Está en la página 1de 132

VGA MP3-

03 (61) 2009

. 125 WWW.XARD.RU #03|61| 2009 : , , ,
. 125
WWW.XARD.RU
#03|61| 2009
:
, ,
,

DVD

034-056

AMD

58
58
M P 3 - 03 (61) 2009 . 125 WWW.XARD.RU #03|61| 2009 : , , ,

!

NVIDIA GEFORCE GTX 295

INTRO

.

- .

, , - .

, , .

,

.

INTRO . - . , , – - . , , . , – . 001

001

DVD !

002

DVD ! 002 #3|61| 2009 BIOS & Drivers Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 Acer 29\01\2009 ABit SpyBot
DVD ! 002 #3|61| 2009 BIOS & Drivers Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 Acer 29\01\2009 ABit SpyBot
DVD ! 002 #3|61| 2009 BIOS & Drivers Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 Acer 29\01\2009 ABit SpyBot
#3|61| 2009
#3|61| 2009
BIOS & Drivers Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 Acer 29\01\2009 ABit SpyBot Search & Destroy Archos
BIOS & Drivers
Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290
Acer
29\01\2009
ABit
SpyBot Search & Destroy
Archos
v.1.6.2.46
Asrock
ASUS
Spy Sweeper v.6.0.2.49
Trojan Remover v.6.7.5 Build 2562
Broadcom
C-Media
Canon
CD & DVD
Creative
Dell
BurnAware v.2.2.3
CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 78
DVDFab HD Decrypter v.5.2.3.2
FinalBurner Free v.2.8.0.148
Feedreader v.3.14
FlashGot v.1.1.7.6
IDEAL Administration v.9.0
Miranda IM v.0.8 Test 27
QIP Infium Build 9022
NetSetMan v.2.5.2
TeamViewer v.4.0 Build 5518
Torrent v.1.8.2 Final
VideoCacheView v.1.40
Vuze v.4.1.0.0
Xfire v.1.103
Highpoint Tech
Intel
Jmicron
Leadtek
HDD
MSI
NVIDIA
Panasonic
Prolink
Realtek
Samsung
Active SMART v.2.7
Cobian Backup v.9.5.1.212
FileBack PC v.4.1 ( 21 )
Hard Drive Inspector v.3.1 Build 210
JaBack v.8.16
Cobian Backup v.9.5.1.212
AusLogics BoostSpeed v.4.3.9
CleanCenter v.1.99.1.1
Auslogics Disk Defrag v.1.5.23.435
EarthView v.3.10.2
FreeUndelete v.2.1
Fresh UI v.8.24
GoodSync v.7.6.4
HWiNFO32 v.2.37
HWMonitor Pro x64 v.1.0.4
HWMonitor Pro v.1.0.4
HWMonitor v.1.1.3
Mail PassView v.1.50
1st Security Agent v.8.02
PECompact v.2.98.4
Process Lasso Lite v.3.44
Recuva v.1.23.389
Recover My Files v.3.9.8.6259
Auslogics Registry Defrag v.5.1.18.445
RegScanner v.1.75
Super Utilities v.9.40
Auslogics System Information
Sony
v.1.3.18.240
Toshiba
Upek
Via
Ximeta
a-squared Anti-Malware
Personal Edition v.4.0.0.73
AVG Free Edition v.8.233 Build 1415
PC Tools Firewall Plus v.5.0.0.37
RemoveIT Pro v4 SE (26.01.2009)
All My Movies v.5.3 Build 1278
Any Video Converter v.2.70
J. River Media Center v.13.0.112
MediaCoder v.0.6.2 Build 4255
MediaCoder v.0.6.2 x64 Build 4255
MediaMonkey v.3.1.0 Build 1219
n-Track Studio v.6.0.3
Build 2437 Beta
QuickTime Alternative v.2.80
QuickTime v.7.6
Advanced Vista Codec Package v.5.10
VistaCodecs x64 Components v.1.6.4
Aloaha PDF Suite v.3.9.0
doPDF v.6.1.285
EverNote v.3.1.0.1034
adionSoft Fast Image Resizer v.0.97
FastPictureViewer v.1.00 Build 70
FastStone Image Viewer v.3.7 Final
HyperSnap-DX v.6.40.05
IncrediMail v.5.86 Build 3986
Maxthon v.2.5.1 Build 4751
OpenOffice.org v.3.0.1 Final
SlimBrowser v.4.11 Build 027
TKexe Kalendar v.1.0.9.5
SPAMfighter v.6.4.43
SynchPst for Outlook v.3.5.5
VSO Image Resizer v.2.1.7.4
Thaiphoon Burner v.6.0.4.0
Build 0124
WinMerge v.2.13.2 (Exp)
Wise Registry Cleaner v.3.9.3
xStarter v.1.9.2.77
7-Zip v.4.64 64-bits
7-Zip v.4.64
PeaZip v.2.5
!
PassMark BurnInTest v.6.0
Build 1000 Beta 17
Fresh Diagnose v.7.98
cFosSpeed v.4.25 Build 1454 Beta
Asterisk Key v.8.5 Build 3111
Ashampoo WinOptimizer
Platinum Suite 6 v.6.10
v.7.98 cFosSpeed v.4.25 Build 1454 Beta Asterisk Key v.8.5 Build 3111 Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 6
v.7.98 cFosSpeed v.4.25 Build 1454 Beta Asterisk Key v.8.5 Build 3111 Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 6
:

