUERE NI ORUNMILA TO
IBAN ESHU BI BABA TERE ADIFAFUN OLOFIN.

SUYERE: ISHONSHON ABE ISHONSHON ABE ODARA KOLORI EYO


ISHONSHON ABE

REZO: OGBE BARA TEMU TEMU PILO ADIFAFUN OLOKUN NI EJE


TIOFIN OKUN OJENSHO IRAJON EWE NWENI KI ORUBO KEREUBE
YIOBI OMO SHAGBONKI AWO OMOBE MABA MABA ARA SHE OTA
NIKI ORUBO, EURE DUN DUN LEBO ASHO ITELERI LEBO AKUKO
META LEBO EYILEGUN OWO LEBO KERUN, AKUKO META LEBO
OMIKI ENSHABI OMO MOGBATI OMABI OBI SENIN OSIBI AFON.

REZO: OGBE BARA ORIKOYE AWO AGUARO OMO SHABI OBARALA


BALA OGBE BARA ONIKOYE AWO KOKEREY TORI SHEGUA EGGUN BORUN
OBA AWO LORUN BABA TOBI SHANGO UN SORO OGBE BARA ORI-KOYE
AWO OYORUNLEWA BAGUN IFA OYORUNLEWA OLOFIN KOROÑIRE OYU
TISHE ELEGBA ORIYOKE AWO AGBANI SHANGO OBARA-LA BAYABIFA.

REZO: OGBE BARA ADIFAFUN OBATALA ORIKOSUN ORE OBORISA EYELE


ETU ELEGBA OGGUN OSHOSIS EKINI ORISHA FUN FUN BABA
KAFEREFUN OLUFON.

SUYERE: ISHONSHEN ABO ISHONSHEN ABO, ODARA KOLORI EYO


ISHONSHEN ABO.

SUYERE DE EGGUN: MOLERE IKU OBARA BARA MELAYE EGGUN IKU OBA
MOLAYE IKU SHANGO MOLAYE EGGUN.

SUYERE DEL OPARALDO: SARAYEYE EGGUN BOLEKUN LOWA. EGGUN


MAWA MORIYEYE BELEKUN OLONA EGGUN IKU SARAYEYE

SUYERE PARA EBBO MISI Y BAWE LERI: SHOKUIN KUEKUE EWE MOFI
YANLAO. SHANGO MOFI YANLAO LORI MOI LANYAO.

SUYERE: ALAMANA FUNI LALA MOSUKO, ALAMANA FUNI LALA MOSUKO.

SUYERE: ALAGUANA FUMI LOLA MUSOKO.

REZO: EYELE ADIFAFUN EYELE LORDAFUN OLOFIN MAFEREFUN ELEGBA


KE KONUYA GBOGBO OFO LOKO ISHU.

12
REZO: LEKE LEKE LEKEBE AWO AWERE ANILERE BIYE ABRUN MOFUE
OYE KUANKUAN LIMIDIO LU ALOMOYE ABERUN FUO EMAWODRUN MAKUO
EIYE ABORUN AKODE LODAFUN ORUNMILA APARO ALEBO.

REZO: BABA TIRIBU ABIRI BABA BALAYA BISHIKO OU ADIFAFUN


SESE MERAN EYELE LEBO AYAPA AKUKO LEBO KAFEREFUN SHANGO.

REZO: OGBE BARA TIELOGAN LEKUN IFASHO BOFO OJUN MIOUN


ADIFA-FUN ORUNMILA TIONLE SIAPA OKUN ILAJE ESA MI
IWORAN NIBITE EJAGO INSHE GBOGBO LEJU EMI NIWON NIKI ERU
LEBO EYA LOBO EYO ERE LOBO EYELE FUN FUN MERIN LOBO MEYOLA
OWO LOBO. AYI EMU OWO BA ELA OFUNLO AYIOLE PELU IME OSHO
DIE AYIGBA EYELE EKUN AYIOFI SINGBERE OYEKU OYO SIERI.
IFA NI ONIRE LEJIN ADIFAFUN ORO OKAN ENIYE LOWO PIPE
TIBE BENITO RETOBI IGE BA EWE OKUN OSI WO EWE SHUGBON
ATIWO OWO MASHERE.

REZO: OGBE BARA IKOYO LODAFUN ORIKA MOGAN ODA NILE EGGUN
LORUBO AKUKO LEBO BATE AYA ESHU ETA META AKUKO ELEBO OGGUN
LORUBO ELEBO ESHU FORUN ORUNMILA UNLO ILE IFE INLE OGGUN
LODAFUN ELEGBA.

REZO: AGBA DIGBO OLEWO LAKU ERU MEDI OSIRIKIKI BAJE KONO
KARAN OMO ANABI KOSHEMIBI TANYI KOBO TOKOSO KOLEBO OJUMO
KOLA GERI ODUDUWA ALAWANA ENI ETI EGUNGUN ALALA SHENA APA
MATA OPE LERI MARIWO ORUNMILA AFURI BI OYE ADABIBARE
LODAFUN EGGUN MEYI NI ODARA.

SUYERE: ALAWANA FUMI LALA MUSOKO.

SUYERE: EMI OBA OMOLOYUMI EMI OBA OMOLOYUMI AKORIKOBA


OMOLOYUMI EMI OBA OMOLOYUMI.

13
OGBE KANA
REZO: OGBE KANA LODAFUN OBATALA ATI SHANGO NI MOTI EWEFA
OMODE KOBO ORI OUYEN IYARE ATI BABARE. SHANGO IYEDE
BIRINIWA MOFA ADA ELEBO.

SUYERE: OGOMOLOSHE BIRERE IRU LODAFUN MAYAWAL.

REZO: OGBA KANA LODAFUN OBATALA ODAFUN SHANGO NI MOTI


ALAMO-NI ALAKOSI MONI YEUN EGGUN BABARE ORUNMILA LERUGBO.

REZO: OGBE KIKANA KOMASE ADIFAFUN OGGUN.

REZO: ERI KIPE DI ERIKIKAN ELUYU KIPE DI ELUYU EKUN ODE


IGBANGBA KIPE DI ODE OMODE ILAUN ADIFAFUN OMO.

REZO: OGBE KANA AWO NI BEBE NI LORUN AWO NI BONI BOSHE ABE-
LEKUN LORUN INLE GANGA NI LODE ASAMI LAYE INLE BORELO ENI
OTOTOMI ILO NI SHANGO OMO AWO MONI BOSHEOLORUN SHANGO OGBE
KANA OLORUN KOLOYE SHANGO ODARA.

REZO: EKIKUN KIPO DIN EKIKUN ERIN ABATA KIPE DI ABATA EFON
ORERE KIPE OMO ILAUN AWEN ADIFAFUN AWO NI MORE AGBADA NI
EJITEBON SI ORUN NI OFUN SHUGBON OLORUN

SUYERE: OGOLOSHE BIRERE IRU LOFUN KAYAWALE.

SUYERE: KUDU AKOGBA, EKO, LAYE KOTO ONIKO.

SUYERE: OSARA MA KOME BEO.

REZO: OGBE KANA AWO NI BOBE NI LORUN AWO NI MONI BOSHE ABE-
LEKUN LORUN INLE GANGA NI LODE ASANI LAYE INLE BORELE ENI
OTOTOMI TO NI SHANGO OMO AWO MONI BOSHE LORUN SHANGO
OGBE KANA OLORUN KOYELE SHANGO ODARA.

REZO PARA DARLE EL EYA TUTU Y KLA LERI JUNTO CON SHANGO:
ZALARA OREO NI IFA AWO MONI BOSHE EBEYENI IFA KORI BO WO AYE
ORI LORUN AGBA NI SHANGO AWO MONI BOSHE ARAGBA NI OBANI
LORUN ODUA ORUNMILA AWO IFA MOYARE ODARA, IFA SHANGO AGUANI
LORUN.

SUYERE DEL EYE EN LA LERI:


"EYE EYENI YERE ARAGBA FELEGUEGUE FELEGUEGUE AGBA OEREO."

14
REZO: ERIN LAFIAKU ORO LEGEN LABAOWO OROLOWUOKO ORO
TIOSHEGI ERIN ABIKUNLO OYEKU OLOFIN ERIN PEREBI AJANAKU
TINE-LUIKARA ONI MOWA ERIN OKE MOFOYU LABUTA LABUTA BI OLO-
WU KUDU AKOGBA OKE ERI SOFOBU LABATA BI OLUWO KUDU
AKOGBA OKE ERIN OTOKU AJANAKU KOTO SILE ADE ERIN LARI
ERIN KOLARUN ADIFAFUN ERIN OKO LAYE KOTE NIKO LOJOMO
ELOJIN GBRO AFI ORI KUNLO FOKO LODAFUN ORUNMILA.

SUYERE: KUDU AKOGBA EKE, LAYE KOTE ONIKO.

15
OGBE OGUNDA
REZO: OGBE YONO OBOSORBO OBOKONO ADIFAFUN SHONA.

SUYERE: ATIPONLA IFA BORU, ATIPONLA IFA BORU.


IFA OWE, IFA OMA, IFA IRE.
ATIPONLA IFA BORU.

SUYERE: IYO MALERO IYO MALERO AJALA IYO MALERO.


(PARA LA SAL).
EPO MALERO EPO MALERO AJALA EPO MALERO.
(PARA LA MANTECA DE COROJO).
ORI NALERO ORI MALERO AJALA ORI MALERO.
(PARA LA MANTECA DE CACAO).
EFUN MALERO EFUN MALERO AJALA EFUN MALERO.
(PARA LA CASCARILLA).

REZO: OGBE YONO AYE ADE MOWAYE EREÑI LAYE ADIFAFUN ODUDUWA
WANEMI OFA OWAYE ODUDUWA IKU SEGUERE, ARUN SEGUERE, OFE
SEGUERE,EYE SEGUERE, OGU SEGUERE, EYU ARAYE SEGUERE ELEMU
SEGUERE.

REZO: ADDE YENI MOWA YENI EWE YENI ADOPE MI LADDE OLUWO
POPO IRE ARIKU, IRA OMO, IRE OMA, IRE OWO, IRE ASHEGUN OTA.

REZO: OGBE YONO, EBOMISI OBASALE OBIMISI NI AGBENIYA ADIFA-


FUN OTAPOKON UMBATI ORUBO OMODE.

REZO: OGBE YONO YONO OKUYEYE, OKUKUYERU ADIFAFUN ORUNMILA


OBINI.

REZO: OGBE YONO IFA OLANLA OBA BINI OBALOLO.

REZO: OGBE YONO KIRIPUEKE AKITIPOKE KUKUTEKU LODAFUN ABUAN


ABUAN LORUBE.

REZO: OGBE YONO PANRERE OFONAMI FONAKITI ADIFAFUN SIEGUIADO


EBUESAN KARASHETE.

SUYERE: SEDEME DE KAE KENEDEME MADO KAE SHEGUERE NIWA KAO


BODEME KAE MADO KE.

SUYERE: YAE YAE MASHE YAE YAE PAE TAKUARA MAYAKUA KERE YAE
YAE.

SUYERE: BONAN SEBERE IKU, IKU SEBERE, ARUN SEBERE, OFO


SEBERE.

16
SUYERE: SHEBERE OKUN ABO EKUN, SHEBERE OKUN ABO EKUN.

REZO: OGBE YONO KUKUNDUKU LAYANI LEKE BEBELEKE ILEKE YOSHE


OSHA AUN BABALAWO ADIFAFUN YOKAN ONIFA EGUI MAYO OLOWONO
AYO ELEGBA GBOGBO YEYE OTONIFA IDA ILU GBOGBO INSHEGUI
AGGUN LOYENI AGGUN.

GBOGBO OSHE ILEKE LABO ABAYEIFA OMOLOYO ILEKE AGGUN


OBONLAYA OYU ARINLA BEBE ILEKE IÑAFA FOROLOYU, IÑAFA
KOFERU BOYU FURAWA OTONIBOSHE ERE IKUTASHE NARA NARA
JUN ADIFAFUN.

OLUYEBE OBI ORUN AWO OBI INA


AWO OLUYEBE LOBI IKU JUN
AWO OLUYEBE LOBI ARON JUN
AWO OLUYEBE LOBI EYO JUN
AWO OLUYEBE LOBI OFO JUN
OKOLOYO YEYE ENIFA ILOKE LOYEYE AWO ILEKE, BEBE ORUNMILA
ANIFEKUN GBOGBO OSHA WA GBOGBO OSHA ANU ADIFAFUN ORUNMILA.

LE REZO A EGGUN ASI:


INALE EGGUN KUELE, AWO BELELO IÑAFA KUELE ORUN OTONIBOSHE.

SUYERE: SHEBERE BOKOMO ABE IKU


SHEBERE BOKOMO SOKU

REZO: BITI EBOKO NIYEDI CUCO ADIFAFUN ORISHAOKO OMO OGGUN


ADIFAFUN ORILOMORE OMO YO ORUN ADIFAFUN OFUWAPO TINSHOMO
ORUNMILA HIJO TIWO LERE OLODUMARE LORE YERIN AWO MEMOTA
TODARUKO WONYI OKENIWO NIGRATODOJE KAN NIWORA OHIMO
KERE KAWO OLESILE AYE WONIBI AWO BADE LE AYE BOYA
IBALOSAN AWO JU ORUN NA LO AGBALAGBA SUJUWO WON
NILATIKOKO LOBI ODO AJACA LOTI IKUIN NIBO EWE KANANIE
KILATI SA MEBANLO ILE AJACA NIKI OMA LO SARATA BABARI
LONA NIKI WON OTOKON SEDA OSALAIYE ODILA AJACA AJAMO
TOMON OSEI BIWON BARINDE NIWE BABE IBIKAN, BOTIWO OPOTUNSU
RUN OGBE YONO NI WORI NIGBATI AWO BABALAWO ILE ORUNMILA AWO
IFA NA OSUN KOMONA SHERENIKUIN KEKE MINIBE OMIBOPI A KOKO
AJALA LEMERE KUILE AJACA JIRASI JEN MIMON BABIN KURE
LODARE NIBA TI WUN DELE AJACA JIRASI WUN OBANILE AJACA
BADUKUE KURO LODARE NIBA TI WUN DELE AJACA JIRASI IWUN
OBANILE AJACA BADUKUE LOWO OTUWARE AJACA NI ORI EYENIDA
YORE NI ORI TODELEAYE KODARA KUERI.

17
REZO: OGBE YONO OBO NILO OSABO OGBE YONO OBO NILO SABE
ABONI LARA AGUO FECHE IRE BOBO LERI OMO LARA YIRE AGUO
IFA UNLO YEBA YENILARA LAYO BOBO NI YERE OBARA DADA IFA
LADE TINCHE ME AGUO NI LARA OGBE YONO OBAKI OBO IFA
LAYE NIFA OMO LALA NIFA OGBE YONO IFA NIYA LE ASHEKUN
OTA IFA OMO LADE KEFEREFUN ORUNMILA IFA KAFEREFUN OBA
TALA KAFEREFUN OGGUN IFA KAFEREFUN SHANGO.

18
OGBE OSA
REZO: OGBE SA YEYEMATERO AFEFE SALU AYE, AFETE SALU OLORUN
ADIFAFUN EWE BANA AWAYANI ABO, AWAYENI ORUNMILA AFEFE LONA
SHANGO ADIFAFUN EWE BANA. OGBE SA ADIFAFUN ORUNMILA
ISHONSHON NABE GBOGBO SIYE INLEOBA OLOFIN ARUYE KAFEREFUN
BARAPETU LODAFUN OZAIN ERU WAMALE WAMALE ORISHAOKO AYE
AFEFE.

SUYERE: EKUE MORE SALU EKUE, BABATATA EKUE MOLOBOLO UN YERE


DUN.

REZO: ERU WAN ERU MALE ORISHAOKO AYE AFEFE.

REZO: SHEBELO KUE ABO KU SHEBELO MEDE LE MEKU SHEBELO


KUSHESHEBELE KUE ABO KU SHEBELE ABO MELE SHIKU. JOBO SATOLE
MOEKU EGGUN.

SUYERE: KUSHENE ABO KUNE SHEBOLE ABO JUE SHEBELE.

REZO: SHANGO LONGO ARAO FILANI OGBE SA BILARI EKOSI LARIO


OGBE SA AFEFE INTO AFEFE LAO SALU AYE. OGBE SA AFEFE INTO
AFEFE LAO LAO AWO SALU OLORUN APONTE PEKITA LORUBO
EBBO OBO ORUN OGBE SA YEYEMETERO AFEFE OMO OLOFIN ILU
FULEYE OMI IYAYE IKU BONILO LIJI LOMA.

SUYERE: ABONSA ABONIYA AWO LODA IWI (SE REPITE).

REZO: OGBE SA OGBERIKUSA OLOFIN NIYIN KUTUN ESADO ORI


OASNI OLOFIN IWI EBATE ABE ONIONIONI IWI OMIGA ILE
OLOFIN AFEFE LEGUE GUEGUE AWO OGUI OGALONLO AWE ESHURA
MEYI LOQUITISIA OUPA.

SUYERE: EKUE MORE SALU EKUE, BABATATA EKUE MOLOBORO UN


YEREDUN.

REZO: OGBE SA OYA BORI BOKUN LAROYE IYA IYA TOKU ORU OSHE
ABOYERE OGBA IFA GRELOKO LORE ONI OGBE SA OSI YEYELINA.

SUYERE: AWO KALEBO AWO OBA MOYOYE IKU EGGUN OBONIYE IKU AWO
BOSIKEO AWO.

REZO: ADIFAFUN ORUNMILA ISHONSHON NABE GBOGBO AIYE INLE


OBA OLOFIN ARUYE KAFEREFUN BARAPETU LODAFUN OZAIN.

REZO: OGBESA OGBERIKUSA OLOFIN NIYIN KUTUN ORI OAMI OLOFIN

19
IKI OBATE ABO ONIONIONI IKI OMIGA ULE OLOFIN AFEFE LEKE
KEKE. AWO OWI OGALONLO AWO IWI OSHERA MEYI LOKITISA OSHUPA.

REZO: OGBE SA, OGBE YONO, OTI IKU, ANSI ALABO IKU, ATILA
BIYA, OGBE SA PARA OBASAKUASA, KUASA OKIKAN KI DUBULO IKU,
BORO OMOSHUBUN, BORO OMO DIDE.

REZO: OGBE SA ATEMOLETA OSHU AWO NANIO. OGBE SA ORI


AFEFE-LORUN AFEFE MAWA ORUN OÑI LEKAN IGUEDE FIERUBAYE
AWO OGBE SA. OMO OLOFIN ENEFA ELEGBA ATEMOLETA SHANGO
MEYERI ODDUN. TENTE ABURE OKANA GIO, ABURE OKANA SA.
ORI NIFA TENTE MONI LAYE, ABURE OKANA YEKUN OLOWO ORUN
ABURE OGBE TUA KATIYEBE NIFA AYEWARA, TONTI ABURE, ODI
KAKA OGUERE ORI ORONI LAYE OKUN TENTE ORI LAYE NIFA,
OJUANI SHOGBE IMBELARIO ORI OGBE SA ATEMOLETA ORI BAWA
ORUN MAYENI IFA AGBANI BOSHE ADELE NIFA OGBE SA AGBA-
NILE OSHUN IKAYO ADELE OLERIFA OMO TONIGBASHE UNTEFA
ORUN LADEYE ORUN LADEYE NIFA ORI OGBE SA AWO ODARA
BORI OLOFIN OMOKIO IFA ORUN LAYE IFA ODARA AWO DANIO.

20
OGBE IKA
REZO: OGBE KA LAFILA AWO OGBE LOSHUDE ELEGBA IBA FILA ASIA
AKETEFUN OMO SHEREGUN IFA LAYENI FILA AWO.

SUYERE: LASHEWA LASHEWA OMO SEMEWA.

REZO: OGBE KA ADIFAYOKO KAFUN ASHEBEREBERE OMO OLOFIN OBA.

REZO: OGBE OKALA OKOE OKONURE AWO OKAMBA OMO OLOFIN


BARA BARA ARAWE NIREGUN AGRI KUALONUBE OWUNKO OPA AKUKO EWE
EYA OPO EWEYEWO OGBE KA ABABIKO ADIFAFUN IYA OYUPAN
ADIE.

REZO: OGBE KANLA LASHEBANA ADIFAFUN PEISHEBA OMA ESHU AMEGUN

REZO: OGBE KA ORUNMILA, OGGUN Y OSHOSI, OGBE KA


ADIFAFUN ASHIBEROBRE OMO OLOFIN.

REZO: OGBE IKA EBBO YEKU TU ANARE ANANA EKUTALE YEKE


ABEREKU YEKU IYELA KUTALO NANA.

SUYERE: NANA OKUNAYE EKUTALE, NANA ANANIYO, KUTALE NANA.

SUYERE: LASHEWA LASHEWA OMO SEMOWA.

SUYERE: OWENE WENE ABIGBO, OWENE WENE ABIGBO, OFO TANSHE


SHEMISHE ABIGBO, OWENE WENE ABIGBO.

SUYERE: KINI WANILE NNILEKE, AWO KINI WANILE AWO.

SUYERE: OWUENE WENE ABIGBO, AFETAN SHEMENI


ORUNMILA ABIGBO OKERE KERE, ABIGBO
AFETAN SHEMENI.

SUYERE: OJUMO AWO AWO RIREO, OJUMO AWO AWO RIRE AJIBOWA,
BALA BALA LOWO, OJUMO AWO AWO RIRE.

REZO: ORUNMILA ADIFAFUN KANFU ASHEREBEREBE OMO OLOFIN.

REZO : AILELE ATENI OJUMO MOKONI ADAWU NIPOYIRERE KOLA


OKU LOKUNI AGBELE LOOJIN BUMBUN OPI OJO ADAFUN ORUNMILA
OJO INSHE AWO OGBE IKA WEN NIKI ORUTO OGBE BAGUNDA
KANTI OWA MUNU AKE IWOOBI ADA ABEBO ADIE MEYI, EKU,
EYA, NITORI KIWON NABA NUÑELE NIBRIN TINLO OSI TUNIBO
AWON BABALAWO LOWON SISE LEMPE KI OTUN WA NI EBBO

21
AIKONU KONKOLE SHUGBON ONILATE MONI ILOPO MEYI ORUN-MILA
OLOFIN GBOGBO IMALO ORANO OLORUN KALE ERIN A WARA BAWOS
IRAWE OLOKUN OLARE OSUPA GBOGBO IMALE AINA EMI OLORI OKAN
IPIN IMPORI GBOGBO ONONLO FI OGBO BAGUNDA MAGUN IDI
ESHU LORDAFUN GBOGBO ORUNALE ESHU.

SUYERE: OJUMO AWO AWO RIREO, OJUNMO AWO AWO RIRE AJILOWA,
BALA BALA LOWO, OJUMO AWO AWO RIRE.

SUYERE: AWENE WENE ABIBO ORUNMILA.


ADEFE ITANAE ABIBO ORUNMILA.
AWENE WENE ABIBO ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN BARA PETU KOBORI OLE YEWA ONILU OPALYE


ORUNMILA OGBE IKA KEFEREFUN ELEGBA.

REZO: OGBE IKA EBBO YEKU TU AMARE ANANA EKUTALE YEKE


ABEREKU IYELA KUTALE NANA.

SUYERE: OKUNAYE OKUTALE NANA, OKUNAYE OKUTALE NANA, ANANAYE


ARA NAYE KUTALE NANA.

22
OGBE OTRUPON
REZO: OGBE TUMAKO KUKUYE AYA KUKUYE AYU ARUN ATANA YUBARA
KUMISAYA ADELEWA ORUNMILA AGBANI IBA, ABO LEBO. ORUN IRE
NIRA KILODA FUN ESHU.

SUYERE: KUYE KUYE IKU KUYE BINI, KUYE KUYE BERE AWO ATA
MAYURU ILU BERE AWO ELEGBA OMODE.

REZO: OGBE TUMAKO IKU YEYE NISHE OBINI IKUKU NISHE OBINI
AMU ATAMU OBINI NISHE OMO ODUDUWA ADIFAFUN ALA ORUMILA
AGBANIROGUN TAMALA MALA BALANSHE IWI ESHU NI OKUTE KULALEKE
IWI BALELE IFA OMOKEKERE OFA MEYA GBOGBO ARAYE
TOKU OSODE IFA LODAFUN ELEGBA.

REZO: OGBE TUMAKO KAKUYE AYA KUKUYE AYA ARUN ATANA YUBARA
KUMISAYA ADELEWA ORUNMILA ABUANI LEBO ABO LEBO ORUN IRE
NIRA KEFEREFUN ESHU.

SUYERE: KUYE KUYE IKU BINI ATA MAYARU IKU BERE ELEGBA ABA-
LONKA.

SUYERE: KUELKE KUTE IKUMBILE KUYE IKU BERE UNLO ATA MAYARU
IKU BERE UNLO ELEGBA OMODE.

SUYERE: OZAIN SHIWIRI KUI KUI, OZAIN SHIWIRI KUI KUI OUN
FERE MOLE EÑI ORUN EÑI ORUN, OZAIN SHIWIRI KUI KUI.

REZO: OGBE TUMAKO IKU YEYE NISHO OBINI IKU KUKU NISHE OBINI
AMU ATANU OBININISHO OMO ODUDUWA ADIFAFUN ALA ORUNMILA
AGBONIREGUN TOMALA BELANSHE IGI ESHU NI OKUTA KULA-LALEKE
IGI BELELE IFA OMOKEKE OFA MEYI GBOGBO ARAYE TOKU OSODE IFA
LODAFUN ELEGBA.

23
OGBE OTURA
REZO: OGBE TUANILARA MOFOU SESI ONIBARABANIRE AYEGUE
OLUWOPOPO FUYERE ADDE KUE BAYAMI ARAGBA KALEKUN ABEKUN
MOFOU SESI AYERE NI IFA OLOFIN ADIFAFUN OLUWO-POPO.

SUYERE: AWO OBA YEMILO ORUNMILA AWO YEMILO ASHEBO ASHETE


ASHE LOMO ASHE LOWO ARIKU BABAWA.

REZO: OGBE TUA MOFEU SESI ADIFAFUN OLUWO ALADE MOFEU SESI
ADIFAFUN AYAPA TIROKO LELE NIFA EYEGUE ODUDUWA MOWALE YERE
OLOFIN.

REZO: OGBE TUA GUA GUA AWOSOYU ADIFAYOKE KONDUN OYA IBON
MERUN ADIFAFUN AYA UMBATOLO IYA META GBOGBO IGI INYA OMA
ORUNMILA LORUBO.

REZO: OGBE TUA LARA KATIYERE EKU OGDABA ARO SHAROMODO LARO
SHARO OBATALA EDUN SHEPO EKUTE INA KAFEREFUN OBATALA
KAFEREFUN OZAIN ADIFAFUN ORUNMILA LODAFUN ELEGBA.

REZO: OGBE TUA ADIFAFUN AWONI MERIDILOGUN OBGADO IFA


ODDUN OGIDE EWINI ODDUN IYASI EDUN POKON LADO EJEPA
OKOTASHE INLE OGBE TUAMORO OYA IFE OBA LODAFUN OLOFIN,
KAFERE-FUN ODUDUWA, ADIFAFUN ORUNMILA.

REZO: OGBE TUA NIKO TINSHOMO GUAYE ADIFAFUN OBA YEBE UN


KAHIN ALE OMO SHANGO LORUBO.

REZO: OGBE TUALARA ADIFAFUN AWO LARERE ILOBAYE NI OBALUMA


ADIFAYOKO OLOFIN LADE ABAYE ONI BABALAWO LARRE AYE BARABO
NIREGUN OLUO SIWAYU LODAFUN ORUNMILA SHANGO Y OGGUN.

REZO: OGBE TUANILARA OBANI SHANGO ONI IRE IYA OBOYENI IFA
ORUNMILA ILE YENYO SHANGO OBANI OKUE JEKUE OZAIN ORUPUE
OBA YENTE OKO EWO NI SHANGO OBANI LORUN OBEBUFUN EYELE
MEDILOGUN APARO MEDILOGUN BEYEKU IFA.

REZO: ADIFAFUN IYABAFUN IYA OGIEDAY OMO BI OBA MAKASHE BABA


OSAWANI IYA NI OBONO IYABAFUN IYA NI OBONO IYABAFUN IYA
OLONO LELE INLE OGUNDAY IWA METETA LERI ASANI OMOLOGO
OGUNDAY BABAWA IYABAFUN IYA KERE OGUNDAY IYA IWE METETA
LERI OBALELE ODARA BI EGGUN BABA OSAWANI ARUBO YAKON LALE
OSA RA BIEMESAN ODDUN MESAN ODDUN MESAN IYABAFUN ASHE
ALO OMO OGUEDAY NIWAGUE ALAKAN SHOSHO AYO LERI OGBE
TUANILARA OSAWANI SATAMASIA AWO OSHENBOKO LELU LELE
KAFERFUN ORUNMILA LODAFUN OLOFIN.

24
SUYERE: AWO OBA YEMILO ORUNMILA AWO YEMILO, ASHEBO ASHETO
ASHE LOMO ASHE LOWO ARIKU BABAWA.

SUYERE: AWO TENIYO NI EBBO GUNUGUN ASHE NI EBBO GUNUGUN


ASHE NI OLORUN GUNUGUN ASHE NI ASHE GUNUGUN ASHE
ORISHA OLORUN.

SUYERE: OGUEDAY ASHE OMO FUN WAWAO OMO KEKE ODARA NI LAYE.

SUYERE: ORUGBA LELE OMO INLE SHEPE OMO LELE ENI BONSI EUN
NI KAYE.

SUYERE: INLE OGUERE AWO LOYA ADIE, ADIE BABA OGBE


TUANILARA,BABA AWO MOREYA, AWO LOYA ADIE, ADIE
BABA.

SUYERE: ODUDUWA AREMO SOKUN LOMASHE MUDARE ODARA EMIDARA.

SUYERE: AJA BEKUN BELO KOIÑA, AJA BELE KOIÑA KOIÑA


APUANIYE.

REZO: ADIFAFUN AWONI ERIDILOGUN OBAGDO IFE AWO ODDUN OGIDE


EWENI ODDUN IYASI EDUN POKON LADE EJEPA OKOTASHE INLE OGBE
TUAMORA OYA OBA LODAFUN OLOFIN, KAFEREFUN ORUNMILA,
KAFEREFUN ODUDUWA.

25
OGBE IRETE
REZO: OGBEREKUNTELE ODANDE IFA MAFEREFUN OGGUN.
OGBEREKUNTELE ADDE IFA OBARABANIREGUN ORISHA WANEYI IFA
MORI YEYEO ADIFAFUN ORUNMILA AKUALOSIÑA OMO IFA.

SUYERE: OBAIKU BABA YERERE OMO OBOKOYE IKU SEWERE, ARUN


SEWERE, OFO SEWERE, EYO SEWERE, BERELADE OBENIRE
OBAYE.

REZO: OGBE ATE OSADE ODANDE MERI YEYEO APETEBI WADA


MAIBERU,APETEBI WADA MAIYOBA, APETEBI WADA MAIBOSHESHE.
OSHUN MORI YEYEO IFA AYE MOWA EYE EYIDE EYERI OLOFIN BABA
ORUN. ORUN LOYEBONI IFA OMO LAYE IKU AYEÑI IFEI ODEDE
ORUN LAYE.

REZO: OGBEREKUNTELE OSODE ODANDE ODANDE LAYE ODANDE


ORISHA ODANDE ELA. ORUNMILA OMO IFA OLOFIN AGUENO AWETE
ASHE OLOFIN, ASHE OGGUN OBAYE IFA EBBO SHANGO OBA KOSO
OBAYE ORUNMILA OGBEREKUNTELE LETE OZAIN LAYE OBI
KUALARA LAYE.

REZO: OGBE ATE OGBE MATA ALUMEMATA OMO AWOSHE MAFITARUN


ADIFAFUN OMO OBANISHE AIKORDIE, ADIE, EKU, EYA, ILA, EFUN,
OU, OBATALA OWO MESAN.

REZO: OGBE DANDE ADIFAYOKO ADIFAFUN ORUNMILA IFA FOTOLUSHO


ADIFAFUN YALORDE.

REZO: OGBE ATE OBA OBE IKUN ABURE IFA BEYE IDARE OBOKOYE.

REZO: OKPELE EBEYEKUN WA EUMINIYO IYALORDE OWA NILORUN


SUNINIYE OGGUN, OGGUN ARERE OWO OKPELE BANIYEKUN ORUNMILA
APALOSIÑA OWO YEKUN OWONU ODARA AWENA WEÑA YEYEKUN
OKPELE NISHABO IYALORDE OBEYARI OLORUN OKPELE MEYI
AWANIEBANIWA ALA ALABOYARI ORUNMILA OKPELE NIKE YIRIKA
OKUEBA BUKERE OBA BOKARE ONI OLORUN EYERE EGGUN OKPELE
OGGUN ODARA.

REZO: OGBE ATE AWO NIFA OSHAWA OGBONI OTORUN IFA OBADAWO
OMO AWONI EMIMOLE BUBURU OSHA MAWO TOMBU IJERI OGBETE OMO-
NI FAUNSODE NIFA OGBEATE TOKU ESHU BELU BELEBU OJO AWO
GUNUGUN UMBO WAIYE BI AWO TINLU AWO DI OKE BELEBU
KOMOPE IJERIJKU ANAIRERI OFELOSODE AWO LODAFUN IMOLE
ORUN KAFEREFUN ORUNMILA.

26
REZO: OGBE ATE ADIFAFUN OMOBIRIN ATOLE SHAWO EGUNGUN LAISUN
ORUN EFE AKARE LODAFUN OSANYIN OMODERE OLOBINU ONI
OLOSA.

REZO: ORUN KAWADO OGBE ATE ARUN KOWADO OGBE ATE


OMOLOGU,OGBE ATE ADAFORI ADI FAYOKO OSHUN ADIFAJOKO
LODAFUN SHANGO OBANIREGUN ORUNMILA.

SUYERE: ARERE OGGUN LAYEO OGGUN LAYE, BABA OGGUN LAYEO


OGGUN LAYE.

SUYERE DE EGGUN: EUERE WERE NITO WERE, AFARAMOYO KOTO


FADILAMA OMO IKU WAMBE WAMBE FADILAMA FABAMANBE
FADILAMA, EBBO EBBO FEREYE EÑI EBBO FEREYE
UNYEN OLOYU WERE IKOKO.

SUYERE DE EGGUN: EGGUN EKUN FEYU TANA ELUKEREKUN BEKUNSUN


EGGUN LELE.

SUYERE: OBOIKUN BABA YEYERE OWO OBOKOYE IKU SEWERE ORUN


SHEWERE OFO SHEWERE EYO SHEWERE BERELADE ABENIRE
ABOKOYE.

SUYERE: EYE EYA LORIDEO OGGUN ALAGUEDE OGGUN LAYABA NILEO


OGGUN OKPELE.

SUYERE ARABA: EJU NIKOO O NANKO ESOFA MIKUO OMANKO AFA


YOIBE MEDI LETE.

REZO: ADIFAFUN OBERU KUNTELE YEDO AWO OBEDANDE ABERU OBERY


TASHERE QUERE INLE TINWANILLE PAYA WE INTIVA AKUELE
AWO OTOKAN ESON AKUELERI OBEDANDE OBERE KUNTELE LODAFUN
YEMAYA KAFEREFUN AGOTEKU KAFEREFUN YALORDE.

SUYERE: OBERU KUNTELE EYE MOKUE ENENKO ORISHA MIJUE OMANKO


IFA EJIOGBE AWENDA IRETE.

REZO: OGBE ATE AWO NIFA OSHAWO OGBONI OGBONI OTORUN EFA
OBADAWO OMO AWONI EMIMOLE BUBURU OSHA MAWO TOMBU IJERI
OGBE ATE OMONI EAUSODE NIFA OGBE ATE TOKU ESHU BELU
BELEBU OJO AWO GUNUGUN UMBO WAIYE BI AWO TINLU AWO DI
OKE BELEBU KOMOPE IJERIKU OFELOSODE AWO LODAFUN IMOLE
ORUN KAFEREFUN ORUNMILA.

SUYERE: LAMI LAMI OLORI AWO ALAWO IKU ONISHEGUN A ORUN


OGBEDANDE AWO ODARA.

27
OGBE SHE
REZO: OGBE SHE BATOLOSHE ESHU OSHE AWADI EBONI OLE OBA
OLUWO OBASHE OMOSHE OMO IYA LODE IFA KAFEREFUN
ORUNMILA,YEMAYA, OGGUN, ELEGBA, OSHUN, OLUWO LAYE OGBE
SHE BARABASHE BAWA OMO ONIRE AYE TIMBELAYE OLUWO ASHAUDE.

SUYERE: IBAYE DEWA WASHE DIDE, IBAYE DEWA WAO DIDE GBOGBO
AYE ORE IBAYE DOWA AWA SODIDE.

REZO: OGBE SHE AWO NIRE OLOFIN IRE EYA NI BAWA EYENLO
GBOGBO IKU ONIRE OBA NI OLORDUMARE ORI BAWA EYA IRE OBA NI.

REZO: OGBE SHE BALOBOSHE OBATO WOSHE ADIBA DIBA ONI


BABALAWO LODAFUN OLUWO DIDE.

REZO: OGBE SHE KANTON OBAYE DEWA KODIDE SARAUNDERE


OLOLODIDE IYALODE OKERE YI MORO ENIDESUN EFIDEBORO
OTOLAREFA EYIBOYO NILA ODDUN AYIBAGADARA NAWASI IKOWOBOSHE
IYANI NORO YEYEO SHIYANI MORO YEYEO.

REZO: OYO OTO EGBA MI OLUWO OGBE SHE LODAFUN AKATAMBO UNTO-
RODIYA OWODORE ERIN BATI OTOGBA TOBOSILE ORUNMILA.

REZO: OGBE SHE OWORI WOWO ADIFA OLOFIN AKARO WAYA.

REZO: BABA OGBE SHE AYE BABA DAWESHE AMUERUN KARAKU TANSI
DEWESHE LOBIODUN KEKERE DIONEGUN TIOKO ADIFAFUN OLUO EBBO.

REZO: ORUNMILA DIFA ADAFUN AYE ALIAKA ONTIGUO YOKO ORUBO


ARAYE EMALKIDA OTUNDA AWO UMBO ELESE ORUNMILA ILESE ORISHA
EBINKUAKO.

REZO: OGBE SHE IKU KALENLEKU OGBA OMO NIEGBA UMBATINILE


OMODE OPA OLUGWA YALORDE, LODAFUN SHANGO Y OBA.

REZO: OGBE SHE AWO ERI IFA ONIOSHE KABASHE ASHO NISHELE AWO
NIRE ENI IFA JUNJUN AWONI IFA SHANGO AWO EBA KOLA ENIRE IFA.

REZO: ADIFAFUN LEKE LEKE EWARADA OBETOLOMIRA NO OSHA LEKE


LEKE OFOTILO OUMINI LATIBASI IKOKO OGU OZAIN OFOYUDE
OYONOWA TAQUEYO OYU ONI ADIFAFUN OZAIN OLOROFUN.

SUYERE: LEKE LEKE LAWAO OYU ODARA, AFELA AYE NBO NI ODO OYU
ODARA, LEKE LEKE LAMBO LAWAO.
SUYERE: IBAYE DEWA WASHE DIDE, IBAYE DEWA WAO DIDE GBOGBO

28
AYE ORE IBAYE DEWA AWA SODIDE.

SUYERE: EYA LEWE ENI LEWE, EYA TUTU MOFORI BAWAO ORI
NALAWONI EWE OWE OGGUN YARUKURU OGGUN
MASENIWEWE AWO MALAYONI AWO IFA OGBE SHE BORIBOSHE
BORITOYO AWO ABONIBOSHE.

SUYERE DEL OPARALDO: SARAYE IBA KILODE IFA INTORI ARAYE


KAURE

SUYERE DEL KOBORI: EYA BEWA ORI LAWADE EYA WA WA FARI MAMA
FARI EYA TUTU BELEKE ORI FELEKEKE ORI
FELEKEKE MAMA FARA.

SUYERE DEL ELLA TUTU A EGGUN: EYA LEKE ENI LEKE EYA TUTU
MOFORI BAWAO ERI MALAGUIDI EWE EWE OGGUN YANYA OTE OGGUN
MASHE NIGUEGUE OGGUN MALA YENI AWO IFA OGBE SHE
BORIBOSHE.

REZO: OGBE SHE ORIBONOSHE ALALALELEKUN SHANGO OBONIBOSHE


ORI OMO OLUO ASHE ARANLALE BI EWA OGGUN IFA ENIEWA OGGUN
ORIBOSHE ATENI LARA ONIBARANIREGUN ENI FIFE OYA ANIRE-
YE ONIBOSHE ENIFA INLE IYESEWA IFA KAFEREFUN SHANGO,
KAFEREFUN ORUNMILA KAFERFUN OYA.

SUYERE DE ESTA CEREMONIA DEL EYA TUTU:


EYA LOWE ENI ELEWE, EYA TUTU MOFORIBAWAO
ORI MALAWENI EWE EWE OGGUN YANYA URO
OGGUN MASENIWEWE AWO MALAYENI AWO IFA OGBE SHE
BORIBOSHE.
AWO OBORIBOSHE.

SI EL EGGUN ES AWO SOLO SE PONE EL SIGNO.

REZO: OGBE SHE BOLOBOSHE AYE BALOSHE OSU OSHIKALIKA NI


NI PAUBESHE NILA ADIFAFUN ODIDE ABANKEKE ADIFAFUN ODIDE
TIOLOSI IWOSHALA.

REZO: ODE LAIWO ADIFAFUN ORUNMILA UNLO IGBO OFE TILE IGBIN
AGBANI JORO JORO IWO OPEO OLORUN LODAFUN ELEGBA OPEO
OLORUN ODE OPOLOPO OWO OPOLOPO ASHE SODAKE UNSORO OBINI
ODE OFETILE ASHURI OLORUN AGBANI OMO OSHOSI ODE ODARA
OPOLOPO OWO KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN AYABA OBA MANIBU YAKUA SILE ODOÑE ASHABA

29
NIADA ADA OGGUN OFO LERI TOKU EYI NI GBOGBO ENI ARAYE NI
OFO TURA LADE NI LATIBA NI LATIBA OSA UMBO ELESE IGI ERO
ESON LABA ERO NI ADIMU OBA LODAFUN OSHUN MORI YEYEO OBA OFO
AI OTI AYRANI ENYA ASHIRI NI ADA OBA ORISHA.

REZO: ADIFAFUN OLOFIN MEBBO ESE LOKIKAN MASIBU GBOGBO


ARIANA OBAYE ELEWE MOJABAE FAYA SABERE OMI SHANGO ODIDE
EAYIA SE OLORISHA ARO ERE FERDA BE LODAFUN SHANGO.

OGBE FUN

30
REZO: OGBE FUN FUNLO IKU PUANI ORI BAWA IKU MAYOYORI WANI
ADIFAFUN ERUBA OUN LOFE OMA OBATALA ASHO LEBO, JEKUA
OSHUSHE IGUNGUN MARIWO LEBO, AIKORDIE MEYI LEBO,AKUKO
MEYI LEBO, EKU, EYA, AWADO, LEBO.

SUYERE PARA HACER ASHINIMA:


--------------------------
OGBE FUN FUNLO ENI OYA EWE ASHINIMA ELUDERE OGGUN YEYE OGBE
BA ILE, OGUNDE OSHE ARA IKOKO OGUNDE ARIWO TALE.

REZO: ORUNMIA ADIFAFUN KUBITE TEKAYO OKUNI OLAFUN LAISHE


OBINI EURE MEYI LEBO ADOFA OWO LEBO OLOFIN OFUN OBINI
ODARA IYAWO KUBITO OLOTIYAKO LOWO ARAYE META ODDUN LESE
IGBO, LESE ELEGBA ASHIRI LESE IBU ODE, LODAFUN ELEGBA,
KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: OGBE FUN FUNLO IKU UNLO ARUN UNLO, EYO UNLO, OFO
UNLO,IÑA UNLO, ARAYE UNLO, ALKOBA UNLO, OKUMOLORUN INLE,
OGBE FUN FUNLE FOSHE FUNLO OLOGARO GOLOWO OMO LAYE
OZAIN MOWO OZAIN OSILITUKU WOWO LAYENI OMO OZAIN IÑA
OGUNERI IFA OMO OGBE FUN FUNLO ORUNMILA ENI OYA,
OTURAO, LODAFUN ORUNMILA, OBATALA OYE OMORABISHE.

REZO: OGBE FUN IKU FUESAI ORUGABUN YEKI WASI EKUAL ADIFAFUN
ERUGBA ESILOPE ESE OBATALA ASHELESE JEKUA ODUSHE GOROGUA
MARIBO DIDE AFEFE OTE AFEFE ETA SALUD AYE.

REZO: ARERE EGGUN YIYEKU NO WAYE SHANGO YEYEREKUN EGGUN


MOLELE EGGUN SARAYE OBA KORDARE EGGUN A WAYARE IBA OLORUN
KOFIEDEMO EBBO KAYIKO EGGUN EBBO KAYIKO OBA.

REZO: OGBE FUN FUNLO FOSHE FUNLO OLOGAROGOLOWO MOWO OMO


LAYE OZAIN OSILIITKU WONWO LAYENI OMO OZAIN IÑA OWERENI IFA
OMO OGBE FUN FUNLO OMO ORUNMILA, ORUNMILA ORUBO.

REZO: ABITA LOGUN ORUNMILA, ORUNMILA NIKAN TIWO KOMO, OGGUN


NI EKETA IMALE KOFIDAN ORUNMILA UMANI ERU IFA, OKUNI
KAMPURU ORUNMILA TO BA NIKI IKU ONA LEWA, EDIBADA ABA
OLOWARE AKUBI ETU ALU KUBI EKERI AGBA NI IKU ODIJA ABITA
TI ORUNMILA, ODIJA ALAFIA BURURU APATAKI IMALE ALA KAIYE
IFA ALAFIA. LODAFUN ORUNMILA.

SUYERE: ONIDE KUYO NIDE, AYARAWO ONIDE KUYU NIDE AYARAWO.

SUYERE: BARIKU MEBAYA ELEWE WEYI, WEWEYI WEWE OMO BARANU,

31
MEBAYA EYE MEBAYA MONA OFO MEBAYA.

SUYERE: AKUALOYARE ABATILODE EGGUN IKU OFONA.

SUYERE: OGBE FUN FUNLO OWONIKI AMAIYEGUN OMOKEKERE.

SUYERE PARA ASHINIMA: OGBE FUN ENI OYA OWO SHINIMA FLUEDERO
OGGUN YOYA EGE BAILE FLUDERO OGGUN YOYA EGE BA ILE, OGUNDE
OGUNDE ISHE ARA IKOKO OGGUN DE ARIWO.

SUYERE: ONI KUYU SIDE, ONI KUYU SIDE, ONI KUYU SIDE,
AYARABE IALO AFEFE UNTE, UNTE ISLE AFEFE LAE, IKU
KUASI IKU MAYEBI OSI NI OPA.

REZO: ORUNMILA ADIFAFUN KUBITO TOKAYO OKUNI OLAFUN LAISHE


OBINI EURE MEYI LEBO ADOFA OWO LEBO OLOFIN OFUN OBINI ODARA
IYAWO KUBITO OLOTIYAKO LOWO ARAYE META ODON LESE IGBO
LESE ELEGBA ASHIRI LESE IBU ODO, LODAFUN ELEGBA,
KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: ABURE PERRE, PERE, ADIFAFUN ORUNMILA MOBUAN MOBO


MOBUAN ORISHA IKU ALASHO ALASHONA.

REZO: OWENIKU AGBA ASHIRI AMAIYEGUN, LESUN, LABO LERI OGGUN


SHANGO ATI AMOKERE, A LO AWONIKU EGUNGUN OMOKERE, AGBA
ASHIRI EGGUN EBORA OSHA IMOLE LODAFUN AMAIYEGUN.

SUYERE: OGBE FUNLO OWONIKU AMAIYEGUN, OMOKERE.

REZO: OGBE FUNLO FUNLO IKU, UNLO ARUN, UNLO EYO, UNLO
OFO,UNLO IÑA, UNLO ARAYE, UNLO AKOBA, OKUMOLORUN INLE,
OGBE FUN FUNLO FOSHE FUNLO OLOGARE GOLOWO OMO LAYE
OZAIN MOWO OZAIN OSILITU KU WOWO LAYENI OMO OZAIN IÑA,
IÑA OGUERENI IFA, OMO OGBE FUN FUNLO ORUNMILA, ENI
OYA, OTURAO, LODAFUN ORUNMILA, OBATALA OYE OMORABISHE.

+++
OYEKUN MEYI

32
REZO: OSHEIWONO OSHEKU OMO OLOKU AWO ONI OGBONI OGUNGUN
UMBOWNILE ORUNMILA OSORDE OYIYI EBBO ORINDILOGUA ABO KAN
OSHEIWOMO KOBO IYAKU EGGUNGUN BABA ALAGBANAGBA OKUNI
OLEJA IKONONIYE TADAGO ASHIKUELU OAJO OYEKUN AWO KOBO
OSODE OSHEIWONO OSHEUNLO EGGUN ADIFAFUN OMO OLOKUN AWO
KAFEREFUN EGGUN.

REZO: BABA OYEKUN MEYI ARIKU MADAWA EYO OGGUN SIGUN


MOLE POROREYARUN OÑI PO UN BABALAWO ADIFAFUN OGBE OLUWO
AGOGO, ABO LEBO.

REZO:
BABA OYEKUN MEYI BABA OLOFIN OYU INLE EGBA NIYERUN
EGBA AKUE LELE SHANGO OKO OMO ABBA AYE OWO ORINDILUGUN
BEWA OYEKU IFA SHANGO ATEFA ODDUN IFA OKUE DARA
ORUNMILA NI LARE IFA ODARA BABA MOKIO SHANGO MORARA
OBBA OKUELELE OYEKU MEYI BOYOMIWO AWO KUELELE BABA
OLOFIN ORUNMILA AYOYE ORUN OMI BARGABANI LEGUN.

REZO: OYEKUN MEYI BABA OYEDI ADIFAFUN BAREOKO OYO OYIMI


FUN OKANA REFU OKUDA.

REZO:
ADIFAFUN SHANGO OYIYI OPON EYA TUTU EKUADO EYA TUTU
EYIGUMEKUN ARUYE OTENURE AYE AIYE CONYE AIKU OFO ARUN
IKU OPA NI EGUNGUN KOPONI SHANGO KOPONI OLOFIN EYA
BATUTO UMBO WAIYE SEKUN ODARA LODAFUN SHANGO EYA
OMOLORUN KAFEREFUN OLEYE KAFEREFUN OLOFIN.

REZO: AYAYA OMONIFUN AFON BALE BELELE IROKI ADIFAFUN


AWOYENI OMOLUNI ORUN OSHUN AWONI ORUBO NATORI OMO OGBONI
OFOJI OMI OSI OGBO ERI ATUKESHU OTUN KAKARA EBBO YAFUN
AWON OÑI IFA INLE OSHUN OBAYEWO BEWA OBALU AYE OMOLU
ORUNMILA ORUN LALA OSHUN KAFEREFUN OBALU AYE KAFEREFUN
ORUNMILA.

REZO:
IWO OYE EMIOYE OYE SHESHENLA BOLOKE AWOSHE BOYUMO NIMO
ADIFAFUN EYA TINSHOMO WO LADE ODO AWONI EYA ORUBO AWONI
PIPO NIRE OMODE SHUGBO BORUKO KORUBO AREYE KORU ONI BAWO
LAWO OTA ASHELE ONIRAN ARAWO OMO OUN LALE ODO OPAWO
LEKE OPA ESHU LOLE OWORUN ÑAÑA BI ENITI ONIKU OKOTI
OSHEBO TOMO ARAYE DIDE AWO NAWO OKO ADA ATI OGBUN AWO
SE ODU AWO SIBERE SIGBONO IGBA TO MITALEÑ EYA ATI AWO
OMO ORE NI AWO OMO ARBAMU AWO AGBA SIFI AGBALERI IÑA

33
ASHE ESHU NI KOYEBI AWO OMO EYA OLE ELAYE ASHUGBO TITI
DONI OLONI AWO OMO ARAYE IKO AWO OMO EYANI.

REZO:
OKUNI KIAGE KEKO MAMU OMI LOWO INLE SHISHE MANU OMO INSHE
ILE LODAFUN ORUNMILA ADIFAFUN OKUNI KAFEREFUN ASHEDA.

REZO: BABA OYIYI MEYI ADIKU MADAWA FOFO FORO ORANIYAN


OMO OKUNI AKIO ALABARA MANA MANA SHANGO SHANGO OYA MINI
BABA ALAFIA OBA EYO LAMORUN IFE ALORUN OLOYO OBANIYAN
OBONIBOSHE AKINFA ADIE WAWASHE TI AGUEMA AKUA ODUDUWA
WAWASHE TIBONI ASHE OSHA LOWA OSHAGRIÑAN AIGAN INLE
IBARIBA EYOLA ORANIYAN OBA ALAIYELUNA.

SUYERE:
------
EYO PAPA FOCHO WAO SATORI ABORENSE BOBOIKU PAKOLEPA
ATORI.

SUYERE:
BABA IKU OSHEUWOMO OSHE UNLO EGUNGUN.

REZO: OSHEIWONO OSHEKU OMO OLOKU AWO ONI OGBONI OGUNGUN


UMBOWNILE RUNMILA SORDE OYIYI EBBO ORINDILOGUA ABO EKAN
OSHEIWOMO KOBO IYAKU EGGUN GUN BABA ALAGBANAGBA OKUNI
OLEJA IKONONIYE TADAGO ASHIKUELU OAJO OLOKUN AWO KOBO
OSODE OSHEIWONO OSHEUNLO EGGUN ADIFAFUN OMO OLOKUN AWO
KAFEREFUN EGGUN.

SUYERE: BABA IKU OSHEUWOMO OSHE UNLO EGUNGUN.

REZO: OYEKUN MEYI BABA OYEDI ADIFAFUN BAREOKO OYO OYIMI


FUN OKANA REFU OKUDA.

SUYERE: “EYO PAPA FOCHO WAO SATORI ABORENSE BOBOIKU


PAKOLEPA ATORI”.

REZO: ADIFAFUN SHANGO OYIYI OPON EYA TUTU EKUADO EYA


TUTO EYIGUMEKUN ARUYE OTENURE AYE AIYE CONYE AIKU OFO ARUN
IKU OPA NI EGUNGUN KOPONI SHANGO KOPONI OLOFIN EYA BATUTO
UMBO WAIYE SEKUN ODARA LODAFUN SHANGO EYA OMOLORUN
KAFEREFUN OLEYE KAFEREFUN OLOFIN.

REZO: AYAYA OMONIFUN AFON BALE BELELE IROKI ADIFAFUN


AWOYENI OMOLUNI ORUN OSHUN AWONI ORUBO NATORI OMO OGBONI
OFOJI OMI OSI OGBO ERI ATUKESHU OTUN KAKARA EBBO
YAFUN AWON OÑI IFA INLE OSHUN OBAYEWO EWA OBALU AYE OMOLU

34
ORUNMILA ORUN LALA OSHUN KAFEREFUN OBALU AYE KAFEREFUN
ORUNMILA.

REZO: IWO OYE EMIOYE OYE SHESHENLA BOLOKE AWOSHE BOYUMO


NIMO ADIFAFUN EYA TINSHOMO WO LADE ODO AWONI EYA ORUGBO
AWONI PIPO NIRE OMODE SHUGBO BORUKO KORUBO AREYE KORU
ONI BAWO LAWO OTA ASHELE ONIRAN ARAWO OMO OUN LALE
ODO OPAWO LEKE OPA ESHU LOLE OWORUN ÑAÑA BI ENITI
ONIKU OKOTI OSHEBO TOMO ARAYE DIDE AWO NAWO OKO ADA
ATI OGBUN AWO SE ODU AWO SIBERE SIGBONO IGBA TO MITALEÑ
EYA ATI AWO OMO ORE NI AWO OMO ARBAMU AWO AGBA SIFI
AGBALE RI ÑA ASHE ESHU NI KOYEBI AWO OMO EYA OLE ELAYE
ASHUGBO TITI DONI OLONI AWO OMO ARAYE IKO AWO
MO EYANI.

REZO: OKUNI KIAGE KEKO MAMU OMI LOWO INLE SHISHE MANU
OMO INSHE ILE LODAFUN ORUNMILA ADIFAFUN OKUNI
KAFEREFUN OSHEDA.

OYEKUN NILOGBE

35
REZO: OYEKUN NILOBE BABA AMALU KOMA ARUGBO NISHE EKUN
BAYE AVALO BOGBO NISHE AYALO OUN BISYE OMODE BAYA OMA
ARUGBO NITU AYE SHE OBIFIN OBIFA KONINIBO.

REZO:
BARA OYEKUN SEMI LOGUE RAULO ASHESE BODO LORISHA.

SUYERE:
ORO NIDE IKU DEDE OMI ODUDUWA AWODE TESIODE ODIRISHE.

SUYERE:
ARARA SOBEYEYO BADO AKUE DAYOKUN YEKU LOBE SOBEYEYO
BANOWI BAMIESI YEKU LOGBE.

SUYERE:
OKOKIDI IKIDI KUADE OMO DUDU DESHESI OKOKIDI IKIDI KUADE
OMO DUDU DESHESI AWO.

REZO: BABA ODAJUN RA UNLO LORI ESHESI ODO ORISHA.

REZO: ONILA SHANGO Y EBELLI OBATALA NI OLOGUN NI ORUNMILA


ORONIN SHAGUE OFA OLLEGUNGUI EGUIN ECHIGUELLE OLIROBO
NINCHE COLA OYA ONI SHOSHORO ICRINOCU GUEGUERE COLLE
KOBAYO ELIROBO NI TA LLECHE COMO FICAN ILUA TOBAFO PE
LE OLLE EBBO LUBO EGUO LA MELLO.

REZO: OGBE EKO OYEKUN OGGUN OLOKOSHE EYANKA ELULU EYIOSA


EIYE, LODAFUN OZAIN, KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: UMBOIFA INLE OLOFIN AWO MERILOGUN OMO IFA


OUNTISHE ATEFA AYO OMODE OLOFIN OMO LAYE LOVI OMO OLUO
INTORI KEKERE ODDUN.

OYEKUN IWORI

36
REZO: OYEKUN WORI ADIFAFUN OKUNI ELEGBARA OWO KAFEREFUN
OSHUN, LODAFUN ORUNMILA.

REZO:
EPANDIKI O EFANDIKI ESHANDIKI OKO SHAMBAKIRAN. ADIFAFUN
ORUNMILA OFANDIKI OKO SHAMBA KIRAN. ADIFAFUN ORUNMILA.

REZO:
INSHO ADIFAFUN KETA ABOÑU, IÑA KOYEBEFA, IÑI ONU OKUNI
OJUN OYEKUN IWORI PITI PITI LODAFUN ELEGBA, KAFEREFUN
ORUNMILA.

REZO:
OSUN OKAN SHOSHE ADIFAFUN LOBO ASHO PUPUA ASHO FUN FUN
LEBO.

REZO:
APUANDIKI, APUANDIKI ONI SHAMBA KIRIN LOYO ONI SHAMBA
INAN, ADIFAFUN ORUNMILA BARABANIREGUN.

REZO:
OYEKUN WORI OKO OWO KOLLELEBO LODAFORRIMU BORI KOYULO
INBARI EYELE MEYO BUYE AKUKO EKU EYA OBI OWO LA MEYO
OUYO. ORIRU BODIYO KETAOKOAYE KUN OPADO OYU MEYI OKI
ORI APADE ETU MEYI APADO IRU MEY APADO OYU MEYI OKI ORI
APADO ETU MEYI APADO EMU MEYI APADO IRU MEYI APADO IRO
MEYO.

REZO: OSUN OKAN SHOSHE ADIFAFUN LOBO ASHO PUPUA ASHO FUN
FUN LEBO.

SUYERE: OJA OSUN LOFIN KITUNIBA KAMARIKU KAMARI ANO,


KAMARI EYO, KAMARI OFO, ETC.

REZO: INSHO ADIFAFUN KETA ABOÑU, IÑA KOYEBEFA, IÑI ONU


OKUNI OJUN OYEKUN IWORI PITI PITI LODAFUN ELEGBA,
KAFEREFUN ORUNMILA.

OYEKUN DI

37
REZO: OYEKUN DI ORUNMILA ADIFAYOKO OLO U YUEKO ORUGBO
ORUGBO, AKUKO, EURE YARAKO, AYA, EBEYO, OWO IWA, BOGBO
INKAN ARAYE EBEBIKAN LONLE ILE OLOFIN.

REZO: OYEKUN DI OLORUN LATIKU ORUN KANTARI OYEKUN DI.

REZO: OYEKUN DI LERI NI BOGBO ORISHA PINU OLOFIN KURI


LATINO ORISHA LERI BOGBO KO KOGNA LENI ELERI NI AWO
ORUNLA ESI ELERI NI OMO MINU OLODUMARE MODDU KUESUN LO
ALODO IRE.

REZO: OLLOCUNDI ILO TIN UN OLORUN ALLECUIDI. ORUNMILA


ADIFALLOCO OLO ILUOCUO ORUBO OQUE EURE YARAKO EKU,
EYA, EBELLO EGUE IGUABOBO INCARALLE EBICAN LOALO ILA
OLOFIN. OLLATUN OCU OLORUN OTI OLLECUIDI ELEUN
AGUORIEBIARI OBA OCUN ANIALLE A LA ILU OCUN AGUORI.

REZO: OYEKUN DIDI ADIFAFUN ALLE TONLOCO ODA ADIE EYELE


LEBO. ALLOILUN ECUN AWO RIRE AWO RIRE BIERI OLALLE
ALOLLUN A EKUN AWO RIRE.

REZO: OYEKUN DI LERI NI GBOGBO ORISHA PINU OLOFIN


KURI LATINO ORISHA LERI BOGBO KO KOGNA LENI ELERI
NI AWO ORUNMILA ESI ELERI NI OMO MINU OLODUMARE
MODDU KUESUN LO ALODO IRE.

REZO: OYEKUN DI ILO TIN UN OLORUN ALLECUIDI. ORUNMILA


ADIFAYOKO OLO ILUOKUO ORUBO OQUE EURE YARAKO EKU, EYA,
EBELLO EWE IGUABOBO INCARALLE EBICAN LOALO ILA OLOFIN.
OYATUN OCU OLORUN OTI OLLECUIDI ELEUN AGUORIEBIARI OBA
OKUN ANIALLE A LA ILU OKUN AGUORI.

REZO: OYEKUN DIDI ADIFAFUN ALLE TONLOCO ODA ADIE EYELE


LEBO. ALLOILUN ECUN AWO RIRE AWO RIRE BIERI OLALLE
ALOLLUN A EKUN AWO RIRE.

OYEKUN IROSO

38
REZO: OYEKUN BIROSO AWO OTI OLOFIN TULO SHWO SADU MERIN OTI
OWO IWOKO, EBEYO ALA, ERI, BOGBO INTORI AYE KURBO OTIBE
EYELE ABO INTORI IKU.

REZO:
OYEKUN IROSO, OGUO OTI OGUO IGUOBO ABOLLE ALA ORI
GOGO INTORI ALLO CURBO OTIBO ALBA LEBO INTORI IKU.

REZO:
OYEKUN BIROSO AWO KOMO OWOBIA ABANIRE AWO KOMO AKONE RI
IKU AWO KOMO AYE ADIE DUN DUN, BANIRE KOMO AWO
PARALDO OBARISHAWO KOMO AWO IKU ABERIKUNLO ONA BENIREGUN
AWO KOMO AWO AYO IKU AWO KOMO AWO OYEKUN BIROS ABONI
ORUNMILA OMO KOMO ABUYA IFA AWO NO ORUN.

REZO:
ABITI OMO INLE ABEYI AWO ADIFAFUN LODAFUN ORUNMILA.

REZO: OYEKUN BIROSO AWO KOMO OWOBIA ABANIRE AWO KOMO


AKONERI IKU AWO KOMO AYE ADIE DUN DUN, BANIRE
KOMO AWO OPARALDO OBARISHAWO KOMO AWO IKU ABERIKUNLO
ONA BENIREGUN AWO KOMO AWO AYO IKU AWO KOMO AWO
OYEKUN BIROSO ABONI ORUNMILA OMO KOMO ABUYA IFA AWO NO
ORUN.NOTA: AQUI NACIO EL GRAN PODER DEL HIJO DE IKU Y EL
GRAN PODER DEL HIJO DE IFA Y EL OPARALDO.

REZO: ABITI OMO INLE ABEYI AWO ADIFAFUN LODAFUN ORUNMILA.

SUYERE BBO LASHE EBBO LASHE


ONI IGBA OMO IKUN EBBO LASHE
OJOKORO ANGBE IKA.

OYEKUN OJUANI

39
REZO: OYEKUN JUANI BADAWA IFA OBA MAYIRE ELEGBARA BADAWA FA
AYORE LOKUN OBA YORE OBA LOKUN ELEGBARA IFA LAYE
BEITA IRE ASHEGUN OTA LESE ELEGBARA UN BATI AWO
BOGBO OUN BAYE OLUWO.

REZO:
INTORI ARAYE OUKO ELEBO INTORI IWABOBO AKUTA ELEBO AIKU
NIARE.

REZO:
OYEKUN ONIGUA ADIFAFUN OBINI INTORI ELLO IKOKO EFUN
KUPA EYELE LEBO ADIE.

REZO:
IYERE O BABA ETIKA OSHEGUN FUN KOLOSHEGURE COBO OMASHE
LONI ESETONSHE AKUKO ADIE AGUTAN EBEFA OWO.

REZO:
ORUNMILA ADIFAYOKO ODAFUN A IKU OWO NI ORIN.

REZO:
ADIFAFUN OBATALA LERI OMO ILEWA INTORI ARAYE LATI ILE
OYEKUN OJUANI OBATALA UNLO ILE IÑA LOFEKEBA YOKO SHILEKUN
ILE ARAYE IÑA KURUMA SHANGO OGGUN ATI OSHOSI IFA NI
KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO:
BADAWA IBA OBA OMAYERE ELEGBARA BADAWA EFA ELE OYERE
LEKUN OBAYERE OBALEKUN ELEGBARA UMBATI AYE UNBATE AWO
WAWA GBOGBO CABAYE OLUO FARE.

REZO:
IGUI INTORI OYO LAYO OPA KOFIADENO AYA ARUBO ORUN ONA NI
ADA GBOGBO TENUYEN YOURO ABITI LARI LORUBO EKU, EYA,
EPO, OWUNKO, MEDILOGUN OWO.

REZO: ADIFAFUN OBATALA LERI OMO ILEWA INTORI ARAYE LATI


ILE OYEKUN OJUANI OBATALA UNLO ILE IÑA LOFEKEBA YOKO
SHILEKUN ILE ARAYE IÑA KURUMA SHANGO OGGUN ATI OSHOSI IFA
NI KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: BADAWA IBA OBA OMAYERE ELEGBARA BADAWA EFA ELE


OYERE LEKUN OBAYERE OBALEKUN ELEGBARA UMBATI AYE UNBATE
AWO WAWA GBOGBO CABAYE OLUO FARE.

40
REZO: IGUI INTORI OYO LAYO OPA KOFIADENO AYA ARUBO ORUN
ONA NI ADA GBOGBO TENUYEN YOURO ABITI LARI LORUBO EKU,
EYA, EPO, OWUNKO, MEDILOGUN OWO.

41
OYEKUN OBARA
REZO: OYEKUN BARA ALORDAFUN OSHUN LO OSAIN OÑI SHANGO
SHEBE SHINTILU OSUSHE MUTI ESHIN NILOKO SHISHE IFA SHEMI
OSHUN LONSHE OLUFINA OPOLOPO OTI OÑI SHANGO.

REZO:
OYEKUN BARA OLODOFA ESHU LOQUI MALU NI MALU AKUSHEWI TI
OSHI MI BOKOSHISHE BI TONSHENILA FASHE NIBA ABALE NI
TISHE OBINI AMBIMU PAWALE NO KITIM IYA LONA AKUKO UN
BERESI MI PAMALE LONDE OMO OLOFIN. OYEKUN BARA MOFOKO
SHOKUOLLO KAFEREFUN OBATALA, KAFEREFUN ESHU.

REZO:
----
ADIFAFUN IFA IKU YOYE ADIFAFUN ITA LUBA OLEFANA SOFA
NIKUA MAMETA LODO SHEDE LADE SHOKA LUDO EKUN, ADIE DUN
DUN, ISHERI META, EWEFA OWO LOKE OMA AYE RERE OMA AYE
KERE OMA AYE IKUPA KEKE IKUPA MAKI ASHEBO PASHAN ELEBO,
KAFEREFUN OZAIN, LODAFUN OBATALA.

REZO:
----
OYEKUN BARA LODAFUN ESHIN LO OZAIN SHANGO SHINTILU
OSUSHE MUTI ESHIN NILOKO IFA SHOMI OSHUN LONSHE MAMU
OLUFINA OPOLOPO OTI OGU WERE NINSHE OMO OLOFIN LODAFUN
OZAIN KAFEREFUN ABOÑO OÑI SHANGO.

SUYERE:
ESHIN KIKO, ORO ASARELE ONI SHANGO WERE WERE NI TO SUN.

REZO: ADIFAFUN IFA IKU YOYE ADIFAFUN ITA LUBA OLEFANA


SOFA NIKUA MAMETA LODO SHEDE LADE SHOKA LUDO EKUN, ADIE DUN
DUN, ISHERI META, EWEFA OWO LOKE OMA AYE RERE OMA AYE KERE
OMA AYE IKUPA KEKE IKUPA MAKI ASHEBO PASHAN ELEBO,
KAFEREFUN OZAIN, LODAFUN OBATALA.

REZO: OYEKUN BARA LODAFUN ESHIN LO OZAIN SHANGO


SHINTILU OSUSHE MUTI ESHIN NILOKO IFA SHOMI OSHUN LONSHE
MAMU OLUFINA OPOLOPO OTI OGU WERE NINSHE OMO OLOFIN
LODAFUN OZAIN KAFEREFUN ABOÑO OÑI SHANGO.

SUYERE: ESHIN KOKO, ORO ASARELE ONI SHANGO WERE WERE NI


TO SUN.

42
REZO: OYEKUN BARA OLODABA ESU LO KIMOLU NI OKUSENI TE ESIN
NI LOKO SESE NI TOASEMI LAFOSE NIBA ABAL BONSE OMO
OLOFIN.

43
OYEKUN OKANA
REZO: OYEKUN PELEKA ADIFAFUN OKANA OYEYU OBARA YIRE WA
OBINI AYE OLONU OGUTIYUN LARIFUHN LODI IKU OYEKU PELEKA.

REZO:
IDI FORISHE MOLEGU BABA ILINGUO AUN MODIA NO EIFE
CAPADA KORIMIO LIRE META OTAPI BABARE LO CADAMO MOCHI
ILUDEDE SAGUA LEGUA COCURI RE OLEDAO OBINI LO CON
LOGUN ORUBO AKORDIE ETU MELLO, EKU, EYA, EWE JARA JARA
ABEFA OWO.

REZO:
----
OYEKUN OKANA KARA AWO WITI EFAN AWO IBANA ADIFAFUN
IMPEGUO OKARAN YAKUN IMPEGUO OKARAN WAMPO OMO OWO
WAMPO LODE ADIE MEYI ELEBO OWO MEDILOGUN LA MESA
UOSAN.

REZO:
----
ADIFAFUN OKANA YEKUN AGRIA BLENIRE IFA EGGUN AGUANI
LOKUN LERI FIFESHU LERI EGGUN OKUA AKUARI EGGUN FIFESHU
AOBANI OLOKUN OBANIRE ALAKUARA YALE OGUANI IFA OLOKUN IFA
KAFEREFUN OLOKUN Y AAYE.

REZO:
----
OYEKUN PELEKA ADIFAFUN OKANA YEKU OBARAYIRE YA OBINI AYE
OLONU OMO TITUN LARIFUN LODIKU OYEKUN PELEKA ADIFAFUN
ELEKUN OMO BARAYAN OKANA YEKU OYEKUN PELEKA EGGUN EFU
OBARADARASE NI ELEKUN OBAYEKU LARA LARA LAYEBAISHE
SHELERI OYEKUN PELEKA OKANA YEKU MODAWA AMOYARE MOYARE
YOYOUN LEKUN ELEKUN OMO LERIFUN LEDIFUN.

REZO:
ODARA BI OSHA OYE AWO OSHAKUNODA, OMO OSHA TIRO OFIN
TOKUN AGBA ENI OSHA EYE EKUN SHINAYAKUA BABA ERIN, EFUN
KAFUN TOLE AYE, EKUN OBANI BOSHE OSUN KAFUN TOLE ILEKE AWO
LAYE EKUN, NIYE BABA ERIN OKE ENIFA OSHA BABA OSUN ASHE
ORI BEWA, BABA NILEFUN OSHA ORI AGBANI BOSHE BABANIFA
OLORUN EFUN LOWA, ORUN LOWA, OSUN AYEGBE ENI OSHA BABA
OLOFIN LOWA AYEGBE ENI OBOLOYO YEMAYA LANIRE SHANGO BI
OSUN BABANI IRAWO OBATALA BABA IROKE BOWAO OMO ONI AYE
OSHA IFA NI KAFEREFUN OBATALA, KAFEREFUN SHANGO, YEMAYA,
OSUN, LODAFUN ORUNMILA.

44
REZO: ADIFAFUN OKANA YEKUN AGRIA BLENIRE IFA EGGUN
AGUANI LOKUN LERI FIFESHU LERI EGGUN OKUA AKUARI EGGUN
FIFESHU AOBANI OLOKUN OBANIRE ALAKUARA YALE OGUANI IFA
OLOKUN IFA KAFEREFUN OLOKUN Y AAYE.

REZO: ODARA BI OSHA OYE AWO OSHAKUNODA, OMO OSHA TIRO


OFIN TOKUN AGBA ENI OSHA EYE EKUN SHINAYAKUA BABA
ERIN, EFUN KAFUN TOLE AYE, EKUN OBANI BOSHE OSUN KAFUN
TOLE ILEKE AWO LAYE EKUN, NIYE BABA ERIN OKE ENIFA
OSHA BABA OSUN ASHE ORI BEWA, BABA NILEFUN OSHA ORI
AGBANIBOSHE BABANIFA OLORUN EFUN LOWA, ORUN LOWA, OSUN
AYEGBE ENI OSHA BABA OLOFIN LOWA AYEGBE ENI OBOLOYO YEMAYA
LANIRE SHANGO BI OSUN BABANI IRAWO OBATALA BABA IROKE
BOWAO OMO ONI AYE OSHA IFA NI KAFEREFUN OBATALA,
KAFEREFUN SHANGO, YEMAYA, OSUN, LODAFUN ORUNMILA.

45
OYEKUN OGUNDA
REZO: OYEKUN TEKUNDA LOBINA NASA OYO OPA OTA KUKU WORA
ADIFAFUN ABEREGUE LUBA OMO ORUNMILA KOBA OGGUN TITIWO
BEBERE OLOTURA AGOGO LABINIKU TENIYE EWE OGUMA IFA NI
OTA OJOJO EBBO ADIE, EKU, EYA, OWO TETEBORU.

REZO:
OYEKUN OGUNDA INTORI ARAYE KAFEREFUN OSHUN OLOFIN ESHU
AKATA BOMI OMI AMUOKOTE MOSU SOYO OSHE LOTI LOSE AUN OTA
ORUNMILA OLOFIN DIRE LOFA ORUNMILA.

REZO:
INTORI EYELE NI LETE AWO IBASEN BONO NO LOLO ERO LOMBA
TUMBA AWO RERE NI ADIFAFUN TOBO SHIWI IFA OWUNKO ODDUNDE
ASHO TELEDI INTORI OKUNI ILE LONA, LODAFUN OBATALA.

REZO:
INTORI ARAYE EYELE LEBO INTORI IGUABOBO AGUTAN LEBO
ORUNMILA IFAYOKO LODAFUN EGGUN AYAKA.

REZO:
ORUNMILA ADIFAYOKO OGGUN AYAKA.

REZO:
APATO MABIRAN AQUITE MABIBELLI EFIN ABILOGUE SHAUNDATI
LARE ILISHU RANIPO ARDE MAMAKE BABA SHIKE IGUIORIBE
OLLOKU TEGUNDA LOBINA NASA TITI GUO LELERE ELETURA
AGOGO LEBO LEOBABEBINKA TENULLA OGUOAGUMA IFANI OTA
OFOFO LEBO OKU EYA.

REZO: OYEKUN OGUNDA INTORI ARAYE KAFEREFUN OSHUN OLOFIN


ESHU AKATA BOMI OMI AMUOKOTE MOSU SOYO OSHE LOTI
LOSE AUN OTA ORUNMILA OLOFIN DIRE LOFA ORUNMILA.

REZO: INTORI EYELE NI LETE AWO IBASEN BONO NO LOLO ERO


LOMBA TUMBA AWO RERE NI ADIFAFUN TOBO SHIWI IFA OWUNKO
ODDUNDE ASHO TELEDI INTORI OKUNI ILE LONA, LODAFUN OBATALA.

46
OYEKUN OSA
REZO: OYEKUN BIKUSA KUKUTE KUKI ADIFAFUN OGGUN ATI OSHOSI.
DARIKO OYEKUN SA KAFEREFUN OYA, ORUNMILA ADIFAYOKO
ALADAFA AWO ALADAFA OTOKE TOYO INA MEYI INYA LOWO ODSA
NITO LOSUSHU KOMANDI KOLILU EDAN ATOKE TOYO ORUGBO
AIKORDIE, AKUKO PUPUA ELEBO.

