Está en la página 1de 17

FORMA DE PREPARAR LAS OTAS DEL SANTO. Se prepara un OMIERO de SHEWERE KUE KUE (Fosfori o! ("ui a #a$di%i&n!.

Se e%'an $as piedras ( se $e da un po$$o ( una pa$o#a) se ienen a'* res d*as+ a$ %a,o de $os %ua$es se sa%an $as piedras para ser pre-un adas. .on e$ OMIERO se ,a$dea $a %asa. FORMA DE PRE/UNTAR LAS OTAS DEL SANTO. De,en ser pre-un adas por e$ 0A0ALAWO+ Padrino de$ ne&fi o+ u i$i1ando para e$$o e$ EKUELE. Lo pri#ero 2ue se pre-un a es si esa piedra es ORISHA ( despu3s a 2u3 ORISHA per ene%e ( despu3s si 4%o#e5 %on $a %a,e1a de $a persona 2ue se $e 6a a 'a%er San o. A es as piedras se-7n sea e$ San o+ se $e e%'an e$e#en os *pi%os de$ San o ( se en6ue$6en en e$as de$ %o$or de$ San o. O0ATALA.................Se $e e%'a EFUN+ORI ( O8I. 9EMA9A...................Se $e e%'a #e$ao de %a:a. OSHUN.....................Se $e e%'a #ie$ de a,e;as (O8I!. O9A.......................... Se $e e%'a #an e%a de %oro;o (EPO!. SHAN/O...................Se $e e%'a #an e%a de %oro;o. A//A9U...................Se $e e%'a #an e%a de %oro;o ( 6ino se%o. O0A...........................Se $e e%'a #an e%a de %a%ao+ %oro;o ( O8I. 9EWA........................Se $e e%'a #an e%a de %a%ao+ %oro;o+ %as%ari$$a ( O8I. ELE//UA................. O//UN..................... OSHOSI....................Se $e e%'a ;u *a+ pes%ado a'u#ado+ %oro;o+ #a*1 os ado ( O8I. Despu3s de es o se en6ue$6en $as piedras en $as e$as de$ %o$or de %ada San o+ se %o$o%an fren e a$ San o de $a Madrina ( se $es da a %ono%er 2ue esas son $as piedras %on 2ue se $e 'ar<n San o a Fu$ano de Ta$. Se $e da %o%o a$ San o de $a Madrina (An-e$ de $a /uarda! ( se pre-un a si es < ,ien ( de a%uerdo %on $a persona 2ue se 'a desi-nado %o#o O9U/0ONA. Si a%ep a a $a persona %o#o O9U/0ONA+ 3s a pre-un a a su An-e$ de $a /uarda+ si e$$a puede ser $a O9U/0ONA de ese San o. Si di%e 2ue si+ $a Madrina 6a a %asa de $a O9U/0ONA %on e$ A'i;ado+ $$e6<ndo$e= >?.@A de dere%'o+ @ %o%os+ @ p$a os nue6os+ @ 6e$as ( un ani#a$ de $os 2ue %o#e e$ An-e$ de $a /uarda de $a O9U/0ONA. La O9U/0ONA es $a 2ue 6a a ,us%ar a$ A'i;ado %on e$ .o$$ar de Ma1o (I8A OSHA! de$ San o 2ue se 6a a 'a%er para prender$o. La Madrina de,e es ar esper<ndo$o de r<s de $a puer a %on una B*%ara %on a-ua+ o%ando e$ A/O/O de O0ATALA. .uando e$ A'i;ado en ra+ ro%*a un po%o de a-ua o%ando e$ A/O/O+ se $$e6a de$an e de O0ATALA ( se $e da %o%o a O0ATALA+ d<ndo$e %uen a de $o 2ue se 6a a 'a%er. Despu3s de rea$i1ada es a %ere#onia+ (a preso e$ I9AWO+ $a O9U/0ONA de,e $$e6ar$o a$ 0A0ALAWO para 'a%er $a Ro-a%i&n de en rada o re-is ro de en rada. Es o se 'a%e %on ie#po sufi%ien e por si 'a( 2ue 'a%er #isa a difun os+ ofrendas+ e %. .uando se sa$e de $a %asa para ir a$ E0O de en rada+ se %an a es e SU9ERE= 4A/ONILEO A/OLA A/ONILEO A/O LA OSHA5. .uando se 6a a$a r*o+ 'a( 2ue $$e6ar una %a1ue$i a de OSHINSHIN+ una ina;i a+ %ua ro peda1os de %o%o+ >C.DE+ E #edios ( un pi%'&n de -uinea para $a %ere#onia des%ri a en e$ ra ado de$ r*o ( $a %ere#onia de I0AOMI. La ina;a es para raer a-ua de$ r*o+ se e%'a e$ OSHINSHIN a$ r*o+ se $e da %uen a a OSHUN de $o 2ue se 6a a 'a%er ( se $e da %o%o. Ter#inada es a par e+ e$ A'i;ado se #e e en e$ r*o+ se $e ro#pe $a ropa 2ue se de;a a,andonada a $a ori$$a en $a %orrien e para 2ue $a arras re) se ,a:a %on e$ es ropa;o ( 3s e ,us%a $a OTA en e$ r*o I0AOMI. Se $e e%'an ina;as de a-ua se-7n e$ n7#ero de ORISHAS 2ue se $e 6a a 'a%er. .uando se sa$e de$ r*o se $e %an a= 4ASHE ESHU0A I9AWO+ ASHE ESHU0A I9AWO+ O0ATALA LAWADEO ASHE ASUM0A I9AWO5. A$ $$e-ar a $a %asa de $a Madrina pro%eden e de$ r*o+ en ra %on $a ina;a en $a %a,e1a ( se o%a e$ A/O/O de O0ATALA ( se %an a e$ si-uien e SU9ERE= 4ERULO ERULO AMALO ARIKU ERULO ERULO AMALO ARIKU5. En $a puer a de$ %uar o se $e da %o%o a$ An-e$ de $a /uarda de $a Madrina. La ina;a se $e pone a$ San o de $a Madrina. A% o se-uido se $e rue-a $a %a,e1a %on dos pa$o#as ,$an%as. Se $e da una %o#ida $i-era ( se a%ues a a dor#ir. Es a ro-a%i&n+ aun2ue $a persona sea 'i;a de ELEWA+ se 'a%e %on pa$o#as pues e$ San o no es < %oronado.

En on%es $a Madrina ( $a O9U/0ONA preparan e$ Trono %on $os Se%re os %orrespondien es a %ada San o. La O9U/0ONA %o-e $as 'ier,as se%re as eFp$i%adas en ASHE LERI para 'a%er e$ ASHE ODUSHO+ a-re-<ndo$e $os dis in os ASHESES ( e$ I9EFA de ORUNMILA. Es o se #a%'a%a %on e$ OTA de OKE. Esa no%'e se prepara e$ E//UN ( se $e da %o%o. A$ o ro d*a+ $o pri#ero 2ue se 'a%e es e$ OSAIN. Se preparan $as %a1ue$a se-7n e$ San o 2ue se 6a a 'a%er ( despu3s de ro#per $as 'ier,as se 'a%en $as %a1ue$as+ se 'a%e ORO a OSAIN+ se sa1onan $as %a1ue$as por e$ ORIATE %on $os diferen es in-redien es. A% o se-uido se $e da %o%o a OSAIN+ se en;ua-an $os San os de $a Madrina+ se 'a%e e$ La6a orio de$ San o 'a%iendo ORO MOKUE OSHA. Ter#inado odo es o se #anda a raer a$ I9AWO. Lo raen %u,ier o %on una s<,ana 'as a de$an e de $a puer a para o%ar) pero an es de o%ar+ $a O9U/0ONA de,er< %o-er una ;*%ara %on a-ua+ e%'a res po2ui os ( di%e= 4OTUN AWO0A+ OSINI LAWO ASHE+ ALADE ELEWA LEKOLERE5 (pone $a B*%ara en e$ sue$o! ( si-ue re1ando= 4KAMAWA 9O OMI TUTU+ ANA TUTU+ TUTU LARO9E+ TUTU 0A0A+ TUTO 9E9E+ TUTU I9A+ TUTU OLUO+ TUTU 0A0ALAWO+ TUTU I9ALOSHA+ TUTU 0A0ALOSHA+ TUTU OLOFO ONA+ TUTU ILE APOKO9ERI INLE AKOFANG. .o-e $a ;*%ara %on $as dos #anos+ $a presen a arri,a ( di%e= 4ASHE 0A0A LORISHA+ ASHE I0ERO+ ASHE OLUOMO+ ASHE 0O/0O ORUNMALE 9IKOTUN+ ASHE 0O/0O ARUMALE 9IKOSIN+ ASHE WAMALE 9IKOTUN+ ASHE WAMALE 9IKOSIN+ ASHE 0O/0O ARAONU TIM0ELA9E 0A9EN TONU+ ASHE 0A0ALORISHA+ ASHE 0O/0O I9ALOSHA IROWA IRE TIM0ELE EDUM MAFE A9A I9E ARIKU 0A0AWA KASHETA 0A0AWA KUDUMINA5. Se di%e e$ no#,re de$ San o 2ue se 6a a 'a%er. En on%es o%a $a puer a de$ %uar o donde e$ ORIATE pre-un a e$ San o 2ue 6iene a ,us%ar. .uando en ra+ a$ poner $os pies den ro+ se $e da una E9ELE a $os pies %an ando= 4ARELEKUN ASHILEKUN+ ARELEKUN ASHILEKUN KOFEDUN ARE 0A0AWA ASHILEKOFEDUN5. En on%es en ra para e$ %uar o+ se $e arrodi$$a de$an e de $a ,a ea ( se $e $a6a $a %ara+ se $a6a $a %a,e1a %on 'ier,as ( e$ ;a,&n+ se $e en;ua-a ( se $e di%e= 4ORISHA TEMITA ISHARA ENI I9AWO (No#,re de$ ORISHA!5. En on%es se #e e den ro de $a ,a ea ( se $e ro#pe $a ropa ( (a desnudo se ,a:a %on $as 'ier,as ( $os OMIEROS de $os San os de$ La6a orio. A$ sa$ir de $a ,a ea se #a a e$ po$$i o de r<s+ de un -o$pe+ di%iendo $o ra ado ( eFp$i%ado en e$ Tra ado de$ BIO BIO+ se $e 6is e %on ropa ,$an%a ( se pro%ede a $a %ere#onia de$ pe$ado. Se sien a a$ ne&fi o so,re e$ Pi$&n ( se $e 'a%e $a ren%i a. Si 'a( un 0A0ALAWO presen e se $e da po es ad de presen ar $a i;era pri#ero+ na6a;a ( peine. A% o se-uido $a presen a $a Madrina. .o#ien1a e$ ORIATE a MO9U/0AR ( %uando er#ina se %or a $a #e%'a o #e%'&n de$ pe$o de $a ren%i a %on $a i;era %an ando $o si-uien e= 40O/0O BUANI SHO0E E9E 0O/0O BUANI SHO0E E9E (San o! ASHA0A AL0EO 0O/0O BUANI SHO0E E9E5. Pos erior#en e e$ ORIATE %o#ien1a a raspar $a %a,e1a %on $os si-uien es %an os o SU9ERES= 4OSHA BUANI IRURO I0O ERI ENI SHEKA DIKOLA (San o! LOFUN LA0EO ASHEKA DIKOLA5. No a= Se %o#ien1a desde OLORDUMARE+ $as re-iones ( odos $os San os 'as a $$e-ar a$ An-e$ de $a /uarda de$ I9AWO. Ter#inado es o 6iene $a pin ura o %ere#onia de$ OSUN LERI. La pri#era pin ura es 0$an%o+ despu3s Ro;o+ e$ A17$ ( e$ A#ari$$o+ se preparan odas ( se presen a $a pin ura ,$an%a+ se #o;a e$ pin%e$ ( se presen a a$ %ie$o ( se %an a= 4OMO 9OKO OLODUN EFUN OSUN MEWAO5 Se $$e6a so,re $a %a,e1a de$ I9AWO ( se %an a= 4OSUN AWA ORI AWA .ANA AWALASHEO5. Se pin a e$ %*r%u$o+ $os presen es responden= 4EFUN LEWAO OSUN LA0URO5. Despu3s se pro%ede %on $a %a1ue$i a ro;a en i-ua$ for#a+ %an ando $o si-uien e a$ presen ar$a a$ %ie$o= 4OMO 9OKO OLODUN OSUN PUPUA MEWAO5 Los %an os 2ue %on in7an son i-ua$es a $os de $a %a1ue$i a ,$an%a. Despu3s se pro%ede %on $a %a1ue$i a a17$. A$ presen ar$a a$ %ie$o se %an a= 4OMO 9OKO OLODUN OSUN A0OLODO MEWAO5.

