Está en la página 1de 8

Va verde de los Vascongados

Soraluze Antzuola (14,9 km)


2014-02-16
Historia (Wikipedia) 1882an Bilbao eta Durango elkartzen zuen bi e e!tuko trenbi ea inauguratu zen, "#om$a%&a e 'erro(arril #entral e )iz(a*a+ en$re!ak eraiki eta u!tiatuta, -rte batzuek beran uago en$re!a berak Durango .umarraga trenbi ea eraiki zuen, era /onetara Bizkaiko /iriburua bi e zabala eta, 0a ril mugarekin lotzen zuelako, $enint!ulako !arearen ar atz nagu!ia zen "1$arral eko bur inbi e+arekin lotuz, Durango.umarraga trenbi earen Deba ibaiaren /araneko zatiari "Debako trenbi ea+ e!aten zitzaion eta 2#om$a%&a el 'erro(arril e Durango a .um3rraga2 en$re!ak u!tiatzen zuen, 1901ean 2#om$a%&a el 'erro(arril e 4lgoibar a San Seba!ti3n2 en$re!ak u!tiatuko zuen 4lgoibar-Dono!tia trenbi ea inauguratu zen5 une /orretan Bilbao eta Dono!tia eu!kal /iriburuen arteko lotura burutu zen, 6renbi e /auen luzera 170,8 kilometrokoa zen (108 km BilbaoDono!tikoa eta 22,8 km Debako tenbi ekoa) Historia (Wikipedia) 4n 1882 !e inaugura la l&nea 9:rrea e ;&a e!tre(/a <ue une Bilbao (on la $obla(i=n e Durango, e!ta l&nea la (on!tru*e * e>$lota la 2#om$a%&a el 'erro(arril #entral e )iz(a*a2, ?o(o! a%o! e!$u:! (on!tru*e la l&nea Durango - .umarraga enlazan o e e!ta manera la (a$ital ;iz(a&na (on el "'erro(arril el @orte+ e ;&a an(/a * eAe $rin(i$al e la re $enin!ular al unir 0a ri (on la 9rontera, Ba l&nea Durango-.umarraga, <ue en !u re(orri o $or el ;alle el r&o Deba re(ib&a el nombre e 2'erro(arril el Deba2, e!taba e>$lota a $or la 2#om$a%&a el 'erro(arril e Durango a .um3rraga2, 4n 1901 !e inaugura la l&nea 4lgoibar - San Seba!ti3n <ue e>$lota la 2#om$a%&a el 'erro(arril e 4lg=ibar a San Seba!ti3n25 en e!te momento *a la uni=n entre la! (a$itale! ;a!(a!, Bilbao * San Seba!ti3n, !e (on!um=, Ba longitu e e!ta! l&nea! 9:rrea! era e 170,8 km (108 Cm el re(orri o Bilbao - San Seba!ti3n m3! 22,8 km el ramal el 'erro(arril el De;a),

Gure txangoa Nuestra excursin


Algortatik abiatuta, le/en abizi 6>orierriko korri orea eta gero Dono!tiarako autobi ea /artuko ugu, Autobi etik 81, irteeran aterako gara, 4ibar eta Soraluzeko irteeratik, eta 0altzagako biribilgunean Bergararantz oan erre$i ea /artuko ugu, 1ni(iamo! el ;iaAe e! e Algorta en ire((i=n a Dono!tia, $or el #orre or el 6>orierri * la auto$i!ta a Dono!tia, Salimo! e :!ta en la !ali a 81 <ue in i(a 4ibar-Soraluze, * tomamo! en la roton a e 03lzaga la (arretera <ue !e irige a Bergara,

