Está en la página 1de 231

-

MURMULENCIO. ESTADIA EN EL PUEBLO Me encuentro encerrado en esta gran prisi n! ""ena de # $edas $ertica"es! en "a %ue &e carco&e e" ru&iar de "os recuerdos. Recuerdos tristes! recuerdos agridu"ces! recuerdos %ue con&ue$en "a conciencia ' &e ""ena de re&ordi&ientos! por "as cosas %ue (ice ' por "as %ue de)* de (acer o por "as %ue podr+a (a#er (ec(o &e)or. Por%ue todo en "a $ida es un (acer ' de)ar de (acer! por%ue so&os &arionetas de" destino ' de "as circunstancias de "a *poca en %ue nos toca $i$ir. En este &o&ento &e $iene a "a &e&oria! &i $ida en a%ue" pue#"o de "os Andes! donde nac+! (ace ,- a.os/ un 01 de &ar2o de 3-14. C"aro %ue "a 5ec(a de naci&iento para &+ tiene una i&portancia estad+stica! co&o un es"a# n &6s de "a cadena de "a $ida! pero poco i&porta (a#er nacido en cua"%uier 5ec(a ' #a)o cua"%uier signo de" 2odiaco/ por%ue e" destino "o tene&os &arcado o "o &arca&os nosotros con nuestras acciones o con nuestras o&isiones. A" nacer &is padres casi no se ponen de acuerdo con e" no&#re %ue de#+an co"ocar&e! discutieron durante $arios d+as cua" ser+a &i no&#re! pero a" 5ina" decidieron %ue &e ""a&ar+a Eduardo. S+! Eduardo Carrascal Canales! por%ue seg7n &is padres! Eduardo co&#ina &u' #ien con &is ape""idos! %ue "e dan una gran sonoridad. La $ida en este pue#"o de Murmulencio! transcurr+a &on tona! parec+a %ue e" tie&po se (a#+a detenido! %ue e" dios Cronos se (u#iera &uerto o %uedado dor&ido! por%ue e" "unes era igua" a" &artes/ e" &artes igua" a" &i*rco"es/ ' as+ sucesi$a&ente/ pero e" do&ingo era tota"&ente distinto. E" pue#"o se ""ena#a de una a"gara#+a estridente! donde a#unda#an "os pregoneros $enidos de" ca&po a"a#ando sus 5rutos tropica"es/ otros a"a#a#an sus productos (ort+co"as/ e" de &6s a""6 &ostra#a "a #ene$o"encia de sus re&edios #ot6nicos. Ta&#i*n se escuc(a#a e" ga"opar de "as #estias! %ue i#an ' $en+an por "as distintas ca""es de" pue#"o/ pero "o %ue &6s &e ""a&a#a "a atenci n! era "as (er&osas ni.as ca&pesinas! con sus $estidos &u"tico"ores ' con sus &ini5a"das %ue &ostra#an sus &ara$i""osas piernas cua" co"u&nas griegas. E" pue#"o se ""ena#a de a"egr+a con todos "os ca&pesinos %ue ""ega#an (asta a%u+! con e" an(e"o de conseguir todos sus $itua""as %ue ""enar+an sus a"acenas por una se&ana! para repetir e" cic"o cada do&ingo de" a.o ' de todos "os a.os. Despu*s de "as 8 de "a tarde! e" pue#"o %ueda#a so"o! por%ue "os (a#itantes

de" agro! retorna#an a sus parce"as! para e&pe2ar sus 5aenas e" "unes &u' de &adrugada. 9aenar en "as distintas "a#ores de" ca&po! ""ena#an "as (oras de" d+a! de estos o#reros de" agro. Con su tra#a)o duro! de so" a so"! ""ena#an "os #o"si""os ' "as a&#iciones de "os terratenientes de" pue#"o ' especia"&ente de "os grandes cacaos de "a capita". Mi padre Ramn Carrascal Giraldo! ten+a una 5inca ganadera! &6s o &enos de 8:: (ect6reas! ""a&ada Puerto Escondido! %ue se encontra#a a ori""as de" r+o de" &is&o no&#re. La cua" $isita#a durante dos o tres d+as de "a se&ana para super$isar "os tra#a)os %ue (a#+a ordenado a su &a'ordo&o Domingo Guzmn ' para curar e" ganado! #a.ar"o! topi2ar"o ' $acunar"o. Sus "a#ores! eran interru&pidas! &uc(as $eces por Los Brbaros! %uienes ""ega#an a "as casas de estas 2onas #uc "icas! a pedir una donaci n de "as $itua""as co&pradas en e" pue#"o/ pero cuando se "as nega#an arre&et+an contra a"gunos de "os (a#itantes de estas 2onas ca&pestres! por "o regu"ar contra e" padre o e" (er&ano &a'or o contra a"gunas de "as &u)eres de "a 5a&i"ia. Co&o i#an 5uerte&ente ar&ados! con "a cu"ata de sus 5usi"es go"pea#an e" pec(o de "a personas escogidas co&o escar&iento a su so"icitud negada/ pero otras $eces e" )e5e de" grupo o e" co&andante de a"guna de estas co"u&nas! "es da#a un par de cac(etadas! con toda su 5uer2a! a" c(i$o e;piatorio %ue (a#+a negado su so"icitud ' si su estado de ira era de&asiado 5uerte! "os go"pea#a con su #ota &i"itar en todo e" sitio de "as $erg<en2as &ascu"inas. La co"a#oraci n de "os ca&pesinos era por%ue era! por%ue no pod+a de)ar de ser/ por%ue si no co"a#ora#an pod+an perder su ser o de#+an desp"a2arse para no 5rustrar "os p"anes de estos Brbaros ar&ados. Pero en otros &o&entos! o#"iga#an a "os ca&pesinos a %ue "es tra)eran gran cantidad de $+$eres! especia"&ente pane"a! arro2! a27car! "ec(e condensada! sa"c(ic( n ' otros e&#utidos! para co&p"etar su &en7. Ade&6s "os due.os de "os predios agrarios de#+an entregar"es! por turnos! un cerdo ce#ado para a"i&entar sus tropas en "os r7sticos ca&pa&entos de "a se"$a o una res cuando e""os "o desearan. La &a'or+a no "o (ac+an de #uen agrado! pero no &ostra#an su descontento para e$itar "a iracundia de" )e5e ar&ado de turno ' no ter&inar con$ertidos en e" #"anco de "os disparos de estos (o&#res. Pero ade&6s de "as $isitas de Los Brbaros! "os po#res ca&pesinos reci#+an ta&#i*n! constante&ente! "a $isita de Los Regulares %uienes pregunta#an si

(a#+an sido $isitados por "os vndalos ' si "e (a#+an co"a#orado con parte de sus a"i&entos ' para sacar"es in5or&aci n! se ""e$a#an detenidos a uno o $arios (o&#res! %uienes eran torturados 5+sica o sico" gica&ente/ &uc(as $eces con e" )uego de" ta&#or de sus re$ "$eres! %ue dispara#an a" o+do de estos inde5ensos ca&pesinos! %ue ten+an sus o)os $endados o "os tortura#an o dispara#an cerca dici*ndo"es aca#a&os de &atar a su (er&ano o su $ecino! o a su padre! para sacar"es una con5esi n %ue no %uer+an so"tar o %ue en rea"idad no e;ist+a si no en "as &entes distorsionadas de "os so"dados de "a patria. A"gunos so"ta#an "a "engua! &ani5estando! %ue "e co"a#ora#an a "os Brbaros por te&or de ser &asacrados por e""os/ pero otros se resist+an a su c"ase de $e)6&enes. Los ca&pesinos de estas tierras de "os Andes! $i$+an en una eterna encruci)ada! entre "os Brbaros ' Los regulares. Si co"a#ora#an o no co"a#ora#an ' si co"a#ora#an a %ui*n "e co"a#ora#an o a %uien de)a#an de co"a#orar o cuando pod+an co"a#orar ' cuando de)ar"o de (acer. A%u+ puedo traer a co"aci n! "a e;presi n de William S a!es"eare =To #e or not to #e>. =Ser o no ser>. =Esa es "a cuesti n.> =O esa es "a a"ternati$a>. Seg7n nos ense.a#a! e" pro5esor de "iteratura. Con todas estas parado)as se en5renta#a &i padre ' sus $ecinos de Puerto Escondido! co&o e" due.o de "a ?acienda de" Silencio Carlos Giraldo #uluaga! pri&o de &i padre/ $ntonio Garc%a &uentes/ due.o de "a ?acienda El Remanso' @%ctor (im)nez $lmagro due.o de "a *acienda el Porvenir ' otros co"indantes de estas de estas e;p"otaciones agropecuarias. Mi padre nos reun+a en 5a&i"ia para p"aticar so#re esta situaci n! "o (ac+a con &i &adre LUA CIELO CANALES PIAARRO ' &is siete (er&anos &a'oresB 9RANCISCO! PILAR! ANTONIO! AORAIDA! ANTONIETA! BENCAMDN ' MARIA CAMILA. Nos con$ersa#a en tono #a)o! co&o si e;istiera e" te&or de %ue nos pudieran escuc(ar &6s a""6 de "as cuatro paredes de "a sa"a de "a casa ' se con$irtieran en una de"aci n %ue ninguno %uer+a&os/ co&o si e;istieran &icr 5onos ocu"tos! co&o e" caso de" =Eatergate> de Los Estados +nidos ' nos dec+a! Los Brbaros! cada d+a e;igen una &a'or co"a#oraci n ' es tanto su descaro %ue diaria&ente de#e&os rega"ar"es una cantina de ,: "itros de "ec(e ' 3: Fi"os de %ueso! ade&6s de#e&os rega"ar"es drogas co&o penici"ina! a&o;ici"ina! aspirina ' otros productos 5ar&ac*uticos.

Ta&#i*n nos e;igen dinero para co&prar"e a sus (o&#res sus sendos ca&u5"ados! #otas pantaneras de cauc(o ' sus respecti$os &orra"es! por%ue de tanto corre! corre! se deterioran &u' 5recuente&ente. G Es decir! G Mani5esta#a &i padre! G estos se.ores de "a guerra se est6n co&iendo "as ganancias de estas 2onas agropecuarias ' no s "o "as ganancias! si no nuestro patri&onio ' e" patri&onio 5uturo de nuestros (i)os. @erdadera&ente no se %u* por$enir "es tocar6! $eo para e""os un por$enir &u' oscuro. Mani5est Pilar! &ientras se pasa#a sus &anos por sus ca#e""os ru#iosB G Padre! por%ue no $endes "a (acienda ' nos $a&os para otro departa&ento! o si es posi#"e a otro pa+s! donde $i$ire&os sin estos contratie&pos de esta regi n G A "o %ue respondi &i padre G ese ser+a &i &a'or deseo! pero por a(ora con e" desorden de este &unicipio ' de "os &unicipios a"eda.os nadie co&pra ' si co&pran! co&pran a precio de (ue$o! por%ue sie&pre "os poderosos se (an apro$ec(ado de esta situaci n! para adue.arse de "as tierras de "os ca&pesinos de este pa+s. A5ortunada&ente! &rancisco' Pilar' $ntonio , #oraida' est6n por ter&inar sus respecti$as carreras en "a uni$ersidad ' para e""os e" por$enir no es tan incierto/ "ero "ara $ntonieta' Ben-am%n , Mar%a Camila %ue apenas est6n e&pe2ando en "a uni$ersidad ' su por$enir no es tan c"aro ' especia"&ente para Eduardo %ue ter&inar6 su #ac(i""erato este a.o. Interru&pi &rancisco "a con$ersaci n ' &ani5est B G Co&o en dicie&#re de este a.o ter&ino &i carrera de &edicina! "o &e)or ser+a irnos para "a capita" de este departa&ento! ' 'o con &i tra#a)o de &*dico! es &uc(o "o %ue puede aportar para $i$ir en "a ciudad de Mede""+n ' as+ todos tendre&os un &e)or por$enir! especia"&ente Eduardo para %ue esco)a "a uni$ersidad en "a cua" se decidir6 estudiar. A "o %ue respondi &i padre Ramn Carrascal. G No %uiero ser una carga para ustedes ' ta&poco %uiero $i$ir encerrado! aun%ue es una ciudad %ue cono2co #astante #ien! en e""a tengo pocos a&igos ' no tengo con %uien con$ersar! en ca&#io en este pue#"o &e desen$ue"$o co&o pe2 en e" agua ' co&parto con todos. Co&o todos se dieron cuenta de %ue era i&posi#"e con$encer a su padre se dirigieron a descansar a sus respecti$os cuartos.

HRADO DE BAC?ILLER ?o' 3I.- de dicie&#re de 3-41! (e ter&inado &i #ac(i""erato/ &e a"egro de (a#er a"can2ado &i pri&era &eta! pero "a pr ;i&a! %ue es ingresar a "a uni$ersidad! %ued ap"a2ada! por%ue no apro#* e" e;a&en de" estado para ingresar a e""a. A(ora &e tocar6 dea&#u"ar por "as ca""es de este pue#"o de oriente a occidente/ de norte a sur. J en "os ratos de ocio! %ue ser6n todos "os d+as de "a se&ana ' de todos "os &eses! $isitar* "a p"a2a principa" de" pue#"o ' departir* con &is condisc+pu"os ' otros paisanos %ue ter&inaron su #ac(i""erato ' %ue todos "os d+as dea&#u"an de arri#a a#a)o para concentrarse en e" Kiosco de" pue#"o ' c(ar"ar ani&ada&ente de &uc(as cosas insu"sas ' sin sentido! %ue en conc"usi n! no ""e$an a ninguna parte! ni so"ucionan nada! nada de nada! estas reuniones se con$ierten en un escape! de una $ida %ue se nos $a sin darnos cuenta! %ue $an pasando "os d+as! uno detr6s de otro ' %ue no de)are&os (ue""as positi$as en "a sociedad. De una sociedad! %ue seg7n nos dec+an nuestros docentes %ue ser+a&os e" 5uturo de una patria nue$a! LPero en rea"idad si "e espera a este pa+s un 5uturo $enturoso con esta )u$entud ociosa de Murmulencio/ Mi padre de tanto $er&e dea&#u"ar por "as ca""es de este pue#"o de arri#a a#a)o! e&pe2 a preocuparse por &i 5uturo ' un d+a &e ""a& &u' serio ' &e di)o "o siguiente! en tono en*rgico. G No %uiero tener un (i)o (o"ga26n! %uiero un (o&#re recto ' %ue no tuer2a e" ca&ino %ue "e &arc e" destino de acuerdo a nuestros principios cristianos! por eso %uiero %ue &e aco&pa.es a "a (acienda de Puerto Escondido para %ue cono2cas e" 5unciona&iento de "a 5inca. A "o %ue respond+! &ientras entre"a2a#a "as &anos en tono de desconciertoB G As+ "o (ar* pero con una condici n! de %ue &e per&ita presentar&e cada se&estre en "a uni$ersidad! (a#er si "ogr pasar a "a 5acu"tad de 2ootecnia para tecni5icar nuestra e;p"otaci n agropecuaria. G No s "o te apo'ar* para %ue te presentes a "a uni$ersidad! si no %ue te $o' a esti&u"ar de una $e2! si te ani&as a partir pronto para "a (acienda. G Co&o &i padre esta#a aco&pa.ado por e" &a'ordo&o de "a (acienda! Domingo Guzmn' "e di)o a *steB G Esco)a "as cinco &e)ores $acas pre.adas para Eduardo' %ue pronto "as (ar* &arcar con sus inicia"es.

G Con estas garant+as! &e $o' "o &6s pronto posi#"e! pero &e ""e$ar* $arios "i#ros para preparar&e para "a uni$ersidad. Despu*s de se&ana santa de" a.o de 3-4N! part+ para Puerto Escondido ' de)* atr6s "as ca""es ' "os a&igos de" pue#"o! con nue$as i"usiones ' con e" 6ni&o de con$ertir&e en un 5uturo no "e)ano! en un (acendado! pero no un (acendado cua"%uiera! si no un (acendado tecni5icado/ por%ue &i i"usi n de entrar a "a uni$ersidad era para preparar&e! para organi2ar una $erdadera (acienda con "os 7"ti&os ade"antos agropecuarios. A" ""egar a "a (acienda &e reci#i con "os #ra2os a#iertos do.a Mar%a! esposa de" &a'ordo&o. G Bien$enido Eduardito! espero %ue se a&a.e en esta su tierra ' "a suerte "o aco&pa.e en "a nue$a tarea %ue $a a e&prender. G Hracias do.a Mar%a! por sus pa"a#ras G &ani5est*! &ientras &e apea#a! de" ca#a""o #arcino. G Domingo! dentro de un &o&ento de#e&os (acer un p"an de tra#a)o! para dar"e $ue"ta a" ganado ' contar "os ani&a"es de ce#a! "as (e&#ras pre.adas! "os terneros! "as $acas "ec(eras! "os toros/ ade&6s de "os cerdos ' carneros. G Despu*s de" a"&uer2o te &ostrar* e" "i#ro de in$entarios de "os ani&a"es de "a (acienda ' c &o est6n distri#uidos en "os di5erentes potreros G contest Domingo &ientras descarga#a una &u"a. G Considero %ue "o &6s urgente es tras"adar "os no$i""os de ce#a a" potrero Buena $ista %ue est6 descansado ' cu#ierto de #uen pasto para %ue estos ani&a"es sa"gan pronto. Co&o tra+a&os $arias &u"as cargadas! &e puse en "a tarea de a'udar"e a Do&ingo a descargar"as ' para ter&inar pronto "e ped+ a Miguel' a $ntonio , Manuel %ue nos a'udara en esta tarea. Destap* una de "as ca)as! donde tra+a dos #a"ones ' $arios gua'os de 57t#o"! ade&6s de ca&isetas ' panta"onetas! con "a intenci n de 5or&ar un e%uipo ' en5rentar"o a "as otras (aciendas co"indantes a "a nuestra! a "os cua"es in$itar+a&os a 5or&ar un ca&peonato inter$ereda". Me "e$ant* a "as M de "a &a.ana de" d+a "unes para e&pe2ar "as 5aenas de" ca&po ' a "as 1 A M! $i despuntar e" so" con su #ri""o dia&antino! anunciando un d+a de #astante ca"or en esta 2ona de" tr pico.

E" despuntar de" so" esta#a aco&pa.ado con e" canto par"anc(ino de "as guaca&a'as %ue cru2a#an e" 5ir&a&ento con su tra)e &u"tico"or! cua" arco iris desp"a26ndose a grandes $e"ocidades! co&o saetas disparadas por una 5uer2a natura"! %ue "as (ac+an correr grandes distancias con su e"egante $ue"o #uscando "as apetitosas 5rutas de estas se"$as co"o&#ianas! donde encontrar+an "a co&petencia de "os &onos au""adores! de "os tit+es de "os tucanes ' &i"es de a$es &6s. Despu*s de to&ar una ta2a de ca5* ca"iente! Domingo Guzmn ten+a "ista "as #estias para sa"ir a $isitar e" potrero de "as $acas pre.adas %ue esta#an para dar cr+a "o &6s pronto posi#"e! para entregar&e "as M $acas de &e)or ca"idad %ue &e pro&eti &i padre. Sa"i&os con un trotecito corto! sin apurar "as #estias ' nos dirigi&os a un a"to2ano %ue se encuentra en "a &itad de "a (acienda ' de a""+ &e &ostr e" potrero de" Por$enir! donde se encontra#an "as $acas pre.adas/ #a)a&os despacio! o#ser$ando desde a""+ e" estado de a"gunos potreros. L"ega&os a" potrero ' e" &a'ordo&o &e di)oB G Creo %ue estas M %ue se encuentran a" pie de" 6r#o" de &ango son "as &e)ores! "as cua"es tendr6n su cr+a a &6s tardar en una se&ana! pero si usted desea! pode&os $er "as otras $acas %ue encuentran desperdigadas en toda "a e;tensi n de este potrero. G A "o %ue respond+ G "as $eo en #uen estado! ' considero %ue usted no &e enga.a. J por%u* (a#r+a de enga.ar&e si "e dieron "a orden de entregar&e "as &e)ores $acas/ ade&6s con5+o en su pa"a#ra! "a cua" se (a aca#ado en esta era de" co&putador ' de "a te"e5on+a ce"u"ar. J (o' se (ace cu&p"ir "a pa"a#ra! no en "os estrados )udicia"es si no con "a "e' de" &6s 5uerte o sea "a "e' de" re$ "$er. Co&o "as $acas est6n para criar ""e$*&os"as a" potrero de" (ospita" %ue %ueda cerca de "a &a'or+a! para estar pendientes de e""as.

@ISITA DE UNOS BARBAROS Mientras est6#a&os desa'unando! o#ser$a&os %ue por e" ca&ino $en+an cinco (o&#res ar&ados de 5usi"es %ue ten+an terciados a" (o&#ro ' "e pregunt* a Domingo. G Ouienes son e""osP G A "o cua" &e contest G &ientras "os &ira#a 5i)a&ente. GCreo! %ue son "os Brbaros! ' de#en ser (o&#res de" co&andante! 0vn el 1errible' conocido en esta 2ona por su #ruta"idad ' sus ata%ues de ira/ (a sido tanta su #ruta"idad %ue &at a su (er&ano $"ule,o! por%ue no esta#a de acuerdo de sacri5icar a M secuestrados %ue ten+a (ac+a &6s de un a.o por "os cua"es no (a#+an pagado rescate. G ?er&ano "e dec+a! aun%ue son una carga para nuestra &o$i"i2aci n! esos re(enes ser$ir6n para un 5uturo interca&#io de secuestrados por co&pa.eros re$o"ucionarios %ue se encuentran pudri*ndose en "as c6rce"es! a %uienes (a' %ue "i#erar por%ue se (an sacri5icado por "a "uc(a patri tica de un &e)or estar de "os co"o&#ianos. A "o %ue su (er&ano contest B G por a(ora "o %ue necesita&os es dinero para conseguir ar&as ' no pode&os estar engordando unos re(enes %ue "o 7nico %ue nos proporciona son di5icu"tades para nuestra &o$i"i2aci n. G No esto' de acuerdo con tu p"antea&iento 0vn! por %u* no esperas unos d+as &6s! &ientras &aduras tu decisi n. QA "o contest ! &ientras saca#a su re$ "$erR G Las cosas se (acen co&o 'o pienso ' "as ordeno! no co&o piensan ' opinan "os de&6s G e in&ediata&ente "e $aci su re$ "$er de 1 tiros a su (er&ano en e" pec(o ' orden ! con su ar&a nue$a&ente cargada en "a &ano derec(a G enti*rren"o a" pie de" &ango de ca.o seco ' r*cen"e tres padrenuestros para %ue Dios se apiade de su a"&a! eso se &erec+a por contradecir &is rdenes. Los Brbaros! se 5ueron acercando "enta&ente a "a &a'or+a! por%ue $ieron con$ersando con e" &a'ordo&o una persona e;tra.a para e""os! se acercaron con sigi"o! (asta ""egar a "a &a'or+a por si a"go e;tra.o ocurr+a a su ""egada ' sa"udaron cort*s&ente con su dedo +ndice en e" gati""o de sus 5usi"es! con un te&or in5undado! pero con "a $a"ent+a %ue dan "as ar&as de 5uego contra "as personas iner&es! por%ue e" %ue &ane)a #ien "as ar&as ate&ori2a! in5unde pa$or a "os (o&#res de pa2/ por%ue "os #6r#aros ' "os regu"ares s "o

conocen "a pa2 de" tronar de "os 5usi"es ' e" si"encio %ue sigue despu*s de sus descargas. Con5undiendo este si"encio con "a aceptaci n de su proceder/ proceder %ue de no ser aceptado se repite co&o "a descarga de un ra'o! con un estruendo &6s aterrador %ue "as descargas e"*ctricas en "os d+as de te&pestad. A" ""egar sa"udaron &u' a&a#"e&enteB G Buenos d+as G Sa"udo! a" %ue todos respondi&os a" un+sono G #uenos d+as &uc(ac(os. Domingo! "es pregunt B G Ou* "os trae por a%u+ tan te&prano G ' e" &6s a"to de e""os de te2 #"anca! de o)os a2u"es ' con una #ar#a negra espesa "e respondi B G E" co&andante 0vn! "es in5or&a %ue para e" )ue$es tiene reuni n con "os co&andantes de cinco 5rentes de nuestra agrupaci n ' cada uno de e""os $iene esco"tado con 3: guardaespa"das! por eso $eni&os a so"icitar"e %ue para ese d+a nos de#en aportar M: "itros de "ec(e &6s ' una arro#a de %ueso! ade&6s de %ue nos co"a#oren con una arro#a de arro2 ' un cerdo #ien ce#ado para poder atender a nuestros )e5es co&o se "o &erecen. Ade&6s necesita&os unas 3: garra5as de aguardiente para %ue "a ce"e#raci n sea co&p"eta. G a "o %ue respondi Domingo. G esta decisi n "a de#e to&ar Eduardo! (i)o de" due.o de esta (acienda! %uien es e" %ue est6 a" 5rente de todo "o re"acionado de "o %ue a%u+ se (aga o de)e de (acer. Eduardo! to& "a pa"a#ra G considero %ue "es pode&os co"a#orar con 0: "itros de "ec(e ' con die2 Fi"os de %ueso! por%ue en este &o&ento "as $acas est6n dando &u' poca "ec(e ' ade&6s "os terneros est6n &u' grandes ' estas $acas pronto se de)ar6n de orde.ar ' en cuanto a" cerdo ce#ado no pode&os satis5acer"o con *"! por%ue s "o tene&os M: "ec(ones/ 'a %ue Domingo "a se&ana pasada ""e$ 0: cerdos ce#ados a "os carniceros de Murmulencio/ pero ustedes pueden ta&#i*n pedir co"a#oraci n a "os otros due.os de "as (aciendas circun$ecinas ' arro2 no pode&os dar"e ni una "i#ra! por%ue "o %ue se tra)o de este cerea" s "o a"can2a para a"i&entar a "os tra#a)adores durante una se&ana! 'a %ue por e" contro" de "os regulares no se puede traer &6s de "o per&itido por e""os. Inter$ino (oa2u%n! %uien era e" &6s #a)o de" grupo ' %ue se distingu+a por su ca#e""o "acio ' negro! cu'o no&#re de guerra es (uaco. G Eduardo! "o %ue necesita&os &6s urgente por a(ora! es un raci&o de

3:

p"6tanos $erdes! &edio #u"to de 'ucas ' un Fi"o de sa"/ para cocinar un $enado ' dos &onos %ue &ata&os a" a&anecer. G Con e" &a'or gusto! uno de "os tra#a)adores "e co"a#orar6 en "a reco"ecci n de esos productos! ade&6s pueden ""e$arse tres raci&os de #ananos por%ue (a' $arios de e""os &aduros. Cuando "os guerri""eros sa"ieron aco&pa.ados por uno de "os tra#a)adores de "a (acienda! Eduardo! ""a& con &uc(o sigi"o a su &a'ordo&o ' "e di)oB G Jo no esto' de acuerdo con a"i&entar 26nganos ' %ue $i$an a e;pensas de "os (o&#res dedicados a" tra#a)o! por%ue si segui&os a"i&entando as+ a estos sin$erg<en2as sie&pre pedir6n &6s ' &6s/ por%ue de acuerdo con e" re5r6n! =cria cuer$os ' te sacar6n "os o)os>. J estos (o&#res desa"&ados no s "o nos sacar6n "os o)os! si no e" cora2 n ' todas nuestras entra.as. Considero %ue de#e&os (acer a"go para aca#ar con esta p"aga de "angostas! %ue todo "o destru'e a su paso! de)ando so"a&ente &iseria ' "os ca&pos 'er&os! donde s "o i&pera "a triste2a ' "a a&argura de un pue#"o desar&ado! %ue tiene %ue rendirse a "a ra2 n de "as ar&as! %ue no per&ite ni "a respuesta de "as pa"a#ras! si estas se "an2an es para estar de acuerdo con "as opiniones de estos (i)os de" a$erno! por%ue si se "es contradice en$+an! a" contradictor! a" "ugar de "as ""a&as ' "os %ue corren &e)or suerte son secuestrados co&o #ot+n de guerra! por "os cua"es piden su&as escanda"osas por su "i#eraci n. G Esto' de acuerdo con "o %ue (as e;presado G contest Domingo &ientras se "e$anta#a de" #anco donde se (a#+a sentado a desa'unar. G LC &o (acer"e 5rente a estos (o&#res desa"&adosP respondi EduardoB Se pregunt '

G De#e&os crear un grupo %ue "os co&#ata! por%ue a" no tener %uien "es (aga 5rente ' "os ponga en su sitio se pasear6n por todo e" pa+s co&o sus a&os ' se.ores. Para e""o de#e&os (a#"ar con todos "os (acendados de esta 2ona! para preguntar"es si est6n de acuerdo con "a creaci n de un e)*rcito de $a"ientes %ue en5rente sin te&or a estos #ra$ucones. A "o %ue respondi Domingo! con $o2 pausada ' tono #a)o co&o si tu$iera e" te&or de ser escuc(ado por personas e;tra.asB G Esta tarde de#e&os $isitar "as (aciendas $ecinas de Puerto Escondido! para %ue nos &ani5iesten si est6n de acuerdo con "o %ue con$eni&os en esta con$ersaci n ' de una $e2 sa#er con %uien conta&os ' con %uien de)a&os de contar! para no (acernos 5a"sas i"usiones o 5a"sas e;pectati$as. Ade&6s %ue

33

dinero $an aportar para co&prar ar&as. Miguel! interru&pi "a con$ersaci n! pregunt6ndo"esB G LDe %u* con$ersan "os se.ores! tan ani&ada&ente o son cosas de &a'ores %ue no pueden sa#erseP G a "o %ue respondi Domingo. G T7 eres un (o&#re de con5ian2a ' puedes conocer todos "os aspectos de nuestro di6"ogo/ por%ue creo %ue de ante&ano pode&os contar contigo/ 'a %ue sie&pre (as &ostrado tu "ea"tad con esta (acienda. G Domingo "e cont cada uno de "os por&enores de "a con$ersaci n a "o cua" &ani5est Miguel G Cuenten con&igo. Eduardo , domingo! despu*s de (a#"ar con "os (acendados co"indantes de Puerto Escondido ' reci#ir e" apo'o de e""os! e&pe2aron a organi2ar su grupo de de5ensa ' para e""o pidieron apo'o de" co&andante de po"ic+a de" pue#"o! para %ue "es a'udara con e" )e5e de "a #rigada de "a capita" ' "es per&itiera no s "o e" a&paro de $arios re$ "$eres! si no e" a&paro de $arias cara#inas! para "a de5ensa de estas (aciendas a "o %ue e" co&andante de Murmulencio! E3ra%n Dvalos Santos! (o&#re de te2 #"anca! &u' corpu"ento ' de un gran odio (acia "os #6r#aros por%ue "e (a#+an secuestrado ' &atado un (er&ano en C4cuta' capita" de 5orte de Santander ' por %uien su padre (a#+a pagado una &i""onaria 5ortuna para rescatar a su (i)o Enri2ue ' "o 7nico %ue "e de$o"$ieron 5ue su cad6$er! &ani5est6ndo"e %ue (a#+a &uerto en 5uego cru2ado con los regulares. No se opon+a! ni "e $e+a nada de &a"o a "a 5or&aci n de este grupo de de5ensa de ci$i"es ar&ados contra Los Brbaros. Por%ue si e" estado no pod+a de5ender a cada uno de "os co"o&#ianos =en su $ida (onra ' #ienes>/ (a#+a %ue per&itir"e a "os particu"ares %ue se de5endieran de "os grupos $io"entos %ue (a#+an de)ado de "ado su ro&anticis&o socia" de" #ienestar para todos ' de cada uno de "os co"o&#ianos! de satis5acer a cada uno sus necesidades! so#retodo "as necesidades a"i&enticias! educati$as! de $i$ienda digna ' de un e&p"eo )usto ' se (a#+an con$ertido en co&erciantes de" do"or de "as 5a&i"ias! cuando secuestra#an o "es &ata#an sus seres %ueridos ' rec"a&a#an un dinero para de$o"$er"es a sus seres %ueridos ' si no "o (ac+an "es da#an sepu"tura en e" &auso"eo de "a se"$a. Ta&#i*n "es prest 0: 5usi"es AK - 8N! %ue "es (a#+a deco&isado a "os B6r#aros en co&#ates rea"i2ados en "a 2ona co"indante con Puerto silencio!

30

en operaciones con)untas de" e)*rcito ' po"ic+a ' "es reco&end a dos po"ic+as )u#i"ados ' un e;&i"itar para %ue "os entrenara en e" &ane)o de "as ar&as! &uniciones ' e;p"osi$os.

CITA A UNA REUNION CON I@AN EL TERRIBLE L"e$a#an seis &eses de entrena&iento %ue (a#+an rea"i2ado con &uc(a ap"icaci n! cuando nue$a&ente 5ueron $isitados por 3: (o&#res de 0vn el terrible ' ""a&aron a Eduardo , a Domingo aparte ' uno de e""os "es &ani5est B G Dentro de tres d+as a "as 3: de "a &a.ana de#en asistir a una reuni n con 0vn en su re5ugio de "a se"$a! %ue ustedes sa#en %ue %ueda en "os con5ines de "a *acienda el Porvenir de 6%ctor (im)nez $lmagro ' no s "o de#en asistir ustedes si no ta&#i*n! e" due7o de la *acienda del silencio Carlos Giraldo #uluaga' $ntonio Garc%a &uentes8 due7o de la *acienda El Remanso' 6%ctor (im)nez $lmagro due7o de la *acienda el Porvenir' Carlos L"ez due7o de la acienda la Primavera ' otros co"indantes de estas de estas e;p"otaciones agropecuarias. Espero %ue no 5a"ten a "a reuni n por%ue (a' asuntos &u' serios para tratar ' reiter ! no o"$iden "a reuni n a "as 3: de "a &a.ana dentro de tres d+as G LJ %u* $an a tratar en "a reuni n G pregunt Eduardo con curiosidad G a "o %ue respondi (uacoB G Descono2co e" te&a! pero "a orden %ue nos dio nuestro co&andante! 5ue! c+te"os a "a reuni n %ue aca#a&os de &ani5estar"e ' procuren %ue no 5a"te ninguno de "os due.os de "as (aciendas de esta regi n! o en caso de %ue no puedan asistir! a" &enos %ue asista e" &a'ordo&o ' %ue ninguna (acienda se %uede sin su representaci n! #ueno ) $enes! nosotros tene&os %ue partir (acia a "as otras e;p"otaciones agropecuarias para in5or&ar"es de "a reuni n. Cuando 'a se encontra#an a una gran distancia "os (o&#res de 0vn el 1errible! Eduardo' Domingo , Miguel se &iraron con e;tra.e2a ' en sus &iradas se nota#a una gran preocupaci n ' ninguno de e""os se atre$+a a ro&per e" si"encio/ pero a" 5in Eduardo! pregunt ! &ientras se apreta#a "a #ar#i""a con 5uer2aB G LSer6 %ue e""os se (a#r6n enterado de nuestros p"anesP

3,

G No creo %ue se (a'an enterado! por%ue si sospec(aran a"go de una $e2 nos (a#r+an secuestrado o (a#r+an disparados contra nosotros! por%ue e""os son personas &u' pre$enidas ' no to"eran "a &enor sospec(a %ue pueda &enosca#ar su grupo de"incuencia". G respondi Domingo. G Pero de todas &aneras de#e&os to&ar &edidas para e$itar una sorpresa &a'or! por si a"guien nos de"at G di)o Eduardo! con cara de estar &u' preocupado. G LEntonces %u* de#e&os (acer! patr nP G interpe" Miguel. G Para &+ "o &e)or ser+a %ue nadie asistiera a dic(a reuni n! 'a %ue puede ser una ce"ada! para secuestrarnos o para aca#ar con nosotros en &edio de "a se"$a! sin testigos ' sin una resistencia %ue se oponga a sus designios! designios %ue no de#e&os 5aci"itar"es! por%ue de acuerdo con e" sa#io re5r6n! 9El 2ue ama el "eligro en el "erece:. Jo considero %ue si nos necesitan de#en $isitarnos en nuestras (aciendas. Es decir! no de#e&os 5aci"itar"es tanto "as cosas. Ma.ana &is&o! Miguel sa"es en co&pa.+a de $ntonio , Manuel para %ue "es co&uni%ue a todos "os (acendados $ecinos de %ue no de#e&os asistir a dic(a reuni n 'a %ue puede ser una tra&pa para %ue caiga&os en sus redes de "a cua" no podr+a&os desprendernos. G En rea"idad! considero %ue no de#e&os asistir a esa reuni n! aun%ue 0vn e" 1errible! antes (a#+a e5ectuado esas reuniones! sie&pre (a ""a&ado de uno o &6;i&o dos (acendados pero nunca (a#+a con$ocado todos "os (acendados de "a co&arca G &ani5est Domingo! con $o2 pausada! pero con 5ir&e2a en sus pa"a#ras. G Esta&os de acuerdo G contestaron Eduardo , Miguel a" un+sono.

NEHATI@A DE ASISTIR A LA RUNION L"eg e" tercer d+a ' ninguno de "os (acendados asisti a "a reuni n. 0vn el 1errible "os esper una (ora &6s pero nadie ""eg / por eso &ont en c "era por%ue se sinti #ur"ado ' &ani5est ! de &i nadie se #ur"a ' e" %ue se $a'a a #ur"ar de &+ toda$+a no (a nacido ' si nace se &uere 'a/ por %ue "o paso a &e)or $ida ' "e di)o a $arios de sus (o&#res! %ue 5ueran por e""os ' %ue "os o#"igaran a $isitar"o. La pri&era (acienda %ue $isitaron (uaco ' sus otros oc(o co&pa.eros 5ue "a (acienda de Puerto silencio! donde encontraron a

38

Eduardo a"&or2ando en co&pa.+a de" &a'ordo&o ' de "os 30 tra#a)adores de "a 5inca. (uaco "es (a#" en t*r&inos perentoriosB G 0vn "es &and a decir %ue "os espera en e" t*r&ino de "a distancia! %ue no "o de)en esperando &6s ' si nue$a&ente se niegan asistir de#en atenerse a 5unestas consecuencias/ por%ue de *" nadie se #ur"a/ 'a %ue consider un desprecio ' una #ur"a "a no asistencia a "a reuni n de "os (acendados en su ca&pa&ento de "a se"$a. A "o %ue &ani5est Eduardo! con $o2 5uerteB G D+gan"e a su )e5e %ue si nos necesita! %ue $enga (asta "a (acienda para %ue con$erse&os! 'a %ue nosotros esta&os &u' ocupados ' %ue tenga en cuenta "a &6;i&a de Ma(o&a =Si "a &onta.a no $iene (acia &+ 'o $o' (acia e""a>! %ue $enga (acia nosotros ' "os reci#ire&os con "os #ra2os a#iertos! por %ue nosotros no nos (e&os negado a" di6"ogo con *". G As+ "o (are&os G contest (uaco G pero &e te&o %ue a nuestro co&andante no "e $a (a gustar su decisi n! por%ue no "e gusta %ue "o contradigan. Apenas pronunciaron estas pa"a#ras sa"ieron ca""ados ' &edita#undos co&o anunciando un &a" presagio! de una ca"&a tor&entosa %ue pronto se $e+a $enir. Eduardo se reuni con sus (o&#res a unos 3:: &etros de "a &a'or+a a" pie de sa"adero de" potrero de Cercan%as ' as+ "es (a#" B G Muc(ac(os! creo %ue nos &eti&os en =La #oca de" "o#o> ' ante esta situaci n! no pode&os dar un paso atr6s! de#e&os seguir sie&pre ade"ante dispuestos a $encer o a &orir/ por%ue e" &undo es de "os $a"ientes ' no de "os co#ardes. En este &o&ento recuerdo una 5rase %ue &e i&pact ! de una pe"+cu"a de" oeste! cu'o no&#re no recuerdo pero s+ "a 5rase! %ue toda$+a resuena en &is o+dos 9El valor se mide "or lo 2ue ms se teme: ' si a" %ue &6s "e te&e&os es a 0vn el 1errible! de#e&os unir nuestras 5uer2as para derrotar"o ' procurar %ue se &arc(e de esta co&arca! por%ue a"i&a.as co&o esa so#ran en "a 5a2 de "a tierra ' co&o "as 'er#as &a"as "o de#e&os arrancar de ra+2. Domingo interru&pi "a perorata de Eduardo. G Nosotros no de#e&os perder tie&po ' cuanto antes de#e&os atacar e" ca&pa&ento de este co&andante! por%ue *" no espera de nosotros esta reacci n ' e" %ue go"pea pri&ero sa"e go"peando dos $eces.

3M

G Precisa&ente eso era "o %ue %uer+a decir"es con &is pa"a#ras! %ue de#e&os atacar (o' &is&o! en "as (oras de "a noc(e o &6s tardar en "as (oras de "a &adrugada! para coger"o de sorpresa. Pero para e""o de#e&os reunir todos "os (o&#res ar&ados de "a co&arca ' %ue est*n dispuestos de sacri5icarse por esta patria &ara$i""osa! para %ue no sean carne de ca. n de estos grupos de 5acinerosos. Muc(ac(os &anos a "a o#ra ' prepar*&onos para e" ata%ue G "es &ani5est Eduardo.

