Está en la página 1de 2

IES ROSAIS 2 DEPARTAMENTO DE BIOLOXA E XEOLOXA Traballo tema 2 NOME:__________________________________________ Nota: Contesta as seg !ntes " est!#ns: $% Anal!

&a as a'orta"!#ns (e Lamar") e os se s 'r!n"!'a!s erros% 2. Des"r!be os 'r!n"!'!os b*s!"os (o Dar+!n!smo% E,'l!"a as s-as l!m!ta"!#ns e as a'orta"!#ns (a teor.a s!nt/t!"a%

0% Entra na '*,!na +eb: 1tt':22+++%elm n(o%es2es'e"!ales223342322"!en"!a2(ar+!n2 e res'on(e as seg !ntes " est!#ns:

Elabora n bre5e res mo (a s-a b!ogra6.a Entra no a'arta(o La evolucin: historia de la vida e 5!s!ona o se "ont!(o% 7 e "o sas te "1aman a aten"!#n8

9!s!ona o 5.(eo (e La teora darwinista e res'on(e: : e a'orta a teor.a (e Dar+!n8 : e 5anta,e e5ol t!5a re'resentan as m ta"!#ns8

Entra nos a'arta(os Del agua a la tierra; De la tierra al aire; La evolucin del hombre% 7 / "on"l s!#ns 'o(es sa"ar8 La importancia de Darwin: 9!s!ona os 5.(eos nos : e 6alan os "!ent.6!"os e e,'ertos sobre a !m'ortan"!a (e Dar+!n% A "ont!n a"!#n res'on(e t! a mesma 'reg nta : e 6an eles: "omo (e6!n!r.as a !m'ortan"!a (e Dar+!n na 1!stor!a (a "!en"!a8

<% En mera e 6a! n res mo (as 'robas (a e5ol "!#n% =% No ser 1 mano; as moas (o s!so son ns #rganos 5est!,!a!s% 7 e t!'o (e 'roba (a e5ol "!#n re'resentan8 >% Cres : e os 6!llos ( n ten!sta (estro na"er*n "on m*!s 6or&a no bra&o (ere!to8 7 e a"onte"er.a no "aso (os 6!llos ( n 1emo6.l!"o8

?% Os (eb ,os re'resentan o es: eleto ( n antro'omor6o e ( n 1 mano% S!nala as (!6eren&as : e ato'as entre eles%

@% A"t!5!(a(es (o l!bro (e te,to (a '*,% <$: e,er"!"!o 2= e,er"!"!o 2> e,er"!"!o 2? e,er"!"!o 24 Aso a'arta(os a e bB