Soraluzera !artuko gara, Beragara oa erre$i ean e!kuin al erako !arrera /artuta, Bai!er tunel batean !artuko gara eta bere bukaeran ezker al era Aoango gara, ibairantz Bere/ala ezker al era Aoko ugu, Bergara-0altzaga erre$i era !artzeko, oraingoan Soraluzetik ateraz, Dan ik metro batzuetara, gure e!kuinean iku!iko ugun le/en zubian, e!kuinera Aoango gara, ibaia ze/arkatuko ugu eta $abiloi batzuetara Aoango gara, ibaiaz be!te al era, Dan e!kuin al era Aoko ugu, Soraluze al era alegia, /irian !artzeko, Bi e /ori Aarraituz, le/en biribilgunean, gora eta ezkerrera oan kaletik Aarraituko ugu, gure e!kuinean zein ezkerrean agertuko iren /irigunerako kaleak utziz, e!koletarako bi ean, 4!kolak gure ezkerrean utziko itugu, goiko $a!abi e az$itik igaroko eta Aai!ten /a!iko gara, 4zker al era kot>eentzako Aarrai$enik ez uen e!bi eratze bat ageriko en $untuan autobu!a gel ituko zaigu, Dan Aait!i be/arko ugu gure men i t>angoari /a!iera emateko,

4ntraremo! en Soraluze toman o a nue!tra ere(/a la entra a en e!te muni(i$io, eAan o la (arretera <ue ;a a Bergara, ?ronto entraremo! en un tEnel * en !u 9inal giraremo! a la iz<uier a /a(ia el r&o * en!egui a otra ;ez a la iz<uier a $ara ;ol;er a entrar en la (arretera Bergara-0altzaga $ero e!ta ;ez !alien o e Soraluze, Al e uno! metro! giraremo! a la ere(/a $or el $rimer $uente <ue no! lle;a a la otra orilla el r&o, /a!ta uno! $abellone! in u!triale!, * $a!a o el r&o giraremo! a la ere(/a $ara entrar en la zona urbana, 4n la $rimera roton a (ogeremo! /a(ia a elante * a la iz<uier a !ubien o /a(ia la! e!(uela!, !iem$re a elante, !in /a(er (a!o e la! !e%aliza(ione! /a(ia el (entro, $a!aremo! Aunto a la! e!(uela! <ue eAaremo! a nue!tra iz<uier a, $a!aremo! $or ebaAo e un $a!o ele;a o * em$ezaremo! a e!(en er, 4l autobE! !e $arar3 en una e!;ia(i=n <ue a$are(e a la iz<uier a (on una !e%aliza(i=n e <ue el (amino no tiene !ali a, A/& baAaremo! el autobE! * em$ezaremo! nue!tra mar(/a,

1bilbi earen le/en zatia t>irrin ulaz ibitzeko o!o bi e ona a, eta Deba ibaiaren e!kuin al etik oinez on o ibiltzeko mo ukoa, Soraluze /erria bitan

Ba $rimera $arte e la ruta e! un e!tu$en o (arril bi(i, $or el <ue !e an a (on (omo i a $or la $arte ere(/a el r&o Deba, 4l muni(i$io e Soraluze e!t3

banatzen u Deba ibaiak eta on orioz /a!iera /orretan ibaiaz be!te al ean agoen /erriaren zatia iku!iko ugu, et>eak eta tailerrak batzuek be!teen on oan na/a!ten irelarik,

$arti o en o!, $or lo <ue en e!to! $rimero! $a!o! ;eremo! al otro la o e la orilla $arte el muni(i$io (on una e!tru(tura t&$i(a en la <ue !e alternan la! ;i;ien a! (on lo! tallere!,

Ba!ter ibilbi e /onetako le/en tunela aurkituko ugu, eta bi ea al atuta bere on otik oalarik, F! egoera t>arrean ago, lurraz eta a arrez betea, 1baiaz be!te al ean 0altzagatik Bergarara, Soraluze ze/arkatuz oan erre$i ea iku!iko ugu,

?ronto en(ontraremo! el $rimero e lo! tEnele! e e!ta ;&a, $ero en e!te (a!o el (amino /a !i o e!;ia o $ara !al;arlo, * !u !itua(i=n e (on!er;a(i=n e! $:!ima, Al otro la o el r&o i!(urre /a!ta Bergara la (arretera <ue une 0altzaga (on Bergara, $a!an o $or Soraluze,

Debako bi egorria a gure ibilbi ea eta !einalezta$en batean /ori eta 0ekolal e auzoa a ierazita iku!iko itugu, Dan ik $i>katera erre$i e az$itik igaroko gara eta on oren ibaiz be!te al ean agoen ur Aauzia agertuko zaigu,

4!tamo! en el Bi egorri e Deba * no! !e%alan el barrio 0ekolal e, ?ronto $a!aremo! $or ebaAo e la (arretera * e!$u:! ;eremo! una $e<ue%a $re!a al otro la o el r&o,

