Está en la página 1de 10

MEZA SANTUA - ORDINARIO DE LA MISA EN EUSKERA

RITOS INICIALES HASIERAKO OHIKUNEAK

SALUDO AL PUEBLO HERRIA AGURTZEA

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren
Espíritu Santo. izenean.

Amén. Amen.

1.- La gracia de nuestro Señor Jesucristo, 1.- Jesu Kristo gure Jaunaren grazia,
el amor del Padre, eta Jainko Aitaren maitasuna,
y la comunión del Espíritu Santo, eta Espiritu Santuaren batasuna
esté con todos vosotros. izan bedi zuekin.

Y con tu espíritu. Eta zure espirituarekin.

2.- La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, 2.- Jaungoiko gure Aitaren
y de Jesucristo, el Señor, eta Jesu Kristo gure Jaunaren
esté con todos vosotros. grazia eta pakea zuekin.

Bendito es Dios, Bedeinkatua Jaungoikoa,


Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesu Kristo gure Jaunaren Aita.
O bien: Y con tu espíritu. Edo: Eta zure espirituarekin.

3.- El Señor esté con vosotros. 3.- Jauna zuekin.

Y con tu espíritu. Eta zure espirituarekin.

ACTO PENITENCIAL DAMU OTOITZA

1.- Hermanos: Antes de celebrar los sagrados 1.- Senideok: Aitor ditzagun gure pekatuak,
misterios, reconozcamos nuestros pecados. misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen.

Yo confieso ante Dios todopoderoso Aitortzen diot Jainko guztiz ahaltsuari,


Y ante vosotros, hermanos, eta zuei ere bai, nire senideoi,
que he pecado mucho bekatu egin dudala,
de pensamiento, palabra, obra y omisión. gogapen, hitz eta egitez,
Por mi culpa, por mi culpa, eta eginbeharrak ez eginez;
por mi gran culpa. bai, bekatari naiz.
Por eso ruego a Santa María, Horregatik eskatzen diet
Siempre Virgen Andre Maria beti Birjinari,
a los ángeles, a los santos aingeru eta santu guztiei,
y a vosotros, hermane eta zuei ere bai, nere senideoi,
que intercedáis por mi ante Dios, otoitz egin diezaiozuela nire alde
nuestro Señor Jainko gure Jaunari.

Dios todopoderoso Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua


tenga misericordia de nosotros, eta, gure bekatuak barkaturik,
perdone nuestros pecados eraman gaitzala betiko bizitzara.
y nos lleve a la vida eterna.
Amen.
Amén.
MEZA SANTUA - ORDINARIO DE LA MISA EN EUSKERA

2.-.- Hermanos: Reconociéndonos pecadores, antes 2.- Senideok: Bekatari garenez gero, ospakizun
de comenzar esta celebración, pidamos perdón al hau hasterakoan, eska diezaiogun barkamen Jaun
Señor misericordioso. errukitsuari.

Señor, ten misericordia de nosotros. Erruki, Jauna.

Porque hemos pecado contra ti. Bekatu egin dugu-ta.

Muéstranos, Señor, tu misericordia. Agertu guri, Jauna, zure bihotz ona.

Y danos tu salvación. Eta salba gaitzazu.

Dios todopoderoso Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua


tenga misericordia de nosotros, eta, gure bekatuak barkaturik,
perdone nuestros pecados eraman gaitzala betiko bizitzara.
y nos lleve a la vida eterna.

Amén Amen.

3.-.- Hermanos: Jesús, que no se avergonzó de 3.- Senide maiteok: Bekatariekin jaten lotsatzen ez
sentarse a comer con los pecadores, nos invita a su zen Jesusek bere eukaristi mahaira dei egiten digu.
mesa eucarística. Podemos confiar plenamente en que Uste osoz itxaron genezake jatordu hau
este banquete nos obtendrá el perdón. Dispongamos, barkamenerako izango zaigula. Presta ditzagun,
pues, nuestros corazones. beraz, gure bihotzak.

Tú que has sido enviado a sanar los corazones


afligidos: Señor, ten piedad. Jesus Jauna, bihotz urratuak salbatzera bidalia: erruki,
Jauna.
Señor, ten piedad
Erruki, Jauna.
Tú,que has venido a llamar a los pecadores: Cristo,
ten piedad. Jesus Jauna, bekatariei dei egitera etorria: Kristo,
erruki.
Cristo, ten piedad.
Kristo, erruki.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre para
interceder por nosotros: Señor, ten piedad. Jesus Jauna, gure alde otoitz egiteko, Aitaren eskuin
aldean zaituguna: erruki, Jauna.
Señor, ten piedad
Erruki, Jauna.
Dios todopoderoso
tenga misericordia de nosotros, Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua
perdone nuestros pecados eta, gure bekatuak barkaturik,
y nos lleve a la vida eterna. eraman gaitzala betiko bizitzara.

