Está en la página 1de 24

AsignatUl~a: Es,tudio Independiente

iLBedulC8Ir'FDll 'Il1e' ha, :reci,l)'ido I!<l mayo r parte' de :18,5 personas sa centra .. el'! J:i3lfit'lu ra de~ ·p~al'es.D~; E'I es qui en diee ",He; Cl.!an:dol 11 cOn'lO sa haren II{is tra!ba~Gs. En los mod.elos· de educabion a 'dist:an cj'a" itill fi!4 UI ira ·tlell: i"iu:ill:iiador ·e.g· milly ~mport!Elri.'t,e pelr.o ttene Ofr'ol mafiz,eli de I1lPDYarrOl los a[umnosjBsa, quel'ogren 5t1~ met!)'s. iE:5 decir, apo''l'ark"j'la pa~a

_ .... ',. _ . c. " . " " .

iLBediulC8Ir'FDll 8, lIilstElnda .requliE!!re aIUimIi10s!as; comproRM1lt2i,dos/as iCOtzl·SUI pmplo rp~DC:€ro de ~pmlldizatl~er que ·Cll:€Tlten CO,ril h~rl<ilm:ier:Ji:,\l~. deautorr'egulaciI0nqu8.-lies iPetr;n:i,talii IQrgiilirJiLzar su t:iemp,a, a pren de If.;de: marrjaM sig nlfi>cat!v:a e I nitJera;¢tuar rn~s a:J1l1\qs c~m pa~erQg q l,Ie 'C9rf ~rl f.1iCillirtatdor ~ara ,el1 rlquieter S.UI exp ei":~e't1!c.ii'l :d~ al~r€n~fzaj:8.

En' esta h;iilb~l'idCld, se pl!i'€·rende que los liLJIWres y fac:ilitadG:I"€;I:rdesalFro,lllen de:5trmas·b~s~cas deestutiio, Iindepem;l},ente, .• pB'r8dHectBr·h8IoiUdr1lides defiit~e·f!lte$. en los <Numflosl~ls Y Qnenti:llrias/,Ijls. en e·1 prccaso de"~)rende~' :(je'm>l:!rtet.3, auMl'1'9mSi, conok:19rf nec.es:aI1i:a. pi3.ilra un 9ptim6aprovecha!'rliento de la mo(:laHdaded.uc,ati"\lf a'blerta y a -clist<:l:ruc,r.\!I que preSel1t~l·eW.·camp.Ll's vj.~t~al

Estcahiab~lildad, que'l1'iene Ciomo' abjetivo de5~rro!II!.ilr llac..apaddad da amH'i:s~s pat'iIl :i1:0mar dedsiones 'en wanto' a ·Qomo ajprefilder .. aproveClil.arell ti!ilmpo y tl13Jba~~'r9!n e'quirp~), SEI, ·diVide :ell tresUJ:tidades1emati'cas:

() .Me recol1QZOO: "trata sollre dirno s.e~eccfbnElr y Qrgani.zJ;lr la i.h1fonn<lc(en! pa~.a lograt Un ,ap,rendizaJe sign i [ijlcatlv.o.

t> AdlJniriistro mi ti'empo.: ,identiflcil la ~mporta'l1c;ia deorgan1z.ar el ~iremj)~Y para prioli~ll~ abti-viclades 'I tef'm~rmr IBIS tareas ';!in ti~mpol.

+> Aprendo dem.anera co l:abCIJfilitiva:: p~sEinta la impQ.rta"irICi;i;li y yeif1taJas que pre pOl'x;;Lnn,al tr.a ~<:lj.81!',e rJl g rlil!po"

A co.nitri"l"u<lcilo.n:, se n1:u.iE!5Tran 'I cs rnflP~irtlii;)n1t0'.5 y' h<il)fli,da,je;~qi.:Je' us~ed d,e.~1!!lnro.Ua;raf baS1211estudio :~eT~nlbenidof de le.st1l! asi'gnra tlllra.:'

j

.• Estrn!tegir1l15 meJ;a<l.ogn iti'lfls ·Estti~s de '<lp-~endizajie (PNl) ., oE!'ieccfi61:1 de Iia li]1f@ml8Cloj,,,

• 'EstmRteg las- de apreild iZ;:JJe'

• Q"yan.iz<l:c:lon d,e 1;<1 inf.ormaGiiQ!1

• tJsaicestfa~egi'as de ac~erdo con e~ estikl [lIemeAal de i:li'l1\lmler

• Farmas de adll"lil1jsttar el t.~em~_o

~ Est"bile~er prj@,rldades • O~ga,nii:.!at acti'll.idades

• A!premHzaje e@!aberativ'0

• 'l'ffi~r:a~E1lg ~1!iS .dle aprcel\ld'iz8TIB' 9 n3 r;'Ial

AsignatUl~a: Es,tudio Independiente

p:~e"'.t.,don II Unldad. iI. JJ..II_u_fI_ld_- iI_d_.- _2_ . ....L1I._··_u_n_i_:d_.3_ci!_.3_'--"- _

'i;j;nli[d~1;f 1, P,!!:e: t:e.~o;n;a:~~

l.ll COn1:O apreiulo COllitexto

.Pmoosito del t~ma

1. 1[,.:11.. lQue~ as metac[)qn'i,cionr?'