ATAOUE AL CAMPAMENTO DE I@AN EL TERRIBLE Durante toda "a tarde estu$ieron preparando su ar&a&ento! a"istando "as granadas ' "as &uniciones %ue (a#+an conseguido en e" &ercado negro de "a capita"/ 5usi"es! pisto"as ' re$ "$eres %ue "es (a#+a prestado e" co&andante de po"ic+a de Murmulencio! ade&6s de otras ar&as %ue "es (a#+a 5aci"itado ' $endido e" teniente Benavides! o5icia" de "os regu"ares. Eduardo! se co&unic por radiote"*5ono con "os due.os de "as (aciendas $ecinas ' "os puso a" tanto de "a situaci n %ue "e (a#+an &ani5estado "os (o&#res de 0vn el 1errible ' estu$ieron de acuerdo con "a decisi n %ue se (a#+a to&ado. Sa"ieron unos M: (o&#res ar&ados de 5usi"es! pisto"as con si"enciador! a&etra""adoras de &ano! re$ "$eres ' ""e$a#an puestas sus #otas pantaneras! pero sin usar e" tra)e ca&u5"ado %ue "es (iciera &i&etis&o con "a natura"e2a de esa 2ona! pero esta#an 5a$orecidos por "a p*rdida de "una ' por una noc(e ""ena de nu#es oscuras co&o presagiando ""u$ia/ pero "o %ue estos (o&#res desea#an no era "a ""u$ia natura" si no "a ""u$ia de p"o&o para escar&entar a "os Brbaros. La noc(e era su a"iada ' anda#an por &edio de "os potreros con pisadas 5e"inas con e" 6ni&o de no perder su codiciado tro5eo! por%ue e" &enor &o$i&iento #rusco pod+a de"atar"os ' poner en a"erta a "as presas %ue pretend+an ca2ar. Los 6r#o"es parec+an 5antas&as %ue se &o$+an con e" $iento ' "o (ac+an de derec(a a i2%uierda ' de arri#a (acia a#a)o/ a ratos se deten+an pero $o"$+an a e&pe2ar su &o$i&iento %ue parec+a %ue nunca i#a aca#ar. En "a "e)an+a "os ra'os rasga#an "as tinie#"as ' &ostra#an e" (orror de "as

31

&is&as! %ue (ac+an $er en e" (ori2onte escenas dantescas de 5iguras 5antas&ag ricas %ue aparec+an ' desaparec+an despu*s de cada r65aga de "a # $eda ce"estia". Siguieron ca&inando durante &6s de una (ora con sigi"o ' cuando esta#an cerca de su o#)eti$o ' di$isaron e" ca&pa&ento de" grupo $io"ento/ se detu$ieron unos &inutos para tra2ar su p"an ' no 5a""ar en "a e&presa %ue (a#+an e&prendido. Despu*s de acordar "a distri#uci n de" tra#a)o! cada uno de e""os puso &anos a "a o#ra con gran sincroni2aci n. O#ser$aron detenida&ente e" ca&pa&ento ' se dieron cuenta %ue s "o esta#a $igi"ado por dos centine"as! %ue constante&ente anda#an en c+rcu"os! cada uno en direcci n contraria ' %ue en cada giro a" encontrarse se sa"uda#an &i"itar&ente ' &ani5esta#an todo en orden ' sin no$edad. Siguieron o#ser$ando por "argo rato! pero "a rutina era igua" ' a &edida %ue o#ser$a#an se acercaron "enta&ente arrastr6ndose con "a "entitud de un caraco" para iniciar e" 2arpa2o 5ina". Eduardo , Miguel se pusieron de acuerdo para descargar sus pisto"as con si"enciador so#re "a (u&anidad de "os dos centine"as %ue $igi"a#an e" ca&pa&ento ' para e""o esperaron con "a paciencia de un #7(o %ue estos dos (o&#res se encontraran ' cuando e" uno "e &ani5est a" otro %ue todo sin No$edad descargaron sus sendas pisto"as so#re e" cuerpo de estos serenos. Ca'eron de #ruces uno enci&a de" otro 5or&ando una cru2! %ue curiosa&ente es "a cru2 %ue se ""e$a a diario en esta naci n/ por%ue no (a' d+a sin secuestros ' sin (o&icidios! e)ecutados por "os grupos a" &argen de "a "e'. Los (o&#res de Eduardo per&anecieron en un si"encio e;pectante ' o#ser$ando con deteni&iento por si a"go e;traordinario pod+a ocurrir! pasaron "os segundos! "os &inutos ' s "o se sent+a e" &ur&u""o de" $iento si"#ando contra "os 6r#o"es de "a se"$a ' se pod+a $er e" $ue"o de "os &urci*"agos 5rug+$oros e insect+$oros %ue (a#+an sa"ido de su escondite para su #an%uete nocturno. Ta&#i*n se o#ser$a#a e" $ue"o de "os gu6c(aros %ue sa"+an #andadas de sus cuer$as para #uscar su 5est+n nocturno. en grandes

Mientras esto ocurr+a Miguel' Manuel , $ntonio! prepara#an con paciencia sus &ec(as (ec(as de trapo ' estopa &o)adas en petr "eo "as cua"es a&arra#an con a"a&#re ' con "a &is&a cuerda de a"a&#re "a i&pu"sa#an para (acer #"anco en e" tec(o de pa)a de" ca&pa&ento. Arro)aron 3: #o"as de 5uego '

3N

apenas i&pactaron en e" tec(o e&pe2 un 5uego de$orador %ue a cada &o&ento crec+a con &a'or $io"encia! e" 5uego a"can2 $arios &etros de a"tura/ por%ue "a pa)a seca arde con tanta 5aci"idad co&o si 5uera gaso"ina. Eduardo , Domingo! espera#an con paciencia %ue sa"ieran "os pri&eros Brbaros para re&atar"os! pero "a espera se (ac+a "arga ' e""os esta#an ansiosos de disparar sus 5usi"es en "a (u&anidad de estos (o&#res %ue esta#an a" &argen de "a "e'! conta#an "os segundos uno! dos! tres! cuatro! cinco! seis... pero "a espera angustiosa/ "os dos no retira#an su &irada de "a puerta! pero de repente sa"ieron cinco #6r#aros tosiendo! por e" (u&o %ue (a#+a penetrado en e" ca&pa&ento! e in&ediata&ente Eduardo , Domingo descargaron sus 5usi"es en "a (u&anidad de estos (o&#res! "os cua"es reci#ieron "as descargas en e" pec(o ' en sus ca#e2as! dos ca'eron de espa"das cuan "argos eran ' "os otros tres ca'eron de #ruces! por%ue todos e""os a" reci#ir "os i&pactos perdieron "a esta#i"idad ' se precipitaron a tierra! &anando sangre por "as (eridas ' por "a #oca aco&pa.ados de sus &o$i&ientos in$o"untarios en sus 7"ti&os estertores de $ida! indicando %ue 'a se desped+an de este &undo e" cua" de)a#an &6s te&prano %ue tarde. Los siguientes (o&#res sa"ieron a rastras! #uscando no ser a"can2ados por e" 5uego ene&igo! pero co&o sa"+an un poco as5i;iados ' con "a respiraci n entrecortada por e" (u&o in(a"ado! no a"can2a#an a co&prender e" pe"igro en %ue se encontra#an ' aun%ue se tend+an en e" sue"o esta#an a &erced de un ene&igo %ue "os espera#a a" aire "i#re ' sin di5icu"tades de respiraci n ' de $isua"i2aci n. A" sa"ir! o#ser$a#an un panora&a %ue no distingu+an &u' n+tida&ente por%ue e" (u&o (a#+a a5ectado sus o)os ' per&anec+an in& $i"es un &o&ento sin entender de donde $en+a e" 5uego ' %uien "os esta#a atacando en ese &o&ento. Eduardo! dio "a orden a Emmanuel P)rez Legarda! &a'ordo&o de "a *acienda El Porvenir! apodado El #orro! por su (a#i"idad para "a ca2a de cone)os sa#aneros! guaguas ' c(ig<iros/ 'a %ue ninguno de estos ani&a"es se "e escapa#a cuando esta#a en cacer+a/ para %ue uti"i2ara e" "an2a granadas para aca#ar de destruir e" ca&pa&ento ' ter&inar en 5or&a triun5ante con "a tarea propuesta. Despu*s de un ata%ue sin tregua ' de una ""u$ia de #a"as! sigui un si"encio e;pectante! &ientras aca#a#a de arder "a ca#a.a! e" aire e&pe2 a e;pe"er un 5uerte o"or a carne %ue&ada por%ue $arios de "os Brbaros no a"can2aron a sa"ir ' &urieron as5i;iados ' car#oni2ados. Los (o&#res de Eduardo per&anec+an a "a espera de" &enor &o$i&iento de" ene&igo! pero s "o se escuc(a#a e" %ue)ido de a"gunos (o&#res (eridos!

34

pero nadie se "e$anta#a de" sue"o! "a espera era "arga/ pero (a#+a %ue to&ar precauciones para e$itar una reacci n por sorpresa/ &ientras espera#an! ""eg e" a&anecer ' e" so" e&pe2 a des"i2arse con su #ri""o dia&antino por "a copa de "os 6r#o"es de esta se"$a tropica"/ e" 5ir&a&ento era de un a2u" pro5undo ' por su # $eda ce"estia" e&pe2a#a e" $ue"o de a$es &u"tico"ores %ue cru2a#an e" aire con su raudo $ue"o en #usca de a"i&ento en "a "e)an+a. El #orro! en co&pa.+a de Manuel , de Miguel entraron a "as ruinas de" ca&pa&ento para #uscar so#re$i$ientes! pero en un principio s "o $e+an cuerpos ca"cinados/ pero escrutando &6s de"ante de "o %ue (a#+a sido e" ca&pa&ento! $ieron a"guno (o&#res %ue da#an se.a"es de $ida! a"gunos de e""os en estado &ori#undo/ pero otros s "o (eridos en sus #ra2os ' piernas. A" $er esto ' darse cuenta de %ue ten+an 3: (o&#res (eridos! estos (o&#res ""a&aron a Eduardo para %ue to&ara "a decisi n %ue de#+an (acerse con "os (eridos/ a "o %ue "es respondi G L"e$*&os"os a" pue#"o para entreg6rse"os a "as autoridades ' por a(+ derec(o %ue sean ""e$ados a" (ospita" para sus respecti$as curaciones. G No de#e&os ser tan #en*$o"os con estos (o&#res ' tener consideraci n con e""os por e" da.o %ue (an (ec(o a "a co&unidad! "o &e)or ser+a re&atar"os G interpe" El #orro. G LPor %u* cargar con estas a"i&a.asP De#e&os proceder con e""os co&o se procede con "as (ier#as &a"as! %ue se arrancan de ra+2 ' se "es destru'e tota"&ente. G Respondi Eduardo. G De#e&os tener en cuenta e" derec(o internaciona" (u&anitario! de respetar "os (eridos de guerra! as+ co&o se respeta a "a po#"aci n ci$i"! a "os ni.os! a "os ancianos ' "as &u)eres en e&#ara2o. Recuerdo %ue e" pro5esor de socia"es nos (a#"a#a &uc(o en sus c"ases de no a#andonar "as personas "esionadas en "as con5rontaciones. G Se &e ocurri una idea! G &ani5est e" &a'ordo&o de "a (acienda La Primavera' &erm%n 1abares G ""a&ado E" Cone)o por sus dientes grandes ' gruesosB G LPor %u* no de)a&os estos (o&#res a nuestro cuidado! %ue nos pueden ser$ir &6s tarde para un interca&#io! por%ue considero %ue este #ot+n de guerra no se de#e entregar tan 56ci"&enteP G Es una idea &u' #uena! pero por a(ora no pode&os ""e$ar"a a ca#o! por%ue sostener unos prisioneros de guerra es &u' costoso ' no tene&os "a "og+stica

3-

para eso ' ade&6s de#e&os tener unas c6rce"es seguras para tener encerrados a estos (o&#res! ' para e""o se de#e disponer de so"dados per&anentes %ue "os est*n $igi"ando ' dinero su5iciente para a"i&entar a "a tropa ' a estos (o&#res G El Cone-o! estu$o de acuerdo con "as apreciaciones de a Eduardo. Domingo , Eduardo recorrieron e" ca&pa&ento ' o#ser$aron con deteni&iento a "os (eridos ' a todos "os (o&#res ca+dos en "a e&#oscada/ a "os %ue esta#an con e" rostro so#re e" c*sped "os $o"tearon para e;a&inar"os de 5rente. Despu*s de estudiar"os detenida&ente pregunt Eduardo; G Cu6" de estos (o&#res es 0vn el terrible/ G A "o %ue respondi unos de "os (eridosB G Ninguno de e""os! pues 0vn sa"i esta tarde en co&pa.+a de (uaco ' cinco (o&#res &6s para una reuni n urgente de "os co&andantes de "os di5erentes 5rentes en "a se"$a de" $mazonas! %ue se rea"i2ar6 en estos d+as.

ENTREHA DE LOS 3: ?OMBRES ?ERIDOS AL COMANDANTE DE POLICIA DE MURMULENCIO. L"egaron a" pue#"o ' en e" par%ue principa"! Eduardo "e entreg "os 3: Brbaros (eridos a" co&andante de po"ic+a de Murmulencio E3ra%n Dvalos Santos' $l alcalde *ernando Molina' al -uez "enal Santiago Medina de la Piedra , al m)dico del os"ital del "ueblo Gregorio $ntonio *ernndez Salmuera; Todo e" pue#"o! se reuni en e" par%ue principa"! para o#ser$ar "a escena de entrega de "os $io"entos ' a" un+sono "e grita#an $i$as a Eduardo ' "as &uc(ac(as de" pue#"o ad&ira#an "a $a"ent+a de este )o$en tan osado. Despu*s de entregar "os (eridos a "as autoridades de" pue#"o/ todos "os (o&#res %ue (a#+an participado en e" ata%ue contra e" ca&pa&ento de 0vn el 1errible! se reunieron en casa de "os Carrascal Canales para (acer una e$a"uaci n de" go"pe dado a" grupo a" &argen de "a "e'. G Muc(ac(os G "es di)o Eduardo G 'a inicia&os "a guerra con Los Brbaros ' no pode&os dar un paso atr6s! por %ue e" &undo "e pertenece a "os $a"ientes ' a "os decididos/ por%ue si nos aco#arda&os sere&os ap"astados por e"

0:

ene&igo! %ue no tendr6 piedad de nosotros ' (ar6n un 5est+n con nuestra derrota. J para e""o cae co&o ani""o a" dedo e" re5r6n popu"arB 9El gua"o es gua"o asta 2ue el cobarde se de-a: . J ter&in e" &o&ento de de)arnos! ""eg "a (ora de "a acci n! de" a$ance a" 5rente! por%ue si e" ene&igo nos $e 5uertes ' unidos nos te&er6 ' ser6 prudente a "a (ora de atacarnos. G Esto' de acuerdo con "o %ue dice e" patr n! pero para e""o de#e&os contar con &6s recursos para "a co&pra de ar&as ' de uni5or&es para organi2ar una tropa con &6s seriedad G &ani5est Domingo! &ientras se to&a#a una gaseosa. G Eso es "o &e)or G respondieron todos. G Cite&os a una reuni n a "os due.os de "as (aciendas co"indantes a Puerto Escondido para %ue &ani5iesten si est6n de acuerdo con "a creaci n de un e)*rcito per&anente %ue nos de5ienda de esos #andidos G "ro"uso Eduardo. NOTICIAS DEL ATAOUE AL CAMPAMENTO DE I@AN 0vn el 1errible! a" d+a siguiente de" ata%ue a su ca&pa&ento por parte de "os (o&#res de Eduardo! escuc( "as noticias en su radio de #anda corta de" ata%ue a su ca&pa&ento ' de "a destrucci n de" &is&o por este e)*rcito i&pro$isado de ca&pesinos! %ue (a#+an &atado a 8: de sus (o&#res ' 3: de e""os "os (a#+an to&ado prisioneros ' "os (a#+an entregado a "as autoridades de Murmulencio. Escuc( "as noticias una ' otra $e2 por $arias e&isoras para enterarse de "o sucedido en "a co&arca donde rea"i2a su acti$idad $and6"ica. Cuando estu$o #ien enterado de "o sucedido! e;c"a& con "a 5uer2a de sus pu"&ones ' con una ra#ia in&ensaB G Eduardo! tus d+as est6n contados ' desde 'a eres un (o&#re &uerto! por%ue de 0vn no se burla nadie ' &enos un ni.o i&#er#e %ue toda$+a tiene "os dientes de "ec(e. A "o %ue respondi (uacoB G Se "o di)e co&andante 0vn! %ue ese ado"escente reci*n graduado de #ac(i""er nos traer+a pro#"e&as/ por%ue en e" "iceo de Murmulencio son especia"istas en "a$ar"es e" cere#ro a "os a"u&nos de" p"ante"! por rdenes de go#ierno centra"! ' "os adoctrinan con e;presiones co&o estasB Oue so&os unos &atones! %ue no nos interesa si no e" dinero ' %ue por eso secuestra&os

03

a "os ricos ' a "os industria"es! para ""enar nuestras arcas de dinero sin i&portarnos "a &iseria ' e" do"or de" pue#"o. Jo ta&#i*n "o (a#+a pre$isto as+ G &ani5est 0vn! no s "o por e" adoctrina&iento %ue reci#i en su educaci n! si no por "a pr*dica de" cura de" pue#"o ' por%ue Eduardo es un pic( n de rico ' co&o pic( n de rico no desea contri#uir a "a causa re$o"ucionaria! si no ""enarse pronto de dinero e;p"otando a sus tra#a)adores co&o "o (a (ec(o su padre a tra$*s de "argos a.os! "o &is&o %ue "os (acendados de todo e" pa+s. Pero no pens* %ue nos atacara tan pronto ' a usted "e consta (uaco' %ue cuando "o cita&os a "a reuni n en co&pa.+a de otros (acendados era con e" o#)eto de secuestrar"o "o &is&o %ue a $arios de e""os/ pero este )o$en es de&asiado &a"icioso ' no ca' en nuestra ce"ada/ 'a %ue tiene "a astucia de "os gatos &onteses. A "os co&andantes %ue asisten a esta reuni n "es pedir* %ue &e 5aci"iten a"gunos de sus (o&#res ' ar&as para recon%uistar la regin de Puerto Escondido ' destruir a" e)*rcito de Eduardo ' sus secuaces por%ue de no (acer"o! otras regiones donde (ace&os presencia con nuestro e)*rcito re$o"ucionario! se nos re#e"ar6n ' tratar6n de seguir e" &a" e)e&p"o i&p"antado por ese &o2a"#ete. Esta reuni n se e5ectua#a en un ca&pa&ento a ori""as de" r+o A&a2onas! en uno de "os #e""os &eandros %ue tiene esta gran serpiente de p"ata Suda&ericana. Se ""ega#a a este sitio despu*s de (a#er sorteado &i" di5icu"tades de una se"$a espesa! donde se escuc(a un &i"" n de sonidos! donde &aro&ean "os &onos ' se escuc(a e" canto estridente de "as guac(aracas! e" ruido ensordecedor de "os &onos au""adores! cu'o au""ido se escuc(a a $arios Fi" &etros de distancia ' e" $ue"o de "a pa$a de &onte ' e" acec(o de "os #7(os esperando %ue sa"gan de su &adriguera "os ratones de &onte para ""e$ar"es este preciado &an)ar a sus cr+as i&p"u&es. Los #7(os descend+an con "a $e"ocidad de" ra'o so#re sus presas a "as cua"es "es c"a$a sus 5uertes garras para no perder su sucu"ento #an%uete. Esta se"$a produce 5ascinaci n ' desesperan2a. 9ascinaci n por sus grandes 6r#o"es ""enos de (o)as ' de 5"ores &u"tico"ores! donde #ri""a "a "u2 de" so" con ra'os dia&antinos ' con &i" co"ores &6s! cua" piedras preciosas co&o si 5ueran 2a5iros! es&era"das! "apis"62u"is ' ru#+es pro'ectados por un so" %ue penetra con sus ra'os cada uno de "os rincones de esta se"$a 5or&ando pe%ue.as auroras #orea"es ' pro'ectando e" espectro de" arco iris en "os

00

c"aroscuros de "a se"$a! pero "o &6s ""a&ati$o es e" peregrinar de "os de"5ines rosados %ue se &uestran )uguetones en este r+o &ar! especia"&ente cuando pasan "as e&#arcaciones %ue surcan sus pro5undas aguas/ sus grandes sa"tos es un espect6cu"o seguido por "os 6$idos pasa)eros de pe%ue.as ' grandes e&#arcaciones %ue no despegan sus o)os de" #e""o espect6cu"o circense con su actor principa" e" de"5+n rosado %ue ""ena de a"egr+a "a retina de grandes ' pe%ue.os! una a"egr+a %ue se con$ierte en un entusias&o ange"ica"! en este #e""o espect6cu"o de" r+o &6s cauda"oso de" &undo. Este r+o contiene e" 8:S de "os peces de agua du"ce de" p"aneta/ pero dentro de sus aguas se encuentra un pe%ue.o pe2 de&asiado $ora2! e" pe2 cari#e o pira.a %ue en &i""ares! en un santia&*n de$oran sus presas de)ando s "o e" es%ue"eto/ ta&#i*n se encuentra e" te&#" n %ue es una angui"a %ue aturde a sus $icti&as produciendo una descarga e"*ctrica! seg7n dicen a"gunas personas %ue e%ui$a"e a 1:: $o"tios. Todo en "a se"$a de" A&a2onas es grandioso as+ co&o "a anaconda %ue ""ega a &edir 4 &etros de "ongitud ' ca2a a sus presas as5i;i6ndo"as en$o"$i*ndo"as con sus poderosos ani""os. Pero su in&ensidad ' "a a"tura de sus 6r#o"es con sus grandes (o)as ' su ais"a&iento produce una sensaci n de so"edad %ue causa espanto/ so#retodo en "a (oras de" anoc(ecer %ue co&ien2a en 5est+n de "os insectos! de "os &urci*"agos! de "as a$es ' &a&+5eros nocturnos. Por do%uier e;isten &i""ones de o)os $igi"antes ' con e" &o$i&iento "os 6r#o"es a causa de" $iento parecen &onstruos gigantescos %ue %uieren de$orarnos ' transportarnos a" "ugar de "as tinie#"as donde s "o se encuentran 5iguras 5antas&ag ricas. 0vn el 1errible' (uaco ' sus co&pa.eros se encontra#an 5ascinados por "a &onstruosidad de esta se"$a! pero a "a $e2 "es da#a te&or so#re "as "e'endas (orror+5icas %ue se te)+an so#re e""a/ co&o "as (or&igas ta&#oc(as %ue de$oran todo "o %ue se encuentran a su paso! ' co&o transitan por &i""ares (aciendo un ruido in5erna"! "a tierra ' "os 6r#o"es tie&#"an a su paso ' "o &e)or es (uir para no ser un (o&#re &uerto ' %uedar reducido a si&p"es (uesos %ue se desco&pondr6n en "a se"$a. Ta&#i*n "es 5ascina#a "a "e'enda de "os de"5ines rosados &ac(os! "os cua"es sa"+an de" r+o ' se ro#a#an "as &u)eres ind+genas &6s (er&osas ' se "as ""e$a#an a "o &6s pro5undo de" A&a2onas! donde nadie "as $o"$+a a $er co&o si pareciera %ue se "as (u#iera tragado "a tierra. 0vn se reuni con todos "os co&andantes citados a esta reuni n a "as ori""as de" r+o A&a2onas ' con e" co&andante genera" de este e)*rcito re$o"ucionario! %ue desea#a i&p"antar sus ideas en todos "os rincones de" pa+s!

0,

o sea de oriente a occidente! de norte a" sur o de arri#a a#a)o/ para %ue no se %uedara ninguna parte de esta patria de Nari.o! de Bo"+$ar ' Santander sin escuc(ar sus ideas re$o"ucionarias de su e)*rcito de" pue#"o! %ue esta#a co&#atiendo "a tiran+a de "os o"igarcas %ue sie&pre (an sido due.os de" pa+s a costa de "a po#re2a de" pue#"o ' %ue para e""o se (an apo'ado sie&pre de un e)*rcito t+tere para no ser re&o$idos de su trono. E" co&andante genera" "es pidi a todos %ue se pusieran de pie ' %ue o5recieran un &inuto de si"encio por "os (o&#res ca+dos por &anos de Eduardo' %ue esos si eran $erdaderos (*roes %ue se (a#+an sacri5icado por una patria &6s )usta ' de igua"dad para todos! %ue no desea#an "os terratenientes e industria"es de" pue#"o. Despu*s de" &inuto de si"encio e" co&andante genera" co&en2 "a reuni n! i&partiendo "a orden de %ue todos "os 5rentes de #ata""a de" pa+s de#+an aportar cada uno! de a 3: (o&#res duc(os! a" 5rente de 0vn8 para recon%uistar "a regi n de Puerto Escondido! para no %uedar #ur"ados por Eduardo. Co&o #ien conocen ustedes! en e" pa+s tene&os M: 5rentes ' &uc(os de e""os con &6s de 0:: (o&#res/ por eso 3: (o&#res &enos no &er&a "a capacidad de ata%ue de estos 5rentes ' $a&os a con5or&ar un agrupaci n de M:: (o&#res para recon%uistar a Puerto Escondido/ por%ue e" &unicipio de Murmulencio es un es"a# n &u' i&portante para nuestra causa re$o"ucionaria %ue (a' %ue recuperar a toda costa. Todos "os co&andantes de "os di5erentes 5rentes respondieron a" un+sono G Esta&os de acuerdo. Co&en2 "a reuni n ' cada uno de "os )e5es de "os di5erentes 5rentes &ani5esta#an "as no$edades de su territorio ' si ten+an o no contratie&po con "os (a#itantes de" "ugar donde esta#an actuando ' de "os en5renta&ientos con los regulares ' de "as #a)as %ue se produc+an a "ado ' "ado en estas #ata""as/ por%ue e" deseo de" "os o5icia"es! era recuperar "os territorios de "a patria de &anos de "os co&#atientes %ue esta#an se&#rando ideas e;tra.as en este pa+s! con e" deseo de esta#"ecer un go#ierno socia"ista para i&p"antar "a dictadura de" pro"etariado. Despu*s de un &es de reuni n de "os co&andantes de "os distintos 5rentes con e" co&andante general de los Brbaros! cada uno de estos )e5es sa"i nue$a&ente para su territorio de operaciones ' con "a pro&esa de entregar"e 3: (o&#res a 0vn para recuperar e" territorio de Puerto Escondido ' e" de

08

"as (aciendas co"indantes de este &unicipio de Murmulencio ' a su $e2 destruir a Eduardo antes de %ue co)a &uc(a 5uer2a ' su re#e"d+a no sea seguida por otras regiones %ue (ar+a &6s di5+ci" "a recuperaci n de esta 2ona por "os (o&#res de 0vn ' de sus secuaces.

REUNION EN MURMULENCIO Eduardo se reuni con $arios co&andantes de "a po"ic+a! co&o e" de Puerto Silencio Miguel <ngel 1oscarelli' el de Murmulencio E3ra%n Dvalos Santos ' con e" co&andante de "os regu"ares $lberto Guerra ' $arios agentes de po"ic+a ' regu"ares/ "os cua"es aconse)aron a este )o$en ' a su &a'ordo&o Domingo. E" pri&ero en (a#"ar 5ue e" co&andante de po"ic+a de Murmulencio E3ra%n Dvalos Santos G Ustedes en este &o&ento no de#en #a)ar "a guardia/ por%ue conociendo a 0vn el 1errible ' e" actuar de "os Brbaros! *stos tarde o te&prano to&ar6n $engan2a ' "o (ar6n &enor tie&po posi#"e. Mientras (ac+a este co&entario! se par "enta&ente en e" sa" n de con5erencias de" pa"acio &unicipa" donde se (ac+an todas "as reuniones de" &unicipio ' desp"eg un &apa de Murmulencio con todas sus $eredas ' de su ca#ecera &unicipa" ' "o c"a$ con c(inc(es para %ue entre todos (icieran un estudio de" territorio de este pue#"o/ &ientras (ac+a su e;posici n! 5ue interru&pido por e" se.or a"ca"de de "a "oca"idad ' 3: edi"es! e" cua" &ani5est G Perdonen %ue ""egue&os tarde a esta reuni n/ pero "a carretera 5ue interru&pida por un derru&#e de grandes proporciones e" cua" tu$i&os gran di5icu"tad para cru2ar"o/ 'a %ue e" #arro nos ""ega#a (asta "a rodi""a. GJa ten+a&os conoci&iento de ese derru&#e! %ue ca' en "a 5ariz Del Diablo! por%ue 5ui&os in5or&ados por "a po"ic+a de carreteras! por eso tarda&os una (ora de e&pe2ar esta sesi n G &ani5est $lberto Guerra. G En rea"idad! apenas aca#a&os de e&pe2ar G &ani5est E3ra%n Dvalos Santos G &ientras to&a#a una reg"a para se.a"ar en e" &apa desp"egado en e" ta#"ero.

0M

G De todas &aneras! gracias por esperarnos. G di)o e" a"ca"de de Murmulencio. E&pe2 su e;p"icaci n e" co&andante de po"ic+a! ana"i2ando "as di5erentes $eredas! donde 0vn podr+a esta#"ecer de nue$o su ca&pa&ento! pero su e;p"icaci n 5ue interru&pida por DomingoB G Se.or co&andante! tengo una cora2onada! no creo %ue "os Brbaros esta#"e2can un so"o ca&pa&ento! sino $arios! para e$itar otro ata%ue por sorpresa co&o e" %ue nosotros "es (ici&os. G Precisa&ente! eso es "o %ue de#e&os pre$er en esta reuni n ' ana"i2ar todas "as &a.as posi#"es de esta organi2aci n irregu"ar G &ani5est e" co&andante de po"ic+a! &ientras se.a"a#a en e" &apa la acienda de Puerto Escondido. Esta (acienda es e" sitio e%uidistante de todos "os rincones de" &unicipio "a cua" tratar6n de to&ar"a a toda costa para tener"a co&o centro de operaciones! ade&6s tiene &uc(a 2ona se"$6tica (acia e" oriente de e""a! donde podr+a esta#"ecer uno de sus ca&pa&entos. Eduardo pidi "a pa"a#raB G Jo considero %ue 0vn esta#"ecer6 tres o cuatro ca&pa&entos ' uno de e""os! ade&6s de "a (acienda de &i padre! puede ser en "a (acienda El Remanso! %ue se encuentra a" occidente de Puerto Escondido ' cerca de "a carretera %ue conduce a" &unicipio de Lum"ereza! carretera %ue es &u' transitada por toda c"ase de $e(+cu"os auto&otores %ue se dirigen a" mar Caribe! especia"&ente tracto &u"as %ue traen toda c"ase de &ercanc+as para e" interior de" pa+s. G Jo considero %ue esa puede ser una de "as posi#i"idades para esta#"ecer uno de "os ca&pa&entos G &ani5est $lberto Guerra G pero "o %ue esta&os (aciendo en este &o&ento son &eras con)eturas. Otro ca&pa&ento G &ani5est uno de "os edi"es de" &unicipio G podr+a tener"o en "a (acienda e" Silencio! %ue es e" cruce de ca&inos para $arias $eredas de" &unicipio de Murmulencio ' ruta o#"igada para dirigirse a "os &unicipios $ecinos. Interru&pi Domingo! par6ndose 5rente e" &apa desp"egado en e" ta#"ero ' se.a"ando "a $ereda "os Mangos donde se encuentra "a (acienda de" &is&o no&#re. G E" cuarto ca&pa&ento no ser+a un ca&pa&ento 5i)o! si no un ca&pa&ento & $i"! para dar sus go"pes ' rep"egarse! r6pida&ente a" a&paro de "a $egetaci n se"$6tica de esta 2ona! o sea dar go"pes o ata%ues de sorpresa ' esconderse en "as so&#ras de "a se"$a.

01

Ade&6s &ani5est G No s "o de#e&os (acer especu"aciones! de si 0vn crear6 uno o $arios ca&pa&entos para recon%uistar "a 2ona de Puerto Escondido' si no p"anear co&o nos de5endere&os de una in$asi n ' para e""o de#e&os conseguir &6s ar&as ' 5orta"ecer este grupo de sacri5icio con nue$os (o&#res/ pero para e""o de#e&os pedir"e co"a#oraci n a todos "os (acendados de este &unicipio! para %ue &ensua"&ente paguen una cuota 5i)a para e" sosteni&iento de "os (o&#res %ue se sacri5ican por e" pa+s/ por%ue se necesita $a"or ' sacri5icio para (acer"e 5rente a esta c"ase de #andidos ' de)ar por a"gunos &o&entos ' a $eces por $arios d+as "os (ogares ' e" ca"or de "as 5a&i"ias! para en5rentarnos a una guerra incierta %ue parece nunca aca#ar/ pero si todos nos uni&os! &u' pronto derrotare&os a "os Brbaros ' sus d+as estar6n contados/ pero si no (a' uni n entre nosotros! nunca derrotare&os a estos #andidos. Interru&pi e" a"ca"de de Murmulencio G A'er con$ers* por te"*5ono con e" a"ca"de de Lum"ereza ' &e &ani5est %ue *" ' todos "os edi"es ' "os co&erciantes ' (acendados de dic(o &unicipio est6n de acuerdo con e" apo'o a este grupo! no s "o con dinero si no con (o&#res ' ar&as %ue a"istar6n a"gunas personas para 5orta"ecer e" e)*rcito de estos &uc(ac(os! %ue a pesar de su ine;periencia "ogr derrotar a "os (o&#res de 0vn el terrible ' nos de&ostr %ue atac6ndo"os se "es puede derrotar ' %ue ese es sus punto d*#i"/ por%ue e""os con5ia#an de %ue nunca nadie "os atacar+a ' por eso se sent+an a&os ' se.ores no s "o de Murmulencio si no de todo e" pa+s. Despu*s de tres (oras de reuni n ' de discutir $arios puntos de $ista! con$inieron %ue "o &e)or ser+a co&entar e" p"an con "os dirigentes de "os pue#"os circun$ecinos ' e;poner"es "a necesidad de crear un e)*rcito pri$ado capa2 de derrotar a "os Brbaros.

MUERTE DE JOLIMA Eduardo @ia)a#a con e" co&andante de po"ic+a! con e" a"ca"de de Murmulencio! con su &a'ordo&o Domingo' con Miguel , con el Cone-o

0N

para e;p"icar su p"an de 5or&ar un e)*rcito particu"ar para (acer"e 5rente a este grupo de (o&#res %ue $an contra "a constituci n ' "as "e'es de" pa+s. Por e" ca&ino ana"i2a#a e" &apa de" &unicipio de Lum"ereza ' de otros pue#"os $ecinos. Busca#a tener un conoci&iento de "as $eredas de este &unicipio para e;poner con seguridad su punto de $ista/ %ue 5uera un punto de $ista cre+#"e ' no so.ador por%ue "os =sue.os sue.os son> ' de (artas rea"idades est6 ""eno e" pa+s/ de rea"idades %ue nos &uestran una naci n destruida por "a en$idia! "a a&#ici n ' e" poder po"+tico de unos pocos! a costa de" sacri5icio! "a &iseria ' de "a destrucci n de &uc(os/ pero esta destrucci n de &uc(os no i&porta a "os go#ernantes por%ue son seres an ni&os %ue con su tra#a)o ""enan "as a"5or)as de unos pocos %ue se precian ser "os (o&#res (onora#"es de" pa+s Lpero si ser6 (onora#"e destruir a todo un cong"o&erado para saciar e" apetito $ora2 de unos pocos! en rea"idad si e;istir6 en e""os ta" (onora#i"idadP Pero co&o son due.os de" poder! de "os &edios de co&unicaci n/ estos &edios &anipu"ados por e""os "os &uestran co&o (o&#res pu"cros! con una i&po"ute2 %ue no tienen en "a $ida rea"/ pero s+ en "as p6ginas de "os diarios ' en "os noticieros de "a radio ' "a te"e$isi n! donde son presentados co&o (o&#res sin &anc(a ' sin pecado. Mientras &arc(a#an a Lum"ereza por una carretera con e" as5a"to se&idestruido! ""eno de #ac(es en &uc(os tra&os! por "a desidia de" go#ierno centra"! i#an o#ser$ando e" paisa)e ca&#iante en &uc(os de sus tra&os. A" sa"ir de Murmulencio se aprecia#a un &a)estuoso $a""e cu#ierto de gra&a natura"! donde pasta#a e" ganado de $arias c"ases de ce#7 ' a su "ado ca&ina#an "as gar2as 5or&ando una &anc(a #"anca en &edio de" tapi2 $erde de esta 2ona %ue #a.a#a e" r+o Escondido! esperando %ue e" ganado a su paso (iciera sa"tar "os gri""os para de$orar"os con "a &a'or preste2a. Las gar2as a ratos $o"a#an tra2ando en e" 5ir&a&ento toda c"ase de 5iguras geo&*tricas/ &ientras "os terneros corr+an de un "ado para otro co&o si estu$ieran en una co&petencia &arat nica de nunca aca#ar. En &edio de "os potreros! se o#ser$a#an "as pa"&eras %ue eran &ecidas por e"

$iento ' en "a copa de e""as se escuc(a#a "a a"gara#+a de "os "oros %ue (ac+an un ruido ensordecedor. Ta&#i*n se o#ser$a#a pe%ue.os ar#ustos %ue parec+an enanos en &edio de "a gigante2 de "as pa"&eras.

04

Ta&#i*n se o#ser$a#an gran $ariedad de 6r#o"es 5ruta"es! co&o &andarinas! gua'a#os! &angos! &a&onci""os! ta&arindos. Todos estos 6r#o"es no 5ueron se&#rados! si no %ue sus se&i""as 5ueron transportadas por e" $iento! ""e$adas por "as a$es! por "os e%uinos o arro)adas in$o"untaria&ente por "os o#reros de" agro a" sue"o de estas (aciendas! cuando co&+an sus sendas 5rutas. Los &andarinos se $e+an sa"picados de a&ari""o! por%ue sus 5rutos esta#an en p"ena &adure2 ' en e" aire #rota#a e" o"or de "as 5rutas de oro! por%ue *stas eran atacadas por una $ariedad de p6)aros! %ue sacia#an su apetito $ora2 con su n*ctar. E" co&andante de po"ic+a de Murmulencio interru&pi e" si"encio en %ue se encontra#an todos estos (o&#res %ue $ia)a#an en un ca&pero de" &unicipio. G Pienso %ue "os dirigentes de" &unicipio de Lum"ereza nos co"a#oren ' sean generosos en su co"a#oraci n! por%ue este &unicipio (a su5rido en dos ocasiones "os ata%ues de Los Brbaros %ue destru'eron "a a"ca"d+a! "a ca)a ca&pesina ' $arios esta#"eci&ientos co&ercia"es! "os cua"es 5ueron sa%ueados sin piedad. G Dec+a esto! &ientras conduc+a con prudencia e" $e(+cu"o auto&otor de" &unicipio. G @erdadera&ente! 5ue un ata%ue $and6"ico ' especia"&ente contra "a estaci n de po"ic+a! donde &urieron 3M agentes de "a "e' ' 5ueron secuestrados otros 3M ' %uedaron (eridos unos 0:! a"gunos de gra$edad. G interru&pi El Cone-o &ientras entre"a2a#a sus &anos ' (ac+a 5uer2a en sus dedos para despere2arse. G Pero "o &6s gra$e G &ani5est Domingo G 5ue "a &uerte de $arios ci$i"es por este grupo de 5acinerosos! especia"&ente de "a reina de #e""e2a de Lum"ereza =olima %ue era una &u)er &u' (er&osa/ cu'os ca#e""os dorados resp"andec+an co&o e" trigo &aduro en e" ca&po antes de "a siega. Sus o)os a2u"es &e recorda#an "os d+as de $erano con "a "i&pide2 de un a2u" pro5undo en e" (ori2onte ' e" ondear de su cuerpo a" ca&inar se&e)a#a una pa"&era &o$ida por e" $iento. G Pero te (as $ue"to &u' po*tico Domingo G "e di)o Eduardo G %ue =olima! era tu a&or p"at nico. ' parece

G No era &i a&or p"at nico! si no un 6nge"! %ue todos "os seres (u&anos! Ouer6&os"os o no! ten+a&os %ue ad&irar por%ue su #e""e2a era una #e""e2a espectacu"ar. De esas #e""e2as %ue despiertan &ariposas en e" est &ago/ ante esa &u)er se puede repetir "o escri#i e" poeta $mado 5ervo =Ouien "a $io 'a no "a pudo )a&6s o"$idar>.

0-

E" A"ca"de de Murmulencio &ani5est G 5ue una &uerte (orri#"e "a de =olima' e""a 5ue secuestrada por Los Brbaros con toda su 5a&i"ia. A" e&pe2ar e" co&#ate ""egaron $arios (o&#res $estidos con tra)es &i&eti2ados/ sacaron de su (ogar a =olima ' a toda su 5a&i"ia! ade&6s secuestraron $arios ci$i"es. En e" ca&pa&ento de estos (o&#res! "es (icieron un )uicio po"+tico o propia&ente un conse)o de guerra! a cada uno de "os secuestrados. E" ca#o segundo de "a po"ic+a Lum"ereza de ape""ido Cabrales 5ue e" pri&ero en pasar a" 5rente ' e" co&andante de "os Brbaros apodado La &iera "e "e' a este ser$idor de "as 5uer2as de po"ic+a un p"iego de cargos! entre e""os de ser un perseguidor i&p"aca#"e de su grupo ' %uien (a#+a dado de #a)a o detenido a $arios de sus (o&#res %ue i#an (acer co&pras a Lum"ereza $estidos de ci$i"! %uienes 5ueron torturados por Cabrales ' por cuatro agentes &6s! para sacar"es in5or&aci n. Lo a&arraron a un 6r#o" ' M: (o&#res de "os #6r#aros descargaron sus sendos 5usi"es contra este agente de "a "e'. Pasaron a" 5rente "os cuatro agentes %ue (a#+an torturado ' &asacrado a sus (o&#res ' La &iera dio "a orden de e)ecutar"os uno a uno con una "entitud pas&osa para (acer sentir a estos (o&#res una tortura sico" gica. Luego 5ue ""e$ada a" 5rente "a reina de #e""e2a de Lu&pere2a =olima ' e" co&andante La &iera dio orden %ue "a su)etaran por "os pies ' "a &anos con sendos "a2os ' %ue "e (icieran un nudo ciego para %ue %uedara #ien asegurada ' no 5uera a so"tarse/ despu*s de a&arrada "e pregunt G L=olima! t7 sa#es por %u* est6s a" 5renteP G Por%ue usted &e secuestr con toda &i 5a&i"ia. G ?a' una ra2 n &6s poderosa %ue esa por "o %ue te tra)i&os a este "ugar ' t7 "a conoces &u' #ien. G Reitero! por%ue usted &e secuestr a &+ ' a toda &i 5a&i"ia! no cono2co otra ra2 n. G No %uiero %ue este di6"ogo se con$ierta en una discusi n #i2antina de nunca aca#ar! por eso $a&os a" grano. Est6s a%u+ por%ue te $a&os (acer un )uicio de guerra. G LUn )uicio de %u*P G 'a te "o di)e ' te "o $ue"$o a repetir con e" &a'or gusto! un )uicio de guerra.

