Está en la página 1de 21
SENYOR BATLE: Se Saey M02 ae Antoni Maigquet° Els treballadors Cristofol Plomer Cifre, amb D.N.1.78195721- Vilanova, amb D.N.1.43046906-Z, Moises Bonnin Vives, amb D.N.144326867-W Aina abrines Planas, amb D.N.1.43003388-N i Pedro Trias Cabanellas, amb D.N.1.78193226-B, tots ells membres del Comité d’Empresa del Personal Laboral d’aquest Ajuntament, amb el dret que els assisteix, tenen a bé dirigir-se a n’aquesta Batlia per tal presentar reclamacions als pressupostos daquesta corporacié, publicats en el B.O.1.B, N°120 de data de 18-08-2009. Per els segitents MOTIUS: La plaga que compareix pressupostada al n°i de Vapartat de personal laboral obres, 20.187,28 €, ocupada per Joana Estades Siquier, també consta a l’apartat de personal laboral auxiliar administraci6, 26.948,80 €, pel que considerem que la mateixa treballadora esta pressupostada dues vegades. k En el mateix apartat, en el n°2 compareix a treballadora Caterina Martorell Amengual, actualment en excedéncia que es preveu de Marga durada. Surt pressupostada en 21.997,37 €, quant en realitat estant previst que no treballaré a I’Ajuntament en tot Pany correspondria pressupostar-se en 0,00€ Afo Seguint en l’apartat de personal laboral obres el treballador Antoni Marquet Vilanova consta en el n°19 con a ped especialitzat quant en realitat esta contractat com a oficial 2* Hobs. ss of fanaa El treballador Bartomeu Alcal Salas, pertanyent al personal laboral amb la categoria de ped especialitzat d’obres i amb antiguitat a ’Ajuntament des de el 02-11-1987, no compareix ala plantilla. = > /, El treballador Mateu Vallori Bravo, consta en una placa d’oficial 1* en el capitol de personal laboral de cementiri, dita plaga no consta a la plantilla de l'any anterior pel que presumeix que es de nova creacié. no es pot crear una nova plaga i posar-la com a ja coberta. Tampoc es pot cobrir des de la brigada d’obres donat a que totes les places oficial 1 varen sortir en oposicions en marg de 2007 creant-se una nova borsa d’interins cn el qual no hi consta aquesta persona. )Bn el n°4 de Vapartat de personal de neteja de vials, el treballador Pedro Suau Aporia, només consta pressupostat en 6.450,66 € quant per la seva antiguitat a I’Ajuntament hauria de sobrepassar els 20.000,00 €. \) En el n°7 de Papartat de neteja de vials consta com a oficial 1° el treballador Marti Taura Vilanova, quant en realitat es un peo. GK La treballadora Maria del Pilar Gélvez Capllonch, consta pressupostada en 16.731,14 € en el 1°17 de l'apartat de personal laboral obres, i al mateix temps en el n°17 de ’apartat de personal labora! neteja edificis en 16.255,05 €. Aquesta treballadora es personal de neteja Wedificis. dins el ter - Enel n°t de personal laboral sanitari, la treballadora Antdnia Bermidez Mufioz, consta com a personal fitxo, quant correspon figurar com a interi igualment que en totes les plantilles anteriors. CK - El treballador Jaume Llompart Cifte, fa tasques de responsable del mereat del Port de Pollengainoconsta. 2k = Els capitols de electricitat i jardineria, s’han inclds a urbanisme, quant en realitat son serveis amb denominacié propia, igualment que tots els altres. 0 = ‘El treballador Bartomen Cerda Estades, consta en el n°8 de l'apartat de personal laboral obres amb una remuneracié total de 24.633,00 €, aixi mateix també consta en el n°l de Papartat de personal eventual d’obres amb la quantitat de 25.125,66 € pel que a més de estar doblement pressupostat la xifra corresponent a obres es troba inflada en uns 6000 € aproximadament. = APapartat d’administracié general consta en el n°8 cl treballador Jaume Coll Cifre com a tresorer quant en realitat es un administratiu. En quant a la plaga de tresorer pensem que es tracia de un Iloc de feina que correspon ser cobert per personal técnic de I'Estat, = Enel n°24 de apartat d’administracié general el treballador Bartolomé Cabrer Moragues, consta com auxiliar administratiu quant en realitat es un agent de seguretat. 7)’ I per tot Pexposat, SOL-LICITEM a la presidéneia d’aquesta Ballia, que havent presentat aquest escrit Tegalment establert, es serveixi admeter-lo i, en virtut del mateix, tingui per formulada reclamacié als pressupostos d’aquest Ajuntament pel que considerem com infraccié a la notmativa i ordeni la correccié dels punts anteriors amb la finalitat de que s’ajusti a dret, Pollenga, 8 d’octubre de 2008 Atentament. Moises Bonnin Vives VY 2 LO Pedro Trias Cabanellas