L1L]. Metac:ognTcion enel ap:~,et"l(Hzaj>e Act~v.id:Ellcl€ I> su.geoo.as

1.~. E5~jlo$.,de.a:pli\enJdlz!iDe COl:lWxOO

p.mDd:::l~o del llema

1.:2 .. ]. !:stj'los de.aptendizf.I]E1

.1 . .2. ... 2,. Ap ro"'et::h,a:m~ento . de 103 ·estill.os de :ap r€ nl?l i:zaj·El Actiividifl'aes' suqeridas

1.3:. E!!i.tfaregias pali'~aprendel" ,Conooxto,

Pmoo3J[o del tema

1.3 ... 1.Estrateq[a~ de aorendill'aje 1."3:.2.Estreteqf~5 de am~en.dizaJ~ meril!oMst~eo, 1.3.:3: .. Estrnteg tEla de a pre,nd iZ::lje' gig nlficativo, Actii'i'ida,aes

flU;Elntesde linfotm1'!ej,on EjEH'c;f;c'id de: ut1~dad 1

Asi§l1atur:a: Est~diD Ini!lependien.te'

:2.1.. La im,p:ortan cia de .admi"lltlstrar' e.I tl!elilil,pO Contexh)'

PmposItos del terrm.

2 .. 1,,1. C6mo admi !listeo m:~ tiiel'rlDo 2". L 2" frO' g'rarfm'r ie~ tie moo i:jercith) -de Un ilaad 2:

Asi§l1atur:a: Est~diD Ini!lependien.te'

3.1.. Apn::mcilamo5, en lintl~,a Contexh)·

PmposItos del terrm.

3" L 1." IEsUahegiasd e aorerrdiizaj,ag Ii~ . .wai en espac~os virtua l.es. 3.1.2" IEstraili:egiasde aprendiizaje· gl'1llF'al en espadosi virtuales Fuentes de info rmach5;nl

IEjercido ·de Utltldad :J

Curso para Tuil!(ll'\es. yFiadlitadoJ:eS 1 Estudlo Imd~pendiellt.e·

1 .•. .1 a. ?eOIii:'I~ ap~i1dOii" .Corrl.texto,

iSe'ha· p;reguntado par 'Clue al'ounos de sus .ah.llTtmQ~/a·5. 'W!if~nden:m ii'S g'ue otll'OS?

'C.omor,esultado desrduas in.v,e:5t~gacioTtes;. sene IleW;i:(ha. UIJ'<l,',respuestsl a lili'pr£!g.ulnta c,~tef.ljoOl::: MY' 'Sesllioe que los' all,llmnQs:li'l£tlu~ ,ti~ir:J:e/Ji m!~oT~~rs re~'ultM(}s _e}l un .cor.,:t'~G,,:eq,~'c-.ati!l!:O· soh aq.uell~iSl q!,lEi ccinoGenl y cqmprenideh sus pr.oce:ooS'·Ollg,n~til"'os; es 'det:~1tr a qtiellle~.iql!l:e CCiArm:lan SILlS precasos de, <rp,-emdizaj"e porq![J;e:se a,Hlcuenta de 10 -qI;Je 'h'1K,en::. lL'ii.g".;:l!n'captir,Sl:!? metas.i;fe apre:riIdf!;ca}e, a(femais de'iax,aminar litJ'sabier1oiS y::e;lifrc:-Ylta:(jes.qu~. ihap t¢;nitl¢ dUliant,e larealiflOlcT6H ·delas mJ:s:mas ... Como :podemol> ver,Mu alitJmntils/,a,s' consclentes de 10 -que'sabenIY 'como I01lipr.endiietolil, ,a:esto: ~ie lie'iilarn;:lT n'let~(.p~'-liIiCii'on.

Curso para Tuil!(ll'\es. yFiadlitadoJ:eS 1 Estudlo Imd~pendiellt.e·

1 ... .1 a. ?'&Olii'11) apl'f!i1do?

PI';OpO;siit:O!s· del tiellila

AI 1ilitHllj~<lr ~!.e%~I:J;cU.:fde~ tE'!ma, el tutor:o ·f.a9~litadQrpdd~a d!ist~l'lg!!Jlr:

~: t:qmo ~iiillwE! .e[ ,~otl;Q:¢imient~ mletarogll~tivq) err ei a p.t'€'r1itHz"je"

i) QUIS Y cuailles sOI'klas t!a.oiHdades m.eta,cogni(t1I'v~;5,.

Curs!) pal'", Tuoores 'I F~dlitadD,res I E.s:bJdl0 I'Acilependienk

;$eg:C!n BrJ,ln!rH" (1 Q!66"}, :elj ;:l:PrerJ.fiizaije )~S ,~I ~rp!i:e:;;o chi feord,en:ai" '.() tr<:rnsfO'rmiEl,rl!Qs c!atoside ·mod!;!. qu ep~rm'~te 'inna,s ~ ;8 II~' de .eUos; -es decir, hEilC:ja tl!ria Qomprension. Las ha:billidisrdes de !'len sa mietlto's:mr~as 'que I~ os .a IiJXli.1 f<l!n 'eTlest'a· accio,n. ~ ~O' .tdirh.@ :d e;::<!r~o~lo <e;::a$ h;aibilii~ad€$?" lcamo. !H~' sHJ e a fJrenr;tid.o;1IE!xfste !uriag:ran dij'e~flc:i.c! ·8'flitre poseer

1[lf;oi'fl1i ad61'l y ssr GEl paz df!. ~eced~r 81 e III~ CiUamlo· se requ ~era~ ·el'ltrn I':ene·r Un11l1 hcaib iIIida eLy s<lber, CLl~:n do apllca rli~; E1ntre. m§jo~.rel mesg~t8rlo,''i=r:lalg tll1~ t~:t):lOli en .p:~Il1t):!CuTar 'Y;/:GiOlrf')?e: Cl.lenria .. qe '10 qUe 'seha hElch.o.: EC~e[:o [liOp21f t?l.1es· ·dif€rencf<Js hallevado all eonoo",to .de "metacogt1lki'i.6il'~·01 m~s espedliic,amen~'e! conocimieit1lt-o, experJ,e~cl<is. 'Y. ·h.al;iiljr;l~des. metaGo:gn;n,ti(Milhs,

