Está en la página 1de 9
ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARI SI INOVARIL CABINET MINISTRU ORDIN lor de performanti pentru evaluarea in invatamantul preuniversitar cu privire la aprobarea crite cadrelor didactice in temeiul Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificdrile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului Romaniei nr. 51/2009, privind organizarea si functionarea Ministerului Educatici, Cercetarii si Inovarii, MINISTRUL EDUCATIEL CERCETARI SI INOVARI emite prezentul ordin: Art. Se aproba criteriile de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din invatimantul preuniversitar. Criteriile sunt prezentate in Anexa, care face parte integranta din prezentul ordin. Art.2 (1) incepand cu anul scolar 2009-2010, evaluarea cadrelor didactice din invayamAntul preuniversitar se va face pe baza criteriilor de performanta aprobate prin prezentul ordin, (2) Fisele de post, fisele de evaluare gi alte documente necesare evaluarii cadrelor didactice se elaboreaza si se aproba pana la inceputul anului scolar 2009-2010. Art.3 Prezentul ordin se publica in Monitorul-€ ial al Romaniei, Partea 1. is 5% herd ih 4 Ecaterina Andronieseu Bae ct Nr. 44 Data 22. 0.2004 cereetirii si inovarii m. &L1E ;22-949%u privite la aprobarea ice din invatamantul preuniversitar Anexd la ordinal m eriteriilor de perfor istrului educati (8 penny evaluarea cadrelor dida le performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din invataméntul preuniversitar Prezenta propunere de criterii vizeaz8 cresterea calitdtii educatiel prin stabilirea clar3 a Fesponsabilitatii cadrului didactic, atat din perspectiva calit3tii cAt si din cea a iminentel descentralizari a sistemului de invatimant. 1. Baza legala Evaluarea cadrului didactic, inclusiv a performantei profesionale, se realizeaz’ conform Prevederilor legale in vigoare, cele mai importante fiind cuprinse in urmatoarele acte normative: ° Lege invatamntului nr.84/1995, cu modificarile si completirile ulterioare ~ art. 149. * Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificarile si completérile ulterioare - art.50, 51 si 52. Legea nr. 87/2006 cu privire la aprobarea OUG nr. 75/2005, privind asigurarea calitatii Educatiei. * Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar - art. 19. 21, 31, 43, 44. E 3 Standardele ocupationale pentru ,Educatoare”, ,invatator / InvatStoare", »Profesor ~ gimnaziu si liceu”. * Alte prevederi specifice existente, stabilite prin ordine de ministru, metodologii, instructiuni si regulamente. IL. Baza metodologicaé Procedura de evaluare a cadrelor didactice, in conformitate cu prevederile legislatiei mentionate mai sus, cuprinde: * Autoevaluarea + Evaluarea colegiala (in catedr§/comisie metodicé). * Evaluarea de cétre consiliul de administratie. Criterii de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din inv ‘Atamantul preuniver Anoxi lo ordinu! ministruluk edueajici, cereetatii si inovarii ne. AL AE / 22s0%a%u priviee la aprobarea or de performanta pentru evaluarca eadrelor dicactice din invataméntul preuniversitar idactic se realizeaz’ anual, dupa incheierea anulul scolar, in doud Evaluarea cadrutui etape: * Completarea fisei_de evaluare de citre cadrul didactic _respectiv (autoevaluare), de cétre seful direct (evaluarea colegiali, dup’ caz, a Fesponsabilulul de comisie metodic’, sefului de catedr’, directorului adjunct etc.) side ctre conducstorul unitstii. + Interviul de evaluare ~ in fata consiliului de administratie al unit&tii de invatémant, in care se va completa figa final de evaluare, prin medierea diferentelor existente intre cele trei aprecierl; pe baza dovezilor prezentate, se va stabili calificativul final. Pentru fiecare etap’ vor fi luate in considerare si rezultatele evaluarilor externe din Perioada analizatd (prin inspectie scolar’, evaluare institutional), dacd acestea exist’. Criterii de performanga pentru evaluarea cadrelor didactice

También podría gustarte