Bi egorria erre$i era /urbiltzen a eta F!int>o auzora (7,0 km,) /el uko gara, Bertan lau begiko zubia eta ibaiaz be!te al ea 4liza iku!iko itugu, Bere aurreal ean igaroko ugun ba!erri baten on oan argazkian ageri en ur Aauzi $olita ago, urtaroa ena elako ur a!ko eta in arrez atorrelarik, Dan urruti Bergara eta 0altzaga lotzen ituen autobi ea ageri a, Guk ezin izan gara autobi e /orretatik Aoango Soraluzera !artzeko mo urik ez uelako eta /orren or ez erre$i e za/arretik irit!iko gara,

4l (amino !e a(er(a a la (arretera * $o!teriormente llega al barrio F!int>o (7,0 km), en on e ;eremo! el $uente e (uatro oAo! * la igle!ia al otro la o el r&o, Detr3! e un (a!er&o $or (u*o 9rente $a!aremo! !e en(uentra el !alto <ue !e ;e en la 9oto, (on agua * 9uerza $or la :$o(a el a%o, Al 9on o a$are(e la auto;&a <ue une Bergara (on 0altzaga * <ue a(tualmente !u!titu*e a la (arretera <ue no!otro! /emo! teni o <ue tomar $ara llegar a Soraluze, *a <ue e!ta $obla(i=n no tiene (omuni(a(i=n ire(ta (on la auto;&a

?oliki $oliki Bergarara /urbiltzen Aoango gara, Be/en in u!tri $abiloiak agertuko zaizkigu eta /ala>e Aarraituko gara kilometro batzuetan ze/ar, izan ere gu Bergararen i$arral etik !artuko gara eta /ant>e ago bere in u!tri gunea, 1nguru /orretan bi e a!9altatua (H,2 km,) bukatuko zaigu eta ibiltzen zailta!unak !ortzen ituzten /arriz na/a!tuta agoen lurrezkotik Aarraituko ugu, ?untu /orretaraino bi ea erabat laua a, baina /an ik aurrera o!o $oliki igotzen /a!iko a, bataz be!teko I2,0ko al a$atik, ia

?o(o a $o(o no! iremo! a(er(an o a Bergara, 4m$ezamo! a ;er lo! $rimero! $abellone! in u!triale!, <ue no! a(om$a%ar3n urante un rato, *a <ue la zona norte e Bergara $or la <ue entramo! e! !u zona in u!trial, J a<u& aban onamo! el (amino a!9alta o (H,2 km) $ara entrar en otro e tierra <ue tiene (anto! e $ie ra <ue i9i(ultan algo el an ar, Da!ta e!te momento el $er9il el re(orri o /a !i o totalmente $lano, $ero en a elante ir3 !ua;emente a!(en ien o (on un e!ni;el me io e

al a$arik ez,

2,0I in!igni9i(ante,

Gure e!kuinean erre$i ea eta autobi ea agertuko zaizkigu eta urrutiago, goian, 4lgeta, 1az 1nt>orta eta gu an o!o borrokak latzak bizi izan zituen inguruko men ietara Aoan ginenean 4lgetan ere egon ginen,

A nue!tra ere(/a ;eremo! la (arretera * la auto;&a, J al 9on o, en lo alto el monte, 4lgeta, el $ueblo on e e!tu;imo! en la e>(ur!i=n <ue /i(imo! /a(e un a%o al 1nt>orta * lo! monte! (er(ano! en lo! <ue !e libraron (ruenta! batalla! en la guerra (i;il,

8,H kilometroan trenbi eko geltokira (u!tez Bergarako geltokira) /el uko gara, Bere ateak eta lei/oak erabat e!talita itu eta on oan belari batean aulkiak eta ma/aiak au e, Bertatik Bergara /iriko al er ia iku!ten /a!iko gara, Demen ik /erri /onen i$arral ea inguratzen Aarraituko ugu, Dego-ekial era /a!ieran, gero Dego-men ebal era eta aurrerago berriro /ego-ekial era, Bergara inguratzen uen men iaren $ro9ilaren arabera,