,:

G No $eo "a ra2 n para &erecer tan a"to (onor o des(onor/ por%ue "o poco %ue entiendo de "os )uicios de guerra es e" %ue se "e (ace a "os co&#atientes $encidos o a "os traidores de "a patria ' 'o no so' ninguna co&#atiente! ni &u)er traidora de "a patria! ni ta&poco una &u)er $encida en 5ranca "id! si no %ue 5ui tra+da a este "ugar contra &i $o"untad! por e" e&p"eo de una 5uer2a des&edida de sus secuaces. Ade&6s no (e traicionado "a "ea"tad de &is a&igos ' &enos de &is ene&igos por%ue creo no tener"os. G @erdadera&ente te considero una traidora de nuestra causa ' t7 "o sa#es &u' #ien por%ue nos est6s traicionando. Eres no$ia de" co&andante de po"ic+a de Lum"ereza ' %uien es a&iga o no$ia de nuestros ene&igos es nuestra ene&iga. G Esa es su opini n %ue no co&parto ' eso es "o %ue tiene en su cere#ro! de $er ene&igos en todas partes! sin respetar "os senti&ientos a)enos ' "os dictados de" cora2 n. G T7 sa#es &u' #ien %ue e" co&andante de po"ic+a nos (a co&#atido con sa.a ' con un odio 5ero2 %ue se siente en "a pronunciaci n de sus pa"a#ras! cuando se re5iere a nuestro grupo co&#atiente %ue "uc(a por "a igua"dad de "os seres (u&anos ' por un &e)or reparto de "a tierra para &e)orar "a desigua"dad socia" %ue i&pera en e" pa+s/ por "a acu&u"aci n de grandes e;tensiones de tierra en una pocas &anos! &ientras e" pue#"o se &uere de (a&#re por e" sa"ario &+sero %ue pagan "os terratenientes! "os industria"es ' "os o"igarcas. G Lo %ue *" (ace! "o (ace en e" cu&p"i&iento de su de#er! un de#er %ue es distinto de su ideo"og+a ' de sus a&#iciones persona"es ' est6 a&parado por "a constituci n naciona" ' "as "e'es de" pa+s. J si tanto odio "e tiene por %u* no "o tra)o a *" a este "ugar! para (acer"e su &a" ""a&ado conse)o de guerra. G Por%ue a "os ene&igos (a' %ue dar"es por donde &6s "es due"e ' "o %ue &6s "e due"e es e" secuestro de su pro&etida ' est6 5ue "a ra2 n por "a %ue "a tra)e a este "ugar/ para %ue *" sienta en carne propia "o %ue es perseguir con sa.a a nuestros (o&#res ' torturar"os ' ani%ui"ar"os sin piedad co&o "o (i2o E" ca#o segundo de "a po"ic+a Lum"ereza de ape""ido Cabrales! cu&p"iendo rdenes de su co&andante. G QUsted &e (ace sentir co&o una (ero+na! otra Po"icarpa Sa"a$arrietaR G La 9iera dio "a orden a dos de sus (o&#res %ue i2aran de "as &anos a Jo"i&a de sendos 6r#o"es 5rondosos. 9ue i2ada a un &etro de a"tura ' "os "a2os apreta#an sus &u.ecas (aci*ndo"e da.o/ pero Jo"i&a no "an2a#a una %ue)a/

,3

"uego "os e;tre&os de "os "a2os 5ueron atados a "as si""as de dos ca#a""os! uno de co"or #"anco ' e" otro #arcino. E" ca#a""o #"anco 5ue (a"ado (acia de"ante ' ' e" ca#a""o #arcino 5ue a"ado (acia atr6s. Co&en2 un )uego de estos ca#a""os de ade"antar"os ' retroceder"os con inter$a"os de dos &inutos. Era un ade"antar ' retroceder de nunca aca#ar. A ratos "os ca#a""os eran detenidos! &ientras Jo"i&a %ueda#a suspendida en e" aire! sin protestar! sin "an2ar un %ue)ido. Despu*s de este )uego La &iera' dio "a orden de suspender"a a unos ,: cent+&etros de" sue"o ' %ue detu$ieran "os ca#a""os ' se acerc a Jo"i&a ' con sus &ana2as "e rasg su #"usa de seda de co"or ce"este %ue co&#ina#a &u' #ien con su #"ue )ean! %uedando a" descu#ierto su $ientre de n6car ' su #e""o cue""o de cisne. E" co&andante de "os B6r#aros sac de "a pretina de su panta" n una daga ' todos pensaron L%u* ser6 "o %ue $a (acer e" co&andante de este grupo $io"entoP LSer6 %ue "e dar6 &uerte a =olima c"a$6ndose"a en su cora2 nP LO "a seguir6 tortur6ndo"a (aci*ndo"e pe%ue.os cortes en su #"anco cuerpo para %ue se desangre poco a pocoP To& su daga en su &ano derec(a ' con e""a ro&pi su corpi.o ' a" rasgar *ste! #rotaron "os senos &6s (er&osos %ue (u&ano (u#iera $isto )a&6s! se&e)a#an dos co"inas coronadas de nie$e i&po"uta %ue resp"andec+an con e" ardiente so" de esa &a.ana. A" $erse se&idesnuda! Jo"i&a grit B G No &e $a'a a tocar con sus &anos asesinas. J La &iera respondi B G Jo so' un guerrero ' co&o guerrero tene&os "a *tica de" "uc(ador! no &anci""ar nuestras &anos con e" cuerpo desnudo de nuestros ene&igos! "os ene&igos se destru'en! no se &anosean ' eso es "o %ue $o' (acer! destruirte ' no &anosearte! por%ue no so' un $io"ador si no un )ue2 de guerra %ue te (e condenado a &uerte. G QUn )ue2 de guerraR LOui*n "e dio tan a"to (onorP J orden G 6"cen"a de nue$o G =olima 5ue i2ada de nue$o a unos 4: cent+&etros de" sue"o! &ientras La &iera! prepara#a unos arpones %ue uti"i2a#an en ciertas ocasiones para pescar ' con dos de e""os se par 5rente a Jo"i&a! a unos 0: &etros de distancia ' "an2 e" pri&ero de e""os %ue se c"a$ en su seno derec(o ' de" cua" #rot un (i"o de sangre produciendo un gran do"or en su pec(o/ a" c"a$arse e" arp n en su seno derec(o =olima Lan2 un #re$e %ue)ido. Sus padres e;c"a&aronB

,0

G QPor Dios no "a torture &6s! d*"e &uerte de una $e2 para %ue no su5ra tantoR G C6""ense de una $e2 ' no interru&pan &i tra#a)o ' por 5a$or a&6rren"os ' t6pen"e "a #oca! por%ue no %uiero escuc(ar &6s sus gritos i&pertinentes. ?i2o una se.a para %ue "a #a)aran (asta unos 0: cent+&etros de sue"o ' orden a "a co&andante Cielo ' a "a brbara Rosmira %ue "e %uitaran "os #"ue )eans ' Jo"i&a %ued en pa.os &enores! &ostrando su $ientre desnudo con su cintura de guitarra ' una &in7scu"a tanga %ue apenas tapa#a su regi n p7#ica! %uedando a" descu#ierto sus &ar& reas piernas cua" "a diosa 6enus. Luego "an2 su segundo arp n %ue (i2o #"anco en su &us"o i2%uierdo produci*ndo"e una gran (erida a#ierta de "a cua" &ana#a un c(orro sangre. Pero esta $a"iente &u)er s "o a"can2 a decir - QA'RPero no "an2 un %ue)ido &6s. - Eres &u' $a"iente! pero "as &u)eres $a"ientes ta&#i*n &ueren pronto co&o "o (i2o (uana de $rco , Policar"a Salavarrieta; G Te pido %ue aca#es pronto con &i $ida! para %ue tengas tie&po de (acer"e a todos tus secuestrados tu &a" ""a&ado conse)o de guerra. G Esa decisi n "a to&o 'o ' no tengo por %ue escuc(ar tu c"a&or. La &iera dio "a orden a dos co&pa.eros de "uc(a! traigan dos #estias &6s ' #a)en a esta &u)er ' a&6rren"a de "as cuatro e;tre&idades de "a ca#a"gaduras de "os sendos e%uinos. G Co&o usted "o ordene! as+ "o (are&os )e5e. Cuando estu$o a&arrada por "as cuatro e;tre&idades de "as &onturas ' despu*s de &ontarse cada uno de "os )inetes so#re "os "o&os de estos ani&a"es! La 9iera dio "a orden de %ue "os a2otaran ' cada uno de e""os (a" por su "ado %uedando e" cuerpo de =olima en posici n (ori2onta" co&o si 5uera e" (o&#re de 6ittruvio suspendido en e" aire. Los ca#a""os se detu$ieron un &o&ento/ pero sie&pre (a"ando! cuando se escuc( "a $o2 de" co&andante de "os insurgentesB G Basta por este &o&ento! ' sostengan "as ca#a"gaduras en esa posici n G Poco a poco se 5ue acercando ' nue$a&ente saco su daga! con "a cua" recorr+a e" cuerpo desnudo de esta torturada &u)er ' en deter&inados &o&entos (ac+a con su (o)a &et6"ica pe%ue.as incisiones en este cuerpo sostenido por estos cuatro cuadr7pedos. Recorri con su daga su cuerpo una ' otra $e2/ &ientras todos "o conte&p"a#an en si"encio esperando %ue deter&inaci n

,,

5uera a to&ar ' "o $e+an dar una! dos! tres! cuatro ' &uc(as $ue"tas &6s a"rededor de ese cuerpo sangrante. G L=olima! no te arrepientes en este &o&ento de ser sido "a no$ia de uno de nuestros ene&igosP G Pero "os "a#ios de =olima no se a#rieron para pronunciar pa"a#ra a"guna! La 9iera esper uno! dos ' tres &inutos ' "os "a#ios de e""a segu+an se""ados sin pronunciar pa"a#ra. Nue$a&ente reiter "a pregunta G L=olima no te arrepientes en este &o&ento de (a#er sido "a no$ia de uno de nuestros ene&igosP G Pero encontr co&o respuesta e" si"encio de uno! dos! tres ' $arios &inutos &6s. E" si"encio era e;pectante ' angustiante para todos "os %ue o#ser$a#an esta escena. Se escuc(a#a e" $ue"o de "as &oscas ' de "as &ariposas %ue cru2a#an (aciendo 2ig 2ag ' e" raudo $ue"o de "os co"i#r+es %ue surca#an e" 5ir&a&ento #uscando e" n*ctar de "as 5"ores ar# reas. Era un si"encio de &i""ones de sonidos interiores! %ue sangra#an e" a"&a en este &o&ento in5erna"! %ue parec+a %ue nunca i#a a aca#ar ' %ue se pro"onga#a en un tie&po et*reo con una pro"ongaci n in5inita de &inutos eternos. Co&o "a respuesta %ue espera#a 5ue un si"encio pro"ongado en una sucesi n de segundos ' &inutos inter&ina#"es! nue$a&ente repiti "a pregunta. G L=olima no te arrepientes en este &o&ento de ser sido "a no$ia de uno de nuestros ene&igosP G =olima! respondi G No &e arrepiento ' no &e arrepentir* )a&6s! por%ue "as a"&as no#"es no tienen por%ue arrepentirse de "o %ue se considera %ue est6 #ien (ec(o en nuestro cora2 n/ aun%ue "o #ien ' &a" (ec(o depende de "a actitud &enta" de cada uno! o sea si nuestra a"&a se (a a"i&entado con Ci2a.a! so"a&ente "os pensa&ientos ci2a.osos a#undar6n en e" cora2 n ' e" odio! "a $engan2a ' "a destrucci n de "os de&6s %ue no piensan de esa &anera! ser6 e" pan nuestro de su interior/ por%ue cada cua" &ani5iesta "o %ue tiene en su cora2 n! por%ue nuestro &odo de actuar en "a $ida es "a reproducci n de nuestros pensa&ientos ' %uien piensa de un &odo siniestro a "os de&6s! su actuar ser6 sie&pre siniestro ' ser6 "o nor&a" para *" ' %uien piensa en una 5or&a recta a "a conciencia socia"! su actuar sie&pre estar6 de acuerdo a "a sociedad ' no a tu &anera torcida de apreciar "as cosas. La 9iera c"a$ su daga con ra#ia en cada &us"o de =olima ' espet B

,8

G Esto te "o &ereces por c+nica ' traidora a nuestra causa re$o"ucionaria. Mereces esta &uerte ' &uc(as &uertes &6s ' si $ue"$es a resucitar te $o"$er* a &atar. In&ediata&ente dio "a orden de %ue "a (a"aran de "as sendas ca#a"gaduras. Los ca#a""os (a"aron ' (a"aron ' e" cuerpo de =olima %ued tenso ' sostenido en e" aire por "os "a2os a&arrados de "as cuatro ca#a"gaduras. La &iera "os a2ot con 5uer2a una ' otra $e2 ' "as e;tre&idades se tensaron tanto %ue e&pe2aron sus &ie&#ros a desgarrarse/ "a pri&era e;tre&idad %ue e&pe2 a desgarrarse 5ue e" #ra2o derec(o/ pero =olima 'a se (a#+a des&a'ado por "a sangre perdida ' 'a no sent+a do"or a"guno a pesar de" acoso %ue e)erc+a e" co&andante so#re estos cuadr7pedos ' por este acoso pronto se desga) e" #ra2o derec(o de)ando a" descu#ierto "a c"a$+cu"a de "a cua" &ana#a #astante sangre/ un &inuto &6s tarde se desprendi e" #ra2o i2%uierdo ' e" cuerpo ca' a" sue"o! e" cua" se go"pe en "a ca#e2a contra una piedra ' 5ue arrastrado por "os dos ca#a""os %ue "a ten+an a&arrada por "as piernas. Estos dos ca#a""os 5ueron detenidos ' nue$a&ente de "os dos "a2os %ue antes sosten+an "os #ra2os! se a&arr e" tronco de" cuerpo! para co&p"etar de des&e&#rar"o tota"&ente ' apenas e" cuerpo estu$o tensado! La &iera con su daga (i2o un corte pro5undo en "a ing"e de a&#as piernas para %ue estas se desprendieran &6s 56ci"&ente/ nue$a&ente "os ca#a""os tiraron ' tiraron (asta %ue "as dos piernas se desprendieron de" tronco e" cua" rod por e" sue"o. La 9iera orden a dos de sus (o&#resB G Reco)an sus restos ' (agan una pira para cre&ar"os. Los restos 5ueron recogidos ' co"ocados so#re (aces de "e.a "a cua" se (a#+a #a.ado con gaso"ina. Se prendi 5uego ' e" cuerpo 5ue en$ue"to en una gran (oguera. Mientras sus padres presencia#an iner&es! a&arrados ' a&orda2ados esta dantesca escena. G Muri co&o 1u"ac $mar4 G co&ent Eduardo. G J %ui*n 5ue 1u"ac $mar4 G pregunt el Cone-o. G 9ue un ind+gena re$o"ucionario de" Per7 G respondi Eduardo G %ue se su#"e$ contra "os espa.o"es ' por eso 5ue sentenciado a &uerte en e" Cuzco. G Ou* &uerte ta" crue" "a de 1u"ac $mar4 ' "a de =olima G co&entaron a" un+sono todos. Despu*s de estos co&entarios! en e" ca&pero rein e" si"encio. Era un si"encio %ue per&it+a escuc(ar "a sincroni2aci n de" &otor ' "a respiraci n de todos.

,M

REUNION EN LUMPEREAA Eduardo o#ser$a#a e" paisa)e ca&#iante! a &edida %ue i#an ascendiendo e&pe2 a ca&#iar "a $egetaci n ' poco a poco 5ueron apareciendo "as p"antaciones de ca5* (asta con$ertirse en grandes e;tensiones ' por do%uier e" paisa)e se con$irti en un &ar de ca5eta"es/ ca5eta"es a "a derec(a! ca5eta"es a "a i2%uierda de "a carretera. Sus 5rutos &aduros eran recogidos por (o&#res ' &u)eres de todas "as edades en sus respecti$os canastos/ pero so#resa"+an "as &u)eres por sus $estidos &u"tico"ores. Las grandes (aciendas ca5eteras &ostra#an "a #e""e2a de sus construcciones! &uc(as de e""as de dos pisos ' pintadas de co"ores 5uertes %ue (ac+an contraste con e" $erde de "os ca5etos. E" ca&pero segu+a ascendiendo a una $e"ocidad entre M: ' 1: Fi" &etros por (ora ' a &edida %ue ascend+a e" paisa)e se torna#a di5erente ' 5ueron apareciendo "as 5incas "ec(eras donde pasta#an "a $acas (o"stein con sus caracter+stica &ansedu&#re. Muc(as (aciendas "ec(eras esta#an en&arcadas por cu"ti$os de papa ' (orta"i2as %ue &ostra#an "a #ondad de estas 5eraces tierras. Ta&#i*n se $e+a por do%uier grandes cu"ti$os de to&ate de 6r#o". Pero de repente se desaparecieron "as (aciendas ganaderas ' poco a poco 5ue apareciendo por tra&os "a ne#"ina %ue su#+a (acia "a parte a"ta de" p6ra&o. E&pe2 a $erse "os &usgos %ue conten+an en sus entra.as gran cantidad de agua! %ue desti"a#an poco a poco pe%ue.os (i"i""os de este precioso "+%uido! %ue a" unirse a otros (i"i""os 5or&a#an pe%ue.os &anantia"es %ue se $an )untando a otras pe%ue.as 5uentes (asta 5or&ar "os pe%ue.os riac(ue"os %ue $an nutriendo "os r+os de "a patria. Despu*s de ter&inar de su#ir! apareci una pe%ue.a &eseta de una #e""e2a indescripti#"e pero de&asiada 5r+a/ su te&peratura podr+a estar entre "os 1 N grados cent+grados. G Lo &e)or es pasar r6pido para %ue no nos ator&ente e" 5r+o de este "ugar G &ani5est e" a"ca"de Murmulencio. G Por %u* no nos #a)a&os en "a tienda %ue e;iste en este p6ra&o para %ue to&e&os agua de pane"a ca"iente con %uesito ' pande%ueso! para reco#rar "as energ+as perdidas por este 5r+o g"acia". G Mani5est e" co&andante de po"ic+a Murmulencio.

,1

Todos se #a)aron ' estiraron "as piernas ' e&pe2aron a &o$er "os #ra2os (acia arri#a! (acia a#a)o! (acia "os "ados para entrar en ca"or. Luego se 5rotaron "as &anos una ' otra $e2 para ca"entar"as &6s r6pida&ente. To&aron de pie su ta2a agua de pane"a con %uesito ' pande%ueso des&enu2ado co&o era "a costu&#re de" "ugar/ despu*s de un descanso de &edia (ora partieron raudos (acia Lum"ereza.

E&pe2aron "a reuni n a "a una de "a tarde en e" sa" n de" conce)o &unicipa" de Lum"ereza. La reuni n "a e&pe2 e" a"ca"de de esta "oca"idad. G Creo %ue no de#e&os andarnos por "as ra&as ' no&#re&os "as cosas por su no&#re! es decir! no con rodeos ' &ani5este&os con seguridad "o %ue %uere&os ' "o %ue no %uere&os! para e" #ien de nuestro &unicipio! de nuestro departa&ento ' de nuestro pa+s ' para e" 5uturo ' e" #ienestar de nuestros (i)os ' otras 5uturas generaciones. Despu*s de este pre6&#u"o $o' a" grano/ nos reuni&os para %ue nos co&pro&eta&os a re5or2ar e" co&ando de de5ensa %ue inici Eduardo en Murmulencio ' no s "o Murmulencio de#e tener este grupo de (o&#res Sacri3icados si no Lum"ereza' El Con3%n' Los Gansos , otros "ueblos vecinos; G No s "o en "os pue#"os $ecinos! si no en toda "a co&arca entera ' o)a"6 nuestro accionar se pueda e;tender por todo e" departa&ento ' si Dios "o per&ite por toda "a naci n. G interru&pi Eduardo. Todos "o presentes ap"audieron "a iniciati$a de Eduardo a ra#iar ' e" presidente de" conce)o de Lum"ereza &ani5est B G As+ es co&o se (a#"a! con 5ir&e2a ' con "a con$icci n de derrotar a "os Brbaros; G ?a#" e" a"ca"de de Lum"ereza; G ' para cu&p"ir con e" deseo de Eduardo se encuentran en este recinto 0: co&erciantes de este &unicipio dispuestos a aportar cada uno de e""os &6s de T 3:.:::.::: para co&prar ar&as! $itua""as ' uni5or&es &i&eti2ados ' cada &es contri#uir6n con T 3.:::.::: para e" sosteni&iento de estos (o&#res %ue $an a co&#atir a "os Brbaros/ ade&6s de M: (acendados %ue donar6n para "a &is&a causa de M a T 3:.:::.::: pero con una condici n %ue sea un grupo per&anente %ue est* dispuesto a "uc(ar en cua"%uier &o&ento contra "os Brbaros para no de)ar"es un d+a de tregua ' %ue en este pue#"o! "o &is&o %ue en "os pue#"os $ecinos per&ane2can a"gunos (o&#res de ci$i"! para %ue se den cuenta de "o %ue co&entan "as personas de" pue#"o ' con %uienes con$ersan ' %ue c"ase de negocios (acen.

,N

G Me parece &u' #ien "o %ue propone se.or a"ca"de! pero de#e&os escoger (o&#res &u' serios! responsa#"es ' %ue no $a'an a5"o)ar "a "engua aun%ue se encuentren en situaciones di5+ci"es ' %ue sean (o&#res %ue no despierten sospec(a G co&ent Domingo. G Les propongo esto! por%ue tene&os sospec(a de %ue a%u+ en este pue#"o (a' traidores o &e)or in5or&antes de "os Brbaros. G No s "o en este pue#"o si no en todos "os pue#"os de este pa+s (a' traidores por do%uier G &ani5est El Cone-o. G @erdadera&ente! para &uc(as personas "a guerra es un negocio ' "es i&porta poco "os &uertos de a%u+ o de a""6/ "o i&portante para e""os es %ue "a guerra nunca ter&ine para ""enar sus arcas de dinero. Esa es "a po"+tica de Estados +nidos' de &rancia' 0nglaterra ' &uc(os pa+ses ricos %ue $i$en ati2ando guerras por todo e" con5+n de" p"aneta ' no s "o es po"+tica de estos pa+ses sino de "os co&erciantes de "a guerra %ue e;isten en "a &a'or+a de "os pa+ses de "a tierra! es decir son &ercaderes de "a &uerte! por%ue a &a'or n7&ero de &uertos es &a'or su ganancia en una proporci n geo&*trica. Esta es "a rea"idad de este pa+s a tra$*s de toda su (istoria/ donde los viejos oligarcas y los polticos encienden las guerras; pero quienes ponen los muertos son los jvenes, los campesinos y la clase obrera / esta es "a rea"idad de nuestra Colombia! una crue" rea"idad de &edio sig"o de guerra %ue nosotros tene&os %ue aca#ar a "a #uena o a "a &a"a/ pero creo &6s a "a &a"a o sea! con nuestra 5uer2a! sin co&pasi n de unos #andidos %ue no tienen &isericordia por nadie! por eso de#e&os atacar"os sie&pre sin tregua! sin dar"es un &o&ento de descanso ' co&o 'a inicia&os este ata%ue contra 0vn

El terrible no de#e&os detenernos un instante! por%ue si nos detene&os! &u' pronto sere&os carne de gusanos ' si segui&os "uc(ando sin tregua podre&os a"can2ar e" triun5o &6s tarde %ue te&prano! =por%ue "a constancia $ence "o %ue "a dic(a no a"can2a. G Mani5est Eduardo. G Este p"antea&iento de Eduardo es &u' acertado G di)o e" personero de Lum"ereza G por%ue de#e&os "uc(ar o &orir/ pero no &orir sin "uc(ar! por%ue nuestra indi5erencia a"i&enta "a $a"ent+a de unos co#ardes ar&ados ' asesinos sin piedad. Esa $a"ent+a se "a dan "as ar&as contra un pue#"o iner&e ' te&eroso. Mientras co&enta#an estos aspectos se (icieron presentes "os a"ca"des de" Con3%n' de los Gansos' del "orvenir , del Roble aco&pa.ados cada uno de

,4

e""os de tres edi"es ' sendos co&andantes de po"ic+a ' a"gunos tenientes ' capitanes de Los Regulares. G Perdonen por ""egar a esta (ora pero "a carretera en e" sitio de" Barranco su5ri un gran des"i2a&iento por e" aguacero de anoc(e aco&pa.ado de grani2o ' de tor&entas e"*ctricas. G Di)o e" a"ca"de de "os Gansos. G Aco& dense en "os asientos de atr6s %ue est6n desocupados G &ani5est e" a"ca"de de Lum"ereza ' procedi (acer un resu&en de todo "o tratado (asta ese &o&ento. G Deseo conocer a Eduardo! %ue &ostr &uc(a $a"ent+a a" en5rentar ' derrotar "a co"u&na de 0vn el 1errible G pidi e" a"ca"de de" Roble! con &uc(a curiosidad. E" a"ca"de de Lum"ereza "e respondi G con &uc(o gusto "e presento a Eduardo! e" %ue est6 en e" centro de "a 5i"a de"antera. G Eduardo se "e$ant de su asiento con ca"&a ' &irando (acia "as si""as de atr6s &ani5est B G con &uc(o gusto se.or a"ca"de! 'o so' Eduardo Carrascal Canales' %uien desde este &o&ento est6 a su disposici n. G Pero si es un ado"escente! 'o cre+a era un a persona de &6s edad por "a $a"ent+a %ue &ostr a" destruir e" ca&pa&ento de 0vn el terrible. A "o %ue respondi EduardoB G "a e;periencia "a dan "os a.os ' "a osad+a ' "a intrepide2 es de "a )u$entud ' si "os &a'ores no se atre$en! a"guien tiene %ue atre$erse por e""os ' en este caso &e toco to&ar "a iniciati$a para ser di5erente a "a &anada co&o 9(uan Salvador Gaviota:/ pero 5ui a5ortunado por%ue tu$e &uc(os seguidores/ por%ue sin e" apo'o de e""os no (a#r+a&os tenido este pri&er triun5o ' o)a"6 est* seguido de uno! otro ' &uc(os &6s/ por%ue "a $ictoria no es de una persona! si no "a uni n de &uc(as %ue #uscan e" &is&o idea" ' si todos nos uni&os para #uscar e" idea" de derrotar un ene&igo %ue nos est6 (aciendo &uc(o da.o "o "ograre&os/ &ientras tenga&os e" apo'o de &uc(os derrotare&os a "os Brbaros sin piedad ' si so&os indi5erentes o desunidos "os derrotados sere&os nosotros ' no $i$ire&os para contar e" cuento si no %ue otros "o contar6n por nosotros. G Tiene ra2 n Eduardo ' as+ es co&o de#e&os actuar en co&unidad para co&#atir e" ene&igo co&7n %ue tanto conoce&os! ' de#e&os (acer (incapi* en "a 5rase tan &anida ' repetida ' poner"a en pr6ctica =E" pue#"o unido )a&6s ser6 $encido> G &ani5est e" a"ca"de de "os Gansos G ' ade&6s a%u+ traigo un

,-

"ista 5ir&ada por "os co&erciantes ' "os ricos de ese pue#"o %ue est6n dispuestos a co"a#orar en todo "o %ue necesiten. Todos siguieron e;poniendo sus puntos de $ista durante 8 (oras ' se pusieron de acuerdo para no&#rar un co&andante de esta 5uer2a co&#atiente ' e" no&#re %ue se "e dar+a a e""a. Se so&eti a $otaci n ' decidieron %ue e" co&andante ser+a Eduardo %uien dar+a "as rdenes a todos "os 5rentes %ue se esta#"ecieran en "a co&arca ' si es posi#"e en todo e" pa+s. Para #auti2ar a este grupo co&#atiente se propusieron &uc(os no&#res co&o Los Sacri3icados "or el "a%s ! Los Salvadores unidos de Colombia8 los restablecedores del orden del "a%s' la organizacin unida de Colombia8 se so&eti a $otaci n para conocer e" no&#re con e" %ue distinguir+an en todo e" territorio naciona" ' "a &a'or+a se decidi por Los Sacri3icados "or el "a%s. Ta&#i*n escogieron co&o centro de operaciones a "a (acienda de Puerto Escondido en Murmulencio , Domingo ser+a e" "ugar teniente de Eduardo8 para Los Gansos' se no&#r co&o co&andante a Manuel8 para Lum"ereza se no&#r co&o co&andante a" Cone-o ' se deter&in %ue "uego se (ar+an no&#ra&ientos de co&andantes para otros &unicipios. Despu*s de "a reuni n! todos "os organi2adores partieron para sus puntos originarios ' durante e" ca&ino de regreso! cada uno de e""os (ac+a con)eturas so#re "a $erdadera 5or&aci n de "os Sacri3icados ' de "os tropie2os %ue tendr+an &ientras conso"ida#an "a organi2aci n! aun%ue 'a se (a#+a dado un paso ade"ante con un grupo i&pro$isado %ue (a#+a derrotado e" 5rente de 0vn el 1errible. Espera#an en 5or&a de5initi$a con5or&ar $arios 5rentes en esta regi n! con una discip"ina %ue causara &iedo a "os Brbaros para %ue 'a no se sintieran a&os ' se.ores en esta 2ona ' despu*s de derrotar"os o de (acer"os retroceder! co&enta#an entre e""os con a"#oro2o! "os ir+an atacando en "os nue$os territorios en %ue se esta#"ecieran ' si era necesario crear+an $arios 5rentes para atacar"os en todo e" pa+s! para e""os (a#+a %ue dar"es duro co&o a "as serpientes $enenosas %ue se &atan por "a ca#e2a! por%ue si &atan a "as ca#eci""as se consigue des&ora"i2ar a estos grupos su#$ersi$os o por e" contrario ser+a una guerra de nunca aca#ar/ con "a %ue s "o se aca#ar6 ser6 con "a esperan2a de" pue#"o! de un pue#"o %ue (a su5rido ' seguir6 su5riendo si no se derrota a estos (o&#res %ue se oponen a" progreso de" pa+s. Todo esto "o co&enta#an a"egre&ente aco&pa.ados de tragos de an+s ' entre trago ' trago #rinda#an por%ue unidos "ograr+an e" #ienestar de" pa+s/ 'a %ue e" go#ierno centra" no (a#+a puesto e" entusias&o su5iciente para derrotar a este grupo a"

8:

&argen de "a "e' ' e""os "o "ograr+an por%ue eran (o&#res decididos a derrotar a" ene&igo! por%ue e" &undo es de "os $a"ientes ' no de "os co#ardes. REUNION 9AMILIAR Ramn Carrascal Giraldo! se reuni en "a sa"a de "a casa! con su esposa ' con sus (i)os para escuc(ar "os co&entarios de Eduardo so#re e" &oti$o de su $ia)e a Lum"ereza. Les co&ent so#re "os puntos tratados en esta reuni n! sin ocu"tar ning7n deta""e ' e;pon+a con a"egr+a "a creaci n de un e)*rcito %ue co&#atir+a a "os Brbaros a" cua" "e dieron e" no&#re de "os Sacri3icados "or el "a%s/ ta&#i*n "es co&ent de" apo'o de "os co&erciantes de Lum"ereza ' de "os pue#"os $ecinos a este e)*rcito de Los Sacri3icados ' no s "o e" apo'o de e""os! si no de "os co&andantes de "a po"ic+a ' de "os regu"ares con ar&as ' no s "o con ar&as si no en e" entrena&iento de e""as para 5or&ar so"dados sacri5icados por "a patria. Ramn Carrascal! estu$o escuc(ando con &uc(a atenci n "a e;posici n de Eduardo de "a cua" no se perdi ning7n deta""e ' despu*s de ter&inar de e;poner "os di5erentes aspectos tratados en "a reuni n en Lum"ereza. Co&ent G 'o no $eo con #uenos o)os "a creaci n de un grupo co&#atiente %ue en5rente a Los Brbaros' por%ue e""os son (o&#res &u' a$e2ados en "a guerra/ 'a %ue ""e$an &6s de 8: a.os "uc(ando contra "as 5uer2as regu"ares de" pa+s ' son de una crue"dad e;tre&a ' por tu participaci n to&ar6n $engan2a contra nosotros ' contra "a po#"aci n de Murmulencio ' por esta ra2 n nos tocar6 a#andonar esta po#"aci n ' &arc(arnos para "a capita"/ por%ue en este pue#"o e""os tienen (o&#res encu#iertos %ue constante&ente "es est6 in5or&ando cada paso %ue da&os "os (a#itantes de este &unicipio. G Padre! es por eso %ue (an to&ado tanta 5uer2a! por%ue nadie se atre$ido a co&#atir"os ' se sienten agigantados ' 'a es (ora %ue a "os Goliat "os en5renten "os pe%ue.os David/ por%ue a "os &a"$ados ta&#i*n "es ""ega "a (ora! ' 'a "es ""eg "a (ora a estas sangui)ue"as! ' Los Sacri3icados no desea&os %ue sigan c(upando "a sangre de" pue#"o. G J donde %uedar6n tus principios cristianos QDe no &atar6sR! por%ue en "a guerra (a' %ue $encer o &orir ' para $encer (a' %ue &atar ' si no se &ata se

83

perece ' 'o no deseo %ue &ates o pere2cas! por eso te pido (i)o &+o %ue "e de)es "a guerra a otros G "e sup"ic su &adre. G Madre! 'a to&* una decisi n con Manuel' con Miguel' con Domingo' con el Cone-o' con el alcalde Murmulencio ' otros a"ca"des ' co&erciantes de "a regi n! ' es una decisi n %ue no tiene &arc(a atr6s/ por%ue si no (u#i*ra&os to&ado "a decisi n no (a#r+a&os destruido "a co"u&na de 0vn el 1errible. Mi deseo no es &atar si no de5endernos por%ue "a de5ensa es per&itida en nuestro c digo pena" ' "a de5ensa de#e ser proporciona" a "a 5uer2a opositora ' co&o nuestros ene&igos est6n ar&ados (asta "os dientes nosotros de#e&os (asta donde sea posi#"e ar&arnos co&o e""os ' o)a"6 poda&os ar&arnos &e)or. G Esos son p"antea&ientos de una persona de guerra ' no de un (o&#re de pa2! por%ue "a pa2 no se consigue ar&6ndose de&asiado! si no #uscando "a reconci"iaci n de "as ideas contrapuestas (asta ""egar a un punto de e%ui"i#rio. G Madre! ese e%ui"i#rio con Los Brbaros no se "ogra dia"ogando por%ue "as 7nicas pa"a#ras %ue conocen es e" ta! ta! taU de "os 5usi"es ' de "as a&etra""adoras ' "a 7nica &anera de ca""ar"os es e&p"eando su "engua)e. G Pero es un "engua)e de guerra ' "a guerra trae &6s guerra ' &uc(o su5ri&iento en "a po#"aci n ci$i"/ por%ue "a guerra es crue" ' en e""a (a' &uc(o (orror ' &uc(a &a"dad ' e""a se con$ierte en una org+a de sangre G &ani5est don Ramn Carrascal Giraldo; G La 7nica 5or&a de co&#atir a Los Brbaros es usando sus propias ar&as ' a" en5rentar"os se "es $a de#i"itando ' a" de#i"itar"os se "es puede derrotar &6s 56ci"&ente/ pero si nos %ueda&os con "os #ra2os cru2ados nos destro2ar6n a nosotros ' es (ora %ue "os en5rente&os para decir"e #asta de sus ata%ues G "es respondi Eduardo a su padre. G LPero a %u* (oras a tra#a)ar en "a (aciendaP G Pregunt su (er&ana Pilar G por%ue "a preparaci n de un e)*rcito co&#atiente te $a a de&andar &uc(o tie&po. G ?a' tie&po para todo/ para e" tra#a)o ' para e" p"acer ' &i p"acer no ser6 e" "icor si no "a satis5acci n de derrotar o acorra"ar a "os Brbaros ' para e""o (are&os nuestro p"an de tra#a)o ' tratare&os de cu&p"ir"o a" pie de "a "etra por%ue e" tie&po no es e" %ue tra#a)a! si no e" entusias&o ' e" a&or %ue se "e ponga a "a "a#or %ue uno est6 e)ecutando. G Espero %ue sea $erdad! tus #uenos prop sitos ' no &eras pa"a#ras %ue se "as ""e$a e" $iento G &ani5est #oraida.

80

G Todos ustedes conocen %ue so' una persona per5eccionista ' nunca &e arrugo ante "as &etas %ue &e tra2o/ por%ue so' un o#stinado en e" cu&p"i&iento de &i de#er ' a pesar de &i )u$entud sie&pre (e cu&p"ido con "as "a#ores %ue &e enco&iendan ' esta no $a a ser "a e;cepci n. No se apresuren a &arc(arse de" pue#"o! esperen co&o se desen$ue"$en "os aconteci&ientos G Les di)o Eduardo a sus padres ' (er&anos.

ENTRENAMIENTO A LOS SACRI9ICADOS Eduardo se reuni con Domingo' con Manuel , con Miguel ' con $arios (o&#res &6s para iniciar "os entrena&ientos de" e)*rcito de "os Sacri3icados/ pero antes de iniciar"o! "es (a#" de" co&pro&iso %ue ten+an con e" pa+s! con e" departa&ento ' especia"&ente con "a regi n %ue era una de "as &6s a2otadas de" territorio naciona" por esta peste negra o #u# nica %ue casi aca#a con Europa en "a edad &edia entre 3,8N ' 3,M3/ pero si no aca# con Europa/ estos &a"$ados si $an a aca#ar con e" pa+s si no "e pone&os coto a esta situaci n/ por%ue! para sus ata%ues a "os di5erentes pue#"os de "a regi n ' a "a po#"aci n ci$i" uti"i2an ni.os de 33! 30 ' 3, a.os! %ue son "os %ue ponen e" pec(o a "as #a"as de sus antagonistas! es decir est6n aca#ando con "as generaciones 5uturas de "a naci n ' de seguir as+ &u' pronto %uedar6 una generaci n de $ie)os. Ta&#i*n "es di)o %ue e" sacri5icio era enor&e ' %ue a" pertenecer a este e)*rcito! 'a no se de#+a a e""os ni a sus 5a&i"ias! si no "a causa de aca#ar con un ene&igo! no i&aginario si no rea"/ por%ue de "os Brbaros se (an te)ido &uc(as "e'endas! "e'endas co&o! %ue &uc(os de estos $io"entos tienen "a capacidad de $o"$erse in$isi#"es cuando son perseguidos o de $o"$erse un p6)aro %ue cru2a raudo e" 5ir&a&ento desapareciendo pronto de" "ugar! co&o un re"6&pago %ue se pierde en e" espacio sidera"/ ta&#i*n se dice %ue estos (o&#res son unos de&onios %ue no "es entran "as #a"as ' %ue "a 7nica 5or&a de &atar"os o (erir"os es con #a"as cru2adas. G Muc(ac(os! no crean estas (istorias! por%ue "os 7nicos %ue son in$isi#"es son Dios ' "os 6nge"es ' e""os no son 6nge"es si no de&onios! no en e" sentido "uci5erino! si no por sus actuaciones &a"$adas/ por%ue e""os son de carne ' (ueso co&o nosotros ' se "es derrota no con #a"as cru2adas! si no con "a $a"ent+a ' arro)o ' no con "a co#ard+a %ue sie&pre nos (a caracteri2ado. G Les di)o Eduardo! &ientras se to&a#a un $aso de agua.

8,

G Eduardo! entiendo &u' #ien tus co&entarios ' 'o esto' dispuesto a "uc(ar sin tregua (asta ter&inar con estos ene&igos de "a patria ' no s "o 'o! si no cada uno de "os (o&#res %ue nos (e&os reunido en este "ugar seg7n (e con$ersado con e""os G &ani5est El Cone-o. Inter$ino Domingo G Todos so&os uno ' esta&os dispuesto a "uc(ar (asta $encer o &orir/ por%ue esto es una guerra ' en "a guerra (a' %ue "uc(ar para $encer ' si no se "ogra $encer en un principio de#e&os seguir "uc(ando (asta a"can2ar e" triun5o! sin desani&arnos de "os o#st6cu"os %ue se presenten en e" ca&ino/ pero no sie&pre en "as todas "a #ata""as de "a guerra se sa"e triun5ante/ pero sie&pre de#e&os "uc(ar con e" 6ni&o de sa"ir airosos ' nunca ""egar a "as #ata""as con un esp+ritu de derrota si no de triun5o/ 'a %ue e" &undo es de "os $a"ientes ' de "os (o&#res decididos ' no de "os co#ardes. G As+ es co&o se (a#"a! "uc(ar (asta $encer o &orir sin dar un paso atr6s G respondi Eduardo. Despu*s de este interca&#io de pa"a#ras! a"gunos soldados regulares! su#o5icia"es ' agentes de "a po"ic+a de Murmulencio' Lum"ereza' los Gansos ' de otros &unicipios $ecinos e&pe2aron "as instrucciones! de "os (o&#res %ue (a#+a rec"utado Eduardo! en e" &ane)o de "as ar&as %ue (a#+an aportado para "uc(ar contra Los Brbaros e" principa" ene&igo de "a patria. Este entrena&iento se rea"i2 durante un &es! especia"&ente en e" &ane)o de "as ar&as! en &anera de cargar"as! descargar"as de "i&piar"as ' disparar"as/ de "as t6cticas de guerra! "a 5or&a de a$an2ar para e" ata%ue! de arrastrarse! de rep"egarse! de o#ser$ar "os &o$i&ientos de" ene&igo. Ta&#i*n instru'eron a estos (o&#res so#re e" &ane)o de "os e%uipos de co&unicaci n ' de "a 5or&a de interceptar"as ' de co&unicarse sin ser interceptados con c"a$es %ue para no ser descu#iertos en caso %ue e" ene&igo escuc(e "os &ensa)es. Despu*s de" entrena&iento! Eduardo rea"i2 nue$os no&#ra&ientos de co&andantes/ para El Con3%n 5ue en$iado Miguel' "ara El Porvenir no&#r co&o co&andante a &rancisco (er&ano de =olima ' para El Roble no&#r a" Sa"o ""a&ado as+ por %ue ser #a)o de estatura! pero con 5a&a de ser &u' $a"iente. Despu*s de estos no&#ra&ientos "e &ani5est B G Domingo ' 'o per&anecere&os en Puerto Escondido! "ugar %ue ser6 e" centro de operaciones ' de" cua" coordinare&os todas "as acciones %ue (a'a %ue e&prender! cada co&ando contar6 por a(ora con M: (o&#res. CAMPAMENTO DE EDUARDO EN UN ALTOAANO

88

Eduardo , Domingo con sus M: (o&#res se esta#"ecieron en un a"to2ano! desde donde pod+an o#ser$ar todos "o &o$i&ientos de "a (acienda de Puerto Escondido ' desde a""+ pod+an otear! %uien entra#a ' %uien sa"+a de "a (acienda/ si ""ega#an o sa"+an a pie o en sendos e%uinos ' para $isua"i2ar"os &e)or se a'uda#an con #in cu"os ' te"escopios de gran a"cance para e$itar una sorpresa ' para $igi"ar "os &o$i&ientos nocturnos ten+an #in cu"os in5rarro)os o $isores nocturnos! rega"ados por "a po"ic+a ' a"gunos o5icia"es de "os regu"ares! %ue "es per&it+a o#ser$ar si a"guien ""ega#a o transita#a de noc(e por "ugares a"eda.os a" ca&pa&ento. Eduardo consider %ue este sitio! era e" &e)or "ugar para u#icar su cuarte" genera" ' dio "a orden de construir e" ca&pa&ento/ para e""o cortaron $arios 6r#o"es de distinto grosor ' tra)eron $arias ta#"as ' ta#"ones %ue (a#+an aserrado con anterioridad. Los troncos &6s gruesos 5or&aron "a co"u&na $erte#ra" de" r7stico cuarte"! e" cua" 5ue tec(ado con (o)as de 2inc pintadas de $erde para &i&eti2arse con e" $erdor de" &edio a&#iente. Tra#a)aron con a(+nco durante 4 d+as! de 1 a 1! para "o cua" se distri#u'eron e" tra#a)o/ unos (o&#res a#r+an "os (uecos! otros tra+an "as ta#"as! troncos ' ta#"ones de "os 6r#o"es %ue (a#+an cortado ' (a#+an aserrado en e" &onte ' %uienes "os reci#+an proced+an a c"a$ar"os en e" "ugar %ue se (a#+a predeter&inado para e""os ' "os de&6s (o&#res e)ecuta#an di5erentes "a#ores de acuerdo con "as necesidades %ue se 5ueran presentando en e" ca&pa&ento %ue se esta#a constru'endo. Todos tra#a)a#an co&o (or&igas! sin detenerse (aciendo es5uer2os so#re(u&anos! sin i&portar e" cansancio 5+sico/ por%ue ten+an en sus &entes %ue "o esta#an (aciendo por e" #ene5icio de "a patria! ' por #ienestar de "a patria $a"+a "a pena no s "o un sacri5icio si no &i" ' &i" sacri5icios &6s/ por%ue Eduardo ' todos e""os se so.a#an con un pa+s sin Los Brbaros! donde pudieran $er e" $ue"o de "as go"ondrinas (aciendo 2ig 2ag en e" 5ir&a&ento en "os di65anos d+as de $erano/ donde pudieran pescar con tran%ui"idad en "os r+os de" pa+s ' $er e" sa"to de "os guatines en "os potreros de "as (aciendas ' "a &anada de c(ig<iros surcando "os ""anos/ donde se pueda escuc(ar e" concierto de" croar de "as ranas ' "as "uces inter&itentes de "as "uci*rnagas en e" ca&po! cua" se&65oros %ue nos anuncian "a nue$a esperan2a en e" ca&ino de "a $ida! ' e" )uguetear de "as &ariposas en sus $ue"os nupcia"es/ un pa+s donde se (a""e "a tran%ui"idad ' "a sensaci n de pa2.

