Está en la página 1de 120

Ona Virkutien, Jrat Virkutyt C I I O I I J O S IJDAVINYMS 8 - 1 2 klasms

Scanned by Cloud Dancing

Vilnius 2006

Atitinka Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos Bendrsias programas, Bendrojo isilavinimo standartus ir Brandos egzamin program Recenzavo VPU Chemijos katedros doc. dr. Juozas Martiius

ISBN 9955-408-89-8 Chemijos udavinynas 8 - 1 2 klasms 2-asis pataisytas leidimas Sudar: Ona Virkutien, Jrat Virkutyt Redagavo Regina Mudnien Maketavo Arnas Latienka

O O. Virkutien, J. Virkutyt, 2002 Leidykla BRIEDIS, 2006

TURINYS
PRATARM MOLIS MASI SANTYKIS AVOGADRO DSNIO TAIKYMAS SANTYKINIS DUJ TANKIS ATOMO BRANDUOLIO SUDTIS IR IZOTOPAI MEDIAGOS MASS DALIS TIRPALUOSE CHEMINS REAKCIJOS TIRPLUOSE MOLIN KONCENTRACIJA TIRPALUOSE SVRIMO METODO TAIKYMAS PAVADAVIMO REAKCIJOS MEDIAG MIINIO SUDTIS TIRPUMAS VANDENS KIETUMAS NEGRYNOS MEDIAGOS REAKCIJOS, KAI YRA REAGUOJANIOS MEDIAGOS PERTEKLIUS REAKCIJOS PRODUKT IEIGA JUNGINIO FORMULS NUSTATYMAS HIDRATAI MINERALINS TROS ELEKTROLIZ VANDENS JONIZACIJA, pH CHEMINI REAKCIJ GREITIS CHEMIN PUSIAUSVYRA TERMOCHEMIJA OKSIDACIJOS-REDUKCIJOS REAKCIJOS PERIODIN ELEMENT LENTEL PRIEDAI ATSAKYMAI LITERATRA 4 5 7 8 9 10 11 13 21 25 28 31 35 40 41 45 53 58 66 71 75 76 78 79 83 86 90 92 101 119

PRATARM
Udavinynas sudarytas taip, kad jo mediagos pakakt dirbant tiek pagal bendrj, tiek pagal iplstin ir tikslin chemijos mokymo programas. Pateikti udaviniai pads mokiniams ugdyti pastabum darbtum ir iradingum. Imokys gebti praktikai taikyti chemijos dsnius, teorijas ir svokas, analizuoti, apibendrinti ir kritikai vertinti gamtamokslinio pobdio informacij. Norint isprsti udavinius btina gerai imokti atitinkam teorin mediag, pateikt iuose vadovliuose: R. Jasiniens, V. Valentinaviiens Chemija 8 kl., Chemija 9 kl., R. Vaitkaus Chemija 10 kl., R. Raudonio Chemija 12 kl. Taip pat vertt susipainti su udavini sprendimo bdais, pasilytais O. Virkutiens ir J. Virkutyts leidinyje Chemijos udavini sprendimas. Siame udavinyne udavini slygos sudarytos taip, kad mokiniai, sprsdami vairi tip udavinius, imokt apskaiiuoti mediagos kiek, mas, tr, daleli skaii, tank, mass dal ir kt. Slygose pateikiama iek tiek informacijos i agrochemijos, medicinos, maisto pramons, statybos ir t.t. Sprsdami chemijos udavinius, mokiniai tvirtins ir krybikai pritaikys ne tik chemijos, bet ir matematikos, fizikos inias. Dkojame Vilniaus Sausio 13-osios vidurins mokyklos chemijos mokytojai metodininkei B. Danienei, VPU Chemijos katedros lektorei, chemijos mokytojai ekspertei V. Valentinaviienei irTGTM licjaus chemijos mokytojui ekspertui Viliui Minceviiui u vertingus patarimus ir pastabas. Autors

MOLIS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 4 6. 17. 48. "19. 20. 21. Kiek Na jon yra: a) 1 molNaCl; b) 117 gNaCl; c) 25 molNaCl; d) 58,5 gNaCl? Kiek gram ir moli deguonies yra: a) 1 mol H 2 0; b) 1 mol H 2 S0 4 ; c) 0,5 mol C0 2 ; d) 0,3 mol A1203; e) 0,1 mol CaC0 3 ; f) 0,25 mol Ca 3 (P0 4 ) 2 ? Kiek gram ir moli sieros yra: a) 22 g FeS; b) 98 g H 2 S0 4 ; c) 64 g H 2 S; d) 60 g CaS0 3 ; e) 40 g MgS0 3 ; f) 40 g CuS0 4 ? Kokiame S0 2 kiekyje ir masje yra tiek S atom, kiek j yra: a) 24 g FeS2; b) 98 g H 2 S0 4 ; c) 342 g A12(S04)3; d) 104 g Fe2S3; e) 35,5 g Na 2 S0 4 ? Kokiame KC1 kiekyje ir masje yra tiek K atom, kiek j yra: a) 5 mol K 2 S0 4 ; b) 4 mol KN0 3 ; C) 3 mol K 3 P0 4 ; d) 2 mol K 2 S; e) 1 mol KOH? Kiek kart Ca atomo mas yra didesn u: a) Li atomo; b) Na atomo; c) C atomo; d) P atomo? Kur ir kiek kart daugiau atom: a) 1 g C ar 1 g Mg; b) 3 g Mg ar 2 g O; c) 6 g C ar 8 g S; d) 5 g S ar 10 g P? Kur yra daugiau molekuli: a) 3 g H 2 0 ar 4 g C0 2 ; b) 0,5 g H, ar 8 g SO,; c) 3,2 g 0 2 ar 2,8 g N2; d) 2 g CO ar 2 g N 2 ? Apskaiiuokite mas gramais: a) 1 deguonies atomo; b) 2 azoto atom; c) 3 sieros atom; d) 1 vandens molekuls; e) 2 NH 3 molekuli; Kiek gram ir moli vino sulfido susidarys reaguojant 69 g vino su siera? Kiek gram, moli ir atom vino turi reaguoti su siera, kad susidaryt 39,8 g PbS? Kiek gram, moli ir atom sieros reiks, kad susidaryt: a) 2,5 mol PbS; b) 5 mol A12S3; C) 3 mol Na 2 S? Kiek gram ir moli A12S3 susidarys sureagavus 27 g aliuminio su siera? Kiek gram, moli ir atom aliuminio turi sureaguoti su siera, kad susidaryt 50gAl 2 S 3 ? Kiek gram ir moli Na 2 S susidarys sureagavus 23 g natrio su siera? Kiek gram, moli ir atom natrio turi sureaguoti su siera, kad susidaryt 19,5 g Na 2 S? Kiek gram ir moli KC1 susidarys reaguojant 3 1023 atom kalio su chloru? Kiek gram, moli ir atom kalio reiks reakcijai su chloru, kad susidaryt 223,5 g KC1? Koks kiekis ir mas chloro turi sureaguoti su kaliu, kad susidaryt 4 mol KC1? Kiek C1 atom ir molekuli dalyvavo rakcijoje? Koks kiekis ir mas A1C13 susidarys sureagavus 2 1023 atom aliuminio su chloru? Kokio kiekio ir mass aliuminio reiks, kad reaguojant su chloru susidaryt 267 g A1C13? Kiek atom aliuminio sureagavo?

a
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. J5.

Koks kiekis ir mass, kiek molekuli ir atom chloro turi sureaguoti su aliuminiu, kad susidaryt 6 mol A1C13? Koks kiekis ir mas CaCl2 susidarys sureagavus 18 1023 atom kalcio su chloru? Kokio kiekio ir mass kalcio reiks reakcijai su chloru, kad susidaryt 3 1(F moli CaCl 2 ? Kiek kalcio atom sureagavo? Deimantas Grafas Orlovas sveria 280 karat (karatas - 200 mg). Apskaiiuokite, kiek atom anglies yra iame deimante. Koks kiekis ir mas deguonies isiskirs kaitinant 442 g Au 2 0 3 ? Kiek molekuli ir atom deguonies isiskyr? Kok Au 2 0, kiek reiks kaitinti norint gauti 2,4-10 24 atom aukso? Kiek gram CuO gali suredukuoti: a) 6 g vandenilio; b) 2 mol vandenilio; c) 1,8 1024 molekuli vandenilio; d) 1,2 1024 atomais vandenilio? Kiek gram Fe 2 0, gali suredukuoti: a) 12 g anglies; b) 1 mol anglies; c) 3 1023 atomai anglies, kai susidaro anglies(IV) oksidas? Kok PbO kiek suredukuoja: a) 2 g vandenilio; b) 2 mol vandenilio; c) 1,2 1024 molekuli vandenilio? Kok ZnO kiek gali suredukuoti: a) 24 g anglies; b) 5 mol anglies? Kiek gram vario ir cinko yra 4 cm 3 trio alvario ploktelje; alvario tankis 8,05 g/cm 3 , vario mass dalis ploktelje 80%? Nerdijaniame pliene yra 12% chromo. Koks chromo kiekis ir mas yra 12 valgomj aukt, padaryt i tokio plieno, jeigu vieno aukto mas 100 g? Auksinio iedo praba yra 583. Koks aukso kiekis ir mas yra 60 ied padaryt i tokio aukso, jei vieno iedo mas 10 g? Deimantinis plienas susideda i 1,40% anglies, 0,7% chromo, 4,3% volframo, 1 ikusi dal sudaro geleis. Koks kiekis ir mas kiekvieno elemento yra plieniniame karde, kurio mas 2 kg? Elektros lempui silelio pliene yra 50% nikelio. Kiek moli geleies tenka 1 mol nikelio tokiame pliene? Kurios dujos ir kiek kart uima didesn tr (n.s.): 0,5 kg oro (p = 1,29 g/l) ar 0,5 kg deguonies (p = 1,43 g/l)? Stiklinje yra apytiksliai 11 moli vandens. Viename arbatiniame auktelyje telpa apytiksliai 0,022 mol cukraus. Apskaiiuokite, kokiam vandens molekuli skaiiui teks viena cukraus molekul, stiklinje vandens itirpinus 2 arbatinius auktelius cukraus. Vienoje tonoje jros vandens yra 0,15 mg aukso. Kiek aukso atom yra 3 stiklinse (600 g) jros vandens? 1 tonai sintetinio pluoto pagaminti sunaudojama 3000 m3 vandens. Kiek kubini

36. 37. ^8.

39. 40.


metr vandens reiks 1,6 mln. ton pluoto pagaminti? 41. 42. 43. 44. 45. 46.

i L f t

Kurios dujos ir kiek kart uima didesn tr (n.s.): 2 kg azoto (p = 1,25 g/l) ar 2 kg chloro (p = 3,21 g/l)? Kas sunkesnis ir kiek kilogram: 1 m3 pieno (p = 1,03 g/cm 3 ) ar 1 m3 etanolio (p = 0,8 g/cm3)? emje gyvena 5 109 moni. Kiek toki planet reikt norint apgyvendinti moni skaii, lyg Avogadro skaiiui? Kas sunkesnis ir kiek kilogram: 200 cm3 sidabro monolitas (p = 10,5 g/cm 3 ) ar 200 cm3 aukso monolitas (p = 19,3 g/cm 3 )? Kokios talpos cisternos reiks, kad joje tilpt 20 kg chloro (n.s.), kurio P = 3,21 g/l? Nusipirkome 1 kg valgomosios druskos, kuri kainavo 50 cent. Kiek moli NaCl yra 1 kg valgomosios druskos? Kiek kainuoja 1 mol ios druskos?

MASI SANTYKIS
47. 48. 49. 50. 51. 52. Koks yra elektros srove suskaidyto vandens ir i jo gauto vandenilio masi santykis? Apskaiiuokite, koks yra alavo ir i jo gaunamo alavo(IV) oksido masi santykis. Koks yra cinko ir i jo gaunamo cinko oksido ZnO masi santykis? CuO reaguoja su H,. Koks yra vario(II) oksido ir i jo gaunamo vario masi santykis? Geleis istumia vandenil i druskos rgties: Fe + 2HC1 > FeCl2 + H,. Koks sunaudotos geleies ir gauto vandenilio masi santykis? Kaitinant kalcio karbonat gaunamas kalcio oksidas ir anglies(IV) 6ksidas. Paraykite reakcijos lygt ir apskaiiuokite kalcio oksido ir anglies(IV) oksido masi santyk. Kokiais masi santykiais jungiasi siera ir deguonis, kai susidaro sieros(IV) oksidas? Kokiais masi santykiais jungiasi fosforas ir deguonis, kai susidaro fosforo(V) oksidas? Kokiu masi santykiu jungiasi magnis ir deguonis deginant magn? Laboratorijoje deguonis danai gaunamas skaidant kalio permanganat: 2KMn0 4 > K,Mn0 4 + MnO, + 0 2 . Koks sunaudoto kalio permanganato ir gauto deguonies masi santykis? Geleis istumia i vario sulfato laisv var: Fe + CuS0 4 > FeS0 4 + Cu. Koks geleies ir vario masi santykis ioje reakcijoje?

53. 54. 55. 56.

57.


58. Koks Bertoleto druskos ir i jos gaunamo deguonies masi santykis, jei vyksta tokia skilimo reakcija: 2 KC103 -h> 2KC1 + 30 2 ?

AVOGADRO DSNIO TAIKYMAS


59. 60. 61 . 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 7t. 72. 73. 74. Kok tr normaliomis slygomis (n.s.) uims: a) 2 mol deguonies; b) 64 g deguonies; c) 1,2 1024 molekuli deguonies? Kok tr (n.s.) uims: a) 3 mol chloro; b) 142 g chloro; c) 9 1023 molekuli chloro? Kok tr (n.s.) uims: a) 1,5 mol anglies(IV) oksido; b) 22 g anglies(IV) oksido; c) 3 1023 molekuli anglies(IV) oksido? Kok tr (n.s.) uims: a) 2,5 mol vandenilio sulfido; b) 170 g vandenilio sulfido; c) 2,4 1024 molekuli vandenilio sulfido? Turime 7,5 litro (n.s.) vandenilio duj Kokia bus jmas, kiekis ir kiek molekuli uims tok tr (n.s.)? Turime 100 litr (n.s.) deguonies duj. Kokia bus j mas, kiekis ir kiek molekuli uims tok tr (n.s.)? Turime 20 litr (n.s.) amoniako duj. Kokia bus j mas, kiekis ir kiek molekuli uims tok tr (n.s.)? Turime 25 litrus (n.s.) anglies dioksido. Kokia bus j mas, kiekis ir kiek molekuli uims tok tr (n.s.)? Kok tr (n.s.) uims miinys, kur sudaro: 2,35 mol deguonies, 0,65 mol azoto, 1,31 mol anglies(IV) oksido ir 0,69 mol sieros(IV) oksido? Automobilio cisternoje telpa 2240 m 3 deguonies (n.s.). Kokia bus i duj mas? 50 m3 talpos cisternoje yra 25 t skysto amoniako. Kokio trio cisternos reiks, kad joje tilpt visas skystas amoniakas, virsts dujiniu (n.s.)? Oro balione yra 200 m3 vandenilio (n.s.). Kokia yra i duj mas? Yra 100 litr oro. Koks jame esanio deguonies tris, kiekis ir mas (n.s.)? Kiek litr vandenilio (n.s.) gausime i 500 g vandens: a) elektrolizs bdu; b) veikiant reikiamu natrio kiekiu; c) veikiant reikiamu kalcio kiekiu? Kiek litr vandehilio (n.s.) gausime i 500 g praskiestos sieros rgties: a) veikiant reikiamu magnio kiekiu; b) veikiant reikiamu aliuminio kiekiu? Kiek litr vandenilio (n.s.) gausime 500 g natrio armo tirpalo reaguojant su reikiamu aliuminio kiekiu vykstant tokiai reakcijai: 2A1 (k) + 6 NaOH (aq) + + 6 H 2 0 (aq) 2 Na,[Al(OH)J (aq) + 3 H, (d)? Kokio deguonies trio (n.s.) reiks norint sudeginti 3,6 g gliukozs?

75.

Jl^
76. 77. 78. Rgstant gliukozei susidar 112 litr anglies dioksido. Kiek gram gliukozs buvo rauginta? Kok tr etino (n.s.) galima gauti i 19,2 g kalcio karbido? Kokio trio oro (n.s.) reiks, kad visikai oksiduotsi 0,275 mol sacharozs?

SANTYKINIS DUJ TANKIS


79. Apskaiiuokite i duj santykin molekulin mas: a) etino, kurio 1 litro mas yra 1,16 g; b) sieros(IV) oksido, kurio 1 litro mas yra 2,86 g; c) eteno, kurio 1 litro mas yra 1,25 g; d) vandenilio sulfido, kurio 1 litro mas yra 1,52 g; e) vandenilio, kurio 1 litro mas yra 0,089 g; f) butano, kurio 1 litro mas yra 2,59 g. Apskaiiuokite santykin i duj tank oro atvilgiu ir 1 litro mas: a) etino; b) sieros(IV) oksido; c) eteno; d) vandenilio sulfido; e) vandenilio; f) butano. Kurios dujos lengvesns u or? Kiek kart anglies(IV) oksido tankis didesnis u anglies (II) oksido tank; sieros(VI) oksido tankis u sieros(IV) oksido tank; sieros(IV) oksido tankis u anglies(IV) oksido tank? Apskaiiuokite santykin tank vandenilio atvilgiu ir i duj 1 litro mas: a) deguonies; b) metano; c) anglies(IV) oksido; d) etano; e) sieros(IV) oksido; f) vandenilio sulfido. Duj santykinis tankis vandenilio atvilgiu: a) 18,25; b) 8,5; c) 21; d) 35,5. Kokia t duj santykin molekulin mas? Kokios tai dujos? Duj miinys sudarytas i 50% (trio) helio ir vandenilio. Apskaiiuokite santykin duj miinio tank vandenilio atvilgiu. Apskaiiuokite i duj miini santykin tank oro atvilgiu: a) N2 ir CO; b) He ir C0 2 ; c) Ar ir N2; d) H, ir 0 2 . Duj miinys sudarytas i 35,4% (trio) azoto ir eteno (C2H4). Apskaiiuokite santykin duj miinio tank vandenilio atvilgiu. Duj miinys sudarytas i 75% metano ir 25% deguonies. Apskaiiuokite santykin duj miinio tank vandenilio atvilgiu. Sieros gar santykinis tankis azoto atvilgiu yra 9,14. I keli atom sudaryta sieros molekul? vieianiosios dujos sudarytos i 48% vandenilio, 35% metano, 8% anglies(II) oksido, 4% eteno, 2% anglies(IV) oksido ir 3% azoto. Apskaiiuokite santykin duj tank oro atvilgiu. Kokia yra 1 m3 i duj mas (n.s.)? Kokia kambaryje, kurio matmenys 5m 4m 3m, esanio oro mas? Apskaiiuokite azoto, anglies(II) oksido, fluoro ir vandenilio sulfido santykin tank oro atvilgiu ir kiekvien i duj 1 litro mas (n.s.).

80.

81.

82.

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

90. 91.


92. Apskaiiuokite metano, etino, deguonies ir anglies(IV) oksido santykin tank azoto atvilgiu.

ATOMO BRANDUOLIO SUDTIS IR IZOTOPAI


93. Kiek proton ir neutron yra i izotop branduoliuose: a) ]H; 2 H; ,H; b) 'JjO; "O; '0; c) ' 2 C; ' 3 C; 14C; d) - N ; e) P; 3 P; "P; f) Cl; "Cl; g) Br; 8 Br; 2 h) ^Fe; Fe; i) U; ^ U ; j) Cu; ^Cu; Cu; k) K; {"K; ,K; 1) ?4A1; ffAl; ?|A1; A1; A1; m) "7Ag; 'Ag? Kiek nukleon yra i atom branduoliuose: a) Ca; b) Al; b) P; d) Br; e) Ra; f) U. Gamtoje randami geleies izotopai: 54Fe ir 56Fe. AT(Fc) = 55,85. Apskaiiuokite kiekvieno izotopo mass dal procentais gamtinje geleyje. Gamtoje randami chloro izotopai: 35C1 ir "Cl. Ar(C1) = 35,45. Apskaiiuokite kiekvieno izotopo mass dal procentais gamtiniame chlore. Gamtoje randami neono izotopai: 20Ne ir "Ne. Apskaiiuokite kiekvieno izotopo mass dalis procentais gamtiniame neone. Kiek atom 20 Ne ir 22 Ne yra kiekviename 100 gamtinio neono atom? Gamtoje randami sidabro izotopai: 107Ag ir l09 Ag. Apskaiiuokite kiekvieno izotopo mass dalis procentais gamtiniame sidabre. Gamtoje randami 2 bromo izotopai. 7, Br izotopo yra 55%. Koks kitas izotopas, jei () = 79,9? Gamtoje randami galio izotopai: 6, Ga ir 7 'Ga. Ar(Ga) = 69,72. Apskaiiuokite kiekvieno izotopo mass dal gamtiniame galyje. Gamtoje randamas geleies izotop 56Fe, 54Fe, 57Fe ir 58Fe miinys. 54Fe paplitimas yra 5,81%. Apskaiiuokite 54Fe atom skaii 150 g mginyje. Gamtoje randamas aukso izotop 64 Au, 66 Au, 68Au ir 70Au miinys. 68 Au paplitimas - 18,56%. Apskaiiuokite 68 Au atom skaii 250 g mginyje. Gamtoje randamas nikelio izotop 58Ni, 6"Ni, 62Ni, 6l Ni ir 64Ni miinys. paplitimas - 26,2%. Apskaiiuokite 60Ni atom skaii 300 g mginyje. Gamtoje randamas neonas sudarytas i 2 izotop: 90% Apskaiiuokite gamtinio neono santykin atomin mas.
2() 60

94. 95. 96. 97.

98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.

Ni

Ne ir 10%

22

Ne.

Gamtoje randamas stroncis sudarytas i 4 izotop: 0,55% 84Sr, 9,87% 86Sr, 7,02% 87 Sr ir 82,56% 88Sr. Apskaiiuokite gamtinio stroncio santykin atomin mas. Gamtoje randamas cinkas sudarytas i 5 izotop: 48,89% 64Zn, 27,81% , 18,56% 68Zn, 4,12% "9Zn ir 0,62% 70Zn. Apskaiiuokite gamtinio cinko santykin atomin mas. Gamtoje randamas rubidis sudarytas i 2 izotop: 85Rb (72,8%) ir 87Rb (27,2%). Apskaiiuokite rubidio santykin atomin mas.

107.

Jk
108. 109. Gamtoje randamas varis sudarytas i 2 izotop: 63Cu ir "5Cu. Atom santykis miinyje yra 8 : 3 . Apskaiiuokite vario santykin atomin mas. Gamtoje randami vario izotopai: 63Cu ir 65Cu. Ar(Cu) = 63,54. Apskaiiuokite j atom santyk miinyje.

MEDIAGOS MASS DALIS TIRPALUOSE


110. 111. Kokia kiekvienos mediagos mas iuose tirpaluose: a) 200 g 20% NaOH; b) 150 g 10% H,S0 4 ; c) 300 g 25% H,P0 4 ; d) 250 g 15% HC1? Kokia kiekvienos mediagos mas iuose tirpaluose: a) 200 ml 20% (p = 1,1 g/cm 3 ) HC1; b) 250 ml 30% (p = 1,22 g/cm 3 ) H,S0 4 ; c) 350 ml 32% (p = 1,2 g/cm3) HNO,; d) 400 ml 96% (p = 1,83 g/cm3) H 2 S0 4 ? Norint gauti medicinoje naudojam amoniako tirpal reikia 600 g vandens itirpinti 560 ml amoniako (n. s.). Raskite amoniako mass dal (procentais) iame tirpale. Norint isaugoti per iem nesugedusius obuolius jie kelioms sekundms pamerkiami kalcio chlorido tirpal. Apskaiiuokite kalcio chlorido mass dal (procentais) tirpale, jeigu jam padaryti reikia 800 g vandens ir 1,5 g kalcio chlorido. iaudai tampa maistingesni juos 36 h pamirkius natrio armo tirpale. Kokia natrio armo mass dalis (procentais) tirpale, jeigu 400 g tirpalo yra itirpinta 8 g natrio armo? Kiek gram cukraus ir vandens yra 10 1 tirpalo, kurio p = 1,06 g/cm 3 , jeigu cukraus mass dalis tirpale yra 10%? mogus per par turi gauti 0,7 g kalcio. Kiek gram pieno, kuriame yra 0,13% Ca2+, reikia igerti? Norint gauti tirpal, kuris naudojamas mogui apsinuodijus sidabro nitratu, reikia 50 ml vandens itirpinti 18,5 g natrio chlorido. Apskaiiuokite natrio chlorido mass dal (procentais) iame tirpale. 10 litr vandens itirpinta 2 kg kalio nitrato. Apskaiiuokite itirpusios mediagos mass dal (procentais) tirpale. 1 litre vandens itirpinta 300 litr vandenilio chlorido duj (n.s.). Apskaiiuokite vandenilio chlorido mass dal (procentais) tirpale. Kiek gram natrio chlorido reiks norint pagaminti 400 ml 1 0% natrio chlorido tirpalo, kurio p = 1,05 g/cm3? Kokios mass natrio armo ir vandens reiks norint pagaminti 800 g 40% tirpalo? 5 mol vandens itirpo 1 mol vandenilio chlorido. Kokia vandenilio chlorido mass dalis % tirpale? Kambarinms glms trti naudojamas 2% kalio sulfato tirpalas. Apskaiiuokite, kiek gram kalio sulfato ir vandens reiks 600 g tokio tirpalo paruoti?

112.

113.

114.

115. 116. 117.

118. 119. 120. 121. 122. 123.

ft
124. 125. 126. 127. 128. 129.

Kopstams trti naudojamas 4% kalio chlorido tirpalas. Kaip paruoti 10 kg tokio tirpalo? Kiek gram 25% amoniakinio vandens ir gryno vandens reiks 400 g 5% amoniakinio vandens tirpalo gauti? Kiek litr amoniako duj (n.s.) reikia itirpinti 1 litre vandens, kad mediagos mass dalis tirpale bt 34,69%? 1 litre vandens itirpino 700 litr amoniako duj (n.s.). Apskaiiuokite mediagos mass dal (procentais) tirpale. 300 ml vandens itirpino 112 litr vandenilio chlorido duj (n.s.). Apskaiiuokite vandenilio chlorido mass dal (procentais) tirpale. mogui nualpus, jam duodama uostyti 10% amoniako tirpalo. Kokio trio amoniako duj (n.s.) reiks norint pagaminti 200 ml 10% amoniako tirpalo, kurio p = 0,96g/ml? Kiek g r a m (NH 4 ) 2 SiF 6 reiks norint paruoti 100 litr 8% tirpalo (p = 1,1 g/cm 3 ) medienai nuo puvimo apsaugoti? Kiek gram vandens ir vandenilio chlorido duj reiks 3 litrams 8% druskos rgties tirpalo (p = 1,058 g/cm 3 ) paruoti? Geleies(Il) sulfato 12% tirpalas naudojamas medienai nuo puvimo apsaugoti. Kiek gram geleies(II) sulfato yra 100 cm 3 12% tirpalo ( p = l,12g/cm 3 )? Kiek gram grynos sieros rgties yra 1 litre 30% ios rgties tirpalo (p =1,219 g/cm3)? Turime 5 litrus 26% kalio armo tirpalo (p = 1,24 g/cm3). Kiek moli kalio armo yra iame tirpale? Kiek mililitr 96% sieros rgties tirpalo (p = 1,8 g/cm3) ir vandens reiks norint paruoti 2 litrus 60% sieros rgties tirpalo, kurio p = 1,5 g/cm3? Kiek moli azoto rgties yra 1 litre 46% jos tirpalo (p = 1,29 g/cm 3 )? 400 ml 15% sieros rgties tirpalo (p = 1,1 g/cm 3 ) pilta 60 g vandens. Apskaiiuokite sieros rgties mass dal (procentais) gautame tirpale. 250 g 10% druskos tirpalo pilta 150 ml vandens. Kokia druskos mass dalis (procentais) gautame tirpale? [ 40 g 12% druskos rgties tirpalo pilta 20 g vandens. Kokia vandenilio chlorido mass dalis (procentais) gautame tirpale? 1 litr24% (p = 1,226 g/cm 3 ) kalio armo tirpalo pilta 5 litrai vandens. Kokia kalio armo mass dalis (procentais) gautame tirpale? [ 500 ml 32% azoto rgties tirpal (p = 1,2 g/cm 3 ) pilta 1 litras vandens. Kokia rgties mass dalis (procentais) gautame tirpale? 400 ml vandens pilta 100 ml 96% sieros rgties tirpalo (p = 1,84 g/cm3). Gauto

130. 131. 132. +33. 434. 43-5. +36. T37. -138. 139. M0. 141 . JJ2.

QWl
tirpalo = 1,225 g/cm3. Kokia sieros rgties mass dalis (procentais) gautame tirpale? 143. Itirpinus 50 g aliuminio sulfato gautas 5% tirpalas. tirpal pylus 200 ml vandens, jo p = 1,1 g/cm3. Apskaiiuokite aliuminio sulfato mass dal (procentais) praskiestame tirpale. Kaitinant 15% druskos tirpal igarinta 60 g vandens. Likusio tirpalo koncentracija 18%. Apskaiiuokite pradinio tirpalo mas. I 700 g 12% druskos tirpalo igarinus 300 g vandens isikristalizavo 5 g bevandens druskos. Apskaiiuokite druskos mass dal (procentais) soiajame tirpale. 86,9 ml 10% druskos rgties tirpalo (p = 1,05 g/cm3) leido 2,24 litro vandenilio chlorido duj (n.s.). Apskaiiuokite mediagos mass dal procentais susidariusiame tirpale. 1200 g 0,2% kalcio hidroksido tirpalo berta 0,22 g kalcio oksido. Apskaiiuokite kalcio hidroksido mass dal (procentais) susidariusiame tirpale. 12 % kalio chlorido tirpalas naudojamas mogui apsinuodijus. Kiek gram kalio chlorido reikia berti 450 g 8% kalio chlorido tirpalo norint gauti 12% tirpal? Kiek gram kalio chlorido reikia itirpinti 5 kg vandens norint gauti 20% tirpal? Kiek gram sieros(VI) oksido reikia itirpinti 20 g 96% sieros rgties tirpalo norint gauti 100% sieros rgties tirpal? Igarinus 5000 kg 20% tirpalo gautas 65% tirpalas. Apskaiiuokite likusio tirpalo mas ir igaravusio tirpiklio mas. 50 ml 24% tirpalo yra itirp 21,25 g mediagos. Apskaiiuokite tirpalo tank. 200 ml 20% tirpalo yra itirp 20 g mediagos. Apskaiiuokite tirpalo tank. 150 ml 10% tirpalo yra itirp 5 g mediagos. Apskaiiuokite tirpalo tank. 14,6% HC1 tirpalas neutralizuotas 40% NaOH tirpalu. Apskaiiuokite susidariusios druskos mass dal (procentais) tirpale. Kiek gram 5% bario hidroksido tirpalo reiks, kad sureaguot 2 mol sieros(I V) oksido iki BaSO,?

44. 145. 146.

147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.

CHEMINS REAKCIJOS TIRPLUOSE


157. 158. 50 g 16% vario sulfato tirpalo berta 5,4 g cinko droli. Kokia bus cinko sulfato mass dalis (procentais) tirpale? 1 litre vandens itirpsta 500 litr vandenilio chlorido (n.s.). Apskaiiuokite vandenilio chlorido mass dal (procentais) tirpale. Kiek gram 10% natrio armo tirpalo galima neutralizuoti gautu rgties tirpalu? Kiek kilogram 25% natrio armo tirpalo reiks 1,96 kg 20% sieros rgties tirpalo neutralizuoti?

159.


160. 7,35 g sieros rgties tirpalo bertas cinko droli perteklius. Isiskyr 0,336 litro vandenilio (n.s.). Apskaiiuokite sieros rgties mass dal (procentais) tirpale. Koks tris 10% druskos rgties tirpalo (p = 1,047 g/cm 3 ) sureaguos su 10 g kalcio karbonato? Kokio trio 20% druskos rgties tirpalo (p = 1,098 g/cm 3 ) reikia 100 cm3 2% natrio armo tirpalo (p = 1,021 g/cm 3 ) neutralizuoti? Praleidus vandenilio sulfido d u j a s pro 194 ml vario sulfato tirpalo (p = 1,1 g/cm 3 ) susidar 12,8 g vario(II) sulfido nuosd. Apskaiiuokite vario sulfato mass dal (procentais) tirpale po reakcijos ir sureagavusio vandenilio sulfido tr (n.s.). 1400 g 10% kalio j odido tirpal leista 1120 ml chloro duj (n.s.). Apskaiiuokite kalio jodido mass dal procentais tirpale pasibaigus reakcijai. Kiek mililitr 10% bario chlorido tirpalo (p = 1,09 g/cm3) reiks reakcijai su 20 ml 10% natrio sulfato tirpalu, kurio p = 1,07 g/cm 3 ? Kiek mililitr 10% druskos rgties tirpalo (p = 1,05 g/cm 3 ) reiks visikai neutralizuoti 100 ml 2% natrio armo tirpalo (p= 1,022 g/cm3)? Kiek mililitr 20% druskos rgties tirpalo (p = 1,1 g/cm 3 ) visikai sureaguos su 40 g kalcio karbonato? Ar uteks 20 ml 30% sieros rgties tirpalo (p = 1,22 g/cm3), kad visikai sureaguot 6,54 g cinko? 10 ml 12,8% bario chlorido tirpalo (p = 1,12 g/cm 3 ) pylus 10 g 9,7% natrio sulfato tirpalo vyko reakcija. Kiek gram nuosd susidar pasibaigus reakcijai? Kiek mililitr 10% sieros rgties tirpalo (p = 1,07 g/cm 3 ) neutralizuos natrio armo tirpal, turint 16 g itirpusios mediagos? 0,5 mol/1 sieros rgties tirpalo p = 1,2 g/cm 3 . Apskaiiuokite sieros rgties mass dal (procentais) tirpale. Kokio trio 44% natrio armo tirpalo (p = 1,46 g/cm3) reiks reakcijai su 66,75 g aliuminio chlorido? Kokio trio 10% druskos rgties tirpalo (p = 1,05 g/cm3) reiks 40 g 12% natrio armo tirpalo neutralizuoti? 11,2 litro dujinio amoniako (n.s.) itirpinta 250 ml 20% amoniako tirpale (p = 0,91 g/cm3). Apskaiiuokite amoniako mass dal (procentais) susidariusiame tirpale. 2,6 litro 10% natrio armo tirpalas (p = 1,1 g/cm3) garinamas. Tirpalo liko 1420 g. Apskaiiuokite natrio armo mass dal (procentais) gautame tirpale? Vandenilio chlorido mass dalis tirpale 35%. Kiek litr vandenilio chlorido (n.s.) itirpinta 1 litre vandens? Kokio trio 5% sidabro nitrato tirpalo (p = 1,04 g/cm 3 ) reikia, kad visikai 161. 162. 163.

164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177.

l c j j

sureaguot 10 cm3 7% natrio chlorido tirpalo (p = 1,05 g/cm 3 )? 178. 179. 180. 181. Kokio trio 26% sieros rgties tirpalo (p = 1,19 g/cm 3 ) reiks reakcijai su 500 g bario sulfido? Koks kiekis vario itirpo 500 ml 92,1 % sieros rgties tirpalo (p = 1,83 g/cm3), kai susidar sieros(IV) oksidas? Kiek litr 30% sieros rgties tirpalo (p = 1,219 g/cm 3 ) galima pagaminti i 0,5 litro 98,6% sieros rgties tirpalo (p = 1,84 g/cm 3 )? Kiek litr vandenilio sulfido duj (n.s.) reikia itirpinti 600 ml vandens norint gauti 1,5% tirpal? Kiek moli ir gram natrio armo reiks iam tirpalui neutralizuoti? Kiek litr vandens reiks pilti 400 ml 30% sieros rgties tirpalo (p = 1,22 g/cm3), kad gautume 7% tirpal? Sureagavus 11,7 g natrio chlorido su koncentruota sieros rgtimi susidar dujos. Jas praleidus per 400 ml 10% sidabro nitrato tirpal (p = 1,1 g/cm3) isiskyr nuosdos. Kiek gram nuosd susidar? Kiek mililitr vandens ir 96% sieros rgties tirpalo (p = 1,84 g/cm3) reikia norint pagaminti 5 kg 10% sieros rgties tirpalo? Kiek litr anglies(IV) oksido isiskirs (n.s.) kaitinant 500 g klini, turini 92% kalcio karbonato? Kokio trio 12% kalio armo tirpalo (p = 1,1 g/cm 3 ) reiks ioms dujoms neutralizuoti, kai susidaro normalioji druska? 200 g 10% fosforo rgties tirpalo berta 14,2 g P 2 0 5 . Kokia bus fosforo rgties mass dalis (procentais) tirpale? Kiek mililitr 96% sieros rgties tirpalo (p = 1,84 g/cm 3 ) reikia 500 g 3% sieros rgties tirpalo pagaminti? Garinant 10 kg 10% natrio armo tirpalo gauta 6 kg tirpalo. Apskaiiuokite mediagos mass dal (procentais) nugarintame tirpale. I 2 litr 45,8% kalio armo tirpalo (p = 1,083 g/cm3) reikia padaryti 10,1% tirpal. Kiek litr vandens reikia? I 19,5 g benzeno gautas brombenzenas ir dujos, kurioms neutralizuoti n a u d o j a m a s natrio armas. Kokio trio 10% natrio armo tirpalo (p = 1,1 g/cm 3 ) reiks isiskyrusioms dujoms neutralizuoti? Kokio trio etino ir vandens reiks norint gauti 90 g 98% etanalio tirpalo? Kaitinant kalcio karbonat gautas kalcio oksidas, i jo - kalcio karbidas. I kalcio karbido - etinas, o i etino - etanalis. Kokimas kalcio karbonato reikia ikaitinti, kad gauti 180 g 25% etanalio tirpalo su 100% ieiga? I kokio trio tirpalo, kuriame etanolio mass dalis 60% (p = 0,89 g/cm3) galima paruoti 400 ml 5% etanolio tirpalo (p = 0,99 g/cm3)?

182. 183.

184. 185.

186. 187. 188. 189. 190.

191. 192.

193.

194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214.

Kur bus daugiau ir kiek molekuli: 200 g 4% metanolio tirpale ar 200 g 11,5% etanolio tirpale? Sureagavus 9,2 g natrio su 100 ml 96% etanolio (p = 0,8 g/cm 3 ) isiskyr vandenilis. Kiek litr vandenilio isiskyr (n.s.)? Kokio trio deguonies ir kokios mass metanolio reiks 400 g 40% formalino tirpalo gauti? Kokios mass glicerolio reiks 500 ml 20% glicerolio tirpalo (p = 1,26 g/cm 3 ) pagaminti? Kokios mass 1,2-etandiolio reiks norint pagaminti 1000 ml 5% jo tirpalo (p =1,1 g/cm3)? Koki mas 1,2-etandiolio reikia paimti, jeigu norime gauti 300 g 0,62% jo tirpalo? 300 g 10% fenolio tirpalo pilta 12,76 g natrio armo. Kiek gram natrio fenoliato susidarys? 0,5% fenolio tirpalas naudojamas dezinfekcijai. Kiek gram vandens ir fenolio reiks imti 150 g 0,5% tirpalo paruoti? I 1 kg 40% formalino ir 100 litr vandens paruotas tirpalas. Kokia bus metanalio mass dalis (procentais) gautame tirpale? Kiek litr dujinio metanalio galima itirpinti 1 litre vandens norint gauti 40% tirpalo? Kiek gram magnio ir 10% etano rgties reiks, kad gautume 1,41 vandenilio (n.s.)? Kokia mas 25% kalio armo tirpalo neutralizuos 75g 15% etano rgties tirpalo? Kokios mass 40% natrio armo tirpalo reiks 800 g muilo i trioleinglicerido gauti? 35 g triglicerido hidrolizuoti sunaudota 66,2 ml 20% natrio armo tirpalo (p = 1,22 g/cm3). Nustatykite triglicerido formul. Apskaiiuokite cukraus mass dal (procentais) tirpale, gautame itirpinus 30 mol vandens ir 1 mol cukraus. Kokios mass gliukozs reiks 250 g 10% jos tirpalo pagaminti? Kokios mass gliukozs reiks 250 ml 5% tirpalo, kurio p = 1,12 g/cm3, padaryti? Kokios mass 1,2,3-propantriolio ir vandens reiks norint paruoti 500 ml 20% jo tirpalo (p = 1,26 g/cm3)? Kokios mass 1,2-etandiolio ir vandens reiks 1000 ml 5% jo tirpalo pagaminti (p = 1,113 g/cm3)? Kokio trio gliukozs tirpalo (p = 1,14 g/cm 3 ) reiks norint pagaminti 250 ml tirpalo, kurio (p = 1,12 g/cm3)? Kokio trio etanolio (p = 0,89 g/cm3) reiks norint pagaminti 200 ml tirpalo, kurio (p = 0,7 g/cm3)?