.on inuando %on $os #is#os %an os an eriores. Por 7$ i#o se u i$i1a $a %a1ue$i a a#ari$$a. A$ presen ar$a a$ %ie$o se %an a= 4OMO 9OKO OSUN AKUERI MEWAO5. .on inuando de $a for#a (a eFp$i%ada. Ter#inada $a %ere#onia de OSUN se pro%ede a $a %ere#onia de$ FIFI H OKAN. Se $e indi%a a $a O9U/0ONA 2ue iene 2ue pin ar $os FIFI de $a 7$ i#a $*nea de$ OSUN+ pin ando I pun os ,$an%os+ J pun os a1u$es+ K pun os ro;os ( E pun os a#ari$$os. En on%es a $a Madrina $e %orresponde pin ar $os FIFI en $as %ua ro pri#eras $*neas o %*r%u$os donde se iene 2ue pin ar en e$ 0$an%o K pun os Ro;os. En e$ Ro;o I pun os 0$an%os. En e$ A17$ E pun os A#ari$$os ( en e$ A#ari$$o J pun os A1u$es. Despu3s %ierra ADENI A/OKORI. Se %ierra %on e$ %o$or de $a 7$ i#a $*nea de$ OSUN. An es de $a O9U/0ONA ( $a MADRINA+ ponen $os FIFI %ada uno de $os San eros presen es+ %on e$ %o$or de$ An-e$ de $a /uarda de %ada uno. Pin a en e$ espa%io de,a;o de$ OSUN e$ n7#ero de pun os de$ An-e$ de $a /uarda. Es o $$e6a u %an o o SU9ERE 2ue es e$ si-uien e= 4FIFI OKAN WINIKI EKUN (No#,re de$ San o! EKUN LOMIO5. En on%es se $e pone e$ ASHE en $a %a,e1a. A$ poner$o 'a( 2ue de%ir $o si-uien e= 4ANIKOSHE TALAWA LAWA 0AMOSE LOWO ONIKOSHE ERITA KU0ALA AILE 0A9E ORU ORUN AILE SHINA ENU MI0ADURA SODO OLORUN PUKOLESO ADE 9OKUE LESE5. "uiere de%ir= 4Dios de $a Rea$i1a%i&n de nues ros prop&si os+ sa$6e u %a,e1a de $a #uer e+ de $a indes ru% i,i$idad de$ %ie$o+ $a infa$i,i$idad en u $en-ua. 9o rue-o a Dios por u Sa$ud ( $e pido a'ora 2ue e de $ar-a 6ida5. En on%es se %u,re $a %a,e1a %on $os pa:os en e$ orden a%os u#,rado (es os pa:os son $os 2ue se usaron para en6o$6er $as piedras %uando se pre-un &) e$ #a eria$ 2ue se $e pe-& se e%'& pre6ia#en e en e$ 4#a%'u2ui$$o5!. Se $e ponen $os San os en $a %a,e1a %o#en1ando por ELEWA 'as a e$ An-e$ de $a /uarda+ 'a%iendo ORO MOKUE OSHA. Pri#ero se %o$o%an $os San os de $a Madrina ( despu3s $os propios de$ I9AWO. .uando se 'a%e SHAN/O+ se pone a OSHUN en e$ 'o#,ro ( %uando se 'a%e OSHUN+ se pone a SHAN/O en e$ 'o#,ro. Ter#inada $a 4Parada5 se $e da %o%o a $ San o ( se %o#ien1a e$ sa%rifi%io de $os ani#a$es por e$ 0A0ALAWO+ Padrino de$ San o. A$ o ro d*a+ deno#inado 4De$ Medio5+ se 6es ir<n $os I9AWOSES ( re%i,ir<n $as 6isi as. Ese d*a por $a #a:ana $a Madrina prepara $os %a$dos de $as %a,e1as ( diferen es ASHESES de $as 6*s%eras de $os ani#a$es. Es e se $e da a $os I9AWOSES+ e%'ar<n $a san-re en $os re%ipien es de $os San os de $as diferen es %a1ue$as de OSAIN para e$ ,a:o de $os d*as si-uien es ( de $as 2ue o#ar< e$ I9AWO. A$ er%er d*a+ deno#inado 4De ITA5+ se ,a:a a$ I9AWO e#prano+ se $e da e$ desa(uno se%re o diario de odos $os d*as+ un peda%i o de %o%o %on ;u *a + pes%ado a'u#ado+ #ie$ ( e$ n7#ero de pi#ien as de -uinea de a%uerdo a$ An-e$ de $a /uarda+ una ;*%ara de OMIERO ( despu3s se $e ,a:a. Se en%iende a E//UN+ se 'a%e e$ 8AN/AREO ( se pone $a es era ( se $$a#a a$ I9AWO a e$$a para 'a%er ITA+ 2ue $o preside e$ ENI ARATE ALAISHE+ 2ue es e$ ORIATE 2ue 'a%e ITA. An es de irar e$ %o%o se $e da %o%o a %ada DILO/UN. E$ ALAISHE 'a%e $a MO9U/0A %orrespondien e+ $e da e$ DILO/UN a $a Madrina para 2ue es a $o en re-ue a$ I9AWO+ $o presen a a OLORUN+ pide $a 0endi%i&n de su Padre ( su Madre+ a su O9U/0ONA ( a su Madrina o Padrino+ a$ ALAISHE ( a$ 0O/0O IWOROS presen es ( di%e= 4OSHAREO5+ se $e responde 4ADASHE5 ( por 7$ i#o di%e 4ADASHE NIFE5 ( ira e$ %ara%o$ sua6e#en e so,re $a es era para sa%ar $a $e ra. E$ ALAISHE re%o-e e$ DILO/UN ( 'a%e e$ se-undo iro para %o#p$e ar e$ si-no. As* se 6a 'a%iendo %on %ada uno de $os San os 'as a $$e-ar a$ An-e$ de $a /uarda. E$ ORIATE en %ada $e ra 2ue sa%a o si-no+ #anda a 'a,$ar a $os IWOROS di%i3ndo$es 4LARISHE LENU IWOROS5. Es de,er de %ada IWORO 'a,$as ( poner E0O+ para e$ 7$ i#o E0O %errar$o e$ ALAISHE en e$ An-e$ de $a /uarda. Tiene un pro%eso en e$ %ua$ se prepara e$ E0O+ se $e 'a%e e$ E0O ( se pre-un a e$ no#,re de $os San os (si no es a,an pre-un ados de an e#ano!+ e$ no#,re de$ I9AWO ( %u<$ es su Madre (Lo su Padre en e$ San o (si no es a,a pre-un ado de an e#ano! en e$ San o. Se $$e6a a$ I9AWO apado %on una s<,ana 'as a de r<s de $a puer a si-uiendo a$ #andadero 2ue $$e6a a ,o ar e$ E0O+ 2ue se $$a#a ALAWANA FUNI0O. .uando re-resa+ $a O9U/0ONA 2ue es < a$ $ado de$ I9AWO 'as a e$ %uar o I/0ODUN SODO ORISHA+ %on e$ %an o si-uien e= 4ORO MA9OKO OKUAWO I9AWO EKIMEWO

ORO MA9OKO OKUAWO I9AWO EKIMEWO5 .uando se $$e-a a $a puer a de$ %uar o se $e %an a $o si-uien e= 4ORO MA9OKO OKUAWO su no#,re de$ San o... EKIMEWO5. Se en ra a$ %uar o ( se 'a%e una rueda %on I9AWO ( $os IWOROS+ en%a,e1ada por ALAISHE ( se %an a= 4WARA WARA NI MORO+ WARA WARA NI MORO KASHEITE KASHEMINI+ WARA WARA NI MORO5. Pos erior#en e se #anda a$ I9AWO para den ro de$ Trono. En on%es e$ ALAISHE ORIATE sa$e a$ eF erior %on una ;*%ara de a-ua+ $a presen a a$ %ie$o ( di%e= 40IMOUSE 0URUKU OLORUN OTURI0ON I/0O WOLELORI I9ASI MIMO SODO ORISHA+ No#,re de$ San o5. La 6*spera de $os sie e d*as+ se %o-e una pa$an-ana ( $a O9U/0ONA+ a $as D@ de$ d*a sa%a a$ I9AWO para e$ pa io %on $a pa$an-ana $$ena de a-ua ( unas -o as de OMIERO ( un a$-od&n+ $e presen a $a pa$an-ana ( se $e da %uen a a OLORUN de$ OSHA 2ue se 'i1o+ d<ndo$e %uen as a ODUDUWA ( en on%es se re1a= 4OSANI OLUWA TIO/O A/A O/O 0A0A OLUWA ATINI TIO.A ORISHA ONNI OLOFIN 9ARI ALA9E FAORI 0O/0O ELLA TIKA LINA A/O/ORI FISI0I O0IKITI FUN FUN PUPUA LAKASU AKUERI OSU FISIMA OBUN IROKO 0OKELE O0I KLAERO O0I MOTIWAO MOKUE ORUN ORISHA ATI A0O/0O MAFILELE LOWO OLORUN SODO ORISHA UN9OKO ORISHA MODE MODE a Fu$ano de Ta$ 5. .on e$ a$-od&n se $i#pia ,orrando e$ OSUN+ se ,o a e$ a$-od&n para $a %a$$e d<ndo$e $as -ra%ias . Esa no%'e se $e rue-a $a %a,e1a %on dos pa$o#as ,$an%as ( se $e da de %o#er un ani#a$ de p$u#as a %ada San o. Es os se %o%inar<n ( se %o#er<n a$ o ro d*a+ $os sie e d*as. E$ I9AWO de,e ir a $a P$a1a de C a ? de $a #adru-ada para es ar de 6ue$ a a $as J de $a #a:ana. De,e $$e6ar E pape$i os+ uno para %ada es2uina ( uno para e$ %en ro de $a P$a1a. A %ada 6ie;o 2ue se en%uen re en su %a#ino de,e pedir$e $a ,endi%i&n. De,e $$e6ar una %es a o %anas a en $a 2ue de,e raer= EKU+ E9A+ ERAN MALU+ E9A TUTU+ Miandas+ fru as+ 'or a$i1as. De,e de %o-er un po%o de ierra de$ %en ro de $a P$a1a. .on odo eso se preparan ADIMUSES para $os ORISHAS. Se $e da %o%o a $os San os. Despu3s se 6a e$ I9AWO para su %asa. La sa$ida a $a I-$esia es despu3s 2ue e$ I9AWO 6iene de $a P$a1a. A $os res #eses+ e$ I9AWO de,e 'a%er E0O TURO SUNDIDA META+ 2ue es %ono%ido %o#o 4E0O de $os res #eses5. La si-nifi%a%i&n de 3s e E0O es 2ue iene dere%'o a ser Madrina de P$u#as+ puede ser Madrina o O9U/0ONA en a% os donde so$o se den ani#a$es de p$u#as a $os San os. NOTA= An i-ua#en e $os des%endien es de I9ODU pon*an a $os I9AWOSES de r<s de $as %or inas sin poderse 6er $a %ara en re%uerdo de$ so,erano 9ODO ODO+ donde no se pod*a 6er e$ ros ro. E0O TUTO SUNDIDA META. E$ d*a an es de $$e6arse a %asa de$ Padrino 0A0ALAWO ( 'a%er E0O en e$ Ta,$ero de ORUNMILA de odos $os si-nos sa$idos en e$ ITA+ ese E0O $$e6a= D Po$$&n %an &n o /a$$o dire% o a ELEWA 2ue se repar e a $as %ua ro es2uinas de $a %asa de$ E0O. C Mu:e2ui os 'e%'os %on $a e$a de $os pi;a#as ( ropones 2ue us& e$ I9AWO en $os res #eses. C Ma1or%as de #a*1. D .a$a,a1a. D 8a#e. D .o%o Se%o. D BIO BIO 2ue 6a den ro de$ E0O. Pin uras de$ San o. .uen as de$ San o. Te$as de $os %ua ro %o$ores. P$u#as de odos $os ani#a$es 2ue se 6an a dar en e$ E0O. Pe$os de $a %a,e1a de$ I9AWO. Pe$os de $a %a,e1a ( $as ? pa as si se da %'i6o.

SI/NIFI.ADO DE LOS ASHESES. NPor 2u3 se ponen 3s os ASHESES en $a LERI de $a personaO Se ponen para 2ue $a %on;un%i&n de $os poderes 6e-e a$es de es os ASHESES rea$i%en $a fuer1a f*si%a ( ps*2ui%a $a en e en e$ ELEDA de$ ini%iado+ para 2ue es e e6o$u%ione en $a 6ida %on fir#e1a ( pre%isi&n. REPRESENTAN LAS SI/UIENTES FUN.IONES PSI"UI.AS REANIMANDO SUS PODERES. D. ERO= Si-nifi%a $a o,edien%ia+ %u#p$i#ien o ( sa$6a%i&n. Despier a e$ sen i#ien o de 'u#i$dad+ de o,edien%ia 2ue $$e6a a$ %u#p$i#ien o de $os pre%ep os %on OLORDUMARE+ $os ORISHAS ( $os se#e;an es+ $os %ua$es nos dar<n $a sa$6a%i&n por2ue se-7n es 3+ as* ser< nues ra sa$6a%i&n. @. O0I MOTIWAO= Si-nifi%a $a e6o$u%i&n de$ ie#po 2ue $$e6a) se $e $$a#a ORO/0O. Es para nues ra $ar-a eFis en%ia. Despier a $as fuer1as 6i a$es 2ue ani#an a nues ro %uerpo f*si%o 2ue $o predisponen a una $ar-a 6ida. C. OSUN= Si-nifi%a $a es a,i$idad de $a persona a$ #an enerse en $a ierra se refiere a 3s a fusi&n. Despier a $os a ri,u os 2ue f$u(en a ra63s de $a re% a %o$u#na 6er e,ra$+ desde $a %oroni$$a 'as a e$ sa%ro+ o sea+ e$ f$uido ner6ioso de $os sis e#as si#p< i%os ( parasi#p< i%os 2ue es a,i$i1an e#o%iona$#en e a un indi6iduo. ?. ORI= Si-nifi%a $a sa,idur*a+ po%a o #u%'a ( a $a $ar-a 6ida o %or a 2ue deno a nues ro na%i#ien o a$ %onsa-rarnos+ nue6os na%i#ien os reani#an $as fuer1as an%es ra$es de $a asi#i$a%i&n ( enri2ue%i#ien o de$ a$#a a ra63s de su eFpresi&n f*si%o H ps*2ui%a+ o sea+ $as -$<ndu$as pinea$ de $a ,ase %ranea$. E. KOLA= Si-nifi%a $a fir#e1a en $a 6ida de$ ini%iado. La fuer1a radian e de $a Mo$un ad. A-rupa ( diri-e odas $as fuer1as de$ ELEDA+ an o %ons%ien e %o#o su,%ons%ien e para poder 6en%er $as prue,as ( difi%u$ ades de $a 6ida de$ ini%iado. K. O0I EDUN= Si-nifi%a $a %on%ien%ia de$ ser 'u#ano. A% i6a $a %ua$idad %ons%ien e de$ ser en su %ere,ro+ prin%ipa$#en e $a #e#oria ( $a 6is a. J. AIRA= Si-nifi%a $a $i#pie1a de$ esp*ri u. Se $e pone a 9EMA9A para re6i6ir $a purifi%a%i&n ( $i#pie1a de$ %uerpo de $os ONI 9AMA9A+ pues su o$or a rae a 9EMA9A. I. ANUN= Si-nifi%a $a fuer1a 2ue une a odas $as fuer1as de$ 'o#,re. Re6i6e $a uni&n fir#e de odos $os poderes ps*2ui%os de$ 'o#,re ( e$i#ina odo $o #a$o. P. ATARE= Si-nifi%a $a fuer1a %o#pensadora de$ 0ien ( e$ Ma$ en $a 6ida de$ ini%iado. Despier a $a %on%ien%ia de$ 0ien ( de$ Ma$ 2ue o or-a OLOFIN para 'a%er a#,os a$ ini%iado. SI/NIFI.ADO DE LOS ATRI0UTOS DEL I/0ODUN. D. E$ OSUN de I/0ODUN en e$ San o represen a e$ p$ane a TIERRA. @. La Es era en e$ SODO H ORISHA represen a $a na%i&n. C. E$ Pi$&n en e$ SODO H ORISHA represen a $a na%i&n. ?. E$ Dinero en e$ SODO H ORISHA represen a e$ poder errena$. E. La Te$a en e$ SODO H ORISHA represen a $os 6es idos. K. E$ I9AWO en e$ SODOQ ORISHA es $a represen a%i&n de$ Re(. Se si#,o$i1a %on 0A0A EBIO/0E. Se di%e 2ue 0A0A EBIO/0E es Pa$o 2ue o%a en $a Tierra ( e$ .ie$o+ por eso es 2ue e$ E0O para sa$6ar a una persona $$e6a Pa$o de su a#a:o. J. E$ OSUN LERI en SODO H ORISHA represen a ade#<s de $a .orona+ e$ .ie$o. I. Los EWES en $a LERI en SODO H ORISHA represen an $os a ri,u os #a eria$es de $a na ura$e1a. P. Los ASHESES en LERI SODO H ORISHA represen an $os a ri,u os #a eria$es de $a na ura$e1a. DA.Los Pa:ue$os en SODO H ORISHA si#,o$i1an $as 6aria%iones as ra$es de $a 6ida de$ ini%iado. En $a LERI si#,o$i1an e$ poder di6ino 2ue ,a;a a %ada esp*ri u de$ 'o#,re en $a ierra. BERAR"UIA DE LOS .OLORES DEL OSUN. D. 0LAN.O= Si#,o$i1a $a %rea%i&n. @. ROBO= Si#,o$i1a 6ida ( san-re. C. ARUL= Si#,o$i1a ra,a;o %reador. ?. AMARILLO= Si#,o$i1a $as 6i%isi udes de $a 6ida. E. MERDE= Si#,o$i1a $a radia%i&n de $as esperan1as de 6i6ir.

K. NE/RO= Si#,o$i1a e$ #undo espiri ua$+ $a os%uridad de$ #undo de E//UN+ de$ %ua$ sa$e ( en ra odo para e$ #undo de $os 6i6os. PARA DARLE ASHE AL ORISHA POSESO. Se #a%'a%an res 'o;i as de Prodi-iosa ( res de Merdo$a-a+ %on EKU+ E9A+ ORI+ AWA/DO+ EPO+ O0I+ KOLA+ ORO/DO+ O0I MOTIWAO ( e$ n7#ero de ATARES %orrespondien e a$ San o (An-e$ de $a /uarda!+ se re1a ( se para fren e a$ I9AWO en posesi&n de$ San o ( se $e di%e= 4OMI LENU5 (Sa%a $a Len-ua!. En on%es %on $a na6a;a se $e #ar%a una %ru1 ( se $e pone un a#asi;o de$ ASHE ( se $e di%e= 4UN9EN5 (.o#e!. Despu3s se %o-e una ETU ( se o%a a %ada uno de $os presen es+ se $e arran%a $a %a,e1a+ se e%'a en un p$a o %on e$ n7#ero de peda%i os de %o%o+ ATARE %orrespondien e a$ ORISHA (%on EPO o %on ORI!+ se $e da a %'upar e$ pes%ue1o de $a ETU a$ I9AWO ( se %an a= 4MAMU KERERE MAMU KERERE UMPELE ORISHA UMPELE ORISHA MAMU KERERE MAMU KERERE5. ASHEDA SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS+ Fu$ano de Ta$+ DIDDEO. No#,re de$ ORISHA. Despu3s se $e 'a%e sa$udar ( se $e da MOFORI0ALE. La LERI de $a ETU se forra en %uen as de$ ORISHA+ se se%a ( se -uarda en $a sopera %o#o re%uerdo de es a O,ra. E$ I9AWO #on ado %uando se $e da ASHE de $a pa$a,ra se $$a#a 4OMOTUN5. .uando e$ ORISHA o%upe un %uerpo ( por %ausa de $a par e #a eria$ 3s e no puede 'a,$ar+ se %o-e un peda1o de EFUN ( se $e 'a%e una %ru1 en e$ %ie$o de $a ,o%a ( %on ORI so,re $a $en-ua. En un PET de $os %asos+ e$ ORISHA 'a,$a. Si no puede a,rir $os o;os+ se #o;an $os dedos %on un po2ui o de$ a-ua ( se $e 'a%e una %ru1 so,re $os p<rpados ( $a #is#a persona a,re $os o;os. .uando un ELEWA 4.a,a$$o de San o5+ se en%uen re pri6ado ( no se puede $e6an ar+ se ,us%a a un ni:o %'i2ui o para 2ue $$ore ( a$ o*r e$ -ri o de$ ni:o+ e$ ORISHA se $e6an a. SI/NIFI.ADO DE LAS HIER0AS SE.RETAS DEL SODO H ORISHA. EWE TETE (0$eo 0$an%o!= Represen a e$ SE8ORIO de nues ra eFis en%ia. PERE/UN (0a(one a!= Represen a e$ REMODELAMIENTO de $a 6ida. IWERE9E9E (Peon*a!= Represen a $a PRESERMA.ION de $a 6ida. ATIPONLA (To on!= Represen a $a PA.IFI.A.ION de $a 6ida. Es as ? 'ier,as son $as 2ue e%'a $a Madrina+ son $as 7ni%as 2ue en rea$idad $e per ene%en. Nadie #<s 2ue e$$a puede o de,e e%'ar$as en $as %a1ue$as de$ OMIERO ( $as e%'a por $os poderes an erior#en e se:a$ados 2ue re6i6an $a 6ida de$ ini%iado 2ue na%e en OSHA. Por ser es as fun%iones $as #<Fi#as responsa,i$idades eso 3ri%as 2ue iene $a Madrina para %on su A'i;ado. Para 2ue 3$ pueda $o-rar $os prop&si os %en ra$es 2ue $o $$e6aron en SOD H ORISHA. 4E0I OSHA5. MADRINA............................................... PADRINO............................................... AHIBADO................................................ HERMANO MA9OR............................... HERMANO MENOR............................... HERMANO POR LA O9U/0ONA......... OTROS PARIENTES............................. MADRINA REPRESENTA.ION............. PADRINO REPRESENTA.ION............. AHIBADO REPRESENTA.ION.............. I9AREOSHA. 0A0ARE. OMORISHA. E/0ON ORISHA. A0URE ORISHA. ARA OSHA. ISOKO OSHA. A9ANSE I9ARE. A9ANSE 0A0ARE. A/0ASOMO ORISHA.