Amén
Amen
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Erruki, Jauna. Erruki, Jauna.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad..
Kristo, erruki. Kristo, erruki
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Erruki, Jauna. Erruki, Jauna.
MEZA SANTUA - ORDINARIO DE LA MISA EN EUSKERA

GLORIA AINTZA

Gloria a Dios en el cielo, Aintza zeruetan Jaungoikoari


y en la tierra paz a los hombres eta pakea lurrean Haren gogoko gizonei.
que ama el Señor. Hain haundi eta eder zaitugulako.
Por tu inmensa gloria gora Zu,
te alabamos, bedeinkatua Zu,
te bendecimos, gorespen Zuri,
te adoramos, auspez agur,
te glorificamos, eskerrak Zuri,
te damos gracias, Jainko Jauna, zeruko Errege,
Señor Dios, Rey celestial, Jaungoiko Aita guztiahalduna.
Dios Padre todopoderoso. Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Señor Hijo único, Jesucristo, Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots,
Señor Dios, Cordero de Dios, Aitaren Seme :
Hijo del Padre: Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
tú que quitas el pecado del mundo, erruki, Jauna;
ten piedad de nosotros; Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
tú que quitas el pecado del mundo, entzun gure deia.
atiende nuestra súplica; Aitaren eskuin aldean jarririk zaude Zu,
tú que estás sentado a la derecha del Padre, erruki, Jauna.
ten piedad de nosotros: Zu bakarrik Santua,
porque sólo tú eres Santo, Zu bakarrik Jauna,
sólo tú Señor, Zu bakarrik Goi-goikoa, JesuKristo,
sólo tú Altísimo, Jesucristo, Espiritu Santuarekin
con el Espíritu Santo Jainko Aitaren argitan.
en la gloria de Dios Padre.
Amen.
Amén

ORACIÓN COLECTA MEZAKO OTOITZA

Oremos. Egin dezagun otoitz.


Amén. Amen.

LITURGIA DE LA PALABRA HITZAREN LITURGIA

LECTURAS Y SALMO RESPONSORIAL IRAKURGAIAK ETA ERANTZUN-SALMOA

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor; Jaunak esana. Eskerrak Zuri, Jauna.

EVANGELIO EBANJELIOA

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin.

Lectura del Santo Evangelio según San N. Jesu Kristoren Ebanjelioa San I.(r)en liburutik
Gloria a ti, Señor. Aintza Zuri, Jauna.

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús Jaunak esana. Eskerrak Zuri, Jauna.
MEZA SANTUA - ORDINARIO DE LA MISA EN EUSKERA

HOMILÍA HOMILÍA

PROFESIÓN DE FE – CREDO SINESMENAREN AITORMENA

1.-.- Creo en un solo Dios, 1.- Sinesten dut Jaungoiko bat bakarra,
Padre todopoderoso, Aita guztiz ahaltsu, zeru-lurren Egile,
Creador de cielo y tierra, ageri diren eta ez diren guztiena.
de todo lo visible y lo invisible.
Sinesten dut Jaun bat bakarra, Jesu Kristo,
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Jainkoaren Seme bakar,
Hijo único de Dios, mende guztiak baino lehen
nacido del Padre antes de todos los siglos: Aitagandik sortua.
Dios de Dios, Luz de Luz, Jainkoagandik Jainko,
Dios verdadero de Dios verdadero, argitik argi,
engendrado, no creado, egiazko Jainkoagandik egiazko Jainko;
de la misma naturaleza que el Padre, sortua, ez egina,
por quien todo fue hecho; Aitaren izate berekoa.
que por nosotros los hombres Haren bidez dira eginak gauza guztiak.
y por nuestra salvación Gu gizonongatik eta gu salbatzeko
bajó del cielo, jaitsi zen zerutik.
y por obra del Espiritu Santo Eta Espiritu Santuaren egitez,
se encarnó de María, la Virgen, Maria Birjinagandik gorputz harturik,
Y se hizo hombre: gizon egin zen,
y por nuestra causa fue crucificado Pontzio Pilatoren menpean
en tiempos de Poncio Pilato: gugatik gurutzeratua izan zen,
padeció y fue sepultado, oinazetan hila eta hobiratua.
y resucitó al tercer día, Hirugarren egunean piztu zen,
según las Escrituras, Liburu Santuak esan bezala,
y subió al cielo, zerura igo
y está sentado a la derecha del Padre; eta Aitaren eskuin aldean jarririk dago.
y de nuevo vendrá con gloria Aintzaz etorriko da berriz,
para juzgar a vivos y muertos, biziak eta hilak epaitzera,
y su reino no tendrá fin. eta Haren erregetzak ez du azkenik izango.