G^fit
215. 216. 217. Sumaiyta 2 litrai 10% kalio armo tirpalo (p = 1,1 g/cm') su 1 litru 20% kalio armo tirpalo, kurio p = 1,1 g/cm'. Apskaiiuokite kalio armo mass dal (procentais) gautame tirpale. Sumaiyta 15 kg 5% tirpalo ir 25 kg 30% tirpalo. Apskaiiuokite itirpusios mediagos mass dal (procentais) gautame tirpale. Reikia paruoti sieros rgties ir azoto rgties tirpal miin, kuriame sieros rgties mass dalis bt 60%, o azoto rgties - 20%. Duota 85% sieros rgties tirpalas. Kokios mass dalies (procentais) azoto rgties tirpalo reiks? 500 ml druskos rgties tirpal (p = 1,1 g/cm 1 ) pilta 2,5 litro vandens. Druskos rgties mass dalis (procentais) gautame tirpale - 4%. Apskaiiuokite druskos rgties mass dal (procentais) pradiniame tirpale. Sumaiyta tos paios mediagos 200 g 20% tirpalo ir 50g 10% tirpalo. Kokia mediagos mass dalis (procentais) bus gautame tirpale? Sumaiyti 200 cm3 26% (p = 1,132 g/cm 3 ) ir 100 cm 3 38% (p = 1,1194 g/cm 3 ) druskos rgties tirpalai. Kokia druskos rgties mass dalis (procentais) gautame tirpale? Kiek gram 25% tirpalo reiks pilti 5 kg 30% tirpalo, kad gautume 27% tirpal? Kiek gram 32% azoto rgties tirpalo reiks pilti 600 g 80% azoto rgties tirpalo, kad gautume 64% tirpal? Kiek kg vandens reikia pilti 100 kg 92% sieros rgties tirpalo, kad gautume 28,5% tirpal? [ 2500 kg 90% tirpalo pylus tos paios mediagos 40% tirpalo, mediagos mass dalis tirpale pasidar 80%. Kiek kg 40% tirpalo buvo pilta? Sumaiyta 100 g 1 mol/1 CsOH tirpalo su 100 g 1 mol/1 HC1 tirpalo. Kokia bus tirpalo terp pasibaigus reakcijai? Turime 42 litrus 35% fosforo rgties tirpalo (p = 1,2 g/cm3). Kiek vandens reikia igarinti, kad gautume 70% tirpal? Kiek gram vandens ir 87% sieros rgties tirpalo reiks 600 g 55% tirpalo paruoti? Kiek gram 8% ir 75% druskos tirpalo reiks 400 g 42% tirpalo paruoti? Turime 45% natrio armo tirpal. Kokios armo mass reiks 1 litrui 20% tirpalo, kurio p = 1,219 g/cm3, padaryti? Kokios mass 4,7% boro rgties tirpalo reikia norint paruoti 500 g 2% tirpalo, naudojamo patekusiems akis armams neutralizuoti? Turime 20% ir 32,1 % druskos rgties tirpalus. Kokios mass kiekvieno tirpalo reikia norint paruoti 242 g 26,7% druskos rgties tirpalo? Koki mas 15% natrio sulfato tirpalo reikia pilti 1000 kg 8% jo tirpalo, kad gautume 9% tirpal?

218.

219. 220.

221. 222. 223. 224. 325. 4-26. "227. 228. 229. 230. 231. 232.


233. 234. 235. 236. Kokimas vandens reikia pilti 500 g 20% tirpalo norint gauti 12% tirpal? Kokios mass vandens ir kalio chlorido reikia 500 ml 20% tirpalo, kurio p = 1,133 g/cm3, pagaminti? Koki mas vandens reiks pilti 1 kg 50% tirpalo norint gauti 10% tirpal? Salotoms pargtinti naudojamas 3% etano rgties tirpalas. Kokios mass 60% etano rgties esencijos ir vandens reikia 600 g 3% etano rgties tirpalo paruoti? aizdoms plauti naudojamas 3% vandenilio peroksido tirpalas. Kokios mass 10% vandenilio peroksido ir vandens reiks norint gauti 800 g 3% vandenilio peroksido tirpalo? Koncentruotoje sieros rgtyje yra 4% vandens. Kokia mas vandens yra 1 litre rgties, kurios p = 1,84 g/cm3? Koki mas vandens reikia pilti 50 kg 30% NaOH tirpalo, kad gautume 15% tirpal? Kok tr 30% druskos rgties tirpalo, kurio p = 1,15 g/cm3, reikia pilti 500 cm3 5% tirpalo, kurio p = 1,03 g/cm3, norint gauti 10% tirpal? Turime sieros rgties 97% tirpal, kurio p = 1,84 g/cm3. Ijos reikia pagaminti 8 litrus 35% akumuliatorins rgties tirpalo, kurio p = 1,26 g/cm3. Kokio trio vandens ir turimos rgties reiks? Kiek gram tirpalo, gauto itirpinus 6,4 g KMn0 4 100 g vandens, ir kokio trio vandens reiks norint paruoti 1 litr 0,5% tirpalo, kurio p = 1,1 g/cm 3 ? Kokio trio 80% etano rgties esencijos (p = 1,07 g/cm 3 ) ir vandens reiks norint paruoti 200 ml 3% (p = 1,003 g/cm 3 ) etano rgties tirpalo? Kiek lita 30% druskos rgties tirpalo (p = 1,119 g/cm 3 ) galima pagaminti i 1,5 litro 40% druskos rgties tirpalo (p = 1,198 g/cm 3 )? Kokio trio 60% sieros rgties tirpalo (p = 1,5 g/cm 3 ) reiks 5 litrams 12% tirpalo, kurio p = 1,08 g/cm3, pagaminti? Kok tr vandens reiks pilti 25 ml 40% kalio armo tirpalo (p = 1,41 g/cm3), kad gautume 2% tirpal? 10% amonio chlorido tirpalas naudojamas metalui nuvalyti lituojant. Iki kokio trio reikia praskiesti 1,5 litro 20% amonio chlorido tirpalo (p = 1,057 g/cm3), kad gautume 10% tirpal, kurio p = 1,029 g/cm3? Kok tr 10% natrio karbonato tirpalo (p = 1,105 g/cm3) reikia pilti 1 litr2% jo tirpalo (p = 1,02 g/cm 3 ) norint gauti 3% tirpal? 4,5% natrio chlorido tirpalas naudojamas agurk sdymui. Iki kokio trio reikia praskiesti 500 ml 20% natrio chlorido tirpalo (p = 1,152 g/cm3), jei turime paruoti 4,5% tirpal, kurio p = 1,029 g/cm3?

237.

238. 239. 240. 241.

242. J43. "244. >245. 346. 247.

248. 249.

fef
250. 251. 252. 253. Kok tr vandens reiks pilti 100 ml 96% sieros rgties tirpalo, kurio p = 1,84 g/cm3, kad gautume 16,3% tirpal? Koktr 10% sieros rgties tirpalo (p = 1,07 g/cm3) reikia pilti 300 ml 50% tos paios rgties tirpalo (p = 1,4 g/cm3), kad gautume 30% tirpal? Kokius trius vandens ir 20% amoniako tirpalo (p = 0,92 g/cm3) reikia paimti, kad paruotume 500 ml 5% amoniako tirpalo (p = 0,98 g/cm 3 )? Kokius trius 40% azoto rgties (p = 1,25 g/cm 3 ) ir 10% tos paios rgties tirpalo (p = 1,061 g/cm 3 ) reikia paimti, kad paruotume 2 litrus 15% tirpalo (p =1,08 g/cm3)? Turime padaryti tirpalus, kuriuose rgties mass dalis (procentais) tokia: a) 20%; b) 30%; c) 40%. Kokiais masi santykiais reikia sumaiyti 80% ir 14% azoto rgties tirpalus? Reikia pagaminti 16% valgomosios druskos tirpal. Kokiais masi santykiais reikia sumaiyti vanden ir valgomj drusk kurioje priemai yra: a) 20%; b) 30%; c) 14%? Kokiais masi santykiais reikia sumaiyti 50% ir 15% etano rgties tirpalus, jei norime paruoti tirpalus, kuriuose rgties mass dalis (procentais) tokia: a) 25%; b) 40%; c) 20%? Kokiais masi santykiais reikia sumaiyti tirpalus: a) 10% ir 20%; b) 25% ir 5%; c) 40% ir 5%, kad gautuose tirpaluose mediagos mass dalis bt 15%? Turime technins valgomosios druskos (90% Na Cl) ir jos tirpalus, kuriuose Na C1 mass dalis sudaro: a) 20%; b) 10%; c) 30%. Kokiu masi santykiu reikia sumaiyti drusk ir duotus tirpalus, kad gautuose tirpaluose druskos mass dalis bt 50%? Geleies sulfato hidratas FeS0 4 7H ,0 turi 20,14% geleies. Koks turi bti geleies sulfato hidrato ir vandens masi santykis, kad gautame tirpale geleies sulfato mass dalis bt 5%? Bario chlorido hidratas BaCl, 2H 2 0 turi 56,15% bario. Koks turi bti io hidrato ir vandens masi santykis, kad gautame tirpale BaC, mass dalis bt 10%? Natrio karbonato hidratas Na 2 C0 3 , turi 16% natrio. Koks turi bti kristalins sodos ir vandens masi santykis, kad gautame tirpale natrio karbonato mass dalis bt 2%? Kokiais masi santykiais reikia sumaiyti 40% formalin su vandeniu norint pagaminti tirpal, turint 6% metanalio? Yra dvi azoto tros. Vienoje yra 14%, kitoje 35% azoto. Kokiais masi santykiais reikia sumaiyti abi tras, kad jose bt 20% azoto? Yra dvi kalio tros. Vienoje yra 25%, kitoje 35% kalio oksido. Kokiais masi santykiais reikia sumaiyti abi tras, kad jose bt 30% kalio oksido?

254.

255.

256.

257. 258.

259.

260. 261.

262. 263. 264.

265.

Kokiais masi santykiais reikia sumaiyti kalkakmenio pavyzd, turint 14% CaCO,, su kitu kalkakmenio pavyzdiu, turiniu 38% CaCO,, kad gautume miin, kuriame bt 20% CaCO,? Kokiais masi santykiais reikia sumaiyti magnezito pavyzd, turin 82% magnio karbonato, su kitu magnezito pavyzdiu, turiniu 40% magnio karbonato, kad miinyje bt 62% magnio karbonato? Melchiore yra 80% vario ir 20% nikelio. Kokios mass vario ir nikelio reiks 350 g melchioro mginiui pagaminti? Sieros(VI) oksido tirpalas sieros rgtyje yra vadinamas oleumu. Jame 1 moliui S0 3 tenka 1 mol sieros rgties. Apskaiiuokite SO, mass dal (procentais) oleume. Kiek SO, galima gauti i 1 tonos 20% oleumo? Kiek gram SO, reikia itirpinti 500 g oleumo, kad SO, mass dalis padidt nuo 19% iki 21%? Kiek gram SO, reikia itirpinti 750 g oleumo, kad SO, mass dalis padidt nuo 20% iki 20,5%? Kok SO, kiek reikia itirpinti 200 g 97% sieros rgties tirpalo, kad gautume 100% sieros rgt? Kiek SO, molekuli reikia itirpinti 250 g 96% sieros rgties tirpalo, kad gautume 100% sieros rgt? 250 g 40% oleumo pilta 200 g vandens. Apskaiiuokite sieros rgties mass dal (procentais) gautame tirpale. 500 g 44% oleumo pilta 250 g vandens. Apskaiiuokite sieros rgties mass dal (procentais) gautame tirpale. Kiek moli SO, reikia itirpinti 150 g 92% sieros rgties tirpalo, kad paruotume 35% oleum? Kiek molekuli SO, reikia itirpinti 200 g 93% sieros rgtyje, jeigu norime paruoti 45% oleum? Kokioje masje 30% sieros rgties tirpalo reikia itirpinti 50 g S0 3 , jeigu norime paruoti 85% sieros rgties tirpal? Kokioje masje 25% sieros rgties tirpalo reikia itirpinti 100 g SO,, jeigu norime paruoti 96% sieros rgties tirpal? Kiek gram SO, ir kokioje 95% sieros rgties masje reikia itirpinti, kad susidaryt 200 g 25% oleumo? Kiek reikia 45% oleumo ir 96% sieros rgties, kad paruotume 500 g 25% oleumo?

266.

267. 268.

269. 270. 271 . 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281.

J ^ s f
MOLIN KONCENTRACIJA TIRPALUOSE
282. 283. Vandenyje itirpinta 11,2 g kalio armo. Tirpalas praskiestas iki 200 ml. Kokia gauto tirpalo molin koncentracija? Apskaiiuokite tirpalo molin koncentracij, kai jo 1 litre yra: a) 175,5 g natrio chlorido; b) 49 g sieros rgties; c) 10 g natrio armo; d) 112 g kalio armo; e) 40 g vario sulfato; f) 94,5 g azoto rgties. Itirpinus vandenyje 20 g natrio armo, tirpalo tris pasidar 400 ml. Apskaiiuokite tirpalo molin koncentracij. 750 ml natrio chlorido tirpalo yra 12 g druskos. Apskaiiuokite tirpalo molin koncentracij. 300 g vandens itirpinta 42,6 g natrio sulfato. Gauto tirpalo tankis 1,12 g/cm 3 . Kokia gauto tirpalo molin koncentracija? Apskaiiuokite molin i tirpal koncentracij: a) 70% sieros rgties tirpalo (p = 1,6 g/cm 3 ); b) 40% natrio armo tirpalo (p = 1,4 g/cm 3 ); c) 20% fosforo rgties tirpalo (p = 1,1 g/cm3); d) 10% sieros rgties tirpalo (p = 1,066 g/cm3). Kok tr 9,3% sieros rgties (p = 1,05 g/cm3) reiks paimti norint paruoti 40 ml 0,35 mol/1 tirpalo? Azoto rgties tirpale, kurio p = 1,31 g/cm3, azoto rgties mass dalis yra 50%. Apskaiiuokite tirpalo molin koncentracij. Kokios mass kalio chlorido reiks 300 ml 0,15 mol/1 tirpalo paruoti? Apskaiiuokite kalcio chlorido mass dal (procentais) 1,4 mol/1 jo tirpale, kai p = l,12g/cm3. Kokio trio 3 mol/1 kalio chlorido tirpalo reikia 200 ml 8% tirpalo (p = 1,05 g/cm3) paruoti? 80 ml 3,5 mol/1 amonio chlorido tirpalo (p = 1,05 g/cm 3 ) pilta 40 ml vandens. Apskaiiuokite mediagos mass dal (procentais) gautame tirpale. 40 ml 2 mol/1 kalio chlorido tirpalo (p = 1,09 g/cm 3 ) pilta 200 g vandens. Apskaiiuokite mediagos mass dal (procentais) ir molin koncentracij gautame tirpale (p = 1,014 g/cm3). 0,5 1 vandens pilta 100 ml 2,5 mol/1 kalio nitrato tirpalo (p = 1,2 g/cm3). Apskaiiuokite gauto tirpalo molin koncentracij ir kalio nitrato mass dal (procentais) tirpale (p = 1,02 g/cm3). 500 ml 28% amoniako tirpalo (p = 0,9 g/cm3) pilta 1 litras vandens. Apskaiiuokite gauto tirpalo molin koncentracij (p = 0,965 g/cm3). Kok tr vandens reikia pilti 500 ml 40% azoto rgties tirpalo (p = 1,25 g/cm3), jei norime gauti 10% rgties tirpal? Apskaiiuokite gauto tirpalo molin koncentracij (p = 1,054 g/cm3)?

284. 285. 286. 287.

288. 289. 290. 291 . 292. 293. 294.

295.

296. 297.

oft
298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. Kokios mass mediagos reikia tokiems tirpalams pagaminti: a) 2 litrams 0,5 mol/1 aliuminio chlorido tirpalo; b) 400 ml 0,2 mol/1 natrio karbonato tirpalo? 50 g kalio sulfato itirpinta 4 litruose vandens. Gauto tirpalo p = 1,14 g/cm 3 . Apskaiiuokite tirpalo molin koncentracij. Kiek kart reikia praskiesti 4 mol/1 tirpal kad gautume 0,2 mol/1 koncentracijos tirpal? 2 mol/1 tirpalas praskiestas 20 kart. Kokia gauto tirpalo molin koncentracija? 50 ml 2 mol/1 tirpalo pilta tiek vandens, kad tirpalo tris pasidar 400 ml. Apskaiiuokite gauto tirpalo molin koncentracij. Iki kokio trio reiks praskiesti 20 ml 20% vario(Il) chlorido tirpalo (p = 1,2 g/cm3), kad gautume 0,5 mol/1 tirpal? { 180,3 ml 10% (p = 1,109 g/cm 3 ) natrio armo tirpalo pilta tiek vandens, kad tirpalo tris pasidar 500 ml. Apskaiiuokite gauto tirpalo molin koncentracij. Vandenyje itirpinta 2,8 litro amoniako (n.s.). Tirpalas praskiestas iki 500 ml. Apskaiiuokite amoniako kiek 1 litre tokio tirpalo. Apskaiiuokite kalcio chlorido mass dal (procentais) tirpale, kai to tirpalo molin koncentracija yra 1 mol/1, o p = 1,12 g/cm3. Kokio trio 15% natrio karbonato tirpalo, kurio p = 1,16 g/cm3, reiks, kad paruotume 120 ml 0,45 mol/1 natrio karbonato tirpalo? Turime 36,2 % (p = 1,18 g/cm3) druskos rgties tirpal. Apskaiiuokite druskos rgties molin koncentracij. Kok tr 96% (p = 1,84 g/cm 3 ) sieros rgties tirpalo reiks paimti, jei norime paruoti 2 litrus 0,25 mol/1 tirpalo? Kokios mass cinko chlorido reiks 250 ml 0,1 mol/1 tirpalui paruoti? Kokios mass reiks: a) sieros rgties; b) natrio armo; c) natrio chlorido, kad paruotume po 500 ml 0,5 mol/1 tirpal? I 20 g magnio chlorido reikia paruoti 0,25 mol/1 tirpal. Koks bus tirpalo tris? 1 litre tirpalo yra itirp 196 g mediagos. Tirpalo koncentracija yra 2 mol/1. Apskaiiuokite mediagos molin mas. 3 litruose tirpalo yra itirp 60 g mediagos, tirpalo koncentracija 0,5 mol/1. Apskaiiuokite mediagos molin mas. Kokio trio 30% kalio armo tirpalo (p = 1,29 g/cm3) reikia, kad gautume 3 litrus 0,5 mol/1 tirpalo? Kokio trio 96% sieros rgties tirpalo (p = 1,84 g/cm 3 ) reiks 500 ml 0,05 mol/1 tirpalo paruoti? Kokio trio 56% sieros rgties tirpalo (p = 1,46 g/cm 3 ) reiks, kad paruotume 3 litrus 1 mol/1 tirpalo?

318. 319. 320. 321. 322. 323. 324.

Kokio trio 36,5% druskos rgties tirpalo (p = 1,18 g/cm 3 ) reiks 300 ml 0,1 mol/1 tirpalo paruoti? Kokio trio 9,3% sieros rgties tirpalo (p = 1,05 g/cm 3 ) reiks 300 ml 0,1 mol/1 tirpalo paruoti? Kokio trio 9,3% sieros rgties tirpalo (p = 1,05 g/cm 3 ) reiks 40 ml 0,35 mol/1 tirpalo paruoti? Kokiotrio 15% natrio karbonato tirpalo (p = 1,16 g/cm3) reiks 120ml0,45mol/ 1 tirpalo paruoti? Kokio trio 3 mol/1 kalio chlorido tirpalo reiks 200 ml 8% kalio chlorido tirpalo, kurio p = 1,05 g/cm3, paruoti? Itirpinus vandenyje 2,64 g amonio sulfato, gauta 2 litrai tirpalo. Apskaiiuokite amonio ir sulfato jon molin koncentracijtirpale. Apskaiiuokite molin koncentracij: a) Ck j o n - kalio chlorido, kalcio chlorido, aliuminio chlorido 0,5 mol/1 tirpale; b) H + j o n - druskos rgties 0,1 mol/1 tirpale. Turime 1,4 mol/1 sidabro nitrato tirpal kurio p = 1,18 g/cm3. Kokia sidabro nitrato mass dalis (procentais) tirpale? Turime 1 mol/1 nikelio(II) nitrato tirpal, kurio p = 1,14 g/cm3. Kokia nikelio(II) nitrato mass dalis (procentais) tirpale? Kok tr 3 mol/1 natrio chlorido tirpalo (p = 1,12 g/cm 3 ) reiks supilti 200 g vandens, kad gautume 10% tirpal? kolb suberta 10,7 g amonio chlorido ir pripilta vandens iki 200 ml ymos. Apskaiiuokite tirpalo molin koncentracij? 500 ml kolb suberta 8,5 g natrio nitrato nitrato ir pripilta vandens iki ymos. Apskaiiuokite tirpalo molin koncentracij? 250 ml matavimo kolb su trupuiu vandens suberta 20 g natrio armo subr, po to dar pripilta vandens iki ymos. Apskaiiuokite molin tirpalo koncentracij? Kokio trio 6 mol/1 druskos rgties tirpalo reiks 500 ml 3 mol/1 druskos rgties tirpalo pagaminti? Kokio trio 12 mol/1 druskos rgties reiks 500 ml 1 mol/1 druskos rgties tirpalo pagaminti? Kok tr 0,2 mol/1 natrio karbonato tirpalo reikia pilti 50 ml 0,5 mol/1 kalcio chlorido tirpalo, kad mediagos visikai sureaguot? 25 ml 2 mol/1 geleies(II) chlorido tirpalo pilta 50 ml 1 mol/1 kalio armo tirpalo. Kurios mediagos ir kiek mililitr trksta, kad mediagos visikai sureaguot?

325. 326. 327. 328. 329. 330.

331. 332. 333. 334.

335. 336.

Kokio trio 4 mol/1 druskos rgties tirpalo reiks, kad jam reaguojant su kalcio karbonatu susidaryt 10 litr anglies(IV) oksido? 200 ml tirpalo, kuriame yra 23,8 g kalio bromido, pilta 300 ml tirpalo, kuriame yra 51 g sidabro nitrato. Apskaiiuokite susidariusio tirpalo molin koncentracij ir gaut nuosd mas. Visus tankius laikyti 1 g/cm 3 . { 200 ml 2 mol/1 druskos rgties tirpalo berta 1,74 g mangano(IV) oksido. Apskaiiuokite druskos rgties tirpalo ir mangano chlorido tirpalo molin koncentracij pasibaigus reakcijai. Perdirbant silvinit (kalio jungini aliav) jis tirpinamas vandenyje. Apskaiiuokite molines drusk koncentracijas tirpale (p = 1,05 g/cm3), jei 1 t silvinito KC1 4NaCl itirpinta 9 m3 vandens. Dujas, isiskyrusias variui reaguojant su koncentruota sieros rgtimi, praleidus per natrio armo tirpalgauta 500 ml 0,3 mol/1 natrio sulfito tirpalo. Kiek gram vario itirpo rgtyje? 110 ml 10% vario(II) sulfato tirpalo (p = 1,1 g/cm3) pilta 10 ml 1 % vario(II) sulfato tirpalo (p = 1 g/cm3). Apskaiiuokite susidariusio tirpalo molin koncentracij (p =1,05 g/cm3). [ 0,5 1 tirpalo, kuriame yra 40 g kalcio karbonato, leista 40 litr duj, kuriose yra 8,96% anglies(IV) oksido. Apskaiiuokite susidariusio tirpalo molin koncentracij. I 200 ml 0,2 mol/1 sidabro nitrato tirpalo pilta 200 ml 0,2 mol/1 natrio chlorido tirpalo. Apskaiiuokite susidariusi drusk kiekius tirpale. 100 ml 1 mol/1 aliuminio sulfato tirpalo pilta 150 ml 7 mol/1 natrio armo tirpalo. Apskaiiuokite susidariusi drusk kiekius tirpale. \ 100 ml 0,5 mol/1 aliuminio sulfato tirpalo pilta 100 ml 2 mol/1 bario nitrato tirpalo. Kiek gram nuosd susidar? Kiek mililitr 0,2 mol/1 azoto rgties tirpalo neutralizuos 80 ml 0,6 mol/1 natrio armo tirpalo? Kad sureaguot 4,12 g metalo (oksidacijos laipsnis +3) hidroksido, reikjo 60 ml 1 mol/1 sieros rgties tirpalo. Apskaiiuokite metalo atomin mas. Kokiu triu 1 mol/1 sieros rgties tirpalo galima neutralizuoti 25 ml 1 mol/1 kalio armo tirpalo? Kok tr 0,2 mol/1 natrio armo tirpalo reikia pilti 30 ml 0,5 mol/1 vario sulfato tirpalo, kad mediagos visikai sureaguotu? 20 ml 1 mol/1 geleies(III) chlorido tirpal pilta 50 ml 1 mol/1 kalio armo tirpalo. Kurios mediagos ir kiek gram liks nesureagavusios? 20 ml 0,1 mol/1 druskos rgties neutralizuoti sunaudota 8 ml natrio armo tirpalo. Apskaiiuokite natrio armo mas 1 litre tirpalo.

337.

338.

339.

340.

341.

342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350.

ck
351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. Kokio sieros rgties 1 mol/1 koncentracijos tirpalo trio reikia 200 ml 1 mol/1 natrio armo tirpalo neutralizuoti? Kokios mass KMn0 4 ir kokio trio 1 mol/1 druskos rgties tirpalo reiks, kad isiskyrusio chloro utekt 15,85 g chromo(III) chlorido gauti? Itirpinus 5,6 ml eteno (n. s.) vandenyje gauta 250 ml tirpalo. Apskaiiuokite etanolio molin koncentracij. Itirpinus 11,2 ml etino (n. s.) vandenyje, naudojant katalizatori, gauta 5 1 tirpalo. Ieig laikyti 100%. Apskaiiuokite etanalio molin koncentracij. Apskaiiuokite molin i tirpal koncentracij: a) 30% chloretano rgties tirpalo (p = 1,104 g/cm'); b) 25% etanalio tirpalo (p = 0,781 g/cm1). Kok tr 2 mol/1 propano rgties reikia pilti 200 ml 0,5 mol/1 jos tirpalo, kad tirpalo koncentracija bt 1 mol/1? Visus tankius laikyti 1 g/cm 3 . Kokios mass gliukozs reiks norint paruoti 250 ml gliukozs tirpalo, kurio molin koncentracija bt 1 mol/1? Kokios mass 1,2-etandiolio reiks norint paruoti 500 ml 1,2-etandiolio tirpalo, kurio molin koncentracija bt 2 mol/1? pylus vanden 6 g etano rgties gauta 500 ml tirpalo. Apskaiiuokite tirpalo molin koncentracij. Apskaiiuokite tirpalo molin koncentracij jeigu 88 g etanalio buvo itirpinta 500 g vandens, o gauto tirpalo p = 0,58 g/cm 3 . 2 mol metanalio yra itirp 500 ml tirpalo. Kokia tirpalo molin koncentracija? Kok tr 3 mol/1 koncentracijos natrio armo tirpalo galima neutralizuoti 300 ml 0,3 mol/1 etano rgties tirpalo? Koki mas magnio etanato gausime 14,2 g magnio sureagavus su 100 ml 3 mol/1 etano rgties? Koks tris anglies(IV) oksido isiskirs rgstant 2 litrams 0,5 mol/1 gliukozs tirpalo? Kokia mas natrio sureaguos be likuio su 1 g 9 % etano rgties tirpalo. Koks tris vandenilio isiskirs (n.s.) reaguojant 2 g 5% etano rgties tirpalo su kaliu?

SVRIMO METODO TAIKYMAS


367. Ant pusiausvir svarstykli lktelipadtos 2 stiklins, kuriose yra azoto rgties tirpalo. vien stiklin berta 12,6 g magnio karbonato. Kiek gram kalcio karbonato reikia berti kit stiklin, kad svarstykls grt pusiausvirj padt? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins, kuriose yra po 6,3 g

368.

eft
369. 370. 371.

azoto rgties tirpalo. vien stiklin buvo berta 10 g kalcio karbonato, kit 10 g magnio karbonato. Kaip pasikeis lkteli padtis?

Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins, kuriose yra po 200 g 15% azoto rgties tirpalo. vien stiklin berta 5 g kalcio karbonato. Kiek gram magnio karbonato reikia berti kit stiklin, kad svarstykls grt pusiausvirj padt? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins, kuriose yra po 250 ml 24% azoto rgties tirpalo, kurio p = 1,14 g/cm3. vien stiklin berta 25 g magnio karbonato. Kiek gram kalcio karbonato reikia berti kit stiklin, kad svarstykls grt pusiausvirj padt? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins, kuriose yra po 200 ml 10% azoto rgties tirpalo, kurio p = 1,05 g/cm 3 . vien stiklin buvo berta 18 g kalcio karbonato. Kiek gram cinko reiks berti kit stiklin, kad svarstykls grt pusiausvirj padt? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins, kuriose yra po 250 ml alto 4% azoto rgties tirpalo, kurio p = 1,02 g/cm3. vien stiklin buvo dta 4 g kalcio. Kiek gram cinko reiks berti kit stiklin, kad svarstykls grt pusiausvirj padt? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins, kuriose yra natrio armo tirpalo. vien stiklin dta 13,5 g aliuminio. Kiek gram cinko reiks dti kit stiklin, kad svarstykls grt pusiausvirj padt? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins, kuriose yra po 100 g natrio armo tirpalo. vien stiklin dta 32 g aliuminio. Kiek gram cinko reiks dti kit stiklin, kad svarstykls grt pusiausvirj padt? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins, kuriose yra po 200 g 15% natrio armo tirpalo. vien stiklin dta 9 g aliuminio. Kiek gram cinko reiks dti kit stiklin, kad svarstykls grt pusiausvirj padt? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins, kuriose yra po 250 ml 14% natrio armo tirpalo, kurio p = 1,15 g/cm3. vien stiklin dta 12 g aliuminio. Kiek gram cinko reiks dti kit stiklin, kad svarstykls grt pusiausvirj padt? Ant vienos svarstykli lktels yra 1 mol kalcio karbonato. Kiek moli natrio armo reiks padti ant kitos lktels, kad svarstykls likt pusiausviros? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins, kuriose yra sieros rgties tirpalo. vien stiklin mestas gaballis cinko, kit - geleies. Kaip pasikeis lkteli padtis? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins, kuriose yra po 150 g sieros rgties tirpalo. pirm stiklin dta 6 g magnio. Kiek gram kalcio reiks dti antr stiklin, kad svarstykls grt pusiausvirj padt?

372.

373.

374.

375.

376.

377. 378.

379.

k
380. Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins, kuriose yra po 100 g 10% sieros rgties tirpalo. pirm stiklin dta 2 g magnio. Kiek gram cinko reiks dti antr stiklin, kad svarstykls grt pusiausvir] padt? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins, kuriose yra po 200 ml 20% sieros rgties tirpalo, kurio p = 1,139 g/cm 3 . pirm stiklin berta 9 g bario karbonato. Kiek gram cinko reiks dti antr stiklin, kad svarstykls grt pusiausvirj padt? Ant pusiausvir svarstykli lkteli yra 2 stiklins, kuriose po 100 ml karto vandens. pirm stiklin dta 2,7 g amalgamuoto aliuminio. Kiek gram natrio reiks dti antr stiklin, kad svarstykls grt pusiausvirj padt? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins, kuriose yra po 65 g 15% fosforo rgties tirpalo. pirm stiklin berta 30 g bario karbonato. Kiek gram cinko reiks dti antr stiklin, kad svarstykls grt pusiausvirj padt? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos dvi vienodos porcelianins lktels. vien lktel berta 15 g magnio karbonato, antr - 15 g kalcio karbonato. Mediagos ikaitintos iki pastovios mass. Kaip pasikeis svarstykli pusiausvyra? Kur ir kokios mass svarel reiks udti, kad nusistovt pusiausvyra? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos dvi vienodos porcelianins lktels. pirm lktel berta 5 g natrio nitrato, antr - 5 g vario nitrato. Mediagos ikaitintos iki pastovios mass. Kaip pasikeis svarstykli pusiausvyra? Kur ir kokios mass svarel reiks udti, kad nusistovt pusiausvyra? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos dvi vienodos porcelianins lktels. pirm lktel berta 15 g kalcio karbonato, a n t r - 15 g sidabro nitrato. Mediagos ikaitintos iki pastovios mass. Kaip pasikeis svarstykli pusiausvyra? Kur ir kokios mass svarel reiks udti, kad nusistovt pusiausvyra? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins. pirm stiklin pilta 250 g 10% azoto rgties tirpalo ir berta 5 g kalcio karbonato. antr pilta 200 g 20% druskos rgties tirpalo. Kiek gram magnio reiks dti antr stiklin, kad nusistovt pusiausvyra? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins. pirm stiklin pilta 150 ml 18% druskos rgties tirpalo, kurio p = 1,088 g/cm 3 , ir berta 8,4 g magnio karbonato. antr pilta 150 ml 12% sieros rgties tirpalo, kurio p = 1,08 g/cm 3 . Kiek gram bario karbonato reiks berti antr stiklin, kad nusistovt pusiausvyra? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins. pirm stiklin pilta 200 ml vandens ir mesta 3 g natrio, antr pilta 200 ml 8% sieros rgties 381.

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

tirpalo, kurio p = 1,052 g/cm3. Kiek gram cinko reiks berti antr stiklin, kad nusistovt pusiausvyra? 390. Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins. pirm stiklin pilta 200 g 15% natrio armo tirpalo ir berta 5 g aliuminio. antr pilta 200 g 10% sieros rgties tirpalo. Kiek gram magnio reiks berti antr stiklin, kad nusistovt pusiausvyra? Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins. pirm stiklin pilta 250 ml 10% natrio armo tirpalo, kurio p = 1,1 g/cm 3 ir mesta 2 g cinko. antr pilta 250 ml 10% kalio armo tirpalo, kurio p = 1,09 g/cm3. Kiek gram aliuminio reiks berti antr stiklin, kad nusistovt pusiausvyra? Ant vienos svarstykli lktels buvo padta stiklin su 200 ml vandens ir mesta 4,6 g natrio. Kokios mass svarel reiks udti ant kitos lktels, kad nusistovt pusiausvyra, visikai sureagavus natriui? Ant pusiausvir svarstykli lkteli buvo padtos dvi porcelianins lktels. Ant vienos lktels uberta 5 g KMn0 4 ir pakaitinta. Kaip pasikeis svarstykli pusiausvyra? Keli gram svarel reiks udti ant kitos lktels, kad nusistovt pusiausvyra? Ant pusiausvir svarstykli lkteli buvo padtos dvi porcelianins lktels. Ant vienos lktels uberta 6,6 g vino nitrato ir pakaitinta. Kaip pasikeis svarstykli pusiausvyra? Kokios mass svarel reiks udti ant kitos lktels, kad nusistovt pusiausvyra? Ant pusiausvir svarstykli lkteli buvo padtos dvi porcelianins lktels. Ant vienos lktels padta stiklin su 250 g angliargts ir pakaitinta. Kaip pasikeis svarstykli pusiausvyra? Keli gram svarel reiks udti ant kitos lktels, kad nusistovt pusiausvyra?

391.

392.

393.

394.

395.

PAVADAVIMO REAKCIJOS
396. 397. 11,2 g geleies ploktel laikoma tirpale, kuriame yra 3,2 g vario(II) sulfato. Kokia bus jos mas vykus reakcijai? gyvsidabrio(I) nitrato tirpal panardinta 40 g vario ploktel. Ploktels mas padidjo 5,48 g. Kiek gram ir moli gyvsidabrio isiskyr ant ploktels? Ploktel pakaitinus ji gavo pirmykt spalv. Kokia jos mas po kaitinimo? Kiek gram gyvsidabrio nugaravo j kaitinant? vario sulfato tirpal panardinta 12 g geleies ploktel. Ar pasikeis jos mas? Kokia bus geleies ploktels mas, kai sureaguos visas vario sulfatas? 7,5 g geleies ploktel laikoma 2,4 g vario sulfato tirpale. Kokia bus jos mas vykus reakcijai?

398. 399.

c^f
400. 401. 402. geleies(II) sulfato tirpal panardinta 85 g cinko ploktel. Po reakcijos jos mas buvo 80 g. Kiek gram geleies(II) sulfato buvo pradiniame tirpale? sidabro nitrato tirpal panardinta 10,5 g vario ploktel. Po reakcijos jos mas buvo 10,9 g. Kiek gram ir atom sidabro isiskyr ant ploktels? 0,4 litro 0,01 mol/1 vario sulfato tirpalo krito 5,6 g geleies ploktel. Kokiajos mas pasibaigus reakcijai?

403. , sidabro nitrato tirpal panardinta 20 g vario ploktel. vykus reakcijai jos mas padidjo 0,2 g. Kiek gram sidabro isiskyr ant ploktels? 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. vario chlorido tirpal panardinta 2 g geleies ploktel. Po reakcijos jos mas buvo 2,16 g. Kiek gram ir moli vario isiskyr ant ploktels? sidabro nitrato tirpal panardinta vario ploktel. vykus reakcijai jos mas padidjo 1,52 g. Kiek gram sidabro nitrato sureagavo? Geleies ploktel panardinta vario sulfato tirpal. vykus reakcijai ji pasunkjo 0,8 g. Kiek gram vario nusdo ant jos? Geleies ploktel panardinta vario sulfato tirpal. vykus reakcijai jos mas padidjo 0,2 g. Kiek gram ir moli vario nusdo ant jos? merkus kadmio ploktel vario sulfato tirpal, jos mas sumajo 3 g. Kiek moli kadmio itirpo? merkus geleies ploktel vario sulfato tirpal ji pasunkjo 0,8 g. Kiek gram vario nusdo ant ploktels? Tirpale yra po 0,02 mol cinko sulfato, aliuminio sulfato ir gyvsidabrio nitrato. Kokie metalai ir kiek gram j isiskirs i tirpal juos brus po 0,14 g geleies? vario sulfato tirpal merkta kadmio ploktel. Kiek gram vario isiskyr ant ploktels, jei kadmio ploktels mas sumajo 7,2 g? vario sulfato tirpal merkta 100 g geleies ploktel. Po reakcijos jos mas buvo 101,3 g. Kiek gram ir atom vario nusdo ant ploktels? aukso(III) chlorido tirpal merkta nikelio ploktel. Po reakcijai jos mas padidjo 15,65 g. Kiek gram ir atom aukso isiskyr ant ploktels? 200 ml 0,1 mol/1 vario(II) sulfato tirpalo panardinta 10 g geleies ploktel. Kokia bus ploktels mas po reakcijos? vario(II) chlorido tirpal panardinta 1 g geleies ploktel. Po reakcijos jos mas buvo 1,08 g. Kiek gram ir moli vario nusdo ant ploktels? 15 g dvivalenio metalo sulfato tirpal merkta cinko ploktel. vykus reakcijai jos mas padidjo 0,324 g. Cinko sulfato mass dalis tirpale (procentais) 10%. Koks metalas isiskyr ant ploktels? 20 g vario ploktel panardinta sidabro nitrato tirpal. Po reakcijos ploktels mas buvo 22 g. Kiek gram sidabro nusdo ant ploktels?

417.

eft
418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 250 ml 0,2 mol/1 geleies(II) sulfato tirpalo panardinta 13 g cinko ploktel. Kokia bus ploktels mas, kai cinkas istums vis gele? 200 ml 0,1 mol/1 alavo(II) chlorido tirpalo panardinta 7 g geleies ploktel. Kokia bus ploktels mas, kai geleis istums vis alav? 500 ml 0,3 mol/1 vario chlorido tirpalo panardinta 69 g vino ploktel. Kokia bus ploktels mas, kai vinas istums vis var? 300 ml 0,25 mol/1 aukso(III) chlorido tirpal panardinta 32 g vario ploktel. Kokia bus ploktels mas, kai varis istums vis auks? 500 g gyvsidabrio(II) nitrato 5% tirpalo merkta 11,7 g alavo ploktel. Kokia bus ploktels mas, kai sureaguos visa itirpusi druska? 300 g vario(II) chlorido 3% tirpalo merkta 5,6 g geleies ploktel. Kokia bus ploktels mas, kai sureaguos visa itirpusi druska? 150 g 7% gyvsidabrio(II) chlorido tirpalo merkta 8 g vario ploktel. Kokia bus ploktels mas, kai sureaguos visa itirpusi druska? 220 g 5% vino nitrato tirpalo merkta 5 g geleies ploktel. Kokia bus ploktels mas, kai sureaguos visa itirpusi druska? 600 g 10% chromo(III) chlorido tirpalo merkta 42 g cinko ploktel. Kokia bus ploktels mas, kai sureaguos visa itirpusi druska? 10 g vario ploktel merkta sidabro nitrato tirpal. vykus reakcijai ploktels mas padidjo 0,152 g. Kiek gram vario nutirpo nuo ploktels? geleies(II) sulfato tirpal merkta 100 g cinko ploktel. Iimtos ploktels mas buvo 96,4 g. Kiek geleies(II) sulfato buvo pradiniame tirpale? 100 g 10% vario(II) sulfato tirpal merkta 10 g geleies ploktel. Ji pasunkjo 0,2 g. Kokia bus vario sulfato mass dalis (procentais) tirpale imus ploktel? 1000 g 5% vario(II) sulfato tirpalo merkta geleies ploktel. vykus reakcijai jos mas padidjo 0,8 g. Kokia vario sulfato mass dalis (procentais) bus tirpale imus ploktel? tirpal kuriame yra 248 g vario(II) sulfato, merkta 20 g magnio ploktel. Po reakcijos ploktels mas buvo 28 g. Kokia magnio sulfato mass dalis (procentais) bus tirpale imus ploktel? 200 g 10% aukso(III) chlorido tirpalo panardinus 10 g sidabrin ied jis pasideng auksu. Aukso(III) chlorido mass dalis (procentais) tirpale sumajo 25%. Kokia buvo paauksuoto iedo mas? 250 g 20% vario sulfato tirpalo panardinta 30 g gelein apyrank, kuri apsitrauk variu. Vario(II) sulfato mass dalis (procentais) tirpale po reakcijos sumajo 10%. Kokia variuotos apyranks mas? 250 g 10% sidabro nitrato tirpalo merkta 6,4 g vario ploktel. Ji pasunkjo

431.

432.

433.

434.

0,6 g. Kokia sidabro nitrato mass dalis (procentais) bus tirpale imus ploktel? 435. 120 g 25% geleies(II) sulfato tirpalo merkta 22 g cinko ploktel. Ji pasunkjo 0,5 g. Kokia geleies(II) sulfato mass dalis (procentais) bus tirpale imus ploktel? \ 500 g 5% vario(II) sulfato tirpalo merkus 10 g Fe ploktel ji pasunkjo 0,4 g. Kokia vario sulfato mass dalis (procentais) bus tirpale imus ploktel?