PREPARA.ION DEL ASHE LERI. Es e es su 6erdadero no#,re+ se $$a#a 4ODUSHO5. Se prepara #a%'a%ando odos $os in-redien es %on OKE+ $a no%'e an es de $a %ere#onia de$ SODO H ORISHA. L$e6a de #anera -enera$ $os si-uien es in-redien es= ERO+ O0I+ KOLA+ O0I MOTIWAO+ OSU+ Hier,as ri ua$es de$ San o %orrespondien e a %onsa-rar en e$ n7#ero ri ua$ de 3s e. E;e#p$o= O0ATALA (I!+ 9EMA9A (J!+ e %.

Para 2ue 'a(a uni&n en re e$ Padrino ( e$ A'i;ado+ se $e adi%iona una 'ier,a de$ An-e$ de $a /uarda de$ Padrino. Ade#<s+ para 2ue e$ Si-no 2ue 6a(a a raer e$ ne&fi o a $a Tierra en e$ ITA no $e sea nefas o a$ Padrino+ 3s e de,e 6er a su Padrino de IFA para 2ue $e de una 'ier,a propia de su si-no de OSHA ( se $a fue-ue en e$ Ta,$ero ( si %ono%e e$ SU9ERE se%re o de esa 'ier,a+ se $o re1a en e$ Ta,$ero. An es+ $os 0A0ALAWOS re1a,an $as 'ier,as de$ ASHE LERI %on sus Re1os propi%ios para desper ar sus poderes. Es o 'a %a*do en desuso por no %onser6ar $os nue6os AWOSES en su eF ensi&n+ $os SU9ERES se%re os de %ada una de $as 'ier,as. Despu3s de #a%'a%adas $as 'ier,as ( $os ASHESES+ $e adi%ionan= OTI+ EPO+ ORI+ EFUN+ EKU+ E9A+ n7#eros de -ranos de Pa$#i%'e se-7n e$ OSHA (e$ EPO ( e$ ORI es se-7n e$ San o!. Por 7$ i#o se $e e%'a I9EFA de ORUNMILA+ a$ %ua$ e$ 0A0ALAWO+ de$ I9EFA 2ue iene preparado para 'a%er e$ E0O de en rada+ iene 2ue adi%ionar$e %ier o se%re o propio de %ada ORISHA a %onsa-rar. .ada uno de $os ORISHAS iene a$-unos in-redien es esen%ia$es espe%*fi%os de refuer1o en su ASHE LERI+ $os %ua$es son= ELEWA............... LERI AKUKO+ DD Se#i$$as de IWERE9E9E. O//UN.............. LERI de EKUTE+ J I/0IN. OSHOSI.............. LERI AKUARO+ O0I EDUN+ AIRA. O9A.................... OKOKAN de ETU+ ASHE+ ANUN. OSHUN............... OKOKAN de AKUARO ORO/0O. SHAN/O............ OKOKAN de A9AKUA+ ORO/0O+ ANUN ( AIRA. A//A9U.............OKOKAN de ETU+ ORO/0O+ ANUN ( AIRA. 9EMA9A............. OKOKAN de AKUKO+ AIRA+ O0I+ EDUN. O0ATALA........... OKOKAN de E9ELE+ DK I/0IN ( AIRA. 9EWA................. OKOKAN de OSI+ ANUN+ AIRA+ IRULA (se#i$$as de Are%a!. NANA 0URUKU...OKOKAN de AKUKO+ AIRA+ O0I+ EDUN+ EWETUSHE (se#i$$a de .a:a!. AROBUANO........ OKOKAN de AKUARO+ ORO/0O+ AIRA+ EDUN+ A9ONISU (se#i$$a ,ra6a! de .a,a$on-a. INLE.................... OKOKAN de AKUKO+ ALRI de E9A ORO+ LERI de E9A DO+ O0I+ EDUN+ AIRA+ I0ORO (%o2ui o de #ar!. La 'ier,a se%re a de$ si-no de$ Padrino+ 3s e de,e de #as i%ar$a o%u$ a#en e ( 3s e a#asi;o o papi$$a se $e da a $a O9U/0ONA sin de%ir$o $o 2ue es para 2ue $o pon-a en e$ se%re o de$ ASHE. E$ ASHE LERI de O//UN= Se $e adi%ionan EWE ERAN (Pa a de /a$$ina! ( un peda1o de %uero de E9O (EBO! (.uero de Ma;<!. NOTAS SO0RE EL ASHE= En $a %ere#onia de$ SODO H ORISHA se $e da e$ ASHE a$ I9AWO %uando 6iene e$ OSHA+ %on $os si-uien es in-redien es= ELEWA= OKOKAN de AWASA+ OKOKAN de AKUKO. O//UN= I-ua$ 2ue ELEWA. OSHOSI= OKOKAN de AKUARO+ OKOKAN de E9ELE. O0ATALA= LERI de E9ELE+ OKOKAN ( en ra:as de ADIE %rudas. O9A= LERI de E9ELE+ LERI ( OKOKAN de ADIE. OSHUN= OKOKAN de E9ELE+ LERI de ELLA ORO. 9EMA9A= OKOKAN de$ Tori o de Mar+ pes%ue1o ( OKOKAN de AKUARO+ OKOKAN de E9ELE. E$ pes%ado 4Tori o de Mar5 se -uinda a$ So$ 'as a 2ue se se2ue para 'a%er$o po$6o ( %on es os po$6os %ua$2uier enfer#edad 2ue en-a e$ ONI 9EMA9A+ se %o-e un po2ui o ( se %o#e. AROBUANO= LERI de E9ELE+ OKOKAN ( Pes%ue1o de ETU. .EREMONIA "UE SE HA.E .ON EL DINERO DEL DERE.HO= Es o es ap$i%a,$e an o en IFA %o#o en OSHA. .uando se re%i,e e$ dere%'o por una Deidad de OSHA o por una AWOFAKA+ IKOFA o IFA 2ue se 6a a 'a%er+ se $e 'a%e una %ere#onia a$

dinero para 2ui ar$e $a #a$di%i&n 2ue es e pueda ener. Para e$$o %uando se re%i,e e$ dinero se en6ue$6e en ,as an es 'o;as de 4"ui a Ma$di%i&n5+ despu3s se en6ue$6e en 'o;as de p$< ano ( despu3s en una 'o;a de #a$an-a. Se 'a%e 4AKUE9ERU5 %on ese dinero. Despu3s es 2ue se puede u i$i1ar o ponerse en %on;un o %on e$ de $a %asa pues (a es a $i,re de #a$di%i&n 2ue pudiera rans#i ir a$ propio. Es o $$e6a a#,i3n un Re1o 2ue es e$ si-uien e= 4ANIKOSHE TALAWA LAWA 0AMOSHE LOWO OKONOSHE ASHE TO ASHE 0O ASHE 0IMA OWONI AIKU .ODUN SE/URE IRE/UN OWO TUTO ILE TUTO ANA TUTO MO TUTO OWO TUTO ARIKU 0A0AWA5. Despu3s de separado e$ dinero de %ada uno de $os dere%'os+ si se ra a de un 0A0ALAWO+ se %o-e uno de $os so,res ( se $e e%'a una pi1%a de I9EFA+ %on e$ %ua$ se 'i1o e$ AKUE9ERU. Si se ra a de una San era o San ero se $e e%'a una pi1%a de ASHE preparado %on= .<s%ara de ISHU+ EFUN+ ( %eni1as de $as p$u#as de $as a$as de $a pa$o#a. Es o se 'a%e para 2ue sea %on fe$i%idad ( ran2ui$idad e$ e#p$eo de ese dinero en $as %ere#onias+ an o en IFA %o#o en OSHA. .uando se ra a de$ dere%'o de$ 0ODUN ORISHA+ es ne%esario 2ue $a 'o;a de #a$an-a donde se en6ue$6e e$ dinero se un e ,ien %on #an e%a de %a%ao ( an es de en6o$6er$o se pone un ra o so,re o a$ pie de ELEWA. Despu3s se $e e%'a una pi1%a de I9EFA de$ 2ue dio e$ 0A0ALAWO para ASHE de$ San o. Se pone e$ dinero+ se do,$a ,ien $a 'o;a ( re1<ndo$e a$ An-e$ de $a /uarda de $a persona 2ue se $e 6a a 'a%er San o+ se en6ue$6e en un peda1o de $a e$a de$ %o$or %orrespondien e. As* (a preparado se pone ;un o a$ se%re o de$ Pi$&n para %onsa-rar a$ I9AWO+ ase-ur<ndo$e 2ue e$ %a#ino de$ dinero en su 6ida de ini%iado se #an endr< fres%o. TRATADO DE LA BI.ARA DEL DINERO. .ada 6e1 2ue 6e#os un KARIOSHA+ .ere#onia de$ Ini%iado en e$ %u$ o de $os ORISHAS+ o,ser6a#os una B*%ara pues a de$an e de$ Trono de$ I9AWO + en $a %ua$ an os $os ini%iados %o#o $os ALE9OS+ e%'an su O0OLO. E$ %on enido de esa B*%ara+ 6erdadera#en e es de $a propiedad de$ I9AWO ( %on e$ dinero 2ue %on iene se %o#prar<n $as ofrendas a $os San os a $os J d*as+ e$ d*a de $a P$a1a. Mu%'os+ por no de%ir odos+ rea$i1a#os es o ( no sa,r*a#os responder %on $&-i%a e$ por 2u3. EFp$i%are#os $a ra1&n de es e Ri o= E$ I9AWO ORISHA represen a e$ .u$ o re$i-ioso a un re%i3n na%ido a $a nue6a 6ida+ en es e %aso $a 6ida re$i-iosa. A $os re%i3n na%idos+ eFis *a ( puede a7n eFis ir una %os u#,re en re $os pue,$os 9ORU0AS ( DAHOME9ANOS 2ue a$ d*a si-uien e de$ na%i#ien o de$ ni:o se pon*a una ;*%ara %er%a de$ $u-ar donde se %o$o%a,a e$ ni:o ( %ada uno de $os #ie#,ros de $a fa#i$ia+ .$an o 6e%inos 2ue 6en*a a %ono%er$o+ deposi a,a en esa ;*%ara+ presen es para e$ ni:o %o#o= 8a#e+ EKO+ A6es+ e %. "ue despu3s eran u i$i1ados por $a Madre a$ ORISHA i u$ar de$ ni:o. Por ese #o i6o es 2ue $a ;*%ara re#e#ora esa %os u#,re an%es ra$. Dado 2ue %o#o di;i#os+ e$ I9AWO represen a+ es e$ %u$ o a un re%i3n na%ido ( re%i,e es a ;*%ara e$ no#,re de 4I/0A E0O OWO5. SI/NIFI.ADO DE LOS MESTIDOS DEL I9AWO. D. La ropa 6ie;a de$ ,a:o= Si#,o$i1a $a 6ida profana an erior. @. Su ropa a$ en rar= Si#,o$i1a su 6ida diaria. C. La ropa ,$an%a= Si#,o$i1a $a inf$uen%ia de O0ATALA en su 6ida diaria de ini%iado. ?. E$ Tra;e de$ d*a de$ #edio= Si#,o$i1a $a en%arna%i&n de$ ORISHA en su persona. TRATADO DEL 0A8O. La i#por an%ia de$ 0a:o de$ OMIERO es pri#ordia$ para e$ I9AWO+ pues e$ ASHE+ $a fuer1a 6i a$ de$ ORISHA reside en sus 'ier,as se%re as. Los 0a:os diarios son para es a,$e%er $a $i-a1&n #*s i%a en re $a espiri ua$idad de$ ORISHA ( e$ %uerpo de$ I9AWO i#pre-nado de$ #is#o ASHE se%re o de $a LERI de$ I9AWO 2ue es a,$e%i& so,re su %a,e1a $os e$e#en os ps*2ui%os ( sa%ro 6i a$es de$ ORISHA en %ues i&n. E$ %uerpo de$ I9AWO o, iene as* $a re%ep i,i$idad #*s i%a#en e preparada de una fuer1a in#ensa pero una so$a. As* %o#o e$ a-ua du$%e so$a#en e re%i,e pe%es de a-ua du$%e ( e$ a-ua sa$ada+ as* $a LERI de$ I9AWO re%i,e por #edio de $as %ere#onias de SODO H ORISHA un so$o ORISHA dire% o ( %en ra$+ aun2ue puede ser un Or<%u$o 6i6ien e de 6arios ORISHAS. E$ I9AWO se ase#e;a a una p$a%a fo o-r<fi%a. E$ iene en s* $a i#a-en $a en e de$ ORISHA i#pre-nada a$ #o#en o de $a ini%ia%i&n por un esp*ri u 6ir-en de oda i#presi&n ( es a i#a-en se re6e$a ( se #anifies a %uando odas $as %ondi%iones son fa6ora,$es ( se re7nen ( es o es $o 2ue a6i6a $os prin%ipios eso 3ri%os de $a 'ier,a o $as 'ier,as 2ue %o#ponen e$ 4OMIERO5 %on e$ %ua$ se $a6a e$ %uerpo de$ I9AWO duran e e$ ,a:o diario de $a se#ana de ini%ia%i&n.

