Está en la página 1de 1

Radna biografija CV

FOTOGRAFIJA ukoliko je oglas trai

Violeta Topi
Adresa: Pariske Komune 16, Novi Sad, Srbija Broj e!efona: "6#$ %&' (1#()# *mej! adresa: +rimer, +rimer-.om /osada0nje radno iskus vo #""1(#"1" Donau tours, Be, Austrija Pomona radnica, turistiki brod Elizabeth ( organi'ova!a i odr2ava!a 3igijenu kabina, res oranski3 +ros orija i +omo4ni3 +ros orija ( organi'ova!a nabavku i +ri+rema!a sirovine 'a g!avnog kuvara, obav!ja!a +omo4ne +os!ove u +ri+remi obroka ( servira!a obroke i dava!a o+0 e informa.ije korisni.ima uris i5ki3 us!uga #"")(#""1 Balkan- -chan!e, "o#i $ad, $rbija %enad&er menjanica ( organi'ova!a 0irenje +os!ovni3 jedini.a sa 6 na 7 objeka a ( vodi!a +o!i iku +os!ovanja i formiranja kursa s rani3 va!u a ( organi'ova!a komunika.iju i rea!i'a.iju kon ro!orski3 ak ivnos i od s rane Narodne banke Srbije ( sk!a+a!a ugovore sa +os!ovnim bankama ( og!a0ava!a nova radna mes a, se!ek.ionisa!a +o en.ija!ne 'a+os!ene, organi'ova!a i usk!a8iva!a radne ak ivnos i 'a+os!eni3, kon ro!isa!a is+ravnos rada 'a+os!eni3 u menja5ni.ama ( ugovara!a i rea!i'ova!a ransak.ije ve4eg obima $#et mirisa, "o#i $ad, $rbija %enad&er par'imerije ( organi'ova!a snabdevanje i sk!adi0 enje +rodajne robe ( formira!a !is e ma!o+rodajni3 .ena ( us!u2iva!a ku+.e u ma!o+rodaji i ve!e+rodaji ( organi'ova!a komunika.iju sa +roi'vodnim brendovima 'a 'as u+anje i organi'ovanje +romo ivni3 ak ivnos i u +rodajnim objek ima

#"""(#""6

9bra'ovanje #"")(#"1" 1116(#"""

:aku! e e3ni5ki3 nauka, Srbija, Novi Sad vanredni s uden , odsek 'a *ndus rijski menad2men , renu no s a us mirovanja Srednja saobra4a4ajna 0ko!a, Srbija, Novi Sad ;smerenje 'a saobra4ajno( rans+or nog e3ni5ara

/ruge ve0 ine ( osnovno +o'navanje nema5kog i ruskog je'ika ( osnovno +o'navanje rada na ra5unaru <i5ni +oda.i da um ro8enja: "1-"1-1171mes o +rebiva!i0 a: Novi Sad, Srbija