Creo en el Espíritu Santo, Sinesten dut Espiritu Santua,


Señor y dador de vida, Jaun eta bizi-emaile,
que procede del Padre y del Hijo, Aitagandik eta Semeagandik dena;
que con el Padre y el Hijo Aitarekin eta Semearekin batean
recibe una misma adoración y gloria, agur eta gorespen berbera hartzen duena
y que habló por los profetas. eta profeten ahoz hitz egin zuena

Creo en la Iglesia, Sinesten dut Eliza:


que es una, santa, católica y apostólica. bat, santu, katoliku eta apostoluena.
Confieso que hay un solo bautismo Aitortzen dut Bataio bakarra,
para el perdón de los pecados. bekatuak barkatzeko.
Espero la resurrección de los muertos Itxaroten dut hilen piztuera
y la vida del mundo futuro. eta datorren munduko bizitza.

Amén. Amen
MEZA SANTUA - ORDINARIO DE LA MISA EN EUSKERA

2.- Creo en Dios Padre todopoderoso, 2.- Sinesten dut Jaungoiko Aita ahalguztidun,
creador del cielo y de la tierra. zeru-lurren egilea.

Creo en Jesucristo, Sinesten dut Haren Seme bakar


su único Hijo, nuestro Señor, Jesu Kristo gure Jauna,
que fue concebido Espiritu Santuaren egitez sortu
por obra y gracia del Espíritu Santo, eta Andre Maria Birjinagandik jaio zena;
nació de Santa María Virgen, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua;
padeció bajo el poder de Poncio Pilato. gurutzean iltzatua,
fue crucificado, muerto y sepultado, hila eta hobiratua izan zena;
descendió a los infiernos, infernuetara jaitsi
al tercer día resucitó de entre los muertos, eta hirugarren egunean
subió a los cielos hilen artetik piztu zena;
y está sentado zeruetara igo
a la derecha de Dios Padre todopoderoso; eta Aita Jaungoikoaren eskuin aldean
desde allí ha de venir jarrikik dagoena;
a juzgar a vivos y muertas. handik biziak eta hilak epaitzera
etorriko dena
Creo en el Espíritu Santo
la Santa Iglesia católica, Sinesten dut Espiritu Santua,
la comunión de los santos, Eliza santu katolikua,
el perdón de los pecados, santuen elkartasuna,
la resurrección de los muertos bekatuen barkamena,
y la vida eterna hildakoen piztuera eta betiko bizitza.

Amén Amen.

ORACIÓN DE LOS FIELES JAINKO-HERRIAREN OTOITZA


Te rogamos, óyenos. Entzun arren, Jauna.

LITURGIA EUCARISTICA EUKARISTIAREN LITURGIA

PRESENTACIÓN DEL PAN Y EL VINO OGI-ARDOAK AURKEZTEA

Bendito seas, Señor, Dios del universo, Bedeinkatua Zu, Jauna, zeru-lurren Jaungoikoa:
por este pan, zure esku zabaletik hartu dugu
fruto de la tierra y del trabajo del hombre, orain ekarri dizugun ogi au,
que recibimos de tu generosidad lurraren indarrak
y ahora te presentamos: eta gizonaren lanak sortua:
él será para nosotros pan de vida. hauxe egingo zaigu biziaren ogi.

Bendito seas por siempre, Señor. Bedeinkatua Zu, Jauna, orain eta beti.

Bendito seas, Señor, Dios del universo, Bedeinkatua Zu, Jauna, zeru-lurren Jaungoikoa:
por este vino, zure esku zabaletik hartu dugu
fruto de la vid y del trabajo del hombre, orain ekarri dizugun ardo hau,
que recibimos de tu generosidad mahatsondoaren indarrak
y ahora te presentamos: eta gizonaren lanak sortua:
él será para nosotros bebida de salvación. hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari.

