HASIERAKO AGURRAK ETA ERANTZUNAK / SALUDOS INICIALES Y RESPUESTAS AGURRAK Epa, Miren! Kaixo, Koldo! Kaixo, aspaldiko!

Agur! (Iparraldea) Egun on! (por la mañana) Eguerdi on! (al mediodia) Arratsalde on! (por la tarde) Gabon! (por la noche) er dugu! er, erosketak egiten! " $%u&, haciendo recados! er modu(! " $%u& tal! er, ondo! " $%u&, bien! 3ementxe (a-u.###) 2aita (uri ere! (igualmente) 2erdin! 3alan ekarri! (2i(kaia) Epa! Kaixo! ERANTZUNAK

er, paseoan " lanean###! " $%u&, paseando " traba'ando! " 2ai###

0ndo, eskerrik asko! " $2ien, gracias! 4rimeran " Mu1 bien 3ainbestean " )irando### 2eti be(ala " +omo siempre

Etxean denak ondo! " $)odos bien por casa!

2etiko moduan " +omo siempre )ira### " 5a1a### 0ndo esan beharko " 2ien (dicho de un modo irónico) Erdipurdi " tirando E( hain ondo " no mu1 bien

*ola (u hemen! " $+,mo tu a-u.! er dio(u! " $%u& dices"cuentas! Ai(u! " /01e! u! 2arkatu! Mesede(!

Eta (u! 2ai! er! er nahi du(u! " $%u& -uieres! er da! er gertat(en da! " $%u& pasa!

AZKEN AGURRAK / DESPEDIDAS Agur! Adio! Gero " hurrengo " beste bat " ikusi " bihar###arte! " /3asta luego, la pr,xima, otra 6e(, m7s 6er, mañana! *ahi du(un arte! " 3asta -ue"cuando -uieras 0ndo (ongi) ibili " i(an " segi " 'oan " pasa " bi(i###! " /%ue sigas, andes, lo pases, 6i6as####bien! 2ueno, banoa " 2ueno, me 6o1 8eitu noi(ean behin " 9lama de 6e( en cuando 8eituko di(ut " )e llamar&

-ue se debe respetar# *o es lo mismo saludar a un amigo -ue a una persona a la -ue no conocemos bien.xima! er modu( etxean! " $%u& tal por casa! 0ndo segi " ibili###! " /A seguir bien! .as.! Ikusi arte " 3asta la 6ista Noi& 'e(in#a#oa# / E )or*%i+o er modu(! " $%u& tal! Etxekoak ondo! " $)odos bien por casa 0ndo eta (u! " 2ien. o a la -ue debemos mostrar respeto por-ue es nuestro superior en el traba'o# 4or e'emplo. 'aun<andreok " 2uenos d.mo tu por a-u. hasta la pr. señoras 1 señores Egunero#o agurra# / $ormu!a %e a!u%o %iario Egunon " 2uenos d. paseoan " lanean####! " /3ola! $%u&. hurrena arte! " /Adios. 1 $tu! Agur. paseando " traba'ando! Gero arte " 3asta luego *ola (u hemen! " $+.as Arrastion " Arratsaldeon " 2uenas tardes Aupa! er.MAILAK ETA EGOERAK / REGISTROS Y SITUACIONES )ienes -ue recordar -ue estas :rases siempre se utili(an dentro de un contexto concreto. Lagunartean / Entre amigo Kaixo! " /3ola! Epa! " /Aupa! Mai!a "orma!ean / Regi tro "orma! Egunon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful