Está en la página 1de 5

Alto de Guriezo (548 m.

)
Desde Rioseco (Guriezo)-tik Joan etorria Ida y vuelta 11 km. 201 -01-1!
"kialdeko #anta$riako #ostaldeko %endia da Guriezo-&ana' Guriezo eta (m)uero udalerrien artean. "&in&o du&un i$il$idea )olita den $aserri alderdi $atetik doa. Joan etorria toki $eretik e&in&o du&u eta denera 11 kilometro eskas i$iliko &ara' * ordu )asat+oan. %onte de la costa oriental de ,anta$ria -ue se alza entre los %unici)ios de Guriezo y (m)uero. .u recorrido nos adentra en zona rural mediante una $onita traves/a de ida y vuelta' de una lon&itud total de 11 km

(l&ortatik #anta$ria aldera 0oan&o &ara' (1 #antauriko auto$idetik. 12!' irteeran 3-4* erre)idetik 0arraituko du&u Guriezo aldera. 5ndoren' &ero ,(-121 erre)idea 6artuko du&u &ure eskuinera eta 6ala Rioseco auzora 6elduko &ara' * km minututan e&in ondoren.

Desde (l&orta tomaremos la direcci7n ,anta$ria' )or la autov/a del ,ant8$rico (1. "n la .alida 12! nos diri&imos )or la 3-4* 6acia Guriezo. 9osteriormente tomaremos a la derec6a la carretera ,(121 lle&aremos a Rioseco' tras recorrer * km. en minutos.

Riosecoko sarreraren xehetasuna - Detalle de la entrada en Rioseco

Goitik iritsiko &ara &u' .-210 erre)idetik. (zkon zuriei 0arraituz Riosecon sartuko &ara. :emen a)arkalekuak ere $adaude eta $ertan 6asi &intezke &ure t+an&oa e&iten' $aina as;altoa $aztertzeko eta t+an&oa la$urtzeko' aurrera 0arraituko du&u kot+ez' industrialde $aten aurretik i&aroz' azkon orle&iek adierazten duten eran' )untu zuriraino.

<le&aremos desde el 3orte )or la carretera .-210. .i&uiendo las ;lec6as $lancas de la ;oto entraremos en Rioseco. (ll/ 6ay a)arcamientos y )odr/amos iniciar desde ese )unto nuestra e+cursi7n' )ero )or eliminar un tramo de as;alto y acortar el recorrido' atravesaremos el )ue$lo' )asando ;rente a una zona industrial se&=n indican las ;lec6as verdes' 6asta el )unto $lanco. Rioseco es una localidad del %unici)io de Guriezo de unos 120 6a$itantes. <a localidad se encuentra a *0 metros de altitud so$re el nivel del mar y a 2 km de la ca)ital munici)al' "l 9uente.

Rioseco 6erri+kak 120en $at $iztanle ditu eta Guriezo udalerriaren $arne da&o. *0 metroko &araieran da&o itsas mailarekiko eta >dal$urua den "l 9uente-tik 2 kilometrora da&o.

?ere monumenturik esan&uratsuena %azako ?i+ente Deunaren eliza da. #anta$riako ederrenetako $at da eta @AI. eta @AII. mendeen artean izan zen eraikita' uste denez Juan de Resines 6ar&intzako maisuaren &udaritza)ean. ?este toki ederra "u;emia Deuna izeneko et+ea da. @I@. %endean eraiki zen eta $ertan (itr .anta ";emia ;inantzako maisua $izi zen $ertan (Biki)ediaren datuak)

Destaca del lu&ar' la i&lesia de .an Aicente de la %aza' considerada una de las m8s monumentales de ,anta$ria' construida entre los si&los @AI y @AII so$re trazas atri$uidas al maestro de canter/a Juan de Rasines. 5tro de los lu&ares destacados es la casa de .anta "u;emia' construida en el si&lo @I@ )ara ser 6a$itada )or el maestro de las ;inanzas (itor de .anta "u;emia (datos de Biki)edia).

GURE

E!D" #$A!G%A

&A E$'UR(")!

%!#A*ERA

"san $ezala Riosco-n sartu eta i&aro ,omo se 6a dic6o' )asado el centro ostean' kot+eak i$ai ondoko 0olas )arke ur$ano de Rioseco' en un 8rea recreativa $atean utziko ditu&u. 0unto al rio de0aremos los coc6es. ()arkalekuaren ondoan (a$ia)untua) (l lado del a)arcamiento (lu&ar de inicio) 0olas )arke $at da&o' eta $ertan )restatu se encuentra un 8rea de recreo' donde a6al izan&o du&u &ure i&oerari ekiteko. )odemos )re)ararnos )ara realizar la ascensi7n.

I$ilaldia 6asi eta (&Cera i$aiaren &ainetik zu$i $atetik i&aro ondoren' Dresa&ua auzoan sartuko &ara. :emendik aurrera na6iko malkarra den alda)a $atetik i&oko &ara' eucali)tusen artean' $ide&urutze $ateraino' i$aitik 1'2 km e&inez 20 minututan.

,omenzamos la ruta' y tras )asar el )uente so$re el rio (&Cera y el $arrio de Dresa&ua. ( )artir de a-u/ se&uimos )or una carretera $astante em)inada entre eucali)tus 6asta un cruce' des)uEs de recorrer 1'2 km desde el r/o en 20 minutos.