Jehn Flarveill ~:199.3}diel'i,n'e· rmetOlcOogni,don 'como·el (mnroa1miiente quetenem.:ls1lC€r£<ld.e losprocesos 'I' pnJductiG5- >eog'rJoltivps<. Es:tledi ~ '!J!S e.l ;1':0 noptrnterltb Bce;.er.ti:! j:l€:l :cpl1oC:.lmnel'1.tto y ~ e~ sa'helr ~n!;Jluy(erii:kr'elc~ni qti1m'iento. 'de ,[a:s' 1(';a.~ac'id.llides Y 'limTtaciQ;n,es de <liOspl'O.cesos de:1 'peMam.iento :f'i,umiElnre,.

Las l1labilid~:th~s met'iJCG'griUivi:ls ~uE;liE!:en QonSI~€!I'.<l·r.se:l1r~bl[jdadl;e.s QU . .;! pemnit'ell.aprrender; u"ar y con1tr9lail" es,os

.cQn Qcil~iet'li~os. '6a!S' ~haib:i~i~ iFl:~.e$ m etaco.g [li.i:il:l"ls De~m~ten planinc:at it re\ii . .tlla r 'Ell tlsa. efruivo die nusstros prop.ios '.re'm.JF,s8S ~og ill i~iV05 .. ~~ {led!;, :esj:ds lila'b~i.~E"die:s pe{ftfHterif di~ig;i r:, T~MitQr;,ea., 'e"v;l,lm:w y ':mQ ~ifiC-<l r';@I a'prB't1'dl,zilI))l '''I el ·pel'1s:ami,entoe.

1\'1 mfo:m:cl. .f~)avel'l af;j~ma l:!1[!ti):<l1 t:ene:r .Co~:d;enda 50tm~. i)a~S' ac~idadie~ ~l'0gl'l.mva~ estamo$l. ~rener.arid'b ~.pe!"f.~ric::r,EI!S' ITtetac.ogriitiWls, "que;. SOjA ·e>qgerie:n!o.ias<itl:nsd'emtes ·e.ri,f';clGad;:l:s snr ,aiI9(j~nf cspecto d'e: nuestre prolP'i'e: ;rend'~inlB!ltfr ,j':.bg,tl'iti'li9,:cQrnci lt~ua.ndQ ·s_~;nUii:'hc;i.s'" Jicl!!e liar :mel'a Q~ a:pr:eoo'irll~joe .~ dJfric'~I, q,Oo§i l1i~ ~e puede" :llilcaflz8lr ,0. .cti@lndo S,e' ,organiza !JI1:1l.8ioti'll',ldad: de apr.end~za}e,dle acuerdo consu g~aclode· difilou~tadl.

1.1. "Comor'ilprend,d?

1.1.2'., Mletacognic:io'n en el aprem:iizilje

Uin rendlmi.ento'CoghltiYO [l6's~ /0'1r,J PQrEl'dortiin~9 de la infO rmaG,pii nr" srno. porqll!l,qued)Ol.'':;l'arro -Ciimo~y-~ua,iJdo ap!lcar ese"OJl'lOclmi,ento de- acuerdo '01 contexte educatlvo, Es:ded,;al conccer e'i I'i:mciona,ml,ento de-crerto proeese rW~llltiVo, t€,r1emos"c{mi':iencia ,di2'cQmo ,apr~.I'lderhos: Pof 'ejem,plo;, "uandQ aplTicilmG~ t-etnrtas.',c;M c,ump,ft>nsion leetnra para -detectar las rdeas prtnetpales de: un texto, "I conecrmtento n:rewcognit:ivo es ,ell aj.lloc~lnfe-n:to, declarative sabre qtu1i sabernos y o;:omo 11~9fui1os a sa,Mr]o, la tiatlilitlarJ mijtac-lJgl1Riyil es IEl a!:dQilde,e.se·,w,tip~i:mt~llto\

, i.-Que~ 'Se acerc~ del

lema?

lQ'-I<I:i ,estirategias pl!leden :ayuda:rnos a reconoc:er los mecan:ismos par los que cOlIIseguimos aprender de manera sign-ificati'lioil?

,SI' i?lrlodemus,ellkQceso,-m';di~nl::e ¢J,cual a,[l'r.i2;n:l'ie:mos, ,~-$ pl'l,rqll!",PUSe€,rnos la_s'~'strategias 'm."'t~ccignUL\las [l'lr;3 e!t0:

Brow," il9781 propon€ fills sigta:ientes ·est",ategia.s para generar' Ill'metacog,nid6n:

+> Pfllntricar

f> Pr€gurJtilr

eo Atltb:administrar pruebes

+> centrotar IEl propta e~ecu~r6n

t(:)nestas acclones pcdemes €je:rcitar naestras Il:a,b:illdades depensarmenro e ,i<lentil-iear lo quessbemes 'I las ,dist)l1tilS ~(JNn~, qe tener accesc-a e~e 'corwcl,r:i1ientQ. !?lguierdQ <l BrQwrn" sii'u!la p~rsmia no Icgrn :rilantenel.unaq:nd!l~ es pcrquedesconoce 'BJ valo,-,de la misma, pues am .astra puece que rnejore su r:en'iiimiento. ,[)ebJdo <lr allo, no,S'610.se cI~be 'Emsen,ar ccmohacer atgo, sTn,o tllmbi,.al]l cI.estaa6t eJ valO'r- de', nacerto,

III metacognict6n .es el "p.uen~e~ q:u.e perrrl'i1i;ra' al alumno "Dntrola1e' SUS prccesos de- ~p"elJldiiil.Je, pues apre-naera a 'pianiric<'!:r y superv!Sllr el proceso intelectua,l, !lIj;ema5d~ evaluar los t"iIO-5l1:!tadoSj Jogran:d'O <lsi !a: autor.reljllladQ:ri ,deJ aph:l'ndi'~aje, ,"slio pm'mi~ira. t,or-m~:r' alUmIl.Os/as ilut6nomo<; e indH-Petld'Lel1te!?