REZO: KUKUTE KUKADIFAFUN OGGUN Y OSHOSI DARICO YOKUNSA


KAFEREFUN OYA ORUNMILA ADIFAYOKO ALADAFA OWO ALADAFA
ATOKEOYO OÑA MEYI INYA LOGUO ASONITO LASUSHU KOMANDIO LILU
EDAN OLOKU ATOQUE TELLO ORUBO AIKORDIE AKOKO PUPUA.

REZO: AGOI OMODE AZOWANO OMOLITASA TASA NIWA GUDU UNLO AZON
MALITE OBINI ODARA OBEYAWO OKUNI OPOLOPO OWO ALAGBA AGBA
ODARA NANU IYA BOGBO AZOWANU, ENIMO OTERI BASHO KUKUTONI
LE ZANGBETO DAJONI NILE BABA EGUNGUN ORO AWO IKOFA AGOI
ARIKU LODAFUN ORUNMILA, MAFEREFUN AZOWANU IKU.

SUYERE: AGOI WIYEBO AGOI KOIYEWO


BABA EGUNGUN, ONIFA ARIKU.

47
OYEKUN IKA
REZO: OYEKUN OYEWODELAKA ADIFAFUN OYEKUN ADIFAFUN IKA.
OYEKUN BIKA ALAKE EDON ADIFA OYE OKA NOGBATI TIN ISOPO KUN
EKU, EYA TIO LA SHAWO.

REZO:
IFA NIRE ERE AWADO OMO OLOFIN OMONI SHANGO ABURA IÑA
OLOTE MEYA ADIFAFUN ORUNMILA, LODAFUN IBEYI ORU EDUN
LOBAYE EGGUN ABURE ÑAÑIRE AWO ITUTO BILAYEO NI IFA
KAFEREFUN OLOFIN AWO ELE TTUTU MOSHE OBANI YEKUN ELLA
NIRE OLOFIN Y ORUNMILA.

REZO:
LEJE EL LERI OKURIN OROGBO IGBA DUDU ELEJE OKANA IKU
BIÑI.

REZO:
OYEKUN BIKA LERI MESAN ABALODO AWO ILE GUNGUN ELEMARE
EGGUN AWO KORO IWA EGO KAFEREFUN ASHEDA, KAFEREFUN OPA
IGUI LERI MESAN.

REZO:
OYEWODE LAKA ADIFAFUN OYEKUN ADIFAFUN IKA OYEKU BIKA
ALAKE EDON ADEFA OYE UN OKA WATI FIN WOSHOKUN TROLA
SHAWO.

REZO:
OYEKU BIKA LOMI OLASHO ORUNMILA AWAKAN MADAJUN OJO
ORUKO OBI ISHEYI SOROPE ORONIA JUN OLORI BURUKU OFI
ORIYA IGUI ODIOLODI OFI ISHEWE LU IGUI YUBU.

REZO:
IGBA, 41 CARACOLES, ORO, PLATA, COBRE, BRONCE, ESTAÑO,
PLOMO, PLATINO, HIERRO, MARFIL, ALGODON QUE SEA DE LOS
SANTOS OLEOS, ERO, KOLA, OBI, OSUN, ORUGBO, IYEFA, IGUI
PEREGUN, 4 KOIDE, OTI, EPO, EFUN, ASHO FUN FUN, ASHO DUN
DUN, PUPUA, OÑI , OPOLOPO OWO.

SUYERE:
OLAÑO OLAÑO OUN OTA EWE BARA
OLAÑO OLAÑO OUN OTA EWE BARA.

SUYERE:
IKUTOPA OJUBA ONOPOWO.
SUYERE:

48
OJO OWORO TIBI OLOWO NINU
OLOWO GOLOTO IMOFA GELOTO
OJO OJO ASHE IMEFA
NONI OKO ISHERODO
YON A MA NONWO
YON A MA NO RA.

REZO: IFA NIRE ERE AWADO OMO OLOFIN OMONI SHANGO ABURA
IÑA OLOTE MEYA ADIFAFUN ORUNMILA, LODAFUN IBEYI ORU
EDUN LOBAYE EGGUN ABURE ÑAÑIRE AWO ITUTO BILAYEO NI
IFA KAFEREFUN OLOFIN AWO ELE TTUTU MOSHE OBANI
YEKUN EYA NIRE OLOFIN Y ORUNMILA.

REZO: AKIKARA IGBA IMIYA MUYA EGU AWO OYEKUN BIKA OMOLU
SOYAYA ILE OKOKON BOROMU BOLELE DE MI BASHEYA KOFIBORI
IÑIRI EYA KAFEREFUN BOROMU ADIFAFUN SOYAYA.

REZO: LEJE EL LERI OKURIN OROGBO IGBA DUDU ELEJE OKANA


IKU BIÑA.

SUYERE: IKUTOPA OJUBA ONOPOWO.

REZO: OYEKUN BIKA LERI MESAN ABALODO AWO ILE GUNGUN


ELEMARE EGGUN AWO KORO IWA EGO KAFEREFUN ASHEDA, KAFEREFUN
OPA IGUI LERI MESAN.

SUYERE:
“BABA LERI IKU MESAN, LERI IKU OPOLOPO LERI IKU ASHEDA
LERISO LERI YEKUN BIKA OYEKUN AZONA”.

REZO: OYEWODE LAKA ADIFAFUN OYEKUN ADIFAFUN IKA OYEKU


BIKA ALAKE EDON ADEFA OYE UN OKA WATI FIN WOSHOKUN TROLA
SHAWO.

REZO: OYEKU BIKA LOMI OLASHO ORUNMILA AWAKAN MADAJUN


OJO ORUKO OBI ISHEYI SOROPE ORONIA JUN OLORI BURUKU OFI
ORIYA IGUI ODIOLODI OFI ISHEWE LU IGUI YUBU.

REZO: IGBA, 41 CARACOLES, ORO, PLATA, COBRE, BRONCE,


ESTAÑO, PLOMO, PLATINO, HIERRO, MARFIL, ALGODON QUE SEA
DE LOS SANTOS OLEOS, ERO, KOLA, OBI, O SUN, ORIGBO,
IYEFA, IGUI PEREGUN, 4 AIKORDIE, OTI, EPO, EFUN, ASHO UN
FUN, ASHO DUN DUN, PUPUA, OÑI, OPOLOPO OWO.

OYEKUN TRUPON

49
REZO: OYEKUN BATRUPON IFA NI UNLOSILE ILARE LOKIN ILARE
OBINI PAMI KAFEREFUN ORUNMILA OBARABANIREGUN OLOFIN.

REZO: ADIFAFUN SHANGO OBA SALAMANO INLE OGGUN OPA ENI


BELE BELE BEKE ILE IKU MAWANI AWO ASARE AWO FILANI
OZAIN ODARA AWO ILEKUN, AWO FILANI OZAIN ODARA AWO
ILEKUN, AWO FILANI KOKE UNSORONITITONI SORO EGGUN,
LODAFUN OBATALA.

REZO: IFANI UN LOSINE ILARE YEKUN YAREDO PAMI MEFEREFUN


OLOFIN Y ORUNMILA OBARABO NIREGUN.

REZO: IFA ILARE, OKUN UNYE KUBAONA AKASHE EKO OBI META
INTOGGUN UMBAWA OTUKA OLUO AKOPOLA.

REZO: ADIFAFUN SHANGO OBA SALAMANO INLE OGGUN OPA ENI


BELEBELE BEKE ILE IKU MAWANI AWO ASARE AWO FILANI OZAIN
ODARA AWO ILEKUN, AWO FILANI OZAIN ODARA AWO ILEKUN, AWO
FILANI KOKE UNSORONITITONI SORO EGGUN, LODAFUN OBATALA.

OYEKUN TURA

50
REZO: OYEKUN TESIA AKIKI OLORUN OBI LOLUN MATI BIBIKOUGUN
AWO APIGUMI WATA ORUNMILA AKINE IDILA SARA AKUKO ABELO
WO ELEBO.

REZO:
OYEKU TESIA AKIKI OLORUN INIBOLON MATIBIBI KONGU OWO
APIGUNI GUATA ORUNILA AGUINO IDILA SARA AKUKO ABELO GUE.

REZO:
LLEBO NIBUNI ADIFAFUN ERONI MOYELE TINTIATE OMO OLOKUN
NIFA EBBO ADIE RE ELEGBA AKUKO.

REZO:
EKARU EKARU OMILE LODAFUN ORUNMILA INTORI OMO ADIFAFUN
OLOKUN ADIFAFUN SHANGO.

REZO:
UWOYUJO OMINO ADIFAFUN OBATALA OSHEREGBO UMBOBO UMBATI
OMARE.

REZO:
OYEKUN OTURA ASIA ADIFAFUN OMOLOKUN OZAIN OLORUN YODA ORI
INLE MABA DA LEYA OBANSHE LERI OMA ARONI MEYEYE OWA
OLOKUN ORUNMILA NIFA OMA OBAYENI AWO AUM ORIKANI META
BENI LAYE OMO OBAYANI AUM AWO AKINKUN OLO ORUN ABIBO
MARAYELENI AWO OLO ABIBO GONGO ORUN ADIFAFUN ISHENI
OBAYE LODAFUN ORUNMILA Y OLOFIN.

REZO: EKARU EKARU OMILE LODAFUN ORUNMILA INTORI OMO


ADIFAFUN OLOKUN ADIFAFUN SHANGO.

REZO: UWOYUJO OMINO ADIFAFUN OBATALA OSHEREGBO UMBOBO


UMBATI OMARE.

REZO: OYEKUN OTURA ASIA ADIFAFUN OMOLOKUN OZAIN OLORUN


ODA ORI INLE MABA DA LEYA OBANSHE LERI OMA ARONI MEYEYE
OWA OLOKUN ORUNMILA NIFA OMA OBAYENI AWO AUM ORIKANI
META BENI LAYE OMO OBAYANI AUM AWO AKINKUN OLO ORUN
ABIBO MARAYELENI AWO OLO ABIBO GONGO ORUN ADIFAFUN ISHENI
OBAYE LODAFUN ORUNMILA Y OLOFIN.

OYEKUN IRETE

51
REZO: OYEKUN BIRETE MOLALA AWO MOLALA INTORI IFA ARUN
MOLALA ABE OYU LAYE TINSHORE IFA OLOWO-POPO MOLALA AWO
TINSHORE IFA OSHE OSHANLA IFA MOLALA NI YABE OTARENI
IFA MOYARE NI LAYE MOLALA.

REZO:
----
OWO ADA ADIFAFUN IBINO NIRUBO ADIFAFUN ERU NILLO IBEYO
OBUOMELLO MAFEREFUN BABALU AYE.

REZO:
----
OPO CURETA ADIFAFUN ESHU BATILOMBIBE ACOSHE EYELE EMENI OWO
KAFEREFUN AGRINIKA ENI BABALAWO KIROSHILE NIKA.

REZO:
----
OYEKUN IRETE ADIFAFUN BABALU AYE KONIBO ESHI TETAN
OBATALA, EPO AKUKO, KOLONI, EIYOKO, OWO LA MERIN ADIFAFUN
ADA ADANIBI AYALUBERI ETUFO EYELE MEYI, ORI, OWO LA EPO
KARETE ADIFAFUN ESHU UMBALE VIE.

REZO:
----
OYEKUN IRETE MOLOLA AWO MOLOLA INERI ARUN MOLOLA ABE
EYULELE EYU LERUN TINSHORE IFA MOYARE BE IFA ORANLA
MELALA NI YABE OTORONI IFA MOYARE NILAYE MOLOLA NI
SHANGO YOROBO FUN BORI BEKUN INTOBI AWO MOLOLA.

REZO:
----
OYEKUN BIRETE YANA YANA IFA ABELEYERE IFA OBO ODEDI
ESHUN Y AYOBI ETA AGUA YEBA ARA EYEKU LOKUN ABONISE
SHANGO AWO OBAYOBI AWO OYEKU BIRETE BAYA BAGUARA BABARA
ABAYEKU OLUO POPO OYEKUN IRETE OMO EWE YEKUN NI
SHANGO A IÑA.

REZO: OYEKUN IRETE MOLOLA AWO MOLOLA INERI ARUN MOLOLA


ABE EYULELE EYU LERUN TINSHORE IFA MOYARE BE IFA
ORANLA MELALA NI YABE OTORONI IFA MOYARE NILAYE MOLOLA
NI SHANGO YOROBO FUN BORI BEKUN INTOBI AWO MOLOLA.
INTORI ARUN GIN GUN:

OYEKUN SHE

52
REZO: OYEKUN PAKIOSHE OBI OSHEMA EYELEO KAMA SHERUWO ILE
KENDE OMA FIRO OSHUN OBINI MEYI TANILO.

REZO:
NI MORE OYE PAKIOSHE EFU AGUATUN MELLA AFITORI MABO
OSHE ASHUN KAODERU UMBA OKULA ABANI OMO LLOMO ARUN IKU
LAMODI LOMBOLO LLUMU.

REZO:
OYEKUN PAKIOSHE NI MARI ALLO PAKIOSHER APAGUO OTRUN
MELLO APOTARI MOBO OSHE OSHUPA ONDENI UMBAICA ABAN
AMALLA MU ERU IKU LONDI TOUMBA IKU BOOMO LLUMU.

REZO:
ONI BIBE KORO GUAGUO ELA LAKAN AYAFO AKUKO LEBO OYEKUN
PAONE NIMORE SIYO PAKIOSHE OJO OWO LA MELLO OFOSI MABO
OSHUKA ODARU OMBAIKU LA ABAN OMO YOMILI ERU IGULANDI
TOMBLE YOMU.

REZO: ADIFAFUN BABARE ADAFUN ORUNMILA ESHU OSHUN Y EGGUN.

REZO: ADIFAFUN BABARE ODO FUN ORUNMILA ESHU, OSUN Y EGGUN.

OYEKUN BERDURA

53
REZO: OYEKUN BERDURA MAFUN ABA BARABA MAFUN ABA OFUN
MAYEKUN FUN YANZAN LELE BERELE FOGUEREMALELE OYEKUN
FUN MAFUN YEKU BERERE ORI OSHUN MERIYEYE MOLALA LALA
YERI YALORDE MORIYEYEE LELE OSHUN BEBERE OKANA YELEGUE
YELELE OYEKUN FUN YEYEBI OYA OMA YIRE AWO BADAWA. AWO
OBA ERI IFA KAFEREFUN LERI IFA KAFEREFUN ELEGBARA.

REZO:
OYEKUN FUN IGUI AWO ILE ADO IRO AWO IKAURO AKOSHAMABA A OFE
IBUNI ILE OYO SHANGO IBAURO ADIFAFUN OLOFIN UMBINA UNLO
ARA OMODE LOMBO ADA ADIE IBUN EFUN EBEYI ORO AWO LOMBO
EKU, EYA, EPO, EKO, OWO LAMEFA, OTUN, OSI.

REZO:
OYEKUN FUN OYEKUN BODURA IFA KUERIANO ODAFUN ORUNLA
OLOKUN.

REZO:
BEBE AWO AFIBOYA LOGUE NITOSHE TOSHISHE BALERI YAGUN
YAGUNANDIFAYESE KANFUN SHISHI LORAN OMO TINTUN MAFEREFUN
OGGUN MAFEREFUN ARRIKUE OWA SHURIKUI UN SHOLA KOKO
ARAYO ALA KAAKOLA AGUERE ALARA UNFUN BEROYANO ANDIFA
FOYO LABEBE AFUN MUAA OLADE YOMOFUN MENI EYELE ADIFAFUN
OSUN RONLORO INTORI OFO.

REZO:
KUKU ADIFAFUN AYO OKU TINSHOMA OLORDUMARE AKUKO LEBO IFA
DE AROGIO.

REZO:
MAFUN AWO BABAGUA MAFUN AWO OFUN YANZA LELE BERELE
FAGUERE MALELE OYEKUN FUN MAFUN YEKU BERERE ERI OSHUN
MORI YEYEO MALEBE LALAYENI YALODE MORI YEYEO ABEJENA
LELE OSHUN BIBERE OKANA YELEGUE YELELE OYEKUN FUN ESHU
LARUFA OBA YEBE IKU, IKU OLORIN, AWO DAGUA NI OSHUN
YEYEBI OYA OMAYIRE AWO MALAGUA AWO OBA ERI IFA KAFEREFUN
LERI IFA KAFEREFUN ELEGBA.

REZO:
ESHU OWEREWI UNSHOLE KOKAROYO ALAGA OROKONLA AWERE
ALOUN OFUN RERE YARU ADIFAYOKO OYETOURERE OFIN.

SUYERE:
OFUN MINI ALDEYANO (2 VECES)

54
ADIFAFUN OSUN OLORUN (2 VECES)

REZO: OYEKUN FUN IGUI AWO ILE ADO IRO AWO IKAURO AKOSHA
MABA A OFE IBUNI ILE OYO SHANGO IBAURO ADIFAFUN OLOFIN
UMBINA UNLO ARA OMODE LOMBO ADA ADIE IBUN EFUN EBEYI ORO
AWO LOMBO EKU, EYA, EPO, EKO, OWO LAMEFA, OTUN, OSI.

REZO: MAFUN AWO BABAGUA MAFUN AWO OFUN YANZA LELE BERELE
FAGUERE MALELE OYEKUN FUN MAFUN YEKU BERERE ERI OSHUN
MORI YEYEO MALEBE LALAYENI YALODE MORI YEYEO ABEJENA LELE
OSHUN BIBERE OKANA YELEGUE YELELE OYEKUN FUN ESHU LARUFA
OBA YEBE IKU, IKU OLORIN, AWO DAGUA NI OSHUN YEYEBI OYA
OMAYIRE AWO MALAGUA AWO OBA ERI IFA KAFERE FUN LERI IFA
KAFEREFUN ELEGBA.

+++
IWORI MEYI

55
REZO: IWORY MEYI YIGUI YIGUI MAYO MAYO ADIFAFUN KOKOLO
YEBEIFA TIROKEYA LAMPE SHANGO ARONI YEO ELEREPIN ORUNLA
LORUBO.

REZO: OSHISHE KOLORI MILLEKAN OKONI FINIGONI HANDU ADIE


ANI BABALAWO. LODIFAFUN ARERE ONI OLOKUN OMO AYA ARELELO
ORONOPIN IWORY MEYI YIGUI YIGUI MAYO MAYO ADIFAFUN
KOKOLO YEBEIFA TIROKEYA LAMPE SHANGO ARONI YEO ELEREPIN
ORUNLA LORUBO.QUIOLORUN ABO AKORDIE EKU EPO ABEFA OWO.

REZO: ASHESHE KODORA ALOSHIN KONI LLEGANARARENI PURU INA


GUEGUI IBADU ADIE CUN BABALAWO LODIFAFUN ARERE ONI LORUN
UBEALLARERE ARONIPIN EYA LONOBO KOLA ODENE NI MU
ABATASHOSHIN OKUTA GUERA LODE EMBORUSHOLA NATA PERE
BORO KARAIDEFAFUN AKATO AYARE NIBATI OLO RUN ENGUERE LEBO.

REZO: OTICOGUE SHOMO NIDE MAGUELE ADAFUN BALE TINSHO


MOIGUE ARUMBON AIDO DIE MELLE LEBO OWO LA MEYO MEYO ASHISHA
OMO ALARA OTONISHA YEKAN ORONIPINI EYA LENU SHOLA EREBEN Y
TINLA BORO BORO SOKO AYA OTAN ADIFA FUN OKOTE AYARE ARIMI
BATIALOKUN GUERENGUERE LEBO.

REZO: IFA ANULA BOBORO KOKO BOISHE BORE KARINKUNKU BORU


SHOLA AIDAFUN OLOKUN KOKOTO AYARE.

REZO: EBENEGU SHOLEN ORE BENINUN ABALU OKUTE BERE OMO


NIMA OMO ITI KONIOGUE ANUMIN PANIUN OLDE OUKO BORU SHOLA
INATA BOROBORO AYO, OTAN BORO, BORO KAMU ADIFAFUN
YOKAFUN OKOTO AYARE OWUNKO AKORDIE EYELE OWO LA MEFA
OKU EYA.

REZO: YIGUI YIGUI MOYO ADAFUN UMBATOLO LOORBA LODA BOBO


KEKE OMOLONGO ODAFUN YONLO ODE BALASA ODIYO ODERE ODE
BALASA ODERE EBO EWE META GUAGUA BANETA EL LEÑA Y UN EKO.

REZO: IFA O. ODIFAYOKO OKANIKO ENLE KOKORIOKO LELUN


KOKORIOKO RUBO KINKO MELLA AKORDIE ADIE MELLI ADOFA ELBO
FUN KORIKO YOMBA, LOIGODO OKON RESHEGUE ASECERO GRI GRI
LONIO BABALAWO ADOFA YOKO FUN SHEKERE DIBAYU TANTO LOYE
BABARE ARENI IGUS ARE NI ODI OFA SHEGUE ORONI MOLE OFE.

REZO: OSHISHE OMO LARA ATISHE KONI YEKAN ARONI GUIN NIPONI
IBA DUADIE UN BABALAWO LODIFAFUN ARERE ONI OLORUN AYAERELO
ARONI GUIN EYA ABEMEBU SHOLA ARE BEUN MABADA SHO ESHUN
EKUTA GUEREGUERE NI OMO ITIKOKO MOPE ORUN OSHUPA NI OMODE
BARUN SHOLA BORO SOKO AYO OTA BORO KARUN ADIFAFUN KOTO
EYELE.

56
REZO: AKASO FARATILE LODAFUN KONISA, BOGO ODI AKUKO AKOFA
EKU EYA EBETA AOGUO ADIFAYOKO AKORIDO KULE KONKO LELUN
KORIKO ORUGBO ADIE MELLI ONLE OKOFA EKU EYA EBETA OWO.

REZO: IWORY MEYI AKUSHERALA OTOSHE NI YEKU ALERE NI AJALDA


OGOLDE DIESDE EYELE IBO.
AWO SHEKE ESOKAN QUIERE GRIGRI OLOMA TOLO FALLE GUALE
ALIAKA LODAFUN ORUNLA ORUBA AKORDIE AUKO IGUALE META
ERU EYA EBETA OWO.
DICE QUE LA PERSONA ESTA MUY MAL Y QUE EL COJO NO PUEDE
CORRER; Y EL QUE TIENE UN SOLO MEDIO NO PUEDE SONARLO.
DESPUES DE LA ROGACION USARA UN PAÑUELO TODOS LOS DIAS Y
ASI VERA SU ADELANTO Y LO QUE DESEA.

REZO: ASHIBE OLARA AWO ATOSHI KONIYEKAN OBINI LANLA NIBANI


NIMU NI BANDU ADDIE ODAFUN ADERE OBINI AYA OLORUN LOMU
OKAN IÑI KIROSHEKE ESEHAN GUIRI GUIRI LONA ADIFAFUN
OBINI AYA SHEKERELUBA OYUPAN UNLE YIWI MAYO MAYOADI AFUN
TOKOLUBA OBINI UNLEUN LODE EPEITI ASHISHELEOGODO NISHOYU
KEK TOLOKUN ADAPA ALANLA KUTIFIKO GBOBO ARAISHE TOLOYU
OBINI KARAWA LODAFUN OBANLA KAFEREFUN OGGUN, SHANGO ATI
OZAIN.

REZO: IWORY MEYI AWO OMO NIFA ENI IFA ELEGBARA AWO OMO
NIFA UNSORO AWO OMO NIFA AFEKU ELEGBA AIBALE AIYA SHON
SHON LOMA OYU OBATALA OFORANLE OBATALA ILE ORUNLA EGGUN
BABA ELEGBA IBURA IFA SHANGO AGBORAN OSHE OMOLO OMA
MOTUMBA O IWORY MEYI AWO OMO NIFA MAFEREFUN ELEGBA OBATALA
SHANGO ATI EGGUN BABARE.

REZO: ORI BAWA LORI IBE ONONIRE ILE IKU INTORI AWO ONIRE
LORI ABERE ORI OKANA GALERE LERI INA BEKE LESE SHANGO
ONI SHANGO KOGIELEKUN WA NI IRE AWO OSHE OBINI ARUN
OBARI INTORI IRE ORUNLA.

REZO: ASOPEMPE YARU ADIFAFUN SARUMI TIODOLORUN ABORI YUGU


ADIFAFUN ODE LEIBO OGIRI SAPALA EGIRI SAPALO AJUBU LU
KORIKO LODE OBODO ARUGBO.

REZO: SHEGUE SHEGUE SHEGUERE GUIRI GUIRI KAN GUILONO UMBATI


UMPON.

REZO: BABA IWORY MEYI OBINI META TA OFI OFI OLO ORISIRE
IGUERI ALELE IWORY IFA LOGUIFUN LORUBO EURE META ISHU ILU
META ERUSHI META OWO.

57
REZO: ATAKARA MATIKA AIRA UYO OMA ATANI KARA EYE OKOKO
MORELENI ADIFA BABA AKAFILA ELENO APOSHI APOSHIRE AWO
EWE IFA AKAKARA MATIKA AJARA JERI OMOLO IKI OPA SHORO SHORO
OFOTA KOTA KORU.

IWORI BOGBE

58
REZO: IWORY BOGBE IFA MAYEWE IFA AFELE ITI IKI ITI EWE
ANANAKUN ORUN BEBANI IFA ADIYOKO ONIBARABANIRE GUN ARA
BUSHE AWOMAYAWE AWO ADIYEKE ORI IFA OÑI SHANGO ONIWE OLOKUN
ONINI IFA.

REZO: IWORY BOGBE IFA MAYEWE IFA AFELE ITI IKI ITI EWE
ANANAKUN ORUN BEBANI IFA ADIYOKO ONIBARABANIRE GUN
ARA BUSHE AWOMAYAWE AWO ADIYEKE ORI IFA OÑI SHANGO
ONIWE OLOKUN ONINI IFA.

REZO: ALLA KONI ESEN AYA IWO KANKATE Y LLABE. MAFEREFUN


OLOKUN YALORDE OBINI SHESHE OLOGO ADIFAFUN AYE EYELE LEBO
EKU EYA LEBO.

REZO: IWORY BOGBE ORO BOENI LOJU INADEMI LETI ADAFUN


ELEMALE ILE ALU IKUN UN ELENMALE OKO NI OJO TI NEON IFI
OMO SHA ASIKU.

SUYERE: KUORON LEYUN BARA KUELE KUALAYA. KUORON LEYUN BARA


KUELE.

REZO: IWORY BOGBE IFAYE OMO LORIFA BEYAMO AFEFE ARON IRE
ABEYABI AWO LORIFA IWORY BOGBE ASHEBI ASHE IWORY BOGBE
ALEYO ASHE IWORY BOGBE LORIFA ABEYARI LADE IFA OMA MAYARIN
IFA KAFEREFUN OBINI MAYORA IFA ASHE KEIBE ASHE IFA
LORIFA IFA ASHEGUN OTA MALALA ABERIN LORUN IWORY BOGBE
ORUN MI LA ASHEBO ASHETO IFA LORIFA.

REZO: IWORY BOGBE IFA AWO TOSHE MONI IKA KAFEREFUN OSHUN
MONI BOSHE LODE NI IFA OMO IFA LOCOYEO IWORY BOGBE MONI
BOSHE LALO NIFA YAKUN BABA IWORY BOGBE IFA TOSHE MONI
OBOSHE KALE NI IFA MOWAYE NI IFA AFEFE LORUN BAWA OLOFIN.

REZO: IFA ALEYO UMBO. IWORY BOGBE EFA ASHE BELLERE EFA AWO
ABELLO NI AGBA NI BOSHE BODARANI TEMBOBOLE IFA A FE FE
OLORU. AGOFORE KA AGBANI OLORUN. OBONI OBA NI BOSHE
OLORUN. ONIBAYE BAYE OBONI. IBORI BOGBE ASHE IGUA LODE
AGUIE TOLE IFA TOLO.

IWORI YEKU

59
REZO: IWORY YEKU INKAN OMBELARE OUN YELENI INTORI INKAN
TOWALORE ALA TOKUMA ALA BURURU OUN BATONSHE GUE INKAN
TO GIRELORI KOMAWA YOTE LOWO LOMA NI MI OBORI.

REZO: IWORY YEKU INKAN OMBELARE OUN YELENI INTORI INKAN


TOWALORE ALA TOKUMA ALA BURURU OUN BATONSHE GUE INKAN
TO GIRELORI KOMAWA YOTE LOWO LOMA NI MI OBORI.

REZO: IKAN OKU OMBELARE UN YELDEÑI INTORI IKAN TO GUALORE


ALA TOGUEMA ALA BURURU UN BATONSHE GUE INKAN GUA TO
GIRALORI COMOGUA LLOTE LOGUO YOMONI NI OBORI.

REZO: DAKE ENU IBUYU BORI MU ADAGUEDE ADIFAFUN IWORY UN


BATILOFE OKU GUO ETU LEBO ADIE.

REZO: DAKEE ONCE BULUBARI ENUNDAQUE ADIFAFUN IWORY TINLO


LEKOKUEKU GUETUETU LEBO ADIE MELLI EKU EYA.

REZO: YEKAWO MOMENO KAMOROLO AWO KUKU AWO KOMAYA ADIFAFUN


ENIMELE AFORUN YELOPE AGUE ABO AGUE KOKO EKU EYA EPO REZO:
DAKENSE IBO YUBARI ENU ADAKE ADIFAFUN IWORY UN BATISHE
AGUGUO ETU LEBO ADIE.

REZO: IJATIJATI AWO ORUN ODE ADAFUN OLUKOUN IJIWO TI A NI


KI ORUGBO NITORI OKO IDI RE SHOKOTO IDI RE OBUKO KAN ATI
EGBETA LELOGBON.

REZO: IWORY YEKU ADIFAFUN AKADO OKUNI MOTUMBA AWIGBO


LODAFUN ELEGBA IFA NI KAFEREFUN ORUNLA.
REZO: IJATIJATI AWO ORUN ODE ADAFUN OLUKOUN IJIWO TI A NI
KI ORUGBO NITORI OKO IDI RE SHOKOTO IDI RE OBUKO KAN ATI
EGBETA LELOGBON.

IWORI ODI

60
REZO: IWORY BODE IWERI IFA IWERI OSO YENE GONGOLE YEBE
OSHANLA ABERE NI IFA OLOKUN OBORE GBORE OMO INA BORE IFA
WOLODE FI ALAQUEMA SOVERE IFA OSHANLA LORUBO.

IWORI KOSO / IWORI IROSO

61
REZO:IWORY KOSO EÑI EWA OBINI EGUN IKU EVEQUE IWONEKE
ARUN OFUN EFUN LELE YEKU IYA ARUN OBONU, OLUWO ABO MEN
IFA EMO AWO OYEKUN LEYE LENGUA YENQUE ORUN AGBANI
FAINLO EBBO LOKUN OMO NIKA.

REZO: IWORY KOSO EÑI EWA OBINI EGUN IKU EVEQUE IWONEKE
ARUN OFUN EFUN LELE YEKU IYA ARUN OBONU, OLUWO ABO
MEN IFA EMO AWO OYEKUN LEYE LENGUA YENQUE ORUN AGBANI
FAINLO EBBO LOKUN OMO NIKA.

REZO: IWORY OKOSI LESE OYUPO EYE LOKO ADIFAFUN LO DURO


TIMOSHONA EYE LOKO ETU MEYI ASHO PUPUA EBEFA OWO LEBO
AKUKO EYELE LEBO. IFA ORUNLA GUONIN GUOMA GUEN ENFO
ADIFAFUN EYELE BATONTO KITI EFAN EYELE OSU LEBO.

REZO: IWORY KOSU LERE AYUPO EYILOKO ADIFAFUN ALODURO


TINSHOBA EYE LOKO ETU MEYI ASHO PUPUA EBEFA OWO.

REZO: IWORY KOSO ENI EYA EWA ABONI EGUN IFUN AYEWE WOKEYI
ARUN IFUN LELE YEKUN IYA ORUN LEYE LEYE NEORI ARUN ABOYUN
OLUO ABONI ENI IFA OMO ARUN O LELEKUN LEYE YENYE ORUN
ABONIFA INLE EBBO LOGUN OMO INFA.

REZO: IWORY KOSO IFA MAMU ELENU AFEFE IFA LERI BA OBA LERI
AWO EGUN ASIERE ILE YIRE ABONO SHANGO MO PUE ILE AMONI NI
SHANGO OMO YIRE AWO BAYEBI OMO SHANGO OLONIRE AWO.

REZO: IWORY KOSO IFA LENU ELENU AFEFE LERI MORATERI AWO
EGUN ASIERE MOBIRE ABONI SHANGO MOPEO LELE OBORI OMA YINI
AWO.

REZO: OLU SUAYA AYE ORI OLOGU MAYA PASA AFORA LOFUON
ADIFAFUN ORUNLA EYELE LEBO AIKORDIE ETU OMO FINA EKU ELEGBA
IFA.

REZO: IWORY KOSO IFA MAMU ELENU AFEFE IFA LERI BA OBA LERI
AWO EGUN ASIERE ILE YIRE ABONO SHANGO MO PUE ILE AMONI
NI SHANGO OMO YIRE AWO BAYEBI OMO SHANGO OLONIRE AWO.

REZO: IWORY KOSO IFA LENU ELENU AFEFE LERI MORATERI AWO
EGUN ASIERE MOBIRE ABONI SHANGO MOPEO LELE OBORI OMA YINI
AWO.

REZO: OLU SUAYA AYE ORI OLOGU MAYA PASA AFORA LOFUON
ADIFAFUN ORUNLA EYELE LEBO AIKORDIE ETU OMO FINA EKU ELEGBA
IFA.

62
IWORI JUANI

63
REZO: IFA IWORY JUANI IFA WARA WARA NI MORO KASHEITA
KASHEMINE WARA WARA BABASONA ELAROYE LAROYE KASHEITA
KASHEMINI WARA WARA MORO ORUNLA O LORUGBO.

REZO: ABARA MONO ABARA MONO OLODAFUN NIFE MERO ASHE ITA
ISHE MINI.
IWORY LEMI LESE PAPA CATABO GUNI GUN
IWORY KUKUA CELABAMI GUERI KILINEBO.
IWORY GUANI ELESE PARA KATOPO GUIRI GUIRI.
IWORY DERIN POPA KALABABO MU KIRI KIRI.

REZO: BALE ARIKU ARUKU LAYE KOYIWO ILU BALENDI IFA KOYIWO
ILU BALEMBERE ABO MEYI OZAIN EGUNGUN DEÑIGU AYA INA OKAKA
FIWO TIKU EGGUN TOTO BITAN LAWAYI ODO FUN KAWA GERI ODO
ADUSHU ISHU WAYUWO KODIDE KAWOKO TOKESO JORO JORO OYUTO
IWORY JUANI LODAFUN ORUNLA KAFEREFUN ESHU.

SUYERE: ATIPONLA AIFAGURURU ATIPONLA IFA OMA IFA OMA


ATIPONLA IFAGURU.

SUYERE: IWORY JUANI OLE BAWASHE ODUN OLE BAWASHE.

SUYERE: AWARA WARA NIMORO.


AWARA WARA NIMORO KASHE ITA KASHE MINI AWARA.

REZO: BALE ARIKU ARUKU LAYE KOYIWO ILU BALENDI IFA KOYIWO
ILU BALEMBERE ABO MEYI OZAIN EGUNGUN DEÑIGU AYA INA OKAKA
FIWO TIKU EGGUN TOTO BITAN LAWAYI ODO FUN KAWA GERI ODO
ADUSHU ISHU WAYUWO KODIDE KAWOKO TOKESO JORO JORO OYUTO
IWORY JUANI LODAFUN ORUNLA KAFEREFUN ESHU.

SUYERE: IWORY JUANI OLE BAWASHE ODUN OLE BAWASHE.

IWORI OBARA

64
REZO:IWORY JOBERE OUN BEREYO OUN TIROLA OUN TIROLO IYE
TIMODE AYE OUN BERE LEKE UJU ADIFAFUN YALORDE
EYEBEMEKUN YEWA YOKO YEWA EURE ELEBO. KAFEREFUN ORUNLA,
YALORDE ATI SHANGO. MAREREFUN ELEGBARA.

REZO: IWORY BARA AUN BERERA AUN BEREYO AUN TIROLA AUN
TIROLO IYO TIMOLE AYE AUN BERE LOKO UJU ADIFAFUN
YALORDE EYEBO MEKUN YEWA YOKO YEWA EURE LEBO.

REZO: OYOAYA KOMABE IKOKO KOMA LORI ARUN LONINA KOKOMATO


AYUMA KOBOMATO AKUA.

REZO: ADIFAFUN YEMAYA ATARAMAGUA ADIFAFUN AWO SEIKO ASEKAN


KORRE EGUA ORI EYA TUTO OLONTOAYE GUAYR AYAKA ATAFUN IYA
OLO OYO ORUBASHIRU AGBE ACHICUIABIOEO FUNI ORUN BI OGBE
ISHU FERE OBINI ONI TAN AOBA OYO OMI NILEKEY NIKORO ORUNLA
OLORUN ASHE ABAIMA MIGUALOREYU KAFE REFUN OLOFIN.

REZO: IWORY OBERE UN BARERA BOROLLO UN TIRO LATIROLU


TIOMODE AYA OBORE LOKO ORI ADIFAFUN YALORDE EYA BOMOKU OGUA
YOKO OGUA. ADIFAYOKO KANFUN O BAGUYA LORUBO FUNSHESHE
FUNAGUA AYO OPOLOPO EYELE ABO MEGUA NIAMO KIYA.

REZO: OYUMANA KAMABE IKOKO KAMA LORI ARO LOUINA KOKOMATE


IYUIMA KOBO MATO LEBO.

REZO: UMBEREYA UMBEREYA ADOKO ADIE ADIFAFUN TOMODE.

REZO: IWORY BARA AUN BERERA AUN BEREYO AUN TIROLA AUN
TIROLO IYO TIMOLE AYE AUN BERE LOKO UJU ADIFAFUN YALORDE
EYEBO MEKUN YEWA YOKO YEWA EURE LEBO.

REZO: OYOAYA KOMABE IKOKO KOMA LORI ARUN LONINA KOKOMATO


AYUMA KOBOMATO AKUA.

REZO: ADIFAFUN YEMAYA ATARAMAGUA ADIFAFUN AWO SEIKO ASEKAN


KORRE EGUA ORI EYA TUTO OLONTOAYE GUAYR AYAKA ATAFUN IYA
OLO OYO ORUBASHIRU AGBE ACHICUIABIOEO FUNI ORUN BI OGBE
ISHU FERE OBINI ONI TAN AOBA OYO OMI NILEKEY NIKORO ORUNLA
OLORUN ASHE ABAIMA MIGUALOREYU KAFEREFUN OLOFIN.

IWORI KANA

65
REZO: IWORY KANA ADIFAFUN EYA OKUNRIA ASHIRI OKUN OLOKUN
OBA OKUN AGANA LOPA LERI, KAFEREFUN ORUNLA.LODAFUN OLOKUN.

REZO: OWO OBOKA LENISURE OBEYOGUO. AWO OLORE AKOBA OMA


AKOTIGUA BATAN EURE LEBO EL BEYO OWO ADAFUN OBATALA.
ALADAFUN OLOKUN.

REZO: IWORY KANA ADIFAFUN EYA OKUNRIA ASHIRI OKUN OLOKUN


OBA OKUN AGANA LOPA LERI, KAFEREFUN ORUNLA. LODAFUN OLOKUN.

IWORI OGUNDA

66
REZO:IWORY OGUNDA, IWORY OWA LELE IFA OGUNDA AWABO BORUN
AWANIRI LORIN OÑI IFA AWO BEHENI IFA AWAKENI IFA
ORIBAYE AWO ABIWA ABANI AWO.

REZO: IWORY OGUNDA, IWORY OWA LELE IFA OGUNDA AWABO BORUN
AWANIRI LORIN OÑI IFA AWO BEHENI IFA AWAKENI IFA
ORIBAYE AWO ABIWA ABANI AWO.

REZO: IWORY AWA LELE IFA OGUNDA AWABO BORUN AWANIRI LORIN
ONI IFA AWO KANIBI IFA AWAKENI IFA ORIBAYE AWO ABIWA ABANI
AWO; OSHANLA KEKEREYE YENI ONI BABALAWAO OBANI ALAKENTA
ELEGBA ASHE LEBI LEGUN OBAYE NI AWO ELEGBA
ONI EGGUN TENI IKI OGUE SHANGO INA BI IFA KAFEREFUN OGUN,
YEMAYA, SHANGO ATI ELEGBA.

REZO: LAMI LAMI OGGUN ALAN TAKUA UMBO ILE IBU OMODE KERE
LAMI LAMI UNSODE ORUNLA LODAFUN ORUNLA.

REZO: IWORY AWA LELE IFA OGUNDA AWABO BORUN AWANIRI LORIN
ONI IFA AWO KANIBI IFA AWAKENI IFA ORIBAYE AWO ABIWA ABANI
AWO; OSHANLA KEKEREYE YENI ONI BABALAWAO OBANI ALAKENTA
ELEGBA ASHE LEBI LEGUN OBAYE NI AWO ELEGBA
ONI EGGUN TENI IKI OGUE SHANGO INA BI IFA KAFEREFUN OGUN,
YEMAYA, SHANGO ATI ELEGBA.

REZO: LAMI LAMI OGGUN ALAN TAKUA UMBO ILE IBU OMODE KERE
LAMI LAMI UNSODE ORUNLA LODAFUN ORUNLA.

IWORI OSA

67
REZO:IWORY ROSA ADIFAFUN BABA AYALGUNA ELESE OLOFIN AMEGO
OGBO NI OLOGUN OGBO, AIYE OLOFIN ALAMORERE, KAFEREFUN
OBATALA, LODAFUN ODUDUWA.

REZO: IWORY ROSA ADIFAFUN BABA AYALGUNA ELESE OLOFIN AMEGO


OGBO NI OLOGUN OGBO, AIYE OLOFIN ALAMORERE, KAFEREFUN
OBATALA, LODAFUN ODUDUWA.

REZO: IWORY BOSA ADIFAFUN OYIGBONA WOSA BERENI AWO,


ELEGBARA ORI IKU MAWA EYONI WOWONI EWE, OWUNKO WEWENI
ELEGBA OBI AÑAÑAJUN OWUNKO TIBONI BOKUN AKOBA.

REZO: ADIFAFUN BABA AYAGUNA ELESE OLOFIN AMEGO OGBONI


OLOGUN GBOGBO AIYE OLOFIN ALA MORERE KAFEREFUN OBATALA
LODAFUN OSHUN.

REZO: ILELE IWORY BOSASO MI ATI FUN AIGBORAN GBOGBO PAWATI


ENLA ABAPERUDE DEKUN ELEGBA OGA DE KUNI NITORI OLUGARA NI
OLOFIN ELEGBA YIOKUTE.

REZO: IWORY BOSA ADIFAFUN OYIGBONA WOSA BERENI AWO,


ELEGBARA ORI IKU MAWA EYONI WOWONI EWE, OWUNKO WEWENI
ELEGBA OBI AÑAÑAJUN OWUNKO TIBONI BOKUN AKOBA.

REZO: ADIFAFUN BABA AYAGUNA ELESE OLOFIN AMEGO OGBONI


OLOGUN GBOGBO AIYE OLOFIN ALA MORERE KAFEREFUN OBATALA
LODAFUN OSHUN.

IWORI BOKA / IWORI IKA

68
REZO:IWORY BIKA ADIFAFUN ORUNLA IWORY BOKA BOKO ADIFAFUN
ORUNLA ADIE ELEBO. BABA BOKA GUNUGUN ASHABA GODA GUNUGUN
AKA ASHABA GUOKO ADIFAFUN ALEYO IBABA GUEKO BABA BUEKO
OMI ELE DOMIYE ASHABA LEDE APATA PINA EWE, EPO ELEBO.

REZO: BABAKOKA BUKO GUNUGUN ASHABA BOKO BOKO ADIFAFUN ENI


LAYO EBA BABA BAKO BABA GUSHINI AFEDU MUYE ASHANI BABA
YEDELE APATA PITI AMANSI ODABATANI AFEDU MUYE ASHANI BABA
YEDELE PATA PITI.

REZO: IWORY KA ADIFAFUN ORUNLA IWORY GUOKA BOKO ADIFAFUN


ORUNLA ADIE LEBO BOBA GUOKA GUMIGU ASHABA GAGA GUGIN
AKA ASHABAGUOKO ADIFAFUN ALEYO IBABA GUOKO BABA EMIELE
DOMIYE DOMIYA ASHABALADE PINA EWE EPO.

REZO: BABA GUOKA BABA GUOKA GUNUGUN OSHALA GAGAGUGU OKO


OSHABA GUOKA GUOKO OBINI OLOFIN IRU LAKADO OBINI OLOFIN
AMUNI ODABA ODABA TAÑI AFEDUMUYE ASHAMBALA YEDE DEAPATA
PITI OWO EPO ADIE FUN FUN.

REZO: SHEGUE SHEGUE SHEGUERE GUIRI GUIRI KAN GUILONO UMBATI


UMPON.

IWORI TRUPON

69
REZO:IWORY TRUPON EYELE, EKO, OÑI KERE YELE ADAKOY EYELE
LEBO OWUNKO LEBO. MAFEREFUN OLOKUN, ALA ATI ALEYO.

REZO: EYELE EKO OÑI GUEREYELE ADAKOY EYELE ELEBO OWUNKO


MAFEREFUN OLOKUN MAFEREFUN ALA MAFEREFUN ORUNLA MAFEREFUN
ALIYO.

REZO: IWORY TRUPON EYELE, EKO, OÑI KERE YELE ADAKOY EYELE
LEBO OWUNKO LENO. MAFEREFUN OLOKUN, ALA ATI ALEYO.

IWORI OTURA

70
REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN AUN TOMA OWUNKO EKU LEBO ONERU
AKUKO LEBO.

REZO: ELEGBA LOMIRIN ORUNLA KE OTIBEYAWO AYE OMA OLORUN


OBINI INSHE APETEVI AYAWO ORUNLA INTORI OWO PIPO LORUBO
IWORY OTURA TUTU TUTU ODIFAYOKO KANFUN ORUN MILA AYE OMO
OLOKUN OMA LOBORUN INTORI OWO PIPO LODAFUN OLOKUN IKU
GUNLE OFO LERI LAITOSHU.

REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN AUN TOMA OWUNKO EKU LEBO ONERU
AKUKO LEBO
REZO: IWORY TUNILARA EYENI AYE EYE BEWA ESHU ELEGBA ESHU
GOGORO AYO MAFUN WANILODE ERITA MENI EYIWA OMO IWORY
TUNILARA EYENI GUELERI OYA IRE ASHEGUN OTA ELEGBA EYI
MAFUN OBENIWA AYE OMA BERENI AYE ELEGBA ORIBODE
OBATALA OBANI AYE AYEGUNA OSHANI LAYE OYA BEBENIWA ORUNLA
ORIBOSHE ELEGBA.

REZO: IWORY OTURA MOSAWERE AWO INLE ÑAÑA OLOWUO OZAIN


ADIMOWO KOBELE FO BASUN KOBELEFO IMOLE INLE ÑAÑA TORI TI
OZAIN TI ELESE NILE OBATALA SHONSHON LONA OYU NI WORI
OTURA MOSAWERE AWO UNSORO ISI LE TE ARUN ARA
AILOKUN ATIRE OTORIRE SHONSHON LONA ILE OZAIN MAFEREFUN
OZAIN, OYA, ATI OBATALA.

REZO: OLUMENE TU NENE, OLUMENE TUNENE DINAN KUKO YOKA WAWA


EWINA KIKU ANSHI TUTO DUDU TUTO NENE INANKIYO NIPAPONI
KUKADE ODUMI OMO IRIKU LAISO ORISHA.

REZO: ELEGBA LOMIRIN ORUNLA KE OTIBEYAWO AYE OMA OLORUN


OBINI INSHE APETEVI AYAWO ORUNLA INTORI OWO PIPO LORUBO
IWORY OTURA TUTU TUTU ODIFAYOKO KANFUN ORUNLA AYE OMO
OLOKUN OMA LOBORUN INTORI OWO PIPO LODAFUN OLOKUN IKU
GUNLE OFO LERI LAITOSHU.

REZO: IWORY TUNILARA EYENI AYE EYE BEWA ESHU ELEGBA ESHU
GOGORO AYO MAFUN WANILODE ERITA MENI EYIWA OMO IWORY
TUNILARA EYENI GUELERI OYA IRE ASHEGUN OTA ELEGBA EYI
MAFUN OBENIWA AYE OMA BERENI AYE ELEGBA ORIBODE
OBATALA OBANI AYE AYEGUNA OSHANI LAYE OYA BEBENIWA ORUNLA
ORIBOSHE

REZO: IWORY OTURA MOSAWERE AWO INLE ÑAÑA OLOWUO OZAIN


ADIMOWO KOBELE FO BASUN KOBELEFO IMOLE INLE ÑAÑA TORI TI

71
OZAIN TI ELESE NILE OBATALA SHONSHON LONA OYU NI IWORY
OTURA MOSAWERE AWO UNSORO ISI LE TE ARUN ARA AILOKUN
ATIRE OTORIRE SHONSHON LONA ILE OZAIN MAFEREFUN OZAIN,
OYA, OBATALA.

IWORI ROTE / IWORI IRETE

72
REZO:IWORY ROTE ADAE OBI OSU DUDU AKUN FIBI YURUMA TELO
IJOSHEKE IRI SHAKE ADIFAFUN AKUKO MOKOKOJE ABO TOLOFE
ANAKE OMO OLOKUN BOGBO AWO ARANKO AIYE AGBO SHAGOBO
ALUKU INIKA NI EYA OKO ABELE OYI ADIFAFUN
ELEGBARA.

REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN AUN ARIMATUYO ADIE CARE ILEKE


INU AKUKO EYELE LEBO.

REZO: IWORY ROTE INSO BELEFUN ODARA ARA ERAN ERI BABANI
INLE OFO BAGUALO DETIYA INLE INSO BOBO ENI FUN FUN INA
YAFRA TUTO NI ERAN ENI ARA ODARA AWO BABINU INSO TOWA INE
OZAIN MOYENI OSHALEKE OLAYE ODARA BI IFA LODAFUN ORUNLA.

REZO: IWORY ROTE ADAE OBI OSU DUDU AKUN FIBI YURUMA TELO
IJOSHEKE IRI SHAKE ADIFAFUN AKUKO MOKOKOJE ABO TOLOFE
ANAKE OMO OLOKUN BOGBO AWO ARANKO AIYE AGBO SHAGOBO
ALUKU INIKA NI EYA OKO ABELE OYI ADIFAFUN
ELEGBARA.

REZO: AIDEJU AWO ADIFAFUN ORUNLA UMBO WASIYE EURE MEYI


ELEBO EYELE MEYI ELEBO OWO MEDILOGUN ELEBO AWO JEREKUN OLE
ODUDUWA AKALA ITANA. IGBODUN IFA AKALA AWO NIFA AKALA OMO
ORISHA UMBELORO YEYE MANIBU ORUNLA LODAFUN ORUNLA.
MAFERFUN ORISHA.

REZO: OKITI BABA OPEKU ADIFAFUN OLOFIN APARI ADIFAFUN


PALAKORE.

SUYERE: AKALA AWO ONIFA AKALA OMO ORUNLA MANIBU.

REZO: IWORY ROTE INSO BELEFUN ODARA ARA ERAN ERI BABANI
INLE OFO BAGUALO DETIYA INLE INSO BOBO ENI FUN FUN INA
YAFRA TUTO NI ERAN ENI ARA ODARA AWO BABINU INSO TOWA INE
OZAIN MOYENI OSHALEKE OLAYE ODARA BI IFA LODAFUN ORUNLA.

REZO: AIDEJU AWO ADIFAFUN ORUNLA UMBO WASIYE EURE MEYI


ELEBO EYELE MEYI ELEBO OWO MEDILOGUN ELEBO AWO JERE KUN OLE
ODUDUWA AKALA ITANA. IGBODUN IFA AKALA AWO NIFA AKALA OMO
ORISHA UMBELORO YEYE MANIBU ORUNLA LODAFUN ORUNLA.
MAFERFUN ORISHA.

SUYERE: AKALA AWO ONIFA AKALA OMO ORUNLA MANIBU.

REZO: OKITI BABA OPEKU ADIFAFUN OLOFIN APARI ADIFAFUN


PALAKORE.

73
IWORI BOSHE

74
REZO:IWORY BOSHE OBA LERI, OBA LERI INLE BOLEDI WANWAN
LODO NIGFA ABEYERE AWO LERI BALERI INLE IWORY OBA NI.
WORI BABA LONI OSHE IWORY NOSHENSHE ABI OSHE OKOLOWO
BORI BOSHE EBENI INSHE INLE NAYERI LAYE AWO
OBARA NI BOSHANSHE IFA.

REZO: OMO SHUDE MODA SHE BI ORUNLA UMBATI OLORUN OMITI


BIGUENI AGUOMI ADAFUN ORUNLA UMBATI EU LEBO EWEFA AKUKO
EYELE LEBO.

REZO: IWORY BOSHE BOSHIBO FUN KELIBA NA ENA KUATI KIKE


SHOBI NI KIKE OBA MALE ODUSHE.

REZO: IWORY BOSHENSHENO ABA LERI ABALERI INLE MAYERI WANWA


LODE IFA ABEYERE AWO LERI ABEYEBI INLE IWORY OBA NI IWORY
BABA MONI OSHE IWORY BOSHENSHENOABI OSHE OKI LOWO BORI
BOSHE EBENI ISHE INLE MAYERI LAYE AWO OBA KAFEREFUN
IYALODE.

REZO: IWORY BOSHE BOSHIBO FUN KELIBA NA ENA KUATI KIKE


SHOBI NI KIKE OBA MALE ODUSHE.

REZO: IWORY BOSHENSHENO ABA LERI ABALERI INLE MAYERI WANWA


LODE IFA ABEYERE AWO LERI ABEYEBI INLE IWORY OBA NI IWORY
BABA MONI OSHE IWORY BOSHENSHENOABI OSHE OKI LOWO BORI
BOSHE EBENI ISHE INLE MAYERI LAYE AWO OBA KAFEREFUN
IYALODE.

IWORI BOFUN

75
REZO:IWORY BOFUN, IWORY TOWOFUN, IWORY TOSEFU OBA IWORY
FARA INLE RERE BOBOFUN SHORU SHORU ADIFAFUN OBINI OLONU
TIRIKO ADENIPETE OMO OLOKUN LODAFUN OÑI OBINI SOKUN INLE
ONIKA OLOKUN WAGBO NI OMOBINI OMOTITUN EKEKA OBA IYA
OMOLOGU ABERE SOPUTO IKOLO OLOKUN LODAFUN OLOKUN.

REZO: IWORY BOFUN, IWORY TOWOFUN, IWORY TOSEFU OBA IWORY


FARA INLE RERE BOBOFUN SHORU SHORU ADIFAFUN OBINI OLONU
TIRIKO ADENIPETE OMO OLOKUN LODAFUN OÑI OBINI SOKUN INLE
ONIKA OLOKUN WAGBO NI OMOBINI OMOTITUN EKEKA OBA IYA
OMOLOGU ABERE SOPUTO IKOLO OLOKUN LODAFUN OLOKUN.

REZO: IWORY GUOFUN ABANGUIÑA ABANGUIÑA ARANYE SHUDULOWO


IYA UNDASHE BALLE ILE ABIDI KULUKUTU LODAFUN IRE
LUTINSHE YEYEO OGUNATUFEIYA OWO ORUGBO.

REZO: IWORY BOFUN ABAKUIÑA OMA ALASOBERIRE ADAGA YOKO OMO


TONDOKO BERI AUNGUIBE SOKO ORI BIBE EGUN GUABIDI
KURUBURU LODA YEYE ONGURA NIFE AYA OLOFIN.

REZO: OMO BAQUIÑA AUNSOMO BIRIDE OMO TOSOKOBIRE ADIFAFUN


TAPARIKUN BARIGUA LORUBO AURE ASHO FUN FUN ADIFAFUN ORUNLA
ABATINLE OKO ASHO EURE TIBO OÑI IRE MEDILOGUN OWO.

REZO: OMO BAGUIÑA UN SOBIRISE LODAFUN TAMURAKUA TINLOSOKO


OBERI OLOMA KUEKUSHITI IBERI GUISI OFI SINA ABADEUN OLOFIN
AKUE TOMURAGUA ODEBOSHUSHU GUERE SHUKA OLOFIN PEONINSHA
PIPAYOBA TO FE COCNA ODEBO AKIFUN OLOFIN APEÑILUKUMBE AWO
NINDA DE FIFAGOYA ILEKU APASHEFUN OLOFIN
APOLULUKUNBE IBODE QUE BOFIN QUE REKUADA.

REZO: IWORY AGBA MOFUN OMO ARAGUIÑA AGBA ORI IFA SHANGO
LAMPE ORURU BAWA OMO TOKOBI WAWE OBI OMO MOBILAYE INLE
OTUMBI IFA TEYU MOMI ENIFA ABAWADE ALABA IRE INLE ENI
AYA ABAWALA IYA BALOSHE OMO OLOFIN IFA ADE EJIOGBE OSHE
LOWO OTOBAYENI IGUI OLOFIN AGBA ENI AGBORAN EBONI OSHE
OMO ESHILEKUN EBONI OSHE OLORUN SHANGO ORUGBO AIKU OMO
EWA OLOFIN ENI ABEYE IYA OMOFUN OSHUN AKO ORUN OMO AGBA
ORI IKAKARA EBO FUN ONILE OSHUN IYA AGBAYE OKANA
OLOKIN ARUFIN KURU KURU OTA IKU AFOREGUEGUE IKU ARUDA
IGBA ONISHEBO EDE LONIDE OYEKUN OSHANLA WARENI EBO OTOKI
IFA BEWE OMO IYA BI OMO OLOFIN MOTUN BIMO LONIO OSHANLA
FIWA OLO RIN OLOFIN BABA OLUO MEYO ORINI MERIDILOGUN
KOSHEBO EJIOGBE ORIWA OLOFIN LODAFUN OLOFIN KAFEREFUN
SHANGO OSHANLA OSHUN I ORUNLA, ADAFUN OLOKUN.
REZO: ORUNLA ADIFAFUN ODUDUWA OSHAOGO UMBOAYE ASHABA
ORUN GAGA IMULE LODAFUN ORUNMALE KEFEREFUN ORUNLA.

76
REZO: ABAYENI OTONI BORUN ORUNLA AYE IFA NI AYE NI IFA
IWORY BOFUN OMO ENI IFA ONI BABALAWO AWABO AWAN NILE AWO
ORI EBENIFA EWE ATEBO LOYE OLOFIN AYE YENIKUN BAGUA ONI
BABALAWO LABIYE AWO LAWOWE AWO EYENI IFA ASEGUE NI AWO.

REZO: EBO AYEKUN ENI ORI NIFA ABAYENIFA NI AYE OSHA MAWA
NIFAWA NIFA ORUNLA ENI IFA BAYEKUN BAJARI EYENI NI IFA.

SUYERE: EWENI ATENO ONI WAENI AYE NI SHANGO ORI NIFA EWENI
ATEBO ONIWA AYE.

SUYERE: ORIBAWA ATEBO ORI NIFA LAWEWE, ORUNLA LAYE ORUN.

SUYERE: ELESE SHANGUESI NIWEYE NI IFA OTUN NILAYEO AWETO


ORI BAWANIFA.

SUYERE: SHANGUESI MAYERI AWO.

SUYERE: MAFORA EWOMI SHEWEWE AWADO ONA TIMOSHE AGSHEBUE.

REZO: IWORY AGBA MOFUN OMO ARAGUIÑA AGBA ORI IFA SHANGO
LAMPE ORURU BAWA OMO TOKOBI WAWE OBI OMO MOBILAYE INLE
OTUMBI IFA TEYU MOMI ENIFA ABAWADE ALABA IRE INLE ENI
AYA ABAWALA IYA BALOSHE OMO OLOFIN IFA ADE EJIOGBE OSHE
LOWO OTOBAYENI IGUI OLOFIN AGBA ENI AGBORAN EBONI OSHE
OMO ESHILEKUN EBONI OSHE OLORUN SHANGO ORUGBO AIKU OMO
EWA OLOFIN ENI ABEYE IYA OMOFUN OSHUN AKO ORUN OMO AGBA
ORI IKAKARA EBO FUN ONILE OSHUN IYA AGBAYE OKANA
OLOKIN ARUFIN KURU KURU OTA IKU AFOREGUEGUE IKU ARUDA IGBA
ONISHEBO EDE LONIDE OYEKUN OSHANLA WARENI EBO OTOKI IFA
BEWE OMO IYA BI OMO OLOFIN MOTUN BIMO LONIO OSHANLA FIWA
OLO RIN OLOFIN BABA OLUO MEYO ORINI MERIDILOGUN KOSHEBO
EJIOGBE ORIWA OLOFIN LODAFUN OLOFIN KAFEREFUN SHANGO
OSHANLA OSHUN I ORUNLA, ADAFUN OLOKUN.

REZO: ORUNLA ADIFAFUN ODUDUWA OSHAOGO UMBOAYE ASHABA


ORUN GAGA IMULE LODAFUN ORUNMALE KEFEREFUN ORUNLA.

REZO: ABAYENI OTONI BORUN ORUNLA AYE IFA NI AYE NI IFA


IWORY BOFUN OMO ENI IFA ONI BABALAWO AWABO AWAN NILE AWO
ORI EBENIFA EWE ATEBO LOYE OLOFIN AYE YENIKUN BAGUA ONI
BABALAWO LABIYE AWO LAWOWE AWO EYENI IFA ASEGUE NI AWO.

REZO:
“EBO AYEKUN ENI ORI NIFA ABAYENIFA NI AYE OSHA MAWA NIFAWA

77
NIFA ORUNLA ENI IFA BAYEKUN BAJARI EYENI NI IFA”.

+++
ODI MEYI

78
REZO: ODI MEYI ASHAMA ARUMA KODIMA IKU, KODIMA SHUKURU
KURU KIELE BITI BITI KOGOBALE NI ABITI ADIFAFUN AYO OMO
OÑI YEGAN AIKORDIE LEBO.

REZO:
ACHAMA AD IMA ICA CODINA A NO CODINA CHACURU CUNU ONI
QUERAN LLOMA COMAMA LLORIMA ACHERAN LIME MA MA LOMIMA
ABITI BITI COTOBALE BITI ADIFANFUN ALLEOMO ONI LLEGUN.

REZO:
OLERE OR IRE UN ARA ONILESE ACHEO HOLA OTABA OFUALLO ACIFA
FA LA OLLE ODIFE TALDO LLEGUA DOGUE LOS ILE AIKORDIE MEYI
AKUKO MEYI EKU EYA EPO OMI OWO.

REZO:
AGUDE ADAFA ELEGUINE A COBEHE UN RIRE A CODIE AGUN UN DE
EKU EYA OWO ABATEROBI.

REZO:
A CHAMU ADIMA DIMA CODINA CHURUCU CURU QUE ELEN ABATI BITI
COTABALE NI BITI ADIFAFUN ALLEOMO ONELLIGUN.

REZO:
OLDERE ARUMA ORUPA ONI ASECO ONIOCHA CHETIN POLAN GUORI
PERO ERINLAN CHACANA ARUMA A DIMA DIMA ICU CODINA ARO
CODIMA OCHACURA QUELE ONI QUE ERAN COLLIMAN COMAMA LLOMIMA
CHEREN ALLIMA MAMALLO MAMALLO OMIMA ABATI ABITI COTO BALE
BOTI ADIFAFUN ALLEOMO ONI LLEGAN.

SUYERE:
ODI MODI IYE.
ODI MODI IRE.
MAMA YE KIO.
MAMA YE KIO.
OSOBO MONDABALE MONDABALE ASHIRI BABA.
MONDABALE MONDABALE ASHIRI BABA.

REZO: ODIMA ODIMA ODO ODIMA DIMAO OKE ODIMADIMA KUKURA


BUELE OKO NAKOIMA KOMAYELIME ORUNELESE EWE GUNGUN ODARA
OLOFIN ODI MEYI KATA.

SUYERE: OYAMESE OSUN AREYERA ERIRONA


KONINIRON EUROMA KONINIRON
ERIRONA KONINIRON.

REZO: ODERE ORURE OMO ONI ADADONACE OBUTI PONLA GUERE


PERE ORUNMILA ACHAMA ARUMA ODINA DIMA IKU DIMA KODIMA

79
ARUN KODIMA SHAKURUWELE ENIKE ERAN KODIMA KOYIMA KOMANA
YORIMA SHIRA KEYIMA MAMA YORIMA OMENA ABITI BIRI KOTO
KOBALE BOTI ADIFAFUN AYE ANOYEGUN.

REZO: IFA NIRE TELENEYI IKU OPERE KORU EYELE MEYI EGBAN
MELLO EWA ORUN ARAE TODARA OTI BATA ADIFAFUN PAJOGUE
GO, GBOGBO EYUTALE WOLO WERE MEYO TOWON KUNRO OBA BEME
AJOGUN GB BOGBO SAWE RODE OBINI LODA MEYI EBETA AJOYA DARA
FUN SHUGBON KORU AGBA ORUGBO TALOBA KARI SOMA EGBI MEWO
WON BAYO OBA YORU NA OYA BEMI BATO ORIN AWO TOBOSI LEMU
EMENIKAN AWO EN MI ODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN EGGUN.

SUYERE: AWO ONU MORI OMIE NIKAN NI MORE ARI BORE.

REZO: KELEY OSHUNNIFORI OMO, KESE NAMBO EGO OJALUONA,


INSHE ABIKA, OMO OKAN OKERE, JUN BALE KOKOFA ERUKE MOSARE
KOSE FADES, AGADA SOWO AWO ADIFAFUN EYEUMA KENI IYAMA
ORUBO OSIN ORUBE TANI ARABA KERESERE OWAIN AWON A MORE
OÑI PABABASE KUEYANI NI AWADO AWOME, OJODERUNE OBORO FUN
OSINUN EWAYI NI WIN SOMBE BABA OBONI LORDAFUN.

SUYERE: INSHE AKUO KEKORI TALAUSME LOSENDIE SEYEKE


SEYENKE.

REZO: AGUDE ADEFA EL EKENI AUN KASHE UNISERE EIYE,


ABATALOSI UGUI EYU, OMI, ADIFAFUN ORUNMILA, ADIFAFUN ESHU.

REZO: ADIFAFUN YEMAYA OROKO OMOLI IKI ORO MODO ONILE


ERINLO ATI SHAKUANO LOPA ERINLO SEREANARIN LODAFUN ORUNMILA
KAFEREFUN OSHUN, YEMAYA, SHANGO.

ODI OGBE

80
REZO:
ERDIBRE ORONA OGU ERDIBRE ORONA ORISHA EKUTE LELE CUA OKU
IYA ADIFAFUN OKA BABA, EYELE MARUN ELEBO. ERDIBRE ORONA
OGU ERDIBRE ORONA ORISHA LO OMO OGUN IYA ADIFAFUN ORUNMILA
LORUGBO.

REZO:
DIBUE DIGUE ARANILA OGUN DIBUE ARANILA OLLA EKUTELE
QUIMO OGUN OMO LLATA DARIENLLE.

REZO:
DIGUE DIGUE AURA AGUN DIGUE AURA LA OYA EKUTELE MIMO
OGUN.

REZO:
EDIBE IDE NIFA QUI NERE CHENOTA KAFEREFUN OBANLA SHANGO Y
OGUN.

REZO:
DIGUE DIGUE AURA LA OLGUE DIGUE AURA EKUTELE QUIMI ALGUNO.

REZO:
EDIBE LARA ORISHA ADIFAFUN ORUNLA MACHICHE ACHEMU OUNKO
LEBO.

REZO:
ERDIBRE ORANA OGUN ERDIBRE ORANA ORISHA LE OMO OGUN IYA
ADIFAFUN ORUNMILA.

SUYERE ARARA:
DIBE MASUDO AJE. DIBE MABUDO AJA.

REZO: EDIGBERE LLAGUN EDIGBERE SALU IGRIN ADIFAFUN ILO OLUO


POPO OKUTE LOWE ODE KEWE OFUN OMO OYA ARA ABIKU AYE ELU
ORUNMILA FILU KALIUMI ESOSI KISHE ORA ARITI IGUI EGGUN
KUELEMI OSA KULEYA EDIGBERE LOWA ADIFAFUN LOMA NUELI OMO
SHAKUANA OMO ADELE.

REZO: ERDIBRE LALAWA LAU IGBUN ODO OKUTE LOMO TIVITIWI


KAGUE NI SESI IYA SENA ADIFAFUN KUNKU EGGUN INA YOGUN
SHOYI TIMROYO YEMAYA LOYA NINUSHO IBU MARATRA ABITI
KUEKEN ISHE ADIFAFUN.

REZO: ADIFAFUN ERDIBRE OLOFIN FIYESI MOWAWE MOGRO KUBI


OSOKAPRA SHANGO, OLOFIN SIMALE ALAFIA OBARA OLOTO LORDAFUN

81
ELEGUA KAFEREFUN OLOFIN ADIFAFUN OLOGUA AWO KIRA WO
IBAWOYE IBO IRIKI INLE.

REZO: ADIFAFUN ONIBETE EWE ADETE ARUN MOWA OFOLEITOSHU


MOWALE INAGUI OBO ARIKU LODAFUN OBATALA KAFEREFUN SHANGO
ADIFAFUN IGUI.

ODI YEKU

82
REZO:
ODI YEKU DIYEKU OLORDAFUN BARABANIREGUN AUN RUKU OLOYA
UMBO UNPOLOSE AYARELO.

REZO:
ODI YEKUN DILLECU OLORDAFUN BARABA MIREGUN AUN RUCU OLALLA
UMBO UMPELESE ALLARELO.
IDICULU OLLECULU ADUFAFUN OLLA ABAGUGU CAÑA DE CASTILLA
MELOBILLO OUNKO LEBO.

SUYERE:
ODI SHUKU SHUKU IDI YEKU IDI YEKU YEKU WOLU AFAFA.

SUYERE: TELEMISHE TELEMISHE ODI YEKU AÑA AMOJO OGUARA.

ODI WORI

83
REZO:
ODI ORO ODI OFEYU MEWA YENI OBA OYU LOLO INLE ALABANIYO
OMOLOGU YEKUN OMO INLE SOKUN YERE EFEYU NI AINA IYA INLE
LODAFUN ASHE ASHIRI LELEO EYUERO OBA AINA ONA OBA ADO
LODAFUN INLE MAFEREFUN OZAIN.

REZO:
AWO NI FALLA MOSU MOALO LA ANA ONI OMO SHANGO.

REZO:
IBIBOMO OGUORI BOMU ADIFAFUN ORO ADIE LEBO.

REZO:
ODI WORI ODI BOMU IGUORI BOMU ADIFAFUN ODI ORO.

SUYERE:
IWORIWO IWORI WORE EBA ROKO MABAYE.

REZO: ODI ORO ODI OFOYU MOWA YENI LELE INLE ALAWA WIYE
OMOLOGU YEKUN OMO INLE SOKUN YESE OYOYU NI AINA IYA INLE
LODAFUN ASHE ASHIRI LELE OJUERO AINA ONA ODO LODAFUN INLE
KAFEREFUN OZAIN.

ODI IROSO

84
REZO:
CHANLA AWO ABA EGA LLELLU ABORE ADIFAFUN ABOCO TINCHERA
EYELE CANOCAMBE LOGUN.

REZO:
ODI ROSO EYO ROSO IDIN AWO ADIFAFUN INU CHANLA OWO ABA EGO
YEIYU AWO OBERE ADIFAFUN ABOCO CHINCHESE EYELE ECAMBRE
LEGUN.

REZO:
IDIN IROGUN IDIN AWO OYAFUN IMU IMU LORIBO AIKORDIE EYELE.

REZO:
ODI ROSO EYO ROSO AWO ONI BABALAWO ADIE FUN FUN INU ONSI
OLUGBO.

REZO: ADIFAFUN OYIGAN LO OGUN AYANAKU TENI TENI KARENTE


AWABANI IYU AWAYA AKE IGUI NI ODAN ENINI FAKE KANORI
OMO ERIN BERE IGBA OMO NIGBETI AKOKE BIRU KEKEREKE
KUARANLE OSHUN OKORO AROYUDE GANGAN TIAGAN AWO DONA
BI EGGUN OFERI OLUWO OGUN ALAGUANA OFITI EYIGBONA
EGGUN YA SHUGUDU OKUA IYEBU LASHE LENU INLE ILE
ALAGUANA, ALAGUANA INLE SHAKUANA LODAFUN AZOJUANO,
ADIFAFUN ALAGUANA ASHEGUN OBA.

REZO: OBA IYAWA INLE OMERE OBIRIN ASI OSAWAO NILE SHANGO
EKO OBA OIKALE OSIWERE OBA INKA ARAYE IADULA OSHESHE
OSODE ILE ORUNMILA ADIFAFUN OMOBIRIN OBA KAFEREFUN EBBO,
KAFEREFUN OZAIN, KAFEREFUN ABATA.

REZO: AWE WEWE ADIFAFUN OLOGBO ADIFAFUN ONA ODOFO EKUTE


AYAYU KORO ADAFE AYA EYELE LEBO EWEFA.

REZO: ODI ROSO PUPA RUSUROSO ODI OASUN ODI OWO, ODI ORO
ONITI KOSUN NIMOBILO GBOMO IWOWO TINIO SINU OGAN WONIKI
FIYE ILE MEYI, AKUKO MEYI ATI OGBOJILOGUN OWO, AJUBO
AWONA YOINMU AKUKO KAFUN ONITI RUBO NANU AWOJUNTI AYA
WOYI POKO OLOFIN BORIRE IWOWO ANONI,ANONI SIBERE SIWIPO
ORI IWOWO LA ONA FUN, INTORI NI ORUBO. IFA NORI ONITI
ADIFA YIYIO LONA FUN BIOBARUBO.

SUYERE: ERU SELEDAMI SORO BIOYE IFA OLODUMARE ORI SELEDAMI.

REZO: OTA AWE AWE IGUI AWO BAYORUN BOGBO KOYOSO AWO NAYA
KIDIOSUN IKOKO KOBEROFO OZAIN MOWAYE BELELE OZAIN.
REZO: EYO KILE AYI ORI OMORISHA LODA, ODI ORO ARUMA
ORUGBO AGADA ADAFA ELEKENI KOSHE ORIRE MARIWO EWE PE,

85
IKODIE IDE AYANAKU EYA OWO ABEJE BORI KAFERE FUN ORUNMILA
KAFEREFUN LOWE.

SUYERE: ADE LOWO, ADE NI ORISHA, ADE NI OBA.

REZO: ADIFAFUN ODI ERUN ODIROYO EYU OPON OBIRIN PAWESHACA


ODASILE KOSILE AGBONA PARADO LODO ONILE FUN FUNI LAYE
ADIE SHICU ARU ADIE OKAN LULU OKAN ADODI OMO KUNI LODAFUN
OZAIN, KAFEREFUN ORUN.

ODI JUANI

86
REZO:
ODI OMONI AWO FASHE IKU. IKU OMO SAREBAKU FASHE IKU
AWOOMO IKU ABERERE NILAYE INLE AWO FASHE IKU OMO YEKU OBA
NI SHANGO.

REZO:
KUKUTE KUKU ADIFAFUN METETA OMA IKOFA ORUNMILA ISHU LEBO
ASHO FUN FUN EYELE LEBO 4 EYELE Y ISHU. ORUMILA ADIFAYOKO
LODAFUN OLOFIN.

REZO:
KUKUTE KUKU ADIFAFUN METETA OMA IKOFA ORUNMILA ISHU KUKURA
ORUNMILA ADIFAYOKO LODAFUN OLOFIN.

REZO:
ORI OSHAWO OBADA ORUN OSHAWO OBA EYIBA ODI OSHAWO ODA
AYAMANARA BARA EYELE.

REZO PARA OPARALDO:


IDIN NAYEKUN OLORUN IWALODEO OYA KALORUN OJUANI ISO ORO.

SUYERE PARA OPRALDO:


SARAYEYE IKU OLORUN
SARAYEYE EGGUN IKU OLORUN
ADIE SARAYEYE EGGUN IKU OLORUN.

ODI BARA

87
REZO:
ADIFAFUN EKUEKUEYE OSHA ODARA WAYE ADAFUN ADIE ORUBO. ADIE
OKANI ODARA.

REZO:
ODI BARA INDI BARALAGUE TINCHOMO ON ERIOLOGUN ADIFAFUN
AGURO UM V ATI OTE ORONIFA ENI LOFE ENICAN LOFECHO OLESI
OBINIO SAFUO EPO ORI OCHE EYELE ACHE AIKORDIE EWE PAPA SAN
EKU EYA OWO BOTE BERU.

REZO:
LO AWO TINCHOMO ORIELOGUN ADIFAFUN EBUENO OMODE FOGUONOFA
OBEDESES PUABARA OBALLU GADABA ONI BABALAWO LODIFAFUN
ORUMBE TIATE BOBO NIQUI MIFA.

REZO:
IDO BARA OBARA QUETIEONCHO ORIE LOGUN ADIFAFUN EBURE EYELE
LEBO OÑI ADIE MEGUA ATA EPO ORI OWO LA MENI.

REZO:
ODI BARA BARA KOTI KONSHO ORIE LOGUN ADIFAFUN ABURE ODI
ADIFA OSO KUMBA UNSHO MOBA YODE YESA

REZO: ADIFAFUN ABURE MATA OMO OBATALA OMO KEKE AUYE ELOSHE
OMO LERIN OBATALA PEKUN LAYE OMO OLOKUN, LODAFUN OBATALA.

REZO: ADIFAFUN KUEKUEYE OSHA ODARA WAYA ADAFUN ADE OFUBE


ADIE OKAN ODARA.