:

:
:

:
:

CONTENT

034
034

006

014

016

Apple Wireless Keyboard

017

Microsoft ARC Mouse

017

Philips CINEOS SHD 9100

018

Thermaltake Duorb AX CL-G0116

018

TomTom GO 930

019

Xigmatek NRP-MC851

019

ZEROtherm Nirvana NV120 Premium

020

Desten CyberBook S855

022

Oklick 555 S

024

ZOTAC GeForce GTX 285

026

HP Touch Smart IQ506

028

Compro VideoMate V220F

030

Thermalright IFX-14

032

Foxconn Avenger

034

042

048

-

056

064

D-Link DIR-655 D-Link DIR-855

066

Formoza G985+ BE

070

> FPS , . .

D-Link DIR-855 066 Formoza G985+ BE 070 > FPS , . . #3|61| 2009
D-Link DIR-855 066 Formoza G985+ BE 070 > FPS , . . #3|61| 2009

#3|61| 2009

D-Link DIR-855 066 Formoza G985+ BE 070 > FPS , . . #3|61| 2009
042 056
042
056

074

076

IT

080

082

-

086

3 -

088

3D-

092

096

Logitech MX 1000 Laser Cordless Mouse

098

Oklick

102

FAQ

104

NVIDIA GeForce

GTX 295

108

112

-

116

« »

120

:

126

- 116 « » 120 : 126 Ðåäàêöè Ãëàâíûé ðåäàêòîð Àíäðåé
- 116 « » 120 : 126 Ðåäàêöè Ãëàâíûé ðåäàêòîð Àíäðåé

Ðåäàêöè

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Àíäðåé Ìèõàéëþê (dronich@xard.ru ) Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð (kuznetsova.i@gameland.ru) Àëåêñåé Êîðîòêèí (donor@xard.ru) Ðåäàêòîð Äìèòðèé Îêóíåâ (okunev@xard.ru) Ðåäàêòîð DVD Àëåêñåé Ìàëàøèí (malashin@gameland.ru) (fedyukin@gameland.ru) Ãëàâíûé èíæåíåð òåñòîâîé ëàáîðàòîðèè Ôåäîð Äîáðÿíñêèé (dr.cod@xard.ru) Êîððåêòîð

Èðèíà Ñèëüâåñòðîâà (silvestrova@xard.ru)

PR-

(litvinovskaya@gameland.ru)

Art

Àðò-äèðåêòîð Àííà Ñòàðîñòèíà (starostina@gameland.ru) Äèçàéíåð Åãîð Òóëèí (tulin@gameland.ru) Ôîòîãðàô (skorikov@gameland.ru) (rodionkit@mail.ru) (pbfoto1@gmail.com)

Xard.ru

Äìèòðèé Îêóíåâ (okunev@xard.ru) (volkhonskiy@xard.ru)

Îòäåë ðåêëàìû

Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ðåêëàìû öèôðîâîé è èãðîâîé ãðóïïû Åâãåíèÿ Ãîðÿ÷åâà (goryacheva@gameland.ru) Ìåíåäæåðû (nesterova@gameland.ru) Îëüãà Åìåëüÿíöåâà (olgaeml@gameland.ru) (kulikov.r@gameland.ru) Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà òðàôèêà Ìàðüÿ Àëåêñååâà, òåë.: (495) 935 7034 , ôàêñ: (495) 924 9694

Èçäàòåëüñòâî «Ãåéì Ëýíä»

Ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ «Ãåéì Ëýíä» Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äìèòðèé Àãàðóíîâ (dmitri@gameland.ru) Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð Äàâèä Øîñòàê (shostak@gameland.ru) Äèðåêòîð ïî ðàçâèòèþ Ïàøà Ðîìàíîâñêèé (romanovski@gameland.ru) Äèðåêòîð ïî ïåðñîíàëó (gudebskay@gameland.ru) Ôèíàíñîâûé äèðåêòîð (leonova@gameland.ru) (ladyzhensky@gameland.ru) Èçäàòåëü (noah@gameland.ru)

Îòäåë äèñòðèáóöèè

(andrey@gameland.ru) (kosheleva@gameland.ru) (devald@gameland.ru)

(goncharova@gameland.ru) (matveeva@gameland.ru) . (vorontsova@gameland.ru) . (badamshina@gameland.ru)

Äë ïèñåì

119021, , . , .11 44, « », «Æåëåçî». magazine@xard.ru http://www.xard.ru Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíèñòåðñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèþ è ñðåäñòâàì ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ÏÈ 77-18057 îò 24 ìàÿ 2004 ã. Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè RR Donnelley, Òèðàæ 59 700 ýêçåìïëÿðîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé â íîìåðå. Çà ïåðåïå÷àòêó íàøèõ ìàòåðèàëîâ áåç ñïðîñà — ïðåñëåäóåì.

Gameland , , Gameland TV. , - content@gameland.ru

01 GIGABYTE AMD DRAGON GIGABYTE AMD Dragon, AMD Phenom II. GIGABYTE GA-MA790FXT-UD5P AMD Socket AM3

01

GIGABYTE AMD DRAGON

01 GIGABYTE AMD DRAGON GIGABYTE AMD Dragon, AMD Phenom II. GIGABYTE GA-MA790FXT-UD5P AMD Socket AM3

GIGABYTE AMD Dragon, AMD Phenom II.

GIGABYTE GA-MA790FXT-UD5P AMD Socket AM3 - DDR3 1666 . VRM- ( 8+2) TDP 140 . AMD 790FX PCI-E 2.0 x16 ATI CrossFireX . - . AMD OverDrive, - . , Ultra Durable 3: (70 ) - Hi-End.

02 BIOSTAR TA760G M2+

- Hi-End. 02 BIOSTAR TA760G M2+ , BIOSTAR, TA760G M2+ AMD 760G . AMD 760G

, BIOSTAR, TA760G M2+ AMD 760G .

AMD 760G AMD 780G, AMD SB710 - Radeon 3000. , HyperTransport 3.0 5200 / . BIOSTAR TA760G M2+ - AMD Socket AM2+ DDR2-1066. , PCI-E x16 , ATI Hybrid CrossFireX. - BIO-Flasher BIOS . , (V6/V8/V12),

, 6.25 , .

, (V6/V8/V12), , 6.25 , . Intel Core 2 Duo E8700 Intel Core 2 Duo. Intel
, (V6/V8/V12), , 6.25 , . Intel Core 2 Duo E8700 Intel Core 2 Duo. Intel
, (V6/V8/V12), , 6.25 , . Intel Core 2 Duo E8700 Intel Core 2 Duo. Intel

Intel Core 2 Duo E8700

Intel Core 2 Duo.

Intel Core 2 Duo E8700 Core 2 Duo E8600 0.5 FSB, 167 . 3.5 (1.333 x 10.5). , TDP 65 . 6 , , , Core 2 Duo E8000. Intel , Intel Core 2 Duo E8700 , , . , . , , Intel Core 2 Duo E8600, .

006

. , , Intel Core 2 Duo E8600, . 006 ATI RV790 – ATI RV770 ATI
. , , Intel Core 2 Duo E8600, . 006 ATI RV790 – ATI RV770 ATI

ATI RV790 – ATI RV770

ATI RV790, .

ATI RV790 GPU RV770XT (Radeon HD 4870). , GDDR-5 Radeon HD 4870 900 , 3.6 . ATI RV790 975 , 3.9 . - 1 IDGV1G-05A1F1C-40X Qimonda. 1 4 , . ATI RV790 40- , . , ATI RV770.

03 COOLER MASTER SNIPER: , , Cooler Master Sniper, - , SK-GAMING TEAM FNATIC. Cooler

03 COOLER

MASTER SNIPER:

,

,

Cooler Master Sniper, - , SK-GAMING TEAM FNATIC.

Cooler Master - StormGuard. , , . Sniper . 20- LED- . - . 14 . , . , . .

