Está en la página 1de 3

.

Va len ti na Va len ti na yo te qui sie ra de


Sop
Alt
,

Va len ti na Va len ti na yo te qui sie ra de


Ten

Va len ti na Va len ti na yo te qui sie ra di
Bas
,

7 7

que-u na pa sion me do mi na y es la que cir


S
A
,cir de que-u na pa sion me do mi na y es la que cir
T
que-u na pa sion me do mi na y es la que cir de cir
B
,

14 14

me hi zo ve di cen que por tus a mo res nir


S
A
,
me hi zo ve di cen que por tus a mo res, la nir
Tme hi zo ve di cen que por tus a mo res nir
B
LA VALENTINA
LA VALENTINA

Popular de Mxico Popular de Mxico
(SATB) (SATB)
Adap.: Jod A. Oliveira Adap.: Jod A. Oliveira
www.atrilcoral.com Edicin: Oliveira
,

20 20
,

20 20

la vi da me han de qui no le ha ce que tar


S
A
,


me han de qui me han de qui tar no vi da tar
T
la da la vi da me han de qui tar no vi
B
,

26 26

se a el dia blo yo tam bien me se mo rir


S
A
,


le ha ce el dia blo yo tam bien me se mo rir
T

le ha ce el dia blo yo tam bien me se mo rir


B
,

33 33

Si es por que to mo te qui la, ma a na


S
A
,


Si es por que to mo te qui la
T

Si es por que to mo te qui la
B
,

38 38

to mo je Si es por que me ves bo rez


S
A
,


ma a na to mo je Si es por que rez
T


ma a na to mo je Si es por que rez
B
Pg. 2 Pg. 2
www.atrilcoral.com Edicin: Oliveira
,

43 43


rra cho ma a na ya no me ves
S
A
,

me ves bo rra cho ma a na ya no me ves
T
me ves bo rra cho ma a na ya no me ves
B
,

49 49

Va len ti na Va len ti na pos tra do es toy a tus


S
A
,
Va len ti na Va len ti na pos hoy a tus tra do
TVa len ti na Va len ti na pos do pos tra
B
,

55 55

si me han de ma tar ma a na que me pies


S
A
,


hoy a tus pies si me han de ma tar ay! que me pies
T


tra do es toy a tus pies si me han de ma tar ay! que me
B
,

61 61


ma ten de u na vez vez
S
A
,

ma ten de u na vez. vez
Tma ten de u na vez. vez
B
Pg. 3 Pg. 3
www.atrilcoral.com Edicin: Oliveira