REZO: ADIFAFUN OMO LADE OBATALA IKU IWEREYEYE IBORI BABA


OBATALA AGBEGUNOTA FICHARO EWE, LODAFUN OBATALA,
KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN IWORIYEYE OMO OZAIN EYU OLOGBO EWE ODARA


EGGUN IÑA SHANGO LONGO ASHERE EYO OGUN, LODAFUN SHANGO.

REZO: TINSHOMO AWO ALAFIA AFEFE IKU MASUO INTORI OLORUN


ADIFAFUN ABURE LEBO.

ODI KANA
REZO:

88
ODI KANA KAMAYE BI AWO MONORA AWO YABI MADAWA AWO ABITI
LAYE OMO MAYAGBA, OMO INLE, IBAI BABA IFA OMO AWO MOSAGBA
ABOYE NIFA ODARA.

REZO:
AWO META MEYI CAFENARE OFE SOLOFUN ARUCHAN LA OLO UNGUAO
QUI OROMI OMARE EWE TINCHIRE MOFILE UON LOSOCO OOTOLO
SECO ORUBO ONI MOCHE UNKANFUN.

REZO:
ODI CABA OCHE LADIALO UN ORUMILA UMBA ODELE IBICAMBO ORUBO
LEBE ADIE OWUNKO LEBO.

REZO:
AWO META MEYI KAGENARE AFE SALGUN ORISHANLA OLO UNGUEO
QUI OROMI ONARE EKE TONEBIRE MOFILE OUNLA SECO KOLOLO ORUBO
MOFILE TINIBO MOSHE UNKANFUN.

REZO:
IDI CANOSHOSHO LADIELO ADIFAFUN ORUNMILA UMBA ODELE ESHU
IBICAMBO ORUBO AKUKO TONEBIRE MOFILE OUN LA SEKO KOLOLO
ORUBO MOFILE TINIBO MOSHE UNKANFUN.

REZO: KANAYE BIAWO MAYORA AWA YABI MORDARA AWO ABITI TI


BAYE OMO MOYARE OMO INLE IGBA BABA IFA OMO AWO MOTARA
ABEYERENIFE ORDARA OMO ABITI NIYARE OFE OMO OWO ABEYI
LOAN ORDI KONAWA KAY HE TONTA ORAN ODI KANA.

ODI OGUNDA
REZO:

89
ODI OGUNDA KINAMU IBU OMU ADIFAFUN AKUE ASHE AKUKO LEBO
YAMAGARA ADIFAFUN ALAKU AKUKO IDA, OTI, OWO MESAN ELEBO.

REZO:
OGUNDA OGUNDA PINAMU IBUOMU ADIFAFUN ACUE ECHE AKUKO LEBO
LLAMAGARA ADIFAFUN A LACU AKUKO IDA OTI OWO MESAN.

REZO:
BIDAMU IBON ADIFAFUN AWESHE YAGADA ADIFAFUN AKUKO ORI
ARUKAN BOKOMO A BADIKU.

REZO: AWO OMI OYE BARALELE AWO ABITI OBARANILE YEGUE IFA
MOTORI LOGE SHANGO OMO MOYARE BINI BEYE KOBU BORO BORELE
BEGE AWO ABITI IFA KAFEREFUN AWO, IFA KAFERFUN ESHU
GUALA AWO ABITI.

ODI SA
REZO:

90
ODI SA ODI MAYERE MAÑANA LE YERE IYALEDE MAMA WA AMOIYA
WA YERE OMO OSHUNGUERE IYA IEDE BABINU OMO OSHUNGUERO FUMI
SHERE.

REZO:
DISA DINEO IDINLOMO AWO ANLO.
IDISA DISA ADIFAFUN OLOFIN EYELE LEBO IBIN MAFEREFUN
YEMAYA.
IDISA ACOTO ISALLA ANDIFALLOCO ANFU OGUORI UN BATI BOBO
APELLE.
ADAI T EOTO ISALLA ADAFUN AMALE.

REZO: OLE OKUNI ABOSHU MULEY OSHOYU OMODE ORUNMILA


ADIFAFUN OLE LODAFUN IKOFA MAFEREFUN ORUNMILA KAFEREFUN
OZAIN.

SUYERE: OSISE ODISA OÑI MILODI.

ODI IKA
REZO:

91
ODI KA OKOLOYU OPUA ADIFAFUN ORISAYE TINSHOMO AYALORUN OBA
NIFA TINSHOMO OLOFIN OBA ORISAYE ADIFAFUN EGUN OYIBA ORUN
MAFEREFUN SHANGO ORISAYE OBAYE ADIFAFUN ODUDUWA.

REZO:
IFA ODI OTA OJORA EBENI EMU OMORO OLLEN ARARE BOLE
ADIFAFUN OGUNFO UMBATI UMBOLE ELLE OCOLOCHU OGUELERO OWO
GUISO CUMANDELEDE LA MOSE IBE E ECHIN LOFILE ESUN
ADAFANFUNRIOLLE, TINCHOMO ELLA LORUN BOCORUMI BOBERIMI
GUINPACHE CAFUN JACHO.

REZO:
ODI KA ODIKA ADIFAFUN ORI OYE TINCHOMA AYALORUN EYELE
LEBO OMOREBE UN OBAO MOSEI SINOPARE ESHU LONA ESHU
LOFIDE AMI ADIFAFUN OLI OLLE TINCHE ELLA ODO AKUKO LEBO
EKU EYA EURE LEBO.

REZO: NI KUMON LERI OKUMAMBO ARAYE SHANGO, KUKE OBA KANA


OKUN NI LESUN OSADO ANO ORUNMILA ODI KA ADIFAFUN
OKUMAMBO, ARAYE NI ISHE NI FUN LORUN.

SUYERE: OZUN PON PON,


OZUN PON PON NI TI IGUI AJA OMI ISAI
SUN PON PON.

REZO: ODIKA ADIFAFUN OMOLOGU ATATABIRAKUN OMODE MERIN


OKUNI ABO OWO BOGBO YONO OLOFIN ELEJE GONOFO ZANGBETO
LODAFUN PAKOKO KIKIVITO AKUOLOGA INLE OMO MERIN YEWA UKA
LODAFUN AFAFA ORUNMILA BOKONO.

REZO: ADIFAFUN OBATALA OMO MEDILOGUN MOYEN EKUTE LANRIN


LANLA ONU GAGA NI ODARA ELEGUA OSAN ORUN MARUNLA ORISAYE
OBATALA UMBOWA ONIKA ABITI NI AWO ODI KA.

ODI TRUPON
REZO:

92
ODI BATRUPON YABOLE APU OTO ASHIKALE SHEYO ASHIKALE KILE
FELENI OWO KILE FELENI OTO.

REZO:
ODI BATRUPON NINCHE AWO NIDE OLOFIN CHEMUNI SHANGO TONCHE
OLODAFA OBOLU BE ORUBO AIKORDIE ABO OSIADIE META EKU EYA
ASHO FUNFUN ASHO PUPUA ABEFAOGUAO.

REZO: YOBOLOBO APU OTO ASHIKALE SHEYE ASHIKALE KILE FELENI.

REZO: ADI AWO LEÑI AUN TUYOFA LUYUNSI ADIFAFUN OBANALA


ABASHELE ALAKE TINEORU OSHA ADIFAFUN TIMBELE YOKO ESHU
KOMABA OMOBIRIN MEYI INDOKE ADASILE BABARI LODAFUN
OBATALA.

REZO: ORUN BELEKUN ORUN ADIFAFUN OKOLONSHO ALAPINI AWO


ORUN EGUNGUN. ORUN GBONBA ORONI O PAISHAN META EMITI ONI
ORUN OKE ORUN OTUN AKPADINIKE ALOSIN ASHEGUN OTA BURUKU
OJOKO BIRIKITI KALE JAGUN APANI BASHO AWOLU KOLU KODIDE
ORUN BELEDUN ORUN SIPA ALOSIN JE ORUN SHIGBE ORONI OROGUN
NI APARA TOSHO.

ODI TURA
REZO:

93
ODI ATAKOFENE ODI ATA KOLE EÑI APARO OUN TUYEFE LEYUN SI
ADIFAFUN OBALANSHE LEBO. ADIFAFUN ORUMILA. LODAFUN OBATALA
ORUNMILA LORUGBE, EYELE LEBO.

REZO:
IDITACO LEÑI APO AUN TULLEFA LOLLUFE LOLLUN ADIFAFUN
OBALANCHE LEBO EYELE LEBO.ORDAFUN ORUMILA ORDAFUN OBATALA.
CUMAGUN B ALOLE OLLUTODE ODAFA LLOCO ADAFUN TOGO UN GUATIMA
SE UN LLELE OBATALA.
SUGUN BALOLE OLLUTODE ADAFALLOCO UN GUATI MASE UN GUATIMASE
UN GUATIMA UN LLENFE OBATALA.

REZO: LEGUN EDE ADODI OFOKU AKURIN SEMBE LUJU ATENA IFA
SHOSHO LE OWORE OMO OLOGBOJODU AWO DE IFA SHAROTO
ABIATEFINI MEFA ESHU ARA EKONI MEFA OASHO A NA ONINI
ADIFAFUN ESHU FAUNMI INTOBI ARON KAFEREFUN AGBANUKUE
KAFEREFUN ORUNMILA.

SUYERE: AKASHOSHO OFUMI LA AWA KAMADAJUN.

ODI IRETE
REZO:

94
ODI LEKE AWARI ODI OLOWO ASHUPA ODOLORO ODIGUIN ODAFUN
ORUNMILA ORUBO.

ODI SHE
REZO:

95
ODI SHE IDIN SHE OUN BABALAWO BONBO SHEKETE SHEKETE BONBO.

REZOS:
EDICHE ACOTO ICHE ODAFUN AMALE ODAFUN ORUMILA OCHORI
OLADAFUN OSHUN IGUI ABACHE GUIN ONI ONLE ACOCS EYELE
IDEBA IRERE CHE IDICHA ADIFAFUN OLOCHE OLOFIN RURU TURU
ILLA INTORI OBINI TCHIRE LECHE IBIBACHE QUIN ÑAMI ADIFAFUN
AMATOTO ALUFARO NIN KAFEREFUN OGUN EYELE LEBO BAGAZOS DE
MAIZ EYELE EURE LEBO.

REZO: OLADOFUN OLUO BOMO SHE KETE SHE KETE OLUO OLOFERI
MODUN ERINI ODI KERESHE IGUI OBASHE KIONI ADFAFUN ONYE
AKOKA EYELE IDEBA IDISHE IRELESHE ADIFAFUN OLOSHE OLOFIN
ELELU IYA ILORI OBINI SISHE IRLESHE IGUIBASHE IGBIN ÑAMI
ADIFAFUN AMATOTO OLOFARINU OGUN EYELE LEBO EURE LEBO.

ODI FUN
REZO:

96
ODI FUMBO ODI FUMBO ARA, ARA OSHANLA. ARA INLE AYE
MOYERANI.OSHANLA ODOGUN AGBA OGO ARA.

REZO:
OKOKONIROKO ILE LACHARAYU IQUIDO ONI BABALAWO LODARFUN
ELEMINI BARA SAGUN OBA TIOBA MOLLIN NIGURIN ERIN.

REZO:
OKA COMI CORO ILE LOCHASA UNEGUILO ONI BABALAWO LODAFUN
ELENRINI BARATI OSAGUN OBATI OBALLALLUN NI EBERIN OCUPA
NILABAN IKUTOCHU DE DE AUN AFOQUI IDE COFO ORUN COFO ELLO
KOFO.

REZO:
AKANKANIKARO ILE LACHARAYU EQUILONA BABALAWO LODARFUN
ELEMINI BARATI OSAWO UMBATI AGUA IAYEN NIOBINI GUCACOFA
NIBATAN ACUCUE NIA TAIRE IKU TACHODEDE ICU TACHODEDE ICU
OFO ANO LOCHEDEDE ORUN COFO ELLO QUICUIBI ANO OWO MELLE.

REZO: ODI FUMBO KARIDEFUN KARAWE DENDEFUN KARKO ELEGUA


ESHU BAIKU NIWE INLE MOWANILE ELEGUA ESHU ODARA OFUNDI
ADIFAFUN ETBA AUN BATON LONI OBINI LELE EBEYI AWO ADIFAFUN
AYE EYELE LEBO IDIFUN ADIFAFUN ESHU ANIRE LAWO
OTAYEIBE ADIE KOYOKO EYELE BABALAYIKI AWO TENIYI AWO
ELEGUARA SOKUN SOKUN LAYE OBUNDI OFOJUDE ABURE ALODE EBBO
OBALU OGUN ODARABI AWO TENIYI OMO ELEGUARA ODI FUMBO.

REZO: MAYOLO NI IFA AWO BANI AWO OMO ODI FUMBO OBATALA NI
SHIBI AWO ALABO LOKUN OMO IFA ORINIFA ELEGUA ALA
KANAKO ESHU GOGO ELEGUA ONI IFA INLE IFA BAGUN
OBATALA OLONIAWA AWO OSHA ORI OBATALA ONIRE IFA
ELEGUA WEWO TISHA IFA.

REZO: ODI FUMBO ABAYERE AGUEMA ONIROGUE EKUTELE NIODERE


ORUNMILA ADIFAYOKO OBATALA SHUTUDEDE IKU MAFO UMBALODE
ESHU ODARA ORUMALE ISOTA ONIRE EBBO ABALLERE DEDERE
NIFA EBBO EGUADA KOMAFOLLA KAMASHODO ASHEGUN OTA
OBATALA ESHU OMO ADIFAFUN OLUO ALADASHE.

+++
IROSO MEYI

97
REZO: IROSO MEYI OYOROSO APANTARITA BEBE OYOROKO TO BEBE
LOYEKUN. OLOKUN APANTARITA BEBE OYOROSO OYOROSO IROSO
OLOKUNO OSHEBOGBO MO IYE TUTU ELEGURE NI MEYI KOKOLO LOSHE
YEWI LOWA ORISA SHANGO DUPUE.

REZO: ADIFAFUN OYU APON MASHASHA ADIFAFUN ARA ADIFAFUN EKO


ADIFAFUN OLARA OKO IROSO MEYI KAFEREFUN OLOKUN KAFEREFUN
OLOFIN.

REZO: IROSO MEYI OYOROSO APANTARITA BEBE OYOROKO TO BEBE


LOYEKUN. OLOKUN APANTARITA BEBE OYOROSO OYOROSO IROSO
OLOKUNO OSHEBOGBO MO IYE TUTU ELEGURE NI MEYI KOKOLO LOSHE
YEWI LOWA ORISA SHANGO DUPUE.

REZO: APANTERILA TERI OBEBE QUINQUIN BABA AWO LASHE INA


UNFO CUSIMORO OROMI CUSIMARA A BABA KORINI ANYO LODO
ADIFAFUN INA ANYO LODO ADIFAFUN OLOKUN UNROKO TOALE AWO
DIDA AWO DIDE KAFEREFUN YEGUA.

REZO: APANDE AWO ASHA LUO DIDE APOSHE APAN MESARE ESPALO
LA ADEA ADAPA ALEKODERE TIMPO OLORUN TALLE TALE TALO BOKAN
LEBO IBAKO EYELE MEYI ONI LENO AWO APAN TARI TARIBU
LEBEKUN GAN AGUA ANA AGUA LASHE INA UNFOKOMONO ARODIPADO
KURI NADA BABA KORI INI UNYAR LOKO INA UNIYAN LODO ODAFUN
ELERETONUN ROKO TALE AWO NINDAGUN NIDE KAFEREFUN YEGUA
OLOKUN.

REZO: IBORI SI TOSI ATAMATESI OSINI LASHA EUKU OFORISOLO


OUNTO DEFISILE OUNTOYO IFA BEDE MAYI BAMEDE ATA EÑI ABA
ABA TUTU LANU ASHEBA ADA OMA OLUN YO YOLO UN BELEWO
OTUN IDELFUN BELEWO OSI.

REZO: IROSO MEYI AKAUANTALOSHA ONDI ABBO QUE NIBE QUE UN


GUALLO BAUN LAOSHE OSHE AGUANTALOSHE INLE AFOSHE AKUN
AUN ASI KURUKA EPEA ARAÑA.

REZO: AKUONDE AWO NIDEREA APOSHE AKUAN MESURE KAPOLE LENU


ADAD AREKADERE TIMPO CLODAR TELE BA OU LEBO IKOKO EYELE
ARO AUN SUN EYA ELENO AWO.

REZO IYESA: IBORI SI TOSI ATAMATESI OSINI LASHA EUKU


OFORISOLO OUNTODEFISILE OUNTOYO IF BEDE MAYI BAMEDE ATA
EÑI ABA ASA TUTU LANU ASHEBA ADA OMA OLUN YO YOLO UN
BELEWO OTUN IDELFUN BELEWO OSI.
REZO: AWO KODERE ADAFUN OLODIRE PIOLORO TALE TELE ENU
MUSURU KAFIKAFI KAPELENU. ADA ORO DOLE ALBOKO TALE TALE
OBON AIKU OBON OTALA ALA DEBE MOFIERE OWO.

98
REZO: ADIFAFUN OYU APON MASHASHA ADIFAFUN ARA ADIFAFUN EKO
ADIFAFUN OLARA OKO IROSO MEYI KAFEREFUN OLOKUN KAFEREFUN
OLOFIN.

REZO: ADIFAFUN ORUNMILA, OKUNI ALAGBARA, LODAFUN GBOGBO


ORISHA.

REZO: ADIFAFUN SHANGO, OBAROSUN NILE AWO ODARA, LODAFUN


OSHIN.

REZO: ADIFAFUN OBATALA OBANILE MOWAYEN BELEGUN INLE


OKEYABI OMO UNSORO ARAYE OBA ARUGBO SHONSHO UMBOWA ONIKA
INLE SOKUN SOKUN LAYE BOGBO ARAYE AWOGBO ORUNMILA
UMBOWA INLE OKEYABIANO UNSODE ADAFUN
EBOTALONI EBOLASUDAYE TANIJUELEGO LOWA UMBOWA ONIKA
KUMAROBO JORO JORO ENI AKASHO BELEGUN OBATALA BABA ABELELE
UMBOWANI EBOADA OKEYABIANI INLE TALAKO MOFORIBALE
OBATALA AMONA ORE ILUO FUN FUN LODAFUN ORUNLA, LODAFUN
OBA ARUGBO.

REZO: APUAN ALUOSHA ASHAWO APUANI ADIFA IRE SUN ILE


OLOFIN.

IROSO UMBO / IROSO OGBE

99
REZO: IROSO UMBO SHOREGUN SHORU KOMASHE KOTUSHE ARESHENLE
ADIFAFUN ORUNMILA TIO FA MARO AKOFA ELEBO, AIKORDIE ELEBO.

REZO: UMBE MI ADIFAFUN ELEGBA MONI ALASHE LEBO MORO MORO


LOKUN TONIFA ONI BARABANIREGUN KOBALA ESEOBELE OTUN
ORUNMILA ESE OPELE OSI ELEGBA ONIFA ESHU UNTEFA
ORUNMILA ODA ELEGBA BARALAY IKI LOKUN LAYE NI YARE
MAWA OSUN OKUNOLA LAROYE LOYE LAYE OLOKUN OMO OLOKUN SOKUN
IYARE ELEGBA KOWA YEBE ORUNMILA MOFORIBALE IRE ASHE GUN
OTA ATEFA IGBODUN ELESE ELEGBA LODAFUN ORUNMILA.

REZO: SHEREN SHURU KOMASHE KOTUSHE ARESHELE ADIFAFUN


ORUNMILA TIO FA MARE AKOFA AIKORDIE LEBO.

REZO: ALAMU SHEMI AKOKOLE KUANI ADAFUN ARIRE AKUKO OMO


AJERE TINSHE OMO YAY OLORUN.

REZO: SHERE SHENU AUN LATE KOROSHE GUANTOSHE EREKE SHEKE,


ADIFAFUN ORUNMILA NIBATI OBATE ELEGBA NIFA FALORO OWO
OLANA ADIFAFUN LODE ARONIBA AUN AWO.

REZO: UMBE MI ADIFAFUN ELEGBA MONI ALASHE LEBO MORO MORO


LOKUN TONIFA ONI BARABANIREGUN KOBALA ESEOBELE OTUN
ORUNMILA ESE OPELE OSI ELEGBA ONIFA ESHU UNTEFA
ORUNMILA ODA ELEGBA BARALAY IKI LOKUN LAYE NI YARE
MAWA OSUN OKUNOLA LAROYE LOYE LAYE OLOKUN OMO OLOKUN SOKUN
IYARE ELEGBA KOWA YEBE ORUNMILA MOFORIBALE IRE ASHE GUN
OTA ATEFA IGBODUN ELESE ELEGBA LODAFUN ORUNMILA.

REZO: IFA NI KAFEREFUN SHANGO ATI OGGUN, LODAFUN ORUNMILA,


ADIFAFUN OBATALA.

REZO: IROSO UMBO OKUN IRE OSIBALE, IROS UMBOMI EYU NIFON
UMBE OSHA OGUBO AJAN NAMAYA EKUN ATOLA DOLA IGUADA
LODIFAFUN ORUNMILA NIKATIKUN OGBUN AROMO OYORIKU IRE DOI A
KATIKERE LOBI AFIKERE EKUN EBBO OBINI IKERE OJIN
EKUN OKO EBONI OSHE OGIDAN ADIFAFUN ORUNMILA.

IROSO YEKU

100
REZO:
IROSO YEKU IROSO KALEKU AWO OFI ABE LALA BELE LELEMAKA
DAKUARERERE IFA ONIBARABARINEREGUN AWO BAYEBA IFA KORERE
AWO OBAYA BEIYE IKU.

REZO: IBE IKU OREO BAYEBI IKU UNLO BAYEBI IKU MOWANI OLORUN
BAYEBI IKU IKU OLORUN.

SUYERE: AWADA OBAYE IBEIYE,


AWADA OBAYE IBEIYE IKU,
AWADA OBAYE IBEIYE IKU LELEO
AWADA OBAYE IBEIYE.

REZO: IROSO KALEKU KOSI AWO EFI ABE LALA BALE LELE MAKADA
KUARERE IFA ONI BARABANIREGUN AWO KAYEDI IFA KERERE AWO
OMAYE BAIYE IKU IROSO KALEKU AWO MAYABA, IKU MAYABA, IKU
OBA KOLOYE, AWO OBA KOLOYE KO YENERIFA INLE AKUA URO
ABEYEKU IROSO KALEKU EFIA OBA KOLOYE IFA MAFEREFUN
ORUNMILA, SHANGO, ELEGBA.

REZO: ACAPAN GANGA ORUN NICUTE CUTE IFE ILESE ADIFAFUN


TINCHORE IRE ACUTA LEBO LORDAFUN ORUMILA ESHU Y OZAIN.

REZO: IROSO KALEKU KOSI AWO EFI ABE LALA BALE LELE MAKADA
KUARERE IFA ONI BARABANIREGUN AWO KAYEDI IFA KERERE AWO
OMAYE BAIYE IKU IROSO KALELU AWO MAYABA, IKU MAYABA, IKU
OBA KOLOYE, AWO OBAKOLOYE KO YENERIFA INLE AKUA URO
ABEYEKU IROSO KALEKU EFIA OBA KOLOYE IFA, MAFEREFUN
ORUNMILA, SHANGO, ELEGBA.

REZO: IROSO YEKU AKAPA GANGA ORU NIKUTE KUKU IFA IRESE.
ADIFAFUN GUERE TINSHOMO AGUTAN ELEGBO. OLOGBO META
KUPANOLU ARUN PAMILO ATARI AWO QUI IBEMIZA ADIFAFUN
ORUNMILA,AKUKO ELEGBO KEBOYO MEYE SHOGUDU MEYI
EBEYE AWO, EYELE MEYI, ABO ELEGBO.

SUYERE: KUKE EUDE ASHO ODUDUWA


AFE OYU ASHO KI GUOFI.

IROSO WORI

101
REZO: IROSO WORI IROSO NI BAYE NI BAUN NI TENSHE NI
ALODAFUN AYO OMO ODDE, MAFEREFUN SHANGO.

REZO:
OSHE BINI LLERO ADIFAFUN LOKOSO YAYU AKUKO LEBO
OSOGUERE IROSO NI BALLE NI BAUN TANCHE NI OLODAFUN ALLO
OMO ARDE MAFEREFUN SHANGO.

REZO:
IROSO IWORI IFA LA PASA NIPAO TALE LOLLU CODO SU
ADONILLE OLORDAFUN INTALE ORGAN EYELE ACHERERAN
MEDILOGUN ICOBERE.

102
IROSO DI

REZO:
IROSO DI MANDULAIN ATI EINTOSHE OUN OME ORUNMILA.
ADIFAFUN ORUNMILA KEWAYE.

REZO: ALLAU CORO ADIFAFUN ELLA ELEBELE LEBO LLAMI EGUE FAE

REZO: ÑAMU ÑAMU, EITANE ONI OKA OGUARAMO KORA GUAÑA OSUA.

SUYERE: OSUPOKA SUPUERE ORUNMILA SUPUERE


OSUPOKA SUPUERE ORUNMILA SUPUERE AWO.

103
IROSO OJUANI

REZO: ANABORO ONA ODO ADIFAFUN ORULOLLO EYELE ONI OKO


DUN DUN EKO EBEFA OWO LEBO OWO MEFA.

REZO: IROSO JUANI ANABORO ONA ODO ADIFAFUN ORU LEYE


EYELE OÑI OKO DUN DUN, AKUKO LEBO, EWEFA LEBO.

REZO: IROSO JUANI ALABULI LAMPE SHANGO ADIFAFUN OKIDI


UMBATI LOSO LOSO OYO INLE, LORUGBO ABO LEBO, ETU MEYI,
AWO MAYI, OWO TENTEBORU SHANGO AINA LOKE MANO LOKE,
LODAFUN SHANGO.

104
IROSO BARA

REZO: IROSO BARA IRESEGAN OPE KUFIRIWO ILU ADO LODIFA


KOLARA OSHA WONNI AYA RAMI OMA FE NI ODDUN NI AMA BASHE
KUPA CURE ELEBO.

REZO: AQUITI POGUE AWO EBANA ADIFAFUN OLOFIN EYELE LEBO


TETE OLA ADIE ELLELE LEBO. IROSO IFA ADIFAFUN ABADI LOFO
IGRE.

REZO: IROSO BARA LORI OFO OKO OYORE INTORI ORUNMILA LORI
OMA LORI NIKU LORI EYO.

REZO:
IROSO BARA, IROSO EGAN OPE KUFIRIFUGUN LA ADOLODIFA
KOLARA ISHAGUIOMI AYA RAMI OMAFE MI ODDUN MAMA BASHE IKUPA
AURE LEBO. EJELOGUN OWO LEBO. AIRA COMBO AKUSIN MABIYA
KOSUOLOBO NIMON SINSI BAYI NI ALARA BEBE SHINSHE INSHE
TUSI BERESIMI LOKUO LORIFA ONIRA.

REZO: AKITI NOGUE AKUO ABANA ADIFAFUN OLOFIN EYELE LEBO


TETE IFA OLA ADIE EYELE LEBO IROSO IFA ADIFAFUN OBADI
LOFO IGRO.

105
IROSO KANA

REZO: IROSO KALU KUKUTE KUKU ADIFAFUN MALADE TINAKAYA


ORUNMILA OBARABABIREGUN.

REZO: AGUIFA NI ELLO NI TOUNLLO NI LELEFA ODAFA BARABONI


REGUN ACODIE ASHO FUNFUN.

REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN MALADE TINCHOLLA ORUMILA ADIE


LEBO AUCO EYELE LEBO.

REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN MALADE TINCHOLLA OBARABA


NIREGUN.

IROSO OGUNDA

106
REZO:
IROSO TOLDA OBATALA MOWAYENI AIYE GBOGBO ORISHA
EWUNYIARA OKUN OLOKUN ORE OSHA YANYA AGUEMA OPA OÑI INA
ADENU EÑI OLOKUN ABAKUA OBATALA LODAFUN OSHA ODONU
KAFEREFUN SHANGO.

REZO: AGRIO AMUBO OBIBO ALLABO OBIBO MUCHEREBO OMUBO OMA


ANDIFA YECAN FUN OBATALA ACHEREREBO LUGUA AUN ARAYE
TIONIFE.

REZOS: KAFORESHE ERACO CAMA FORECHE ENA ADIFAFUN OGGUN


AKUKO EFUN EWE TETE AÑIO TOTO GUELETE EMIFE ADIFAFUN CONGO
APOLO UMBATI LOYOBE AYIBO EYELE LEBO. MAFEREFUN OGUN
MAFEREFUN SHANGO.

REZO: IROSO TOLDA KAFEREFUN OLOKUN, OBATALA,INLE Y


OSHUMARE.

IROSO SA

107
REZO:
IROSO SA IFA PELE PELE LILE OGUELE WA GUERE MANILEI LA
PUPUA OLOKIN TINSHE EFEYUDE OLOFIN MAFEREFUN SHANGO.

REZO:
IFA PELE PELE LELE SILE OGUELE RE MANILE ILA PAPA OLOFIN
TOUNCHA FOLLUDE OLOFIN MAFEREFUN SHANGO.IKU CAN IMBERE
CUCAN ADIFAFUN OCO ALAQUE LEBO OSU AWO ESA ADIFAFUN ESA
BATIN TILOMU OSUN GUABE OYA OLORO LEBO EYELE
ADIFAFUN ORA OMA OCONI ORUN AUCO LEBO, AUCO IDA OWO MEFA.

REZO: ADIFAFUN ENINI OLUNI OMA BURUKU EMI LENI LENI


ETULICORERA. ADIFAFUN ENINI FINSHERU OSHA OBATALA APOLA
SOKUN SOKUN LAYE NI SHANGO SOKON MABINU UN SORO OFO
LAMASHE BOGBO OBINI.

108
IROSO KA

REZO: IROSO KA BOKALA OKALA BOKIKA OTUTAN ADIFAFUN OBE


AKUKO LEBO.

REZO: BOKALA OKALA BOQUIKA OKUTAN ADIFAFUN OBE AKUKO LEBO.

REZO: ODE OLODUMARE WA NI ILU EYE ADIFAFUN OBINI OSHUN,


OLOFIN, ORUNMILA ORUBO AURE EÑI OWO LA MEYO.

REZO: EYE LORUBO OBINI ILU KUNI OFORI BERE BERE LORDAFUN
OMO.

109
IROSO TRUPON

REZO: IROSO TRUPON IROSO TUTU ABERENI KOYO WANWADORO IFA


YOKAFUN YEMAYA OBADORO AWO IRE BAYENI SHANGO AWO MARO
ELEDE AFOFO LOKUNYODE WAWA YERE ABEBE LAYE IFA.

REZO: BIÑA BAROMI OCU ADIFAFUN IROCO ORUBO QUINI INA


COMAGUA LLOGUN OMI LORUBO ODUN DUN OLLORO PETE
AIKORDIE EYELE ETU EBETA OWO CAMIQUE AWO OLLARORUN
ADIFAFUN LORUMA AMACANCA NIFE EYELE LEBO OYA ORO.

REZO: IROSO TUTO ODARIANIGUO LAYABA ANI FOKELEKE ASHUMI


KAYE WA JEKELALE AWO BARAYENI IFA ARUN OBINI IFA
OFAKEYAWANI ODE IRO TRUPON ROSO TUTO ONI BABALAWO YEKUN
ODE IFA AWADE IFA IROSO TUTO IBANI LAYE, NISHA SHANGO
OBANILAYEBE AWA LAYEBE YEMAYA IROSO BAIFA BATRUPON INLE
LEYEKUN LODE OBAYEBE IROSO OJUANI BATRUPON IFA OFO, OFO
LAYE BENUN ARUN.

REZO: ERINLA LELEYA ENISO OKO OKOLELE AWO AGBODE AFINISUN


LENI KAEBOMBONGOBO NOOWI AHIKATE O SINTESIN XONIDAFUN AJE
ALATESI LO NISE ASARIN KANKAN ARIBI MAMAYO WEN OFIWERE
NAGBEBE LOWO WA A EJILOPA ADOMI FALOWINI IYAN YIMA NA OMO
ANOGAJA IDI DAFE OMUDAWO OKO MADOPO OMONI TIOBON OMO ENI
TIKO MOKA NIMON LIGOJINAPA NIBEN WAYE SU ONIYUBONA OMO
KAMBE LONA OKO SHURURONMILE ASHAGUTAN MEYI NOGBE OMO ONI LE
MATUKALE AFIGSA TOWO DAZARUN OKO NIMO FOMA FOMO ENRILOLO
ADIFAFUN ORUNMILA MAFEREFUN OGGUN.

REZO: BABA AWA YEIFA ABORI BODEKE OMO AWO ALARA WEWERE IFA
AWO OMO ABONI EGGUN OBE KERELEI AWO OYEYE YEKUN INLE OBA
ORO SHENSHE OKUN TLIRE IBA IBOYE ETI EGGUN OBARIE
OZAIN TINSHARE IFA IROSO BATUTO IRE ABERI BOYE
ELESE OZAIN IRE ABERIBOYE EGGUN OWE OMO ALARA IFA NI ORUN.

REZO: MEKUA EIYE BURUKU ADIFAFUN BATUTO EKPA, ATEKUE, EWE


BABARI, ATI IYARI EBANILODO MEJOUN ITA LENI META, LEKUA

110
EBA AGBANIREO ADIFAFUN ABIKODUN ONI SHANGO ONILAGBABA
LODAFUN ORUNMILA.

REZO: IROSO TUTO ODARIANIGUO LAYABA ANI FOKELEKE ASHUMI


KAYE WA JEKELALE AWO BARAYENI IFA ARUN OBINI IFA
OFAKEYAWANI ODE IRO TRUPON ROSO TUTO ONI BABALAWO YEKUN
ODE IFA AWADE IFA IROSO TUTO IBANI LAYE, NISHA SHANGO
OBANILAYEBE AWA LAYEBE YEMAYA IROSO BAIFA BATRUPON INLE
LEYEKUN LODE OBAYEBE IROSO OJUANI BATRUPON IFA OFO, OFO
LAYE BENUN ARUN.

REZO: ERINLA LELEYA ENISO OKO OKOLELE AWO AGBODE AFINISUN


LENI KAEBOMBONGOBO NOOWI AHIKATE O SINTESIN XONIDA FUN
AJE ALATESI LO NISE ASARIN KANKAN ARIBI MAMAYO WEN OFIWERE
NAGBEBE LOWO WA A EJILOPA ADOMI FALOWINI IYAN YIMA NA OMO
ANOGAJA IDI DAFE OMUDAWO OKO MADOPO OMONI TIOBON OMO ENI
TIKO MOKA NIMON LIGOJINAPA NIBEN WAYE SU ONIYUBONA OMO
KAMBE LONA OKO SHURURONMILE ASHAGUTAN MEYI NOGBE OMO ONI LE
MATUKALE AFIGSA TOWO DAZARUN OKO NIMO FOMA FOMO ENRILOLO
ADIFAFUN ORUNMILA MAFEREFUN OGGUN.

REZO: BABA AWA YEIFA ABORI BODEKE OMO AWO ALARA WEWERE IFA
AWO OMO ABONI EGGUN OBE KERELEI AWO OYEYE YEKUN INLE OBA
ORO SHENSHE OKUN TLIRE IBA IBOYE ETI EGGUN OBARIE
OZAIN TINSHARE IFA IROSO BATUTO IRE ABERI BOYE
ELESE OZAIN IRE ABERIBOYE EGGUN OWE OMO ALARA IFA NI ORUN.

REZO: MEKUA EIYE BURUKU ADIFAFUN BATUTO EKPA, ATEKUE, EWE


BABARI, ATI IYARI EBANILODO MEJOUN ITA LENI META, LEKUA
EBA AGBANIREO ADIFAFUN ABIKODUN ONI SHANGO ONILAGBABA
LODAFUN ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN SHANGO BOGBO ORISHA OLE OBATALA ODE


AKASHO IASA IGI OMU LORDAFUN OBA, KAFEREFUN IBEYI OMO
EDDUN.

111
REZO: ADIFAFUN IROSO BATRUPON MALOLE AWO OSHUNBULARE ODO,
OÑI, OSUN ARA, KAFEREFUN OSHUN LODAFUN ORUNMILA.

112
IROSO TURA

REZO: IROSO TURARA NIBE AKANI IKANIJU OLODAFUN OGUN NIBATI


OGGUN OLOSILE ORUNMILA KATE NIFA.

REZO: IROSO TURARA NIBE AKANI IKANIJU OLODAFUN OGUN NIBATI


OGGUN OLOSILE ORUNMILA KATE NIFA.

REZO: ALA GORON GORO ADIFAFUN OÑI GUANCA GUANCA TINLLO


OLLE OLA OFAMETAN AKUKO LEBO.

REZO: IROSO TURA ALANGOROGORO ADIFAFUN OGGUN WAKA UMBATI


INLE MIE ALAILUE MEYE KODENU ORITITI MODENU ADIFAFUN ADEYE
ERAKO.

REZO: ADIFAFUN OGGUN NIBE ASHARPONI IKAUYUN LODAFUN OGGUN


ATEFA NIBATI OGGUN OFOSILA KAFETENI ORUNMILA OGGUN
ALAGUEDE LODAFUN OBATALA.

REZO: ADIFAFUN OGGUN NIBE ASHARPONI IKAUYUN LODAFUN OGGUN


ATEFA NIBATI OGGUN OFOSILA KAFETENI ORUNMILA OGGUN
ALAGUEDE LODAFUN OBATALA.

REZO: IROSO TURA ALANGOROGORO ADIFAFUN OGGUN WAKA UMBATI


INLE MIE ALAILUE MEYE KODENU ORITITI MODENU ADIFAFUN ADEYE
ERAKO.

REZO: ODO OGUE IROSO TUNIALARA INLE YEBU ESI MOWA ERU
YENYE NI OKU OLOKUN LOBAKE OBA OKU ORUGBO ADE
LEITOSHU OSHUN IYUMO IBU LOSA KEKE KAFEREFUN
ORUNMILA.

113
REZO: BABA IROSO TOLDA ADIFAFUN ESE IGUI, IROSO TOLDA OMO
IROSUN OFEKEBA ODABAWE OKE OMO OFO ODABAWE OMO KEKE TIFE
OLODAFUN OMO ODARA. LODAFUN OLOFIN, MAFEREFUN OLOFIN,
KAFEREFUN OZAIN.

REZO: IROSO BOMBO DIRE ADIFAFUN OLOFIN OPE KOMBE LOYU ADE
OLOFE IGBA ADE OLOFIN, OGGUN OSHONA OSI LARA OPE
NIFEDE MOWA BELE BELE ONIFON IYA IDE AWO PRIOMO TIFUN
OLOFIN OPA- RASUN SOKUN SOFUN SHANGO OPA ORUN OPE
LODAFUN SHANGO.

REZO: ADIFAFUN OBATALA ABANILE OLAKORUN INLE ADIFAFUN


OSHUN AMBOWA SHONSHON ILE OZAIN TIKERAN FAN ELEGBA OFO
LERI OSHUN, SHANGO WANBEWANI OSHUN AMIGBO ANSORO ORUNMILA.
LODAFUN ELEGBA, LODAFUN ORUNMILA.

114
IROSO IRETE

REZO: IROSO UNKUEMI INTORI TUKA APARO, ATARE MOSAN, EWE


ENATORI EYE APARO, ATARE META. AWADO TUYERE MORIN AYE
KASHA GUE GUE SHERIN SHAYO KANSHA GUE GUE TERUKO OMODO
TOBARINI.

REZO: IROSO UNKUEMI INTORI TUKA APARO, ATARE MOSAN, EWE


ENATORI EYE APARO, ATARE META. AWADO TUYERE MORIN AYE
KASHA GUE GUE SHERIN SHAYO KANSHA GUE GUE TERUKO OMODO
TOBARINI.

REZO: OBI GUOBIRE GUENECU A FUN LEGUELEGUE QUOBIRE UMI


LODAFUN CHANCHORE TINFERUN ALEGUI ADIE MERI OBI MERA OWO
MEFA.

REZO: IROSO ATE INTORI APENI NI UN POCAN APERIN APERE UN


PERU OPERIN EPECUNCHA YA IOAPCUN ALLA UN BABALAWO
LODAFUN NILLO CAN FUN ORUNMILA.

REZO: IROSO ATE INTORI TUCA APARO MESA EWE ENA TORI APARE
ATARE META AGUADO TULLERE MERA AYE CAN CHA GUE GUE CHERIN
CHALLO NICHA GUE GUE TERU TO OMO DE TOBARINI COFINI CHIRE.

REZO: ORI GUOBIRE GUENEKU AFUN FUN LEKELEKE GUOBIRE UMI


IRE ODAFUN KANSHORE TIMFEREFUN ALEKI ADIE OBI MEFA OWO
MEFA.

REZO: IROSO UNKEMI APOKAN SHAYADE IFA LAYE OLOGDO IFA MERI
EBBO SHOSHO MOYARE IFA MERI EBBO ACASHA ACASHA AWO

115
AGUARERIADIE MOYARE ADIE ORUNLA IFACASHE MERI EBBO, ARUN
OSHE MO- YARE OSHE AWO OSHE MERI EBBO, EBBO
OGUNDA LERI ELLA, OGUNDAAGUA, EJA OGUNDA MARI EBBO
EYORETE BABA EYE AWO LODE EYI RETE AGUA LODE, EYIRTE MOYARE
MOYABE IFA AWO LODE BEIFA MARI EBBO OKAN SHOSHO OKANAYE AWO
OKAN SHOSHO BEYEBI AWO LERI AGUA YEBE IFA MARI EBBO,
ADIE MEYI OMI ILE IBU OKAN SHOLO. AGUIAJARA IFA LODE
IBU OKAN MEYI, META, MENI, MARUN, MEFA, EYI EYO MESAN,
MEGUA, MOKANLA, MEYILA, MERINLA, MARUNLA, MEDILOGUN AWO
MEYERIFA ACASHA IFA MARI EBBO WANIRE IFA ODARA
ORUNMILA ABEYI LORUN ABEYENIFA IROSO UNKEMI AYE YOKAN ADELE
MENI, MARUN GUARA IFA OBINI ORISHA, ORUNMILA GUAGUEO MAYI
LOGUA IFA ASHE BOSHIRE.

REZO: IROSO ATE UNKEMI ONI OFOKU UNKEMI ONI KUERE OKUEMI
OKUO BUOBODO EKUN EBAYEDE OMO KUE MADO AKUN SHADO OMABU
OKUAMI OMO KUOROFA.

IROSO SHE

116
REZO: IROSO SHE OLU YENYE ADIFAFUN AERE TINYO LAAUNYE OKAN
AKUKO LEBO. OSHA KOLOFUN KITIFUN SHAWE ADIFAFUN
ORUNMILA.

REZO: IROSO SHE OLU YENYE ADIFAFUN AERE TINYO LAAUNYE OKAN
AKUKO LEBO. OSHA KOLOFUN KITIFUN SHAWE ADIFAFUN
ORUNMILA.

REZO: IFA ODAFUN ORUMILA OLODAFUN OZAIN AIKORDIE YARACO


AKOFA BIRUTA OMI INA EBEYE OWO.

REZO: ORUNLLELLO ADIFAFUN AORE TINLO LOULLOO ECA EYELE


LEBO OCHE COLOSUN QUITIFIN CHAGUE ADIFAFUN ORUMILA AURE
LEBO EYELE EURE LEBO.

IFANIRE IFANI KAFEREFUN YALORDE.

SUYERE: IGUERE IGUERE IRAYO UN YERE EGGUN SITURE EGGUN


BABA EGGUN.

REZO: OLOFIN EDEYE OPOLIFO BANGA AWO OGBBON, OPE ODO EYIN
EDIN IGUI INA, ARONI OZAIN ELOSOKENMOSHISE ORO IROJO ADI,
LODAFUN OZAIN KAFEREFUN ORUNMILA.

SUYERE: BANGA BONGO EWO NIFA, OPONIFA ASHE IFA.

SUYERE: IGUERE IGUERE IRAYO UN YERE EGGUN SITURE EGGUN


BABA EGGUN.

117
REZO: OLOFIN EDEYE OPOLIFO BANGA AWO OGBBON, OPE ODO EYIN
EDIN IGUI INA, ARONI OZAIN ELOSOKENMOSHISE ORO IROJO ADI,
LODAFUN OZAIN KAFEREFUN ORUNMILA.

SUYERE: BANGA BONGO EWO NIFA, OPONIFA ASHE IFA.

REZO: IFA ADAFUN ORUNMILA, LODAFUN OZAIN ORUBO AKODIE


YABAKO AKOFA BIRUTA ONI INA IFA KAFEREFUN YALORDE.

REZO: IROSO SHE OLUYEYE ADIFAFUN AKORE OLUO YEKE TINLO


LOAYO OKA EYELE LEBO. OSHE KOLOSUN NITIFIN KAWO.
ADIFAFUN KUSHE INA OFO, OYU OFO ASHIRI IBODUN ORISHA,
IBODUN IFA BELELE BEKE INLE. ADIFAFUN ORUNMILA,
LODAFUN OLOKUN, EYELE LEBO.

SUYERE DE LAS MECHAS:

EWERE INAYE EGGUN SITURA EGGUN BABA EGGUN.

118
IROSO FUN

REZO: IROSO FUN OSHU OPONI MINUMA AWADO ORILELE LORI APATA
INBUJO NIBESHUBU INBELOTAN UNBE ELOPO BASHUBU INBE
TARIFA ADIFAFUN OLUWO.

REZO: ESHU OPINI ABEDO ORILLELE LORI APARTA IMBUJO NIBE


CHUBU IMBELOTAN UMBE BANCUBU TARIFA ADIFAFUN OLUO CHIN
ALLARE REMI ABO LEBO IMBILO GUO FIGE EYELE ADIE LEBO.

REZO: IFA KAFEREFUN OZAIN Y OLUO POPO.

+++

119
OJUANI MEYI

REZO: OJUANI MEYI BABA OROGUN NI MOUN ORI YEKO ADIFAFUN


AKITIFA, ADIFAFUN ARONI, MAMA FOROSILE AKITIFA, ADIE
SINKENA ELEBO.

REZO: FORORO FORORO SITE AQUITIPA.


INFUAGUALICHE GUALEGUE OFI ONA A FACHE ADOS O ELLE AFI
ERUNOCHO ARERE AIMBO FIO OFUN CHOMA NIBI SIGUA ELLE FUN
OGO ACARERUM MALE EKU ELLAFUNI AGUA ARAGON NI MONI UN A
GUON O OROG UA ALOCO ONI BABALAWO ADIFAFUN AQUITIPA
AQUITIPA MAMA FIORORO MAMA FIORORO SILE AQUITIPA.

REZO: OJUANI MEYI IOA FAFACHA NIE HELE QUELE EBE OMO ONA
AFACHA DODE ALLE FORUN CHOSERE OIBO FORUN FUGAN ANI EBECUA
ELLI AWO IBAOROGUN ENI MONI ALBA LLACA ADIFU A QUITIPA
ADIFAFUN CHORINI AQUITIPA FORORO SILE AWO.

REZO: IKU FABA NICHELEQUE LEBA MOUNA OFAN EHODODO ELLE


PEREFUN OBERE IBO FOCUNOCHONA ONI ELEGUA ELLE FUN AGRIO
IBA OROGUN NI MONI UN ABACHOCA ADIFAFUN AQUITIPA MAMA
FOROSILE AQUITIPA.

REZO: IFA CORI QUE ODAFUN OJUANI ADAFUN OSHOSI ODAFUN ECHA
AGUAN ANCHA COTOCHE LLEONODOC HO ODOCHE ROCO INTIO CUON
OCO NIMU OTOLE A OCUNA BO ORIBA RANI OCUANDIE CHUDE
ANDALLE CANOLHUB ALA GUOMO ACU ADIE MELLI OLE ECHU
GUOLEQUI FUN CACONI CANI CANI OCUN ELALLA CHETITU
OPOLOPO OWO ECHU ENI LA ASHE AGUTAN UN BATON CHELITA ILLE
OROTAN CALEL OTOLE.

REZO: MOBORI EKU MOBORI EYA MOBORI COPI COCO TIMBELE AGUN
OCONIEOCO LAPACHO CONILE UMPILESE ALLOLLI AWO LASOLLO
COSA CO MEYI GRAGANDA LODAFUN GUALEO TIOCHEMO O OMI ORO
A LESA OCO ALACAN MOBORI FAPA TA LLECUN POBA.

REZO: ABA OROGUN MAMOUN LLOCO ADIFAFUN AQUITIPA ADIFAFUN


ARONI MAMA FORO SILE AWO FORORO SILE AQUITIPA.

120
REZO: EOUN ICUN FA BA NI SILE QUE LEBE OFO EHODO
ADIFAFUN AGARARA TICHU ECNO OLODUMARE ONI LENO A OWO
UMPABA NICHELE QUE LEBE OMUONA OPUCHODE ELLE RERE FUN
CHARER IBO FOCUN ONI BEBE ELEDA ELLEFUN AWO IBI SILE
OR PGUN NI MORO UN ABALLACO ADIFAFUN MAMA AQUITIPA
MAMA PORO PORO SILE AQUITIPA MAMA FORO SILE AQUITIPA.

REZO: IBA ORUGUN NIMORI A UN OBA LLAOA ADIFAFUN ARO ANI


AQUITIPA MAMA ORO SILE AQUITIPA MAMA A QUITIPA ORUBO
META ACODA IBARUTA.

REZO: BABA OGGUN NIMONI OKO LABAYOKO ADIFAFUN AKITIKUA


ARONI MAMA FOROSILE AWO FOROSILE ADUE AKITIKUN OTUFO
TOLOSAMADO LOBO.

REZO: OJUANI MEYI ODODO IGUI SOKUN SOKUN KARE LAWA SODENI
LAYE OMO ABITA IGUI IYA LASHE EWE ABITA ODODO IGUGUN OMO
LAYE ABITA LAWA KUAWO ADE LAYE IDA ABITA BABA OJUANI MEYI
OMO ALASEN OMO ABITA IRE UMBO WUANI ENI SHANGO
OZAIN OTOKUN ENI BAGURA AILA SHEKUE OBATALA IGUI IYA LASHE
SOKUN SOKUN ISOLE UMBO NI AIYE IFA NI KAFEREFUN ORUNMILA
OZAIN NI ABITA.

REZO: BABA OJUANI MEYI AKUALI SHELI BEBLE OLOGBO KOLE


SHELEBO OFI ONA OTA BURUKU BURUKU AFASHE ODDOEYO OFI

121
EFUSHE MENYI ARERE OLOGBO AWO NI ORUN OLUWO OZAIN TOKU
ABOFI OGU SHOMA BIBI SIWALE EYE FUN AWO KAFEREFUN
EKU EKU EYE FUNI AWA ARA OGO MANANI AWO OLUWO OZAIN
KORUKE AYOKO AWO BABALAWO ADIFAFUN AKITIFA MAMA
FIORORO SILE AKITIFA IRUFARA EBA NI SHELI KELE BIBE OMO UN
INSHE FORE AYE EGGUN OYIMBO OJU ARAKONISHE SEKE
LABE ONA KOBELEFO OZAIN AWO OLOGBO FESHOKOSILE AYOYI
AWO TIMBEBARAKUN OZAIN EGGUN BATUNDE OKONI KOKO LA FE
SHOKO INLELEA KOYOOLUEKO MEYI BARADAN LODAFUN AWO LODEO
EKOTI SHEMA KUNI EGUNGUN ORUN ALSA OKO ALKAN MOBOTI
KUAKUATA YAFUN BOGBO IBA TI EGUNGUN ORUN ALSA OFOGUN
OLOGBO NIMBUN YOKO IBA ARAWA OMO TINTUN OBADI
MEYI EGUNGUN OZAIN NI MORIUN OBA YAKA ADIFAFUN
ARON KOLEBA ADIFAFUN EGGUN AGARARA TINSHAWO BABA NI
KUELE EKO OLODUMARE ONI LEMU AWO UMPABA NI SHILE KELEBE
OMU AKUAN SHODO NILE ORUN UN ABAYOKO ADIFAFUN OZAIN
ARONI KUIN ORUGBO AKUKO META ALO ASHE LODAFUN OZAIN Y
ORUNMILA.

REZO: OJUANI PAPEKUN IKU ELEGBA MATISHE IKU EGGUN ALAWANA


MALOKUN ARUN IBASHE OLODUMARE OLOFIN MAFREN OFON APA OSI
MAYERE EGGUN KAYIBI ORUN LAYE ME ERIN YEYE OLERI EGGUN
MASAUN LELE BABA LODE LORUN ORUN LAYE OJUANI LAYE
ASHE ORUN EGGUN OMO IKU SHAME LAYE ORUN KUAYERE OMO ODARA
EGGUN AMEGO UNDEDE ORUN LELE EGGUN UNIEN OKO OTOKOMA NI
OLORUN.

SUYERE: BABA TERUN NILE EGGUN OBA YEKUN TONI MILE EGGUN
OBA YEKUN.

REZO: OJUANI KEREBE ESHUBA ESHUBA AUN FESHU LEKEDE AMARA


GODO AWO AUN ORUGBO KEREKAN NAMELI AWO LASHE EDUN
ESHEGONI AGUEMA EGONI IMBELE BABE KOTE KE IGBAN IGBA
BARA KOTESU SHANGO KEKERE YIBE KEKERE YERI YERI
KEKERE TEYULUN OSHI LOWA INITEN SHENI SHENI KEBAN NIBO
IKUN MAGURE AGUEMA OKUA SHELE MOLE BERENE MENO EJUN
SHUNDUDI EBE GUYANASHE RERE ADIFAFUN AUN BEE BATUN LESILE
EYELIBE KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: IBA OROGUN NI MARI YAKA AYAKO ADIFAFUN AROBO UMBATI


ODI GAMU ADIFAFUN AKITIPA ORI ORUN SAYE FORUN

122
SHOSHERE OBORE IBO KORIKO ADIFAFUN EGGUN OPA AYA
LODAFUN ELEGBA.

REZO: ARONI MAMAFOROSILE AWO FOROSILE AKITIFA DIFAFUN


ORUNMILA KAFEREFUN OZAIN.

OJUANI SHOBE

123
REZO: OJUANI SHOBI TABAKOYU BAIN BAIN IKU BAIN BAIN
LOBATI ADIFAFUN O UN BABLAWO MEDILOGUN TINLODIFA ILE
OLOFIN.

SUYERE: OJUANI SHOBI KESHU BAWAO (3 VECES).

REZO: OBECHEGUANIZAN BI ETI FRENA BOMO LORUMADIE MEYI (SI


UD. NO HACE YO LO HAGO, HE OIDO LO QUE HA HABLADO).

REZO: OJUANI SHOBE ECHUBA AUN AFECHE ECHUBA IFANI


KAFEREFUN ESHU YALORDE ORE CORIRA MELLO ADIFAFUN AMERECO
CORO AWOADRO ADUN LEBO AKUKO IKOKO ÑAMETI EBELLO OWO MELLO.

REZO: OJUANI LOBE ECHUBA A UN AFECHUN ECHUBA OBE UNCHOGUE


ADIE DAMILOGUO MOFE LENI CHEMICHIO AGADAGODO KOFINIGUA
ARAGUA LORDAFUN ICA BALIDAMIÑO

REZO: SHELESAN FESO YEBO OYU OFO OJUANI MAYURO ELEGBA


SOBEÑAR FE SALAIÑA WAYONI MAYURO ELEGBA SOBEÑAR FE SALA
IÑA WAYENI OFE OYU AYORALAN KELEKELE AYU OBARI ADA OBA IYA
KALEN WORA INLE OBAN KELEKELE KELE BOBO UNU OYU
OLOFIN ABAINILE ELEWORA UMBO ELEWARE EMU.

REZO: OJUANI SHOBE ESHU FEKUN FESHI KOA FEKUN, IKU ABO ASHE
KEKUN ONIYEKUN OBA OMO OLORUN ASHA GUIDI OFO OGGUN ORISHA
IKULE ORUNMILA KOMADERE ESHU ELEGBARA KRUBO EWE OMA ESHU
BELARIO INLE BOSHELE IÑA ENIFA OMOKA AWO ALAKOBE LARINFA
OWUNKO TOBADE TIOKO BABA OWA WIO TOBABINU ESHU MASHE ILORO
ABANIWA LODAFUN ORUNMILA.

OJUANI YEKU

124
REZO: OJUANI YEKU ABORI BAWA ORIBASHE KAWO ORIBAWA IRE
ASHEGUN OTA ELESE SHANGO MARILAYE NI ELEGBARA
ORIKUALO OWO OGORO OBURI OBORI YEKU INLE EBEREN OGORO
BAWA IFA KALEREN OJUANI YEKU.

REZO: EMILLE OUNLO ILE EBIMPO FUNILLE OSHUN GUELE QUINLLAN


OTAN MOCHIN GUERE ELLE GUN LORI COLORI PALERE MAGUE BINU.

REZO: OKANA ANIE AITO BALE AJU ADIFAFUN ELEBO AUN ROIOLA
AKUKO LEBO, CUCUTE CUCU ADIFAFUN IROSO EKUELE BO ICHU ADA
ADIE LEBO.

REZO: IFANIERE IFANI KAFEREFUN ESHU OCUNI ABUALESE AFOFO.

REZO: ABORI BAWA ARIBASHE KAWE ORIBAWA IRE ASHEGUN OTA


ELESE SHANGO MARILAYE NI ELEGBA ORUKUALE OMO OGOTO
OBORI YEKUN INLE SHEREN OBROGAWA IFA KALERUN OJUANI
YEKUN WATISHE AWO OZAIN IFA ORUN IFA SHANGO, IFA OZAIN,
IFA KAFEREFUN YERETIRA WALU NI ELEGBARA OJUANI YEKUN.

REZO: IFA NIRE IFA NI KAFEREFUN ESHU OKUNI ABUA LESE AFOFO.

OJUANI WORI

125
REZO: OJUANI TANSHELA OWARI OFORE OUN YOKO IGUERI AOFERE
EYA OSHUN ADIFAFUN ORINI ESETA BAIN BAIN AWO OSHA OMI.

REZO: IFE OJUANI TANSHELA IGUOTRI TANSHELLE ADAFUN FUN


TIMBERU FORO FORO.

REZO: OJUANI MUTI IWORI ADIFAFUN OLLOLLU TINLO ILE OLORUN


ADIFAFUN ALLELLA GOGODOGO TILO ILE OLORUN AKUKO EBO.

REZO: IFA BEBERI AWO OMO ONI ELEGBARA OBARALA ILE ELEGBARA
WAWA NILASHE OMO ODO FEFELE ILE OBARA NI ILE GEYEBE OBA
NILEKUN OBADIÑA ILE NI OTOKUN OBA NISHE AWARA LARUN NIBE
SHE OZAIN IFA KAFEREFUN YEMAYA ELEGBARA.

REZO: ADIFAFUN AYILA AWO OJUANI TANSHELA KOSI ENI UNTEFA


MOINLE TOLE BALE LORIYE AFONYA AWO OTUN OKUA INLE ESHU
DOKUN ORI OSHE LOGUN LO OSHE OGGUN IKUN BEROWI YANGUI IROLI
BELELE ORI BORO LODAFUN EGGUN KAFERE FUN ELEGBA.

SUYERE: MANGUI ORI ORUN EGGUN BELELE ESHU DOKUN EGGUN


BELELE LORIYE.

REZO: OJUANI TANSHELA AYENI NI IFA AWO LODE NI LORUN


OJUANI ATANSHELA AWO NI LODE ATANSHELA MASAGUERE NI ELEGBA
INTORI OGUBOGBO OMODE AWO ÑAÑARE NI IFA WANI ASHE ORUNMILA
ÑADE WA NI ORUN AWANA SOKU ELEGBA OYU OZAIN FA ELEGBA ELELE
INTORI INCAN BURUKU OMODE NI ORUNMILA OYU EREWA
ODUDUWA OMONI SHANGO SHEGUE NI ELEGBA BELEL OWANI LORUN UN
SORE ORUNMILA SHON SHON LAWA ELEGBA ILE OMI KA SAKUN LAYE
ELEGBA ADAN MEYI OYU OZAIN ÑA DE WA NI ORUN ERWA ODUDUWA
LAYE ELEGBA ADAN EYI OYU OZAIN ÑA DE WA NO ORUN ERWA
ODUDUWA OKONI SHANGO.

REZO: OELE LO SHEYIN GUMELE BENIN ARINOMIRIA BGEBA YA


KERIN ADDURE SIN ADIFAFUN OKAN LENU IRUMELE OJUANI

126
TANSHELA, WONTORUN BOWUAYE, ADIFAFUN OZAIN, EYELE TERUN
BEWAYE, ADIFAFUN EGGUN ORUNA LALA TORUN WEWUAYE, ADIFAFUN
ORISHA LAWATOMI TERUN BEWAYE, ADIFAFUN ORUNMILA TIKOLE
ORUN BEWASITAYE BOGBO WON LERI ASHO BORA SHUGBON IJEJE
NIAWEN NIGBATI WONDE BOGBO ELELOMO EGGUN DAKUN YAWANI DI
NI BI ASHERO ALARAMBARA UN KAFIDEBORA UMBE ODER AYE
DAFIBERA DELEAYE OSHA NI ADAKUN NISHERE BEBBE ORUNMILA
BOSHE PIPE NISHERE KUESIBE ORUNMILA NANIBATISHE DEKUN
KOFIYE ESHU BONU IYAMI BARASI KOFIYE DENU KOFIYE DE BOGBO
ARA NIBATI EBE KOLAKOYU ATUN SEGALEMU IKUN TEMINU ELEYE
MI KOYNA YENURE YADE ELEYE BENFO EYADE LOKEYA AGOGO NI
IPORO ARAN NI IKIYA OKUGUGU ISHERI MOBE EYA ENUKOTO ORIN
AWO LEBO SILENU ESETONA IYEBA ERO PO ERO FAORI MINI OBA
MILOWO ELEYE.

SUYERE: IYO NIYO, NIYO AWERENYIN IWORI FERE IFA,


OJUANI FORE IFA OMONI TANSHELA ARE IFA.

REZO: ADIFAFUN TANSHELA OLA ARISFENINI AFORAN FEFERAN ORUN


OJURPO EGGUN ALABOP LE AWO EGGUN AUREFUN NO OBINI DUDU
OKAN EBORA ABOKUE EGGUN ODARA OBA IKU AGBALAYE NI ORUN
LALA EFUN LELE FEFERAN INLE LAYE EGGUN AWO ORUN OTANSHELA
OBANISHE EGGUN LESE OLOFIN LESE ORUN OBASHE EGGUN ODARA
IKU EGGUN MAFUN ORUN BELELE AWO ORUN OJUANI TANSHELA,
LODAFUN OBA EGGUN, KAFEREFUN EGGUN OBINI EBBO AGBA INSHE
OZAIN ODARA.

REZO: OJUANI TANSHELA ADIFAFUN OLOFIN TIMBEME FOROFORO


IKODIE EYELE EWENI AWO LEBO BOGBO EYELE.

OJUANI ODI

127
REZO: OJUANI NI SHIDI ARIRE LEPANI KOSOBO LEPANI ADIFAFUN
AWO ASHELU TINSHOMO OLOJA.

REZO: OGUANI SHIDI ORIABE BUA NI CORABATELE PUNI. ORUNMILA


ADIFALLOCO LODAFUN ONI CHECHE COGUO NI ENRE OGUANI CHIDI
IYORADE SANAYE.

REZO: OWO ORU DEBO SOPALU ACOCHOCHO CABAMBU MAJU A ODAFUN


OWO CHELLU TINCHOMA ALOLLA AKUKO LEBO ESHU. ORIDE
FABICOSOBATOLE FANU.

REZO: OJUANI NI SHIDI AGADA BEÑI KOTO LODAFUN POGO SIMELE


LODENI.

SUYERE: ARIN YANYA KIYA KINI LOMI SOGAREKEDE


ARIN YANYA KIYA SHANGO LOGUE EYIRI
ARIN YANYA KIYA.

REZO: ADIFAFUN LODONI AWO INLE TOBARISHE OBONI LABOSURAYE


OLUO POPO IKU UBOWANI OYU MOMO TORIMOLE OLUO POPO IFA
KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN OSHUN, LONGO LONGO MARUN, AWORI ILE ORUNMILA


KAFEREFUN EGGUN ORUNMILA.

REZO: OJUANI ODDI SHIDI ODEKUTAN, ODE OMITAN ODE, ONA


FUEMO, EWAWO EKA OKO ODE AYAIFA, LODAFUN ORUNMILA, ADIFAFUN
OSHUN.

SUYERE: ODE BIYAYE KUARA UMPRA YENUKUA SHONSBO SHARANNIYE

OJUANI IROSO

128
REZO: OJUANI HERMOSO OGUN ATI ELEGBARA AWO NIFA LESE
OLOFIN, ORUNMILA ATI SHANGO UMBO VARIYO ODARA NIGDARA
OMO OLOFIN OFO LEITOSHU ARAYE LODAFUN ORUNMILA
KAFEREFUN PINADO.

REZO: AWOBO OWO ITANA ADIFAFUN ORUMILA UMBANTILO LOCADIE


OBINI OCOSU OSE MEFA KAFEREFUN SHANGO.

REZO: OJUANI IROSO DOSOMO KUELE KUELE LOYUMAMA KUELE KUELE


ALALELE IGBA KUELE KIFO IFA AWO KUELE KUYA ADIFAFUN OSUADA
TINSHOMA OLORDUMARE.

REZO: OJUANI MOSUN DESUMU PELE LOYUMAMA PELE PELE PELE


ALALELE IFA KUELE KIFE IFA AWO ITANA, AWO IKU BALOKU
SHANGO ILEKE AIKORDIE AWO PELE PELE KIYA ADIFAFUN OSUN
ADA ADIFAFUN ITANA LAU LAU TINSHOMO OLORDUMARE
TALA EGOTUDE AGBADA OJUANI AMOSUN KALO AWO IKU OSHISHE
ITANA MEYI IBO OKUETA KONOKE OBOSHEYEO ALAYE ADIFAFUN
ORUNMILA ADIFAFUN EGGUN TIRE LEBO LELE SHANGO BOKU BOKU
IBALOKUN BORIYEYE SHANGO AWO ITANA.

REZO: OGGUN ATI ELEGBARA AWONIFA, LESE OLOFIN ORUNMILA, ATI


SHANGO UMBOWARIYO ODARA NIGDARA OMO OLOFIN EFE
LEITOSHU ARAYE LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN GUANADO.

SUYERE: AGADA MOSARAO


AGADA MOSARAO ORUNMILA LORDA OBBE
AGADA MOSARAO.

REZO: AWO IFA KANANILE KOFITO PARA OPOLOPO ENI UNYEN


GUNUGU IFA BI ADE ITO AWO KISHE ITA UNLO SHO SHON ILE

129
AWO AGBA KISHE ITABO ARUGBO AMODE NITA KISHE IFA
OLOFIN ODE ORUN ITA ISHE ELEGBA LODAFUN EGGUN
KAFEREFUN ORUNMILA.

SUYERE: IFA LOLA ONA FUNI LASHE OJUANI HERMOSO GBOGBO


AGBA EGGUN TORUN MAGBEN.

OJUANI BARA

130
REZO: OJUANI BARA OJUANI LOZURE KURIPA IGBA EÑI LOWO OTO
OBARA OPOPA EÑI LOGUE ORE ORUWA KOTO KOTO OFIKO
ADIFAFUN BEBE ARUNMALE OUNKO, AKUKO, EYELE LEBO.

REZO: KURIPA IBA LOGUO OTO ABARRA INILOGUE ORE ONA GUA
OFICO CODIE ADIFAFUN BOBO ORUNMILA AUCO LEBO EYELE OUNKO
LEBO.

REZO: OJUANI LOZURE LOZURE IFA ODARA LODE IFA IFA OMO
LEKESE LE IRE IFA OMO LEVISA IFA ODARA YEYE IFA OMO AWO
SOMU.

OJUANI KANA

131
REZO: OJUANI POKARAN OKANA APUERI APORON ELEBO ANIMARU
EBBO OUN BABALAWO LODAFUN ERI LOWO LE EYA OKUE ERA PADAN
NI ANSERE LODO ORUNMILA PUKUYE PURAN ADIFAFUN
AOMBI AKUKO, EYELE LEBO. MARORAENDO ABO, EURE, EYELE LEBO.

REZO: AKUORU OKORUN ELEBO A NIMARU EBO AUN BABALAWO


LODIFAFUN ERITOGUOLE ELLAWO ARU CADAN NI ANSERE LODO
ORUNMILA.

REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN ACAMBI EYELE AKUKO LEBO MORORA


UNTORI ENUE ABO AURE EYELE LEBO.

REZO: AKUARI APORUN ANIMARI EBBO AUN BABALAWO LODAFUN ERI


LOWO LE EYEKUO ARARA PADAN NI ANSERE LODO ORUNLO KUKUYE
KUREN ADIFAFUN AUMBI EYELE AKUKO LEBO MORORA ENDE ABE AURE
EYELE OLBO.

OJUANI OGUNDA

132
REZO: OJUANI OGUNDA OLOFIN APATAKIN IMALE AKAKAIVE OZAIN
GBOGBO IMALE OLOFIN ASHERE EGUNGUN AWE. UNBO ASHIRE ILE
IFA IGBO ORE OBIRIN BIDAJUN ASHIRE ORUN ANONA.

REZO: OJUANI OGUNDA OPA AKRICO CHALESI ADIFAFUN AROKOMOLLA


AKUKO LEBO CORA.

REZO: APATAKIN IMALO ALAKAIYO OSIA BOGBO IMALE OLOFIN


ASHORE GUNGUN AWO UMBO ASHIRE ILA IFA IGBO OKO OBIRIO
BIDAJUN ASHIRORO ANCHA ENSHE TURUSILE APETO GORISHO
BOGBO KALENO EMOKALABA OBINI OJUANI NIOSI ADIFAFUN ORO
MABINU AYODO LAYEDE PA OBINI OLOFIN ISIHO AYODE ILE
OLOFIN GORISHA KAFEREFUN OLOFIN LODAFUN EGGUN MEYI.

REZO: OMA KOIBUMOIBO KONDAYONI EKUN INLO NI IGUI INKIN


YAREKO OBINI ADI INA OPA EKUN.

REZO: ADIFAFUN ORUNMILA OMODE OUJE OLOFIN SATIEDEMU


LODAFUN ELE ASHIRI ADE ODDUN.

REZO: OJUANI DAWAN OMO OKUNI AWO ODARA OMO NIFA ODE
TIWALIKE NILE KUETE SI BABA OKBI OMONI OKUN LAYE
ADIFAFUN ASHUPA.

OJUANI OSA

133
REZO: OJUANI BOSA KOPATO LOTA KORATO OWO LOGUN ASAYENI
LOWO ORUNMILA, AKUKO, ADIE LEBO.

REZO: OJUANI BOSA BOMOSA ADIFAFUN OKUN ATI OBATALA. IFA


FORE IRE OMO ESHU ATI OLOFIN.

SUYERE: “BABA EGGUN LAMIGBAYE


OKOKAN LAMILORO
OKOKAN LAWEO OSUN”.

REZO: INSHE NISHE TOYU INBERIN BAMBA LODO LOYU EJA ONA
ATOSI NILEMU ADIFAFUN ELEBUTE. BABA AWO IBERIKI IWO LODUN
KOTOTEFA.

SUYERE: AWO NIBAO NIMU IYALO.

REZO: ORUN IGBALE OJUANI BOSA ARUFIN ARUFIN ADIE ARAÑA


ORUNIMOLE ORO NILEO AWO.

REZO: OJUANI OMO OSA META BI OMOLERIKU ETUTU KAPATO AWO


ADIFAFUN OLOFIN OSUN TIKI LAYENIFA ADIE IFA FORE OMO ESHU
LODAFUN ORUNMILA.

REZO: OJUANI BOSA WAJA ADIFAFUN OMO TINSHOMO OLOKUN OMO


LORUBO IRE META EBBO.

OJUANI IKA

134
REZO: OJUANI BOKA OTOBALE ADEMI IKABALE ADIÑA AWI ADIFAFUN
OTE TINSHOMO BOISHE TINSHOMO ABUPE EKA ADA OMO
OLOFIN.

REZO: OTOBALE ODONI IKABALE ADIÑA AGUI ADIFAFUN OTO


TINCHONA BOICA TINCHONA ABURE ACA OMO OLOFIN AKUKO LEBO
AUCO EYA LEBO. ARDU EDEBI IBORU IBOYA IBOCHE CHE.

REZO: OTOBALE ODOMI IKORDIE ODINAGUI ADIFAFUN OTO TINSHOMO


EBBO. IKA DUNI AKA OMO OLOFIN.

SUYERE: ABIBIDE OZAIN


ABIBIDE OZAIN ADIFAFUN EKO.

REZO: OJUANI BOKA IKA IKALE KALAKAYE EYENI OLOFIN YEWELE


YEWELEYE OZAIN AWANIYU KUEKUESE KON MUELESE MEYI WANWAN
OGUERE LAGORI OBAYDE NI ORISHAOKO.

REZO: OJUANI BOKA ANADULE TUTALE AWO OMO LOGUINDO FABEWA


AWARI OLOTA ATOPEKE AGUN DALE AWO OLANTA EGGUN UNSORO
AWO AWORI OLANTA EGGUN UNSO DELONA INLE FABEWA OJUANI
BOKA.

REZO: BADUTO ELODO LOKUO TOTO LOFUN WAYO IGUA KOLASHE WA


ODA SHE ILE AWO OJUANI BOKA ETU, PASHA BURUKU EÑA
KANLOSI BURUKU TIO UMBOMI PAKO ADIFAFUN IWI, ADIFAFUN ESI.

OJUANI OTRUPO

135
REZO: OJUANI BATRUPON IKA KALERE OKOLISHIRAWO OMO OLUO POPO
VITI BABARE NI IFA MAYIRE AWO OMO OZAIN MORUBURO OJUANI
BATRUPON OMO OKOFA LAWO GURANDE IFA NI OREFUN OYA,
KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: AGUICAN NIMBRE LEÑI ECHU MARE ADIFAFUN ADAERO ACUORO


ANI ECHADUN ALLE EYELE MARERA NIFI ILLA AUCO EKU
LEBO.

REZO: ODA OSE AGUAROCO EBO CORU OLLUGUN EBO CORU ALLOENROCO
ALLO ELLU ORO ETOMAQUEQUE RE ARILLORIO OMA KEKERE OGUEMA.

REZO: IQUI CAN NIMBR ILE ECHU MARE ELEGBA ADIFAFUN ODE ORO
OENORO INO ECHODU.

REZO: OJUANI BATRUPON BANKOYE ADIFAFUN YEKINO OLONU


KOKOIBE OMOKOBORE KANIWA UNKO KADEA YAGUGU ARUGBO LODAFUN
ORUNMILA OLUPAMORA AWO.

REZO: OJUANI BATRUPON IFA FORE OBA INLE BAYA INGIRA IFA
MONI AWO LOTARE IFA KAFEREFUN ADIBO ALAWANA ONIRE INTORI
ARA ILE UNLO ASHE ELEGBARA ADORE UNTEFA IRE ASHEGUN OTA
OJUANI BATRUPON.

REZO: IFA KALARE OKOLISHIRAWO OMO OLUO POPO BEBERE NI IFA


NAYIRE AWO OMO OZAIN MORUBORO OJUANI BATRUPON IFA
YANYANIRE OYA IFA MOFUN OMIYAWAO INLE FELEYEKUN IFA ONIRE
ORIFA OMO NI OBA OZAIN OJUANI ENI BATRUPON OMO OKOYA
LA AWO GURANDE IFA NI OLONA OBARA ENI IFA KAFEREFUN
OZAIN, KAFEREFUN OYA, KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: OJUANI PURU PURU OMO BATRUPON OTA KUKU IWAN TURU
EGGUN OMONI BOSHERE OKUTE NITIYOKO OBIÑIÑI ADIFAFUN KUTUNLA
INLE TIBOSHE OKUTA LAOMA BEYE NIFA IFA OMOLAYE OJUANI

136
BATRUPON OMA TUTU EGO OYOTUN OFINITO OTE EROFE INLE
OBASHERE GUO GUE OLUPERIKO AWO OMA TUTU KUELE ADIFA
EGGUN ONIMATENE EGGUN OKUTA PALASHORO LODAFUN EGGUN.

SUYERE: EROPO EROFA KOFIYE DENU KOFIYE DEKUN KOFIYE DE


BOGBO ARA.

OJUANI OTURA

137
REZO: OJUANI ALAKENTU SHATIKI NABO OLU ARA ADIFAFUN
ORUNMILA TINSHAWO ILE OLOKUNI LODAFUN OBANLA.

REZO: SHAKUTI MEBO OLUARA ADIFAFUN ORUNMILA TINCHAWO ILE


OLOKUN AURE LEBO CHAQUITI LEBO OLUO ARO ADIFAFUN OSHOSI
TINCHELE LERI EDO AKUKO LEBO EYELE AKUKO LEBO. IKU KIPA
MOSU LOLLU AWO.

REZO: SHIKITI NEBO OLU ARU ADIFAFUN ORUNMILA TINSHA IBO


ILE OLOKUN LODAFUN OBANLA.

REZO: TANIWA LIBO OMI MIO NOTORI KINI NI TORI KINI OMINI
OKUTELE OMONI EÑI ADIE.

REZO: TINSHE ILE OLOFIN EWE ELEBO AIKITI LEBO OLUWO ARO
ADIFAFUN ENISI TINSHE RE LERI ABO, AKUKO LEBO, EYELE
LEBO KI PALAYI AWO.

REZO: SHAKITI NEBO ALDORA ADIFAFUN ADIFAFUN ORUNMILA


TINSHOKE ILA OLOKUN AURE LEBO SHIKI LEBO OLUO AWO
ADIFAFUN OSHOSIS, TINSHERO LERI, ODO AKUKO LEBO, EYELE
LEBO, IKU KIFA YOYI OWO.