TRATADO DEL RIO. La a%%i&n de $$e6ar a ,a:ar a$ I9AWO a$ r*o+ si#,o$i1a en nues ra re$i-i&n+ ro#per %on e$ pasado+ es de%ir+ odas $as a%%iones de $a 6ida pasada de$ I9AWO ( a,rir e$ nue6o %a#ino de$ ne&fi o. Represen a ese %a#ino $a %orrien e a$ r*o a$ $$e6ar $a ropa 6ie;a de$ I9AWO. Es o na%e de un ri o 2ue a$ pri#er I9AWO 'i;o de ORUNMILA ( OSHUN se fue a$ r*o) se $$a#a,a I0AOMI+ ( se perdi& en e$ r*o. Por $o an o+ %uando e$ I9AWO se ,a:a en e$ r*o ( ,us%a e$ OTA 2ue $$e6a para su %asa+ si#,o$i1a $a represen a%i&n de ese pri#er I9AWO+ I0AOMI+ ofrendando a$ r*o. A es a OTA+ 'o( por 'o( no se $e 'a%en ofrendas) s&$o se iene en $a ina;a de$ r*o+ pero era de %os u#,re de $os I9E0U+ 2ue 'o( a7n su,sis en en re a$-unos IWOROS de MATANRAS+ a$ %onser6ar esa OTA en un -Uiri o pe2ue:o+ pe%u$iar#en e adornado+ d<ndo$e de %o#er a 3s a OTA ;un o %on OSHUN o %on ORUNMILA. E$ -Uiri o 2ue si#,o$i1a a I0AOMI $$e6a $os si-uien es adornos= J p$u#as de $oro en $a ,o%a+ $$e6a ILEKE de O0ATALA+ SHAN/O+ 9EMA9A+ OSHUN+ a$rededor ( pendien es+ %in as de sie e %o$ores #enos ne-ra. A es a OTA s&$o se $e dan $as 7$ i#as -o as de san-re de OSHUN ( ORUNMILA. .uando Se L$e6a A$ I9AWO Para E$ R*o Se Le .an a To%ando E$ A/O/O. 4MEBA MEBA ORO NIRE LERUN OSHA ,e,3 AWO OMO LARA IKU MOWA MELA0A AWO.5 .uando se es < 0a:ando en e$ R*o Prin%ipa$#en e La .a,e1a+ se $e .an a= 4A0AWE A0EWE AWO LENA ORI LONIRE LAWAWE A0E0ELONA ONI OSHA LA0E0WE ONIRE5. Despu3s %uando se sa%a de$ a-ua %on $a ina;a ( e$ OTA+ se $e #a a una ETU KEKE ( se $e da a$ OTA ( se 'e%'a una -o a de san-re de san-re en $a ina;a ( se $e di%e= 4 OSHA NI9E 0A0A OLOFIN NI9E ELLA 0ALODE5. .uando $$e-a a $a %asa+ de$an e de$ AWO+ Madrina ( O9U/0ONA+ se $e pone $a #ano en $a %a,e1a ( $e re1an $o si-uien e= 40A0A LERI OSHA 0A0A ODUDUWA MAWA ALAFIA ODUDUWA OSHA ODARA LERI ODARA KE OSHA ERO KE MASHITUTU KASHI ASHE MENI 0O/0O NI A9E KALENO OSHA TO I0AN ESHU5. .uando e$ IWORO es a #a$ de sa$ud o sa$-a defendi3ndo$o I0AOMI+ se $e pone a-ua de$ r*o a $a ina;a %on e$ OTA+ se $e e%'a ORI+ EFUN ( se $e da un pi%'&n de ETU ( se pone de,a;o de $a %a#a. .uando una persona o IWORO iene pro,$e#as para 2ue $e ,a;e su San o a$ LERI o su #uer o+ se %o-e $a ina;i a de$ r*o+ se $e e%'a a-ua ;un o %on $a OTA ( se $e e%'a A1a,a%'e+ un .ora$+ un A#,ar+ una Piedra de I#<n+ una Tuna+ un peda1o de .ardo San o) se pone de$an e de $os OSHAS+ e%'<ndo$e a-ua a 9EMA9A+ OSHUN+ O9A+ OLORUN ( un $i ro de a-uardien e. Se puede usar despu3s de 'a,er$a enido de$an e de $os OSHAS duran e C d*as. Se u i$i1a para E0OMISI. As* ,a;ar< OSHA o E//UN AME/O. .UANDO EN EL DILO/UN (.ARA.OL! SALE= (DAQ ?! (? H P! (D H E! (P H I!. E$ D %on %ua$2uier %o#,ina%i&n. E$ DD %on %ua$2uier %o#,ina%i&n. La persona ne%esi a ELEWA %on ur-en%ia. E$ San ero puede pre-un ar e$ %a#ino de ELEWA. 0us%ar $a piedra+ $a6ar$a+ dar$e de %o#er ( en re-ar ELEWA a $a persona. M<s ade$an e ,us%ar< un 0A0ALAWO para 2ue #on e e$ ESHU %orrespondien e. .uando se es < a6eri-uando a$ respe% o de$ des ino a una persona en $a OSHA ( sa$-a (DA H E!+ esa persona no iene 2ue 'a%er San o. .uando en ITA de SODO H ORISHA $a persona en-a un ELEWA o en $a %a,e1a $os si-uien es si-nos+ iene 2ue re%i,ir $os si-uien es San os= INLE= (J H J! (J H E! (E H C! (E H I! (J H C!. IROKO= (DA H DA! (DA H ?! (DA H K! (DA H DD! (DA H D@!. DADA (Lo A0A8A= (K H DA! (K H D@! (DA H D@! (D@ H DA! Si iene %ua ro 6e%es e$ K por Su #ano. ORUNLA= (? H I! (I H ?! (K H ?! (? H K! (? H E! (DA H E! (DA H ?! (I H E!. Todas $as %o#,ina%iones de si-nos ME9I. Todas $as %o#,ina%iones de$ DC+ D?+ DE ( DK %on %ua$2uier o ro.

ORISHAOKO= (I H J!. BIMA/UAS= (K H @! (? H @! (J H @!. E$ @ %on %ua$2uier o ro. Todos $os Si-nos ME9I. A//A9U= (P H P! (K H P! (P H K! (P H C! (C H P! (C H K! (K H C!. O0A= (I H I! (I H E! (I H K! (D H @!. OSAIN= (K H C! (C H J! (K H P! (P H K! (C H K! (K H C! (? H J! (J H ?! ( (? H E!. OLORUN= .on odas $a %o#,ina%iones de$ ? ( de$ K. Ur-en es %on= (? H ?! (I H I! (? H J! (? H K!. ODUDUWA= .on odos $os Si-nos ME9I. .on odas $as %o#,ina%iones de$ DA. .on Todas $as %o#,ina%iones de$ DC+ D?+ DE+ DK. O9A= (Para $os ONI! (P H P! (P H ?! (P H E! (E H P! (P H DA! (? H P!. Todas $as %o#,ina%iones de$ DC+ D? DE ( DK. ORDEN DE LOS PA8OS 9 TATUABES DE LOS ROSTROS. OSUN DE ELEWA. I/0ODUN de$ Pa io. 0. R. A1. A#. JRo;os. I/0ODUN de$ .uar o. 0. R. A1. A#. 0r. 0. @R. OSUN LERI. 0. R. A. A#. @R. Orden de $os Pa:os. A#. A1. 0. R. Ta ua;e de$ Ros ro. O//UN. OSUN I/0ODUN ( LERI. 0. R. A#. A1. 0. A1. R. Orden de $os Pa:os. 0. R. A#. A1. Morado. Ta ua;e de$ Ros ro. ODUDUWA. I/0ODUN ATAWA de IFA. LERI de O0ATALA. Orden de $os Pa:os= O0ATALA. Ta ua;e de$ Ros ro. 0ORONU. OSUN I/0ODUN. 0. R. A#. A1. M. 0. A1. M. OSUN LERI= O0ATALA. Orden de $os Pa:os. A#. A1. R. M. 0. ORI+ EFUN+ ORI. IROKO. OSUN I/0ODUN. 0. R. A1. A#. 0. R. @0. Orden de $os pa:os= O0ATALA. Ta ua;e de$ ros ro. OSUN LERI= SHAN/O. OSUN .o#er= ORI+ AMALA+ O8I+ EFUN. Fir#a de$ OSHA. Orden de $os Pa:os= SHAN/O. Ta ua;e de$ ros ro. OSHOSI. OSUN I/0ODUN ( LERI. 0. R. A#. A1. 0. R. A1. Orden de $os Pa:os. 0. R. A#. A1. Morado. Ta ua;e de$ ros ro. O9A. OSUN I/0ODUN ( LERI. 0. R. A1. A#. 0. R. A1. 0r. Orden de $os Pa:os. A#. A1. 0. R. Ta ua;e de$ Ros ro. O0ATALA. OSUN I/0ODUN ( LERI. 0. R. A1. A#. ?0. Orden de $os Pa:os. A#. A1. 0. R. Ta ua;e de$ Ros ro. SHAN/O. OSUN I/0ODUN= 0. R. A1. A#. 0r. 0. R. 0r. OSUN LERI. 0r. A1. A#. 0. R. Ta ua;e de$ ros ro. DADA I/0ANI. OSUN I/0ODUN= EFUN+ ORI+ EFUN+ ORI+ EFUN+

OSHUN. OSUN I/0ODUN. 0. R. A1. @A#. OSUN LERI. 0. R. A#. A1. A#. Orden de $os Pa:os. 0. R. A1. A#. A1. Ta ua;e de$ Ros ro. O00A. OSUN I/0ODUN. E$ OSHUN %on ra,i o. Ade#<s e$ 6er i%a$. De I ra(as ro;as ( ,$an%a. OS9UN LERI= E$ de OSHUN. Ta ua;e de$ ros ro. INLE. OSUN I/0ODUN LERI. 0. R. A#. A1. OSUN LERI= 9EMA9A. Orden de $os Pa:os= 9EMA9A. Ta ua;e de$ Ros ro= En $as #e;i$$as i-ua$ 2ue 9EMA9A. En $a fren e. R. R. A1. A//A9U. OSUN I/0ODUN ( LERI. D. 0. R. A1. A#. 0. R. @R. 0. R. ?0. @. 0. R. A#. 0. R. A#. A1. R. OSUN ORO= 0. R. 0. R. 0. R. 0. R. 0. Orden de $os Pa:os= 0. A1. A#. M. .a. R. Mo. R. OSUN LERI= SHAN/O para A//A9U. SHAN/O pero de,a;o @ ra(as. 0. R. 0. R. Ta ua;e de$ Ros ro. A#. A1.

