Está en la página 1de 4

Sant Antoni

Sant Antoni s una sant que t molta devoci a diferents pobles de tota Mallorca i tamb a diferents llocs de la pennsula. El seu nom sencer s San Antoni Abat, per s ms conegut popularment com Sant Antoni dels ases . !iu la llegenda que va ni"er a Egipte a l#an$ %&' i que va morir a l#an$ (&) quan tenia '*& an$s ++ ,a tradici ens conta que quan tenia vint an$s d#edat va vendre totes les seves possessions, va donar els diners als pobres i es va retirar a viure com un ermit-. ,a seva fama d#.ome sant i auster va atreure a nombrosos dei"ebles, als quals va organit/ar en un grup d#ermitans. !esprs es va anar al desert a viure totalment sol. 0amb es conta que el sant va fer moltes coses bones per animals de tot tipus, corbs, porcs senglars, lleons, i ases ++ 1er ai" s el patr protector dels animals i tamb de molts d2oficis3 els tei"idors de cistelles, els carnissers, els porquers, els forners, els confiters, els ferrers i tots els oficis que utilit/en el foc, per tal de protegir4se de cremades i d2incendis. 0amb s creu que protegei" contra els lladres i per recuperar tot all que ens .an robat. 1er tot ai" s venerat a moltes esglsies de Mallorca. ,a llegenda de sant Antoni arrib- a Mallorca amb la conquesta de la illa de 5aume 6 a l2an$ '%%7. Segons conta la llegenda, la protecci del sant sobre el bestiar va ser descoberta per un ase. 8i .avia un ric cavaller que tenia un ase tan malalt que ni es podia aguantar dret. 9a manar a un criat que el dugus a matar i desprs el tir-s al riu. ,2ase, que .avia sentit les paraules de l2amo, se2n va anar cap a una ermita de sant Antoni que .i .avia damunt un tur. :uan el criat es va adonar que l2ase se n2.avia anat, va comen;ar a cercar4lo. El criat va poder seguir les passes de l2animal i el va trobar agenollat davant de la imatge de sant Antoni. :uan va veure que l2anaven a cercar, l#ase es va ai"ecar amb una gran

lleugeresa i va fugir cametes a<udau4me , com mai en la seva vida no .avia pogut crrer. ,a imatge del sant l2.avia curat i li .avia donat una gran vigoria. !es d2ales.ores la gent posa el bestiar sota la protecci de sant Antoni.

16 i 17 de gener: La revetla i la festa ,a revetla de la festa es caracterit/a per l2encesa de nombrosos foguerons, entorn dels quals la gent men<a sobrassada, botifarrons, llonganisses, porquim torrat i altres productes tpics com la espinagada de sa 1obla. 0amb es beu i ballen els dimonis i es canten can;ons dedicades al sant amb l2acompan$ament de "imbombes i "eremies. El dia de la festa es fan una missa en .onor del sant i les bene=des d2animals dom>stics, des de canaris, cans, moi"os, porcs i gallines, fins a ases i cavalls, que desfilen en process.

Els smbols: Foc i dimonis El foc, els foguerons, simbolit/en la renovaci de la vida i el triomf del b sobre el mal i el tradicional ball del !imonis, simbolit/a el mal i les temptacions que San Antoni va .aver de superar molt sovint. Gloses dedicades a Sant Antoni Sant Antoni s un bon sant, :ui t un dobler li dna 1erqu> li guard s2animal, 0ant si s de p>l com de ploma. Sant Antoni gloris, de 9iana anomenat , siau nostre advocat , de tot perill guardau4nos . Sant Antoni gloris, guardau4nos sa porcelleta? que si mos val una pesseta, n2.i .aur- mit<a per vs. Sant Antoni s un sant vell, s ms vell qui .i .a a s2ermita, ell mos dna pasta frita i coques amb un garbell. Sant Antoni i el dimoni

<ugaven a trenta4u. El dimoni va fer trenta i sant Antoni trenta4u.

Sant Antoni va per mar tocant una campaneta. 0ots els pei"os de la mar li salten dins la barqueta.

A) Respon les preg ntes seg!ents: '. @om es conegut popularment San Antoni AbatA %. :uan i a on va ni"er San AntoniA (. :uants d#an$s es diu que va viure el sant A B. A on es va retirar per viure tot solA &. !e qu> s patr San Antoni i de quines professions A ). :uan va arribar la llegenda de San Antoni a MallorcaA C. :uan s sa festa de Sant AntoniA D. :u> es fa a aquesta festaA 7. En quins pobles de Mallorca es celebra Sant Antoni A '*. :u> representen els fogueronsA ''. :u> representen els dimonisA ") Ambientalit#aci$ Ara, podem dnar un aspecte festiu al nostre espai educatiu emprant la simbologa tpica de la festa. 1odem fer Es de la nostra imaginaci i tamb utili/ar diferents p-gines Feb per veure caretes de dimonis, animals,G. 6 dissen$ar el que volem aconseguir. %) &nvestigam: Les gloses 8em llegit un parell de gloses dedicades a Sant Antoni. @erca informacin a la "ar"a sobre les qHestions segHents3 '. :u> s una glosaA %. 6 els glossadorsA (. 6magina2t que et reptes amb un dels teus compan$s a fer4vos una glossa i escriu4 ne una. ') (o )i )a festa sense men*ar @erca a internet quins sn els tpic men<ars per Sant Antoni dels Ases. I .as qualque cosa ms que la torradaJ Ara escriu les receptes.
de dir

E) La torrada 1er acabar farem una torrada, per abans3 0riarem el que .em de men<ar .aurem d2anar a comprar el que necessitem i primer .em de calcular qu necessitam i en quina quantitat. !esprs .em d2esbrinar quin doblers necessitarem en total i quant ens costar- per persona.