Curs!) pal'", Tuoores 'I F~dlitadD,res I E.s:bJdl0 I'Acilependienk

1.1.2" M,etacognlcio'n en el' apren"dizla~e· .P.I::,ti .... ~d!aldes stJ ge,t:1"(1a$

Une de:'lo:s.prriiflC!piesbasl,[GSPa.ra, p.ropiciar e'~ d'eS'i'lrro~I~) de hab~l~rdad.es met8Gog,n~ti\la,s .. e,5·'rentrait ila. enSenB,t1l2..'a,en el a 11,:1 m hefa,,!:;1 'ria pell c:01mp' f61dllitado_t :d:el ttm9cirflieti to :es 'fru (hJarm,:i;n,tal t,ro r.q l:I,epro:ptcfi<l ilc,t~vid;a;des qlU!e' f4ri'lelUitari, la '(l;Cim~niGalc:i6n entre les a Illlm~C1sJas: all real iza'lip.r€:9{Jln~a$- 0 rareia'S q!IJe 'Pro~jJq 1!J'e1'l" 1"eI!1eX'l;6i'1.:Y '1£!:f~t1le,rar een-esto du d'as, QPinimies,(;r[tieag.·YPtElgunt-a~ ll~rqEII'~e'~lk(s mismcs, tE!Ldi:l:;;,e.'~a. en ~p;r-¢Qdera !liti:fiZflrlair:e~p'IJ:e?ta de !19.5 iaIUml1os/~;s.

lOu.:! I .. d$ j.a~. q os; sit)J.atione:s Queis.e; p~setifa n, <l t:on!5i mjFalciOI~~onid'etl~' .~i!!s.con d rdo,ne's :tll:l;8 Dro;p-ieia r;,~ riel desar,r~!fb: de; hat.flJ clades die;: pens.a rui,Eln:tml

i .

. ;.

I!I Fa(!;illittador p:1,~i'1t€a una t"<lI'€I1l·: Elab~rar un etlcSaY~in;rftj,CQ s.oitJre ei ,e;studi@' d~ uln ease, ·§Ie.stiii se:9'"ro ~e q~e aisi gen'e~~ra .i1Ip(el1~Hzaje !l'i.griificatfYo' y fJroj1icianii I:a reftexi01'l, G:!lando se'da cuents de ~!Je l:os1l,lumMs/as H@' 'C~tl'Ipleri '[@Iri las e~;I'l.eGt.ati,..as, liDS ayuda gui'~lrr1!J.o!~Ii; hali'ij,j1j ~a rsspu€sta, E.I 'f,a-.,i·l~riiNjoir sa (;onside"t:a bHl! o]'ran m.@tuva6l.or;. t')1'J,eg aJ "etr.o-aUm~;m!?8r a sus cal:umniisj.as se eli<p~a !lie ~<l s.uQulel'l~e rMI'lera: "Bien","Mal F:iecho, e-~t'ti!le miisgan:as"',. '"!:s,taseql:J1i\locadtl POl' e5l::'as rm:oli!"es", "Trata! de' tenEl'r mas -G:0he"enG~a en tusidaas", ·"l.o hictst.i! m'LlY bten.", "te'estiis q~eodqlRdO(i;o~",

~. , .

~I I"<lcillit:adot" p,r,BlI!lt13a q(l€' e~)ilOY'1gjan. 'el!! "un '~m:ol ,aq:u-el!le'-'q ue-en:te rlJ~eron de:1

Je;~.Q-!f,'HiaJ:l '~e~).6't-'t:bm~r.1&!i9S.' &e' ~ett"%_llt81~'Qu'e Cl~i;J .. U't1(r.s ~allt!mln~l.ail, ... f.e1j\

., ,.' .. ~ -, • ... W . ;J .•

~i%!Irti"@ia r;. M.an escrito OOIS<lS cq<Il.e'·'i! II part'e1cer li'(O tie">le.n ,5e nljil'ilo ty tonil<l es~tes

(~is. pu~m.;··$~9~e'~l<Itil;Q",,~' p.:a:f:T~. a p1ii.:;8!~~~r0.:.<;!.nm~ri_far~1 grup9: .... se?igOCp~.·:s"?:t

.. ;. . . .. _.. . ..-:. ':_.' . .:-:.-.,._:, ..

~&c6mQ Ilegamn. .res.H;:oncIILJ:sio r!i7 ,. iitj&e: pod'tfamosjh !leer'? i .~qlllepasaria si,,;?"

'.,- . . .. -4/.'-1/-

~I

De las dos sjtuaciianes que sa presentan, "cUBI 'c:ol1tien.e las condiciones que propici18ltlan el desarrollo de habilidades meta:cognitivas de pensamiento?

