Está en la página 1de 2

LEMES PUBLICITARIS 3R A Saps el secret que amaga la roba que portes?

El secret que amaguen els teus texans ! al treball !n"ant!l #!ga$m el que portes ! et %!r& com ets La '!%a a les "abr!ques &s !mportant( Pantalons tacats %e sang R!quesa ) Explotac!* !n"ant!l +s mo%a explotar els nens? Explotar els nens est, %e mo%a Tu tens roba- ! els nens tenen gana

I S =AUME BALMES CURS ><?39><?@ 3r ESA

Per un mercat .ust/ un pet!t pas pel compra%or- un gran pas pel treballa%or 0em un preu .ust per a tots El seu l1%er t& els ulls tancats- !gual que la se'a ment( Llue'en pantalones- a consecuenc!a %el llanto %e los traba.a%ores( Al comprar uns pantalons2- compres tamb& !n"el!c!tat( 2pantalons 3o qualse'ol pe4a5 %e marca( #*na gr,c!es pel que tens ! no pate!x!s pel que no tens( Can'!em aquesta s!tuac!*- "em un m*n m!llor( o rob!s !l6lus!* per a la te'a sat!s"acc!*( Traba.an por %ar o %an para traba.ar? Perqu7 el cul et que%! b&- alg8 no %orm La !l6lus!* que et "a comprar9te els texans- no &s comparable amb la !l6lus!* que l! :a "et a un nen anar9se$n a %orm!r( Tu pagues ;<- ell cobra %os(

Els pantalons s*n el teu somn!( Per als .o'es que el "an- un malson( Els pantalons no es paguen amb els teus %!ners- s!n* amb el teu es"or4( Els pantalons amaguen els cr!ts %els que els :an "et( o !ns!ste!x!s per comprar9te uns pantalons- !ns!ste!x per sal'ar la nena que l$:a "et( Un pantal* no t& '!%a- qu! l$:a "et- s1B Per a nosaltres &s un somn! %!stant( Per als que els con"ecc!onen- una real!tat(

3rB Antes %e comprar p!ensa en la :uman!%a% El treball &s un %ret %el que tot:om :aur!a %e gau%!r( Respectem els %rets %e tot:om( Menos explotac!*n- mCs l!teraturaB PaDsos pet!ts amb grans %rets( o cal ser gran ! r!c per ser ll!ure ! "el!4 Per un m*n m!llor realment .ustB Els %rets %e les persones com tu- estan a les te'es mans( Tractem a tot:om per !gual(

3rC S! tots .unts 'olem- tots :o aconsegu!rem( Amb els nens es .uga- no es treballaB Per treballar sense cobrarE :aur!a %$anar a l$escola Fum!l!tat per %a'ant %e tot Tot:om t& %ret a una '!%a plena- r!ca ! sense explotac!*( Persones com tu- pate!xen %es!gualtats soc!als ca%a %!a(