04

ASUS W90 –

, . , . . 04 ASUS W90 – ASUS W90 . , . ATI Mobility

ASUS W90 .

, . ATI Mobility Radeon HD 4870 CrossFireX 3DMark 2006 15000 . ASUS W90 ATI Mobility Radeon HD3850 X2 NVIDIA GeForce 9800M GS. 18.4 ( W90V – 17 ) - Full HD 1080p. - , ASUS W90 , SO-DIMM, 6 DDR2-800. Intel Core 2 Duo 1 . , Turbo Gear , 25%.

2 Duo 1 . , Turbo Gear , 25%. Atom’ Intel . DDR2 , Intel AMD,
2 Duo 1 . , Turbo Gear , 25%. Atom’ Intel . DDR2 , Intel AMD,
2 Duo 1 . , Turbo Gear , 25%. Atom’ Intel . DDR2 , Intel AMD,

Atom’

Intel .

, Turbo Gear , 25%. Atom’ Intel . DDR2 , Intel AMD, DDR3 2009 . Intel

DDR2

, Intel AMD, DDR3 2009 .

Intel Atom , ,

, . ,

. Intel Core i7 Intel X58

, Intel Atom N280 2009 . , Atom N270, 1.6 1.66 . 667 533 . Intel GN40 - . , NVIDIA Ion.

DDR3 2010 . DDR3 , Intel.

. , 5, DDR3, , . AMD : - DDR3- , AM3- . , , DDR3 , BIOS.

, . AMD : - DDR3- , AM3- . , , DDR3 , BIOS. 007

007

> ALBATRON OTM DVI D-SUB, USB- WINDOWS XP VISTA, WINDOWS 7.

> NVIDIA GeForce 9600 GT Green Edition: - 96 59

- - : 650/1625 600/1500 . 1.1 1.0 .

05

- WD TV

06 QIMONDA

Qimonda AG – .
Qimonda AG –
.

. Qimonda , GDDR-5, XDR,

Sony PlayStation 3 . 1 .

150 100 . Infineon, 80% Qimonda, 75 . DRAM, . .

75 . DRAM, . . Western Digital TV. - USB. WD TV HDMI

Western Digital TV.

- USB. WD TV HDMI 1080p. . USB

, , ,

: , , - 12 . ( )

. Media Library , , , . , , , . - , . - WD TV $170.

. - , . - WD TV $170. Intel Intel 40- . 90% -
. - , . - WD TV $170. Intel Intel 40- . 90% -
. - , . - WD TV $170. Intel Intel 40- . 90% -

Intel

Intel 40- .

90% - 23% - 2007 . , , , . , 87 .

008

. , , , . , 87 . 008 Creative Zii , , - - .
. , , , . , 87 . 008 Creative Zii , , - - .

Creative Zii

, , - - .

Creative, . Zii ARM-926 48 , 10 . . , .

> IDC, DDR3- 2 2009 3% , 2011 – 33%. 07 CREATIVE VADO HD Creative

> IDC, DDR3- 2 2009 3% , 2011 – 33%.

07 CREATIVE VADO HD

Creative Vado HD , 100 .

, 1280x720 (720p). : 8 , - 2 . . - , HDMI . USB, . Vado Central, YouTube Box.net, Muvee . . Creative Vado HD - 229 .

OKLICK
OKLICK
1. 3. 4. Oklick W-1 ) 10 ) 20 ) 30 Oklick W-1? ) 180
1.
3.
4.
Oklick W-1
) 10
) 20
) 30
Oklick W-1?
) 180
) 240
) 270
2. Oklick Z-1
.
Oklick Z-1
?
)
)
Oklick Z-1?
) 400 800
) 400 1600
) 800 1600
) 400 2000 dpi
3200 dpi
5.
Oklick 555S ?
)
)
)
1
2
3
Oklick W-1
Oklick Z-1
Oklick 555S

konkurs@xard.ru « Oklick».

www.oklick.ru

> AMD PHENOM II 6 , , DDR3. AMD, AMD PHENOM 20%.

> MSI Wind U115 Hybrid

- , - - .

>

2.5-

SSD 1 pureSilicon

Nitro - 240 / 215 / . - 100 .

> ATI Radeon HD 4870 X2 2GB $100

AMD - . $449 - GeForce GTX 295.

