Está en la página 1de 7

CONSELL MUNICIPAL DINFCIA 1.

Justificaci El Consell municipal dinfncia s lrgan consultiu de lAjuntament que ha de permetre la participaci dels infants a lhora dexpressar les seves opinions i els seus interessos en tots aquells assumptes de la vida del municipi que els afecten. a participaci ciutadana es tro!a a la !ase de la dinmica democrtica i del govern" les administracions p#!liques necessiten de la complicitat i la col.la!oraci de tots els agents socials i en el qual els infants no poden ser una excepci. a Convenci dels drets dels infants" aprovada per les $acions %nides el &' de novem!re de ()*)" atorga als nens i les nenes el dret a expressar les seves opinions i que aquestes siguin tingudes en compte en tots els assumptes que els afectin" aix+ com el dret dopinar" el dret dexpressi" la lli!ertat de pensament" la lli!ertat dassociaci i el dret a re!re una informaci adequada. El Consell d,nfncia s lespai institucional que permet lexercici daquests drets en el marc pol+tic municipal. 2. Qu s ! C"#s !! $I#fa#ts% El Consell -unicipal d,nfncia s un rgan de participaci infantil" la seva missi" s canalit.ar les opinions" idees" propostes o queixes dels nens i nenes del municipi per tal de fer/les arri!ar als adults i" especialment" a lAjuntament de la vila" com a administraci ms propera. 0s un espai on" els nens i nenes del po!le" poden exercir el seu dret" com a ciutadans1es que sn" a reflexionar" expressar la seva opini" de!atre" prendre decisions i elevar al 2lenari -unicipal les seves propostes" a fi de contri!uir a millorar aquells aspectes del po!le que considerin necessaris.

Els Consells -unicipals d,nfants shan desenvolupat a Catalun3a inspirats" en gran part" en el model de participaci infantil liderat pel pedagog itali 4rancesco 5onucci.

an3 ())(" 4. 5onucci va posar en marxa el projecte 6 a ciutat dels infants7 a la ciutat italiana de 4ano. a idea de fons del projecte s que un municipi que es pensa i es construeix des de la mida i les necessitats dels infants resulta ser un municipi ms adequat per a tothom. Es reivindica" aix+" la participaci dels infants en la vida p#!lica com una forma de millorar la seva qualitat de vida i la de la resta de ciutadans1es" duna !anda" i la democrcia com a sistema pol+tic" duna altra. Aix+" el Consell -unicipal dinfncia s" fonamentalment" un espai de participaci pol+tica dels infants" am! conseq89ncies i efectes educatius" per que t per missi principal: poder expressar la seva opini" les seves propostes i les seves demandes com a ciutadans1es/infants. En aquests moments hi ha trenta municipis darreu de Catalun3a que tenen Consell d,nfants. 2rendre part en les dinmiques de consulta i de participaci del municipi fa que els infants es sentin reconeguts com a ciutadans1es i que" des daquesta posici" creixin sentint/se part del municipi i formin la seva identitat c+vica. 2er tal que els infants esdevinguin ciutadans1es" el po!le els ha de recon9ixer com a tals. &. O'( ctius

2romoure la participaci dels infants al municipi tot donant/los el

protagonisme" concedint/los la paraula i permetent que expressin els seus desitjos i necessitats.

Conscienciar als consellers1res" del comprom+s que prenen a travs del dels diferents agents socials" donant a con9ixer la importncia en

Consell dinfants davant el po!le.


;ensi!ilit.ar

la participaci activa dels infants" i de les avantatges de construir un po!le pensat per a ells1es" que !eneficiar a tothom.
Canviar Canviar

el concepte que els adults ho decideixen tot el po!le pels infants" des dels infants

<ue

els infants prenguin part dun projecte com# que afavoreixi la conviv9ncia

i la seva formaci com a persones autnomes i compromeses ). M *'+ s ,u f"+* # ! C"#s !! El Consell est format per (= mem!res >& nens1es per classe? dels cursos de cinqu9 i sis9 de primria de les escoles del nostre po!le" am! una perman9ncia mxima de & an3s. %n1una Conseller1a ser escollit1da democrticament entre els nens1es que han presentat candidatura" per la resta de compan3s1es" i laltre" ser per sorteig entre la resta de candidats 1es per tal que hi hagi paritat entre els consellers1res. Anualment es portar a terme la renovaci parcial del seus mem!res. Els nens1es que passaran a secundria seran su!stitu@ts per nens1es que el curs anterior estaven cursant quart de primria. Al comenAament de cada curs es fa un acte de presentaci dels mem!res a la ;ala de plens de lBAjuntament en el qual hi sn present lBalcalde" els regidors1res" els pares1mares dels mem!res del consell" professors1res" compan3s1es de classe" ...

-. C"* Fu#ci"#a% 4unciona de setem!re a jun3" i es reuneix un cop al mes" el dia i lhora que pr9viament sha pactat" fora de lhorari escolar. es reunions del consell duren (h. Al comenAament del curs" sBela!ora i es programa el calendari de les sessions. Ci haur una persona que coordinar i dinamit.ar el Consell Els representants de les escoles fan de transmissors de qu9 es diu a les seves escoles respectives i del que es diu i es tre!alla al Consell" i tam! de les idees" opinions i sugger9ncies de la resta de compan3s1es del Consell. El contingut de les sessions queda reflectit en una acta de reuni on sBhi consideren els aspectes tractats i els acords assolits. %n1a secretari1a ser el responsa!le dBela!orar aquesta acta.

El Consell d,nfncia tre!alla al voltant de diferents temtiques que !sicament sorgeixen per dues vies: / inter9s del propi Consell de tractar aspectes que els hi son propers. Els mem!res del consell" com a representants de la resta de nens1es" recolliran les peticions" demandes" opinions"... les exposaran al consell" i quan ho vegin necessari" les exposaran fins i tot davant lBalcalde i1o regidors1res. Els temes a tractar al Consell poden ser molt variats i diversos. ;n temes del municipi rellevants pels infants" que els preocupen o amo@nen. Al Consell sBhi opina" es de!at" es donen suggeriments so!re encrrecs i1o demandes que els puguin fer els compan3s1es de classe" lBajuntament"... es pot parlar de tot all que dBuna manera o altra els infants considerin que afecta el seu !enestar.

Des de lajuntament tam! sels pot fer un encrrec que hauran de de!atre i fer les aportacions que creguin convenients. ;Bhi poden tractar temes ur!an+stics" temes dBoci" mediam!ientals" temes relacionats am! el respecte als ve@ns" la relaci am! els adults i els avis" am! la cura dels animals dom9stics" temes relacionats am! la participaci dels infants a la festa major"....

C"*."sici $om!re E9nere 2roced9ncia dels infants Elecci i renovaci

(= infants: & nens1es per classe dels cursos de cinqu9 i sis9 -xima paritat es tres escoles del po!le /Candidats1es voluntaris1es >am! autorit.aci? /Escollits1des pels propis nens1es /Escollits1des per sorteig entre els candidats1es >,gualtat i paritat? /Fenovaci anual de la meitat dels seus mem!res >marxen els de =9" arri!en els que feien Gart.?

Fu#ci"#a* #t

;essions Corari i calendari ;essi extraordinria

El primer dilluns de cada mes De (*h. a ()h. de setem!re a jun3 /Acte anual de constituci del Consell" en pres9ncia de lalcalde" regidors1es" fam+lies"... /Fetorn de preguntes" propostes"... per part de lajuntament

/ cu+s"s 2ersonals

/ Dinamit.adora: 5re!all am! els infants" coordinaci i seguiment.

Calificar