Bendito seas por siempre, Señor. Bedeinkatua Zu, Jauna, orain eta beti.
MEZA SANTUA - ORDINARIO DE LA MISA EN EUSKERA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS OPARIGAIEN GAINEKO OTOITZA

Orad, hermanos, Senideok: egin dezagun otoitz, guztiok


para que este sacrificio, mío y vuestro, batean, Eliza osoaren oparia Jaungoikoari
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. eskaintzerakoan.

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, Jainkoa goresteko


para alabanza y gloria de su nombre, eta gizona salbatzeko.
para nuestro bien
y el de toda su santa Iglesia

PLEGARIA EUCARÍSTICA II II EUKARISTI OTOITZA

El Señor esté con vosotros. Jauna zuekin


Y con tu espíritu. Eta zure espirituarekin.

Levantemos el corazón. Gora bihotzak.


Lo tenemos levantado hacia el Señor. Jaunagan dauzkagu

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari.


Es justo y necesario. Egoki da eta zuzen.

En verdad es justo y necesario, Egoki da, bai, eta zuzen


es nuestro deber y salvación Zuri, Aita guztiz santu Horri,
darte gracias, Padre santo, eskerrak ematea nonnai eta beti,
siempre y en todo lugar, Jesu Kristo zure Seme maitearen bitartez.
por Jesucristo, tu Hijo amado. Berau da zure Hitza,
Por él, que es tu Palabra, Beronen bidez egin dituzu diren guztiak;
hiciste todas las cosas; Berau bidali diguzu salbatzaile eta erosle,
tú nos lo enviaste Espiritu Santuaren egitez gizon egina
para que, hecho hombre eta Birjinagandik jaioa.
por obra del Espíritu Santo Berak, zure nahia betetzeko
y nacido de María la Virgen, eta Zuretzat herri santu bat irabazteko,
fuera nuestro Salvador y Redentor. gurutzean besoak zabaldu zituen
El, en cumplimiento de tu voluntad, eta, heriotza ezereztuz,
para destruir la muerte nagusi agertu piztuera.
y manifestar la resurrección,
extendió sus brazos en la cruz, Horregatik, aingeru eta santu guztiekin,
y asi adquirió para ti un pueblo santo. guk ere zure ospea eta aintza
Por eso, goresten ditugu,
con los ángeles y los santos, bihotz batez (esanez) kantari:
cantamos tu gloria diciendo:

SANTO SANTU, SANTUA

Santo, Santo, Santo es el Señor, Santu, Santu, Santua,


Dios del Universo. diren guztien Jainko Jauna.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Zeru-lurrak beterik dauzka zure diztirak.
Hosanna en el cielo. Hosanna zeru-goienetan!
Bendito el que viene en nombre del Señor. Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna en el cieIo. Hosanna zeru-goienetan!
MEZA SANTUA - ORDINARIO DE LA MISA EN EUSKERA

CONTINUACIÓN PLEGARIA EUCARÍSTICA EUKARISTI OTOITZAREN JARRAIPENA

Santo eres en verdad, Señor, Santu zera, bai, Jauna,


fuente de toda santidad. eta santutasun guztiaren iturri:
Santifica estos dones Santu egizkizu, bada, ogi eta ardo hauek,
con la efusión de tu Espíritu, zure Espiritua isuriz,
de manera que sean para nosotros Cuerpo + y Sangre Jesu Kristo gure Jaunaren
de Jesucristo, nuestro Señor gorputz + eta odol
guretzat egin daitezen.
El cual,
cuando iba a ser entregado a su Pasión, Berak, saldu zutenean,
voluntariamente aceptada, eta bere gogoz gurutzera zihoala,
tomó pan, ogia hartu eta, eskerrak emanez,
dándote gracias, lo partió zatitu zuen
y lo dio a sus discípulos diciendo: eta bere ikasleei eman zien,
esanez:
TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO, HARTZAZUE ETA JAN GUZTIOK HONTATIK:
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS. AU NIRE GORPUTZA DA-TA,
ZUENTZAT EMANGO DENA.
Del mismo modo, acabada la cena, Afal ondoan, berdin,
tomó el cáliz, kaliza harturik,
y dándote gracias de nuevo, berriz ere eskerrak emanez,
lo pasó a sus discípulos diciendo: bere ikasleei eman zien,
esanez:
TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,
PORQUE ESTE ES EL CALlZ DE MI SANGRE, HARTZAZUE ETA EDAN GUZTIOK HONTATIK:
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, HAU NIRE ODOLAREN KALIZA DA-TA,
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS ITUN BERRI ETA BETIKOAREN ODOLA,
Y POR TODOS LOS HOMBRES ZUENTZAT ETA GUZTIENTZAT
PARA EL PERDON DE LOS PECADOS. BEKATUAK BARKATZEKO ISURIKO DENA.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA EGIZUE AU NIRE OROIGARRI.