REZO: OJUANI ALAKENTU OMO YOBI IFA ALA ALA MEYO BOKUN
ALAKENTU ABO OBA MOGUIRE ALAKENTU OLOKUN MOYOKU TOBA NI
MOGUN MOYARE ALAKENTU AWANI WE WE ELEGBARA OMOSU ALAKENTU
MO OZAIN OUNSHISHE OMO ALAKENTU OLOFIN OBONI YOBI ODARA
YOBI IFA OBA NI YARE OZAIN IFA KAFEREFUN ELEGBARA, OZAIN,
OLOKUN, ATI OBATALA ONA NI YERE OBA TINSHE ELEGBARA
ALAKENTU ETU, ABO NI YARE.

REZO: ADIFAFUN AWO ODO AWO FIWERE AWO AKUTA ODARA NI EGGUN
ABERE OWO OFA OLOWO OJU MUNI WIRI ABU FENI YAWO
INSHEKITI INSHEKITI OKUTA SOTTUN AYE OLOFIN AWO ORUN IGUI
EKUGAÑA ORUN BELEKUN OLUBE SIWERA OKU GBOGBO ENI

138
OKUA AWO OLOFIN BABOSU LAYE EYA ONI AWAYATIO OLOFIN
YAWAO LODAFUN ORUNMILA KAFERFUN OLOFIN.

REZO: OSHAGRIÑAN UMBO AIYE ÑAN ÑAN ORISHA NILE OLODUMARE


EYIGBO OLOFIN AIYE LODAFUN OSHAGRIÑAN OSODE AWO ODE IFA
OJUANI ALAKENTU EDA IDA MURIN OKUNI AKUKO EYELA OBINI AKUKO
AIYE.

REZO: MAFEREFUN BABALU AYE MAFEREFUN OLOKUN NI EBO OLUGARA


ADIFAFUN ORUNMILA TINSHAWO ILE OLOKUN EURE LEBO
SHAKITI LERO OLUO ARA ADIFAFUN OSHOSI TINSHORO LERI OKE
OKO AKUKO LEBO EYELE LEBO.

REZO: OJUANI ALAKENTU OJUANI MONI SHAKITI NIBO OLUWO ARA


TINSHAWO ILE OLOFIN ADIFAFUN ORUNMILA TINSHERO OKE,
ADIFAFUN OGGUN ATI OSHOSI.

REZO: OJUANI ALAKENTU YERE YERE SOKUN YERE YERE AWO OSI
BERELU LOKUN OBINI TOYELERE ASHE BABA OLOFIN OLUWO BAYARE
WAWA NILE BABA OSI BABA IYATOLO BABA YOKUN LODO LERI
ANIERE BAYERE OUN LONI.

OJUANI IRETE

139
REZO: OJUANI BIRETE AKITI BABA OPEKU ADIFAFUN OLOFIN
APARI ADIFAFUN PALA KOREY.

REZO: AKITI BABA OPECUN AOPOPO ADIFAFUN OLOFIN APARI EYELE


LEBO PARAKOLE ADIFAFUN AKUKO LEBO ADIE EKU LEBO.

REZO: OKITI BABA OCEAN AOPOCO ADIFAFUN OLOFIN APARI EYELE


LEBO PARAKOLE ADIFAFUN AKUKO LEBO ADIE EKU LEBO.

REZO: MU EYENU IWA ADIFAFUN NIYE BURE ALARA OJUANI BIRETE


ATAKUAKO ADIFAFUN AKUKO TINRELE OGGUN AKEKE FON SOLU
ADIFAFUN ORUNMILA GUORITO OLA ADIFAFUN OBATALA.EBBO: AKUKO,
BOGBO TENUYEN.

OJUANI BOSHE

140
REZO: OJUANI BOSHE OMONISHE KAFEREFUN YEMAYA ATI OBATALA
BABA BOEFA KERUGBO KOLOWO BUDO INKA LAFESHE KORUBO INTERI
SHEKE LOSA KAMIBASHE AMARERA ORISHA ELEGBARA OBOFE OGUN
YOBI.

REZO: OJUANI SHESHERO ABANIDO ASHEBO ASHEBO AGBARO NI


ORUNMILA ADDONILO ENI FOBA ONARA OMOFA BOKO NI GBOADUN
OBAN ENI AKUKO.

SUYERE: OSINI BOE KONI OBAN OWO NIFA MEYI LATISHO

OJUANI BOFUN

141
REZO: OJUANI BOFUN IRE AYE OMI BEBE ONISHEGUN YIDU
OBAYELERU ADIFAFUN AKONI YEMAYA LODAFUN APAYA ATI
OBATALA.

REZO: OMIBIBE OINI CHEPU LLIDU EBALLALELA ADIFAFUN ACONI


LORUBO EGUEFA ACAFOLORICO LODAFUN APALLA UMBARI OCO LAIMBA
CHO TA LEGUE DEGUELLE ENI OLUMI ACU EKU EYA LEBO.

REZO: ORUNMILA ARA OKO ESHU KUMI ISO KOWON BIYOIBO IYEFA
OMO ODDUN IFA BENI INI SUA MIWA WOKE KAYENU AIBE AINI
PEKUA SESE ORUNMILA KUKU BOLE.

REZO: MANIARO ILE ALARA NISHAWO LODETAKO OJUANI BOFUN


ORIBONI OSA ARAYE ADIFAFUN ARA ARUN ADASILE OKUNI OKAN
FIRIPO LODAFUN OLOFIN.

+++

OBARA MEYI

142
REZO:
OBARA MEYI ONIBARA OLABARA EYEBARA KIKATE AWO KOMAKATO
ARAYE KOMAKATE ARA ORUN ADAFUN BOGBE EYEOKO OROFO LORUBO
BOGBO TENUYEN KOKORO.

REZO:
OBARA MEYI ONIBARA OLOBARA ELLEBARA QUICATE AWO ADIFAFUN
OROPO TONCHE ILEOLALLA ESHU.

REZO:
ONIBARA ALA BARA ELLEBARA QUIOSTE ADIFAGO CANFU OROFO
TINOCHE PROLLA ONIBARA ELLE AFIGLU OLLO QUIO ATE. OBARA
MEYI IFA ONI LARA ALA BARA ELLE BARA QUICATE AWO FOLOFODE.
TINCHE CHECHE LLELE ESHU ORUNLA LORUGO AGUERE AIKORDIE
EYELE ELEGBA DE MEDILOGUN EKU EYA EPO. OBASA ONI GEGER ONI
GEGER ONI CHACUALUMA LAPEROBE OBUDU LLALLA LA PEOTI.

REZO:
ONIBARA OLABARA ELLEBARA QUICATE ADAFORO TINSHE LOYA EYE
ALONA PAFILLO EYE QUICATE ABEBOADIE MEYI LEBO SHILENO OWO.

REZO:
OBARA MEYI IFA ONI LARA EYE ARA QUICATE AWOFALOFODE TINSHE
EYEYE ASHA ORUNLA LORUBO EURE AIKORDIE EYELE ELEWEDE
MEDILOGUN AWO MEDILOGUN EKU ELLA EPO.

SUYERE A OZAIN:
OZAIN POWO MEYO TOWO DUN DUN
OZAIN ATAWO ODE OZAIN MEWO FOWONIRE AWO

LLAMADA DE EGGUN DE ESTE SIGNO:


EGGUN MATARIN MAWA IKU. ORIN MATARIN AEA IKU
EGGUN LODO EGGUN AWA OLUBEKAN MAWA BAÑIRE EGGUN MORAKUN
AGUN MOYORE EGGUN.

SUYERE: OROFOFUGO DE ESE EYE ORUNDARE AFE AYE OYA EQUICATA.

143
REZO: TOYO TOYO TENU APALAPO OKANA MANI ADAFUNTETE LODAFUN
OLOFIN KAFEREFUN ESHU LORDAFUN ORUNLA OBARA NIREGUN
IFA LORDAFUN OLOKUN

REZO: OBARA NI AWO OBARA BARA NI IFA ONI BARA NI REGUN AWO
OBASHE ORIBAWE ORUNLA AKUALO IÑA AMAWADE DE ODUDUNA ONI
BARA NIREGUN ORUNMALE ISOTA ERI NIBARI TRIBUTE ARIKATO
ONI BABALAWO LODAFUN OLOFIN OBARA OBARA NI BARA ABAYE NI
IFA ONI BABALAWO ONI BARA NIREGUN OBARA EYI ONI BARA KUNA
LE OLOOZAIN OBARA ABA YINIFA ONI BABALAWO ORI OBA AWARE
AWO AWO LARA ENI ORO OLOFIN OBARA NIREGUN EGGUN NANIRE
AWO IFA KAFEREFUN SHANGO.

REZO: OBARA MEYI ONI BARA OLOBARA OYEBARA KIKATE AWO


ADIFAFUN OROPO TOSHE ILE FAYA ESHU ERIN OKE OMO OBA ARUN
ESHINSHIN AWO ODARA IFA KAFEREFUN SHANGO.

REZO: ONIBARA BABARA EYEBARA KIKATE ADIFAFUN KAFU ARO OFO


TINSHE EROYA EYE AFINYU OBE KIKATE.

144
OBARA BOGBE

REZO:
OBARA BOGBE LANTOSI OMODU OMI KE EBOADA FELEBO, OKILANFIRU
EKU, OKILANFIRU EYA, OKILANFIRU JIO JIO.
TO IBAN ESHU SOKOBONI ESTERA ELEBO.

REZO:
OBARA BOBE LANTOSI OMO EGUEI CHIRIGUNCHI LENI LEBO ENI AUN
LANTOSI AGUN CHIRI GUNCHI OMO OSO A UN ACARODA OMOONI
ECHIGUINI AÑO OBURU AMPIRIN OCURU EMIBUCU AÑI AMPRIMOCURU
ONIBUCU INIBI COCUNABU LEGUO QUINIAFIRU ANFIO ADIE OLLANRU
LOGU TIN IAFIRA ADIE FIO FORUNOMI APEPE A BIADIE LECHORUN
LLALLEO EBANQUINU ENIQUI ANFUFUBO ERANLOSEMERERU QUEPO
LODAFUN QUIERUN LODAFUN ELEBO.

REZO:
OBARA BOBE LANTOSI OMA QUI CHERE OMA ERU CADANINCHEMA
ELEBA ERIAMBO LEBO A UN MIN SI OMA ETUCHE RECUNCHE OMA
ERUNCOCO ERA NINCHEMA ENIN QUIRREFIRU AFINCURA BACLE BAMBO
COCO BACU LOGUO CHEREGUN NECHE ABE DAFE LEBO INI QUIRAN
FURI OFI ERALLU BARU COLAMORU LEGUO CHEREGUNCHE EBO DAFERU
ENI PUIN LANFIRU AFI ADIE JIO GIO FIORUBA.

REZO:
OMO OSUN EMO SHEREGUNDI OMO OSUN KARODA OMO OMO ELEGBA OMO
LATONSU OMO IKU AUN SHIRIGUNDI AFIN AKUNI AMBI IKU UMBO
KOKUMARE OMO OGUN LOWO KINI EFINI AUN FI AYA BOLU ORUN
UMBO KOYA MARUN LOWO RINI AMBIRU ANFI ADIE JOKONU ONI EMA
KUEKUE BI ADIE TOSHARAN YEYEO ABANKUNI OMIKI EFASI.

REZO ARARA:
DASIGBO OBARA BOGBE. DASI AFAFA DAGINU AFARA

145
SUYERE: OBARA BOBE IFA TIMODASHE IFA TIMODASHE OBARA BOBE
IFA TIMODASHE IFA TIMODASHE.

REZO: OMO FA AGBORUN IFA BARA NI IMALE ATEFA NI ODDUN,


OGBARA BOGBE IWA ASADELU OFO IGBODUN EBBO ASHILEKUN EYELE
LEBO ASHOLA FUNFUN LEBO LERI EBBO OFA META LEBO,
OKOLELAGUN OWO.

SUYERE: “IOLAMO DE MONIFA LOPA ANAYE OBARA BOGBE IFA


TIMODASHE”

REZO: OMO OSUN EMI SHREGUNDI OMO OSUN KAROLA OMO ELEGBA
OMO LANTOSI OMO EKI AUN SHEREKUN DI AFIN OKUNI AMBI IKU
ILE UMBO KOKU MARU OMO OGUN LOWO KINI EFIRU AUN FI EYA
ROBI ARUN UMBO KOYA MARUN LOWO ABAKUNO ONIKI
AFIRI ORUBO ANFIARAN ASHOSI ASHENE SIRU KEBO KODAFUN ELEBO
KIERUN KOLAFUN ELERU KODAFUN ELEGBA SHIRIGUNSHI.

146
OBARA YEKU

REZO:
OBARA YEKU KEKERE OMA AYE ERI OMI AYE AIBO OMA AYE
APUPARERE APUPE GOGO IKU OPAWEWE IKU APASHERE ORUNLA
LORUGBO IDA AGUTAN EBEWA AYAPA, AKUKO LEBO.

REZO:
QUEQUEERE OMA ERE OMA ALLE OIBO OMA ALLE AKUPARARE
ACUPE GE GE IBUPA CHERE LORUBO IDA AGATAN EBEGUA AYAPA
AKUKO LEBO.

REZO: QUE QUE ERE OMA AYE NIBO AYE OKUPARADE AKUPE GE GE
ISUPA SHERE LOROBO IDA AGETAN EBEGUA AYAPA AKUKO
LEBO.

REZO: OBARA YEKU OMA ERE OMA AYE, OMA AYE APUPARADE APUPE
GEGE IHU APASHARE, ORUNLA LOROBO IDA AGUTAN EBEMA AYADA,
AKUKO LEBO.
AQUI FUE DONDE OBATALA MANDO A BUSCAR A LOS MONOS PARA
DARLES LAS GRACIAS Y ESTOS NO FUERON, POR FALTAS QUE
TUVIERON.

147
OBARA WORI

REZO:
OBARA WORI ANKO NIYEN ERANKO EKU IBA EWEFA ELEBO OBARA
WEREKO ADIFAFUN ESHU.

REZO:
IWORY ESHU OFORESO QUEJUNQUE IBADAROSO ONI ODA LEI OGUN
BEREQUE LLAMA ALLANA ADOFAFIN SEGUA ERU LENI OTI ADIE
MEGUA AICORDIE EKU EYA EBELLO OWO.

REZO:
OBARA ORI AMACONILLA ERA AGUTAN LEBO IBA AGUEFA.

REZO: OGE OKUNRIN ADIFAFUN AGGAYU EDE KETE ABE ILOSUN


BOGBO AIRE MINU BOGBO OGE IKU EDE KAFEREUN OPE.

REZO: OBARA NIFA ELEGBARA BARATIYO OMO IFA ELEGBARA IFA WA


OMO ELEGBARA IFA LANIRE OBARANIRE AWO IFA ONLO BERE LAYO
OBARA MORI, ELEGBARA OMO IFA IRE ELEGBARA INLE MERI LAYE
INLE TIMBELAYE OBARA JIRE IWORY IFA ODUDUWA BARA LAYE
BI AYE OLOFIN IRE AYE TIMBELAYE.

148
OBARA DI

REZO:
OBARA DI BARA BARADI BARA BARADI. ADIFAFUN AWO OLUWO
EKOROKO OMA SHOKOYO EURE, OWO LA MENI ELEBO.

REZO:
BARA BARA DI BARA DI ADIFAFUN AWO OLOBU OCO ROCO OMA
KONKOLLO EURE LEBO OWO MENI.

SUYERE:
NAMIBA ORE NAMIBA OSIRE IKU BOFOWAO
NAMIBA OSIRE OFO BA FOEBO
NAMIBA OSIRE EYO BA FOWAO
NAMIBA OSIRE ARUN BA FOWAO
NAMIBA OSIRE.

SUYERE:
OBARA DILA OMO LAYE EBBO ODARA NILE IYE MAFUN.

REZO:
POPO ELEBURO EYE OKUN ARARE GOZAYE OSA IYO ELEBURE OBAKUE
NIBI ARARE.

SUYERE: NAMBA ORE NAMBA OSIRE IKU BAFOWAO MAMIBA OSIRE


ORUN BAFOWAO MAMBA OSIRE EYOM NAMBA OSIRE OFO BAFOWAO,
NAMBA OSIRE OGO.

SUYERE: OBARA DILA, OMO LAYE EBBO


OBARA NILE IYE MAFUN

SUYERE: OMODE FOGUOFA OBA FESUCUA EFUREFIGUO OGUN


KUKUTEBARA.

149
OBARA IROSO

REZO:
OBARA KOSO IFA DURO IFA NIRE IREKU KAFEREFUN ORUNLA,ESHU
ATI OGUN.

REZO:
OBARA ROSO IFA DURA IFANIRE IREKU KAFEREFUN ORUNLA
KAFEREFUN ESHU KAFEREFUN SHANGO OMA OBINI ACUEBABA OBA
AWO ALARA ADIFAFUN ALARA INTORI BELU AURE LEBO ADIE ERE
EREBE RELOGUO ADIFAFUN EYELE TINCHOSA OLOKUN ELLO EWE
IBANARI TOMATE CIMARRON ADIE EKU LEBO.
IFANIRE ARICU KAFEREFUN ORUNLA Y OLOKUN.

LLAMADA A SHANGO:
OBASHE NI SHANGO OMO ALARA OBA EKUN
OBASHE NI SHANGO OMO ALARA OBA EKUN.

REZO: OBARA KOSO AGOU IBODE NI SHANGO AWO OBA ALARA OMO
OBA OLUO POPO KOYE BI OSOBO LEYEBE INLE SHANGO OBARIYE
OBA ASHE OMO OKUN AGBA ISHE OMO SAGUASHE NI OMO ASHE
OKOKONO OKUN IBASHE NI SHANGO.

REZO: AZOJUANO OLUO POPO, ADIFAFUN WARA ARUN INLE, LODAFUN


SHANGO BOLELE OBARA OLUOPOPO.

150
OBARA JUANI

REZO:
OBARA JUANI OBARA NIFE JU JU OMO OLUWO ATOPOLO OBARA
KELEYE OBARA NI WANI ALEYE OTORI LAYE O OSOBO. OÑI
WANI ELEGBARA KUNHEYEKUN OBARA OÑI WANI KOTOKUN.

REZO:
ONIPAN OLLE ADIFAFUN OLOFIN EYELE LEBO AKUKO LEBO OTOMORO
AWO AUOÑO.

REZO: OBARA NIDE JUJU OMO OJUO ATOLOPO OBARA KEYOLE NI


OBARA NI GUANI ALEYO OTORI LAYE OSODE ENI GUANI
KABEYEKUN ELEGBA KABEYE KUN OBARA ENI GUANI LOTUTON ALEYO
INTORI ARAYE EFA NILE ILEKUN INTORI LONI OBU FUN
SHANGO OUNLO ALEYO ONIFUN OMO NIFUN OBARA NI GUANI JUJU
OMOLUO AFOLOPO OBA OFUN OLO FUN LASHIREO AOFIFE OYU MOFA A
OBARA NI GUANI.

151
OBARA KANA

REZO:
OBARA KANA OLODAFUN ORUNLA OÑI PATE KI KODAPA ESHU IFA
ELEGBARA LATOMI ATELE AWO ATI IWE ESE NITASI ADIFAFUN
OBARA BINIROGUN UNBATI LA YELA IBENEKU OSUN ISHU, AWADO,
AKUKO, ELEBO. IFA NI KAFEREFUN SHANGO ATI OYA.

REZO:
ONI MELEKU MAKU ONI MELELE ADIFAFUN TINLE ANA ESCHINLE
ORUBO BIMOLAKU MAKU BIMELACU MALA ADIFAFUN SHANGO AÑALE
AFIEDINE MELLE EGU META.

REZO: OBARA UN KANA OYO MORE LE INLE ABIODUN OMINIFA


SHANGO QUE KONDIFA WOWIFO OMO IÑA AWO OBARA KETE BOFUN
ORINIBOSHE IYANSA ORI OPA OMO IFA GUANBEYE UNIOLOSHE
LEGUA AWO ORISOÑI EWE ODUNDUN. ADIFAFUN EPO OWO IÑA
OTA ORABAN IKU OWO TOEO OBARA OKAPAN ANALO UN OYA
LODAFUN SHANGO.

REZO: ONI MOLEKUN AWO MORDE ENI SHANGO MEYI ONI MOLELE
ADIFAFUN TINLE ANO KOSHIDE IGBODUN IFA ERIN OKE LOPA BOGBO
OMODE ONIFA KAFERE FUN SHANGO, OGUN, ELEGBA.

152
OBARA OGUNDA

REZO:
OBARA GUÑA SHANGO ABITI INTORI OYA INTORI OGU OFO NI OGUN
INTORI OTI NI OBINI OFO INA LA OBA KAFEREFUN OSHUN,
LODAFUN SHANGO OTI OYA.

REZO:
ORGULENA ELEGUEDE ADIFAFUN OLU ERI COGUO COMOBARU LODO
ADAFUN ABAELLA EGUN UMBE ACICE LEBO AKUKO ELLA LEBO.

153
OBARA SA

REZO: OBARA SA KUKUTO KUKU ADIFAYOKO KUNLE ADIFAYOKO KOMI


NIBOGUELE ARORO LOURE SIKOTA AIKORDIE, EYELE MEYI
INTORI IKU OTULEBO.

REZO:
KUKUQUEQUE ADIFALLOCO CONLE ADIFALLOCO NI NIBO GUELE A
RORO LOURO SICOTA AIKORDIE EYELE MEDILOGUN ETU EYELE
ELEBO.

REZO:
COFERU OLOFIN AWOFI ADIFAFUN ORUNLA UMBATIMLEMBA ERILOGUO
BICU EYELE LE ATANA MEDILOGUN EYELE MEDILOGUN ETU EYELE
ELEBO.

REZO: OBARA SA KAFEREFUN OLOFUN AMOFI ADIFAFUN ORUNLA


UMBATI LEMPA ORI LOMO BIKU EYELE IFANI, KAFEREFUN
ELEGBA.

REZO: ADIFAFUN AGAYU SHOLA SHOLA KINIBA KINIBANARO OKUO E


WINIKI SOKU IYA LORO TI BAKO MANA MANA OLODUMARE UKAWO
KABIE AYURO OTA ASHORO EWO AYA ITORO KOLUYO SHANGO INLE
NI OKENLA AINA OROIÑA IYAMASE UNSORO SORO NI ELEGBA
ONIBODE INLE AINA BEDE BEDE NI AGGAYU OMORISHA ALABA
NI ADE ORISHA OSHON ATINI SHANGO KAFEREFUN SHANGO
LODAFUN ORUNLA.

154
OBARA IKA

REZO:
OBARA KASIKU LEGUN OMODO OLOFIN IKA LELE ARAMANAMANA AKA
TANPO ADIFAFUN OLEYE ADIFAFUN ESHIYE OMO OLOFIN AGBORAN
LIMELE AKATI ASHOTELUWA OLOFIN, SHANGO UNBO WA BELEFUN
ADDE OLOFIN LODAFUN AGUNGUN ORUN NI MALE.

REZO:
OSIKABARA ORUNLA ADIFAYOKO KANFUN ELLUERE EKU EBBO
CORUELLA EBO CORUELLUORO AIKORDIE AGERE.

REZO:
OBARANLA AGUA ORU ORE OBA OFELLU ENICAN INA LAGUE OMO
OBARA ENIMBALE AGUETI ITA BABA AGUELA ORE MABAO ETU LEBO
AKUKO EKU LEBO.

155
OBARA TRUPON

REZO:
OBARA TUMBUN ÑEDE ÑEDE ADIFAFUN BABA LONTOBI OMA ARETO YU
EBBO OMA SUNEKE NANGA.
OBARA TUNBUN ÑADE ADIFAFUN BABA LONTORI ERA TEYU EBBO ASONI
NANAGA EYELE LEBO PUENO ADIE, AKUKO LEBO.

REZO:
OBARA TUMBAN ÑADE ADIFAFUN BABA LONTORI ONA ORATELLU EBBO
ESENE QUE ÑAGA EYELE LEBO ALLI PUEBO ADIE O AKUKO LEBO.

SUYERE PARA DARLE DE COMER AYA A OZAIN:


AYA TOLO BI AYA NI AYA TOLOBUN UNYEN AYA MORABI AYA
TOLO.

SUYERE PARA HACER BRUJERIA CON EL PERRO:


OBANIRE OGU OBANIDE BALELOGUN AYALA AYA GUA ERERE OBA
NI OGU.

SUYERE A ELEGBA EN ESTE IFA:


EYELIRE UNKO YANKARO
EYELIRE UNKO YANKARO ELEGBA TANDE
YANKARO IBORI TANDE KOIMA MI
SHAKURUMA ELEGBA TANDE
SHAKURUMA ELEGBA TANDE.

REZO: OBARA TUMBON ÑADE NADE, ADIFANFUN BABA LONTORI ENA


OSATUYU EBBO ENSENEKE ÑAGA EYELE LEBO, EYA DURNO ADIE AKUKO
LEBO.

156
REZO: OBARA TUMU ELEGBA NARA ÑARA BI ISHI AYA PARAYE AYA
OBA OBARA TUMU OBARA NI BATUTO IFA ORUNLA ELERIPINI
AÑAÑANA LORUN WAWA OBA ELEGBA LAROYE OBARA NI KIKIÑO LAYE
MOÑAÑA OBARA TUMU OBA OGU AYA AÑI OFO ESHISHI
ELEGBA INTORI ODE BEYE BEYE LERI AJUA URO ALAGBEDE OGUN
MOFA ELEGBA MOFARE OGUN ONIRE OBARA TUMU OYA INTORI ARAN
ELEGBA AYA YOGUN.

157
OBARA TURA

REZO:
OBARA KUSHIYO AKE EURE AHOBONI BO URO GULANDA BARABANIRO
OGUN ORUNLA LORUGBO, ESHU ELEBO OUNKO, AIKORDIE,
EYELE,AKUKO, OMI ELEBO, OWO ELEBO.

REZO:
AQUE AURE CHIBENI BAURONGUNLEDA BARABANIREGUN ORUNLA
ERUBO. ESHU ELEBO AIKORDIE EYELE BIRUTA OMI EBELLO OWO.
TIREFUN ABAÑO ADIFAFUN TONI BUEGUE OMA APITA LEBO MELON DE
CASTILLA TOMAGU EKU EYELE LEBO.

158
OBARA IRETE

REZO:
OBARA RETE IFA OÑI RETEWA ADIFAFUN ASHIWITA INTORI AWO
SHUBU LORI OKUNI SINI OLOKUN.

REZO:
ADIFAFUN OMA OLOKUN UMBATI UNLO INLE ORUNLA OFIVA LA
TRUPAN OLO INLE EBARA OFICA LOTRUPON EGUN INEA OBE YEMAYA.
OBARA RETE ADIFAFUN ODE EOLO LLUPA EYELE OWO MENI
MAFEREFUN YALORDE Y OBATALA.

SUYERE PARA LA LLUVIA:


ONI ONI LAYERE OLORUN OWO MOWA KUN ONI LAYERE
OBANIYEGUN.

REZO: IROKO NAYEBI ALABA NUYE SEDA ABODA ALABAMBA.

159
OBARA SHE

REZO:
OBARA SHE OFUYERE OBARA SHEKE MI SHEKE ODIKARA KORUBO OGU
SHE AWO OBARA OBASHE AWO EYELE AWO EYELE AWO AUN AWO
KAFEREFUN OBA KAFEREFUN ODUN, KAFEREFUN ORUNLA.

REZO:
OFUYURE ONARA SHEKA NISHERE ODILERA KORUBO PGUNSHE AWO
OBARA OBASHE. AWO EYELE AWO AUN AWO KAFEREFUN OBA KAFEREFUN
ODDUN KAFEREFUN ORUNLA.

REZO:
OFULLELRE EBARA CHEGUE NICHEGUE ORDILERE CORUBO.

REZO:
ONILE ALAFILA OBARA SHE FUN KUAKUA SHANGO OMO OBATALA ONI
SHANGO BA OSO ONILE, ONILE ALAFIA, ONILE ALAFIA (ES EL
NOMBRE DE ABASHE, ES EL MISMO SHANGO HIJO DE OBATALA QUE
CUANDO SE ENFURECE TIEMBLA LA TIERRA).

160
OBARA FUN

REZO:
OBARA FUN IKI AWO INLE ADO IRIRE AWO IBA ASESI ADABA AWO
OBI OTA OBINI SHAWO IBA IRO ADIFAFUN OLOFIN LUBA OMO ADAIBI
ABEBOADIE MEYI ELEBO.

REZO:
OBARA GUOFUN IQUI AWO INLE ADO ERIRE AWO IBA ACESI EDABA
AWO OBI ETA OBINE CHAWO IBA IRE ADIFAFUN OLOFIN LUBA OMO
IBI ABEBEADIE MEYI FUN FUN.

REZO:
KUKUTE KUKU ADIFAFUN LUBA ERAADA EYELE ENIN ADIE EFUN
OWO MELLO.

REZO: BABA LERI BABA OBATA JEKUA ONI LOMA WA ONIBA OBARA
MAFUN BABA OTONO NIFA ELESE OTUN ELESE OSI OBATALA OTA
ENIFA OBATALA MANE YIRE AWO LERI IFA OBARA TOWA TELEUN
OBATALA MONIRE ONIRE JEKUA BABA AWO LERI IFA.

SUYERE: BABA NI LADEO BABA LO MA JEKUA BABA AWO OMO MI IFA

+++

161
OKANA MEYI

REZO:
OKANA MEYI OÑI KANE OKANA NI OKUTE OKAPA MEYI NI ESHU BI
EBOADA ESHU BI ADIE PAKIKO, ADIE ONADERE OKANA MEYI.

REZO (DONDE BAJO OLOFIN): SE TOCA EL PECHO Y SE DICE:


OLOFINA. SE TOCA EL SUELO Y SE DICE:
NOFIN KABE MOFIN KABA GODO GODO DA IFA MOFIN KABA
GODO IBAE ALAFI KISIEKO BEKE LORIE OÑA KAN ORI MI
AFARE MAKO OWANI MOYUBA ABE IBA MI OMATUN OMO ASE
ABA MISHE FUN NI OMO OMI NI MI.

REZO (DILOGUN IYESA): OKANA SODE AYA LODE ARO GULE GUYE.

REZO: OKANA MEYI OÑI KANE OKANA NI OKUTE OKAPA MEYI NI


ESHU BI EBOADA ESHU BI ADIE PAKIKO, ADIE ONADERE
OKANA MEYI.

REZO: OKANA IRE IFA OKANA IRE AWO. OKANA IRE SHANGO. OKANA
IRE ESHU BI OKAN NI OÑI KANA UNBATI OSODDE BOTALOKUN
UNLO.

REZO: OKANA MEYI SHAKUTE MAYAGUA GUARA AYETA AKUSE LODINE


A SHULU ADA OSHURE ANI LADA BADUDU ONIFUNFAN ABAÑERE
BEÑISO BARA TETICARUN.

REZO: SHAKUTA MAYAWALA OLIAPA AWO AKIKO IRE DODI ASHUBI


OIDA ASHURE LODAFUN AKUKO UMBATI LOSORDE OLUO IKUEYI
DE OLOWA AKARA META LEBO AIKORDIE MEYI ONILEMO OWO.

162
REZO: OKANA MEYI SHAKUTE MAYAWALA OYO PAKARO AWO DODI ENI
ASHUMBI ADA SHURE ODUDUWA ONI FUN FUN OLA NIREBARA
PETAN KARULO.

REZO: SHACUTE MAYAWALA EYO PAKICO AWODA SHURE AWO KIKO


DODI OSU ASHUBIDA SHURE ONI DUDU BABADU INI FUN
FUN OU FUNFUN ALAÑIRI BARALAQUETU CARUNLO.

REZO: SHACUTE MAYAWALA AYAPA KIO O AWO AKIKO DORI ENI


ACHURI EBALESHELE ONIARAWO ORUBE AIKORDIE OSINCHE
AWADO UNA RAJA DE LEÑA.

REZO: SHAKUTE MAYAWALA EYO KUA KIO O AWO AWO AKIKO DODI
ACHIBI ADA ACHUREONI ARA AWO.

REZO: OKANA MEYI ESHAKUMAWALA OYO, AKIKO AREALERO DA ACHUBE


ODA ADUIBO EBO AKUKO EKU EYA EPO AWADO OWO LA META.

REZO: OLUFIRAN UMBOWAIYE AKUKO KIE OWUNKO KIO UMBOSA DENI-


FAILE AFEKE AWO OLUFINA GODO GODO BAO KABI YESI
OKANLE LOGURON OTA LEBO AKUKO LEBO OWUNKO EYELE OKAN
APO LEBO OKAN GURO LEBO LODAFUN APA KAFEREFUN OLORUN

SUYERE: OLOFIN MOFIN KARE OLOFINA MOFIKARE OKANA MEYI EDA


IFA MEFIN KARE KAWO KABIYESILE.

REZO: BABA OKANA MEYI ADA ASHUREO ELEGBA AWO AKUKO ADIE
PAKUKO SHUKUTU MAYAKUALA ADIE ONADORE OKANA IRE
BELELE OYOURO INLE MOGBA OKANA IRE ELEGBA SHEPE
ELEGBA ISOKUN OSODE OLORE BO ASHE ELEGBA AWO AKUKO
IBA FUNFUN LODAFUN ELEGBA IFA NI KAFEREFUN ORUNMILA.

163
OKANA OGBE

REZO:
OKANA SODDE OLE MIJILLA TIFI EFON MALU ILE NI OLE VALEGUN
OBA SHONSHON OLE OUN SODDE NITA ORUNMILA OPALAYE OKANA
JUN.

REZO: OKANA SODDE OLE MIJILLA TIFI EFON MALU ILE NI OLE
YALEGUN OBA SHONSHON OLE OUN SODDE NITA ORUNMILA
OPALAYE OKANA JUN.

REZO: OYA OLEDE ABORE IODE ADIFAFUN AULODE EPO OBI EKO
AKUKO EYELE LEBO.

REZO: OKANOBE OKANA BOBE ESHU UMBETINA SADE ANSI LEBO.

REZO: OKANA UN ELODE AWO ELODE OMUA UNLLE LOCUTE MAFEREFUN


ORUMILA ERUBO AIKORDIE AYA AKARA MEFA OBI MEFA
AGUADO EÑA.

REZO: OYA ELEDE ABEBOADIE ADIFAFUN AULEDE ABUKE, EPO, OBI,


EKO, EYELE LEBO.

REZO: OKANA SODE OMI LORI ATE BODO LORI ATE BODO SAKETE
WALA EGUN LAIYERE EGUN LAYE BURUKU OMO ADETI WALAKUA
SAKATE KATE LODAFUN DIDE LEKE LEKE PUAPUA FUN FUN
KILOBO ADIFUN OKANA BODE NI AGBA OLOFIN ADASHE
OLOFIN OLUO FIFITU INLE AINA EKU ORUBOSHE ADAFUN
ORUNMILA, LODAFUN OGUN, LODAFUN OSHOSI, ASHE OWO
EYO KAFEREFUN ELEGBA.

REZO: OLE MIGILA TIFIEFON MALU ILE NI OLE YALOGUN OGBA

164
SHONSHON OLE UN SORDENITA ORUNMILA OPALAYE OKAN JUN.

REZO: OKANA SODE OMI LORI ATE BODO LORI ATE BODO SAKETE
WALA EGUN LAIYERE EGUN LAYE BURUKU OMO ADETI WALAKUA
SAKATE KATE LODAFUN DIDE LEKE LEKE PUAPUA FUN FUN
KILOBO ADIFUN OKANA BODE NI AGBA OLOFIN ADASHE
OLOFIN OLUO FIFITU INLE AINA EKU ORUBOSHE ADAFUN
ORUNMILA, LODAFUN OGUN, LODAFUN OSHOSI, ASHE OWO
EYO KAFEREFUN ELEGBA.

REZO: OLE MIGILA TIFIEFON MALU ILE NI OLE YALOGUN OGBA


SHONSHON OLE UN SORDENITA ORUNMILA OPALAYE OKAN JUN.

SUYERE: OKANA JUN JUN JUN OPALAYE UNLO ASHELU UNLO GBOGBO
ASHO ILU UNLO.

165
OKANA YEKU

REZO:
TEKITE AWO TAKITI OKANA YEKU ALALUYE TAKI BOMBO ADIFAFUN
ALUFIN RUDA TEKITE AWO MIODE TEKATA AWA LAWUAKOKATE OWASUN
LODIDE TORIKI IYA ELEKE FUN FUN ILEKE DUN DUN TEKITE KON
ADIFAFUN ORUNMILA ADIFAFUN ARUFIN ARUDA.

REZO: OKANA YEKU IFA ARUFIN ARUDA AKITIFA BONBE WA LASHE


ASHETO AKITIBONBO ORUNMILA NARE BABA SHE ORUN
ARAFIN ARUDA. OKANA YEKU OBERE LERE OLOKUN BABA
KASHIRE, OLUWO POPO OBERE LERE OMAYERE ASHE
BOGBO ARUNMALE LIKOTUN BOGBO ARUNMALE YIKOSI TO
IBAN ESHU.

REZO: OKANILELE ODI OFA ERONA OCHUCA ORI LEBO ABEBOADIE


MEFA OWO AKUKO EYELE LEBO.

REZO: ONILLE LASA OSHINDINILLE ODAFUN OMO TINTUN TOMBOA


OKANA YEKU KILLELASA ORUBO AKUKO IGA OSHO YARAKO
YARAKO IBA MEYI.

REZO: TEKIRE AWO NIODE TEKATA AWALAWA KOKATE AWASAFUN


LODIDE TORIKI TORIKI OGGUN AWASAFUN LODIDE TORIKI
BUENE LEKE LEKE DUNDUN LEKE FUN FUN TEKITE BONEBO
ADIFAFUN ARUFIN ADIFAFUN ORUNLA.

REZO: OKANA YEKU ONI BORO OKANA OMO NI YERENI AWO KUAORIN
AKIKINIBOBO YANIRE AJIO BEBEFULANA FOKO NIRE
ENIBASHEO OKANA YEKUN YEKUN ASHOBI ASHO AWO ABANERI.

REZO: ASHEDA ESEDOMI UNYEKO SHA ASHE AKEDA INLENI ESHAKUA-


RIBE LORUN OSHA FILERE SHARALOKUE ORIKOSHE OMARI

166
ITA SHILEDUN OSHA OMOTOKUE LERI YEKUE LESO OSHA
ALAYA IFAORI IKOKO BOKELE MAFILELE OLERUN ESIN LAYE-
NI OSHAWO KASHERA BABWA OGGUN KADUMINA.

SUYERE: ARUFIN ARUDA SHISHEBO ADA ARUFIN ARUBA OMONI


SHEGBO ADAWE.

REZO: OKANA YEKU ONI BORO OKANA OMO NI YERENI AWO KUAORIN
AKIKINIBOBO YANIRE AJIO BEBEFULANA FOKO NIRE
ENIBASHEO OKANA YEKUN YEKUN ASHOBI ASHO AWO ABANERI.

REZO: ASHEDA ESEDOMI UNYEKO SHA ASHE AKEDA INLENI ESHAKUA-


RIBE LORUN OSHA FILERE SHARALOKUE ORIKOSHE OMARI
ITA SHILEDUN OSHA OMOTOKUE LERI YEKUE LESO OSHA
ALAYA IFAORI IKOKO BOKELE MAFILELE OLERUN ESIN LAYE-
NI OSHAWO KASHERA BABWA OGGUN KADUMINA.

167
OKANA WORI

REZO:
OKANA WORI AGAROFI ADIFAFUN OSAIN OBANISHAWO MAFEREFUN
SHANGO, ABO, AKUKO, ETU LEBO.

REZO: OKANA WORI AGAROFI ADIFAFUN OZAIN OBANISHAWO


MAFEREFUN SHANGO, ABO, AKUKO, ETU LEBO.

REZO: OKARA FI ADIFAFUN OZAIN ABENI SHANGO O SHANGUO ASHO


LEBO ETU EYA EURE LEBO.

168
OKANA DI

REZO:
OKANA DI TOBATO EFAN KARE BEYA ADIFAFUN ODOLOFA TOLOYO
LOSHELE ABE ELEBO, IWO OBINI KAN LOLEFUN EYELE AKUKO LEBO.
OKANA DI IFA NIRE KAFEREFUN SHANGO, OSHANLA ATI ESHU.

REZO: OKANA DI TOBATO EFAN KARE BEYA ADIFAFUN ODOLOFA


TOLOYO LOSHELE ABE ELEBO, IWO OBINI KAN LOLEFUN
EYELE AKUKO LEBO.
OKANA DI IFA NIRE KAFEREFUN SHANGO, OSHANLA ATI ESHU.

REZO: TBATE EFUN CARE BELLA ADIFAFUN ODOLOFA TOLELLO LECHE


LE ABA LEBO IGUO OBINI CAN LOFECU EYELE AKUKO LEBO.
NIRE KAFEREFUN SHANGO OSHANLA Y ESHU.

169
OKANA IROSO

REZO:
OKANA ROSO ADIFAFUN OKUNA ARATAKO OLE ESON OZAIN NILE
KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: ASAYE DARICO EYE AKUKO ADIFAFUN BOLELE ADIE LEBO


MODURO DURU ARACE COMIMOBORE EÑI INDIMU MOLLO COLLO-
CO IDIAMITI MERETI RETI ATIMIDE ATIMISE ADIFAFUN
ORUMILA UMBANTILO CHAGUE MIBO AGUTAN LEBO BA UNA
MOENITAN ENLOQUENO PUEDA EYELE AKUKO LEBO.
ODAFUN ORUMILA OLODAFA YALORDE.

REZO: OKANA ROSO ADIFAFUN OKUN ARATAKE ELE ESEN OZAIN


NILE KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN OKUNI ARATAKE ELE ESEN OZAIN NILE MAFEREFUN


ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN OKUNI ARATAKE ELE ESEN OZAIN NILE MAFEREFUN


ORUNMILA.

170
OKANA JUANI

REZO:
OKANA JUANI OKAWA WA WA ADIFAFUN EBBO LEYE ADIE ELEN LEBO.
KURE KURE EURE, EKU LEBO. IFA NIRE KAFEREFUN YALORDE ATI
ESHU.

REZO: OKANA GUA GUA ADIFAFUN OBOLOLLE ADIE CIEN LEBO LEBO
CURE CUERE EKU LEBE. IFAMIRE KAFEREFUN YALORDE Y
ESHU.

REZO: OKANA ONIKAN NI OSHE OKO YABILE OPON OJUANI POKON


TOBABI BINU TOBALA OKUTA NIGRE OKUTA MASHAYE AWO
KAÑI YOKO OMO AYOSHE ELEGBA OKEKE OPON INLE ADA-
KUNSHE SIERU ADE ESHU BI OYE OWUNKO LOBI LODAFUN
ORUNMILA KAFEREFUN ESHU Y OPON.

REZO: OKANA JUANI APUORI EDABO AÑI MARUN EBBO AUN BABALAWO
LODAFUN BRILOWO LEIE EYA KUO ARO EYA ORUN KUADAN NI
ASHERE LODO ORUNMILA POKUYE FIABILE PURAN ADIFAFUN
AWO AUMBI YABILE OKARAN JAU JUANI EYELE AKUKO EBBO
MOSOSA ENDENI BOSHE ABE EURE EYELE LEBO.

REZO: OKANA ONIKAN NI OSHE OKO YABILE OPON OJUANI POKON


TOBABI BINU TOBALA OKUTA NIGRE OKUTA MASHAYE AWO
KAÑI YOKO OMO AYOSHE ELEGBA OKEKE OPON INLE ADA-
KUNSHE SIERU ADE ESHU BI OYE OWUNKO LOBI LODAFUN
ORUNMILA KAFEREFUN ESHU Y OPON.

REZO: OKANA JUANI APUORI EDABO AÑI MARUN EBBO AUN BABALAWO
LODAFUN BRILOWO LEIE EYA KUO ARO EYA ORUN KUADAN NI
ASHERE LODO ORUNMILA POKUYE FIABILE PURAN ADIFAFUN
AWO AUMBI YABILE OKARAN JAU JUANI EYELE AKUKO EBBO
MOSOSA ENDENI BOSHE ABE EURE EYELE LEBO.

171
OKANA BARA

REZO:
OKANA BARA OLODAFUN ORUNMILA OÑI PATAKI KODAFA ESHU IFE
LEDOYA ELEGBARA LATILE MIATELE AWO ANOTIWO ATELE ESE
NITASE ADIFAFUN ONIBARA BANIREGUN AMBATELE YOLAIBENEKU
ASUNSHE AWADO. AKUKO LEBO. KAFEREFUN SHANGO ATI OYA.

REZO: OKANA BARA OLODAFUN ORUNMILA OÑI PATAKI KODAFA ESHU


IFE LEDOYA ELEGBARA LATILE MIATELE AWO AMOTIWO
ATELE ESE NITASE ADIFAFUN ONIBARA BANIREGUN
AMBATELE YOLAIBENEKU ASUNSHE AWADO AKUKO LEBO.
KAFEREFUN SHANGO ATI OYA.

REZO: EBBO NIKUELEZO, EBBO NIYEWEYI, EBBO NIYIWETAN,


AKUGDA, EBBO LOINDA ORUNMILA TAYESHE, ORUNMILA
AWELERIKUIN, ORUNMILA AWELERIKUIN, ORUNMILA AWEDE-
WUEYO AWEYE YOROMI MISELARA .

REZO: OKANA BARONA, ORUNMILA YADE ONI IKU ENA AINA


IBENIGBATI WAKO MESHERE ENA BARA YEYE KULOSO AKUKO
MOUNLE AKUKO AKUNDA ODARA TOBI ORUNMILA ILU ILE TERU
TERU MUDA NI ONIONI OPOLOPO OWO.

REZO: ORUNMILA PATAKI KOGADA ELEDA ESHU ELEGBA LATELAMI


GBOGBO OWO.

REZO: EBBO NIKUELEZO, EBBO NIYEWEYI, EBBO NIYIWETAN,


AKUGDA, EBBO LOINDA ORUNMILA TAYESHE, ORUNMILA
AWELERIKUIN, ORUNMILA AWELERIKUIN, ORUNMILA AWEDE
WUEYO AWEYE YOROMI MISELARA .

172
REZO: EBBO NIKUELEZO, EBBO NIYEWEYI, EBBO NIYIWETAN,
AKUGDA, EBBO LOINDA ORUNMILA TAYESHE, ORUNMILA
AWELERIKUIN, ORUNMILA AWELERIKUIN, ORUNMILA AWEDE-
WUEYO AWEYE YOROMI MISELARA .

173
OKANA OGUNDA

REZO:
OKANA OGUNDA SHUKUDU ILE DIDE ABASHE KEREDI IREWO SHASHA
AWO ELEPANAPA EYELE LEBO. ASHO FUN FUN, ABO, OMO FUN FUN
OÑI OWO MEYO, ERU KAFEREFUN OGGUN ATI OBATALA.

REZO: OKANA OGUNDA SHUKUDU ILE DIDE ABASHE KEREDI IREWO


SHASHA AWO ELEPANAPA EYELE LEBO. ASHO FUN FUN,
ABO, OMO FUN FUN OÑI OWO MEYO, ERU KAFEREFUN OGGUN
ATI OBATALA.

REZO: ESHEGUN NI SHONO, AYALAYE EGGUN NI SHOMO AYALERUN.

REZO: OKANA KAFUN IFA SHAYELORUN ABERI BOYA KANA KANA


KAFUN AWOYABE IFA OMO OBA YENI ALARA LADE ABEYERI
LORUN AYERENI LAYE AWA OTUN AWA OSI OBERI AYE NI
SHANGO GUAYE YENI LAYE IFA MODABA LARA ELEGBA TISHE
BI ASHE ISHE ELEGBA OKANA BI OKANA KAFUN IFA
KAFEREFUN SHANGO IFA KAFEREFUN ELEGBA IFA KAFEREFUN
OZAIN IFA KAFEREFUN OBINI WA ERI LORUN ABEREKUN
OZAIN AKUADA EWE NI EWE IGUI NI IGUI IWEREYEYE
ANABOKEN TUTALE AWO MOYARA OMOLUWO OMOLUWO LADE IFA.

REZO: OKANA KAFUN IFA SHAYELORUN ABERI BOYA KANA KANA


KAFUN AWOYABE IFA OMO OBA YENI ALARA LADE ABEYERI
LORUN AYERENI LAYE AWA OTUN AWA OSI OBERI AYE NI
SHANGO GUAYE YENI LAYE IFA MODABA LARA ELEGBA TISHE
BI ASHE ISHE ELEGBA OKANA BI OKANA KAFUN IFA
KAFEREFUN SHANGO IFA KAFEREFUN ELEGBA IFA KAFEREFUN
OZAIN IFA KAFEREFUN OBINI WA ERI LORUN ABEREKUN
OZAIN AKUADA EWE NI EWE IGUI NI IGUI IWEREYEYE
ANABOKEN TUTALE AWO MOYARA OMOLUWO OMOLUWO LADE IFA.

REZO: ESHEGUN NI SHONO, AYALAYE EGGUN NI SHOMO AYALERUN.

174
OKANA SA

REZO:
OKANA SA MOKISI BILARI OÑI BABALAWO BILARI, BILARI OMA,
BILARI OWO, BILARI MOKISI LADENI. IFA OÑI BABALAWO KOSHIRE
AWO. OÑI BABALAWO LORUN LORUN LOBOSHU LAYA LORUN LORUN
EBBO KABOLOSI OKANA. SA KOSHE SHANGO EBBO ADA MOKOSI
BILARI KONGUN GUN GUN ADIFAFUN OLUWO IKOKO.

REZO: OKANA SA MOKISI BILARI OÑI BABALAWO BILARI, BILARI


OMA, BILARI OWO, BILARI MOKISI LADENI. IFA OÑI
BABALAWO KOSHIRE AWO. OÑI BABALAWO LORUN LORUN
LOBOSHU LAYA LORUN LORUN EBBO KABOLOSI OKANA.
SA KOSHE SHANGO EBBO ADA MOKOSI BILARI KONGUN GUN
GUN ADIFAFUN OLUWO IKOKO.

REZO: OKANA SA GOBIRARI BIENICU EYETAN PUPU IKU SOÑI


ESHUN SHUN GUERE GUERE AWO ERUBE ABANA LODAFUN
BIRARI TINLESOCO ECHU EDADA IRE CESE AGUERO MEDERE
ABEFU TODA IFE ABIE CORUMBAO AUN CODIE NIBIRARI
UNDAFUNGA BATE UNDAFUNGA MELLE TISERE ARO OBI ACURAN
TICOLE DIDE ADIDE PIE OBATALA UMBE ODE PEPE NIEBA
FENECHE ENECHE ENI ENI ABANICO ODUPE LEGUO LEGUE
BIRARI OBATALA NIBIRARI LECHEBA ANBAN RCHUN OMITE
LACHE EBBO LECOMOFE BIRARI QUELEBO MACHUCA NO CUERO
ADIFAFUN FIRIRIBODO NIEPE BINIACHULLI ADIE FUNFUN
LEBO ELEMBEMBE METAN ACHE FUNFUN OWO MEYI MARU
EYELE EKU EYA LEBO.

REZO: OKANA SA SHONSHON WEWE WERE WERE UNLO OTONIGORO ILE


OBATALA IFA OSI LORUN ASHIBILORI TO IBAN ESHU BOBO-
RUGO GBOGBO ARAYE OTO LORU GBOGBO ABO SHEKUEKUE
AOBILARI LORUBO.

REZO: KOBI RARI TI ONIKU OYOLAN PAPAI IKU REJO OSHIN SHUN

175
WELE AWO OLUGO OTINOROBO AWO EBANA ALADAFUN BIRARE
TINLOSOKA ESHU ODADA ERI ORE AKEKE MOBERE ABUNO LODE
EFI OBI OKORUN AUN KODIDE NITIKOBI ADI AKORUN OMI
APANI MODUKUE LOBO BIRARE NI OBATALA OÑI BIRARE
LOSHETO ABAUN ESHU ENITA KACHETO TIKANAPE BIRARE
KIEBO MACHADA MOPEO LEBO.

SUYERE: ELERI IKU, ELERI IKU OPOLOPO ELERI IKU IKU AUYA
ARE.

REZO: IBA IBASHE MOYUBA MOYUBA EGUN, MOYUBA IKU MOYUBA


ARE, MOYUBA ARAYE, MOYUBA UNYEN, MOYUBA ELEDA,
MOYUBA AKIDA LERIE O MERIYEKU YEKU AGOMA

REZO: OKANA SA ADIFAFUN ONI ONI AFOSHE OFUN SHE AWATETETE


AWATETE BRO SOTI MASOIE KAFEREFUN AZOWANO KAFEREFUN
HEVIOSO.

SUYERE: ONI LAYE, ONI LAYE, OFUSHE KIBAYE.

SUYERE: IBA IBASHE MOYUBA A EGUN, MOYUBA IKU, MOYUBA ARE,


MOYUBA ARAYE, MOYUBA UNYEN, MOYUBA ELEDA, MOYUBA
ASHEDA, MOYUBA AKODA, SERISEDUN YEKE YEKE ARGONA.

REZO: OROIÑA IBA IBASHE ADIFAFUN EGGUN ARUN, ADIFAFUN


ARAYE, ADIFAFUN UNYEN, ADIFAFUN ELEGBA, MOYUBA, ASHE
MOYUBA AKOBA, MOYUBA ASHE MOYUBA ORISHA ARIYEKE
ARIEGE YEWA AGUMA.

REZO: BILARI BILARI KONI OLODUMARE IFA NI MAFEREFUN ODDUN.

REZO: OKANA SA ADIFAFUN ONI ONI AFOSHE OFUN SHE AWATETETE


AWATETE BRO SOTI MASOIE KAFEREFUN AZOWANO KAFEREFUN
HEVIOSO.

SUYERE: ONI LAYE, ONI LAYE, OFUSHE KIBAYE.

176
SUYERE: ELERI IKU, ELERI IKU, OPOLOPO ELERI IKU, AUYA AUYA
ARE.

SUYERE: IBA IBASHE MOYUBA A EGUN, MOYUBA IKU, MOYUBA ARE,


MOYUBA ARAYE, MOYUBA UNYEN, MOYUBA ELEDA, MOYUBA
ASHEDA, MOYUBA AKODA, SERISEDUN YEKE YEKE ARGONA.

REZO: OROIÑA IBA IBASHE ADIFAFUN EGGUN ARUN, ADIFAFUN


ARAYE, ADIFAFUN UNYEN, ADIFAFUN ELEGBA, MOYUBA, ASHE
MOYUBA AKOBA, MOYUBA ASHE MOYUBA ORISHA ARIYEKE
ARIEGE YEWA AGUMA.

REZO: OKANA SA MOKISA BILARI IKU BILARI, ARUN, EYO, OFO,


GBOGBO ARAYE NI IFA LODAFUN ORUNMILA.

REZO: BILARI BILARI KONI OLODUMARE IFA NI MAFEREFUN ODDUN.

177
OKANA KA

REZO:
OKANA KA ADIFAFUN KANA KANA TINSHOLEYA EYE AKOMETAN IJAJU
EYELE LEBO. AKUKO EURE LEBO.KAEFERUN OLOKUN, OBATALA ATI
YALORDE, YEMAYA, ELEGBARA.

REZO: OKANA OKANAKO ADIFAFUN ORISHAOKO AYIBO IKU OKANA KA


OKANAKO OKO IROLE BEMBE BAJURA BERE YOYE IFASU AWO
IFO ISHAKODE.

REZO: OKANA KA AWO TIYEGUN OKANA IKA AWO BAYEBI LERI OFO
AWO MARONLA EYA MAMAYU AWO IÑA.

REZO: AWO MAYARE IFA NIRE ASHEGUN OTA AWO BIYEKEIYEKE


OZAIN ONIRE BABA LOGUA AWO BIYEKEIYEKE ORUNMILA BABA
LARE ADIMI EBBO.

REZO: OKANA KANA ADIFAFUN KANA KANA TINCHELEYA EYE


ACOMETAN IJAJU EYELE LEBO A AKUKO LEBO EURE LEBO.
KAFEREFUN OLOKUN, OBATALA Y YALORDE.

REZO: OKANA OKANAKO ADIFAFUN ORISHAOKO AYIBO IKU OKANA KA


OKANAKO OKO IROLE BEMBE BAJURA BERE YOYE IFASU AWO
IFO ISHAKODE.

REZO: OKANA KA AWO TIYEGUN OKANA IKA AWO BAYEBI LERI OFO
AWO MARONLA EYA MAMAYU AWO IÑA.

REZO: AWO MAYARE IFA NIRE ASHEGUN OTA AWO BIYEKEIYEKE


OZAIN ONIRE BABA LOGUA AWO BIYEKEIYEKE ORUNMILA BABA
LARE ADIMI EBBO.

178
REZO: ADIFAFUN ORUNMILA UMBATI AWO OLOGBO UNLOFA ENFIE
LODAFUN ESHU.

REZO: ADIFAFUN SHIKA IBE OMO NIWE ONI BURUKU AKERE ORUN
UMBOBAYE LODAFUN ORUNMILA.

REZO: OKANA KA OKANA KA ADIFAFUN KANA TINSHOLOYA EYE ALO-


MEFA ADIFAFUN OBATALA, YEMAYA Y OGGUN.

179
OKANA TRUPON

REZO:
OKANA TRUPON IKANIFORI IKANIYU NI MASUKU LOGUE NI OLORIN
OBINI.

REZO: IKANIFERI OCANILLU NI MASUCU LOGUE NI OLORUN OBINI.


ATARE BOMBA BILE BALLO ARARA GULLO CARA EÑI AQUIRI
ADIFAFUN AYAGUNA LEBO IDA OMITI INTORI ARAYE AKUKO
LEBO EURE LEBO.

REZO: OKANA TRUPON IKANIFORI IKANIYU NI MASUKU LOGUE NI


OLORIN OBINI.

REZO: OKANA TRUPON ATARE BANBA BILE ARARAGUYO KARA EÑI


AKIRI ADIFAFUN OBATALA.

180
OKANA TURA

REZO:
OKANA TURALE IFA IRE OKANA NIMASEKU LEGUENI OLORUN AMIBINU
KAFEREFUN OLORUN ATI ORUNMILA. ADIFAFUN OBATALA ATI OSHU.

REZO: OKANA TURALE IFA IRE OKANA NIMASEKU LEGUENI OLORUN


AMIBINU KAFEREFUN OLORUN ATI ORUNMILA. ADIFAFUN
OBATALA ATI OSHU.

181
OKANA IRETE

REZO:
OKANA WETE OKARAN BEKO EYA OKO BEBERE KOFE OBAFUN EKU YIYA
ARO IKOFE ODO LORUN ASHAYE EKU, EYA, OTA LAGONI LODAFUN
OGUN KEFEREFUN OBATALA.

REZO: OKANA WETE OKARAN BEKO EYA OKO BEBERE KOFE OBAFUN
EKU YIYA ARO IKOFE ODO LORUN ASHAYE EKU, EYA, OTA
LAGONI LODAFUN OGGUN KAFEREFUN OBATALA.

REZO: QUINIBERULU TIMPO LLALA OTI MIMBEROGUN TIMPO


LLARA QUICHOTI EGUONI QUININBERU COCO TIMPO LALALA OBE
ALLECU ANA CUCHUBE EGUONI MARORA COMAFUNLO GULLE
EYELE LEBO BOBALLI OLOGUO LAQUI ALLUBONA LA BAILE
ADIFAFUN OCO TUICOMBINI OMA AURE ADIE EYELE LEBO.

REZO: OKANA RETE OKANA BASHE EYA OKO GBOGBO ORO KOFA
OBAFUN OKU IYA ERO IKOFA ERO LORUN AR SHANGO EMI EYA
ATALABOÑU LODAFUN EGGUN KAFEREFUN OBATALA.

SUYERE: YIKUN BOBARILEO EGGUN MOKO ORISI ABO LAMOKO.

REZO: ADIFAFUN ABI AWO ADANU MOFORIBALE AREMU AWAYE


AWELENINLE ALUKU IBOYOKO IBORI WENO OLUANA IBUI INLE
BELELE FUN IGUI ADANU AWO OBA EGGUN ADORA BI IGUI
LELE ASHONA BI EGGUN ABIKU LODAFUN ORUNMILA KAFERE-
FUN OZAIN.

REZO: OKANA RETE OKANA BASHE EYA OKO GBOGBO ORO KOFA
OBAFUN OKU IYA ERO IKOFA ERO LORUN AR SHANGO EMI EYA
ATALABOÑU LODAFUN EGGUN KAFEREFUN OBATALA.

SUYERE: YIKUN BOBARILEO EGGUN MOKO ORISI ABO LAMOKO.


REZO: AYAPA OTA ISOAYO ÑONIBO NI IBAYO NI OMADE OMI ODIGBA

182
TI AUN BATE ABAUN AJAPA TOROKO SOPE IGBA TI AUN
BAJEUN TI AUN MUN TI AUN BAYE ARA AUN SUGBO NI BATI
AUN BAROTI TIROKO IDI AUN PURU ABIGBO SI. KAFEREFUN
OLOFIN WAYOSI WATITI (EL ETERNO).

REZO: OKANA WERE IFA ENI IFA, AGBA KUROSA AWO OZAIN OZAIN
ARONI IRE AWO IFA WO AGBANI IFA INTORI IÑA AÑAÑASO-
GUN OMO AÑAÑASOGUN EÑIWA IFA OÑASIR ODUDUWA EGUEDI
OKUN OKANA WETE ENIFA OYOURO OZAIN YEYEWA OBINI OYA.

183
OKANA SHE

REZO:
OKANA SHE OYEN MAMA MUYO INLE IROLE ORI EFINIYAN OTA OBANI
FE ABA NIMI ABAMO KAFEREFUN OSHUN, ELEGBARA, ORUNMILA ATI
ESHU.

REZO: OKANA SHE. OYEN MAMA MUYO INLE IROLE ORI EFINIYAN
OTA OBANI FE ABA NIMI ABAMO KAFEREFUN OSHUN, ELEG-
BARA, ORUNMILA ATI ESHU.

REZO: OKIRIKE IYAPE AGBON TU OLOKO ENSHIKE AGARAGORO


OKORIKO EFUFE OMO LOFE, ADIFAFUN OKO, ADIFAFUN EYA
ARENI, LODAFUN OROYORI AJE SHALUGA OSHUN MIWA ILE
BOMBO.

SUYERE: "AFERE AFERE ONI SEFUN


ORUNMILA KOMAMU OBINIMA".

REZO: OKANA SHE OYE MAMA MUYO INLE IROLE ERI EFINIJAN OTA
OBANIFE OBANINI ABAMO MAFEREFUN ESHU, OSHUN, ADIFA-
FUN ORUNMILA.

REZO: OKIRIKE IYAPE AGBON TU OLOKO ENSHIKE AGARAGORO


OKORIKO EFUFE OMO LOFE, ADIFAFUN OKO, ADIFAFUN EYA
ARENI, LODAFUN OROYORI AJE SHALUGA OSHUN MIWA ILE
BOMBO.

SUYERE: "AFERE AFERE ONI SEFUN


ORUNMILA KOMAMU OBINIMA".

184
REZO: OKANA SHE OYE MAMA MUYO INLE IROLE ERI EFINIJAN OTA
OBANIFE OBANINI ABAMO MAFEREFUN ESHU, OSHUN, ADIFA-
FUN ORUNMILA.

185
OKANA FUN

REZO:
OKANA FUN AYE LOBI TOSA AGUKO ADIFAFUN IMLE ABATE LALA
TINSHOMA OBA ALEYO AYERI KOBORI EYA ORO; OMI LOSAN KAFE-
REFUN OSHANLA, OGUN, IYA BABA TOBI. MAFEREFUN ELEGBARA ATI
INLE ABATA.

REZO: OKANA FUN AYE LOBI TOSA AGUKO ADIFAFUN IMLE ABATE
LALA TINSHOMA OBA ALEYO AYERI KOBORI ELLA-ORO; OMI
LOSAN KAFEREFUN OSHANLA, OGUN, IYA BABA TOBI. MAFE-
REFUN ELEGBARA ATI INLE ABATA.

REZO: OKANA BI OFUN KENE ADIFAFUN IKAN KE IKEN.

REZO: OKANA FUN AYELOBI OÑI OÑA; TOSA OWUKO ADIFAFUN INLE
ABATA LADA TINSHOMA OBA, ALEYO AYERI KOBORI EYA ORO.

REZO: OMI LOZAN KAFEREFUN OSHANLA, EGGUN; IYA BABA TOBI,


MAFEREFUN ELEGBA, ABATA, INLE Y EL VIENTO.

REZO: ABATAN NI LODO KOJA OKUN MABINU KAURE JALORUN OKAN


EYA TUTO MACE OJU MINI OSI BALA WA IMOLE OUN
OLORUN BOYUTO OMI IGBA OUN MOLE KAURE AJIGBA EJE
LAWA EYA TUTO ORUKO EJA ORO ASHE WAGBE OYO MINI OSI
KAFEREFUN YOBIA ADIFAFUN ABATA ADIFAFUN INLE.

SUYERE: OLOFIN OMOLORUN IMOLE OKORA FUEDENU

SUYERE PARA LA PALABRA DE LA GUABINA A LA VISTA:

KAWA EYA TUTO KAWA EYA ORO OYU MINI OSO OMO KERE DIDE
KAWA EYA TUTO KAWA EYA ORO OYU MINI OSO OMO KERE DIDE
DIDE DIDE DIDE ABATA DIDE DIDE.

+++

186
OGUNDA MEYI

REZO: OGUNDA MEYI OGUNDA SIRO OWAYOLOKUN ASHANLA BIRINIWA


OBATALA OBATAISA JEKUA OBA IGBO ODOBALENI OGGUN
ORIRE YOLORUN. OCHOSI OGUNDA MEYI EYENI EYE
ORARUMA OKUALORUN OBARALAYUNA TIWA ELEGBARA AWALAWA OLOWU
SHIWOSI ORUNMILA KAYE WARIO ORUN MAFEREFUN
ODUDUWA ORUGBO.

SUYERE: OROSI BABA KERERE, BABA KERERE, BABA KERERE.

REZO:
OGUNDA EJI ERA TETEYI UNSHE EJA OGGUN KAFEREFUN OBATALA
ATI ORUNMILA PIT Y GUIN ELEBBO.
OGUNDA EJI TETEYI FARA LERI LOSUO EYO ALANIBAWA ADIFAFUN
AYOROKE BI OPA OTORUN BOYE, ADIFAFUN IYAREWA OMONIWA
ODUDUWA OKETE KEKE BI OMO ASHO KUENI ADIFAFUN AGBANI.
OGUNDA EJI TETE SIRO OBINI ADIFAFUN ALAGUEDE, MAFEREFUN
ASHANLA, IBORU, IBOYA, IBOSHESHE.

REZO:
OGUNDA EJI ABELONA FOLOYA IGI LEGAN ADIFAFUN TOLO INSHO
OGUNDA TETEYI INLE IGBE AWELI OTOLOYO OTOLOYO FESE FESE
MOSHOGUN ODO AWOLI NI EMIKE OKUA EURE MEYI IFA ODARA.
OGUNDA EJI IYENI ODODO EKUNDAYO ILEKE OBINI AROKUNAYO.

REZO:
OGUNDA NI AYO OGUNDA BABERI IYA, OGUNDA KOKUN EYENI IYA
OBUKUA MORA OMA SHEPE SHERO EKUN EKUE NIYIWE EYE IYA
OPUERUN OBONI.

REZO:
OGGUN ORIBIAYE ORUN OGUNDA SIRO OMO WAYOKUN MANA DEDE
OWO OMO ORUN MOYAYE WARILOYE ABONI KEFEREFUN BABA
SHANGO.

187
REZO:
AMINGO ADIFAFUN AMELOGUN OMO OLUGBON ESE NOFANO A INI LODO
BARABANI FEREFUN NO BATI UNLO SODE IFA OBINI ORISHA
YEMAYA OKUTI OBI IYAESHU AKUGBO IGBO OMODE META
BELEFUN ADE ALAMBO OMO LA MERIN TONTI MERIN SUTIRO
SIRO AWO SUTIRO INLE ADIFAFUN OGGUN BOMALE OZAIN BELE
BELE SOKUN LALE AWO ODARA, KEFEREFUN YEMAYA LODAFUN OGGUN.

REZO:
OGUNDA MEYI BABA SIRO SIROYE OWALOYOKUN OSHANLA JEKUA
OBAIBO ADIFAFUN OMO BABA INU ORAYELUMA ODUDUWA OMOBONU
INLE BABA FUN FUN OSHAYABI OGUNDA OSHANLA ADIFAFUN OLUWO
SHIWOSHI IFA NI KEFEREFUN ORUNMILA Y OSHOSI LODAFUN
OLOFIN.

REZO:
OGUNDA MEYI IDAWIRI ODO KIPODO IDAWIRI OLOKIPO ILE
ADIFAFUNIYI ADIFAFUN ADIAUN UYI TINSHOMO AJALORUN OFO
LORUBO KEFEREFUN OLOKUN AKARO.

REZO: TOQUE DE LA PUERTA DE IGBODUN OGUNDA MEYI.


---- OGUNDA MEYI BABA FARAYE OBATALA SHEWERE LOYE
OGGUN TETE EJI EBORU, EBOYA, EBOSHESHE.

REZO: OGUNDA TETEYI FARA LEYI LOSUO EYO ALANIBAWA ADIFAFUN


AYAKORE BI OPA OTORUN BOYE, ADIFAFUN AYAREWA
OMINIWA ADUDUWA OKETE KETE BI ORUN OMO ASHO KUENI
KUENIA ADIFAFUN AGBANI.

SUYERE:
ORISI BABA KERERE, BABA KERERE, BABA KERERE.
OGUEGUE OGUEGUE ORISHA ANANO
OGUEGUE EWA ORISHA MANIEE.
IBORU IBOYA IBOSHESHE ORISHA LANA
IBORO IBOYA IBOSHESHE ORISHA LANA.

OGUNDA TANI OSHA OKA IWONA AYAYA OKE IWOBA


AYAYA TANI LOGUN AYAYA OKE IWONA TANO MALOWA

188
AYAYA KUELEDE OKE IWONA TANI MALONOA AYAYA KOLENFU

OROPALO OLOKUN OPA OKUN OLOHIPO ODE


OROPALO OLOKUN OPA OKUN OLOHIPO ODE.

IFA OUNKO ORUMILA LAKA LAKA LABOSI


IFA OUNKO ORUMILA LAKA LAKA LABOSI AWO.
OSHEMINIE.

REZO: TETE AYE IYA OGGUN LORUN ARIBUN MOROBON ERU OKO,
ERU OZAIN OKO ELEYA EJA OKAN NI OGUNDA NI OBATALA DENI
OGGUN ONI OUN OBAYINU OBATALA ONI OUN OTUNSHE NI
OGUNDA MEYI LODAFUN OBATALA KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: AMIDIGO ADIFAFUN AMELEGUN OMO LUGBON ESE MORANO


ADEI LODO BARANIREGUN NI BATI UNLO SODE IFA OBINI ORISHA
YEMAYA OKUTE OBI IYA ESHU AKOKO IGBO OMODE BELEKUN
ADE OLAMBO OMO LA MERIN TONTI MERIN SUTIRO SIRO AWO
SUTIRO INLE ADIFAYOKO OGGUN BOMALE OZAIN BELE SOKUN LALE
AWO ODARA MAFEREFUN YEMEYA LODAFUN OGGUN.

REZO: ABENBOLA FOLAYA IGI LEGAN EIYENLA FOBAKE


ABOGBO NIWALA FOLAKA IGI LEGAN IGI LEGAN ADIFAFUN
TOLO INSWO OGUNDA TETEYI INLE IGBE AWELU OTOLOYO OYOLOYO
OTOLO FESE FESE MOSHOGUN ODO AWOLI NI EMIKE FUN MEYI IFA
ODARA.

REZO: OGUNDA NI EYE OGUNDA BELERI IYA AGUEDA KEKUN EYENI


IYE ABOKUE NORA OMA SHEPE ABORO ABORO EKUN EKUE
NITIWE EYERI EYE IYA KAFEREFUN EBONI.

REZO: BABA SIRO SIROYE OWALOYOKUN OSHANLA OBATAISA JEKUA


OBAIBO ADIFAFU OMO BABA INU ORAYELUWA. ODUDUWA
OMOBONU INLE. BABA FUN FUN OSHAYANI OGUNDA OSHANLA
ADIFAFUN OLUWO SHIWOSHI.
IFA NI KEFEREFUN ORUNMILA Y OSHOSI. LODAFUN OLOFIN.

189
REZO: OGUNDA EYI AWAPARI AWA TEMATASHE AUN MOSHODE OLOFIN
AGBANI BABALAWO ADIFA SHIGUN SHINLOKO IDI OBA OSUN
UMBATI ILE OLOFIN LORUBO ORUNMILA META MOMO OKOYA EISE
IRABO BENO OLOFIN EPO ORA ADIFA AGUSE TINSODA AWO NIDE
OGUNDA MEYI ORUBO.

REZO: IDAWIRI ODO KIPODO, IDAWIDI OLOKIPO ILE ADIFAFUN IYI


ADIFAFUN UYI TINSHOMO AJALORUN OFO IYI LORUBO AKUKO
ADIE MEYI EKU EJA MEYI EBO DILOGUN OWO IYI ROBO APA
IROKO ARABA IRA OBARA MOFIJE SOFARERE OLODUMARE
MOGUAYE EYO KOYO AYE OKAN AYILOWA OPEWE OPAN OKUN WUDA
ORASI ERA ODA OFERESE IYE EJA SOPUN LODO KAFEREFUN OLOKUN
KAFEREFUN OLOKUN AKARO.

SUYERE: AROPALO OLOKUN OPA OKUN OLOHIPO ODE.

REZO: ADIFAFUN OMOMIRIN ERU DOTA BERE ARAIKA LORDAFUN ESHU


ARIBO ABANI ADE AIYEMI AGUTAN ODO ODONI ORUNMILA UMBO
ORUN ATIENI IFE UMBO BASSYE GBOGBO ORISHA ADESHE
IBORU IBOYA IBOSHISHE.

190
OGUNDA BIODE / OGUNDA OGBE

REZO: OGUNDA BIODE FERELANKO TEMITAN ASHE MANOWA LOKUN


IGARA NIGARA IRE OFEREGBE OFERIGBO OMO NIMU AMUNITA OMO
YUMU ATANLERIA MOLERI OSA IGARA MONIFE EKU ENI
AFETEFETE ENIBA RIBEBE ABUREGA LODAFUN SE TINSHEYA
ORUNMILA TIO LO WORO IGARA NIGARA AMUNI TINSHOMA
AWO OTUN AWO OSI.

SUYERE: BABA YOMI WAWAO - BABA YOMI WAWAO


ODDUN-AREMU WAWAO - BABA YOMI WAWAO

REZO:
“IGI MI ONIRE LEYA ASOKERE BIMO KUE EYADDE MA ENI IGI MI
ONIRE LEYO.”

“ KAFEREFUN YALODE, ELEGBA, OBINI. “


“ OGUNDA BIODE UMBO NI ILE OLOFIN OYU MEDILOGUN AWO IFA
BATINSHE ATEFA AYE OMODE OLOFIN OMO LAYE LOWI OMO
OLUO INTORI KEKERE ODDUN.”

“ LEBO ABEWO ABEBE REMULE OGBOGBO ABE ADO GOGOGORI OBINI


ORISHA AWO LETERE AUN OBE YOFINIWA BEONIABE. “

“ ORUNMILA OBENLOWO ORUNMILA OFA KERI EROFA NI POKO


OSHUBE EKUEYI OKUENI AKENTA OKANANA ORUNMILA ASHEGUN
OTA META. “

“ OGUNDA BIODE KAFISHERO, ORUSHA YAJORO ARE OLOFIN OBO


EME IFA OBAIYE KEFEREFUN OZAIN. “
“ OGUNDA BIODE NIGARA ENIGARA O DEDE YARE EDIO ENIGARA
OFOROKE AYE OMI NITALE ADIFAFUN SHANGO ESHU AÑAKI
ABEYENI OGGUN OJOLOYENI OLOFIN. “

“ BAWO IFA OMODELE ERAN SOTINA BAWA JUN IMU AGUELENI


KUA NERI UNYEN OGUNDA KULE ODENI IFA EYENI AWO
OGUNDA BIODE ABEBEGO ERAN KULE ELEDE YENI KULE IFA
OGUNDA AWO KULE IKU MAYEMI ARUN MAYEMI OFO. “

REZO:

191
“ AMUIGBOKUN OBA OYO ASUSU MASA OBE OBO OMPA ENYE UNYEN
ORUNMILA IKU DEDE OBE DE OGUNDA LEBO EBO ABO DUN DUN
AKUKO MEYI SALKO ASHABA EKU AKARA ADIE DUN DUN MEYI. “
“ OGUNDA BIODE IGARA NIGARA FOROFORO AYABO OMO NIMU OMI
YERU ATAMBERI OMO LERI OKAN GANARIFE EKU ELEBO
AFETERETE EMI LAIBOA KUELEGA LODAFUN SUTINSHE AYA OKUNLA
TIO LO GUERE IGARA. “

“ OGUNDA BIODE OWO IDIBIRIDA PERE LANKO YEMAYA TOMITAN


ASHE MONWO LOKUN IGARA NIGARA OFOROPO AYERO OMU WIMI,
OMO NITA, OMO YOMU ATAN LERI MOLERI OSA IGARA
ONIFE EKU APETEVI ENIBA IBELO ABUREGA LODAFUN TIWERO
AYA ORUNMILA TIELO MERO ADYERI IGARA NIGARA AMUNIWA
NISHOMA OWO OTUN OWO OSI ELEGBA NI AGBORAN META UMBERE
AYE IGARA OMO NIGARA INALOYE ORO AWO AYERO AGBORAN
META, ASOKERE NI ADERE NI ESANI IFA NI KAFEREFUN
ORUNMILA. “

SUYERE:
------
IROFA ABENIKOTO BATI ORUNMILA
TOSHEGUN ETA META.