08 PALIT GEFORCE

GTX 260 SONIC

216SP

09 PHENOM II

3 AM3

PALIT GEFORCE GTX 260 SONIC 216SP 09 PHENOM II 3 AM3 Palit Microsystems Palit GeForce GTX
PALIT GEFORCE GTX 260 SONIC 216SP 09 PHENOM II 3 AM3 Palit Microsystems Palit GeForce GTX

Palit Microsystems Palit GeForce GTX 260 Sonic 216SP 216 .

55- GPU NVIDIA, . Palit GTX 260 Sonic 216SP 896 GDDR-3 ,

448 . 2.2 0.8 . 625 , -

9% - Phenom II X4 940. DDR3 -

. - . -

AMD Phenom II X4 Socket AM3 .

, - Socket AM2+. AMD Phenom II X4, – Phenom II X4 925 – - 2.8 , 200 ,

, CUDA, PhysX Stereoscopic 3D.

. Palit GeForce Phenom II X4 9xx,

GTX260 Sonic 216SP PCI Express 2.0 NVIDIA Quad SLI. $380.

Phenom II X4 9xx Phenom II X4 8xx

(8 6 ) . Phenom II X3 7xx, -

. , AMD Phenom II X4 945 3.0 DDR3, Phenom II X4 950 3.1 .

X4 945 3.0 DDR3, Phenom II X4 950 3.1 . Eee , ASUS . Eee Keyboard
X4 945 3.0 DDR3, Phenom II X4 950 3.1 . Eee , ASUS . Eee Keyboard
X4 945 3.0 DDR3, Phenom II X4 950 3.1 . Eee , ASUS . Eee Keyboard

Eee , ASUS .

Eee Keyboard . WiFi Ethernet, , 5- . Eee Keyboard 900 . ASUS, - .

010

Keyboard 900 . ASUS, - . 010 AMD Phenom II , Intel . AMD - .
Keyboard 900 . ASUS, - . 010 AMD Phenom II , Intel . AMD - .

AMD Phenom II

, Intel .

AMD - . - AMD Phenom II . AMD Phenom II X4 940 Black Edition $225, 20% , AMD Phenom II X4 920 – $195. 45- Deneb , AMD Phenom.

> YUKON 65- NEO ( HURON) RS690E+SB600. NEO . SEMPRON.

10

11

INTEL 8- XEON

AMD

NEO . SEMPRON. 10 11 INTEL 8- XEON AMD AMD , 2009 Congo, , .

AMD , 2009 Congo, , .

Congo 65- Conesus, Turion 64 X2. , 2x 512 . 1.6 18 . AMD RS780M + SB710, ATI Radeon HD DirectX 10 ATI AVIVO HD . , Intel 945GSE, Intel Atom.

Congo , , 2.3 .

Yukon, .

, Solid State Circuits, - , Intel .

45- Nehalem. 24 , - QPI.

.

JETBALANCE 1. 2. , 3. 5.1 JB-371: JB-413, JB-423, JB-433, : JB-671: a) b)
JETBALANCE
1.
2. ,
3. 5.1
JB-371:
JB-413,
JB-423, JB-433, :
JB-671:
a)
b)
)
)
) -
-
a) 1 (6 -
), 1
(
), 1
c) -
d) 2 ,
b) 1 (6 -
), 1
c) 2-
: ( -
)
konkurs@xard.ru
« Jetbalance».
Jetbalance JB-623
www.jetbalance.ru.
011

> , NVIDIA HYBRID SLI . , FPS.

, NVIDIA HYBRID SLI . , FPS. > 2009 AMD - - Propus. AM3

>

2009 AMD - - Propus. AM3 L3 .

12 NVIDIA

HYBRID SLI

CES 2008 NVIDIA Hybrid SLI.

, . Hybrid SLI - . GeForce Boost. – Hybrid Power – - , - . . Hybrid Power , . , Hybrid SLI , , NVIDIA GeForce GTX 295 GeForce GTX 285.

, NVIDIA GeForce GTX 295 GeForce GTX 285. 13 WESTERN DIGITAL 2 Western Digital 2 ,

13

WESTERN DIGITAL

2

Western Digital 2 , 500 400 / . .

3.5- WD Caviar Green 32 2 . . StableTrac . IntelliPower , - . IntelliSeek , . NoTouch , . $299.

, . NoTouch , . $299. ViewSonic . NVIDIA GPU 40 40- NVIDIA
, . NoTouch , . $299. ViewSonic . NVIDIA GPU 40 40- NVIDIA
, . NoTouch , . $299. ViewSonic . NVIDIA GPU 40 40- NVIDIA

ViewSonic .