436.

MEDIAG MIINIO SUDTIS


437. 438. Tirpinant druskos rgtyje 2,33 g geleies ir cinko miinio buvo gauta 896 ml vandenilio (n.s.). Kiek gram geleies ir cinko buvo.miinyje? Paveikus natrio armo pertekliumi 10 g silicio, cinko ir vario miinio, isiskyr 4,48 1 duj (n.s.). Tok pat miinio kiek paveikus druskos rgties pertekliumi isiskyr 2,24 1 duj (n.s.). Apskaiiuokite drusk mas miinyje. 15,075 g geleies, aliuminio ir vario oksido miinys redukuotas vandeniliu. Gaut mas upylus alta koncentruota azoto rgtimi, isiskyr 2,24 1 duj (n.s.), o likut upylus druskos rgtimi, isiskyr 6,741 duj (n.s.). Apskaiiuokite metal mases miinyje. Paveikus 0,95 g cinko ir magnio miinio druskos rgties pertekliumi, isiskyr 504 ml vandenilio (n.s.). Apskaiiuokite metal mas miinyje. 10 g aliuminio ir vario miinio paveikus druskos rgtimi, isiskyr 6,72 1 duj (n.s.). Kiek mililitr 20% natrio armo tirpalo, kurio p = 1,22 g/cm', reiks aliuminiui iskirti i 1 kg miinio? Kok tr 30% azoto rgties tirpalo (p = 1,18 g/cm 3 ) reiks paimti, kad itirpt 10 g lydinio, sudaryto i 60% vario ir 40% sidabro? Miin, sudaryt i 25% magnio ir vario, upylus 12% druskos rgties tirpalu (p= 1,06 g/cm3), isiskyr 11,2 litro duj (n.s.). Koks tris druskos rgties buvo sunaudotas? 10 g aliuminio ir vario miinio paveikus druskos rgtimi, isiskyr 6,72 litro duj (n.s.). Kokios mass 20% natrio armo tirpalo reiks aliuminiui iskirti i 1 kg miinio? 10 g magnio ir magnio oksido miinio paveikus pakankamu druskos rgties kiekiu, isiskyr 8 litrai vandenilio (n.s.). Apskaiiuokite miinio sudt mass (procentais). 2,5 g miinio, sudaryto i magnio, aliuminio ir smlio, paveikus natrio armu, isiskyr 1,12 litro duj (n.s.), o upylus tok pat kiek miinio druskos rgtimi, isiskyr 2,24 litro vandenilio (n.s.). Kokia kiekvieno komponento mass dalis miinyje.

439.

440; 441.

442. 443.

444.

445.

446.

3ft
447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. Itirpinus 20,1 g magnio ir aliuminio lydinio natrio arme, isiskyr 16,8 litro vandenilio (n.s.) Kokia magnio mass dalis (procentais) lydinyje? 20 g vario ir aliuminio miinio paveikus druskos rgties pertekliumi, isiskyr 11,2 litro vandenilio (n.s.). Apskaiiuokite miinio sudt mass %. 20 g kalcio ir kalcio oksido miinio paveikus druskos rgtimi, isiskyr 1,12 litro vandenilio (n.s.). Apskaiiuokite miinio sudt mass %. 8 g geleies ir magnio miinio paveikus druskos rgtimi isiskyr 4,48 litro vandenilio (n.s.). Apskaiiuokite miinio sudt mass %. Paveikus 12 g aliuminio ir aliuminio oksido miinio natrio armu, isiskyr 5,6 litro duj (n.s.). Apskaiiuokite miinio sudt mass %. Kaitinant kalcio ir kalcio oksido miin su anglimi isiskyr 4,48 litro duj ir susidar 19,2 g anglies(II) oksido (n.s.). Apskaiiuokite miinio sudt mass %. Paveikus 8 g magnio ir magnio oksido miinio druskos rgtimi, susidar 5,6 litro vandenilio (n.s.). Kokia magnio mass dalis (procentais) buvo miinyje? Itirpinus 6 g vario, geleies ir aliuminio lydinio druskos rgtyje, susidar 3,024 litro duj (n.s.) ir liko 1,86 g neitirpusios mediagos. Apskaiiuokite miinio sudt mass %. Itirpinus 60 g vario ir vario oksido miinio 3 litruose 1 mol/1 azoto rgties tirpalo, isiskyr 13,44 litro azoto(II) oksido (n.s.). Apskaiiuokite miinio sudt mass %. Mediag, gaut kaitinant kalcio ir fosforo miin, itirpinus druskos rgtyje, isiskyr 28 litrai duj (n.s.). Jas sudeginus oro pertekliuje, susidars fosforo(V) oksidas sureagavo su natrio armu ir susidar 142 g natrio vandenilio fosfato. Apskaiiuokite kiekvieno komponento mas miinyje. 11,75 g metalo(II) ir metalo(III) miinio upylus natrio armo tirpalu, isiskyr 6,72 litro duj (n.s.). Netirpaus likuio mas buvo 6,35 g. J itirpinus kartoje koncentruotoje sieros rgtyje, isiskyr 2,24 litro duj (n.s.). Kokie metalai buvo miinyje, jei metalas(lII)-amfoterikas? 100 g lydinio, sudaryto i 50% Cu ir 50% Au ilgai laikomas ore oksidavosi ir susidar 7,95 g CuO. Kokia gauto lydinio sudtis mass %. 15 litr miinio, sudaryto i anglies(II) oksido ir anglies(I V) oksido, svr 27,18 g. Apskaiiuokite, kiek litr kiekvien duj yra miinyje. Degant 4 g silicio ir anglies miinio susidar 6 g kietos mediagos. Isiskyrusios dujos praleistos per 72,08 ml 10% natrio armo tirpalo, kurio p = 1,1 g/cm 3 . Kokia mediag mas pradiniame miinyje? Kokia susidarusios druskos mas? Anglies(IV) oksido ir deguonies miinio tris 16 litr, o mas miinio sudt trio procentais. 26 g. Ireikkite

455.

456.

457.

458. 459. '460.

461. 462.

3,58 g KOH ir NaOH miinio reaguojant su druskos rgtimi, susidar 5, 04 g

etri
chlorid. Kokia kiekvieno armo mas miinyje? 463. 464. Sudeginus deguonies pertekliuje 16 ml anglies(IV) oksido ir anglies(II) oksido, miinio (n.s.) tris sumajo 2 ml. Apskaiiuokite miinio sudt mass ir trio %. Udarame inde susprogdinta 75 ml deguonies ir vandenilio miinio (n.s.). Gautas dujas ataldius liko 30 ml degi duj (n.s.). Apskaiiuokite miinio procentin sudt. Sudeginus 48 ml anglies(II) oksido ir anglies(IV) oksido miinio deguonies pertekliuje (n.s.), miinio tris sumajo 6 ml. Kokia buvo anglies monoksido trio dalis (procentais) miinyje? Pakaitinus 8,2 g kalcio karbonato ir magnio karbonato miinio, isiskyr 2,116 litro duj (n.s.). Kiek gram kiekvienos druskos buvo miinyje? Ikaitinus 1 g kalcio karbonato ir magnio karbonato miinio, susidar 0,5 g oksid. Kokia kiekvienos druskos mas miinyje? Pakaitinus 10 g kalio chlorido ir kalio nitrato miinio, gauta 9,36 g mediagos. Apskaiiuokite drusk mas miinyje. Ikaitinus iki pastovios mass 200 g natrio vandenilio karbonato ir natrio karbonato miinio gauta 138 g mediagos.Apskaiiuokite miinio sudt mass %. Ikaitinus 14,2 g kalcio karbonato ir magnio karbonato miinio, gauta 7,6 g oksid. Apskaiiuokite miinio sudt mass %. Sureagavus sidabro nitratui su 2,66 g natrio chlorido ir kalio chlorido miinio, gauta 5,74 g sidabro chlorido. Kiek gram natrio chlorido ir kalio chlorido buvo miinyje? Sureagavus druskos rgiai su 3,58 g natrio armo ir kalio armo miinio, susidar 5,04 g chlorid miinio. Kokia mas kiekvieno armo buvo miinyje? 69,8 g arminio metalo karbonato ir arminio metalo vandenilio karbonato miinio sureagavo su druskos rgtimi. Isiskyr 30,8 g anglies(IV) oksido. Apskaiiuokite kiekvienos druskos mas miinyje. Balti spaustuviniai daai sudaryti i bario sulfato ir aliuminio hidroksido. Kiek gram i mediag reiks miiniui, sudarytam i 15 mol bario sulfato ir 10 mol aliuminio hidroksido, paruoti? 20 g natrio sulfato, kalio chlorido ir magnio chlorido itirpinus vandenyje ir pylus bario nitrato tirpalo pertekli susidar 11,7 g nuosd. Atskyrus nuosdas ir likus tirpal pylus sidabro nitrato tirpalo pertekli ikrito 36 g nuosd. Apskaiiuokite drusk mases miinyje. Pakaitinus 800 g kalio bromido ir kalio chlorido miinio chloro srovje, jo liko 0,679 g. Kiek gram kalio chlorido buvo pradiniame miinyje? Paveikus 0,2 g natrio chlorido ir natrio bromido miinio sidabro nitrato pertekliumi, susidar 0,4 g nuosd. Kokia buvo kiekvienos druskos mas miinyje?

465.

466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473.

474.

475.

476. 477.


478. \ I g kalcio hidroksido, kalcio karbonato ir kalcio sulfato miinio paveikus druskos rgtimi, isiskyr 2,24 litro duj (n.s.) ir liko 13,6 g kietos mediagos. Kokia buvo kiekvienos mediagos mas miinyje? Paveikus 20,7 g kalio fluorido ir kalio chlorido miinio koncentruotos sieros rgties tirpalu, susidar 6,72 litro duj(n.s.). Apskaiiuokite kiekvienos druskos mas miinyje. Paveikus 3,8 g natrio karbonato ir natrio vandenilio karbonato miinio druskos rgtimi, isiskyr 896 ml duj (n.s.). Kiek mililitr 20% druskos rgties tirpalo (p = 1,1 g/cm 3 ) buvo sunaudota? 5 g silicio oksido, bario chlorido ir natrio chlorido miinio subrus vanden, nufiltravus ir filtrat brus sidabro nitrato, susidar 5,75 g nuosd. Dar brus natrio sulfato susidar 2,33 g nuosd. Apskaiiuokite miinio sudt mass %. Upylus 96 g kalcio oksido ir kalcio miinio vandeniu, isiskyr 11,2 litro duj (n.s.)? Kokia miinio sudtis mass %. Kokia susidariusio kalcio hidroksido mas? Upylus 2,66 g natrio chlorido ir kalio chlorido miinio sidabro nitrato tirpalo pertekliumi, susidar 5,74 g nuosd. Apskaiiuokite drusk mass dal miinyje %. Paveikus kalio karbonato ir kalio armo miin sieros rgties pertekliumi, isiskyr 4,48 litro duj (n.s.) ir susidar 10,8 g vandens. Apskaiiuokite miinio sudt mass %. Paveikus 1 g kalio sulfato ir natrio sulfato miinio bario chlorido tirpalo pertekliumi, susidar 1,491 g nuosd. Kokiu masi santykiu buvo sumaiytos druskos? Sudeginus 0,133 g 1,3-butadieno ir stireno, susidar 0,44 g anglies dioksido. Kiek gram kiekvienos mediagos buvo miinyje? Sudeginus 10 g miin, sudaryt i soiojo vienhidroksilinio alkoholio ir simetrikojo eterio, susidar 12 g vandens. Apskaiiuokite abiej mediag mases miinyje. 120 g miin, sudaryt i benzeno, anilino ir fenolio, leistas vandenilio chlorido duj perteklius. Ikritusios nuosdos nufiltruotos ir pasvertos. J mas 10,4 g. Filtrat upylus natrio armo tirpalu, jis isisluoksniavo 2 sluoksnius. Virutinio sluoksnio tris 7,08 ml (p = 0,88 g/cm3). Apskaiiuokite miinio sudt mass %. 2 litrus etano ir eteno miinio praleidus per bromo vanden, susidar 9,4 g dibrometano. Kokia miinio sudtis trio ir mass %. Per 50 g fenolio, benzeno ir anilino miinio praleidus vandenilio chlorido dujas, susidar 26 g nuosd. Filtrat paveikus natrio armo tirpalu, susidar du sluoksniai. Virutinio sluoksnio tris - 17,7 ml (p = 0,88 g/cm3). Kokia buvo fenolio mas miinyje? Paveikus 100 g etanolio ir fenolio miinio metaliniu natriu, isiskyr 1,12 litro 479. 480.

481.

482.

483. 484.

485.

486. 487.

488.

489. 490.

491.

>
492. vandenilio (n.s.). Paveikus tok pat miinio kiek bromo vandeniu, isiskyr 16,55 g nuosd. Kokia buvo kiekvienos mediagos mas miinyje? 150 ml etino ir eteno miinio leista 350 ml vandenilio (n.s.). Duj miin praleidus per kaitint platinin katalizatori, j liko 250 ml (n.s.). Koki mas 3% bromo vandens gali iblukinti pradinis etino ir eteno miinys? Praleidus etano ir etino miin pro bromo vanden, miinio mas padidjo 1,3 g, o visikai sudeginus tok pat miinio kiek, isiskyr 14 litr anglies(IV) oksido. Koks buvo pradini duj miinio tris (n.s.)? 7,4 g miin, sudaryt i 20% alkoholio ir 80% aldehido (alkoholyje ir aldehide anglies atom yra tiek pat), pylus sidabro oksido amoniakinio tirpalo, susidar 21,6 g sidabro. Koks alkoholis ir aldehidas buvo miinyje? 2 litr propano ir butano miiniui sudeginti (n.s.) reikia 10 litr deguonies su 12% ozono. Apskaiiuokite miinio sudt mass %. 10 g etano rgties ir fenolio miinys sureagavo su 47,6 ml 6,4% natrio armo tirpalo (p = 1,05 g/cm3). Paveikus t pat miinio kiek bromo vandeniu, susidar 9,93 g nuosd. Apskaiiuokite miinio sudt mass %. Praleidus etano ir eteno miin pro bromo vanden, miinio mas padidjo 7 g. Apskaiiuokite miinio sudt mass %. 17,8 g metanalio ir etanalio miinio hidrinimui sunaudota 11,2 litro vandenilio (n.s.). Apskaiiuokite miinio sudt mass %. Paveikus 10 g metano ir etano rgties miin natrio vandenilio karbonato tirpalu, susidar 2,688 litro duj. Tokiam pat miinio kiekiui neutralizuoti prireik 48 g 10% natrio armo tirpalo. Apskaiiuokite miinio sudt mass %. Sudeginus 21,2 g etanolio ir propanolio miinio, susidar anglies(IV) oksidas, kur sugr 200,5 ml 30% natrio armo tirpalo (p = 1,33 g/cm3), ir susidar neutrali druska. Kokia etanolio mass dalis (procentais) miinyje? 32 g metano rgties butilo esterio ir etano rgties butilo esterio miinio hidrolizei sunaudota 108,1 ml 10% natrio armo tirpalo (p = 1,11 g/cm 3 ). Apskaiiuokite mediag mass dalis (procentais) miinyje.

493.

494.

495. 496.

497. 498. 499.

500.

501.

TIRPUMAS
502 . 503. 504. Pb(N0 3 ), tirpumas 100 C temperatros vandenyje yra 13 8,5 g/100 g vandens. Kiek jo galima itirpinti 750 g vandens? Vandenilio sulfido tirpumas, kai temperatra 0C, yra 4,62 ml/1 mililitre vandens. Kokia bus vandenilio sulfido mass dalis (procentais) gautame tirpale? I tirpumo kreivi nustatykite, kiek dar galima itirpinti vario sulfato viename imte gram vandens, paildius sotj tirpal nuo 20 C iki 60 C?

505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513.

Kokia kalio nitrato mass dalis (procentais) soiajame tirpale, kurio temperatra 20 C? Kalio nitrato tirpumas 20 C temperatroje - 32 g/100 g vandens. Kokia natrio chlorido mass dalis (procentais) soiajame tirpale, kai temperatra 90 C? Natrio chlorido tirpumas 90 C temperatroje - 39 g/100 g vandens. Kokia natrio karbonato mass dalis (procentais) soiajame tirpale 20 C temperatroje? Natrio karbonato tirpumas (20 C) - 22 g/100 g vandens. Kokia kalio chlorido mass dalis (procentais) 40 C temperatros tirpale? Kalio chlorido tirpumas (40 C) - 40 g/l00 g vandens. 100 g 20 C temperatros vandens itirpsta 34 g kalio chlorido. Kokia kalio chlorido mass dalis (procentais) tokiame tirpale? Na,S 2 0 3 tirpumas 10 C temperatroje 62 g/l 00 g vandens. Kokia Na,S,0, mass dalis (procentais) soiajame tirpale, kurio temperatra 10C? Kalio nitrato tirpumas 40 C temperatroje yra 66 g/100 g vandens. Kokia kalio nitrato mass dalis (procentais) soiajame tirpale, kurio temperatra 40C? Vario(II) sulfato tirpumas, kai temperatra 20 C, 20 g/l00 g vandens. Kokia vario(II) sulfato mass dalis (procentais) soiajame tirpale, kurio temperatra 20 C? 100 g vandens, kurio temperatra 60C itirpo 112 g kalio nitrato. Kiek gram kalio nitrato bei vandens reiks 500 g soiojo kalio nitrato tirpalo paruoti? Kokia kalio nitrato mass dalis (procentais) soiajame tirpale? 200 g vandens, kurio temperatra 20 C, itirpo 70 g natrio chlorido. Kiek natrio chlorido bei vandens reiks 250 g soiojo natrio chlorido tirpalo paruoti? Kokia yra natrio chlorido mass dalis (procentais) soiajame tirpale? 300 g vandens, kurio temperatra 30 C, itirpo 75 g vario(II) sulfato. Kiek gram vario(II) sulfato bei vandens reiks 400 g soiojo vario sulfato tirpalo paruoti? Kokia vario(II) sulfato mass dalis (procentais) soiajame tirpale? 400 g vandens, kurio temperatra 5 C, itirpo 128 g amonio chlorido. Kiek gram amonio chlorido bei vandens reiks 200 g soiojo amonio chlorido tirpalo paruoti? Kokia amonio chlorido mass dalis (procentais) soiajame tirpale? Natrio sulfato mass dalis (procentais) 25 C temperatros tirpale sudaro 30%. Koks natrio sulfato tirpumas 25 C temperatros vandenyje? Tirpumireikkite gramais ir mediagos mass dalimis (procentais). Kalio karbonato mass dalis 40 C temperatros soiajame tirpale sudaro 50%. Koks kalio karbonato tirpumas 40 C temperatros vandenyje? Tirpum ireikkite gramais 100 g vandens. Bario chlorido mass dalis tirpale (30 C) sudaro 38%. Koks bario chlorido tirpumas gramais 100 g vandens? Cinko chlorido mass dalis tirpale (10 C) sudaro 25%. Koks yra cinko sulfato tirpumas gramais 100 g vandens?

514.

515.

516.

517.

518.

519. 520.

fyt
521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. Cinko chlorido tirpumas 10 C temperatros vandenyje - 30%. Kiek gram vandens reiks, kad paruotume sotj tirpal, jei turime 300 g cinko chlorido? Bario chlorido tirpumas 30 C temperatros vandenyje - 38%. Kiek gram vandens reiks, kad paruotume sotj tirpal, jeigu turime 600 g bario chlorido? Kokiai temperatrai esant 20% vario sulfato tirpalas bus sotusis? Kokiai temperatrai esant 25% KC10 3 tirpalas bus sotusis? Kokiai temperatrai esant 40% amonio chlorido tirpalas bus sotusis? Kokiai temperatrai esant 30% kalio nitrato tirpalas bus sotusis? Soiajame kalio chlorido tirpale (p = 1,12 g/cm 3 ,48 C) kalio chloridas sudaro 20%. Apskaiiuokite tirpalo molin koncentracij. 50 C temperatros soiajame amonio chlorido tirpale amonio chloridas sudaro 15% (p = 1,08g/cm3). Apskaiiuokite tirpalo molin koncentracij. 20 C temperatros soiajame kalio nitrato tirpale (p = 1,05 g/cm 3 ) kalio nitratas sudaro 10%. Apskaiiuokite tirpalo molin koncentracij. Amonio chlorido tirpumas esant 90 C yra 70g/100 g vandens. Kiek gram ios mediagos galima itirpinti 500 g vandens esant 90 C? Magnio chlorido tirpumas 18 C temperatroje yra 18,3g/100 g vandens. Kiek gram ios mediagos galima itirpinti 250 g vandens esant 18 C? Magnio sulfato tirpumas esant 20 C yra 12g/100 g vandens. Kiek gram ios mediagos galima itirpinti 300 g vandens esant 20 C? Vario(II) sulfato tirpumas 10C temperatroje yra 12g / 100 g vandens. Kiek gram ios mediagos galima itirpinti 500 g vandens esant 10 C? 80 g MgCl, 3H 2 0 itirpinta 250 g vandens (18 C). Koks bevandenio magnio chlorido (MgCl 2 ) tirpumas? 50 g MgS0 4 6H 2 0 itirpinta 200 g vandens (18 C). Koks bevandenio magnio sulfato (MgS0 4 ) tirpumas? 120 g soiojo tirpalo (15 C) yra 60 g kalio nitrato. Apskaiiuokite: a) koks kalio nitrato tirpumas 54 C temperatros vandenyje; b) kiek gram kalio nitrato galima itirpinti 150 g vandens esant 54 C (r. pried 92 p.). 47 g soiojo tirpalo (10 C) yra 5 g vario(II) sulfato. Apskaiiuokite: a) koks vario(II) sulfato tirpumas 10C temperatros vandenyje; b) kiek gram vari o(II) sulfato galima itirpinti 150 g vandens esant 10C (r. pried92 p.). 60 g soiajame (20 C) tirpale yra 10 g natrio karbonato. Apskaiiuokite: a)koks natrio karbonato tirpumas 20 C temperatros vandenyje; b) kiek gram natrio karbonato galima itirpinti 200 g vandens esant 20 C (r. pried 92 p.). I 20 g soiojo magnio chlorido tirpalo (15 C) igarinus vanden, gauta 14,9 g hidrato MgCl, 3H 2 0. Koks bevandens druskos (MgCl2) tirpumas esant 15 C?

537.

538.

539.

eft
540. 541. 542. I 30 g soiojo vario(II) sulfato tirpalo (20 C) igarinus vanden, gauta 15 g hidrato CuS0 4 5H,0. Koks bevandens druskos (CuS0 4 ) tirpumas esant 20 C? I 50 g soiojo natrio karbonato tirpalo (18 C) igarinus vanden, gauta 30 g hidrato Na 2 C0 3 10H 2 0. Koks bevandens druskos (Na 2 C0 3 ) tirpumas esant 18 C? I 45 g soiojo kalcio chlorido tirpalo (15 C) igarinus vanden, gauta 25 g hidrato CaCl 2 6H 2 0. Koks bevandens druskos (CaCl,) tirpumas 15 C temperatroje? I 200 g soiojo vario(II) sulfato tirpalo (60C) igarinus vanden, gauta 57,14 g hidrato CuS0 4 5H,0. Koks bevandens druskos (CuS0 4 ) tirpumas 60 C temperatroje? I 300 g soiojo kalio nitrato tirpalo (60C) igarinus vanden, gauta 157 g ios druskos. Koks jos tirpumas 60 C temperatroje? 300 g kalio nitrato itirpinta 200 g ilto vandens. Kiek gram ios druskos isikristalizuos i tirpalo j ataldius iki 10 C temperatros, jei kalio nitrato tirpumas esant 10 C yra 25 g/l 00 g vandens? 200 g natrio chlorido itirpinta 500 g karto vandens. Kiek gram druskos isikristalizuos i tirpalo j ataldius iki 0C, jei natrio chlorido tirpumas 0C temperatroje yra 38 g/100 g vandens? 250 g natrio nitrato buvo itirpinta 250 g karto vandens. Kiek gram ios druskos isikristalizuos i tirpalo j ataldius iki 18C, jei natrio nitrato tirpumas ioje temperatroje yra 88 g/100 g vandens? 350 g kalio jodido itirpinta 200 g vandens. Kiek gram ios druskos isikristalizuos ataldius tirpal iki 5 C (tirpumas - 132 g/100 g vandens)? 300 g amonio chlorido itirpinta 500 g vandens. Kiek gram ios druskos isikristalizuos i tirpalo j ataldius iki 15 C, jei amonio chlorido tirpumas esant 15 C yra 37 g/100 g vandens? Kiek gram kalio chlorato isikristalizuos, jeigu 70 g soiojo tirpalo, kurio temperatra 80 C, ataldysime iki 10 C temperatros? A12(S04)3 8 H , 0 tirpumas esant 70 C yra 90 g/100 g vandens. Kiek gram ios druskos galima itirpinti 200 g vandens (70 C)? Kiek gram ios druskos gausime igarin 190 g jos soiojo tirpalo (70 C)? Kalio chlorido tirpumas esant 60 C yra 27 g/100 g vandens. Kiek gram ios druskos gausime igarin 200 g soiojo jos tirpalo (60 C)? Kalio jodido tirpumas esant 20 C yra 142 g/100 g vandens. Kiek gram ios druskos gausime igarin 150 g soiojo 20 C temperatros tirpalo? Kiek gram ios druskos galima itirpinti 200 g vandens (20 C)? Sidabro nitrato tirpumas esant 10 C yra 160 g/100 g vandens. Kiek gram ios druskos gausime igarin 250 g jos soiojo 10C temperatros tirpalo? Kiek

543.

544. 545.

546.

547.

548. 549.

550. 551.

552. 553.

554.


gram ios druskos galima itirpinti 200 g vandens esant 10 C? 555. 556. Kalio chlorato tirpumas esant 50 C yra 20 g/100 g vandens. Kiek gram ios druskos gausime igarin 225 g jos soiojo 50 C temperatros tirpalo? Turime 200 g soiojo 50 C vino nitrato tirpalo. Kiek gram ios druskos isikristalizuos i tirpalo j ataldius iki 20 C? Druskos tirpumas 50 C temperatroje yra 83 g/100 g vandens, o esant 20C - 57 g/100 g vandens. Turime 70 g soiojo 50 C druskos tirpalo. Kiek gram druskos isikristalizuos i tirpalo j ataldius iki 10C? Druskos tirpumas esant 50 C temperatrai yra 40 g/100 g vandens, o esant 10C - 15 g/100 g vandens. Turime 150 g soiojo kalio chlorido, kurio temperatra 80 C tirpalo. Kiek gram ios druskos isikristalizuos i tirpalo j ataldius iki 30 C? Druskos tirpumas 52 g/100 g vandens (80C), ir 37 g/100 g vandens (30C). Turime 300 g soiojo 50 C vario (ll) sulfato tirpalo. Kiek gram ios druskos isikristalizuos i tirpalo j ataldius iki 20 C? Druskos tirpumas 50 C temperatroje 34 g/100 g vandens, o 20 C - 21 g/100 g vandens. 82% sidabro nitrato tirpalas yra sotusis esant 60 C. Atvsinus 140 g io tirpalo iki 10C isikristalizuoja 71,2 g ios druskos. Koks jos tirpumas 10C temperatroje? 100 g vandens esant 30 C itirpsta 81,8 g amonio bromido. Atvsinus 300 g tirpalo iki 0C isikristalizuoja 36,8 g ios druskos. Apskaiiuokite, kokia amonio bromido mas gali itirpti 100 g vandens 0C temperatroje? 100 g vandens yra itirp 20 g kalio nitrato ir 20 g natrio chlorido. Kiek isikristalizuos kiekvienos i drusk, jei nugarinsime tirpal nuo 100 g iki 25 g pastovioje 80 C temperatroje. 80 C temperatroje kalio nitrato tirpumas 143 g/100 g H 2 0, natrio chlorido - 38 g/100 g vandens. 100 g vandens yra itirp 10 g kalio nitrato ir 20 g natrio chlorido. Tirpalas nugarintas iki 25 g ir atvsintas iki 0C. Kuri druska blogiau tirpsta, kuri i j isikristalizuos pirma? Kokia kiekvienos isikristalizavusios druskos mas? Esant 0C kalio nitrato tirpumas yra 12 g/l 00 g H 2 0, natrio chlorido - 35 g/l 00 g vandens. 100 g vandens yra itirp 30 g vario(II) sulfato. Tirpalas nugarintas iki 25 g pastovioje 10C temperatroje. Kiek ios druskos isikristalizavo? Vario(II) sulfato tirpumas 10C temperatroje yra 18 g/100 g vandens. Naudodamiesi lentele (r. priedus) nustatykite, kuris tirpalas yra sotusis, jeigu itirpinta: a) 20 g kalio nitrato 100 g vandens (30 C); b) 60 g vario(II) sulfato 100 g vandens (60 C); c) 300 g kalio jodido 200 g vandens (40 C); d) 24 g kalio chlorato 300 g vandens (20 C); e) 210 g amonio chlorido 300 g vandens (90 C).

557.

558.

559.

560. 561.

562.

563.

564.

565.

m
VANDENS KIETUMAS
56((. 567. 568. 569. 570. 100 litr vandens suminktinti prireik 15,9 g natrio karbonato. Koks buvo vandens kietumas? 1 m1 vandens suminktinti prireik 307,4 g natrio karbonato. Koks buvo vandens kietumas? 50 litr vandens suminktinti prireik 21,2 g natrio karbonato. Koks buvo vandens kietumas? 1 litre vandens yra itirp 0,146 mg magnio vandenilio karbonato. Koks io vandens kietumas? 600 litr vandens yra itirp 65,7 mg magnio vandenilio karbonato ir 61,2 g kalcio sulfato. Koks io vandens kietumas? Kiek reikia berti kalcio hidroksido 10 litr vandens, kurio kietumas yra 2 mmol/1, norint j suminktinti? Kiek natrio karbonato reikia berti 5 litrus vandens, kurio kietumas 3 mmol/1, norint j suminktinti? Kiek natrio fosfato reikia berti 20 litr vandens, kurio kietumas 5 mmol/1, norint j suminktinti? Vandens, kuriame yra itirpusio kalcio sulfato, kietumas yra 6 mmol/1. Kokia mas ios druskos yra 10 litr vandens? Vandens, kuriame yra itirpusio kalcio vandenilio karbonato, kietumas yra 5 mmol/1. Kokia mas ios druskos yra 5 litruose vandens? Vandens, kuriame yra itirpusio magnio sulfato, kietumas yra 2 mmol/1. Kokia mas ios druskos yra 20 litr vandens? Viename litre vandens yra 21 mg Mg 2+ jon ir 168 mg Ca2+ jon. Apskaiiuokite vandens kietum. Viename litre vandens yra 13 mg Mg 2+ jon ir 37,3 mg Ca 2+ jon. Apskaiiuokite vandens kietum. Apskaiiuokite vandens kietum jei Ca 2 + jonams paalinti i 10 litr vandens buvo sunaudota 5,3 g natrio karbonato. Apskaiiuokite vandens kietum jei Mg2+ jonams paalinti i 20 litr vandens buvo sunaudota 1,64 g natrio fosfato. Apskaiiuokite nuolatin (nekarbonatin) vandens kietum jei Ca2+ jonams paalinti i 5 litr vandens buvo sunaudota 0,74 g kalcio hidroksido. 70 litr vandens yra itirp 45,3 g kalcio sulfato ir 54 g kalcio vandenilio karbonato. Koks io vandens kietumas? 30 litr vandens yra itirp 1,2 g magnio sulfato ir 1,5 g magnio vandenilio karbonato. Koks io vandens kietumas? 15 litr vandens yra itirp 1,4 g kalcio sulfato ir 1,2 g magnio sulfato. Koks io

571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583.

- k
vandens kietumas? 584. 585. 586. 587. 588. 589. Vandens, kuriame yra tik kalcio vandenilio karbonato, kietumas yra 1,785 mmol/1. Kiek gram kalcio vandenilio karbonato yra 1 litre io vandens? 1 litre vandens yra itirp 0,146 g magnio vandenilio karbonato. Koks io vandens kietumas? 1 litre vandens yra itirp 0,162 g kalcio vandenilio karbonato. Koks io vandens kietumas? 1 litre vandens yra itirp 1,62 g kalcio vandenilio karbonato. Kiek gram 20% natrio karbonato tirpalo reiks iam vandeniui suminktinti? 1 litre vandens yra itirp 120 mg kalcio vandenilio karbonato ir 200 mg kalcio sulfato. Kiek gram natrio karbonato reiks 2 m3 tokio vandens suminktinti? 1 litre vandens yra 20 mg Ca2+ jon. Jie paalinami pridjus 5 g natrio fosfato ir 1 g natrio armo. Kiek i mediag reiks kalcio jonams paalinti i 11 vandens, kurio 1 litre yra 60 mg Ca2 ? Kietame vandenyje yra 0,015% kalcio vandenilio karbonato ir 0,005% magnio vandenilio karbonato. Koki mas kalcio hidroksido reikia pilti 10 litr tokio vandens, kad jis pasidaryt minktas? Kietame vandenyje yra 0,02% kalcio sulfato ir 0,01% magnio sulfato. Kokio trio 15% natrio karbonato tirpalo (p = 1,16 g/cm3) reiks 100 litr tokio vandens suminktinti?

590.

591.

NEGRYNOS MEDIAGOS
592. 593. 594. 595. "396. 597. 598. 599. Kiek gram ir jon kalcio yra 30 g kalcio sulfato, turinio 9% priemai? Kiek gram ir jon vino yra 300 g vino chlorido, turinio 10% priemai? Kiek gram, moli ir jon bario yra 120 g bario fosfato, turinio 5% priemai? Kiek gram, moli ir jon natrio yra 300 g natrio silikato, turinio 7% priemai? Kiek gram kalcio oksido susidarys ikaitinus 250 g kalkakmenio, turinio 90% kalcio karbonato? Koks anglies(IV) oksido tris ir mas isiskirs ikaitinus 400 g kalkakmenio, turinio 10% priemai? Ikaitinus 100 g kalcio karbonato buvo gauta 20 litr anglies(IV) oksido (n.s.). Koki kalcio karbonato mass dal (procentais) sudar priemaios? 10,8 g kalcinuotosios sodos upylus druskos rgtimi, isiskyr 2,24 litro anglies(IV) oksido (n.s.). Apskaiiuokite priemai mas gramais ir j mass dal (procentais) kalcinuotojoje sodoje? Koks duj tris (n. s.) ir mediagos kiekis susidarys upylus 200 g halito, turinio 80% natrio chlorido, karta koncentruota sieros rgtimi?

600.


601. t)02. 603. 604. 605. 606. 607. Kiek gram natrio chlorido susidarys upylus druskos rgtimi 150 g natrio karbonato, turinio 15% priemai? Koks sieros(IV) oksido tris (n. s.) ir kiekis isiskirs sudegus 500 g sfalerito, turinio 75% cinko sulfido? Kiek gram cinko oksido susidarys sudeginus 300 g sfalerito, turinio 20% priemai? Sudeginus 200 g sfalerito, isiskyr 40 litr sieros(IV) oksido (n. s.). Apskaiiuokite priema mas gramais ir j mass dal (procentais) sfalerite? Koks anglies(IV) oksido tris (n. s.) ir kiek jo molekuli susidarys sudegus 200 g kokso, turinio 5% nedegi priemai? Kokia anglies(IV) oksido mas ir kiekis susidarys sudegus 500 g kokso, turinio 90% anglies? Sudeginus 300 g rusvosios anglies, susidar 300 litr anglies(IV) oksido (n.s.). Apskaiiuokite priema mas gramais ir mass dalimis (procentais) rusvojoje anglyje? Koks duj tris (n. s.) ir kiekis isiskirs sieros rgtimi paveikus 50 g techninio cinko, turinio 35% priema? Kokia vandenilio mas ir kiek jo molekuli isiskirs sieros rgtimi paveikus 100 g techninio cinko, kurio grynumas 70%? Paveikus sieros rgtimi 360 g cinko, isiskyr 4 mol vandenilio (n. s.). Apskaiiuokite priema mas gramais ir mass dalimis (procentais) techniniame cinke? Koks azoto(II) oksido tris (n.s.) ir kiek jo moli isiskirs azoto rgtimi paveikus 30 g techninio vario, turinio 5% priemai? Kokia azoto(II) oksido mas ir kiek jo molekuli isiskirs azoto rgtimi paveikus 80 g techninio vario, kurio grynumas 80%? Kiek reikia Si0 2 ir C, norint gauti 2 g Si, jei gautas silicis turs 2 % silicio karbido priemai. 9 g techninio aliuminio paveikus koncentruotu natrio armo pertekliumi, isiskyr 10,6 litro (n.s.) vandenilio. 2A1 + 6NaOH + 6H 2 0 H> 2Na.[Al(OH)J + 3 H,. Kokia priemai mass dalis procentais techniniame aliuminyje? Koks vandenilio tris (n. s.) ir kiekis isiskirs paveikus natrio armo pertekliumi 35 g techninio aliuminio, turinio 3% priemai? Kokia vandenilio mas ir kiek jo molekuli isiskirs natrio armo pertekliumi paveikus 60 g 95% grynumo aliuminio? Koks duj tris (n. s.) ir kiekis susidarys sureagavus 62 g cinko sulfido, turinio 8% priemai, su 250 ml 18% sieros rgties tirpalo ( p = 1,127 g/cm 3 )? Kokia vandenilio sulfido mas ir kiek jo molekuli susidarys sureagavus 40 g

608. 609. 610. 611. 612. 613. 614.

615. 616. 617. 618.

- k
sfalerito, turinio 90% cinko sulfido, su 200 g 20% sieros rgties tirpalo? 619. 620. Sureagavus sieros rgiai su 388 g sfalerito isiskyr 67,2 litro vandenilio sulfido (n. s.) Apskaiiuokite priema mas gramais ir procentais sfalerite (ZnS)? Kokia vandenilio chlorido mas ir kiekis susidarys sureagavus 60 g valgomosios druskos, turinios 10% priemai, su 200 ml 85% sieros rgties tirpalo, kurio p =1,779 g/cm3? Koks vandenilio chlorido tris (n. s.) ir kiek jo molekuli susidarys sureagavus 25 g valgomosios druskos, turinios 95% natrio chlorido, su 150 g 90% sieros rgties tirpalo? Sureagavus kone. sieros rgties tirpalui su 250 g valgomosios druskos, isiskyr 2 mol vandenilio chlorido. Apskaiiuokite priema mas gramais ir mass dalimis (procentais) druskoje? Kiek gram kalcinuotosios sodos, turinios 8% priemai, kreidos, turinios 96% kalcio karbonato, ir kvarcinio smlio reiks 600 g stiklo (Na,O CaO 6SiO : ) pagaminti? Gaminant stikl, priemaios i mediag ivalomos. Kiek gram kalcinuotdsios sodos, turinios 12% priemai, smlio ir vino(II) oksido reiks, jei norima pagaminti 218,2 g kritolinio stiklo (Na 2 0 PbO 6Si0 2 )? Gaminant stikl, priemaios i mediag ivalomos. Kiek gram potao, kreidos ir smlio reiks 500 g stiklo ( K , 0 CaO 6Si0 2 ) pagaminti, jeigu potae yra 83% kalio karbonato, kreidoje - 90% kalcio karbonato, smlyje - 96% silicio oksido? Silicio oksidas sureagavo su 64,2 g sodos, turinios 5% priemai. Kokia susidariusio silikato mas? Sulydius 50 g kalkakmenio su smliu, susidar 47 g kalcio silikato. Tai sudaro 90% galimo gauti kiekio. Kuri kalkakmenio mass dal% sudaro priemaios? Kiek kilogram potao, turinio 94% kalio karbonato, reiks 100 kg stiklo (K 2 0 CaO 6Si0 2 ) gauti? Kiek ketaus, turinio 95% geleies, galima gauti i 120 kg geleies rdos, jei ketaus gamybos nuostoliai sudaro 30%, o rdoje yra 47% Fe 3 0 4 ? Per par auktakrosnje ilydoma 3400 t ketaus. Kiek ton geleies rdos, turinios 85% geleies(lll) oksido, reiks tokiam ketaus kiekiui pagaminti, jeigu ketuje yra 2% anglies? Geleies rdoje yra 80% Fe 3 0 4 ,10% silicio oksido ir 10% kit priemai. Kiek procent geleies ir silicio yra rdoje? Vienam hektarui ems patrti iberiama 150 kg kalio chlorido, turinio 5% priemai. Kiek kilogram kalio oksido tenka 1 ha? Superfosfatas yra divandeniliofosfato ir gipso miinys. Kiek mass % gipso yra 506 g superfosfato?

621.

622.

623.

624.

625.

626. 627. 628. 629. 630.

631. 632. 633.

634. 635.

