Está en la página 1de 26
Num. $738 / 09.04.2008 z Conselleria d’Educacié DECRET 39/2008, de 4 dab, de! Conseil, sobre la con- visinota en els contres docents no tniversitars sestinguts amb fons piblics i sobre els drets i deures de Valumnat, ‘pare’; mares, tors 0 nuores, professorat i personal Wa ‘minisiracto # servers. fs088150) L-Estanut Autonoma de la Comunitat Valenciana, en Patticle 53, dispose que é competéneia exclusiva de Ix Generalitat Ia regula- id i administrcio de Vensenyanga en tota la seu extensi6,nivels i rau, modklitats i cspecialtats, sense perjui del que disposen l'article 177 de 1a Constitucio Espanyola, i les eis orginiques que, @'acord amb Papartat | de Varticle 81 d'aquella, fo despleguen. de les facuitats que atibuixen a Estat el mimero 30 de Vapartat I de Vrticle 149 de la Consttucié Espanyola, i de alta inspecci6 necessaria per al seu com plimnt i arent, a Llei Organica 2:2006, de 3 de maig, d'Educaci6, establix en el predrnbul els prineipis fonamentals centrats a proporcionar una ecuca- id de qualita a tots els ciutadans d’ambdas sexes en tots els nivells del sistema educativ, perqu’ aconseguisquen el major desenrotlament possible de totes les scucs eapucitas, tant individuals com socials, inteHectuals, eulturals 1 emocionals; [a necessita de eoMlaboraci6 de tots els components de la camumitat edueativa en la consecucie deixe ‘bjectiv, amb un mareat émisi no sols en Iesfore personal siné tabs ‘nl collect, de manera que la responsablitat dels resutats escolars de Palumnat no sols reeaiga sobre ell sino tambs sobre les seues fami- lies, el professora, els cones docenis, les administracions educatives i, en tltima instancia, sobre Ia socitat en el seu cenjunt; i aixd com a ‘compromis assumit, d'acord amb els cbjectius educatius plantzjts per Ia Unié Europea En tot cas, els fins i principis establits en els uricles 1 i 2 de la ici Organica 2/2006, de 3 de maig, d'Educacio,seran els que inspiren cls establits en el prosent deere, entre els quals, el ple desenratlament de Ja personalitat i de les capactats de Palumnat, Pedueacio en el es- pecte als diets ia les liberals fonamentals, Pedueacio en Vexeteici de Ja tolerancia i dela Ihbertat dins dels principis demoerties de com vveneia,aixi com en la prevencié dels eonilictes i Ia tesoluci6 pact ca d’estos, i Peducacio en la responsabilitat individual 1 en el ment i cesfong perscnal, ‘A més, Pesmentada Ilei concep la partcipacié com a valor basic per @ fa formacie "ins cintadans 1 cintadanes autonorns, lures, rs- pponsables i compromesos, amb una especial atencié a T'autonomia dels contres dacents a través de 'elaboracio dels projectes educatins i cl protagonisme dels Organs col-legiats de contre | govern dels centres ddocents. Ta creacié a la Comunitat Valenciana de PObservatori per a la Convivencia Escolar on els centres de In Cormmnitat Valenciana, pel Deeiet 2322001, de 22 d'octubee, del Consell, va suposat Minit d'un ‘conjunt de mesuzes diigides al fomnent de a conwivencia i prevencis de la violéncia en els centres dovents. Les sewes linies de treball, una vvegada sistematitzades, van generar una serie d’actuacions que pre- vveuen la questio de la convivencia escolar de manera holistica. Entre ‘estes merare destacar-te el denoosinat Pla de Prevencié dela Violencia i Promocié de Is Convivencia (PREVD, que tracta 'integrar mesures que aniben al conjunt de fa comunitat educativa, amb ef propisit de respon a a complexitat de factors que inluixen en este problema i ales necessitats concretes de families, professorat i alumnat ‘Ain, el mencionat Observatee pera la Convivencia Escolar en els centres de la Cormunitat Valenciana es consttulx com un expan consul ti la missi6 del qual és previndre, consixer