Este es el Sacramento de nuestra fe Hau da sinesmearen misterioa


1ª Anunciamos tu muerte, 1ª Hil eta piztu zarela, Jauna:
proclamamos tu resurrección. Zu berriz etorri arte,
¡Ven, Señor Jesús! hau dugu, hau, berri ona!
2ª Cada vez que comemos de este pan 2ª Ogi-ardo hauek hartzean,
Y bebemos de este cáliz, zure heriotza dugu aitortzen,
anunciamos tu muerte, Señor, Zu, Jauna, etorri artean.
hasta que vuelvas.
3ª Zure gurutze eta piztueraz
3ª Por tu cruz y resurrección, munduaren salbatzaille zarena,
nos has salvado, Señor. salba gaitzazu, Jesus Jauna!
MEZA SANTUA - ORDINARIO DE LA MISA EN EUSKERA

Así, pues, Padre, Horregatik, Jauna,


al celebrar ahora el memorial zure Semearen heriotza eta piztuera
de la muerte y resurrección de tu Hijo, gogoratuz,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación biziaren ogia eta salbamenaren kaliza
y te damos gracias eskaintzen dizkizugu,
porque nos haces dignos de servirte Zuri eskerrak emanez,
en tu presencia. aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako.

Te pedimos humildemente Eta apalik eskatzen dizugu,


que el Espíritu Santo congregue en la Kristoren gorputz-odolak hartzen ditugunok
unidad a cuantos participamos Espiritu Santuak bat egin gaitzala.
del Cuerpo y Sangre de Cristo.

Acuérdate, Señor, Gogoan izan, Jauna,


de tu Iglesia extendida por toda la tierra; mundu guztian zalbadurik dagoen zure Eliza:
y con el Papa N., Eramazu maitasun osora,
con nuestro obispo N., I. gure Aita Santuarekin,
y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, I. gure Artzaiarekin
llévala a su perfección por la caridad. eta elizgizon guztiekin batean.

Recuerda a tu hijo (hija) N. Gogoan izan, Jauna,


a quien llamaste (hoy) (gaur) mundu honetatik
de este mundo a tu presencia: Zuregana eraman duzun I.
concédele que así como ha compartido ya zure zerbitzaria.
la muerte de Jesucristo Heriotzean zure Semearekin
comparta, también, con Él bat egin den hau,
la gloria de la resurrección. piztueran ere Berarekin bat izan dadila.

Acuérdate también de nuestros hermanos Gogoan izan, Jauna


que durmieron con la esperanza pizteko itxaropenean joan diren
de la resurrección, gure senideak
y de todos los que han muerto eta hildako guztiak:
en tu misericordia; har itzazu zeure aurpegiaren argitan.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro.

Ten misericordia de todos nosotros, Erruki zakizkigu, arren,


y así, con María, la Virgen Madre de Dios, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun,
los apóstoles Jaungoikoaren Ama Maria doatsuarekin,
y cuantos vivieron en tu amistad apostolu santuekin
a través de los tiempos, eta, gizaldi guztietan,
merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, zure adiskide izan diren santuekin:
compartir la vida eterna haiekin batean gores zaitzagun,
y cantar tus alabanzas. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

Por Cristo, con Él y en Él, Honen bitartez, Honekin eta Honengan, ,


a ti, Dios Padre omnipotente Zuri Aita Jaungoiko ahalguztidun Horri,
en la unidad del Espíritu Santo, Espiritu Santuarekin batean,
todo honor y toda gloria ospe eta aintza guztia
por los siglos de los siglos. gizaldi eta gizaldi guztietan