Techninis natrio vandenilio karbonatas turi 82,5% natrio vandenilio karbonato. Kiek gram kalcinuotosios sodos galima gauti ikaitinus 1 kg tokios sodos? Suskaidius 7,33 g malachito Cu,(0H),C0 3 , turinio 10% priemai gautas vario oksidas. Kiek gram aliuminio reiks imti reakcijai su sieros rgtimi, jei norima gauti tiek vandenilio, kad jo pakakt vario oksidui iki vario redukuoti? Kokio trio 20% sieros rgties tirpalo (p = 1,143 g/cm3) reiks, kad jame itirpt 3 g geleies, turinios 12,5% priemai? Kokios mass kalio hidrido, turinio 12,5% priemai reiks 280 m3 vandenilio (n.s.) gauti? Kiek gram silicio, turinio 8% priemai, sunaudota reakcijai su natrio armu, jeigu susidar 5,61 vandenilio (n.s.)? Kiek kilogram pirito, turinio 75% FeS2, sunaudojama 3 kg sieros rgties gauti? Kalki vanduo yra naudojamas CO, atpainimui. Kokios mass kalkakmenio, turinio 95% kalcio karbonato, reiks 80 g 7% kalki vandens gauti. Kokia mas mangano juodojo pigmento, kurio 90% sudaro mangano(IV) oksidas, turs sureaguoti su dmskos rgtimi, kad gautume 11,2 1 chloro? Kokios mass 80% grynumo KMn0 4 , reiks 2,241 deguonies (n.s.) gauti? Bario sulfatas naudojamas medicinoje skrandiui tirti. Kokimas viterito, kurio 85% sudaro bario karbonatas, reiks, kad gautume 233 g bario sulfato? Koks kiekis KC10 3 sunaudojamas gaunant deguon, reikaling kataliziniam susidariusio amoniako oksidavimui? Amoniakas susidaro kaitinant 500 g 13,2% amonio sulfato tirpalo su 100 g gesint kalki, turini 3,5% kalcio karbonato priemai. Sudeginus 124,8 g pirito, buvo gauta 44,81 sieros(lV) oksido (n. s.). J praleidus per 500 ml 25% natrio armo tirpal kurio p = 1,28 g/cm3, susidar druska. Kiek gram K 2 Cr 2 0 7 galima redukuoti su ia druska, jei reakcija vyksta tirpale, pargtintame sieros rgtimi? Kiek procent priemai buvo pirite? Kokio kiekio techninio aliuminio, kurio grynumas 98%, reiks norint i 1 t piroliuzito, turinio 87% mangano(IV) oksido, redukcijos bdu igauti mangan? Koks tris oro (n. s.) sunaudojamas 97,5 g benzeno, turinio 15% nedegi priemai, sudeginti? Koks tris oro (n. s.) sunaudojamas 25 g metilbenzeno, turinio 4% nedegi priemai, sudeginti? Kiek gram kalio etanato susidarys sureagavus 136 g etano rgties butilo esterio, turinio 9% priemai, su kalio armu? Kokimas glicerolio galima pagaminti gamykloje i 150 kg riebal kuri 85,4% sudaro oktadekano rgties gliceridas?

636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644.

645.

646. 647. 648. 649. 650.

otri
651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. Koks tris anglies(IV) oksido susidarys rgstant 36 g gliukozs, turinios 10% priemai? Kokia mas cukraus yra 51 cukrini runkeli, turini 88% kit mediag? Kokia mas celiuliozs yra 500 kg medio droli, turini 60% celiuliozs? Kokios mass cukrini rankeli reiks 200 kg cukraus gauti, jeigu runkeliuose yra 12% sacharozs? Kiek kilogram gliukozs susidaro augale, jeigu fotosintezei sunaudojama 3,36 m3 anglies(IV) oksido? Kokios mass medio droli reiks 150 kg celiuliozs gauti, jeigu drolse yra 60% celiuliozs? Kokios mass bulvi reiks 250 kg krakmolo gauti, jeigu bulvse dar yra 76% kit mediag? Kokios mass bulvi reiks 50 kg krakmolo gauti, jeigu bulvse yra 24% krakmolo? Koks tris anglies dioksido susidarys sudeginus 7 1 etilamino, turinio 3% nedegi priemai? Koki mas anilino gausime i 330 g nitrobenzeno, turinio 3% priemai?

REAKCIJOS, KAI YRA REAGUOJANIOS MEDIAGOS PERTEKLIUS


661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. Koks PbS kiekis ir mas susidar sureagavus 207 g vino su 42 g sieros ir pakaitinus? Kurios mediagos ir kokia mas liko nesureagavusi? Koks A12S3 kiekis ir mas susidar sumaiius 64 g aliuminio su 96 g sieros ir pakaitinus? Kurios mediagos ir kokia mas liko nesureagavusi? Koks Na,S kiekis ir mas susidar sureagavus 23 g natrio su 32 g sieros ir pakaitinus? Kurios mediagos ir kokia mas liko nesureagavusi? Koks KC1 kiekis ir mas susidar sureagavus 78 g kalio su 81 g chloro? Kurios mediagos ir kokia mas liko nesureagavusi? Koks AIC1, kiekis ir mas susidar sureagavus 60 g aliuminio su 240 g chloro? Kurios mediagos ir kokia mas liko nesureagavusi? Koks CaCl 2 kiekis ir mas susidar sureagavus 2 mol Ca su 1 mol Cl2? Kurios mediagos ir kokia mas liko nesureagavusi? Koks , kiekis ir mas susidar sureagavus 4 mol vandenilio su 1 mol deguonies? Kurios mediagos ir kiek molekuli liko nesureagavusios? Sumaiius 28 g geleies su 16 g sieros ir miin pakaitinus vyko reakcija. Ar abi mediagos visikai sureagavo? Kiek gram ir moli geleies sulfido susidar?

669. 670.

Sumaiius 56 g geleies su 16 g sieros ir miin pakaitinus vyko reakcija. Kurios pradins mediagos liko nesureagavusios, kokia j mas ? Sumaiius 28 g geleies su 32 g sieros ir miin pakaitinus vyko reakcija. Kuri pradin mediaga ir kokia jos mas liko nesureagavusi? Kokia mas geleies sulfido susidar? Sumaiius 2 mol geleies ir 3 mol sieros ir miin pakaitinus vyko reakcija. Kiek moli ir gram geleies sulfido susidar? Kuri pradin mediaga ir kiek jos moli liko nesureagav? Sumaiius 6 1023 atom geleies su 12 1023 atom sieros ir miin pakaitinus vyko reakcija. Kurios pradins mediagos ir kiek atom liko? Sumaiyta a) 3 1023 geleies su 20 g sieros b) 1,2 1024 atom geleies su 10 g sieros ir pakaitinta. Kuri pradin mediaga ir kiek jos atom liko? Kiek gram geleies sulfido susidar? Sumaiius 1 mol geleies su 1,2 1024 atom sieros ir miin pakaitinus vyko reakcija. Kurios mediagos ir kiek moli liko? Kiek gram geleies sulfido susidar? Sumaiius 14 g geleies su 0,35 mol sieros ir miin pakaitinus vyko reakcija. Kurios pradins mediagos ir kiek gram liko? Ar reaguojant a) 23 g natrio su 35,5 g chloro, b) 23 g natrio su 71 g chloro, c) 46 g natrio su 35,5 g chloro abi mediagos visikai sureagavo? Kurios pradins mediagos ir kiek gram liko? Reaguojant a) 3 mol natrio su 3 mol chloro, b) 3 mol natrio su 2 mol chloro vienos mediagos liko nesureagavusios. Kiek jos liko? Kiek moli natrio chlorido susidar? Kurios pradins mediagos ir kiek atom liko nesureagav reaguojant 3 1023 atom natrio su 1 1023 molekuli chloro? Kurios pradins mediagos ir kiek atom liko reaguojant 6 1023 atom natrio su 100 g chloro? Kiek gram natrio chlorido susidar? Kurios pradins mediagos ir kiek moli liko reaguojant 0,5 mol natrio su 1,5 1023 molekuli chloro? Kiek moli natrio chlorido susidar? Kurios pradins mediagos ir kiek moli liko reaguojant 2 mol atom natrio su 106,5 g chloro? Kurios pradins mediagos ir kiek moli liko reaguojant 69 g natrio su 44,8 1 chloro. Kiek moli natrio chlorido susidar? Ar abi mediagos visikai sureagavo sumaiius: a) 54 g aliuminio su 48 g deguonies, b) 54 g aliuminio su 24 g deguonies, c) 81 g aliuminio su 128 g deguonies? Kurios pradins mediagos ir kiek liko? Kurios pradins mediagos ir koks kiekis liko reaguojant: a) 4 mol aliuminio su 4 mol deguonies, b) 5 mol aliuminio su 2,5 mol deguonies? Kiek moli aliuminio

671.

672. 673.

674. 675. 676.

677.

678. 679. 680. 681. 682. 683.

684.

oksido susidar? 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. Kurios pradins mediagos ir kiek atom liko reaguojant 3 1 ( F atom aliuminio su 2 1023 molekuli deguonies? Kurios pradins mediagos ir kiek gram liko reaguojant 6 1023 atom aliuminio su 40 g deguonies? Kiek gram aliuminio oksido susidar? Kurios pradins mediagos ir kiek moli liko reaguojant 0,2 mol aliuminio su 1,2 1024 molekuli deguonies? Kiek moli aliuminio oksido susidar? Kurios pradins mediagos ir kiek moli liko reaguojant 2 mol aliuminio su 32 g deguonies? Kurios pradins mediagos ir kiek moli liko reaguojant 40,5 g aliuminio su 11,2 litro deguonies (n.s.)? Kiek moli aliuminio oksido susidar? Kiek moli ir kiek gram aliuminio hidroksido nuosd susidar tirpal, kuriame itirpinta 30 g aliuminio chlorido, pylus 15 g kalio armo? Kiek gram nuosd susidar tirpal, kuriame itirpinta 2 mol aliuminio chlorido, pylus 2 mol kalio armo? Sumaiius 150 g 10% aliuminio chlorido tirpalo su 100 g 20% kalio armo tirpalo vyko reakcija. Kokia mas aliuminio hidroksido susidar? Kiek gram nuosd susidar sumaiius 200 ml 15% cinko chlorido tirpalo (p = 1,16 g/cm3) su 300 ml 32% kalio armo tirpalo (p = 1,3 g/cm3)? Kokia kalio chlorido mass dalis (procentais) susidar tirpale sumaiius 250 ml 10% aliuminio chlorido tirpalo (p = 1,12 g/cm3) su 250 g 15% kalio armo tirpalo? Kiek moli aliuminio hidroksido nuosd susidar sumaiius 100 ml 0,2 mol/1 aliuminio chlorido tirpalo su 200 ml 0,2 mol/1 kalio armo tirpalo? Kiek gram natrio sulfato susidar tirpal, kuriame itirpinta 4 mol natrio armo, pylus 3 mol sieros rgties? Kiek moli ir gram natrio sulfato susidar sumaiius 50 g 5% natrio armo tirpalo su 30 g 2% sieros rgties tirpalu? Kokia mas druskos susidar sumaiius 150 ml 10% natrio armo tirpalo (p = 1,1 g/cm3) su 150 ml 24% sieros rgties tirpalo (p = 1,17 g/cm 3 )? Kokia natrio sulfato mass dalis (procentais) tirpale gautame sumaiius 200 g 20% natrio armo tirpalo su 200 ml 20% sieros rgties tirpalo, kurio p = 1,14 g/cm3? Kiek moli kalio vandenilio sulfato susidar sumaiius 150 ml 0,2 mol/1 kalio armo tirpalo su 100 ml 0,4 mol/1 sieros rgties tirpalo? Kokia mas kalio vandenilio sulfato susidar sumaiius 250 ml 0,3 mol/1 kalio armo tirpalo su 200 g 10% sieros rgties tirpalo? Koks amoniako tris isiskyr (n.s.) tirpal, kuriame itirpinta 30 mol amonio sulfato, djus 5 mol natrio armo?

703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710.

Kiek molekuli amoniako susidar sumaiius 120 g 20% amonio sulfato tirpalo su 220 g 10% natrio armo tirpalo? Koks amoniako tris (n.s.) isiskyr sumaiius 200 ml 10% amonio suffato tirpalo (p = 1,06 g/cm 3 ) su 125 ml 9% natrio armo tirpalo (p = 1,098 g/cm3)? Kokia bus natrio sulfato mass dalis (procentais) tirpale sumaiius 150 ml 20% amonio sulfato tirpalo (p = 1,12 g/cm 3 ) su 100 g 20% natrio armo tirpalo? Koks mediagos (amoniako) kiekis isiskyr sumaiius 100 ml 0,2 mol/1 amonio sulfato tirpalo su 150 ml 0,3 mol/1 natrio armo tirpalo? Kiek moli ir kokia mas kalio divandeniliofosfato susidar sumaiius 180 g 5% kalio armo tirpalo su 642,86 g 2,45% fosforo rgties tirpalu? Kiek moli, gram ir litr azoto(II) oksido (n.s.) susidar ant 12,8 g vario droli upylus 0,6 mol azoto rgties turiniu tirpalu? Kuri mediaga visikai sureagavo sumaiius 37 g kalcio chlorido su 123 g natrio fosfato? Kokia bus natrio divandeniliofosfato mass dalis (procentais) tirpale 100 g tirpalo, kuriame itirpinta 6 g natrio armo, pylus 100 g fosforo rgties tirpalo, kuriame yra 14,7 g grynos mediagos? 50 g tirpalo, kuriame itirpinta 4 g natrio armo, pilta 50 g sieros rgties tirpalo, kuriame yra 9,8 g grynos mediagos. Kokia bus natrio vandenilio sulfato mass dalis (procentais) tirpale?

711.

7 1 2 . Kokia bus kalio vandeniliofosfato ir kalio divandeniliofosfato mass dalis % tirpale,38,2 cm3 5,6 % K O H tirpalo (p = 1,045 g/cm3), pylus 18,52 cm 3 14,7% fosforo rgties tirpalo (p = 1,08 g/cm3). 713. Sudeginus 44,8 litro vandenilio sulfido (n.s.) ir gautsieros(IV) oksidpraleidus per 0,5 litro 25% natrio armo tirpal (p = 1,28 g/cm3) vyko reakcija. Apskaiiuokite natrio sulfito mass dal (procentais) tirpale. Kaitinant kalcio karbonat susidar 3,361 duj(n.s.), kurios praleistos per 100 g 11,2% kalio armo tirpalo. Apskaiiuokite kalio karbonato mass dal (procentais) tirpale pasibaigus reakcijai. Kaitinant magnio karbonat susidar 0,2 mol duj (n.s.), kurios praleistos per 224 g 10% natrio armo tirpalo. Apskaiiuokite natrio karbonato mass dal (procentais) tirpale pasibaigus reakcijai. Apskaiiuokite geleies sulfato, susidariusio 160 g 10% vario sulfato tirpalo brus 6 g geleies droli, mass dal (procentais). Kiek mililitr 28% azoto rgties tirpalo (p = 1,17 g/cm3) sunaudota reakcijoje su 19,2 g vario, jei susidar NO dujos? 200 g 8,32% bario chlorido tirpalo pylus 17,7 ml 14,2% natrio sulfato tirpalo (p = 1,13 g/cm 3 ) susidar nuosdos. Apskaiiuokite tirpale esanios druskos

714.

715.

716. 717. 718.

mass dal (procentais) po reakcijos. 719. Kurios mediagos ir kiek gram reiks berti miin, kad kaitinant visikai sureaguot 10,7 g amonio chlorido su 25,2 g bario hidroksido oktahidrato (Ba(OH)2 8H 2 0)? Kokia mediaga ir kiek gram jos susidarys sureagavus 31,2 g benzeno su 100 ml 60% azoto rgties tirpalo (p = 1,373 g/cm 3 )? Kokia druska ir kiek gram jos susidarys reaguojant 150 g 5% natrio armo tirpalo su 130 g 2% sieros rgties tirpalo? Kurios mediagos ir kokia mas liko nesureagavusi? Kokia spalva tirpalas nudays lakmus? Kokia druska ir kiek moli bei gramjos susidarys reaguojant 100 g 10% natrio armo tirpalo su 200 g 20% sieros rgties tirpalo? Kurios mediagos ir kokia mas liks nesureagavusi? Kokia druska ir kiek moli bei gramjos susidarys reaguojant 60 g natrio armo su 147 g sieros rgties? Kokia druska ir kiek moli bei gramjos susidarys reaguojant 120 g NaOH su 147 g sieros rgties? Kokios druskos ir kiek moli bei gram j susidarys reaguojant 80 g natrio armo su 147 g sieros rgties? Reaguoja 50 g natrio armo su 92 g sieros rgties. Kokia druska ir kiek moli bei gram jos susidarys? Kokia druska ir kiek moli bei gramjos susidarys reaguojant 20 g 30% natrio armo tirpalo su 14,7 g sieros rgties? Kokia druska ir kiek moli bei g r a m j o s susidarys reaguojant 6 mol natrio armo su 3 mol sieros rgties? Kokios druskos ir kiek moli bei gram j susidarys reaguojant 0,5 mol natrio armo su 0,375 mol sieros rgties? Kokia druska ir kiek moli bei gramjos susidarys reaguojant 0,25 mol natrio armo tirpalo su 45 g 20,4% sieros rgties tirpalo'.' Kurios mediagos ir kiek moli liks nesureagav? Kokios druskos ir kiek moli bei gram j susidarys reaguojant 50 g 20% natrio armo tirpalo su 0,18 mol sieros rgties? Kokia druska ir kiek moli bei gramjos susidarys reaguojant 100 ml 40% natrio armo tirpalo (p = 1,43 g/cm 3 ) su 100 ml 24% sieros rgties (p = 1,17 g/cm 3 ) tirpalo? Kurios mediagos ir kiek gram liks nesureagav? Kokios druskos ir kiek moli bei gramj susidarys reaguojant 80 ml 10% natrio armo tirpalo (p = 1,1 g/cm3) su 70 ml 20% sieros rgties (p = 1,14 g/cm3) tirpalo? Kokia druska ir kiek moli bei gramjos susidarys reaguojant 0,37 mol natrio armo su 50 ml 30% sieros rgties tirpalo (p = 1,22 g/cm 3 )?

720. 721.

722.

723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730.

731 . 732.

733. 734.


735. Dujas, gautas ildant 39,6 g amonio sulfato su natrio armo pertekliumi, sugr tirpalas, kuriame buvo 58,8 g grynos fosforo rgties. Kokia druska ir kiek moli bei gramjos susidarys? Dujas, gautas ildant 19,8 g amonio sulfato su natrio armo pertekliumi, sugr 29,4 g grynos fosforo rgties. Kokia druska ir kiek moli bei gramjos susidarys? Dujas, gautas ildant 39,6 g amonio sulfato su natrio armu, sugr 29,4 g grynos fosforo rgties. Kokia druska ir kiek moli bei gramjos susidarys? Kokios druskos ir kiek j gram susidarys reaguojant 3 mol amoniako su 2 mol fosforo rgties? Kokios druskos ir kiek gramj susidarys reaguojant 6 mol amoniako su 2,5 mol grynos fosforo rgties? Kokia druska ir kiek jos gram susidarys reaguojant 2 mol amoniako su 3 mol grynos fosforo rgties? Kurios mediagos ir kiek gram liko nesureagav? Kokia spalva nusidays lakmusas? Kokios druskos ir kiek j gram susidar reaguojant 67,2 litro amoniako su 122,5 g grynos fosforo rgties? Kokios druskos ir kiek j gram susidar reaguojant 44,8 litro amoniako su 350 g 35% fosforo rgties? Kokia druska ir kiek gram susidar reaguojant 11,2 litro amoniako su 179 ml 24% fosforo rgties (p = 1,14 g/cm 1 )? Kokia druska ir kiek moli bei gramjos susidar anglies(IV) oksid, gaut sudeginus 9 g anglies, praleidus per 80 g 30 % natrio armo tirpalo? Kokia druska ir kiek jos moli bei gram susidar anglies(IV) oksid, gaut sudegnus 2,4 g anglies, praleidus per 160 g 10% natrio armo tirpalo? Kokios druskos ir kiek moli bei gramj susidar anglies(IV) oksid, gaut sudeginus 4 g anglies, praleidus per 80 g 30% natrio armo tirpalo? Kokia druska ir kiek gramjos susidar anglies(IV) oksid gaut sudeginus 4,24 g medio angli turini 15% priemai, praleidus per 70 g 35% natrio armo tirpalo? Kokia druska ir kiek gramjos susidar 400 g natrio armo leidus 10 mol anglies(IV) oksido? Kokios druskos ir kokia jmas susidar po reakcijos tirpal, kuriame yra 4 mol natrio armo, leidus 55 litrus anglies(IV) oksido? Kokios druskos ir kiek gramjos susidar 586,5 ml 22% natrio armo tirpalo (p = 1,24 g/cm1) leidus 44,8 litro anglies(IV) oksido (n.s.)? Kokios mediagos susidarys po reakcijos reaguojant 5,2 mol natrio armo su 0,8 mol aliuminio sulfato? Kokia j mas? 736. 737. 738. 739. 740.

741. 742. 743. 744. 745. 746. 747.

748. 749. 750. 751.

752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760.

Kokia druska ir kiek gramjos susidar natrio armo tirpal pylus 0,2 mol amonio chlorido, jei susidariusias dujas (n.s.) sugr 20 g 49 % sieros rgties tirpalas? Kokia druska ir kiek gramjos susidar reaguojant 0,2 molio amoniako (n.s.) su 37,7 ml 40% sieros rgties tirpalu (p = 1,3 g/cm 3 )? Kokios druskos ir kiek gramj susidar reaguojant 0,6 mol amoniako (n.s.) su 0,4 mol sieros rgties? Kokios druskos ir kiek gram j susidar reaguojant 68 g amoniako su 220 g sieros rgties? Kokia druska ir kiek gramjos susidar reaguojant 33,6 litro amoniako (n.s.) su 73,5 g sieros rgties? Kokia druska ir kiek gramjos susidar reaguojant 56 litrams amoniako (n.s.) su 490 g 50% sieros rgties tirpalo? Kokia druska ir kiek gramjos susidar reaguojant 78,4 litro amoniako (n.s.) su 388,8 ml 35% sieros rgties tirpalo (p = 1,26 g/cm 3 )? Kokios druskos ir kiek gramj susidar tirpal, turint 29,4 g fosforo rgties, djus 14,8 g kalcio hidroksido? Dujin mediaga gauta sudeginus 6,72 litro duj (n.s.), susidedani i 75% anglies ir 25% vandenilio (tankis vandenilio atvilgiu yra 8). Kokia druska ir kiek jos susidarys bei kokia jos mass dalis (procentais) bus tirpale, jei i mediag itirpinsime 38,4 ml 25% natrio armo tirpalo, kurio p = 1,28 g/ cm 3 ? Kokia druska ir kiek jos susidarys bei kokia jos mass dalis (procentais) bus tirpale, jeigu 76,8 ml 28% kalio armo tirpalo (p = 1,3 g/cm 3 ) itirpinsime produktus, gautus sudeginus 9,7 g propanolio? J 230 cm3 34% sieros rgties tirpalo (p = 1,253 g/cm3) pylus 145 ml 30% kalio armo tirpalo (p = 1,286 g/cm 3 ) vyko reakcija. Kokia druska ir kiek gramjos susidar? Kokia jos mass dalis (procentais) bus tirpale? Kokios druskos ir kiek j susidar 59,3 ml 1% natrio armo tirpalo (p = 1,012 g/cm 3 ) pylus 48 ml 2% fosforo rgties tirpalo (p = 1,02 g/cm 3 )? tirpal, kuriame yra 5,88 g fosforo rgties, pylus tirpalo, kuriame yra 8,4 g kalio armo, vyko reakcija. Koki drusk yra sausame likutyje, gautame igarinus tirpal ir likut ikaitinus? Kokia kiekvienos j mas? Sudeginus 4,48 litro etano susidar anglies(IV) oksidas (n.s.). Kokia druska ir kiek gramjos susidar praleidus oksid per tirpal kuriame buvo 34,2 g bario hidroksido? Dujin mediaga sudaryta i 27,22% anglies ir 72,78% deguonies (n.s.), o jos tankis vandenilio atvilgiu yra 22.22 g tos dujins mediagos itirpinta 235 ml 20% (p = 1,19 g/cm 3 ) kalio armo tirpale. Kokia druska ir kiek jos susidar bei kokia jos mass dalis (procentais) bus tirpale?

761 .

762.

763. 764.

765. 766.

767.

Sieros(IV) oksid, gaut sudeginus 44,8 litro vandenilio sulfido (n.s.), praleido per 0,5 litro 25% natrio armo tirpalo (p = 1,28 g/cm3). Kokia druska ir kiek jos susidar? Kokia jos mass dalis (procentais) tirpale? Deginant 3,6 g anglies su 4,48 litro deguonies (n.s.) susidar dviej ri dujos. Kokia druska ir kiek jos susidar ias dujas praleidus per 20 ml 30% natrio armo tirpal (p = 1,33 g/cm 3 )? Kokia jos mass dalis (procentais) tirpale? Kokia mediaga ir kiek jos susidar praleidus per 129,5 ml 11 % natrio armo tirpalo (p = 1,12 g/cm3) dujas, gautas sudeginus 8,9 litro vandenilio sulfido (n.s.)? Kokios mediagos ir kokia j mas susidar 3,7 g kalcio hidroksido tirpalo leidus 1,68 litro anglies(IV) oksido (n.s.)? Kokia druska ir kiek gramjos susidar, dujas, gautas 32 g geleies(III) oksido redukuojant anglies(II) oksidu (n.s.), praleidus per 198 ml 15% kalio armo tirpalo (p= 1,13 g/cm3)? Kokia druska ir kiek jos susidar per 8 g natrio armo tirpalo praleidus 2,24 litro vandenilio sulfido (n.s.)? 105 g marmuro paveikus 10 ml 15% druskos rgties tirpalo (p = 1,075 g/cm 3 ) isiskyr dujos. Kokia mediaga ir kiek molijos susidar praleidus ias dujas (n.s.) per 0,5 litro 0,1 mol/1 kalcio hidroksido tirpalo? Kurios mediagos ir kiek gram liko po reakcijos 404 g KN0 3 , pylus 360 g 98% sieros rgties tirpalo? Kokios druskos ir kiek j susidar? tirpal kuriame yra 540 g etano rgties, leido 44,8 litro amoniako duj (n.s.) ir tirpal br kalcio karbonato pertekli? Kiek litr duj isiskyr tirpal pakaitinus? Kiek gram kalcio karbonato sureagavo? Soioji karboksirgtis susideda i 26,09% anglies ir 4,39% vandenilio. Tam tikr ios rgties kiek ildant su koncentruota sieros rgtimi isiskyr 2,24 litro duj (n.s.). Kiek ir kokio junginio susidarys, jei t pat rgties kiek paveiksime magnio oksido pertekliumi? Kiek gram esterio susidar reaguojant 9,2 g etanolio su 7,5 g etano rgties? Koks tris anglies(IV) oksido susidar (n.s.) reaguojant 3 mol etino su 4 mol deguonies? Kiek gram esterio susidar reaguojant 40 g 96% etanolio su 50 g 80% etano rgties? Kokia mediaga ir kiek gramjos susidar kaitinant 15,6 g benzeno su 100 ml 60% azoto rgties tirpalo (p = 1,373 g/cm3)? Kiek g kalio armo gali sureaguoti su produktais, gautais sudeginus 40 g etanolio? Koks tris vandenilio isiskyr (n.s) reaguojant 200 ml 0,2 mol/1 etanolio su 2,3 g natrio?

768.

769. 770. 771.

772. 773.

774. 775.

776.

777. 778. 779. 780. 781. 782.

JW
783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. Kokia mediaga ir kiek jos moli bei gram susidar reaguojant 0,3 mol etano rgties su 300 g 4% natrio armo? Kiek gram etano rgties etilo esterio susidarys reaguojant 32 g etano rgties su 56 g etanolio? Kiek gram etano rgties etilo esterio susidarys, reaguojant 226 ml 50% etano rgties (p = 1,058 g/cm3) su 120 ml 96% etanolio (p = 0,8 g/cm 3 )? Kiek gram vario gliukonato susidarys i 36 g gliukozs ir 25 g vario(II) hidroksido? Kiek gram vario(I) oksido susidarys ildant 50 g 5% gliukozs tirpalo su 9,8 g vario(II) hidroksido? Kokia mas etilamonio chlorido susidarys reaguojant 500 g 10% druskos rgties tirpalo su 70 g etilamino? Kokia mediaga ir kiek gramjos susidar sumaiius 22,4 litro metano su 50 litr chloro duj ir miin paveikus viesa? Kiek litr anglies(IV) oksido susidar 4 moliuose deguonies sudeginus 44,8 litro metano (n.s.)? Kiek moli etano susidar reaguojant 50 litr eteno su 1,2 1024 molekuli vandenilio? Kokia mediaga ir kokia jos mas susidarys reaguojant 52 g etino su 284 g chloro? Kiek gram chlorbenzeno susidarys reaguojant 2,5 mol benzeno su 213 g chloro? Kiek gram fenolio susidarys reaguojant 1,2 1024 molekuli chlorbenzeno su 250 g 10% natrio armo tirpalo? Kiek moli sidabro isiskirs reaguojant 132 g etanalio su 2,5 mol sidabro oksido?

REAKCIJOS PRODUKT IEIGA


796. 797. 798. 799. 800. 801. Sureagavusi 50 g kalio karbonato su druskos rgties pertekliumi, susidar 50 g kalio chlorido. Kokia kalio chlorido ieiga %? Idegus 200 g kalkakmenio, buvo gauta 100 g degt kalki (CaO). Kokie kalcio oksido gavybos nuostoliai %? Idegus tam tikr kiek kalkakmenio, buvo gauta 110 g degt kalki (CaO); j ieiga - 90%. Kiek gram ir moli kalcio karbonato idegta? Kiek moli kalcio oksido galima gauti idegus 350 g kalki jei degimo nuostoliai sudaro 6%? Norint gauti 100 g degt kalki, turini 85% kalcio oksido, sunaudota 170 g klini, kuri 94% sudaro kalcio karbonatas. Kokia kalcio oksido ieiga? Kiek gram kalcio oksido galima gauti idegus: a) 120 g kalki, turini 10%

eft
priemai, jei kalcio oksido ieiga yra 85%; b) 2,5 mol klini, turini 95% kalcio karbonato, jei kalcio oksido ieiga yra 80%? 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. Kiek gesint kalki galima gauti i 1 t kalkakmenio, turinio 20% priemai, jeigu kalcio oksido ieiga - 80%? I 1 t geleies rdos, turinios 80% Fe,0 4 , galima gauti 570 kg ketaus, turinio 95% geleies. Kokia geleies ieiga? Kokia geleies(II) sulfato ieiga, jeigu 2 t ios mediagos, kurios grynumas 52,5%, pagaminti sunaudota 0,51 geleies lauo? Redukuojant aliuminiu 10,2 g chromo(III) oksido buvo gauta 4 g chromo. Kokie chromo gavimo nuostoliai %? Redukuojant tam tikr chromo(III) oksido kiek aliuminiu buvo gauta 5 g chromo, jo ieiga - 80%. Kiek gram ir moli chromo(III) oksido buvo redukuota? Kiek atom chromo galima gauti redukuojant 30,6 g chromo(III) oksido aliuminiu, jei reakcijos nuostoliai sudaro 15%? Kiek gram ir moli chromo galima gauti redukuojant aliuminiu: a) 25,5 g chromo oksido, turinio 10% priemai (chromo ieiga yra 85%); b) 2 mol chromo(III) oksido, turinio 5% priemai? Kokios mass bario oksido ir aliuminio reiks 13,7 kg bario gauti, jeigu gavimo nuostoliai 5%? Kokimas aliuminio galima gauti i 100 kg molio turinio 25% aliuminio oksido, jeigu aliuminio ieiga - 98%? Kiek aliuminio galima gauti i 138 kg boksito A1203 2H 2 0, jeigu jo ieiga - 95%? Reaguojant aliuminiui su chromo oksidu buvo gauta 1,8 karto daugiau chromo, nei sunaudota aliuminio. Kokia chromo ieiga? I 5,84 kg aliuminio oksido gauta 2 kg aliuminio. Kokie aliuminio gavimo nuostoliai %? I 4,08 kg aliuminio oksido elektrocheminiu bdu gauta 2 kg aliuminio. Kokia jo ieiga? Koki mas vario galima gauti i 11 vario rdos, turinios 10% vario(I) sulfido, jeigu vario ieiga yra 59,3%? I 1 t vario rdos, turinios 10% CuFeS,, galima gauti 33 kg vario. Kokia jo ieiga? Kaitinant 1 g malachito CuC0 3 Cu(OH), jo mas sumajo 0,3 g. Apskaiiuokite vario oksido ieig. Kokimas CuS0 4 5H 2 0 galima gauti i 6,4 kg vario lauo jam reaguojant su ilta sieros rgtimi ir deguonimi? Ieiga - 92%. Kiek cinko galima gauti i 250 kg cinko rdos, turinios 94% cinko karbonato,

809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819.

jeigu cinko ieiga - 98%? 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. Elektrolizuojant 20 mol vandens gauta 310 g deguonies. Kokia jo ieiga? Kaitinant 500 g KMn0 4 gauta 30 litr deguonies (n.s.). Kokie deguonies gavimo nuostoliai? Kiek gram ir moli KMn0 4 reikia kaitinti norint gauti 35 litrus deguonies, jeigu jo i e i g a - 8 0 % ? Koki mas ir kok tr deguonies galima gauti kaitinant 45 g KMn0 4 , jeigu reakcijos nuostoliai - 25%? Koki mas ir kiek molekuli deguonies galima gauti kaitinant 66 g KMn0 4 , turinio 5% priemai, jeigu deguonies ieiga - 90%? Kiek moli deguonies galima gauti kaitinant 100 g KMn0 4 , turinio 90% KMn0 4 , jeigu deguonies ieiga - 95%? Kiek litr vandenilio galima gauti i 200 g vandens: a) elektrolizs bdu; b) veikiant tam tikru natrio kiekiu? Vandenilio ieiga - 90%. Kokimas vandenilio chlorido galima gauti i 11,7 g natrio chlorido, jeigu HC1 ieiga 98%? Oksiduojant 19,2 kg sieros(IV) oksido oro deguonimi susidar 22,51 kg sieros(VI) oksido. Kokia jo ieiga? I 141 sulfidins rdos, turinios 42,4% sieros, pagaminta 18 t sieros rgties. Kokia jos ieiga? I 3201 pirito, kuriame yra 45% sieros, pagaminta 3971 grynos sieros rgties. Kokia jos ieiga? Kiek sieros rgties galima pagaminti i 8001 pirito, jeigu jos ieiga-95%? I 100 litr azoto gauta 4 litrai azoto(II) oksido. Kokia azoto(II) oksido ieiga? I 44,8 litro azoto susintetinta 70 litr amoniako (n.s.). Kokie amoniako sintezs nuostoliai? Amoniako sintezei sunaudojus tam tikr azoto tr, buvo gauta 50 litr amoniako (n.s.), o ieiga - 85%. Kiek litr ir moli azoto buvo sunaudota? Kok amoniako tr (n.s.) ir mas galima susintetinti i 13 litr azoto, jeigu sintezs nuostoliai sudaro 30%? Kiek moli ir molekuli amoniako galima susintetinti i: a) 30 g azoto, turinio 10% priemai, jeigu amoniako ieiga yra 68%; b) 2,5 mol azoto, turinio 3% priemai, jeigu amoniako ieiga - 65%? Oksiduojant 11 amoniako gauta 1292 m3 azoto(II) oksido. Kokia azoto oksido ieiga? Reaguojant 140 g 31,5% azoto rgties su 36 g magnio susidar magnio nitratas ir amonio nitratas. Kiek gram magnio nitrato susidar, jeigu jo ieiga - 80% pagal Mg?

837. 838.

839.

I 1 t amoniako buvo gauta 55% azoto rgtis. Koki mas tokios rgties galima gauti, jeigu kontaktiniame aparate oksiduojasi 98% mediagos, o rgties ieiga adsorbcinse kolonose - 94%? Kokios mass amoniako reiks norint gauti 5160% azoto rgties, jeigu gamybos nuostoliai sudaro 2,8%? Koki mas amonio nitrato galima gauti i 50 g 40% azoto rgties ir amoniako, jeigu amonio nitrato ieiga yra 90%? Apatite yra 80% kalcio fosfato. Kiek gram dvigubojo superfosfato galima gauti i 1 t apatito, jeigu superfosfato ieiga - 95% (Ca 3 (P0 4 ) 2 + 2H 2 S0 4 Ca(H 2 P0 4 ), + CaS0 4 )? Kiek reikia kalcio fosfato norint gauti 1,55 t fosforo, jeigu ieiga - 96% (Ca,(P0 4 ) 2 + 3SiO, + 5C > 3CaSi0 3 + 2P + 5CO)? Kiek reikia kalcio fosfato, turinio 12% priemai norint gauti 6 1 fosforo, jeigu ieiga-92%? Sudeginus 2,4 g anglies, buvo gauta 6 g anglies(IV) oksido (n. s.). Kokia anglies(IV) oksido ieiga? Sudeginus tam tikr anglies kiek, buvo gauta 10 g anglies(IV) oksido, kurio ieiga - 90%. Kiek gram ir moli anglies buvo sudeginta? Kiek gram ir litr anglies(IV) oksido (n. s.) galima gauti sudeginus 36 g anglies, jeigu degimo nuostoliai sudaro 8%? Koki mas ir kiek molekuli anglies(IV) oksido (n. s.) galima gauti sudeginus 2 kg malk, turini 10% anglies, jeigu anglies(IV) oksido ieiga - 68,2%? I 15 kg kalkakmenio, turinio 5% priemai, gauta 9,5 kg kalcio hidroksido. Kokia jo ieiga %? ildant 2,84 g metilo jodido su 0,69 g natrio buvo gauta 179,2 ml etano (n.s.). Kokia jo ieiga? Kokimas chlormetano galima gauti i 180 kg metano, turinio 20% priemai? Kok tr trichlormetano (p = 1,5 g/cm 3 ) galima gauti i 60 litr gamtini duj, kuri 90% sudaro metanas? Trichlormetano ieiga - 70%. Dehidrinant 89,6 litro etano gautas etenas, kurio ieiga 80%. Kok tr 1,2-dichloretano (p = 1,24 g/cm 3 ) galima gauti i to eteno? I 130 kg techninio kalcio karbido, kurio grynumas 80%, gauta 32 m3 (n.s.) etino. Kokia jo ieiga? I 25 litr (n.s.) etino gauta 16 g benzeno. Kokia jo ieiga?

840. 841. 842.

843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851 . 852. 853. 854. 855.

856. ' Koks etino tris (n. s.) susidar i 240 litr gamtini duj, turini 95% metano, jeigu ieiga-60%?

857. 858.

I 40 litr gamtini duj buvo gauta 30,3 g chlormetano. Kokia metano trio dalis procentais buvo dujose, jeigu chlormetano ieiga - 40%? Koks vandenilio tris isiskirs termikai skaidant 10 litr gamtini duj, turini 90% metano? Kiek gram vandens reikt elektrolizuoti tokiam pat vandenilio kiekiui gauti, jeigujo ieiga-90%? Norint gauti 11 sintetinio kauiuko reikia 1,51 eteno. Kiek ton etanolio galima gauti i ios eteno mass, jeigu alkoholio ieiga - 95%? _ I 1 m 1 gamtini duj, turini 96% metano, gautas etinas (ieiga 90%). Kok tr benzeno (p = 0,8 g/cm 3 ) galima gauti i io kiekio etino? Sureagavus 184 g metilbenzeno su 437,5 ml 75% azoto rgties (p = 1,44 g/ cm 3 ), susidar 400 g l-metil-2,4,6-trinitrobenzeno. Kokia jo ieiga pagal metilbenzen? Kokia bromo mas sureaguos su stirenu gautu dehidrinant 4,24 g etilbenzeno (stireno ieiga 75%)? I 156 g benzeno gauta tokia pat mas brombenzeno. Kokia jo ieiga? I 3,36 litro etino gauta 2,5 ml benzeno (p = 0,88 g/cm 3 ). Kokia benzeno ieiga? Benzenas susidars dehidrinant 151 ml cikloheksano (p = 0,779 g/cm 3 ), sauls viesoje sureagavo su chloru - susidar 300 g heksachlorcikloheksano. Kokia jo ieiga pagal benzen? Hidrinant 90 g cikloheksano, turinio 5 % priemai, gauta 76 g heksano. Kokia jo ieiga %? Koki mas etanalio galima gauti i 500 kg techninio kalcio karbido, turinio 10,4% priemai, jeigu etanalio ieiga - 75%? I 6,72 litro etino gautas 20% etanalio tirpalas (ieiga 75%). Kokia gauto etanalio tirpalo mas? Koks vandenilio tris susidarys dehidrinant ir ciklizuojant 200 ml (p = 0,66 g/cm 3 ) -heksano, jeigu vandenilio ieiga - 65%? Kokia etanalio mas susidar, jeigu oksiduojant 2,3 g etanolio vario(II) oksidu susidar 3,2 g vario (etanalio ieiga - 75%)? 0,5 mol metanolio pakaitinus su kalio bromidu, susidar 38 g brommetano. Kokia jo ieiga? Sureagavus 2 m3 anglies(II) oksido ir 5 m3 vandenilio susidar 2,04 kg metanolio. Kokia jo ieiga pagal CO? Sureagavus 13,8 g etanolio su 28 g vario(II) oksido susidar 9,24 g etanalio. Kokiajo ieiga? I 21 g etanolio gauta 25 g etiljodido. Kokiajo ieiga?

859. 860. 861.

862. 863. 864. 865.

866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874.

875. 876. 877. 878. 879.

Kiek etano rgties sunaudota 70,4 g etano rgties etilo esteriui gauti, jeigu jo ieiga-80%? Kokios mass kukurz grd, turini 70% krakmolo, reiks 115 kg 96% etanolio gauti, jeigujo ieiga 80%? Kokios mass celiuliozs ir kokio trio 80% azoto rgties (p = 1,15 g/cm 1 ) reiks 990 kg trinitroceliuliozs gauti, jeigu jos ieiga - 66,7%? Kiek gram sidabro susidar gliukoz, gaut i 8,1 g krakmolo (ieiga70%), pylus sidabro(I) oksido amoniakinio tirpalo? Kokia anilino mas susidar i 4,4 litro benzeno (p = 0,88 g/cm3), jeigu anilino ieiga - 70%?

