نْيِمآ َكِ دْوُ جِـب نيمآ ، نيمآ

ْمِعْنَأَو ْمِتَأَو ْدِزَو /ْمّلَ سَو ّلَص ّمُهلّلا
َكِ لاَمَكَو َكِ لََ!"ِ # / ْ$ِ%اَ#َو &لّ'َ(َتَو
ِ)*+َس /َ$ِداّ,-. َ/َ0ْ 1َأَو /َ$ِداَ,ِ. ِ2ْ3َز 4َلَ .
5ِ#َأ /ِ6َ0َ78 لاَو َ9َ ,ْ+َ: ِ6اَ;ِ<َو /ِمَ!َ ع8لاَو ِ=َ 0َع8لا
ِ>ِل? 4َلَ .َو/ @)ّمَ7-; اَAَلْBَ ;َو اَنِ)*+َس/ ِمِساَC8لا
َ$D%اَ,َت ->ّللا َ5ِEَ%َو /ْمّلَ سَو ِ>ِ,ْ7َ صَو
ِ>ّللا ِFْB- سَ% ِ9D #اَ7ّGلا ّلHك ْ2َ. 4Dلاَعَتَو
/َ2ْ+ِعَمْIَ أ
َ2ْ+ِمDلاَع8لا *=َ % ِ>ّلِ ل -)ْمَ78 لاَو