, . $299. ViewSonic . NVIDIA GPU 40 40- NVIDIA GT218, .

NVIDIA GPU 40

40- NVIDIA GT218, . GT215 GT216 GT212.

PJD6220-3D - GT218 G98,

. - 2200 . 1024x768 120 . - 7.5 . DLP (Digital Light Processing) , . ViewSonic PJD6220-3D - 2000:1, - 10 . $1499.

GeForce 9300. GT218 32 , 8 4 . 64 . - , TDP 30 22 . 2009 .

012

32 , 8 4 . 64 . - , TDP 30 22 . – 2009 .

> - > DVD-

>

I-O Data

-

Zalman

I-O Data DVRP-U8XLE2

VF2000 LED

iSuppli, 2008 - .

DVD-R, DVD+R 8x. - - .

GPU NVIDIA G9x ATI RV700. - CPU Intel AMD 110 .

ATI RV700. - CPU Intel AMD 110 . 4 Samsung DDR3 4 . 50- - 16

4

Samsung DDR3 4 .

50- - 16 , - 8 SODIMM 8 . , Samsung 32- . 16 . 8 $1000. 4- , DDR3, . 1.6 / . Samsung, 16- 4- 2 40% . , , , Samsung .

. , – , , Samsung . GeForce GTX 295 GeForce GTX 285 NVIDIA GeForce GTX

GeForce GTX 295 GeForce GTX 285

NVIDIA GeForce GTX 295 GeForce GTX 285.

GTX 285 NVIDIA GeForce GTX 295 GeForce GTX 285. 14 SAMSUNG Samsung Topaz P2070, P2270 P2370.

14

SAMSUNG

Samsung Topaz P2070, P2270 P2370.

2 (GTG). , P2270 P2370 1080p. , . - . . , . Samsung P2070, P2270 2370

, . Samsung P2070, P2270 2370 NVIDIA Ion CES 2009 NVIDIA NVIDIA Ion. –
, . Samsung P2070, P2270 2370 NVIDIA Ion CES 2009 NVIDIA NVIDIA Ion. –
, . Samsung P2070, P2270 2370 NVIDIA Ion CES 2009 NVIDIA NVIDIA Ion. –

NVIDIA Ion

CES 2009 NVIDIA NVIDIA Ion.

. Intel Atom 1.6 , NVIDIA GeForce 9400M . 16 - . : Ethernet, dual-link DVI 2560x1600 HDMI 7.1. - 6+1 USB , eSATA . , DDR3-1066 2 . Pico-ITX - 10x7.2 , , .

$499 $399 . GeForce GTX 295 55- - GT200B, 480. 576 , 1242 92.2 / . GDDR-3 1792 448- - 223.9 / . 2560x1600 2048x1536 – . - dual-link DVI-I HDMI. 11.2x26.7 ,

PCI-e 2.0 x16. Quad- - . SLI, PhysX, CUDA, HybridPower, GeForce Boost, DirectX 10, OpenGL 2.1. 6- 8- . 289 , 105 .

!

Intel Havendale.

(MCM) - LGA1160 Nehalem, Intel Core i7. , DDR3, PCI Express 2.0 x16 - . , 45 . PCI Express . Ibexpeak, , / .

- . , 45 . PCI Express . Ibexpeak, , / . 013

013

FurMark   Simple Port Forwarding   : oZone3D.Net : SimplePortForwarding.com &

FurMark   Simple Port Forwarding   : oZone3D.Net : SimplePortForwarding.com &

FurMark

 

Simple Port Forwarding

 

:

oZone3D.Net

:

SimplePortForwarding.com & PcWinTech.com 2.8

:

1.7

:

:

1.6.0

:

2.2.2

:

Freeware

:

Freeware

WWW:

http://www.ozone3d.net/

WWW:

http://www.pcwintech.com/

, .

.

FurMark OpenGL 2.0, - .

NVIDIA GeForce 5/6/7/8 ( ), AMD/ATI Radeon 9600 ( ) S3 Graphics Chrome 400.

, . OpenGL 3.0, , GPU.

- . . Router Screen Capture . Simple Port Forwarding 600 . , .

. Simple Port Forwarding 600 . , . AMD Fusion for Gaming   : AMD :

AMD Fusion for Gaming

 

:

AMD

:

25.7

:

1.0

:

Freeware

WWW:

http://www.amd.com/

.

, - . Windows , . , , . AMD Fusion for Gaming - – AMD Overdrive – – Auto Tune Catalyst Control Center.