8M

Despu*s de ter&inar e" ca&pa&ento! todos se pusieron en "a tarea de cercar"o con #u"tos de arena tra+da de "as p"a'as de" r+o para %ue 5uera una $erdadera 5orta"e2a. En "os cuatro e;tre&os constru'eron garitas de $igi"ancia donde se co"ocar+an (o&#res %ue $igi"ar+an por turnos de 0 (oras! para no ser $encidos por "a 5atiga. E" agua se su#ir+a por &oto#o&#as a tan%ues de ce&ento pintados de $erde ' para e$itar ser de"atados por (u&o se cocinar+a con estu5as de gas para "o cua" (a#+an transportado $arios ci"indros. Despu*s de ter&inar e" ca&pa&ento Eduardo "es (a#" B G Muc(ac(os! (e&os su#ido e" pri&er esca" n para a"can2ar "a pa2 de "os co"o&#ianos/ por%ue "a pa2 se consigue despu*s de "a guerra! aun%ue "a guerra no (a ter&inado nosotros $a&os a ter&inar"a! en "a guerras casi sie&pre (a' un $encedor ' un $encido/ pero e" $encedor en este caso de#e ser e" pue#"o ' no unos (o&#res %ue i&ponen e" terror con "as ar&as ' %ue s "o #uscan sus intereses persona"es. J si e" pue#"o en este caso "ogra triun5ar con "a a'uda de nosotros! (a#r6 pa2 por%ue 'a no (a' un ene&igo para co&#atir ' a" "ograr "a pa2! $iene e" progreso! e" desarro""o co&o "o tu$o Corea del Sur despu*s de 5ir&ar "a Pa2 con Corea del 5orte tras "a guerra de 3-M,. Les pido de todo cora2 n! %ue "as $ictorias %ue se o#tengan en "a "uc(a contra Los Brbaros! no se ce"e#ren dic(os triun5os con "icor/ por%ue "as copas et+"icas son &a"as conse)eras para e" Cora2 n ' especia"&ente para "a ra2 n/ por%ue e" "icor destru'e e" a"&a ' "a en$enena! en$a"entonando a sus consu&idores a co&eter dia#"uras %ue pueden con$ertir e" ca&pa&ento en un terreno para e" odio! dando ca#ida a "a ci2a.a ' a" &a"entendido entre &uc(os (o&#res %ue se pueden con$ertir en due"os persona"es. Los triun5os se ce"e#ran con &esura ' con un an6"isis de cada co&#ate/ (aciendo (incapi* en "os aciertos! para ser tenidos en cuenta en "os 5uturos en5renta&ientos ' discutiendo "os desaciertos para e$itar errores posteriores. Despu*s de estas pa"a#ras de Eduardo todos "os co&#atientes e&pe2aron a organi2ar e" ca&pa&entoB Co&o e" "ugar para e" dor&itorio! e" co&edor/ ta&#i*n se esta#"eci "a distri#uci n de turnos ' "e entrega de tra)es ca&u5"ados! #otas pantaneras! de &orra"es de "ona de #uena ca"idad para aguantar e" tra)+n de "as "argas ca&inadas! de canti&p"oras para to&ar

81

"+%uidos en "as "argas &arc(as! un 5rasco de pasti""as para puri5icar e" agua! un 5rasco de "+&pido con su respecti$o gotero con "a &is&a 5unci n anterior! una "i#ra de piedra "u&#re para ac"arar e" agua pantanosa! pasti""as de ara"*n para co&#atir e" pa"udis&o! "a entrega de ar&as ' su correspondiente pertrec(o. CAMPAMENTO EN LAS MONTAVAS DE LUMPEREAA Eduardo Sa"i con 3: de sus (o&#res ' M o5icia"es para "as &onta.as de L+MPERE#$ donde se encontra#a radicado El Cone-o! para super$isar "os tra#a)os ' dar"e "as 7"ti&as instrucciones en "a construcci n de" ca&pa&ento/ 'a %ue se encontra#a un poco atrasado por "a di5icu"tad de" terreno %ue era #astante pendiente ' cu#ierto de 6r#o"es de gran grosor! "os cua"es se derri#aron con &otosierras ' tu$ieron %ue ap"anar e" terreno a punta de #arra! pa"a! pari(ue"a ' con &uc(as gotas de sudor por "as (oras de tra#a)o dedicadas a des#arrancar "a pendiente/ pero co&o e" tra#a)o se (ac+a con tes n! pues todos "os (o&#res "a#ora#an co&o (or&igas ' no se dor&+an co&o "o (i2o "a "ie#re cuando co&pet+a con "a tortuga! tra#a)a#an con un $o"untad de (ierro para tener "isto e" ca&pa&ento "o antes posi#"e! El Cone-o era e" pri&ero en rea"i2ar "as 5aenas poni*ndo"e todo su e&pe.o a "a#or %ue rea"i2a#a ' ani&a#a sus co&pa.eros con 5rases co&o estasB = G @a&os! no des&a'e&os! =porque hay tiempo para todo; para el trabajo y

para el placer/ pero e" p"acer por a(ora puede esperar ' "o %ue no puede esperar es e" tra#a)o! por%ue e" tra#a)o nos (ace (o&#res discip"inados ' nos a"e)a "os pensa&ientos negati$os! creando en nuestra &ente pensa&ientos positi$os %ue nos (acen &irar un 5uturo (a"agador ' e" 5uturo (a"agador para nosotros es una patria sin Los Brbaros' donde poda&os sa"ir por todas "as carreteras de" pa+s sin ser secuestrados ' donde e" pe"igro no acec(e. A" ""egar Eduardo' El Cone-o "o reci#i con entusias&o ' co&o era "a una de "a tarde! "os in$it a a"&or2ar un #uen sancoc(o de #agre %ue (a#+an pescado a"gunos de sus (o&#res en "a noc(e anterior. Despu*s de degustar e" a"&uer2o con #uen apetito! paso re$ista a "os tra#a)os de" ca&pa&ento ' "os cinco o5icia"es ' "os die2 (o&#res %ue aco&pa.a#an a Eduardo! se pusieron a disposici n de" Cone-o! para ter&inar "a "a#or %ue 'a se (a#+a iniciado.

8N

Eduardo! interca&#i ideas con todos estos (o&#res! escuc( "as opiniones de cada uno de e""os! dio "as su'as! despu*s de dia"ogar un #uen tie&po! sugiri %ue en "os 6r#o"es &6s a"tos a"rededor de" ca&pa&ento de#+an e&p"earse co&o garita de $igi"ancia! desde donde pod+an o#ser$ar cua"%uier &o$i&iento ' escuc(ar e" &enor ruido %ue se produ)era a"rededor de" "ugar. De a""+ se $e+a e" $ue"o nupcia" de "as go"ondrinas en "as tardes de $erano ' e" $ue"o de ecuaciones geo&*tricas de "os (a"cones corri*ndo"e a "os ata%ues de "os pe%ue.os sirir+es co&o una pe"ea entre David , Goliat. Despu*s de estas instrucciones ' de per&anecer dos d+as en este ca&pa&ento se despidi e5usi$a&ente aco&pa.ado de "os 3: (o&#res con "os %ue inicia"&ente (a#+a ""egado! de)ando en este "ugar a dos o5icia"es para %ue a'udaran a ter&inar "os tra#a)os de" ca&pa&ento. CONTROL DE ALIMENTOS Eduardo se co&unic con "os co&andantes de todos "os 5rentes para %ue "e in5or&aran so#re "as no$edades de "os &is&os! ' "es dio instrucciones a cada uno de e""os! de %ue contro"aran "os ca&pesinos de "a 2ona ' %ue esta#"ecieran retenes para inspeccionar "os &ercados! %ue de#+an (acerse teniendo en cuenta e" n7&ero de tra#a)adores de cada (acienda ' si e" &ercado era de&asiado a#undante/ para cu6ntos d+as se i#a a &ercar ' co&o se $an a gastar dic(os art+cu"os de "a canasta 5a&i"iar ' %ui*n o %ui*nes sa"dr+an a co&prar"os. Cada (acienda de#+a pasar "a "ista con e" N7&ero de c*du"a de ciudadan+a de cada uno de "os tra#a)adores a" co&andante de cada 2ona por inter&edio de" )e5e $ereda" %ue esta#"eciera cada agrupaci n de "os Sacri3icados/ cu'os no&#res se inc"uir+an en un co&putador port6ti" %ue contro"ar+an e" &o$i&iento de cada 2ona rura" de Murmulencio' de Lum"ereza' del Porvenir' del Con3%n , de Los Gansos! para contro"ar "a a"i&entaci n ' e" &o$i&iento de Los Brbaros. Ta&#i*n dio "a orden de %ue se co"ocaran esp+as en cada una de estas po#"aciones para conocer %uienes co&ercia#an con Los Brbaros ' %ue c"ase de ri%ue2a ten+an ' co&o (a#+an conseguido dic(a ri%ue2a/ por%ue estos se.ores era co&erciantes de "a guerra! %ue se "ucra#an de "a sangre %ue $ert+a e" pue#"o por cu"pa de unos a&#iciosos terroristas/ 'a %ue ade&6s de "as $itua""as $end+an #a)o cuerda pertrec(o! 5u"&inantes! p "$ora negra para "as ar&as (ec(i2as.

84

Eduardo a" co&unicarse con Miguel , $ntonio "es &ani5est %ue pronto "os ir+a a $isitar/ por%ue e""os "e (a#+an co&entado %ue sus ca&pa&entos esta#an ter&inados ' %ue (a#+an %uedado en un "ugar estrat*gico en "a parte rura" de "as po#"aciones %ue "es (a#+a tocado de5ender! %ue no (a#+an tenido contratie&pos en sus construcciones ' %ue sus (o&#res se encontra#an en #uen estado ' con &uc(os 6ni&os de co&en2ar "a "uc(a contra "os ene&igos de "a patria.

ATAOUE A PUERTO OCA La &iera! ""eg con sus (o&#res (asta Puerto >ca! un pue#"o en "os "+&ites de Murmulencio , Lum"ereza de unos M::: (a#itantes! donde e" r+o Escondido 5or&a un (er&oso &eandro (aciendo una ese casi per5ecta co&o si 5uera parte de" a#ecedario natura" de este $erde es&era"da de "a geogra5+a de "a patria. Los Brbaros ""egaron a" despuntar e" so" en e" (ori2onte con su #ri""ante2 aur+5era %ue presagia#a un d+a de a"tas te&peraturas en esta 2ona tropica". Rodearon e" pue#"o con sus &o$i&ientos 5e"inos! donde s "o se escuc(a#a e" ruido de sus respiraciones! a$an2a#an "enta&ente procurado no (acer ruido ' se distri#u'eron estrat*gica&ente por todo e" casco ur#ano! to&ando posiciones %ue "es per&itieran do&inar "os &o$i&ientos de cua"%uier persona %ue se co"ocara a" 5rente de su 6ngu"o $isua". La co"u&na principa" ""eg a "a p"a2a de" pue#"o donde se co"ocaron en posici n de ata%ue/ unos (o&#res se sitiaron con sus ci"indros de gas! ""enos de &etra""a! 5rente a "a estaci n de po"ic+a &ientras otros "o (ac+an a" 5rente de" #anco "oca". La &iera dio "a orden de iniciar e" 5uego ' dispararon $arios ci"indros de gas %ue (icieron #"anco en "a estaci n de po"ic+a ' en e" #anco "oca"/ edi5icios %ue %uedaron destruidos ' de "os $arios i&pactos &ataron &uc(os agentes de" orden/ %uedando (eridos a"gunos! ' "os %ue siguieron en condiciones de co&#atir reci#ieron nue$os ata%ues de ci"indros de gas aco&pa.ados de tiros de 5usi" ' granadas "an2adas en 5or&a diestra por "os irregu"ares. La estaci n de po"ic+a %ued tota"&ente destruida ' todos "os (o&#res %ue "a de5end+an &urieron! unos a" inicio de" co&#ate ' otros "uc(ando (eroica&ente (asta su 7"ti&o suspiro.

8-

Co&o $einte agentes de po"ic+a se encontra#an en descanso no ca'eron en e" co&#ate/ pero co&o estos 5acinerosos conoc+an e" "ugar donde $i$+an! 5ueron sacados de su (ogar a punta de 5usi" ' de pisto"as ' a&arrados unos a otros con &ani"as cua" si 5ueran reses %ue se ""e$an a" &atadero. Estos re(enes ser$ir+an de escudo de posi#"es ata%ues a su ca&pa&ento ' ade&6s era tro5eo de guerra (u&ano %ue se podr+a uti"i2ar para un can)e de Brbaros presos por co&#atientes regu"ares detenidos o secuestrados por e" ene&igo. La &iera entr con sus (o&#res a" #anco se&idestruido pero co&o no pudo a#rir "a ca)a 5uerte! orden a tres de sus (o&#res %ue 5ueran por e" gerente ' e" secretario de" #anco para %ue "a a#rieran ' as+ dis5rutar de este #ot+n/ %ue "e ser$ir+a para co&prar &edica&entos! ar&as! uni5or&es! co&putadores port6ti"es! te"*5onos sate"ita"es ' otros e"e&entos de guerra. Despu*s de dos (oras de iniciado e" ata%ue a Puerto >ca! orden a todos "os (a#itantes de este puerto a reunirse en "a p"a2a principa" para (a#"ar"es ' %ue nadie de#+a resistirse a sa"ir! por%ue de no sa"ir ser+an (o&#res &uertos! sa"$o de %ue estu$ieran en5er&os o no pudieran &o$erse. Todos sa"ieron con &uc(o te&or por "as represa"ias %ue pudiera to&ar esta #estia sa"$a)e ' se reunieron en si"encio en "a p"a2a principa" de" pue#"o a "a espera de %ue "es i#a a decir este #andido. G Los (e reunido en este "ugar para pedir"es %ue no apo'en "os (o&#res de Eduardo/ por%ue de apo'ar"os ser6n (o&#res &uertos con pena de cru2! o &e)or ser6n cruci5icados! pa"a#ra %ue ri&a con e" no&#re %ue e""os uti"i2an Los Sacri3icados! &e pregunto sacri5icados por %ui*n o %ui*nesP No creo en ta" sacri5icio! s "o e" inter*s de cuidar "os #ienes de unos o"igarcas %ue no (an (ec(o si no e;p"otar e" pa+s a tra$*s de toda su (istoria. No crean %ue no &e dar* cuenta de e""o! c"aro %ue &e dar* cuenta! por%ue a%u+ tengo &is in5or&antes %ue &e co&unicar6n todo "o %ue pase en este "ugar! por%ue pue#"o pe%ue.o in5ierno grande G "es &ani5est La &iera. Mientras "e (a#"a#a a" pue#"o de Puerto >ca! sus (o&#res sa%uea#an e" co&ercio ' dic(a &ercanc+as 5ueron &ontadas en ca&iones de carga para ser transportadas (asta cercan+as de" ca&pa&ento donde ten+an sus operaciones. Despu*s de (a#"ar"es "e di)oB G pueden retirarse en si"encio ' nada de co&entarios o de (acer corri""os en "a $+a p7#"ica! s "o pueden sa"ir a "a ca""e despu*s de dos (oras de nuestro retiro/ por%ue aun%ue no nos $ean! per&anecer6n en e" pue#"o a"gunos de &is (o&#res $estidos de ci$i"! a %uienes no "es te&#"ar6 "a &ano para disparar contra a%ue""as personas %ue deso#ede2can &is rdenes.

M:

La tropa de "a &iera sa"i en si"encio en "os ca&iones de carga! donde ta&#i*n ""e$a#an unos pocos (eridos. To&aron "a carretera (acia e" norte (asta %ue se perdieron en e" con5+n. E" A"ca"de de Puerto >ca' a" $er de desastre de "e estaci n de po"ic+a ' de "a destrucci n de" #anco "oca" ' de "os cad6$eres de "os agentes de" orden! reuni a un grupo de ciudadanos para depositar"os en sendas #o"sas de p"6stico con "a identi5icaci n de cada uno de "os agentes ca+dos en este #6r#aro ata%ue para ""e$ar"os a" (ospita" para (acer"es "a necropsia de rigor. Los tres &*dicos de" (ospita" San (uan de Dios ' dos &*dicos particu"ares! aco&pa.ados de persona" para&*dico! e5ectuaron "as necropsias de cada uno de "os cad6$eres con &uc(a responsa#i"idad! anotando e" estado de "os &is&os ' "as trau&atis&os su5ridos por "as #a"as de "os 5usi"es ' por "os ci"indros de gas/ "os &*dicos co&enta#an en $o2 #a)a! "6sti&a de tanta )u$entud desperdiciada por una guerra sin sentido! una guerra %ue ""e$a a.os de "uc(a ' %ue no se "e $e e" 5in! una guerra donde e" 7nico perdedor es e" pue#"o ' "os 7nicos triun5adores son "os #uitres de "a guerra %ue se dan un sucu"ento #an%uete con "as ganancias op+paras de "os #ienes de" pue#"o! a" cua" s "o de)an e" cad6$er de su &iseria! para ser enterrados en e" o"$ido de unos po"+ticos a&#iciosos ' de unos pregoneros de "a igua"dad socia" %ue perdieron su ru&#o ' su 7nico norte! es ""enarse "os #o"si""os! para sustentar su poder econ &ico ' por ende su poder po"+tico con "as ar&as %ue &asacran a" pue#"o/ por%ue e" poder corro&pe ' si est6 aco&pa.ado por "as ar&as corro&pe &uc(o &6s. G QL6sti&a de esta guerra sin sentido ' de tanta )u$entud p*rdida G &ani5esta#an "os &*dicos una ' otra $e2R Mientras "os &*dicos continua#an con su "a#or! e" a"ca"de ""a& a" go#ernador a "a capita" ' a "os a"tos &andos castrenses para in5or&ar"e todo "o sucedido ' pedir "a presencia de Los regulares ' de agentes de po"ic+a para dar"e seguridad a" pue#"o %ue esta#a te&eroso de un nue$o ata%ue. Ta&#i*n se co&unic con e" &inistro de de5ensa naciona" ' "e (i2o "a &is&a so"icitud/ de a&#os 5uncionarios reci#i un apo'o irrestricto ' "e &ani5estaron %ue no "o de)ar+an so"o en trance tan de"icado %ue (a#+a su5rido su pue#"o. Despu*s de estas ""a&adas se reuni con "os conce)a"es! con "os co&erciantes de" pue#"o! con "os educadores! con "os )u#i"ados! con "a de5ensa ci$i"! con "os

M3

presidentes de "as acciones co&una"es! con "os sacerdotes ' pastores de" pue#"o ' con $arios ) $enes para estudiar "a &e)or decisi n a esta crisis. E" &oderador era e" se.or a"ca"de de este pue#"o ' co&o secretario de esta asa&#"ea e;traordinaria se no&#r a" secretario de" conce)o &unicipa". Uno de "os conce)a"es pidi "a pa"a#ra G Se.or a"ca"de ' sociedad en genera"! &uc(as $eces en "as sesiones %ue (e&os tenido "os edi"es de este &unicipio! "es &ani5est* %ue pod+a&os ser atacados por estos 5acinerosos ' nunca &e cre'eron/ por%ue consideraron %ue era un pue#"o &u' #ien guardado por "as 5uer2as de" orden! 'a %ue ten+a&os 1: agentes de po"ic+a %ue presta#an $igi"ancia en e" pue#"o "as 08 (oras de" d+a! pero co&o en toda "a *poca de "a $io"encia partidista ' de todos "os $ai$enes %ue (a tenido nuestra patria! este &unicipio nunca (a#+a tenido una *poca de 2o2o#ra/ por%ue tanto "os &ie&#ros de uno ' otro partido sie&pre (e&os $i$ido en ar&on+a ' "a &a'or+a pensa#a ' as+ "o &ani5esta#an! %ue era un pue#"o donde no ""egar+an "as 5uer2as de" &a"! por%ue no (a#+a terreno a#onado para e""o/ pero 'o "es dec+a no nos 5i6ra&os! por%ue a "os Brbaros no "es i&porta %ue $i$a&os en ar&on+a o no! "o 7nico %ue "es interesa son sus a&#iciones persona"es ' a%u+ tene&os &uc(os negocios #ien surtidos ' un #anco "oca" %ue &ue$e &uc(o dinero ' tanto "as &ercanc+as co&o e" dinero es un #uen #ot+n para esta c"ase de #andidos/ pero todos &e respond+an %ue era un a$e de &a" ag<ero ' %ue e" pue#"o esta#a $acunado para este ata%ue ' para cua"%uier ata%ue de" grupo %ue 5uera. Jo "es preguntoB G LD nde est6 "a $acuna %ue i#a a (acer in&une este pue#"oP Wresponde e" si"encioX G LCon %ue )eringa "a ap"icaronP Wsigue respondiendo e" si"encioX G LO 5ue %ue no se re5or2 "a $acunaP WContinua e" si"encio tota" en "a sa"aX G @acunas! son "as %ue i&ponen "as 5uer2as $io"entas en este pa+s a "os (acendados! a "os co&erciantes! a "os pro5esiona"es ' a &uc(os ciudadanos de #ien! %ue con sacri5icio! a tra$*s de &uc(os a.os de tra#a)o! consiguieron una pe%ue.a 5ortuna. Oue Los brbaros con a&ena2as o#"igan a entregar"as sin i&portar e" e&po#reci&iento de estos se.ores de ca#e2a #"anca! %ue no s "o e&po#rece sus arcas! si no su cora2 n! ""enando sus a"&as de &e"anco"+a ' su cora2 n de una triste2a in5inita %ue "os ""e$a a" pa+s de "as so&#ras! a" pa+s de donde nadie $ue"$e. G e" conce)a" *el% Ram%rez! suspendi por un &o&ento su perorata para escuc(ar "as opiniones de a"gunos de "os asistentes! pero e"

M0

si"encio continu en "a sa"a ' por eso nue$a&ente reinicio "a disertaci n ' continu con "as siguientes pa"a#ras. G Se.ores! pe""i2%u*&onos! tan si%uiera una $e2 en "a $ida ' =&antenga&os "os o)os a#iertos ' "os o+dos despiertos>/ para %ue estos dos rganos de "os sentidos no sean cu#iertos por "os anteo)os de "a indi5erencia ' e" ceru&en de "a o&isi n! donde s "o act7an "os actores de" &a" en este teatro de "a $ida donde e" pue#"o es un espectador indo"ente %ue no "e i&porta "a tragedia en este escenario natura" de "a geogra5+a de "a patria. De#en sa#er ustedes! %ue en e" teatro &oderno "os actores se &e2c"an con "os espectadores/ pero nosotros pode&os ca&#iar "as reg"asB nosotros co&o espectadores! de#e&os &e2c"arnos con "os actores! pero no co&o &asa a&or5a! o co&o #orregos o reses %ue se ""e$an a" &atadero para su sacri5icio! si no co&o persona)es de acci n dispuestos a ca&#iar "a actuaci n de "as escenas en este teatro de "a $ida de unos persona)es %ue act7an contra nuestros principios &ora"es! socia"es ' econ &icos con un "ese5eris&o %ue destru'e "a unidad de nuestra patria. G To& un sor#o de agua de una #ote""a p"6stica %ue (a#+a entrado a "a reuni n ' continu con su disertaci n. G Todo este co&entario $a dirigido a reiterar"es "a proposici n %ue "es (ice en una de "as sesiones anteriores! "es propuse %ue asisti*ra&os a "a reuni n %ue se (a#+a con$ocado en Lum"ereza para %ue apo'6ra&os a Eduardo! en

"a con5or&aci n de un e)*rcito %ue nos de5endiera de estos &a"$ados ' "a gran &a'or+a de edi"es &e respondieron %ue e""os no apo'ar+an un e)*rcito pri$ado. Pri$ado por%ue su 5inanciaci n no "a (ace e" estado si no "os particu"ares/ pero sus so"dados son gente de" pue#"o raso/ co&o "os so"dados de" estado! entonces! "a di5erencia no es &u' grande o ta" $e2 no (a'a ninguna di5erencia/ por%ue "os regu"ares son pagados con e" i&puesto de" pue#"o en 5or&a coerciti$a ' "os so"dados de" e)*rcito pri$ado "os paga ta&#i*n una parte e" pue#"o no en 5or&a coerciti$a si no de &anera $o"untaria ' a&#os e)*rcitos nos de5ienden de esa "acra socia" %ue son "os Brbaros. LPero %u* sucedeP G Me pregunto 'o! ' a "a $e2 respondo G un e)*rcito es ""a&ado "ega" ' e" otro i"ega"/ pero ambos ejrcitos cumplen la misma funcin de defender al pueblo y si cumplen la misma funcin no hay diferencia del uno y del otro y si no hay diferencia entre uno y otro este nuevo ejrcito tiene el cariz legal, y si tiene cariz legal entonces debemos apoyarlo, sin reticencias, sin medias tintas, debemos apoyarlo con conviccin; por eso "es

M,

pido nue$a&ente %ue apo'e&os de todo cora2 n a Eduardo ' sus so"dados para %ue co&#ata con dure2a a %uienes nos (an (ec(o tanto &a" durante $arias d*cadas. G L*el%! si crees! %ue apo'ando un e)*rcito pri$ado e$itare&os nue$os ata%ues co&o "o tu$i&os (o'P G pregunt e" conce)a" <lvaro Guarrs $lvarado. G Eso no "o puede garanti2ar nadie/ pero si "es puedo garanti2ar %ue (a#r6 %uien "os co&#ata. G Pero pueden ser co&#atidos por e" e-)rcito regular cuando se produ2can estos ata%ues. G Usted &is&o "o (a dic(o! %ue pueden ser co&#atidos cuando se produ2can "os ata%ues ' $e&os %ue (asta e" presente "os so"dados de" go#ierno no se (an (ec(o presente ' "os Brbaros 'a est6n &u' "e)os de nuestros do&inios. G *el%! E" pa+s es &u' e;tenso ' un ""a&ado de una tropa de co&#ate no se (ace en un instante ' ade&6s e" go#ierno no puede co"ocar"e un po"ic+a o un so"dado a cada co"o&#iano G &ani5est <lvaro. G Precisa&ente! eso es "o %ue %uiero %ue entiendan en estas circunstancias! si (u#i*ra&os tenido un e)*rcito pri$ado "e (a#r+a&os (ec(o 5rente ' "o &6s pro#a#"e %ue estos 5acinerosos no se (a#r+an sa"ido con "a su'a. Si en "ugar de un e)*rcito tene&os dos! "a seguridad ser6 &a'or/ por%ue si no ""ega a tie&po uno de e""os puede ""egar e" otro. En este caso conta&os con esa a"ternati$a de 5a""ar uno est6 e" otro. G *el%! &e parece &u' #uena tu e;posici n/ pero tiene sus #e&o"es G "e di)o e" a"ca"de de Puerto >ca G Por%ue "a creaci n de un e)*rcito pri$ado $a contra "a constituci n ' "as "e'es/ 'a %ue s "o es "+cito crear 5uer2as de" orden a" estado ' no a "os particu"ares/ por%ue "a creaci n de de un grupo de estos estar+a con e" $iso de "a i"ega"idad/ 'a %ue as+ se encuentra tipi5icado en "as "e'es de" pa+s. Inter$ino e" edi" $ntonio Garrido G uestra vida, nuestro bienestar est! por encima de la constitucin y de las leyes; porque si nos ponemos a esperar el au"ilio del estado en estos momentos; cuando lleguen a socorrernos ser! demasiado tarde y eso ocurrir! por tener la legalidad primero que la vida. G Uno de "os ciudadanos %ue (a#+an sido in$itados a esta reuni n! &ani5est B G Por%ue no so&ete&os a $otaci n! si apo'a&os a Eduardo! o segui&os esperando "a "ega"idad de "as 5uer2as de" estado con "a angustia de si nos

M8

apo'ar6n pronto o tarde o no "o (ar6n. Lo &6s pro#a#"e es %ue no "o (agan! por%ue este es un pa+s po#re ' no tiene "os recursos su5icientes para de5ender a todos "os ciudadanos en su $ida ' en su (onra G Todo e" recinto a" un+sono e&pe2 a pedir a gritos $otaci n! $otaci n! $otaci nU *el% Ram%rez , $ntonio Garrido pidieron %ue "a $otaci n 5uera secreta ' no por ac"a&aci n para dar"e un cari2 &6s de&ocr6tico. Se 5ueron anotando "os $otos a 5a$or para apo'ar un e)*rcito pri$ado o s "o e" e)*rcito regu"ar! cada $oto 5ue "e+do por una da&a %ue se escogi para e""o ' a" ter&inar e" conteo gan "a decisi n de apo'ar a" e)*rcito de Eduardo. CINCO EYTRAVOS TRANSITAN POR LA ?ACIENDA DE PUERTO ESCONDIDO Eduardo! despu*s de "as 5aenas de" ca&po! dia"oga#a con sus (o&#res en e" ca&pa&ento/ &ientras cuatro de e""os "o $igi"a#an por sus cuatro costados/ de repente uno de e""os o#ser$ %ue por e" ca&ino $en+an cinco personas e;tra.as/ personas %ue no eran conocidas en "a regi n! "as o#ser$ con sus cata"e)os de gran a"cance ' para tener una &e)or $isi n de e""as uti"i2 un te"escopio %ue se (a#+a co"ocado en cada es%uina de" ca&pa&ento/ aun%ue e" ca&ino se encontra#a #astante distante! con e" te"escopio &ontado en dic(o "ugar se distingu+an c"ara&ente sus 5acciones ' e" co"or de "a pie"! "a ropa %ue ""e$a#an puestas ' (asta "a &odu"aci n de sus "a#ios. Los o#ser$ detenida&ente ' en rea"idad co&pro# %ue no eran de "a regi n/ pero para no "an2ar un )uicio a priori ' no 5or&arse una 5a"sa e;pectati$a ""a& a "os otros co&pa.eros ' estu$ieron de acuerdo con su apreciaci n. L"a&aron a Eduardo ' a DomingoZ para co&unicar"es dic(a no$edad ' a&#os o#ser$aron &u' atentos a estos cinco persona)es %ue se desp"a2a#an "enta&ente por e" ca&ino con 3: e%uinos! cincos &u"ares ' cinco #estias ca#a""ares. Eduardo , Domingo' "os &iraron detenida&ente ' co&o Domingo! conoc+a todos "os (a#itantes de "a regi n! despu*s de &irar"os detenida&ente ' o#ser$ar sus 5acciones ' sus gesticu"aciones &ani5est B G Estos persona)es son &u' e;tra.os para &+! estos persona)es nunca "os (e $isto por estos "ugares. G LSer6n nue$os tra#a)adores de "as 5incas de arri#aP G Mani5est e" $igi"ante %ue "os (a#+a $isto por pri&era $e2.

MM

G No creo G &ani5est Eduardo! G por%ue e" con$enio con (acendados de "a regi n! es de pasar&e "a "ista cuando ""eguen nue$os tra#a)adores a sus (aciendas! con sus no&#res co&p"etos! su n7&ero de c*du"a ' no s "o cuando ""eguen nue$os tra#a)adores! si no cuando se retiran de e""as ' (asta a(ora no &e (an pasado ninguna no$edad. Inter$ino Domingo! G Estos (o&#res de#en pertenecer a" grupo de 0vn El 1errible! %ue $an a" pue#"o a co&prar a"i&entos para "os (o&#res de su ca&pa&ento. G Lo &is&o pienso 'o ' por eso de#e&os seguir"os G orden Eduardo a dos de sus (o&#res %ue "os siguieran a una distancia prudente en sendas #estias ' %ue o#ser$aran todo "o %ue (ac+an! con %uien se reun+an! a %uien "e co&pra#an "os $+$eres ' %ue c"ase de $+$eres co&pra#an. Sa"ieron a prisa para %ue "os (o&#res %ue esta#an $igi"ando no se "es perdieran de $ista/ cuando estu$ieron a una prudente distancia! dis&inu'eron su paso ' continuaron con un trotecito "ento 'a %ue "os (o&#res de ade"ante no &ostra#an prisa por ""egar a" pue#"o. Los (o&#res de ade"ante se deten+an a ratos a o#ser$ar e" paisa)e! todo "o %ue $e+an "o o#ser$a#an detenida&ente co&o escudri.ando un terreno nue$o para e""os! siguieron con su paso cansino! parec+a %ue estu$ieran esperando a"gunos co&pa.eros %ue pronto "e dar+an a"cance. A ratos a"igera#an e" paso ' cuando ""egaron a" Monte de los Micos se asustaron con e" concierto gutura" %ue entona#an "os &onos au""adores/ se apearon de "os e%uinos ' e&pe2aron a escudri.ar "os 6r#o"es para darse cuenta de donde pro$en+an dic(os ruidos! &ira#an una ' otra $e2 ' no acerta#an a descu#rir"os! despu*s de tanto o#ser$ar "os 6r#o"es descu#rieron tres de e""os con sus $o2arrones estridentes de sus sonidos gutura"es/ Uno de e""os pregunt B G LLuis! c &o se ""a&an esta c"ase de &onosP G a "o %ue respondi G se ""a&an &onos au""adores ' en su garganta produce un sonido tan 5uerte %ue se puede escuc(ar a $arios Fi" &etros de distancia! &uc(os 2o "ogos dicen %ue su au""ido se puede escuc(ar a cinco Fi" &etros! $erdadera&ente es una distancia de&asiado grande para un sonido natura"! G @erdadera&ente "a natura"e2a nos tiene grande sorpresas! G co&ent e" &6s pe%ue.o de e""os. G (es4s. G Nosotros necesita&os conocer &e)or "a natura"e2a para #ene5iciarnos de e""a ' no s "o para #ene5iciarnos de e""a! sino uti"i2ar"a para destruir a nuestros

M1

ene&igos con e" e&p"eo de ar&as #io" gicas! c"aro %ue su e&p"eo es para una guerra sucia/ pero %ui*n no (a )ugado sucio en "a guerraP E" pri&ero %ue (a#+a preguntado de no&#re Gilberto! $o"$i a preguntar G LPor %u* sa#*is e" no&#re de estos &onos LuisP G Por%ue en "a uni$ersidad Centra" de" estado! estudi* 2oo"og+a ' "a &ateria %ue &6s &e ""a& "a atenci n 5ue e" estudio de "os pri&ates! por eso cono2co %ue pertenecen a" g*nero de "os pri&ates p"atirrinos ' %ue $i$en en "a 2ona tropica" o ecuatoria"! desde "a parte &eridiona" de M)?ico' (asta sur de" Brasil! "a regi n septentriona" de $rgentina ' en todo e" pa+s de Paragua,. Los (o&#res de Eduardo escuc(a#an en si"encio! a prudente distancia! escondidos en un rastro)o! "a con$ersaci n de estos cinco (o&#res. G LOu* &6s sa#*is de estos &onosP G Pregunt >vidio! %ue (a#+a escuc(ado en si"encio "as e;p"icaciones de Luis. G Ta&#i*n "e+ %ue "os &onos au""adores son &a&+5eros diurnos con co"a prensi"! una co"a de&asiado 5uerte %ue puede ser uti"i2ada co&o una tercera &ano! %ue son ani&a"es de (6#itos ar# reos ' (er#+$oros en su dieta! ' %ue ade&6s se a"i&entan de 5rutos ' %ue se congregan en pe%ue.os grupos socia"es per&anentes deno&inados [tropas[/ ' cada uno de estos grupos tropas se &ue$e diaria&ente dentro de un 6rea "i&itada de terreno! &6s o &enos cuatrocientos &etros a "a redonda ' %ue no sa"en de esta 6rea! %ue "os #i "ogos deno&ina#a 6&#ito (ogare.o 6rea de acti$idad ' &arcan su territorio con sus au""idos para ad$ertir"es a "os otros &ac(os %ue no entren en su terreno ' se &antengan a #uena distancia de e""os. Muc(ac(os! no perda&os &6s tie&po ' continue&os nuestra &arc(a! por%ue se nos (ace tarde G &ani5est Luis. Sa"ieron con un trote "enta&ente ace"erado! por%ue desea#an ""egar te&prano a" pue#"o ' de repente se detu$ieron en e" ca&ino %ue se #i5urca#a ' Lu%s sac un cro%uis %ue ""e$a#a en "a ca&isa de" #o"si""o ' o#ser$ "as anotaciones %ue (a#+a en *" ' "as "e' ! a "a derec(a e" ca&ino conduce a Murmulencio ' a "a i2%uierda a Lum"ereza. G De#e&os to&ar e" ca&ino de "a derec(a para no e;tra$iarnos ' seguir "as instrucciones %ue nos tra2aron en e" cro%uis/ 'a %ue ninguno de nosotros so&os conocedores de "a regi n. G Lu%s! e;iste un a5oris&o ro&ano! %ue preguntando se ""ega a Ro&a. G $lirio! es &u' cierto "o %ue dices! G respondi Lu%sB

MN

G Pero no sie&pre se puede preguntar! por%ue "as preguntas en &uc(as ocasiones pueden "e$antar sospec(as ' pueden $enir "as contra preguntas cu'as respuestas nos pueden de"atar si ""e$a&os una &isi n secreta/ por eso nos dieron "as instrucciones escritas ' (asta donde poda&os e$ite&os preguntar "o &6s &+ni&o. G LEsa 5ue "a ra2 n por "a %ue e" co&andante 0vn te "as dio! en ese pape"P G pregunt (es4s. G Si"encio ' procure&os no pronunciar e" no&#re de nuestro )e5e en este &o&ento ' si "o (ace&os! de#e&os sa#er cuando "o (ace&os ' ante %uien "o (ace&os! por%ue en e" &onte &i"es de o)os nos pueden estar $iendo ' &i"es de o+dos nos pueden estar escuc(ando/ 'a %ue "a se"$a tiene o)os ' o+dos por do%uier. A" o+r esto! "os (o&#res de Eduardo se dieron cuenta %ue eran (o&#res pertenecientes a "a co"u&na de 0vn El 1errible ' para in5or&ar"e a su patr n! per&itieron %ue "os (o&#res de ade"ante se distanciaran #astante ' "o ""a&aron por un te"*5ono & $i" %ue "es (a#+a 5aci"itado Eduardo. G A" G contest Eduardo! con inter*s. G Ce5e "e tene&os #uenas noticias. G Los (o&#res %ue esta&os siguiendo pertenecen a" grupo de 0vn el 1errible! por%ue escuc(a&os su con$ersaci n donde &ani5estaron %ue pertenec+an a esa co"u&na de "os Brbaros. G Co&o 'a se dieron cuenta! "o &e)or %ue pueden (acer! es ""egar a" pue#"o antes %ue e""os ' para $ia)ar &6s r6pido de#en uti"i2ar e" ata)o de "a %ue#rada de" >so. G Esa %ue#rada es &u' pro5unda para $adear"a! aun%ue sea a ca#a""o. G No se preocupen por eso! por%ue en este &o&ento esta&os en un $erano &u' 5uerte ' en esta *poca se con$ierte en un si&p"e arro'o. G As+ "o (are&os! ' %ue rdenes tene&os para &o$ernos en e" pue#"o. G En e" pue#"o #uscan a "os siguientes p6r$u"osB A "os dos (i)os de Domingo ' a "os dos (i)os de Manuel %ue estudian en e" pue#"o. G Pero son de&asiado ni.os para una &isi n co&o esta tan de"icada. Si ser6n de 5iarP G C"aro %ue son de 5iar. Cuando "os encuentren! ustedes dia"ogar6n con e""os ' "es &ostrar6n estos (o&#res cuando ""eguen a" pue#"o ' %ue "os sigan ' escuc(en su con$ersaci n ' en %ue agencia o tienda de a#arrotes entran ' %ue

M4

co&pran. Ouiero %ue "o (agan e""os! por%ue en e" pue#"o ustedes son &u' conocidos ' sa#en %ue tra#a)an para &i padre ' por "o tanto para Eduardo ' se nos $a a pi%ue nuestra &isi n. Despu*s %ue e""os (agan sus co&pras de#en seguir"os! a prudente distancia para descu#rir en %ue "ugar tienen su ca&pa&ento ' darnos cuenta &6s o &enos cuantos (o&#res (a' en *". G As+ "o (are&os ' "e estare&os in5or&ando cua"%uier no$edad. G Estar* presto a escuc(ar sus in5or&es. Despu*s de (a#er ca#a"gando todo e" d+a ' contentos con "a &isi n cu&p"ida ""egaron cansados ' sudorosos a" ca&pa&ento donde Eduardo' Domingo! ' sus (o&#res "os espera#an con ansias de escuc(ar "os por&enores de estos dos (o&#res. Le narraron todo "o %ue $ieron! escuc(aron e (icieron estos (o&#res en Murmulencio. G Ou* 5ue "o %ue &6s "es ""a& "a atenci n en este d+a G pregunt Domingo con &uc(o inter*s. G Lo %ue &6s nos ""a& "a atenci n ' %ueda&os aterrados ' de una so"a pie2a! 5ue %ue "a &a'or parte de" &ercado "o (icieron en e" super&ercado de &rancisco Gallego ' este se.or entr en &uc(a ca&arader+a con e""os ' en $arias ocasiones ce"e#r su con$ersaci n con sonoras carca)adas. G @Cmo' eso es de no creerA Oue 9rancisco Ha""ego entro en ca&arader+a con e""os ' %ue ce"e#r sus ocurrencias con sonoras carca)adas. Ese se.or %ue ""a&an e" $inagre Gallego. @erdadera&ente esto' aterrado. G co&ent Eduardo. G A ese se.or nadie "e (a $isto una sonrisa en Murmulencio! eso es a"go para no creer G &ani5est Domingo GLSer6 %ue e" &undo se $a aca#arP G Pero "e tene&os otra con "a cua" se $an a caer de espa"das. G co&ent >scar &ientras prend+a un cigarri""o! %ue era e" &6s a"to de "os dos %ue (a#+an seguido estos (o&#res de 0vn el 1errible (asta e" pue#"o. G De#e ser a"go inesperado! a"go de no creer/ pero "a $ida nos trae sorpresas ' no so' capa2 de i&aginar&e cua" es "a sorpresa %ue nos traes en este &o&ento G e;pres Eduardo &ientras se pon+a c &odo en una si""a de p"6stico. Continu >scar G Los cinco (o&#res pidieron cada un e&paredado con gaseosa ' Luis! %ue era %uien ""e$a#a "a $ocer+a en e" grupo "e pregunt a don

M-

&rancisco! cuanto "e de#e&os ' "es respondi no &e de#en nada es una atenci n de "a casa. GQBue &rancisco Gallego no "es (a'a co#rado por "o %ue consu&ieron! 'o no "es creo! por%ue este se.or es de&asiado taca.o ' nunca "e rega"a nada a nadie/ no "e da "i&osna a "a ig"esia siendo tan cre'ente a(ora no "es i#a a co#rar por "o %ue consu&ieron! eso es de no creerRG co&ent Domingo incr*du"o. Todos "os (o&#res de Eduardo %ue escuc(a#an "a con$ersaci n! se sorprendieron con e" co&entario de >scar por%ue conoc+an "a a$aricia de &rancisco Gallego ' %ue era una persona %ue s "o $i$+a para e" dinero ' su &a'or 5e"icidad era acu&u"ar dinero ' &6s dinero ' a todo peso #usca#a "a &anera de sacar"e otro peso o a" &enos 1: 7 4: centa$os &6s! para %ue su dinero se &u"tip"icara diario. G Pero $iene a"go %ue nos de) estupe5acto a nosotros ' %ue de#e&os ana"i2ar con cuidado! por%ue &e parece a"go de"icado ' a "o cua" de#e&os prestar"e &uc(a atenci n/ 'a %ue de esto depende e" *;ito de nue$a &isi n G Co&ent $l3onso! e" co&pa.ero de >scar. G Ou* es "o %ue te de) estupe5acto! $l3onso G pregunt con su&o inter*s Eduardo. G @erdadera&ente "o %ue &e de) estupe5acto! 5ue cuando Lu%s! "e entreg un 5a)o de #i""etes de C DE;EEE a don &rancisco. G C"aro dinero por "as co&pras %ue (a#+an rea"i2ado G interru&pi Domingo. G No! no era dinero por "as co&pras %ue i#an a e5ectuar! era dinero para pagar"e una deuda anterior/ 'a %ue "e di)o! a%u+ "e &anda 0vn este dinero para pagar"e "o %ue "e de#e ' no s "o "e &anda todo e" dinero si no sus respecti$os intereses G "es co&ento $l3onso Eso tene&os %ue ana"i2ar"o con su&o cuidado! por "o %ue nos aca#a de contar $l3onso! por%ue cosas co&o estas pueden estar ocurriendo en di$ersos pue#"os de "a regi n ' de pa+s! co&o %ue =Los p6)aros "e tiren a "as escopetas> ' para e""o se $a"en de personas %ue no despierten sospec(as. LEntonces %ue (ace&os con &rancisco GallegoP G pregunt Domingo. G De#e&os poner"o en cuarentena ' tene&os %ue seguir o#ser$6ndo"o para $er si descu#ri&os otros co&erciantes de" pue#"o ' de "a regi n %ue tengan

1:

cone;i n con &rancisco co&andante de su grupo.