JUNGINIO FORMULS NUSTATYMAS


880. Junginys yra sudarytas i K, S, O element, kuri masi santykis jame toks: m( K ): m( s ): m( 0 ) = 61 : 50 : 100. Junginio molin mas 270 g/mol. Paraykite junginio formul? Junginys yra sudarytas i C, H, O element, kuri masi santykis jame toks: m ( c ) : m( n ): m(G) = 1 8 : 3 : 8 . Junginio molin mas 58 g/mol. Kokia junginio formul? Junginys sudarytas i Mn ir O element, kuri masi santykis jame toks: m(Mn): m(0) = 1 : 1 . Junginio molin mas 222 g/mol. Kokia junginio formul? Junginys sudarytas i As ir O element, kuri masi santykis jame toks: w( As ): m(G) = 1 5 : 8 . Kokiajunginio formul, jei molin mas 230 g/mol? Kaitinant 37,3 g gyvsidabrio oksido isiskyr 1 litras deguonies. Sudarykite oksido formul ir element masi santyk junginyje. Redukuojant vandeniliu 3,64 g vario oksido gauta 0,8 g vandens. Kokia oksido ' formul ir element masi santykis junginyje? Geleies(II) sulfide geleies ir sieros masi santykis 7 : 4 . Apskaiiuokite -4,( Fe), jeigu inoma, kad /ir(S) = 32. 8 g junginio, sudaryto i vario ir deguonies, paveikus vandeniliu, susidar 1,8 g vandens. Sudarykite junginio formul. Okside E 2 0 5 - elementas yra didiausio oksidacijos laipsnio. To paties elemento ir vandenilio junginyje vandenilis sudaro 17,65%. Pavadinkite element? Kokia kiekvieno elemento mass dalis yra okside? Junginys sudarytas i sieros ir anglies. Keliomis cheminmis reakcijomis i 9,15 g io junginio gauta 56 g bario sulfato. Sudarykite junginio formul. Junginys sudarytas i K, S, O. 21,8 g io junginio reaguojant s BaCl2 gauta 29,2 g bario sulfato. Sudarykite junginio formul.

881.

882. 883. 884. 885. 886. 887. 888.

889. 890.

891.

Portlandcementis sudarytas i kalcio silikat, kuri sudtis tokia: a) CaO 73,7%; SiO, - 26,3%; b) CaO - 65,1 %; SiO, - 34,9%. Kiek CaO moli tenka 1 mol Si0 2 (a) ir (b) silikate? Bronzos procentin sudtis tokia: 90% Cu, 4% Sn, 4% Zn, 2% Pb. Kiek moli kiekvieno metalo yra 1 kg bronzos? Malachito formul sudaryta i 2 atom vario, 1 atomo anglies, 2 atom vandenilio ir 5 atom deguonies. Paraykite malachito formul, apskaiiuokite jo santykin molekulin mas. Sodos formul sudaryta i 2 atom natrio, 1 atomo anglies ir 3 atom deguonies. Paraykite sodos formul, apskaiiuokite sodos santykin molekulin mas. Junginys sudarytas i vario ir sieros. Sudeginus 3 gramus io junginio, gauta 2,5 g CuO. Apskaiiuokite junginio sudt mass %. Apskaiiuokite K 2 0, A1203 ir Si0 2 mass dal % ortoklaze KAlSi3Og. Apskaiiuokite MgO, SiO, mass dal % talke H 2 Si 4 0 ]2 . Apskaiiuokite Na,O, ,, ir SiO, mass dal % nefeline Na,Si,Al,0 8 . Apskaiiuokite element sudt mass % iuose junginiuose: H,S0 4 , NaOH ir CaS0 4 . Junginys sudarytas i Cu, C, O ir H. Suskilus tam tikrai io junginio masei, gauta 6,4 g vario(II) oksido, 1,8 g anglies(IV) oksido ir 0,7 g vandens. Apskaiiuokite kiekvieno elemento mass dal % tame junginyje. Metalo(III) sulfate yra 15,78% metalo. Koks tai metalas? Junginio, sudaryto i anglies ir deguonies, santykinis tankis vandenilio atvilgiu yra 14. Anglies jame yra 42,86%. Kokia junginio formul? Junginys sudarytas i boro ir vandenilio. Boro jo sudtyje yra 78,2%. 1 litro i duj mas yra lygi 1 litro azoto masei. Kokia junginio formul? Fosforo chlorido sudtyje yra 22,5% fosforo. Kokia fosforo chlorido formul? Junginyje yra 34,6% natrio, 23,3% fosforo ir 42,1% deguonies. Kokia junginio formul? Junginyje yra 24,7% kalio, 34,8% mangano ir 40,5% deguonies. Kokia junginio formul? Metalo(III) bromide yra 89,89% Br. Junginio gar santykinis tankis vandenilio atvilgiu yra 133,5. Kokia junginio formul? III A grups elemento okside yra 25,33% deguonies. Koks tai elementas? Brangakmenyje smaragde yra 31,29% silicio, 53,63% deguonies, 5,03% berilio ir 10,05% aliuminio. Apskaiiuokite junginio formul ir ireikkite j oksid santykiu.

892. 893.

894. 895. 896. 897. 898. 899. 900.

901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909.

910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921 . 922. 923. 924. 925. 926. 927.

Junginyje yra 69,23% magnio karbonato, 15,93% magnio hidroksido ir 14,84% vandens. Kokia hidrato formul? Junginyje yra 8,8% natrio, 10,3% aliuminio, 32,1% silicio ir 48,8% deguonies. Sudarykite junginio formul ir ireikkite j oksid santykiu. Malachite yra 57,6% vario, 5,5% anglies, 0,9% vandenilio ir 36% deguonies. Sudarykite junginio formul ir ireikkite j karbonato ir hidroksido santykiu. Junginyje yra 40% magnio oksido ir 60% silicio oksido. Kokia junginio formul? Junginyje yra 39,18% deguonies, 29,98% chloro ir 31,84% kalio. Jos molin mas yra 122,5 g/mol. Kokia junginio formul? Junginyje yra anglies ir sieros. Sierosjame yra 84%. Molin junginio mas yra 76 g/mol. Kokiajunginio formul? Junginyje yra alavo ir magnio. Magnio jame yra 28,74%. Molin junginio mas yra 167 g/mol. Kokiajunginio formul? Dujose yra 90,3% silicio ir 9,7% vandenilio. Sudarykite junginio formul, jeigu jo santykinis tankis oro atvilgiu yra 2,14. Elemento oksidacijos laipsnis junginiuose su vandeniliu ir deguonimi yra 4, deguonis juose sudaro 53,3%. Koks tai elementas? Paraykite jungini formules. Junginyje yra 63,64% azoto ir 36,36% deguonies. Raskite junginio formul. Junginyje yra 43,4% natrio, 11,3% anglies ir 45,3% deguonies. Kokiajunginio formul? Junginyje yra 84,2% sieros ir 15,8% anglies. Junginio gar santykinis tankis oro atvilgiu yra 2,62. Kokiajunginio formul? Junginyje yra 2,1 % vandenilio, 29,8% azoto ir 68,1 % deguonies. Kokia junginio formul, jeigujo santykin molekulin mas yra 47? Kaitinant metalo(II) vandenilio karbonat isiskyr 17,92 litro duj ir susidar 31,8 g oksido. Kokio metalo druska ir kiek jos buvo kaitinta? Sudarykite junginio formul, jeigu inoma, kad junginyje yra 27,22% anglies, 72,78% deguonies ir jo santykinis tankis oro atvilgiu 1,52. Sudeginus 11,9 g junginio, susidar 7 g anglies(IV) oksido ir 20 g sieros(IV) oksido. Sudarykite junginio formul, jeigu jo gar santykinis tankis oro atvilgiu yra 2,62. Metalo oksido formul Me,O,. 76,5 g io oksido turi 40,5 g metalo. Koks metalas paymtas Me? Suskaidius 24 g deguonins neorganins vienprotons rgties, kurios sudtyje esanio elemento oksidacijos laipsnis +5, susidar 21,3 g tos rgties anhidrido. Kokia tai rgtis? 7,8 g metalo(III) hidroksido tirpinimui sunaudota 45,45 ml 22% HC1 tirpalo (p = 1,1 g/cm1). Koks tai metalas?

928.

929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946.

I 24 g metalo(III) sulfato gauta 9,6 g jo oksido. Koks tai metalas? Itirpinus 3,25 g metalo(II) praskiestoje sieros rgtyje, isiskyr 1,4 litro duj (n. s.). Koks tai metalas? Tirpinant 5,18 g metalo(III) hidroksido sunaudota 50 g 19,6% sieros rgties. Koks tai metalas? 9,51 g duj uima 3 litr (n.s.) trio ind. Apskaiiuokite santykin molekulin duj mas. Kokios tai dujos? 10 g dujuima 112 litr (n.s.) trio ind. Apskaiiuokite santykin molekulin duj mas. Kokios tai dujos? 6,72 m3 trio indo pripildyto duj, 1/3 trio uima azotas ir 2/3 trio vandenilis (n. s.). Ar teisingas teiginys, kad duj mass santykis yra 7 : 1 ? 35 g duj uima 28 litr (n.s.) trio ind. Apskaiiuokite santykin molekulin duj mas. Kokios tai dujos? Sudeginus 18 g metalo sulfido, isiskyr 4,55 litro (n.s.) duj. Apskaiiuokite 1 molio metalo mas. Kokio metalo sulfidas degintas? 0,1 g metalo sureagavus su vandeniu, isiskyr 0,005 g vandenilio (n.s.). Koks metalas reagavo, jeigu jo oksidacijos laipsnis pastovus? Igarinus metalo(III) chlorido 31,5% tirpal igaravo 4 g vandens ir susidar 5,3 g MeCI, 6H ,0. Kokio metalo chloridas buvo tirpale? 2,1 g metalo(Il) karbonato paveikus azoto rgtimi, susidar 3,7 g metalo nitrato. Nustatykite, koks metalas buvo karbonate? Alken homologo gar santykinis tankis vandenilio atvilgiu - 49. Kokia alkeno formul? Alkan homologo gar tankis yra 6,34 g/l. Kokia alkano formul? Vienbazs soiosios karboksirgties santykinis gar tankis oro atvilgiu 4. Kokia rgties formul? Aromatinio angliavandenilio santykinis gar tankis oro atvilgiu - 2,68. Kokia angliavandenilio formul? Nustatykite junginio formul, jeigu inoma, kadjis sudarytas i C, H, O, kuri moli santykis 1 : 2 : 1, ir jo santykinis tankis oro atvilgiu - 2,07. Cukraus formul sudaryta i 12 atom C, 22 atom H ir 11 atom O. Paraykite cukraus formul, apskaiiuokite cukraus santykin molekulin mas. Vitamino A formul yra sudaryta i 20 atom anglies, 30 atom vandenilio ir 1 atomo deguonies. Paraykite vitamino A formul, apskaiiuokite vitamino santykin molekulin mas.
*

947.

Ianalizavus rgt nustatyta, kad joje 2,1 m.d. anglies tenka 0,35 m.d. vandenilio ir 2,8 m.d. deguonies. Rgties gar santykinis tankis oro atvilgiu - 2,41. Kokia junginio formul? Dujin organinjungin sudaro C, H, O. Jo santykinis tankis oro atvilgiu - 1,59. Koks tai junginys? Sudeginus angliavandenil, gauta 3 g anglies(IV) oksido ir 0,63 g vandens. Apskaiiuokite junginio sudt mass %. Soiojo chlorinto angliavandenilio, kur sudaro 10,1% anglies ir 89,9% chloro, gar santykinis tankis azoto atvilgiu - 8,47. Sudarykite junginio formul ir j pavadinkite. Kokiajunginio formul, jeigu inoma, kadjame yra 75% anglies, 25% vandenilio, o jo santykinis'tankis oro atvilgiu - 0,55. Alkano, kurio tankis - 1,34 g/l, sudtyje yra 20% vandenilio. Kokia alkano formul? Angliavandenilio, kurio santykinis tankis oro atvilgiu - 1,45, sudtyje yra 14,3% vandenilio. Kokiajunginio formul? Alkanas, kurio santykinis tankis vandenilio atvilgiu - 29, sudtyje yra 82,8% anglies ir 17,2% vandenilio. Kokia alkano formul? Organinio junginio sudtyje yra 10,04% anglies, 0,84% vandenilio ir 89,12% chloro. Junginio gar santykinis tankis oro atvilgiu yra 4,12. Kokiajunginio formul? Junginyje yra 37,7% anglies, 6,3% vandenilio ir 56% chloro. Jo gar santykinis tankis metano atvilgiu-7,94. Kokia junginio formul? Organiniame junginyje yra 85,71% anglies ir 14,29% vandenilio. Sudarykite jo formul, jeigu 4,1 g iojunginio uima 3,28 litro. Organiniame junginyje yra 93,7% anglies ir 6,3% vandenilio. Jo molin mas yra 26 g/mol. Kokiajunginio formul? Koks junginio santykinis tankis vandenilio atvilgiu? Benzeno homologe yra 91,3% anglies ir 8,69% vandenilio. Jo santykinis tankis oro atvilgiu-3,172.. Sudarykite junginio formul ir j pavadinkite. Paraykite homologo gavimo reakcijos lygt. Junginyje yra 37,5% anglies, 50% deguonies ir 12,5% vandenilio. Jo santykinis tankis vandenilio atvilgiu - 1 6 . Kokiajunginio formul? Junginyje yra 52,17% anglies, 13,04% vandenilio ir 34,79% deguonies. Jo gar tankis (n.s.) - 2,054 g/l. Sudarykite junginio formul, paraykite struktrin formul ir pavadinkite. Organiniame junginyje yra 60% anglies, 13,33% vandenilio ir 26,67% deguonies. Jam sureagavus su 176 mg metano rgties, susidaro junginys, kur sudeginus

948. 949. 950.

951. 952. 953. 954. 955.

956. 957. 958.

959.

960. 961.

962.

gaunama 352 mg anglies(IV) oksido ir 144 mg vandens. Gauto junginio santykinis tankis azoto atvilgiu - 3,14. Koks organinis junginys reagavo su metano rgtimi? Pavadinkite organin jungin. Paraykite jo ir metano rgties reakcijos 963. lygt Organiniame junginyje yra 64,8% anglies, 13,5% vandenilio ir 21,6% deguonies. Jo santykinis gar tankis oro atvilgiu - 2,55. Sudarykite junginio formul, paraykite visus jo izomerus ir pavadinkite juos. JJunginyje yra 38,7% anglies, 51,6% deguonies ir 9,7% vandenilio. Jo gar tankis 2,77 g/l. Kokiajunginio formul? Junginyje yra 40,1% anglies, 6,6% vandenilio ir 53,3% deguonies. Jo santykinis tankis vandenilio atvilgiu - 15. Kokiajunginio formul? Junginyje yra 54,55% anglies, 9,09% vandenilio ir 36,36% deguonies. Jo santykinis tankis metano atvilgiu - 2,75. Kokiajunginio formul? Junginyje yra 40% anglies ir 6,71% vandenilio. Jo 1 litro gar mas 2,4 g. Kokiajunginio formul? Junginyje yra 54,5% anglies, 36,4% deguonies ir 9,1 % vandenilio. Jo santykinis tankis vandenilio atvilgiu - 44. Kokiajunginio formul? 2,8 gjunginio yra 38,7% anglies, 16,13% vandenilio ir45,16% azoto. Junginys uima 2 litr tr (n. s.). Kokiajunginio formul? Junginyje yra 77,4% anglies, 7,5% vandenilio ir 15,1% azoto. Junginio gani santykinis tankis oro atvilgiu - 3,2. Kokiajunginio formul? Junginyje yra C, H, N. Anglies yra 79,12%. I 2,18 g io junginio, kurio santykin molekulin mas - 182, gauta 0,34 g azoto. Kokiajunginio formul? Sudeginus 0,2 mol angliavandenilio, susidar 4,48 litro (n.s.) anglies(IV) oksido ir 7,2 g vandens. Angliavandenilio santykinis tankis deguonies atvilgiu yra 0,5. Kokiajunginio formul? Duj 1 litrui sudeginti sunaudota 2 litrai deguonies (n.s.). Susidar 1 litras anglies(IV) oksido ir 2 litrai vandens gar. Kokios tai dujos? Sudeginus alkano pavyzd, gauta 3,5 g anglies(IV) oksido ir 2,16 g vandens. Kokia alkano formul? Sudeginus 22 g dujinio organinio junginio, susidar 66 g anglies(IV) oksido ir 36 g vandens. Vienas litras io dujinio junginio (n.s.) sveria 1,97 g. Kokiajunginio formul? Sudeginus tam tikrkiekjunginio, sudaryto i C, H, Cl, gauta 2,2 g anglies(IV) oksido ir 0,9 g vandens. Paimtame junginio kiekyje chloras sudar 3,58 g. Junginio molin mas 85 g/mol. Kokiajunginio formul? Sudeginus 0,72 gjunginio, gauta 0,05 mol anglies(IV) oksido ir 1,08 g vandens. Junginio santykinis tankis oro atvilgiu - 2,49. Sudarykite junginio formul ir

964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972.

973. 974. 975.

976.

977.

paraykite strukturin formul, jeigu inoma, kad j is su chloru gali sudaryti tik vien jungin. 978. 979. 980. 2 mol soiojo angliavandenilio sudeginti sunaudota 1,12 m3 (n.s.) oro. Koks tai angliavandenilis? Sudeginus 0,1 mol angliavandenilio, kurio santykinis tankis vandenilio atvilgiu - 1 4 , susidar 8,8 g anglies(IV) oksido ir 3,6 g vandens. Kokiajunginio formul? Sudeginus 8,4 g dujinio angliavandenilio, susidar 26,4 g anglies(IV) oksido ir 10,8 g vandens gar. Angliavandenilio santykinis tankis vandenilio atvilgiu 21. Sudarykite junginio formul ir paraykite galimas struktrines formules. Sudeginus 11,2 litro (n.s.) organinio junginio, kurio santykinis tankis oro atvilgiu - 1,45, susidar 33,6 litro (n.s.) anglies(IV) oksido ir 27 g vandens. Kokiajunginio formul? Sudeginus 2,8 g dujinio angliavandenilio, santykinis tankis vandenilio atvilgiu - 14, susidar 4,48 litro (n.s.) anglies(IV) oksido ir 3,6 g vandens. Kokiajunginio formul? Sudeginus 0,5 mol angliavandenilio, kurio santykinis tankis oro atvilgiu - 1,86, susidar 27 g vandens ir 44,8 litro (n.s.) anglies(IV) oksido. Kokiajunginio formul? Sudeginus 21 g organinio junginio, kurio gar tankis - 3,75 g/l, gauta 66 g anglies(IV) oksido ir 27 g vandens. Kokiajunginio formul? Sudeginus 5,85 g junginio, susidar 19,8 g anglies(IV) oksido ir 4,05 g vandens. Junginio gar 1 litro (n.s.) mas yra 3,48 g. Kokiajunginio formul? Sudeginus 4,6 g junginio, kurio gar santykinis tankis vandenilio atvilgiu - 23, susidar 4,48 litro (n.s.) anglies(IV) oksido ir 5,4 g vandens. Kokia junginio formul? Sudeginus 10 g soiojo vienhidroksilinio alkoholio, kurio gar santykinis tankis vandenilio atvilgiu - 30, susidar 11,2 litro (n.s.) anglies(IV) oksido ir 12 g vandens. Kokiajunginio formul? Sudeginus 7,872 g junginio, kurio gar santykinis tankis oro atvilgiu - 1,1035, susidar 10,824 g anglies(lV) oksido ir 8,856 g vandens. Sudarykite junginio formul, paraykite jo struktrin formul ir pavadinkite. Dujinis organinis junginys sudarytas i C, H, O element. Jo tankis oro atvilgiu - 1,588. Sudarykite junginio formul. Sudeginus 9,6 g organinio junginio, kurio santykinis tankis deguonies atvilgiu 1, susidar 6,72 litro (n.s.) anglies(IV) oksido ir 10,8 g vandens. Kokiajunginio formul? Sudeginus 0,15 molio organinio junginio, kurio gar santykinis tankis oro atvilgiu - 2,48, susidar 0,75 mol anglies(IV) oksido ir 0,9 mol vandens. Kokia

981.

982.

983.

984. 985. 986.

987.

988.

989. 990.

991.

992.

Sudeginus 5 g dujinio organinio junginio, susidar 7,22 g anglies(IV) oksido, 7,38 g vandens ir neinomas kiekis azoto. 1 litro (n.s.) junginio gar mas yra I,38 g. Kokiajunginio formul? Sudeginus 8,6 g organinio junginio, kurio gar santykinis tankis azoto atvilgiu - 1,6, susidar 17,6 g anglies(IV) oksido, 0,7 mol vandens ir 2,24 litro (n.s.) azoto. Kokiajunginio formul? Sudeginus 13 g organinio junginio, kurio molekulin mas - 1 2 9 g/mol, susidar 8,9 g anglies(IV) oksido, 1,8 g vandens ir 7,2 g chloro. Sudarykite junginio formul, paraykite jo struktrin formul ir pavadinkite. 8,1 g C4H6 sureagavo su 6,72 litro (n.s.) vandenilio. Koks junginys susidar? Lydant vienprotons organins rgties natrio drusk su natrio armu isiskyr II,2 litro organinio junginio, kurio 1 litro (n.s.) mas 1,965 g. Koks susidar junginys? Koks jo tankis vandenilio atvilgiu? Kok jungin ir kiek gram jo gausime auktoje temperatroje su koncentruota sieros rgtimi kaitindami 0,5 litro butanolio (p = 0,8 g/cm 3 )? Oksiduojant 33,5 g benzeno homologo susidar 16,8 litro (n.s.) anglies(IV) oksido (n.s.). Koks benzeno homologas buvo oksiduotas? 14 g alkeno prisijung 32 g bromo. Pavadinkite alken.

993.

994.

995. 996.

997. 998. 999.

1000. 21 g alkeno sureagavo su 60 g bromo. Pavadinkite alken. 1001. Sureagavus 80 ml vienhidroksilinio alkoholio (p= 0,8 g/cm3) su natriu, isiskyr vandenilis, kurio uteko 22,4 litro eteno hidrinti. Koks tai alkoholis? 1002. Oksiduojant 18,5 g neinomo alkoholio susidar junginys, kuriam toliau reaguojant su sidabro(I) oksido amoniakiniu tirpalu isiskyr 54 g sidabro. Pavadinkite alkohol. 1003. I 46,25 g vienhidroksilinio alkoholio arminis metalas istumia 7 litrus vandenilio (n.s.). Koks tai alkoholis? Koks jo gar santykinis tankis oro atvilgiu? 1004. 0,2 mol alkoholio sureagavus su natriu, isiskyr 4,48 litro (n.s.) duj. 6,2 g io alkoholio sureagavus su druskos rgtimi, susidar 8,05 g organinio junginio, kurio molekulje yra 1 atomas deguonies ir 1 atomas chloro. Nustatykite alkoholio formul, paraykite jo struktrin formul. 1005. Sureagavus 18,5 g vienhidroksilinio alkoholio su arminiu metalu, isiskyr 2,8 litro vandenilio (n.s.). Nustatykite jo formul ir pavadinkite alkohol. 1006. Dehidratuojant 37 ml soiojo vienhidroksilinio alkoholio (p = 1,4 g/ cm3) gauta 39,2 g alkeno. Kokia alkoholio formul? 1007. Sureagavus 3,2 g alkoholio su 2,3 g natrio, isiskyr 1,12 litro vandenilio (n.s.). Koks tai alkoholis?

1008. Organinis junginys, sudarytas i C, H ir 0 . 2 0 0 ml (n.s.) jo gar sumaiius su 900 ml (n.s.) deguonies ir miin sudeginus, susidar 1,3 litro duj tris. Susikondensavus vandens garams duj liko 700 ml, o praleidus per armo tirpal - 100 ml. Koks organinis junginys sudegintas? 1009. Oksiduojant 23 g monokarboksirgties susidar 11,2 litro duj (n.s.). Kokia tai rgtis? 1010. Koks junginys ir kiek gram jo susidarys emoje temperatroje kaitinant 0,2 litro propanolio (p = 0,8 g/cm3) su koncentruota sieros rgtimi? 1011. Sureagavus 1,18 g neinomos karboksirgties su 0,46 g neinomo arminio metalo, isiskyr 224 ml vandenilio (n.s.). Rgties molin mas - 118 g/mol? Kokia rgtis ir koks metalas reagavo? 1012. Dujos isiskyrusios sudeginus 2,24 litro metano (n.s.), praleistos per 19,1 ml 32% natrio armo tirpalo (p = 1,35 g/cm3). Kokia druska ir kiek jos susidar? 1013. Soiojoje dikarboksirgtyje yra 54,2% deguonies. Kiek mililitr 15% natrio armo (p = 1,16 g/cm3) reiks 5 g rgties neutralizuoti, kad gautume rgij drusk? Paraykite rgties formul. 1014. 35 g triglicerido hidrolizei sunaudota 66,2 ml 20% natrio armo tirpalo (p = 1,22 g/cm3). Paraykite triglicerido formul. 1015. Dujos gautos sudeginus 2,36 g pirminio amino, praleistos per armo tirpal. Su armu nesureagavusi duj tris 448 ml (n.s.). Kokia amino formul?

HIDRATAI
1016. Asbeste yra 46,51% magnio oksido, 46,51% silicio oksido ir 6,98% vandens. Kokia hidrato formul? 1017. Minerale yra 69,23% magnio karbonato, 15,93% magnio hidroksido ir 14,8% vandens. Kokia hidrato formul? 1018. Mediagoje yra 9,8% magnio, 13% sieros, 26% deguonies ir 51,2% vandens. Kokia hidrato formul? 1019. Mediagoje yra 18,6% natrio, 25,8% sieros, 19,4% deguonies ir 36,2% vandens. Kokia hidrato formul? 1020. Kristalins sodos Na,CO, 2 0 sudtyje yra 62,94% vandens. Kokia hidrato formul? 1021. Kaitinant 48,3 g natrio sulfato hidrato susidar 21,3 g bevandens druskos. Kokia hidrato formul? 1022. Bario chlorido hidrate yra 14,8% vandens. Kokia hidrato formul? 1023. CuS0 4 wH20 yra 36% vandens. Kokia hidrato formul? 1024. Kokia magnio chlorido hidrato formul, jeigu bevanden dalis sudaro 63,63%. 1025. Tam tikras MgC0 3 , kiekis kaitintas tol, kol nustojo skirtis dujos. Dujas

praleidus per koncentruotos sieros rgties tirpal ir kalki vanden, sieros rgties tirpalo mas padidjo 1,8 g. Kalki vandenyje ikrito 1,97 g nuosd. Kokia hidrato formul ir pradin mas? 1026. I 2,47 g Mn(N0 3 ) 2 , susidar 1,55 g bevandens druskos. Kokia hidrato formul? 1027. Kaitinama 53,7 g Cr(III) sulfato hidrato mas sumajo 24,3 g. Kokia hidrato formul? 1028. Kaitinant 6,8 g indio(III) fluorido hidrato susidar 5,2 g bevandens druskos. Kokia hidrato formul? 1029. Kalio chromo alne yra 43,29% vandens, 17,43% kalio sulfato ir 39,28% chromo(III) sulfato. Kokia hidrato formul? 1030. Igarinus vanden i 215,25 g ZnS0 4 ,, susidar 135,75 g bevandens dniskos. Kokia hidrato formul? 1031. Igarinus vanden i 4,5 g MgS0 4 wH 2 0, susidar 2,4 g bevandens druskos. Kokia hidrato formul? 1032. Kristalinje sodoje yra 62,94% vandens. Kiek molekuli vandens tenka 1 moliui bevandens druskos jos hidrate Na,CO, wH 2 0? 1033. Kaitinant 25 g CuS0 4 , igaravo 9 g vandens. Kokia hidrato formul? 1034. Kaitinant 100 g CaCI, 6H 2 0 jo mas sumajo iki 67 g. Ar visas vanduo atskilo? Kiek gram vandens liko kristale? 1035. Nustatykite MgC, hidrato formul, jeigu inoma, kad igarinus i jo vanden likutis sudaro 63,63%. 1036. Igarinus vanden i natrio sulfito hidrato, jo mas sumajo perpus. Kokia hidrato formul? 1037. Ataldytoje praskiestoje azoto rgtyje itirpinta 0,48 g magnio. I gauto tirpalo isikristalizavo 5,12 g hidrato. Kokia hidrato formul? 1038. Pakaitinus 5,88 g kalcio chlorido hidrato, isiskyr 1,44 g vandens. Kokia hidrato formul? 1039. Azoto rgtyje itirpinta 1,98 g cinko hidroksido. I gauto tirpalo isikristalizavo 5,94 g hidrato. Kokia hidrato formul? 1040. Igarinus vanden i natrio sulfato hidrato, jo mas sumajo 47%. Kokia hidrato formul? 1041. Katinant 2,42 g vario nitrato hidrato jo mas sumajo 1,24 g. Kokia hidrato formul? 1042. Norint apsaugoti medien nuo puvimo ji mirkoma hidrato FeS0 4 7H 2 0 tirpale. Kuri hidrato FeS0 4 7H,0 mass dal (procentais) sudaro vanduo? Kokia mas ir vandens kiekis yra 556 g hidrato?

eft

1043. Pakaitinus 250 g hidrato MgS0 4 7H,0, jo mas sumajo iki 140 g. Kiek gram kristalizacinio vandens liko kristale? 1044. Kiek gram kristalizacinio vandens isiskirs ikaitinus: a) 8 g CuS0 4 - 5H,0; b) 4 g FeS0 4 7H,0; c) 500 g Na,C0 3 ,? 1045. Ikaitinus tam tikrCuS0 4 , kiek, gauta 16 g vario sulfato ir 9 g vandens. Kokia hidrato formul? 1046. Apskaiiuokite aliuminio oksido, silicio oksido ir vandens mass dal (procentais) kaoline ,, 2SiO, 2H,0. 1047. Mediagoje yra 20,7% geleies, 39,37% chloro ir 39,93% vandens. Kokia hidrato formul? 1048. Moro druskoje yra 33,67% amonio sulfato, 38,77% geleies(II) sulfato ir 27,56% vandens. Kokia hidrato formul? 1049. Apskaiiuokite Glauberio druskos Na,S0 4 1 , elementin sudt mass %. 1050. Apskaiiuokite kizerito MgS0 4 H , 0 elementin sudt mass %. 1051. Kokia vandens mass dalis (procentais) yra biofite MgCl 2 6H 2 0? 1052. Kokia kalio chlorido mass dalis (procentais) yra karnalite KC1 MgCl, 6H,0? 1053. Darovs nuo lig suklj apsaugomos jas purkiant CuS0 4 5 H , 0 tirpalu. Koki mass dal (procentais) sudaro vanduo hidrate CuS0 4 5H,0? Kiek gram ir moli vandens yra 0,5 kg hidrato? 1054. Saldomasis miinys gaunamas i 58,8% hidrato CaCl 2 6H 2 0 ir 41,2% sniego. Koki mass dal (procentais) hidrate sudaro CaCl,? Kiek gram ir moli CaCl, yra 657 g hidrato? 1055. Kristalin soda Na, CO, , naudojama popieriaus gamyboje. Koki mass dal (procentais) sudaro Na 2 C0 3 hidrate? Kiek gram ir moli Na,C0 3 yra 858 g hidrato? 1056. Gipsas C a S 0 4 2 H , 0 naudojamas statybose. Koki hidrato mass dal (procentais) sudaro CaS0 4 hidrate? Kiek gram ir moli CaS0 4 yra 544 g hidrato? 1057. 30 g hidrato BaCl, 2 H , 0 itirpinta 1 litre vandens. Kokia BaCl, mass dalis (procentais) tirpale? 1058. 50 g hidrato CaCl 2 6 H , 0 itirpinta 1 kg vandens. Kokia CaCl, mass dalis (procentais) tirpale? 1059. 21,9 g hidrato CaCl, 6 H , 0 itirpinta 100 g vandens. Kokia CaCL, mass dalis (procentais) tirpale? 1060. 41 ,7 g hidrato FeS0 4 10H2O itirpinta 750 g vandens. Kokia FeS0 4 mass dalis (procentais) tirpale? 1061 . 240 g hidrato Na,S0 4 , itirpinta 760 ml vandens. Kokia Na,S0 4 mass dalis (procentais) tirpale?

d r f
1062. 3,5 g hidrato FeS0 4 7H 2 0 itirpinta 40 g vandens. Kokia FeS0 4 mass dalis (procentais) tirpale? 1063. 50 g hidrato CuS0 4 5 H , 0 itirpinta 150 g vandens. Kokia CuS0 4 mass dalis (procentais) tirpale? 1064. 25 g hidrato CuS0 4 5 H , 0 itirpinta 1 litre vandens. Kokia CuS0 4 mass dalis (procentais) tirpale? 1065. 32,2 g hidrato Na,CO, 10H2O itirpinta 500 g vandens. Kokia natrio karbonato mass dalis (procentais) tirpale? 1066. I 54 g hidrato Na 2 CO, 10H 2 0 reikia paruoti tirpal, kuriame Na,CO, mass dalis bt 10%. Kiek mililitr vandens reiks paimti? 1067. I 100 g hidrato MgS0 4 7H 2 0 reikia paruoti tirpal kuriame MgS0 4 mass dalis bt 5%. Kiek mililitr vandens reiks paimti? 1068. I 25 g hidrato CuS0 4 5H 2 0 reikia paruoti tirpal, kuriame CuS0 4 mass dalis bt 8%. Kiek mililitr vandens reiks paimti? 1069. I 244 g hidrato BaC, 2H 2 0 reikia paruoti tirpal kuriame BaC, mass dalis bt 25%. Kiek mililitr vandens reiks paimti? 1070. I 219 g hidrato CaCl, 6H 2 0 reikia paruoti tirpal kuriame CaCl 2 mass dalis bt 15%. Kiek mililitr vandens reiks paimti? 1071. Koki mas hidrato MgS0 4 6 , 0 reikia itirpinti 186 ml vandens, kad MgS0 4 mass dalis tirpale bt 20%? 1072. Koki mas hidrato CuS0 4 5H 2 0 reikia itirpinti 270 ml vandens, kad CuS0 4 mass dalis tirpale bt 10%? 1073. Koki mas hidrato Na 2 S0 4 1 , reikia itirpinti 800 g vandens, kad Na 2 S0 4 mass dalis tirpale bt 10%? 1074. Koki mas hidrato BaCl 2 2 H , 0 reikia itirpinti 0,5 litro vandens, kad B a C mass dalis tirpale bt 25%? 1075. Kokimas hidrato CaC 6H 2 0 reikia itirpinti 400 g vandens, kad CaCl, mass dalis tirpale bt 15%? 1076. Kokimas hidrato Cu(NO,), 3H,0 reikia itirpinti 250 g vandens, kad Cu(N0 3 ) 2 mass dalis tirpale bt 5%? 1077. Kokios mass hidrato CuS0 4 5 H , 0 ir vandens reiks tokiems CuS0 4 tirpalams paruoti: a) 400 g 0,2%; b) 500 g 8%; c) 400 g 5%? 1078. Kokios mass hidrato CaCl, 6 H , 0 ir vandens reiks 200 g 5% CaCl, tirpalui paruoti? 1079. Kokios mass hidrato FeS0 4 7 H , 0 ir vandens reiks 5 kg 5 % FeS0 4 tirpalui paruoti?

1080. Kokios mass hidrato Na,C0 3 10H 2 0 ir vandens reiks 250 g 20% Na 2 C0 3 tirpalui paruoti? 1081. Kokios mass hidrato Cu(N0 3 ) 2 3 H , 0 ir vandens reiks 200 g 10% Cu(N0 3 ) 2 tirpalui paruoti? 1082. Itirpinus vandenyje tam tikr hidrato CuS0 4 5 H , 0 mas, gauta 300 g 5% tirpalo. Kiek gram CuS0 4 5 H , 0 tirpinta? 1083. Kiek gram hidrato CuBr2 4H 2 0 reikia pridti 351 g 1,61% CuBr, tirpalo, kad mediagos mass dalis tirpale bt 10,68%? 1084. Kiek gram vandens reikia, kad itirpt 143 g hidrato Na,C0 3 10H 2 0 irNa,C0 3 mass dalis tirpale bt 21,2%? 1085. Kokioje masje 5% Na 2 C0 3 tirpalo reikia itirpinti 100 g hidrato Na 2 C0 3 1 ,, kad Na 2 C0 3 mass dalis tirpale bt 15%? 1086. Hidrato FeS0 4 wH,0 sudtyje yra 45,33% kristalizacinio vandens. Kokia hidrato formul? Kiek gram hidrato ir vandens reiks paimti norint paruoti 75 g 10% io tirpalo? 1087. 20 g hidrato CaCl 2 , itirpinus 131 g vandens, gautas tirpalas, kuriame druskos mass dalis yra 10%. Kokia hidrato formul? 1088. Igarinus vanden i natrio sulfato tirpalo, isikristalizuoja hidratas Na 2 S0 4 10H2O. Kiek gram hidrato galima gauti i 200 ml 15% Na 2 S0 4 tirpalo, kurio p = 1,14 g/cm3? 1089. Kiek gram hidrato Na 2 S0 4 , reikia pridti 50 ml 5% Na,S0 4 tirpal (p = 1,1 g/ cm3), kad Na,S0 4 mass dalis tirpale bt 10%? 1090. Kiek gram hidrato CaC, 6 H , 0 ir vandens reiks paimti, jei norima paruoti 150 cm 3 16% CaCl, tirpal, kurio p = 1,14 g/cm3? 1091. Kiek gram hidrato BaCl2 2H 2 0 ir vandens reiks paimti 220 ml 5% BaCl, tirpalui, kurio p = 1,2 g/cm3, paruoti? 1092. Kiek gram hidrato Na 2 S0 4 10H2O ir vandens reiks paimti, kad gautsi 0,5 litro 10% Na 2 S0 4 tirpalo, kurio p = 1,065 g/cm3? 1093. Kiek gram hidrato FeS0 4 7H 2 0 galima gauti i 1 litro 12% FeS0 4 tirpalo, kurio p =1,122 g/cm3? 1094. Kiek mililitr 10% NaOH (p = 1,11 g/cm 3 ) turi sureaguoti su 0,6458 g CuCl2 2H 2 0, kad susidaryt Cu(OH) 2 ? 1095. Kiek g Na,S0 4 1 , reikia berti 100 ml 8% Na 2 S0 4 tirpalo (p = 1,07 g/cm3), kad mass dalis tirpale padvigubt? 1096. Igarinus vanden i CuS0 4 tirpalo, isikristalizavo hidratas CuS0 4 5H,0. Kiek hidrato gram galima gauti i 0,5 litro 20% C u S 0 4 tirpalo, kurio p = 1,14 g/cm3?

cflST
1097. Igarinus v a n d e n i natrio sulfato tirpalo, isikristalizuoja hidratas Na,S0 4 10H2O. Kiek gram hidrato galima gauti i 200 ml 15% Na 2 S0 4 tirpalo, kurio p = 1,14 g/cm3? 1098. Kokios mass hidrato CuS0 4 5H 2 0 reiks 5 litrams 8% vario(II) sulfato tirpalo, kurio p = 1,084 g/cm3, pagaminti? 1099. Kiek gram hidrato FeS0 4 7H 2 0 reiks 1 litrui 12% geleies(II) sulfato tirpalo, kurio p = 1,122 g/cm3, pagaminti? 1100. vanden, pargtint sieros rgtimi, berta 208,5 mg hidrato FeS0 4 ,. iuo tirpalu galima iblukinti 7,5 ml 0,02 mol/1 KMn0 4 tirpalo. Apskaiiuokite, kiek moli kristalizacinio vandens yra hidrate? 1101. 5 g hidrato CaCl 2 6 H 2 0 itirpinus 6 g vandens, gautas tirpalas, kurio p = 1,08 g/cm3. Kokia gauto tirpalo molin koncentracija? 1102. Koks tris 3 mol/1 sieros rgties tirpalo sureagavo su geleimi, jeigu susidar tirpalas, kuriame 27,8 g hidrato FeS0 4 7H,0? 1103. Kokimas sieros rgties ir vandens reikia pilti 200 g Al(OH) 3 , kad gautume hidrat A(S0 4 ) 3 18H 2 0? 1104. Kokios mass cinko oksido reikia norint gauti 28,7 g hidrato ZnS0 4 7H 2 0? Cinko oksidas veikiamas sieros rgtimi, po to gautas tirpalas garinamas. 1105. vario(II) sulfato tirpal pylus natrio armo tirpalo susidar nuosdos. Ikaitintos jos svr 0,824 g. Kiek gram hidrato CuS0 4 5H 2 0 buvo tirpale? 1106. 500 g vario sulfato hidrato CuS0 4 5H 2 0 yra 5% priemai. Kuri mass dal (procentais) sudaro varis? 1107. 618 g geleies sulfato hidrato FeS0 4 7H 2 0 turi 10% priemai. Kurimass dal (procentais) sudaro geleis? 1108. 976 g bario chlorido hidrato BaC 2 H , 0 yra 25% priemai. Kurimass dal (procentais) sudaro baris? 1109. 329 g natrio karbonato hidrato Na 2 C0 3 , yra 15% priemai. Kurimass dal (procentais) sudaro natris?

MINERALINS TROS
1110. Mediaga sudaryta i 27% natrio, 16,47% azoto ir 56,53% deguonies. Kokia mediagos formul ir kaip vadinasi ios tros? 1111. 10 litr vandens pilta 50 g natrio nitrato. Kokia i tr mass dalis (procentais) gautame tirpale? 1112. 500 g 0,5% natrio nitrato tirpalo berta dar 50 g natrio nitrato. Kokia i tr mass dalis (procentais) gautame tirpale?