Overdrive – – Auto Tune Catalyst Control Center. R&Q   : R&Q Team : 1.4

R&Q

 

:

R&Q Team

:

1.4

:

Build 1107

:

Freeware

WWW:

http://rnq.ru/

AOL ICQ, .

, - , . R&Q : , , , - . , , , - .

014

- , . R&Q : , , , - . , , , - . 014
AnVir Task Manager Pro Photocopier Pro : AnVir Software : : 2.7 : Nico Cuppen
AnVir Task Manager Pro
Photocopier Pro
:
AnVir Software
:
:
2.7
:
Nico Cuppen Software
1.3
:
5.5.1
:
3.09
:
Shareware
:
Shareware
WWW:
http://www.anvir.com/
WWW:
http://www.nicocuppen.com/

ANVIR TASK MANAGER, .

, DLL, . - , , - . , , . Vista/XP Tweaker . AnVir Task Manager .

Tweaker . AnVir Task Manager . , PHOTOCOPIER PRO . , TWAIN.

, PHOTOCOPIER PRO .

, TWAIN. , . - . ( - , - ) . , Photocopier Pro .

- ) . , Photocopier Pro . HDD Regenerator   Badaboom Media Converter  

HDD Regenerator

 

Badaboom Media Converter

 

:

Dmitriy Primochenko

:

Elemental Technologies

:

8.5

:

8.5

:

1.61

:

1.1

:

Shareware

:

Shareware

WWW:

http://www.dposoft.net/

WWW:

http://www.badaboomit.com/

HDD REGENERATOR, 60% .

, - . , (CD DVD), . . , - . - Bad Sector , .

BADABOOM MEDIA CONVERTER – NVIDIA CUDA .

, CUDA - , , , . : MPEG2, H.264, RAW ( 4:2:0), HDV, AVCHD, MPEG1, WMV, VC1, DivX Xvid, : AC-3, MP2, PCM AAC. H.264 (MP4) 1920x1080. , Apple iPhone, iPod (Classic, Nano Touch), Sony PSP Xbox 360.

AAC. H.264 (MP4) 1920x1080. , Apple iPhone, iPod (Classic, Nano Touch), Sony PSP Xbox 360. 015

015

1
1
1 Apple Wireless Keyboard APPLE . , PC- ( , ). , Mac PC. Apple

Apple Wireless Keyboard

APPLE .

, PC- ( , ). , Mac PC. Apple , , Cinema Windows. . Apple , ( , , Sony VAIO). - , . , , . , . , , . , - , - ( , ). Mac - . AA , , . PC , - Bluetooth- . , , . Plug’n’Play - . Delete – Mac Backspace ( , ). , , Ctlr-Alt-Delete , .

Õàðàêòåðèñòèêè:

:

:

Bluetooth

:

78

:

3 , :

282x130x19

3720

3720

NEW

,

:

 

Apple Wireless Keyboard

Apple Wireless Keyboard

Microsoft ARC Mouse

Microsoft ARC Mouse
 

Philips CINEOS SHD 9100

Philips CINEOS SHD 9100

Thermaltake Duorb AX CL-G0116

Thermaltake Duorb AX CL-G0116

TomTom GO 930

TomTom GO 930

Xigmatek NRP-MC851

Xigmatek NRP-MC851
 

ZEROtherm Nirvana NV120 Premium

ZEROtherm Nirvana NV120 Premium
   

Apple, Microsoft, Philips, ThermalTake, TomTom, Xigmatek, ZEROtherm.

016

ZEROtherm Nirvana NV120 Premium     Apple, Microsoft, Philips, ThermalTake, TomTom, Xigmatek, ZEROtherm. 016
2 3 MicrosoftARCMouse Philips CINEOS SHD 9100 MICROSOFT , . – , . –
2
3
MicrosoftARCMouse
Philips CINEOS SHD 9100
MICROSOFT
,
.
– ,
.
– Microsoft ARC Mouse.
, ,
, .
, -
, – ,
. Microsoft -
.
, -
, « »
. ,
- . -
, ,
.
, ,
.
, -
. -
– , , .
, , , – -
,
.
, .
,
.
.
,
.
. Philips -
Philips CINEOS SHD 9100.
. -
: -
. -
, . -
, . -
,
. ,
.
. -
,
. , ,
.
, .
2.4 . –
,
.
.
,
.
5 . , -
, ,
.
5500
Õàðàêòåðèñòèêè:
:
2400
10-28000
:
:
30
10-8000
/ :
Õàðàêòåðèñòèêè:
80
:
:
0.5%
:
:
70
:
:
3
9
(400 )
:
:
2
3
Ni-Mh- AAA
:
:
, USB
6
80 : : 0.5% : : 70 : : 3 9 (400 ) : : 2