' por ende con 0vn el 1errible o cua"%uier otro

G &rancisco! es s "o un es"a# n de esta cadena de au;i"iadores ' tan pronto no de#e&os ro&per "a cadena por este es"a# n! si no (asta %ue se descu#ran $arios de e""os G co&ent >scar. G Eduardo! de#es co&unicarte con "os de&6s co&andantes para %ue est*n atentos a esta situaci n ' creo %ue no s "o en estos pue#"os e;isten au;i"iadores de "os Brbaros si no en e" 6rea rura" G co&ent Domingo &u' preocupado. G Es "o pri&ero %ue $o' (acer ' cuanto antes &e pondr* en esa tarea. L>C$L0#$C0>5 DEL C$MP$ME51> DE L$ &0ER$ El Cone-o! despu*s de reci#ir "a co&unicaci n de Eduardo' se puso en "a "a#or de e;piar a "os co&erciantes de Lum"ereza ' no s "o "os co&erciantes! si no a todos ' cada uno de "os (a#itantes de ese &unicipio ' a todos "os (acendados ' ca&pesinos de esta 2ona. Para e" pue#"o de Lum"ereza en$i a $i$ir a su pri&o (airo aco&pa.ado de su Es"osa Cecilia ' de sus tres (i)os de 30! 3, ' 38 a.os. Esta 5a&i"ia esta#a con5or&ada por dos $aroncitos ' "a &a'or era una (er&osa ado"escente. E""os "e co&unicar+an a" Cone-o todo &o$i&iento sospec(oso en e" pue#"o/ para "o cua" "os adoctrin para %ue no co&etieran errores ' %ue "as in5or&aciones %ue dieran tu$ieran una certe2a no de" 4: -:S si no de" 3::S ' as+ proceder para no co&eter in)usticias/ por%ue "as in)usticias crean descon5ian2a en e" pue#"o ' si e" pue#"o entra en descon5ian2a no es posi#"e co&#atir a" ene&igo con acierto. Para "a 2ona rura" en$i a tra#a)ar en seis (aciendas! $arios de sus (o&#res %ue estar+an atentos de todo "o %ue con$ersaran/ de todo "o %ue (icieran ' con %uienes se re"aciona#an ' con %ue 5in. Ta&#i*n e&pe2 a rea"i2ar $isitas a cada una de "as (aciendas ' parce"as de "a 2ona rura" para tener un &a'or contro" so#re e""as. El Cone-o! atendiendo "as rdenes de Eduardo' en$i dos (o&#res aco&pa.ados de sendos ni.os a #uscar e" ca&pa&ento de La &iera! no para atacar"o si no para espiar a sus (o&#res ' para darse cuenta cuando sa"+an ' (ac+a donde se dirig+an ' con %uienes se co&unica#an.

13

Como Lum"ereza tiene dos pe%ue.os corregi&ientos! uno de e""os $gua Clara! por e" r+o crista"ino %ue pasa por "as a5ueras de" pue#"o ' e" otro Siete Cueros! por "a a#undancia de esta p"anta en sus a"rededores! %ue 5"orece con sus 5"ores &u"tico"ores! en$i cinco (o&#res a cada uno e""os para %ue estu$ieran atentos de "os &o$i&ientos de estas po#"aciones. La Po#"aci n de Siete de Cueros! se encuentra cerca de" ca&pa&ento de La &iera! a pocos Fi" &etros de este corregi&iento! es una po#"aci n %ue se encuentra a unos 3M:: &etros de a"tura so#re e" ni$e" de" &ar! con un c"i&a estupendo! un c"i&a pri&a$era"! donde no se siente e" ca"or canicu"ar de "as tierras %ue se encuentran a pocos &etros so#re e" ni$e" de" &ar/ ni e" 5r+o g"acia" de "as 2onas para&unas. Siete Cueros! es un pue#"o at+pico. En e" centro! co&o en "a &a'or+a de "os pue#"os de" pa+s! tiene e" par%ue principa" con un &onu&ento erigido no a un (*roe &i"itar de "a patria! &iti5icado por "a prensa ' "as "e'endas popu"ares! si no a" (*roe naciona" de este pa+s! a" arriero! %ue con sus pasos ' con "os pasos de sus &u"as ' su 5uer2a #ruta! no para (acer da.o! constru' ca&inos %ue serpentean por toda "a geogra5+a naciona". E" arriero! sinti e" 5r+o de "os p6ra&os! con su paisa)e de 5rai"e)ones/ donde "os $ientos se cargan de una ne#"ina espesa! %ue con su 5r+o &ata de (ipoter&ia a &6s de un $ia)ero despre$enido ' cu'os g*"idos $ientos a2otan con "i#ertad e" sue"o! produciendo una aride2 donde s "o #rota e" 5rai"e) n ""eno de (o)as ' 5"ores pe"udas. Un 5rai"e) n adu"to! despu*s de &uc(os a.os! "ogra ad%uirir una a"tura de de 4 a 3: &etros. En &uc(os p6ra&os de" territorio naciona"! se encuentran grandes #os%ues de 5rai"e)ones. Ta&#i*n sinti e" ca"or de "os tr picos! a "as ori""as de "as serpientes de p"ata %ue cru2an nuestro territorio de sur a norte (asta $erter sus aguas en "a in&ensa &asa de agua sa"ada. E" arriero $io "os arcos iris sa"ir en e" (ori2onte ' e;tasiarse con su #e""e2a de esta pintura natura" pintada en e" 5ir&a&ento por un encanto at&os5*rico en e" c"i&a $aria#"e de esta 2ona t rrida. E" arriero presencio e" naci&iento! "a prosperidad ' e" ocaso de &uc(os pue#"os.

10

Este &onu&ento a" arriero! es un (o&ena)e a %uien 5ue un $erdadero 5or)ador de "a patria. Ta&#i*n es at+pico! Siete Cueros! por%ue sus ca""es no se di$iden en &an2anas o cuadras co&o &uc(as ciudades o pue#"os naciona"es! si no por%ue se constru'eron en cuc(i""as o pe%ue.as cordi""eras %ue se desprenden de" a&p"io par%ue de" pue#"o. @ISITA DE EYTRAVOS AL PARROCO DE SIETE CUEROS Los (o&#res de" Cone-o sentados en e" Fiosco de" par%ue de" $rriero! o#ser$a#an a todos "os (a#itantes de" pue#"o! &ientras se to&a#an una cer$e2a &u' despacio para (acer tie&po! o#ser$an con deteni&iento cada uno de "os (a#itantes de" "ugar/ "os %ue su#+an! "os %ue #a)a#an! "os %ue se deten+an en e" par%ue! "os %ue entra#an en "as tiendas ' sa"+an de e""as con sus pa%uetes en e" #ra2o/ ta&#i*n o#ser$a#an "os )uegos in5anti"es de "os c(icue"os en e" par%ue ' sus risas inocentes de sus tra$esuras )u$eni"es. De repente detienen su &irada en tres )inetes desconocidos %ue entran ca#a"gando a" pue#"o ' se detienen en "a casa cura"! %ue se encuentra en todo e" par%ue! se apean de sus ca#a""os ' uno de e""os toca con sua$idad e" picaporte de "a puerta principa". G LOui*nes son estos (o&#res ' a %u* $ienen a" pue#"oP G co&ento uno de "os (o&#res de" Cone-o. G Segura&ente a"g7n 5a&i"iar de#e encontrarse gra$e ' desean %ue no &uera sin con5esi n G respondi otro de e""os. G Para &+! esta $isita tiene otro 5in! por%ue 'a a nadie "e preocupa %ue sus seres %ueridos &ueran o no sin con5esi n/ por%ue ese sacra&ento pas a" o"$ido ' actua"&ente se encuentra en desuso/ (o' a "a gente no "e i&portan "os sacra&entos! s "o "e interesa e" dios dinero! por%ue con e" dinero se co&pran conciencias ' se tapan pecados ' se destru'en "a &ora" de &uc(as personas %ue #uscan "a 5e"icidad en "a ri%ue2a ' no en "a tran%ui"idad de conciencia G &ani5est e" &6s a"to de "os (o&#res Del Cone-o! G por eso de#e&os estar atentos ' de#e&os o#ser$ar"os para darnos cuenta co&o se desen$ue"$en "os aconteci&ientos. Mientras (ac+an estos co&entarios! o#ser$aron %ue e" sacristn del tem"lo! a#ri "a puerta de "a casa cura" de par en par ' "os tres )inetes sa"udaron a" un+sonoB G Buenos d+as se.or sacristn.

1,

J *ste respondi te&prano.

#uenos d+as &uc(ac(os! %ue "os trae por a%u+ tan

G @eni&os (a#"ar con e" padre Medardo Ruiz! %ue nos tiene &u' a#andonados! ' no s "o a nosotros! si no a nuestro co&andante ' por eso "o e;tra.a&os &uc(o ' desea&os %ue $ue"$a a $isitarnos. G Pasen ' si*ntense en "a sa"a. G Les sugiri el sacristn. Los (o&#res del Cone-o! se pregunta#an de %u* co&andante (a#"ar6n! (a#"ar6n de "a &iera o de 0vn El 1errible o ser6 otro co&andante %ue no conoce&os o no (e&os o+do &encionar o ser6 a"g7n (acendado %ue tiene e" &ote de co&andante. Uno de e""os &ani5est B G De#e&os seguir"os. G No creo %ue sea e" &o&ento oportuno en este &o&ento! por%ue "a prisa nos puede (acer co&eter &uc(os errores! errores %ue despu*s "a&entare&os! es &e)or ir despacio! =Por%ue e" %ue $a despacio $a "e)os>! re2a e" re5r6n popu"ar G Co&ent uno de e""os. G LOu* (ace&os entoncesP G $o"$i a repetir e" pri&ero %ue (a#+a (a#"ado. G Lo &ani5est* antes ' $ue"$o a reiterar"o! no es e" &o&ento oportuno! tenga&os paciencia/ por%ue con paciencia se ""ega a todo ' si tene&os paciencia pode&os descu#rir "os es"a#ones de "a a&istad de estos (o&#res ' con %ue inter*s cu"ti$an est6s a&istades. Los (o&#res de" Cone)o! $e+an pasar &inuto! tras &inuto/ "os cua"es se con$irtieron en (oras ' estos tres (o&#res no sa"+an de "a reuni n con e" p6rroco "oca". Despu*s de tres "argas (oras se despidieron de" sacrist6n %ue "os aco&pa. (asta "a puerta de entrada de "a casa cura". Estos (o&#res partieron de" pue#"o con paso "ento! con una "entitud pas&osa! co&o si no tu$ieran a56n de ""egar a su destino. I#an con$ersando &u' ani&ados! pero a pesar de su "entitud se perdieron en "a "e)an+a ' 'a no se o#ser$a#an de ninguna parte. DIALOHO CON ALHUNOS DE SUS COMANDANTES POR TELE9ONO CELULAR

18

Eduardo se puso en contacto con "os (o&#res %ue no (a#+a $isitado! por te"*5ono ce"u"ar/ a" pri&ero %ue ""a& 5ue a Manuel %uien era e" co&andante de" &unicipio de "os Gansos! ""a&ado as+ por en $arias (aciendas de su territorio se cr+an estas a$es pa"&+pedas/ a$es &u' apetecidas en "a regi n por sus carnes %ue es e" p"ato t+pico de "a po#"aci n. Este pue#"o es de&asiado p"ano! #a.ado por dos riac(ue"os %ue cru2an "a po#"aci n por e" norte ' por e" sur! %ue en "as *pocas de &uc(a p"u$iosidad se sa"en de &adre anegando "os #arrios #a)os/ (ec(o este %ue ocurre cada cinco o seis a.os! pero para e$itar %ue esto ocurra! en e" 7"ti&o a.o se cana"i2aron "os riac(ue"os para traer"es tran%ui"idad a "os (a#itantes de estos #arrios. Manuel! a" ""egar a Los Gansos! 5ue acogido por esta co&unidad pa"&+peda con a"egr+a! por%ue $e+an en *" un apo' para de5enderse de Los Brbaros ' agradec+an a Eduardo este gesto de #rindar"es seguridad con e" apo'o de "os M: (o&#res %ue "es (a#+a &andado para (acer"e 5rente a estos 5acinerosos %ue #astante da.o (an producido a "a co&unidad gans+5era. Manuel se reuni con "os conce)a"es de" pue#"o! con "as autoridades "oca"es ' con "as personas &6s representati$as! para esta#"ecer prioridades en "a organi2aci n de5ensi$a de" "ugar. Escuc( "os puntos de $ista de todos e""os ' despu*s de ana"i2ar "as di5erentes propuestas! concert con e""os e" sitio &6s estrat*gico para esta#"ecer su ca&pa&ento ' conc"u'eron %ue dic(o ca&pa&ento de#+a estar a dos Fi" &etros de "a 2ona ur#ana! &6s propia&ente en e" sitio de "a =e! %ue es e" cruce de" ca&ino para todas "as $eredas Hansunas. Eduardo! despu*s de escuc(ar a Manuel! se co&unic con Miguel co&andante de" &unicipio El Con3%n! ""a&ado as+/ por%ue es e" &unicipio &6s distante de "a capita"/ 'a %ue se encuentra en e" 7"ti&o rinc n de" departa&ento. Es un &unicipio de tierra 5r+a %ue so#resa"e por cu"ti$os de papa ' por su producci n "ec(era. Miguel "e cont so#re e" apo'o de" pue#"o a su pro'ecto de5ensi$o ' %ue $arios de sus (a#itantes se o5recieron para construir e" ca&pa&ento! e" cua" 5ue ter&inado en e" "apso de tres se&anas ' %ue ta&#i*n "e co"a#ora#an con #u"tos de papa! "ec(e ' %ueso ' %ue (asta e" presente no se (a#+a presentado ninguna no$edad en e" 5rente. Luego ""a& a &rancisco e" (er&ano de =olima co&andante de El Porvenir! e" cua" "e cont %ue no (a#+a tenido #uena acogida en e" pue#"o! %ue s "o se reunieron con *" ' con cinco de sus (o&#res! e" a"ca"de! "os agentes de po"ic+a ' "os co&andantes de "os regu"ares de" "ugar.

1M

Co&o este un pue#"o &inero! "os sindicatos de "as &inas de oro de" "ugar! a" darse cuenta de su ""egada (icieron una &ani5estaci n en su contra! con pancartas! con &eg65onos! con a5ic(es %ue (a#+an co"ocado en &uc(os "ugares de" pue#"o donde "o ti"da#an de asesino ' de $ende patrias! %ue s "o #usca#an entregar su dorada ri%ue2a a "os a&os de" norte. &rancisco! "e pregunt a" a"ca"de de" PorvenirB G LEstos (o&#res sie&pre $i$en o#stacu"i2ando "a pa2 de este "ugarP G Estos sindicatos est6n con5or&ados por co&unistas ro&6nticos ' toda$+a no se (an dado cuenta %ue e" co&unis&o co&o ta"! con Mi ail Gorvac ov con su perestroiFa ter&in ! ' %ue "a +nin sovi)tica ca&#i su po"+tica! por una po"+tica de apertura ' de &ercado capita"ista ' no s "o "a +nin Sovi)tica si no todos "os pa+ses de "a cortina de (ierro. G respondi e" a"ca"de. G Pero son de&asiado #u""iciosos ' Lsi as+ son de #u""iciosos! as+ ser6 su accionarP G $o"$i a preguntar &rancisco. G A%u+ (ace eco! e" tri""ado dic(o popu"arB =Perro %ue "adra no &uerde> ' %ue se puede co&p"e&entar con un dic(o &6s tri""ado =son #ra$ucones de #arrio> ' co&o #ra$ucones de #arrio! s "o &uestran sus $oces aspa$entosas. G No &e 5+o de e""os! por%ue (e "e+do en "os diarios ' (e $isto en "os noticieros %ue $ntonio Ma3la! presidente de" sindicato de "a &ina El 5uevo Dorado estu$o detenido por asesinar a uno de "os socios de su organi2aci n! &ientras negocia#a un p"iego de peticiones. G Eso es cierto! pero pag poca c6rce"! por%ue su a#ogado con$enci a "os )ueces %ue 5ue en de5ensa propia. G Creo! %ue es "o &is&o/ 'a sea! %ue se &uera por odio! en de5ensa propia o por e%ui$ocaci n! por%ue se ter&ina con "a $ida! no de &anera natura"! si no de &anera $io"enta! c"aro desde %ue nace&os esta&os &uriendo! pero no desea&os &orir tan pronto ' &enos de &anera $io"enta. G co&ento &rancisco. G Pero &rancisco! usted co&o co&andante de un e)*rcito "e toca en5rentar a" ene&igo ' en ese en5renta&iento puede &atar o &orir o %uedar (erido. G "e di)o e" a"ca"de. G Eso "o se &u' #ien! pero es &u' distinto %ue uno &uera "uc(ando a %ue "o &ate una persona por%ue no est6 de acuerdo con "os principios de uno/ por%ue e" %ue entra en "a guerra est6 dispuesto a &atar o &orir. G respondi &rancisco G Lo i&portante es e" apo'o nuestro ' no te preocupes por unos re$o"tosos %ue e""os no tienen poder! s "o tiene e" poder de sus $o2arrones por "os &eg65onos

11

%ue &ane)an a a"to $o"u&en ' de "as papas e;p"osi$as para &eter"e &iedo a "a gente G &ani5est e" co&andante de po"ic+a de" Porvenir. Despu*s de con$ersar con &rancisco ' escuc(ar sus por&enores! Eduardo ""a&o al Sa"o! co&andante de" &unicipio El Roble! Municipio &u' (er&oso construido en un terreno ondu"ado! con #e""os par%ues ' todos e""os con 6r#o"es de ro#"e %ue es un 6r#o" end*&ico en e" "ugar! ra2 n por "a cua" "e co"ocaron e" no&#re a" &unicipio. Co&o e" 6r#o" a#unda en e" "ugar! "o &is&o %ue e" cedro ' "a teca %ue 5ue tra+da de" Brasil ' otros 6r#o"es &adera#"es. Este tipo de &aderas se uti"i2a en "a 5a#ricaci n de &ue#"es %ue es "a 5uente de tra#a)o de El Roble. El Roble (a sido atacado por Los Brbaros en cuatro ocasiones ' en esas ocasiones! sus ata%ues (an sido con sa.a/ por%ue "as &ue#"er+as no (an accedido a sus pretensiones de contri#uir con sus $acunas a" sosteni&iento de este grupo i"ega". En "as cuatro ocasiones (an atacado e" pue#"o con &orteros! con ci"indros de gas! con granadas! 5"ec(as incendiarias ' con #o&#as &o"oto$. Todos estos e"e&entos co&#inados (an producido grandes destro2os en e" pue#"o ' "as ruinas de &uc(os co&erciantes! especia"&ente de co&erciantes &adereros. En cada uno de estos ata%ues (an sa%ueado sin piedad e" #anco agr+co"a ' e" #anco 5a&i"iar. ?an sa%ueado e" co&ercio ' e" pue#"o (a %uedado en ruinas. Pero co&o sus (a#itantes son #astantes e&prendedores (an resurgido de "as ceni2as co&o e" a$e 5*ni;. Resurgen por su tes n ' cooperaci n ' e&p"ean co&o principio 5unda&enta" =uno para todos ' todos para uno>. Cuando e" Sa"o se reuni con "as autoridades "oca"es! con "os co&erciantes de" "ugar ' con "a po#"aci n ci$i"! tu$o una acogida tre&enda ' 5ue ap"audido a ra#iar. Rea"i2 su reuni n en e" sa" n co&una"! "ugar a&p"io ' &u' $enti"ado! con una $enti"aci n natura". Todos estu$ieron de acuerdo con "a acti$idad %ue rea"i2ar+a en e" "ugar. @arios ) $enes se o5recieron $o"untaria&ente para engrosar sus 5i"as para de5ender su a&ado terru.o. Los co&erciantes propusieron una cuota 5i)a &ensua" para contri#uir con e" e)*rcito de Los Sacri3icados ' $arios carpinteros se o5recieron para construir e" ca&pa&ento e" cua" %uedar+a cerca de" pue#"o para %ue su au;i"io en caso de un ata%ue por Los Brbaros se rea"i2ara "o &6s pronto posi#"e.

1N

NUE@A REUNION 9AMILIAR Ramn Carrascal Giraldo! nue$a&ente se reuni con sus (i)os &u' preocupado/ por%ue Eduardo se (a#+a puesto en "a tarea de organi2ar un grupo de co&#ate %ue "uc(ar+a contra (o&#res duc(os en "as contiendas de "a guerra! %ue e" estado en 8: a.os de "uc(a no (a#+a sido capa2 de derrotar"os! a pesar de "os a"tos i&puestos de guerra %ue co#ra#a anua"&ente ' de" ar&a&ento co&prado a "a potencia de" norte. Sa#+a %ue Los Brbaros eran &u' $engati$os ' %ue *"! con toda su 5a&i"ia ser+a o#)eti$o &i"itar por e" (ec(o de %ue Eduardo "os e&pe2 a co&#atir ' %ue en su pri&er ata%ue "es (a#+a destruido un ca&pa&ento! a"go %ue nadie (a#+a (ec(o en e" pa+s ' %ue no perdonan Los Brbaros! por%ue cre'eron %ue nadie se atre$er+a (acer"es 5rente ' &enos de esta &anera/ por%ue Los regulares! nunca (an &ostrado "a $a"ent+a de co&#atir"os en "as 6reas rura"es. S "o "os co&#aten en "os pue#"os ' ciudades! por "a o#"igaci n con sus superiores ' por e" co&pro&iso con "a sociedad %ue en ese instante "os est6 $iendo/ pero donde nadie "os $e! e$itan a toda costa "os en5renta&ientos con Los Brbaros! ta" $e2 por te&or o ta" $e2 por%ue no tienen &uc(o inter*s en derrotar"os! por%ue para e""os "a guerra "es produce a"tos di$idendos econ &icos ' "o econ &ico para "a &a'or+a de "as personas! ""6&ese &i"itares o ci$i"es! est6 por enci&a de "os interese co"ecti$os por%ue e" dinero co&pra todo o casi todo ' corro&pe a todo e" &undo. Cuando "a guerra no sea un negocio para "as grandes potencias! asesoradas por "os #uitres de" #e"icis&o! %ue se encuentran en todas "as partes de" or#e! ""a&asen pa+ses desarro""ados o pa+ses en $+a de desarro""o! no ter&inar6n "os con5"ictos #*"icos! por%ue ser+a insensato sostener un con5"icto %ue a nadie 5a$orece! por%ue a "os carro.eros de "a guerra ' a "as grandes potencias no "es interesa e" do"or de" pue#"o ' su sacri5icio/ s "o "es interesa %ue sus arcas no se $ac+en! si no %ue cre2can! no s "o en progresi n arit&*tica sino en proporci n geo&*trica/ por%ue "o i&portante para e""os es acu&u"ar dinero! &uc(o dinero en cantidades oce6nicas/ por%ue con sus &onta.as de dinero co&pran o consiguen o se sostienen en e" poder o sostienen sus a&igos en e" poder. Poder! no para e" #ene5icio de" pue#"o! si no para su #ene5icio persona" ' de sus secuaces. QDios &+oQ Qas+ cu6ndo se aca#ar6 una guerraP si "os %ue tienen e" poder no "o desean/ aun%ue aparentan %ue "o desean. QJa esta&os cansados de tantas aparienciasR

14

En todo esto pensa#a Ramn Carrascal Giraldo! antes de e&pe2ar "a reuni n con su 5a&i"ia. G @erdadera&ente esto' &u' preocupado con "a decisi n de Eduardo! por%ue considero %ue su decisi n (a sido e%ui$ocada ' "os %ue tene&os %ue pagar "as consecuencias de esta decisi n so&os nosotros! por%ue 'a no podre&os per&anecer tran%ui"os en e" pue#"o/ pues! tendre&os ene&igos in$isi#"es %ue nos pueden destruir en un &o&ento dado. G No s "o in$isi#"es! si no &u' $isi#"es/ ene&igos %ue nosotros no conoce&os en Murmulencio! por%ue &uc(as personas de" pue#"o por dinero son capaces de a"iarse con "os Brbaros ' (acernos e)ecutar! tra'endo de "a capita" &atones o sicarios %ue aca#en con nuestras $idas en 5or&a de des%uite contra Eduardo. G Co&ent Luz Cielo! &adre de Eduardo. G Tienes ra2 n &adre! esos #andidos no "e perdonar6n a Eduardo ' por ende a nosotros por "a derrota %ue "es in5"ingi nuestro (er&ano G co&ent &rancisco. G Lo &e)or es &udarnos para "a capita"! donde tendre&os &6s seguridad %ue en este pue#"o/ por%ue en "a ciudad sere&os unos co&p"etos desconocidos ' a" ser desconocidos nos ocu"tare&os en e" anoni&ato/ pero de#e&os tener cuidado de no dar"e a conocer a nadie en este pue#"o "a direcci n de" #arrio donde nos $a&os a tras"adar G &ani5est Pilar. G La ciudad nos o5rece &6s seguridad %ue este pue#"o/ pero "e $eo un gran incon$eniente! &uc(a gente de Murmulencio $ia)a a "a ciudad de Mede""+n! capita" de nuestro departa&ento! (acer sus co&pras ' aun%ue "a capita" es una ciudad de dos &i""ones de ' &edio de (a#itantes &uc(as $eces se encuentra uno con personas conocidas sin (a#erse citado pre$ia&ente ' a" encontrarse $ienen "a preguntas ' "as respuestas! a $eces preguntas co&pro&etedoras %ue nos pueden ""e$ar a dar nuestro n7&ero te"e5 nico ' nuestra direcci n en una 5or&a inconsciente ' cuando nos da&os cuenta 'a es de&asiado tarde. Por%ue secreto co&partido 'a no es secreto! ese es e" incon$eniente %ue "e $eo de esta#"ecernos en "a ciudad de Medell%n G co&ent $ntonio G "o &e)or ser+a esta#"ecernos en Bogot ciudad de oc(o &i""ones de (a#itantes/ por%ue es una ciudad desconocida para "a &a'or+a de "os (a#itantes de este pue#"o ' 5uera de eso! casi ning7n persona de Murmulencio! $ia)a a "a capita" de" pa+s (acer sus co&pras o $ue"tas persona"es. A""+ ser+a&os personas de&asiado an ni&as ' co&o personas an ni&as estar+a&os &6s seguros en esa ciudad.

1-

G Tienes ra2 n $ntonio ' creo %ue ser+a "o &e)or para nuestra seguridad! pero %u* ser6 de Eduardo/ G pregunt con &uc(a preocupaci n #oraida. G Eduardo escogi e" ca&ino de "a guerra ' si escogi este ca&ino es di5+ci" desprenderse de e""a! por%ue "a guerra $ue"$e adictos a "os co&#atientes/ inc"usi$e si se ""ega a un tratado de pa2! "os co&#atientes siguen so.ando con e" ruido de "a &etra""a! %ue suena en sus o+dos co&o una &7sica in5erna" %ue &antiene desgarrado su cora2 n. G conc"u' $ntonieta. G En rea"idad $ntonieta! no de#es ser tan pesi&ista en tu an6"isis/ por%ue "o %ue &ani5estaste se puede ap"icar en "as &entes d*#i"es ' Eduardo en tiene un cora2 n &u' 5uerte ' ade&6s tiene #uenos principios ' por sus #uenos principios considero %ue ana"i2 &u' #ien su entrada en "a guerra ' con su idea &adura sopes "os pro ' contras! ' a" (acer este an6"isis consider %ue era "o &e)or para e" #ienestar de" pa+s ' si no era Eduardo! tendr+a %ue ser otro %ue sir$iera de norte! para %ue esta situaci n no per&aneciera en 9status 2uo: por%ue ser+a una situaci n de nunca aca#ar por e" &onopo"io de un grupo terrorista! donde "os ciudadanos per&anecen cru2ados de #ra2os de)ando pasar e" %ue (acer de un grupo ar&ado %ue i&pone sus criterios por "a ra2 n! o &e)or "a sin ra2 n de "a 5uer2a! de una &anera #ruta" %ue destru'e con sus 5usi"es e" desacuerdo de sus ideas ' principios. G opin Ben-am%n. G Desear+a conocer "a opini n de Mar%a Camila %ue (a per&anecido en si"encio durante nuestra c(ar"a G &ani5est su padre. G @erdadera&ente considero %ue "o &e)or ser+a %ue nos esta#"eci*ra&os en "a

capita" de" pa+s! ciudad de&asiado grande ' donde pasar+a&os inad$ertidos ' ade&6s (a' &6s 5uentes de tra#a)o ' &e)ores oportunidades de estudio/ por%ue e" esta#"eci&iento en e" e;tran)ero es de&asiado costoso ' "a adaptaci n a "as costu&#res de otro pa+s es &u' di5+ci" ' no todo e" &undo se adapta 56ci"&ente ' &6s si en ese nue$o pa+s (a#"an otro idio&a di5erente a" nuestro/ "a di5icu"tad ser+a &uc(o &a'or G Res"ondi Mar%a Camila. G Creo "o &e)or es esta#"ecernos en Bogot ' "os pr ;i&os d+as decidire&os "a 5ec(a de nuestro tras"ado a "a capita" G &ani5est e" padre de Eduardo.

?OMBRES DE I@\N EL TERRIBLE SALEN A MERCAR

N:

Eduardo se reuni con 3: so"dados! de su e)*rcito! de "os sacri3icados ' "es &ani5est B G Est*n pendientes de "os (o&#res de 0vn el 1errible' %ue sa"ieron a &ercar! de acuerdo con "a co&unicaci n %ue aca#o de reci#ir de "os tres ) $enes %ue est6n $igi"ando e" ca&pa&ento de este &a"$ado. S+gan"os (asta e" pue#"o! 5+)ense con %uien con$ersan ' a %uien "e &ercan ' %ue otros negocios ' acti$idades rea"i2an ' si ""a&an por te"*5ono 5i)o o te"*5ono & $i"! apro$ec(ando e" a$ance de "a tecno"og+a ce"u"ar %ue ""eg a" pue#"o. So#retodo &e in5or&an si "e &ercan ' dia"ogan con &rancisco Gallego ' si e" di6"ogo con *" siguen siendo de&asiado a&istoso! por%ue de#e&os (acer una "ista de "as personas %ue au;i"ian a estos (o&#res %ue tanto da.o "e (an (ec(o a "a regi n ' no s "o a "a regi n si no a todo e" pa+s/ por%ue con su a&istad! aun%ue aparente&ente sea co&ercia" est6n contri#u'endo a "a ruina de" pue#"o ' a" 5o&ento de" enri%ueci&iento i"+cito por "a guerra. Ade&6s tengo "a cora2onada %ue &rancisco Gallego ' otros co&erciantes ' personas de" pue#"o de#en ser testa5erros de estos $io"entos. Cuando "os (o&#res de 0vn sa"gan con su &ercado! in&ediata&ente ustedes se pondr6n contacto por ce"u"ar con Domingo' %ue "os esperar6 con 3M (o&#res &6s en e" sector de" Monte de Los Micos. G ?are&os "o %ue usted ordene )e5e G respondieron "os 3: (o&#res a" un+sono. Cuando tu$ieron a "a $ista a "os cinco (o&#res de 0vn el 1errible %ue i#an a &ercar a" pue#"o! Eduardo en$i a sus die2 (o&#res ' %ue "o siguieran a prudente distancia para no ser $istos por e""os. En e" sitio de "a Je! se di$idieron ' cinco (o&#res partieron raudos para ""egar antes %ue sus ene&igos a Murmulencio/ pero &anten+an contacto por ce"u"ar con e""os por si a"guna no$edad se presenta#a ' para no ser escuc(ados por "os M (o&#res %ue segu+an/ sus ce"u"ares "os pusieron s "o a $i#rar. En Murmulencio! o#ser$aron cada una de "as acti$idades de estos (o&#res/ pero pusieron &6s *n5asis! de acuerdo con "as instrucciones de Eduardo! en "a con$ersaci n %ue sostu$ieron con &rancisco Gallego! en su super&ercado ' "a a&a#i"idad de *ste se.or para con e""os! as+ "as sospec(as %ue ten+an so#re e" se.or Gallego se con5ir&ar+an ' 'a no %uedar+a duda %ue este se.or ten+a &uc(o %ue $er con 0vn el 1errible. Para e5ectuar su "a#or en "a po#"aci n "os (o&#res de Eduardo se repartieron e" tra#a)o/ unos se %uedaron en e" Kiosco! %ue se encontra#a en todo e" centro

N3

de" par%ue principa"/ desde a""+ ten+an un a&p"io panora&a de todos "os negocios u#icados en esta p"a2a/ otros entraron en e" a"&ac*n de &rancisco Gallego/ para escuc(ar "as con$ersaciones de "os (o&#res de 0vn' ' "a %ue ten+an con e" se.or Gallego! &ientras dos de e""os con$ersa#an a"egre&ente en "as ca""es de" centro de" &unicipio! pero prestando atenci n a todo "o %ue suced+a a su a"rededor. Los (o&#res de Eduardo' %ue se encontra#an en e" a"&ac*n! rea"i2aron a"gunas co&pras ' entre e""as co&praron! cinco seguetas! 3: "i#ras de c"a$os de di5erentes pu"gadas ' dos #u"tos de sa" 5orti5icada para ec(ar"e a "os sa"aderos %ue su )e5e "es (a#+a encargado. Todo este tra#a)o era #ien sincroni2ado para no de)ar nada a" a2ar. Cuando "os (o&#res de Eduardo o#ser$aron %ue "os Brbaros sa"+an de" pue#"o con sus $itua""as se co&unicaron con co&andante supre&o de "os Sacri3icados ' con Domingo! para decir"es %ue dic(os (o&#res se encontra#an en ca&ino. E" &a'ordo&o de puerto escondido! "os espera#a en e" &onte de Los Micos con 3M (o&#res %ue distri#u' a"rededor de" ca&ino! todos e""os esta#an a "a espera de "as rdenes %ue "es dieran/ &ientras espera#an 5u&a#an sus sendos cigarri""os para (acer "a espera &6s agrada#"e/ pero parec+a %ue e" tie&po se deten+a/ 'a %ue corr+a &u' "enta&ente ' cada &inuto %ue pasa#a parec+a &6s "ento %ue e" anterior! a pesar de %ue todos esta#an a "a espera ' e" (u&o e&pe2a#a a ascender a "a at& s5era! donde se i#an ag"utinando con otros (u&os produciendo gra$es da.os en "a capa de o2ono. Los (o&#res de Eduardo segu+an a una prudente distancia a estos #andidos! $ia)a#an despreocupada&ente co&o inocentes ca&pesinos! procurando no ser $istos por e""os ' a &edida %ue transita#an por e" ca&ino! se i#an co&unicando con su )e5e ' con Domingo. Eduardo "es da#a instrucciones para %ue "a operaci n tu$iera e" *;ito esperado/ "es &ani5esta#a %ue "os siguieran a prudente distancia! %ue (a#"aran en $o2 #a)a! %ue no e;(i#ieran "as ar&as %ue ""e$a#an en "a a"5or)as co&o se.a" de poder+o! %ue &ane)aran un #a)o per5i" de (u&i"des ca&pesinos para %ue estos (o&#res no se dieran cuenta de %ue "os segu+an. Domingo "e &ani5esta#a %ue "os esta#a esperando ' %ue no 5ueran a co&eter errores para poder capturar estos 5acinerosos ' e""os "e respond+an! %ue todo

N0

esta#a #a)o contro" ' %ue "os (o&#res de ade"ante no se (a#+an dado cuenta %ue "os esta#an siguiendo. Cuando se encontra#an cerca de" Monte de los Micos ""a&aron a Eduardo ' a Domingo ' "e &ani5estaronB Misi n cu&p"ida ' a(+ se "os entrega&os en "a #oca de" Lo#o! para %ue de$oren e" sucu"ento p"ato %ue aca#a&os de ser$ir"e. Los (o&#res %ue "os espera#an! en 5or&a sincroni2ada! sa"ieron de" &onte ' "os rodearon! cada uno con sus sendos 5usi"es en disposici n de disparar/ pero uno de "os (o&#res de 0vn el 1errible' e" %ue i#a ade"ante! trat de reaccionar ' Domingo "e so"t dos tiros de 5usi"! %ue "e dieron en e" pec(o ' e" i&pacto "o derri# ca'endo de #ruces cuan "argo era! "as #a"as "e atra$esaron e" cora2 n de" cua" un c(orro de sangre &ana#a con 5uer2a de su pec(o! poco a poco "a sangre &er& su sa"ida (asta %ue se con$irti en (i"i""o! (asta %ue ter&in de &anar ' s "o ca+an gotas de sangre de su pec(o. Domingo "es di)o G Ouietos! o %uieren ter&inar co&o e" co&pa.ero %ue se encuentra de #ruces en e" sue"o. Ap*ense todos. J orden a sus (o&#res %ue "os a&arraran por detr6s. Luego "os ""e$aron para e" interior de" &onte ' "os su)etaron a sendos 6r#o"es ' Domingo e&pe2 e" interrogatorio de estos (o&#res. G LOu* esta#an (aciendo en e" pue#"oP G Ninguno de e""os respondi . G LReitero! %u* esta#an (aciendo en e" pue#"oP G Do&ingo esper ' nue$a&ente "e respondi e" si"encio. un &inuto

Do&ingo! e&pe2 a go"pear en e" est &ago a estos (o&#res inde5ensos! &ientras "es (ac+a "a &is&a pregunta/ "os go"pe una ' otra $e2! pero estos (o&#res nada %ue respond+a a su pregunta! s "o se o+an sus %ue)idos. Co&o no %uer+an responder! sac de sus a"5or)as una agu)a de arria ' e&pe2 a introducir"a dentro de "as u.as a uno de e""os/ e" dedo e&pe2 a sangrar ' este (o&#re e&pe2 a %ue)arse 5uerte&ente ' a &edida %ue "a introduc+a &6s ' &6s! &6s se %ue)a#a ' de repente contest . G Est6#a&os &ercando G respondi con "a $o2 cansada. G LPara %ui*n esta#an &ercandoP G pregunt Do&ingo. G Para e" se.or Guac aracas. $ugusto Gil! %ue tiene una 5inca en Monte de las

G No &e &ienta! por%ue cono2co todos "os (acendados de "a regi n ' e" se.or %ue usted aca#a de &encionar no tiene 5inca en esta 2ona ' &enos en e" &onte de las Guac aracas! %ue es un &onte $irgen ' so"a&ente (a sido

N,

(o""ado por e" (o&#re para ca2ar estas a$es ' "as pa$as de &onte %ue a#undan a""+. Creo %ue e" se.or $ugusto Gil s "o e;iste en su i&aginaci n. G Si no &e cree preg7nte"es a e""os G respondi en tono )actancioso. Todos respondieron sin preguntar"es G est6#a&os &ercando para $ugusto Gil %ue (ace poco a#ri una (acienda en e" Monte de las Guac aracas. G Mentirosos G respondi Domingo! G Jo cono2co "a 2ona co&o "a pa"&a de &i &ano ' por estos "ados! 7"ti&a&ente no se (a tu&#ado &onte a"guno ' &enos %ue e;ista un (acendado de no&#re $ugusto Gil. G Ustedes no %uieren decir"o! pero 'o se para %uien esta#an &ercando/ para 0vn el terrible. G No cono2co a ese se.or ' &enos s* %uien es *". G C"aro %ue "o conocen &u' #ien/ 'a %ue ustedes pertenecen a" grupo de 5acinerosos %ue ese #andido de 0vn Dirige. LCu6ntos (o&#res con5or&an "a co"u&na de 0vn el terribleP G Le $ue"$o a repetir no cono2co a 0vn El terrible ' no s* %uien es ese se.or. G respondi . G Co&o no %uiere co"a#orar! tort7ren"o (asta %ue diga "a $erdad o (asta %ue 5a""e2ca G &ani5est Domingo. G E&pece&os por cortar"e un dedo G &ani5est Eduardo. uno de "os (o&#res de

G Pr*sten&e una peini""a para $o"ar"e e" &e.i%ue ' si no co"a#ora! "e $a&os cortando cada uno de "os dedos de "a &ano derec(a! siguiendo por e" anu"ar! "uego por e" dedo de" cora2 n! posterior&ente e" dedo +ndice ' por 7"ti&o e" dedo pu"gar de "a &ano derec(a ' se niega a co"a#orar seguire&os con e" &is&o proceso de "a &ano i2%uierda. Por%ue no pode&os de)arnos #ur"ar de estos (o&#res %ue tanto da.o "e (acen a" pa+s/ por%ue su si"encio "o de#en pagar con sangre G &ani5est Domingo. G No e&p"ee&os "a peini""a para cortar"e "os dedos! e&p"ee&os &e)or "as seguetas %ue co&pra&os en e" pue#"o/ por%ue con e""as e" corte de "as 5a"anges son &6s pu"idas. G Mani5est uno de "os (o&#res de Eduardo! %ue estu$o en e" pue#"o co&prando a"gunos art+cu"os para "a (acienda. $lirio %ue era e" (o&#re %ue (a#" de "as seguetas! ar& "as cinco %ue (a#+a co&prado en e" pue#"o ' se "as entreg a Domingo! %uien procedi a repartir"a entre sus (o&#res.