TIYA DIMU BABA DIMU OSUN MOYUBARE


OSUN MOYUBARE.

ORUNMILA EKUN PA ABO JU EYEWE.

BABA YEMI WAWAO


ODDUN AREMU WAWAO
BABA YEMI WAWAO.

REZO: ANUIGBOKUN OBA OYU ASUSU MASA OBE OBO OPA ENYR UNYEN
ORUNMILA IKU DEDE OBE DE OGUNDA LEBO ABO DUN DUN
MEYI SHANGO ASHABA OGGUN, EKU AKARA ADIE DUN DUN MEYI.

SUYERE: ORUNMILA EKUN PA ABO JU EYEWE.

192
REZO: OGUNDA BIODE OWO IDIBIRIDA PERELANKO YEMAYA TIMITAN
ASHE MONWO LOKUN IGARA NIGARA AFOROPO AYERO OMU WIMI
OMU NITA OMO YOMU ATAN LERI MOLERI OSA IGARA ONIFE EKU
EBI APETEVI ENIBA IBELO ABUREGA LODAFUN TIWERO AYA
ORUNMILA TIELO MERO IGARA NIGARA AMUNIWA NISROMA OWO OTUN
OWO OSI. ELEGBA NI AGBORAN META UMBERE AYE IGARA
OMIGARA INALOYE ORO AWO AYERO AGBORAN META ASOKERE
NI ADERE NI ESAI IFA KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: IGI ONIRA LEYA ASOKERE BIMOKUE AYADE MA ENI IGI NI


ONIRA LOYA.

REZO: OGUNDA BIODE UMBO NI ILE OLOFIN OYU MEDILOGUN


AWO IFA BATISHE ATEFA AYO OMODE OLOFIN OMO LAYE LOWI
OMO OLUO INTORI KEKERE ODDUN.

REZO: KAFISHERU ORUSHA YAJORO ARE OLOFIN OBO EME IFA


OBAIYE KAFEREFUN OZAIN.

SUYERE: TIYA DIMU BABA DIMU OSUN MOYUBARE TANYE OSUN


MOYUBARE.

REZO: BAWO IFA OMODELE ERAN SOTINA BAWA JUN IMU


AGUELENI KUA NERI UNYEN OGGUN DE KULE ODENI IFA
EYENI AWO OGUNDA BIODE ABEBEGO ERAN KULE ELEDE YENI
KULE IFA OGUNDA AWO KULE IKU MAYEMI ARUN MAYEMI OFO.

REZO: KAFEREFUN IYALORDE, ELEGBA, OBINI ADIFAFUN ORUNMILA.

193
REZO: ADIFAFUN OGUNDA BILARI ADIFAFUN OLOFIN UMBOWA
EYO DARIN ABITA INA ARARE NITOSI BURUKU ABATANI
OLOFIN OBANI FAYADE EKUN ORUNSHO NI YOBA LONJA OBIMA
LE AKUNDI ATI MERI AIKU GBOGBO BERE OMO SIGBORON
ERAN AKADI ADIFAFUN OGGUN OLUO POPO ABITA UNLO AYE
ALAGBORAN ESHU GBOGBO ORISHA LOKA LERI ENI EPO OTI LEBO
OBATALA ENI AWO OGUNDA BILARI LODAFUN ESHU NI KEFEREFUN
OUNKO AKUANI SERE OJOMBOLO SODI AWO

194
OGUNDA YEKU

REZO: OGUNDA YEKU OGUNDA ARIKU AGOGO ABONO LODAFUN ARIKU


ADIFAFUN YALORDE KEFEREFUN ORUNMILA.

SUYERE: OZAIN TENTE MONI TENTE, OZAIN TENTE MONI TENTE


YAMA EDUN KOSHEDUN, IGI ABERE ORUN.

REZO:
“ OGUNDA YEKU INTORI AYE ADIFAYOKO ADIFAFUN OGGUN,
OGGUN AYAPA EYELE LEBO ADIFAFUN ORUNMILA.”
“ OGUNGA YEKU OLODAFUN ARIKU ARIKU TINSHE ERU ORUSHA
UYIN. “

“ OKUNI ORI OTA GBOGBO EYO BURUKU OTA OBINI OMODE ELEGBA
ASA OTOKU OKO ILE NIBE ADAFUN IGI OPKUE ADAFUN ALEYO EWE
PONASI BURUKU EWE KUKUA. “

“ OGUNDA YEKU OGUNDA ARIKU AGOGO ABONO LODAFUN ARIKU


ADIFAFUN YALORDE KAFEREFUN ORUNMILA. “

SUYERE:

“ OZAIN TENTE MONI TENTE, OZAIN TENTE MONI TENTE

YAMA EDUN KOSHEDUN, IGI ABERE ORUN. “


“ AYERE YOMILE OMO, NILE AGOGO AIKU OMO NIYE AGOGO. “
SUYERE:

“ IYA MI, IYA MI, LA ORIKOLE FORIBALE OBA GIO OMONIASHE

ORIKOLE OMONIASHE. “
“ WANIRE OKOR WANIRE, OKOR AWA MORA?, WANIRE OKOR, OKOR
AWA LERA AWA BABA GRAKOLOWA ABORILE AWA LERI OSHA. “
“ AYERE MONOLO OMONILE, AGOGO ARIKU OMONILE, AGOGO. “

REZO: OGUNDA YEKU INTORI AYE, ADIFAYOKO ADIFAFUN


OGGUN AYAPA EYELE LEBO ADIFAFUN ORUNMILA.

195
REZO: OGUNDA YEKU ARIKU AGOGO LODAFUN YALODE ARIKU
KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: OGUNDA YEKU OGUNDA ARIKU AGOGO LIMPA SOKU ESHU INU
KOFUN AYE UMBATOLOSI ORUNMILA LORUBO.

REZO: OKUNI ORI OTA GBOGBO EYO BURUKU OTA OBINI OMODE
ELEGBA OSA OTOKU OKO ILE NIBE ADAFUN IGI OPKUE
ADAFUNALEYO EWE PONASI BURUKU EWE AYUA.

REZO: OGUNGA YEKU OMA YELOLU ODA LEYO ORINE KINKENA LEBO
AKORDIE ONILODO EWE OYEYE ADIFAFUN SHNAGO ADIFAFUN EGUN.

SUYERE: IFA MODARE ERUSHE AJAOLELE


IFA MODARE ERUSHE.

REZO: OGUNDA AFERI LAYE OBINI AYE ALAWONDUN INLE OMO ORUN
ONI BOSHE MOFE ONI BOSHE ALAWONDUN OMO YEMAYA OKUNI LADE
ALAWONDUN OMO YEMAYA OBINI LAYE ALAWONDUN OMO IYANZA
OBINI LAYE OBATALA BABA ERUN KALILE ASHE KORI OBI
KUANAYE IFA NI KAFEREFUN OBATALA IFA NI
KAFEREFUN EGUN IFA KAFEREFUN ORUNMILA.

196
OGUNDA IWORI

REZO: OGUNDA IWORI OGUNDA ALAYE IWORI OLEFA KASHARE


YERE ADIFAFUN AKATAMPO TON LOSI YAUN EYELE LEBO IFA
LODAFUN OLOKUN KAFEREFUN SHANGO.

SUYERE: OGGUN KUELEO ARERE BAWOSHE, OSHUN DE OSHUN AYO


EKIORI YEYEO.

REZO:
“ OGUNDA KUANEYE EYE MASHE AWO ENI AYI OSHUN OFIRERO
LENU LEYO, OGUNDA LERIN MOLOWEREN IYA OGGUN LARAYE
DEDE LA IBO AWAYA EYI IDALE ORUN ENA KABI OBE OKUA
OTUBOTUYENI AKUA OSI ESIYE YOWO ENA TENAWO ALAKASHE
OZAIN TIMINI IKE LAMPE YEWE OBATALA LODAFUN ORUNMILA
OGUNDA NI EYO INLE LA PERINI OPO NI IYA.”

“ OGUNDA WORI OGUNDA ALAPO IWORI OLOFE KASHAPO YORO


ADIFAFUN AKATAPO TON LOSI YAMA EYELE ELEBO AKUKO EYA
ERE ELEBBO.”

“ KOKO ILE KOSUN ORI IGI KOKO ASHU KOJE ERUSHE ILA
AGBA KANKAIFA KARI OBI GBOGBO AYE ADIFAFUN AJAOLELE
FINLO SODE ORO WONKI NIGBATODO ODE ORO ESHU YO ABO FORI
RUBOLE LOMO IFA OROASIA GBOGBO IFA MINU ODDUN NI OSHUN
TADA ENSIYE OBRIN KANTA NI LARE.”

“ OGUNDA AFERI LAYE OBINI AYE ALAWODUN INLE OMO ORUN ONI
BOSHE MOFE ONI BOSHE ALAIWODUN OMO YEMEYA OKUNI
LADE ALAIWODUN OMO YEMEYA OBINI LAYE ALAIWODUN OMO
IYANZA OBINI LAYE OBATALA BABA ERO KALILE ASHE KORI OBI
KUANAYE IFA NI KAFEREFUN OBATALA IFA NI KAFEREFUN EGUN
IFA NI KAFEREFUN ORUNMILA.”

“ OGUNDA KUANEYE ADIFAFUN AROKUNTAYO ILEWE AIKORDIE LEBO


EJA TUTO MEYI LEBO AKOFA META LEBO OBE ARUGBO ELEBO
ADIFAFUN OGGUN.”

SUYERE:

197
------

“ IFA MODARE ERUSHE AJAOLELE, IFA MODARE ERUSHE. “

“ OSHE IGBOY AKUELE OGUNDA NI EYO LAKUERE ERO ORI OSHE


AYEE.

“ MIBOULA OSHUN EWE ODARA ORISHA LA OMA.”

“ OGGUN INALE IDDE DIDE, BUNI EYE.”

“ OGGUN LONA IKU OTOKU OTUN INSHE. “

“ OGGUN LETITI MARO OKUA OTUN NI MOTINIYE OKUA OSINI


MOSIYEE.

“ OGGUN KUELEO ARERE BAWOSHE, OSHUNDE OSHUN AYO EKIORI


YEYEEO. “

“ OGGUN ALAKE NILE AYA ASHO OGUNDE OGGUN ALAWADE.”

REZO: OGUNDA KUANEYE EYE MASHE AWO ENI AYI OSHUN


OFIRERO LENU LEYO, OGUNDA LERIN MOLOWEREN IYA OGGUN
LAROYE DEDE LA IBO AWANA EYI IDELE ORUN ENA KABI OBE
AKUA OTUBOYENI AKUA OSI OSIYE YOKO ENA TENAWO ALAKANSHE
OZAIN TINIMI IKE LAMPE YEWE OBATALA LODAFUN ORUNMILA
OGUNDA NI EYO INLE PERINI OFO NI IYA.

REZO: KOKO ILE KOSUN, ORI IGI KOKO ASHU KOJE ERUDHE
ILA AGBA KANKAIFA KARI OBI GBOGBOYE ADIFAFUN AJAOLELE
FINLO SODE ORO WONKI NIGBATODO ODE ORO ESHU YO ABA FORI
RUBOLE LOMO IFA OROASIA GBOGBO IFA MINU ODDUN
NI OSHUN TADA ENSIYE OBIRIN KANTA NI LARE.

SUYERE: “ IFA MODARE ERUSHE AJAOLELE


IFA MODARE ERUSHE.”

198
REZO: OGUNDA AFERI LAYE OBINI AYE ALAWONDUN INLE OMO ORUN
ONI BOSHE MOFE ONI BOSHE ALAWONDUN OMO YEMAYA OKUNI LADE
ALAWONDUN OMO YEMAYA OBINI LAYE ALAWONDUN OMO IYANZA
OBINI LAYE OBATALA BABA ERUN KALILE ASHE KORI OBI
KUANAYE IFA NI KAFEREFUN OBATALA IFA NI
KAFEREFUN EGUN IFA KAFEREFUN ORUNMILA.

199
OGUNDA ODI

REZO: OGUNDA DIO OGUNDA ABATAMBA DADI ADALARA ADIFAFUN


AIYE NABI EYELE IBA ERE EWEFA AKUKO ELEBO OGUNDA DIO IBA
NIRE GUNDI KAFEREFUN OBATALA ATI YEMAYA ADIFAFUN ELEGBA.

SUYERE: ELEGBA BARA NI LALA, AWO IRA LELE IKU


ELEGBA BARA NI LALA, AWO IRA LELE IKU
ELEGBA BARA NI LALA, AWO AGBORAN EGUN IKU.

REZO:
“ BARA NI LALA OGUNDA DIO MOWAYONU BI OLONA AGODA YEBE
ABOYORUN SHANGO WANIRE AWO KASHABA BERENI WO ELEGBA
OGUNDA DIO ARA LA BARA BARA LAYE NI OBORU BORUN BOYEBO
OBARI BOSHE AWA LONA SHANGO BABA YORUN BABA GONA BI
AYE OBANI SHANGO AWANIRE AWO INLE BERE IFA TINSHELE OBA
YEKU OBARA LE YEKU OMOYENI TINSHOMO ELEGBA BA BAYE
SHANGO ORI KORE KORUN OGUNDA DIO. “

“ OGUNDA DADI OGUNDA DIN GUERE GUERE ADIFAFUN ILE,


GUERE GUERE ADIFAFUN OBATALA, OBATALA OMO KALUSHA
BERIASHE ELEGBA ALOBENI ILE ISHE BALARERI ILE NO OBATALA
KEFEREFUN ELEGBA.”

SUYERE:
------
“ GBOGBO OMO ELEGBA BI LODEO LONA EGUN IKU
ELEGBA BI LODEO EGUN IKU. “

SUYERE DE OZAIN:
---------------
“ OZAIN ERESHE ILE BOMBOLARA, OZAIN ERESHE ILE BOMBOLARA
OBONZA IFA NILADIDE, OZAIN EWE INAWE. “

“ OZAIN ERESHE ILE BOMBOLARA, OZAIN IRE BOMBOLARA OZAIN IRE


IRE TIKI TIKI BOMBOLARA, OZAIN ERESHE ILE BOMBOLARA. “

200
REZO: OGUNDADI OGUNDA DIN GUERE GUERE ADIFAFUN ILE
GUERE GUERE ADIFAFUN OBATALA, OBATALA OMO KALUSHA BERIASHE
ELEGBA ALOBENI ILE ISHE BALABERI ILE NO OBATALA
KAFEREFUN ELEGBA.

REZO: BARA NI LALA OGUNDA DIO MOWAYONU BI OLONA AGODA


YEBE ABOYORUN SHANGO WANIRE AWO KASHABA BERENI WE
WE ELEGBA OGUNDA DIO ARA LA BARA BARA LAYE NI OBORU
BORUN BOYEBO OBARI BOSHE AWA OLONA SHANGO BABA YORUN
BABA GONA BI LAYE OBANI SHANGO AWANIRE AWO INLE BERE IFA
TINSHELE OBA YEKUN OBARA LA YEKU OMOYENI TINSHOMO
ELEGBA BA BAYE SHANGO ORI KORE ORI KORUN OGUNDA DIO.

REZO: OGUNDA DIO ABANTABA DADI ALARABA ADIFAFUN


AYEMBO EYELE IGBAYE EWEFA IGBARE EWEFA EYELE AKUKO LEBO
OGGUN OBINI LORDAFUN ORUNMILA LODAFUN ELEGBA.

201
OGUNDA IROSO

REZO: OGUNDA KOROSO ADIFAFUN ENI TINSHERU, OSAIDIE, ADIE


LEBO, OBOÑU IMBEUBE OSA OLOSA UNSHAWO GURI ADIFAFUN
LASHURE OTI SHONA ORISHA KIRIN BURUKU ATI OSHUN
LODAFUN EGGUN, ODE, ATI OGGUN.

SUYERE: OGUNDA IROSO EBO WA INLA OBATALA


TALABO IRE EYELE EBO
EYE NI EYELE ALAEBO
NILORONISO OBATALA BARA LODEO.

REZOS:
-----

“ OGUNDA WANAYE OBANI OYE KUKUTE KUKU ENI TINSHERU APO


OSA ARERO ABONU UMBO IMBURA IGI BAYEKUN AKUKO FIFESHU IFA
NI KEFEREFUN ELEGBA.”
“ KUKUTE KUKU ADIFAFUN ENI TINSHERU OSA ABONU UMBO
OSA OLOSHA OLOSHUN SHAWO ELEGBA GURI ADIFAFUN
LASHEDE ETIMSHOMA ORISHA KIYIN ELEGBA.”

“ OGUNDA ARUN WA OSUN ADIFAFUN OBATALA OGUEDE MITIWAO O


IBOYE ESE ARUN BURUKU KANITON KOWANI EYELE ONSALOWA EBO
ORUBO SEMU BANILARA IFA NI KAFEREFUN ORUNMILA.”
“ OGUNDA KOSO KOSE IFA DISHE NILE OBA EFENI SHEMI OSONA
SHON SHON LONA NUBEO OBA EYU OMO KEKERE ARUGBO UNSORO OBA
MOTUBAO OLOFIN MOTUBAO ODUDUWA.”
“ OGUNDA ROSO EJU NI IBU LESAN EDAN LENI ENAIRE NI OLOKUN
KU IBU LOSAN ADAN.”
“ IFA OGGUN MAFEREFUN YANZA ATI ESHU.”

REZO: OGUNDA WANAYE OBANI OYE KUKUTE KUKU ENI TINSHERU APO
OSA AREBO ABONU UMBO IMBURA IGI BAYEKUN AKUKO FIFESHU IFA
NI KAFEREFUN ELEGBA.

202
REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN ENI TINSHERU OSA ABONU UMBE OSA
OLOSHE OLOSHUN SHAWO ELEGBA GURI ADIFAFUN LASHUDE ETISHOMA
ORISHA KIYIN ELEGBA.

REZO: OGUNDA ARUN WA OSUN ADIFAFUN OBATALA, OGUEDE MITIWAO


IBOYI ESE ARUN BURUKU KANITON KOWANI EYELE ONSALOWA
EBBO ORUBO SEMU BANILARA IFA NI KAFERFUN ORUNMILA.

REZO: OGUNDA KOSE KOSE IFA DISHE NILE OBA EFENI SHEMI
OSONA SHON SHON LONA NUBEO OBA EYU OMO KEKERE ARUGBO
UNSORO OBA MOTUBAO OLOFIN MOTUBAO ODUDUWA.

REZO: EJA NI IBU LESAN EDAN LENI NI OLOKUN KU IBU LOSAN


ADAAN.

203
OGUNDA OJUANI

REZO: OGUNDA OJUANI ADIFAFUN SOKOTI LADE ORISHA NOGUN


MOBAGE BEJE OGGUN WELE OTA LOWA OGGUN LADE MOGUN LAYE
IFA KAFEREFUN OGGUN ELEGBA LODAFUN OBA.

SUYERE: OLOFIN BOFUN, OLOFIN MITIYORO OMO SOKUN OMO


BELEKUN OLOFIN AGUAOBE.

REZO:
“ OGUNDA LENI ORINI AWO OMO ELEGBA INLE OBA YOKOTE OBINI
OBA ONIRE SHANGO OMO ELEGBA OBA AYE MOLORUN WAYE SHANGO
OMO ELEGBA LEWA UMBO INLE OBA OYOKETE IRE ASHEGUNOTA.”
“ ADIFAFUN SOKOTI LADE ORISHA ÑOGGUN MOBAGE BEIE GUN
OZAIN WELE OTA LOWA OGGUN LADE MOGUN LAYE IFA NI KAFEREFUN
OGGUN LODAFUN OBA.”
“ ORONA INSE KANBURUKU OMI OKUN OBIRIN EYO OGUNDA OKUNEYE
ADIFAFUN OLOKUN KUNKUN MABO LODAFUN OSIN OGGUN.”
“ ALAGONGO AGORAYE OBANILERE AYE ADIFAFUN ALAREKEREKE
ADALE ALETILE ORU BOROYE OSOROGUN GBOGBO ERAN AYIDEWA
LALAKUA ATA EPO ORUN ARO KENKUALADE OTU EKUN LODAFUN
ORUNMILA.”

“ OGUNDA LENI AWO ORERE OKIMINI OKUA KONWA MEYI ONI OKUA
ARA KONWA AJIKO ORERE EIYE OBA ARAGBA WONI EFEBO OLA LELE
EBO AJOGUN NIESHE NO WOMO LAYE MOJEWAO AJIKO WESE
WESE OROBE OLALA LALA OTAN OSHEDUN LESE IQI OLA AMAJU
OLAYE IRE IYE EWERAN OBIMO BI YOYO YO LAYE PARALDO
LESE IQI ILEKO OLEE SAFIN OGUNDA LENIN OFELERI AWO OBA
KEDO OLERARA EYI ARA LODE LODAFUN OZAIN OSORO KAFEREFUN
ORUNMILA.”

“ OGUNDA LENI ASHAUNSE FIKOYA INTORI OMA IGUNWA


INLE OGANEI IFA TORI OSHE ABAHUNSE IFA KAFEREFUN OGGUN
KAFEREFUN ORUNMILA.”

SUYERE:
“ OBANILE ONIRE SHANGO OBANILE BABA GUAYE SHANGO.”
“ OBAYOKOYE LODEO MAMAWO IBA SOREO.”
“ OIOI LALA GBOGBO LAYE ORERE GBOGBO LAYE.”

204
“ OLOFIN BOFUN, OLOFIN MITIYORO OMO SOKU OLOFIN OMO BELEKUN
OLOFIN OGUAOBE.”
“ OBA YOKOYE LODOO MANAKUE IBOYOREO.”
“ OBANI YEYE ENIRE OBANI LELE BABA WAYE SHANGO.”

REZO: OGUNDA LENI ORINI AWO OMO ELEGBA INLE OBA YOKOYE
OBINI OBA SHANGO OMO ELGBA OBA AYE MOLORUN WAYE SHANGO
OMO ELEGBA LEWA UMBO INLE OBA OYOKOYE IRE ASHEGUNOTA.

REZO: OGUNDA LENI ADIFAFUN SOKOTI LADE ORISHA ÑOGGUN


MOBAGE BEIE GUN OZAIN WELE OTA LOWA OGGUN LADE MOGUN
LAYE IFA KAFEREFUN OGGUN LODAFUN OBA.

REZO: OGUNDA LENI OROMA INSHE KANBURU OMI OKUN OBIRIN EJA
BAKUNDA OKUN EYE ADIFAFUN OLOKUN KUNKUN MABO LODAFUN
OZAIN Y OGGUN.

REZO: OGUNDA LENI AWO ORERE OKIMINI OKUA MOJI ONI


OKUA ARA KONWA AJIKO ORERE EIYE OBA ARAGBA WONI OFEBO
OLA LELE EBO AJOGUN NIOSHE NO WOMO LAYE MOJEWO AJIKO
WESE WESE ORERE OLALA LALA OSHEDUN LESE IGI OLA
AMAJU OLAYA IRE IYE EWERAN OBIMO BI YOYO YO LAYE
PARALDO LESE IQI ILEKE OLESE SAFIN OGUNDA LENI OFELERI AWO
KEDO OLERARA AYI ARA LODE LODAFUN OZAIN OSORO
KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: OGUNDA LENI ALAGONGO AGORAYE OBANILERE AYE


ADIFAFUN ALAREKEREKE ADALE ALETILE ORU BOROYE OSOROGUN
GBOGBO ERAN AYIDEWA LALAKUA ETA EPO, ORUN ARO KENKU
ALADE OTU EKUN, LODAFUN ORUNMILA.

REZO: OGUNDA LENI AKAHUSE FIKOYA INTORI OMA IGUNWA INLE


OGANEI IFA MOWA TORI OSHE ABAHUNSE IFA KAFEREFUN
OGGUN KAFEREFUN ORUNMILA.

205
OGUNDA BARA

REZO: OGUNDA BAKURA IFA NIRE BAWA ABONI NIRE ORILA LAYE
IWA LALEYO NIFA EGUN ONI BAWA INTORI OFO OWANI OLOKUN
NIFA ELEGBA BABONI BAWA OSURE EBONI BONI EYELE YELE NIFA.

SUYERE: AREMU BAYE, AREMU GUEYE BORI LEWA


AREMU BAYE OMO MONO NI EGUN
AREMU BAYE LOYE OLORDUMARE.

REZO:
OGUNDA BAN OBARA ADIFAFUN BOMBO TOLOBINA LODUSHE ADIE
MEWA ABOSUA AWO LO PEREGUN ENEGUE LALA ADIFAFUN
LAYAJA TINSHEYELE AKO AKUKO EYELE LEBBO.

REZO:
OGUNDA BAKURA IFA NIRE BAWA ABONI NIRE ORILA LAYE IWA
LALEYO NIFA EGUN ONI BAWA INTORI OFO OWANI OLOKUN
NIFA ELEGBA BABONI BAWA OSURE EBONI BONI EYELE YELE NIFA.

REZO:
OGUNDA BARA IFA NI KAFEREFUN ELEGBA ATI SHANGO ADIFAFUN
OLOKUN.

SUYERE:
AREMU BAYE, AREMU GUEYE BORI LEWA
AREMU BAYE OMO MONO NI EGUN
AREMU BAYE LOYE OLORDUMARE.

206
REZO: OGUNDA BAKURA IFA NIRE BAWA ABONI NIRE ORILA LAYE
IWA LALEYO NIFA EGUN ONI BAWA INTORI OFO OWANI
OLOKUN ELEGBA BABONI BAWA OSURE EBONI BONI EYELE YELE
NIFA.

207
OGUNDA OKANA

REZO: OGUNDA KO ONI BAWA IFA ORI LAYE BABA ONIBOSHE ONI
LAYE ORI BAWA BOSHE ENI LORUN ENI TIWA OLORUN ONI
IFA ADELE IFA BAWA KAFEREFUN OGGUN, ELEGBA ATI EGUN
ADIFAFUN ORUNMILA.

SUYERE: KASHAMA IKOKO, KASHAMA IKOKO


FITILA KAWOA MINA ORUNMILA
KASHAMA IKOKO.

REZO:
OGUNDA KO ENI BAWA IFA NI IAYO BABA ENI BOSHE ENI IAYO ORI
BAWA BOSHE ENI LORUN ENI TIWUA OLORUN ENI IFA ADOLE
ENI IFA BAWA.
OGUNDA KANA OFO OLUO AWO OKANA OFO OLUO OGUNDA KO AWO AYE
OMONI OSUN ADIFAFUN AYE TINSHUO OBINI OSHANLA AKARAN AWO
OREO ORI OYE ORUNMILA OGUNDA OFO OFONI WAYEUN INLE
OKANAYA TOSHEGUN EBO OFO KINLU ILERE ADIFAFUN AYE
OMODELE IFA ADIFAFUN ORI OMONIFA YEKUN OMONIRE EBO
ESHANLA BAYELERI INLE OSUN ASIA FUN FUN IFA YEYEKUN OSUN
LADENIFA SHILEKUN BELERI ASHE BOSHEWELE NIFA GBOGBO
OSHA EBO FORIBALE LODAFUN OSHANLA KAFEREFUN OSUN
ORUNMILA.
OGUNDA OMA ALABA AKARAN OMA OLUÑADEKE INLE ADIFAFUN
MAKI UMBATIE IFA ORI OYE AKUKO FIFESHU LEBO OGUNDA
AWO AYE BELELE OKARAN OKARA AWO OREO KAKAN IFA ORUNMILA
KOBAO ODDUN KOYE KOFIDENU BASO ADA KIKUMAKA ORUN AWO
BENIDE ADEDE WANTOLOKUN AYERI ODE ORODOKUN AYE IYEMI
ODDUN IRE AYE ORUNMILA OKOMAYA KE TETEKU AYE SOWO LODAFUN
ELEGBA.

OGUNDA KO ATOROSUN IKU EYO ABUNKENKE AUN AKARIN MIYANILE


AWO ESHU MAMBIKO INA ARAKARO OGUNDA FOLOKO KANA OLOFIN
OBINI
ARAKUN LOSHE ENI OLE BEBEWA ERUBAWA GBOGBO ENI OFOLEITOSHU
KAN TITOBIYU LODAFUN ESHU KAFEREFUN OBATALA Y ORUNMILA.

OGUNDA KANA EQUE ALUFA KODIDE AIQUE LERIMI KOWA ALE


ASHE BATA UNYEN IBOBO ARAYE APADESEÑO.

208
OGUNDA OMA LAWUA AKARAN ELUÑA GUEDE AWO ALA GUA YIGUEDE
SIGUI IKOGUN AYE ARE EÑA ADIFAFUN INAGUI UN BABALAWO FORI
AYE SUKO AKUKO ESHU.

OGUNDA KO OKE ALUFA AKORDIE AFIQUE LERI OGUA ALE ASHE BATA
UNYEUN GBOGBO ARAYE APADASEÑO EKU EJA ADO.

SUYERE:

“ ORUNMILA ODARA BARA BONIREGUN EMINI MAYA LA KUNFELE IFA


EMINI MAYA LA KUNFELE IFA.”

“ IRE IRE ORUNMILA IRE IRE.”


“ BALIMO ILEMI, BALIMO ILEMI IFA WANIKI ORUNMILA KAKAN
IFA.”
“ OKAMAYA OMOLOGU KE TETEKU AYE AKUKO WEMILO WEMILO.”
“ ORUNMILA SOKUN SOKUN LAYE OLUDAÑEKE INLE SUALE MOKIO
IFA WALEMARE AWO AWA INLE MOKIO IFA MERE ALADO ODDUN
KOYE KOFIDENU.”
“ BALEMI ILEMI IFA WANIMI KAN KAN IFA.”

REZO: OGUNDA KANA OFO OLUO AWO OKANA OFO OLUO OGUNDA AWO
AYE OMONI OSUN ADIFAFUN AYE TINSHOMO OBINI OSHANLA AKARAN
AWO OREO ORI OYE ORUNMILA OGUNDA OFO OFONI WAYEUN INLE
OKANAYA TOSHEGUN EBBO OFO KINLU ILERE ADIFAFUN AYE
OMODELE IFA ADIFAFUN ORI OMONIFA YEKUN OMONIRE EBBO
ASHANLA BAYELERI INLE OSUN ASIA FUN FUN, IFA YEYEKUN
OSUN LADENIFA SHILEKUN BELERI ASHE BOSHEWELE NIFA
GBOGBO OSHA EBBO FORIBALE LODAFUN OSHANLA KAFEREFUN
OSUN, ORUNMILA.

REZO: OGUNDA OMA ALABA AKARAN OMA OLUÑADEKE INLE


ADIFAFUN MAKI UMBATI IFE ORI OYE AKUKO FIFESHU LEBO
OGUNDA AWO AYE BELELE OKARAN OKANA AWO OREO KAKAN
IFA ORUNMILA KOBAO ODDUN KOYE KOFIDENU BASO ADAKIKUMAX A
ORUN AWO BENIDE ADEDE WANTOLOKUN AYERI ODE OROKODUN AYE
IYEMI ODDUN IRE AYE ORUNMILA OKOMAYA KE TETEKU AYE
SOWO LODAFUN ELEGBA.

REZO: ATOROSUN IKU EYO ABUKENKE AUN AKARIN AWO MIYANILE


AWO ESHU MAMBIKO INA ARAKARO OGUNDA FOLOKO KANA ILE
OLOFIN OBINI ARAKUN LOSHE ENI OLE BEBEWA ERUBAWA

209
GBOGBO ENI OFOLEITOSHU IKAN TITOBIYU LODAFUN ESHU
KAFEREFUN OBATALA Y ORUNMILA.

REZO: OGUNDA KO ENI BAGUA IFA EN IAYO BABA ENI BOSHE ENI
IAYO ORI BAGUA BOSHE ENI LORUN ENI TIGUA OLORUN
ENI IFA ADOLE ENI IFA BAGUA. ADIFAFUN SHNAGO ELEGBA NI
EGGUN.

210
OGUNDA OSA

REZO: OGUNDA MASA AWARA WARA SOKONDE AWARA WARA LOYERE


AWARA WARA OLORUN AYO ADIFAFUN GUNUGUN NI AUNDI EBO
KEREE.

SUYERE: AKUEDI NIMU MAMA, YERIMO YERE IGI KIMANO


AKUEDI NIMU MAMA, YERIMO YERE IGI KIMANO AWO
OSHEMINIE.

REZO:
A WARA WARA SOYALE, A WARA WARA ORUN A JE ADIFAFUN
GUNUGUN.

OGUNDA MASA ADIFAFUN OLOFIN ORISHA ORISHANIT OBATALA


ONIPODE IYE OLOFIN ODARA DARA TOLOTO OSIWEMA KAFEREFUN
ORUNMILA.
OGUNDA MASA MASHONIKA ABURE KONIKIN LOGUESI LODO UMBO
LERIOSA ADIFAFUN OGGUN LORUBO.

OGUNDA MASA GUARA GARAYO GUARA GUARAGUA ERUN EYARAI


MIMASHELE ADIFAFUN OGGUN TIRE EGUN BE ROYA AYA OBENI AWO.

OBANLA IYAMI OGGUN IROMOYE ELEGBA ESHU BI LAYE AGONGO


LAROYE OGGUN ENIGBE YEMAYA ATARAMAGUA ASAYABI OLOKUN AYABA
OTA NI TOLOKUN INA OGGUN OLOSHURE BIAYE OKE OSHA NI BOYE
ASIA NI EROWA OLOKUN IFA NI KAFEREFUN OBATALA NI ORUNMILA.

OGUNDA MASA MANSONYOA ABURE KONI KON LOGUSI LODO UMBO


LORI OMA ADIFAFUN OGGUN LORUBO AKUKO ALEMAGAYO.

211
SUYERE:
------

OLOKUN IYA WAWA WACO KAMEMEBACO


OLOKUN OBAKE BAWACO NAMEMELODO.

BABA DIDE ODIDEMA PIDE DIDE ADIDEWA


BABA DIDE ODIDEMA BALEGUGU MATAGUGO BELEKUN
NLO KAWO TISHELE ONILEO KAWO.

AKUEDI NIMU MAMA. IYERIMO YERE IGI


KIWAMO AWO. OSHEMINIE.

REZO: OGUNDA MASA MANSONYOA ABURE KONI KON KON LOGUSI LODO
UMBO LORI OMA ADIFAFUN OGGUN LORUGBO AKUKO LEMAGAYO.

REZO: OBANLA IYAMI OGGUN IREMOYE ELEGBA ESHU BI LAYE


AGONGO LAROYE OGGUN ENIGBE YEMAYA ATARAMAGUA ASAYASI
OLOKUN AYABA OTANITOLOKUN IÑA OGGUN OLOSHURE BIAYE OKE
OSHA NI BOYE ASIA NI EROWA OLOKUN IFA NI KAFEREFUN OBATALA
NI ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN OLOFIN ORISHA ORISHANITE OBATALA ONIPODE


IYE OLOFIN ODARA DARA TOLOTO ASIWEMA KAFEREFUN ORUNMILA.

SUYERE: BABA DIDE, DIDE ODIDEMA OBATALA ANAFUN


TOLOTOLOADIDEMA BABA DIDE ODIDEMA.

212
OGUNDA IKA

REZO: OGUNDA KALARE ODAFA ABE EYELE LEBBO. MARUBA


INTORI IYA OGUNDA KA KAN ADOFA LANLE ADIFAFUN ABO KAFEREFUN
OGGUN.

SUYERE: OGUNDA KA KAKA LORUN


OGUNDA KA KAKA LAIYE IRE AYE
OGUNDA KA KAKA LAIYE LAYE BEYIGUE
OGUNDA KA OZAIN OBI BAWA BABA LORUN.

REZO:
OGUNDA KA AGBANI LORUN OGBE YONIKO ONIDE NIFA IGBA
ERUN OSUN LABEIBA FARAYOPA KEKE AGBANI OSUN LABO OKAN
ORIMO OLAMBADO ETEROPO EGAN TIMBE RERE ELOSHOSI ORI
OUN FETAN ELEBO ERINOKO ALAYORE OKUO LUYOKO FALAYE AWOLA
YIMBO KAWO AGBERE ABIYANYA PALAKUTAN ABAWO ITO BALO
AGBANI GBOGBO AYE EMENI MOLODE EBO WAKORO OPONIDO
AGBANI FOYO IKU OMODE OÑAÑA ARIKU LESE NIWAYUO OKE.

OGUNDA KA AYANAKU OSHA OLANA LARI ADIFAFUN AYE ORUNMILA


OBARA NIREGUN OTOTOBA ESHU ODE.

OGUNDA KA AWO ORI ABORI OSHAN LA BEBE ORIAYE ORI ABA


ENIFA IWANI OLOFINA YANAKU ON ILE BELEKUN ORIAYE OGUNDA KA
EBONI WEWE ORIAYE KA AWO FUNQUE OMO NI LAYE BABA ORUN.

OGUNDA KA IKA KATILOWA AYENI IFA EBOADA NIRE IYA


ORUN AWANILODE OMO NI SHANGO IYA NIGUE GUERGUE NI LODE
OZAIN MOKUEYERE OYA YEKUN OBARABA NIREGUN EGUENI LO
YONIRE OMA IBERE NI YAWO OBEBELORUN OZAIN.

OGUNDA IKA OKANALARE ODOFA ABO EYELE LEBO MARERA INTORI IYA.

OGUNDA IKA KAN ADOFA LANLE ADIFAFUN ABO KAFEREFUN OGGUN


EYELE LEBO MARERA INTORI INYA AIKORDIE MAFEREFUN ORUNMILA.

213
SUYERE DE OZAIN:
---------------

EWE OZAIN SHEBO, EWE OZAIN SHEBO


ASHE OZAIN ASHE BONIGBE
EWE OZAIN SHEBBO.

OZAIN EWEWENI LAMUSIYE


OZAIN EWEWENI LAMUSIYE.

OGUNDA KA KAKALAYE LORUN, OGUNDA KA KAKALAYE IRE AYE


OGUNDA KA KAKALAYE BEYIMA, OGUNDA KA OZAIN ORI BAWA BABA
LORUN.
OGUNDA KA ORI LAYEO, ORI LAYEUN BABA LORUN, ORI LAYEO
BABA YRRUN LEMI IFA, OLOFIN LAYENI ORUN.

REZO: OGUNDA KA AYANAKU ES OSHA OKANALARI ADIFAFUN AYE.


ORUNMILA OBAREBO NIREGUN OBOTOBA ESHU ODE.

REZO: OGUNDA KA AWO ORI ABORI OSHAN LA BEBE ORIAYE ORI ABA
ENIFA IWANI OLOFINA YANAKU ON ILE BELEKUN ORIAYE OGUNDA KA
EBONI WEWE ORIAYE KA AWO FUNKE OMO NI LAYE BABA ORUN. WEWE
NI ORI AYE WEWE OUN BABA ORI BEWE.

REZO: OGUNDA IKA KATILOWA AYENI IFA EBOADA NIRE IYA


ORUN AWANILODE OMO NI SHANGO IYANIGUE GUERGUE NI LODE
OZAIN MOYUKERE OYA YEKUN OBARABA NIREGUN EGUENI LO
YENIRE OMA IBERE NI YAWO OBEBELORUN OZAIN.

REZO: AGBANI LORUN EBO YONIKO ONIDO ELESE NIFA IGBA


ERUN OSHUN LABEIBA FARAYOPA KOKO AGBANI OSHUN BABE OKAN
ERINO ELAMBADO ETOROPO EGAN TIMBEBORO OLUO SHOBI ERI
EUN FETAN ELEBO ORI MOKO ALAGUERE OKUO LUYOKO FALAYE
AWOLA YIMBO KAWO AGBERE ABIYANYA PALAKUTAN
ABAWO TTO BALE AGBANI GBOGBO AYE EMENI MOLODE EGBEWA KORO
EPONIDE AGBANI FOYO IKU OMODE OÑAÑA ARIKU LESE NIWAOAYO
OKE.

214
REZO: OGUNDA KA ABENEYI AWO IKU AYE BEWA JEKUA
ADUDUWA AKABELARI IFA OMO ABENEYI AWO OZAIN ENI KOYE
IRE OBONI AYE AYAORUN OGUNDA KA IKANIYE IKABEWA AGUENI
LORUN AYANYA GUELELE OGUNDA IKA. OMO IFA ABAYE ERIKOYE ENI
BABARINERGUN EWE MASA EYAKAUN ILE FOYE EYE BEYEWE ENI IFA.

OGUNDA OTRUPON

215
REZO: OGUNDA TRUPON OBA OPAN ODAN ABOROSO ADIFAFUN
ORUNMILA TONLO BAWE ABEBOADIE LEBO KAFEREFUN OGGUN.

SUYERE: SARA IKOKO DE BABATOTO ALAGUEDE GUARA GUARA OGGUN


ONILADE GUARA GUARARA.

REZO:
WA WARA OGUELE AKATIYE ESHU FERIBALEADODO ONIKO LA PIE
ESHU OWO OGGUN ALAGUEDE OYU ODOFIN ESHU ESHUMARE ANAKABI
OBE INLE IGBE TODO OBE OMOTITUN LAISHE GUERO ORUGBO WAWARA
ADIFAFUN ADAN KOYALE ODE PAKO OTA FENGUA BOLU OMOTUTU ABA
OBE IGI.

OGUNDA TRUPON BABA OTITO ADIFAFUN OGGUN ALAGUEDE


ENILADE INDO KO OFIKALE OBINI ARE NIGBATI BOKUO ADE AWO
OKU ALERI AGUN ADOYO LODAFUN ESHU MORIBALE OKATILLO
ESHIN OGGUN TIMBELE.

OGUNDA TRUPON BABA TOTO ADIFAFUN ALAGUEDE ONI LADE


LORUGBO KANA SI TU LANI KELEBO AKUKO YABAKO AYA LEBO
INTORI OBINI PUPUA MORARA: IF A KAFEREFUN ORUNMILA.

GUAGUARA OGUELE OKATIYO ESHU MARIBALE ODOYO ONINO LA


FISHU EYO LODAFUN ESHU MERE UN BATOTO LUORO.

OBAN ODAN ABIRERE ADIFAFUN TONLO BAGUA ABEBO ADIE LEBO


OWO MEFA EYELE AKUKO LEBBO.

SUYERES:
-------

216
SARA IKOKO DE BABATOTO ALAGUEDE
GUARA GUARA OGGUN ONILADE
GUARA GUARARA.

AGADA OFEFENIFA OBONISHE EYE NI EYE EYELE BAWA OGGUN.

EWE OYURO TOMI TOMINIYEO TOMI


EWE ASHIBATA TOMI TOMINIYEO TOMI.

REZO: WA WARA OGUELE AKATIYE ESHU FERIBALEADODO ONIKU LA


PIE ESHU OMO OGGUN ALAGUERE OYUODOFIN ESHU ESHIMARE
ANAKABI OBE INLE IBA TODO OBE OMOTITUN LAISHE GUERO
ORUGBO WAWARA ADIFAFUN ADAN KOLAYE ODE PAKO OTA FINGUA
BOLU OMOTUTU ABA OBE IGI.

REZO: BABA OTITO ADIFAFUN OGGUN ALAGUEDE ENILADE INDO


KO OFIKALE OBINI ARE NIGBATI BOKUO ADE AWO OKU ALERI
OGGUN ODOYO LADAFUN ESHU MORIBALE OKATIYO ESHIN OGGUN
TIMBELE.

SUYERE: SARA IKOKO DE BABATOTO LLAGUEDE GUERA GUARA


OGGUN ONILADE GUARA GUARARA.

OGUNDA OTURA

217
REZO: OGUNDA TETURA AWO MADDI AWO NAREKO AWO NAMARE SODDO
OBARA YENIFA NOMINI YEKUN ADIFAFUN OBA DEYOKE
BARABANNIREGUN ODUPOS OBA LERI ADIFAFUN OGGUN.

SUYERE: BABA YEGUE, YEGUE LERI


BABA YEGUE, YEGUE LERI
OLOFIN YEGUE, YEGUE LERI.

REZO:
“ OGUNDA TETURA ADIKON DARIKO ADIFAFUN OFANA BATINLO YEYE
IGI AKUKO LEBO OGUNDA TETURA ORINI OMO OGORINI OMO
RIMIYO YA OGBEE MIOBORTINA LIMEYO. “

“ FUNYERE EROKUKU MASHU MASO ENGUERE BELEÑI IKU MAKU MASO


EBEGUE EBELEÑI IKU. IFA NI EYO ASHELU UNLO. “
“ OGUNDA TETURA ADIFAFUN AWO NAGUI ARAMAKO AWO NAGUI
ARAMAKO. “
“ OGUNDA TETURA AWO MADDI, AWO MASOKU, AWO MAMAROSODE
OBARAYANIFA NOMINI YEKU ABURE META ADIFAFUN OBADOYOKO
INLE BARABANIREGUN MODUPE OBALERI OREBE AYA INALOGUN
OLOFIN AYEWEI OSORELE ABERELE YEKUN OLOFIN LERI OMA. “

“ OGUNDA TETURA AWON OBONI OBA EGUN ORUN WAYRO, OKUN


OKULEPA ONIKA OPON IKU OKOROLOYE ORUN ONI BONI AWONI
MAYERE IRETE JUANJUAN OGIDA IFA MAYEORUN AWONI OBA
EJIOGBE OKUN OKUELEOSHE AWO MAYEBI OBA ORUN OTURA
NIKO BABA MAYEIKU OBONI MEDILOGUN IFA ADELE EKUN
IRETE YERO BALAKU SHANGO AGBA ENIFA ORI IKU AGBA
OMADIDE ERI AYE MOWAOSHE AWO AKUENIFA LODAFUN ORUNMILA
ARABA IFA ODAYE.

SUYERE:
“ OLOFIN FOBAE AYANI ODARA OPE ALAIYE.”
“ OBONI LAYEO AWONI IFA ERELU, IRELEPO OBONI BOKUO
AWOLEKUN ORI AYE ENIFA OBONI LAYEO.”
“ AWO MADDI IKU POROWEYE IKU POROWEYE AWO MASUKU OMA. IKURO
IKU POROWEYE.”
“ BABA YEWE YEWE LERI, KAYEWE YEWE YEWE LERI BABA OLOFIN
YEWE YEWE LERI.”
“ OGGUN OKUOO OLODUMARE, OGGUN AYA DAMIDO.”

218
REZO: ADIFAFUN AWO NAGUI ARAMAKO AWO NAGUI ARAMAKO.

REZO: AFOMO ELEBO IFA ASHARA ENISHERI ERI NAYOLA EYORO


MOKUN ODETO ADIFAFUN IÑO.

REZO: OGUNDA TETURA AWO MADDI, AWO MASOKU, AWO


MAMAROSODE OBARAYANIFA NOMINI YEKUN ABURE META
ADIFAFUN OBADOYOKO INLE BARABANIREGUN MODUPE OBALERI
OREBE YA INALOGUN OLOFIN AYEWEI OSORELE ABERELE
YEKUN OLOFIN LERI OMA.

REZO: OGUNDA TETURA AWON OBONI OBA EGUN ORUN WAYRO,


OKUN OKULEPA ONIKA OPON IKU OKOROLOYE ORUN ONI BONI AWONI
MAYERE IRETE JUAN JUAN OGIDA IFA MAYEORUN AWONI OBA
EJIOGBE OKUN OKULEFA ORUN ALADO OSHORO ISHE EGUN
OBONI LAYEO ODUDUWA OSHORUN OSHE AWO MAYEBI OBA ORUN
OTURA NIKO BABA MAYEIKU OBONI MEDILOGUN IFA ADELE EKUN
IRETE YERO BALAKU SHANGO AGBA ENIFA ORI IKU AGBA
OMADIDE ERI AYE MOWAOSHE AWO AKUENIFA LODAFUN ORUNMILA
ARABA IFA ODAYE.

OGUNDA IRETE

219
REZO: OGUNDA KETE KUNIGUI AWO ORI ERA AKANARIGBO AWO ORA
ASHI TENTERE AWO OUN METATA NI SHONA IKU IFA ORUNMILA.

SUYERE: ALADO FUNI ONI LENI APUEPUE.

REZO:
“ OGUNDA KETE KUNUGU AWO ORI ERA AKARA BIRO AWO ERU ASHI
TEN TIRE AWERI EWE AUN METATA NISHONA ISI IFA
ORUNMILA LEBO ESHE ERI META OLUO BOMBO AWO MENI. “
“ OGUNDA TISHERU OGUNDA LODE IKU ERTELE NIWO ONITO
KOROKUTU OFIMIWO MIWO OGGUN BIQUE FIBORI. “

“ OGUNDA KETE AKABA OBA DAHOMEY OMODE ZOMADONU E IYE OSA


ADAYELU. “
“ OGUNDA BOTETE ADIFAFUN AWO ORIBAYE IROPO OLOKO
AGADA AGBA ALAWO ORI EBO NIKI OBA ERI INLE IROKO
UMBO IRE EGUN MASO FUN ELE EWE AYO GBOGBO IGBA
TIGBUDE ODI IROKO ASHALE IIGBA OWODOKE INTORI OKUE ERI
IGI ABAMINI WEWE AWO OWUNKO ODO SHE LERI OMA AWO
OLOWERE ORUN LODAFUN BABA OSAGRIÑAN KEFEREFUN ELEGBA NI
ORUNMILA. “

“ OGUNDA KETE BABA ORUN ARE LERI ELESE IGI ELEGBA


LONGO SHONSHON ORUNMILA OFETILE BABA OSODE EWE OGGUN
OGUNDA KETE INSHE LERI AWO LA KUISHARA ELESE IGI
GILA IYEFA ISHE MERIN LOYE ILE BABA ADIFAFUN
OBALUPON KAFEREFUN ORUNMILA ADIFAFUN IGI. “

“ OGUNDA KETE ENIDE ADOKOYE ADIFAFUN ORUNMILA OBA ADONILE


OGUEDE AKAKANIFE ASHO NIBA OLOYU YEMAYA ATAMARA WA
OKENTU OKIRI TIYA UNSORO OLO NI OKUA EFONDO ORUNMILA
OBARANIREGUN OBA ASHO ADONILE. “

“ OGUNDA LOMIBIKA YEMAYA INLE ORUN WOSHE IRETE


TONISHIYE KUAKUANADO OMI KOROKUOTO AWO TENSHELU
IKODIE LEBO KETE KETE EJA BIBE ORI META TONTI ETA

220
OBATALA AKE KETEFUN ORI AYE AÑARI ARUN LAYE LAWO OGUNDA
AKIWOKU OBE TOSHE OKOBOSHE IGUN ORI INSO IGUN IDILE
OBOPA EBBO MOFORAYE OGGUN ABE OKUN ORUN OBATALA KOTU
KOTU GBOGBO ORI IRE MUKAN OPOLOPO ORI AWO ABEGUN
ORUN NIWAYU ONIWAYAWO IRU ABE INSO ENIYE AWO LODIKU
LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN OGGUN ELEGBA. “

SUYERE:
------
“ ALADO FUNI ONI LENI APUEPUE.”

“ TEMISHE LERY TEMISHE KUISHARA. “

“ ODIDI LEKUN AWO ADIDI OBANISHE OKURIN ODARA ELEGBA NIFE


OKURIN ODARA. “

REZO: OGUNDA BOTETE ADIFAFUN AWO ORIBAYE IROPO OLOKO


AGADA AGBA ALAWO ORI EBBO NIKI OBA ERI INLE IROKO UMBO
IRE EGGUN MASO FUN ELE EWE AYO GBOGBO IGBA TIGBUDE ODI
IROKO OSHALE NIGBA OWODOKE INTORI OKUE ERI IGI ABAMINI
WEWE AWO OWUNKO ODO SHE LERI OWA AWO OLUWERE ORUN LODAFUN
BABA OSAGRIÑAN KAFEREFUN ELEGBA Y ORUNMILA.

REZO: OGUNDA KETE BABA ORUN ARE LERI ELESE IGI


ELEGBA LOMGO SHOMSHON ORUNMILA OFETILE BABA OSODE EWE
OGGUN OGUNDA KETE INSHE LERI AWO LA KUISHARA ELESE
IGI GILA IYEFA ISHE MERIN LOYE ILE BABA ADIFAFUN OBA
LOFUN KAFEREFUN ORUNMILA ADIFAFUN IGI.

SUYERE: TEMISHE LERI, TEMISHE KUISHARA.

REZO: OGUNDA KETE AKABA OBA DAHOMEY OMODE ZOMADOMU E IYE


OSA ADAYELUN LODAFUN AZOWAO KAFEREFUN ORUNMILA ENI
DAHOMEY.

SUYERE: EDOGBO WELEYELOSO OGUNDA KETE BEMESI BOWA.

221
REZO: OGUNDA KETE ENIDE ADOKOYE ADIFAFUN ORUNMILA OBA
ADONILE OGUERE AKAKANIFE ASHO NIBA OLOYU YEMAYA
ATAMARA WA OKENTU OKIRI TIYA UNSORO OLO NI OKUA
EFUNDE ORUNMILA OBANIREGUN OBA ASHO ADONILE.

REZO: OGUNDA LOMIBIKA YEMAYA INLE ORUN WOSHE IRETE


TONISHIYE KAKUANADO OMI KOROKUOTO AWO TENSHELU
AIKORDIE LEBO KETE KETE EJA BIBE OERI META TONTI ETA
OBATALA AKE KETEFUN ORI AYE AÑARI ARUN LAYE LAWO
OGUNDA AKIWOKU OBE TOSHE OKOBOSHE IGUN ORI INSO IGUN
IDILE OBOPA EBO MOFORAYE OGGUN ABE OKUN ORUN OBATALA
KOTU KOTU GBOGBO ORI IRE MIKAN OPOLO ORI AWO ABEGUN ABEBE
ORUN NIWAYU ONIWAYAWO IRU ABE INSO ENIYE AWO LODIKU
LODAFUN ORUNMILA, KAFEREFUN OGGUN Y ELEGBA.

OGUNDA SHE

222
REZO: OGUNDA MONISHE OLOFIN OUN OBA KAFEREFUN ORUNMILA
OLOFIN ESHU SHANGO BABALU-AYE.

SUYERE: YERE YERE OGUNDA BORIBOSHE OSHE YERE OBA OGUNDA


SHE.

REZO:
“ OGUNDA SHE SHEBOLOKUN SHELOSHE OGUNDA ALABA NI ASHE
OMO OBA NILEKUN ORI OMO SHOWOLO OGUNDA OBARI IFA IBANI
OYE IFA OMO YANSA LAYE. OGUNDA OBA OSHA OMO YARA
IFA YABI AYE OGUNDA OMO OFO OSHE ARA BI ASHE OBO NI OYO
OGGUN MEYABI OGGUN OBO AYABI OSHANLA JEKUA OGUNDA SHE
INLE OBANI OYO OBARI LAYA OMO BI ASHE. IFA KAFEREFUN
OLOFIN.
ORUNMILA. OGGUN. OGUNDA BI OSHE.”
“ OGUNDA SHE ADIFAFUN OGUNDA SHE NITA IRE IKU. NITA AYE
AKUI LA KER ADIFAFUN EYELE META AKUKO OKAN. KAFEREFUN
SHANGO KAFEREFUN ALUA KAFEREFUN LAYORDE OKO SARBO
SARBAYO. SARBO ARAYE ARUN ANU OTENEWA OLOFIN WADAMEN
ORUNMILA ELERIPIN.”
“ OGUNDA SHE NIO BASHE NILODA EYO NIOBALASHE NIODAOFO ONI
BABALAWO LODAFUN BAALE KAFEREFUN ORUNMILA ERON NIBE.”
“ AQUITISHE ADIFAFUN ALA ISHE AQUITISHE ADIFAFUN AYA LEBO
IDA LEBO KAKOFA KOFA LITIDOFA KASHINA YINA NIMUNI
MUPA BOBAFO OGUORI ABELEBO ADIFAFUN EGUN UMBATIMBOZO
BOBO ADASHE OMA AKUKO LEBO IYOTONTO OBE OUNKO EYELE
LEBO.”

“ OGUNDA MONISHE OLOFIN AUN ORDE. KAFEREFUN ORUNMILA


OLOFIN ESHU, SHANGO Y BABALUAYE. “

SUYERE:
------

“ AGADA NA ILEO, AGADA NA ILEO, OMO IFA WA AGADA NA ILEO


AGADA NA ILEO, ORUNMILA IFA OMO WA.

“ YERE YERE OGUNDA BORIBOSHE OSHE YERE OBA OGUNDA SHE. “

REZO: OGUNDA SHE SHEBOLOKUN SHELOSHE OGUNDA ALABA NI


ASHE OMO OBA NILEKUN, ORI OMO SHOWOLO OGUNDA OBARI

223
IFA OBANI OYE IFA OMO YANSA LAYE. OGUNDA OBA OSHA OMO
YARA IFA YABI AYE, OGUNDA OMO OFO OSHE ARA BI
ASHE OBO NI OYO OGGUN MAYABI OGGUN OBO AYABI OSHANLA
JEKUA OGUNDA SHE INLE OBANI OYO OBARI LAYE OMO BI
ASHE IFA KAFEREFUN OLOFIN ORUNMILA OGGUN OGUNDA BI
OSHE.

REZO: OGUNDA SHE NITA IRE IKU NITA AYE AKUI LA KERE.
ADIFAFUN EYELE META AKUKO OKAN. KAFEREFUN SHANGO
KAFEREFUN ALUA ATI YALORDE OKO SARBO SARBAYO SARBO
ARAYE ARUN ANU OTENEWA OLOFIN WARDAMEN ORUNMILA
ELERIKIN.

OGUNDA FUN

224
REZO: OGUNDA FUN WEWE YEYE MOWE GUEGUE YEYE ONIREGUN OMO
OZAIN KUELESE KAN KUELESE MEYI OBAYE ORUNMILA WEWE
YENI ORUNMILA ONIBARANIREGUN ORUNMILA ISOTA. ADIE DOSA
ADE LOKAN OKAN AYE NIFA ORUN MOWAYE ORE OREO ASHIKUELU
OREBE ASHIKUELU YEYEGUN ASHIKUELU ORUNMILA. ORUBO.

SUYERE: BABA ERURU, BABA ERURU LAYEO (3 VECES)


LAYE LAYE KOWO DEMORE.

REZO:
“ OGUNDA FUN IFA KAFEREFUN OLOKUN OMO WEWE WEWE OMO LOWO
WEWE OMO AYEGUI OJUANI BOKA OLOFIN NISHOGBO KASHETO
KASHE MINI. “

“ OGUNDA MAWA BOLORUN OSO MAFUN OGUNDA WALELA


AWONIGUN NIFA MONIYE OBINI YALORDE ABELELI ORUN
MORALA MEWA NI AFIFO AKUYEN LORO NI AWO MORALA NI
IFA OGUNDA FUN MAROLANI IFA ADIFAFUN ONIKUELE MOYAFUN
TIWORA NI ODDUN KUARO AWO OGUNDA FUN. “

“ OGUNDA FUN BABA MI IWO KOLE FE KI OMORE EYENI EFIFU ATI


KI KONI AYALU. “
“ OGUNDA MEWA BELERU ASHE MAFUN OGUNDA GUALELE AWONIGUN
NIFA MONIYE OBINI YALORDE BABELENI ORUN ADIFAFUN ASHIKUELU
TIGUARA AWO OGUNDA FUN. “
“ OGUNDA FUN KUOGAN KUABOLE BALEYE NIMOFUE ABILE EBO NI
KODA A TI BEYEYE MOFONI YOKINI ATI MOFE ABILE BELEYE
ABUKENKE SOGUN KUIKENDO SOGUN KUIKENDO TOROGUN OTUMBE ILE
OKO IYARE AYA OTUNKE LODAFUN AYA OKETE LEBO BELEYE. “
“ OGUNDA FUN BEY SHE YEBE OGUNDA FUN ABEYI LORUN IFA WARA
LADE OLOFIN OMO OGUNDA FUN AWO OJUANI EBORI IFA BOYUN
ABEYEBA AWO MARI INLE AWA ERAN ABEYERUN OMO YEWA OSHUN
OMO ABEYERO YALORDE. “
“ OGUNDA FUN MAFEREFUN EGUN (PARIENTE) LODAFUN OSU OYU
ENI OMADE ABONA EYOTELEFU. “
SUYERE:
“ BABA ERURU, BABA ERURU LAYEO (3 VECES)
LAYE LAYE KOWO DEMORE. “
“ YEYERE IKU YEYERE IKU YEYERE ASHIKUELU IKU LAWEDE EGUN. “
“ FORI BABA LALAO FORI BABA LALAO ASHIKUELU LALAO FORI
BABA. “
SUYERE DE OZAIN:

225
“ AGBE MANSIBOLOYU, AGBE MANSIBOLOLO
BANTIOKEYO MANSIBOLOYU MANSIBOLOLO. “

REZO: OGUNDA FUN KUOGAN KUABOLE BALEYE NIMOPUE ABILE EBO


NI KODA ATI BEYEYE MOFONI YOKINI ATI MOFE ABILE BELEYE
ABUKENKE SOGUN KUIKENDO TOROGUN OTUMBE ILE OKO IYARE
AYA OTUMBE LODAFUN AYA OKETE LEBO BELEYE.

REZO: OGUNDA MEWA BOLERU ESE MAFUN OGUNDA WALOLE


AWO NINGUN NIFA MONIYE OBINI YALORDE ABEYI ORUN MORALA
MEWA NI OFIFO IKU UNYEN LORUN NI IFA OGUNDA FUN
WARODE NI IFA ADIFAFUN ASHIKUELU MOYAFUN TIWAYA NI
ODDUN KUARE AWO OGUNDA FUN.

REZO: OGUNDA FUN BEY SHE YEBE OGUNDA FUN ABEYI LORUN
IFA WARA LADE OLOFIN OMO OGUNDA FUN AWO OJUANI EBORI IFA
BOFUN ABEYEBE AWO MARI INLE AWA ERAN ABEYEKUN OMO
YEWA OSHUN OMO ABEYERO YALORDE.

REZO: MAFEREFUN EGUN LORDAFUN OSUN OYU ENI OMODE ABONA


EYETELEFUN.

REZO: OGUNDA FUN BABA NI IWO KOLE FE KI OMORE EYENI EFIFU


ATI KI KONI AYALU.

+++
OSA MEYI

REZO:

226
OSA MEYI ORUNMILA DIFAYOKO ORDOFUN OLGUEN DIROYUN KODE
AKAFARA TOFIKO DIGUON KALE IFA (BURO, BARAYA ADIFAFUN
OGUE).

REZO:
BABA BURU BURU BABA FOSHE EFAN ABRAGAN OMO ODE AMI INU
ADIE OPACARA ENU ORUN COLLO MASILE ONI ADIFAFUN OQUE NIBA
OFERO SOFO LOGUO ONIANA LOGUO ELEBO EYELE MENI ASHO
TIMBELARA UCO EPO.

REZO:
BABA BURU BURU BABACOCHE CHOCO EFAN ABA ABRAGAN OMO AMI
INU ARDIE OBAPA CACARA ORUN COLLIMA SILE ANIBANA ADIFAFUN
OQUE NIBATE OLOFAROSOFA LOGUO ONIBANA.

REZO:
KOKO DE OJU OROKUN O PINONA DE ORI APATA PORURU YEWERE
NOJOTI O MAWA IJEGBE ATI EJEGBO NWON NI KI O MAWA NWON ONI
ON YIO NAWON OSI NAWON.

REZO:
ADA OSHE ADIFAFUN ORUNMILA, LORDAFUN TALABI OMODE OSHAYAN
ASHEGUN AYE UMBO WASIYE ORUNMILA PINADO IYASI MIMO
KAFEREFUN OGGUN.

SUYERE:
"IFA ODARA, EMI ODARA MOYUKAYO MAMA WANKEREPO, MODUKAY
MANNEREPO".

REZO:
OSA BERE LERI OSA BERE LERI BAYEKUN IKU EWA NI SHANGO
ERAN ABO MAMARA UNYEN EUKU IKU KI ABEREMI WARA LA LELI
ABEYI LODA OLU BERU BERUN OLOKUN UNYEN OWUNKO WARA
WARA YENI OSA BERE OSA OSA EGUEDE OBI EWE BABA EGGUN, EYA
TUTO YEYE YEKUN IKU BABA ORISHA ORUNMILA EYENI LAYE,
OSHA UNYEN EYA TUTO DE AGUA WAYE IKU FUMI ABEREMI LAYE,
EYA ORUN SHANGO KEREKE LE ABEYE OSA BIOSA, OSA MEYI OSA
EYA.

227
OSA LOGBE / OSA OGBE

228
REZO:
OSALO FOBEYO LAMINAGADDA TORI YAMPO BE LAMPE SHANGO KAWO
KABIESILE LAMINAGADDA ADIFAFUN ESHU YELU OBARONA OBA ESHU
YELU YENYE EWA NI OLOKUN ENI IFA ESHU YELU PIRITI OMODE
ALARA LAMPE SHANGO LAMINAGADDA.

REZO:
PIRITI ADIFAFUN ESHU ADIFAFUN OYORE LORUBO EYELE LODAFUN
SHANGO Y SAN LAZARO.

REZO:
MANILLAGADA LABE TORIQUE ILLA OSA LOFOBELLO PIRITI ADIFAFUN
ESHU YEKU.

REZO:
OSALO FOBEYO OSALU FAFELLO CABEOSA OMA UNTORI OMA LORDAFUN
BABALAO OLOFIN ORUNMILA LORUBO.

REZO:
OSA LOBE OSA ULUFORBELLO SAFU TOCALERO OFU YERE GUEGUE
NISAGUIN AIKORDIE EYELE MEYI ENEMI OWO.

REZO:
OSALO FOBEYO PIRITI PIRITI PIRITI AMENE LLAGADA LABE LABE
TORILLAOMU BERE OKANSHOKO EGUIDITI COHETE ALARA
OKANSHOCHO EDIDILAMPE SHANGO.

REZO:
ESHU IYELU OSU ILE FOGUO TINA ALACUSITA META ILEOGRE
FOCOLLERI.

229
SUYERE: PIRITI PIRITI OMODE ALARA.
PIRITI PIRITI OMODE ALARA.
PIRITI PIRITI OMODE ALARA, LAMINAGADDA.

REZO: ESHU OBRA KULE LE KU LONA GUIYELU OFOLAYE LONA LODO


NILE BARA LODO GRIYELU EGGUN GRIYELU OBARA KU LONA YENYE
IEILE GRIYELU OFA KOUN ODEDILE ILE YEGUA BURUKU LODE
INLE KOLE, BARA LAYE IBAE IBATORO ARAO RU.

SUYERE: OFALODE ONI SHANGO OBARA LAYENI GRIYELU INLE ILE


BAYE.

REZO: OSALO FOBEYO ENI BEYE IFA ARA NI LOLA AGUA OLOFIN
EGGUN OBA NI OBA OBA YENI IFA ENI SHANGO OSALO FOBEYO
ERI NI IFA LAMINAGADA GUAYENI OLORUN LOBEYO IFA YEBE
YEBE OMO EGGUN GUARARA BEYENI IFA OLOFIN BENI LELE RE ONI
5HANGO LOBEYO OBOYOUN BORUN LORUN AGUA LAYE IFA OSALO
FOBEYO OMO NI ALARA FOBEYO PRICOLOYE ABEYOFUN LAMINAQADA
TORI YAMPOBI LAMPE SHANGO IFA KAFEREFUN OLOFIN IFA
KAFEREFUN SHANGO IFA KAFEREFUN OGGUN OMO KEKE BERENI IFA
SHANGO OBA NIRE OBA IBOLO AGUA LOBE LA JERE OMO'NA
YEGUN FOBEYO.

REZO: OSALO FOBEYO AYANI IFA AWO LODO NI LORUN OSALO


FOBEYO AWO NAYANI AWO OBINI ALELO MOSEWARA NI OSHUN
APETEVI ÑAÑIRE IFA ONI ORUN,TIWA NI OCSHE ERWA ODUDUA
OBA NI AWO NI ALARA OMO NI SHANGO DO DOWA WI AWENA
SOCOMAYO ENI ADODO WARA NI IFA OBINI BELELE
AYONA NI LORUN.

REZO:
ORUNMILA AGUORENI IFA OYONI UN SHAWO OLORUN OPELE ERU IFA
OPELE ATASIBONI IFA ÑAÑA ORIRE SISIKODA AWO IBAROLA OPELE
ONI MAGBA INLE SHANGO ERIRI LOYU OTITO OMAYE NIFA OL

230
OWA ORUNMILA OSALO FOBEYO ABITILA OLOKU RARE OPELE
NISHAWO BABA AGBONIREGUN ORUNMILA OTITO OPELE ONISHE ONI
SHANWO AWO MABI OYO OGBETUNIA LARA OZAIN AWE YOLO ONINJA
AGBA ASHE MAYENIFA OMO OSALO FOGBEYO LODAFUN OZAIN
KAFEREFUN SHANGO LODAFUN ESHU Y ORUNMILA.

REZO: OSALO FOBEYO LERI AGUA LELE ABITA ERI UNYEN BOR BORO
OMAYENI BELE BELE OSALO FOBEYO ELEGUA TISHE MOYARE OUNYEN
LERI OBA AGUA BERE LELE ERI ELEGBA FUMI LAYE BI OMI
OUNYEN OLOFIN ELEGUA OBARA NI OSALO FOBEYO GUELELE, GUELELE
LOBYO KUIRI KUI BAYE NI BARA OLOFIN ELEGBA MOBA TISHE INA
OLOFIN KINSHENL ABITA OUNYEN ABA LERI AGUA NI OLOFIN.

REZO: KUTU KUTU INKINES LARIFA ORU ORUN ADIFAFUN ALAÑO


NIKI BAKULADO ODUA ORO KI IKU LASHARAWO IPO KEREREGUE NILA
OFO LERI EBBO IFA ILA KURURU IGUI ORUN ADIFAYOKO
ADIFAFUN ALAWO NISHUBO KOFI OBORI ELEDA EGGUN EWE AFOMA
SHESI OLORUN FIN LORDA FUN ODUDUA KAFEREFUN EGGUN.

SUYERE: ORONIKI BAKULADO OSALOBEYO MAYAGARA IRKI IKUE LA


SHEREWA.

REZO: OPELE GERE GERE ADIFAFUN OSALO FOBEYO IMBATI UNLO


LOYA UMBAWA ARARA INL@ MONI YAGADA LABELADE INTORI
ESHIN ADIFUN ESHU.

REZO: OSALO FOBEYO LAMINAGADA AGBA OMAYERE ORENISHE ABENIKU


ORESHO WA OKURI BURUKU INI BAINU OMO OMANIFA ADAJUN
ORUN BEBE ORE IKU AWO ORE KOYA OBA NISHORO SHANGO OSHE
ORE ESHU KOSINI KASHORO ORE MANISHE NIOKOILE NI
EGGUN TANISHORO ENIFA OMO LONA OSIKU EGGUN NIYELOKO
OLOSHONO BALENDE IFA ENI ASIEKEBE OLOKO OGU MOSAWERE AWO
OSA LAFOBEYO ADIFAFUN ORUNMILA.
REZO: ADIFAFUN MAMU IYACLE AYUN ERUBO AHERENI SOKUN MAYE
KEBU BULELE MAFEREFUN OBAKOKO SILE OZAIN ABEINSHAWE RE
ABABIYE OSA LOFUBEYO AWO ODARA MAMI INLE ELEGBA KOSHEDA
EPAROYO.

231
REZO: ENIRU OMODE KEKE SHANGO, ADE OBA OSODENI IFA OSALO
FOBEYO OBA TIMPA EMBAYE KAFEREFUN ORUNMILA, ADIFAFUN OBA
KEREBA.

REZO: ADIFAFUN ORUNMILA ORIBAWA OLOFIN OMO LAYE OMORISHA


ODARA ENI GBOGBO OMO OMOFA GBOGBO OMORISHA ODARA ANI
MAYESUN KOBAWA OLOGBO TOSHE MOYEUN ABITA OGUEDAY AYA INA
ABITA GBOGBO OMOFA IÑA OBARA LOWA ESUELOTE KABA OPO
TELINSHE ERURU EGGUN ORUN INSHE OPO INA KAFEREFUN ABITA
LODAFUN ORUNMILA.

OSA YEKU

232
REZO:
OSA YEKU AWO BAKO IDA ADIFAFUN OUN ABEBOADIE, ORI, EFUN,
EBETA OWO LEBO.

REZO:
OSA YEKU LEREKUN LEREKUN APAREFUN ORISHAOKO YEREKU
KUYEREKU AFERIFUN EFUN.

REZO:
OSA YEKU BIYEKU IKU OLONA.

REZO: OSA YEKU LEREKUN APEREPUN ORISHAOKO YEREKO KUYEREKU


APEREFUN EFAN INTORI OTA OWONKU LEBO INTORI AYE EYELE
LEBO ATI INANLA ALORDE IRE OLORDUMARE MODDU KUESU BABA
ASHUSME ATI TOKUN ITA OSHISHE ASHUSHE OLORDUMARE MODDU
KUESUN AGUEMI.

OSA IWORI

REZO:

233
OSA WO ABATI ELEYELA NINIMU ADIFAFUN ETU TINSHOMA OLU BEBE
AKUKO, ABO LEBO.

REZO:
OSA WO IWOURI WO ALO ADIFAFUN ETU BAITA LEYO ALABOMU. OSA
WO IWORI WO AWO ALEYO ATENA SOKU.

REZO:
ABATO EIELLELA NINIMU ITU TINCHOMA OLUBELE KUKO AKUKO ABO
LEBO.

REZO:
OSAIGUO IGUO IGUIRI GUE ALO ADIFAFUN ITU LELLO ALOBUMU.

REZO: BABA OSA WORIWO AWO ORUN AWO AYE ORUNMILA LODEFA
OLOFIN ODE KIODE KORUBO AIKORDIE, AKOFA AKO MANU
ORISHAOKO KUBIA ODE INSHE EBOAKO AKOFA LODO LOKUMI
ORISHAOKO LODAFUN ORISHAOKO AWA AYE OMO OGODO GAI
OLOTIGBARO.

REZO: ODE OMOYADI OMO EYE EKUN ONI CAINI INU INA OBE
LOGUEDE OWA IRENISHE LAYERE ETAN AWO IBA YOKU ORUN LAYE
ENIFA.

REZO: OSAWO WORI IWO OTORIKU IWANI AWOLODO, OSAWO IWANI


AWO APONUKU AWO OSA INLE ABITI OYEYA ALOBI OMA
OTURON BIOSHE INLE EGGUN OMASHALE OSAWORIWO AWO
LODONIFA ENI OMO EFAN, OBARADA UN ADE AWO AMORO ATEFA
MADA MI ODA YEKA OMABODUN IYALE KOFUN FITIBO ENI LOWIFA
ADIFAFUN ORUNMILA.

REZO: OSA WORIWO WO UMBATI ALEYO ATINI ADIFAFUN ABATE


OLAYA AWO NINIYU OGGUN ARATAKO INLE ORISHAOKO ADAFUN
ITU INSHOMA ELUBERERE INLE OSA WORIWO OGGUN ATALA MOBANLA
LA ADIFAFUN UMBATI ALEYO IKOKO ALABA NU LODAFUN ORUNMILA
KAFEREFUN ORISHAOKO.

234
OSA ODI

235
REZO:
OSA DI ISHE ISHERI OSHE KOLOMA TABATI ISHE WELE IBA LAFI
MUNU ADIFAFUN BABA BOKUN BANTI POROKI AKUKO EYELE LEBO.

REZO:
OSA DI IFA OSUN, YEMAYA ORUN GUN SAFUYE EYENSHE EFAN OSA
FUYA AYOYARAN ABOSA AFUYA AYORI SAFUMI INSAFUO. MAFEREFUN
ORUNMILA, OBATALA, SHANGO ATI ESHU.

REZO: ADIFAFUN OBA AKUAKUOFUN AWO IÑA GBOGBO INKAN ARAYE


GBOGBO OMO ODARA ASHE ONI GBOGBO ASHO LODAFUN OLOFIN
KAFERFUN OLOFIN.

OSA IROSO

REZO:

236
OSA ROSO KUKUTE KUKU ADIFAFUN EÑI TINSHELA OSA ADERE ADIE
LEBO OBOÑA IMBEMBE.

REZO: ADIFAFUN OSA ROSO OSHUN IYA MI IKOBOSI IYA NIWASI


IYA NI YALORDE OGUIODO ABALA ABE DEBA OMI MALE ADO EWE MI
KIKIRISO KEDE TOSHE KUELE KUELE YEYE MORO.

REZO: OSHUN IYALORDE ABEBEREYISU MORO APETEBI MOBA ILE


EYIGBO MEKONILE AITA INA IFA ORUNMILA, OLOFIN. OSHUN
OMODENIFA OWE IKOKO LODAFUN OSHUN MAFEREFUN ELEGBA ATI
SHANGO, ADIFAFUN ORUNMILA.

REZO: OBATALA ORI AYAKA LODE AWO LAMOREGUN BOGBO LEGODO


BOKINI ORI OKE OBATALA NI YEMAYA ODO AFITI ABI OPON LENU
ARA WOGBE WA LAYESI KOSI NILE ONIRI ELENU MADA, ENU EYO
ODOO ENI IYA AREWO WOWO TOBOSHE KUN ONI EWA.

REZO: BABA OBAROSUN KUKUTE KUKU ADIFAFUN TINSHELU OSA


ADIRO ADIE LEBO ABONA IMBERES.

REZO: ADIFAFUN AZOJUANO NILE ORUNMILA LARE NILE OLOKUN


LARIN AWO KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN OLUO POPO.

