Está en la página 1de 2

Aksiome euklidske geometrije

September 22, 2005

Aksiome incidencije:
I.1 Svaka prava sadr zi najmanje dve ta cke A i B . I.2 Postoji najmanje jedna prava koja sadr zi dve ta cke A i B . I.3 Postoji najvi se jedna prava koja sadr zi dve razne ta cke A i B . I.4 Svaka ravan sadr zi najmanje tri nekolinearne ta cke A, B, i C. I.5 Postoji najmanje jedna ravan koja sadr zi tri ta cke A, B i C . I.6 Postoji najvi se jedna ravan koja sadr zi tri nekolinearne ta cke A, B i C . I.7 Ako dve razne tav cke A i B neke prave p preipadaju nekoj ravni , tada sve ta cke prave p pripadaju ravni . cku ta cku A, onda one imaju najmanje I.8 Ako dve ravni i imaju zajedni jo s jednu zajedni cku ta cku B . I.9 Postoje cetiri nekomplanarne ta cke A, B, C, D

Aksiome rasporeda:

II.1 Ako va zi B(A, B, C ), tada su A, B, i C tri razli cite kolinearne ta cke. II.2 Ako B (A, B, C ), tada B (C, B, A). II.3 Ako B (A, B, C ), tada nije B (A, C, B ). II.4 Ako su A i B dve razne ta cke prave p tada na pravoj p postoji ta cka C takva da je B(A, B, C ). II.5 Ako su A, B, i C tri razli cite kolinearne ta cke tada va zi najmanje jedna od relacija B (A, B, C ), B(A, C, B ), B (C, A, B ). II.6 (Pa sova aksioma) Ako su A, B, C tri nekolinearne ta cke i prava p koja pripada ravni ABC , ne sadr zi ta cku A i se ce pravu BC u ta cki P takvoj da je B(B, P, C ), tada prava p se ce pravu AC u ta cki Q takvoj da je B (A, Q, C ) ili pravu AB u ta cki R takvoj da je B(A, R, B ).

Aksiome podudarnosti:

III.1 Ako je (A, B ) = (C, D) i A = B tada je C = D. III.2 Za svake dve ta cke A, B va zi (A, B ) = (B, A). III.3 Ako ta cke A, B, C, D, E, F zadovoljavaju ralacije (A, B ) = (C, D) i (A, B ) = (E, F ) tada va zi (C, D) = (E, F ).

III.4 Ako su C, C ta cke otvorenih du zi (AB ) i A B takve da je (A, C ) = (A , C ) i (B, C ) = (B , C ) tada je i (A, B ) = (A B ). cke i C kraj neke poluprave p, tada na polupravoj III.5 Ako su A, B dve razne ta p postoji ta cka O takva da je (A, B ) = (C, D). III.6 Ako su A, B, C tri nekolinearne ta cke i A , B ta cke ruba neke poluravni takve da je (A, B ) = (A , B ), tada u poluravni postoji jedinstvena taka C, takva da je (A, C ) = (A , C ) i (B, C ) = (B , C ). III.7 Ako su A, B, C i A , B , C dve trojke nekolinearnih ta caka i D i D ta cke polupravih BC i B C takve da je (A, B ) = (A , B ), (A, C ) = (A , C ), (B, C ) = (B , C ) i (B, D) = (B , D ) tada je i (A, D) = (A D )

Aksiome podudarnosti:

III.1 Ako je (A, B ) = (C, D) i A = B tada je C = D. III.2 Za svake dve ta cke A, B va zi (A, B ) = (B, A). III.3 Ako ta cke A, B, C, D, E, F zadovoljavaju ralacije (A, B ) = (C, D) i (A, B ) = (E, F ) tada va zi (C, D) = (E, F ). cke otvorenih du zi (AB ) i A B takve da je (A, C ) III.4 Ako su C, C ta = (A , C ) i (B, C ) = (B , C ) tada je i (A, B ) = (A B ). III.5 Ako su A, B dve razne ta cke i C kraj neke poluprave p, tada na polupravoj p postoji ta cka O takva da je (A, B ) = (C, D). III.6 Ako su A, B, C tri nekolinearne ta cke i A , B ta cke ruba neke poluravni takve da je (A, B ) = (A , B ), tada u poluravni postoji jedinstvena taka C, takva da je (A, C ) = (A , C ) i (B, C ) = (B , C ). caka i D i D ta cke III.6 Ako su A, B, C i A , B , C dve trojke nekolinearnih ta polupravih BC i B C takve da je (A, B ) = (A , B ), (A, C ) = (A , C ), (B, C ) = (A D ) = (B , D ) tada je i (A, D) = (B , C ) i (B, D)

Aksioma neprekidnosti:

IV.1 (Dedekindova aksioma) Neka su M i N podskupovi prave p koji zadovoljavaju uslove M N = p, M N = , ne postoji ta cke M M i N1 , N2 N takve da B(N1 , M, N2 ) i obrnuto. Tada postoji jedinstvena ta cka P p za koju va zi B(N, P, M ) za sve N N \{P }, M M\{P }.

Aksioma paralelenosti:

V.1 (Plejferova aksioma) Ako je a neka prava i B ta cka koja joj ne pripada, tada postoji jedinstvena prava b koja sadr zi B , komplanarna je sa pravom a i sa njom nema zajedni ckih ta caka ci druge dve komplaV.1 (Peti Euklidov postulat) Ako jedna prava, presecaju narne prave obrazuje sa njima, sa iste strene, dva unutra snja ugla kojima je zbir manjiod zbira dva prava ugla, tada se te dve prave, neograni ceno produ zene, seku sa one strane se cice sa koje je taj zbir uglova manji od zbira dva prava ugla.