i analitzar els problemes de convivencia als centres docents i contribuit a la millora dal elma scala Dalia banda, Orde de 4 d'octubee de 2005, del eonseller de (Cultura, Educacio'i Esport, estabix la creacié de I'arsin de registres sobre eonviveneia eseolu, i &s Orde de 12 de setembre de 2007, de Ta conselleriad'Eaeaci, I que disposa el procediment de notficacio de tots les ineidéncies que suposen violencia exercida sobre persons ‘bens i que, per la seus infensitat, consegiénoies o riteraci6, prjus ar VALERe 55906 Conselleria de Educacion DECRETO 3972008, de 4 do abril, del Consell, sobre la Cconvivencia en los centras docentes no universitarios sos- tenidos con foros pblicos y sobre los derechos y deberes de alu, padres, mares, mutores 0 tutaras, profeso- ‘raul y personal de adminssracsin y sorvtotos, [200859) E] Estat d’Autonomia dela Conmunitat Valenciana, en el eticulo 53, dispone que 2s competencia exclusiva de la Generalitat la regula- ion y administracién de la ensefianza en toda su extensién, niveles ¥ srados, modalidades y especialidadss, sn perjuicio de lo que disponen, l aticalo 27 de la Consituccin Espatiola,y las Leyes Orginicas que, de acverdo con el apartado 1 del articulo 81 de aquella io desarrollan, Ge las facultades que atribuyen al Estado el nimero 30 dal spartado I Gel aticulo 149 do Ia Constitucion Espafola, y de ia alta inspeocien necesatia para su cutmplimisnto y gerantia La Ley Orginica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacién, establece en su preimbulo los prneipios furcamentales centrados en proporcio- nar una educacién de calidad a todos los eiudadans de ambos sexs «en todos los niveles del sistema educativo, para que aleaneen el mayor esarollo posible de todas sus capucidades, tanto individuales como scciaes,intelecuales, cultrales y emocionales, Ia necesidad de cola- boracion de todos los componentes de la comunidad educatva en Ia consecucion de ese objetivo, con un meateado énfssis no sélo en el esfuerze personal sino tambicn en el colecivo, de mansra que Ia res ponsatildad de los resultados escolares del alumnado no slo reaiga sobre él, sino también sobre sus familias, el profesorado, los centros sdocentes, las Acanistraciones educativasy, en alta instant, sobre Ja sociedad en su conjunto; y ello como compromise asumide, acorde can les objeives educates planteados pr la Union Europea, En todo caso, les fines y principios establecidos en los aticulos Ly 2 de la Ley Grginica 2/2000, de 3 de mayo, de Educacion, serin Jos que inspiren los establecidos en el presente Decreto, entre eos, el pleno desarrollo de la personalidad y oe las eapacidades del alumnado, Ia edueaciOn en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, Ja educacién en el ejecicio de la toleraneia y de la libertad dentzo de Jos prineipios demecriticas de convivenca, ast como en la prevencién e los confictos¥ la resolucion pacifica de estos y a educacion en la fesponsabiidad individual y en e meets yesfverzd persona. ‘Ademis, la eitada Ley concibe la participacién como valor bisico pra a formacién de unos ciudadanos y cindaclanss auténomes, libres, responsables y comprometides, con ua especial atencion a Ia auton. mia de los centros docentes através de la elaberacién de los proyectos ceducatives y el protagonismo de les organos eolegiados de conteal ¥ gobierno de los centres docentes. La ereacién del Observaterio para la Convivencia Escolar en los CCentros de Ia Comunitat Valenciana, por el Decteto 7233/2004, de 22 de octubre, del Consell, supuso el inicio de un conjunto de medidas dirgidas al fomento de la convivencia y prevencion de la violencia ens centros docentes. Sus liness de trabajo, uns vez sistematizadas, genetafon una serie de acttaciones