OSA JUANI

237
REZO:
OSA LONI OJUANI ONI EGGUN OSA NI OYE OMO BEBENIYO.IFA OMO
ONI SHANGO AWO ONI OJUANI OGGUN AWANI IFA OMO ALARA.

REZO: OLOFIN ADAWAUYE BOKUN BOGBO OMODE DANDAJUERO ADIFAFUN


ORUNMILA INSHE-OZAIN. MAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: OSABE OJUANI ONI EGGUN NI OYO OMO ONI SHANGO AWO ONI
JUANI AGON ASA NI IWA OMO ALARA.

REZO: OBATALA OMO NI AWO OBAYI YELE UN AMALABA OSA JUANI


OMO OBAYIYAWO MUYEFE OSA JUANI OSHISHE OTAMILEIKO OBAYERE
AWO MALAMLA ABERI ORUNMILA MULANLA OBA IKO OBA NI INLE
MOLANLA KASAIBE KUN ISHE MOLANLA ABERI ORUNMILA MOWA
LADE IYALE ABE YERE MORO LODAFUN SHANGO MAFEREFUN ESHU
IFA MOLAMLA.

REZO: OSAGUERE KOMAGUAN AGUAYI OSA OMONI KOMALA NASHE LA


NAKUAYO KOMA GUA GUA GUAYI KOMA KORODO KAFO WA KOMA OIYO
LASHEDIN ISHOKO ELEBUTE OKUN LAYE NI OMA WOSHE OMO NI
SHANGO ALADASHE UN OIYO OKUN OMO NI YEMAYA ODABI LAYE ASIA
PUPUA ODASHE WA ASIA ARO ISOYE IFA NI KAFEREFUN YEMAYA
NI SHANGO.

OSA BARA

REZO:

238
OSA BARA OSA SHEPE OSA BANI YEREKUN OBA NI SHANGO OSA
YIREAWO NILAYE INLE OSA SHEPE ONILEKUN.

REZO:
OSA BARA OBARABARA OGUALODE OBARA MALLE LODIFAFUN ONIBARA
AMAIGUI TIGUI TILO DIALLE.

REZO:
OSA BARA BATRA ILE YEMAYA OSA BARA BARA LONA ADIFAFUN DIRE
DERERE TINCHE DILLI ABANA LEGUN EYELE LEGO AUCO LEGO
KAFEREFUN OYA.

REZO:
OSA BARA OSI BARA AQUE LEDE OBARA MELLI ADIFAFUN ONIBARA
AGUN NAIQUIN LEGIN AYE.

REZO: OSA BARA NI BARA ADIFAFUN OLOFIN ORUNMILA OSHOSI E


IYA. OLOFIN USERE ORUNMILA, UMBO WA ILE AKURO ORUNMILA
UNLONI LONA UNSE OSHOSI ODE MIAKUARE IYA OSHOSI ELE AKUARE
UNYEN OSHOSI EFA TOKU IYA.

REZO: ADIFAFUN OBADIMEYI OKAN SHONSHON ONA TIYA UMBOWA OWE


INLE OMODE JORO JORO ADIFAFUN IRO LONA LORDAFUN OBINI
KAFEREFUN OKUNI AGADA LORDAFUN ARUBO ADONI OSGA AGGAYU
OROIÑA IYA NI AGGAYU SOKU SOKU ALADE OSHA MABINO LODASHO
ALABASHE AGARI.

REZO: OSA SHEPE OSA CIWERE BI BERUN OYOYI MEFA AGUALODE


ONI ERUN OROBI OGGUN FOYURU MAGUN ABONI WAYE TINASIWE
OGGUN OBA NAYIRE OMO OLOKUN OSA YANLALIN OSA AWANI BORA
OGGUN OMO FUN EGGUN LAÑIRE INLE BOKU BAYAKUN ORON OMO
DE AIRE ABEBEKUNLE OGGUN LERI KOFUN EGGUN AWANILIRUN

239
OSAEWE ORABUYANO OSA OBARA MAFEREFUN OGGUN, ESHU,
SHANGO,ORUNMILA, OLOKUN.

OSA KANA

REZO:

240
OSA KANA OBARA ORI EGUN ADIFAFUN DAD BAÑANI, OWO, EYELE,
OUNKO LEBO. MAFEREFUN SHANGO ATI YEMAYA.

REZO:
OSA KANA IFA LODAFUN OLOKUN, MAFEREFUN ORUNMILA, SHANGO,
YEMAYA, OBATALA, ELED ATI ALA.

REZO:
REZO ARARA: SAKA NUMA DIAVA . SA SIYE SIYE AKI SIYE SIYE.
NOMU SOAYO YI KPE ZADOYU.

REZO: OSARA AWO OMO IKU ENI LORUN INLE OLOLUKOYE INTORI
IRE SHANGO AFUSE ABEBE ORUN OSA KANA TI OYA ISITILE OSA
KANA AFOYU TIESIN OSA KANA OFOYU AKUA IKU AFEFE.

REZO: OSA KANA KANA AWO ABERI EWE BARAYIBAWO MARIBOYA


MARIBI IKU OMO OBA ABI ISHE KANA BI ASHE AWALAYE IYERE
INLE AYERIN NILEKUN IBA AGO OBA ISHE OMONI LADE OYA OMO
YEKU LODE AWO ABERI EWE IRE ASHEGUN OTA OYA ISHE GBOGBO
OSHA KO OBA ISHE ODARA OYA ASHEGUN ETA IFA KAFEREFUN
ODUDUWA IFA KAFEREFUN OYA IFA KAFEREFUN OGO.

REZO: ADIFAFUN BOMIBATA EWE OZAIN AKARABA KAMBELE OYA NILE


ADELEYE ORUN WARABI INAYO OKO BOMIBATA ORISHA FIGBO EGBERE
MOLE IGBO BIRI OKURU BIRI EWE AYE KOBALE EWE ARUN NI
MUYE EWE ALUKUAYIDA EWE EWIN IJA EWE AZUN FURUN EWE
AKUAKUE ASHEGUN OTA LODAFUN OMO OZAIN MESAN KAMBELA RI
OMO YEKU KAFEREFUN IYANZA OSA KANA SHEWELE AWO INLE.

SUYERE: OYA FUFU LELE ADE OYA FUFU LELE OYA ONIRAN NIBE
LOKO ONISHE ORUN

241
REZO: OSA KANA KENESIDE IYA EWE ELENKU EGGUN ODARA EKULE
ILE ONIREO ABO ILE LAIWO SHONSHON ILE OLOFIN INLE
MEREBILE KUDUN BIGBE NILU ILE NIKUWA ERAN AKAMEN,
AMOMEKUIN ERAN OLUWE ILE OBA AUNLO LEBO SILLE
TELLES NILE WA LEBUSI ADIFAFUN OSA KANA KENILE KOLO ONO
OBA ONIRE ORUN LALA KUE KUE AYE ORUNMILA ILE AWA IMA OBA
YOLEILEDI AWO OBO ASARE PAWO KAFEREFUN ELEGBA LODAFUN IYA
MONKUO ORISHA OBORILEDA LODAFUN OBATALA ORUYULE ORISHA.

OSA OGUNDA

REZO:

242
OSA KULEYA YIBIO YIBIO OMO OLOGU IYA MI ODESE BABA MI
LEBO.

REZO:
OSA OGUNDA WARA WARA AYE WARA WARA OU ADIFAFUN ASHUMARE
AKUKO LEBO. OUN AYAPA TIROKO AFEYU AFELEPE ADIFAFUN UMBO
OUN BATINLO LOKO. ODE BOGBO TENUYEN BOBAYE OLUWO LAKI
OYUGBONA LABERO ADIFAFUN APOTIN SHOMO BINI ORUNMILA OMA
URE LEBO. ELEBO AKARAN NIRA ESHU EYE EURU ONI SHANGO OLO
NINSHAWO ARA AWO ERI ARABAYE ISHU AGARA ADIE LEBO. AKUKO,
EYELE LEBO.

REZO:
TINITINI TINI SOROIKIMBO TANIBORO OLUWO OPA ILERE OI FENAN
SILE ONINKO ASHE AGBADO KINIRINNI FEFE KUFE. AYAPA FINUSO.

REZO: OSA KULEYA, OMO ONI BABALAWO OBARA BAIFE MOYUGE,


UMBATI FOBATE OMO ONI BABALAWO OSA BARA IFE TIBAISHE OMO
AWO ODILA OYA OKUN ARAMORI OBAISHE OSHANLA OLO SABI OMO
OBAISHE ONI SHANGO IGUAIRE ILE OBA ILIRE ONI BABALAWO,
OSA BARA IFE IFA, KAFEREFUN OLOKUN OMO WAIRE OLOFIN.

REZO: LATEJOJO LERI GUACUNI AKOMO HYAPA AJA OBINI DACULA


EBA ASHERE ARUBA LODAFUN OLOKUN YENI DEREGBA ACAÑA ERI.

SUYERE: ALOMIDA, FIRE, AWADO LERI AYAPA OSA KULEYA.

REZO: OSA KULEYA EJA OSA KULEYA AWA AWO OMO ADISHE ABASHE
OMO YARO IYA ELE IBU AÑAUN ÑOÑA IBA AWO EBA AWA OUN TIRCO
A ARIBO KOWA TESHE IBASHE AÑOÑU EYE FISHE IBASHE ELENU
AUN.

243
OSA IKA

REZO:

244
OSA KANI IWANI AUTELE KOLE ADIFAFUN ARITINLO EYUA YOLE
ELANYO EYUA AKUKO LEBO, OUNKO LEBO, ORI EBBO, ADIE, EWE
TINLO YOKULA UNLO ASHO FUN FUN IKAN LOWA. OSA KA IFA OINA
LORDAFUN OMO.

OSA TRUPO

REZO:

245
OSA TRUPON ARIBURU TRUPON OSA RULU OTRUPON OM EYELE ELODI
ODEFA AB TINSHOMO OLU OD OSA KUNA OTRUPON OM YEL LODI
ADAFUN PAKERE, TINSHOMO OLUBO OSA TRUPON OSA LANU.

REZO:
OSA TRUPON ORITUROPON OSA OTRUPA AMEYLE ELADI ODIFA ABA
TINCHOMA OLU ODA TRU AN ORI TUROPAN OSA LUNU OTUROPAN OMA
EYELE LADI ADAFUN PAQUERE TINCHOMA OLUBO OSA TURUPAN ORI
TURUPAN OSA LANU OTURUPAN OMA YEYE GUA OWO EYELE AKUKO
LEBO.

REZO:
OSA TRUPON OSA TRUPASA OFORI BERE BERE RILE ENLLANLA OSHUN
QUELE QUELE HUO ADIFAFUN ORUNMILA OLUPON TINLO NUMUCODABA
NUNU OMI GUADA LLESASI OGUE Y SHANGO.

REZO:
KAFEREFUN SHANGO, YALORDE, OBATALA ALA OGGUN E ILLA.

REZO:
OSA TRUPO BEBEWA OKUN, ADIFAFUN OMO OLOKUN OMI LOSA
ARUKO LASHE OKUN ORUN FOSHE, AYEBEWE OKUASUN AGANA ERI
OMO OLOKUN OMILONA ORUKO LASHE BOKUN ORUN DOSA FOLOKUN
OLONA, ALAYENIFA OMO LA MESAN ADIFAFUN OLOKUN AWONIFA
OMO LOSAIN SAIN ORUN, OKANA YEKUABARI OZAIN OMOTOKUN
AFEFE LAYRO BROMO, BRONSIA, AFEFE LEKUN ORUN EYA IKU OMO
EYA NABEYA OLOKUN AGBA DOA OKUN LAYE IRENIFA OZAIN
LODAFUN ORUNMILA.

OSA TURA

REZO:

246
OSA KURE KUYE KURE ADIFAFUN MANGUINI IDOROKO ODE EYELE
LEBO, EWE ERI META ENULAGUEGUI LORDAFUN DETISHE OLOKUN
ODDAFUN MOYE TINSHOMO OROPOTONIFE MAFEREFUN OBATALA ATI
ALAFIA.

REZO:
OSA OTUA (ACUOCUN ESHU) OSA URE FIMI MI CHILLA AGUTAN
OFICI CHIO CHIO CHAO ACUOCUN ESHU GUEQUI LODAFUN
DETICHOMO OLOKUN ORDAFUN HOYETICHOMO OROPOTO NIFE.

KAFEREFUN OBATALA Y ALAFIA.

SUYERE: ASANA OSA NANA OMOLUPAO.


EWE MI LERI KE TUTU.
EWE OSANA OSA NANA OMOLUPAO.
EWE ASANA OSA NANA OMOLUPAO.
EWE ASANA OMOLUPAO.

REZO: OSA URE URE OSA TURA IYA IYALONA OMO MOFE BABA BABA
EGGUN O MOMOFE BABA OLORUN IYA ASHEBO ASHETE OBATALA
ABATAISA JEKUA OBANIYE LAYE ASHE IYA IRE ASHEGUN OTA.

REZO: OSA WILLEWE OSA EGGUN AWO KOYESI EGGUN OSHALUFON DEI
JEKUA OBARA WILAYE AWA UNLOSA OMO OSA URE OSARA
YELEKUN EGGUN AWO OMO ALAWO EGGUN FIEDENO.

REZO: OSA OTURA ENI EURE OSHANLA JEKUA OGGUN, AÑAKALU OBE
ONA OMONI IFA JUNKO ELERIPUIN ASHEGUN OKA IFA KAFEREFUN
ELEGBA, OBATALA, OGGUN, ORUNMILA, OMONI IFA RUNKE ORUBO.

OSA IRETE

REZO:

247
OSA RETE MAFEREFUN ODDUN, OZAIN, ORUN, OLOKUN OSA RETE
SIARETE EGGUN BABA PARADO AFEFE IKU ORUN OMOSABI BESHE
AFEFE BABA TIMBAYE YE OLOKUN AFEFE LORUN OMA YIBE EGGUN
MAYEBE OUMBO ESHISHI INLE MAFUN AWA AWE MAFUN BABA IGI
MAFUN MAWA AGBONA BAILORUN EGUN BAILORUN.

REZO: OSA RETE NIFA INLE OKU FEKUN OSA RETE OLEKUN BABA
OLOFIN INLE OKU FOKUN AWO NILAYE AYEGOGO INLE OKU FEKUN
DUDU INLE OKU FEKUN OSA RETE PUPUA INLE EWANI IRE
OLOFIN IBA IKA ARAN OMI IRE INLE OLU FEKUN OTA IRE.

REZO: ODIDE AGORONI AYE OKIKIO OTA EYO, EKUTE BOGONI AKERE
INTORI EYO LODAFUH ORUMILA.

REZO: MATARE FUN ODDUN OZAIN ORUN OLOKUN EGGUN BABA PARADO
AFEFE IKU ORUN OMO SABI BASHE AFEFE BA TIBAYE YE OLOKUN
AFEFE LORUN OMO YIBE OZAIN OMO YIBE EGGUN MAYEBE OWUNKO
ESRIBI INLE MEFUN AWA AWENE FUN BABA IGUI MOFUN RAWA
AGBONA BAI LORUN EGGUN BAI LORUN.

OSA OSHE

REZO:

248
OSA SHE ORISHELI LODAFUN SHELE LODAFUN OSA INTORI OBONI
IWA IRE OMO.

REZO:
OSA SHE ORISHE ADIFAFUN SHELE LODAFUN ASHE FORI TIO NI
LARI, EYELE LEBO. ADIFAFUN YEMAYA.

REZO:
OSA SHE IFA NI ORISHA MOSAFUN SHELE MOBASHE SOKO ADIFAFUN
BARABANIREGUN, EYELE MENI ELEBO.

REZO:
OSA SHE ONI SHE NI LODAFUN SHELE LORDAFUN OKO ADIFAFUN
OBATALA LODAFUN ELEGBA, SHANGO ATI OBINI. MAFEREFUN EYELE.

REZO: ADIFAFUN EYITE IYA INLE OGUERE, AFOKOYERI,


ASHIKUELU LAWAU IYA BERE EGGUN OJOMBELE AKAKU OUMBOWA NI
OMOBIRIN OKE IYA OSHA NI OKU ERE ARARA BIOSE BURUKU
ASHIKUELU ORUN BAWAO IKU OLELE NI EGGUN IMALE BURUKU
LODE IYA INLE OGUERE KAFEREFUN EGGUN.

REZO: OSA SHE INLE OYIYI INTORI AWANI WAWA ADIFAFUN AWO
ASHELE BELE MOBASHE SOKUN OYIYI ADIFAFUN BARABAN
NIREGUN ORISHA OSHAFERI TORI ONISHE OYIYI OKE OKUNI AWO
YOMELE KAFEREFUN OBATALA.

OSA FUN

REZO:

249
OSA FUN OBRO YIGUIMORO ERO OLOFIN YEYE ORDUO ERU OLOFIN
TETEBERU OMO OLOYA EYI ELE OMO OLOFIN KUKURU OYI ILE AKUKO
META ELEBO.

REZO:
OSA FUN ADIFAFUN ALA GUODUN GUO LOPURE OMA OBATALA LORDO;
AYA LORU OWO IDA KUDA AWO ISE KUTE ADIFAFUN OBATALA ASHE
LEBO UMBATINLO YOLU AYE OMA NUTIEKA EYELE,OÑI IRO LOMPA
OMEO.

REZO:
OSA FUN MARIWO YUYETE AWO ORUN ADIFAFUN OLUGOÑI ADIFAFUN
OSHANLA EYELE LEBO GUOLA ULOMA ABATAMA PEONATI OSALO FUN
OSA FUN ADIFAFUN ELEGBA FUN UMBATILO PULOMA LODO
AYALORUN.

REZO:
MARIGUA TULLELE AWO ORUN ADIFAFUN OLOGOÑI ADIFAFUN OSHANLA
EYELE LEBO GUOLO ULOMA ABATANA PEONATI OSALO FUN OSA FUN
ADIFAFUN ELEGUE DUM UMBATINLO PULONA LODO ALLORUN.

REZO:
OBRO YIGUIMORO EO OLOFIN YEYE ODUDUWA ERU OLOFIN TETE
BORU OMO OLOYA EYO ILE OMO OLOFIN KUKURU OYI ILE AKUKO
META OWO LA META.

REZO:
OSA FUN ADIFAFUN ALA GUODUN GUO LO PURE OMA OBATALA LORDO
ALLA LORU AWO NIDA CUDA AWO NITE KUTE ADIFAFUN OBATALA
ACHEREBO UMBATINLO YOLU ALLE COMA MUTIECA EYELE OÑI HIRO
LOMPA OMEO.

REZO: OMO KORIO UNSURO BASADE EMIUI OKO BINI YOWO OWE
OGUEDE ISHE OZAIN A ILU OBINI ERU OBORU OPOLOPO OBINI YAL
LODAFUN ISHE OZAIN KAFEREFUN ORUNMILA

250
+++

IKA MEYI

251
REZO: IKA MEYI IGUE IYIOKOOWO ENÑONGO OCUAGUO EDE MEYI
OBEDE MEYI OKUNKE YEBRE ELBE EYE AFEKU SHUORERE ADA
FUN GUALAMI ALAFUN AROKOKO ARAGUAMERICORUGO ELEGUTE ORUBE
O. VEKU SHUGUI AFIYERE SHOUNARO.

REZO: IKA MEYI IGUE IYIOKOOWO ENÑONGO OCUAGUO EDE MEYI


OBEDE MEYI OKUNKE YEBRE ELBE EYE AFEKU SHUORERE ADDIFAFUN
GUALAMI ALAFUN AROKOKO ARAGUAMERICORUGO ELEGUTE ORUBE O.
VEKU SHUGUI AFIYERE SHOUNARO.

REZO: EGUAYOKO OWO OÑI OKUO AWO ODE MEYI OBEBE MEYI OKUNI
QUELLI AFUFU SHORERE ADAFUN GUALAMI ALAFUN OROKO ORUO
GUANAMI CORUE ELEBI ORUE ORUNMILA OWUNKO EYELE MEYI AUE LA
MENI IGUAYU KAFEREFUN BUTAE.

REZO: IKA MEYI IGUO ILLIOCO AGUAGUO EDE MEYI OBEDE MEYI
OKUNI QUE ILEBRE EBBO ELLE AFUCU CHERERE ADAFUN GUADAMI
ADAFUN ALACOCO ORUBO GUADAMI MEYI CORUBO ELEBUTE ORUBO
ORUNMILA. FECU CHUGUI AFILLIERE CHOAN ARUN.

REZO: IKA MEYI ARO IKA IJOJA OLOFIN IKA KIJAGBO EJENU IKA
KI JURUKU ELERI IKA MEYI EGBEDE LERI AJA NIGBAKINO OWALE
ENI KAMOGUN OKAWO OFA OFI OMI EBANLE IWA IKU DENDE
KINWOKA KERIN DILOGUN NOWA BA ONI KAMOGUN OKAWO EFA
OFI LERI OFASHO AYA BARA POKA META LEJEKO ONI KIMOGUN MO
AKA META OSA NIRITA OSORDE IGBA AKA META MO IDI AKA META
KAFEREFUN ORUNMILA.

SUYERE: ATORI ATORE ATOWAO AFARINA LERI O (2 VECES)


ADEDERE MONI ADEDERE MONI ADEDERE
ELEGBA ELEGBA FUMI LERI OUNKO
ADEDERE MONI ADEDERE.

SUYERE: TENTE LERI OBA FOBAO, TENTE LERI OBA FUMI.

252
IKA BEMI

253
REZO: BABA ADELE BABA FOWO NI EMITE MABINU BABA ADELE
BABA FAYANI. EMITE BABINU BABA ADELE BABA FOWAO VI EMI
LELEL MABINU IRE BOGBO TEE EBA FEE NI LAYE ENITU
MABINU.

REZO: BABA ADELE BABA FOWO NI EMITE MABINU BABA ADELE


BABA FAYANI. EMITE BABINU BABA ADELE BABA FOWAO VI
EMI LELEL MABINU IRE BOGBO TEE EBA FEE NI LAYE
ENITU MABINU.

REZO: IKA OBA LA CACHE ARO CHICHA COTO BECA AWO


NIOBEINTOCHE ABARA AKUKO LEBO.

REZO: OKA LOGUE IKA ARO GUEMI IFA QUERE ORDAFUN ASHE OMO
OLIKA MONI OKUA ARAYA ORUO ESHU OWUNKO QUELE IEBAN OFO
METETA OWO LA MEFA.

REZO: IKA BEMI AWO ENI IFA AYANIALU LOYE ELEGUA AWANI LOYE
EGGUN ONI LOYE EWE LANI, AYE EGGUN OMO AYALA UN LOYE
ORI WAYENIFA AWO BANICHE AWANI LORUN ELEGBA TORI BAWA
ORUNMILA BANI OBATALA JEKUA EGGUN AWANILORUN FILEKUN
WEWE LEKUN OBANI TINSHE OTI BABA OBASHE EGGUN ORUN BAYE.

REZO: IKA BEMI AWO OGBOCHIYI OMO NI SHANGO OMO NI IFA


ALUGUE AWO SHONILE BEIYEKU IKI NIWE MOWANILE INLE
ELEGUARA, ESHU OGDARA AWO TONIYI AWO ELEGUARA MOKUE OBI
UNYEN, OUNKO TINWE OLUO POPO OTA NI ELEGUARA META
NI LAYE ESHU AWO BOYEY IKU OSHUN OÑI ESHUN
MALOWALODE IKA BEMI AWATOGBA YEYE MAYALOLO ABAWATUMO IKA
BEMI FITILA EWE SI OWOSI OLUO POPO OGBALU AYE.

REZO: IKA BEMI AWO ENI IFA AYANIALU LOYE ELEGUA AWANI LOYE
EGGUN ONI LOYE EWE LANI, AYE EGGUN OMO AYALA UN LOYE
ORI WAYENIFA AWO BANICHE AWANI LORUN ELEGUA TORI BAWA
ORUNMILA BANI OBATALA JEKUA EGGUN AWANI LORUN FILEKUN
WEWE LEKUN OBANI TINSHE OTI BABA OBASHE EGGUN ORUN
BAYE.

254
REZO: IKA BEMI AWO OGBOCHIYI OMO NI SHANGO OMO NI IFA
ALUGUE AWO SHONILE BEIYEKU IKI NIWE MOWANILE INLE ELEGUARA,
ESHU OGDARA AWO TONIYI AWO ELEGUARA MOKUE OBI UNYEN,
OUNKO TINWE OLUO POPO OTA NI ELEGUARA META NI LAYE ESHU
AWO BOYEY IKU OSHUN OÑI ESHUN MALOWALODE IKA BEMI
AWATOGBA YEYE MAYALOLO ABAWATUMO IKA BEMI FITILA EWE SI
OWOSI OLUO POPO OGBALU AYE.

REZO: IKA BEMI OMI GBOGBO KOANLA BEMI OMI GBOGBO IKA BEMI
ONIGBO KIWASA OMIGBO IKALA OLUWO OMI AKAN AKURE OMODE
APARO UMBEMI OFI KOKO EGUN LOWARE LODAFUN OGGUN KOKO
MAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: IKA BEMI ADIFAFUN BEDU MACHU GBODO AYIDA WEDO OSHOSI
ODEMATA KAFEREFUN JUERO LODAFUN ORUNMILA.

IKA YEKUN

255
REZO: IKA BIKU IYELERETE KOLEYURE YERU WARA AKUMARA AYE
ADIFAFUN OYEKA, ADIFAFUN IKA IKABORUGBO EYEDA AWADO
KUKUTO KUKU ADIFAFUN OYEKU UMBATI LOMBA OLOTODE
KASHU, OWUNKO LEBO, EKRU, OTA LEBO.

REZO: IKA BIKU IYELERETE KOLEYURE YERU WARA AKUMARA AYE


ADIFAFUN OYEKA, ADIFAFUN IKA IKABORUGBO EYEDA AWADO
KUKUTO KUKU ADIFAFUN OYEKU UMBATI LOMBA OLOTODE
KASHU, OWUNKO LEBO, EKRU, OTA LEBO.

REZO: IKA YEKUN IFA ETUTU AWO ABURE UMBO OKUA OKO AWO
ADIAFUN AJURE KAFEREFUN ORUMILA.

REZO: IKA YEKUN YERUPON YERUTETE OGBARI BAYE OGBA ORICEKE


OYEKUN IKA IKA YEKUN YERUPON YERUTETE AWA NI IFA OGBA
ORI LAYE OMO ORISHAOKO WEWE WERILAYE SHANGO IFA INLE
BAYEKUN OMAYEKUN INLE OGBANIRE AWO MATA AWO OGBA
OGBANI IKU OMO IFA MOYALE MOYARA IRE AWAREYENI LAYE AWO
MELLI IFA. IFA KAFEREFUN ORICHAOCO, IFA KAFEREFUN SHANGO
ARA ONU OGBAYI LEYE BERI BAYE OYEKUN MAYEWE NI LAYE
OGBARI LAYE OYEKUN AWO LARE IFA LERI BARE OGBAYEGBE
LERI IKU OGBA LERI.

REZO: IKA YEKUN IRIYI ARAYA ADIAFUN AWO ARARA AKITI KUO KO
AWO ONA OKA KAYABO.

REZO: IYELERETE KOLERUYE YERU GUARA ACUMARA AYE ADIFAFUN


OYEKUN ADIFAFUN IBA IKABO AYEBA AWADO.

REZO: KUKU ADIFAFUN KOYEKU UMBATE OLOTIDE CACHE AUCO LEBO


EKRU OTA LEBETA.

REZO: IKA YEKU IFA ABERE JALLU OINABEBERO OKO ADIFAFUN


ORUNMILA UN LOTA ADEIFE OBE.

256
SUYERE: IKU YERE IKU YERE, MANKIO EYE MAUKIO EYE MANKIO
EWE EYE MANKIO, IKU ODDARA.

REZO: IKA YEKUN YERUPON YERUTETE OGBARI BAYE OGBA ORICEKE


OYEKUN IKA IKA YEKUN YERUPON YERUTETE AWA NI IFA
OGBA ORI LAYE OMO ORISHAOKO WEWE WERILAYE SHANGO IFA INLE
BAYEKUN OMAYEKUN INLE OGBANIRE AWO MATA AWO OGBA OGBANI
IKU OMO IFA MOYALE MOYARA IRE AWAREYENI LAYE AWO MELLI
IFA. IFA KAFEREFUN ORICHAOCO, IFA KAFEREFUN SHANGO ARA
ONU OGBAYI LEYE BERI BAYE OYEKUN MAYEWE NI LAYE
OGBARI LAYE OYEKUN AWO LARE IFA LERI BARE OGBAYEGBE LERI
IKU OGBA LERI.

REZO: IKA YEKUN IRIYI ARAYA ADIAFUN AWO ARARA AKITI KUO KO
AWO ONA OKA KAYABO.

SUYERE: IKU YERE IKU YERE, MANKIO EYE MAUKIO EYE MANKIO
EWE EYE MANKIO, IKU ODDARA.

IKA WORI

257
REZO: IKA WORI IKA IBORI IKA ILOGUIFUN . MAFEREFUN YEMAYA.
ADIFAFUN ORUNMILA. MAFEREFUN OSHUN.

REZO: IKA FE IGUAFAFA FENFENA PEYE ECHI IBANE FEFE OBA


AMACALLE ARITOMBE AKEKE MAFA OFOFO ODA EYELE ACUO AKUKO
LEBO.

REZO: IKA WORI, IKA FOFE IWORI FEFE FELENA LAFABA FEFE
LAPUEYE ESHO BAMIFO BEOBA AMACALLE ORITOMBEO OWO MEFA
FOFOROFA FARE OWO FOCA OWO LOYU.

REZO: IKA IWORI IFA OLOGUIFUN OLOFIN. MAFEREFUN YEMAYA


ADIFAFUN ORUNMILA.

REZO: OMODE LOMA UMBO VA ILE ORONLAUNSORO ELWARA EYELE


AKUKO ADIE MELLI ORUNLA AFARIYE YANZA IRE OSHINSHE AYE
KOFORIBALE NI ELEWARA FIFUN OUNKO OPOLOPO OWO OKO ELODA
DIDE YURE.

SUYERE: EBBO YERO OBA NI SUYA LERI KUTALE IRE SUYA NI IRE
IBERA IRE TBEYA IRE IBECHICHE.

REZO: IKA FEFE IKAWO AWO ADIFAFUN ELESILE APARO DEGBE AYA
APARO MABO FARAYE KURORU ADE OGGUN IKAWAROKOKO
ADIFAFUN OGGUN AKINORO EIYE ESE ODO OLORI ORAN OMO OPE
ILELE AKOMODE PEKOBA ENUYE OSAN KELEKU YOKOAMARE IRIWO LALO
EBEGFA NI WABO OKUE LOKUE OKO ANA GUN ANI TOGUN WA EIYE
AKELU ACHA OTI IKU AYA OMO AWALANJADIDI AKINTARO AFOYANYA
AKINTARO ATA ALAWE OBATALA EGUNGUN OLUFON ORONIYA OGGUN
LODE ILU INA INLE.

REZO: OMODE LOMA UMBO VA ILE ORONLAUNSORO ELWARA EYELE


AKUKO ADIE MELLI ORUNLA AFARIYE YANZA IRE OSHINSHE AYE
KOFORIBALE NI ELEWARA FIFUN OUNKO OPOLOPO OWO OKO ELODA
DIDE YURE.

258
SUYERE: EBBO YERO OBA NI SUYA LERI KUTALE IRE SUYA NI IRE
IBERA IRE TBEYA IRE IBECHICHE.

REZO: IKA FEFE IKAWO AWO ADIFAFUN ELESILE APARO DEGBE AYA
APARO MABO FARAYE KURORU ADE OGGUN IKAWAROKOKO
ADIFAFUN OGGUN AKINORO EIYE ESE ODO OLORI ORAN OMO OPE
ILELE AKOMODE PEKOBA ENUYE OSAN KELEKU YOKOAMARE IRIWO LALO
EBEGFA NI WABO OKUE LOKUE OKO ANA GUN ANI TOGUN WA EIYE
AKELU ACHA OTI IKU AYA OMO AWALANJADIDI AKINTARO AFOYANYA
AKINTARO ATA ALAWE OBATALA EGUNGUN OLUFON ORONIYA OGGUN
LODE ILU INA INLE.

IKA DI

259
REZO: IKA DI ATOTOLA ARINLOLA OSUN LAULAU SOMO ALAUN
OTUN LIO BABAMO NIKEDA AKO ORUNMILA APEYA IREYA MI
LOYU OTO JEJE KOWA FINU NI SHONA KOWA FINU MULAYE
SITIMOBOYA BABA EYA SIMILU. ATORI LONI TORODIMKUN BABA
DERE INU OMI ALAYEI MEYI BERANJE DA BI ZA FEFE BA FE INU
OKAN ALAYE BO BOGBO UNTI UOBABAGBE KOLA SIMINU.

REZO: IKA DI OLOFIN OLOWA OLORUN SIMIFUN EYE MAKUE INTORI


TIWO TISHE EYI AFI WOBE NIMI BOGBO ERAN ATI NI NU BOGBO
ERAN EGBEMURENIWO OUNYEN LEYO AIYARE BOGBO.

REZO: IKA DI ALABERE APOTI BOCHE NIFA NI SHANGO OROLOYE


AGONIYEO SOKUN YOBBI OLOFIN ERIKAN YEBIO ORUNMILA OSHE
EBBO KUIKUADA LAYE OSA OLORUN OLONGO MORANI IKU
EGUEREYEYE TOKUN YERE KUERE IKU OYO NIFA MOTEFA OPOTI
OGBA.

REZO: ADIFAFUN OBATALA MOWAYE ERILE NILE NI LEKUN UMBOWA


ODUDUWA EGGUN SIMEDE ILU EGGUN LESE OKE BELELE
ORUNMILA EFE NI OCHANLA MOYENI EKUTE SUYERE AWO AGUEDAI
SHE DUDU ACHO PUPUA SAWEDE ILU EGGUN BABA ELEGGUA ATI
SHANGO MOFORIBALE BABA NI INYANZA BELEGUN LODAFUN
ORUNMILA KAFEREFUN SHANGO.

REZO: SEREGUN SERE MOIKO MODE MOREO ALADO AWADO YEMAYA ERO
MO ALADO AWADO YEMAYA.

REZO: IKA DI ALABERE APOTI BOCHE NIFA NI SHANGO OROLOYE


AGONIYEO SOKUN YOBBI OLOFIN ERIKAN YEBIO ORUNMILA
OSHE EBBO KUIKUADA LAYE OSA OLORUN OLONGO MORANI IKU
EGUEREYEYE TOKUN YERE KUERE IKU OYO NIFA MOTEFA OPOTI OGBA.

REZO: ADIFAFUN OBATALA MOWAYE ERILE NILE NI LEKUN UMBOWA


ODUDUWA EGGUN SIMEDE ILU EGGUN LESE OKE BELELE
ORUNMILA EFE NI OCHANLA MOYENI EKUTE SUYERE AWO AGUEDAI
SHE DUDU ACHO PUPUA SAWEDE ILU EGGUN BABA ELEGGUA ATI
SHANGO MOFORIBALE BABA NI INYANZA BELEGUN LODAFUN
ORUNMILA KAFEREFUN SHANGO.

260
REZO: SEREGUN SERE MOIKO MODE MOREO ALADO AWADO YEMAYA ERO
MO ALADO AWADO YEMAYA.

REZO: IFA NI KAFEREFUN WAWASI.

REZO: IKA DI AKEGEGE LABAGE IKA RUGBE LOBEKUE OUN AFETAN


ARINKINKIN AWO ADIFAFUN ARINKINKIN ADIFAFUN OLODUMARE OMO
AYAPENDA N’KOMO EKUN LEHIN OGUELE N’KOMO EKUN ONIBA OMO
ERIKU EPESHESHE DINU AGBA IMODE KUNASERE DINU RUGBE
IMODE OUN NIYE MOYA MOYA AYA LETE OTE OTAN.

IKA DI TIGBEUN OLODUMARE LAGBAGBE ADIFAFUN APARO NIYE


TINLEUN MAMARA MAMURA MOFIYE MAURA LAPARO IKE.

REZO: IKA DI AKIPI IPEAGU IKA DI BA BABLAWO GBELE AYAGBA


ORE FADAKA GAITOBA PENJU OLOWARE YO TOSHE BE GIYAN ERUN
BINA BAJE KORIKO ILE ABERE AJA GBORU AWO ADIFAFUN
LAPADE KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN IYA.

REZO: IKA DI ALALAYI NI AYAPA OLOFUN INZA LAYAUN ABEROBOKUN


IKA DI SHANGO SAHNGO ALALAYI ORUN IKA DI ORUN LOWA
OKUALEYE EKUA LOKUN AYAPA ONATOKUN EÑI AYAPA SHANGO LOWA
ESHU NI ELEGBARA OÑA EUREO ELEGBARA UMBATI
OBOLOYUN UMBATI SHANGO ARAYE NI LOKUN OBARI ASHE AÑAÑA
EUREO IKA DI OFO TOKUN AYAPA NI SHANGO OSHANLA LODERUN
OBATI ARUN ERI ÑARI EÑI AYAPA OBARI LEYEBU OMA AYAPA UMBO
IBU IKA DI SHANGO MOFORE AYE.

IKA ROSO

261
REZO: IKA ROSO IKARABOLA MONI YEYE IKARABOLA MONI IYA OMI
KESESE ADIFAFUN ORUNMILA BARABANIREGUN. BASTON ELEBO

REZO: IKA ROSUNCA KUKUTE KUKU ADIFAFUN NONICA MOGUO AUCO


LEBO EYELE AUCO LEBO.

REZO: IKA ROSO OSUN KUKUTE KUKU KUKU ADIFAFUN ONIKA MOWO
OLE LODAFUN OBATALA.

IKA JUANI

262
REZO: IKA JUANI IKA WA WA ADIFAFUN IKA ODI OFUNEJO OWUNKO,
AKUKO EYELE LEBO IKA WANI LODAFUN ORUNMILA.
LORDAFUN YALORDE ATI OMO. ANRU MARORA OBI MEYI
KAFEREFUN OLOKUN ATI ESHU.

IKA BARA

263
REZO: IKA BARA MOSHOWE YILE SHIOPE ADIFAFUN. OROBE OROBE
EKURE EYERE LEBO IKA AWO EYE OBARA ILE AWO YO ADIE LEBO
ESHU EYELE AKUKO LEBO. IKA BARA OÑI BARA LOSORDE
ORUNMILA ADIFAFUN ORUNMILA ATI OBATALA.

REZO: IKA BARA OMO BARA LOSORDE ORUNMILA ADIFAFUN


ORUNMILA, ADIFAFUN OBATALA IKA BARA IFA MOCHE YIYASE OFE
ADIFAFUN OLOKUN EKURE AICORDIE EYELE OWO MESAN TOKE
ORUNMILA IBE OKU KORIE GI LEBO AICORDIE EWO ERIN EYO
IKARODE WABARI BARA INTORI OMOLUGU OMO NI IKARODE IRE
ASGAGUN OTA ESHU ATI ORUNMILA.

REZO: IKA BARA MOSHOWE YILE SHIOPE ADIFAFUN. OROBE OROBE


EKURE EYERE LEBO IKA AWO EYE OBARA ILE AWO YO ADIE LEBO
ESHU EYELE AKUKO LEBO. IKA BARA OÑI BARA LOSORDE
ORUNMILA ADIFAFUN ORUNMILA ATI OBATALA.

REZO: MOCHOGUO YILE SHIOPE ADIFAFUN OROBE OROBE OCURE EYELE


LEBO IKA OLLO OBARA ILE ADIE LEBO ESHU EYELE AKUKO LEBO.

REZO: IKA BARA IFA MOCHE YIYESE OFE ADIFAFUN OLOKUN ECURE
AIKORDIE EYELE OWO MESAN TOKE ORUNMILA IBE EKU KORU GUI
LEBO AIKORDIE EGUO ENRIN OPOLOPO OWO.

REZO: IKA BARA ONI BARA LOSORDE ORUNMILA ADIFAFUN ORUNMILA


ADIFAFUN OBATALA.

REZO: IKA BARA OMO BARA LOSORDE ORUNMILA ADIFAFUN


ORUNMILA, ADIFAFUN OBATALA IKA BARA IFA MOCHE YIYASE OFE
ADIFAFUN OLOKUN EKURE AICORDIE EYELE OWO MESAN TOKE
ORUNMILA IBE OKU KORIE GI LEBO AICORDIE EWO ERIN EYO
IKARODE WABARI BARA INTORI OMOLUGU OMO NI IKARODE IRE
ASGAGUN OTA ESHU ATI ORUNMILA.

IKA KANA

264
REZO: IKA KANA IFA AWO OMO KANA BOGBO OMO A LAYE ELEGBARA
OFO LODE AKANA SUAYU MAMAKENA LORDAFUN ORUNMILA.

REZO: IKA KANA OLI KUN FINU ADIFAFUN ETU TUNSHERU OLOBO
EYELE LEBO OSHE ADIE EYELE LEBO.

REZO: IKA KARAN IFA ONAORDO ANARE ADIFAFUN ETU ERU UN BATIN
SHERU OLORDO UN SALOSA.

REZO: ETU MANO ASHO LOBINI OWO LA MELLO.

REZO: LA KANA LA MOFIO NOMUE LORDAFUN OBATALA BONI BA UN


JAREDA LUGUEORINI SHIGUAFUN NI SHIGUAFUN.

REZO: IKA KANA AWO IFA OMO KANA BOGBO OMO ALAYE ELEBARA OFO
LODE AKAMA SUAYU MAMAKEÑA LODAFUN ORUNMILA.

REZO: IKA KANA LOYORUN BABA IRE OMO YARE OMO ASHE IGBA
ASHE BABA BABA LAYE ORUN ITERUN OBA IKU BABA OMO LAYE
WINKOLODE OMO OFO ASGO KANFUN OSUN BILODE APAYUREO
FORIBALE OLORUN ÑAÑA KODE IFA ÑAÑA YURE ORUNMILA EBBO
EBBO ASHE ASHO TIMBELARA MALAGUIDI ORI EFUN EPO EKU EYA
AKUKO LESE EGGUNS EYEBALE ELEBO EGGUN LOYE OKANA YEBE
IKU EGGUNS IRE.

REZO: IKA KANA AWO IFA OMO KANA BOGBO OMO ALAYE ELEBARA
OFO LODE AKAMA SUAYU MAMAKEÑA LODAFUN ORUNMILA.

REZO: IKA KANA LOYORUN BABA IRE OMO YARE OMO ASHE IGBA
ASHE BABA BABA LAYE ORUN ITERUN OBA IKU BABA OMO LAYE

265
WINKOLODE OMO OFO ASGO KANFUN OSUN BILODE APAYUREO
FORIBALE OLORUN ÑAÑA KODE IFA ÑAÑA YURE ORUNMILA EBBO
EBBO ASHE ASHO TIMBELARA MALAGUIDI ORI EFUN EPO EKU
EYA AKUKO LESE EGGUNS EYEBALE ELEBO EGGUN LOYE OKANA
YEBE IKU EGGUNS IRE.

IKA OGUNDA

266
REZO: IKA OGUNDA ADIFAFUN OZAIN, AKUKO LEBO.
IKA OGUNDA ADIFAFUN ORUNMILA EURE LEBO. KIDI BOGBO BAYE
TISHE KIDI OMA ODAGUN ARUKO MEDILOGUN EYELE, IKELE,
EWEFA, OLELE, AKUKO LEBO. IFA IKA MIGUNDA IRU OMO ORUNMILA
OUN OMO OZAIN KAFEREFUN OGUN, ORUN MILA, YEMAYA ATI INLE.

REZO: IKA OGUNDA COMBI SAMI ABELE KUAO YEYE IBU LOSA
ADIFAFUN OSHUN.

SUYERE: OKUKU SA NIYEYE TO MA NI IYA OKUKU.

REZO: IKA OGUNDA OZAIN MAFEREFUN MAWA LODE LOGUE MAGUI


MAWA IGUI OZAIN ONIRE OMO OBORI BAYE OZAIN OKUNI WADA
OZAIN ABO NI BAWA IKU FARAYE IKA AYO SHANGO ROMI BAWA
AYO ROBAKUN ADERI AWO OMO OZAIN IFA KOLIKUN SHANGO IFA
KAFEREFUN OZAIN ATI ELEGBARA.

IKA OSA

267
REZO: IKA SA ADIFAFUN ORUNMILA ADIFAYOKO MATEKUN AUE
TINSHIYAORDIRE TINSHIYA AGUIKO OFI OSILE ONSHEREFA MEOFO,
OTA, EPO, EWE, OSA LEBO ORDIRE, OSA LEBO SIEBO AKIKO
OSHELE OMO EYELE, OWO, EYA, ABETA OWO.

REZO: IKA SA IFA ORUNMILA ADIFAYOKO MEDEKUN TINSHILLA QUE


TINSHILAORDIRE TINSHELLA AGUIKO OFI OSILE ONSHEREFA MEOFO
OTA EPO OSA LEBO SIEVO, ORDIREBE ESA LEBO SIOBO AKIKO
OSHELE EYELE AWO EYA EBETA OWO.

REZO: IKASA IKASA BALLEBEI IFA BABALAWO OMO ORIBOWA ONI


AWO ALLA OMO LLALLERI OYA OYA BAGUAORDUZ OBONELLI OGGUN
TIGUALLORU GOGOZORA YEIN ONIBUAGUANI OBANI SHANGO
GUEGUENIYE ONI OSHUN OMO OYA TIGUA YOROKUN INTORI ONI OYI
MOBAGUA ELEGGUA ONI YANZA.

SUYERE: OBATEKUN LAYE EGUN IBALAWO IKA SA OMO BORONIFE.

REZO: IKA SA IFA ORUNMILA ADIFAYOKO MEDEKUN TINSHILLA QUE


TINSHILAORDIRE TINSHELLA AGUIKO OFI OSILE ONSHEREFA
MEOFO OTA EPO OSA LEBO SIEVO, ORDIREBE ESA LEBO SIOBO
AKIKO OSHELE EYELE AWO EYA EBETA OWO.

REZO: ASAN PAPANILLA ORILLE UMBARRIRI UMBA ASHIMBA AWALE


ARU EREFUN ATE ADIE LEBO, S6.80.

REZO: IKASA IKASA BALLEBEI IFA BABALAWO OMO ORIBOWA ONI


AWO ALLA OMO LLALLERI OYA OYA BAGUAORDUZ OBONELLI OGGUN
TIGUALLORU GOGOZORA YEIN ONIBUAGUANI OBANI SHANGO

268
GUEGUENIYE ONI OSHUN OMO OYA TIGUA YOROKUN INTORI ONI OYI
MOBAGUA ELEGGUA ONI YANZA.

REZO: IKA SA IFA ORUNMILA ADIFAYOKO IRE UMBO ILE AKUKO


OKAN SHONSHON, OSIADIE OKAN SHONSHON ELEBO.

REZO: IKA SA ORI TURE RULU OTUPON EMEYELE AFADI ABA TINSHE
OMO OLU ODA OSA ORI TURUFAN OMA LERI ADIFAFUN KUAKETE
TINSHE OMO OLOBO OMA YEYE OFORI BERE BERE RILE UNYEN
OSHON KELE KELE AWO ADIFAFUN ORUNMILA EURE KODA WADA
IYESA SI MAMU LAWARA EURE.

REZO: IFA NI KAFEREFUN SHANGO, ODUDUWA ATI OZAIN. LODAFUN


EGGUN.

IKA TRUPON

269
REZO: IKA TRUPON KUKUTE KUKU ADIFAFUN ORUNMILA, ADIFAFUN
OLA NIKA, EYELE LEBO. ERU INGUIN ASHO INKI INLA
UMBEYA MARORA ENIBI INKA BUTILA KAFEREFUN SHANGO ATI
YEMAYA.
KAFEREFUN YEMAYA, KAFEREFUN SHANGO.

REZO: ADIFAFUN OBINI IYA OBO ORUBA INA OPOLOPO OFIKALE


TRUPON INDOKO YEMAYA ASESU FOTIFO OFIKALE LOBI ONIGUN
ABE OSHIBIRI ABI OWO FUN NI ORUNBI OGBE ISHU OGGUN AYIFO
ONYON OFIKALE KOPEKI PUPO AÑARI LEBO ALARO LEBO OSUN
LEBO OSHE ABIOMONIBA OGE YEMAYA IKU LODO ONIBODE INDOKO.

SUYERE: IYA OLO OBO ORUBO UNLO ADE ODO MAPON.

REZO: ADIFAFUN OBINI IYA OBO ORUBA INA OPOLOPO OFIKALE


TRUPON INDOKO YEMAYA ASESU FOTIFO OFIKALE LOBI ONIGUN
ABE OSHIBIRI ABI OWO FUN NI ORUNBI OGBE ISHU OGGUN AYIFO
ONYON OFIKALE KOPEKI PUPO AÑARI LEBO ALARO LEBO OSUN
LEBO OSHE ABIOMONIBA OGE YEMAYA IKU LODO ONIBODE INDOKO.

SUYERE: IYA OLO OBO ORUBO UNLO ADE ODO MAPON.

IKA OTURA

270
REZO: IKA FOGUERO KOMBU KUMBO ADIFAFUN OÑI BINI EYELE LEBO
KAFEREFUN OYA, ALA ATI OLORUN.

REZO: AWO AKUARORO OMOBELE OLORUN EYOBIOCHE INLE KEREKERE


OBAYE OLORUN ATEON AKUARORO ARUN EKOKAN BIYE ETIKU SARA
AWO BUYOKO ABALELE IFA OMO ADEBI AYE OLOFIN BOGBO ASHE
OLORUN OGBA ERUN ONI KAYE ODUDUWA OMO OLOFIN LEKUN OMO
OWO IFA OBI OGO ORUN IFA NI KAFEREFUN OLORUN.

REZO: ADIFAFUN APOHORO AMOFA MEYE KERE LARIN OBAYE OGBA


LELE APOHORO ENI ORUN OKOKAN LERIN OFU ARUN TOKU SARA
BUYOKO VERA LODI OFO ODARA OMOFA EBBO ODODA LODAFUN
ORUNMILA.

REZO: IFA FOLGUERO ILE OBANI BOKUN OKUE ANALARE LOYE AFEFE
OGUEDE, EYA ORUN OSA OSA FOLGUERO OYA BEWAO OMO
OBONISHE AWO NIYERE AWO IKA IFA FOLGUERO ERI LAYE ERI
LOKUN IYA LOKUN SEWERE.

REZO: IKA KUARO ABEYENIFU ANIBOSHE OYA INA BOSHE LODE BEWE
NI BOSHE BABA KUELE YEKUN IYANI OBONI BOSHE OINO
AYEYELE NI IFA OMO WENWEYO OLORUN ASHE BONI LAYE OMO
MAYIRE AWO ENI IFA AWO LAYE OINA.

REZO: AWO AKUARORO OMOBELE OLORUN EYOBIOCHE INLE KEREKERE


OBAYE OLORUN ATEON AKUARORO ARUN EKOKAN BIYE ETIKU SARA
AWO BUYOKO ABALELE IFA OMO ADEBI AYE OLOFIN BOGBO ASHE
OLORUN OGBA ERUN ONI KAYE ODUDUWA OMO OLOFIN LEKUN OMO
OWO IFA OBI OGO ORUN IFA NI KAFEREFUN OLORUN.

REZO: ADIFAFUN APOHORO AMOFA MEYE KERE LARIN OBAYE OGBA


LELE APOHORO ENI ORUN OKOKAN LERIN OFU ARUN TOKU SARA

271
BUYOKO VERA LODI OFO ODARA OMOFA EBBO ODODA LODAFUN
ORUNMILA.

REZO: IFA FOLGUERO ILE OBANI BOKUN OKUE ANALARE LOYE AFEFE
OGUEDE, EYA ORUN OSA OSA FOLGUERO OYA BEWAO OMO
OBONISHE AWO NIYERE AWO IKA IFA FOLGUERO ERI LAYE ERI
LOKUN IYA LOKUN SEWERE.

REZO: IKA KUARO ABEYENIFU ANIBOSHE OYA INA BOSHE LODE BEWE
NI BOSHE BABA KUELE YEKUN IYANI OBONI BOSHE OINO
AYEYELE NI IFA OMO WENWEYO OLORUN ASHE BONI LAYE OMO MAYIRE
AWO ENI IFA AWO LAYE OINA.

IKA IRETE

272
REZO: IKA RETE OMO OLUCHE OMA ILEKE KIRI KIRI BANLA ABANIYE
BATITU EURE, EYELE LEBO, KAFEREFUN SHANGO. OGUN ATI
OLOFIN. MAFEREFUN YALORDE ATI OLOKUN.

REZO: IKA RETE OMO OLUCHE OMA ILEKE KIRI KIRI BANLA ABANIYE
BATITU EURE, EYELE LEBO, KAFEREFUN SHANGO. OGUN ATI
OLOFIN. MAFEREFUN YALORDE ATI OLOKUN.

REZO: IKA RETE IKA ERI AWO AVILE ALMOVA ORI SHANGO, IFA
OWO MATUMBAO MAFARAWO KUMAOSA MONI IFA LOSHEERI OFINA
YEYE AWO OMO NIRO IFA ODDUN LAYEO AWORI OFOYU AWO IFA
LODUN BIFARUN UNTEFA AWO ODARA ADELE OTUN NI ADELE OSIN
AWO OSIN ASHE WELE SHIWELE IFA LODUN KOMO LAYE ORO
KANSUOKO AGBA INLE IFA OMA YENI AWO IFA LODUN ERA
UNTEFA LODAFUN SHANGO KAFEREFUN ORUNMILA, OLOKUN OFO
TOSHU ADELE OLAYE.

REZO: IKA RETE IKA ERI AWO AVILE ALMOVA ORI SHANGO, IFA
OWO MATUMBAO MAFARAWO KUMAOSA MONI IFA LOSHEERI OFINA
YEYE AWO OMO NIRO IFA ODDUN LAYEO AWORI OFOYU AWO IFA
LODUN BIFARUN UNTEFA AWO ODARA ADELE OTUN NI ADELE
OSIN AWO OSIN ASHE WELE SHIWELE IFA LODUN KOMO LAYE ORO
KANSUOKO AGBA INLE IFA OMA YENI AWO IFA LODUN ERA
UNTEFA LODAFUN SHANGO KAFEREFUN ORUNMILA, OLOKUN OFO
TOSHU ADELE OLAYE.

REZO: IKA RETE OZAIN BAWE BIMOSHEKUN EYEBI SHERAWE


OSHINSHIN OZAIN, OLOFIN OWADEWO OLOFIN OMO OSUNIMI
EWE BELEKUN OZAIN OMO YEKUN ASHO FUN FUN OROLU AGBA KILE
OLOFIN IKAWAYETE OMO OSHA IFA MAYEKUN OBORI NIFA AWO
IKAWAYATE IKA EWE IRETE MOYUN IFA OLOFIN AYAKALE ERAN
ARALOGUN OLOFIN GBOGBO OMO NIFA OSHE AIBOWOFUN AREWOSHE
OZAIN AWO IKAWAYATE LODAFUN OZAIN KAFEREFUN OLOFIN.

REZO: IKA RETE AWO EYA BOMU ADIFAFUN OLOFIN ATI SHANGO
ONIDOLAYE AWO ORI MOBARE IKA RETE INISHE ENI EYIGBA
OFEDE EYA ORUN, EYA ONIRE OBA ORUN AYAMORA KUENI OKUNI

273
ELEYA BI EYA BASUN EYA MORA AFIYE SHANGO EBEYA NI
EYA KUETO NI OSHE GBOGBO ONI TITUNDE EYA TITUN AWO INUN
IRE YEMAYA ODADA AYE BABA BONI EGGUN ADEYA AWO LODAFUN
ORUNMILA.

REZO: IKA RETE OYA ABORI MESAN ADIFAFUN OBA KELETU EGGUN
OLOYE OMODORUN INLE KIYA EFUFU LELE LOJUN ORUN OKAN NANI
ABERE IKUBALELE OLUO POPO ABORI EGGUN SHANGO LOKO
IYANZAN LAYA IKA RETE OSHA OYU AWO IFAROBI OSHE OBOLE
IRE YEMAYA ALAKANI SHANGO OYA OYISHE OBINI SHANGO
AKARAYE ORUN ONIFAYE LODAFUN ORUNMILA LODAFUN IGI.

IKA SHE

274
REZO: IKA SHE NINSHE IKA MIRU KIRI IKA MU KIRI ADIFAFUN
ORUNMILA MIOPEYE OWUNKO, AGUTAN LEBO.

REZO: IKA BELA LOMIKA ETONTO GOMOGO EWI ABUNKATO OSINTO


OSIN IKA KOLOYU OBITA MOLOBU AKAKUNMBELE IKA BELA BOGBO
ENIFA AWO LODAFUN IKU EMIRO KAFEREFUN EGGUN.

REZO: IKA SHE NINSHE IKA MIRU KIRI IKA MU KIRI ADIFAFUN
ORUNMILA MIOPEYE OWUNKO, AGUTAN LEBO.

SUYERE: IKA KOLOJU IKA KOLOJU ADIFAFUN DADA AWO IFA IKA
KOLOJU.

REZO: IKA BELA LOMIKA ETONTO GOMOGO EWI ABUNKATO OSINTO


OSIN IKA KOLOYU OBITA MOLOBU AKAKUNMBELE IKA BELA BOGBO
ENIFA AWO LODAFUN IKU EMIRO KAFEREFUN EGGUN. EBBO: AKUKO,
EYELE , OU DUN DUN, PUPUA ATI FUN FUN, MEDIDAS DE LOS CINCO
DEDOS DE LA MANO DERECHA Y DEL PIE DERECHO Y GBOGBO
TENUNYEN.

SUYERE: IKA KOLOJU IKA KOLOJU ADIFAFUN DADA AWO IFA IKA
KOLOJU.

IKA FUN

275
REZO: IKA FUN LORONI KIYATE ADIFAFUN ABIREGUN AKUKO EYELE
LEBO KAFEREFUN OBATALA.

REZO: IKA FUN LORONI KIYATE ADIFAFUN ABIREGUN AKUKO EYELE


LEBO KAFEREFUN OBATALA.

REZO: IKA FUN ADIFAFUN ESHU LORUGBO OUNKO LAYE KAFURETE


VILE ADIFAFUN OBATALA.

REZO: ONIRE IFA GUI. KAFEREFUN YALORDE, ESHU, ORUNLA,


YANZA Y OBATALA.

REZO: IFANI KAFEREFUN OLOFIN. KAFEREFUN ALA, ELEGBA,


ORUNMILA, OGGUN.

REZO: IKA FUN KAFUN ONI BABALAWO, ADIFAFUN EDU, OWOYI


ELESE ILU OMO ANIKE EDU KONIGBO ABEN IÑA IFA EYELE
ELEGBO.

REZO: BIFUN BOBORONI IFA KAFEREFUN OZAIN IKA MAFUNBO ONI


OYI OYI OLLA ILEFUN WA ENI LE ONILE IKA ADIFAFUN
ORUNMILA, AROYO IFA ONI OSHUN AWO OBBALOSO OLLA
KAFEREFUN AFEFE.

REZO: IKA FUN ADIFAFUN ESHU LORUGBO OUNKO LAYE KAFURETE


VILE ADIFAFUN OBATALA.

REZO: ONIRE IFA GUI. KAFEREFUN YALORDE, ESHU, ORUNLA,


YANZA Y OBATALA.

276
REZO: IFANI KAFEREFUN OLOFIN. KAFEREFUN ALA, ELEGBA,
ORUNMILA, OGGUN.

REZO: IKA FUN ADIFAFUN ESHU LORUGBO OUNKO LAYE KAFURETE


VILE ADIFAFUN OBATALA.

REZO: IKA FUN KAFUN ONI BABALAWO, ADIFAFUN EDU, OWOYI


ELESE ILU OMO ANIKE EDU KONIGBO ABEN IÑA IFA EYELE LEBO.

REZO: BIFUN BOBORONI IFA KAFEREFUN OZAIN IKA MAFUNBO ONI


OYI OYI OLLA ILEFUN WA ENI LE ONILE IKA ADIFAFUN
ORUNMILA, AROYO IFA ONI OSHUN AWO OBBALOSO OLLA
KAFEREFUN AFEFE.

+++

OTRUPON MEYI

277
REZO: OBORO NI SHORO OLOGUON NIFEDERE NISHORO OWO ONI
FEDERE AUN BABALAWO LODIFAFUN TOCUTU KUTU NISHORO OGGUN.

REZO: OLORO TOROSHE ENI LAY SHORO

REZO:
ODI OLEKERU KURU ODI ELEKURE KURU EÑI EÑI LAWO ADENI
LAWO EÑI EÑI LAWO ADONI LAWO, EKU MENI KI EKUN MAPAREWE

REZO: OTRUPO MEYI OGORO NICHORO LEGUON NIFADERE NI CHODO


OCU ONI FADERE BABALAWO TEDINFUNTECUTUTO CUTU ACHORO
EKU.

REZO: OLORO TOROCHE ADIFAFUN EKUO. OTORO TOROCHE EÑI LAY


CHORO ISI OLOLAN NINCHORO OLOBAN IFA DERE NINCHORO EGGUN
AQUILIPIDE AWO EÑI BANA LOTE IFA DERE NI IFA OLUWO
GUAMI OYUGBONA GUAMI.

REZO: OLDOGAN NICHORO ALOGUAN IFA DIRE CHOCHOLOGUO ONI


BABALAWO ADAFUN TECUTU CUTU DIGUE LACHORO SECUN
IGUILA ABERE MOCAN DUDUN TUNTUN AIKORDIE OCU EYA EBETA
AWO.

REZO: OLORO TOROCHE EÑI LAICHERO ISIA LOBAN NINCHORO ECUN


OGUILIPELE OWO EÑI LONA IFA DERE NIFA OLUO BAMI
OLLUBONA BANI.

REZO: QUERECHETE OWO LADAFUN NIPA PO ADIFAFUN INLE NIPAPO


KERE KERE NIPAPO KERE KERE NIPAO KITILLO ARO.

REZO: BABA OTRUPON MEYI OLOROTO ROCHE EÑI LACHORO RIOLEBAN


NICHORO OLOBAN IFA DEREGUN CHORO OCUN OQUI LIPELE AWO
EBANA LOTE IFA DERENIFA LON OLUE BAMI OYUGBONA BAMI
ORUNMILA ONI OSADIO MACHABA LOGUO OKU LOGUO OKU LOGUO ERIN

278
IBABA LODAFUN AGUN GUN OCOCO LODAFUN ORU CHAORDE BAMBA
LODAFUN BARA LOMIREGUN ONI BAMBA LODAFUN BARA LODAFUN
BARA LOMIREGUN ONI BAMBA LODAFUN BATRA LOMIREGUN ONI
BAMBA LOGUEREGUEN CHAGUE BAMBA LEGUEREGUEN CHAGUO.

SUYERE: OÑIÑI LAISHORO OÑIO


OÑIÑI LAISHORO OÑIO
OÑI FEKUN LAISHORO EKUN
OÑIÑI LAISHORO OÑIO.

REZO: BABA ADIFAFUN EGGUN, ONIQUE EGGUN ORUBO ABOLERO


AJERE ABAKO NILE ADIFAFUN IDADERE BATINLOBA IKU SHORE
ABERE MESAN AWO EFUN EURE ADIE MERI OKITI KUELE AWO
EBANLA LOTE IGADERE ILE OBATALA NIFA OIN NI OLORO
TOROSEINALE AKUKO EYELE AYAPA LEBO.

REZO: META AGBA OLOFIN ORUNMILA OBATE IYA KAYE OMO ELEGBA
ORI OBAIN KOKO INA KALETE SIYA ADIFANFUN OLOGBO IYAFA
ELEGBA TUNWA ARAMISHE ADIFAFUN OTRUPON MEYI NANA AGBA
ORI ADIFAFUN OKEEY OMO SHOWO EGGUN OSHA KALE AYE EGGUN
MODUN NAINA OMO TUTO LORDAFUN IYAFA KAFEREFUN OLOFIN.

OTRUPON LOGBE

279
REZO: OTROPUN BEKONWA APUPA ADIFAFUN SHANGO KUKUTO KUKU
ADIFAFUN ALUN OLOYE TINSHOMA OLOFIN EYELE LEBO.
ADIFAFUN IBAN AYAPA AKUKO LEBO. KUAGEFE LELE KOFELE ADO
YU OMIGUN ADIFAFUN RERE AWO EURE LEBO, EYELE LEBO.
GODO GODO MUA MOFIN KAYA MOFIN KAYA MOFIN KAYA.

“yo me toco el pecho por shango como el se lo toco por mi”

REZO: APUPA APALA ADIFAFUN SHANGO KUKUTE KUKU ADIFAFUN


ALULOLOYE TINCHOMA OLOFIN EYELE LEBO ADIFAFUN IBAN AYAPA
AKUKO LEBO ORUNMILA FEFE LELE KOFELE ADOLLU OMIQUI
ADIFAFUN RERE AQUE LEBO EYELE LEBO ABO. OTRUPO OGBE PONLA
SE SESE.

REZO: APUPAPALA ADIFAFUN SHANGO KUKUTE KUKU ADIFAFUN ALU


OLOLOYE TINCHOMA OLOFIN EYELE LEBO ADIFAFUN IBAN AYAPA
AKUKO LEBO OBE LOBE OGGUN NIAFEFE LELE COFELE ODOYU OMIKI
ADIFAFUN RERE AGUE EURE EYELE LEBO ABO.
OTRUPO OGBE PONLA SE SESE.

SUYERE:
“ KOKO AGBANI
SOKUT KOKO”.

REZO AL TAMBOR PARA PRESENTAR:


AÑA IGI TODOWO AÑA OGA ILU PITIN SHOWO ONIBARA BEYEGBE
ONI BEYEGBE OKAN AÑA IBORU, OKAN AÑA IBOYA, OKAN AÑA
IBOSHISHE OMO LAKIYO IFA LASHE ONI TEMU TERE OMU BARA, ONI
BARA, ONI BARA BEYEGBE AYUGBA OSAWO IWORIWO OBINI IKU.
AYUGBA LA DUKUE FOL ONI MODI AYUGBA OBA, AYUGBA ARUN,
AYUGBA GBOGBO OLUWO OLUFA ITON BENISALE KOMAYEPO KOMAYEPO
KOMAWAO WAYEWE OLOFIN OGBE EKUE BURUKU KOLOYUE.

SUYERE: KOKO AWANI SOKUT KOKO.

REZO: ABONIESHIO ONINABILEO NIBE NIBE ONI OLUWO NI OLE


OBADE ABAKAN ALA MEYI ABO AUN ADOKO ABO UNSHINSHE OBA

280
YEUN YARDRIDI DIESAYE ABO MOTIGUI AKOREDA OLORO DODIESON
MAYE MAYE ESUE GUEN MUSHI OBANIKE SHILEKUN ERUN OBA NULETI
KULUKULU ASISI MIGUINI.

REZO: ADAFAN BAUNLLAPA COUBO (AKUKO ETU OBI ORI EFUN ABAN
OWO LA MEFA) BERU OBEUN OLEN FIRUBO OLOBELOFIN
APAGUN OLOSOCO ORI BUN OLON OPAGUA OBADIDE AUN OSARE
BANLAO TESEFUNOUN ALLA QUNGUN MALLA AUN GUN OLOQUO IBA
OLESE OPADE DURO OBADE ETUSOLO AUN SALO DIEBO ONI ORUBO
ONICHARO TIENE QUE OBORI.

REZO: ADIFAFUN AWO ARERE NI AWO OLUWOYERE OBA AKABABA INLE


NI ISOWI EMIYEYE KUMBEWA YALORDE OBINI BURUKU SHOLA NI
IGUI ABAILA ESHU ALESHUYADE OBOYUTE MOWA LELE OTRUPO
BEKONWA EGUNGUN BABRI NI SHANGO LABE LERI OFO NI UNLO
AYERE YEMAYA INLE NI AKARABA INLE LODAFUN ORUNMILA
KAFEREFUN EGGUN KAFEREFUN SHANGO KAFEREFUN ESHU.

REZO: ADIFAFUN ORUMBOTI AWO TINSHAWO YOBI NI ESHU LALU


ORISHAOKO OBARA NIREGUN IGUI ARAGBA WAYEMI ORUN
ABOROTELA ODEDE ORUN EGGUN AFEFE LAYE OMO ORISHAOKO OMO
OLOFIN ODARA SHANGO IRONKO LAYE EGGUN MOWA YA DE MOWAYE
IMAWOLORISHA OBIRIKITI LEWOLE KOSIARETO BABAMI ILE ONA
BOGBO ORISHA EWE LELE SHANGO MOKULAYE UMBO ILE OFE
OFEKUAN ORISHAOKO OSODE AWO FUSI ODO BABA OGODO OBA
WAMALE OSHA LODAFUN ORISHAOKO.

REZO: AWO ITANA IYA OKETE ENI TOKU IMOYO KOMURE OYO ÑAÑA
TORI BORU LAYE INLE OMO OYU OKUN AYE MALOKUO EKETE BAYI
NIWARU OBA IFA NILE OTRUPO OMA IFA ADIFAFUN PODA
ADIFAFUN FESE KOTO ILU ENI TOBASHE OMO IFA NIREFUN ADE
ILU GBOGBO IMOYO AFE EKUTE BARATIYE OTRUPON OGBE AWO POLA
EGGUN OMO IFA OMO OLOFIN BEKE LONE EÑAJUN OKAN ORIMI

281
AFERE ASAKALEKE AWANI MOYUGBA AWO ILU IBAMI OMATUN OMA
ESE ILU, ABAMISHE FUMI OMO OMONIMI ADIFAFUN OLOFIN
ADIFAFUN ILU.

REZO: OBA ALAÑA OLOSA IYIN ONI SHANGO MORI ASHIRI EBURA
OBANIADA OFO EDUN ARA OBE ODO ATI ARA ILU OBANI LE ORUN
ONI SHANGO IKU INSORO ANA IKU LODAFUN AÑA KAFEREFUN
ORUNMILA.

SUYERE: OBANIKU OBANIKU ARA ILU UNSORO.

OTRUPON YEKU

282
REZO: OTRUPON YEKU OYEKUKE IKU YEYE ADIFAFUN IROKO.

REZO: OTRUPO YEKUN OTRUPON YEKU YEKU YEKU YEKU YEKU


YEKUIDI AKOKO ORDIFA OCHACO TOLOSILE ORUBO EYELE
ABENEFANECU EYA EPO EBETA OWO.

REZO: EÑA EÑA QUIÑA ADIFAFUN COLE TINTO IBOMECAN ABO LEBO
OCHUBULORIGUO ADIFAFUN OLU BIYI EYELE LEBO AKUKO OWUNKO
LEBO.

REZO: AKUKO ODIFA SHAOKO TOBO SILE AKUKO EYELE AIBONCHA


CASCARA DE MANI, KAFEREFUN SHANGO, OBATALA Y OGGUN.

REZO: OTRUPO YEKUN OTROKON YEKUN YEKU YEKU IDI AKUKO O


ORDIFA OCHA OKOTO LOSILEORABO EYELE ABANEFAN EKU EYA
EPO EBEFA OWO.

REZO: EÑA EÑA QUINA ADIFAFUN KOLE TINLO IBOMECANABO LEBO


OCHU BULORIGUE ADIFAFUN OLU BILLI EYELE LEBO AKUKO LEBO.

REZO: AKUKO EDI FA CHACO TOBOSILE AKUKO EYELE AIBONCHA


CASCARA DE MANI KAFEREFUN SHANGO OBATALA Y OGGUN.

REZO: OTRUPON OYEKUN BATUTO BABA OSHERI BAGUA ABORI ABINI


NI OBINI QUEYERE QUE NI LEKUN NI OZUN OKUNI AGUAMIRE
OBINI ALELE YEYENI AWO AWO BEYEKUN O BOGUANIRE AWO OBANI
IRA ILE BORIBOGARA ABINI AWO ABORAR MARQUERE EÑI OSUN
FATETI AWO IFA KAFEREFUN OYA, SHANGO, OZAIN, ELEGBA.

REZO: OTRUPO YEKU OTRUPO YEKU IBI ACESO ORDIFA ECHASO


OKATOLO SILERUBO EYELE ABANEFAN EKU EYA EÑEKIÑA
ADIFAFUN KULE TIALO IBOMEKALO LEBO SEBO SELERI
ADIFAFUN LUE BIYI EYELELE LEBO ADIE FA SHAOKO

283
TOBOSILE AKUKO CASCARA DE MANI KAFEREFUN SHANGO
OBATALA ATI OGGUN.

OTRUPON IWORI

284
REZO: OTRUPO ADAWENE FUN ALABE TISAYE AWO IPOMEGA GUIDA
MEFA ADIFAFUN BABA OLOYO LEBO EYELE AKUKO LEBO.
OTRUPON WORI IRE ADAKINO ADIFAFUN IWORI IRE ADAKINO.

REZO: OTRUPON DAQUENE COLLO BABA EYAYE OGGUN LOGUO OGGUN


MOPO LOPO CUCU ADIE FUN FUN ALABE TISALLO OBANICU ARE
ECURU EYELE LEBO ABEYO OWO IPO MEFA GUIDA MEFA ADIFAFUN
BABA OLOYO AKUKO LEBO EYELE LEBO.
OTRUPAN WORI IFA HERDOQUINO.

REZO: OTRUPON DAQUEÑE COLLO BABA EYELE OGUN LOGUO OGGUN


LOPO KUKU ADIE FUN FUN ALABE TISALLO OBANIGUARE EKURE
EYELE LEBO ELLO OBA NIKU ARE EKURE EYELE LEBO EBEYO OWO
IPO MOFA GUIDA MEFA ADIFAFUN BABA OLOLLO EUKO LEBO AUKO
LEBO.
MAFEREFUN WORI IFA ADAQUINO.
ADIFAFUN OYA DELLERE LLO OBARI GUA ORO OGUN LOGUO.

SUYERE DE OPARALDO:
“OYA LELE ORAN SARAYENYE OYA LELE OUN OBBUN IKU UNLO”.

REZO: OTRUPON ADAWEÑE IYAFIN IKU OSHA EWE MADE MAYO OMO
OBATALA OBANLA LAYE OLOFIN MAYO OKABEYAWO ODUDUWA AWO EYO
OBANI IKU OMO ALAWARA OMO DOYE MESAN LEBO. UNYEN OBI LELE
IKU ADIE ITANA OYA ILEKE LELEO BORI LELEO ILEKE BOWASHE
ADIFAFUN DOYE IFA NI KAFEREFUN ANSAN.

OTRUPON ODI

285
REZO: OTRUPON DI TAYEEN NINS HAWE AYE NI KANLE KEME
ADIFAFUN OYEKE ARERE ADIE LEBO, AKUKO LEBO, ADIFAFUN
ORUNMILA, AKUKO, EÑI ADIE, ABO LEBO. OTRUPON DI IFA
KEYE LE NINSHAWO AYE NI KINI AUN EYE ASIE EYEKO ABEBOADIE,
ABOTA EWE LEBO. ARIRNI ELESAKAN OGUN.

REZO: KALLEUN NINCHAGUO ELLE NI CANLE COMO ADIFAFUN OLLOCO


EYELE ADIE LEBO AKUKO ADIFAFUN ORUNMILA OUNKO ADIE ABO
OUNKO LEBO.

REZO: OTRUPO DI IFA CALLO LENINCHAGUO ALLE NI QUINI A OLLE


ASIA OLLOCO ABEBOARDIE EBETA OWO OWO. ARINI ELESECAN OGGUN.

OTRUPON IROSO

286
REZO: OTRUPON KOSO AKO ANEYE KOMADO ADIFAFUN LADUTA EYELE
OGUEDE LEBO. AKUKO, EYELE LEBO. KAFEREFUN SHANGO
OBATALA ATI ORUNMILA.

REZO: OTRUPON ROSO IFA ARANI MOLE BIAN QUELLI QUELI HIBI
ECHIN SURO KUTA NI CASA IROSO MULEI TORI AYA KUKUA
ORCININCAN KUKUA AIKORDIE EBELLO OWO.

REZO: AKO LE YOKO MADO ADIFAFUN LADO TA EYELE OGUEDE LEBO


AKUKO EYELE LEBO KAFEREFUN SHANGO, OBATALA Y ORUNMILA.

REZO: OTRUPON ROSO IFA ARANI MOLE BINA ORO QUELLI IBI
ECHIN CUTA NI CASA IROSO MULEI TORI ALLA KUKUA
ORONICAN CUCUA AIKORDIE EBELLO OWO.LODAFUN OBATALA LODAFUN
OBITASA LODAFUN OGGUN.

REZO: ADIFAFUN YEMAYA OKUTE ICHORL CHON UMBOWADIYE LOBI


ARA OFIKALE TRUPON ADA KUKUTE ADIFAFUN OGGUN AYABA OMI
MAYAFRA LODAFUN ORUNMILA.

REZO: OTRUPON OKOSUN WELE NI IFA EYELE KUESUNWELE SHANGO


AWO WASA EGGUN IGUI OWELE YEMAYA DIDE OBONI INA SHANGO
META AYE EYE NIWA AKUKO OBBI LAYERU IRE ARIKU BABAWA
OMI MAYAFERA OMODUN BINIBOSHE AWO MEYUN OMASHENIFA ODA
BI BORU SHANGO KAFEREFUN ORUNMILA LORDAFUN YEMAYA.

OTRUPON JUANI

287
REZO: OTRUPON ÑAO DONI MIDI SHENIMUNI OTA KEKE ORUNMILA
OLODAFUN ODE, AKUKO, EYELE, ADIE LEBO.

REZO: OTRUPO WANIDE NI MODI MIDI CHENIMUNI QUINCHE OTA QUE


QUE ORUNMILA LODAFUN ADIE ORUBO AKUKO YARAKO OTA META
EKU EYA EBEFA OWO.

REZO: ONI ONINININI ATENICOSIERE ONI ATENICOGUON ALLEN


KOLOKOLO OMUCHUBU LODE.

