Está en la página 1de 4

q72

2
&4

Voz

z
e
u
g

r
d
o
R
o
i
v
l
i
S

Cancin de Navidad (

(Transcripcin*: Manolo Corredera)

3
SolM/si
lam
mim/sol
FaM
mim
rem
DoM
q72 DoM 3

.
j

& 42

Guitarra

&

> > >


.

&


Sol7/si

LAaum4

SolM


&

17

El fin de - a - o hue - le_a com

DoM

SolM/si

&

& j .

23

FaM

pras,

&

28

vi - da_en los
FaM

por

. R

Sol7/si

que

ta - les,

con vo - tos

del

tro

de re-no - va -

La gen -te

DoM

lu -ce_es -tar de_acuer


- - do,

SolM/si

&

lam

(* De la grabacin del lbum "Rodrguez")

ma - ra - vi - llo - sa -men - te
mim/sol

mun - do,

que

pi - de

SolM

j
.

can - cin.

rem

DoM

Sol7/si

LAaum4

SolM

3
3
3


&

33

SolM

mim

me doy a_ha - cer u - na

g
g

FaM

LAaum4

pos - ta - les

DoM/mi

& .

mim/sol

y yo

DoM

&

en - ho - ra - bue -nas

cin;

rem7

Sol7/si___LAaum4

rem_______DoM

. .

lam

DoM/mi

to -do

FaM

pa -re -ce_a - fn al ce - le - brar.

mim
rem7

DoM

3
. . . .

&

41

U - nos fes - te - jan sus

mi - llo - nes,

o - tros la ca - mi - si - ta

lim -pia

y_hay quien no sa - be qu_es

.

>&

Sol7/si

LAaum4

&

SolM

c 3

48

Mi can - cin no_es del cie

go,

que no

& ... ggg ggg

SolM

DoM

& .
3

de quien pue -da_es -cu - char - la,

tie - nes nin - gu

j
..
.

ggg

mim

FaM SolM

DoM

j
.. g
. gg

mim

3

3

Mi can -cin no_es tan

SolM

s - lo

DoM

mim

FaM SolM

por -que_a ve - ces el

DoM

por-que_a ti te la_en -

3
3
3
3
. . . . 42

FaM SolM

& 42

LAaum4

Sol7/si

...ggg gg

mim

na.

FaM

mim

..

...

65

> >

DoM

3
3

lu - na,

j
.. g
. ggg

brin - dar.

ggg ... ggg .... ...gg

mim

& .... ...


DoM

las es -tre - llas, la

3
3

. .

& . .

54

59

lo,

mim

& c gggg
g

FaM

rem

3
3 .

FaM SolM
DoM
j
.. g . g
. gg .. gg

DoM

DoM

SolM

tre

FaM

sor - do

lle -va ms pa -ra_a - mar - la.

... .. ...

FaM

SolM

DoM

mim

... 42


FaM

SolM

(El puente se ha reducido de


16 a 8 compases del original.)

>
>

& 42

J J

DoM

mim

FaM

SolM

DoM

mim

r

J

SolM
FaM___mim___rem___rem/do

. j .
&
3

73

Te -ner no_es sig -no de

DoM

&

SolM/si

mal -va - do

lam

y no te - ner tam -po - co_es prue -ba


mim/sol

FaM


>

de que_a -com -pa - e la

vir - tud;

(--> Sol7/si)

mim

rem7

DoM

. . .
&

81

pe- ro_el que na - ce bien

Sol7/si

&

pa - ra - do,

LAaum4

en pro -cu - rar -se lo que_an -he - la

SolM

no tie -ne que_in -ver - tir

FaM

DoM

sa - lud.

> > > > >

rem

DoM SolM/si DoM

SolM

3
. . .

.
. . j .
&

89

Por e -so can -to_a quien no_es -cu - cha,

DoM

SolM/si

&

a quien no de -jan es - cu - char -me,

lam

mim/sol

...

FaM

a quien ya nun -ca me_es - cu - ch:

mim

rem7

DoM

.
& . . J
3

97

al que_en su

co - ti - dia - na lu -cha

>
r

&

SolM/si

&

me da ra - zo - nes pa - ra_a - mar - le:

SolM

Mi can - cin no_es del

DoM
mim
j
>

c ggg
&

&

109

por -que_a

&

ggg
g

ti

j
...
.

mim

&

113

Mi

DoM

& ....

go,

tan

SolM

lo

SolM

can - t_________.

> >
> >


rem/do

3
3

lo,

las es - tre - llas, la

gg

SolM

DoM

mim

lu

que no

DoM

..
..

de quien

na,

SolM

na.

...
.

FaM

>
>

SolM

pue - da_es - cu - char - la,

mim

.. g
. gg ggg

tie - nes nin - gu

mim

SolM/si DoM

FaM

3
3

DoM
>
..
... >
...
.


FaM

le

rem

ggg

.
g ...
g

FaM

can - cin no_es

mim

FaM

te la_en - tre

cie

.. g . g
.. g .. gg

SolM

DoM

DoM

FaM

104

a_a -quel que na - die

r
.. .
.

LAaum4

>

>

FaM

SolM

3
3 .

&

117

por - que_a

DoM

ve - ces el

mim

& ....

&

121

*(ReM en original)

.
& gggg ....
gg

&

125

por - que_a

DoM

gg ...
gg ..

&

&

DoM

&

ti

do

del

cie

lo,

. .

te la_en - tre

&

137

mim

___________.

go,

FaM

no_es tan

gg

lo

.. >
gg .. >
g .
g .
J
FaM

SolM

g
gg
.

sor

do

..
gg ..
g .
g .
FaM

rit.

na,

SolM

tie - nes

nin - gu

na.

>
g .. g g ..
>

.
.
gg ..

gg .. gg

gg .

DoM

mim

FaM

3
3

de quien pue - da_es - cu - char

> ..
ggg ...

DoM

3
3

.

J

lle - va ms

DoM

FaM

SolM

la,

FaM

SolM

SolM

FaM

DoM

ww
ww
w


> >

pa - ra_a - mar____________ - la___________________

. .
gg .... gg ggg ....
g
gg .

g
.

J
mim

g ..
gg ..
gg

g .
.
gg .
J
mim

3
3

>
>

SolM

mim

que no

SolM

lu

SolM

gg ... gg ... g
ggg
gg .. g .

DoM

FaM___mim___rem___rem/do
SolM/si
mim
>

>

J J rit.
.
J J
J

DoM

&

mim

>
g g ..
>

.
gg ..

gg .

gg ...
gg ..
.

.
& gggg ....

SolM

la

la.

... ggg
g

las es - tre - llas,

FaM

3
3

g ..
g
gg ..
g . J ggg

por -que_a ve - ces el

DoM

mim

FaM

pa -ra_a - mar

> DoM

> ....
.

3
3

.
&

133

lle - va ms

SolM

mim

Mi can - cin

129

FaM

no_es

mim

Mi can - cin

DoM

sor

3
3
J


> >

LOGO

Navidad-2010

También podría gustarte