1,El, ;segutli;~a' sftt..l<l,c;:.r6.~ es:.t~. :0iio::rnta1d<i ,a :tt"fiP ici'il r' ttni ~nc!~le~~e, pru:Pi91"9 ;pal$ ~BS; 1h-a~mdll:de.~ .de·~~0!ilIU n;;icaci:ow¥ Vi;:! iismn ter:1E"o -. Li,!

inti=" 1'iflp.~r6hi ¢;ril:!e 'I?salumrio~ja~ "fo). F!Y Lldihp a;~~ehd~~·.B J;nudtf:i!;:<l'( ~'pei:l~amiert.t{i'de IP~ Ue'fn8S, 'i(. il!.;Laia r- e~ p~;Opj~,tffa~ifitadot" ,il:1 i1~ ,er:rJi~ir un j{lliaF.e ~e vpier (ppmi?,'~lIliJ~riQ~i~' ":m~tqJ'J.reaJiz~: in'$]l,ll'lit,a$. pAIi<l"in,~agaivp;r que;i!l~gii a';~~;!!'\;Qh~IJJsi~IRl el·.alt!m:n),ii'~ .eieao,d6 il sl .t..I ii. ~rfrMerite\:J~+·~£ipetd.1{ 1 (bertii~:h)<ira' ql]$ :~i .a:l~m rib ~;~~p~e~p)rJ,~t'9s!~I$rnk'ifitq:s: s~l~ I,Jn;'t@:i:Jt¢i~Q: litQ~'i(Jci !iar-<l '(lrealt' ~1l'bilkloid es d,ejleDS~ltiJ \ erito ..

Cu'r.so l'Iara1\.ttores,'i 'f.;ac;Jlltadot'es! Estudio Independielllte

I ..I!o,:j,

Contexto'

cJJh, rniiH:Jrlido, un1'llirnagen,. unsrcme, aG1lS.o ul'm s:ensa:cHJ~Iil?· loa a,s i!ras I"el"SQ'l1as sq.rnos.d1i·i':er.entes,; 110 sOlo 'en n'LJ,estl<ll' fQrmaC;le ves~.i'r, J!enS}~'!<:J 'sen!])',. sino t'amiOt~n en fll!Jestra forma daaprenC;leiry'~bdjf1car1i[lfQrm<i.ci6n.,

De aIG.I#:wda con la Prnq:ramaGio,'n fl!e'UJroH!1q(jl~tical {PNll. apl'endemosese!;)cialmente a !:ra\l,g~nj,e ·Ios sent~[j()s y,de fOirma lilat~IFta,!" ha q:~m;05 :taso a E1Q uel ~us1lf5:P'ed,o~ elaJ: mlJrn:tQ Jl.ue nqs i:h!1i:ereS"l!ti 'jj'<$ I~~ mism~ forma quei!# no ri31mOS aq uetlos ql!JfH7JO. En este sBintldo,. eilcan a!1 per.o.eptua& (p, eJ, €II) ojo;, e I ,oidO 0' e! ,,;;uerpe· en g.ene:mJI) ,con eJ que

apren demos<~,e;('relel,iant€,'RJ1lra det~NTli mar el res~ltad;oq.ue te:nd ra }l nia ~eI"%'Gl1ia, 'aprend i'zi:;!je efffine~! ('(~'tlra~ife'ro;. 1~8! m,syaria de, .~QS:Qt"us .1lfUfza estes ~a,na lies. en (orm,cl desi';llua If !p.re~i'ri 00<:10' lillO,S Jtmis. q l!Je'·otros. Esto d a a rtgen a te claJS.il1N::acion de r,osJist~o? die JI~te~'di~'.'!Jl'!:: yfsljiO!I,'.'litJiclltIVu 'if I<:lnestes;~co.

Seg[in 'Keene, los estJlllmn:!e avrencli1!a]~''Sen los t"asges ',ceglifitlvos,.. ,aff'ectillos Y IflSio,I!6SJ'itXlS que sirven ecme il'ldlcadores, r:e1,ilreNBfm€'nlte -~:t(b!'i!'s, tJE!'_lCiimb,:':lcOse'sh:rd:i:antes pery:iliel') inte~accj,onle;S' 'I res~Q,nd,en :ai. si:J;!; ambneribas: de' alj:i,r.e:ndlz!'!je, liJ'nO' de ~es il:sped:os, egenc~ales d,e los estl'los de '·ap.rell:dizaje !li'S la manera ',en que retibimes: lEI inf,()rma,(;i~,~ "8, tIil8V'es' die I'IUEi:s:tJ~5 5~)'Itidos,Se p:llle,d,~ 'i'Le:cir ,que, ~~ dist!r:ig:u~r,~L .:a;hal ~e.rce'~tllill. ~ue precjQmin~i 9,'f{no~otr.;si' ,po:c!eit;nQi5 raeonecer ,nuestro ,€stJUe de aprrendiz~je j1Iues sabames (')~mo ~{kILlidFJioS COn may,Qt'i'acHidad ItlIi!nfor'maci6n., All id:elit~fi:ca,re.l e~~~b; pr~domrnante, se ti(:!l)Ie~ llill c,~P\lddad,ae "ldaptj:Jrlqi,a1 mate~rL'ijl ,1i~U:ctltiV:9Y afhSElg!JlJr yn ~acptefll1li!lmje si9A ilficatiM{i,.