9EMA9A. OSUN I/0ODUN ( LERI. D. 0. R. A#. A1. @. 0. R. A1. A#. 0. A1. C. 0. R. A#. 0. R. A1. ARARA= 0. R. A#. 0. R. A1. Orden de $os Pa:os= 0. R. A#. Orden de $os Pa:os en ARARA. 0. R. A#. M. A1. Ta ua;e de$ Ros ro. 9EMA9A. OSUN I/0ODUN ( LERI. 0. R. A#. A1. 0. R. A#. 0r. Orden de $os Pa:os. 0. R. A1. A#. M. .a. Mo. Na. Ro. Ta ua;e de$ Ros ro. OLOKUN. OSUN I/0ODUN= 0. R. A. A1. OSUN LERI= 9EMA9A. Orden de $os pa:os= 9EMA9A. OLOKUN %o#e A0O= A1. R. A1. Ta ua;e de$ ros ro. NANA 0URUKU. OSUN I/0ODUN= 0. R. A#. A1. OSUN LERI= O0ATALA. Orden de $os Pa:os= O0ATALA. Ta ua;e de$ Ros ro. ORISHAOKO. OSUN I/0ODUN. 9EMA9A= 0. R. A1. A#. 0. R.

OSHUN= 0. R. A#. A1. 0r. A1. A#. AROBUANO. OSUN de$ Re#o$ino= R. R. R,. R0. R. OSUN I/0ODUN= Ma pin ado en una OSUN LERI= 9EMA9A se-7n sea+ ra63s Ta,$a ( es e$ si-uien e= 0. R. A1. M. N. 0r. de$ OSHUN 2ue 'a-an. A1. A#. M. N. Orden de $os Pa:os= OSUN LERI= 0. R. A1. A#. M. N. Ide#. de$ OSUN de$ LERI. Orden de $os Pa:os. Ta ua;e de$ Ros ro. 0. R. A1. A#. M. .a. Ro. Mo. N. Ta ua;e de$ Ros ro.

DIABUERO. OSUN I/0ODUN ( LERI. 0. R. A#. A1. M. N. Orden de $os Pa:os. 0. R. A#. A1. M. N.

ADEMA. OSUN I/0ODUN+ 0. R. 0. A#. R. @R. OSUN LERI= O0ATALA. Orden de $os Pa:os= O0ATALA.

Ta ua;e de$ Ros ro.

Ta ua;e de$ Ros ro.

SE.RETOS SO0RE ORISHAS. .uando se 6a a 'a%er un San o+ o sea+ un SODO ORISHA+ para definir si una persona es %o#o de a$$a#os a2u*+ o defini#os a2u*+ 4.a,a$$o de San o5+ eFis e una %ere#onia (a po%o pra% i%ada ( 2ue per#i e en %on;un o %on odos $os e$e#en os ri ua$es+ ASHESES 6e-e a$es ( SU9ERES propios de $a Deidad en %ues i&n+ predisponer a $a posesi&n de$ ORISHA en e$ ini%iado+ %uando de 6erdad ps*2ui%a ( en%do%rina#en e 'a sido as* do ado por $a na ura$e1a. Es a .ere#onia se rea$i1a en e$ #o#en o de $a Ro-a%i&n de I/0ODUN. Para es o se %o-e un p$a o ,$an%o ( se $e 'a%e e$ n7#ero de ra(as si#,&$i%as de$ ORISHA %on su #a eria$ ri ua$ propio o sea= ELEWA........................... J Ra(as de EPO. O//UN.......................... J Ra(as de EPO. OSHOSI.......................... J Ra(as de EPO. O0ATALA....................... I Ra(as de ORI. O9A................................ P Ra(as de EPO. OSHUN........................... E Ra(as de O8I. 9EMA9A........................ J Ra(as de Me$ado. SHAN/O........................ K Ra(as de EPO. A//A9U........................ P Ra(as de EPO. ORISHAOKO.................. I Ra(as de EPO. INLE................................ J Ra(as de Me$ado. So,re es o se ponen ? peda1os de O0I %on $a %orrespondien e ATARE %ada uno ( es o se pone a$ $ado de$ ODO. .uando rue-ue $a %a,e1a $a %a,e1a de$ I9AWO se e%'a un po%o de san-re a $os O0I %an ando= 4EREKETE NIPE 0A ORISHAUM0O WAO (No#,re de$ ORISHA! UM0O WAO5. Es e p$a o se 2ueda ;un o a$ ODO duran e odo e$ SODO ORISHA. Si en $a Parada+ e$ I9AWO 'a sido poseso+ $os O0I se ,o an en $a #ani-ua. Es e p$a o se $e da a$ I9AWO para 2ue $o %onser6e %o#o re$i2uia %uando 3$ 2uiera 'a,$ar dire% a#en e %on su An-e$ de $a /uarda. RERO PARA PONERLE EL 4ASHE5 DE LOS I8ALES AL SANTO. Es o se rea$i1a sie#pre 2ue se $e d3 de %o#er ani#a$es de %ua ro pa as o de p$u#as a$ San o. Es o se sa1ona ,ien para ser presen ado a $os ORISHAS %orrespondien es ( $$e6a su Re1o de reafir#a%i&n de $os Poderes 2ue se ne%esi an 2ue e$ ORISHA o or-ue para $a %onse%u%i&n de $a O,ra rea$i1ada. .uando se presen a $a pa$an-ana o p$a o %on $os ASHESES se $e re1a un Re1o propio de$ San o en %ues i&n ( despu3s se $e di%e= 4UN9EN ORISHA SO9ERE IRO/UN EPO .ODUN I9E .ODUN OLUDOSA5. Despu3s se $e di%e= A$as............. 4APA TODUMI .OMA/UN5 2ue si-nifi%a= 4"ue en-a $os ,ra1os fuer es5. .ora1&n....... 4ARA9E .OMO OKAN LODO ENU5. 4E$ #undo no puede u#,ar ni e$ .ora1&n5. .a,e1a........ 4LERI KINDI E00O5. 4"ue uno 6ea $o 2ue 'a%e $a -en e5. Pa as........... 4KINTELE E00O KINTELE5. 4Piso %on des%anso ( sa$ud5. Ra,adi$$a..... 5KIRIN DI 9OKO5. 4Ten-a na$-as %on 2ue sen arse5. Mo$$e;a......... 4ASHE 0O ASHE TO5. 4Todo sea resue$ o5. H*-ado......... 4ASHE 0O ASHE TO5. 4Todo sea resue$ o5. Pes%ue1o..... 4ARA9E .OMA LA ASHE LA NEMI5. 4"ue e$ #undo no #e 2ui e e$ ASHE+ ni $a 6ir ud de #i ,o%a5. Despu3s de es o se $e pone e$ ASHE de I8ALES so,re e$ San o en %ues i&n. Es un error $o 2ue se a%os u#,ra a rea$i1ar de ,o ar esos I8ALES. Esos se ponen a se%ar+ despu3s se 'a%en po$6os pues sir6en an o para ro-ar$a %a,e1a %o#o para refor1ar dis in os ra,a;os 2ue se de,an rea$i1ar para unifi%ar fa#i$ia de san o. Ta#,i3n esos ASHESE iene se%re os %on respe% o a $a fide$idad de una a#is ad de $os ini%iados unos %on o ros. Para se$$ar un pa% o de a#is ad en re IWOROS+ se %o-e e$ ASHE de I8ALES de sus respe% i6os An-e$es de $a /uarda ( se sien an en $a #esa+ uno fren e a o ro ( %o#en uno de $os ASHESES de$ o ro+ ;urando a#is ad ( fide$idad en re a#,os+ poniendo %o#o

es i-os a sus respe% i6os An-e$es de $a /uarda+ $os %ua$es se en%ar-aran de %as i-ar a a2ue$ 2ue in%u#p$a o rai%ione %on e$ pa% o de$ ;ura#en o se$$ado por $a a#is ad de $os ASHESES. Es o es un se%re o -rande de $a re$i-i&n. .uando uno 2uiere 2ue $os a'i;ados es 3n fir#es sie#pre+ de ese po$6o 2ue se 'a%e de $os I8ALES+ se $e da un po%o a $a O9U/0ONA para 2ue $o pon-a en e$ ODOSHA o ,o$a de ASHE 2ue se $e prepara para e$ d*a de $a %ere#onia de ini%ia%i&n ( %on eso se afian1a $a uni&n de odos $os a'i;ados de $a %asa. NOTAS SO0RE EL SODO ORISHA. Aun2ue 'o( %asi no se usa esa o,$i-a%i&n de $os 2ue O9U/0ONEAN+ e$ d*a de$ asien o+ e%'ar en una %anas i%a odas $as %a,e1as de $os A9ES %orrespondien es a$ San o asen ado ( por $a par e %or ada e%'ar$e EPO+ ORI+ O8I ( de %ada una de $as %a,e1as dar$e a #o;ar $a pun a de $a $en-ua a$ I9AWO+ e%'<ndo$as despu3s ;un o a $as o ras a6es de $os o ros San os en re-ados o 2ue es ar<n a un $ado en o ra %anas a. Esa o ra %anas a %on odas $as %a,e1as ;un as se $e presen an de$an e de $os de#<s San os+ a$ 7$ i#o a,re $a %anas a %an ando= 4OTOWE OTOWE OFAMARIOOLELE OFAMARI OLELE5. Se presen a a$1ando $a %anas a ( se %an a nue6a#en e= 4OTOTORE MOMI OTOTORE5. A%o#pa:ando ese %an o %on un ,ai$e 2ue se a%%iona a 6o$un ad. Se %an a se-uida#en e e$ si-uien e SU9ERE= 4TENTE OMI OWO TOWAO TENTEN5. En on%es se sa%a $a %anas a para afuera. Es a opera%i&n se 'a%e despu3s 2ue e$ 7$ i#o ORISHA 'a(a re%i,ido su EBA ( su BUBU ( an es de %an ar FIFETO. NOTA= La 6erdadera for#a de pro%eder %on $as 'ier,as en SODO ORISHA es $a si-uien e= Todas $as 'ier,as se #a%'a%an pri#ero en un pi$&n ( despu3s se 6an e%'ando en sus respe% i6as %a1ue$as. Pri#ero se #a%'a%an $as de ELEWA ( se e%'an en $a %a1ue$a. Despu3s de i-ua$ for#a %on $os de#<s San os ( en on%es se pro%ede a %an ar$es $os SU9ERES de OSAIN. Ade#<s e$ 0A0ALAWO de,e es%upir su ASHE so,re $as 'ier,as. NOTA= .uando un 'i;o de O//UN o de OSHOSI $e 'a%e OSHA a una persona de,e dar$e en $a %onsa-ra%i&n e$ DILO/UN de su ORISHA. NOTA= .uando a una persona $e 'a%e da:o %o#er %arne de un ani#a$ de er#inado+ se $e 'a%e E0O %on e$ 'ueso os ado de$ ani#a$ 2ue $e produ%e e$ da:o ( %on e$ I9E de$ 'ueso se ,a:a duran e DK d*as se-uidos. 4KARI OSHA O0INI OLONU5. Es e es e$ a% o de 'a%er$e San o a una #u;er en es ado de -es a%i&n. Mu%'os di%en 2ue es o es una $o%ura rea$i1ar es o %uando so$a#en e de,e %onsa-rarse e$ San o a $a persona+ o sea+ a $a #u;er 2ue es < en es ado sin rea$i1ar nin-una %ere#onia por $a %ria ura en su 6ien re. A'ora+ es o es una rea$idad. .uando e$ %uerpo de$ I9AWO OLONU re%i,e $a %onsa-ra%i&n de$ SODO ORISHA se so,reen iende 2ue de es a di6ina%i&n o#en par e odos $os ORISHAS ( odo a2ue$$o 2ue se en%uen re nu ri3ndose en su in erior de su or-anis#o. Por ende $a %ria ura re%i,e par e de esa di6ina%i&n+ so$o 2ue para 'a%er$e $as %ere#onias %orrespondien es a es a %onsa-ra%i&n+ de,en ser rea$i1adas a$ pie de $a $e ra ( %on una ni ide1 es%rupu$osa#en e eFa% a. Sie#pre se $e de er#ina 2ue si $a #adre es 'i;a de a$ San o. E$ OMITUTUN re%i,e %onsa-ra%iones de ese San o. Para es o a $a #adre se $e pin an en e$ 6ien re %ua ro %*r%u$os %on $os %o$ores funda#en a$es+ 0$an%o+ Ro;o+ A17$ ( A#ari$$o+ sin de er#inar $a fir#a de nin-7n San o u ORISHA. De$ ASHE de $a #adre se pone un po%o en e$ OSUN de$ 6ien re de $a #adre ( despu3s ( en on%es se-7n se 6an poniendo $os San os de $a #adre en $a %a,e1a+ $os de$ pe2ue:o OMITUTUN se %o$o%an so,re es e OSUN de$ 6ien re ( se 'a%e ORO %orrespondien e. .uando na%e e$ ni:o (a iene %onsa-ra%i&n de$ San o ( 'a 2uedado %o#p$e a#en e %onsa-rado. A $os sie e a:os de,e dar$e de %o#er ani#a$es de %ua ro pa as a es os san os para sa%ar $a $e ra ( e$ no#,re de$ ini%iado. 9a no iene 2ue OPARI (afei arse $a LERI! ni DAN IKO ILEKUN ( o%ar $a puer a!. Ta#po%o es ne%esario 'a%er$e un OSAIN %o#p$e o+ ,as a %on sie e SU9ERES. Si e$ An-e$ de $a /uarda de$ OMO H KEKERE es i-ua$ a$ de $a #adre no 'a( 2ue