que contemplan la cuestion de 1a ‘omvivencia escolar de Forma halistica, Ene ellas merece destacarse cl denomenado Plan de Prevencicn de la Violeneia y Promocin de la Convivencia (PREVI), que tata de intograr medidas que alcancen al conjunio de la comunidad educativa, con el propésito de responder a 1a complejidad de factores que influyen en este problema y alas nece- sidades conetetas de familias, profesorado y alumnado, ‘AS, el referido Observatero para la Convivencia Escolar en los Contos de la Comunitat Valenciana se constiuye como un éxgano corsultivo cuya misién es prevent, conocer y analiza los problemas fe convivencia en los centzos docentes y contribuir a la mejora del lima escolar Por otto lado, la Orden de 4 de oetubre de 2005, del conseller de Cultura, Educacidin y Deport, establece 1a ereacién del archivo de registros sobre eonvivencia escolar, y es a Orden de 12 de septiembre de 2007, de la conselleria de Fducacion, la que dispene el procedi- siento de notiicacion de cuantas ineidencias supongan violencia eer cida solxe personas o bienes y que, por su intensidad, consccuencias © Num. $738 / 09.04.2008 z iquen la convivancia als centres dacents, Gries « esta feeramenta es pot dsposar d'un diagnestic fable dal cima de corwivencia que hi has als nostres centres docents i permet establr les mesures necessaries alla on calguen, En este mateix sent, }Orde de 31. de marg de 2006, per la qual es regula al pla de convivencia dels centtes docsnts, establix Vobligato- riot per part d'estos d’elaberar i pesar en marxa plans de eonviven- cia partir del curs 2006-2007, entesos com a programmes dactuacis adapts als distin’ contextos, que fuilitaran fa prevencio de situa ‘ons condictives i agiitzaran la fesclneis paciiea dels problemes que ‘puguen produir-se Per tot aixd, es fa necessari adaptar la normative actual recllida en al Decret 246/1991, de 23 de desembre, del Consell, sobre diets i deures dels alunmes dels centres dovents de nivells no universitaris 4 Ia Comunitat Valenciana, a un non mare de cutieter pedagogione- dducatin que rogule Ia coaviveneia, agilitze, en eas de contlicte, Papi cacié de mesures correctores i garantisea 'exereici dels drets i deures {de Palumnat dels eontres dovents no universitatis, estat, a Pefecte, els drets i deur per part de la resta de membres de la comunitat ede catia, En el marc constitucional, P'aticle 27 reconeix a tots el diet a Veducacié. D'este es deriva la responsabilitat que pesa sobre els poders pics per a la seua consecucio i el deur ila resporsabilitat {que fenen als pares, mates, tors 6 tates de cemplis amb P'eseaa- sitaacié dels seus fills filles i atencke les necesstats edueatives que sorgisquen d'esta. Aisi, s'exigix dels pares, mazes, tuters o tutors la partcipaci6 activa i regular en el proces educati, tant a escola com ‘casa, proporcionant suport, ajuda ia transmissi6 dels valors que som fenuoials perqus P'alumne o alumna perceba Ia importineia de Tedn- cacio i de la convivencia com una qlestio estencial. Eixa participa. i6 augmenta de manera significaiva el poteneia de I’sluranat per al seu desenrollament academic, personal i sovial, perqué son cls pares, mares, alors © tulores, els primers i prineipals eol-aboradors en el ‘prooés educatu, i per tant, 1a seua paricipacié & un valor necessari pet ala conscoueid dels objetins fins de Fedueacis. Yalta bands, la labor dels docents és un element fonamental per ‘aleducacié, Per tant, la socictat i especialment els pares, mates, tutors tutores i alumna, han d’enfende acceptar que els docents mereixen l sou reconeixement i valeracis, En conelusi, els pares, mares, tutors o tuteres, el professorat i alummat gaudixen dels dreis que els sin revoncguts pe la legislacio