CUII'SG pari!! Tutores)' fadlitadore5/ Eshldio I:milepe:ndi.ente

Ar: ij~aii.zar .~( ¢Stud:no delfuma,. ellutp'i" p i"actHt<lcloi"'podrii! dfs.tiiJguir 1:0",. eSt~lo:s: xle· 'aprSnd ~ale 'preclotni nantes pa rill ad,qll i'nw '~nfiGrrq2icion;. ~8rtie'nlc]d·' cle- tire's esbl!ls:

~ AUJdiiNVo

Cu'r.so l'Iara1\.ttores,'i 'f.;ac;Jlltadot'es! Estudio Independielllte

I ..I!o,:j,

,+> I&stllo vls'l.la I

LilI;capa6t'd>l(J; de ab~rracg6ri es.t@,oili~ect-ameiif-e,r~l<ldtmada cen ta ooJ:l1f9id,ad llisifl'il. Esto:e,!glica' j:i'(}r que eij I~L'9~i;lr'i mayoria de' bs a,ltumnesjas'de nivel supenl.ory, pOIi' endelas-academ:lcos, pr:edcmine'ell eamlj ~)'eroe:ptu.alll ¥,isua:ll. Ctli3:ndo so m'os; visiJ~1,e-s !sl1emOiS ,f;WE;lreloo:nc.iaF j:fqli" e I. m'i,ltelriEII, ~scrl tCi,c:elque. fi'lv()~r~:e 11~1 lettlJjp., 'Sd1bre,~sQLicha:r., y to'~:a rr-:,

,eJiem plo : ,ct.mndo -elnll~ lJ na GOOllfce"·e,"c~<:l 'CoOn tetmproyecl:or sa p,r.efiere lee'" los -res'Uniterile'S gura;o las d iaposlt]vas qlJre seguilt lae,xpTtcacio n () ra I.

+> IEst,ilo aiuditiV'o

QUliein:" t~ene mas des<llirp'll-e.po e5t~ canal tll1!rceIRttl~J ,atp:t:€nd~pi:e;f~~~ntJe_mlmte: ,~Q[I;cfil.~:flijo e'l r'rla~&ii!11 eQucatfM9" 'S9n p_em®n-as que -prefi·eren .eseuehar ,expliC'flCie'lnes en veLd!'! leer.!!lS,. AJ)recla:nlas ,c.onfel'enl€:'u'as, :mesas'redQndaSi, :djs,O:~Sci¢,nes,g~ia.das y~eb~t€s ·or-a(es. PSlra apr'Qplarse' fie I~ inl'[l-!':riltlci6t\., tiener'iq~e· ~ec.ii;llnla qe maner-a se:c.tJe.11da~. 'Ii erdlena:da.

A'ql,l€lltdS 't;jue '"o·n ik;tne'St~jcDs ElJP'renu::l~n p:r,efere'nt-e~e;nt~.a:1 intet;act\\l'afffp~tal"r1jent€):!,Oni~~t mat\iri~l Jeduc,at1).<o, es j:le1:iir'; aprendenhaeientloJr, p.li.les,tIE!lild€rI 1) recQrdar meJor 10 queft'Ja,cen qJ>J,e 10. qlJle yen (J< ie50UChBIl.G,U:siEan ~eL.ar.mar..o' m.anrp,'i,Jlr,aIrQ~j,¥!~cs. Se co ITside,~ q,ue en I'os, kin:esl!;is:i;cqs. ,eili a;pren.diza:Je es ma-s ~1.et1t6.

CUII'SG pari!! Tutores)' fadlitadore5/ Eshldio I:milepe:ndi.ente

.1 .•. :2.:" 'E;o;filo,s d~ apl'en,diz'~je.

1,.·2.2 •. :A.pl'C!vec;.hamiento de los estilo5 deapre:ndlz;aje.

!;:ada estllo deOlprEm"Cllaje rnarsa I:~ pref~:u,eR12.i\il ;p6t Urn d.et:eftnil'1<1dQ G<;Illal p,:n"(:ept"i;I'~" n1osU,exclusiViu!ld, Erntre: Ips. di,fe r·entes ,estiioS' de a.puendll'aJe: rca.:se puade co ns'i.d em r- .que u nos: SOla nI-5lJP;e,~O r€S 0" ~nrer[o res, ;pem se pued:e !1e~erm~nar ciJa-les son rM\s oon'1,el)05: ~Ncif!'!"te~ p~ra ~a~re;nid€ir en -~i:~e!'rentBsG.onteit~sedl.Jcativo~, rEI uisod~ [QS j'1-€rs G3 n:1ltlles perce:ptual'e:s' puede ser n::fm::z:a:do.QGIiI. la priict!ica, E~n' estg: &eliltidO, ·at ~ dea Ii' del aprendiz:aje es ,el u SOl ,eilG.i erite de los trtis'c:an~fes y 11.\1 G'aPi~I~1:dad de a~;;l"ptaif,eJ.estlTo pir6PioJ),o,Mt;i:minante.:a la :s\~wCiiQIl'edut:;;ltiva'y l;lbomt

Para! seber m~s, Ulllst:nlta:. htt@:/Mww,esfratedtsS!)nl .. mm!'

Curso para Tuil!(ll'\es. yFiadlitadoJ:eS 1 Estudlo Imd~pendiellt.e·

1 ... 2. E'stH:os· d.e :a:pl'eJu:lmZiaje -, A.e·UV:i:dacl,es :stlgel'ldas.

A q(lI1~i.nu"id6nr "~Blirzara.dlJ$·tld:'i".lrd~d~s,·qHe.lepe6mjtk!ilni\clentijj~rsu iesljj[fodEl <ilJ?rend:i~rJrje '1~lde s.u.s:'a<l[tumiicas/at;, Pan! en@.r Simlf las linstfucCl0nes.

t) Im;~rim:a 61 cile'~6naIiJro [ilIentilFici<fr s!J esHlo die ap~emJitarj.e .pred6mjrl<lflrte, ahf:s.ilcant!ra.ra lEi T~bla' qe· :evElI.uraJoiIQ'n del r!"sultalOios.,

~ Reance ,el si\JJj:~!;!n~~e'ej!;!rcrcio .P<! ra re(o~r;:Zar el terna ... Pa[;'ai ella, aitJra J.a p.agina .Asi gnatu Has y reslJ;e[v,a e 1 dur~s.ti6!lair:i'o

L;1.'L E;strlol!i dia ap;rehd~z;aje, . .