:an ezker alderako $idea 6artuko du&u' F<u&are0osG et+e multzo $aterantz. :andik )i+katera $este $ide&urutze $atekin e&in&o du&u to)o eta' 6andik a$iatzen diren $i $ideak F<u&are0osGera doazen' &uk eskuinekoa 6artuko du&u. (uzo 6orretan 20 minutu eman ondoren 6elduko &ara. <aster (2 minututan) .antimamiHe ?aseliza to)atuko du&u. Iturri $at da&o eta $ertan oinetakoak &ar$itzeko isi)ua. I$aitik )untu 6orretaraino 2'2 km daude eta 200 metroko &araieran e&on&o &ara. :emendik aurrera )ista izan&o du&u eta 6urren&o $ide&urutzean eskuin aldera 0oan&o &ara' <iendo-rantz (kartel eta azkon 6oriak). 200 m 6arata&o )ista utzi eta ezkererra $este $atean sartuko du&u eta ate $at i&aro $e6arko du&u. ?ide zati 6orretan adi i$ili $e6arko da' izan ere )ista ez$erdinak daude eta na6astu &aitezke. Gailurraren aldera 0arraituko du&u. Iati 6onen 6asieran I)armende$alderantz 0oan&o &ara' $aina $iratzen 0oan&o da norantza %ende$alderantz eta &eri :e&o mende$alderantz. :e&o-mende$alderantz &oazela' $este $ide&urutze $at aurkituko du&u. Gure eskuinean datorren $idea eta &ure ezkerrera doana utziko ditu&u eta aurrera 0arraituko du&u &ure i$ilaldian. <aster $atere seinalezta)enik ez duen muino

Domamos el camino de la iz-uierda 6acia F<u&are0osG. >n )oco m8s adelante encontramos otro cruce y' aun-ue am$os caminos nos llevan a F<u&are0osG' el de la derec6a es m8s c7modo (20 minutos) 9asado este $arrio lle&amos a la "rmita de .an %amEs (2 minutos). (-u/ encontramos una ;uente' con ce)illo )ara lim)iar las $otas. Desde el rio 6emos recorrido 2'2 km y ascendido 6asta una altura de 200m.

( )artir de a-u/ entramos en )ista' y en el si&uiente cruce co&emos a la derec6a direcci7n <iendo (cartel y ;lec6as amarillas) a unos 200 metros' de0amos esta )ista y co&emos 6acia la iz-uierda y )asamos una )uerta. "n este tramo 6ay -ue andar con cuidado )or-ue a)arecen distintas )istas -ue )ueden )rovocar des)istes. J se&uimos en direcci7n a la cima. "ste tramo inicialmente va en direcci7n 3-5' )ero va rolando 6asta tomar direcci7n 5 y terminar en .-5.

"n eta direcci7n .5 encontraremos un nuevo cruce con un camino -ue viene del 3" a nuestra derec6a' y -ue de0aremos' y otro camino 6acia nuestra iz-uierda' -ue tam)oco tomaremos' si&uiendo adelante. 9ronto )asaremos )or una )e-ueHa loma

t+iki $atetik ( 02m) ondotik i&aroko &ara.

( 02m) -ue no est8 seHalizada.

9istatik 0arraituz' $etei :e&omende$alderantz' $este $ide&urutze $ateraino iritsiko &ara eta $ertan aurrera e&in&o du&u' &ure eskuinean da&oen utziz' eta luzatu &a$e &ure 6elmu&ara 6elduko &ara' Guriezo &ana' 2 2 metroko &araierakoa (ordu $at era 2 minutu). Gailurrean antenak' er)in &eodesikoa eta ziza antza duen )osta kut+a daude. (zken i$il$ide 6onek' .antimamine $aselizatik' *'2 kilometro luzera du eta 200 metrotik 2 1 metrora i&oko du&u' $ataz$este K10'2 alda)a. "z da &e6ie&ikoa $aina 6asierako $aino &o&orra&oa

.e&uimos )or la )ista' siem)re en direcci7n .5' lle&amos a otro cruce en donde se&uiremos 6acia adelante' de0ando la -ue vemos a nuestra derec6a' y en $reve lle&aremos a nuestro destino' el (lto de Guriezo de 2 2 m de altitud (1 6ora 2 minutos)' con antenas ' vErtice &eodEsico y un $uz7n en ;orma de seta. "ste =ltimo tramo' desde la ermita de .an %amEs' es de *'2 km y se asciende desde los 200 m 6asta los 2 1 m' lo -ue 6ace una )endiente media de 10'2K' no e+cesiva' )ero m8s dura -ue los inicios de la e+cursi7n.

"&uraldi la&un itsaso alderako ikus)e&iak' .i el tiem)o acom)aHa las vistas 6acia la aurrez aurre <aredo e&onik' )olitak dira. mar' en donde veremos en;rente <aredo' son $onitas. Gero $ide $eretik 0aitsiko &ara. Gailurrean edo $ere in&uruan 6artu a6al izan&o du&u 6amaiketakoa. ?estela' euria edo 6otz $aldin e&iten $adu .antimamiHe $aselizen 6artuko du&u. J de all/ )or el mismo camino volveremos a Rioseco. "l 6amaiketako se )odr8 tomar en la cima o sus alrededores' si el tiem)o acom)aHa' y en la ermita de .an %ames' si llueve o se necesita m8s res&uardo.