vigent en cada cas. Aix’ implicg, al sen torn, assum Tes responsabili- tats els doures quo es driven de exereici d'estos Ain, la finalitat del present decret és estabir, delimiter i gerantir exerci de tals drets i assumir-ne les responsabiltas, en atencio & object principal de fornentar una convivencia adequads als centres ddocents dela Communit Vlenciana. Juntament amb aixo, la prevencioy 1 Papropiat tractament dels conflictes que es puguen generar en el si e Ja comuitat educativa, sisi com Pagilitzacis i efiacia dels proce- iments pera la resolucié ¢ estos, Per tot sd, amb el dictamen previ del Consell Escolar Vale ‘8 proposta del conseller d’Educacio, conforme amb el Consell Juridie Consult do la Comunitat Valenciana i amb la dliboracio prévie del CConsll, era roundel dia 4 ¢abil de 2008, DECRETE TITOLI Disposicions generals Article 1. Objecte I present decret té coma objecte: 8) Aconseguir una bona convivancia escolar que permata el dos cnroillament integral de I'alurnat,Facilite el taball docent amb total ‘nommmlitat perqu® al sistema educa assolisca els fins i objectins pre- vistes, ar VALERe 55907 reileracion, perjudiquen Ia convivencia en los centyos docentes. Gra- cas a esta herumienta se puede dsponer de un diagaéstico fable del clima de convivencia que existe en nnestros centros docentes y permi- te eslablecer las medidas necesarias alla donde se precise. En este mismo sentido, la Orden de 31 de marzo de 2006, por la que se tegula el plan de ecnvivencia de los centros docentes, etable- cela obligateriedad por parte de éstos de elaborar y poner en marcha 1 partir dal curso 2006-2007 planes de conviveneia, entendidos como programas de actacidn adaplades alos distintes eontextes, que Titan la peevencisn de sitmaciones conicivasy agilizarin la resolu- ion pacitioa de los problemas que pudieran products Por todo ello, se hace necesatio adaptar a normativa actual reco- ‘ida en el Decteto 246/191, de 23 de diciembre, del Consell, sobre derechos y debetes de los alumnos y alumnas d= Tos eentros docentes de niveles no universitaios de la Comunitat Valenciana, a un nuevo marco de carieter pedagigiee-edueativo que regule la convivencia, slice, en caso de conflico, fa aplicacién de medidas correctoras ¥ ‘garantie el ejrcicio de los derechos y deberes del alumnado de los ceentros docenies no universiaris, etablesiendo al efecto los derechos y debates por parte del resto de miembros de la comunidad edneativa En el marco constitucional,elariculo 27 secenoee« todas el dete- cho a la educacicn. De éste se deriva la responsatilidad que pesa sobre Ts poderes publices para su consecucion y el deber y la responsabili- dad que tienen los padtes, madres, ttoees 0 ttoras de cum con la escalasizaciGn de sus hijos ehijas y atender las neoesidades educativas aque surjan de ésta, AS, se exige de los padees, made, tutores o tuto: ras la paticipacion activa y regular en el proceso edocativo, tanto en Ja escuela com cn el hogar, ptoporcionando apoyo, ayaa y la trans- smision de los valores que son eruciles para que el alurano o alumna peroiba le imporiancia de la educacida y de la convivencia como una ‘cuestion esencial. Esa participacion aumenta de manera significative cl poteneial del alurmnado para su desarrollo académico, personal ¥ sccial, pues son Tos padres, madres, tuores © tutoras los primers principales colaboradoees en el proceso educative, sienda, por tanto, Su participacién un valor necesaio para la conseeucien de los objet vos y fines de Ia educa Por otto lado, Ia labor de los dacentes es un clemento fundamental para la edueain, Por tanto, la sociedad, y especialmente los padkes, mucdres, tutores otras y alumnado, deben entender y aceptar que los

También podría gustarte