N8

G Co&o no %uieren co"a#orar! &anos a "a o#ra! para %ue no perda&os "a ar&ada de "as sierras G &ani5est Domingo. G E&piece cort6ndo"e e" dedo &e.i%ue a este (o&#re. $lirio procedi a cu&p"ir "a orden de Domingo! to& "a sierra entre sus &anos ' "e apret sus c(apo"as para %ue no se 5uera a a5"o)ar cuando iniciara su tarea. Luego "e to& e" dedo &e.i%ue de "a &ano derec(a ' este (o&#re e&pe2 a contorsionar su cuerpo para i&pedir %ue cu&p"iera su o#)eti$o. Domingo "e dio "a orden a dos de sus (o&#res %ue "o su)etaran con 5uer2a para %ue $lirio cu&p"iera su "a#or sin interrupci n. Con este (o&#re in&o$i"i2ado procedi a cortar"e e" dedo &e.i%ue de "a &ano derec(a! cuando "a segueta (i2o #rotar "a sangre ' e&pe2 roturar e" (ueso e" )o$en torturado e&pe2 a %ue)arse ' a &edida %ue "a sierra tro2a#a e" dedo su %ue)idos eran &6s 5uertes! cuando e" dedo &e.i%ue ca' a" sue"o! "a sangre de este dedo cercenado e&pe2 a #rotar a c(orros. Do&ingo nue$a&ente "e pregunt B G LA %ui*n "e esta#an &ercandoP G Le reitero nue$a&ente a" se.or $ugusto Gil. A" escuc(ar "a respuesta Domingo dio "a orden a $lirio G Cerc*ne"e e" dedo anu"ar sin ninguna conte&p"aci n. ]ste procedi a cortar"e e" dedo anu"ar co&o "e (a#+a ordenado Domingo! e" (o&#re a" $erse su otro dedo cortado! "an2 un grito &u' agudo de do"or ' se des&a' . G Co&o este (o&#re se des&a' sin con5esar para %uien esta#a &ercando o para %uien esta#an tra#a)ando proceda&os a "i%uidar"o de una $e2 ' sac su pisto"a a "a cua" "e co"oc un si"enciador ' descarg tres tiros so#re "a 5rente de" torturado. G No perda&os tie&po ' continue&os con e" siguiente (o&#re/ pero no sea&os tan condescendientes co&o "o 5ui&os con e" anterior ' de una $e2 introdu2ca&os en todos sus dedos sendas agu)as para %ue se de cuenta %ue nosotros no esta&os c(ar"ando ' despu*s "o i2a&os de "as &anos ' "o sostene&os en e" aire "argo rato ' "o #a)a&os "enta&ente sin tocar e" sue"o ' "o $o"$e&os a i2ar ' as+ sucesi$a&ente (asta %ue responda a &is preguntas G &ani5est Domingo. As+ "o (icieron co&o "o (a#+a pedido el ma,ordomo de Puerto Escondido . Lo torturaron con agu)as de di5erente grosor/ pero nada %ue respond+a a "as preguntas. Lo i2aron una ' otra $e2 ' segu+a sin responder.

NM

Co&o no %uiere co"a#orar p6sen"o a &e)or $ida! para %ue $a'a (acer"e co&pa.+a a" dia#"o ' se cocine en e" 5uego de" a$erno. Con "os otros tres e&p"earon otra 5or&a de tortura! "es cu#r+an "a ca#e2a con una #o"sa p"6stica "a cua" "a cerra#an por e" cue""o con un cord n para %ue no "es entrara aire ' cuando esta#an a" #orde de "a as5i;ia "es %uita#an "as #o"sas para $o"$er a e&pe2ar de nue$o! una ' otra $e2 repet+an "a &is&a acci n ' "os tres (o&#res de 0vn el 1errible a pesar de encontrarse en este ago#iante estado no so"ta#an "a "engua! pre5er+an e" tor&ento %ue con5esar para %uien esta#an &ercando ' &enos dir+an %ue pertenec+an a" co&ando de "os Brbaros. S "o respond+an %ue &erca#an para $ugusto Gil ' %ue no conoc+an a 0vn! por &6s %ue "os torturaran sie&pre da#an "a &is&a respuesta/ se $e+a %ue eran (o&#res duc(os en "as "ides de "a guerra. Domingo dio "a orden de %ue suspendieran por un &o&ento "a tortura &ientras (ac+a unas preguntas. G L9uera de &rancisco Gallego! %ui*n &6s de" pue#"o co"a#ora con ustedesP G pregunt . G Nosotros no tene&os co"a#oradores en e" pue#"o! ' &enos de "a c"ase de co"a#oradores %ue ustedes piensan! por%ue so&os desconocidos por estos "ares ' considero %ue se enta#"a a&istad con personas conocidas! ' don &rancisco Gallego es un co&erciante %ue tiene &u' #ien surtido e" super&ercado ' as+ co&o "e co&pra&os a *" "e podr+a&os co&prar a cua"%uiera G respondi uno

de e""os. G LPor %u* conocen a don &rancisco si son desconocidos en "a regi nP G Pregunt A"irio. G Por una ra2 n &u' senci""a ' de&asiado " gica! =preguntando se ""ega a Ro&a> ' eso 5ue "o %ue (ici&os. G @o"$i a &ani5estar e" &is&o (o&#re G No &e con$encen sus respuestas G &ani5est Domingo. J nue$a&ente dio "a orden de introducir"os en "as #o"sas p"6sticas/ "as cua"es se "a co"ocaron con precisi n ' apretaron "os cordones en sus respecti$os cue""os para %ue e" aire no 5uera a sa"irB pasaron treinta segundos/ "uego 8M ' "os (o&#res resist+an "as #o"sas en sus cue""os cuando ""egaron a 1: segundos estos (o&#res e&pe2aron a &o$er sus ca#e2as dentro de "as #o"sas con desesperaci n! co&o %ueriendo decir %ue 'a no aguanta#an &6s/ pero Domingo ' sus (o&#res per&anecieron i&pertur#a#"es ' s "o atin a decirB

N1

G Espere&os unos segundos &6s. Cuando dio "a orden de %uitar"es "as #o"sas uno de e""os (a#+a 5a""ecido por as5i;ia ' s "o a"can2 a "adear "a ca#e2a para e" (o&#ro derec(o de su cuerpo! &ientras sus co&pa.eros (ac+an una "arga aspiraci n de aire co&o %ueriendo to&ar todo e" %ue e;ist+a en su "ugar para seguir resistiendo "a tortura. G Si ustedes no co"a#oran ter&inaran co&o este (o&#re %ue aca#a de 5a""ecer G &ani5est Do&ingo. G LPara %ui*n esta#an &ercandoP G @o"$i a preguntar. G Para 0vn G respondieron a" un+sono e;(austo. G LOui*n &6s "es co"a#ora en e" pue#"o 5uera de &rancisco GallegoP G E" carnicero $ntonio 1abares ' su (er&ana Lucila. G &ani5est uno de e""os. G @erdadera&ente no se si creer"es o no creer"es/ por%ue esa se.ora es diputada a "a asa&#"ea departa&enta" ' sie&pre (a sido &u' "ea" a" go#ierno ' para &+ (a sido una se.ora a carta ca#a" ' considero i&posi#"e %ue e""a sea au;i"iadora de un grupo de estos %ue tanto &a" "e (a (ec(o a" pa+s! siendo una &u)er %ue (a "iderado $arios pro'ectos a 5a$or de "a co&unidad! Pero de su (er&ano $ntonio! se puede esperar cua"%uier cosa! 'a %ue es una persona %ue es capa2 de $ender"e e" a"&a a Dios ' a" dia#"o ' se $ende a" &e)or postor! con ta" de conseguir dinero/ pero &uc(o dinero! para rep"etar sus arcas co&o "as de Mac Pato/ pero no un Mac Pato de tiras c &icas! si no de carne ' (ueso! donde "a rea"idad supera "a 5icci n/ por%ue es una persona usurera %ue presta dinero a" MS &ensua" ' tiene $arias prender+as no s "o en Murmulencio' si no en $arias po#"aciones de "a regi n ' especia"&ente en "a capita" de" departa&ento/ pero su 7"ti&o negocio ' e" cua" es e" &6s pr spero es su siste&a de" paga diario o cuenta gota! dinero %ue sa"e prestado a" 0:S &6s &ensua" ' para e""o e&p"ea personas de no &u' #uena reco&endaci n socia" %ue inti&idan a "as personas %ue no cu&p"en con e" a#ono diario G Co&ent Domingo. G No nos 5ie&os de "as apariencias ' "o &e)or es %ue in$estigue&os si Lucila tiene %ue $er a"go! de acuerdo con "a a5ir&aci n de estos (o&#res G &ani5est $lirio. G Jo no $o' a pasar por a"to ning7n deta""e %ue cono2ca&os acerca de "os co"a#oradores de "os Brbaros. G conc"u' Domingo ' orden %ue nue$a&ente "es &etieran "as ca#e2as en sendas #o"sas p"6sticas ' as+ "o (icieron sus (o&#res! cu&p"iendo "as rdenes de" &a'ordo&o de Eduardo.

NN

I#an pasando "os segundos ' estos dos (o&#res segu+an con sus ca#e2as &etidas en "as #o"sas p"6sticas ' a pesar %ue se "es di5icu"ta#a respirar no (ac+an ninguna &ani5estaci n de su5ri&iento! parec+an resignados a su suerte. L"eg e" &inuto ' Do&ingo no da#a "a orden de sacar"os de "as #o"sas! se cu&p"i e" &inuto ' &edio ' estos (o&#res continua#an e&#o"sados/ cuando dio "a orden de retirar"es "as #o"sas o#ser$ %ue estos dos (o&#res inc"inaron sus ca#e2as uno de e""os para e" "ado derec(o ' e" otro para e" "ado i2%uierdo e;(a"ando su 7"ti&o suspiro. G LOu* (ace&os con e""os! "os de)a&os a%u+ a&arrados o "os enterra&osP G pregunt $lirio. G LJ %ue (ace&os con "as #estiasP G Domingo. pregunt uno de "os (o&#res de

G Nos "as ""e$a&os co&o #ot+n de guerra. G respondi *ste. G A#ran una 5osa pro5unda ' "os arro)an a e""a ' "uego "es transp"anta&os 6r#o"es ' "a cu#ri&os con #astantes (o)arasca para no "e$antar sospec(as. Domingo! ""eg con sus (o&#res a" ca&pa&ento de Eduardo ' "e cont todos "os por&enores de "a operaci n %ue (a#+a rea"i2ado ' "e co&unic %ue en e" pue#"o e;ist+an otros co"a#oradores de Los Brbaros! e" carnicero $ntonio 1abares ' su (er&ana Lucila.

PRO J CONTRA DE LA MISION REALIAADA Despu*s de un #re$e descanso Eduardo se reuni con "os (o&#res %ue se encontra#an en e" ca&pa&ento ' e&pe2 (acer un an6"isis de "os puntos positi$os ' negati$os de "a operaci n %ue (a#+an rea"i2ado/ entre todos &iraron "os pro ' contra! "os pro para tener"os en cuenta en "as pr ;i&as co&isiones %ue rea"i2aran contra "os Brbaros ' "os contra! para no $o"$er a co&eter esos &is&os errores %ue "es podr+an dar a" traste con "a &isi n %ue se (a#+a propuesto. Todos to&aron &u' en serio e" an6"isis %ue i#an a rea"i2ar! to&ando en cuenta "a e;posici n %ue antes (a#+a rea"i2ado Do&ingo ' procedieron no&#rando grupos de N (o&#res/ ' %ue cada grupo ana"i2 por separado "os di5erentes puntos de $ista ' sacaron sus conc"usiones %ue "uego se discutieron en una

N4

p"enaria ' de esta p"enaria se "e$ant un acta! "a cua" se radic en e" co&putador port6ti" de Eduardo/ %ue %ued co&o (istoria de esta acti$idad %ue (a#+an ""e$ado a ca#o en este d+a 5eriado. Ta&#i*n se guard "os por&enores de esta reuni n en $arias &e&orias USB de dos gigas! "as cua"es podr+an ser transportadas a "os di$ersos ca&pa&entos con #astante 5aci"idad para %ue sir$ieran de an6"isis ' "as tu$ieran co&o &ode"o para 5uturos ata%ues a "os Brbaros/ para %ue procuraran co&eter "os &enos errores posi#"es ' actuar as+ con &a'or certe2a contra este grupo %ue (ace a.os est6 a" &argen de "a "e'. INCERTIDUMBRE DE I@AN EL TERRIBLE Pasa#an "as (oras! una! dos! tres ' &6s (oras ' co&o sus (o&#res no ""ega#an a" ca&pa&ento! 0vn e&pe2 a in%uietarse ' se pregunta#a L%u* "e pasar+a a &is (o&#resP/ Lser+an detenidos en e" pue#"oP/ Lser6 %ue 5ueron descu#iertos por Eduardo ' *ste "os tiene secuestradosP LSer6 %ue se e&#riagaron ' e" $ino "es (i2o o"$idar sus de#eres de co&#atientesP LO ser6 %u* se dedicaron a "os p"aceres "i#idinosos en "a 2ona de to"erancia de Mur&u"encio o con "as #e""as &u)eres %ue &ane)an &uc(a "i#ertad se;ua" en e" pue#"oP @o' Ana"i2ar todas "as preguntas %ue &e (e (ec(o/ para sacar una $erdadera conc"usi n de esta situaci n/ no creo %ue 5ueran detenidos por "as autoridades po"ici$as por%ue nadie "os conoc+a en e" pue#"o ' e""os aparenta#an ser unos inocentes ca&pesinos %ue sa"+an a co&prar sus $+$eres ' "o pri&ero %ue "es aconse)* 5ue %ue &ane)aran un #a)o per5i" en Murmulencio ' %ue se &ostraran co&o personas t+&idas ' &u' prudentes ' %ue e$itaran cua"%uier a"tercado para no despertar sospec(as. No creo %ue Eduardo "os (a'a secuestrado! por %ue nadie sa#+a de e""os! 'a %ue son nue$os en "a regi n ' ade&6s se presenta#an co&o (u&i"des ca&pesinos por esta ra2 n no pod+an ser o#)eti$o &i"itar de Eduardo ' de sus (o&#res/ pero si en rea"idad Eduardo "os secuestr / segura&ente "os torturar6 ' "uego de torturar"os! segura&ente "os &atar6! por%ue este )o$en es &u' intr*pido ' 'o creo %ue no perdona a sus ene&igos ' #usca pasar"os a &e)or $ida! co&o "o (i2o cuando &e ausent* de &i ca&pa&ento! donde rea"i2 una carnicer+a sin piedad! "a respuesta a esta pregunta para &+ es du#itati$a/ por un "ado creo %ue no "os secuestr por %ue estos (o&#res aparenta#an ser (u&i"des

N-

ca&pesinos ' por otro "ado a" $er "a (u&i"dad de estos (o&#res pudo retener"os ' $a"i*ndose de arti&a.as! pudo (acer"os con5esar "o %ue no %uer+an ' su con5esi n se con$ertir+a en e" pasaporte de sus &uertes/ esta pregunta "a respondo con un gran interrogante. Aun%ue ""e$an poco tie&po con&igo! en "as ce"e#raciones %ue (e&os rea"i2ado en e" ca&pa&ento! en e" cua" se ce"e#ra a"g7n aconteci&iento especia"! co&o "a ter&inaci n de" &is&o! e" ata%ue positi$o a a"g7n po#"ado! e" ata%ue positi$o a Los regulares' e" secuestro de uno o $arios o"igarcas ' de po"+ticos! e""os sie&pre (an sido &u' &esurados en ingerir "icor ' &6s #ien en esas ocasiones co"a#oran con $igi"ancia de" ca&pa&ento para %ue nosotros dis5rute&os de estas pe%ue.as $ictorias. Por eso no creo %ue se (a'an %uedado en e" pue#"o ingiriendo "icor ' 5uera de esto! e""os conocen &is nor&as! %ue a diario repito en e" ca&pa&ento! &ientras tenga&os una &isi n por de"ante cero "icor! ' cero es cero ' no un po%uito o un traguito. No creo se de)aron ""e$ar por "a serpiente! por%ue 'o "es (e incu"cado! pri&ero est6 e" cu&p"i&ento de" de#er! aun%ue sea con sacri5icio! %ue "a satis5acci n de nuestra "+#ido! para "o cua" (a#r6 tie&po de introducir nuestra co"u&na 56"ica en e" 6ngu"o agudo de @enus. Co&o en nuestro ca&pa&ento (a' "uc(adoras 5e&eninas! "o pri&ero %ue (e #uscado entre &is co&#atientes! (asta donde sea posi#"e! es %ue cada cua" tenga su pare)a ' "os (o&#res %ue toda$+a no tienen su co&pa.era! procuro rec"utar ca&pesinas o estudiantes uni$ersitarias ' de #ac(i""erato para %ue estos (o&#res no se sientan so"os ' si se sienten satis5ec(os! &6s $an a rendir en su "uc(a re$o"ucionaria. Por eso no creo %ue estos (o&#res se (u#ieran %uedado en e" pue#"o #uscando e" &onte de @enus. Conc"u' 0vn el 1errible.

REUNION DE EDUARDO CON ALHUNOS POLDTICOS. Eduardo 5ue citado por $arios po"+ticos de "a costa At"6ntica ' de" departa&ento de Antio%uia! entre senadores ' representantes para %ue organi2ara un grupo de Los sacri3icados %ue (iciera 5rente a estos #andidos

4:

%ue era un a2ote de "os ganaderos! con "a i&posici n de a"tas su&as de dinero co&o contri#uci n para e" e)*rcito de" pue#"o! co&o se (acen ""a&ar estos 5acinerosos ' si no contri#u'en con estas $acunas! secuestran a "os (acendados por "a no co"a#oraci n con e""os ' si no "os pueden secuestrar! #uscan co#rarse "as su&as de dinero! con e" a#igeato de "as (aciendas ganaderas %ue se niegan a "a contri#uci n de" e)*rcito de "os Brbaros/ pero si e" ganadero segu+a siendo reacio a co"a#orar"es "o &asacra#an ' no s "o a *" si no a su 5a&i"ia. Co&o &uc(os po"+ticos eran due.os de grandes "ati5undios ' no (a#+an podido regresar a sus (atos ganaderos por te&or a un p"agio ' por%ue esta#an su5riendo e" constante a#igeato especia"&ente de "as reses ce#adas! "istas para ser $endidas en "as ciudades de Barran2uilla' Cartagena' Sincele-o' Monter%a , Medell%n! ciudad %ue es gran consu&idora por e;ce"encia de" ganado de "a costa at"6ntica/ por esta ra2 n "os po"+ticos espera#an %ue un (o&#re intr*pido co&o Eduardo! "es a'udara a erradicar esta ende&ia %ue "os dirigentes de" pa+s no (a#+an sido capa2 de e;ter&inar o no se atre$+an e;ter&inar! ta" $e2 por te&or! por desidia! por incapacidad de" estado o por otros intereses! ta" $e2 intereses oscuros/ = pero co&o no (a' &a" %ue dure cien a.os ' cuerpo %ue "o resista> Wseg7n e" dic(o popu"arX! esto po"+ticos se cansaron de ser $icti&as de unos (o&#res %ue s "o se "ucra#an de sus ri%ue2as por "as constantes e;torsiones de estos 5acinerosos. J no s "o "e (ac+an da.o a e""os! si no a" pue#"o tra#a)ador %ue %ueda#a en un )uego cru2ado ' %ue paga#an con su $ida "a "ea"tad a sus patronos. Eduardo 5ue citado a reunirse con e""os en un (ote" de cinco estre""as de "a ciudad de Cartagena! en cua" se reuni con 1 senadores ' 4 representantes de "a costa at"6ntica! M senadores ' M representantes de" departa&ento de $ntio2uia! %ue ten+an sus (aciendas ganaderas en e" #a)o Cauca. La reuni n se rea"i2 en &uc(o secreto en e" sa" n de con5erencias de" (ote". E" senador &abio de los Ci"reses $ umada ! %uien (ac+a (onor a su ape""ido por ser de&asiado a"to ' de"gado 'a %ue &ed+a 3.-M &etros! 5ue e" %ue ""e$ "a $o2 cantante ' &ani5est B G Esta&os reunidos en este "ugar! en co&pa.+a de Eduardo Carrascal Canales! Domingo' $lirio ' sus oc(o co&pa.eros de "uc(a! cu'os no&#res se &e escapan en este &o&ento! para %ue (aga&os un pacto de ca#a""eros ' un co&pro&iso con nosotros &is&os! con nuestra ciudad! con nuestro departa&ento ' especia"&ente con nuestro pa+s/ por%ue e" pa+s de#e estar por enci&a de nuestros intereses persona"es ' de nuestros ego+s&os indi$idua"es!

43

%ue s "o ""e$ar6 a "a (ecato&#e esta preciosa patria! si segui&os con "a indi5erencia ' con "a o&isi n de de5endernos de unos persona)es &a"*$o"os %ue s "o #uscan pescar en r+o re$ue"to nuestro te&or de (acer"es 5rente por estar iner&es! 5rente a "as ar&as so5isticadas %ue e""os &ane)an ' %ue est6n prestas a descargar"as en nuestras (u&anidades ' por un estado sin capacidad econ &ica para co&#atir"os por carecer de dinero para "a co&pra de ar&as ' para pagar (o&#res su5icientes %ue "os co&#atan/ co&o e" estado no (a sido capa2 de protegernos de estos #ando"eros! a pesar de estar consagrada en "a constituci n po"+tica de" pa+s! en su art+cu"o 0I.- par6gra5o 0I.- "a disposici n re2aB #as autoridades de la rep$blica est!n instituidas para proteger a todas la personas residentes en %olombia, en su vida, honra, bienes, creencias y dem!s derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del &stado y de los particulares' Co&o 'a "o di)e! a pesar de esta consagraci n! en "a carta po"+tica! en "a rea"idad esta disposici n es "etra &uerta! por%ue "as autoridades co"o&#ianas &antienen desprotegido a todo e" pue#"o ' especia"&ente &antiene desprotegidas "as tierras dedicadas a "as acti$idades agropecuarias/ 2onas %ue $ienen (acer ca"do de cu"ti$o para "a su#$ersi n/ %uienes no respetan "a $ida de "os ca&pesinos ' (acendados de donde se esta#"ecen ' &enos sus #ienes! de "os cua"es se apoderan! para #ene5icio de sus intereses particu"ares! de)ando a "os (acendados ' a "os ca&pesinos en "a &iseria. Es esta "a ra2 n para "a cua" "os (e con$ocado! para %ue (aga&os )usticia por nuestra propia &ano/ 'a %ue e" estado es incapa2 de garanti2ar nuestra seguridad ' si no es capa2 de garanti2ar"a! nos corresponde a nosotros de5endernos con "as &is&as ar&as %ue e&p"ean "os (o&#res 5uera de "a "e'! creando un e)*rcito %ue "os co&#ata sin conte&p"aciones! con e" deseo de derrotar"os ' arrinconar"os (asta dar"es "o estocada 5ina". Co&o nadie en e" pa+s se (a#+a atre$ido (acer"es 5rente! (asta %ue apareci Eduardo' %ue a pesar de su )u$entud se atre$i a co&#atir"os ' "os co&#ati sin te&or! propin6ndo"es "a pri&era derrota %ue e""os no espera#an! por%ue se sent+an &u' seguros con e" apo'o de sus ar&as &ientras e" pue#"o continua#a iner&e ' cuando &enos espera#an "es =sa"t "a "ie#re>/ "a "i#re de Eduardo aun%ue en rea"idad no es una "ie#re! si no una pantera dispuesta a (acer respetar su territorio ' no s "o su territorio si no e" territorio de todos "os co"o&#ianos.

40

Co&o este $a"eroso )o$en nos &ostr e" ca&ino! de co&#atir esta epide&ia! no =con agua ti#ia>! si no con "as &is&as ar&as! =por%ue un c"a$o saca otro c"a$o>! nosotros no de#e&os ser in5eriores a sus prop sitos ' propongo de todo cora2 n %ue cree&os en esta 2ona de "a costa ' de" Ba-o Cauca! uno o dos 5rentes de Los Sacri3icados para %ue (agan 5rente a "os Brbaros ' no sigan co&etiendo &6s #ar#aridades en e" pa+s/ c"aro %ue para e""o de#e&os dar"e todo e" apo'o! no so"a&ente apo'o &ora"! si no econ &ico/ por%ue s "o con e" apo'o &ora" no consegui&os derrotar"os! ' para derrotar"os necesita&os ar&as ' "as ar&as cuestan dinero. LEst6n de acuerdo con&igo o %u* proponen para derrotar a nuestros ene&igosP To& "a pa"a#ra &uentes. e" representante por e" Magda"ena Clodomiro de las

G Se.or senador de "os Ci"reses! esto' de acuerdo usted/ pero %ue no sea un co&pro&iso de puras pa"a#ras ' de deseos on+ricos/ si no %ue sea un co&pro&iso serio ' para dar"e $erdadera seriedad de#e&os "e$antar una acta! donde todos nos co&pro&eta&os aportar cierta cantidad de dinero sagrada&ente! pero antes de 5ir&ar e" co&pro&iso! de#e&os discutir cuantos ca&pa&entos se $an crear ' en %u* "ugares se esta#"ecer6n. O)a"a %ueden a una distancia e%uidistante para %ue presta&ente tengan $igi"ancia en todos "os "ugares de estas sa#anas tropica"es. La discusi n se pro"ong por cuatro (oras ' a" ca#o de "as cua"es con$inieron %ue se crear+an dos ca&pa&entos! uno en "os Montes de Mar%a ' otro en "a Sierra 5evada de Santa Marta. Eduardo to& "a pa"a#ra ' "es &ani5est B G Agrade2co $uestro apo'o/ pero ade&6s de dinero ' de ar&as "o %ue necesito &6s urgente son (o&#res/ pero (o&#res %ue est*n decididos a "uc(ar "as 08 (oras! sin tregua para derrotar a" ene&igo! %ue (a retardado e" desarro""o de esta patria por "o &enos ,: a.os. Inter$ino e" senador por e" departa&ento de" At"6ntico Geo3rasio de los Pinares G (o&#res dispuestos a "uc(ar a#undan en esta 2ona/ por%ue 'o (e recorrido $arios &unicipios ' ciudades no s "o de "a 2ona "itora"! si no de" interior de esta regi n ganadera ' a"godonera. En &is ca&pa.as po"+ticas %ue (e rea"i2ado por toda "a costa at"6ntica! "a &a'or+a de "os ) $enes de "os di5erentes &unicipios ' caser+os de "a 2ona! "o pri&ero %ue so"icitan es %ue se "es a'ude a conseguir e&p"eo ' %ue est6n dispuestos a tra#a)ar en "o %ue sea! con ta" de conseguir su sustento ' e" de su 5a&i"ia/ 'a %ue "a 2ona carece de

4,

5uentes de tra#a)o ' e" &ane)o de "as ar&as "os ani&a a prestar"e e" ser$icio a" pa+s para co&#atir a unos (o&#res %ue tanto da.o (an (ec(o a "a patria. Co&ento esto por "o %ue &e (an &ani5estado en "as con$ersaciones a&iga#"es %ue (e tenido con estos &o2a"#etes. Luego de estas disertaciones! "e$antaron un acta %ue 5ue 5ir&ada por todos "os asistentes ' se deter&in %ue e" co&andante para e" 5rente de "os Montes de Mar+a ser+a $lirio , >scar ser+a e" co&andante de La Sierra 5evada de Santa Marta.

SECUESTRO DEL ALCALDE DE MURMULENCIO Pas un d+a! dos! tresUU ' &6s d+as (asta a)ustar ,: ' "os (o&#res de I$6n no da#an se.a"es de $ida. Co&o no da#an se.a"es de $ida! este co&andante de Los Brbaros! pens B segura&ente Eduardo "os (a#+a secuestrado ' despu*s de secuestrar"os/ "o &6s pro#a#"e era %ue "os torturara ' despu*s de torturar"os ' sacar"es su con5esi n! segura&ente "os (a#r+a a)usticiado/ por%ue para *"! este )o$en2ue"o! pic( n de rico no tendr+a consideraciones con sus ene&igos ' era un $erdugo dec"arado de sus (o&#res %ue "uc(an por un &e)or pa+s. G LOu* opinas! Luis de este sucesoP G &ani5est 0vn. G Considero! %ue tene&os %ue to&ar cartas en este asunto ' atacar a Eduardo "o &6s pronto posi#"e. G e;pres Luis. G Precisa&ente en eso esta#a pensando! pero para atacar e" ca&pa&ento de Eduardo! de#e&os estar &u' #ien ar&ados! no s "o con 5usi"es AK G 8N! si no con "an2a co(etes! rocFets ' "an2a granadas %ue destru'an su ca&pa&ento %ue %ueda en un a"to2ano! %ue do&ina e" $a""e a $arios &etros a "a redonda. G E;pres 0vn. G LPero donde consegui&os esas ar&as! para destruir e" ca&pa&ento de Eduardo/ G di)o Lu%s. G Esas ar&as se consiguen en e" &ercado negro/ pero en e" &ercado negro de" pa+s no creo %ue se consigan. Creo %ue esas ar&as se consiguen en e" &ercado negro de pa+ses e;tran)eros! por &edio &ercaderistas co"o&#ianos %ue tienen ne;os con estos co&erciantes de toda c"ase de ar&as en e" &undo.

48

G Entonces encargu*&os"as "o &6s pronto posi#"e G co&ent Lu%s. G Eso ser+a "o &e)or! pero e;iste un pero &u' grande! no tene&os dinero su5iciente para co&prar"as ' esas ar&as cuestan un dinera". O)a"a "as pudi*ra&os 5a#ricar artesana"&ente! para co&#atir a Eduardo. G co&ent 0vn. G Consiga&os &anua"es ' &ateria"es para 5a#ricar"as! porque la peor diligencia es la que no se hace ' si no intenta&os construir"as! no nos dare&os cuenta si so&os capaces de 5a#ricar"as o no. G &ani5est Luis.G Si Eduardo secuestr a nuestros (o&#res ' si "uego "os &at ! por %ue no "e paga&os con "a &is&a &oneda ' "e secuestra&os a"guno de sus (o&#res o a"guno de sus &6s a""egados. G Esa &is&a idea &e ronda en "a ca#e2a desde (ace $arios d+as. A'er (a#"* con &rancisco Gallego por e" te"*5ono & $i" ' &e co&unic %ue e" a"ca"de de Murmulencio asistir6 a "a inauguraci n de "a escue"a en "a $ereda Pe7as $rriba! e" s6#ado en "as (oras de "a tarde! en co&pa.+a de" personero ' e" secretario de "a a"ca"d+a. Co&o este #urgo&aestre es uno de "os 5undadores de" e)*rcito de "os Sacri3icados para co&#atirnos ' gran a&igo de Eduardo! de#e&os apro$ec(ar "a ocasi n de "a inauguraci n de esta escue"a ' de "a asistencia de" )e5e de" e)ecuti$o de Murmulencio! para secuestrar"o! sacar"e in5or&aci n a "as #uenas o a "as &a"as ' si se pone &u' (o#ac( n e)ecutar"o. G LJ %u* (ace&os con "os otros (o&#res! %ue "o aco&pa.anP G pregunt Luis. G Ser6n "os pri&eros %ue torture&os! "o cua" se (ar6 poco a poco! sin af!n pero sin pausa, en presencia de su a"ca"de! para %ue este o#ser$e %ue con nosotros no se )uega ' si no co"a#ora a *" "e pasar6 "o &is&o. @arios (o&#res nuestros asistir6n a "a inauguraci n! $estidos co&o si&p"es ca&pesinos! &ientras otros esperar6n escondidos en un "ugar cercano para inter$enir cuando est*n seguros de "a asistencia de" a"ca"de! de su secretario ' de" personero ' de" n7&ero de guardaespa"das o si no tiene ninguno/ por%ue si tiene guardaespa"das (a' %ue e"i&inar"os pero asegur6ndose de" secuestro de" a"ca"de ' de sus dos co&pa.eros. De#e&os prepararnos para %ue no nos co)a "a tarde por%ue e" s6#ado est6 &u' cerca. G Co&o usted "o ordene G contest Luis. G A"ista M: (o&#res con sus ar&a&entos ' 3: &6s %ue asistir6n $estidos de ca&pesinos! %uienes estar6n a "a inauguraci n de "a escue"a Pe7as $rriba! "os

4M

cua"es se &e2c"ar6n con "a gente dentro de "a reuni n! &ane)ando un #a)o per5i"! (a#"ando poco ' con so&#reros (undidos (asta "as ce)as para %ue no se "es $ea &uc(o e" rostro. Luis! atendiendo "as rdenes de 0vn! Escogi 1: (o&#res ' de e""os escogi 3: para %ue se &e2c"aran con "os asistentes en "a inauguraci n de "a escue"a.

Desde "a una de "a tarde! de" s6#ado Luis! en co&pa.+a de sus (o&#res! espera#a a" a"ca"de de Murmulencio ' su co&iti$a/ esta#a situado en gran pe.asco desde donde ten+a un panora&a co&p"eto de "a estrec(a carretera destapada %ue i#a su#iendo en 2ig2ag (asta ""egar a "a escue"a! desde donde pod+a o#ser$ar sin ser o#ser$ado/ para construir"a se apro$ec( un terreno p"ano %ue se encontra#a en &edio de "as pe.as de" "ugar! a"gunas rocas %ue se encontra#an dentro de "a super5icie p"ana 5ueron destruidas con dina&ita ' sus 5rag&entos uti"i2ados para (acer "as cepas de "a escue"a. Sus paredes se constru'eron de ado#es 5a#ricados de arena ' ce&ento ' se organi2aron M sa"ones para "os respecti$os grupos de "a pri&aria! un sa" n para "a 5utura #i#"ioteca! una cocina! ' dos #"o%ues para "os #a.osB Uno para "as ni.as ' otro para "os $arones. Luis o#ser$a#a con sus #in cu"os de "argo a"cance! toda "a carretera! "a o#ser$a#a una ' otra $e2 ' no $e+a ""egar "a co&iti$a %ue esta#a esperando/ pero a "as 0^ o#ser$ un ca&pero %ue #a)a#a despacio (acia e" r+o 2arig<e'a %ue atra$iesa "a $ereda/ orden a tres de sus (o&#res %ue dina&itaran e" puente despu*s de una (ora %ue pasara e" a"ca"de! e" secretario ' e" personero ' co&o entre e""os $en+a e" p6rroco de" pue#"o! *ste ser+a retenido por unas (oras para cu#rir "a retirada ' &andar un &ensa)e con *". Sigui o#ser$ando e" ca&pero ' se dio cuenta %ue cru2 e" puente ' e&pe2 a su#ir (ac+a "a escue"a! donde "o espera#a "a gente de "a $ereda ' "os 3: co&pa.eros dirigidos por Luis! cu&p"iendo rdenes de 0vn. E" a"ca"de a" ""egar a "a escue"a! se #a) de" ca&pero ' a'ud a #a)ar a "os otros aco&pa.antes ' "uego sa"udo de &anos a todos "os presentes %ue se encontra#an a esa (ora en e" "ugar. La pri&era en reci#ir"o 5ue "a directora de "a escue"a de" "ugar en co&pa.+a de sus cinco secciona"es! a %uienes ta&#i*n dio un e5usi$o sa"udo. La directora "e di)o a" a"ca"de %ue to&ara asiento en "a &esa centra" %ue se (a#+a dispuesto para "a inauguraci n/ "a cua" estar+a presidida por e" a"ca"de! e" personero! e" secretario de "a a"ca"d+a! "a directora de "a escue"a! e" presidente

41

de "a asociaci n de padres de 5a&i"ia! e" ingeniero constructor de "a escue"a ' e" presidente de "a acci n co&una" de "a $ereda Pe7as $rriba. Mientras to&a#an asiento! "os 3: (o&#res de I$6n e" Terri#"e! $estidos de ca&pesino se distri#u'eron en e" patio de "a escue"a! "ugar donde se ""e$a#a "a reuni n! de "a siguiente &aneraB Tres de e""os! ade"ante cerca de "a &esa centra"/ otros tres en e" centro de "os asistentes ' "os cuatro restantes "a parte posterior. E&pe2 "a reuni n a "as , ' 0: P.M! e" a"ca"de e;puso "os tropie2os %ue tu$o para "a construcci n de "a escue"a/ 'a %ue tu$o %ue construir"a dineros prestados/ pues ni e" go#ierno secciona"! ni e" go#ierno centra" (a#+an dado un peso para "a o#ra! %ue en este &o&ento "a co&unidad $ereda" esta#a dis5rutando/ ' para rea"i2ar dic(a o#ra! tu$o %ue rea"i2ar e" pr*sta&o con e" IDEA WInstituto de desarro""o de Antio%uia! creado con "os dineros de "a $enta de" 9errocarri" de Antio%uia a "a naci nX! organis&o %ue puso &uc(as tra#as! para "a concesi n de" pr*sta&o! por %ue e" &unicipio de Murmulencio! esta#a en "a "ista negra con e" Instituto por "os &a"os &ane)os de su presupuesto ' por su corrupci n ad&inistrati$a/ 'a %ue "os dos 7"ti&os a"ca"des! en co&pa.+a de sus tesoreros ' 8 edi"es esta#an detenidos por enri%ueci&iento i"+cito ' %ue por su &a"a ad&inistraci n se atrasa#a de&asiado en "os pagos! sa#iendo %ue reci#+a oportuna&ente "as rega"+as! por "as represas (idroe"*ctricas %ue se (a#+a construido en "a 2ona &onta.osa de" &unicipio/ por su e;p"otaci n aur+5era ' por e;p"otaci n petro"era. Rega"+as %ue se perd+an co&o por encanto! por e&presas 5antas&as %ue crearon estos #urgo&aestres en co&pa.+a de sus tesoreros ' cuatro edi"es! dineros %ue eran de" pue#"o ' s "o 5ue a ""enar e" #o"si""o de unos persona)es a&#iciosos/ pero co&o *" se puso a" d+a con e" IDEA! "e (icieron e" pr*sta&o para poder construir esta escue"a ' dos &6s! co&o "as de Loma Larga ' "a de La *ondonada. Mientras e" a"ca"de (ac+a su e;posici n! Luis se 5ue acercando con sus (o&#res para dar e" go"pe certero en e" &o&ento &6s oportuno/ distri#u' $arios de sus (o&#res a"rededor de "a escue"a! con &uc(o sigi"o para no despertar sospec(as ' co&o e" p"ante" educati$o esta encerrado por rocas de gran ta&a.o! "os (o&#res de I$6n se apostaron en e""as! para tener una $isi n panor6&ica de todas "as personas %ue se encontra#an dentro ' 5uera de" p"ante"/ cuando ter&in de e;poner sus p"antea&ientos e" #urgo&aestre! "e 5ue concedida "a pa"a#ra a "a directora de "a escue"a! %uien dio "os agradeci&ientos por tan #ene5iciosa o#ra para "a co&unidad de Pe7as $rriba/ e;p"ic %ue antes de construir e" nue$o p"ante" educati$o! "a#ora#an en una

4N

escue"a $ie)a (ec(a de tapias %ue 'a a&ena2a#a ruina por "as constantes goteras %ue ca+an so#re e""a ' ten+an (u&edecida "a tapia ' &uc(as de sus paredes presenta#an grietas/ por eso insisti ante "os a"ca"des anteriores %ue "e constru'eran una nue$a escue"a/ pero "a respuesta de e""os 5ue e" si"encio ' despu*s de tantos ires ' $enires "e respondieron %ue e" &unicipio no ten+a presupuesto! %ue por "a "e' de trans5erencia naciona"/ "os aportes %ue (ac+a e" go#ierno centra" (a#+an re#a)ado! especia"&ente para sa"ud! educaci n! $i$ienda ' para "a construcci n de acueductos %ue ""e$aran agua pota#"e a "os co"o&#ianos a "as po#"aciones apartadas de "a capita"/ pero gracias a" nue$o #urgo&aestre! "a situaci n ca&#io para "a $ereda Pe7as $rriba/ aun%ue e" &unicipio no ten+a recursos propios/ e" se.or a"ca"de de Murmulencio puso todo e" e&pe.o para sup"ir una necesidad para esta $ereda. Toc &uc(as puertas pero nadie nos (a#r+a para darnos una esperan2a/ pero a" 5ina" de tanta insistencia e" 0DE$! entidad crediticia! creada por "a asa&#"ea departa&enta" de" departa&ento de Antio%uia! por iniciati$a de su go#ernador Mario $ramburo Restre"o se creo dic(o instituto/ con dineros pro$enientes por e" pago %ue "e (i2o "a naci n a" departa&ento de Antio%uia por "a $enta de" 9errocarri" paisa por $a"or de ciento $einte &i""ones de pesos/ para %ue esos dineros 5ueran a 5inanciar e" desarro""o de este departa&ento ' no se gastara en po"iti%uer+a #arata/ con pr*sta&os %ue se "e (acen a esta pro$incia ' a todos sus &unicipios! con inter*s 5a$ora#"e para %ue e" 0dea no se "i%uide ' se $a'a capita"i2ando ' siga cu&p"iendo "a 5unci n para "a cua" 5ue creada ' gracias a "a "uc(a tena2 de" a"ca"de! de" presidente de "a acci n co&una"! de "a asociaci n de padres de 5a&i"ia! de "os educadores ' de esta ser$idora se ""e$ a 5e"i2 t*r&ino "a construcci n de este #e""o p"ante" durante "a ad&inistraci n de" se.or a"ca"de presente. Cuando ter&in "a e;posici n "a directora de "a escue"a! e" p7#"ico ap"audi (asta e" cansancio ' e" se.or a"ca"de 5ue e" pri&ero en 5e"icitar"a! con un a#ra2o 5uerte! aco&pa.ado de "os secciona"es ' de todos "os presentes de "a &esa directi$a. Mo&ento %ue 5ue apro$ec(ado por Luis ' de "os (o&#res de 0vn %ue se encontra#an dentro de "a escue"a. Los tres Brbaros %ue se encontra#an ade"ante! de un sa"to se su#ieron en "as &esas %ue (a#+an ocupado "as directi$as de "a $ereda en co&pa.+a de" a"ca"de ' de "a directora ' dieron "a ordenB G Todos a" sue"o G &ientras esgri&+an sus pisto"as auto&6ticas. Los (o&#res %ue se encontra#an en e" centro de "a reuni n ' "os de atr6s! repitieron "a ordenB

44

G 'a escuc(aron a &is co&pa.eros! 5a$or acostarse #oca a#a)o en e" sue"o ' %ue nadie se &ue$a/ por%ue e" (o&#re %ue se &ue$a es (o&#re &uerto/ no opongan resistencia por%ue "a escue"a est6 rodeada de (o&#res 5uerte&ente ar&ados G Mientras dec+a estas pa"a#ras! Luis! cerco co&p"eta&ente "a escue"a con sus (o&#res ' entr a" sitio de "a reuni n esgri&iendo sus ar&as. G No te&an por sus $idas &ientras cu&p"an nuestras rdenes/ por%ue e" e)*rcito de" pue#"o! esta constituido precisa&ente para #ene5iciar"o ' no para destruir"o G &ientras dec+a estas pa"a#ras se escuc( una gran e;p"osi n! %ue (i2o estre&ecer "a escue"a. G QJa escuc(aronR esa e;p"osi n 5ue para destruir e" puente ' si no se portan )uiciosos! "os destruidos ser6n todos ustedes/ por%ue "os 7nicos %ue nos interesan! son e" a"ca"de! su secretario! e" personero ' e" cura de Murmulencio G J orden a sus (o&#res e" secuestro de estos persona)es ' ta&#i*n orden %ue "os escu"caran para %uitar"es sus ar&as ' "os ce"u"ares para %ue estu$ieran inco&unicados! &ientras e""os e&prend+an "a retirada. G No se ""e$en a" a"ca"de %ue tanto #ien "e (a (ec(o a "a regi n ' &enos a" se.or cura %ue est6 dis5 nico! no $e %ue por esta ra2 n no (a#" durante "a inauguraci n de "a escue"a G &ani5est e" presidente de "a acci n co&una" de "a $ereda Pe7as $rriba. G A%u+! "as rdenes "as do' 'o ' usted no tiene %ue decir&e a %uien &e ""e$o o no &e ""e$o. G E;pres Luis. G Muc(ac(os! ""*$ense ta&#i*n este (o&#re! para %ue "e (aga co&pa.+a a sus %ueridos a&igos. G A%u+ %uedan 3: (o&#res $igi"6ndo"os/ &ientras nosotros nos retira&os G "es di)o Luis &ientras part+a con "os secuestrados.