1113. 600 g 10% natrio nitrato tirpalo pilta 300 g vandens. Kokia i tr mass dalis (procentais) gautame tirpale? 1114. Sumaiyta 250 g 25% ir 150 g 15% natrio nitrato tirpalai. Kokia i tr mass dalis (procentais) gautame tirpale? 1115. Apskaiiuokite natrio nitrato tr maistingum (azoto mass dal % trose). 1116. Kuri tr yra didesnis maistingumas: karbamido (NH,) 2 CO ar amonio nitrato NH4NO3? 1117. Kokios mass amonio salietros reiks norint patrti 25 ha plot jeigu 1 ha reikia 45 kg azoto? 1118. Kokioje masje amonio salietros yra tiek azoto, kiek jo yra 10,1 g kalio salietros? 1119. Amonio sulfate azotas sudaro 20%. Kiek i tr reikia 1 ha bulvi patrti, jeigu trimo norma - 0,11 azoto 1 ha? 1120. Amonio nitrate azotas sudaro 35%. Kiek i tr reikia 1 ha kopst patrti, jeigu trimo norma - 0,3 t azoto 1 ha? 1121. Norint patrti vien vaismed reikia 130 g amonio nitrato, turinio 33% azoto. Kokios mass amonio sulfato reiks, kad vaismedis gaut reikiam azoto kiek? 1122. Kokioje masje natrio nitrato yra tokia pati azoto mas kaip 30 g kalio nitrato? 1123. Kalio cianamidas CaCN 2 yra labai vertinga tra, gaunama veikiant azotu ikaitint kalcio karbid: CaC2 + N, > CaCN2 + C. Kokios mass kalcio karbido, turinio 4% priemai, reiks 160 g CaCN2 gauti? 1124. Karbamidas (NH,)2CO gaunamas, veikiant amoniakanglies(IV) oksidu dideliame slgyje ir ildant: 2NH 3 + C0 2 (NH2)2CO + ,. Kok tr amoniako (n.s.) reiks sunaudoti norint gauti 100 g karbamido? 1125. Natrio karbonat paveikus azoto rgtimi, gaunama natrio salietra. Kokios mass NaN0 3 reiks 25 g natrio salietros gauti, jei jo ieiga yra 90%? 1126. Kiek litr amoniako (n.s.) ir kokios mass 30% azoto rgties tirpalo reiks 500 g amonio salietros pagaminti? Gamybos nuostoliai sudaro 2%. 1127. Kokidrusk ir kiekjos galima gauti praleidus 100 m3 kokso duj, turini 15% amoniako, per 10 litr 78% sieros rgties tirpalo (p = 1,704 g/cm3)? 1128. Kiek amonio nitrato gali pakeisti 30 g mlo, jeigu jame yra 0,5% azoto, o amonio nitrate - 35% azoto? 1129. Kiek litr azoto(lV) oksido susidarys sudegus 200 litr (n.s.) amoniako, jeigu ieiga yra 85%? 1130. Kiek amonio salietros, kurios grynumas 98%, reikia 15 ha kviei patrti, jeigu 1 ha reikia 50 kg azoto? 1131. Kad 1 ha kvieigerai udert, iam pasli plotui per vien sezon vidutinikai

reikia 75kg azoto. Apie 20% azoto patenka dirv i aplinkos. Likus kiek ios mediagos turi berti kininkas tr pavidalu. Kiek amonio nitrato reikia berti dirv kad joje bt pakankamai azoto? 1132. 30 ha kopst iberta 3 tonos amonio nitrato. Kiek azoto teko 1 ha ems? Kokia amonio sulfato mas turs tok pat azoto kiek? 1133. kininkas norjo nusipirkti 50 t amonio nitrato, taiau teko pirkti karbamid kuriame maistingojo elemento buvo tiek pat kiek amonio nitrate. Kiek ton karbamido nusipirko kininkas? 1134. 1 ha augal patrti sunaudojama 65 kg amonio nitrato. Kiek kilogram karbamido reiks norint juo pakeisti amonio nitrat? 1135. Amoniakinis vanduo, naudojamas augalams trti, turi 20% mass dali amoniako. Kokios vandens mass ir kokio trio (n.s.) amoniako reiks 20 litr amoniakinio vandens (p = 0,923 g/c m1) paruoti? 1136. Amoniakinis vanduo gaunamas i angli koksavimo duj. Anglys turi 2% azoto. Kokioje masje NH 4 NO, bt tiek pat azoto kiek amoniakiniame vandenyje, gautame ikoksuojant 1001 angli? 1137. Mediaga sudaryta i 38,7% kalcio, 20% fosforo ir 41,3% deguonies. Apskaiiuokite mediagos formul. 1138. Apskaiiuokite maistingojo elemento mass dal Ca 3 (P0 4 ) 2 , perskaiiavus P 2 0 5 . 1139. Kuri tr didesnis maistingumas (perskaiiavus 0 5 ): Ca(H 2 P0 4 ) 2 ar ,,,?
4 2 4

1140. Kiek kilogram paprastojo superfosfato galima gauti i 500 kg fosforito, turinio 75% Ca 3 (P0 4 ) 2 ? 1141. 200 kg mlo turi tiek pat fosforo (perskaiiavus P 2 0 5 ), kiek 2,5 kg paprastojo superfosfato. Kokia mas 100% fosforo rgties atitiks 1000 kg mlo (perskaiiavus P 2 O s )? 1142. Paraykite reakcij lygtis: 1) fluorapatito su sieros rgtimi; 2) vandenilio fluorido su silicio dioksidu (smliu). Miesto, kuriame veikia fosforo tr gamykla, nam lang stiklai m blankti. Paaikinkite, kodl? 1143. Per 4,9 g fosforo rgties praleista 1,12 litro (n.s.) amoniako. Kokia druska ir kiek gram jos susidar? 1144. Kiek reiks fosforito, turinio 60% Ca,(P0 4 ) 3 ,11 gryno dvigubojo superfosfato gauti? 1145. 1 ha runkeli patrti pirm kart reikia 20 kg azoto, 25 kg P,0 5 , 20 kg K^O. Kiek amonio nitrato, kalcio vandenilio fosfato ir kalio sulfato reiks 10 ha runkeli patrti? 1146. Kiek kalcio divandenilio fosfato galima gauti i 500 t fosforito, turinio 65% kalcio fosfato, jei gamybos nuostoliai sudaro 2%?

SSb
1147. Kokioje masje kalcio vandenilio fosfato yra tiek fosforo, kiek jo yra 1 kg NH 4 H 2 P0 4 irlkg(NH 4 ) 2 HP0 4 ? 1148. Kodl superfosfato negalima maiyti su gesintomis kalkmis? Paaikinkite paraydami reakcijos lygt. 1149. Kokia mas precipitato (CaHP0 4 ) duoda dirvai tiek pat fosforo, kiek jo yra 200 kg fosforitmili, turini 77,5% Ca 3 (P0 4 ) 2 ? 1150. Vienam vaismediui patrti reikia 300 g fosforo(V) oksido. Kiek paprastojo superfosfato reikia, jei vaismedis sisavina 18% P 2 0 5 , esanio superfosfate? 1151. 1 ha iberta 50 kg fosforitmili. Kokia mas P 2 0 5 teko augalams, jeigu jie sisavino 16% P,0 5 , esanio fosforitmiliuose? 1152. 100 ha iberta 4001 paprastojo superfosfato. Kokia mas P 2 0 5 teko augalams, jeigu jie sisavino 18% P 2 0 5 , esanio superfosfate? 1153. Kokia mas P 2 0 5 yra 101 fosforito, turinio 40% priemai? 1154. Koki mas 50% fosforo rgties tirpalo galima gauti i 11 fosforito, turinio 70% kalcio fosfato? 1155. Kiek paprastojo superfosfato gali pakeisti 10 kg mlo, jeigu jame yra 0,25% P 2 0 5 , o superfosfate - 18% P 2 0 5 ? 1156. I 49 kg fosforo rgties pagamintas precipitatas (CaHP0 4 2 H , 0 ) . Kiek tam tikslui reiks kalcio hidroksido, turinio 2% priemai? 1157. Kiek reikia kalcio fosfato ir 80% fosforo rgties tirpalo norint gauti 3 tonas dvigubojo superfosfato, jeigu ieiga 98%? 1158. Kaulamiliuose yra 30% P2Os, 38% CaO. Kokia mass dalis (procentais) Ca 3 (P0 4 ) 2 ir CaC0 3 yra kaulamiliuose? 1159. Mediagoje yra 44,83% kalio, 18,39% sieros ir 36,78% deguonies. Kokia tr formul? 1160. Apskaiiuokite maistingojo elemento mass dal (procentais) K 2 S0 4 , perskaiiavus K 2 0. 1161. 5 0 0 g vandens berta 25 g kalio chlorido. Kokia i tr mass dalis (procentais) tirpale? 1162. 250 g 4% kalio chlorido tirpalo berta 10 g kalio chlorido. Kokia tr mass dalis (procentais) gautame tirpale? 1163. 600 g 6% kalio chlorido tirpalo pilta 200 g vandens. Kokia tr mass dalis (procentais) gautame tirpale? 1164. 500 ml 0,1 mol/1 kalio chlorido tirpalo berta 20 g kalio chlorido. Kokia gauto tirpalo molin koncentracija?

1165. Sumaiyta 250 g 5% ir 450 g 3% kalio sulfato tirpalai. Kokia tr mass dalis (procentais) gautame tirpale? 1166. Kokios mass kalio sulfato reiks 20 ha plotui patrti, jeigu 1 ha reikia 150 kg kalio tr (perskaiiavus K 2 0)? 1167. Kokioje masje kalio chlorido yra tiek pat kalio, kaip ir 5 mol kalio sulfato? 1168. Kiek g salietros NaNO, ir ml vandens reiks, norint paruoti 1000 g 0,2 % tirpalo, tinkamo kambarini gli trimui? 1169. 1 ha darovi patrta kompleksinmis tromis, turiniomis 18 kg azoto, 25 kg fosforo(V) oksido ir 20 kg kalio oksido. Kokimas natrio nitrato, superfosfato, turinio 33% Ca(H 2 P0 4 ) 2 , ir silvinito, turinio 35% kalio oksido, reiks ioms kompleksinms troms pagaminti?

ELEKTROLIZE
1170. Kiek sidabro isiskirs ant katodo per 15 min. elektrolizuojant sidabro nitrato tirpal 8 A stiprio elektros srove? 1171. Koks tris chloro (n.s.) isiskirs prie anodo 30 min. elektrolizuojant valgomosios druskos tirpal 10 A stiprio elektros srove? 1172. Koks tris deguonies (n.s.) isiskirs prie anodo vien valand elektrolizuojant vario sulfato tirpal 5 A stiprio elektros srove? 1173. Apskaiiuokite elektros krv (kulonais), reikaling 11 vario gauti i vario sulfato? 1174. Per kiek laiko i geleies(II) sulfato tirpalo isiskirs 2,8 g geleies, jeigu per j leidiama 5 A stiprio elektros srov? 1175. Kiek laiko reikia leisti 5,36 A stiprio elektros srov per vario(II) sulfato tirpal kad ant katodo isiskirt 6,4 g vario? 1176. Elektrolizuojant metalo(II) chlorido tirpal ant anodo isiskyr 560 ml duj (n.s.), o ant katodo - 1,6 g metalo. Koks tai metalas? 1177. Elektrolizuojant alavo(II) chlorido tirpal ant anodo isiskyr 4,48 litro chloro (n.s.). Kokia mediaga ir kiek jos isiskyr ant katodo? 1178. Elektrolizuojant vanden isiskyr 750 ml deguonies (n.s.). Kiek gram vandens suskilo ir koks vandenilio tris (n. s.) susidar? 1179. Elektrolizuojant vario(II) chlorido lydal ant katodo isiskyr 1,6 g Cu. Koks chloro tris (n.s.) isiskyr ant anodo? 1180. Elektrolizuojant gyvsidabrio(II) chlorido tirpal ant katodo isiskyr 3 ml (p = 13,6 g/cm 3 ) gyvsidabrio. Koks chloro tris (n.s.) isiskyr ant anodo? 1181. Elektrolizuojant 200 g NaCl tirpalo ant katodo isiskyr 0,224 litro vandenilio (n.s.). Kiek gram 5 % druskos rgties neutralizuos susidarius tirpal?

ft

1182. Elektrolizuojant KC1 tirpal ant katodo isiskyr 2,24 litro duj (n.s.). Kokia susidariusio kalio hidroksido mas tirpale? 1183. Elektrolizuojant 2 litrus 20% natrio chlorido tirpalo (p = 1,15 g/cm 3 ) isiskyr 33,6 litro duj (n.s.). Kokia susidariusio natrio armo mas tirpale? 1184. Elektrolizuojant kalio chlorido tirpal susidar 11,2 g kalio armo. Kokia vandens mas isiskyr sudeginus gaut vandenil (n.s.)?

1185. Elektrolizuojant vario(II) sulfato tirpal susidar rgtis, kurios neutralizavimui sunaudota 16 ml 6% kalio armo tirpalo (p = 1,05 g/cm 3 ). Kokia isiskyrusio vario mas ant katodo? 1186. Kiek gram vino ir kiek litr deguonies (n.s.) galima gauti elektrolizuojant 60 g 15% vino nitrato tirpalo? 1187. Elektrolizuojant mangano(II) sulfato tirpal isiskyr 16,8 litro deguonies (n.s.). Kokimas mangano gausime, jeigu jo ieiga 84%? 1188. Elektrolizuojant kalio chlorido tirpal susidar 200 g 2,8% kalio armo tirpalo. Koks chloro tris isiskyr (n.s.)? 1189. Elektrolizuojant 200 g 11,9% kalio bromido tirpalo isiskyr 1,6 g bromo. Apskaiiuokite kalio bromido mass dal tirpale (procentais) po elektrolizs. 1190. 400 g vandens itirpinta 46,8 g natrio chlorido. Elektrolizuojant gaut tirpal susidar 2,24 litro chloro (n.s.). Apskaiiuokite NaCl mass dal (procentais) tirpale po elektrolizs. 1191. Elektrolizuojant kalio armo tirpal ant katodo isiskyr 11,2 litro vandenilio (n.s.). Koks tris deguonies (n.s.) isiskyr ant anodo? 1192. Elektrolizuojant sidabro nitrato tirpal ant anodo isiskyr 12 g deguonies (n.s.). Kokia nusdusio sidabro mas? 1193. I elektrolizuojamo aliuminio oksido lydalo isiskyrs deguonis (n.s.) oksidavo grafitin elektrod iki anglies(IV) oksido. Kokia susidariusio aliuminio mas, jeigu ant anodo isiskyr 67,2 litro duj (n.s.)? 1194. Elektrolizuojant natrio chlorido vandenin tirpal isiskyr vandenilio ir chloro dujos. Kiek litr 18% natrio armo tirpalo (p = 1,132 g/cm 3 ) sunaudota 1 kg 30% druskos rgties tirpalui, pagamintam i i duj, neutralizuoti? 1195. Elektrolizuojant natrio armo tirpaljo mas sumajo 900 g. Po elektrolizs liko 50 g 24% natrio armo tirpalo. Apskaiiuokite natrio armo mass dal (procentais) pradiniame tirpale.

VANDENS JONIZACIJA, pH
1196. Apskaiiuokite OH jon koncentracij jeigu tirpale H+ jon koncentracija yra: a) 1 10-4 mol/1; b) 2 10^ mol/1; c) 3,5 10'5 mol/1; d) 6 10"3 mol/1.

1197. Apskaiiuokite H+ jon koncentracij, jeigu tirpale OH koncentracija yra: a) 1 104 mol/1; b) 7,4 10~6 mol/1. 1198. Apskaiiuokite vis jon, esani 0,5 mol/1 HBr tirpale, koncentracijas. 1199. Apskaiiuokite tirpalo vandenilio jon rodikl pH, jei OH jon koncentracija yra 4,6 10-4 mol/1. 1200. Apskaiiuokite tirpalo pH, jeigu H+ jon koncentracija yra: a) 10"5 mol/1; b) 10 2 mol/1; c) 2 10 ? mol/1; d) 3 1() 2 mol/1; e) 0,25 mol/1; 0 0,3 mol/1. 1201. Apskaiiuokite 0,5 mol/1 koncentracijos druskos rgties tirpalo vandenilio jon rodikl pH. 1202. 8% druskos rgties tirpalo (p = 1,04 g/cm 3 ) disocijacijos laipsnis 73%. Apskaiiuokite rgties vandenilio jon koncentracij (mol/1). 1203. Apskaiiuokite 0,2 mol/1 koncentracijos azoto rgties tirpalo vandenilio jon rodikl pH. 1204. Kaip pasikeis 0,2 mol/1 druskos rgties tirpalo ir 0,2 mol/1 etano rgties tirpalo vandenilio jon rodiklis pH tirpal sukoncentravus 2 kartus? 1205. Apskaiiuokite tirpalo vandenilio jon rodikl pH, jeigu 1 litre io tirpalo yra 0,1 g natrio armo. 1206. Apskaiiuokite tirpal, kuri pH = 1,6, pH = 10,5 ir pH = 6,2, H+ ir OH jon koncentracijas. 1207. Kiek kart H + j o n koncentracija didesn kraujuje (pH = 7,36) negu nugaros smegen skystyje (pH = 7,53)? 1208. Ar pasikeis vandenilio sulfido rgties disocijacijos laipsnis, jei j pilsime sieros rgties? 1209. Natrio armo tirpalo vandenilio jon rodiklis pH = 9. Apskaiiuokite tirpalo molin koncentracij. 1210. var vanden pripylus rgties, tirpalo vandenilio jon rodiklis pH tapo lygus 4. Apskaiiuokite OH jon koncentracij tirpale. 1211. Buitinse nuotekose leistina sieros rgties koncentracija yra 30 mg/l. Apskaiiuokite tokio tirpalo (p = 1 g/cm 3 ) vandenilio jon rodiklpH. 1212. Nuotekose leistina azoto rgties koncentracija yra 35 mg/l. Apskaiiuokite tokio tirpalo (p 1 g/cm 3 ) vandenilio jon rodiklpH. 1213. Apskaiiuokite vandenilio jon koncentracij amoniako tirpale, kurio molin koncentracija c = 1,5 mol/1, disociacijos konstanta =1,7-10 5 1214. Apskaiiuokite vandenilio jon koncentracijsieros rgties tirpale, kurio molin koncentracija c = 0,25 mol/1, disociacijos konstanta A"r = 1 , 2 1 0 2

1215. Apskaiiuokite vandenilio jon koncentracij ortofosforo rgties tirpale, kurio molin koncentracija c = 0,5 mol/ disociacijos konstanta = 7,5 10 3

CHEMINI REAKCIJ GREITIS


1216. Pradins mediag koncentracijos reakcijoje KC1 + H,SO, - KHS0 4 + HC1 buvo: c(KCl) = 2 mol/1; c(H 2 S0 4 ) = 3 mol/1. Apskaiiuokite vis mediag koncentracijas po 18 s, jeigu c(H 2 S0 4 ) liko 1,5 mol/1. Koks vidutinis reakcijos greitis? Kokia reakcijos greiio konstanta? 1217. Kaip pasikeis azoto(IV) oksido susidarymo greitis vykstant iai reakcijai 2NO + 0 2 > 2 N 0 2 slg sistemoje padidinus 3 kartus? 1218. Pradins mediag koncentracijos reakcijoje 4HC1 + O, > 2PO + 2C1, buvo: c(HCl) = 2 mol/1; c(0 2 )= 3 mol/1. Apskaiiuokite vis mediag koncentracijas po 10 s, jeigu c(HCl) liko 1 mol/1. Koks vidutinis reakcijos greitis skaiiuojant pagal A C (0 2 )? Kokia reakcijos greiio konstanta? 1219. Reakcijos greiio temperatrinis koeficientas yra 1,5. Kiek kart padids reakcijos greitis paklus temperatr 30 C? 1220. Esant 0 C temperatrai reakcijos greitis yra 1 mol/ 1-s. Koks reakcijos greitis esant 30C temperatrai, jeigu reakcijos greiio temperatrinis koeficientas 3. 1221. Koks bus reakcijos greitis paklus temperatr iki 100 C, jeigu esant 80 C reakcijos greitis 0,5 mol/l-s, o reakcijos greiio temperatrinis koeficientas - 3? 1222. Kiek kart padids reakcijos greitis paklus temperatr nuo 0 iki 40 C (temperatrinis reakcijos greiio koeficientas yra 3)? 1223. Kiek reikia padidinti reakcijos temperatr, kad greitis padidt 27 kartus (temperatrinis reakcijos greiio koeficientas yra 3)? 1224. Kaip pasikeis reakcijos 2A + B, > 2AB greitis padidinus slg 2 kartus? 1225. Kaip pasikeis reakcijos H 2 +1, > 2HI greitis padidinus reagent kiek 2 kartus (tris nesikeis)? 1226. Kiek kart padids reakcijos H2 +1, 2HI greitis paklus temperatr nuo 20 C iki 170 C, jeigu keliant temperatr kas 25 C greitis padidja 3 kartus? 1227. Kaip pasikeis reakcijos Na 2 S,0, + H 2 S0 4 Na 2 S0 4 + S 0 2 + H 2 0 + S greitis praskiedus pradin mediag miin 2 kartus? 1228. Kiek kart reikia padidinti slg, kad reakcijos 2NO + 0 2 1000 kart? 2NO, greitis padidt

1229. 2 litr inde sumaiius 4,5 mol A duj (n.s.) ir 3 mol B duj (n.s.) vyko reakcija A+B > C. Po 20 sekundi susidar 2 mol C duj (n.s.). Koks vidutinis reakcijos greitis?

1230. Vykstant reakcijai A + B C mediag A ir B pradins koncentracijos yra 0,5 mol/1. Po 2 sekundi mediag koncentracijos sumajo po 0,001 mol/1. Apskaiiuokite reakcijos greiio konstant. 1231. Vykstant reakcijai 2A+ B C pradin A mediagos koncentracija yra 1 ,6 mol/1, B - 0,8 mol/1, reakcijos greiio konstanta - 0,9. Apskaiiuokite reakcijos greit pradiniu momentu ir tada, kai A mediagos koncentracija sumajo 0,2 mol/1. 1232. Vykstant reakcijai CH 3 COOH + C 2 H 5 OH CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 0 pradin etano rgties ir etanolio koncentracija buvo 0,1 mol/1. Po tam tikro laiko etano rgties koncentracija sumajo iki 0,04 mol/1. Kiek kart sumas reakcijos greitis? 1233. Po 15 sekundi reakcijos 4A + 5B > 2C mediag koncentracijos buvo c(A) = 2 mol/1; c(B) = 2 mol/1; c(C) = 0,6 mol/1. Apskaiiuokite pradini mediag koncentracijas. Koks vidutinis reakcijos greitis skaiiuojant pagal Ac(A)? 1234. Vyksta reakcija 2NO + C, > 2NOC1. Kaip pasikeis tiesioginis reakcijos greitis padidinus: a) NO koncentracij2 kartus; b) Cl2 koncentracij2 kartus; c) slg2 kartus? 1235. Kaip pasikeis reakcijos A2 + 2B H> 2AB greitis, padidinus slg 6 kartus? 1236. Po 12 sekundi reakcijos 3A + B 2C + D mediag koncentracijos buvo c(A) = 1 mol/1, c(B) = 0,5 mol/1, c(C) = 0,2 mol/1. Apskaiiuokite pradini mediag koncentracijas. Koks vidutinis reakcijos greitis pagal Ac(A)? 1237. ReakcijosA+2B -> AB 2 greiio konstanta yra 2 10 3 1 /mols: a) koks reakcijos greitis pradiniu momentu, jeigu A ir B mediag koncentracijos yra po 0,4 mol/1; b) koks yra reakcijos greitis, jei iki io momento susidar 0,1 mol/1 AB2 mediagos? 1238. 2 litr ind leista vandenilio duj ir jodo gar. Po 25 s jodo sumajo 2 moliais. Apskaiiuokite reakcijos greit. 1239. Reaguojant 0,4 mol/1 forforo rgties tirpalui su amoniaku susidar amonio divandenilio fosfatas. Pradinis reakcijos greitis 4 10 3 mol-l/s. Apskaiiuokite ios reakcijos greiio konstant.

CHEMIN PUSIAUSVYRA
1240. Pradiniu momentu inde buvo: c(N2) = 0,05 mol/1, c(0 2 ) = 0,04 mol/1. Nusistovjus pusiausvyrai reakcijoje N, + 0 2 < = * 2NO, c(NO) = 0,05 mol/1. Apskaiiuokite mediag pusiausvirsias koncentracijas ir reakcijos pusiausvyros konstant K. kuri pus bus pasislinkusi pusiausvyra? 1241. Pradiniu momentu inde buvo: c(N2) = 0,8 mol/1, c(H2) = 1,5 mol/1. Nusistovjus pusiausvyrai reakcijoje N 2 + 3H2 ^ 2NH 3 , c(N,) = 0,5 mol/1. Apskaiiuokite

<ab

mediag pusiausvirsias koncentracijas ir reakcijos pusiausvyros konstant K. \ kuri pus bus pasislinkusi pusiausvyra? Indo tris pastovus.

1242. Pusiausvirajame miinyje 4NH 3 + 5 0 , 4 N 0 + 6 H , 0 mediag koncentracijos buvo: C(NH3) = 0,009 mol/1, c(0,) = 0,02 mol/1, c (NO) = 0,003 mol/1. Apskaiiuokite pradines NH 3 ir O, koncentracijas. Indo tris pastovus. 1243. Pusiausvirajame miinyje C0 2 + H, CO + , mediag koncentracijos buvo: c(C02) = 0,08 mol/ c(H2) = 0,08 mol/ c(CO) = 0,02 mol/1. Apskaiiuokite pradines C 0 2 ir H, koncentracijas. 1244. Pusiausvirajame miinyje 4HC1 + O, ^ 2 C + 2 H , 0 mediag koncentracijos buvo: c(HCl) = 0,75 mol/1, c(0 2 ) = 0,42 mol/, c(Cl2) = 0,2 mol/1. Apskaiiuokite pradines HC1 ir O, koncentracijas. 1245. Vykstant reakcijai CH 3 COOC,H 5 + NaOH < = * CH 3 COONa + C,H 5 OH pradins mediag koncentracijos buvo: c(CH 3 COOC,H 5 ) = 0,5 mol/1 ir c(NaOH) = 0,25 mol/1. Apskaiiuokite vis mediag koncentracijas tuo momentu, kai c(CH3COOC,H5) sumajo iki 0,3 mol/1. 1246. Reakcijos 2NO + O, 2NO, pradins reaguojani mediag koncentracijos c(NO) = 0,06 mol/1 ir c(0 2 ) = 0,1 mol/1. Apskaiiuokite c(0 2 ) ir c(N0 2 ) tuo metu, kai c(NO) tapo 0,04 mol/1, ir reakcijos pusiausvyros konstant K. \ kuri pus pasislinks pusiausvyra? Indo tris pastovus. 1247. Apskaiiuokite reakcijos CO, + H, < = * CO + H 2 0 pusiausvyros konstant, jeigu buvo paimta po 0,1 mol/1 anglies(IV) oksido ir vandenilio (n.s.). Nusistovjus pusiausvyrai buvo sureagav 20% pradini mediag. 1248. Apskaiiuokite pradines H, ir I, koncentracijas esant pusiausvyrai, jeigu HI koncentracija yra 0,96 mol/ o c(I2) = 0,5 mol/ K= 1,2. 1249. Apskaiiuokite pradines azoto ir vandenilio koncentracijas, jeigu nusistovjus pusiausvyrai mediag koncentracijos buvo: 0,5 mol/1 azoto; 0,3 mol/1 vandenilio 2 mol/1 amoniako (n.s.). 1250. Nusistovjus reakcijos CO, + H, < = > CO + , pusiausvyrai, mediag koncentracijos buvo: 0,004 mol/1 anglies(IV) oksido; 0,001 mol/1 vandenilio; 0,02 mol/1 anglies(II) oksido; 0,02 mol/1 vandens. Apskaiiuokite reakcijos pusiausvyros konstant ir pradines CO, ir H, koncentracijas. 1251. Nusistovjus reakcijos N2 + 3H2 2NH, pusiausvyrai, mediag koncentracijos buvo: c(N2) = 0,1 mol/1; c(H,) = 2 mol/1; c(NH,) = 0,4 mol/1. Apskaiiuokite pradines N, ir H, koncentracijas ir reakcijos pusiausvyros konstant AT. kuri pus pasislinks pusiausvyra? 1252. Pradins mediag koncentracijos iki reakcijos KC1 + H 2 S0 4 KHS0 4 + HC1 pradios buvo: c(KCl) = 1 mol/1; c(H,S0 4 ) = 2 mol/1. Apskaiiuokite mediag

koncentracijas tuo momentu, kai c(H,S0 4 ) tapo 1,4 mol/1. 1253. Pradins mediag koncentracijos iki reakcijos 4HC1 + 0 2 < = * 2 H , 0 + 2C1, buvo: c(HCl) = 1 mol/1; c(0 2 ) = 1 mol/1. Apskaiiuokite mediag koncentracijas udarame inde tuo momentu, kai c(HCl) tapo 0,6 mol/1. 1254. Apskaiiuokite reakcijos N,0 4 < = * 2NO, pusiausvyros konstant, kai pradin c(N 2 0 4 ) buvo 0,015 mol/1, ir nusistovjus pusiausvyrai buvo sureagav 63% pradins mediagos. Indo tris pastovus. 1255. Reagavo 1 mol A mediagos su 1 mol B mediagos A + B C + D. Nusistovjus pusiausvyrai mediagos C buvo 1,5 mol. Apskaiiuokite reakcijos pusiausvyros konstant. 1256. Apskaiiuokite reakcijos H2 + Cl, 2HC1 pusiausvyros konstant, jeigu pradins kocnentracijos buvo: c(H,) = 0,4 mol/1; c(Cl,) = 0,4 mol/1, o nusistovjus pusiausvyrai sureagavo 50% vandenilio ir chloro (n.s.). 1257. Reaguojant CO ir O, duj miiniui nusistovjo pusiausvyra 2CO + O, 2CO,. Pusiausvirajame miinyje c(CO) = 0,35 mol/1 ir c(C0 2 ) = 0,2 mol/1. Apskaiiuokite mediag kiek pradiniame miinyje, kai reakcijos pusiausvyros konstanta K= 0,5. 1258. Reaguojant N, ir O, duj miiniui nusistovjo pusiausvyra N, + O, 2NO. Pusiausvirajame miinyje c(O,)=0,5 mol/1, c(NO)=0,2 mol/1. Apskaiiuokite mediag kiek pradiniame miinyje, kai reakcijos pusiausvyros konstanta K= 1,5. 1259. Udarame 1 litro talpos inde yra 18,5 g kalcio hidroksido ir 14,6 g dujinio vandenilio chlorido. Apskaiiuokite mediag mases sureagavus 8,76 g vandenilio chlorido. 1260. Apskaiiuokite reakcijos 2HBr H, + Br, pusiausvyros konstant, jeigu buvo paimta 8,1 g HBr, o nusistovjus pusiausvyrai buvo sureagav 5% HBr. 1261. 0,5 litro inde vyksta reakcija CH4 + H , 0 < = * CO + 3H,. Apskaiiuokite sistemos pusiausvyros konstant jeigu pradiniai mediag kiekiai buvo: 0,8 g metano; 0,9 g vandens; 1,4 g anglies(II) oksido; 0,1 g vandenilio, o nusistovjus pusiausvyrai buvo sureagav 50% metano. 1262. Miinyje yra 2 g vandenilio ir 22 g anglies(IV) oksido (n.s.). Apskaiiuokite reakcijos CO, + H, < = * CO + , pusiausvyros konstant jeigu nusistovjus pusiausvyrai buvo 0,25 mol anglies(II) oksido. 1263. 12,22 litro inde buvo 1,4 g azoto ir 1 g vandenilio. Apskaiiuokite reakcijos N, + 3H, < = * 2NH, pusiausvyros konstant jeigu nusistovjus pusiausvyrai susidar 0,85 g amoniako. 1264. Nusistovjus pusiausvyrai 4HC1 + O, = * 2C1, + 2H,0,0,5 litro inde buvo 3,65 g vandenilio chlorido, 3,2 g deguonies, 7,1 g chloro ir 1,8 g vandens gar. Apskaiiuokite pusiausvyros konstant ir pradines mediag koncentracijas.

1265. 0,5 litro ind leista 0,5 mol vandenilio ir 0,5 mol azoto (n.s.). Nusistovjus pusiausvyrai susidar 0,02 mol amoniako. Apskaiiuokite reakcijos pusiausvyros konstant. 1266. Reakcijos 2NO, N , 0 4 pusiausvyros konstanta yra 0,3. Apskaiiuokite mediag koncentracijas nusistovjus pusiausvyrai, jeigu pradin NO, mas buvo 9,2 g vieno litro inde. 1267. Udarame inde sumaiyta 21,2 mol vandenilio ir 5,23 mol jodo. Apskaiiuokite miinio sudt (mol/1) nusistovjus pusiausvyrai, jeigu reakcijos H, + I2 2HI pusiausvyros konstanta yra 50. 1268. Nusistovjus reakcijos CO + , CO, + H, pusiausvyrai, susidar 0,8 mol anglies(II) oksido; 7,2 mol vandens ir anglies(IV) oksido bei 2,4 mol vandenilio. Kokia mas mediag reaguos ind papildomai leidus 2 mol anglies(II) oksido duj (n.s.)? 1269. Koks buvo bendras vis mediag moli skaiius, jeigu nusistovjus reakcijos PC15 ^ PCI, + Cl, pusiausvyrai, liko 50% PC? 1270. Ar pasikeis slgis vykstant reakcijai H, + I, < = * HI udarame inde ir esant nekintamai temperatrai? 1271. Kaip pasikeis slgis nusistovjus pusiausvyrai reakcijoje N, + 3H2 2NH,, jeigu pradini mediag koncentracijos buvo c(N,) = 2 mol/1 irc(H,) = 8 mol/1 ir sureagavo 10% azoto? 1272. Nusistovjo reakcijos 2NO + 0 2 2NO, pusiausvyra. Kaip pasikeis tiesiogins ir atvirktins reakcijos greiiai padidinus slg 3 kartus? 1273. [ kuri pus pasislinks pusiausvyra padidinus slg ir temperatr: a)CO + H, <=C + H , 0 + 163,6 kJ; b) 2CO + 0 2 2CO, + 570,3 kJ; c)N, + 3 H , ^ 2 N H 3 + 90kJ; d) N, + O, 2NO - 180,3 kJ; e) PC15 < = * PC13 + Cl2 - 130 kJ; f) CaCO, CO, + aO - 200,8 kJ? 1274. Reaguojant SO, ir O, duj miiniui nusistovjo pusiausvyra 2SO, + O, 2 SO Pusiausvirajame miinyje c(S0 2 ) = 0,2 mol/1, c(S0 3 ) = 0,1 mol/1. Apskaiiuokite mediag kiek pradiniame miinyje, kai reakcijos pusiausvyros konstanta K= 3.

TERMOCHEMIJA
1275. Apskaiiuokite reakcijos 2KC10 3 (k) 2KCl(k) + 30 2 (d) ilumin efekt, jeigu //,298)3 =-391,2 kJ ir //<28)=+435,9 kJ. 1276. Apskaiiuokite reakcijos 2HCl(s) + MgO(k) MgCl2(k) + H,0(s) ilumin efekt, jeigu /-/(298, = -92,3 kJ, A//(298,Mg0 = -601,8 kJ, c,2 = -641,1 kJ, ^(298)2 =-285,8 kJ. 1277. Apskaiiuokite reakcijos CH4(d) + 4Cl 2 (d) CCl4(s) + 4HCl(s) ilumin efekt, jeigu Atf<298)CH4 = -74,9 kJ, AH<2mca = -135,4 kJ, //,298>=-92,3 kJ 1278. Apskaiiuokite reakcijos Al,0 3 (k) + 3H 2 (d) ^ 2Al(k) + 3H 2 0(s) ilumin efekt, jeigu //(298)3 = - 1 6 7 6 kJ, / ^ = - 2 8 5 , 8 kJ. 1279. Apskaiiuokite reakcijos CuO(k) + H,(d) > Cu(k) + H,0(s) ilumin efekt, jeigu AHa^CM = - 1 6 2 kJ, A//0a-mu< = -285,8 kJ. 1280. Apskaiiuokite reakcijos 2CO(d) + 0 2 (d) > 2CO,(d) ilumin efekt, jeigu AW,298,c0=-1 10,5 kJ, A//(298) COi =-393,5 kJ. 1281. Apskaiiuokite, kiek ilumos isiskirs: a) sudeginus 2 mol sieros; b) sudeginus 6,4 g sieros; c) sudeginus 1,5 1024 atom sieros; d) kai susidaro 4 mol sieros(IV) oksido; e) kai susidaro 56 litrai (n.s.) sieros(IV) oksido. Termochemin sieros degimo lygtis: S(k) + 0 2 (d) SO,(d) + 297 kJ. 1282. Koks ilumos kiekis isiskyr sudeginus 30 litr metano (n.s.)? Termochemin metano degimo lygtis: CH4(d) + 20,(d) C0 2 (d) + 2H,0(d) + 890 kJ. 1283. Koks ilumos kiekis isiskyr susidarius 8,8 g anglies(IV) oksido? Termochemin metano degimo lygtis: CH 4 (d) + 20 2 (d) CO,(d) + 2H : 0(d) + 890 kJ. 1284. Koks tris metano (n.s.) buvo sudegintas, jeigu isiskyr 63,9 kJ ilumos? Termochemin metano degimo lygtis: CH 4 (d) + 20 2 (d) -> CO,(d) + 2H,0(d) + 890 kJ. 1285. Sudeginus 64 g metano, issikyr 3560 kJ ilumos. Paraykite termochemin reakcijos lygt. Koks ilumos kiekis isiskirs sudeginus 5 mol metano? 1286. Koks ilumos kiekis isiskyr sudeginus 8 g vandenilio? Termochemin vandenilio degimo lygtis: 2H,(d) + 0,(d) 2H,0(s) + 571 kJ. 1287. Koks ilumos kiekis isiskyr, jei susidar 108 g vandens? Termochemin vandenilio degimo lygtis: 2H,(d) + 0,(d) 2H,0(s) + 571 kJ. 1288. Koks tris vandenilio (n.s.) buvo sudegintas, jei reakcijos metu isiskyr 190,3 kJ ilumos? Termochemin vandenilio degimo lygtis: 2H,(d) + O,(d) > 2H,0(s) + 571 kJ. 1289. Sudeginus 2,4 1024 molekuli vandenilio, isiskyr 1142 kJ ilumos. Paraykite

termochemin reakcijos lygt. Koks ilumos kiekis isiskirs sudeginus 3 1024 molekuli vandenilio? 1290. Kiek ilumos isiskirs degant vandeniliui (n.s.), gautam elektros srove suskaidius 180 g vandens? Termochemin vandenilio degimo lygtis: 2H,(d) + 0,(d) 2H,0(s) + 571 kJ. 1291. Koks ilumos kieks isiskyr sudeginus 12 g magnio? Termochemin magnio degimo lygtis: 2Mg(k) + 0 2 (d) 2MgO(k) + 1228,8 kJ. 1292. Koks ilumos kiekis isiskyr, jeigu susidar 20 g magnio oksido? Termochemin magnio degimo lygtis: 2Mg(k) + 0 2 (d) 2MgO(k) + 1228,8 kJ. 1293. Koks tris oro (n.s.) buvo sunaudotas magniui deginti, jeigu isiskyr 153,6 kJ ilumos? Termochemin magnio degimo lygtis: 2Mg(k) + 0,(d) 2MgO(k) + 1228,8 kJ. 1294. Sudeginus 1,5 1024 atom magnio, isiskyr 1536 kJ ilumos. Paraykite termochemin reakcijos lygt. Koks ilumos kiekis isiskyr sudeginus 6 1023 atom magnio? 1295. Koks ilumos kiekis isiskyr, jeigu gauti geleiai i rdos sunaudota 27 g aliuminio? Termochemin aliuminio degimo lygtis: 2Al(k) + Fe,0,(k) A0 3 (k) + 2Fe(k) + 829,62 kJ. 1296. Koks ilumos kiekis isiskyr, jei susidar 28 g geleies? Termochemin aliuminio degimo lygtis: 2Al(k) + Fe 2 0 3 (k) - ^ A 0 3 ( k ) +2Fe(k) + 829,62 kJ. 1297. Sudeginus 9 1023 atom aliuminio, isiskyr 1244,4 kJ ilumos. Paraykite termochemin reakcijos lygt. Koks ilumos kiekis isiskirs sudeginus 3,6 TO24 atom aliuminio? 1298. Koks ilumos kiekis isiskyr sudeginus 33,6 litro etino (n.s.)? Termochemin etino degimo reakcijos lygtis: 2C2H,(d) +50 ; (d) H>4C02(d) +2H,0(d) +26!0kJ. 1299. Koks ilumos kiekis isiskyr, jeigu susidar 5 mol anglies(IV) oksido? Termochemin etino degimo reakcijos lygtis: 2C2H2(d) + 50,(d) -h> 4C0 2 (d) + 2H 2 0(d) + 2610 kJ. 1300. Koks tris deguonies (n.s.) buvo sunaudotas etinui sudeginti, jeigu isiskyr 3915 kJ ilumos? Termochemin etino degimo reakcijos lygtis: 2C2H2(d) + 50,(d) 4C0 2 (d) + 2H 2 0(d) + 2610 kJ. 1/301. Sudeginus 1,8 1024 molekuli etino, isiskyr 7830 kJ ilumos. Paraykite termochemin reakcijos lygt. Koks ilumos kiekis isiskyr sudeginus 2,4 1024 molekuli etino? 1302. Kiek ilumos isiskirs degant etinui, gautam i 200 g kalcio karbido, turinio 13% priemaii? 1303. Koks ilumos kiekis isiskyr sudeginus 16,8 litro eteno? Termochemin eteno

Ar
degimo reakcijos lygtis: C2H4(d) + 30 2 (d) ->> 2C0 2 (d) + 2H,0(d) + 1140 kJ. 1304. Koks ilumos kiekis isiskyr susidarius 6 mol anglies(IV) oksido? Termochemin eteno degimo reakcijos lygtis: C2H4(d) + 30 2 (d) 2C0 2 (d) + 2H 2 0(d) +1140 kJ 1305. Koks tris oro (n.s.) buvo sunaudotas etenui sudeginti, jeigu isiskyr 570 kJ ilumos? Termochemin eteno degimo reakcijos lygtis: C2H4(d) + 30,(d) -> 2C0 2 (d) + 2H 2 0(d) + 1140 kJ 1306. Sudeginus 1,2 1024 molekuli eteno, isiskyr 2280 kJ ilumos. Paraykite termochemin reakcijos lygt. Koks ilumos kiekis isiskirs sudeginus 9 1023 molekuli eteno? 1307. Kiek ilumos isiskirs degant etenui, gautam ildant 250 ml 90% etanolio (p = 0,7 g/cm 3 ) su koncentruota sieros rgtimi? Termochemin eteno degimo reakcijos lygtis: C2H4(d) + 30 2 (d) 2C0 2 (d) + 2H 2 0(d) + 1140 kJ 1308. Deginant 19,4 g cinko sulfido isiskyr 76 kJ ilumos. Paraykite termochemin reakcijos lygt. 1309. Gyvsidabrio (II) oksido skilimo reakcija yra endotermin. Jo iluminis efektas + 90,5 kJ. Kiek ilumos reiks 0,6 molio gyvsidabrio(II) oksido suskaidyti? 1310. Kiek ilumos isiskyr oksiduojant 3 1024 atom vario? Termochemin vario degimo reakcijos lygtis: 2Cu(k) + 0 2 (d) 2CuO(k) + 311 kJ. 1311. Koks tris oro (n.s.) sunaudotas fosforui sudeginti, jei isiskyr 61,92 kJ ilumos? Termochemin fosforo degimo reakcijos lygtis: 4P(k) + 50 2 (d) > 2P,0 5 (k) + 3096 U. 1312. Kiek ilumos isiskyr vandeniu gesinant 10 mol kalcio oksido, jeigu reakcijos iluminis efektas + 62,7 kJ? 1313. Naudodamiesi termocheminmis reakcij lygtimis: a) C(k) + 0,(d) CO,(d) + 394 kJ; b) CaC0 3 (k) CaO(k) + C0 2 (d) - 180 kJ apskaiiuokite, kiek akmens angli reiks, kad isiskyrusios ilumos utekt 11 kalkakmenio, turinio 90% kalcio karbonato, suskaidyti? 1314. Koks tris chloro (n.s.) turi sureaguoti su natriu, jeigu ios reakcijos metu isiskiria 41,2 kJ ilumos? Termochemin reakcijos lygtis: 2Na(k) + C(d) 2NaCl(k) + 824 kJ. 1315. Kiek ilumos isiskirs degant 200 g kokso, turinio 98% anglies? Anglies degimo reakcijos iluminis efektas + 394 kJ. 1316. Puiant or 501 ketaus konverter angli kiekis sumajo nuo 5% iki 0,5%. Kiek isiskyr ilumos, jeigu anglies(II) oksido susidarymo iluma + 393 kJ? 1317. Apskaiiuokite Fe,0 3 susidarymo ilum, jeigu 12 g j o redukuojant aliuminiu isiskiria 61,8 kJ ilumos. Aliuminio oksido susidarymo iluma + 1643 kJ.

