Está en la página 1de 4

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

NACI ONAL I NI S EGZAMI N CENTRAS


Nacionalinis egzamin centras, 2010 101MAPUL2010 m. pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo uduotis

2010 m. birelio 7 d. Trukm 2 val. (120 min.)

NURODYMAI
- Pasitikrinkite, ar nra aikiai matomo spausdinimo broko pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo uduoties
lape. Pastebj pranekite patikrinimo vykdytojui.
- Galite naudotis raymo priemonmis, braiybos rankiais bei skaiiuotuvu be tekstins atminties.
- dmiai perskaitykite udavini slygas. Sprendimus uraykite patikrinimo vykdytojo duotuose lapuose mlynai
raaniu raikliu. Raykite tvarkingai. Koregavimo priemonmis naudotis negalima.
- Jeigu nenurodyta, kokiu tikslumu reikia pateikti atsakym, pateikite j tiksl.
Linkime skms!
F OR MU L S
Sudtini procent formul. ;
100
1
n
n
p
S S
|
.
|

\
|
+ = ia S pradinis dydis, p palkan norma,
n laikotarpi skaiius.
Kvadratinio trinario skaidymas dauginamaisiais. ) )( (
2 1
2
x x x x a c bx ax = + + .
Trigonometrins funkcijos. , 1 cos sin
2 2
= o + o
o
= o +
2
2
cos
1
tg 1 .

Trikampis. a
2
= b
2
+ c
2
2bc cos A, R
C
c
B
b
A
a
2
sin sin sin
= = = , S = rp =
R
abc
4
;
ia a, b, c trikampio kratins, A, B, C prie kratines esantys kampai, p pusperimetris,
r ir R brtinio ir apibrtinio apskritim spinduliai, S plotas.
Daugiakampio kamp suma. 180(n 2); ia n daugiakampio kamp skaiius.
Skritulio ipjova. o

t
=
360
2
R
S , l o

t
=
360
2 R
; ia o centrinio kampo didumas laipsniais,
S ipjovos plotas, l ipjovos lanko ilgis, R apskritimo spindulys.
Prizms tris. V = SH; ia S prizms pagrindo plotas, H prizms auktin.
Piramids tris. V =
3
1
SH; ia S piramids pagrindo plotas, H piramids auktin.
Kgio tris. V =
3
1
,
2
H R t ;
3
1
SH V = ia R kgio pagrindo spindulys, H kgio auktin,
S kgio pagrindo plotas.
Kgio oninis pavirius. ; Rl S t = ia l kgio sudaromoji, R kgio pagrindo spindulys.
Ritinio tris. V = ;
2
H R t ia R ritinio pagrindo spindulys, H ritinio auktin.
Ritinio oninis pavirius. S = ; 2 RH t ia R ritinio pagrindo spindulys, H ritinio auktin.
Rutulio tris. V =
3
3
4
R t ; ia R rutulio spindulys.
Rutulio paviriaus plotas. S = ; 4
2
R t ia R rutulio spindulys.

o 0 30 45 60 90
sin o 0
1/2
2 /2 3 /2
1
cos o 1
3 /2 2 /2
1/2
0
tg o 0
3 /3
1
3

2010 M. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIM PATIKRINIMO UDUOTIS 101MAPUL
2
1. Apskaiiuokite:
a)
3
1
9
7
; (2 takai)
b)
13
3
:
13
8
; (1 takas)
c)
5
2 ; (1 takas)
d) 3 3 2 ; (1 takas)

e) | 5 | | 4 | . (2 takai)

2. Suprastinkite reikin:
a) a b a 7 , 1 5 4 , 2 + ; (1 takas)
b) ). 2 )( 2 ( ) 1 (
2
+ + a a a (3 takai)
3. Isprskite lygtis:
a)
3
2
5 3 = x ; (1 takas) b) 0 20
2
= + x x . (3 takai)
4. Isprskite nelygyb 1 1 2 > + x x . Jos sprendinius pavaizduokite skaii tiesje ir atsakym
uraykite intervalu.
(3 takai)

5.


Nustatykite keturkampi AEFG ir ABCD r. Atsakym pagrskite.
Palyginkite nuspalvintos ir nenuspalvintos dali plotus.
(4 takai)


6. Svarbiausia vejo kultra. Uptakiai nra gudrios uvys ir juos pagauti didelio proto nereikia.
Nortsi, kad vejai nepiktnaudiaut ir sugaut uptaki pasiimt tik tiek, kiek leidia
Taisykls. Dabar per par leidiama sugauti 3 marguosius uptakius, i kuri kiekvienas turi bti
ne trumpesnio nei 30 cm ilgio. Kitus btina tuoj pat paleisti atgal up, todl mekeriotojo
kultra yra ypa svarbi.