60S01$ $L P+ER1> P0R$R+CF; Eduardo! 5ue ""a&ado por "os co&erciantes ' ganaderos ' por tres po"+ticos de" Puerto Piraruc4' puerto a ori""as de" r+o Putu&a'o! cu'o no&#re "e 5ue co"ocado en (onor a" gran pe2 %ue se encuentra en "a cuenca de" r+o A&a2onas/ (que tambin se le llama arapaima gigante; que es un plato

4-

e"quisito de varios sabores, comentan los que ha probado su carne, que las distintas partes del pez tienen sabor a pollo, a res, a cerdo y a otros animales domsticos, por su e"celente sabor, este gigantesco pez est! en peligro de e"tincin, por eso se procura producirlo en cautiverio; adem!s puede pesar m!s de )*+ ,ilos y medir hasta tres metros y es un pez noble con el hombre, al cual no ataca; pero es el terror para las sardinas, bocachicos y mojarras'Para organi2ar un grupo de (o&#res $a"erosos! para co&#atir a "os Brbaros %ue (an sido a2ote de" puerto ' de "a regi n! durante $arios a.os En e" a$i n %ue "o transport de "a ciudad de Medell%n (asta "a ciudad de Pasto! record a su pro5esor de espa.o" ' "iteratura! Luis Cano Es"inosa! %ue "es e;igi %ue "e'eran "a 6orgine de (os) Eustasio Rivera! para %ue presentaran un in5or&e de dic(a no$e"a. Record %ue "o %ue &6s "e i&pact ! 5ue "a e;p"otaci n de "os indios por "a Casa $rana! o#"ig6ndo"os a %ue cu&p"ieran con su cuota de cauc(o ' e" siringuero %ue no cu&p"iera con dic(a cuota era torturado ' &uc(as $eces aca#a#an con su $ida! por &edio de" i&perio terror %ue (a#+an creado "os capataces de "a triste&ente ce"e#re Casa del Per4. Ta&#i*n record %ue por esta e;p"otaci n surgi "a ciudad de Manaos a Ori""as de" R+o Negro! ""a&ado Huan+a en Co"o&#ia! ciudad %ue (o' tiene &6s de 3.:::.::: (a#itantes ' representa una gran (erida en e" $erdor de "a se"$a ' no s "o "a ciudad de Manaos (a destruido "a eco"og+a a&a2 nica! sino "a e;p"otaciones &aderas ' agropecuarias de grandes e&presas naciona"es ' &u"tinaciona"es %ue pre5ieren "os torrentes de dinero %ue "e produce su destrucci n! %ue "a conser$aci n de este pu"& n $erde para #ene5icio de "a (u&anidad. Eduardo i#a 5e"i2 por%ue i#a a conocer e" &a'or tapi2 $erde de" p"aneta a2u"/ pero su 5e"icidad no era co&p"eta! por%ue e" terror %ue (a#+a ""egado nue$a&ente a estas se"$as por &edio de "os Brbaros. Terror %ue (a#+a %ue cortar de ra+2! co&o e" nudo gordiano! lo que no se puede desatar se corta' J *" esta#a dispuesto a destruir"os! contando con "a a'uda de $arios co&erciantes ' po"+ticos de" puerto ' de "a regi n ' de ser posi#"e &andar"os a" ostracis&o. C"aro esto no se conseguir+a de un d+a para otro! si no a tra$*s de una "arga "uc(a/ por eso a "os asistentes de "a reuni n en e" Puerto Piraruc4/ no "e pod+a crear 5a"sas e;pectati$as! si no %ue de#+a (a#"ar"es c"aro ' %ue no se esperara e" triun5o de entrada/ por%ue "os Brbaros a tra$*s de "os a.os (an sido un (ueso duro de roer. Aun%ue es un 5uer2a cincuentenaria! si e&p"ea&os "as &is&as t6cticas de e""os "es pode&os ir "esionando su co"u&na $erte#ra".

-:

En todo esto i#a pensando antes de to&ar e" a$i n #i&otor %ue "o ""e$ar+a a" puerto de destino donde (a#+a sido citado. Tu$o %ue esperar tres (oras para %ue e" $a""e de Atri2 se despe)ara. Mientras espera#a! se "e' con a$ide2 e" peri dico "oca" ' tres peri dicos de a&p"ia circu"aci n naciona"/ por%ue *" co&o &6;i&o )e5e de "os Sacri3icados de#+a estar #ien in5or&ado! de "os sucesos po"+ticos naciona"es ' de "os sucesos internaciona"es ' no s "o "e+a sus noticias si no %ue to&a#a nota de e""as ' "as ana"i2a#a cuando dispon+a de tie&po para e""o. Sa"i e" #i&otor con un retraso de tres (oras ' ,: &inutos. L"eg a su destino ' en e" aeropuerto "o espera#an "as personas %ue "o (a#+an citado. E&pe2 "a reuni n in&ediata&ente en e" sa" n co&una" ' e" a"ca"de de Piraruc4! 5ue e" pri&ero en to&ar "a pa"a#ra ' &ani5estarB G Eduardo nos (e&os reunido en este "ugar/ por%ue desde (ace $arios &eses! Los Brbaros nos &antienen a2otados! no s "o con sus $acunas! si no con sus secuestros ' asesinatos de co&erciantes! 5in%ueros ' tra#a)adores de" agro ' de "a e&presa de petr "eos de" estado/ por%ue &ani5iestan! seg7n e""os! nuestra poca o ninguna co"a#oraci n con su causa re$o"ucionaria ' por si&pati2ar con "as 5uer2as de" go#ierno ' para co&#atir a sus ene&igos e;pidieron "as "e'es ::3 ' ::0 de" 0::4 por e" co&ando &a'or de Los Brbaros. La pri&era de "as "e'es &encionadas! tiene e" siguiente enca#e2a&ientoB EL COMANDO MAJOR! DEL EC]RCITO DEL PUEBLO Con #ase a "os estatutos de su organi2aci n ' de una a&p"ia discusi n ' an6"isis de "os co&andantes de todos "os 5rentes ' por &edio de $otaci n secreta! "egis"aB LEJ ::3 WPor "a cua" se esta#"e un i&puesto re$o"ucionarioXUU Todos "os e&p"eados ' tra#a)adores co"o&#ianos de#en contri#uir &ensua"&ente a "a causa de" e)*rcito de" pue#"o! para co&#atir a" ene&igo co&7n W"a o"igar%u+aX %ue tanto da.o "e (a (ec(o a" pa+s a tra$*s de todos "os tie&pos.

-3

3I.- Los tra#a)adores %ue ganen un sa"ario &+ni&o contri#uir6n con e" 3S de su sa"ario. 0I.- Los tra#a)adores %ue ganen &6s un sa"ario &+ni&o (asta dos sa"arios contri#uir6n con e" 0S de su sa"ario. ,I.- Los tra#a)adores %ue ganen &6s de dos sa"arios &+ni&os (asta sa"arios &+ni&os contri#uir6n con e" , S de su sa"ario. cuatro

8I.- Los tra#a)adores %ue ganen &as de cinco sa"arios &+ni&os (asta siete sa"arios! contri#uir6n con 8S de su sa"ario. MI.- Los tra#a)adores %ue ganen &as de cinco sa"arios &+ni&os (asta siete sa"arios! contri#uir6n con MS de su sa"ario. 1I.- Los tra#a)adores %ue ganen &6s de oc(o sa"arios en ade"ante contri#uir6n para "a causa re$o"ucionaria con e" 3:S de su sa"ario. .ara garantizar el cumplimento de este impuesto, en cada ciudad, pueblo vereda tendremos tesoreros que los visitar!n personalmente; en caso de negativa para pagar el impuesto; los reacios ser!n retenidos por nuestros hombres en las c!rceles del pueblo que tenemos en las diferentes monta/as del pas' 9+)ese en un "ugar $isi#"e para %ue e" pue#"o co"o&#iano se entere de nuestra disposici n. 9ir&adoB Co&andante &a'or de" e)*rcito de" pue#"o Secretario &a'or de" e)*rcito de" pue#"o. Sigui co&entando e" a"ca"de G E""os %uieren desangrarnos por &edio de" terror %ue (a i&puesto en esta cuenca a&a2 nica. G Creo nadie $a a (acer caso ante se&e)ante ade5esio ' su &a" ""a&ada "e' ::3! s "o ser6 un pape" inti&idatorio %ue de#e pro$ocar senti&ientos encontrados de risa ' de odio G &ani5est Eduardo. G No! todo "o contrario/ dic(o pan5"eto! produ)o uno gran te&or entre toda "a ciudadan+a ' e" te&or se incre&ent / por%ue $arios Brbaros ar&ados (asta "os dientes! irru&pieron en "os esta#"eci&ientos educati$os de este puerto! despu*s %ue "os educadores reci#ieron su respecti$o pago ' "es &ani5estaronB G Co&o no %uere&os %ue nuestra disposici n sea "etra &uerta! (e&os ""egado (asta sus respecti$os esta#"eci&ientos donde "a#oran! para %ue cu&p"an con

-0

"a contri#uci n $o"untaria para e" sosteni&iento de" e)*rcito de" pue#"o! co&o "o dispuso nuestra "e' ::3 de"U Nuestras tesoreras Guadalu"e 1orcoroma , $m"aro de los Cielos' reci#ir6n "os dineros %ue ustedes entreguen para inaugurar e" cu&p"i&iento de una disposici n %ue $a a 5a$orecer a" e)*rcito de" pue#"o! dineros %ue se re$ertir6n para e" #ene5icio de "os co"o&#ianos ' para e""o "o $an (acer de"ante de "os a"u&nos de cada p"ante" ' e""as "es e;pedir6n su respecti$o reci#o. Este e)e&p"o de#e ser seguido por todos "os (a#itantes de este puerto. G Ou* sucedi "uego G pregunt Eduardo. G Sucedi "o %ue ten+a %ue suceder ' a "o %ue &6s "e te&+an. 9ueron entregando su contri#uci n con una apariencia $o"untaria de"ante de "os a"u&nos/ pero en e" 5ondo "o entregaron &6s por te&or %ue por con$enci&iento. @erdadera&ente! e" puerto %ued &u' i&pactado con este suceso ' "os a"u&nos de "os di$ersos p"ante"es de" puerto co&entaron en sus casas e" co#ro de "a $acuna a "os educadores ' "os (a#itantes de este "ugar entraron en pa$or por este co#ro i&positi$o %ue in5undi te&or en e" pue#"o. Esta es una de "as ra2ones por "a cua" te ""a&a&os! para ca"&ar "os 6ni&os de "a po#"aci n ' no s "o para ca"&ar "os 6ni&os si no para co&#atir"os! 'a %ue "os Brbaros se pasean por e" pue#"o co&o Pedro por su casa/ por%ue en e" pue#"o no (a' 5uer2a p7#"ica %ue nos de5ienda de sus ata%ues ' de sus i&posiciones! desde e" 08 dicie&#re de" 0::1! 5ec(a en "a %ue 5ue destruido e" co&ando de "a po"ic+a por e" ata%ue desproporcionado de &6s de 3::: Brbaros. Desde esa 5ec(a e" go#ierno centra" no se (a preocupado por en$iar un agente de" orden %ue "e (aga 5rente a "os $io"entos. G Co&o usted "o (a e;presado! %ue e" pue#"o no tiene agentes de po"ic+a! desde %ue destru'eron su co&ando! "o pri&ero %ue de#e&os (acer es crear un e)*rcito pri$ado para co&#atir a nuestros ene&igos/ pero para e""o todos de#en poner su grano de arena! por%ue si no co"a#ora&os todos! no podre&os co&#atir"os con *;ito. G Co&ent Eduardo. G Todo e" pue#"o est6 dispuesto a co"a#orar! por%ue est6 cansado de "os atrope""os de este grupo a" &argen de "a "e'. Pero antes de organi2arnos para atacar a "os B6r#aros! %uiero %ue cono2cas "a LEJ ::0 (.or la cual se estable una prohibicin-0

-,

Art. _nico.- Todas "as &u)eres de" puerto de P0R$R+CF de#en $estirse con decoro! co&o corresponde a "a dignidad de &u)er ' por "o tanto se pro(+#en "as &ini5a"das. Las da&as %ue no cu&p"an con dic(a! disposici n! nuestros (o&#res "as retendr6n! cortar6n sus ca#e""os ' su5rir6n "a pena de 0: a2otes! en "a p"a2a p7#"ica de" pue#"o. De in5ringir "a presente "e' por segunda $e2 su5rir6n pena de &uerte. Su e)ecuci n se (ar6 en "a p"a2a principa"! con "a asistencia de todos "os (a#itantes de "a Po#"aci n 9ir&adoB Co&andante &a'or de" e)*rcito de" pue#"o Secretario &a'or de" e)*rcito de" pue#"o. G Pero eso es coartar "a "i#ertad de "as ado"escentes! %ue es "a edad &6s adecuada para e;(i#ir "os atri#utos )u$eni"es ' con su &anera de $estir no (acen da.o a nadie/ si no! %ue es una sana costu&#re de "as &u)eres ado"escentes. G &ani5est Eduardo. G De esa &anera (e&os pensado nosotros G e;pres departa&ento de" Putu&a'o 1omasio $rgGelles. e" senador de"

G Espero %ue "as ado"escentes (a'a (ec(o caso o&iso a ese pan5"eto de Los Brbaros G &ani5est Eduardo. G Todas "as )o$encitas de" puerto! &ani5estaron su contrariedad a "a ta" ""a&ada "e' ' se pusieron de acuerdo para no cu&p"ir"a ' "ucir sus #e""as &ini5a"das! en se.a" de desa5+o a "os Brbaros o a" e)*rcito de" pue#"o co&o se (acen ""a&ar e""os ' a" d+a siguiente! despu*s de pro&u"gada "a ta" ""a&ada "e'! sa"ieron ,: de e""as a "as 4 p.&. con sus &ini5a"das a" par%ue principa"! e;(i#iendo sus atri#utos )u$eni"es ' se pa$onearon por "a p"a2a centra"! co&o era un n7&ero de&asiado grande! se consideraron #"indadas a "as represa"ias de estos sanguinarios. Co&o en e" puerto (a' $arios in5or&antes! e" d+a de &ercado a "as - A.M. ""egaron unos ,:: Brbaros ar&ados (asta "os dientes ' o#"igaron a todo e" pue#"o a reunirse en "a p"a2a principa" ' con "ista en &ano! ""a&aron a "as ,: ) $enes %ue (a#+an desa5iado e" cu&p"i&ento de su nor&a! ' $einte de e""as sa"ieron con su 5rente a"ti$a/ pero co&o 3: de e""as se re(usa#an a pasar 5ueron o#"igadas a "a 5uer2a a sa"ir a" 5rente ' e" co&andante de "os Brbaros ""a&ado e" $be-orro dio "a orden a 3: de sus &u)eres co&#atientes! en 5or&a perentoria! a&6rren"as de "as &anos ' procedan a cortar"e su ca#e""eras

-8

a "as 7"ti&as die2 %ue se negaron a pasar/ pero co&o e""as se nega#an a co"a#orar ' e&pe2aron a 5orce)ear 5ueron so&etidas por 0: co&#atientes e&p"eando una 5uer2a desco&una". Luego de a&arrar"as de "as &anos ' de "a cintura procedieron a cortar"es "as ca#e""eras (asta de)ar"as co&p"eta&ente ca"$as ' as+ procedieron con "as otras 0: co&pa.eras! e" $be-orro "es (a#" B G Esto se "o &erecen por contradecir nuestras nor&as ' tratar de #ur"ase de e""as ' co&o e" castigo no (a ter&inado! a(ora reci#ir6n su co&p"e&ento de "os $eintes a2otes %ue e""a ordena. G ' orden a sus co&pa.eras de "uc(aB G Desp )e"as de sus ropas ' %ue %ueden en pa.os &enores para reci#an e" castigo %ue ordena nuestra "e'. G "as co&pa.eras de $be-orro cu&p"ieron sus rdenes a" pie de "a "etra. El $be-orro' cogi un 2urriago ' 5ue descarg6ndo"o con 5uer2a un sendo 2urriaga2o en "as caderas de cada una de "as ado"escentes in5ractoras ' s "o se escuc(a#a e" contacto de "a 2urriaga en "a (u&anidad de "as a2otadas ' e" Qa'R Qa'R Qa'R Qa'R Qa'R Qa'R Qa'R de e""as. Luego orden a sus co&pa.eras %ue cada una de e""as procedieran a castigar"as ' %ue 5ueran contando "os "atiga2os (asta a)ustar 0: por%ue se de#+a cu&p"ir "a "e' re$o"ucionaria a" pie de "a "etra co&o e""a "o ordena#a. Despu*s de "os 0: a2otes todas ter&inaron con sus piernas ' caderas sangrantes ' &ostra#an &uc(as de e""a (eridas en carne $i$a. El $be-orro orden %ue sus caderas ' sus piernas "as e&#adurnaran de sa" ' )ugo de "i& n! para %ue e" do"or en "as (eridas 5uera &6s intenso ' as+ aprendieran a respetar "a "e'. G Espero %ue esto "es sir$a de e)e&p"o ' respeten nuestras nor&as ' %ue se den cuenta %ue con nosotros no se )uega. Esta nor&a se dict para $e"ar por e" (onor de "as &u)eres de" pue#"o! 'a %ue e;(i#i*ndose se so&etan a toda c"ase de $e)6&enes por "os (o&#res inescrupu"osos de" puerto ' "a &u)er %ue nuestra re$o"uci n pretende 5or&ar es de da&as dignas para "a sociedad ' para nuestra causa re$o"ucionaria. Si a"guien no est6 de acuerdo con nuestros p"antea&ientos %ue "o &ani5ieste ' e;ponga "as ra2ones por %u* no est6n de acuerdo! pero %ue sean p"antea&ientos $a"ederos ' no &era c(6c(ara %ue a nada conduce. G El $be-orro espero un &inuto %ue conta#i"i2 en su re"o) Ro"e; ' nadie se atre$i a &usitar pa"a#ra.

-M

G Su si"encio &e indica %ue est6n de acuerdo con estas disposiciones ' tengan entendido %ue %uienes no "as cu&p"an o se #ur"en de nuestras "e'es ser6n castigados sin conte&p"aciones ' "a segunda $e2 %ue "as incu&p"an ser6n a)usticiadas as+ co&o "o ordena "a "e' ' su e)ecuci n se (ar6 en "a p"a2a p7#"ica! con "a asistencia de" Pue#"o. No o"$iden cu&p"ir con "a "e' ::3. G Este 5ue e" castigo para estas ,: ni.as %ue se atre$ieron a desa5iar a "os Brbaros! castigo de&asiado e;cesi$o %ue &arc a "as p6r$u"as de" Puerto. G LJ e" pue#"o se %ued pregunt Eduardo. con "os #ra2os cru2ados ante estos (ec(osP G

G Precisa&ente por esta ra2 n te (e&os ""a&ado para %ue nos a'udes a organi2arnos para atacar a estos (o&#res/ 'a %ue tene&os %ue 5or&ar un e)*rcito pri$ado por%ue e" estado nos tiene a#andonados. Le (ici&os conocer este atrope""o a" go#ierno centra" ' nos &ani5estaron %ue por a(ora no ten+an presupuesto! ni su5icientes so"dados regulares para (acer"es 5rente a estos #andidos. G Mani5est e" a"ca"de de Piraruc4. G Proceda&os de in&ediato a organi2arnos G "es di)o Eduardo G por eso $ine en co&pa.+a de tres (o&#res %ue (an &ostrado &uc(a osad+a para atacar a estos destru'e patrias. Despu*s de cinco (oras de de#ate! %ued organi2ado este e)*rcito pri$ado ' todos ce"e#raron con guaran6 "a #e#ida aut ctona de "a regi n. =Be#ida esti&u"ante! gaseosa e"a#orada a #ase de" e;tracto de "a se&i""a de guaran6! es rica en ca5e+na ' se consu&e en Brasi"! co&o re5rescante ' t nico>.

EDUARDO SE ENTERA DEL SECUESTRO DEL ALCALDE MURMULENCIO

DE

Eduardo! regres a" ca&pa&ento de Puerto Escondido ' a" ""egar "e co&entaron de" secuestro de" a"ca"de! de" personero! de" secretario ' de" cura p6rroco de Murmulencio por "os (o&#res de 0vn; Pregunt so#re "os por&enores de" secuestro en "a Inauguraci n de "a escue"a de Pe7as $rriba.

-1

Do&ingo "e cont todos "os deta""es de "o %ue (a#+a ocurrido en "a inauguraci n! por%ue $arios de sus (a#itantes "e co&entaron co&o se rea"i2 esta acci n por "os (o&#res de 0vn! %uienes 5ueron dirigidos por e" Brbaro Luis. Lo %ue &6s "o entristeci 5ue "a destrucci n de" puente de" r+o Aarig<e'a! %ue de) inco&unicada una rica regi n de" &unicipio/ 'a %ue e" r+o es #astante cauda"oso ' co&o se apro;i&a#a e" in$ierno au&enta e" do#"e o e" trip"e su cauda"! i&pidiendo sacar "os productos de "a regi n. Domingo! "e co&ent %ue todos "os (a#itantes de "as $eredas circun$ecinas a'udaron a construir e" puente por &edio de con$ites o &ingas. Unos Saca#an arena de" r+o! otros piedras! otros "o des$ia#an para construir sus co"u&nas! otros constru+an "as co"u&nas! otros cortaron ta#"as ' ta#"ones para ec(ar "a p"anc(a de" puente/ 5ue un tra#a)o &anco&unado/ pero "o &6s triste %ue este tra#a)o se 5ue a pi%ue en 5racci n de segundos por cu"pa de unos #ando"eros %ue no "es due"e e" #ienestar de" pue#"o. ?a#+a %ue co&en2ar de cero/ pero su 6ni&o esta#a por e" sue"o! si *" ten+a una enor&e triste2a/ "a triste2a de "os (a#itantes de Pe7as $rriba de#+a ser in&ensa! por%ue nue$a&ente ser+a e" trasegar de "as &u"as %ue "es per&itir+an sacar su producto a" &enos (asta e" puente destruido/ pero para e""o (a#r+a %ue construir un acopio para e" descargue u' cargue de "as &u"as. G HDomingo! %u* (an dic(o "os Brbaros de "os secuestradosP G pregunt Eduardo; G ?asta e" presente no se sa#e nada de e""os G Respondi Domingo. G Segura&ente "os tienen co&o re(enes para un 5uturo interca&#io de Brbaros presos por "os retenidos por nosotros. G &ani5est Eduardo. G Espere&os unos d+as para $er con %ue resu"tan estos #andidos G e;pres Domingo. LOu* otra no$edad tene&osP G pregunt Eduardo. Oue nos di&os cuenta! co&o usted 'a conoce! %ue 5uera de &rancisco Gallego (a' otros au;i"iadores en e" pue#"o de estos destru'e patrias! co&o e" carnicero $ntonio 1abares , su ermana Lucila' pero puede %ue e;istan &6s au;i"iadores! %ue &antengan #ien in5or&ados a "os Brbaros ' "es sir$an de testa5erros. G Co&o 'a con5ir&a&os %ue &rancisco Gallego es a"iado de 0vn el 1errible! de#e&os secuestrar"o para %ue pague de una $e2 su a"ian2a traicionera con este grupo. G E;pres Eduardo.

-N

G Creo %ue "o &e)or ser+a &atar"o! por%ue personas co&o estas no de#en $i$ir! por%ue "e (acen &uc(o da.o a "a sociedad. S "o "es interesa acu&u"ar dinero sin i&portar"es e" su5ri&iento de" pue#"o/ por%ue "o i&portante para e""os es e" signo pesos! aun%ue tenga %ue a"iarse con e" &is&o Satan6s. G &ani5est Domingo. G Por a(ora "o secuestra&os ' co#ra&os por su rescate! %ue nos sir$e para "a co&pra de ar&as ' otros i&p"e&entos para sostener esta guerra. G Di)o Eduardo. G Pero para secuestrar"o tene&os %ue apro$ec(ar una de "as $isitas %ue (ace a su (acienda La Escondida. G e;pres Domingo. Eduardo pregunt G LCada cu6nto $isita su (aciendaP G La $isita cada &es! e" pri&er &artes de cada &es ' se %ueda (asta e" )ue$es o $iernes! seg7n "os tra#a)os %ue tenga %ue disponer en "a (acienda. G Domingo! de#e&os secuestrar"o antes de %ue ""egue a "a (acienda. G Creo %ue sea "o &e)or ' ade&6s *" casi sie&pre $iene so"o en su ca&pero &itsu#is(i! donde trae una gran cantidad de cosas para su (acienda. G respondi Domingo. G De#e&os ir preparando su secuestro ' %ue sean $arios (o&#res %ue e&prendan esta tarea/ por si acaso $iene aco&pa.ado. G LJ si $iene aco&pa.ado %ue (ace&osP G pregunt Domingo. G Secuestra&os ta&#i*n a sus aco&pa.antes! aun%ue "as cosas se nos co&p"i%uen un poco &6s/ pero a "a $e2 tiene su $enta)a/ pues tendre&os &6s (o&#res para un posi#"e interca&#io de prisioneros de guerra por "os (o&#res %ue tiene retenidos 0vn. G &ani5est Eduardo. G LCe5e! no ser+a e&p"ear "os &is&os &*todos %ue "os Brbaros/ G pregunt $lirio! %ue (a#+a per&anecido ca""ado durante "a con$ersaci n sostenida entre Eduardo , Domingo. G Aun%ue no esto' de acuerdo con e" secuestro! a $eces es necesario e&p"ear "as &is&as ar&as %ue e" ene&igo ' este se.or %ue p"anea&os secuestrar es un gran a"iado de 0vn ' (a' %ue dar"e duro a *" con "a retenci n de una persona %ue est6 en su cora2 n. J ade&6s e" dinero %ue "e "ogre&os %uitar"e a *" ser$ir6 para nuestra causa patri tica! por%ue se recuperar6 dinero %ue "e pertenece a" pue#"o por%ue &uc(a de su ri%ue2a pienso %ue es &a" (a#ida/ por%ue en este &o&ento &e dio "a cora2onada de %ue &rancisco Gallego es testa5erro de 0vn el 1errible/ por%ue recuerdo %ue (ace seis a.os! ten+a una pe%ue.a tienda ' su (acienda La Escondida %ue era una pe%ue.a parce"ita

-4

donde tendr+a 0: reses ' (o' tiene un gran super&ercado! una (acienda de 3M:: reses ' 5uera de eso tiene gran cantidad de c+tricos! producci n %ue en$+a a "a capita". Dinero en tanta cantidad no se consigue tan r6pida&ente. G As+ es "a guerra/ a $eces es necesario e&p"ear &*todos no santos para tratar de ganar"a! por%ue en "a guerra co&o en e" a&or todo $a"e. G co&ento Domingo. WG Co&o &e preocupa esta situaci n! aca#o de #a)ar en internet e" con$enio de Hine#ra apro#ado en e" 30 de agosto de 3-8- ' %ue entr en $igor e" 03 de octu#re de 3-M:! s "o tendr* en cuenta "os art+cu"os %ue creo se pueden ap"icar a esta guerra o a cua"%uier guerra. Les "eer* esos art+cu"os ' ustedes &e dar6n su concepto si es ap"ica#"e o no a nuestro casoB =Con$enio de Hine#ra para a"i$iar "a suerte %ue corren "os (eridos ' "os en5er&os de "as 5uer2as ar&adas en ca&pa.a WCon$enio IX Apro#ado e" 30 de agosto de 3-8- por "a Con5erencia Dip"o&6tica para E"a#orar Con$enios Internaciona"es destinados a proteger a "as $+cti&as de "a guerra! ce"e#rada en Hine#ra de" 30 de a#ri" a" 30 de agosto de 3-8Entrada en $igorB 03 de octu#re de 3-M: CAPITULO IB Disposiciones genera"es Art+cu"o 3 Las A"tas Partes Contratantes se co&pro&eten a respetar ' a (acer respetar e" presente Con$enio en todas "as circunstancias. Art+cu"o 0 Aparte de "as disposiciones %ue de#en entrar en $igor 'a en tie&po de pa2! e" presente Con$enio se ap"icar6 en caso de guerra dec"arada o de cua"%uier otro con5"icto ar&ado %ue sur)a entre dos o $arias A"tas Partes Contratantes! aun%ue una de e""as no (a'a reconocido e" estado de guerra. E" Con$enio se ap"icar6 ta&#i*n en todos "os casos de ocupaci n tota" o parcia" de" territorio de una A"ta Parte Contratante! aun%ue ta" ocupaci n no encuentre resistencia &i"itar. Si una de "as Potencias en con5"icto no es parte en e" presente Con$enio! "as Potencias %ue son Partes en e" &is&o estar6n! sin e&#argo! o#"igadas por *"

--

en sus re"aciones rec+procas. Estar6n! ade&6s! o#"igadas por e" Con$enio con respecto a dic(a Potencia! si *sta acepta ' ap"ica sus disposiciones. Art+cu"o , En caso de con5"icto ar&ado %ue no sea de +ndo"e internaciona" ' %ue sur)a en e" territorio de una de "as A"tas Partes Contratantes cada una de "as Partes en con5"icto tendr6 "a o#"igaci n de ap"icar! co&o &+ni&o! "as siguientes disposicionesB 3X Las personas %ue no participen directa&ente en "as (osti"idades! inc"uidos "os &ie&#ros de "as 5uer2as ar&adas %ue (a'an depuesto "as ar&as ' "as personas puestas 5uera de co&#ate por en5er&edad! (erida! detenci n o por cua"%uier otra causa! ser6n! en todas "as circunstancias! tratadas con (u&anidad! sin distinci n a"guna de +ndo"e des5a$ora#"e #asada en "a ra2a! e" co"or! "a re"igi n o "a creencia! e" se;o! e" naci&iento o "a 5ortuna o cua"%uier otro criterio an6"ogo. A este respecto! se pro(+#en! en cua"%uier tie&po ' "ugar! por "o %ue ata.e a "as personas arri#a &encionadasB aX "os atentados contra "a $ida ' "a integridad corpora"! especia"&ente e" (o&icidio en todas sus 5or&as! "as &uti"aciones! "os tratos crue"es! "a tortura ' "os sup"icios/ #X "a to&a de re(enes/ cX "os atentados contra "a dignidad persona"! especia"&ente "os tratos (u&i""antes ' degradantes/ dX "as condenas dictadas ' "as e)ecuciones sin pre$io )uicio ante un tri#una" "eg+ti&a&ente constituido! con garant+as )udicia"es reconocidas co&o indispensa#"es por "os pue#"os ci$i"i2ados. 0X Los (eridos ' "os en5er&os ser6n recogidos ' asistidos. Un organis&o (u&anitario i&parcia"! ta" co&o e" Co&it* Internaciona" de "a Cru2 Ro)a! podr6 o5recer sus ser$icios a "as Partes en con5"icto. Ade&6s! "as Partes en con5"icto (ar6n "o posi#"e por poner en $igor! &ediante acuerdos especia"es! "a tota"idad o parte de "as otras disposiciones de" presente Con$enio. La ap"icaci n de "as anteriores disposiciones no surtir6 e5ectos so#re e" estatuto )ur+dico de "as Partes en con5"icto.[ G LOu* opinan de" pri&er art+cu"oP G pregunt Eduardo! &ir6ndo"es a todos sus rostros.

3::

G Creo %ue de "as partes de %ue se (a#"a es de "os estados 5ir&antes de dic(o protoco"o! pero no s* si tiene ap"icaci n entre e)*rcitos irregu"ares! %ue es e" caso nuestro G respondi $lirio! cogi*ndose "a #ar#i""a. G Antes de co&entar tu respuesta! creo %ue "o &e)or es %ue "ea&os "os art+cu"os %ue escog+ para este di6"ogo G e;pres Eduardo. G Creo %ue es "o &e)or! para tener una $isi n &6s co&p"eta de" te;to escogido G co&ento Domingo. G De todas &aneras! considero %ue es &e)or co&entar cada uno de "os art+cu"os %ue $a'a&os "e'endo ' a" 5ina"! considerare&os si (ace&os un co&entario g"o#a" de toda "ectura de este &o&ento G "es &ani5est Eduardo a cada uno de "os presentes en "a reuni n GTa&#i*n considero %ue e" art+cu"o 0I.- (a#"a de "os estados 5ir&antes de" con$enio o si una de "as partes en con5"icto no 5ir& e" con$enio/ "as partes %ue "o 5ir&aron de#en respetar"o ' si e" estado no 5ir&ante acepta e" con$enio o "o ap"ica! es " gico %ue "os pa+ses %ue 5ir&aron e" con$enio de#en ap"icar"o/ pero creo %ue de#e darse "a ana"og+a para todos "os grupos co&#atientes sean pa+ses o no/ por%ue "os con$enios internaciona"es de#en respetarse! especia"&ente si se trata de" derec(o internaciona" (u&anitario/ pero por "o regu"ar "as grandes potencias no 5ir&an dic(os con$enios o si "o 5ir&an no "os cu&p"en/ sie&pre )uegan con $enta)a ' "a $enta)a de e""os no se "a per&iten a "os pa+ses pe%ue.os o en $+as de desarro""o/ por%ue si rec"a&an se est6n sa"iendo de "a &anada! co&o "o (i2o Cuan Sa"$ador Ha$iota ' "as potencias &andan a" ostracis&o a" pa+s %ue no sigue sus "inea&ientos. Ap"ican "a "e' de" e&#udo! "o anc(o para e""os ' "o estrec(o para "os pa+ses po#res %ue no siguen sus directrices! $erdadera&ente creo %ue este segundo art+cu"o es "etra &uerta ' nadie "o cu&p"e por%ue si $erdadera&ente se ap"icara "a guerra ser+a distinta G co&ent $lirio. G Creo %ue "o &is&o sucede con e" art+cu"o ,I.- %ue "es $o' a "eer ' %ue co&entare&os/ creo %ue en este caso ta&#i*n se puede ap"icar "a ana"og+a! por%ue nuestro pa+s ta&#i*n 5ue uno de "os estados 5ir&antes/ pero! sie&pre e" pero %ue no 5a"ta en situaciones con5"icti$as co&o "a nuestraB Las partes en con5"icto tienen "a o#"igaci n de respetar "a po#"aci n ci$i"! a "os (eridos en co&#ate! a "os co&#atientes %ue depongan "as ar&as! a "os prisioneros de guerra/ a todos e""os se "es de#e dar un trato (u&anitario! un trato igua"itario/ sin i&portar "a ra2a! "a re"igi n! e" se;o! "a naciona"idad "a c"ase socia" o "a 5ortuna/ pero esto (asta a(ora no "o (a cu&p"ido nadie ' "os pri&eros en $io"ar sus nor&as son "os estados 5ir&antes! cuando est6n en con5"icto ' si son "as potencias do&inantes con &a'or ra2 nB por%ue i&ponen

3:3

"a sinra2 n con e" apo'o de sus ar&as! co&o "a guerra de Estados +nidos contra 0ra!/ %ue "a inicio por%ue este 7"ti&o pa+s se dec+a %ue ten+a ar&as de destrucci n &asi$a/ pero esas ar&as de destrucci n &asi$a s "o esta#a en "a conciencia de unos de "os &a'ores genocidas de "a (u&anidad George W Bus 8 pero su $erdadero inter*s era adue.arse de "a producci n petro"+5era de 0ra!. Co&o 'a "o di)e! si "os estados 5ir&antes no respetan estos principios! &uc(o &enos "o $an a respetar Los Brbaros %uienes con sus ci"indros #o&#as! sus rocFets (an destruido pue#"os enteros en "a geogra5+a naciona" ' en esos ata%ues &ueren ancianos! ni.os! &u)eres ' "a &a'or+a de "os &uertos con sus ata%ues es "a po#"aci n ci$i". G co&ento Eduardo. G Nosotros ta&poco de#e&os respetar estos principios/ por%ue ser+a tratar con guantes de seda a unos #andidos %ue tanto da.o (acen a" pue#"o! de#e&os ap"icar "a "e' de" ta"i nB =O)o por o)o! diente por diente> de" re' *ammurabi G &ani5est Domingo. G En parte esto' de acuerdo contigo ' en parte no! por%ue uno de#e respetar "a $ida de "os co&#atientes (eridos ' "a $ida de "os $encidos en guerra! as+ co&o "o (ici&os con "os co&#atientes (eridos cuando ataca&os e" ca&pa&ento de 0vn el 1errible/ c"aro est6! si e" co&#atiente (erido nos ataca! nosotros tene&os "a o#"igaci n de de5endernos G &ani5est Eduardo G pero siga&os "e'endo este art+cu"o para %ue ustedes e;presen sus opiniones. Ta&#i*n se pro(+#e en e" "itera" aX de este art+cu"oB Los atentados contra "a $ida ' "a integridad corpora"! especia"&ente e" (o&icidio en todas sus 5or&as! "as &uti"aciones! "os tratos crue"es! "a tortura ' "os sup"icios. Pero considero %ue "os "itera"es a.- #.- c.- d.- de estos art+cu"os es "etra &uerta/ por%ue "os grupos contendientes ' especia"&ente Los Brbaros &atan o secuestran a sus ene&igos o a "os %ue consideran sus ene&igos sin ninguna )usti5icaci n! esto (a sido as+ durante toda "a $ida o durante todas "a *pocas ' de toda "a (u&anidad/ desde "as etapas pri&iti$as (asta "a era de "as ci$i"i2aciones &odernas/ si se pueden ""a&ar &odernas e" in$ento de ar&as so5isticadas %ue pueden destruir una parte de "a (u&anidad en pocos segundos! con sus gra$es secue"as por &6s de &edia centuria ' "o %ue es &6s gra$e a7n/ Los Brbaros asesinan a "as personas %ue no contri#u'en con sus $acunas o no se "as siguen pagando ' no s "o "os &atan a e""os! si no a sus 5a&i"iares.

3:0

Las &uti"aciones! "os tratos crue"es! "a tortura ' "os sup"icios son en e" pan nuestro de cada d+a! no s "o por parte de Los Brbaros ' otros grupos terroristas sino por parte de todas "as naciones de" &undo! %ue en &uc(os casos! so#re todo en e" sig"o YY e&p"earon esp+as para descu#rir a sus ene&igos o descu#rir "os secretos o in5or&aciones con5idencia"es de e""os ' no s "o (an e&p"eado esp+as! sino toda c"ase de arti&a.as! para sacar"es con5esiones a sus ene&igos ' todas c"ase de torturas! co&o sentar desnudos a sus ene&igos en #"o%ues de (ie"o! a#rir"es e" ano ' ec(ar"es agua ca"iente! introducir agu)as dentro de "as u.as! apretar"es "os test+cu"os con a"icates! introducir sus ca#e2as en #o"sas p"6sticas ' &i"es de torturas &6s! $erdadera&ente este "itera" ta&#i*n &e parece &u' ro&6ntico G "es &ani5est Eduardo. G En "a guerra! no se puede tener conte&p"aciones por nadie! por%ue uno "uc(a para ganar"a ' no para perder"a ' si es para ganar"a (a' %ue e&p"ear toda c"ase de $e)6&enes ' arti&a.as/ &u*rase %uien se &uera! desp"6cese %uien se desp"ace/ por%ue considero si uno se pone con conte&p"aciones con e" ene&igo nunca se a"can2ar6 e" triun5o/ estos con$enios "os (acen "os organis&os internaciona"es! a" &enos para )usti5icar su creaci n/ pero en e" 5ondo e""os sa#en %ue nadie "os cu&p"e! o cuando &6s! "os cu&p"en a &edias ' a pesar e""os se siguen e;pidiendo con$enios o protoco"os %ue &uc(os pa+ses ni "os 5ir&an ni rati5ican G e;pres $lirio. G Siga&os con nuestro p"an de secuestrar a &rancisco Gallego por%ue &e parece &u' acertado e" p"antea&iento de $lirio ' co&o e" &artes %ue $iene es e" pri&er &artes de" &es! de#e&os prepararnos para e" secuestro de este persona)e con "os 5ines %ue 'a "es di)e/ descanse&os por e" d+a de (o' ' &a.ana desde "as (oras &atutinas escogere&os "os (o&#res para %ue cu&p"an con esta &isi n. G Considero %ue $lirio es e" %ue de#e dirigir e" p"agio de este traidor G &ani5est Domingo. G LCu6" es e" &e)or "ugar para ""e$ar a ca#o esta &isi nP G pregunt $lirio. G En e" puente de "a %ue#rada La Danta! %ue es un puente estrec(o de &adera G respondi Domingo. G De#e&os adecuar un escondite para tener a este se.or secuestrado! %ue "es parece "a Cueva del $rmadillo G propuso Eduardo.