Curso para Tuil!(ll'\es, yFiadlitadoJ:eS 1 Estudlo Imd~pendiellt.e'

Laill'fbrmaCion"Qu,e ,s;el:ecbj6tilamcs -diE! aW,eri1o etrn n!J,estrQ.· 'esmo die: a'prf!lndizaj'e~ ''1a''1>e<l visl1iEI:l, <wdit1'Vo'o ~ines~f!:stcod,ebEr,(rl~gilniz<)lr~¢1 Y rel~c;:i_Qn§l~ pam i.lev-arca ql;M'- Cine a:ll',endizaJe;,

Pe:r-meirjlodei .conc;rcl.mie'&ItQ estli-atl'lgl¢, ~<5de~~t· p)j;_u m,~~iO: de la lap.! i caden ,de ·e~tl"a~e'\l:Las de apnmdiz:a,j'e,_ -que soa prQ.J!:e.;Hmifei1l'tas (GonJu:nt-cfde p:<j~tos,. pperalti)no:s:i{habITliq1i!des.) ,Q,1:J18, una pe rsona, empll:em. en fo~rna: a;)nscf:er:iieT oontfeia'i:la ,e'

i n tenctc~m,1J11 cQ,mQ i!l,?t~'" n1€'[111!QS _ f'i~)i!i:bles: ~ri'l ;'! pi-end er sigil1mcatRvament.e 'I s0lue.immr p~0blemas.,

~nse ili~tidQlto ~ ap'li''Elhder. !E"sfu pa)N,cre!fa 'Ser redu'n,o;an,te II Sfn ~m:halrgo, s~: P [Jede I r,ogra r ay uda nd:o, a'l_ atlmi"nol'a :1l :eje1t"icitar:s'i!J cenodrmento.6§troHlgfcQ. Ifl m-dlitaa;er a;~b,era erf!i'~nar il:as' €strM€\;j!HS ~xPllfQt:l:a Y C(Jir;;tiin:llI<lmeTltej Apmn,de'r a :e-m:pl)emf,ell cQno,cimnan"to -estlFlti:~g fl~p :tomatiempo,~1 m(smo t;jiem;pc{ Q I!l~ :tOnl)~ [~0nllfa,rell dino dm~enil!:o.

~AI reCOHocer _el- -a[llIffiIl'Oj:c.'-SIlI estHQ de 'a:prern;d!Z<lje pr€fGiominant:e y_ a~iiaar e~l, ooll()<cimienoo ,eStIi'1aiteg;(to, podra~ con I'a p rac::ttca r 51 !Jl~.rre~llIj~:r s;u_,apreildfLilJe ~-

Curso para Tuil!(ll'\es. yFiadlitadoJ:eS 1 Estudlo Imd~pendiellt.e·

AI nln:alizar eli \:js.hll.clip def ~em;jJ,eJ·liu:l:olrb F<.!dl!itooQr PQdca ·diq~inguEr; la Ii;la:s;~j\ica,doo de las es,tlr:.att!gias de ~plreltlgji,zpje de .. a;c;uerdo COIK

Curs!) pal'", Tuoores 'I F~dlitadD,res I E.s:bJdl0 I'Acilependienk

1,3.1., IEstrategias de apr,e.nd]iza:je

DEl -. aqre~Me OP~l. :e~ pHj~SO ro;Q:l'lftiVo' 'CilUI,e Sf! ffa'\l'd"re~e,. .'cliBsmcarem;o·~ lEl~ esttateQi~$.· Y fn et;\i s a I.D.g~a r. Se ·dilJ'l!~i:r,a Cl \,!:n ,est~)lrt13gias: ~€ap'~e.Qijji:.:aj:e m:erw'J,ri5:'tio.o '''I e'str:ategjas (je<'lID.r~~1!1ii<lilj:e s:tg.nIfi(l!liti\.r:G;"

Es1;rattegi"as. de,: "rp:rendiZaije signilkatiYg.

1:.0$ mlJ!;'}mifu~:t'O$", de: pleN18 ,efl eljl.N~go de.ajef!iffl"Z represef/wr).IiJ es.tr.:atfJJ}ia (JlJfh'i1pJk;a ie! opofllel1:1!e~PfJ~ Iq"{l~i"$U1!fjje.tillrx giHlai" iJlju~~?

Curs!) pal'", Tuoores 'I F~dlitadD,res I E.s:bJdl0 I'Acilependienk

tas egtrat~illl.s pi;llm esle t:i.p'6.~e' c\l!pre:t1Jdiz'aj!:l-se :1~am1;inde .. mGl/'Culaei6h de·ta itifGrtnaddri .y SCln t:;O'rlsi.geratllas COXlliO Ui1l(l prlmeras. qUIe ultillizi3il'l Ilos.;ail.lmn,osfas. ~ta:s estrate-giBs .s~ponen un pracss.amie"'to saperfiicial' y s,e'sllel:en: utfii'",a.r- pa~a: r:e:t:ord;SSr fl!l1 i n~rm.<ld6n" ,!La €Si[Ii1I€e gjl:l b~si,da pahl. ·~5t~p;~PGeSQ,·;C"pg.h:irtiMo ~~. eJ trE!iPilSQ~' Q;lle' c6l['~iste' fln ~ep,~Nr I!a

inf;Qi'l'l1I ad61'l' qwe· se :h ad tr apre nde r 't::u,antas \feces sas neC:€;ffil r.ioJc pa fa q U!e 1IIIe~!uje 'a Ila· memetia de. la 1'90 p<lazo.