REZO: OTRUPO JUANIDE NIMODI MIDI CHENIMUNI QUINCHE OTA QUE


QUE ORUMILA OLORDAFUN ORDE EBBO AKUKO EYELE ABEBOARDIE MEYI
OTA META EBEFA OWO.

REZO: ONI ONININI ONI ANTENI OPOJOERE ONIONTINI CORBON


ALLAN KOLO OFEQUI TOGUERE OWO.

REZO: ONI IMBENU ODA REGURE CAIBODO CHEOUON CHEGUON ETU.

REZO: IRENIFA IFA NI KAFEREFUN ESHU, KAFEREFUN OBATALA. NI


MODI NI DI CHENI QUIN CHE OTA GUEGUE NI ORUNMILA
OLORDAFUN ORDE EBBO AKUKO EYELE ABEBOADIE MEYI OTA META
EBETA OWO.

REZO: NARE RIFA MOLALA NI ABA ORISHAOKO MOLALA EYUN KOKOLE


ELEGBA OUNKO BOGBO INIYE AUN BABA YI YOYOZUN OBAIKU MOCHE
BOBOSHE NORUN NOWA ISHU IFA AYE TENE OUNYEN BOGBO
TENUYEN ESHU SHU INLE OBANI BARA IFA KAFEREFUN OSHUN,
ELEGBA, ORISHAOKO.

OTRUPON BARA

288
REZO: OTRUPON OBARA IFE EYUQUELE KAÑUA EKU EÑI LODAFUN
ORUNMILA LUBA ONLE ILE ONIFE EYE EYA LUDENBEN
OKARA INGARA OKAYI AUN BARIN AYE OBE LODA KAFEREFUN
ORISHAOKO, SHANGO, ORUNMILA ATI OGGUN.

REZO: FAKUYA ESA FAKUYE GUERE BA ESHU ERE LIMO TIMO ISA
LUEYE ARAMETE ORISHAOKO SELU ERU BABA LADE OGUE SILUFU
AYE.

OTRUPON KANA

289
REZO: OTRUPON KANA CARAN OTRUPON OLOKARAN GUINI BEDI
OCHICA TEÑE COBE ACHE ARAI BATA A UN BABALAWO
LODAFUN CUOBA TIORA OIBO LERI.

REZO: IFA AGUI GUASI OMINI GUASA OCHI BOLENE EYA META AWO
AGUI GUASU ORUBO EYE OCHERE AIKORDIE EYELE MEYI OWO LA
MELLO.

REZO: ONI ODO NINCHA OBA ADIFAFUN ADEPERIOLLUPAN AKUKO


LEBO YARAKO OLOMBOBO APURATAN ACARAN OKARA KINIBO BIGUN
MORE LOLA KAKOYE QUIBABA ADIFAFUN AURA ENICAN IMBO
CITOBA EYELE LEBO AKUKO EYELE LEBO.

REZO: IFA AGUI GUASI OMINI GUASA OCHI BOLENE ASA META AWO
AGUI GUASU ORUBO ELLEOCHERE AIKORDIE EYELE MEYI OWO LA
MELLE.

REZO: OTRUPON KANA CARAN OTRUPON GUINI BEDI OCHICA TEÑE


COBE ACHE ARAI BATA A UN BABALAWO LODAFUN CUOBA TIORA
OIBO LERI.

REZO: OTRUPON KANA (UN GUIRO GUANO IYEFA PRONTO SE RIEGA


ELLE).

REZO: AGGAYU ABANILE ADO SHAGA KAKAFO OZAIN ULOPARODA


ELEGBA UMBO WATLE AWO ORUNMILA INSODE NIFA SOTISHE DEDE
AWANTOLOKUN KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN FIFETO, ADIFAFUN
OGGUN.

SUYERE:
“ TARIFA FIFETO IBAROTA FIFETO FIFETO AWO FIFETO OMO
FIFETO ARIKU BABAGUA SOTISHE AWO FIFETO IFA “

290
REZO: OTRUPON KANA ADIFAFUN ADE, ADIFAFUN ETU, IFA NI
KAFEREFUN ORUMILA.

REZO: JEKUA OGGUN IRE NIKAN. OTRUPON KANA OGGUN LONI AWO
BORI BALERU IFA IBI TOGU UNYEN EKODI ENI OKUA OMO
ALIGBORAN ELEGBA LAFERAYE OGGUN ILE FIYEME OGGUN LOLA
MOBUSUN ATITI IFA ONILE OGGUN LOWO OYELE IFA NI ABAORI
OGUELEMU OZAIN IFA NI KAFEREFUN ELEGBA. ORUNMILA FORE AYE

OTRUPON OGUNDA

291
REZO: OTRUPON ANGUEDE OBINI KAN LENLE, OBINI OKUNI LOFE OPA
EKO UMBO MAFEREFUN ORUNMILA ATI YALORDE.LODAFUN OGGUN ATI
OBINI.

REZO: OTRUPON ANGUEDE OBINI KAN LONIO OCLINI OCU OMHE


AIKORDIE YARAKO OTA EBETA OWO.

REZO: OTRUPON OGUNDA OTRUPAN GUEDE MOLE MOLEDE TAPA OMADA


ITAQUITI CORIRODI ADIFAFUN CHARA TINCHOBINI ORICHA EYELE
AKUKO ANGUEDE OBINI CAN LONLO OBINI OCUNI LOFE OCUA OCO
OMBO. MAFEREFUN ORUMILA, MAFEREFUN YALORDE.

REZO: OTRUPON ANGUEDE OBINI KAN LONIO OCLINI OCU OMHE


AIKORDIE YARAKO OTA EBETA OWO.

REZO: OTRUPON ANGUEDE, OTRUPON ANGUEDE OGUNDA GOO, IFA


INTORI IKU.

OTRUPON OSA

292
REZO: OTRUPON SA OFUN ELERUKO EYE ARO KELOSO AKITI LEGBO
ABIVE MALA MALA ADIFAFUN LOKO TINSHOMA ORISHA KIRIN AUNI
SHESHUN OFIDAN EYELE LEBO. KAFEREFUN OMEFA, ORUNMILA ATI
ESHU.

REZO: OFUN OBORUKO OYO ARO KOLESE AKITILEBO ABIYA MALA


ADIFAFUN LOKOTINSHOMA ORISHA KIRIN OSHAKUN OFIKANEYELE LEBO
KAFEREFUN OMOFA ORUNMILA ESHU.

OTRUPON IKA

293
REZO: OTRUPON KA OTRUPANDO OTRUPANKO ADIFAFUN ANA OMO
OGGUN KE AKUKO LEBO. KE OTRUPANKA ADIFAFUN OBA OWUNKO.
AKUKO LEBO. OTRUPON KA LODAFUN OGGUN, OSHANLA, OMO
OLOFIN, ADIFAFUN ABURE OMO OLOFIN.

REZO: OTRUPANCO ORUPANCO ADIFAFUN ANA OMO ODO AKAMO OGGUN


KE AKUKO LEBO QUE OTRUPANCA ADIFAFUN OBA OUNKO ECA AKUKO
LEBO. LORDAFUN OGGUN OSHANLA OMO OLOFIN.

OTRUPON TAURO / OTRUPON OTURA

294
REZO: OTRUPON TAURO IRE NIFA PORI IFA NI KAFEREFUN OBATALA
ATI SHANGO.

REZO: IRENIFA PORI IFANI KAFEREFUN OBATALA Y SHANGO.

REZO: DURE DURE NINCHE QUINI NIMU ONI ADIFAFUN OLE ASO
OLLOLLU ILLA OWO OLO AWO ERA LEBO AGUOTA IKU CAPAPA PELLE
OPA UNASOCUN ELEBE UNSOCUN ICU ADIFAFUN LLEPA AKUKO LEBO
AMARORA INTORI ARU IBODICA KALE KALE ODARE FUN NITA
APARO ADIFAFUN ELEGUE ARA AKUKO LEBO.

REZO: IFA INTORI IKU AIKORDIE FUNFUN ADIE FUNFUN ADIE MEYI
FUNFUN ORI EFUN NERBRIN ASHO FUNFUN (8 VARAS) EKU EYA
EPO OBI MENI OWO MELLO.

REZO: IREMIFA FUERI IRE ARICU OSHANLA Y SHANGO ORDAFUN


OLOFIN.

REZO: OBALAYE NI AYU ODARA ISHE AMO INTORI OFO KAFEREFUN


SHANGO ATIE ELEGBARA.

OTRUPON IRETE

295
REZO: OTRUPON BIRETE IFA AYALU SHISHE SHE ADAFUN AYALU
PUETE MORUBO OMO SHESHE SHE NI OLO BABALAWO ADIFA
BABALAWO OLOFIN YELO PUELO ODAFUN OZAIN MORUBO, OWUNKO
SHELO, AKUKO LEBO.

REZO: EÑA META MOSHOTA OKAN PUPA OBINI OYO ABO LEBO
ADIFAFUN OLUO UMBATINLO NISHE ABO LEBO EYELE LEBO.

REZO: AYA TU SHESHE AYALU PATE ONI BABALAWO ADIFAYOKO.


MAFEREFUN OBATALA OSHOSI Y ESHU.

REZO: IFA AYALU SHESHESHE ARDAFUN AYALU KUETE MORUBO OMO


SHESHESHE NI OLO BABALAWO ORDIFA OLOFIN YALU KUELE ORDAFUN
OZAIN MORUBO SUNKO SHELE EKIKO LEBO EGUIÑOLA.

OTRUPON SHE

296
REZO: OTRUPON SHE IFA OLA RUDALE AWO OBA NITEPA ILEKE OLA
NITEPA OSHEDE ODAFUN BOGBO ARUMALE TINLO OKU AKASA
EYELE, ADIE, ESCALERA LEBO.

REZO: ORAN DIDARE ERANTIRA ELEQUE OBAN TIREPA OBAN TIREPA


OCHODO IDE ADIFAFUN BOBO ORUMILA OCU ACARO LEBO
ELERA EYELE ADIE COBO BABA MOBO CHECHE ODOÑO
ADIFAFUN TETE ARE EURE IFA NI OBEYU AKUKO EYELE
LEBO.SHANGO YALORDE IFA ONIRE.

REZO: OTRUPON SHE IFA OLA RUDADE OWO OBA NITEPA ILE QUE
OLA NITEPA OCHO DE ORDAFUN LORBO ORUMALE TINLO OCU AKASA
EYELE ADIE BABA ESCALERA EBBO. MORDO ACHECHE ORDOÑO ACUE
URE OBIRICA LOMBARU MAZORCA TU LERI OMO. KAFEREFUN
OBANLA OBALOPAN OSHUN.

REZO: OTRUPON SHE OBE NI DELE AWO OMO FO OTRUPON SHE


ABASHE OMO LALA NI SHANGO OTRUPON SHE IYA FAREO OMO LELE
OYA ONIYA.

REZO: OBAN DIDARE OBAN TIRA ELEGUE OBAN TIREPA OSHIDE IDE
ADIFAFUN ORUNMILA EKU AGOGO LEBO ELEGBA FALESILE
ADIECOBO BABA NOBITISHE ODOÑO ADIFA ARE BURE IFANI ILU
SHANGO YALORDE IFA ONIRE.

OTRUPON FUN

297
REZO: OTRUPON BALOFUN BABA BATE BABA FETO LODAFUN INLE.
LODAFUN OLONU ADIFAFUN OBATALA, ATI OYA. ORUNMILA
LORUGBO.

REZO: TIO CANLE ERECAN ORUN ADIFAFUN OBATALA UMBATI IKU


UMPA LLICA EBOMI ERU CAMASI LLILLU ACO FUNFUN ASUNACU
LABO EUCHE ACHE OBATALA ULE CHOLO DURO ADAFUN ERE ADIE
LEBO ETU ASHO TININI LARA EYELE EBO LEBO.
KAFEREFUN ELEDA Y OBATALA.

REZO: IFA OSU BURU OFO ELLO OTA OBINLE ARACORDIE SI GUONI
ORDA ADIE ASHO ETU INTORI ANRU.

SUYERE: AYANAKU KUSHE ASHE TIMINI BARA.

REZO: OGGUN ADIFAFUN OBE LOKADA YOBE LO BEMBE INA SHANGO,


INA IRIN LAYEUN OBE AÑARI BOGBO NIWASHE OLOFIN OBE
GURUYONU ENI LODAFUN OLOFIN.

REZO: MAFEREFUN ALAFIA, ODDUDUWA, EGGUN.

REZO: BATO BABA PETO ÑODAFUN ADIFAFUN INLE LODA OLONU


ADIFAFUN OBATALA.

+++

OTURA MEYI

298
REZO: QUERENCHELE AGUA NIPAPE LODAFUN GUERE NIPAPE
ONDAFUN INLA NIPAPE, GUERE NIPAPE LERUBE GUERE NIPAPE QUITE
LLEURE LODAFUN ESUCUN ADIFA NIBATI UN CAGUELERIN.

REZO: PARENCHELE AGUE NIPARO LODAFUN QUE QUERE LAPE


PAPE LERUBE QUE QUERE ORUMILA LEFE UN TERI
BEBETONILLE LEBE. ASE CUNDIFA IMALE ADIFAFUN BENI
SUCU. ALAFIA ADAFUN MALE ADAFUN ORUMILA UN CHERUNLA LEFE
ACODE ETI LLARECE ASABEBE UNTE OCU EYA EBETA EWE.

REZO: CIRIYAN CIRIJAN ARIFA YOKO KANFUN OWERE OLODAFUN


OKETE.

REZO: ADIFAFUN OKUNRIN OKOLORI LODAFUN AKAN.

REZO: ADIFAFUN ORUNMILA, OGGUN BORO BORO, ALEYO OKO ITA


ILEGGUN, LODAFUN ELEGBA.

REZO: OSHAGRINIYAN BABA NI ORISHA FUN FUN, UMBOWA AIYE


OGBORI OSODE OLORI MEYI LARE NI AIYE ASHE OLOFIN ANIWA
ORUN OSIYANI ATIWA ORUN ATIWA OLUO KAFEREFUN ORUNMILA,
LODAFUN GBOGBO KALENU ORISHA.

SUYERE: BABA ALAYEO BABA ALAYEO LEKUA UMBO OMINIYO LAYEYEO


OKUNI BABA.

REZO: ALAFIA BORUKU OLORUN KOKOIBERE ABAYIKI SUMAJANA


SALAMALEKUN MALEKUN SALA ANGMO SEDA ITANA MEDINA AKANA
IBODUNOSATU OMI INA KUPA BELEYO MODUN MODUN LODAFUN
SAHNGO KAFEREFUN MALE.
REZO: ASOKUN NIFA ADIFAFUN SALE MALE MALE AU SALE AWONSI
ABONIRAYE IFA ONIRE OLOFIN OMO IFA ABABANIREGGUN
EGGUN OTOLA MAYERE NI AWO OMONIFA SALE MALE MALE OU MALE

299
MAYIRE ABONIKUN ORUN ALWARODE EGGUN YEYEKUN ORUN SALE
MALE MALE OU SALE AWO ORONIFA IFA KAFEREFUN EGGUN
ORUNMILA SHANGO Y OLOFIN.

REZO: ORUNMILA ASOKUN DIFA IMALE NI AWO ORUNMILA NI INLE


NI IBO BAYEKUN AUN LOSILE OMO BABANIREGGUN ORUNMILA AWO
OBA BARA NIFE ADIFAFUN OLOFIN ADIFAFUN SHANGO ADIFAFUN
ORUNMILA.

OTURA NIKO / OTURA EJIOGBE

300
REZO: OTURA NIKO LIKO IKOREWA LIKO IKOBIE KOSI ADIFAFUN
DADURO ABO ATI OTI ELEBO.

REZO: OTURA NIKO ORIKO LOWO ABANSHE AYE AWO KOTANSHE EÑI
REWE A FEFELORUN ORISHAOKO AYE OWE ADOBALE MOFORIBALE
YIKETUN, MOFORIBALE YEKOSI ASHE. OLORUN
KOKOIBERE ODOGAN AFEFE ETU AFEFE LORUN ORISHAOKO.

SUYERE: ORISHAOKO, DIDE BABA KAREE KARE LAWA.

REZO: OTURA NIKO OTURA NIKO OTUANI IKO ONIKO OTUA NICO
CUPON OMO ORUNMILA KAFEREFUN ESHU.

REZO: OTURA NIKO ONIPO ONICO IKU ILLA ONICO OFO ONIKO OWO
ONICUO OMO ONICO ARICU BABAGUA IRE UMBO.

REZO: ARICOGUOSO BENSE OMO ORUMILA QUE TECHE ADIFAFUN FADA


ABO ILU LORUBO ONARIRI ADIFAFUN OLUCUNI IDE QUERE AFIFORA
IGUI LANCUI BAILACHE INLEGUA EGUE LONI ADIFAFUN APARO
BATERILLO CHOCO MATIA ADIE MENI LECHINICO OMI ATILICO
OMO LLI LLELLE GUINICHOSO AKUKO CHUCA EGUE ERU
AKUKO EYELE LECHUMI.

REZO: OTURA ONICO IFA ALELELLEOMO EDI ACCAUN PERO OMO ESU
ILLONI DORDE OMOEDU HERIGUOFO ECUN DALLO Y LOGUA ORDABARA
HABAN MIREOGUN NIRE HIPORE OBA EGUE URE MARUN COLOGUO
OFO SOE SOGA COMURA AGUERURE MARUN A UN EGUE O FE BAPA
AUN OMO METE TENIOBAPA ORDO LLOTA HICORIA OLOTO COCO
ERA TOCO COCO SINO AGUAN OGUELE HIBO ELLE ELULLU LLE OSO
NIDEQUI OLLI COGUGU ALLA OLLADE SE LLU ONA OPE
EYELE OPUE ACOSUN PARE OPE ILLENI DORDO ORDO IRI GUOGUO
OCUNDALLO LEGUA.

301
REZO: OTURA NIKO OMIKO GUE OBEBELONA NIKU IRE OFO FEFESHO
OMO ONIKO AWO OMO ODUDUWA DADA ABAYENI IBAGUA LA YERE IKU
OTURA NIKO ONIKO ABENI YEKU ODUDUWA OLOKUN ABEYENI
MOZAZARAZAIN BAYENI ONI BABARA NIYEGGUN EBBO.

REZO: OTURA NIKO OBESAYE ANO AFETACHE OBARA NI LORUN KEKERE


OBA OBAYIRE OMO, OTURA NIKO BEYENI EGGUN OBA LODENI
SHANGO OBANI EGGUN ONI BARABA NIREGGUN IBASHE OTURA NIKO
ORIKOLOWAO ORIKOLOMO EGGUN OBANIYOWA AWO ORUN EBANIRE
YEKUN OLOFIN BI AYE IFA ASHE ORIKOLOWA ORIKO MAYENI AWO
DADA IFA ASHE OTA OBA INLE LANIRE AWO IFA ODUDUWA.

REZO: ADIFAFUN IKU ALASHONA OUMBO WA NI ELEGBA


ISHONSHON MOGUAYEMI OBA LELE IROKO, OBA LELE ORUNMILA ORE
LAGUA, OBA IKU YONYERE AMAI YEKUN BELELE IYA LAYE LOKUA
ARIKU ENI ORUNMILA OUN SODE OTURA NIKO UMBO ATEFA NI
EGGUN, ABORAN IKU, ABORAN OLOFIN YEGUE INLE, OBA IKU
ONIKA ODOBO SOKUN SOKUN IROKO, SOKUN SOKUN GBOGBO IYA
KALALU ELEBO IRU ELEBO MOYONI IKU ORUNMILA AKUAYE
AKUALOSINA IYA LAYE OBA IKU.

SUYERE: “ OTURA NIKO OTUA DOLOGUE ASHO IKU YANAYAN ASHE IKU
AYE ASHE IKU OLORUN”.

REZO: BABA OTURA NIKO ADIFAFUN SHANGO OLADABA ESHIN OFOYUDE


OMO BURUKUYULE OKUNI ARUGBO OMO KANKURU OMO ODARA
ELEGBA ELADAFA ORUBO LODAFUN ORUNMILA.

REZO: BABA OTURA NIKO ORIKO EGGUN MOWA ASHIRI MAYE


ALOSIN AMUBA LALE ALUTA MOWAYE EYO MOWAYE MALU MOWAYE
OLOGBO MOWAYE AIYE MOWAYE KENEUN MOWAYE EKUN MOWAYE
ESHINSHIN OLONI IYA TOBI OMOKEKERE ADAMALAPA LODAFUN IYA
KAFEREFUN OZAIN.

302
REZO: BABA OTURA NIKO RIKO RIKO RIKOSHE RIKO RIKO EGGUN
ORINOWA ADIFAFUN ODUDUWA ORIBAWA YESA INLE IRE AYE
OKUNI ERU OMO ODUDUWA OMO SAJONI AWO OMO LASHE IFA
AWAGBEMI ABE IFA SAJONI SOKUN LADE NI IFA SHONSHON
EBORI LEKUN ODUDUWA BAWA AWO ODARA SAJONI IFA IMOLE ODDUN
SHANGO ABI ODARA IMPORI AWO OTURA NIKO RIKOSHE PARADO
ORUGBO OKUNI OPA BIEÑU INSHE AISHELEKUN AWO SAJONI
ODARA UNTEFA UNSODE BABATOBI EGGUN AKUKO ODARA EBBO UNANADE
BABARI IFA LEDE ARUN AYARA ORUN AYARA ODDUN ATARA OZAIN
AWO SAJONI ODARA BEYEBE IFA ODUDUWA LODAFUN ORUNMILA
KAFEREFUN SHANGO.

REZO: OTURA NIKO OYESADE AWO OFENTANSHE OBARANILOKUN KARERE


OBA. OBAYIRE OMO OTURA NIKO BOYEMI EGGUN OBA LODO NI SHANGO
OBA NI EGGUN ONI BARABANIREGUN IBASHE OTURA NIKO ORIKO
LOGUA ORIKO OMO EGGUN ANANI LAWA AWO ORUN OBANIYE EGGUN
OLOFIN BI AYE IFA ASHE ORIKO LOWAO ORIKO MAYENI AWO
DADA IFA IRE ASHEGUNOTA OBA INLE LARENE AKUKO IFA ODUDUWA.

OTURA YEKU

303
REZO: OTURA YEKU MALU AWONIKA ADIFAFUN ONIKA AKUKO LEBO.
AGUIBOABURI KEKE OGO ADIFAFUN AKI UNBATINLO LOWO VALA
YELEGGUNLOBO AGUTAN, EYELE, ETU LEBO.

REZO: MALU AGUONICA ADIFAFUN ONICA AKUKO LEBO AGUIBO


ABARICOCO OGO ADIFAFUN AQUI UMBATINLO LOGUO BALA
ALLELEGAN LEBO OGUNTAN EYELE ETU LEBO. IFA OYAGUO LLAGUO
AFIÑARI LA OWO. OPALLERE COGOLLO DE HIOCO.

REZO: ADIFAFUN ABITAYOLOROKUN KOKONU ABITA, EGGUN LAYIRE


NIABITA MOGUA ADE OKUNI NUNURU ABITA AWOLODE BELELE
EGGUN BUBURU LORDAFUN ESHU.

REZO: OTURA YEKU MOLU AGRONIKA, ADIFAFUN ONIKO OKE, EÑAZA


ODIDI ABA OPE BORO INDOKO ORUN SHONSHOLO ATOSA AKIYA,
OKUTEKAN EBONI AKUKO IGUIBO ABARI FOGORO, ADIFAFUN
TOSENO UMBATILO LOWEYE EYELE KAN ABETE APITIN.

304
OTURA IWORI

REZO: OTURA POMPEYO ADIFAFUN IYA MO AYE YEMAYA ASESU OFO


ORISHA IMOLE ORUBO BABA OLOKUN YIMIDEREGBO EGGUN OLONA OKUN
MAYEWA LELE OFO LERI OFO ELEDA, KAREREFUN OLOKUN, LORDAFUN
ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN IYA MOEYA YEMAYA ASESU OFO ORISHA IMOLE


ORUBO BABA OLOKUN YEMI DEREGBE EGGUN OLONA OKUN MAYEWE
LELE OFO LEI OFO ELEDA KEREFUN OLOKUN, LORDAFUN ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN OTURA AWO ASESU ABAYA AYO NIRE OYU YEWE
AYABA AWO ALAYOTA OKUNI ELEGBA AWO AGBA BOGBO NOWA
OKUN OLOJUN OMO TERIBAWA BI ALE ELEGBA BALE AFI OMO AYO
FUNAYO OTURAWO MUN AYODUN MOKI OTA ADELENIFA MOKI OKUE AWO
ALAYO OTA ERE LARI OMO AYIOSHE KANIWAYE LERI AKANI BAWA AYO
IRU AYO ADELE BAWA LODAFUN YEWA IFA NI KAFEREFUN
ORUNMILA.

OTURA ODI

305
REZO: OTURA DI ADIFAFUN ELEGBARA ABEYALINI INLE OMODE
OZAIN ABEYEBE AWO IYA NI OSHUN MOWANI ELEGBARA UNBOWASIVE
AWO IFA MOYARE OZAIN AYAPA LEBO.

REZO: ONIBO NIPONA ANIRI NIROMA ICHE OCHERI ADIFAFUN CUBERI


TINCHOMA OLORDUMARE TUSA DE MAIZ AKUKO EKU LEBO.

REZO: IFA OTUNDI HALLODEDUN NAINI OCRUN ADAFUN OEBE UMBATI


LE LULLECHA ONI CORUBO AIKORDIE YARAKO MEMBE ORUBO ONI APE
RE NIA LOCOCHE ARBAN OLUN ALA. KAFEREFUN OBATALA Y SHANGO.

REZO: OTURA DI ADIFAFUN ELEGBARA ABEYALINI INLE OMODE


OZAIN ABEYEBE AWO IY NI OSHUN MOWANI ELEGBARA UNBOWASIYE
AWO IFA MOYARE OZAIN AYAPA LEBO. BAWO OMO OZAIN ESHU
TIPELU EYENI MERIN EMITINO NI LOWONI ILE DIDE ILAYA
NINAKU BAB NI ASHE LODAFUN OZAIN.

REZO: NO WA BAWO OMO OZAIN ASHU TI PELU EYENI MERIN EMITIMO


NI LOWONI ILE DIDE ILAYA NINAKU BABA MI ISHE EBBO
KUELU A ORUKO NI SHANGO MOFE AKUKO MEYI ABEBO MEYI SI
ORUNMILA ALA FIE ORI EWE NI OGUEDE OKAN EYANLA SI NA IBEYI
MAYESI SI ORI EYA BABA ATI KERAN.

SUYERES: “EMISO OBALUBE ALADOSO MONIJERE MEYE”.

OTURA IROSO

306
REZO: OTURA ROSO MUN ADAWA DIROSUN IYERAWO ODEYASI
MALALUSHERO BIWO ESE BURIKU OLORUN OYU RI WON.

REZO: MARIWO OPEBELE TULLABA ADIFAFUN ONITI PICIETU OLLU


ICHERI ACUO AUCO LEBO TETEREGUN OFICHE BIOMA OSU
ADIFAFUN ANANI REGUN EYELE MEYI ETU MEYI ORI EYELE ADIE
LEBO.

REZO: OTURA BAIROSUN ILU UMBO ERU AKUKO IGUI EFUN KOKO OSUN
BURU ONILU OTOKU, INSODE AWO, KEFEREFUN OSUN, LODAFUN
ORUNMILA.

REZO: OTURA ROSO, OTURA OBANI ORUN ORIGUA OLOFIN, OLIVA


ONIRE ORUN AWO OLIVA ONIROSO AWA LEWA INLE IROSO GUEDE
IFA OLOFIN YO ORUN WALERI OMO OLIVA YERU ODERA YOKO YOKUNI
OSUN INLE OLIVA ODDUN.

REZO: ADIFAFUN AWO ORORUN, BI ONI TIROLA, KIRIBE NI INU,


AWO ABURE IROSUN TUNIALARA, ADIFAFUN ORUN BI ONI LOYU, MODE
IFA OTURAMUN SHANGO OYU ONA OBANIMUN, OTURA SUN OYA LENU,
INLE DIDE OBI TIWAYU BI IFA KOBASHE BABA BIBAÑU UNYOUN,
BI ASHE AWO BI AGBA, LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN IYANZAN.

REZO: OTURA ROSO BIROSO AMANA EGGUN EBONIRA IFA AWO LLORUN
GUERE NI LAYE INA INLE ABEYEKUN INA AGUALESE NARI YEKUN
INLE MOFE NARI MA OBE AGUALOBELE TIFA MORUBO AYEURI FUN
AWO IBA LOUN AGUETE NI AMI INLE AGUETE NI OMI NARI INA
MAFUN OFO.

307
REZO: MALU META TIKONI IKU OLORUN OBA LELE OLOFIN ESHIN
SHIN FUN FUN AKALA AYO OYU OTEMI MOKARURU OBINI
AGBERE PASHARA OMODUDUA IKAN AMON DI OBA OTURA ROSO MUN
NILE IDEBUSHERO AKEOKU OSIBALOGUN LORA OBINI ENA ILA
ODUDUWA OPE NI APOTE ERI GORISHA BIOKU BIKU LAYE AKALA AKA
OMOLERUN AGBA ORISHA IMOLE KAFEREFUN ODUDUWA.

SUYERE: “BIOKU BAKULAYE AKALA OMOLORUN EGGUN META ORI


ODUDUWA IDE KOSHERO OKE ABEYI EGGUN OBINI ABEYI EGGUN
KUNI.”

REZO: ADIFAFUN YEWA OKUE AGBANIFA OBA ILEKE MARIWO, OKUE


BELE OTUN IYA OBA ADIFAFUN ENI KUOLETUN ERI EGGUN OTA
NIBOSHE OYU ISHERI EGGUN INTORI IGUIBI OMA YEWA ADIFAFUN
BARABANIREGUN, OTURA IROSO YEWA ALE EYA OLU OLOBOSHE OSUN
AYE ODDUN KALA, OKULA AGBA DUDU, OMI LEGGUN OSUN ODOGUN,
SONI ABEREGGUN YEWA OMITOGUN LODAFUN ORUNMILA.

OTURA OJUANI

308
REZO: OTURA JUANI AWOLE AWOSHOLOLO AWO OLELE AWO OLELE
AWO ALAKENTU OÑI OMAYE ADIFAFUN OLOFIN YALORDE, ESHU,
ESHU BI.

REZO: OTUARA ALAKENTU IFA ORUMILA SHANGO ADIFAFUN YALORDE Y


ESHU.

REZO: OTURA NIBARATI OBATALA OSHANLA ORIABA ERIBE GUENI


ELEWO OBORI AÑARI ETUDE OSI OLONI GUENESI OLONI
FOMARISHE OBATALA FEKUN OTURA JUANI BI JUANI BI JUNI OLONA
OBATALA NI ORI ASHO FUN FUN OBI ORI OU EFUN BAGUN INLE
ARISHALALA IFA KAFEREFUN OBATALA IFA KAFEREFUN ORI
OLOFIN.

REZO: OTURA NI OJUANI ALAKENTU AWO ORI ASHEBI AYE ASHE NI


ORI BAKERI OBATALA ARILAYEO AFEFE ORI LORUN ASAKALEKE
ORINIFA ORI BAWA ORITUTU AWO OMIMO ORINI OJUANI ELESE BAWO
ONIWASHE MOBA ONIWASHE MOBA OWO OSHAORINI LAYE IFA SIWAYU
OTA BONI ORI OSHE IRE NI KOFIBORI KOFIBOFIDAN ADIFAFUN OU
ELEGO KAFEREFUN ORUNMILA.

309
OTURA BARA

REZO: OTURA RARA OTURA MUNI IYA WOLONI IFA LEWA LEWA
SHILEKUN ARIKU BABAWA.

REZO: IFA OSU MOBORAMORUBO BABA MIBA OLLA OTUCA OMIBOGUE


NIN COMI ADIFAFUN OTUCA TINCHOMO OLA LLELLE INCAN LO
OMIGUA MEGUA ENO MIELO LAFERCHIN TANI ECUNI OCO AKUKO EYA
OYURE EBEFA OWO. ALLI GA ATA AWO ARISCO ADAFUN OLOGUO UN
BATIN CHOMA ACOBIRE ADIE MERI LEBO AKUKO EYELE LEBO.

REZO: OTURA BARA BARA NI ESHU, ADIFAFUN OBATALA TINSHESE


OSOKO OSHUN.

REZO: OMONI SHANGO BABA KUELE MOSAYORE, OLUO POPO, SHANGO


AYIYI KAN OBARA KOSO, AYIYI SERE OTURA BARA, SHANGO OBA
BININ, OMO TINA, OLUO POPO, OLUO POPO OBA ILE YEREKUN,
LELE YUTON ARON, OMOYERE OMOTIYE, ERU YUTON ARAN, SHANGO
ABARAYIRE BARA LODE IFA, AYIYOKUN, OTURA BARA SHANGO OBA
ILE OBAYIRE MOTOSHE AWE OZAIN, MAYIRE OGDELE ODUDUWA.

REZO: OTURA MUNI MUNIBAYE LELE INTORI AYARA OSHA GUALALA


ELEGBA SHINISILIPO BABA BABAGUA OTO NI OSHA ELEGBA
ALARBONI BOQUE NILOYE YAYAONA NI SHANGO YAYAKUN IBU LOSA
IBU BIGUA ILEKUN EYELE IFA KAFEREFUN ELEGBA SHANGO OBATALA
YANZA IYALORDE IYAGUELONI IFA OLGUA LOGUA IKELUN ARIKU
BABAGUA.

REZO: IDISHE BINU BIRE EGGUN ORI ONI AWONISHE EWE EWE
MORULO OLUKE IRESE ADIFAFUN OTURA BARA IRESE ORAKORO ODI
AGBA ADIFAFUN AIYE ORUGBO ORUN KORO EURE OKAN ELEBO ASHO
ARA LEBO IGBOWERE OBINI KAN OZAIN ONITI OTUNLE BOGBO ELEBI
OMO OKOSHE AYE LERI OBALUN SHEKI ORI BIGBE BONSHORO OBA
OBASI LOPE AGUTAN OKAN LEBO ASHO FUN FUN LEBO IWIN LEBO
AWO OFODE IBE ENIFA IFANI AKUSIN EKUN EKANNA IFA IAYARA
OLOSUN OKUN ENI ODARA KIOKUN AGBA MASHE OKUTA ENIFA.

310
REZO: OTURA ONI OZAIN OBARA NI OMA OKINI FIFO NINU AWO
KAWE NI KOSIKU ADIFAFUN OZAIN AWO KINI ORUBO KI OJUN KONIKI
OMO OJUN MOLENU ADIE META LEBO. AKUKO META LEBO OTI KANA
LEBO, EBETA OWO LOWO ENIBE TUTO. OZAIN KOTIDOKE MOTI OSI
MOTIOJUN OZAIN KOTIDE OKE MOTI OTUN OTUN OJUN
OFINITI OFINITU OBASHINEGGUN IFA ONIKI LAKEYIO ENIFA
ORUBO KIOJUN KANKI OMA BAGBANI OJUN KI OMAÑA INU SHEPE,
BOGBO NINSHEWO OJUN AFUFI OJUN OZAIN BAÑI ILE.

REZO: OTURA NI BARA BOFUN BAGURA INA OBATALA LOLEYO UNLOLE


OFOLEITOSHE INLE WAYE ADIFAFUN ORUNMILA EFUN LASHENI
OBATALA ILE LAYE NI OSHA OBATALA KAFEREFUN OBATALA.

OTURA KANA

311
REZO: OTURA TIKU IKU AWO MONANA ABOLULOYE BIRA BORU IKU
AWELE.

REZO: OTUA ALACHO FIDEE OCANA GUANACA OWO ONI OTRUA


CANA ARARA CAGUO BIRI ABEBOARDIE LEBO ROPA DE PINTAS
DE ETU $8.40 MELO CHANCE MOFE ETU TUNCHOGUO OLUBO
MOLOCHECHE ODO ACATAN CHAGUO BIRI MUCOCO MUODO MOLAN
LODA FECHI TINCHAGUO UMBO TIOBALLE EWE EKU MELLO
EYA MELLO EKU EURE LEBO.

REZO: IFA OTUA TICUN INCHE OLOGUO EURE OU OROBE ORI OTURA
TICUN ORULE CU URE ROBO ILE ONI OTURA TICO MOLO ILE
OLUGUO ORE LECU OPERI OLLULLE ONI TANI ONI AMINI OLUO
QUI LOGUA ONI IFA MORILO NIGUI LORI OTURA TIKU ONA TOGUA
MABA EQUIVO ADIE LEBO AKOFA ME ASHO ORI ONI OWO LA MELLE
TONTU ELLE. KAFEREFUN YANZA, MAFEREFUN OTURA TICUN.

REZO: IYA IYANLA LODE ENI AWO ORUN LAYE LEYERUN EBBO
KASHIORO EBBO KASHERU EBBO IYA INYANLA ENI BABALAWO
KASHIORO OLODUMARE EBBO LAGUENI EBBO IFA KASHIORO.

SUYERE: “IKU NILOKUN BALONI LOKUN ILOJUN IFA.”

SUYERE DEL OPARALDO:


“IKU LAYERE, IKU IFA IKU LAYE, IFA OTURA TIKU LAYE IKU IKU
NILOKUN BALONI LOKUN ILOJUN IFA.”

REZO: BABA OTURA TIKU LASHE FIFI KAWO OMATURA KOMA BARA
ADIFAFUN IFE OYU INLE ILUFA BIRI BIRI ADIE LEBO CARETA
ABITI 3 AKUKO 3 AKOFA.

312
REZO: OTURA TIKU LERI IKU AWO MOÑAÑA ABELULOYE BIRA BORU
IKU AWELE.

SUYERE: MAÑAÑA IWA INLE BELELE MAÑAÑA IWA INLE BELELE


INTORI ONA OBA IKU LAROYE.

SUYERE DEL OPARALDO:


IKU LALEE KUYEYE IKU ADIE PARADO OMARA YEYE EGGUN MALOLO
BAYELE EGGUN IKU LALEE

OTURA OGUNDA

313
REZO: OTURA AIRA IRE AYE TIMBELAYE IRE ILE OZAIN OTURA
AIRA OGUNDA IRE OGGUN ALAWEDE INLE MOPUN OGUNYE OGUNYE
OGUNYE MOWA IYE OGGUN ONIRE ORUNMILA OBARABANIREGUN
IRE META EBBO ASHOGUN OTA LESE OGGUN.

REZO: BAGUMBE MABA GUALOCO. ADIFAFUN BA AGO BOBO KOMACHE


SU MUA ADIFAFUN AGUTAN LEBO.

REZO: IFA OTURA IRA BOBA CHIRI LORDO FOLO GUN COLOCO RUBO
ABO EYELE ADIE LOFO RUBO OLOKUN OFOLLU OSO PA OLOKUN
OLOMO OBINI DELLEMI LOLLE.

REZO: BABA ARALORDA OLLARDE OLO SISGO OPARDE BABA CHIRUMBO


ADIE EYELE MI LOBO UNLO SIGUALLU QUISI OLO NIBEBEFE MOFE
GUA CALO UNDE TIOLOCUN ARDELLEMI OLAME.

OTURA IRE AYEKU ALAFI LA PIDE INSHE OZAIN.

REZO: OTURA IRA ADIFAFUN ODOONISANISHE IGUATO ENI IMOLE,


ORUN EDEMOTE AWONA KAFEREFUN ELEGBA,LODAFUN ORUNMILA
ORUNLO.

REZO: OTURA NIRA, OTURA AGORDE MASUEYE EGGUN OMONIYARE ONI


BABA NIREGGUN ORONITA.

REZO: BABA CHIRI AWO LODA LOLORUN OLOKO ONIBO EBBO EYE
AKUKO, ADIE LOGBO ORUBO OSILA MERIN OLORUN OLEYO
OLORUN OLOMO OBIN ADIFAFUN ADEYEMI LOYE OGGUN BABA
ARAKO OPADIE BABA CHIRILIUABO UNTASI WAYO OBERIN
OLEMI BABARE AWO WAKA LOONDE INLE TIO LORUN ADIFAFUN
ADEYEMI AWO ALAMI ADAN A OKUN LODAFUN OZAIN.

SUYERE: “ OGGUN AKUKO OLOKOKO KONIBO WEWOELE.”

314
OTURA SA

315
REZO: OTURA SA IMPOYAMPO GUEGUERE NIFA IMPOYAMPO OYE ADDE
OMO LAMPE SHANGO, LAMPE OLORUN, OTURA SA OWO EPO
OKOYORI.

REZO: IGUN OMOLARE ACHA OMOLARE AGUDI OMOLARE IGUN LLEGUN


EBO HACHA LLOGUN OPE AGUODI LOMORI ELLE. DELE COCO.
ADIFAFUN AGUODI CUCURUCU CURU TIBITIRI AGUODI LLELE CURU
LLELE AGUODI LLELE EKU ONI EGUMA QUE ACUO AWO. OTUSA IFA
ADURE AWO ARA ARAMU ADIFAFUN ORUNMILA CORUBO ABEBOADIE
MEYI ADIFAFUN OLOYUBE AKUKO ILU LEBO LUBA ARUCO OCHIA
TOMU ALLE LORDE OLOYUBE.

REZO: NAMURU NAMURU, NAMURU, BI, RO, KOKO, WAKO, KOWA,


BIWAKE, LEDEY, ADIFAFUN OBATALA.

REZO: ADIFAFUN INDORO MILOKUN OMO BIERUN OBE KOTOKOTO


LOFOKO INLO ONIKA EGBA INLE OSHUN KOTOKOTO ILU SAOLO OROLO
NI EGGUN. IÑA BABA ADORO OTURA SA, ONEFA KOTOKOTO INLE OMO
BIRIO ASORO LADO Y EGGUN, OFOLAYO, LODAFUN OBATALA,
MAFEREFUN ORUNMILA Y OSHUN.

REZO: ADIFAFUN ODEMATA OSHOMIKERE ODE TOMASELE OZAIN ELEYO


OTOFA ODE BURUKU, ODE GARIYO MOKUE LONI ODE MATA
AKAMBO ARONI OKAN NANI EIYE ODELA BOROKU OTA BORENO,
OTA BOREYA, OTA BOROPO, OTA BOREMA, AMATA BOROWAO EYI
SORO IYABE AYAMBEKO OTA MODE ODENIAWO OTURA SA OMO OTA
ODE MATA AÑA OLOYU IWARA OTA BORI SUKU ALABOSAN OLUWO
ATE LODAFUN OZAIN.

REZO: OTURA SA IMPOYAMBO WERE ENIFA IMPUYAMPO ADIFAFUN OGUE


LADE ADELE OBA EGUNGUN JORO JORO OFO ALAGBARA OKUNKUN
IBOLE EGUNGUN BELEBELE IFA ONILU BOGBO EIYE OBA OGUE LADE
OTURA SA AWO IMPUYAMPO NASI JUADA AWON OLODI AUN OSIÑAÑA
OLUFA EGUNGUN OBA OLANLA SINOKURU EGGUN, LODAFUN
ORUNMILA, KAFEREFUN EGUNGUN OBA.

REZO: OTURA SA BERENI AWO OMO KISIEKO OBANILE AGANGANI AWO

316
OMO IFA INLE YEREGUN OMBALA OSHA NI EGGUN ODONULOYE
YENYEWAO OTURA SA IFA OMO ALARI OBANI YELEKUN EGGUN EMIFA
OLOFIN OWORINA ORISHAOKO OWORUNA ORILOKE ODIORUN ORUN
LOLAEBEWA NI IFA.

OTURA IKA

317
REZO: OTURA KAN, ADIFAFUN OBANILE KOADE MOWE EÑI WERE
BOGBO MABINUUNBO WA ORUNMILA LOFOBANI ESHU MAFUN OTURA
KA ADIE LEBO.

REZO: MACHERIADO MALUFO LUMALO AWO ADIFAFUN ONICA EBAN


AGUADO EYELE KAFEREFUN OBATALA OLOFIN Y OSHUN.

REZO: OTURA KA IFA MACHERI ARDO MALO FALU AWO ONICA AGUA
AKUKO EYELE MENI BORO ONDECU ICHE LO AGUILLA ORDIDI AGUA
OKUTI ABO. LODAFUN ORUNMILA OBA OGGUN LODAFUN ESHU. OTUAKA
MOKA MORGUA.

REZO: ADIFAFUN ALETI AKONI MAWANI INLE OFIKALE MI KOMA


ADASILE DELO OKUYA IKO VEYE KADUN IBAKE IBASTA LERI BOGBO
OTA MALEYO LODO YALENO ONIYURE ABAYIKOYIKI KOSHE
KOMBOSHE MIYE ELALUBA ORI BOGBO KOROMAFUN ORI KA SHOSHO
ASHU KORIRA EBANA KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN ESHU AFOTIFO.

OTURA TRUPON

318
REZO: BABA TURUPE AWO ADO KATOBINA AWO ALAKETO AYA
ADIFAFUN FALOFUN, ADIFAFUN A LOMA ABASO ALAWA BOMO ALEDODO
AYAKOLO NILE IGBIN KALOLO KOMIKOLO ARO MABOMO LODO
AYAKANLENILE.

REZO: OWO EREBETA ODIFA ADIFAFUN UMBATI LOMBA GUTIN APORO


GUTIN CHOBINI OBINI EYELE LEBO EKU ADIE LEBO.

REZO: OTURA TRUPON AWO OBRECHE BETE ORDIFA ORUNLA UMBATI


LOBA EPO ROGUITIN CHOBUNI REBITI EYELE ELERBO EKU
ABEBOADIE LEBO.MAFEREFUN OLOKUN Y SHANGO.

REZO: OTURA TRUPON IFA SHANGO MAFEREFUN OGGUN Y ESHU. IFA


OLOCO AIDAFUN OBAÑU LEFICHE INU. IRE NI FA GUERI
OBATALA, SHANGO, ORUNMILA, Y OLOFIN.

OTURA IRETE

319
REZO: OTURA TIYU TIYA LAPE LOBOMINI YEWU KUYORIO ESHU
LAROYE ADIFAFUN ESHU LARIO KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: OYUTAMI TAMI ODEFA BI AIKORDIE LEBO KAFEREFUN OLOFIN


U ORISHA.

REZO: ADIFAFUN OGBINBIN AIYE KEIYEMO BOYATO OSA ONJE EJA


TUTO LODAFUN OLOGBARO KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: AKATI LOMADO KAKI TIELURU ADIFA AKUE TIESHE ILE


OLESHA.

REZO: OTURA TIYU LO DOMINI ELEGBA KOYUREO ESHUN LOKOYO


ADIFAFUN ESHUN LARIO, KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN OTURA TIYU LESE UN SOLO ODUN YINLE OJUN ONU
IFA UN SOLO ISOKO BOGBO KOLENO AWO NI ORUNMILA UMBO
WA ARANI SHONSHON AWO NI OTURA TIYU IYA SI MOMO UNTEFA
IGBODUN IFA KAURE MOKU EMO YAWE YANSA EYANYA ARANIQUE
BOGBO ORUMALE IGUI GUAMALE NI ODDUN NI LATIYESHERE
SHANGO NI OTUA TIYU AWO, OGGUN MAGOBUN ORISHA OGGUN DA
OTOKU. KERE LERI AWO, LODAFUN OGGUN, KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN OGUEDAY OMO OBATALA OBI INTORI OBI IKU ORUN
INLE OMODE ABUKENKE IÑA FUNLOYE OZAIN WALONA OTA FUN FUN
ADE IGONODE LODAFUN OZAIN KAFEREFUN SHANGO.

REZO: OYUYAMI TAMI ODEFABI AKODIE LEBO KAFEREFU OLOFIN ATI


ORISHA IYAMODE SHERE SHERE MEYI OWOWO OPOLOPO OWO OLOFIN
AGBORAN LAPE LAPE KUYONIC ADIFAFUN IYAMODE ODEPA
LODAFUN EGGUN.
REZO: ENI KUN KUN LAKOYO OMOLOKUN AYARAKOTO INLE ORUN
EWBADO NI FAN LOKITI IRAWO AYIWO LODAFUN BORONUN KAFEREFUN
YEMAYA Y ORUNLA.

320
OTURA SHE

321
REZO: OTURA SHE BABA YEGUE IDA KUDA IRU KURU ISE KUTE OBERE
KETA OÑI BABALAWO TO IBAN ESHU. ASHE OLOFIN IDA KUDA IRU
KURU ISE KUTE OBERE KETA OÑI BABALAWO. LODAFUN ORUNMILA
ISE KUTE OYERE NIFA TO IBAN ESHU.

SUYERE: OSHE DE OSHE BE ASHE TO. OSHE BE KEBOFI KOMADURA


ASHE TO OSHE RE TO IBAN ESHU.

REZO: BOBAPA ILA AFIACHA ODAFUN EBELLI EYELE LEBO.

REZO: OTURA SHE OTUASHE ADIFAFUN IRUCURU IRECUTE SITECUTE


CUTE MUCHE OBA OGUA ALEYO ALLORINIFA ONI IDAGUNDA IRUGUO
GUIÑA ANTEPUS FETEN PONLA OGUE UIÑA ANTEPO AFEFETEN
PONLA ODA QUEDATE BABA LODE ELLO ILUGUIN LEBALUO QUEBO
CAMACHADA EBO AKUKO EYELE EKU EYA EPO OMERI OWO.

REZO: IFA IDAGUNDA IROCURU ICHECUCHE AGUA LOTE OBA OLELLO


ALLORI OFIFA ONI DAGUADA IRUCURU EWE GUIÑA ANTEPO AFEFE
TAMPOLA OGUOA ANTEPO AFEFE TEMPOLA OGUE GUETA AFEFE
TEMPOLA ONI DECUNDA TE BABADA LODERO OLLO Y IRICURU
TEBALUO LODE ELLO QUE EBBO OMACHADA AIKORDIE EYELE MENI
EKU EYA EPO EMENI OWO .MAFEREFUN OBATALA.

REZO: OTURA SHE AWO ADAKUTA ERUKURU ISHEKUTE INO BABALAWO,


LODAFUN ATE GORI BABA YEKE AFEFE TE YOYE ISHEKUTE
AWALADO BE IFA AKUAYENE IFA ERUNURU ABERI META ENI
BABALAWO KOYESI AWO AFEELTRUN ABEYENI IFA OBANI ASHE BABA
YOKE IDAKUDA IRUKURU ISHEKUTE ASHE BERU LABAYE IFA ASHE
TOBOGBO YOUN BOYE TOO ABAN ESHU, IFA KAFERE FUN ESHU,
ELEGBA IFA WA YENI OBELI LELE OBERI KAKA BOROTITI BABA
TOYEYE IYANLA TOBE YOABERENI LAYE IFA AFEFE TO IBAN ESHU.

REZO: IKA TIKONI PANIIGBO RORO OZAIN TEMPO OYUBO, ONI PAWE
WA NI FOKIN IKU ARARIRE NI PODE IKU DERE, SIYE
ALAOANDEDE AWO YIRE KAFEREFUN ORUNMILA, IKU GALLINUELA. BI

322
IKUY BATELOKUN EBBO MISI OTURA SHE LELEKUN GALLINUELA,
AIYE EKUN.

SUYERE: IKU DENDE DEKU BI IKU BATELEKUN EBO MISI OTURA SHE
TELEKUN OZAIN OMO AWO YERE.

REZO: ASHEDA RODA ALAGBORAN OSHEMINI ELEDA ALAGBORAN SODO


INCLE AMEGO AMONAORE AKUNI AJAKA OKU OGBOBI ISIN AWO ENIFA
KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN ELEDA.

OTURA FUN

323
REZO: OTURA FOKA ADAFASE ADAFATAN EWE ODAFA AKUA ADOFO
ORUN ADIFA KOKAN ORI, PRETE KORUGBO AWATE BORI ASHESI
ORUGBO ESHASI MEJE.

REZO: MOBO MOBO ADIFAFUN COCO OCHIN TERE COLLA LODO OLLO
ELLE LEBO.ODAFUN OGGUN QUEREQUERE CHEQUEREGUGA OFI
META.LODAFA LLECO ORUMILA LODAFA ORILLE LORUBO AKUKO OTA
SIETE TRAMPAS Y UNA FLECHA. MAFEREFUN YEMAYA OBATALA
OSHUN Y OGGUN.

REZO: OTURA ADAKOY BELEFUN AWO AYARU OKUI LORUN BAKIWA ORUN
OMO RARAO OLOKUN ONI NILOKUN OBANILORUN MOSREA ADAKOY
BEBEWAO, ORUNMILA ONI BARA BENILORUN ORITAJE ORITOSA IYA
YEYEKUN BOGBO AWO OSARAO ADAKOY.

REZO: ADAKOY EPO OBAYENI OGUN OBAYENI IKU LOBABOÑI EYE EYE
ERAN OGGUN MEGUA AGADA UERY IKU OYABA NI ORUNMILA
BARABALEYE IBIFA YOAGO OBARELENI OLOFIN ORUMILA
LORUBO OGGUN OGALAYERENI EBO BABA OLOFIN KULE OGGUN
BABANIFE ORUMILA ORUBO OGGUN IYA MI KONI KOYA
LAFISILE IRE TIO TIO TINKE LARI EITE ORU IYA MI
OSHOROUNGA.

REZO: MORERE AWO TOBAYE LELE INLE OBA YEKELE AWO AWO
OFOÑAÑA IYELE MODABA INLE FEFEKUN MOLALA MAYERI OBA ARON
INTORI OBA OFO INTORI OBO ANUFA INTORI BAYABI AWO OBA OFO
MAYABELELE KAURE IFA INTORI BAYEBI AWO OFO MOYABELELE
INTORI MAWADABA MAYENI AWO ARON IFA KAFEREFUN YANZA IFA
KAFEREFUN ESHU, AWO INTORI ARON INTORI OFO.

REZO: OTURA ADAKOY LIBEYE BABA OLUOPOPO AYEBE EKU LERI IYA
GUADA FEYEFE IFA NANA RUALAYE ERU LOKUN GUAGUA OBA
IFA ONA IRE INTORI ARON INTORI OFO OBA BONENI SHEPE

324
OMARILE OMO FELEYE EYE AGUA LAREO ILE FORUNLEKUN YERE OMI
TIRE AGUA LO OSHANLA OBI ERE LOKUA OMO IYA SHEPE OLUOPOPO.

REZO: MOBO MABARA ADIFAFUN OBATALA ASHITINRO ODE EYI ELEBIN


TORISHE ELEGBA ADIFAFUN SOKU REKO KIKOYA ERO NANI
ELEGBA.

REZO: ADIFAFUN OGGUN MEFO GUN ADIFAFUN EL GBA NAWO IRA


AÑARI ADACOY ADIFAFUN KEKE ESHITUN LESE OYIYI AYA MEYI
BAWAO LARIN EL OBI TORI INSHE NOBO NONA IRA AWO ÑAÑA
ADIFAFUN SAKUBOKO AWO KIKEYA ORE OÑANI WERE BEKU KEKU
ABI ELEGBA NONANI YAMBA BELELE EGGUN BADADA INSHE EYI
KEKE IKU OMO OTURA ADACOY.

+++
IRETE MEYI

325
REZO: EYELEMERE AKORE AYARE EYELEMERE LAFIDAYA EYELEMERE
AWAREI FENISHE KIA IFA AYE ADIFAFUN ORUNMILA, ADIFAFUN
OSHUN, ADIFAFUN POROYE, PAÑUELOS MARUN ELEBO.

REZO: EYELEMERE AKOLEMERE POROYE OMO NI OSHUN


ONIBARABANIREGUN ORUNMILA MO IFA ONI AWO AKOLEMERE.
ORUNMILA LORUBO.

REZO: INSO RO EBO EI ASHE WADIPOLA ASHE WADIPOLA ODO LOFUN


ALABEO ASHE WADIPOLA.

IRETE UNTELU

326
REZO: IRETE ENTEBE BOLE ABIRI KOLO OMOLUBO ABATA ATI KOTOPO
OMOLUBO OWARA YANIYE OMOLUBO META LABA PARI ATI META LABA
MERIN LODAFUN IGBAÑI. LODAFUN LANIYE.

SUYERE : “ EYENI UN WEMILESE IGUERE IGUERE ALAARA LONA


ONAWA MIRIN AWO AWOMIRIN OMOWO MIRIN A IKU”.

REZO PARA PREPARAR EL INSHE:


BABA ORAGUN MAFUN OBATALA BABINU EBERE IRETE LEYE BEFA
IRETE UNTELU BEMORE OFUN YENE YENE YENE OKUORO EBORA
OBATALA ORIBE IRETE UNTELU EBORA OMA YEKUN OJUANI SHOBE
EBORA ORI BAYE OJUANI SHOBE MEYI EBORA BARA LELE IFA
OTRUPON ADAWEÑO EBORA MOYARE IRETE UNTELU BEMORE NEYI OKUO
IRETE KUTALE WAN WAN LORI EFA EBORA OGGUNDA MEYIS
BORUBOKUNA ARA ORUN LAYE EBORA OTUAKUN NI LORUN OTRUPON
KAMOYA WE WEFUN MAYE KO OJUANI POKON MAYARE BEBE OKUN
LOYE OBATALA OBA IRETE UNTELU IFA KAFEREFUN SHANGO OREGUN
EBORA FUMI IRETE UNTELU BAWARA OMO OGO OKA YENI YENI
IRETE UNTELU EBBO.

REZO PARA EBBO:


BABA FOBAE OKA KUELE ORUMELE BABA IFA BABAKUELE IRAWO BABA
KUELE INLE OWERE OBA NI ORUN BELE BELELE IFA IRETE UNTELU
MOFORIBALE OSHANLA BIRINI WA OBA NIREO ODIPUE OBA ORUMALE
EYE NIREO OBATALA MOFORIBALE ODUFUE OLORUN.

REZO: OPA BOMBO NISI OYU ELENI NI YAKO ADIFAFUN ASHO FUN
FUN ODEIYA TIN LOSI WAEA TONLE FI ARAYE WALE EYELE, ADO,
EWEFA LEBO. IRETE UNTELU MAFEREFUN OLOFIN.

REZO: IRETE UNTELU IFA OPOLONGO BIKU, OPOLONGO BI ARUN,


OPOLONGO BI ARAYE, OPOLONGO BI EYO UMBO OPOLONGO BABA
NISHE OMO NIYE ONIYE OUN BABALAWO ADIFAFUN SHAPAT

327
TINSHOMO, SHAPAT ORUBO IN IYA NEYI ONI OLOFIN AYE NIALARA,
AIKORDIE OKAN, ABEBOADIE MEYI, EYELE MEYI, EKO MEYI
ELEBO. OLOFIN AL NI SHAPAT LORUBO NI ORUGBO RI MI OUN IYO
MEYI ONI OLOFIN OYONO ILERE.

REZO: EYINI UN WEMILESEIWERE ELUBORAN LENA ENAWE MIRIN OWO


EWE MIRIN OMO EWE MIRIN ARIKU.

REZO: MOLE AGUIRI SELE OMOLUBO ABITARI KOLOPO OMOLUBO AGURA


YENIYO OMOLUBO META LABA PARI META LABA MARI LODAFUN
IGBAÑI LODAFUN YANYA OBO LEARE.

REZO ARARA: ASUMU KIKE NADI ASIWU.


ASINU KIKE NADI ASUMU.
VODU ÑAKO MA MEZO.
ASIDA KASA MASA MASU.

SUYERE:
ONI AWA AGBA LAYO ENSHEGBO TETE MORIN TETE MOÑA.
ONI AWA IYORUN LAYO ENSHE ODAN TETE MORIN TETE MOÑA.
AWA KEKEE LAYO INSHE OYO AYAKA TETE MORIN TETE MOÑA.

SUYERE:
EYENI OUN WEMILE ESE IWERE IWERE ALUARAN LONA ONA
WEMILE ONA AWO MIRIN OMO WO MIRIN OMO MIRIN IKU.

REZO: IPI APEKI TETE KOMATE IBEMI TETE ADIFAFUN ORUNMILA.


IDEGERE GERE NITO OSUN IDEGERE GERE NITO OSAH IBA GIPA
NITO OSHA SEKE SHEKE NITO ORAGUN IDEGERE GERE NITO OSUN.

REZO: IBI APEKE TETE KOMATE IBENI TETE ADIFAFUN ORUNMILA


IDEWESE WERE NITO OSUN IDEWESE WERE NITO OSHA IBA GIFA
NITO OSHA SEKE NITO OGGUN IDEWESE WERE NITO OSUN.

328
REZO: ERU OMO ONO NINSHE AUN BABALAWO LODAFUN SHAPATA
TINSHOMO OLOFIN LORU ORUGBO.

REZO: ADIFAFUN ELEGBA ENSO OSHA BENSHE ONSE OSHA ARA EKO
BEBE IWA KEBEBE ORO IWOSHE ONIKOYU NARA ADIFAFUN SHAKETA
AWO TINSHE OMO ELEGBA NINENA OROBI IWA BOLORUN
OLOMU ETA EYE LOKE KARAYE LELE SABADA OBI OSILA PIPO
ELEGBARA IRETE BEMORE OBA TEKU ORUN OLORUN ELEGBARA OKAN
LELE GUN EWO EYE OBINI META IWA FOGUN OKE ARUN
SHAKETA AWO DURO. SI EWEDEMEY ORUN OLORUN KUA IFA NI LORUN
IFA LODAFUN ELEGBARA.

REZO: IPI APEKI TETE KOMATE IRENI TETE ADIFAFUN ORUNMILA


IDEGERE GERE NITO OZUN IDGERE GERE NITO OSHA IBA GIPA
NITO OSHA SEKE SHEKE NITO OGGUN IDEGERE GERE NITO OZUN.

REZO: IRETE UNTELU NISHOYU ABENI NI YABO ADIFAFUN BAKERE


ASHO FUN FUN ODE IYUTEN LESI WARA TONLO BUYARE WALE EYELE
ASHO EWE FA IRETE UNTELU MAFEREFUN OLOFIN.

IRETE YEKU

329
REZO: ADIFAFUN AEWRE ORUNMILA AKUKO, ELEBO,OWUNKO, OTI,
EPO OFA META ELEBO, AGBADO ELEBO.

REZO: IRETE YEKU OTE IKU OJIBIRIN IWAÑARI ORISHA OTE


ADIFAFUN OLONOSHE TIBOGUN LOD AGUERE.

REZO: IRETE YEKU ABADA BI ABADA. ABADA BI ABADA ADIFAFUN


WENWELE SELETISHOMA AYA LORUGBO. KORU OKA ASENU BAB
ADIFAFUN OLONOSHE UMNATIN OWO WERE OGU TI BIELE.

REZO: IRETE YEKU MOTEYEKU OYIBIRE IBAÑARI KOSHETERO


ADIFAFUN IBA ERI LATO GBOGBO UNGUE LODE AKEREKE UGUE AWERE
LORUBO AFOFADA AYARUFO. ABO LEBO.

SUYERE: DARABIÑO UNLOYO KORU EBO.

SUYERE: OLONOSHE BIRERE OLONOSHE BIRERE IRUN LAFI KAYO


ODERE IRU.

REZO: AJUAGAN ASHO PAJEENI IBEYI DJISUDADA OBA JOVIE NILE


JORO JORO AJALA A BAKUYEYELEE ORISHA VUDUN KAFEREFUN BOKONO.

SUYERE: SHATSHA JESU ZOGUEDEBO SOUME DEANGHO BEJOUSE ADAN


TOMO DEPOMAFAN SUMUSE AJUANGAN BOKON IWA SAKPSONE.

REZO: OKAN ABENU BABA ADIFAFUN OLOGOSHE UMBATI NAWO


KEREGUTO VELE ADIFAFUN ORUNMILA.

IRETE IWORI

330
REZO:
IRETE YERO ORUNMILA LORUBO TO IBAN ESHU. TELEBO IBO KIBO
BAB OLORUN, BAB DUPUE TO IBAN ESHU.

MORUNYO MORUNYA ASHE IYALOSHA.


“ “ “ BABALOSHA.
“ “ “ OLUWO.
“ “ “ OYUGBONA.
“ “ “ IY GONGOLAYE LAYERERE.
“ “ “ EGUN.
“ “ “ IRETE YERO.
GUNGUN EYE LEBO EBE AD FELEBO EBO FELEBO.

SUYERE : TRES EÑI ADIE, UNO CON ERI, UNO CON EFUN, Y UNO
CON EPO DELANTE DE ELEGBARA Y PONERSELO ENCIMA. AL OTRO
DIA LOS ENTIERRA EN LUGARES DISTINTOS LEJOS DE LA CASA,
CON SUMO CUIDADO DE QUE NINGUNO SE ROMPA.

331
REZO:
IRETE YERO TINYEBO EBO KIBO AKALAMABO ADIFAFUN YERUBE
TINSHOMA ORUNMILA ORU LAYEDE ELEGBARA ERU LASHED KARA
OLOFIN ADIFAFUN YERUBE ONI SHEBE LERI YOKO AYEBE ESE
TENA ERI TIMOBAYE AYEBO NI AYE ILU EYENI SEGUN BAYEPE AYO
OSHEBE.

SUYERE:
OYIKI YIKI OTA LO MIO. OYIKI YIKI OTA LO MIO. OYIKI YIKI
AGBADO OKUMA. OYIKI YIKI OTA LO MIO.

CORO: LO CONTESTA TODO.


OLORUN MAYE OBOLO WOÑI, OLORUN MAYE OBOLO WOÑI NI
OBOLO WOIGBO.

CORO: OLORUN MAYE OBOLO WOÑI.

A: mowa ayeo ........ Coro: wara wara laway wara wara.


A: moway moway ...... Coro: wara wara laway wara wara.
A: okere ojana ...... Coro: ern ni shoro eran.
A: okete o odu oya .. Coro: eran ni shoro eran.
A: orofo ababa ...... Coro: eiye ni shoro eye.
A: werureo werureo abibo werureo yara werure okoy malo.
Coro: ( lo mismo ).

REZO:
IRETE WORI EYEBERIYOKO ESE OTONA ERUTI OMA AYOBINI IGUIN
KILEBO AKARA MALO ADIFAFUN YERUBE TINSHOMO OLODUMARE
KAFEREFUN YALORDE.

SUYERE: IKUNO Y OMIANUBE VOMI OBULE VOMI IKUBAYO OKUO.

REZO: IRETE YERO AYEBERIYOKO EGGUN IGUNGUN ODFUN ORUN


OLORISHA OMO ODDUA A LODDO TINSHE EGGUN ADAJUN ORUN
LAYENIFA ORUN ERU EGGUN IGUIYU OMOBINI ARUN ISUN LERI

332
LORDAFUN YOKAN UNYEREBEN ORUNMILA OFUN YERE IWORO
TINSHORO AWO LORDAFUN ORUNMILA.
REZO: GUNINIKU AWO MAYEKUN EGGUN AGADA ÑAÑIRE IKU OTOKU
EYA ORUN EGGUN AKATE MAWA NARI NAFUN BUMBAM FEFEKULE
BEYEKUN EGGUN BAMBAM YOGA ANIRI FE WAO BARIBAN
MORIBARUN OKU ORUN BAMBAM MORI BORUN AKUO BAMBAM MORIBO
RUN OKUO BARIBAN ADIFAFUN AWO BONI LORUN.

REZO: IRETE YERO OLORUN YERUBE LENIFA ORUN GUA ABEBE


ATEMORA AWO OBA IKU EBE OBA OLOFIN SHANGO INLE ADAGUELE
AWO DINOLU INLE ADALOGUE AWO OBA IKU IRETE YERO EBE
SHANGO AWO OBA IKU.IRETE YERO SEGUERI EYU EYEYI UNSORO
OYIYIAWO OBA IKU IRETE YERO ODDUBALE ALA OSHA AGBORAN
AWO OBA IKU IRETE YERUBE KAFEREFUN OLOFIN KAFEREFUN
ORUNMILA KAFEREFUN SHANGO.

IRETE DI

333
REZO: IRETE UNTEDI AMADIO AWO LERI LODAFUN OLOFIN, LODAFUN
ORUNMILA, YEMEYA, OSHUN, OZAIN, ELEGBARA OGGUN, EPEPEYE
LEBO.

REZO: IRETE UNTEDI AMUDI AWO LORDAFUN ORUNMILA LORI OSI.

REZO: IRETE UNTEDI AMAD NIMU ADIFAFUN AWAN LORI TONSHOLU


APARE OSI AMUDI AWO LORI OSA IFA NI MAFEREFUN OLOFIN,
YEMAYA, OBATALA, ORUNMILA ATI BOGBO KALENO OSHA.

REZO: OPAYERU BOFEREFUN LA PIENU ADIFAFUN SHANGO,


ORUNMILA, OSHUN, ELEGBA ATI OZAIN.

REZO: IFA NI KAFEREFUN OLOFIN, YEMAYA, OBATALA,ORUNMILA,


ATI BOGBO OSHA KALENO.

SUYERE: CORU EURU BETE. MARIWO OZAIN MARIWO NEN MARIWO.

IRETE IROSO

334
REZO: IRETE LAZO ADIFAFUN OBA IKU INLE ARERE OGGUN AREBE
OBA EGGUN LESE IGI OBA TELE OMO EGUN LODAFUN ORUNMILA,
MAFEREFUN EGUNGUN.

REZO: IRETE ROSO AWO PAPA ORRORU AWO OFA AIRU OPA
AITA OFAILLA OFA TONTONI ADIFAFUN APOTON SHE BABA OTURA
AKUKO LEBO OFALLERO. ORUNMILA, KAFEREFUN SHANGO,
YALORDE Y OMO.

REZO: IRETE ROSO IFA ARBE KAGUOLLO Y PARA Y SUKO AWO


BE ISHUNE LORO ENSHULUSHE IRBIN LODAFUN IBIN NOTE IFA
IRE OTO LLIGUE GUO NI ALLA SU OWO GUO LLI KURO IBIN ORUBO
AICORE EYELE FUN FUN EKU EYA EN ILE MOGUO. ORUNYERE APO OMI
FOLOGU TETEROGUN MORGO OPO NI FOGULERE BA ARBO.

REZO: OFUN YERE APO OMI FOLOGU TETEREGUN MOGUO EPO NI


FOLIKI LELERE BAARBO. ORUNMILA KAFEREFUN SHANGO, YALORDE
ATI OMO.

REZO: TETEREGUN OFIRIBE MESA ADIFAFUN OBARA NIREGUN


TINSHOMO AWO OLOFIN.

SUYERE: OMO OBA TELE


OMO OBA TELE
OMO OBA TELE.

IRETE JUANI

335
REZO: IRETE JUANI ODUIBIRI BIRI FOBO IMBORI. ADIFAFUN
ORUNMILA OBARABANIREGUN IRI WAMKA WIN WIN OZAIN YORO YORO.

REZO: IRETE JUANI IRETE WAN WAN AWO AWO BURE OMAYUYE
KIFUN AWA KEUMBO IFA MAGAYI IFA AWO MOLEÑO MOLABO KIFUN AWO
KE UMBO AWA DIDE IFA ARIBAWA ONI AWO BOGBO MI NI
LODE IFUN MOWE KAWO.

SUYERE: AWABO AWATO ONIRE LAMIWE


AWADO AWATO ONIRE LAMIWE

REZO: IFA ARIBAWA ONI AWO BOBOMI NILODE IFUN MOWE NAWO.

REZO: ALADI KOSO INLE KANA ARABO ADIFAFUN ABI AUN AYAPA
TIOMARA AWO ONA, OYA TOKU, WONIKI ORUGBO KI AWO IRE MABA
MAYELE ELORI EYELE MEYI LEBO AKUKO LEBO AWO IRE EYA ABI AUN
ERU EYELE MEYI OMOLORUN OWADA OBONI KAN OMU ARA. OLOSI
ETIGUON ARA OYA ASIYA ODE KURO NINU IYO OPE OBERESIKO OZAIN
ERU OJUN YIYE BAYI NI AUN MONISHE NI OYO ESHU DA OJUN
OTU WALOYA UMBATI OZAIN MOLU OBABARA, INA AKARA BI OSITINA
OWO OZAIN NI AUN OKANI OMU ONKONU IGBIN PELU. ATI OYO NANI
ATI MAFIN AUN EBBO OZAIN TITI ODI ORIYI EBBO ODARA.

REZO: IRETE WAN WAN INLE OROMUN OYUZ OZAIN YORO YORO OKU.

IRETE BARA

336
REZO: IRETE OBA BIYE TELEWELE WELE AWO ABALODE ADIFAFUN
OSHA OGU NINA TINLOSILE KI TI OLO BINU WERE WERE.

REZO: IRETE OBA BIYE LODAFUN ORUNMILA, YALORDE ATI OBINI.


AKUKO, OWUNKO LEBO INTORI IKU, INTORI ARUN AFIE LEBO
MAFEREFUN SHANGO, MAFEREFUN OYA.

REZO: IYENKO ILEMBE OTRA EÑILA OMA ADIFAFUN ASHORUN AKOKO


UMBATOLO ROGUN DODO AUKO LEBO IBI AMNERE NIADOYUKO
ADIFAFUN AKORIMA BATI FONRO ON ESHERI ADIE LEBO INTORI
ARUN INTORI IKU. MAFEREFUN SHANGO, LODAFUN OYA.

REZO: IFA IRETE LORDA BIYE. LODAFUN ORUNMILA, YALORDE OTI


OBINI, IRETE BABA IFA ILENKO ILEMBRE ORA EÑI ORDAFUN AKUKO
OWUNKO LEBO EWEFA OSHE (CARPINTERO) ELERE ES CUARTO. IRE
AYE ATEGUAGUN AUN LO ORUNMILA FA EYEBA (DELE SANGRE A
IFA).

REZO: IFA IRETE LORBA BIYE LODAFUN ORUNMILA, YALORDE ATI


OBINI. MAFEREFUN SHANGO, LODAFUN OYA.

REZO: YEYE KALULU, YEYE EUERE, KALUKU YEYE, OMOTA OMOTA


QUIBIOCO ERU, BAN BOIO, YANYAN IROKO YANYAN.

IRETE KANA

337
REZO: IRETE KANA BERIN GBAGBBOGUN GBAGBISAN IRUN GBOGBO
LAODO LUERE AKUERE LORUGBO.

REZO: IRETE KANA IBILOBAN AKUTANLA MORA OMORU KOKO TIMILA


SHAWOKI ADIFAFUN LABUDO TINSHOMA ENÑI OBA IMI KI LOKU
DODU LEBO; ABOADI AGUNDI ADIFAFUN AMILETE AKUKO LEBO.
OWO, AKUKO, EYELE LEBO.

REZO: IRETE KANA KANLU OMOPONE NIBATI IRETE KANLU OMO


OLOFIN ARA ALA OMO PENCIBILE IRETE KANLU ESHIRIN OLOFIN ARA
ALA OMPEN NIBATI IRETE KANLU ARA OLOFIN ILE AKUKO LEBO
AIKORDIE HILO NEGRO OWO LA MEYO.

REZO: IRETE KANA OBIRE KOLOBO MOLUBA AGUARA YANIYA


OBARIKUPO OMOLUBO MATA LABA PASI META BABA MASI ASHISHE
OLARA OTOSHI NIYEKAN ERANI BIBE ONI YANIYA LODAFUN BAÑARSE.

SUYERE: OLOBOSHE BIRELE OLOBOSHE BIRELE IRUN LAFIKAYO WALE


IRUN.

REZO: IRETE KANA KANLU OMOPEN NIBATI IRETE KANLU OMO


OLOFIN ARA ALA OMO PENSIBELE IRETE KANLU ESHIRIN OLOFIN ILE
AKUKO LEBO.

REZO: KANLU OMEPEN NIBATI IRETE KALU OMO OLOFIN ARA ALA
OYO PENSIBELE IRETE KANLU EKAIBIE OLOFIN.

REZO: IBELEBAN AGUTANLA MESA OMO OMI COCO TIMELAS CHQUE QUE
ADIFAFUN LABUDU TIMBONA ORUNMILA EMI EBA BECA ERI JUILECU,
ADIFAFUN OMILETE.

IRETE OGUNDA

338
REZO: IRETE KUTAN ORI MIRI OTA KUTAN IYANA KIYANA ADIFAFUN
ELERIPIN OUMBO EYELE FUN FUN, ASHO FUN FUN, EKU, AKUKO,
EWE, OSHE AWO ITA KUTU IY KIY ORUNMILA ADIFAFUN ELERIPIN.

REZO: IRETE KUTAN, KUTAN OBA AIYE, ORISHA BI KOLE ORUN


OFE LEITOSHO ORISHAYE ILE ASHUP AWO UMBO BOGBO ORISHA
IS LAIYE, KOLE AIYE OBA BOGBO TENUNYEN ELEBO MERINDILOGIN.

REZO: IRETE GUEDA ISHU ABASABILE UN FETETELE PEKUE AWADO


OBO SABILE UN FALETELE PEKUE OKU ABASA LORI NI UMBATE
TELEAPERI OKUN ADA YOKO KUTANTE ADAFUN AYAMI COBIERU
TICHO OMO EKO, EÑI BOGBO ELLE LORUGBO ISHU MEYI OBI
MOTIWAO E OKAN EKU EYA EPO OWO MENI OWO.

REZO: KITA KITA Y YAMA KI YANA ADIFAFUN ORUNMILA TINSHE


ELERIKUIN ORUGBO ABEBOARDIE MEYI AKORDIE ELEDARE NIMBAO
OWO EKU OBI MEYI EKU EWE ETU.

REZO: HOUN BANIKU NISHE CAYO OFO LO HOUN IRENIFA NI MOFA


ADIFAFUN EBASI ESI LEBO EYELE AKUKO EBEFA OWO.

REZO: ITA KUTA IYAKI EYA ADIFAFUN ORUNMILA BATINSHE


ALERIO KIN ABEBOARDIE LEBO ELEDA EKOLA ORI ORIE.

REZO: IRETE KUTAN MAFEREFUN YALORDE TAKUTA YANIKI OGGUN


OSHOSI LORDAFUN ORUNMILA KINSHE ELERIPIN.