017

5 Thermaltake Duorb AX CL-G0116 TomTom GO 930 , , . TOMTOM – , ,
5
Thermaltake Duorb AX CL-G0116
TomTom GO 930
,
,
.
TOMTOM – ,
,
.
Thermaltake Duorb AX CL-G0116. -
,
« ». -
, , ,
. ,
.
,
. -
molex . -
.
, ,
. -
,
. ATI Radeon HD 4870
, 4850 4870
. ATI Radeon 4850 -
. ,
, PCB ,
,
.
– , .
.
, – .
, ,
.
, ,
- . SiRF Star III
20 . – -
, . , -
.
– 15 . TomTom GO 930 – -
, . -
,
, – .
« »,
. , ,
.
. , ,
, .
, .
, ,
. ,
, , , .
- .
Õàðàêòåðèñòèêè:
:
:
16500
:
TomTom
:
NVIDIA: GeForce 9600 GT, 8800 GTX/GTS/GT,
4.3
1100
8600
GTS/GT, 7900 GTX/GT/GS,
:
7800
GTX/GT/GS, 7600 GT/GS, 6800 GT/GS
AMD/ATI: Radeon HD 4850, HD 3870, HD 3850,
X1950 PRO/XTX/XT, X1900 GT/XTX/XT,
X1800 GTO/XL/XT
480 272
:
Li-Pol
:
4-5
:
Õàðàêòåðèñòèêè:
:
ATI Radeon 4850:
MP3- ,
:
4 pin
:
: 80
: 86
Thermaltake Duorb
: 78
SiRF Star III
:
2500 RPM
20
:
:
181x99x35
:
:
250
USB, Bluetooth
:
Thermaltake Duorb
:
: 92
SD- , Audio I/O

018

RPM 20 : : 181x99x35 : : 250 USB, Bluetooth : Thermaltake Duorb : : 92
Xigmatek NRP-MC851 XIGMATEK THERMALTAKE. , – - . Xigmatek, , , .

Xigmatek NRP-MC851

XIGMATEK THERMALTAKE.

, - . Xigmatek, , , . . 850 , . - , . , , , , - . - , , Xigmatek Thermaltake . , . , , Channel Well Technology. . . , . - , , , , PCI-E . . . . . Yate-Loon - 140 . , . , , - .

8000

8000

Õàðàêòåðèñòèêè:

: 850 :

MOLEX:7

SATA:6

FDD:1

:

: 2200 , AMD Athlon 64 3500+ (Socket 939) : Albatron K8SLI : 2 512 , Corsair Value Select DDR-400 : ASUS EAX1900XTX :80 , Seagate Barracuda 7200 rpm, IDE : 450 , Floston LPT- :FormozaPowerCheck2.0

:

: /

PCI Express (8 pin): 2

50 : 0.69/0.72

500

: 0.83/0.96

PCI Express (6 pin): 2

100

: 0.79/0.89

600

: 0.83/0.97

:

200

: 0.84/0.93

700

: 0.82/0.97

1x 140-

300

: 0.85/0.94

800

: 0.82/0.98

:active PFC

400

: 0.84/0.95

850

: 0.81/0.98

7
7
PFC 400 : 0.84/0.95 850 : 0.81/0.98 7 ZEROtherm Nirvana NV120 Premium . 125 . ,

ZEROtherm Nirvana

NV120 Premium

.

125 . , « » . , , . ZEROtherm Nirvana NV120 Premium AMD Intel, . : , , . 120 . , 800 2600 rpm. , . . - : . - , , - .

2500

2500

:

: ASUS P5Q Deluxe : 3000 , Intel Core 2 Duo E8400 : Samsung M3

78T5663QZ3-CF7

: ATI Radeon HD 4850 : ST3750330AS (750 , 7200 RPM, SATA-II) : Microsoft Windows XP Professional SP3

Õàðàêòåðèñòèêè:

:

:

- :

800 /

4

: 45

:

2600 /

800-2600 /

: 39

:

800 /

640

: 50

:

2600 /

128x95x150

: 42

/ : 39 : 800 / 640 : 50 : 2600 / 128x95x150 : 42 019

019