4n el kil=metro 8,H llegaremo! a una e!ta(i=n el antiguo 9erro(arril, (on to a! !u! $uerta! * ;entana! ta$ia a!, en un $e<ue%o e!$a(io e e!$ar(imiento en on e !e em$ieza a ;er la $arte urbana e Bergara, Dabremo! llega o a la mita e nue!tro re(orri o, A $artir e a<u& iremo! bor ean o la $arte m3! !e$tentrional e e!te muni(i$io, en ire((i=n Sure!te, $ara (ambiar a Suroe!te * ;ol;er a tomar m3! a elante otra ;ez a la ire((i=n Sure!te, to o !iguien o el $er9il el monte <ue ro ea Bergara,

Gabiltzalarik, Bergara /erriaren iku!$egi 4n nue!tro (aminar ten remo! i!tinta! eber inak izango itugu, ;i!ta! obre el $ueblo e Bergara,

4ta /onela u alerri /onen /egoal eraino /el uko gara, Dan ik gure e!kuman Bergara eta Arra!ate lotzen ituen erre$i ea agertuko zaigu eta bere gainean, urruti, Bergaratik Antzuola eta .umarragara Aoateko egiten ari iren autobi ea eraikitzeko orreak iku!iko itugu,Fn oren gure ibilbi ea De!karga ibaitik urrutiratzen a, i$ar al era, Galartza izeneko auzora,

J llegaremo! al $unto m3! al Fe!te el muni(i$io, e! e el <ue ;eremo! a nue!tra ere(/a a (arretera <ue ;a e Bergara a 0on rag=n * !obre ella la (on!tru((i=n e gran e! torre! <ue !o$ortar3n la (ontinua(i=n e la auto;&a e! e Bergara /a(ia Antzuola * .umarraga, De!$u:! el (amino !e aleAa el r&o De!karga /a(ia el @orte, al Barrio e Galartza,

6renbi eko tunel t>ikiak /a!iko gara bere/ala iku!ten ( enera /iru), enak laburrak, barruan na/iko argi utenak eta egoera onean , 4ta baita ere al er i /orretan egiten ari iren obretako bakar batzuek (abia ura /an iko trena al e batetik eta .umarraga-0altzaga autobi earen azken zatia),

4ntraremo! en la zona e lo! $e<ue%o! tEnele! e la l&nea e 9erro(arril (7 en e!ta zona), to o! ello! (orto!, e buena ;i!ibili a * en buena! (on i(ione!, * ;eremo! una $arte $e<ue%a e la! obra! <ue !e e!t3n /a(ien o en e!ta zona, $or una $arte el tren e alta ;elo(i a * $or otra la auto;&a .umarraga-0altzaga,

Donela Galartza ba!errira /el uko gara (11,9 km ibili on oen eta 288 metroko garaieran), Dan 180Kko bira emango ugu, i$arral erako bi ea /egoal erakoa bi/urtuz, Bi ea $oliki $oliki ekial erako noranzkoa /artzen u eta amaieran bi e

A!& llegaremo! al (a!er&o e Galartza (11,9 km re(orri o! * 288 m e altitu ), en on e !e a un giro e 180K, $a!an o e la ire((i=n @orte a la Sur, #ontinuamo! giran o /a(ia una ire((i=n 4!te /a!ta llegar al 9inal e la ;&a ;er e,

ber ea amaituko ba!errietara Aoateko batean,

a, inguruko en on e !al remo! a una (arretera lo(al agoen erre$i e e a((e!o a lo! (a!er&o! e e!a zona,

4rre$i e /orretatik Antzuola al era Aait!iko gara, autobu!a gure zain egongo en tokiraino, Denera 14,9 kilometro egin a izango ugu eta 7 or u inguru ge/i /amaiketakoaren enbora erabiliko ugu gure t>angoan, Damaiketako /artzeko gel ial ia egural i ona izanez gero egingo ugu,

S=lo no! <ue a e!(en er $or e!a (arretera a Antzuola, en on e no! e!$erar3 el autobE!, Dabremo! re(orri o 14,9 km, en una! 7 /,, e!to !in (ontar (on el tiem$o $ara el /amaiketako, $ara el <ue /aremo! una $ara a !i el tiem$o e! el a e(ua o,

Ibilbidea - ecorrido Zumarraga Algorta

Arrasate