1318. Skaidant 12,25 g Bertoleto druskos (KC10 3 ) isiskyr 8,94 kJ ilumos. A p s k a i i u o k i t e molin B e r t o l e t o d r u s k o s s u s i d a r y m o ilum, j e i g u AH(2W)hci = -435,9 kJ? 1319. Reaguojant 4 g vandenilio su deguonimi isiskyr 483,7 kJ (AH(298) = -483,7 kJ) ilumos. Apskaiiuokite vandens susidarymo ilumin efekt. 1320. Reaguojant 27 g aliuminio su deguonimi isiskyr 834,9 kJ ilumos (AH(298) = -834,9 kJ). Apskaiiuokite A1203 susidarymo ilumin efekt. 1321. Apskaiiuokite molin etino susidarymo ilum jeigu AHa9)H20 = -241,83 kJ; A//(298iCOi = -393,51 kJ. Termochemin reakcijos lygtis: C,H,(d) + 2,50 2 (d) H> 2CO,(d) + H 2 0(d) + 801,9 kJ. 1322. Apskaiiuokite reakcijos C 2 H 4 (d) + H 2 0(s) > C,H 5 OH(s) ilumin efekt, jeigu ^(298)12= -241,83 kJ, //,298)(.5 = -235,31 kJ, / ^ = +52,28 kJ. 1323. Apskaiiuokite molin metanolio susidarymo ilum jeigu A t P a w ) ^ =-393,5 1 kJ ir //(298)12 = -241,83 kJ. Termochemin reakcijos lygtis:
C H 3 O H ( S ) + 3/20 2 (d) C 0 2 ( d ) + 2 H 2 0 ( s ) + 686 kJ.

1324. Apskaiiuokite molin vandenilio sulfido susidarymo ilum, jeigu sudeginus 6 g vandenilio sulfido, isiskyr 100 kJ ilumos. AHso= -296,9 kJ ir / f Hi0 = -285,8 kJ. 2H,S(d) + 30,(d) 2SO,(d) + 2H,0(s). 1325. Apskaiiuokite molin amoniako susidarymo ilum jeigu sudeginus 17,8 g amoniako, isiskir 200 kJ ilumos. //(298) =-285,8 kJ. 4NH 3 (d) + 30,(d) -> 2N,(d) + 6 H 2 0(d). 1326. Apskaiiuokite molin sieros(IV) oksido susidarymo ilum, jeigu sudeginus 51,7 g sieros(IV) oksido, issikyr 40 kJ ilumos. AH(29S)so=-395,8 kJ. 2S0 2 (d) + 0 2 (d) > 2S0 3 (d).

OKSIDACIJOS-REDUKCIJOS REAKCIJOS
1327. Kuris kitimas yra oksidacija ir kuris redukcija: 1. FeS0 4 > Fe,(S0 4 ) 3 ; 2. Fe 2 0 3 Fe; 3. NH, >NO; 4.2C1 > Cl2; 5.C1C10 44;' 6.210.-^1,? 1328. Kurios reakcijos yra oksidacijos-redukcijos? Nurodykite oksidatorius ir reduktorius ir raykite trkstamus koeficientus:

1. ,, > , + ,; 4 3 2 2 '
2. C + H J > C H 4 ;

3. Fe 3 0 4 + CO > Fe + CO,; 4. Cl2 + , > HCIO + HC1; 5. KI + FeCl, I2 + FeCl, + KC1; 6. A1 + Fe,0 4 > A1,0 3 + Fe; 7. Ca(OH), + CO, > CaCO, + ,; 8. NaHCO, > Na,C0 3 + , + CO,; 9. I2 + CI, + H 2 0 HI0 3 + HC1; 4 + MnSO, +4 ,; 2
7

10. PH3 + C1, + H , 0 - > H 3 P 0 4 + HC1; 11. I, + MnO,2 + 2 H,SO, 2 4 12. KCIO, + CrCl3 + KOH -> K,Cr0 4 + KC1 + ,; 13. Mg + HNO, > , + Mg(N0 3 ) 2 + ,; 14. Cl2 + S + , H,S0 4 + HC1; 15. KMn0 4 + HC1 -+ Cl2 + KC1 + MnCl, + ,;
16. H 2 S + S O , - + S + , ;

17. Cl2 + Ca(OH) 2 -+ CaCl2 + Ca(C10,) 2 + ,; 18. HCIO, + HC1 -+ Cl2 + ,; 19. HNO, + C > NO + CO,+ ,; 20. Fe(OH) 2 + 0 , + , -+ Fe(OH) 3 ; 21. Ca(C10)2 + , + CO, -+ CaC0 3 + HC1 + 0 2 ; 22. Na,0 2 + CO, -+ Na,C0 3 + 0 2 ; 23. Na 2 0 2 + H,S0 4 -+ Na 2 S0 4 + ,,; 24. NaNO, + H,S0 4 > NaHS0 4 + HNO,; 25. CaH, + , -+ Ca(OH) 2 + H 2 ; 26. Fe,0 3 + CO -+ CO, + FeO; 27. FeS2 + O, Fe,0 3 + S0 2 ; Na,SiO, + CO, + SO,; 2 3 2 2' 28. Cu 2 S + HN0 3 -+ C U (N0 3 ) 2 + H,S0 4 + ,; 29. Na,SO, + SiO, +C 2 4 2 30. NH 4 NO, -+ N 2 + H 2 0; 31. FeS + HN0 3 -+ Fe(NO,) 3 + S + NO + ,;
32. C u 2 S + H N O , - + C U ( N 0 3 ) 2 + H , S 0 4 + N O , + , ;

33. HBr + H,S0 4 34. NO, + ,

Br, + SO, + ,; HN0 2 + HN0 3 ;

35. HI + H,S0 4 -+1 2 + SO, + ,; 36. SO, + K 2 Cr,0 7 + H,S0 4 -+ K,S0 4 + Cr,(S0 4 ), + ,; 37. Zn + HNO, -+ Zn(N0 3 ), + NH 4 N0 3 + ,; 38. HC1 + Pb0 2 -+ C + PbCl, + ,; 39. C + P b 0 2 - > P b + C0 2 ; 40. KMn0 4 + Na,0, + H,S0 4 -+ MnS0 4 + 0 , + Na 2 S0 4 + K,S0 4 + ,. 1329. Naudodamiesi elektroniniu-joniniu metodu paraykite bendrsias reakcij lygtis ir jas ilyginkite: 1. Fe2+ + Cr,0 2 + H+ -+ Fe3+ + Cr3+ + H 2 0; 2. Cf + C103 + H+ Cl, + ,; 3. Sn2+ + Mn0 4 + H+ -+ Sn4+ + Mn2+ + ,; 4. Mn2+ + PbO, + H+ -+ Mn0 4 + Pb2+ + ,; 5. As,S 3 + ,, -+ AsO3 + SO2- + ,; 6. SO2- + C103 + H+ -+ SO2- + Cl + ,; 7. NO, + C103 + H+ > N0 3 + CF; 8. MnO 2 -+ , + M n O ,4 + MnO, + OH . 4 2 2 1330. Kurioms mediagoms bdingos tik oksidacins, tik redukcins ar oksidacinsredukcins savybs: 1. KMn0 4 ; 2. Mn0 2 ; 3. V,0 5 ; 4.KI; 5. H,; 6.PbO,; 7. NH3; 8. HNO,; 9.Na 2 S; 10.KC1; ll.KC10 4 ; 12.Na,S0 3 ; 13.HN0 3 ; 14.K,Ce,0 7 ; 15.PH,; 16.12?

1331. Naudodamiesi prieduose esania 14 lentele baikite rayti reakcij lygtis ir jas ilyginkite: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. H,S + KMn0 4 + H 2 S0 4 prask. -+... H2S + H 2 S 0 3 ^ . . . " KI + KNO,+H,S0 4 ... KBr + Mn0 2 + H,S0 4 -+ ... SO, + Fe 2 (S0 4 ) 3 + H 2 0 -+ ... HC1 + H N 0 , - + . . . KBr + KMn0 4 + , >... KC1 + KC10 3 -+..." Mg + H,S0 4 kone. -+ ... NH4NO2^...

1332. Kurie jonai gali bti reduktoriai: Fe2+; Sn2"; Pb4+; Ti3+; Ge4+; Cu+; Ni ,+ ; Co2+; Mn7+; Cr6*; V2+. 1333. Kaip kinta redukcins mediag savybs eilje: H,S; S; H 2 S0 3 ; H 2 S0 4 ? 1334. Kaip kinta redukcins mediag savybs eilje: HC1; C ; HCIO; HC103; HC104?

GRUPS
1 ()
1 1,008

PERIODINE
ATOMINIS SKAIIUS (PROTON SKAIIUS)

ELE

H
1s1
VANDENILIS 3 6,94

2 (IIA)
9,01
+2

SIMBOLIS ELEKTRON KONFIGRACIJA

Li
[He]2s UTIS 11
1

[He]2s BERILIS 24,305

B ez

22,9898 12

N a1
19

M g
[Ne]3s 3 MAGNIS 20 40,08 21

PEREINAMIEJI (IIIB) Sc"


1 2

ELEMENTAI

[Ne]3s NATRIS 39,0

4 (IVB)
+4

5 (VB) V
[Ar]3dV VANADIS

6 (VIB) 7 (VIIB)
51,996 25
+2

8, 9, 10 (VIIIB
55,85 27
+2

44,96 22

47,88 23

50, 24 +5

54,94 26
+2

5M

[Ar]4s1 KALIS 37 85,47 38

C a
[Ar]4s2 KALCIS

Ti
[Ar]3d24s2 TITANAS 91,224 41

Cr
92,91 42 +5

+3
+6

M n

+4
+7

[Ar]3d 4s SKANDIS 87,62 39 8,91 40 +3

[Ar]3d54s1 CHROMAS

[Ar] 3ds4s2 MANGANAS

Fe

+3

[Ar]3d64s2 GELEIS

[Ar]3d'4l' KOBALTAI
10!

C o

95,94 43

(98) 4 4

101,07 45

Rb
55

[Kr]5s' RUBIDIS

[Kr]4d15s2 [Kr]5s2 ITRIS STRONCIS 132,91 56 137,33 57-71


_ +2

S r '

[Kr]4d 5s2 CIRKONIS 72

z r2

N b 4

C s
[Xe]6s1 CEZIS 87 (223) 88

Ba
[Xe]6s2 BARIS
(226)

La-Lu
89-103

[Xe]4f,45d26s2 HAFNIS 104

r
2 2

[Kr]4d 5s1 NIOBIS

1 |Kr]4d55s,+e [Kr]4d 5s MOLIBDENAS TECHNECIS

M o l

Tc 6
_

Ru|i

1 Rh

178,49 73

180,95 74 +5

Ta

(261)

14 5 2 ,4 6 2 [Xe] 4f145d'ii [Xe]4f 5d 6s [Xe]4f 5d 6s [Xe]4f 5d 6s TANTALAS VOLFRAMAS OSMIS RENIS 105 (262) 106 (264) 108 (269) 109 (263) 107 14 4 2

wl
+e

183,85 75

[Kr]4d5e' |Kr]4d75s' RODIS RTENIS 1 186,21 76 190,2 77


+6

Re

O s ~

Ir

+4

Fr
[Rn]7s1 FRANCIS

Ra"
[Rn]7s2 RADIS

Rf
14

D b
14 3 2

[Rn]5f 6d 7s [Rn]5f 6d 7s -Lr REZERFORDISl DUBNIS

Sg
SIBORGIS

Bh

H s

[Rn]5f,46d57s2 [Rn]5f146d67s2 [Rn]5f146d'N BORIS HASIS MEITNER

Mt

MASES: elektrono m e = 9,109390 10"31kg protono m p = 1,672623 10_27kg neutrono m = 1,674929 10' 27 kg 1/12mass 12 C (mass vienetas)= 1,660540-10 2 7 kg elektrono krvis: 1,66021773 1019C SVARBIAUSIOS KONSTANTOS: R = 8,31447 J/molK (duj konstanta) N = 6,022137 10 23 1/mol (Avogadro skaiius) k = 1,380651 1 0 (Bollzmano konstanta) F = 96485,31 C/mol (Faradjaus konstanta)

LANTANOID EIL
57 138,91 58 140,12 59 _ 140,908 60 +3 144,24 61 _ .+3 (145) 62 +3 1504

La'

^)4^65 2 [Xe]4f46s2 [Xe]4f56s2 Xe)4f66l' [Xe]5d16s2 |Xe]4f26s2 NEODIMIS PROMETIS SAMARIS PRAZEODIMIS LANTANAS CERIS 231,04 92 238,029 93 232,04 91 89 (227) 90 (237^ 94 (2 +3 _ +5 4 N p

Ce"

Pr

N d

P m

Sm

Ac*

|Rn]6d17s2 AKTINIS

[Rn]6d27s2 TORIS

Th

[Rn ^ed ^s 2 [Rn]5f36d17s2 PROTAKTINIS URANAS

Pa

Pu

[Rn]5f46d17s2 NEPTNIS

[Rn]5f87l' PLUTONI!.

AKTINOID EILE

/I E N T L E N T E L
SANTYKINE ATOMIN MAS OKSIDACIJOS LAIPSNIS

GRUPS 18 (VI HA)


4,00260

H e
1s2

13 (IIIA) 14 (IVA) 15 (VA) 16 (VIA) 17(VIIA)


10,81 ) 12,0111

HELIS
20,18

(pagrindinis pajuodintas)

14,0067 8

15,9994

18,9984 10

+3 [He]2s22p1 BORAS 13

C:1
[He]2s 2p ANGLIS
2 2

n !
[He]2s 2p' AZOTAS 15
.2, 3 + 5

PAVADINIMAS

[He]2s22p4 DEGUONIS
-2

2
[He]2s22p5 FLUORAS

[He]2s22p6 NEONAS 39,95

N e

26,982 14

28,086

30,974 16

32,06 17
. +2

35,453 18

+4

11 (IB) 12 (IIB)
58,69 29 63,55 30
+1 +2

Si
SILICIS 72,59 33 +4

[Ne]3s23p1 ALIUMINIS 69,72 32 +3

[Ne]3s23p3+5 FOSFORAS

P a

I +4 [Ne]3s 3p' SIERA


-2

CI
[Ne]3s23p5 + 7 CHLORAS

A r '

65,41 31

,.+2

C u
106,42 47
A

Z n
[Ar]3d104s2 CINKAS

[Ar]3d104s1 VARIS

G a
GAUS

G e
GERMANIS

74,92 34 -3 +3 s +5 S

78,96 35

[Ne]3s23p6 ARGONAS 79,904 3 6 83,80

+4 +6

Brl

Kr

[Ar]3d,04s24p3 [Ar]3d104sV SELENAS ARSENAS

10 2 6 [Ar]3d,04s24p5 [Ar]3d 4s 4p KRIPTONAS BROMAS

107,87 4 8 ?

112,41 49

114,82 5 0

118,71 51

Cd*
[Kr]4d105s2 KADMIS 200,59 81

[Kr]4d 5s1 SIDABRAS 195,08 7 9 H +4


+1

10 2 2 [Kr]4d15s25p1 [Kr]4d 5s 5p ALAVAS

In"

Srr

121 121,75 52 127,60 53 126,905 54 131,29 -3 +3 I S b +5 T e a I i? X e [Kr]4d15sz5p3 [Kr]4d105s25p4 [Kt]4d105s25ps [Kr]4d105s25p6 TELRAS STIBIS JODAS KSENONAS

196,97 80 +3

204,38 82 +3

14 10 2 3 [Xe]4f145d106s1 [Xe]4f145d106s2 (Xe]4f145d1%s26p' |Xe]4f145d106sV jXe]4f 5d 6s 6p [Xe]4f145d106s26p' [Xe]4f,45d106s26p5 |Xe]4f145d106sV BISMUTAS ASTATAS AUKSAS GYVSIDABRIS TAUS POLONIS VINAS RADONAS (285) 116 (292) 118 (293)| 114 (289) 111 (272) 112 R

A u

H g

Tl

Pb

207,2 83 +2 +4

Bi

208,98 84 +3 +5

P o

(209) 85 +2 +4

(210)
-1

86

(222)

+1

At

+5

Rn

U u b

U u q
UNUNQUADIUM

U u h
UNUNHEXIUM

U u o
UNUNOCTIUM;

RENTGENIS

Mas skliaustuose - bendra stabili izotop mas

151,96 6 4

+ 3

157,25 65

158,93 66

162,50 67

164,93 68

167,26 6 9

168,93 7 0

173,04 71

174,97

[Xe]4f76s2 EUROPIS S

Eu

[Xe]4f75d,6s2 GADOLINIS

GcT

Tb

Dy"
[Xe]4)106s2 DISPROZIS

H o
[Xe]4f116s2 HOLMIS

Er'
12 2

Tm

Y b '

Lu'

[Xe]4f96s2 TERBIS

(243) 9 6

(247) 97

(248) 9 8

(251) 99

[Xe]4f 6s ERBIS (257) 101 (252) 100

[Xe]4f136s2 TLIS

[Xe]4f'45d16s2 [Xe]4f146s2 ITERBIS LIUTECIS (260) (259) 103 (258) 102 .+3 [Rn]5f,47s2 NOBELIS

\ m

|Rn]5f?7s2 HMERICIS

[Rn]5f76d17s2 KIURIS

Cm

Bk'
[RnJS^s BERKLIS
2

[Rn]5f107s2 KALIFORNIS

[Rn5f,17s2 EINSTEINIS

Es

Fm'
[Rn]5f127s2 FERMIS

[Rn]5f 7s2 MENDELEVIS

M d 13

N o

[Rn]5f146d'7s2 LORENSIS

Lr

Kai kuri mediag tirpumo vandenyje kreivs

f
f \v

v
rtN1

d*

tvve

svi Tai0

Natrio y

chloridas

1^iosulfatas

10

20

30

40

50

60

70 80 90 100 Temperatra, C

1 lentel. Kai kuri organini jungini santykins molins mass -H -H -CH, -C,H 7 -C 4 H,
C

-CL 36,5 50,5 64,5 78,5 92,5 106,5 120,5 134,5 148,5

-Br

-I 128 142 156 170 184 198 212 226 240 254 268 338 352 366 154 168 182 196 210 364 362 360 152 166 180 194 208 204 218

-OH -COH -COOH COOCH, -COOC 2 H 5 -NH, 18 32 46 60 74 88 102 116 130 144 158 228 242 256 30 44 58 72 86 100 114 128 142 156 170 240 254 268 56 58 72 86 100 254 252 250 56 70 84 98 94 108 70 84 98 112 266 264 262 54 68 82 96 110 106 120 46 60 74 88 102 116 130 144 158 172 186 256 270 284 72 86 100 114 128 282 280 278 70 84 98 112 126 122 136 60 74 88 102 116 130 144 158 172 186 200 270 284 298 86 100 114 128 142 296 294 292 84 98 112 126 140 136 150 74 88 102 116 130 144 158 172 186 200 214 284 298 312 100 114 128 142 156 310 308 306 98 112 126 140 154 150 164
-

2 16 30 44 58 72 86

81 95 109 123 137 151 165 179 193

17 31 45 59 73 87 101 115 129 143 157 227 241 255 43 57 71 85 99 253 251 249 41 55 69 83 97 93 107

<

* N - 7 15 100 114
C H

-C,H 128
C H

162,5 207

" .0 2I 142 176,5 221 "C1SH3[ 212 246,5 291 226 260,5 305 -CI7H35 240 -C 7 H, -C,H, -C 4 H 7 -C,H, "C*HN
C C H

274,5 62,5 76,5 90,5 104,5 118,5

319 107 121 135 149 163 317 315 313 105 119 133 147 161 157 171

28 42 56 70 84

n 238 272,5 17H3i 236 270,5 268,5 60,5 74,5 88,5 102,5 116,5 112,5 126,5

"CI7H29 234 -C ? H 26 -C LHL -C 4 H. -C 5 H 7 40 54 68 82 78 92

A R O

2 lentel. Kai kuri duj tirpumas skirtingos temperatros vandenyje, m 3 duj / m3 vandens (n. s.) Dujos Vandens temperatra, C 0 0,0236 "r
Cl 7 CO,

10 0,0190 0,0198 0,038 3,148 1,194 0,0226

20 0,0160 0,0184 0,031 2,299 0,878 0,0187

30 0,0140 0,0170 0,026 1,799 0,66 0,0161

40 0,0125 0,0164 0,023 1,438 0,53 0,0142

50 0,0113 0,0161 0,021 1,225 0,44 0,0130

60 0,0102 0,0160 0,019 1,023 0,36 0,0122

0,0215 0,049
-

1,713 0,0288

Oras

3 lentel. Kai kuri metal tankis Metalai Alavas Aliuminis Auksas Baris Berilis Bismutas Cezis Chromas Galis Geleis Germanis Gyvsidabris Tankis, g/cm 3 7,30 2,70 19,30 3,60 1,82 9,80 1,90 7,16 5,91 7,86 5,40 13,55 Kadmis Kalcis Kalis Kobaltas Litis Magnis Manganas Molibdenas Natris Nikelis Platina Rubidis 8,65 1,55 0,86 8,80 0,53 1,74 7,40 10,20 0,97 8,80 21,45 1,53 Sidabras Skandis Stibis Stroncis vinas Talis Uranas Vanadis Varis Volframas 10,5 3,10 6,70 2,60 11,30 11,85 19,(M 6,11 8,90 19,30

4 lentel. Kai kuri duj tankis Dujos Amoniakas Anglies(IV) oksidas Azotas Chloras Deguonis Oras Ozonas Vandenilis Vandens garai Tankis g/cm3 g/i 0,771 0,877 0,00197 0,00125 0,00321 0,00143 0,00129 0,00214 0,00009 0,00059 1,97 1,25 3,21 1,43 1,29 2,14 0,09 0,59

5 lentel. Kai kuri duj 1 litro mas gramais (n.s.) Azotas Vandenilis Oras Anglies(IV) oksidas Deguonis Azoto(II) oksidas Anglies(II) oksidas Vandenilio sulfidas 1,2504 0,08987 1,2930 1,9768 1,4290 1,3402 1,2504 1,5392

6 lentel.

Kai kuri rgi ir hidroksid vandenini tirpal tankis 20 C temperatroje Tirpal tankis, g/cm' HC1 1,003 1,008 1,013 1,018 1,023 1,028 1,033 1,038 1,043 1,047 1,057 1,068 1,078 1,088 1,098 1,108 1,119 1,129 1,139 1,149 1,174 1,198 HNO 3 1,004 1,009 1,015 1,020 1,026 1,031 1,037 1,043 1,049 1,054 1,066 1,078 1,090 1,103 1,115 1,128 1,140 1,153 1,167 1,180 1,214 1,246 1,278 1,310 1,339 1,367 1,391 1,413 1,434 1,452 1,469 1,483 1,487 1,491 1,495 1,501 1,513 H,PO 4 1,004 1,009 1,015 1,020 1,026 1,031 1,037 1,042 1,048 1,053 1,065 1,076 1,088 1,101 1,113 1,126 1,140 1,153 1,167 1,181 1,216 1,254 1,293 1,335 1,379 1,426 1,476 1,526 1,579 1,633 1,689 1,746 1,770 1,794 1,819 1,844 1,870 CH,COOH 1,000 1,001 1,003 1.004 1,006 1,007 1,008 1,010 1,011 1,013 1,015 1,018 1,021 1,024 1,026 1,029 1,031 1,034 1,036 1,038 1,044 1,049 1,053 1,058 1,061 1,064 1,067 1,069 1,070 1,070 1,069 1,066 1,064 1,062 1,059 1,055 1,050 NaOH 1,010 1,021 1,032 1,043 1,054 1,065 1,076 1,087 1,098 1,109 1,131 1,153 1,175 1,197 1,219 1,241 1,263 1,285 1,306 1,328 1,380 1,430 1,478 1,525 KOH 1,007 1,017 1,026 1,035 1,044 1,053 1,062 1,072 1,081 1,090 1,109 1,128 1,148 1,167 1,186 1,206 1,226 1,247 1,267 1,288 1,341 1,396 1,452 1,511 NH 3 (tirpalas) 0,994 0,990 0,985 0,981 0,977 0,973 0,969 0,965 0,961 0,958 0,950 0,943 0,936 0,930 0,923 0,916 0,910 0,904 0,898 0,892

Mass dalis H2SO % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 92 94 96 98 100 1,005 1,012 1,018 1,025 1,032 1,039 1,045 1,052 1,059 1,066 1,080 1,095 1,109 1,124 1,139 1,155 1,170 1,186 1,202 1,219 1,260 1,303 1,348 1,395 1,445 1,498 1,553 1,611 1,669 1,727 1,779 1,814 1,824 1,831 1,836 1,836 1,831

7 lentel. Kai kuri rgi vandenini tirpal tankis 18C temperatroje


Mass dalis Tirpal tankis, g/cm3 H7SO4 1,027 1,040 1,055 1,069 1,033 1,098 1,112 1,127 1,143 1,158 1,174 1,190 1,205 1,224 1,238 1,255 1,273 1,290 1,307 1,324 1,342 1,361 1,380 1,399 1,419 HNO, 1,022 1,033 1,044 1,056 1,068 1,080 1,093 1,106 1,119 1,132 1,145 1,158 1,171 1,184 1,198 1,211 1,225 1,238 1,251 1,264 1,277 1,290 1,303 1,316 1,328 HC1 1,019 1,029 1,039 1,049 1,059 1,069 1,079 1,089 1,100 1,110 1,121 1,132 1,142 1,152 1,163 1,173 1,183 1,194
-

Mass dalis

Tirpal tankis, g/cm3 HNO, 1,439 1,460 1,482 1,503 1,525 1,547 1,571 1,594 1,617 1,640 1,664 1,687 1,710 1,732 1,755 1,776 1,793 1,808 1,819 1,830 1,837 1,840 1,841 1,838 1,340 1,351 1,362 1,373 1,384 1,394 1,403 1,412 1,421 1,429 1,437 1,445 1,453 1,460 1,467 1,474 1,480 1,486 1,491 1,496 1,500 1,504 1,510 1,522 CH,COOH 1,060 1,062 1,063 1,064 1,065 1,066 1,067 1,068 1,069 1,069 1,069 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,069 1,068 1,066 1,064 1,062 1,059 1,055 1,050

% 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

CH,COOH 1,004 1,007 1,009 1,012 1,015 1,018 1,021 1,024 1,026 1,029 1,031 1,034 1,036 1,038 1,041 1,043 1,045 1,047 1,049 1,051 1,053 1,054 1,056 1,058 1,059

% 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

8 lentel. Elektrochemin metal tamp eil

gj -3.02

K -2,92 K"

Redukcins savybs stirpja Mn Na Mg Al -2.71 -2,36 -1,18 AP Na + Mn-

Zn -0,76 Zn2+

Cr -0,74 Cr3f

9 lentel. Kai kuri drusk vandenini tirpal tankis 20 C temperatroje Druska NaCl KC1 Na,S04 K,SO 4 MgSO, NaNO, BaC, NH 4 NO, (NH 4 ),S0 4 NH4CI FeS04 AI2(SO4)3 2 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 6 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,03 1,04 Mass 10 1,07 1,06 1,09 1,08 1,10 1,07 1,09 1,04 1,06 1,03 1,10 1,10 dalis (procentais) 16 20 1,15 1,12 1,13 1,10 1,15 1,17 1,22 1,14 1,20 1,08 1,12 1,06 1,20 1,23 tirpale 24 30 1,19 1,16 40 50

1,27 1,23 1,27 1,13 1,07 1,31 1,17 1,18 1,23 1,23

1,01 1,01 1 1,02 1,02

1,17

0 lentel. K Cl Br I F NO; OH so 4 2
+

Hidroksid ir drusk tirpumas 18 C temperatros vandenyje, g/lOOg Na+ Ba2+ Ag+ 35,86 77,79 0,00015 37,24 L+ 88,76 177,9 4,44 83,9 116,4 61,21 3,34 19,39 168,7 0,00035 103,6 161,5 0,0635 0,27 170 71,43 213,4 12,04 0,01 111,6 0,0025 7,22 1,3 0,0035 0,003 201,4 0,016 8,74 3,7 0,0335 0,0085 0,0023 Sr2+ 51,09 96,52 69,2 0,012 66,27 1,77 0,12 Ca2* 73,19 143,3 2,000 121,8 0,17 0,20 0,4 Mg2+ 55,81 103,1 148,2 74,31 35,43 73,0 Zn2+ Pb2+ 203,9 0,96 478,2 0,598 419 0,08

32,95 65,86 137,5 92,56 30,34 142,9 11,12

0,0016 0,0087 0,005 0,07 117,8 51,66 53,12 0,0041


-

0,0019 0,035 0,0155 0,042 0,0315

16,83 35,64 0,55

0,00023 1,011

CrO 2- 63,76 c 7 o - 30,27 co2108,0


netirpus

0,0046 0,0356 0,03 0,0011 0,0013 0,1

0,03

0,004 0,031

(tsinys)

Fe -0,44 Fe2+

Ni -0,25 Ni2+

< Redukcins savybs Cu Sn Pb -0,14 -0,13 +0,34 Cu2+ Sn2+ Pb 2 t I

Ag +0,8 Ag +

Hg +0,78 Hg2+

Au +1,69 Au 2+

11 lentel. Kai kuri silpn elektrolit vandenini tirpal jonizacijos konstantos (25 C temperatroje) Elektrolitas Amonio hidroksidas NH.OH Boro (ortoborato) rgtis H,B0 3 Silicio rgtis H 2 SiO, Skruzdi rgtis HCOOH Sieros (sulfato) rgtis H 2 S0 4 Sulfito rgtis H 2 SO 3 Vandenilio sulfido rgtis H 2 S Anglies (karbonato) rgtis H 2 C0 3 Etano rgtis ccooH Hipoehlorito rgtis HCIO K 1,8 10 5 Jonizacijos konstantos iraika K= [NH/][OH ]/ [NH4OH] vK= -lg K 4,75 9,24 9,66 11,80 3,74 1,92 1,80 7,21 7,22 6,35 10,33 4,75 7,30 2,12 7,20 11,89 3,18

Kt 5,8 1010 K= [H+][H,BO-]/ [H 3 BOJ Kt 2,2 10-' K - [H + ][HSi0 3 ]/ [H 2 Si0 3 ] K21,6 1012 K= [H+][SiO-]/ [HSib-] 1,810-4 Kl 1,2-102 A T , 1,610 2 A; 6,3-10-8 A T , 6-10-8 K = [H+][HCOO ]/ [HCOOH] K= [H'][SO; ]/ [HS0 4 ] K= [H + ][S0 3 ]/ [H,SO3] K= [H+][S02-]/ [HSO3] K= [H+][HS ]/ [H2S]

A T , 4,5 10-7 A>[H + ][HCO;]/ [H 2 C0 3 ] A:, 4,7 10" [H][C0 3 2 ]/ [I1CO,] 1,8 10 5 5 10-8 K= [H + ][CH,COO]/ [CH,COOH] K= [H + ][C10]/ [HCIO]

Fosforo (ortofosfato) rgtis H 3 P0 4 Kt 7,5 10 3 K= [H-][H,P0 4 ]/ [H3PO4] K26,3 O8 K= [H+][HP02~]/ [H,PO~] 1,3 10-12 K= [H + ][P0 3 ]/ [HPO2 ] Vandenilio fluorido rgtis HF Vanduo H2O 6,6 - 10"4 1,86-10 16 K=[H + ][F]/ [HF] K= [H+][OH ]/ [H 2 0]

12 lentel. Kai kuri mediag susidarymo standartins entalpijos Mediaga AI,O, C (grafitas) CC14 A//, QS , kJ/mol -1676,0 0,0 -135,4 -74,9 226,8 52,3 82,9 -89,7 -277,6 -1273,0 -110,5 -393,5 -1207,0 -1214,6 -635,5 -986,6 0,0 -1440,6 -162,0 -264,8 -822,2 0,0 -36,3 -92,3 -270,7 Mediaga H7qft, kJ/mol 26,6 -241,8 -285,8 -21,0 -435,9 -391,2 -641,1 -461,1 -601,8 0,0 -46,2 -365,4 82,0 33,5 833 0,0 -1492 -219,3 -2%,9 -395,8 -687,8 34,7 -910,9 -350,6

H
, (dujos) , (skystas) H 2 S (dujos) KC1 (kietas) KCIO, MgCl, Mg,N, (kristalinis) MgO

c
C,H, C,H4

CaHs (skystas) c,
C, , (skystas)

C.H.A
CO CO, CaCO, CaF, CaO Ca(OH), (kietas) ,

N, NH, ,, (kietas)
, (dujos) NO, NA

o, P,o.
PbO so, SO, SiCl 4 (skystas) SiH4 (dujos) SiO, ZnO

Cr,0,
CuO FeO Fe,0, H, HBr HQ

IF

13 lentel. Dalins lygtys, naudojamos sudarant oksidacijos-redukcijos reakcij lygtis elektroniniu-joniniu metodu Dalin lygtis Oksidatoriai NO, + 2 H + + le - > N 0 , + H , 0 NO," + 4H + 3e - > N 0 + 2 H , 0 2NO, + 12H + + lOe >N, + 6 H , 0 NO," + 10H + 8e
+ +

Terp Rgtin Rgtin Rgtin Rgtin Rgtin Rgtin Rgtin Rgtin Neutrali (silpnai armin) armin Rgtin armin Rgtin Rgtin Rgtin Rgtin armin Rgtin 2BrO" + 12H
+

NH; + 3H,0

SO.2 + 4H + + 2e - > S 0 , + 2 H , 0 S 0 2 + 8 H + + 6e > S + 4 H , 0 SO 2 + 10H+ + 8e H S + 4H O MnO, + 8H + 5e MnO. + , + 3e Cr,072" + 14H+ + 6e


+

Mn

2+

+ 4H,0

MnO, + 4 0 H 2Cr3+ + 7 H , 0

MnO. + le > MnO?" Cr,0 7 2 + 2 H , 0 + 3e - > C r 0 ; + 4 0 H C10,+ 6H+ + 6e - > C 1 + 3 H , 0 Cl, + 2e~ > 2C1 Reduktoriai Fe2+ - e -H> Fe3+ SO,2" + H , 0 - 2 e > SO 2 - + 2H+ SO + 2 0 H - - 2 c S2" - 2e Br" + 6 H , 0 - 1 Oe
2

SO + ,

Rgtin

14 lentel. Kai kurie fizikiniai dydiai Ilgio matai 1 kilometras (km) = 1000 metr (m); 1 metras (m) = 10 decimetr (dm) = 100 centimetr (cm); 1 decimetras (dm) = 10 centimetr (cm); 1 centimetras (cm) = 10 milimetr (mm) 1 km2 = 1 000 000 m2; 1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2; 1 hektaras (ha) = 100 ar (a) = 10 000 m2; 1 aras (a) = 100 m2 1 tona (t) = 1000 kilogram (kg); 1 centneris (cnt) = 100 kilogram (kg); 1 kg = 1000 g; 1 gramas (g) = 1000 miligram (mg) 1 m3 = 1000 dm3 = 1 000 000 cm3; 1 dm3 = 1000 cm3; 1 litras (1) = 1 dm3; 1 hektolitras (hi) = 100 litr (1)

Ploto matai Mass matai Trio matai

MOLLS 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7.

8.

9.

10. "11. 12.

T3. i4. 45. 46. 7. 18. 49. ^20. 21. 22. 23. 24.

23 24 25 a) 6,02 10 ; b) 1,2 10 ; c) 1,5 10 ; 23 6,02 10 d) 27. a) 16 g ir 1 mol 38. a) 8 g ir 0,25 mol 29. a) 0,4 mol, 25,6 g; b) 1 mol, 64 g; c) 3 mol, 192 g; d) 4,5 mol, 96 g; 30. e) 0,25 mol, 16 g 31. a) 10 mol, 745 g; b) 4 mol, 298 g; 32. c) 9 mol, 670,5 g; d) 4 mol, 298 g; 33. e) 1 mol, 74,5 g 34. a) 5,7 karto; b) 1,74 karto; 35. c) 3,33 karto; d) 1,3 karto C atom yra 2 kartus daugiau; 36. b) atom skaiius vienodas; 37. c) C atom yra 2 kartus daugiau; 38. d) P atom yra 2 kartus daugiau 9. a) 3 g H 2 0; b) 0,5 g H,; c) vienodas 40. molekuli skaiius; d) vienodas 41. molekuli skaiius 42. a) 2,7 10"23 g; b) 4,6 10 23 g; c) 16 10"23 g; d) 3 10"23 g; 43. e) 5,6 10"23 g 44. 79,7 g; 0,3 mol 45. 34,5 g; 0,17 mol; 1 1023 atom 46. a) 80 g; 2,5 mol; 1,5 1024 atom; b) 480 g; 15 mol; 9 1024 atom; 47. c) 96 g; 3 mol; 1,8 1024 atom 48. 75 g; 0,5 mol 49. 23 18 g; 0,7 mol; 4 10 atom 50. 39 g; 0,5 mol 51. 23 11,5 g; 0,5 mol; 3 10 atom 52. 37,13 g; 0,5 mol 53. 117 g; 3 mol; 1,8 1024 atom 54. 142 g; 2 mol; 1,2 1024 molek.; 55. 2,4 1024 atom. 56. 44,32 g; 0,33 mol 57. 24 54 g; 2 mol; 1,2 10 atom 24 58. 639 g; 9 mol; 5,4 10 molek.; 59. 1,008 1047 atom 60. 333 g; 3 mol 1 1025 g; 3 1023 mol; 1,8 1047 atom 61.

25. 6.

