Está en la página 1de 3

MOBIL15W40 L35178X22F8 B 66. Ca 1330. Mg 968. Mo 48. P 1010. Zn 1190.

TBN 12

categora de servicio API CJ4 CAT 15W40 L31545X14D8 B .93 Ca 2520. Mg 333. Mo .16 P 1260. Zn 1470. TBN 11.3

CI-4,CH-4, CG-4, CF-4, CF

Degradacin de los aditivos


Ca !"o # Magn$%"o& Estos dos aditivos son detergentes/dispersantes. Son uti i!ados para co"#atir e $o n, neutra i!ar os %cidos &or"ados por a $u"edad en a co"#usti'n, "antener os conta"inantes ( odos en suspensi'n $asta egar a &i tro, sin de)ar *ue se ag o"eren ( &or"en gru"os, ni *ue se ad$ieran a as super&icies "et% icas. Co"o cua *uier anti%cido, estos se consu"en. Entre "%s %cido se &or"a por a ca idad de co"#usti# e, &a ta de te"peratura en e "otor o co"#usti'n inco"p eta, "%s r%pido se degradan os detergentes/dispersantes. A"#os aditivos tra#a)an #ien para este prop'sito, pero e "agnesio de)a 4+, "%s ceni!as su &atadas a *ue"arse, causando pro# e"as de v% vu as ( dep'sitos en e "otor. Por esta ra!'n nor"a "ente se encuentra so a"ente ca cio o una "e!c a con un "%-i"o de de ./, de detergente/dispersante en &or"a de "agnesio. Ha( *ue sa#er e va or inicia de cada aditivo para poder deter"inar su degradaci'n. 0n #uen aceite 1API CI-42 para "otores a diese tendr% cerca de ..// pp" de detergente/dispersante. 0n #uen aceite 1API S32 certi&icado so a"ente para "otores a gaso ina tendr% cerca de 44// pp" de detergente/dispersante por o *ue a co"#usti'n de gaso ina no &or"a tantos %cido ni $o n. En e recorrido de os 5i '"etros estos aditivos se consu"en. Es nor"a *ue en e curso de 6,/// 5i '"etros estos aditivos #a)an un +, a 7/,. Cuando #a)an "%s de 7+,, de#era"os #uscar a causa o acortar e interva o entre ca"#ios para esa "arca de aceite.

8Cu% es son as causas de p9rdida de detergente/dispersante:

Aditivos de "a a ca idad. Ha( presiones en as &%#ricas de aceites de #a)ar costos de producci'n. 3a "anera escogida por a gunas es de &or"u ar productos con o "%s #arato.

Co"#usti# e de "a a ca idad o adu terado. ;a a co"#usti'n.


o

3a te"peratura de "otor de#era estar sie"pre enci"a de </=C. Si est% operando sin ter"ostato, no ega a esta te"peratura ( entonces a $u"edad &or"a odo en ve! de evaporarse. Presiones e-cesivas en a #o"#a in(ectora. In(ectores sucios o "a co ocados en a c%"ara de co"#usti'n. >% vu as "a regu adas. ?esgaste de ani os, ca"isas o # o*ue. ;a a sincroni!aci'n de a c$ispa o in(ecci'n de co"#usti# e.

o o o o o

3i"pie!a de odos de)ados por e aceite anterior. Conta"inaci'n por otros aceites in&eriores, en e re eno.

'Z"n! # F(%)o*o +ZDDP,& E !inc ( e &'s&oro tra#a)an en con)unto para proveer u#ricaci'n "ite cuando a u#ricaci'n $idrodin%"ica no a can!a as necesidades de presiones ( &ricci'n. Esta protecci'n se a"a antidesgaste. @??P 1?ia *ui ditio&os&ato de !inc2 es una sa organo"et% ica, co"puesta de !inc, a!u&re ( &'s&oro. For"a una capa de su &ato de $ierro en a super&icie de as pie!as, donde e a!u&re puede actuar para atraer e !inc, de)ando tres capas suaves para evitar contacto acero-acero. 0n #uen aceite para un "otor a diese 1API CI-42 tendr% cerca de 74+/ pp" de !inc ( 7.+/ pp" de &'s&oro. Aceites &or"u ados so a"ente para "otores a gaso ina 1API S32 nor"a "ente tienen "enos, cerca de 7/// pp" de !inc ( A// pp" de &'s&oro. Esta reducci'n es por o *ue as co"presiones en a c%"ara de co"#usti'n en e "otor a gaso ina varan entre <B7 a 74B7, "ientras as co"presiones en e "otor a diese varan entre 7.B7 ( 4/B7, causando "uc$o "%s estr9s en as pie!as. 0n aceite &or"u ado para a"#os

co"#usti# es 1API S3/CI-42 tiene toda a protecci'n necesaria para e "otor a diese "%s os aditivos especia es para e "otor a gaso ina. 3os va ores de @??P no varan "uc$o con e uso dentro de "otor pudiendo egar a &in de su vida Cti sin $a#er sido ad$eridos a as super&icies. 3a "a(ora de a variaci'n *ue se ve en e aceite usado es o *ue"ado o evaporado. ;uc$as veces a #a)a en e nive de !inc o &'s&oro es por a vo ati idad 1ca idad2 de aditivo uti i!ado. Esta evaporaci'n o *ue"a de @??P es daDina a "edio a"#iente, conta"ina e cata i!ador de auto ( reduce a protecci'n a as pie!as de "otor. Etra parte es a#sor#ida por e $o n ( &or"a parte de odo e-trado por e &i tro o ad$erido a as pie!as "et% icas. ;ientras "enos $o n, "enos deterioro de !inc ( &'s&oro.