Redre;ulade;r1 de <iI\e ia tn'l'ol'maclim

~ ro.aslii'lJca ~:. 'Pl:;lne'r {ie N~ieve un r.:lS~{j· 0' U f:lIa' cua'i1dad

~ top;iar:- Tumar :10 ,que' .dioe ,otro'en Uir:l· d.isrurso

Curs!) pal'", Tuoores 'I F~dlitadD,res I E.s:bJdl0 I'Acilependienk

e E5:tra,tegiars de eI1aboradol1l:: integruny reladonan la [lil:Je'iial 'it:lfo~rnaCi-6hcQn 'i:os'cOf,1'(lIcimlento5' 'Pte\l~:os"JE:'os&a y 'r;iarefa, 19~3 eii Dfa:Z·B,ar~iga, y Herr;~ln.(;N"z,:, 2.002,p.,. ,239),

t) Estrategia;s d~,;q,rg~nliZca~jiil'M per.miiren !i.ac€r: Urli3 ~~eOrg®il'i:ill:i3Gif6!i de,ita j;rlfo,maci6r'1 Clll€f: M rl~ apte!(1,de'rse,:

~~"lmp+Q:: ""I tl;l'rminar"de' lI!e~iI un textQ reanz~mos urf re!!,~m~erl,para Wla.:;:er ~}1i~, vel',sig,_n prevEl del~tmtel[l;i90'Y a:f:~ ayut'Jaro@:ii'a co:mprel'lder mejor 'eL:te rna, m'lf,at:r!2:andQ, .~os co:rt!J:€pOO.sreil,e'iJantes, so,ore t(l'(,loc:u<l IlQ'0 la il'!forma€lol1. "as·

~l'ece.i>amre;t'i;t{) .sYJ1l;pl.e

~ ul.- ....... " _',' .

.,'Rc'ialb:ral·CJ.~

,~ - -' ~ ..

~ 'Wtfmas

o',j mag-en eS"'t'l'u,(nliiiles

• ~1llraf;';~~' "

"""""'::::::.....,

• El:at'iora'oirilr.t Ge

i!ti ~rerlciai5

• Re6~umilr

• Ana~gfas

• EIBt'iorcKiel1l OOrcl6E:li)tuaf

J~l'arql:Jt~-aci61l y ¢rgal'lJiz:aciihl,de la tl'lf0rmaaien

• Riede£> sema ntn~as

• M:ap~s t';tHlceptUJafs$ •. Usa de esj:·rLlct.u,r-as

'te')([LI.a(e.::;

Curs!) pal'", Tuoores 'I F~dlitadD,res I E.s:bJdl0 I'Acilependienk

f> Ri!ll1;"iS~ 19u)llldad'cemp'ieta, 0 :pl;!r(i<!'1 entre jlos' .sof)ido"s; clej db'S' Q m[itis p'a;i,<!'br",:s Eq}l;l.ftir):te fa,Ol~mai 5~lab"a il,Cer'ltL,mdOl,

e Usa, de c'ategorfas:: Gal!ila W1El de;I,Qs gm~os'lb~S[eo5 en les q,l:Je'ip!tlede lincllii,se·o,·dasi.fica:rse· tod"G c6'rfl:Q~!m.fe'[1!tril'"

*> R:,ede:s!iielillantica's 'J m<llpil5 iJiOlilipepw~al~s: l?.e;pte~,~n~~'Qiiln!9r§j1f~G<!c!e iE'lsquema51;je ,c;:onoctfmJento (tndicarl' c::oIlT:e-ptos, ;prop'o5iC~oneg· ye_"",pJic8CIG,rieto)i

f) Uso, lie 'esbc!ci!dUl ras ,textu'ale:s:. ,o;rg"'I~I!lac~~:j;nle5, n-et6licas de ula d ij~(;lll'S'p oraW 'I' ~scrit()" glJ~ rofl uye.en ,SU. eo mp~erls:i)on,' 'If I'€cuer.do;,

1,,3. E5t1i'ateg~as:'par~a ap:render Ac,tl"'i!lad~s sU!:JtE!'cddas

A colJitlFI'll!Jatlo!i'l, '~eailrte Ii'll::; s~gjJi~.n;t~~r al;tivid:ades. que :Ie permiitir.~rrf refnrzar To a,p~·el1!d.id;o. PBI'8l el,llO; vaYili'l1 la :pag,ilnfi:l .Asrqn<lt~ r.as~y r€s~e:lv2l1. el. riu'ec&ilorJ,a1rio .1 .. J;3. 'Esfr~ teg·~~s dEi' aiP ~mjil:ij':ajB .!;l'fi!iGt:I¥Q.

Curso para Tuil!(ll'\es. yFiadlitadoJ:eS 1 Estudlo Imd~pendiellt.e·

1 .. 1 .. i..Como aprrendo;?

st~,ss~r;; .i(~. Hewr¢~·EJi,p:. y tfr;;),nc;;ib'i:a ,. 'V. Piic,plo.gla de' laEdil1f?il~~rf;(!,G:hiile: Aif~Q'm€:9\1l,·2a~Clid6n, ;40:(]2C, 1 ,2. E5tillo~ dl'!) ,a.plrendizjlje

F~lamalft, lit, AfH'e/l(lfzEJje/cnl1' fjrjrie'l". M;eX:lio~: fi.:1f:§'-raw~!·{m, z<l lE'cdk;i6in,l, 2004. 1.:3. E5,tr:ateg:l~s. para aprender