Está en la página 1de 20

shinryaku :_ invasion kuni _ pais

natsuki no kuni , el pais de natsuki natsuki senso : guerra por natsuki

1. Personas hito persona otokohombre onnamujer kodomonio akachanbeb okamamaricn tomodachiamigo kareshinovio kanojonovia okusanesposa senseipro esor, maestro gakuseiestudiante !chan!para pe"ueos !san!seor, seorita !sensei!pro esor# !sama!para personas importantes $. %osas &mono'

a' (scolares honlibro )asshirevista sh*setsu novela shinbun peridico jisho diccionario enpitsu l+pi) pen pluma n*to !cuaderno kami papel hasami tijeras shiken e,amen shukudai "tarea kokuban #pi)arrn ch*ku $%&gis keshigomu '()*goma de borrar konpy-ta +,-.computadora pasokon /0+P% tegami 1carta okane2dinero b' .el hogar terebi 345televisin rajio 678radio kikai 9m+"uina rei)*ko:re rigerador so a0;<silln t/buru3=>mesa isu?silla

kagu@Amuebles tsukueBescritorio beddoCDEcama gomi)Fbasura den0atel ono doaEGpuerta heyaHIhabitacin kaidanJescaleras esukar/taKLM4.escaleras elctricas iriguchiNOentrada deguchiPOsalida ni0aQjard1n madoventana 2' (l mundo sekaiRSmundo kuniTpa1s sen)*guerra hei0aUVpa) sent*batalla soraWcielo hoshiXestrella taiy*Ysol tsukiZluna kumonube uch-[\universo yama]montaa ka0a^r1o ame_lluvia yuki`nieve toshiabciudad

shutocacapital inakadprovincia

3' 4nimales inueperro nekofgato torip+jaro ne)umigratn *kamihlobo kitsunei)orro tanukijmapache japons hebikserpiente ushilres meushimlvaca kumonoaraa sakanape) same tiburn tako!pulpo irukapqrdel 1n kujira"ballena raion6s8len ch*ch*tumariposa ry-#dragn 5' Partes del cuerpo te1mano yubivdedo tsumewua atama$cabe)a mexojo

ha%diente kuchiOboca hanaynari) ashizpierna, pie mimi{oreja ude|bra)o hone} hueso chi~sangre kami no ke&cabello namida'l+grima kuso( mierda ase sudor hitomipupila kuchibirulabios 6. (lementos mi)uagua hi uego ka)e)viento ishipiedra kimadera kin2oro 7. Plantas shokubutsuplanta hanay lor ki+rbol sakura* lor de cere)o bara+rosa

,. .eportes tenisu3Ltenis sum*,sumo kend*-kendo karateW1karate aikid*.aikido 8. 9ugares tokorolugar basho/lugar umimar moribos"ue ikeestan"ue sabakudesierto toshokan01biblioteca ky*shitsusaln de clase hon:yaIlibrer1a resutoran4L!6restaurante bijutsukan21museo gekij*3/teatro k*en4par"ue tatemonoedi icio uchi@casa gakk*escuela daidokorococina imasala de estar kissaten5 ca eter1a dep;to/!centro comercial toire!s4bao otearai1plavabos &bao' <. %omidas

a' 4limentos tabemonoalimentos gohan6arro) nikucarne butanikupuerco sakanapescado sat*a)=car shio7sal suvinagre k/kipastel b' >ebidas cha t k*h?+-ca osakesake b?ru5>cerve)a mi)uagua j-)u7-Ljugo mirukuF>&leche gy-ny-lleche ,. @nstrumentos git;.guitarra piano,G piano rutakudamono verdurayasai ringoman)ana mikanmandarina ichigo8 resa

suikasand1a orenji847naranja painappuru/sD>pia 11. Aeh1culos kuruma9coche jid*sha:9automvil jitensha;9bicicleta unebarco hik*ki<avin ,. .iversin eigapel1cula p;t?/3 iesta 1B. 4bstractos ai=amor kokorocora)n tamash?alma jikan>?tiempo k-kanW?espacio kib*esperan)a imisigni icado ajisabor utacancin hanashipl+tica shi@poes1a shimuerte unmeiAdestino unAsuerte kamidios megamidiosa

namaenombre nioiBpolor kaoriaroma otosonido 1$. 9engua nihongoCjapons supeingoLsCespaol eigoCingls uransugo;6LC rancs doitsugoEsCalem+n ch-gokugoTCchino ratengo63Clat1n roshiagoGCruso kotobaDpalabra bunoracin reiejemplo bunp*gram+tica hatsuonEpronunciacin d*shi:Fverbo meishiFsustantivo kai0aconversacin shitsumonGHpregunto kotaerespuesta monogatariCcuento y* ukuropa &occidental' )ubonpantaln suk;toLM! alda

shatsuplayera kutsu)apatos pantsu/cal)ones kutsushitacalcetines meganeIlentes yubi0avJanillo ude0a|Jpulsera b*shisombrero s/t;.suter kabanKmaleta kasaLparaguas a' Camiliares ka)oku@ amilia chichipap+ hahamam+ im*tohermana menor aneMhermana mayor oj?sanpabuelo ojisant1o ot*sanpap+ ok;sanmadre ot*tohermano menor anihermano mayor ob;sanabuela obasant1a kyodaihermanos shimaiMhermanas itokopprimo