'a%er ORO de,a;o ODO. Presen ar $a LERI de$ ani#a$ 2ue %o#i& ese OSHA. A odos $os OSHAS %onsa-rados de$ ni:o no se $e da ;a,&n por %uan o a es os+ %uando se %onsa-raron en e$ San o de $a #adre (a se $es dio ( es os so$o se dan una so$a 6e1 en $a 6ida. Ta#,i3n e$ ORO puede 'a%erse despu3s o den ro de $os DK d*as de $a %onsa-ra%i&n. Duran e es os DK d*as+ e$ O0A 2ue 6a a rea$i1ar es a %ere#onia iene 2ue ener re%o-i#ien o e6i ando %osas i#pre6is as ( OFIKALE. Es a %ere#onia de UM0OWARO ORISHA iene P$a1a a $os sie e d*as i-ua$ 2ue $a OSHA de $a #adre+ pues o 2ue es a P$a1a es $a pri#era 2ue se $e 'a%e a ese I9AWO. Su ITA es i-ua$ a$ de %ua$2uier I9AWO. Ta#,i3n 'a( 2ue sa%ar$e $os no#,res a odos $os San os ( a$ I9AWO %o#o de %os u#,re. 0ABADA DEL SANTO. Es a %ere#onia es $a 2ue se da en $$a#ar 40a;ada de$ San o5+ 2ue en rea$idad es una %ere#onia de$i%ada ( de #u%'*si#os #<s re2uisi os de $os 2ue en es e #o#en o es rea$i1ar a$ efe% uar e$ ri o. Es e %ere#onia iene %o#o prop&si o funda#en a$ e$ 2ue e$ DILO/UN de$ An-e$ de $a /uarda de $a persona eFprese o indi2ue de er#inadas $e ras 2ue %on6ersar<n so,re si ua%iones ad6ersas para 2ue esa persona 2ue desea %ono%er un aspe% o nue6o de su 6ida o un %a#ino a se-uir %on 6is as a so$u%ionar sus pro,$e#as. Es un error $a for#a en $a 2ue se rea$i1a es e ri o en $os #o#en os a% ua$es en .u,a. En es os #o#en os %uando se di%e 4Mo( a ,a;ar a #i San o5 so$a#en e $$e6an a $a es era e$ DILO/UN de su San o para 2ue e$ ORIATE despu3s de dar$e %o%o ( MO9U/0ARLE+ $o $$e6e a $a es era para sa%ar $a $e ra %on $a 2ue e$ ORISHA u e$ar indi%a $a pau a a se-uir para $a so$u%i&n de $os pro,$e#as 2ue %onfron a su 'i;o. En rea$idad $a for#a %orre% a de rea$i1ar es $o si-uien e= Se $$e6a a $a es era e$ ELEWA ( e$ ORISHA u e$ar %o#p$e o de $a persona ( se $e da %o%o a ELEWA ( a $a sopera de$ ORISHA an es de sa%ar $a $e ra de $a ,a;ada %on $a %ua$ $a %onfir#a%i&n es %o#p$e a %on $as $e ras de 2ue es a ,a;ada de$ ORISHA+ OSODE+ para a6eri-uar %ues iones su-eridas a pos erioridad en $a 6ida de$ ini%iado. 4TRATADO DEL BIO BIO5. Es e ri o se rea$i1a dos 6e%es en $a 6ida de$ ini%iado. Una en e$ #o#en o de $a ini%ia%i&n ( o ra en $a despedida de $a 6ida. E$ SODO ORISHA ( e$ ITTO+ re%i,e dos no#,res se-7n e$ %aso. Sie#pre represen a un ri,u o a$ /uardi<n de$ %a#ino 2ue %ondu%e a$ %ie$o ( a $a ierra ( 6i%e6ersa se-7n sea e$ %aso. .on es a ofrenda se a,re e$ %a#ino de$ ini%iado en su $$e-ada a$ SODO ORISHA ( en su par ida a ODE H ORUN+ e$ %ie$o. Tra e#os de$ SOD ORISHA+ %o#o 'a,$a#os en e$ Tra ado de$ R*o+ %uando un ini%iado 6a a SODO ORISHA I/0ODUN IFA+ es < una nue6a 6ida en ISALA9E (Tierra!. Es e %a#ino por e$ 2ue ransi an $as a$#as 'u#anas iene un /uardi<n 2ue es OSHE TURA represen ado por ESHU ONI0ODE+ e$ Por ero+ 2ue es e$ 2ue per#i e e$ paso de $as inf$uen%ias ,en3fi%as de ODE H ORUN desde ISALA9E para %rear una nue6a 6ida a$ ne&fi o re%i3n ini%iado. Es o se $o-ra en e$ #o#en o en 2ue e$ ne&fi o sa$e de $a ,a ea de$ ,a:o ( se #a a e$ po$$i o BIO BIO en $a ,a ea. .on es o se si#,o$i1a $a aper ura para OSHE TURA de$ ONA ORUN (po$$i o por ero de$ %a#ino a$ %ie$o de$ I/0ODUN!. Por eso %uando se #a a e$ po$$i o en $a ,a ea se di%e= 4BIO BIO I/0ODUN S/ULONA UM0O WA9E5. Es o si-nifi%a= 4Po$$i o por ero de$ I/0ODUN+ a,re $a puer a para 2ue 6en-a e$ #undo5. An es de de%ir es e re1o+ se di%e res 6e%es= 4OSHE TURA AWA TETE5. E$ ITUTO es $o %on rario de$ SODO ORISHA pues se 'a%e para 2ue e$ a$#a de$ ini%iado re%i3n fa$$e%ido en-a %a#ino a,ier o para $e-ar a ORUN+ e$ /uardi<n de es e %a#ino de ODO. .on es o so$o se a,re e$ %a#ino de re-reso para 2ue %ada uno de $os %o#ponen es de$ a$#a de$ ini%iado se separen ( so$o $$e-uen a ODO ORUN SU EMI+ o sea+ su esp*ri u. Ha( dos por eros 2ue $os si 7an se-7n 'a(a e#p$eado e$ ASHE 2ue $e %onfiri& OSHE TURA en ,ien o en #a$. Es o se $$a#a ORUN ARARE para e$ ,ien ( ORUN APADI para e$ #a$. Es o se $$a#a 4donde 6a e$ a$#a de $os ini%iados se-7n 'a(an sido sus a%%iones en e$ e#p$eo de$ ASHE 2ue $es o or-& OSHE TURA en e$ #o#en o de su ini%ia%i&n en e$ SODO ORISHA5. Es e ri o de$ ITUTO %on e$ BIO BIO represen a e$ #o#en o en 2ue e$ ORIATE des%ar-a e$ -o$pe de$ BIO BIO so,re e$ piso+ si-nifi%a $a aper ura de $a puer a de$ %a#ino de re-reso de ISOLA9E+ $a ierra de ODE ORUN+ e$ %ie$o. Es e ri o re%i,e e$ no#,re de ADIE IRANA ORUN (4po$$i o 2ue %o#pra e$ %a#ino de$ %ie$o5!. .uando se #a a e$ po$$i o se di%e = 4BIO BIO IRANA ORIDE