Remdamiesi grafiku, atsakykite emiau pateiktus klausimus:
a) Koks apytikslis 3 mnesi uptakio ilgis? (1 takas)
b) Kokio madaug amiaus gali bti 20 cm ilgio uptakis? (1 takas)
c) Nuo kokio amiaus pagal Taisykles uptakis jau nebesaugomas gali bti sugautas ir
paimtas vejo?
(1 takas)
7. Duota funkcija . 5 2 ) ( = x x f

a) Apskaiiuokite ). 1 ( f (1 takas)
b) Ar priklauso funkcijos grafikui takas ? ) 3 ; 1 ( A Atsakym pagrskite. (2 takai)
c) Nubraiykite funkcijos grafik. (2 takai)

U
p

t
a
k
i
o

i
l
g
i
s

(
c
m
)

Uptakio amius (mn.)

101MAPUL 2010 M. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIM PATIKRINIMO UDUOTIS
3
8. viesa nuo Sauls iki ems sklinda madaug 8 minutes. Laikydami, kad per 1 sekund viesa
nusklinda 300 000 km, apskaiiuokite atstum kilometrais nuo Sauls iki ems. Atsakym
uraykite standartine skaiiaus iraika.
(3 takai)

9. Du deimtos klass mokiniai Liudas ir Mikas atliko tyrim, nordami nustatyti ketvirtok,
dalyvaujani tik vienoje uklasinje veikloje, skaii. Tyrimo rezultatus deimtokai pateik
diagrama.

Remdamiesi diagrama, atsakykite klausimus:
a) Kiek i viso ketvirtok dalyvauja uklasinje veikloje?
(1 takas)
b) Kiek procent ketvirtok lanko muzikos mokykl?
(2 takai)

10.


Remdamiesi paveikslu, vietoje daugtakio raykite vien raid, kad
bt teisinga lygyb

c
b
= ... sin .
(1 takas)11. Tadas i kgio formos indo pila vanden ritinio formos ind. Indai yra vienodo 30 cm aukio,
o j pagrind spinduliai yra to paties 10 cm ilgio (r. pav.).

a) Apskaiiuokite abiej ind trius litrais, laikydami 14 , 3 = t .
(3 takai)

b) Kiek kgio formos ind, piln vandens, reikt ritinio formos indui pripildyti?
(1 takas)
30
25
20
15
10
5
M
o
k
i
n
i


s
k
a
i

i
u
s

B
a
s
e
i
n
a
s

M
o
d
e
l
i
a
v
i
m
a
s

M
u
z
i
k
o
s

m
o
k
y
k
l
a

K
a
r
a
t


T
e
n
i
s
a
s

B
a
l
e
t
o

s
t
u
d
i
j
a

C
h
o
r
a
s

F
u
t
b
o
l
a
s


K
r
e
p

i
n
i
s

D
a
i
l

s

s
t
u
d
i
j
a

Uklasin
veikla
2010 M. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIM PATIKRINIMO UDUOTIS 101MAPUL
4
12. Sudarinjami enklai, geometrinei figrai priskiriant vien raid i 32 ir vien skaitmen.
Geometrin figr galima rinktis i keturi figr: apskritimo, trikampio, kvadrato ir
eiakampio. Toki enkl pavyzdiai:a) Keliais skirtingais bdais galima pasirinkti figr ir raid?
(2 takai)
b) Keliais skirtingais bdais galima pasirinkti figr su raide ir skaitmeniu?
(1 takas)

13. Paveiksle matom tvorel sudaro vienodi lankai ir dviej auki stulpeliai. Koordinai
ploktumoje ios tvorels lankai pavaizduoti parabolmis. Parykinta parabol aprayta formule
bx ax y + =
2
.


1 2 3 4 5 6
1
2
0

Mastelis 1:50

Remdamiesi paveikslu:
a) nustatykite parykintos parabols virns koordinates;
(1 takas)
b) apskaiiuokite koeficient a ir b reikmes;
(3 takai)
c) apskaiiuokite tvorels stulpeli aukius tikrovje.
(2 takai)

14. Ar galima 225 kdes sustatyti 8 eiles taip, kad kdi skaiius kiekvienoje eilje, pradedant
antrja, bt 1 didesnis negu prie j esanioje eilje?
(3 takai)

15. Projektuojant parko tako apvietim, buvo numatyti 4 metr aukio viestuvai. Jeigu atstumas
tarp dviej viestuv, esani vienoje tako pusje, bt 8 m, tai likt neapviestas 2 m ploio
tarpas. Nusprsta viestuv skaiiaus nedidinti, bet rinktis auktesnius. Kiek maiausiai metr
viestuvai turt bti auktesni, kad nelikt neapviest tarp?
(5 takai)

B6 K0 P1
S7
1 2 3 4 5 6
2
1
y cm
x cm
0