Está en la página 1de 1

AL INICIO DE LA PROGRAMACION 'variables de conexion a la base de datos PUBLIC Cn AS NE Connection PUBLIC rs AS Res!

lt PUBLIC CAN AS Inte"er PUBLIC SUB #ORMULARIO DE ACCESO$O%en&' #RMAcceso(Center I)* cn (t+%e , -.+s/l(0ost , -local0ost(lo"in , -root(%ass1ord , -virt!al2ce(na.e , -CON)ROL#CE)R3 (OPEN I# ERROR )*EN Messa"e(Error&-Existe al"!n %roble.a en la conexion con la Base de Datos((((444-' ME(Close END I# END I)* END PUBLIC SUB BO)ON ACEP)AR$Clic5&' rs = cn.Exec&"SELECT * FROM USUARIO WHERE (NOM_USUA='" & TB1.Text & "' AND PAS_USUA='" & TB .Text & "'!" ' rs(Move#irst CAN , rs(Co!nt I# CAN , 6 )*EN PRINCIPAL(S0o1 #MAIN(*ide ELSE Messa"e(In2o&-Los Datos In"resados no son correctos((((444-' )B6()ext , -)B7()ext , -)B6(Set#oc!s END I# END