REZO: IRETE GUEDA IFA FUKUNDA NUFERO DIYENI IKU NUKOYE


AYORO TINYENI OR DIFAYOKO CON KUNTALE OLUOFUN HAYA MI
KOBERU ORDAFUN TETE TOGUN TISHOMO IKOÑI WO AIKORDIE
ABEBOARDIE ISHEGUN OPOLOPO OWO ABOLEBO.

339
REZO: KITA KITA AYANA LORDAFUN ORUNMILA UMBATI SHAWO ILE
OLOFIN EURE ADIE AIKORDIE OWO MEYI.

REZO: IRETE KUTAN IFA ONI ELEGDA SE EYELE MEYI LEGBO OTI
EKRU ORUGBO TAN OFILE LAWO EKRU ORUGBO TAN OFILE LAWO
EKRU OTI EYELE KOFIBORI.

SUYERE: TANI DILOGUN SORO OLORUN AWA FUMI OBI SOROWA


MERINDILOGUN IGE IKU.

SUYERE: KOLE ODU MOWA LEMO DILOGUN SORO.


OKO BI AYE ORISHAOKO AFEFE IKU OKO BI AYE OMOLARA.

REZO: IRETE KUTAN IYA ADIFAFUN ARAINA ADIFAFUN EWA INLE


KOLEPO OMO ODDUN OMO ODUA OMO ORUN. ADIFAFUN OLOFIN
MAFEREFUN YALORDE, LORDAFUN ORUNMILA, OSHOSI.

REZO: IRETE KUTAN AYABOMI NISHE KAYO OFO LO IRENIFA IRE


NIFA NIMOFA OBATALA ADIFAFUN ABODA OBATALA OMOBINI AYA
TUFO BADO AYA KOYO ERUBISI OSI BI ADERE NIFA EMI SHEKE OYO
TOBA TOBI ATOYU AYA BI ONI OPOGUN BE OLEKE KOHIYE ORI,
LODAFUN ELEGBA KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: IRETE KERDA IFA FAKUA DANFORO DIYENI IKU OSHA OFIN
ORUKORE AYARO TINYENI ADI FAYOKO KUTAMBE OLOFIN IBAYEN
BAYEN TONU OPOLOPO ELERI EGUN LORDAFUN ORUNMILA ILE OLOFIN
UMBO WASIYE ORISHA EGUN IRETE KUTAN IFA AWO ITA OKUTA LOBI

340
ORISHA AYANA KIYONA ADIFAFUN ORUNMILA OBATO INSHE ELERI
PIBIN IFA OMI BOGBO ELEDA.

REZO: ISTA KUTAN AYANA KUYASA ADIFAFUN OLOFIN ADIFAFUN


ORUNMILA UN BOTOSHE ELERIN KUIN EBO OLORUN IRETE KUTAN
ADIFAFUN IYA BANSHE AGBA LOBIN TETEREGUN NOGUN IRETE KUTAN
ADIFAFUN OLOFIN ADIFAFUN ILE DUN DUN INGUI IGUI.

REZO: IRETE KUTANIE BURUKU NISHEYE OMO IYANZAN OYA LADEO


AYO OTA FAFEYE BURUKU ELEGBA OTA BURUKUSI OLUO ONIRE
OBATALA ONIFA MIMORA OFALOPO KUTAN NISHE ESE IGUI AWO
LASHEYE EGGUN INLE YEWA OKOTO LAYENA INSHE INLE BURUKU
YALE ASHEGUN OTA ESE OBATALA ELEGBARA KUBORO ESHISHI
WABURUYELE ELEGBA BABAWOYE ISAMINOYE OSHEIBOYE EGUN OSHA
OBATALA LA SOLODO ESHUBAO FUANIYE ELEGBA AKIBEYO IKAN
KIKIAYE LODAFUN ORUNMILA.

IRETE OSA

341
REZO: IRETE TOMUSA KERE AWO MOWAYE OMO SHANGO, OMO OYA
AYENI IFA ONI BABALAWO OMO OBANYOKO BANYOKO IFA BANYOKO
ORISHA BANYOKO YENYOKO YENI IFA YORO YERENI, MAFEREFUN
SHANGO, MAFEREFUN ORUNMILA.

REZO:
IRETE TOMUSA KERE AWO MOWAYE OMO SHANGO, OMO OYA AYENI
IFA ONI BABALAWO OMO OBANYOKO BANYOKO IFA BANYOKO ORISHA
BANYOKO YENYOKO YENI IFA YORO YERENI, MAFEREFUN SHANGO,
MAFEREFUN ORUNMILA.

SUYERE: EMI ALAMO LOMI SHANGO BOGBO ARAYE OMO KELEKE EWE
AYO, EWE AYO, EWE AYO.

REZO:
IRE NIFA KI IFA FORE AYE ADIFAFUN OSA NIFA NI KAFEREFUN
OBANLA.

REZO: IRETE ANSA IRE NIFA IFA FORE AYE ADIFAFUN YOKO OSHA.
MAFEREFUN SHANGO LODAFUN IFA ABARABA NIREGUN.

REZO: BALSA TIROPO TOLA ERU IFA PORI OLOFIN COMANSHE EBBO.

REZO: OBIBE RORA FOKIO MARA FI ASHO KO IGI ADIFAFUN AKERE


TIYODE ONISHINKO LEJIN OLA AYO ONILA NIKO IYAWO IRE KOLASHO
FUN NIGBATI AYARE TO BABA NI ENU INODE NIKI ORADE KOSI LOPE
LONILU ONDE ONDELU BAYE NO BERE SI SOGUN EGBE MO ARA ARETI
MU OGGUN AKERE ,OILE ARAILE AWON YURETI AKERE FUTANSHE EPO
LODAFUN ESHU.

SUYERE: “LOLA LOLA LOLA AKERE AYE”.

342
REZO: IRETE ANSA OSABEYIBE IFA SAWEYE IFA ADIFAFUN OMO LA
OYA OYO YEWA YA KOLEKUN TERIBOON TENTONIKU ORUN
AGADEBE FAYERE IKU ORUN AGADEBE FAYERE IKU OBANI SHANGO
AWAYENIFA OLOFIN SHANGOMOWALONI NI OLOFIN ANO YOKA.

IRETE IKA

343
REZO: IRETE KA IFA MAFO GUOBO OMUNO ATEKA ADIFAFUN IL
LODAFUN I MIRE IL KORUGBO.

REZO: IRETE KA OM NI ATEKA ADIFAFUN INURE ADIFAFUN IL


ATEKA LEBO EYELE, AKUKO LEBO.

REZO: IFA MAFO WUOBO OMANI ATEKA ADIFAFUN ILA ATEKA ODAFUN
OMIRE IFA NORUGBO.
MAFEREFUN YALORDE, OBATALA, ATI ESHU.

REZO: IRETE IKA IFA MAFO WUORO OMA NI TEKA ADIFAFUN ILA
ATEKA LODAFUN UN OMIRE IFA LORUGBO. MAFEREFUN YALORDE
OBATALA ATI ESHU.

IRETE TRUPON

344
REZO: IRETE TRUPON GUELE AWO OBADE ADITA OUN OSHA OGUIRIN
TIO LO GUIYATINLO BINI OM GUEGUERE EYELE LEBO, OWO LA MEFA
TONTIEFA, EYELE, AKUKO LEBO.

REZO: OYO EPO GUARE IRAYE AGUDERU ADIFAFUN AFIEMEKAN


TELOLLOPA IBOUNOMADARA EURE TOBINA LEBO ATARE, 20
ALMENDRAS, PALOMAS, 20 EGUE EILU OSHOBITA OLLUORO EYELE
AKUKO LEBO.

REZO: ISHU ORASABILE UN FATE TELE PEGUE ORAGUAO, OBASILE


UN FATETE PEGUE OKUABASA LORI NI UN FATELETE APENI OKUN
ARDA FEYOKO KUTANLE ORDAFUN AYAMI KOBERU ORDAFUN TETEREKAN
TINSHOMO OHIKORU.

REZO: IRETE TRUPON OYU OPO GUESE GUSE ISALE ORDE GUERE
ADIFAFUN AFIRMIKANTE LOLOLA IBOKUN OMADARA TINSHOMA AFI
KURE TOBINA EBBO EYELE EGUE ASHIBATA OYOURO TETE GUELE.

REZO: IFA NIRE AYE KAFEREFUN ORUNMILA, OBATALA ATI SHANGO.

REZO: ALBA NI BIKU IKU SORU ERAN OMO Y ENKO OBA WA EKUN
OZAIN OMO NI JORO JORO OBA YERI ODUDUWA OMO ERAN OSHISHE
AWA NI ORUNMILA IKU ÑAÑARIKU Y EN BABA IKU OMO IKU OBARI
BO OZAIN OMO IKU OM O IKU BABARI BO OZAIN OMO IKU OMO IKU
JORO JORO OBA NIBISHI ESHISHI ERAN GUNGUN OMO IKU BASHE
OZAIN IBASHE ODUDUWA.

IRETE OTURA

REZO:

345
IRETE SUKA APEKANKOLA ADIFAFUN AKUPERU OGUERE ODE OBINI
KUAYE OBINI AWA NIFA OBARABANIREGUN MOYORE AYEBE IFA
ORUNMILA LORUGBO. KUKUTE KUKU ADIFAFUN NAYIDA LILE TINSOMA
ORUNMILA FATINDAEBO FUN AKUKO KAFEREFUN OSHOSI Y
YALORDE. IFA IRETE OTUA ESEKAN OPENKAKOLA ADIFAFA AKOPELA
EBBO NO KOBINE OBUKO AGUEGUE OTA EBEFA OWO. ESHU MAFEREFUN
OBATALA MAFEREFUN.

REZO: IRETE SUKA APEKANKOLA ADIFAFUN AKUPERU OGUERE ODE


OBINI KUAYE OBINI AWA NIFA OBARABANIREGUN MOYORE AYEBE IFA
ORUNMILA LORUGBO.KUKUTE KUKU ADIFAFUN NAYIDA LILE TINSOMA
ORUNMILA FATINDAEBO FUN AKUKO KAFEREFUN OSHOSI Y YALORDE.
IFA IRETE OTUA ESEKAN OPENKAKOLA ADIFAFA AKOPELA EBBO NO
KOBINE OBUKO AGUEGUE OTA EBEFA OWO. ESHU MAFEREFUN OBATALA
MAFEREFUN.

SUYERE: EYU REO EWA EYUREO EWA.


EYU REO EWA EYUREO EWA.
EYU REO EWA EYUREO EWA.

REZO: KAFEREFUN OSHOSI, OBATALA, YALORDE ATI ORUNMILA. IFA


PERIPE KAFEREFUN OSHANLA. ATI OSHOSI.

REZO: KEDA WERE DA KRIMONA, ABERE NI EKUN, NI ABERE NI EYO


IÑA, OMO DA WERE DE KRIMONA. KILONSHE IÑA MO DA WERE,
OLODUMARE EYU IÑA MEDA WERE

REZO: OMO OLUWO ONI OMOTI ORISHA AWO NI IFE OBANIFA UNLO
OYE ILU, LODAFUN ORUNMILA, KAFEREFUN OBATALA.

REZO: EGUN APARENIJA IRETE PEKANKOLA AWO OJU ILE LASHEDA


TASHERUBI EBO BAMASHE KILE JERI OPONLOJU SHAJU OWA LOJURU
LATENI AWO LODAFUN ORUNMILA.

346
SUYERE: ERON TESO YEWE EON TESO YEWE ABRAYAGASI AZOWANO
GRONTESO YEWE.

REZO: IRETE SUKA ADALU IYA LOKUEYE DIDA MAYERE MAYEKUN


TIBAYEKUN AYOYONI ELEGBA MOBO BALE ASHA IYA FOYEKUN DAURE
KUELE AFEFERIN AIYA TIBOSHE NI LORUN WAWE WOGGUN IYA
TIBI LORUN MAWEYENI IYA ELEGBA YOFUN MODE WOFA OUDEDE MODE
NI ELEGBA LOYA UREO IYA OSHANLA ODDUPUE LONA OBATALA BI
ISHA OYANLA UREFUELE LAYEBI OBATALA I BI ASHE OROLUN
KOKODE IFA OBATALA LORUBO OMO SHALI ORUBA IYA.

REZO: IRETE UN SUKA AWO NERI AWO AWO BORDA OLOFIN IRETE
NISUKE NERI AWO ODUDUWA BEBELI AYE IYA BEBELI AYE BAYE
OYA YANZA YAYEKAN WAWA NIRE AYE BAWA IKU ORUNMILA ARENIDA
OYA SHANIYEKUN OLODUMARE, OLODUMARE NI BAYE AWONIDI AYE
SHANGO ABEBETUN ABEBE OSI AWONERI IFA ADIFAFUN ORI.

IRETE SHE

347
REZO: IRETE UNFA EKOKO OSHO ERO BIRIWO DOGODO AY KOSHEKA
BI AYE ADIFAFUN OUN BABALAWO SHELE ERE LEBO. MAFEREFUN ESHU
ATI YALORDE.

REZO: IRETE OTUN MOWO SHESHE BONI SAYE MOWO GRI GRI BINI
NILONA EÑI, AWADO, ATITAN ERI MERIN, ERURU ELEBO. OÑI
TUTO ETUTU ILE AWO IRETE UNFA.

REZO: IRETE UNFA OTUN MOGUN SHESHE BONI SALE MOBO GRI GRI
BONI NIJONA OÑI, AWADO ERITA META ERURU, OMI TUTO, ETUTU
ILE AWO IRETE UNFA KOKO OSHE ERO MAFEREFUN ESHU ATI
YALORDE.

SUYERE: ERAN TITI ORORO OMO MAYO.


ERAN TITI ORORO AGUEMA KOSHIYE ORORO.
WINI WINI OLELE OYA NKALA KALA OLELE.

OKOKO OSHE ERO BIRIWO DOGODO AYA KOSHEKA AYA


KOSHEKA BI AYE ADIFAFUN AUN BABALAWO SHELE ERE
LEBO. MAFEREFUN ESHU ATI OSHUN.

IRETE FUN

348
REZO:
IRETE FILE MAFEREFUN SHANGO, ORUNMILA MALU YAMODE YAMUREO
SHANGO KABIOSILE ORI ONLE BILELONA YAMODE OBINI LODE OGOGO
MEYI LA IFA ASHEGUN OTA KOLEÑODIO OYALE ORUNMILA UNSHINSHE
EBBO. MALU SHANGO ODOBALE.

REZO: IRETE OFUNDI OYE KORUPALE ADIFAFUN ETA RINLA INAYA


KAFEREFUN EYA ESHU Y ORUNMILA.

REZO: IRETE FUN DIOYE KORUPALE ADIFAFUN ETA TINLA IBAYA


KAFEREFUN IYA, ESHU ATI ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN AWO MALU MUYRE SOKIN IMBOWA NI OLOFIN INLO


NI ILE AWO BELEGUN OYU MINIOSI ORUNMILA UN SORO KOWA
DUDU IGBO ESHU EHUBI INI FILA FORIBALE AWO OBARA
DELELE OBA AWO MAYURE ODDUN AWO MALU ADE OBA ORISHA
ASO OBA ILU LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN ESHU.

REZO: IRETE FILE KAJE LELI EWE NI KASU LELI OMO, KAFILIEKE
ASHO FUN FUN ARA ADIFAFUN ORUNMILA GBOGBO UNLO AYONILE,
OBA OLBESHI OMO ODUDUWA A OKO LAKUON.

REZO: IGUI ADAWA MOYE LODAFUN IGUI, ODUDUWA ASHIWERE IBORU


ORUNMILA AFEFE, LODAFUN LERI NI ODUDUWA.KAFEREFUN ORUNMILA.

+++

OSHE MEYI

349
REZO: OSHE ALADASHE ONIBARA BANIREGUN IFA MOLOKU FISHE,
SHENSHE MOLOKU ADIFAFUN OSHUN.

REZO: KULU KULOSHE MULUKO UN BABALAWO, LODIFAFUN KANTAPO


NIBATI UNLO SIFE LLAMA ODESE ORUNRE OMO OROCO OMO
ERAN NIBATI ATAPA OWO LODE ALLO LLIGOBO BOTON LOSI-
LLE ONIBIRI. ILE LA POLEDI A UN BABALAWO LODIFAFUN
BANLE QUERE ADEFUN.

REZO: KULU KULUCHE OCHE MOLOCHA MONUKO BABA LODIFAFUN


AKATAPON NIBATI INLO SILU LLAMA ADERE ORI ERE OMO
AROCO INDE NIBATI OTABA UN ODERE ADIFAFUN ALLOLLI
OGODO OTONOULO SILLELE ONI BINI ORUMILA ELBICAN
ADIFAFUN YOKO OKANFUN ORUMILA ELBICAN LOLE CHIERE
ELESE LELE OIGUA BOBO EBBO KURU ESHU OBINI ORULA
OCHUBITANI LOLABE OMODE CEFE ECHUBI LENE AFOFO IGUA-
GUO ORUBE.

REZO: BABA ELLI MEYI KULU KULUCHE KOLLO TIBALOCUCHE OPECHE


MULUKU MULUKU ADIFAFUN KAKATAMPO LLAMAGUO ODDUN IRE
DEFUNGUO.

REZO: KULU KULUCHE EYO KOBANI OCHE MULICU A UN BABALAWO


LODIFAFUN ACANTAPO NIBATI INLOS ILE LLAMA EDERE
ERUNLE OMO A ROCO OMO OCU OLEDE LA NO LA FUN ALLO
IGO IGO DOBOTONLE SILE OMI BINI.

REZO: CHUBU CHERE CHERE ABARE CHERE ACHOLLUA A UN MELLILI


ADIFAFUN ARUROYO TICHOMO QUIYA ECHUBU SHERE SHERE
ASHE UN EYO AUN MEYIYI SHERE SHERE ADIFAFUN
ELLEROLLETON CHOME Y CANA OGUN.

REZO: OSHE MEYI ORULA EBACUNLO BOBEOMODI OCHUBU CHU OBINI


ORUMILA NISISI EBOCORALOLA COCHUBU TENUTIA ORUNLA
OCHUBU IRE OWO IRE OMO IRE ARICU BABAGUA.

350
SUYERE:
IKU IWA KALERO ARUN ILE KALERO EGGUN IWA ILE KALERO.
OSHUN WERE WERE ODO OLUN OSHUN KANI SHENSHE LEBO AWO
APETEVI NI MALE ILE BANAKUESI OWO IYE LODAFUN OWUNKO
FI SI EBBO.
SHENSHE OLOWO OSHUN SHENSHE OLOWO OSHUN SHENSHE
OLOWO IYA KUENI MOWO OYE SHENSHE OLOWO OSHUN.
SHENSHE OLOWO YALORDE MAYEO.

REZO: KULU KUKUSHE OSHE MULUKU MULUKU LODIFAFUN KANTAPONI-


BATI UNLO SILE YAMA ODERE ORUNRE OMO ROCO ERAN
NIBATI ATABA AWO LODE LODAFUN AYO YIGODO BUTON
LOSILE YALORDE OBINI ORULA ESHUBA TANI ESHUBA LOLA
IRE OWO IRE OMO IRE ARIKU BABAGUA.

REZO: ADDO BUELEGE ADDO BUELEGE AYA, ADIFAFUN AKATAPULTA,


KAFEREFUN YALORDE.

OSHE NILOGBE / OSHE OGBE

351
REZO: AWO OCHINA ADIFAFUN ORUNMILA NIBATI OLOSORDO OLOKUN.
ACUELOBABADA AGUOCALLE OWO CHINA ADIFAFUN ORUMILA
UMBATI LOSORDO OLOKUN.

REZO: OSHE LOGBE ABA ABAREGUIN WORI ORBEBORU AYA ORBE


AECHE OBAN BURUKU KOPADERENO APA ETU AYEGUN TOSO
AYE BABA KUNLE KOKUNLE LOMO ADIFAFUN ALUGONDO
ARBATOLO ILU OYO LERBO FIRU LLENE HOPELO PARABA AWO
COLLE AWO ACHINA ADIFAFUN ORUNLA NIBATI UNLOSODO
OLOKUN EBBO ABEBOADIE MEYI EYELE MEYI AWADO OWO LA
MEYI.

FUN YERE OWO CONE GUANI OBA COGUI GUAMI GUICUAMI


(SE REPITE).

REZO: OSHE NILOGBE OTOROMU OTOLAYE ADIFAFUN OLUWO BUERE,


IKU KOMPANI KOMPANI. ARUN KOMPANI KOMPANI, OFO
KOMPANI KOMPANI, EYO KOMPANI KOMPANI, OGU KOMPANI
KOMPANI.

SUYERE: BABA AWO OSHE OSHE MOWA OSHE OSHE.

REZO: OLOFIN OKO OSHE OJAJUMO ONJE EKRUAYEFOYU OLOFIN


FESFOWU KAYOSHE AWO, ADIFAFUN OLOFIN, LODAFUN OSHE
NILOGBE OYU OLOFIN ERE, KAFEREFUN ELEGWA Y ORUNMILA.

SUYERE: AYEFOYU OLOFIN FISHOWA KAYOSHE OU OLOFIN, LODAFUN


ORUNMILA.

REZO: OTOROMU OTURO AYE ADIFAFUN OMO OLUGUERE OLOKUN OSA


NILOGBE OSHE NILOGBE OTUROMU OTURO AYE OMO ASUNKOM-
PANI ENI OLOKUN OSHANLA GUENIBEOLOKUN IYA AYE BONI-

352
GUA AYEBA GUENI AYE TIRUNO NIGBO OSHE LOGBE BABA OSI
OTOROMU OTURO AYE OMO OLUGUERE IYA BENIÑUA AYE
AYALUGA.

OSHE YEKU

353
REZO: OSHE YEKU BORO BOSHE YEKU BORORO OFO IBAI BORO ONA
OBAYE BE IFA OSHE BE IFA OSHE YEKU NAWAYEBE OFA
YONYO ODARA MOLONI MOLERUN INLE ELEGBARA OSHE BORORO
OSHE BARI BARI BOSHE YEKU BOROBORO AWA YONI IFA WAWA
YENI. ELEGBARA WAWA YENI IFA OSHE OBATALA WAWA RE
OSHE YEKU BORI BOSHE ORUNMILA BEYEKUN MAWA YONI IFA
BOROBORO ENI BOYE SHANGO ENI BOYE IKU.

SUYERES:

BORO BOSHE YEBI OLONA BORO BOSHE BOSHE YEBI, OLONA AWA
BOROBORO AWAIKU.

AGONGO NILE WAWAO AGOGO ELEGBARA


" " " " IKU
" " " " ORISHA
" " " " GBOGBO EGUN
" " " " OLOFIN, ORUNMILA.

REZO: OSHE YEKU BORO BORO YEKU BORORO OFE, IBAI BORO REONA
OBAYE BE IFA OSHE YEKU, BAWYE BE IFA YOYO ODARA
MELONI MOLORU ELEGBA OSHE BORORO OSHE, BARI BARI
BOSHE YEKU, BORO BORO AWAYONI IFA WAWAYONI ELEGBA,
WAWAYONI IFA OSHE OBATALA, WEWERE OSHE YEKU BARI
BOSHE, ORUNMILA BEYEKU MAWAYONI IFA, BORO BORO ENI
BOYE IKU.

OSHE WORI

354
REZO: OSHE PAURE SHILEKONPEGBO OLORUN, SHILEKONPEGBO INLE
MOKUE AYE ASHE NIFA MORI YEYEO WAN WAN LAYE IFA,
ADIFAFUN OLOWO IFANYOKO TELENIFA SHILEKONPEGBO
ORUMALE WAMALE ASHE EBO ASHE TO.

REZO: OSHE PAURE OWARA AWO BABA AFEFE AWEYE IFA BABA SHERE
KODEFUN YEYE, BABA SHIRE KODEFUN EBO. BABA SHIRE
KODEFUN ORUNMILA. BABA SHIRE KODEFUN OLOFIN, GBOGBO
TENUNYEN ELEBO.

SUYERES:

EWA YENI CLORUN AYAWAO. SHANGO OÑI AGBEO. OSUN ENI ADDE.
OSHUN AYAWAO SHANGO.

OSHE PAURE YEYERE YEWARA ONI ABANSHELU OFITO MOYA LODAFUN


OSHE PAURE.

REZO: OSHE MODEJO IWORI MOGUN YEWE LODAFUN ORUN LA OJUPON


OLOBIAYAMAFE AWO OGUNGUN OMO ELESE OLORUN AYAGUDI
EGUNGUN AYAN SILE NIYERE YEYE EGGUN ORUN SALE MI
OBANILOSHE AWO EGGUN OSHE MODEJO LOPAURE BOGBO OBA-
LUN, GBOGBO EGGUN KOBELOPE, OTUNRUNWA GBENI LORDAFUN
ORUNMILA, ADIFAFUN ORISHAOKO.

SUYERE:
" OSHE PAURE AWO MOLE ESE
OLORUN OMOLE ESE OLORUN " .

REZO: OKOI ILE ISUN EKUE ABAKUA IGBO INLEKAGA IREME AKUA-
RAMINA ATARE NGONGO IYA OTOBUMI OFO INLE BOLELE

355
IBAMODE OSHE PAURE IGBA IKU AGUEDENO UAN AGUEDE ILU
ESHU OBINA OMODE KOBELE FO NASAKO MASMORI NATAWO
KUNDIMAYE ABITI INLE IREME ASOTERETAN ORUNMILA
ADIFANFUN OLONA ISUNEKUE EBO ADA ABAKUA NILE.

SUYERE: AKUAN AKUAREMINA TAN BANSERE ABINA BABANILE.

REZO: OSHE PAURE AWO ORUN INLE BORI BOSHE OMO SHABI AWO
ORUN OMO SARAON INTORI OBINI OZUE EYO OGU, NI
SARAON ELEGWA OYU UN SORO AWO ORUN IFA OMO DISHE
OLOFIN ADA AWO ORUN OSHE PAURE EYA TUTO PELEKEKE
IFA ORI AWO OLOFIN SHEKUE OMO SARAON OBINI OFO EYO
AWO OSHE PAURE AWO ORUN KAFEREFUN OLOFIN KAFEREFUN
ELEGWA.

REZO: ADIFAFUN ERIMI AWO OSHE PAURE AWATE NIFA AJANA IFA
IFE LEDE OBETUA LELE NI AWO OSHE PAURE AYEGBE
YERUME OSUN OLOKUA KERE NI ADUARA NI IFA OSHE PAURE
OMO DE MASHE AWO OSUN IFA OWOSI KAFEREFUN SHANGO
LODAFUN ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN OSHE PAURE AWO SOKUN LAYE ILE LOYA UMBOWA
SHONSHON IYALODE OGORISHA OLOPOLO OWO AKAKU OSINI
AIE OGU, OPOLOPO ELEGUEDA FUNNI IKE OSHUN, OBOWO
FUNI OSHE PAURE AWO OLOWO, OSHUN UMBOWA ORUN INLE
OLOFIN ASHE OLODUMARE AWO OMO ODDUN OSHE PAURE IWA
ODARA, LODAFUN OSHUN OLORINI.

OSHE DI

356
REZO: OSHE DI OKO MODES ADIGAFUN ORUNMILA ONIBARABANIREGUN
IFA NIRE. IFA MAFEREFUN YALORDE ATI OBINI.

AWA AYE EBO OTOLORUN EBO AYE.

OSHE LEZO

357
SUYERE : ENIWA ENIWA OSHUN ENIWA.

REZO: OSHE LEZO SHAKO RIAKO ADOBORA EYO OROKATE ADIFAFUN


KOSHE UN BO OMO TIDOSO AGBONI KODE AIKORDIE, EYELE,
ABEBOADIE, OMI LA OMI, OWO LA MENI ELEBO.

REZO: OSHE LEZO OLALU FIRI ADIFAFUN BA ALE ILE KORUGBO


IRA OBO EYELE LEBO. MAFEREFUN ESHU ATI YALORDE.

REZO: OSHE LEZO ITA META OBE AYAKATA ADIFAFUN ORUNMILA


NIGBATI OLORUN MAYIYI OLOSHAWO OBA IGI NIYA.

REZO: OSHE LEZO ADIFANFUN ORUNMILA, OBA LORILE OMOFO


IYOBA, FUN IGBARO INO PUOPO NI ORIYE KAFEREFUN
YALORDE ESHU OGGUN.

SUYERE:

"OGUNDE ARERE IRE BONBO LEKUA LOKUA OGUN WANILE OGUN


WALONA. IRE BONBO LOKUA AEE".

SUYERE: ONI LEGUE NITA OSHUO, ONI LEGUE, LA OSHUN, MO FI


SHAKOKO, ONI LEGUE DALE KOYU EBU YI ODO BAGUAO,
ONI LEGUE NITA OSHUO.

OSHE JUANI

358
REZO: OSHE BORONIWO BORO OJUANI NIWO KOKOROSHE AWO OJUANI
KOKORO BIAYE EYELE LEBO. OSHE MOWEYO OJUANI AKAKALA-
YE OBA YOBI INU ENI OMO LALA AWO OKUTA AWO LORI
OKUTA.

REZO: OSHE MORARE OJUANI MOWAYE NI OSHE IFA MAFEREFUN


ELEGBARA, IFA MAFEREFUN ORUNMÑA, IFA MAFEREFUN
OSHUN, ORUNMILA ATI OGUN.

REZO: MAFEREFUN SHANGO MONTAÑA ABERE KULAYE. OSHE NIWO IFA


MAFEREFUN OGUN INU EÑI OYU EKUN OYU OSHE NIWO.

REZO: OSHE BORO JUANI OBE OTONU EWE, SHEPE OLORI AYE AWO
OLOBI, AYA MAFE OSHE MAKE AWO ORIMOSHE TORUN ENU EWE
OLOWO OBE YALE, EWE KOSINI, OSHE EWE EWE KEWE OZAIN
LARANIYE, OSHE BORO JUANI ENIWE AYO EWE OLUWO SEKUN
MADE EYI ORI OYO OPARALDO ELEGWA UMBO OMOFA LOBA
ADIFAFUN ORUNMILA.

REZO: OSHE BORO NIWO BORO JUANI NIWO KOKOROSE AWO OJUANI
KOKOROSE BIAYE EYELE OSE MOWEIJO OJUANI AKAKALABE
IKU EÑI OMO LALA AWO OKUTA AWO LERI OKUTA OSE MORARE
OJUANI MOWAYE NI OSE IFA KAFEREFUN ELEGWARA, IFA
KAFEREFUN ORUNLA, IFA KAFEREFUN OSHUN, KAFEREFUN
EGGUN, KAFEREFUN SHANGO MONTANLA ABERE ESHU LAYE OSE
ONIWO IFA KAFEREFUN OGGUN INU EÑI OYU EKUN OYE OSHE
NIWO.

REZO: IFA NIRE YEMAYA OFIKALE TRUPON, OGGUN NIBE, OSHUN FE


ENIA OÑI, AFAIYA OGGUN ONA OBATALA BE IBU LOSA UN
LONI LOWO OGGUN.

OSHE BARA

359
REZO: OSHE BARA AWO SHESHERE ADIFAFUN LOBA FIFEREKU TOLUMA
KU OGUEDE ALAFIA.

EL REZO ARARA ES:


" O IFA NA LO BO OSHE BARA AWONO MAKUO BOTO DE KU WE B
OTONO YI DOJUZO POLI AÑAÑI LO TUKU MUVI SODEQE OSHE BARA
BOKONO MAJUDO VIZIME".

REZO: OSHE BARA OLENUDODO ALUGBABA OMO IBELLITHESO, KAINDE


OLENU NI OSHUN OLEMIRA OSENUMI LODO OYA IDEU ALISHO-
LO FINKUE, SIMANU OGUEDE DODO ENU OFIFO IDOU ÑOMU
FISI ORISHA ENEDURO EFOLENU ISHENU WA ORO LENU
GBOGBO OMODE ARAYE, LODAFUN SHANGO LODAFUN OLOFIN.

360
OSHE KANA

REZO: OSHE KANA OSHE IPILIKE AFILLE AKOLONA ADIFAFUN SAKUN


BATINSHE MAIYESHA EYA ORO LEBO.

REZO: OSHE KANA LODAFUN ESHU, YALORDE ATI ORUNMILA, CURE


EBO OWO MEDILOGGUN ELEBO. MONI TALA IFA LOLA ORISHA
LOSHIN OGUDA, AGUIRE, GUIREUN GUABAI YOKALA DEFAFA
ODAFUN TINSHELE OLUDDUMARE EBO OBA NEWA OKAN SEGU,
OBI OKOKAN LORA OWO LA MARUN ELEBO.

REZO: OSHE KARAN LODAFUN ESHU YELEDE ORUNMILA LOBE EWE


MEDILOGUN OMONI TELA OFA LOLA ORISHA OMO META
OBATALA OSHALUFON, OSHAGRIÑAN, OSHANLA AWIRE AYALGU-
NA OUN GUIBAKAN ADAFUN TINSHELE OLODDUMARE WEWE EURE
MAMURAYE.

REZO: OBATALA LORUBO IDA ABADO IKODE EKU, EYA, EPO, OWO LA
MESAN TONTI MESAN.

REZO: OSHEKARAN ORDAFUN ESHU YALORDE, ORUNMILA, LEBO OWO


MERILOGGUN MONI TELA IFA LOLO ORSIHA LOSHIN OGGUNDA
AGUIRE UN GUIBAIKON, LODAFUN ORDAFUN TINSHELA OLODU-
MARE ABBO OBA MIWA OKAN MAGUN BOGBO ODDUN OBI KOKAN
LORA AWO LA MAMU TOTUARO OSHÑ OPARIKO OFI BO AKOFARA
MOFUN FUN SOKUMBA TINSHE MAIYI SHUORO EJA EÑEBO.

SUYERE:
MAMURAYE IKU MAKU SEDA EURE, MAMURA AYE ALAIBORU AYE,
ALAIBORU EURE, ALAIBORU EURE IKU BARALAYE KETU, MAMURA AYE
IKU MAKU SENDA EURE.

361
IFA NI KAFEREFUN OBATALA, LODAFUN OGGUN.

OSHE OGUNDA

362
REZO: OSHE OMOLU OSHEWELE BIAWO WELE OSHE BALAYA BIAWO
AKUKO BODAWESE AYA BASHEWERE SENU OROIÑA OGUESE OMI
AKOKO WINI OKOKO ISUGUESE KILAMA OSHE OMOLU. OSHE
OMOLU AGADA MAMELERUN.

REZO: AUNCALLI RIQUI DIEGUE ADIFAFUN APO AUN BITINLA BOBO


AWO NIDEN ADIEMER ACO EWE ATORRI ERACHE AGUE EGUEGUE
EWE EFIE.

REZO: OSHE OMOLU ILLA OMA BA ARGADA COMONITOCHUN ORDAFA


MERE TINTLO SINLO OLOGGUN CHABORO.

REZO: IÑO COMO AGUE AGADA COMO NITORUN ODAFOGU OBABODUN.


(IÑO ES EL CORAL.)

REZO: OSHE OMOLU UN LODAFUN OBA OMIBINI CORUBO INTORI


EGGUN AIVO OGGUN CAMABO LLADORBE OBA OMIBINI AWO
OTUN AWO ORE ENI EMU UN BABALAWO LA METETA EFUN
LOGUO CAMBODE OCA OGUO MULAPELLE.

REZO: MAFEREFUN ORISHAOKO, MAFEREFUN OZAIN, MAFEREFUN OYA,


MAFEREFUN YEMAYA.

363
OSHE OSA

REZO: OSHE SA AWO OBINI KOPU KAPU ADIFAFUN AKO, AKUKO


LEBO, AKOFA ATITAN ERITA MERIN ELEBO.

REZO: OSHE SA ADIFAFUN EDUN LONGO KOMA OUNYEN KO AGBADO


ALABGONA AYAPA KOMÑO AWO ERANKO AUN SODDE NI OSUN
IGI, AYAPA KAUFE ANO ABINU UNSORO EDUN MAYA ONIWA
MAYOINI ORUNMILA ODARA BONIREGUN EKUN LOBA EBO WIRI
WIRI ATE OPA EDUN OMO ODARA LODAFUN ORUNMILA.

REZO: OGUE OBINI KOPAPAEKU ADIFAFUN OKO AKUKO LEBO AKO FE


BABA EKO MENI AKOKAN KARITA META, ETU, ERA, EKO,
AGBAN MEYI DUN DUN LERI ESUHIMA.

REZO: OSHERE ADIFAFUN TIKOY OMAPUO MIYA OBA TORALO EGGUN


AWO OKUNI KOPU ADIFAFUN AKOFA AKUKO LEBO AKOBA
BABAMONI AKOKAN KORITA META ETU ORO EPODA PUA SI
MEYI DUDU LERI ESPOSHIMA .

REZO: ADIFAFUN ADUNLONGO KUMA UYEN KO AGBADO OKO ALAMOMA


AFETILE AYAPA KONKO AWO WBAKO UNSODENT OSUN IGUI
AYAPA KONBO AWO ABINU UNSORO EDUN MAYA ONI WAY MAY
ONI ORUNMILA ODARA BONIREGUN EKUN LOBA LOWO EBBO
WIRI ATE OPA EDUN OMO ODARA LODAFUN ORUNMILA.

REZO PARA PONER ADDIMU:


OYU ILE LASHEDA LADIMU OTA LASHERU
BOWA LADIMU NI EBBO MAMASHE ADDIMU KELEYERI

364
REZO PARA PONER EL EBBO SHIRE Y EL EBBO KEUN ODDUN KEUN:
EBBO KEUN ODDUN KEUN EBBO SHIRE, BOGBO OSHA ALAWE

REZO: ADIFAFUN SHAKUANA UMBO ORUN ODUDUA ARONU AGUASI ABI


AYAMO IBERI ORUKONI DASOYI ATI AYONWO MAMU AZON
ONIKONI AWAKO LAWA BABA NIYO AWO, AWA KEFE ENIKI
OMOKUA ENIYO AZON, OZUN IRAWO EYU EMIWELE NISHE
WELE NERUKAKELEYEWE UTE LAWA IKUN ORUN AWO TEBU OKO
LONA, OKOWARE DEBOLI, EYIGAN LOBU AWABANI SHANGO
OKANANI ERO AGUENI OSOKO OBI SHEKUANA ALAGUEMA
ORISHA, LODAFUN EKUBI JEGAB ADAFUN AZOJUANO.

OSHE IKA

365
REZO: OSHE KARAKA ADIFAFUN ERU. ORUNMILA UNBATILOPE ES IBU
LOSA OMO ERU, OSHUN KOYODE OMA UNFO OLUWO-OZAIN INLE
AKARABANIYE ORO KODADE TINLOMU KOLA KEYU IBI ARARA
AWO IMPON OROGUYE OSHE KA AYE INLE ADIFAFUN AYE
UNBATINSHE OUN GBOGBO EYA-ORO ARA APONTIPONTIKA EYA
TUTU OBA YEGUETA GIRI GIRI LODAFUN INLE ABATA.

SUYERE:

"EYA EYA INLE EYA ERUMALE EYA EYA INLE ERUMALE. EYA AGBA
ORISHA GBOGBO NI YERO INLE ERUMALE".

OSHE TRUPON

366
REZO: OSHE TRUPON IKABAGUN MAYA LALAYA OUN OYAGUNLE ILOWO
TULE ADIFAFUN PITI ARENTINLO LAYA TINSHE AREMA BOGA
AWUNKO LEBO. OLOGUN KANTE EYELE, AKUKO LEBO. MAFERE-
FUN SHANGO, ESHU ATI ORUNMILA.

REZO: OSHE TRUPON IRE NI IFA IGI LODAFUN ESHU.

REZO: OSHE TRUPON TALAKE NIYOBITI DARA YEYE NI OGU NI


GBOGBO IBU OMO ORISHA LA EWE.

REZO: BAGUN MAYA LAYAYA AUN YAGULO YAWO TULA, ADIFAFUN


TITI AFINUSHE OBA AGONI ABEDE ABANIYEUN AFOTUBA.

REZO: OSHE TRUPON TALAKE NIYEBITI DARA YEYE, MI OGA NI


BOGBO IBU LAYE NIBU BOGBO OMO ORISHA LO EWE.

REZO: EGGUN MAYA LAYAYA AUN YAGULO YAWOTULA, ADIFAFUN


TITI, ARANTILO, LOYO TINSHE AREMA BABA ABO LEBO,
ELOGUN KANTO AYAKUA LEBO, AKUKO LEBO.

367
OSHE TURA

REZO: OSHE TURA ALAGUEMA OMI TOWE IRELE LOSHAWO ILE YEBYU.
OSHE TURA OYIYI ORUN OWO EKAN EMU WAKAMALE OBON OBAN
TETE, EYA TUTU OMO OLUWO LERI LODAFUN BABA AGBONIRE-
GUN IBO ERU NI ORUNMILA OÑO OTUNI OWO ORI AKO AIKOR-
DIE LEBO ABEREMOKAN LORUBO. EYELE LEBO, OSI MIO MIO.

REZO: OSHE TURA INA FARAYE IROKO INA FARAYE IROKO IROKO
SOBAN. INAFARAYE YEYE YERE OLI LAYA ADIFAFUN OSHE
TURA INA FARAYE AKUKO LEBO. (LA CANDELA ES BRAVA
PERO NO ACABA).

REZO: OSHE TURA LODAFUN UNBATINLO LEAYA BENIFO TETE NI


NISHO INBAOYINI AFERE WEWE. AYABA DIDE AFERE WEWE.
OSHE TURA EMI UNSORO ATIE ASHE OLODDUMARE EBO OMO
IRE ODARA.

REZO: OSHE TURA LODAFUN UMBA FUNLELEAYA BENFO TETE NINIS


HE INIBA NI AFERE NEME AYABA DIDE AFERE MENE, OSHE
TURA EMI UNSORO ETIE ASHE OLODUMARE EBBO OMO IRE
ODAÑA.

368
OSHE BILE

REZO: OSHE BILE BOROBORO MOFA IRETE MOKURE IRETE YAMA


YAMASA ADIFA FUN BEMI LOLA TINSHOMO OKUNI ARA ODA.

REZO: OSHE BILE BI AWE ADAWE ADI ATOTO BABADONA OCUN


BABALAWO LODAFUN ALAKENTA.
OSHE BILE BI AWE ADAWE ADI ATOTO BABADONA ORUN
BABALAWO LODAFUN ALAKENTU.
OSHE BILE BI AWE ADAWE ADI ATOTO BABADONA ORUN
BABALAWO LODAFUN ALAKENSI.

OMO SISIROKO MAYE ALAKENTA.


OMO SISIROKO MAYE ALAKENTU.
OMO SISIROKO MAYE ALAKENSI.
ADADA OMO OBI ALABI IFA AWO.

REZO: BABA DOMA OBA NI ILU OMA BOGBO ALEYO LETI UNSO, BABA
DOMA, BABA DOGUN ATI BABA DOTA INTORI EYO NI BABA
DOMA UNLONI ILU OSHUN ATI BOGBO OMODE LOWA BABA
DOMA, UMBO WA LODO ELEGBA.

REZO: OSHE BIE ARA ONU ROYI ADIFAFUN TINSHE OMO OKUN ADIO
ADGUE BIWEGBON ORUN ADIATOTO ALAKENTU OTITO.

OSHE FUN

369
REZO: OSHE KOSHEFERU ADIFAFUN EKO LOKORO OMA ALABA EYELE
MEYI KAFEREFUN ORUNMILA, OSUN, OSHUN ATI ALEYO.

IFA OFEFE OBAÑU.


OSHE FUN IRE TURUKU KOROWO.

SUYERE: BONOBLI BABA LOKUA SHEFUN MINABLI BABA LOKUA


SHEFUN NAWABONU BOKUA SHEFUN.

REZO: SHEFUN SHEFUN BABA ARERU ORUNMILA NI AYASHE RIA RIA


AWO AWO IGBRIN KILU PEWO ONI KAKO ORUGBO ADAFUN
LOEDE IKOKOLEYE WOFIN AWO ONI KAKO ADIFAFUN ONIKAKO
PEWO ONI KAKO ORUGBO IGUI NI ASHO ERU ENI PEYU
TONPOKOLERO.

REZO: OLUO BOSHE ORIBAGUA ONI MOBE.

+++

ORAGUN MEYI / OFUN MEYI

370
REZO:
ORAGUN MEYI ORUNMILA ADIFALLOCO LODAFUN OBATALA KUA SHANGO
SHA OBATALA DICE EBICAN LOLO OGGUN SHURE SHANGO SHURE
OYURE OBATALA IGUA OMO IGUA OSA OMO IGUA OSA OMO OBATALA
ASHE OBATALA ASHE OLUO SHORERE SHANGO OGGUN GUALI GUAYU
ENITI KUITICOLA OLORDUMARE.

REZO:
BABA ELLEGUN SIGUN JECUA BABA ORAGUN CAWO CAWOSILE ENI
BABA ALA BABALUCHE BABA OMO LORUN ANIMU AUN NICU LODAFUN
OBI AFANTICHE OMO ICU EBBO TETE EYELE MEYI AIKORDIE ITANA
OBI EKU EYA EPO ABECA OWO.

REZO:
BABA ORAFUN CAIOSILE ONI LACHE BABA OMO REUN OMO ORUBO
COLLAMORO ACHE QUINCHE OMI IKU.

REZO:
ORUNMILA ADIFALLOCO ADIFAFUN OBATALA IGUA OMO ERUN OMO
ORUBO COLLAMORO ASHE OBATALA ACHOMO TARA OQUE OGUALI
GUALLU KUITE KOLA MORCO KAFEQUE.

REZO:
BABA ELLEFUN LLEGUN JEKUA BABA JEKUA BABA ORAGUN KABIOSILE
ONI BACHE OMO OLORUN MIOMIO OLORUN ABIMO AUN ICU LODAFUN
OBI AFANTICHE OMO IKU OCHE LLEGUN ODAFIN DODO UMBATI
LOCHORUN ORISHA IBA OCUNLE EBICAN LONLO COMA DEREU (HABLA
YEWA, JEKUA, BABA ).

REZO:
OROFUN MAFUN YEWEDE OFUN LARA OBIRI EFURURU LAKOKU EFURU
RU LAKOKE OKERE ORISHADI ARAYE KOWEDO BI BABA OROLU AWA NI

371
KOMIO.

REZO:
ASHE OLUZO OLUZO LOBOKA OLUZOLE LOBERE OLUZOLE LOBI OPOLO
IGBIN LABOKA LOKA YOGUN ORO BI LAÑERE ESE YOGUN ORUN IBI
OPOLO YOGUN EGUI AYALI POPOLO DAFE EKO EBE EKO BOFENU LOLE
AYARUN AKUKO, ADIE, ABERE, INIABA, OMI IFA NI EGGUN BABA.

REZO IYESA:
HABA AWA EYEGUN JERI JEKUA BABA AROWO ONIBOSHE BABA EMI
OMO OLORUN OUN OMA ABIMO OLOKU LODA OBI EFAN UMBATI OBI
EFAN OUN ARUGBO EBBO NURU OMO ABOKUN.
ORAGUN MINIKUN ORIWAL LA ONA GURU GURU MOBA KPUI MINU MOBA
KPUI YEYE MOBA KPUI NIKABO KUAN TARA TARA MIWAFUN ASHO
HOWORUBO.

REZO:
IRE NISHE IYA ELEGBA IRE NISHE IYA OGGUN, IRE NISHE IYA
OSHOSI, IRE NISHE IYA OSUN, IRE NISHE IYA GBOGBO ORUNMALE
AYOKOTUN GBOGBO ORUMALE YOKOSI BARABA NIGERUN ADIFAFUN
ORUNMILA.

SUYERES:
PEREGUN ALAWA LO TUN TUN. PEREGUN ALAWA LO TUN TUN BABA
DE MALO AFIBO MINI. PEREGUN ALAWA LO TUN TUN.

372
ORUN JUN JUN AWA MI MOKIO. ORUN JUN JUN AWA MI MOKIO. ORUN
JUN JUN ORUN JUN JUN.

ORAYE YEYEO ORAYE NITOWORO NITA NITA WORO AY IL GOGO AYAI


GOGO AYAI AGOGORE.

KAYE REREO OLOWAO KOBALOKUN OTA OBA YAREO OMO SHANGO


OLABAO EGUSHE ARERE RIPIN OLALEKUN OBA YAREO.

REZO: BABA ORAGUN AWA AYEWA BABA AIKA BABA AREWO ONI
BASHE BABA AIKA OMI OMOLORUN AUN ABIMI ABEKE LEDA
OBI EFUN OUN ABATI OBI EFUN OUN OZAIN ARUGBO EBBO
KURU OMO ABOKU EBBO ABOKU EYELE EKO EKU AYAPA AWADO
ORI.

REZO: IREMI YABO IREMI YAYA ADIFAFUN ORUNMILA ADIFAFUN


OGGUN ADIFAFUN SHANGO OGGUN OSHOSI ADIFAFUN OSUN
ADIFAFUN OLOKUN OBA ARUGBO OKORO AYARE ADIFAFUN ELA.

373
OFUN NALBE

REZO:
OFUN NALBE AYERE YIREO AYERI GUI OFA PEREGUIKI OBA. OSHUN
LODAFUN OFUN ODAFO OBA NUBA OGBE DONLARA OFUN AIKORDIE
META ELEBO. EBEYO OWO ELEBO.

REZO:
OFUN NALBE AUYETRE YIREO AYERI GUI OFA PEREGUIKI OBA OSHUN
LODAFUN OFUN ODAFO OBA NUBA OGBE DONLARA OFUN AIKORDIE
META ELEBO. EBEYO OWO ELEBO.

REZO: OFUN NALBE EYELE EYIRA ESHERO GODA PEREGUN OMOBA


OMAYA MAKA OMO OLORUN OFUN NARBE ODE OYE ORISHA
ALELE IFA.

REZO: OSHENARA AYANARA ADIFAFUN ALABO PASHAN META EYELE


META LEBO AWO ONARE IGUIBO AÑA ARO IWO PEREGUN
ELEGBA OMO ELENU.

REZO: OGA EMKU EÑON ADIFAFUN OLODE AYA KONFE SHEKETE EGGUN
ORI GIDIGIDI MUNDIA PUPAME AWO SILE ITAN IGUI KAN OBI
LESE ISHE KOSI ORUN KAN OBO SIMU IGBOLO LOWO ORONAFUN
ENIKU ENI MASI SOFUN ONKO SINO OLORUN YI BERE SALU
OMO AKOKO LEBERE OSI LUN BERE SI MADI LODAFUN YANZA.

SUYERE: IYAN EGGUN OTIPE EBA OKO BOMI EBA OWO LENI.

374
REZO: OFUN NARBE OKITI BABA NI PEKUN ADIFAFUN OMO LAGA,
LABA LABA LORUN ABOFUN ESHU LABA LABA LORUN NIKA
ESHISHI TIMBE LE;I TINSHEBO OMI EWEOENIMI EWE EÑIÑI
LABA LABA LOTE NINU ESHU KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: OBONI FATIWA ADIFAFUN ODE AYAYOTA ANITILA ABO


NITILA ADIFAFUN OSHOSIS LORUBO OBANI LEBO OWUNKO
OFA LEBO.

OFUN YEKU

375
REZO:
OFUN YEMILO KUNUKU ABERIKULU NINSHAWO INLE OLOFIN AKALA
MABO ABIGUI OLORUN NINSHAWO INLE OLOFIN TENTE TERE ABI ABI
APOLO.

MAFEREFUN OBATALA ATI ESHU.

REZO: OFUN YEKU OBBI DADE AWO MAMULORDO MAYALURE AKUKO


MOLATA OGBA OSSI OKO MORBAGDI AWO MORBAZUN AWO
TINSHE MOLERI OBBA AFELERBO EWE OZAIN WOARUN KESHE
OBBA ISHE OZAIN EWE TOMODE OBBA NI AWALORDE MAFUN
ENI LOYIRE UNYEN AKUKO EWE OZAIN ONI OBBIDAGBO AWO
OKO ODARA.

REZO: OFUN YEKU OBBI DADE AWO MAMULORDO MAYALURE AKUKO


MOLATA OGBA OSSI OKO MORBAGDI AWO MORBAZUN AWO
TINSHE MOLERI OBBA AFELERBO EWE OZAIN WOARUN KESHE
OBBA ISHE OZAIN EWE TOMODE OBBA NI AWALORDE MAFUN
ENI LOYIRE UNYEN AKUKO EWE OZAIN ONI OBBIDAGBO AWO
OKO ODARA.

REZO: OFUN YEKU OBADIRE AWO MAYANO BADIRE AWA ESHISHI


OBINI OBO IBA OKUNI AKOA DORILE BOTIBAYE MEFUN
OYEKUN FUN AYAYIGUO AWO KARI BOSHE INTORI ELE
ERAN OKOA DISILE SOKU WODE OKUNI AWO ABADIRE IFA
KAFEREFUN ORUNMILA OBINI ABUN OBA OBANI SHANGO
OKODARA OKO ADASILE.

376
REZO: OFUN YEKU BAGDEREFA ONI BABALAWO LERI OBAYE LAYE
LADIREO IKU BOLORIFA OFUN YEKU OBARI BASHE OMO NI
SHANGO OMO NI ADELE OYO NIBARI OWO AWO LADEO NORI
YEYE AFEWO OMO NI YOYE OMO ALU KOLABA ASHEBO ASHETE
ASHO LOWO BABAWA ASHOTAN ASHO ARAE NINO AGBA LERI NI
ALA KOLABA.

REZO: OFUN YEKU WAYEKUN FUN IKU MAFUN EGGUN IYA MAWALODE
FUN ILUKU MAYEKUN FUN IYA SOKU KOSHENIFA IDI OMO
OFUN YEKU OLORUN KAYO DIREO AFERFE AYO UN OZAIN
AWATISHE IRE AMAYA ORUN OZAIN AWADO NI LERI ASHEGUN
OTA WATISHENI SHANGO OZAIN IFA KAFEREFUN IYA
KAFEREFUN OZAIN.

OFUN IWORI

377
REZO:
OFUN OGUO OGUORI AWO GANDO ADIFAFUN LUCORO LALLU ETU LEBO.

IFA LODAFUN OLOFIN, ORUNMILA Y ESHU INTORI IKU ARO


LERBOANRU EYELE MENI AIKORDIE ACHO TIMBELARA EFUN ORI
ITANA EWE FA OWO LA MEFA TONTI EFA.

REZO ARARA: FUÑI GAGBO WOLI KAÑI GAS AXOSUWE JEBU BOSIFA
TAJU.

OFUN AWO IWORI AWO GANDO ADIFAFUN LUKORO YAYU ETU LEBO.

IFA LODAFUN OLOFIN, ORUNMILA ATI ESHU.

OFUN IWORI GANDO ADIFAFUN OLUWO KOSO BAYE.

REZO: OFUN GANDO OFUN DORO IWARI ADIFAFUN KANIKE TOMA TORI
TOWOKAN KUSHE LE NIWON NIKI ARU EYELE ISHE ASHE
DANU KANIKE ORUKO ADAYE ADA BAKO ISHU SHAN AWADO
ASIKO BAKO ISHU SHAN AWAGDO ASIRO EREYE.

OFUN DI

378
REZO:
OFUN DI ADIFAFUN ERI ETU KOMOBA . OFUN DI OSO TO AKUKO,
EYELE, LERI ETU LEBO.

REZO: OFUN DI AWONIFA AWO LERI MASHE KUE EBONI BELEKE INLE
AÑAÑA YOFUN OGORI NISHAWO EBERI YOYORUN IYARE EGGUN
AWO IBASHE ORINI BASHE OFO LERI BOSHE SHAGO ENI BEWA
ELINI OYUN ORI INTORI OFO OSUTO ADIFAFUN ETU OSUTO
ADIFAFUN LOTI OSUTO ABENI AWA OYU BENU BOSHE INLE
TORI ALA ELEGBA IBASHE ORI BASHE AKUA ERIN BOSHE
ELERI FIFETU AWA NI AWA ONASHISHI AWA OBANI BOSHE
BOBONI ORUMALE OFUNDIAWO MOFUN EWA BENI ORUN LONI
LAYE OPKUELE BOSHE AWO.

REZO: OFUN DI MAMOWO ERI EFUN EMI ALARAN ADIFAFUN LERI


OTORI BOSHE NIKO OBESAWA AWO EMIBEDE AWASHA. SHANGO
ETU SIWO ONI LEKUN NI ISHE ISHE ENI LEKUN.

SUYERE: EYELE DUN DUN MAWA. EGGUN DUN DUN MAWA


EYELE FUN FUN MAWA EGGUN FUN FUN MAWA.

REZO: OFUN DI ADIFAFUN OBATALA OFUNDI OWO OTO CURE.

379
OFUN IROSO

REZO:
ESHU GOGORO EWO ADIFAFUN OLOFIN, ETU LEBO, ORI, AKUKO,
EYELE LEBO.

REZO:
OFUN ROSO SOYU ESHU GOGORO ADIFAFUN AKABANA LERI ETU
LORUGBO MAFEREFUN OLOFIN.

REZO:
OFUN ROSO IF LODAFUN OBATALA, OSUN, YEMAYA; MAFEREFUN OFUN
ROSO SOYU ESHU GOGORO OGUE BARA OLODAFUN OLOFIN, LERI ETU
MEYI ELEBO.

REZO: OSHA GERERE AWO ALAWO BANA ADIFAUN OLOFIN ETU ELE-
BOORI AKUKO EYELE LEBO OFUN IROSUN BOYU OSHA GERE
ADIFAFUN ALAWO BANA LORI ETU.

REZO: ORUBO KAFEREFUN ODUDUWA AWO ERUN OKON LODAFUN


OBATALA KAFEREFUN OSUN LOYU AWO LENU AWO NI KAFE-
REFUN ORUNMILA IKIN ADIFAFUN OLOSUN KORIE YEYE A
EFUN SOYU SOKUN IFA NI KAFEREFUN ODUDUWA, IFA NI
KAFEREFUN OLOFIN.

SUYERE PARA DARLE LAS ADIE:

380
EYE ORI KANWA ODUDUWA ETIWA ORI IRE AGBA ADIE OLOFIN.

REZO: SHOFE LA AWO EWI ARIN ENAKO AWO OFASHOFE INSHE AWO
FUN EWI OSIDE AYARE BOGBO ONUN TINSHEFUN KOBAGCHE
NI KOJE NIGBARA OSHIFUN PE BABALAWO KAMBO NI ODO RE
LENI BABALAWO NANI EBBO NITORINA EWI NISHE.

REZO: SHOFE BE ARINONAKO WASOFUN PESHE OMO AIGBA TOFIYAN


ANNIBE TITI ARINAKO.

SUYERE:
ARINAKO OMASHE JUN ESHENI.
VERSICULO 247-2

REZO: ESHU GOGORO EWE EBONA ADIFAFUN ETU MERI LEBO, OWUNKO
EYELE LEBO.

381
OFUN JUANI

REZO:
AWO KEKERE OFA OPEPEÑI AÑAMI DEDE ADIFAFUN OBATALA
UMBATIBINI EYELE LEBO, ORI, EYELE, AKUKO LEBO.
MAFEREFUN. ESHU.

REZO:
AWO QUEQUERE OAOPEPEÑI AÑEMI DEDO ADIFAFUN OBATALA UMBATI
BINI EYELE LEBO ORI EYELE AKUKO LEBO KAFEREFUN ESHU.

REZO: ARO ABOWO KONKUO ADIFAFUN ORUNMILA, UMBATI ORUN


JUNJUN OKU AWO ILEKE AWORUN YANYYA ONIKU OMOLAYE
BI ORUN BATIDE ORUNMILA ILAYI OSA OSIFUN ORUN KOTO
LOWA EKUN IPIN , ODILE ORUNMILA OBERE SIWATOLENO U
NTELE ADOBORUKU OLOMU YADE BOGBO ILE ORUNMILA
OSIFUN ARUN OKAUADA SILE ODI ATEGUN UMBATI DELE
OFUN OFUN ONI LODAFUN ORUNMILA.

REZO: ADIFAFUN ORISHA BABASHE BABANI BABA ASHOKOTO ITO


LOINO EFE ONIREO LODEO BABA SAMI SAMI ORISHA ORUN
WEO ORUN MINI ORUN MINI ORISHA ORUN OWI LAIYE OSUN
WERI OYOFUN MI WOYO FIFANERI OBIRIKITI OBUN KUKUA
RUSUYA YOKO OSHA MODE NODE.

SUYERE: YAKARAMO ERE YAKARAMO ERE ERI LO MINA TOKUERILEO


OSHA WOO OOO.

OFUN BARA

382
REZO:
OFUN BARA OFUN SUSU OLOREMI OBARA SUN SUN OROSALE ADIFA-
FUN ARIBITO. TONLOFE OYA LOBINI EURE LEBO. AKUKO,
OWUNKO, EYELE LEBO.

MAFEREFUN OLOFIN.

REZO:
OFUN BARA IFA OFUN SUN SUN ORERE OBARA SUN SUN OLOSA
LEORDE ADIFAFUN ARIBI AUN TUKUTU OFE OYA LOBINI OYA LOTAN
LOROLO TARIASHO AWO OBINI KANLOFE KOMAKU SIOLOGU.

REZO:
OFUN BARA IFA OFUN SUN SUN ORERE OBARA SUN SUN OLOS LEOR-
DE, ADIFAFUN ARIBI OUN TUKUTU OFE OYA LOBINI OYA LOTAN
LORELO TARI ASHO AWO OBINI KANA LOFE KOMAKU SIOLOGU.

REZO: OFUN BARA TETE UMBALE ALAGOGO OBA KUERUN AIKU


BEMINA ORUN AIRE KISHERUN ORORE OPA UN AWO LAKUETUN
ADIFAFUN OWO OLODUNYERE EYELE ILOLE IFA ODDUN BABA
AGBA AKUKO OSUN AGBA EYE MALE BABA ODEWA ADELEKUTA
OFUN BAKE ORUNMILA AMU ISHU ADAFUN ORUNMILA OBARA
NALARI OWO OMO ARA ORENIWA ORUNMILA ONIYE ORIYA EWE
LORDAFUN OSUN IFANI KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: OFUN SUSU OLAREMI OBARA SUSU OLASEYE, ADIFAFUN


ARBITO ESHISHI BANI OLOLOFO OLOYA LUBINI AWADO
NIÑA, ADIFAFUN OLOFIN BAYIN ERUN, ATEBAYI, KOKORIKO

383
IFA NI KAFEREFUN ORUNMILA.
REZO: OFUN SUSU OLOREMI OBARA SUNSUN OROSAILE, ADIFAFUN
ARIBITO TONLOFE OYA LOBINI EURE LEBO, AKUKO LEBO
MAFEREFUN.

REZO: OFUN BARA IFA OFUN SUSU ORERE, OBARA SUSU OLOSA
LORDEO ADIFAFUN ARIBINU TOKUTOO OFE AYA LOBINI OYA
LOTEN LORO LOTERI ASHO AWO OBINI KANLOFE KOMAKU
SIOLOGU.

REZO: ESHISHI DINDIN ONI AGBE YAGBAIBANSANIN FAKUN,


ADIFAFUN ESHISHI OFUN BARA SUSU OYO TOMAAGBE ATENI-
YEWO. ATEMOSAIN, ES NI KOMIKO KOSINIKO ONI ALAFIA
ESHISHI ONIKO BURO BURO, OYEFE BENI OYO OFE ATEMOSIN
UMBATI ONIKIO FO YOKAN ATEMU OZAIN BI OBA ENIKI OBI
ESEKANATEMU ESHISHI FORI YI ATE KITIKITI ONIGBA
MANI ESHISHI BERE SIWIKUE BAYI NI ESHISHI WITITI
OFIKU OSI OYU ATE OBINI ODARA KI BATIMA IKU OSI ORI
ATEMU OZAIN.

REZO: OLILE OSHUKUA OMO ONI DEDERETE ADIFAFUN AWO ORI


BALAYE OFUN BARA ONIKAMU IGBA OBI KOLA ONKANMU IGBA
ATARE WERE OSHU TOMALE YINI OLORUN IGBA ORI IWA OWO
BADESI OLUWO ODDE AIYE YORI OLUWARE OSHA OLUWO.

SUYERE MATA MATAR LAS EYELE A OSHUKUA:

"ASHO PA AWA NI ASHO PA AWANIYO


ASHO PA EDUN AWAO
ASHO PA AWA NI OMI UNYEN EYELE EYE
EYIWE EYEWESE EDU ENI OMO MI."

384
REZO: OFUN BARA TETE UMBALE ALAGOGO MOBA KUERUN AIKU
BEMIÑA ORUN A IREKISERUN ORORE OPAGUN AWO LAKETUN
ADIFAFUN OMO OLODUNYERE EYELE ELOLE IFA ODUN BABA
AKUKO, OSUN AGBA EYA MALE BABA ODEWA ADELEKUTA OFUN
BAKE ORUNMILA WAMU ISHU AKAFUN ORUNMILA WAOBARA
NARELI OWO OMO ARA ARENIWA ORUNMILA ENIYE ORIYA EWE
LODAFUN OLOFIN LODAFUN OSUN IFA MI KAFEREFUN ORUN-
MILA.

OFUN KANA

385
REZO:
OFUN KANA OKANA BIOFUN AWADO DE IFA OMO NI YARE AWAD IFA
OBINI YANYARA ABURE OMO AW BE OBANA YABUN BOFUN KUIW YAKUN
OMO BEIF YOROBAFUN OKANA BIOFUN OFUN KANA OBINI OKANA
MAYORE AWO OKANA BIOFUN.

REZO:
OFIERA KOYA ABO NILOSO ADIFAFUN OSOKO LAYU OMA ABOYO
ABOLEBO MAFEREFUN OBATALA ATI ESHU.

REZO: OFUN KANA CANABI OFUN AGUADABO IFA AGUARI IYARE


AGUADA UFA OBINI AYAYARA ABURE AGUADABO ACUABI OFUN
TIWYA YURO AGUO BOIFA ANAYURO AGUO OKANABO OFUN.

OFUN OGUNDA

386
REZO:
OFUN FUNDA IFA TINSHOMO INKIN UNSORO GBOGBO KALENO OSHA
(ORISHA) UMPE GBILO TIYE JEBIOSO OKUTA EDUN ARA OKP AFAFA
OKOJI AFAFA OLE TOKOSI OKPELE IFA ADIFAFUN AFAFA MAFEREFUN
IFA DE.

REZO:
ESHU MODUBELA OYU TODE OLOGUE KORO KUKUTE KUKU MARIWO LORO
AKUKO LEBO, ETU, YARAKO, OBE LEBO.

REZO:
OFUN FUNDA MADAME ISISI AYI TODE AYI TOLE ADIFAFUN ASHI
KUELU AWO EBANA ORUGBO ETU, ADO, AIKORDIE, ORI, EFUN,
EYELE.

SUYERE:
EWE MILERE ALABU. EWE MILERE OMO OSHUN ARIBATANA MOSUN.

REZO: AYANAKU AGBA LETI FOUNDE, ATI NA FOUNDE KUELU NA


AGBA BERUN OMO MI ELESEKAN BOGBO TENUYEN LEBO.

REZO: ADIFAFUN OGBANUREGUN BABA ONIREGUN KONISHE APA


KONISHE LESE OKUNI MODUN MODUN ERI OMA IBIDAUN
IJINLE SHUN ENU IFA SHANGO OKUNTAN IYI MEYI ILE
GONFA AWO BOGBO ORUMALE OKUTA LODAFUN ORUNMILA.

REZO: ATI ARARAYAN NI BELEGUN NIKETE BOGBO NO ISHIN, TIMBE

387
ATI UNYEN BOGBO IRANLEWI LENI OROKO NI OLUWA.

REZO : IFA TINSHOMO ABASUKA UNSERE BOGO KALOMU ERISHA UAPO-


TIYA HEVIOSO EKUTE EDUN ARAEKPA AFAPA ELO TOKLESI
IFA ADIFAFUN ORUNMILA KAFEREFUN IFA ADO.

OFUN SA

388
REZO :
OFUN SA ALE NISHE OMO IKU OYIHA OMO ORUNMILA ALE OYINA
LOLE OSOWURUN OYINA LORUBO. AWO FUN FUN ILE OZAIN, EKU,
EYA, OWO LAMEFA ELEBO.

REZO:
OFUN SA OMO IFA OMOLORUN OMO IRE BARABANIREGUN JEKUA
AYEBI OLERE OLORUN OMO ORUNMILA KONI KAYEFUN ODORUN YORE
OFUN SA SAYE RENI ADIFAFUN OSHANLA OYE ISHUMIN EBBO ADA
TELEBO OYERI SHEWERE KUEKUE.

SUYERE:
OSA OKUYENE OBA WE. OSA OKUYERE OBA WE. OZAIN MOWA
" OKU YAWA".

REZO: IKU OLUO OZAIN OBA OBUO OGUNDE DICE MATE ITU ASHE
OGGUN KOMUWA MATE ILU OSHA OGGUN OBA OLEBE OLUNI
ITU KOFISHE OGGUN LEHSE OGGUN LEFIESHE OGGUN OBA
KODA OZAIN KENADE OGGUN OFUN LEWE PUABUELO.

REZO: OFUN SA ALETE OMA IKU GUIÑA OMA ORUNMILA LORUBO.

REZO: OFUN SA EYALEKUN AWEMUDA ACHELAYU ASHELETI SOFO FALA


OBO OBINI SARE COMO OZAIN KUNA OZAIN IFAMELE KAFERE-
FUN ORUNMILA.

OFUN KA

389
REZO:
OFUN KAMALA, AINALA, NIFE TANLO KAKOMALA, ONI BABALAWO
TOSA TOMALA AINALA ONI OBATALA IFA OBATALA MAFEREFUN
INTORI OFO, ADIFAFUN OBITASA ADIFAFUN BABALU AYE.

REZO ARARA:
FUK JOZI MONO KUEGBE EFUSHE KAYEGBO.

REZO:
AWO OLUWO AFEMI SHAWO OLU ODO AKO NIYAN MABA MONSHAWO INU
OTA ORUNMILA MONSHAWO META ETU MEYO ELEBO, AKUKO, EYELE
LEBO.

REZO: OFUN KAMALA MAFUN WARAYENI MAFUN IKA NI OFUN KAMALA


NIFE SOTINA NI MORO SHANGO JEKUA AZOJUANO LAYERE
INLE OWO OBODE OFUN KAMALARAEIFE.

INSHE AZOJUANO ASHINSHE IKOKOAGBISHE SHANGO AGBISHE


ORUN ABASHE AZOJUANO.

OFUN TRUPON

390
REZO:
OFUN BATRUPON MOYETE TE MOMO TENTE MANA OYUORO UNFO KEKE
ADIFAFUN TOYE TINSHOMA ORO LEBO. EYA ORO, EYELE, ETU LEBO.

IFA NI MAFEREFUN ESHU, SHANGO ATI OGGUN.

REZO: OFUN BATUTO APROLO IFA MOYAIRE OLOKUN BAFUN ASHALO-


DE OKUN BATIRE PON ELEWADE PEPEYE MOSAN KUN INTORI
ARUN. ARUN LERI MESAN KUNYE OFO OYAIRE YEMAYA IYANI
AWADO BAYO ANUMBAYE ILE OLOKUN AYO UMBO IRE ASHEGUN
OTA KOLAMODI.

REZO: OJIMBO OJOJO LENE TOTO MALA ADIFAFUN OBBA INNU


EBBO MEYI LOMI TIMBOLOYU KAFEREFUN ORUNMILA.

REZO: OFUN BATUTO APARODE IFA MOYAIRO OLOKUN, LODAFUN


AGBALODE FOKUN BATRUPON, ELGUADO PEPEYE MOSOKUN,
INTORI ORUN LERI MOSOKUN YE, OFO MOBADIRE INTORI
ARUN LERI MOSOKUN YE OFO OYAIRE YEMAYA IYAMI, GBEDO
BAYOUN OUNBAYE ILE OLOKUN AYO KUMBO, IRE ASHO GUN
OTA, KOLE MODI.

OFUN TURA

391
REZO:
OFUN TEMPOLA BOYU OBE PONIBIO OKU KIRO NIBIDE ADIFAFUN
ALAPANI AKUKO, IGI LANGUI, AKUKO, EYELE LEBO.

REZO:
OFUN TEMPOLA AWO AYE AWO EPO AGUNTAN LEBO. OFUN TAR IFA
ADAKOY.

REZO:
OFUN TO KOLA TO OYU BADI LONI ADAKE.

REZO:
OFUN BIRETE OFUN AWARE KABU ADIFAFUN OLOS LORDAFUN ANANAGU
INY OBINI TENTE OKOE.

REZO:
AYEREDIYO WO OBE AGUTAN DIYOWO AY LORDAFUN ARI EGGUN LOLA
OMO ABERIN KOLOMO TAYI OMO ORDENI ORDE ALAYEGUN OMO ALA
YEGUN YELE AHISIN NI BIMARU.

REZO: BEYU OBA NIBI OKO KIRENI BIDE ADIFAFUN ALPINI


GUTANLE INFAN BI EÑA AKUKO INGUI AFEREWEWE ADUFAFUN
AYABE IMBATISHE OLOGBO ERU ILE.

392
REZO: OFUN TOCOLA AWO AWODEIFA BALLIBARE OFUN BALLEOFUN
DE KOLA AWO OMO. OMO NI YANZA AWA NI AWO ABONILLAWO
INLE BEILLEKUN INTORI OBIGUI ODE OFUN BALLEOFUN NI
SHANGO AWO OMO OBAYE INLE ABEBOFUN INLE ABEBOFUN.

REZO: MAFERFUN BEYU OBA PANI BI IKU BIDE BELE BELE ABO
ALA EGUNGUN ADIFAFUN ALAPINI AWO ABO GUTANLE INFAN
BI EÑA IGUI LAGUI SOKUN LAYE ABO AFERE WERE OYU
ADIFAFUN AYABE OBA INBANTISHE OLOGBO ERU ILE
OBALUAYE ASHE TERENISHO OMA OBIRI YERO MOFEO ABO
LONIYE ADIFAFUN OMAKOYE AWO YOBO OLOFIN AWO ODARA
AYE MIMO SOKUN EYENIKORO ADIFAFUN SHANGO.

REZO: OFUN TEMPOLA IFA OWO EYE OWO EPO AGUTAN LEBO AIKOR-
DIE MEYI OWO LA MEYO, EKU, EYA, ESHISHI OFUN TURA
IFA ADAKOY.

OFUN IRETE

393
REZO:
OFUN BILE NENE AHUBO BADEY APOLO ABI ÑAKI ADIFAFUN LAURE
UMBATINLO BALE NIFA AKUKO LEBO. ABIYE ADIFAFUN AMISISI,
AIKORDIE, EYELE, AKUKO LEBO.

REZO:
OFUN RETE OFUN AGU ETE ABU ARDIFAFUN LLILESE OLORDAFUN
ANEGU INLLA OBINI TONTO OSOE.

REZO:
ALLORDILLO GUO ORBO AGUTAN DILLUGO ALLA ORDAFUN ARIEGUN
LOLA OMO ABERICOLOMO TELLI OMO ORBENI ORDE ALA LLEGUN OMU
ALA LLEGUN ALALLELEHISIN NI VI MARE.

REZO:
MAME CHUGUO BADELLA POLO ABANAKI ADIFAFUN LAURO UMBA
TILO BANTI NIFA ACUCO LEBO ABICHE ADIFAFUN AMISISI OMO
OLOFIN ADIE IEBO EYELE LEBO.

REZO:
OFUN RETE OFUN AGU ATE A BU ADIFAFUN OLILESO LORDA-
FUN ANEGU INLLA OBINI TONTO ESOS.

394
REZO: OFUN BILE OFUN AWATE OKANIBU ADIFAFUN AWO OLOSHE
ADIFAFUN AMEGUN IYA ODINI TONTIN EKUN AYEBIYO
EGGUN EBBO ADAJUN ORUN BEYENI ORI EGGUN LOIA, LODA-
FUN ORUNMILA OMO ABARIN OKOLONO OMO OBENI ADE ALAYE
EGGUN OMO ALA TEGUN OWALE AHISHI ONI BI OLODUN
MARE KFEREFUN OGGUN AMEGUN ERI BABAWA.

REZO: OFUN BILE OFUN OGUETE KOBU ADIFAFUN OLELESE OLODE


OFUN ENEGUN IYA OBINI TONTO OKO.

REZO: OFUN BILE IRETE RETE ADIFAFUN OLOFIN UMBO ATO INSHE
OBOTO ADIFAFUN OMA OFU OSOKUN LODO OMI IRETE AZOJUA-
NO ELEGBARA ADIFAFUN ORUNMILA OBOKUN LOLO LOMI OMO
OBATALA AKUÑOÑE MINA RORONILE ANLAMUNO AÑICUN
LAMIRE ORUNMILA LANTE ELEGBABARA LAMPE AZOWANO.

OFUN SHE

395
REZO:
OFUN SHE ADIFAFUN IYA, ADIFAFUN ORUNMILA, ADIFAFUN
OBATALA, ADIFAFUN OSHUN AKOSHE LOKO AKEYI ALAKE LORUBO.

SUREYE: EBBO SHEKE SHEKE AKUKO LEBO.


EBBO SHEKE SHEKE EYELE LEBO.
EBBO SHEKE SHEKE ADIE LEBO.
EBBO SHEKE SHEKE EYA TUTU LEBO.

REZO: ADIFAFUN OFUN SHEWE AWO IVA LOVI ENIGBO EJOLA MAMO
GUARA ARUM SHE NI ABOÑU MOKEKERE ELEGBA ARIKU AWO
LODAFUN ORUNMILA.

REZO: OFUN SHE ADIFAFUN IYA, ADIFAFUN ORUNMILA, ADIFA-


FUN OBATALA ADIFAFUN OSHUN AKOSHE LOKO AKEYI ALAKE
LORUBO.

+++

396