E//UN ODE ORUN5. "ue si-nifi%a= 4Po$$i o %o#pra e$ %a#ino para 2ue E//UN 6ea e$ %a#ino de$ %ie$o5. A#,os ri os+ SODO ORISHA e ITUTO son e$ prin%ipio ( fin de una eFis en%ia %on enida en re dos ri os. En SODO ORISHA se #uere $a 6ida profana si#,o$i1ada en e$ ,a:o de$ r*o ( e$ de $a ,a ea para rena%er a I/0ODUN %on una nue6a 6ida de$ ini%iado. En ITUTO es a %on enido e$ prin%ipio ( e$ fin pues por e$ ri o de$ BIO BIO se des$i-a o #uere $a 6ida de$ ini%iado ade#<s de 6ida %orpora$ ( rena%e en ARA ONA o sea+ en e$ #undo de E//UN. TRATADO DE LOS SALUDOS. Si pre-un a#os a$ PAT de $os ini%iados e$ ori-en ( si-nifi%ado de $os sa$udos en OSHA+ se-uro 2ue su respues a ser*a nu$a o #<s de $as 6e%es fuera de $a rea$idad. E$ sa$udo es $a for#a de eFpresi&n de re%ono%i#ien o de un ser 'u#ano 'a%ia o ros de er#inados. E$ %ar<% er de$ #is#o es #<s efe% i6o+ pero sie#pre indi%a deferen%ia ( re%ono%i#ien o 'a%*a personas o -rupos de personas 'a%*a e$ 2ue es a diri-ido. En nues ro %aso e$ sa$udo es a diri-ido en un re%ono%i#ien o 'a%ia $a Deidad 2ue en %ues i&n se a-asa;a. Nos pre-un a#os por 2u3 odos $os 'i;os u OMORISHAS %u(o seFo 'ipo 3 i%o re%i,e fi$ia%i&n fe#enina sa$udan pe%u$iar#en e %o$o%ando $adeado e$ %uerpo apo(ando pri#ero so,re e$ %odo dere%'o ( despu3s de id3n i%a for#a so,re e$ i12uierdo ( e$ por 2u3 $os OMORISHAS de fi$ia%i&n #as%u$ina sa$udan endidos a $o $ar-o+ ,o%a a,a;o+ o sea+ en de%7,i o supino+ %on $os ,ra1os eF endidos a $o $ar-o de$ %uerpo %on $as pa$#as de $a #ano o%ando e$ sue$o. E$ ori-en de es e $o en%on ra#os en un ri o de IFA de$ ODUN 4OTURA ME9I5 en e$ %ua$ a$ repar ir OLOFIN $os poderes+ %re& $os sa$udos+ donde $os ORISHAS #as%u$inos se end*an a $o $ar-o o ,esando a ILERE+ $a ierra+ represen ando odo es o e$ a% o de $a %7pu$a de $a fe%unda%i&n. Los ORISHAS fe#eninos %o#o en*an en su O0O (&r-anos -eni a$es! i#pure1as por $a #ens rua%i&n+ sa$udan $adeando e$ %uerpo apo(ados en e$ %odo e6i ando as* 2ue $as i#pure1as de O0O %on a#inen a ILERE+ $a ierra. .o#o 2ue en un ini%iado de ORISHA se so,reen iende 2ue 'a ido %onsa-rado %o#o *do$o 6i6ien e de su ORISHA iene 2ue rea$i1ar su sa$udo %o#o $e per ene%e a $a fi$ia%i&n de su pri#a u e$ar+ no as* $os A0ERIKOLAS+ 2ue ienen 2ue o%ar $a ierra %on $as pun as de $os dedos ( ,esar$a. A'ora ra are#os so,re e$ sa$udo -enera$i1ado en re $os San eros+ de %ru1ar $os ,ra1os a$ en%on rarse en $a %a$$e . Es o es %orre% o 'as a un pun o pues no es %orre% o %ru1ar $os ,ra1os a$ ni6e$ de $os %odos ni de $as #u:e%as+ sino de$ #odo si-uien e= $a #ano dere%'a so,re e$ %ora1&n+ e$ ,ra1o i12uierdo %ru1ado so,re e$ ,ra1o dere%'o o%ando e$ 'o#,ro dere%'o %on $a #ano i12uierda. Es o si-nifi%a para e$ IWORO+ a$ sa$udar %on $a #ano dere%'a+ indi%a 2ue 3$ es a %on enido en su %ora1&n ( e$ ,ra1o i12uierdo %ru1ado so,re e$ 'o#,ro dere%'o+ 2ue a'* es ar< se-uro ( ,endi o+ res-uardado de oda #a$dad. .on es o $e indi%a deferen%ia ( re%ono%i#ien o de un IWORO a o ro. La respues a a es e sa$udo 6er,a$#en e es 4San o5 ( si-nifi%a 2ue e$ San o ( ORISHA de 2uien re%i,e e$ sa$udo sea es i-o de $o 2ue e$ sa$udan e $e anun%ia %on e$ sa$udo. TRATADO DEL SA.RIFI.IO A LOS ORISHAS 9 OSHAS. Mu%'os nos 'e#os pre-un ado por2ue ORUNMILA+ $os ORISHAS ( OSHAS piden E9ER0ALE en e$ sa%rifi%io. Ana$i1ando de enida#en e es a si ua%i&n+ 6e#os 2ue ORUNMILA+ $os ORISHAS ( $os OSHAS u i$i1an $a E9ER0ALE %o#o a$i#en o en sus sa%rifi%ios+ para preser6arse e$$os #is#os de IKU + pues $a E9ER0ALE de$ ani#a$ in#o$ado es re%o-ida por IFA+ por e$ ORISHA ( por e$ OSHA en %ues i&n en for#a de E9E 2ue a%a,a $a enfer#edad ( renue6a $as fuer1as ( u i$i1a es a a#,i3n para a$e;ar de noso ros $as %osas nefas as ( per#i e $a en rada de$ ASHE de IFA+ de$ ORISHA o de$ OSHA en e$ %uerpo ( e$ ILE de$ operan e. Lo an erior es < p$as#ado de for#a %$ara en odas $as sa-radas es%ri uras de #7$ ip$es re$i-iones+ pues e$ a$#a o prin%ipio 6i a$ es a %on enido en $a san-re. Los 4Rosa.ru%es5 ( Teosof*s as $o si 7an a ni6e$ de$ -$&,u$o ro;o+ pues si $a san-re nos ani#a+ nos 'a %reado+ nos sos iene ( nos renue6a+ e$ dar$e E9ER0ALE a IFA+ $os ORISHAS ( $os OSHAS+ se ,asa en %ono%i#ien os eso 3ri%os de esos prin%ipios 2ue fueron ap$i%ados por $as $e(es de $a ana$o-*a sa,ia#en e por $os an i-uos fundadores de $a re$i-i&n 9ORU0A. NOTAS PARA LOS IWOROS.

.uando Ud. 6a(a a presen ar ADIMU a$ An-e$ de $a /uarda o a %ua$2uier ORISHA+ de,e poner$e a ELEWA aun2ue sea un du$%e%i o para 2ue es e no se pon-a ,ra6o %on Ud. .uando una persona sea IWORO $e es per;udi%ia$ ir ,arriendo de una 'a,i a%i&n a o ra de;ando es a%ionada a$$* $a ,asura para rapear+ ,arriendo despu3s esa ,asura para o ra 'a,i a%i&n %on i-ua por2ue $a ,asura de $a %asa represen a un %a#ino de AROBUANO. 0arra pues de una 6e1 oda $a %asa ( p<se$e despu3s $a fra1ada de rapear. E$ IWORO de,e a $a ,asura o ,arredura de su %asa de$ 7$ i#o d*a de$ a:o dar$e %o%o en $a puer a donde se a#on ona ( 6er $o 2ue 2uiere %o#er para 2ue sie#pre en-a $a puer a a,ier a. E$ AWO de,e sa,er 2ue e$ %uero de $a %'i6a de ORUNMILA o de O0ATALA+ se u i$i1a para irar e$ EKUELE o e$ DILO/UN so,re e$$a. Los de#<s %ueros #enos e$ de A0O de SHAN/O+ sir6en para forrar a#,ores. E$ %uero de$ A0O de SHAN/O es para adornar su A$ ar o para u i$i1ar$o %o#o es era para sa$udar$o ( rendir$e MOFORI0ALE. DE0ERES DEL IWORO 9 EL 0A0ALAWO .ON SUS AHIBADOS. E$ A'i;ado es para es os persona;es %o#o si fuera un 'i;o. Para e$ 0A0ALAWO o e$ IWORO+ en $o 2ue respe% a a$ San o+ si uno de e$$os iene un 'i;o ( $o ense:a a 6i6ir ( a defenderse en es e #undo+ id3n i%a o,$i-a%i&n iene %on e$ A'i;ado. Por eso iene e$ de,er de ense:ar$o %o#o iene 2ue a ender a su San o+ a irar e$ O0I ( $o 2ue di%en es os %uando iene ne%esidad de usar$os. Por e;e#p$o+ a sus San os si puede sa$ir o no a un $u-ar de er#inado. Ta#,i3n es o,$i-a%i&n de$ Padrino o $a Madrina ense:ar$e e indi%ar$e $o 2ue %o#en sus San os. Ade#<s+ es un error pensar 2ue e$ A'i;ado no $e pueda 'a%er es o o $o o ro a su #a(or. Un A'i;ado puede re-is rar a un #a(or si es < %apa%i ado para e$$o. Lo 2ue iene 2ue e6i ar 'a%er$e E0O pues es o es per;udi%ia$ para e$ #a(or. E$ 'e%'o de 'a%er$e OSHA o IFA a una persona no 2uiere de%ir 2ue es e sea es%$a6o su(o+ es en rea$idad un 'i;o 2ue de %ier a #anera $o es a a(udando a 6i6ir+ un 'i;o 2ue %uando se enfren e o en-a un pro,$e#a es < o,$i-ado a a(udar$o en odo $o 2ue es 3 a su a$%an%e ( 6i%e6ersa. Si eFis en #<s A'i;ados+ de,e e$ #a(or in erponer sus ,uenos ofi%ios %er%a de e$$os para 2ue $e pres e su ,uena a(uda a$ 'er#ano %a*do. .uando e$ AWO o IWORO en-a dos o #<s A'i;ados no de,e de%ir+ ni dar %r3di o+ ni i#pu$sos+ ni %'is#es+ ni %on6ersa%iones de nin-una par e 2ue pueda %aer en $i i-ios para 2ue es os no puedan %aer en %ues iones de ra os duros 2ue no en-an re#edio ( ade#<s para 2ue es as personas di$u(an %ua$2uier asun o en re e$$os. E$ A'i;ado #ien ras no 'a-a E0O de $os res #eses es < su,ordinado a su Padrino o Madrina. E$ AWO #ien ras no en-a KUARARDO es < su,ordinado a su Padrino de IFA. Es o se en iende en %uan o a %on%ep o re$i-ioso nun%a ad#i e iran*as de orden persona$. Es de,er de$ IWORO 2ue %ono1%a 2ue %uando se e%'an $as 'ier,as en $a %a1ue$a + $e %orresponden nada #<s 2ue dos 'ier,as por $a sen%i$$a ra1&n de 2ue 3$ no iene #<s 2ue dos #anos 2ue son= 4LOWO OTAN95 ( 4LOWO OSIN5+ $o 2ue si-nifi%a 2ue si 'a%e una %osa #a$a %on una #ano+ se 'a-a una ,uena %on $a o ra. A $a O9U/0ONA $e o%a e%'ar res 'ier,as por2ue a pesar de ener dos #anos+ a e$$a $e o%a $a $u%'a %on e$ I9AWO en %ua$2uier %aso dif*%i$ 2ue se $e presen e en $a 6ida+ %o#o enfer#edad+ prisi&n u o ra %osa 2ue sea per;udi%ia$ para 3$. A $a Madrina o Padrino $e %orresponden e%'ar %ua ro 'ier,as+ por2ue es o 2uiere de%ir 2ue a e$$a o a 3$ $e o%a $u%'ar %on odo $o #a$o 2ue $e o%urra a$ I9AWO. Ta#,i3n es de,er de$ IWORO o de$ AWO a(udar a sus 'er#anos por par e de $a O9U/0ONA. Ta#,i3n se de,e 'a%er a$-unas pe2ue:as %osas para no %aer despu3s en posi%iones de#a-&-i%as+ es as son= .uando una persona 6iene a su %asa a ,us%ar un San o por sa$ud+ %ua$2uiera 2ue sea e$ OSHA sie#pre 2ue e$ La6a orio se 'a-a+ ira e$ DILO/UN en e$ sue$o aun2ue 6a(a a %o-er$o %on p$u#as pues es o es ,enefi%ioso para Ud. ( $a persona E$ IWORO (Lo e$ AWO ( sus A'i;ados ienen 2ue %u#p$ir %on OSHA (Lo IFA. Ha( 2ue 'a%er $as %osas ,ien 'e%'as pues %o#o se di%e+ nues ra re$i-i&n pe%a de ri ua$. Un A'i;ado aun2ue no 'a(a 'e%'o E0O de res #eses+ se $e puede sa%ar e$ An-e$ de $a /uarda para 2ue $e 'a,$e %on un ORIATE ( res IWOROS de es i-os. Es o no i#por a 2ue no se 'a(a 'e%'o e$ E0O de $os res #eses para 'a%er$o en %aso de ne%esidad.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Intereses relacionados