2,8 1024 atom 48 g; 1,5 mol; 9 1023 molek.; 1,8 1024 atom 2 mol a) 240 g; b) 160'g; c) 239,2 g; d) 80 g a) 106,67 g; b) 106,67 g; c) 53,16 g a) 1 mol; b) 2 mol; c) 2 mol a) 2 mol; b) 5 mol 25,76 g Cu; 6,44 g Zn 2,77 mol; 144 g 1,77 mol; 349,8 g 28 g; 2,3 mol C; 14 g; 0,27 mol Cr; 86 g; 0,47 mol W; 1872 g; 33,43 mol Fe 1,05 mol 1,1 karto oras 275 molek. ' 0,3 1023 atom 4,8 109 m3 2,57 karto azotas Pienas sunkesnis 230 kg 1012 Auksas sunkesnis 1,76 kg 62301 17 mol; 2,9 cnt MASI SANTYKIS 9:1 1 : 1,26 1 : 1,25 1,25:1 28:1 14:11 1:1 1 : 1,29 1,5:1 9,8 : 1 1:1,14 2,55 : 1 a) 44,8 1; b) 44,8 1; c) 44,8 1 a) 67,2 1; b) 44,8 1; c) 33,6 1 a) 33,6 litro; b) 11,2 litro; c) 11,2 litro

B2. ,(j3. 64. 5. 46. 61. J8.

a) 56 litrai; b) 112 litr; c) 89,6 litro 0,67 g; 0,33 mol; 1,98 1023 molek. 142,85 g; 4,5 mol; 2,7 1024 molek. 15,2 g; 0,9 mol; 5,4 1023 molek. 49 g; 1,11 mol; 6,7 1023 molek. 112 litr 3,2 tonos

ATOMO BRANDUOLIO SUDTIS IR IZOTOPAI 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. a) 1 p+; 1 p+ ir 1 n; 1 p+ ir 2 n; b) 8 p+ ir 8 n; 8 p+ ir 9 n; 8 p+ ir 10 n a) 40; b) 27 7,5% 54Fe; 92,5% 56Fe 77,5% 35C1; 22,5% 37C1 91% 20Ne, 91; 9% 22Ne, 9 56,6% 107Ag; 43,4% 109Ag 81 Br 64% 69Ga; 36% 7l Ga 9,3 1024 atom 1,3 1023 atom 7,7 1023 atom 20,2 87,71 62,7 85,54 63,54 8:3 MEDIAGOS MASS DALIS TIRPALUOSE 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. a) 40 g; b) 15 g; c) 75 g; d) 37,5 g a) 44 g; b) 91,5 g; c) 134,4 g; d) 706,6 g 0,07% 0,19% 2% 1060 g; 9540 g H 2 0 538,46 g 27% 16,67% 32,83% 42 g 320 g NaOH; 480 g H,0 28,85 % 12 g; 588 g 0,4 kg KC1; 9,6 kg H 2 0 80 gNH 3 ; 320 g H 2 0 699,88 litro 34,69%

AVOGADRO DSNIO TAIKYMAS -64>. 32941,2 m3 7. 17,86 kg -34. 20,9 litro; 0,93 mol; 29,85 g 72. a) 622,22 litro; b) 311,1 litro; c) 311,1 litro 73. a) 114,3 litro; b) 114,3 litro 74. 140 litr 75. 2,69 litro 76. 450g 77. 6,72 litro 78. 79. 80. 184,8 litro SANTYKINIS DUJ TANKIS a) 26; b) 64; c) 28; d) 34; e) 2; f) 58 a) 0,89; b) 2,2; c) 0,96; d) 1,17; e) 0,068; f) 2; lengvesns u or (a), (c), (e) 1,57 karto; 1,75 karto; 1,45 karto a) 16; 1,43 g; b) 8; 0,71 g; c) 22; 1,96 g; d) 15; 1,34 g; e) 32; 2,86 g; f) 17; 1,52 g a) HC1; b) NH3; c) C3H6; d) Cl2 3 a) 1,9; b) 1,6; c) 2,3; d) 1,2 14 10 8 0,4; 517 g 77,7 kg 0,966, 1,25 g N2; 0,966, 1,25 g CO; 1,31, 1,69 g F2; 1,172, 1,52 g H,S 0,57; 0,9; 1,14; 1,57

81. 82.

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.

128. 129. 130. 131. 132. 33. $4. 435. f36. T37. *38. 139. T40. 1-41. 142. 143. +44. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.

37,82% 25,3 litro 8,8 kg 2920 g H 2 0; 253,92 g HC1 13,44 g 365,7 g 28,8 mol 651 ml H2S04; 675 ml H 2 0 9,42 mol 13,2% 6,25% 8% 4,73% 12% 30,25% 4,17% 360 g 20% 13,46% 0,31% 20,45 g 1250 g 0,8 g 1538,5 kg; 3461,5 kg tirpiklio 1,77 g/cm3 0,5 g/cm3 0,33 g/cm3 16,7% 6840 g CHEMINS REAKCIJOS TIRPALUOSE

166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204.

157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165.

16,08% 44,9%; 8928 g 1,28 kg 20% 69,72 cm3 8,47 cm3 3,18%; 2,98 litro 5,8% 28,76 ml

17,76 ml 132,73 ml Pritrks 7 ml rgties 1,61 g 183,17 ml 4% 93,4 ml 41,7 ml 22,88% 20,14% 330,45 litro 41 cm3 937,1 ml 550,34 g 2,48 litro 6 1 H2S; 21,5 g NaOH, 0,54 mol 1,6 litro 28,7 g 448 litrai H,O; 28,3 ml H,SO a 2 ' ' 2 4 103 litrai C0 2 ; 3,9 litro 16% 8,5 ml 16,7% 7,66 litro 91 ml 76 litrai; 1,8 ml H,O 102,3 g 3 ml Etanolio tirpale bus 1,5 1023 molekuli daugiau 4,48 litro 59,7 litro; 170,6 g 126 g 55 g 1,86 g 37 g 149,25 g vandens; 0,75 g 36,36% 497,8 litro 1,5 g Mg; 75 g

205. 206. 207. 208. 209. 210. 211.

42 g 263,16 g Propano rgties trigliceridas 38,78% 25 g 14 g 100 ml 1,2,3-propantriolio; 400 ml vandens 212. 50 ml etandiolio; 950 ml vandens 213. 12,5 ml gliukozs; 237,5 ml vandens 214. 80 ml etanolio; 120 ml vandens 215. 13,33% 216. 20,625 % 217. 68% 218. 22,18% 219. 18% 220. 30,14% 221. 7,5 kg 222. 300 g 223. 222,81 kg 224. 625 kg 225. Terp rgtin 226. 25,2 litro m . 220,69 g vandens; 379,31 g 28. 197 g 8%; 203 g 75% .229. 108,36 g 230. 212,8 g 231. 108 g 20%; 134 g 32,1% 232. 166,66 kg 233. 333,3 g 234. 453,2 g vandens; 113,3 g 235. 4 kg 236. 30 g; 570 g vandens 237. 240 g 10% H ; 560 g H 2 0 238. 73,6 g 239. 50 kg 240. 112 cm3 41. 6,44 litro ,; 1,98 1 H,S0 4 242. 91,6 g; 1008,4 ml vandens

243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281.

7 ml; 193 ml vandens 2,14 litro 720 ml 670 ml Iki 3 litr 131,87 ml 2487,8 ml 899,68 ml 392,5 ml 367,5 ml vandens; 133 ml 288 ml ir 1697 ml a) 1 : 10; b) 8 : 25; c) 13 : 20 a) 1 : 4; b) 8 : 27; c) 8 : 35 a) 2 : 5; b) 5 : 2; c) 1 : 6 a) 1 : 1; b) 1 : 1; c) 2 : 5 a) 3 : 4; b) 1 : 1; c) 1 : 2 1 :3 1 :4,6 1 :7 3 : 17 5:2 1 : 1 3: 1 280 g Cu ir 70 g Ni 45% 200 kg 12,66 g 4,72 g 0,33 mol 3,3 1023 molek. 60,6% 73,27% 1,7 mol 1,4 1024 molek. 34 g 37,3 g 122,95 g H2S04; 77 g S0 3 341,3 g H2S04; 158,7 g SO,

2 6 6 . 11 : 10

MOLIN KONCENTRACIJA TIEPALUOSE 282 1 mol/l 283. a) 3 mol/l; b) 0,5 mol/l; c) 0,25 mol/l; d) 2 mol/l; e) 0,25 mol/l; f) 1,5 mol/l 284. 1,25 mol/l 285. 0,27 mol/l 286. 0,97 mol/l 287. a) 11,4 mol/l; b) 14 mol/l; c) 2,2 mol/l; d) 1,09 mol/l 288. 14 ml 289. 10,4 mol/l 290. 3,35 g 291. 13,9% 292. 75,17 ml 293. 12% 294. 2,45%; 0,33 mol/l 295. 0,42 mol/l; 4% 296. 4,94 mol/l 297. 1,88 litro vandens; 1,67 mol/l 298. a) 133,5 g; b) 8,48 g 299. 0,08 mol/l 300. 20 kart 301. 0,1 mol/l 902. 0,25 mol/l 303. 71,1 ml 4 0 4 . 1 mol/l 305. 0,25 ml 306. 9,9% 307. 32,9 ml 308. 11,7 mol/l 409. 27,74 ml 310. 3,4 g 311. a) 24,5 g; b) 10 g; c) 14,6 g 312. 842 ml 313. 98 g/mol 314. 40 g/mol 315. 217 ml 316. 1,4 ml

317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355.

359,59 ml 2,54 ml 30ml 14ml 32,9ml 75,2 ml 0,02 mol/l NH4+; 0,01 mol/l SO; a) 0,5 mol/l; 1 mol/l; 1,5 mol/l; b) 0,1 mol/l 20,2% 16% 315 ml 10 mol/l 0,2 mol/l 2 mol/l 250 ml 41,7 ml HC1 125 ml KOH; 50 ml 223 ml 0,2 mol/l; 37,6 g 1,6 mol/l HC1; 0,1 mol/l MnCl2 0,34 mol/l KC1; 1,36 mol/l Nal 9,6 g 0,375 mol/l 0,32 mol/l 0,04 mol 0,3 mol Na,S0 4 ; 0,2 mol NaAlO, 34,95 g 240 ml 52 a.m.v. 12,5 ml 150 ml 0,49 g FeCl, 100 g 100 ml 9,48 g; 480 ml 1 mol/l 1 mol/l a) 3,48 mol/l;

356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390.

b) 4,44 mol/l 100 ml 45 g gliukozs 62 g 0,2 mol/l 1,97 mol/l 4 mol/l 30 ml 21,3 g 4,48 litro 1,2 g 72,4 ml 10,7 g Pirma stiklin svers 0,8 g daugiau 5,88 g 21,26 g 12,13 g 3,16 g 12,4 g 20,63 g 6,19 g 8,3 g 2,5 mol djus geleies, lktel pakils 5,79 g 1,89 g 7,2 g 2,5 g 24 g Reiks udti 1,26 g svarel ant I-os lktels Reiks udti 1,87 g svarel ant II-os lktels Reiks udti 1,13 g svarel ant I-os lktels 3g 3,1 g 2,96 g 4,84 g

391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429.

2,18 g 4,4 g 4,5 g 4,45 g 72,6 g PAVADAVIMO REAKCIJOS 11,36 g 8,04 g; 0,04 mol Pasunks 1,7 g; svers 13,7 g 7,62 g 84,4 g 0,57 g; 3 1021 atom 3,6 g 0,28 g 1,28 g; 0,02 mol 3,4 g 6,4 g 1,6 g; 0,025 mol 0,06 mol 6,4 g Hg; 4,02 g 9,6 g 10,4 g; 9,7 1022 atom 28,42 g; 8,7 1022 atom 10,16 g 0,64 g; 0,01 mol Sn 2,84 g 12,55 g 8,42 g 47,6 g 39,57 g 18 g 6,14 g 13,56 g 10 g 24,8 g 0,064 g 60,8 g 6%

SVRIMO METODO TAIKYMAS

430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468.

3,4% 9,68% 7,9 g 30,25 g 9,5% 17,96% 3,4% MEDIAG MIINIO SUDTIS 1,68 g Fe; 0,65 g Zn 6,5 g Zn; 1,4 g Si; 2,1 g Cu 8,4 g Fe; 2,7 g Al; 3,9 g CuO 0,65 g Zn; 0,3 g Mg 3279 ml 67,37 ml 287 ml 53,3 g 85,7% Mg; 14,3% MgO 36% Al; 48% Mg; 16% Si0 2 32,8% 67,5% Al; 32,5% Cu 10% Ca; 90% CaO 30% Mg; 70% Fe 25% Al; 75% A1203 26% Ca; 74% CaO 75% 27% Al; 42% Fe; 31% Cu 4% CuO; 96% Cu 60 g Ca; 31 g P Al; Cu 53,4% Au; 43,6% Cu 3,2 ICO; 11,8 1 C0 2 2,8 g Si; 1,2 g C; 10,6 g Na2C03 36,5% C0 2 ; 63,5% 0 2 2,09 g NaOH; 1,49 g KOH 45% CO; 55% C0 2 80% H2; 20% 0 2 25% 1,66 g CaC0 3 ; 6,54 g MgC0 3 0,285 g CaC0 3 ; 0,716 g MgC0 3 5,96 g KC1; 4,04 g KN0 3

469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478.
479. 480.

481. 482. 483. 484.


485.

16% Na 2 C0 3 ; 84% NaHC0 3 70,4% CaC0 3 ; 29,6% MgC0 3 1,19 g NaCl; 1,47 g KC1 2 g NaOH; 1,58 g KOH 53 g Na 2 C0 3 ; 16,8 g NaHC0 3 3495 g; 780 g 7,1 gNa 2 S0 4 ; 2,7 g KC1; 10,2 g MgCl, 0,476 g 0,056 g NaCl; 0,144 g NaBr 13,6 g CaS04; 10 g CaC03; 7,4 g Ca(OH), 5,8 g KF"; 14,9 g KC1 9,95 ml 35% Si0 2 ; 23,4% NaCl; 41,6% BaCl2 20,8% Ca; 79,2% CaO; 137,43 g 43,98% NaCl; 56,01% KC1 55,2% K 2 C0 3 ; 44,8% KOH
1 : 1

486. 0,068 g; 0,065 g 4 8 7 . 3,8 g; 6,2 g 488. 31,15% benzeno; 37,5% anilino; 31,5% fenolio 4 8 9 . 56% ir 64%; 54,4% ir 45,6% 4 9 0 . 16 g 491. 4,7 g fenolio; 2,3 g etanolio 492. 59,52 g 493. 7 litrai 494. Propanolis ir propanalis 495. 80% C3HS; 20% C 4 H |0 496. 28,2% fenolio; 30% etano rgties 497. 28% C2H4; 72% C2Hg 498. 50,56% etanalio; 49,44% metano rgties aldehido 499. 46% HCOOH; 12% CH3COOH 5 0 0 . 43,4% 501. 52,2% HCOOC4H9; 47,8% CH,COOC4H9 TIRPIMAS
502.

1039 g

503. 0,69% 504. 20 g 505. 24,24% 506. 28% 507.18% 508. 28,6% 509 .25,4% 510. 38,3% 511 .39,8% 512 .16,7% 513. 264,2 g KN03; 235,8 g H 2 0; 52,8% 514. 64,8 g NaCl; 185,2 g H,0; 26% 515. 80 g CuS04; 320 g H 2 0; 20% 516. 48,5 g NH4C1; 151,5 g ,; 24,25% 517. 42,86 g; 42,86% 518. 100 g; 100% 519. 61,3 g 520. 33,3 g 521. 700 g 522. 979 g 523. 30 C 524. 70 C 525. 82 C 526. 28 C 5 2 7 . 3 mol/l 528. 3 mol/l 529. 1 mol/l 530. 350 g 531. 45,75 g 532. 36 g 533. 60 g 534. 18,3 g 535. 11,77 g 536. a) 100 g; b) 150 g 537. a) 12 g; b) 17,86 g 538. a) 20 g; b) 40 g 539. 90,5 g 540. 47 g 541. 28,6g 542. 39,2 g

543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563.

22,38 g 109,8 g 250 g 10 g 30 g 86 g 115 g 17,5 g 90 g; 180 g 42,5 g 88 g; 284 g 153,85 g; 320 g 37,5 g 28,4 g 7,5 g 36,5 g 47 g 173 g 59,5 g 10,5 g NaCl 7 g KN0 3 ; 1,2 g NaCl; pirma nuss k n 0 3 564 26 4 ' 565. (d) ir (e) VANDENS KIETUMAS 566. 3 mmol/1 567. 5,8 mmol/1 568. 8 mmol/1 569. 2 mmol/1 570. 3 mmol/1 571. 795 mg 572. 5,5 g 573. 400 mg 574. 2 g 575. 2,4 g 576. 10,15 mmol/1 577. 2,95 mmol/1 578. 10 mmol/1 579. 1,5 mmol/1 580. 4 mmol/1

581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. TH>2. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 11. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619.

19 mmol/1 1,4 mmol/1 2,7 mmol/1 144,6 mg 2 mmol/1 2 mmol/1 5,3 g 468,8 g 15 kg Na2C03; 3 kg NaOH 1,19 g 140 ml NEGRYNOS MEDIAGOS 8 g; 1,2 1023 jon 201 g; 5,8 1023 jon 26 g; 0,57 mol; 3,4 1023 jon 105,2 g; 4,6 mol; 2,7 1024 jon 126 g 80,64 litro; 158,4 g 10,7% 0,2 g; 1,85% 61,26 litro; 2,74 mol 140,73 g 86,6 litro; 3,9 mol 200,4 g 26,8 g; 13,4% 354,7 litro; 9,5 1024 molek. 1,65 kg; 37,5 mol 139,3 g; 46,43% 11,2 litro; 0,5 mol 2,15 g; 6,5 1023 molek. 100 g; 27,78% 6,65 litro; 0,3 mol 20 g; 4 1023 molek. 4 g SiO,; 0,85 g C 5,36% " 14 litr; 0,63 mol 2,1 litro g; 6,3 1023 molek. 11,6 litro; 0,52 mol 12,62 g; 2,2 1023 molek. 97 g; 25%

620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656.

33,7 g; 0,92 mol 9 litrai; 2,4 1023 molek. 133 g; 53,2% 144,57 g Na,C0 3 ; 130,75 g CaC0 3 ; 452 g Si0 2 " 40,75 g Na2C03; 121,79 g Si0 2 ; 75,44 g PbO 163 g K,C0 3 ; 108,9 g CaC03; 367,65 g Si02 70,2 g 10% 28,72 kg 30 kg 5600 t 72,4% Fe; 46,7% Si 90 kg 53,75% 521 g 1,08 g 20 ml 571,43 kg 3,8 g 2,45 kg 7,966 g 48,33 g 39,5 g 231,76 g 0,83 mol 176,4 g; 3,8% 367,35 kg 892,5 litro 263 litrai 104,6 g 13,24 kg 8 litrai 600 kg 300 kg 1666,6 kg 4,5 kg 250 kg

657. 658. 659. 660.

1041,7 kg 208,3 kg 13,58 litro 242 g

REAKCIJOS, KAI YRA REAGUOJANIOS MEDIAGOS PERTEKLIUS 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 1 mol; 239 g; liko 10 g S 1 mol; 150 g; liko 10 g Al 0,5 mol; 39 g; liko 16 g S 2 mol; 149 g; 10 g Cl2 2,22 mol; 296,67 g; liko 3,33 g Cl2 1 mol; 111 g; liko 40 g Ca 2 mol; 36 g; liko 1,2 1024 molek. H, Taip; 44 g; 0,5 mol Liko 28 g Fe Liko 16 g S; 44 g 2 mol; 176 g; liko 1 mol S Liko 6 1023 atom S a) Liko 7,5 1022 atom S; 44 g; b) liko 1 1024 atom Fe; 0,3 mol Liko 1 mol S; 88 g Liko 3,2 g S a) Taip; b) liko 35,5 g Cl2; c) liko 23 g Na a) Liko 1,5 mol Cl2; 3 mol; b) liko 0,5 mol; Cl2; 3 mol Liko 1 atomas Na Liko 5,45 1023 molek. Cl2; 58,5 g Sureagavo visikai; 0,5 mol Liko 0,5 mol Cl2 Liko 0,5 mol Cl,; 3 mol a) Taip; b) liko 27 g Al; c) liko 56 g O a) Liko 1 mol 0 2 ; 2 mol; b) liko 1,67 mol Al; 1,67 mol Liko 6 102' atom Al Liko 16 g 0 2 ; 51 g Liko 1,85 mol 0 2 ; 0,1 mol Liko 0,67 mol Al Liko 0,83 mol Al; 0,3 mol 0,09 mol; 6,96 g

691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721.

52 g 8,76 g 25,33 g 8,85% 0,013 mol 213 g 0,006 mol; 0,87 g 49,5 g NaHS0 4 15,4% 0,03 mol 10,2 g KHS0 4 112 litr 2,2 1023 molek. 6,9 litro 13,25% 0,04 mol 0,16 mol; 21,86 g 0,13 mol; 4 g; 2,9 litro CaCl2 9% 12% 2,9% K,HP0 4 ; 4,53% KH 2 P0 4 33% Na 2 S0 4 13,2% 9,46% 9,55% 153,85 ml 1,1% NaCl 6,3 g Ba(OH2) 8H 2 0 85,2 g C 6 H,(N0 2 ) 3 3,76 g Na2S04; liko 5,38 g NaOH; mlyna 722. NaHS04; 0,25 mol; 30 g; liko 14,7 g
H 2 SO 4

723. NaHS04; 1,5 mol; 180 g 724. Na2S04; 1,5 mol; 213 g 725. Na2S04; 0,5 mol; 71 g; NaHS0 4 ; 1 mol; 120 g 726. Na 2 S0 4 ; 0,31 mol; 44 g; NaHS0 4 ; 0,63 mol; 75,6 g 727. NaHS04; 0,15 mol; 18 g

728. Na2S04; 3 mol; 426 g 729. Na2S04; 0,125 mol; 17,75 g; NaHS04 0,25 mol; 30 g 730. Na2S04; 0,094 mol; 13,35 g; liko 0,06 mol NaOH 731. Na2S04; 0,07 mol; 9,94 g; NaHS0 4 ; 0,11 mol; 13,2 g 732. Na2S04; 0,29 mol; 41,2 g; liko 34 g NaOH 733. Na2S04; 0,06 mol; 8,52 g; NaHS0 4 ; 0,1 mol; 12 g 734. Na2S04; 0,186 mol; 26,5 g 735. NH4H2P04; 0,6 mol; 69 g 736. NH4H2P04; 0,3 mol; 34,5 g 737. (NH4)2HP04; 0,3 mol; 39,6 g 738. 115 g NH4H2P02; 132 g (NH4)2HP04 739. 149 g (NH4)1P04; 198 g (NH4)2HP04 740. 230 g NH4H2P04; liko 98 g H3P04; raudona 741. 99 g (NH4)2HP04; 74,5 g (NH4),P04 742. 57,5 g NH4H2P04; 99 g (NH4)2HP04 743. 57,5 g NH4H2P04 744. NaHC03; 0,6 mol; 50,4 g 745. Na2C03; 0,2 mol; 21,2 g 746. Na2C03; 0,27 mol; 28,62 g; NaHC03; 0,06 mol; 5,04 g 747. Na2C03; 0,3 mol; 31,8 g 748. NaHC0 3 ; 840 g 749. Na2C03; 163,77 g; NaHCO,; 76,44 g 750. Na2C03 212 g 751. Na2S04; 340,8 g; Al(OH)3 93,6 g; NaAlO,; 32,8 g 752. (NH4)204; 13,2 g 753. NH4HS04; 23 g 754. (NH4),S04; 26,4 g; NH4HS04; 23 g 755. (NH4),S04; 231 g; NH4HS04; 57,5 g 756. (NH4)2S04; 99 g 757. NH4HS04; 287,5 g 758. (NH4)2S04; 231 g 759. Ca(H2P04)2; 23,4 g; CaHP04; 13,6 g 760. NaHCO ; 25,8 g; 41,4%

761. KHC03; 48,5 g; 41% 762. KHS04; 136 g; 28,6% 763. NaH 2 P0 4 ; 0,576 g; Na 2 HP0 4 ; 0,724 g 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 7 88. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. K3P04; 6,36 g; K2HP04; 5,22 g Ba(HC03)2 51,8 g K2C03; 69 g; 22,8% Na2S03; 252 g; 32,8% Na2C03; 10,6 g; 34,2% NaHS03; 41,6 g CaC03; 2,5 g; Ca(HC03)2; 4,05 g KHC0 3 ; 60 g Na2S; 7,8 g CaC03; 0,022 mol Liko 156,8 g H,S0 4 ; 435,2 g KHS04; 69,6 g X S 0 4 100 g; 44,81 Mg(HCOO)2; 5,7 g 11 g 71,68 litro 58,66 g Trinitrobenzenas; 42,6 g C2H5OK; 49,4 g 448 ml Natrio acetatas; 0,3 mol; 24,6 g 47 g 175,34 g 48,4 g 2g 104 g 85 g CHI2C12 44,81 2 mol C2H2C14; 336 g 281,25 g 58,8 g 5 mol

REAKCIJOS PRODUKT IEIGA 796. 92,6% 797. 10,7%

798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808.

218,2 g; 2,2 mol 3,29 mol 94,87% a) 51,4 g; b) 106,4 g 358,4 kg 93,5% 77,4% 42,7% 9,135 g; 0,06 mol 2 1023 atom a) 13,35 g; 0,26 mol; b) 168 g; 3,23 mol 809. 3,66 kg Al; 16,27 kg CuO 810. 13 kg 811. 51,3 kg 812. 93,5% 813. 35,32% 814. 92,59% 815. 7,44 kg 816. 41,25% 817. 93,33% 818. 23 kg 819. 119,8 kg 820. 96,88% 821. 15,35% 822. 617,2 g; 3,9 mol 823. 3,4 g; 2,41 824. 5,71 g; 10" molek. 825. 0,27 mol 826. a) 224 1; b) 112 1 827. 7,154 g 828. 93,8% 829. 99% 830. 90% 831. 1241,33 t 832. 2% 833. 22% 834. 29,4 litro; 1,3 mol 835. 18,2 litro; 13,8 g 836. a) 8 1023 molek.; 1,31 mol;

b) 1,9 1024 molek.; 3,15 mol 837. 98% 838. 33,15 g 839. 6 t 840. 833 kg 841. 22,9 g 842. 1,72 t 843. 8 t 844. 36,52 t 845. 68 % 846. 3 g; 0,25 mol 847. 121,4 g; 61,8 litro 848. 366,6 kg; 5 1024 molek. 849. 89,9% 850. 53,33% 851. 454,5 kg. 852. 134,4 ml 853. 255,5 ml 854. 88% 855. 55% 856. 68,4 litro 857. 84% 858. 18 litr H2; 16 g , 859. 2,34 t 860. 626,79 ml 861. 88% 862. 4,8 g 863. 49,68% 864. 56,4% 865. 75,2%
8 6 6 . 86,82%

867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875.

231 kg 49,5 kg 22,35 litro 1,65 g 80% 71,4% 70% 35% 60 g

876. 877. 878. 879.

694,3 kg 810 kg; 1027 litrai 7,56 g 3,23 kg


JUNGINIO FORMULS NUSTATYMAS

880. 881. 882. 883. 8*84. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. ,899. 900. "901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910.

K 2 S,0 8 C3H60 Mn 2 0 7 As 2 0 5 Hg20; 25 : I CuO; 4 : 1 /4r(Fe) = 56 CuO N; 26% N; 74% O CS2 K 2 S0 4 3 mol; 2 mol 14,06 mol Cu; 0,33 mol Sn; 0,6 mol Zn; 0,09 mol Pb Cu 2 CH 2 0 ; ; 220 Na 2 C0 3 ; 106 66,7% Cu; 33,3% S 16,9% K 2 0; 18,35% A1203; 64,75% Si0 2 31,75% MgO; 63,5% Si0 2 21,83% Na 2 0; 35,92% A1203; 42,25% Si0 2 2% H2; 32,65% S; 65,3% 0 2 57,6% Cu; 5,5% C; 0,9% H; 36 % O Al CO B2H6 PCI, Na 4 P 2 0 7 KMn0 4 AlBr, Ga 3BeO A120, 6Si02 3MgCO, Mg(OH)2 3H,0

911. Na 2 0 A1203 6Si0 2 9 1 2 . CuC0 3 C U ( O H ) 2 913. MgSiO, 9 1 4 . KC10, 9 1 5 . CS2 916. Mg 2 Sn 717. Si2H6 918. Si; Si0 2 ; SiH4 9 1 9 . N20 920. Na 2 C0 3 9 2 1 . CS2
922. 923. HNO,

Cu; 74,2 g 9 2 4 . C0 2 9 2 5 . CS2 9 2 6 . Al 927. HP0 3 9 2 8 . Al 9 2 9 . Fe 9 3 0 . Cr 9 3 1 . Al 9 3 2 . 71 g; CL, 9 3 3 . 2 g; H2 934. Teisingas 935. 28 g; N2; CH=CH 2 9 3 6 . 56 g Fe 9 3 7 . Ca 9 3 8 . Al 9 3 9 . Mg
940. C7H14

941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948.

C10H22 C 5 H n COOH C6H6 CH3COOH C 12 H 22 O n ; 342 C20H30O; 286 CH3COOH CH3OCH3 9 4 9 . 92,5% C; 7,7% H 950. C2C16

951. CH4 952. C2H6 953. C3H6 954. C4H,0 955. CHC13 956. C4H8C12 957. C2H4 958. C2H2; 13 959. C 6 H 5 -CH 3 960. CH3OH 961. C2H5OH 962. C3H,OH; C 4 H g 0 2 963. C4H,OH 964. C2H4(OH)2 965. HCOH 966. CH3COH 967. C4H6 968. CH3COH 969. CH3NH2 970. C 6 H 5 -NH 2 971. C12H10N2 972. CH4 973. CH4 974. C2H6 975. C3H8 976. CH2C12 977. (CH3)2"-C-(CH3)2 978. C3H8 979. C2H4 980. C,H6; propenas; ciklopropanas 981. C,H6 982. C2H4 983. C4H6 984. C 6 H ]2 985. C6H6 986. C2H5OH 987. C3HOH 988. CH3OH 989. CH,OCH3 990. CH3OH

991. C,H12 ? 9 2 . CH3NH2 -993. C2H5NH2 994. C2H2C1202 995. C4H10 996. C,H8; 22 997. C4H8; 302,7 g 998. C 6 H 5 -C 4 H, 999. C5H,0 1000. Butnas 1001. CH3OH 1002. C4H9OH 1003. C4H9OH; 2,55 1004. CH 2 OH-CH 2 OH 1005. C4H9OH 1006. C4H8 1007. CH3OH 1008. C2H5COH H)09. HCOOH 1010. C3H7OC3H7; 136 g 1011. HOOC CH 2 -CH 2 -COOH; Na 1012. Na 2 C0 3 ; 10,6 g 1013. 9,74 ml; HOOC-CH 2 -CH 2 -COOH 1014. Propano rgties trigliceridas 1015. C3H7NH2 HIDRATAI 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 3MgO 2Si0 2 H 2 0 3MgCO, Mg(OH), 3H 2 0 MgS0 4 7H,0 Na 2 S 2 0, 5H 2 0 Na 2 C0 3 , Na 2 S0 4 , BaCl2 2H 2 0 CuS0 4 5H 2 0 MgCl2 3H 2 0 MgC03 5H 2 0; 3,48 g Mn(N0 3 ) 2 6H 2 0 Cr2(S04)3 18,0 InF3 3H 2 0 K 2 S0 4 Cr 2 (S0 4 ) 3 24H,0

1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046.

ZnS0 4 5H 2 0 MgS0 4 6H 2 0 Na 2 C0 3 10H 2 0 CuS0 4 5H,0 Liko 17 g , MgCl, 3H 2 0 Na 2 S0 3 7H 2 0 Mg(N0 3 ) 2 6H,0 CaCl2 2H,0 Zh (N0 3 ) 2 6H 2 0 Na 2 S0 4 7H 2 0 CU(N03)2- H H P 45,3%; 252; 14 mol 18 g a) 2,88 g; b) 1,8 g; c) 314,6 g CuS0 4 5H 2 0 39,54% A1203; 46,51% Si0 2 ; 13,95% , 1047. FeCl3 6H 2 0 1048. (NH4)2S04 FeS0 4 6H 2 0 1049. 14,29% Na; 9,94% S; 69,57% O;
6,2% H

1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105.

1050. 17,4% Mg; 23,2% S; 57,95% O; 1,45% H 1051. 53,2% 1052. 26,85% 1053. 36%; 180 g; 10 mol 1054. 50,7%; 333 g; 3 mol 1055. 37%; 318 g; 3 mol 1056. 79%; 430 g; 3 mol 1057. 2,5% 1058. 2,4% 1059. 9,1% 1060. 2,4% 1061. 74,6% 1062. 4,4% 1063. 16% 1064. 1,56% 1065. 2,7% 1066. 146 ml

875,6 ml 175 g 588 g 521 g 46,5 g 30 g 244,72 g 0,85 mol 171,4 g 17,4 g 1,25 g CuS0 4 5H 2 0; 398,75 g H20 19,7 g hidrato; 180,3 g , 914,5 g 134,9 hidrato; 151,1 g H 2 0 25,74 g hidrato; 174,26 g , 23,4 g 49,5 g 107 g 220,6 g 61,3 g FeS04 7H 2 0; 13,72 g H 2 0 CaCl, 2H,0 77,6 g 8,1 g 54 g hidrato; 117 g H,0 15,5 g hidrato; 204,5 g , 120,75 g hidrato; 379,25 g , 246 g 2,74 ml 30,5 g 178 g 77,6 g 677,5 g 246 g 7 mol 2,24 mol/1 33,3% 376,9 g H 2 S0 4 ; 276,9 g H 2 0 8g 2,58 g

1106. 24,32% 1107. 18,12% 1108. 56,15% 1109. 16% MINERALINS TROS 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. NaN0 3 0,5% 9,55% 6,67% 21,25% 16,5% (NH2)2CO 3,2 t 4g 500 kg 0,857 t 202,2 g 25,26 g 133,3 g 74,6 litro 17,32 g 142,86 litro; 1,34 kg (NH4)2S04; 17,9 kg 0,429 g 170 litr 2,2 t 42,86 kg 35 kg/ha; 165 kg (NH4)2S04 37,5 t 48,75 kg 1,9 kg; 2,4 m3 5,7 t Ca 3 (P0 4 ) 2 45,8% NH 4 H 2 P0 4 447,5 kg 484,2 g Dl HF 4,04; 5,75 g

1144. 736 kg 1145. 571,4 kg NH4N03; 478,9 kg CaHP04; 370,2 kg K.,S04 1146. 240,4 t
1147. 1,2 t N H 4 H , P 0 4 ; 1,05 k g (NH2)2HPO4

1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158.
1159.

Virsta Ca3(P04)2 136 kg 1669 g 8 kg 720 kg 2,75 t 885 t 138,8 g 37,8 kg 1,35 t; 1,37 t 65,5% Ca3(P04)2; 4,5% CaC0 3
K2S04

1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169.

54% 4,76% 7,7% 4,5% 0,64 mol/1 3,7% 5,55 t 745 g 2 g; 998 ml 109 kg NaN0 3 ; 124,85 kg superfosfato; 57,14 kg silvinito ELEKTROLIZ 8,06 g 2 litrai 1 litras 3 109 kulon 32 min 10 s 1 h Cu Sn; 23,7 g 1,2 g H 2 0; 1,5 litro H2 560 ml

1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179.

1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195.

4,5 litro 14,6 g 11,2 g 60 g 1,8 g 0,576 g 5,63 g Pb; 0,3 litro 0 ; 17,33 g 1,12 litro 10,8% ' 7,86% 5,6 litro 162 g 108 g 2,36 litro 1,26%

3,3 1213. 2 10 12 mol/l 1214. 0,01 mol/l 1215. 0,004 mol/l


1212.

CHEMINI REA K OJ GREITIS 1216. K = 0,0138 1/mol-s; v = 0,083 mol/l-s; 0,5 mol/l ir 1,5 mol/l 1217. Padids 27 kartus 1218. K = 0,00052 1/mol-s; v = 0,025 mol/l-s; 2,75 mol/l ir 0,5 mol/l 1219. 3,4 karto 1220. 27 mol/l-s 1221. 4,5 mol/l-s 1222. 81 kart 1223. 30C 1224. Padids 8 kartus 1225. Padids 4 kartus 1226. 729 kartus 1227. Sumas 4 kartus 1228. 10 kart 1229. 0,05 mol/l-s 1230. 0,002 mol/l-s 1231. 1,84 mol/l; 1,23 mol/l 1232. 6,25 karto 1233. 3,2 mol/l; 3,5 mol/l; v = 0,08 mol/l-s 1234. a) Padids 4 kartus; b) padids 2 kartus; c) padids 8 kartus 1235. 27 kartus 1236. 1,3 mol/l; 0,6 mol/l; v = 0,025 mol/l-s 1237. v, = 1,28 10-4 mol/l-s; v2 = 1,2 "5 mol/l-s 1238. v = 8 10 3 mol/l-s 1239. 0,001 mol/l-s CHEMIN PUSIAUSVYRA 1240. c(N,) = 0,025 mol/l; c(02) = 0,015 mol/l; K = 6,7; dein 1241. C(H2) = 1,5 mol/l; C ( N H , ) = 1 mol/l; K = 0,6; kair 1242. c(NH3) = 0,012 mol/l; 2 ) = 0,024 mol/l 1243. C(H2) = 0,1 mol/l; c(C02) = 0,1 mol/l

VANDENS JONIZACIJA, pH 1196. a) 1 10-' mol/l; b) 5 10 " mol/l; c) 2,9 1010 mol/l; d) 1,7 10-2 mol/l 1197. 1 1010 mol/l; 1,35 10"9 mol/l 1198. c(H+) = 0,5 mol/l, c(Br") = 0,5 mol/l; c(OH-) = 2 1014 mol/l 1199. 10,66 1200. a) 5; b) 2; c) 1,5; d) 1,6; e) 0,5 1201. 0,3 1202. 0,045 mol/l 1203. 0,7 1204. Padids 0,3 karto; padids 0,15 karto 1205. 11,4 1206. c(H+) = 2,5 10"2 mol/l, c(OH) = = 4 1013 mol/l; c(H+) = 3,2 10 " mol/l, c(OH-) = 3 10"4 mol/l; c(H+) = 6,3 10 7 mol/l, c(OH) = =1,6 10"8 mol/l 1207. 1,5 karto 1208. taip 1209. 1 10'5 mol/l 1210. c(OH-) = 1010 mol/l 1211. 3,4

1244. c(HCl) =1,15 mol/1; c(0,) = 0,52 mol/1 1245. c(NaOH) = 0,05 mol/1; c(CH,COONa)= = 0,2 mol/1;
C(C2H5OH) = 0,2 mol/1

1246. c(0 2 ) = 0,09 mol/1; c(N02) = = 0,02 mol/1; K = 2,78; dein 1247. 3,125 1248. C(H2) = 2,02 mol/1; c( = 0,98 mol/1 1249. C(N2) = 1,5 mol/1; C(H2) = 3,3 mol/1 1250. c(C02) = 0,024 mol/1; c(H2) = = 0,021 mol/1; K = 1 103 " 1251. C(N2) = 0,3 mol/1; c(H2) = 2,6 mol/1; K = 0,2; kair 1252. c(KCI) = 0,4 mol/1; c(KHS04) = = 0,6 mol/1; c(HCl) = 0,6 mol/1 1253. c(02) = 0,9 mol/1; c(H20) = = 0,2 mol/1; c(C 12) = 0,2 mol/1 1254. 0,013 1255. 50% 1256. K = 4 1257. 0,55 mol (CO); 0,75 mol (0 2 ) 1258. 0,15 mol (N2); 0,6 mol (0 2 ) 1259. 9,62 g Ca(OH)2; 5,84 g HC1; 17,64 g CaCl2 H 2 0; 1260. K = 0,25 1261. : =9,37 10-' 1262. K = 0 , 3 3 1263. K = 2 10-3 1264. c(HCl) = 0,6 mol/1; c(02) = 0,3 mol/1; K= 5 1265. A: = 4,4 10-3 C ( N 0 2 ) = 0,18 mol/1; c ( N 2 0 4 ) = 1266. = 0,01 mol/1 C(H2) = 16 mol/1; C(I2) = 0,13 mol/1; 1267. c(HI) = 10,2 mol/1 14,3 g C0 2 ; 6,7 g H2; 112,1 g ,; 1268. 51,2 g CO 3 mol 1269. 1270. Ne 1271. Sumas 4%

1272. Tiesiogins reakcijos greitis padids 27 kartus, atvirktins - 9 kartus 1273. Padidinus slg - dein (a), (b), (c); paklus temperatr - dein (d), (e), (0 1274. 0,3 mol (S02); 0,13 mol (O,) TERMOCHEMIJA 1275. 1276. 1277. 1278. 1279.
1280. 1281.

1282. 1283. T284. 1285. 1286. -4287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. -.1302. 1303. 1304. 1305. 1306.

89,40 kJ 140.5 kJ 429,7 kJ 818.6 kJ 123,5 kJ 566 kJ a) 594 U; b) 59,4 kJ; c) 742,5 kJ 1191,96 kJ 178 kJ 1,6 litro 4450 kJ 1142 kJ 1713 y 14,93 litro 1427,5 kJ 2855 kJ 307,2 y 307,2 kJ 14 litr 614,4 y 414,81 y

207,4 y
4977,72 y 1957,5 y 3262,5 y 168 litrai 10440 y 3548 y 855 kJ 3420 kJ 168 litrai 1710 kJ

1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318.

3903,28 kJ 760 kJ 27,15 kJ 774,92 U 112 litr 627 kJ 49,34 kg 1,12 litro 6435,33 kJ 737300001d 819 kJ 346,5 kJ

1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326.

241,85 kJ 1669,8 kJ 226,95 kJ 45,76 kJ 191,17 kJ 16,04 kJ 237,69 kJ 346,5 kJ

OKSIDACIJOS-REDUKCIJOS REAKCIJOS 1327-1334. Atsakymai nepateikiami

LITERATRA
1. 2. 3.
4.

Abkinas G., Bendrosios chemijos udaviniai ir pratimai. Vilnius. 1984. Braiko V., Gryzlova O., Chemijos didaktin mediaga IX-XIklasei. 1983.
XUMUR

Kaunas.

uiKone. Mockea. 1985 - 1991.


. .,

XOMHCHKO .

., X O M H E H K O e\'3bi. MockBa. 1987.

3adanu no

XUMUU

DM

nocmynatoiuux

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

D. ., h ap. 3adanu u npuMepbi no codepoKanueM. MockBa. 1989. D .


. , IIIHIIIKHH.

XUMUU

Me:vcnped.\iemubi.u
1989.

Memodma peiuemm sadan no XUMUU. Mockea.

Goldfarbas J. ir kt., Chemijos udavinynas. Kaunas. 1985. niHHKa H. JI., 3adanu u ynpaoKHeuun no ofne KnyuiHHa T. B., ynpa-ncnemm u jadanu no Lagunaviius J., Neorganins Kaunas. 1972. Olimpiadinis chemijos
XUMUU. XUMUU.

JlcHHHrpa;i. 1980 IX - X klasei.

Mockea. 1966. mediaga

didaktin

chemijos udavinynas.

Kaunas. 1979.

500 chemijos udavini. Kaunas. 1982. Raudonis R., Bendroji chemija 12 kl. Kaunas. 1998. CaBHUKHH C. H., TeepflOBCKHH, H. . C6opnuK 3adan u ynpajKHenu HeopzanuHecKo XUMUU. Mockea. 1981. Vaitkus R., Chemija 10 kl. Kaunas. 1995. Vasiuenko S., Chemijos udavini ir pratim rinkinys. Vilnius. 1986. no