Amén. Amen.
MEZA SANTUA - ORDINARIO DE LA MISA EN EUSKERA

RITO DE COMUNIÓN JAUNARTEZEKO OHIKUNEA

PADRENUESTRO GURE AITA

Fieles a la recomendación del Salvador Salbatzailleak agindu eta erakutsiari


y siguiendo su divina enseñanza, Jarraituz, beldur gabe esan dezagun:
nos atrevemos a decir:
Gure Aita, zeruetan zarena:
Padre nuestro, que estás en el cielo santu izan bedi zure izena,
santificado sea tu Nombre, etor bedi zure erreinua,
venga a nosotros tu reino, egin bedi zure nahia
hágase tu voluntad, zeruan bezala lurrean ere.
así en la tierra como en el cielo. Emaiguzu gaur egun hontako ogia;
Danos hoy nuestro pan de cada día, barkatu gure zorrak,
perdona nuestras ofensas guk ere gure zordunei
como también nosotros perdonamos barkatzen diegunez gero;
a los que nos ofenden; eta ez gu tentaldira eraman,
no nos dejes caer en tentación baina atera gaitzazu gaitzetik.
y líbranos del mal
Atera gaitzazu, Jauna, gaitz guztietatik;
Líbranos, Señor, de todos los males emaiguzu pakea gure egunotan;
y concédenos la paz en nuestros días, zure errukiari esker
para que, ayudados por tu misericordia bekatutik garbi bizi gaitezen
vivamos siempre libres de pecado eta estualdietan sendo,
y protegidos de toda perturbación, betiko zorionaren itxaropenean,
mientras esperamos la gloriosa venida Jesukristo gure salbatzailea
de nuestro Salvador, Jesucristo noiz etorriko den zai gaudela

Tuyo es el reino, Zurea duzu erregetza,


tuyo el poder y la gloria zureak ospe eta indarra
por siempre, Señor. orain eta beti.

RITO DE LA PAZ PAKEAREN OHIKUNEA

Señor Jesucristo, Jesu Kristo gure Jauna,


que dijiste a los apóstoles: Zuk esana da apostoluei:
“La paz os dejo, “Pakea uzten dizuet,
mi paz os doy” nire pakea ematen”:
No mires nuestros pecados, Begira zure Elizaren sinesmenari,
sino la fe de tu Iglesia eta ez gure bekatuei;
y, conforme a tu palabra, eta, zure gogoa den bezala,
concédele la paz y la unidad. emaiozu Elizari pakea,
Tú que vives y reinas eman batasuna,
por los siglos de los.siglos. Errege bizi baitzara
gizaldi eta gizaldietan.
Amén.
Amen.
La paz del Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu. Jaunaren pakea beti zuekin.
Eta zure espirituarekin.
Daos fraternalmente la paz.
Emaiozue pakea elkarri
MEZA SANTUA - ORDINARIO DE LA MISA EN EUSKERA

CORDERO DE DIOS JAUNGOIKOAREN BILDOTSA

Cordero de Dios, Jaungoikoaren Bildotsa,


que quitas el pecado del mando, Zuk kentzen duzu munduko bekatua:
ten piedad de nosotros. erruki, Jauna.
Cordero de Dios, Jaungoikoaren Bildotsa,
que quitas el pecado del mundo, Zuk kentzen duzu munduko bekatua:
ten piedad de nosotros. erruki, Jauna.
Cordero de Dios, Jaungoikoaren Bildotsa,
que quitas el pecado del mundo, Zuk kentzen duzu munduko bekatua:
danos la paz. emaiguzu pakea.

Este es el Cordero de Dios, Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa,


que quita el pecado del mundo. hona munduko bekatua kentzen duena.
Dichosos los llamados a la cena del Señor. Zoriontsuak Jaunaren mahaira deituak!

Señor, no soy digno Jauna, ni ez naiz inor


de que entres en mi casa, Zu nire etxean sartzeko,
pero una palabra tuya baina esazu hitz bat,
bastará para sanarme. eta sendatuko naiz.

COMUNIÓN JAUNARTZEA

El Cuerpo de Cristo. Kristoren gorputza.


Amén. Amén.

RITO DE DESPEDIDA
BUKAERAKO OHIKUNEA
BENDICIÓN
BEDEINKAPENA
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu. Jauna zuekin
Eta zure espirituarekin
La bendición de Dios todopoderosa
Padre, Hijo + y Espíritu Santo, Bedeinka zaitzatela
descienda sobre vosotros. Jaungoiko ahalguztidunak:
Amén. Aitak eta Semeak + eta Espiritu Santuak.
Amen

DESPEDIDA
AZKEN AGURRA
Podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios. Zoazte Jaunaren pakean.
Eskerrak Jainkoari.

Meza Santua – Ordinario de la Misa, Meza Santua – Ordinario de la Misa,


edición bilingüe euskera-castellano, 1983, edición bilingüe euskera-castellano, 1983,
Iruñea eta Tutera-Bilbo-Donostia-Gasteiz Iruñea eta Tutera-Bilbo-Donostia-Gasteiz