13. Diempo a' nichid1a tsukiZmes nenao seikiRNsiglo ky*hoy ashita maana asattepasado maana kin*ayer ototoipanteayer konsh-Oesta semana sensh-Ola semana pasada raish-Ola semana "ue viene kongetsuZeste mes sengetsuZel mes pasado raigetsuZel mes pr,imo kyonenel ao pasado kotoshieste ao rainenel ao "ue viene kesaesta maana konyaesta tarde, esta noche konbanPesta noche hid1a yorunoche asamaana

gogotarde go)enmaana y-beanoche c' ichigatsuZenero nigatsuZ ebrero sangatsuZmar)o shigatsuZabril gogatsuZmayo rokugatsuZjunio shichigatsuZjulio hachigatsuZagosto kugatsuZseptiembre j-gatsuZoctubre j-ichigatsuZnoviembre j-nigatsuZdiciembre nichiy*bidomingo getsuy*biZlunes kay*bimartes suiy*bimircoles mokuy*bijueves kiny*bi2viernes doy*bis+bado kisetsuQestacin haruprimavera natsuverano akiotoo uyuinvierno

15. bungakuliteratura kagakuciencia kei)aiRSeconom1a h*gakuderecho tetsugaku iloso 1a igakumedicina s-gakumatem+ticas rekishiThistoria 16. no maedelante no ushirodetr+s no sobaal lado no nakaadentro no sotoa uera no ueencima no shitaabajo

4dejtivos a' colores irocolor akaiprojo kuroipnegro kiiro noamarillo aoipa)ul shiroipblanco

midori noUverde chairo no ca b' iippbueno utoiYpgordo omoippesado nagaiVplargo atarashii(pnuevo 0akaipjoven omoshiroi(pdivertido chikaipcercano atatakairpcaliente *kiipgrande 0aruiWpmalo hosoiXpdelgado karuiYpligero mijikaipcorto urui pviejo toshiyori no!viejo &persona' tsumaranai"#$%paburrido t*iZplejano tsumetai:p r1o ch?saippe"ueo kibishii[(pescricto atama ga ii$&ppinteligente by*ki'.en ermo shi)uka(rtran"uilo kitanai\psucio jiy-.na)%libre

baka]*tonto, est=pido yopparai^_pborracho c' A4 suki+gustar itai,pdoler kirai-pdesagradar hosh?.(p"uerer daisuki+encantar daikirai-pdetestar *i/phaber muchos sukunai0%phaber pocos j*)u1ser bueno para heta1ser malo para ko0ai1pdar miedo urayamashii2$3#(pdar envidia hitsuy*45necesitar A(E>FG 1. Psicolgicos naku67llorar 0arau82re1r 0asureru9:qolvidar oboete iru`pqrecordar 0akaru;rqentender shinjiru<qcreer shinpai suru=>qpreocuparse miruaqver kangaeru?qpensar anshin suru@>qdespreocuparse

sagasuA>buscar omouB2creer kiku7escuchar mitsukerua"Cqencontrar kaku7escribi kanjiruDqcreer yomubEleer $. Cisiolgicos taberuqcomer nomucEbeber neruFqdormir su0aruGqsentarse enjiruHqactuar abiruIJqbaarse 2. .e direccin iku7ir kuruqvenir modorudqregresar kaerueqregresar a casa ugoku:7moverse hairuNqmeter dasuP>sacar iruNqmeterse deruPqsalir sanpo suruKf>qpasear 3. .e habla hanasu>hablar

kotaeruqresponder kiku7preguntar shitsumon suruGH>qpreguntar 5. .e ocupacin benky* suruLg>qestudiar shigoto o suruMNO>qtrabajar hatarakuh7trabajar utau2cantar odoruPqbailar 6. @ntransitivos ikiruqvivir shinuQmorir tatteruRqestar de pie katsui"ganar makerujCqperder tsukareru"r:qcansarso 8. Dransitivos kauk2comprar urulqvender tsukuruSqpreparar korosum>matar matsuT"esperar 7. 4u,iliares y modales aruqestar &para cosas' irupqestar &para seres vivos' desuU>& ormal' ser, estar

iru5qnecesitar dekiruUqpoder suru>qhacer !nakereba narimasen!%C:%#Vtener "ue # <. @mpersonales ame ga uru_&Wqllover yuki ga uru`&Wqnevar nioi ga suruBp&>qoler oto ga suru&>qsonar, o1rse PEFHFI>E(G 0atashiXyo anata%t= omaet= oreYyo karel kanojoella karera$ellos kimiZt= 0atashi noXm1o anata no%tu kare nosu kimi noZtu b' @nterrogativos kore:este sore:ese are:a"uel

kokoa"u1 sokoall+ asokoall+ dokodnde k*2as1 s*2as1 d*2cmo daren"uin itsup"cu+ndo nani["u 4.A(E>@FG totemomuy taihenomuch1simo takusan7muvhos issho nip\juntos hitori deUslo utari deUpor pares jibun de]Uuno mismo tabun^"ui)+ daitai_ppcasi chikakupcerca sakkihace poco (JPE(G@FH(G hai`ps1

iieppno konnichi 0a`hola konban 0aP`buenas noches say*naraa2%$adis sumimasen>b#Vdisculpe de0a, mataU`c#hasta luego doshita noK(L"u te pasaK d*)o yoroshiku2da(7es un placer onegai shimasuqp(#>se lo suplico d*mo sumimasen2>b#Vpor avor disc=lpeme gomen nasaie%p perdn

Intereses relacionados