3:,

G Creo %ue es "a decisi n &6s acertada G &ani5est Domingo. G Domingo t7 %ue eres un gran conocedor de "as costu&#res de "as gentes de este "ugar ' especia"&ente de &rancisco Gallego! La %u* (oras pasa por e" puente de La DantaP G pregunt $lirio. G Entre "as oc(o o nue$e de "a &a.ana! a esa (ora &e "o (e encontrado en &uc(as ocasiones ' espero %ue esta no se "a e;cepci n. G Entonces "o estar* esperando con &is (o&#res desde "as N a.& G respondi $lirio.

SECUESTRO DE 9RANCISCO HALLEHO L"eg e" &artes ' A"irio con 3: (o&#res 5uerte&ente ar&ados espera#a ansioso a &rancisco Gallego. E" d+a era di65ano ' e" so" despunta#a por e" oriente con sus "uces &atutinas ' sus ra'os penetra#an dentro de "os 6r#o"es con una sin5on+a de co"ores! se escuc(a#a e" piar de "os p6)aros ' e" ruido estridente de "oros! "a #u""a de "as guac(aracas ' e" c(i""ido de "as cigarras/ todo era una co&#inaci n de sonidos ' en e""os se $e+a "a e;(u#erancia de "a natura"e2a %ue &ostra#a no s "o su #e""e2a 5"ora"! si no ta&#i*n su #e""e2a ornito" gica con$irtiendo a este pa+s en e" pri&ero de" &undo en $ariedad de a$es por su $ariedad de c"i&as/ todo esto "o o#ser$a#a $lirio con ca"&a ' sus o)os sa"ta#an de" puente a" 5ir&a&ento! de" 5ir&a&ento a" puente! de" puente a "a copa de "os 6r#o"es %ue se encontra#an en "a 2ona de donde se (a#+a esta#"ecido. A ratos esta#"ec+a co&unicaci n con Eduardo ' con Domingo ' "es in5or&a#a %ue sus (o&#res esta#an atentos a "a ""egada de &rancisco Gallego a" puente para proceder a retener"o co&o #ot+n de guerra! para un posi#"e interca&#io con "os (o&#res %ue ten+a secuestrado 0vn el 1errible. Escuc( e" ruido de un a$i n %ue pasa#a por "a 2ona ' pens de#e ser e" a$i n %ue sie&pre pasa por estas tierras a "as N^ de "a &a.ana ' a" consu"tar su re"o) de pu"so! se dio cuenta %ue e5ecti$a&ente eran "as N^ ' "e di)o a sus (o&#resB G Este a$i n no 5a""a! sie&pre pasa a "a &is&a (ora/ por eso de#e&os estar atentos %ue en cua"%uier &o&ento ""ega &rancisco Gallego a" puente. Di$+danse/ cinco (o&#res se apostar6n detr6s de" puente ' "os otros cinco

3:8

de"ante de" &is&o! cuando ""egue a" puente in&ediata&ente sa"dr6n de su escondite ' "e tapa&os "a entrada ' "a sa"ida! para %ue no tenga escapatoria. G LJ si *" ' "os posi#"es aco&pa.antes $ienen ar&ados! %u* (ace&osP G pregunt uno de "os (o&#res de $lirio. G Mientras no opongan resistencia procedere&os a desar&ar"os! pero si desen5undan sus ar&as ' nos atacan! respondere&os a" 5uego con 5uego. G respondi $lirio. G pero "o &6s pro#a#"e es %ue &rancisco Gallego $enga so"o ' si $iene so"o se nos 5aci"itan &6s "as cosas. Mientras dec+an estas pa"a#ras $ieron $enir un ca&pero #"anco! %ue transita#a despacio por%ue se encontra#a &u' ""eno de $+$eres ' de otros e"e&entos para La *acienda la Escondida! $en+a so"o ' escuc(ando &7sica de >scar $gudelo! a %uien (a#+a conocido en una presentaci n en "a ciudad de Mede""+n. Se encontra#a tran%ui"o ' con 6ni&o despre$enido/ 'a %ue nunca (a#+a encontrado o#st6cu"os en "as $isitas %ue rea"i2a#a a su (acienda. $lirio ' sus (o&#res o#ser$a#an! en si"encio "a &arc(a de" $e(+cu"o/ "o $e+an transitar con #astante "entitud ' de repente e" ca&pero se detu$o/ pero su &otor sigui rugiendo/ "os (o&#res %ue "o espera#an en si"encio se &iraron unos a otros con cierta in%uietud! Lc &o pregunt6ndose ser6 %u* nos $ioP Lser6 %u* $a a sacar un ar&a para atacarnosP LO %u* $a (acerP Siguieron o#ser$ando con deteni&iento ' $ieron %ue esta#a ""enando su pipa con picadura! "enta&ente "a encendi ' e&pe2 e;(a"ar por "a #oca ' nari2 e" (u&o de" ta#aco %ue per5u& e" a&#iente ' nue$a&ente reanud "a &arc(a con #astante "entitud por%ue i#a a entrar a" puente de "a %ue#rada La Danta/ puente #astante estrec(o! de &adera! e" cua" de#+a pasar con precauci n ' (o' con &a'or ra2 n por%ue su $e(+cu"o $en+a &u' cargado ' ten+a $ar+as ca)as de cart n so#re su pe%ue.a parri""a de" ca&pero %ue pod+an o#stacu"i2ar e" paso por e" tec(o de" pont n/ e" cua" esta#a tec(ado con "6&inas de 2inc/ para %ue e" so" ' "a ""u$ia no "o destru'era "a &adera ' tu$iera &a'or dura#i"idad. L"eg e" $e(+cu"o a" $iaducto a" cua" entr con &uc(a precauci n/ cuando i#a en "a &itad de *" sa"ieron "os (o&#res %ue "o esta#an esperando/ cinco de e""os se co"ocaron en "a parte posterior de" $e(+cu"o ' "os restantes en "a parte de"antera/ A"irio dio "a orden de a"to ' &rancisco Gallego se detu$o ' sac "a ca#e2a por "a $entani""a preguntando LOu* sucedeP G QB6)ese! por 5a$or ' ponga "as &anos en a"toR G orden $lirio. G QNo &e $a'an a &atar! "es pido por 5a$orR G Tran%ui"o don &rancisco %ue no "o $a&os a &atar! pero por 5a$or Q#6)ese o "o #a)a&os a "a 5uer2aR

3:M

G No &e apunten con sus ar&as! %ue 'o &e $o' a #a)ar $o"untaria&ente! "o %ue pasa es %ue toda$+a no &e (e repuesto de" susto G respondi &rancisco Gallego/ &ientras a#r+a "a porte2ue"a ' e&pe2a#a a #a)arse con un "entitud %ue denota#a &iedo en su rostro. Los (o&#res de $lirio &ira#an con deteni&iento a &rancisco Gallego ' especia"&ente &ira#an sus &anos si por cua"%uier casua"idad i#a ar&ado ' se atre$+a a disparar"es! &ientras se #a)a#a $o"a#an por e" "ugar unos p6)aros ""a&ados ti)eretas por sus "argas co"as en @/ i#an ' $en+an co&o sir$iendo de testigos de "o %ue suced+a en "ugar/ pero en rea"idad parec+a %ue esta#an en un $ue"o nupcia"! donde "as (e&#ras a" sentirse perseguidas por e" &ac(o no acepta#an de entrada e" corte)o! si no %ue trata#a de ignorar"o para %ue este insistiera para ganarse su a&or ornito" gico! despu*s de tantos ires ' $enires o de tantos $ue"os in7ti"es a" 5in e" &ac(o "ogra#a su co&etido/ para dar origen a una nue$a generaci n de po""ue"os! &rancisco Gallego ter&in de #a)arse con "as &anos en a"to ' "es di)oB G No &e $a'an a &atar! ""*$ense e" $e(icu"o con todas "as cosas/ pero d*)en&e "i#re. G C6"&ese! %ue s "o nos interesa dia"ogar con usted &u' seria&ente! de $arios t picos %ue nos tiene &u' preocupados. G "e &ani5est $lirio. G No s* de %ue t picos &e (a#"a. $lirio "e di)o G No se (aga e" tonto! usted conoce de %ue "e esto' (a#"ando/ pero no perda&os tie&po con una discusi n in7ti"! eso "o (a#"are&os con &6s ca"&a en e" sitio donde "o $a&os a ""e$ar/ creo %ue ese sitio "e re5rescar6 "a &e&oria/ por%ue usted toda$+a no su5re e" &a" de A"2ei&er. G Por 5a$or d*)en&e "i#re! %ue 'o so' una persona %ue no "e (ago &a" a nadie. G Eso est6 por $er! =por%ue de" dic(o a" (ec(o (a' &uc(o trec(o! caras se $en pero cora2ones no! ' donde uno &enos espera encuentra sepu"cros #"an%ueados! de "os cua"es s "o se espera "a tragedia de esas aguas &ansas %ue guardan en su seno e" tor#e""ino de una &a"dad in5inita %ue todo "o destru'e.> G argu&ento $lirio. G No entiendo sus argu&entaciones G &ani5est &rancisco Gallego. G Mu' pronto te "as $a&os (acer entender G "e di)o $lirio. G ' no perda&os tie&po en con$ersaciones %ue a nada conducen.

3:1

Dio "a orden a sus (o&#res %ue "o a&arraran por detr6s de "as &anos ' dos de e""os acudieron prestos a cu&p"ir "a orden. Despu*s de su)etar"es "as &anos! "o su#ieron a" Mitsu#is(i ' partieron raudos con *" para La Cueva del $rmadillo;

APODERAMIENTO DEL @E?ICULO DE 9RANCISCO HALLEHO Eduardo! escuc( de $lirio "os por&enores de" secuestro de &rancisco Gallego ' de c &o "o (a#+an ""e$ado a La Cueva del $rmadillo ' %ue cuatro de sus (o&#res se (a#+an %uedado cuid6ndo"o ' %ue todas "as $itua""as %ue ""e$a#a este se.or! para su *acienda La Escondida "as (a#+a tra+do en e" ca&pero. G LOue (ace&os con e" $e(+cu"oP LLo destrui&os o "o de)a&os tirado en e" "a carreteraP G pregunt $lirio. G Creo! es &e)or %ue "o uti"ice&os para nuestro ser$icio. G respondi Eduardo. G Pero de#e&os repintar"o para %ue sea $ea tota"&ente distinto ' ade&6s de#e&os ca&#iar"e "as p"acas. G co&ent Domingo. G No s "o "as p"acas ' "a pintura! si no ta&#i*n "os 5orros de "a co)iner+a ' "o &6s i&portante es (acer re&arcar e" &otor ' sacar"e pape"es nue$os. G LD nde se (ar6n esos ca&#iosP G pregunt $lirio. En "a ciudad de Mede""+n! donde (a' gente especia"i2ada en (acer estas cosas G respondi Eduardo. G LJ Oui*n ""e$ar6 e" $e(+cu"o a "a capita" de "a &onta.aP G Respondi Domingo G Jo creo %ue $lirio es e" &6s indicado 'a %ue sa#e conducir. G Jo aco&pa.ar* a $lirio G &ani5est Eduardo. G Pero de#en irse por "a carretera $ie)a de Lum"ereza8 por%ue en Murmulencio este carro es &u' conocido G co&ent Domingo.

3:N

G En eso (a#+a pensado G &ani5est &a.ana en "a &adrugada.

Eduardo. G ' para e""o partire&os

PREOCUPACI`N POR SECUESTRO DE LOS AMIHOS DE EDUARDO G Me encuentro &u' preocupado! por "as personas %ue tiene secuestradas/ 0vn el 1errible! por%ue (asta a(ora no (a' noticias de e""as G Mani5est Domingo. G Con e" secuestro de &rancisco Gallego! segura&ente 0vn se &ani5estar6 G Contest Eduardo. G Ese se.or es i&predeci#"e ' reacciona de &anera inesperada ' no sa#e&os %ue actitud to&ar6 a" conocer e" secuestro de su a&igo de" a"&a! no creo %ue #us%ue contacto con nosotros para un posi#"e interca&#io de prisioneros! segura&ente to&ar6 decisiones desesperadas a" conocer e" secuestro de &rancisco Gallego G &ani5est Milton %ue (a#+a estado escuc(ando en si"encio e" dia"ogo %ue se esta#a e5ectuando en ese &o&ento. G @erdadera&ente! sa#e&os %ue de 0vn se puede esperar cua"%uier cosa/ pero espere&os por a(ora ' no (aga&os con)eturas/ para $er co&o reacciona 0vn G co&ent Eduardo.

0vn el terrible' se reuni con sus (o&#res ' "es &ani5est B G Luis 5ue a &ercar a" pue#"o ' se encontr con "a noticia %ue desde (ace 3M d+as no se tiene noticia de &rancisco Gallego ' de su carro! parece %ue se "o trag "a tierra. G No es %ue se "os (u#iera tragado "a tierra! si no %ue a"guien "o secuestr G &ani5est Luis. G Eso 5ue "o %ue %uise decir con &i "engua)e 5igurado! %ue a"guien "o secuestr / pero para &+ ese a"guien de#e ser Eduardo en co&pa.+a de su &a'ordo&o. G LPero con %u* 5in! "o secuestraronP G pregunt uno de "os (o&#res de 0vn. G Esa pregunta &e "a esto' (aciendo constante&ente ' (asta a(ora no (e encontrado "a respuesta! con %ue 5in secuestraron a &rancisco Gallego/ por%ue para &+! este se.or es una persona (onora#"e a carta ca#a" ' no

3:4

&erece esa suerte/ por%ue durante a.os "e (a prestado a Murmulencio su ser$icio co&o co&erciante ' e" dinero %ue (a conseguido (a sido a #ase de tra#a)o ' de a(orro durante "argos a.os de su $ida/ por eso! reitero! no se &erec+a esta suerte. G LPero si ser6 %ue este se.or 5ue secuestrado por EduardoP! #ien pudo ser secuestrado por "a de"incuencia co&7n o por a"g7n ene&igo ocu"to/ 'a %ue en su pro5esi n de co&erciante se ad%uieren a&igos gratuitos/ por%ue a"gunos no est6n de acuerdo con "os precios %ue co#ra por "os art+cu"os %ue $ende o por%ue no "es 5+a o por%ue es &u' e)ecuti$o para co#rar "o %ue "e de#en. G co&ent Luis. G No creo %ue sea "a de"incuencia co&7n! ni %ue tenga ene&igos gratuitos! a pesar de %ue no "e da un peso a nadie/ pero ta&poco se "o %uita/ por%ue e" predica constante&ente e" adagio c(ino. =No des un pescado a nadie! ens*.a"e a pescar>. Por%ue e" &ani5iesta! todo "o %ue (e conseguido (a sido a #ase de" tra#a)o diario ' de &uc(as pri$aciones ' de ir in$irtiendo cada peso de ganancia para o#tener nue$as ganancias/ por%ue de pe%ue.os a(orros se $an 5or&ando "os grandes capita"es. Jo considero %ue Eduardo "o secuestr por &oti$os econ &icos/ por%ue apenas esta 5or&ando su grupo ' para e""o necesita &uc(o dinero para co&prar ar&as! uni5or&es! a"i&entos ' para "a construcci n de sus ca&pa&entos ' "a )o'a de "a corona para conseguir dinero! en este &o&ento! es e" secuestro de &rancisco Gallego/ %ue es "a persona %ue &6s dinero tiene en "a regi n/ no s "o dinero propio! si no dinero %ue nosotros "e (e&os entregado para %ue "o ad&inistre. G co&ent 0vn Mientras se to&a#a una gaseosa en"atada. G O Ser6 %ue Eduardo "o secuestr para interca&#iar"o por "as personas %ue nosotros tene&os retenidas G e;pres Luis. G No creo %ue ese sea e" &oti$o/ para e" secuestr ! e" &oti$o para &+! co&o "o di)e antes es econ &ico. G co&ent 0vn. G Ser6 %ue Eduardo se dio cuenta de su a&istad con 0vn G &ani5est Luis &ientras prend+a un cigarri""o. Inter$ino uno de "os (o&#res de 0vn %ue (a#+a per&anecido en si"encio! durante e" di6"ogo %ue se esta#a ""e$ando en ese &o&ento. G No creo %ue se (a'a dado cuenta de "a a&istad %ue (a' entre &rancisco Gallego ' nuestro co&andante/ por%ue a" super&ercado puede ""egar cua"%uiera a co&prar ' sie&pre %ue $a&os a" super&ercado nos encontra&os con personas di5erentes ' &u' pocas $eces coincidi&os con "os &is&os

3:-

co&pradores ' ade&6s *" sie&pre est6 en e" super&ercado atendiendo a "os co&pradores o posi#"es co&pradores/ por esta ra2 n no creo %ue se (a'a dado cuenta de "a a&istad entre e""os dos. J sie&pre %ue 0vn (a dia"ogado con &rancisco Gallego! "o (a (ec(o en a"g7n potrero de "a 5inca La Escondida/ donde se encuentran a so"as ' dia"ogan so#re &uc(os t picos. G Creo! %ue con Eduardo (a' %ue estar a"erta/ por%ue &e parece &u' astuto G co&ent Luis.

ATAOUE A SIETE CUEROS POR LOS SACRI9ICADOS. Eduardo se "e$ant a "as M A& ' o#ser$ %ue "a "una ""ena en ese &o&ento "a esta#a de$orando e" (ori2onte/ "a &ira#a con deteni&iento ' "e ""a& "a atenci n %ue e" resp"andor "unar antes de perderse en "a "e)an+a e;ped+a un #ri""o dia&antino %ue poco a poco e" cos&os "a i#a engu""endo para dar co&ien2o a "a "u2 &atutina %ue e&pe2 aso&arse t+&ida&ente por e" oriente/ en ese &o&ento "o ""a& El Cone-o. G Eduardo' 'a con5ir&e con "os dos (o&#res ' "os dos ni.os %ue esta#an espiando e" ca&pa&ento de La &iera ' con "os (o&#res %ue estu$ieron en par%ue de" pue#"o! %ue e" Prroco de Siete Cueros! "o &is&o %ue e" sacrist6n! "os co&erciantes de" pue#"o! (acendados ' &uc(os de sus (a#itantes son co"a#oradores de La &iera ' ade&6s &uc(os de e""os "o $isitan ' "e ""e$an no so"o recados si no &uc(os encargos. G Tiene "a "ista de "os co"a#oradores G "e pregunt Eduardo; G No so"o tengo "a "ista de e""os! si no ta&#i*n de "os d+as de $isita/ de "os art+cu"os %ue "e (an ""e$ado. ?a sido un segui&iento &u' cuidadoso! donde no se (a de)ado nada a" a2ar/ para no co&pro&eter personas %ue nada tengan %ue $er con este tru(6n. G Para Poner en su sitio a todos esos traicioneros de "a patria! %ue tanto da.o (acen con su apo'o a unos terroristas %ue s "o #uscan per)udicar a "as gentes de #ien ' "a gente %ue da e&p"eo ' trae e" progreso a" pa+s. G Los &6s acti$os co"a#oradores son unos ,4. LOu* (ago con e""osP Los retengo! o "os e;pu"so de "a po#"aci n! o "os torturo para sacar"e in5or&aci n. G Lo i&portante es sacar"e in5or&aci n! aun%ue tenga %ue recurrir a &*todos no santos/ por%ue con e""os (a' %ue ser duros ' si para sacar"es in5or&aci n

33:

tiene %ue recurrir a e;tre&os! (6ga"o! por%ue con guantes de seda no se consigue ning7n resu"tado ' "o %ue i&porta son "os resu"tados! aun%ue ""egue&os a" e&p"eo de &*todos $io"entos. G "e respondi Eduardo. G No ser+a &e)or secuestrar"os! para sacar"es "a in5or&aci n con &a'or seguridad. G pregunt e" Cone-o. G Por a(ora no tene&os donde tener"os ' con estos traidores de#e&os e&p"ear e" t*r&ino %ue "an2 $le-andro Magno so#re e" Nudo HordianoB =Lo %ue no se puede desatar! se corta>! o e&p"eando nuestro "engua)eB =Lo %ue no sir$e estor#a> ' si estor#an! (a' %ue desec(ar"os ' %ue paguen con sus propiedades ' ri%ue2as "os per)uicios %ue "e (an causado a" pa+s ' a "os (a#itantes de "a regi n G Respondi Eduardo. G Entendido G contest e" Cone-o. E" Cone)o sa"i con sus M: (o&#res para atacar e" pue#"o de Siete Cueros ' poner en su sitio a &uc(os de sus (a#itantes. En "as a5ueras de" pue#"o reuni a sus (o&#res ' "os di$idi en cuatro co"u&nasB dos de e""as de trece ' "as otras dos de doce (o&#res ' dio "a orden %ue entrara cada co"u&na por "as cuatro ca""es %ue 5or&an e" pue#"o! pero en e" ca&ino! con "ista en &ano! $isitar+an "as casas de %uienes i#an a ser )u2gados en e" par%ue principa" ' e" %ue no sa"iera $o"untaria&ente! ser+a sacado a "a 5uer2a. Las rdenes de" Cone-o! 5ueron cu&p"idas a" pie de "a "etra ' 5ueron ""e$ados a" par%ue principa" ,4 (o&#res %ue (a#+an sacado de "as casas/ ,: de e""os sa"ieron $o"untaria&ente ' 4 de e""os 5ueron sacados a "a 5uer2a! a #ase de cu"eta2os ' de 2urriaga2os. Estos 4 (o&#res ""egaron a&arrados ' 5ueron atados a 8 6r#o"es de &ango %ue se encontra#an en "a p"a2a centra"/ e" p6rroco Medardo Ruiz ' e" sacristn se aso&aron a" $er tanto &o$i&iento en e" centro de" pue#"o in&ediata&ente se dirigieron para preguntar"e a" Cone-oB G LOu* es "o %ue est6 pasando a%u+P G Lo %ue pasa a%u+ es a"go &u' gra$e ' 'o (e $enido con &is (o&#res a poner"e coto a esta situaci n ' a cortar de ra+2 e" &a" %ue a%ue)a a esta po#"aci n G respondi El Cone-o. G No cono2co ning7n &a" %ue a%ue)e "a po#"aci n! sa"$o "a po#re2a ' e" dese&p"eo de &uc(os de sus (a#itantes/ ta" $e2 7nico &a" es "a resignaci n de sus (a#itantes G respondi e" "adre Medardo.

333

G Padre usted conoce &u' #ien e" &a" %ue a%ue)a a Siete Cueros ' si se "e o"$id se "o $o' a recordar en este &o&ento/ e" &a" es "a traici n ' e" apo'o irrestricto a" grupo de Los Brbaros %ue tanto &a" "e (a (ec(o a" pa+s. G co&ent e" Cone-o. G QNo entiendo su co&entario! e;p"+%uese &e)orR G Co&ento seca&ente e" p6rroco de Siete Cueros. G Mi e;p"icaci n es &u' co&pro&etedora para &uc(os de "os (a#itantes de este pue#"o ' "os &6s co&pro&etidos son usted ' su sacrist6n! %ue son grandes a&igos de La &iera' a %uien (a $isitado en $arias ocasiones en co&pa.+a de su sacrist6n ' &uc(os de sus (o&#res "o $isitan en "a casa cura" ' (ace poco! uno de e""os pas su con$a"ecencia de pa"udis&o en "a casa parro%uia". G QNo "e tengo %ue dar e;p"icaciones de &is actosQ pero co&o pastor de a"&as tengo %ue #uscar "as a"&as descarriadas ' para arre#at6rse"as a" de&onio &i o#"igaci n es reunir&e con e""as! para enrutar"as por e" ca&ino de" #ien! si &i reun+ con e""os 5ue #uscando %ue corrigieran su direcci n ' %ue a#andonaran sus principios %ue "os est6n ""e$ando a" a#is&o. G No creo en sus #uenas intenciones padre/ usted se re7ne con e""os no para cristiani2ar"os si no para adoctrinar"os. G No $eo cua" es "a di5erencia de cristiani2ar"os ' adoctrinar"os para &+ son dos pa"a#ras sin ni&as ' co&o sin ni&as signi5ican "o &is&o. G Jo $eo &uc(a di5erencia entre "as dos pa"a#rasB Cristiani2ar"os signi5ica para &+ dar"es a conocer "a doctrina de Cristo ' adoctrinar"os es dar"es a conocer sus intereses persona"es con e" 6ni&o de %ue "os de&6s "o to&en co&o principios a seguir co&o una $erdadera doctrina. G Esa es su apreciaci n! pero no "a co&parto ' &enos co&parto %ue tenga a&arrados estos 4 (o&#res %ue ning7n &a" "e (an (ec(o a nadie ' (a'a tra+do o#"igados a ,: de e""os con "a a&ena2a de sus 5usi"es. QPor 5a$or su*"te"os in&ediata&enteR G E;pres e" p6rroco Medardo Ruiz. G Padre! no se "e o"$ide %ue "as rdenes "as do' 'o ' ade&6s tengo "a sart*n por e" &ango. G Jo s "o cu&p"o rdenes de &is superiores! sie&pre ' cuando no $a'an contra &is principios ' "os principios de &is parro%uianos/ por%ue si no esto' de acuerdo con e""as no "as acato o "as ignoro/ para $enir a(ora aceptar rdenes de un ad$enedi2o. QPor eso "e do' "a orden %ue sue"te a estos (o&#res

330

'aR QMuc(ac(os ro&pan 5i"as ' ret+rense 'aR G se e;pres con ra#ia e" padre Medardo. G E" %ue intente &arc(arse ser6 (o&#re &uerto G &ani5est El Cone-o. G No "e (agan caso! %ue =perro %ue "adra no &uerde> ' e" %ue a&ena2a tanto es por%ue no es capa2 de disparar. G De seguir con su perorata! e" pri&er &uerto ser6 usted por traidor ' por adoctrinar e" pue#"o ' a "os Brbaros con sus ser&ones socia"istas. G No i&porta ser un &6rtir &6s de "a ig"esia. G No $a a ser &6rtir &6s de "a ig"esia! si no un re$o"toso &enos de" pa+s G &ientras dec+a estas pa"a#ras e" Cone)o "e descarg "os seis tiros de su re$ "$er en e" pec(o de" sacerdote! %uien a" reci#ir "os i&pactos ca' de #ruces cuan "argo era. In&ediata&ente dio "a ordenB G QNo de)en a nadie $i$o! &6ten"os por traidores 'aR In&ediata&ente e&pe2 e" tronar de "os 5usi"es! cu'os disparos (ac+an i&pacto no s "o en "a ca#e2a/ sino en di5erentes partes de" cuerpo/ "os %ue i&pacta#an "os &ie&#ros superiores o in5eriores en $arias ocasiones "os destru+an de)ando (eridas a#iertas o des&e&#ra&iento de estos ap*ndices/ "os %ue se encontra#an &ori#undos! 5ueron reci#iendo cada uno tiro de gracia! no para aca#ar con sus su5ri&ientos si no para asegurarse "a &uerte de e""os. El Cone-o' inspeccion uno a uno de "os cad6$eres! para darse cuenta si a"gunos de "os (o&#res ca+dos por "os disparos de sus so"dados presenta#an se.a"es de $ida/ "os %ue %uedaron #oca a#a)o 5ueron $o"teados para $er si toda$+a respira#an aun%ue 5uera "enta&ente/ pero despu*s de o#ser$ar"os atenta&ente! se dio cuenta %ue todos e""os (a#+an 5a""ecido ' %ue e" sacristn (a#+a ca+do a" "ado de" "rroco. El cone-o pensa#a! o)a"6 no ""ue$a/ por%ue si ""ue$e #orra toda (ue""a de sangre ' deseo %ue ade&6s de "os cad6$eres! %uede "a sangre/ por%ue su co"or ' o"or es "o %ue &6s i&pacta a "a pupi"a de "os o)os ' estre&ece &6s "a sensi#i"idad %ue "a &uerte &is&a. Creo %ue "os (a#itantes de esta po#"aci n! a" $er este castigo de sus cong*neres! piensen &6s de una $e2! antes enta#"ar a&istad con "os Brbaros/ por%ue pri&ero est6 "a $ida %ue esta#"ecer una ca&ader+a des"ea" %ue per)udi%ue a" pue#"o.

33,

El Cone-o orden a sus (o&#res %ue co"garan a" sacerdote ' a" sacrist6n de sendo pa"os de &angos para %ue e" pue#"o "os $iera. Despu*s de i2ar"os por a&#os #ra2os en sendos 6r#o"es de &ango! orden a sus (o&#res %ue escri#ieran gra5itis anunciando %ue todos "os 5a&i"iares de estos traidores! de#+an a#andonar e" pue#"o a &6s tardar en 08 (oras ' %ue todos sus #ienes pasar+an a ser ad&inistrados por "os Sacri3icados e&pe2ando por "as tiendas de a#arrotes! carnicer+as ' "as 5incas ganaderas. Antes de partir! El Cone-o "es di)o a $arios de sus (o&#res %ue to&aran a partir de ese &o&ento posesi n de "as 5incas ganaderas ' de "os #ienes %ue ten+an en pue#"o. @arios de "os (a#itantes de" pue#"o! o#ser$aron esta &ata2 n desde sus casas por "os postigos de "as $entanas! "os cua"es desea#an a#rir ' no a#rir por un te&or sico" gico ' &6s por e" te&or 5+sico de su5rir un da.o corpora"/ pero para e""os era &a'or "a tentaci n de $er "o %ue ocurr+a 5rente a sus o)os/ 'a 5uera por una a#ertura &+ni&a. Conte&p"aron "a &asacre en si"encio ' con una ra#ia contenida %ue s "o "es per&it+a "a e;presi n de estupe5acci n a" $er caer uno tras otro sus paisanos ' 5a&i"iares. Cuando se &arc( El Cone-o con "a &a'or+a de sus (o&#res! e" pue#"o %ued en un si"encio sepu"cra" ' nadie se atre$+a a sa"ir por e" te&or de engrosar "a 5i"a de cad6$eres %ue se encontra#an en e" par%ue principa". Los 7nicos %ue sa"ieron 5ueron $arios perros %ue se ec(a#an a" costado de sus a&os con su "a&ento c6nido ' as+ 5ueron pasando "as (oras (asta %ue ""eg un nue$o a&anecer/ aun%ue para "os (a#itantes de Siete Cueros no eran #uenos d+as/ pero todas &aneras era un nue$o d+a.

PREOCUPACI`N DE I@AN POR EL SECUESTRO DE SU AMIHO I$6n e" Terri#"e Se encontra#a reunido con sus (o&#res en e" ca&pa&ento! esperando noticias de su a&igo/ por%ue a pesar de %ue ""e$a#a $arios d+as secuestrado no ten+a noticias de *"! parece %ue se "o (u#iera tragado "a tierra. ?a#+a en$iado a &ercar a Murmulencio a"gunos de sus (o&#res %ue no eran conocidos en "a regi n para no despertar sospec(as.

338

E" super&ercado sigui 5uncionando con "a asesor+a de su esposa ' de sus 8 (i)os! dos (o&#res ' dos &u)eres co&o si nada (u#iera ocurrido. Sus (o&#res "e co&entaron %ue "os c"ientes con "a curiosidad %ue da "a desgracia! pregunta#an %ue sa#+an de su esposo o de su padre/ pero sie&pre reci#+an "a &is&a respuestaB G No sa#e&os nada de *". G LSer6 %ue "o &ataronP G No tene&os ni idea. G LSer6 %ue "o secuestraron por $engan2aP G No cree&os %ue ese sea e" &oti$o/ 'a %ue e" no "e (a (ec(o da.o a nadie/ su pasatie&po 5a$orito es! (a sido ' ser6 su a&or a" tra#a)o. G LO "o secuestrar+an por cuestiones econ &icasP G Puede ser posi#"e! pero (asta e" presente no nos (an (ec(o ninguna e;igencia/ si es por esta ra2 n! segura&ente en e" 5uturo reci#ire&os una o $arias so"icitudes a" respecto. G LSe i&aginan! %ui*n o %ui*nes "o tienen retenidoP G No sa#e&os! aun%ue nos pasan &uc(as ideas por "a ca#e2a ' &ientras no tenga&os certe2a! no pode&os decir %ue 5ue *ste! a%ue"/ por%ue podr+a&os co&eter una torpe2a a" endi"gar"e su secuestro a a"guien/ "o %ue si sa#e&os es %ue "a 5a&i"ia %ueda secuestrada por "a incertidu&#re de no sa#er nada de a"guien %ue sie&pre (a estado a nuestro "ado ' %ue en este &o&ento no est6! no por o#ra ' gracia de Dios si no por o#ra ' gracia de unos cri&ina"es %ue est6n asesinando nuestro cora2 n ' nuestra tran%ui"idad cotidiana ""en6ndonos de incertidu&#re por do%uier! inund6ndonos de "6gri&as interior&ente! (aci*ndonos do"er e" a"&a (asta "o &6s pro5undo de nuestro cora2 n. Por%ue e" secuestro es &u' duro para %uien "o su5re ' para sus 5a&i"ias. Otros pregunta#an G si 'a (an (ec(o conocer e" secuestro de su padre de "as autoridades "oca"es! regiona"es ' naciona"es. E""os respond+an G Todo e" &undo en este pa+s conoce e" secuestro de &i padre ' "as autoridades "oca"es! regiona"es ' naciona"es "o #uscan/ pero (asta a(ora (a sido in5ructuosa su #7s%ueda/ pero de#e&os ar&arnos de $a"or ' esperar. G LOu* &6s escuc(aron en e" super&ercado de pregunt 0vn el 1errible. &rancisco Gallego/ G

G Lo %ue aca#a&os de co&entar"e 5ue "o 7nico %ue escuc(a&os.

33M

G LLu%s! Por d nde (an #uscado a &rancisco GallegoP G 0vn! "o (e&os #uscado por "as $eredas cercanas a su (acienda ' en otras $eredas de Murmulencio/ ade&6s! $arios (o&#res nuestros! %ue conocen a &rancisco Gallego! se unieron con (o&#res de" co&andante La &iera para #uscar"os en "as $eredas ' en e" pue#"o de Lum"ereza ' "a #7s%ueda (a sido en $ano! nada se sa#e de *".

LECTURA DE LOS CORREOS ELECTRONICOS Eduardo se reuni con Domingo ' $arios de sus (o&#res para (acer un an6"isis de "a a$an2ada de sus 5rentes. Co&entaron cua"es (a#+an sido "os ade"antos &6s positi$os de e""os. Ana"i2aron "os correos e"ectr nicos de todos sus co&andantes/ pero se detu$ieron para estudiar a conciencia e" correo e"ectr nico en$iado por e" Cone-o/ en *" deta""a#a todos "os aconteci&ientos de" tra#a)o %ue rea"i2 en Siete Cueros ' co&o a)ustici a "os a&igos de Los Brbaros de esta po#"aci n! %ue e" pri&ero %ue a)ustici 5ue a" cura de" "ueblo! por%ue con sus ser&ones esta#a tratando de i&pedir e" a)usticia&iento %ue se i#a a rea"i2ar ' "o %ue estor#a (a' %ue cortar"o de ra+2 ' a" destruir "a ca#e2a e" cuerpo %ueda#a si contro" ' as+ es &6s 56ci" de do&inar esa &asa ac*5a"a con e" apo'o "eta" de "os 5usi"es. Eduardo &ani5est B G A(ora se nos $iene enci&a una andanada de e;co&uniones ' de ser&ones por "a &uerte de" sacerdote Medardo Ruiz ' su sacristn/ pero (o' nadie (ace caso a "as &a"diciones/ por%ue "a gente se $o"$i indi5erente a "os te&as re"igiosos/ aun%ue en "a (istoria encontra&os e)e&p"os co&o "a e;co&uni n a Enri2ue 06 de $lemania ' su posterior (u&i""aci n de Canosa en e" casti""o de" &is&o no&#re cerca de Parma en enero de 3:NNB pero este regreso a" seno de "a ig"esia dur &u' poco por%ue nue$a&ente se re#e" contra "a autoridad de" papa Gregorio 600 despose'*ndo"e de su dignidad ponti5icia por &edio de un conci"io de pre"ados a"e&anes rea"i2ado en Bri?en ' no&#r co&o papa a" ar2o#ispo de Rvena %uien to& e" no&#re de Clemente 000/ pero e" papa Gregorio S)"timo en e" a.o de 3:4: por &edio de un conci"io rea"i2ado en Roma! destitu' a Enri2ue 06 de su cargo i&peria" ' "o e;co&u"g nue$a&ente.

331

Otra e;co&uni n &u' 5a&osa es "a de Mart%n Lutero/ 'a %ue e" papa e" 3M de )unio de 3M0: por &edio de "a #u"a E;surge Do&ine "e ad$irti %ue se so&et+a a e;co&uni n a &enos %ue en un p"a2o de 83 d+as repudiara de "os 83 puntos de su doctrina/ pero co&o Lutero no se so&eti a "a autoridad papa" 5ue e;co&u"gado por e" papa Len I e" de enero de 3M03 En esta *poca de" sig"o YYI! nadie cree en e;co&uniones/ 'a %ue estas son to&adas por "as personas co&o un )uego de ni.os %ue s "o asusta a "os ingenuos ' a "as personas de&asiadas cre'entes/ pero e" e;co&u"gado 'a no es se.a"ado co&o se (ac+a con "os en5er&os de Lepra ' co&o se (ace en esta *poca con "os en5er&os de sida. G Esto' de acuerdo con tus apreciaciones! %ue se nos $iene un se.a"a&iento sacerdota" por (a#er to&ado esta decisi n contra una persona de "a Ig"esia/ pero son decisiones %ue se tienen %ue to&ar/ por%ue era *" o nosotros ' nosotros esta&os por enci&a de *"/ 'a %ue nos nosotros nos (e&os con5or&ado para destruir e" &a" ' e" &a" (a estado representado por &uc(os sacerdotes ' si e" &a" est6 representado por e""os (a' %ue destruir"os/ co&o rea"&ente se (i2o en Siete Cueros. G E;pres Domingo. G Era necesario destruir a estas personas co&o se (i2o en Siete Cueros! para %ue "os de&6s! "o piense &6s de una $e2! antes de a"iarse con "os Brbaros/ por%ue si se a"+an con e""os! consciente o inconsciente&ente se est6n so&etiendo a su propia destrucci n. CONDENA A LOS SACRI9ICADOS Los diarios ' "os noticieros de" pa+s pusieron e" grito en cie"o por "a &asacre de ,4 personas en Siete Cueros' por "os Sacri3icados. En &uc(os diarios de" pa+s esta &asacre tu$o un desp"iegue de 4 co"u&nas! especia"&ente "os diarios i2%uierdistas/ e" diario El Pregn titu" B 9Sacri3icadas JK "ersonas: WJ co&o su#t+tu"oX Por "os sacri5icados en Siete Cueros. En un aparte de su art+cu"o se pregunta#aB LSi estar6 (aciendo (onor a su no&#re este e)*rcito particu"ar de sacri5icarse por e" pue#"o o se de#e entender %ue es para sacri5icar a" pue#"oP

33N

Oueda en e" aire "a respuesta a este interrogante/ pero en 5ondo &e inc"ino %ue $erdadera&ente no es para sacri5icarse por "os de&6s si no para sacri5icar a "os de&6s. El Susurro titu" B Atro2 derra&a&iento de Sangre! WJ co&o su#t+tu"oX ,4 $+cti&as! entre e""os e" cura p6rroco de Siete Cueros. El tem"lete! diario ec"esi6stico! titu" a 4 co"u&nasB SACRILEHIO WJ co&o su#t+tu"oX Asesinado e" cura p6rroco de Siete Cueros ' ,N 5e"igreses. Muc(os diarios de" pa+s produ)eron titu"ares si&i"ares/ todos critica#an a" e)*rcito de "os sacri5icados ' so"icita#an en sus art+cu"os %ue se de#+a des&ante"ar este grupo ar&ado/ por%ue con su accionar no i#an a contri#uir a "a pa2 de" pa+s! si %ue "e i#an a arro)ar &uc(a gaso"ina a" 5uego ' cu'a ""a&arada ser+a i&posi#"e de apagar por%ue cu#rir+a "os cuatro puntos cardina"es de" territorio. Los noticieros te"e$isi$os presenta#an i&6genes dantescas de "a &asacre de Siete Cueros ' uno de e""osB 1eleaire! noticiero de "a capita" de" pa+s/ se atre$i a opinarB La i&aginaci n de Dante a" descri#ir e" in5ierno en "a Di$ina Co&edia! se %ued corta co&parada con "o %ue sucedi en Siete Cueros ' ade&6s "an2 toda c"ase de $e)6&enes contra este grupo $io"ento. Pero e" %ue &6s pa"o "e dio a "os Sacri3icados 5ue radio $nsar con su noticieroB 1odas Las 6oces! este noticiero &ani5esta#a en sus tres sa"idas a" aireB LCu6ndo "e $an a poner coto "as autoridades a "os sacri5icadosP LPor %u* se est6n de&orando tanto para ""a&ar"os a" ordenP QO)o! con este grupoR Oue es tan cri&ina" co&o "os Brbaros. Conoce&os %ue &uc(as autoridades ci$i"es ' &i"itares apo'an a estos asesinos. QBasta 'a de esoR Este noticiero esta "isto para denunciar"os

APERTURA DE NUE@OS 9RENTES G De#e&os a#rir un 5rente en "a regi n Noroccidenta" de Co"o&#ia! por%ue "os Brbaros se est6n adue.ando de "a agroindustria ' &antiene a "os ganaderos de "a regi n a2otados ' a todos sus (a#itantes a&ena2ados. Los (acendados son $acunados con grandes su&as ' "os %ue no "as pagan $o"untaria&ente son a&ena2ados! ' si se resisten a pagar"as son (o&#res

334

&uertos! ' si se desp"a2an de "a regi n! sus (aciendas son %ue&adas ' sus reses ro#adas ' otras son &atadas! por esta ra2 n "os se.ores %ue tra#a)an en e" agro 7"ti&a&ente no se niegan a contri#uir con gran cantidad de dinero a "os Brbaros para e$itar &a"es &a'ores! aun%ue en e" 5ondo "o (acen de &a" gusto! e" cua" no es &ani5iesto/ pero cuando sa"en de "a 2ona co&entan con sus a&istades e" c(anta)e %ue "es est6n (aciendo! por%ue en "a 2ona no se atre$en (acer"o por te&or de %ue a"guien "os de"ate ' a" ser denunciados consciente o inconsciente&ente $en su $ida a&ena2ada. E" a#igeato en "a 2ona (a au&entado por parte de estos 5acinerosos. L"egan a "as (aciendas ganaderas de noc(e ' arrean "as reses (asta a"gunos e&#arcaderos i&pro$isados %ue esta#"ecen en "a 2ona para ""e$ar en ca&iones "as ca#e2as sustra+das de "as 5incas/ pero en otras ocasiones "os arrean por di$ersos potreros ' "os conducen por sendas estrec(as por &edio de "os &ontes %ue (a' en "a 2ona! (asta ""e$ar"os a sus 5incas &ientras "as $enden/ cuando "as (aciendas ganaderas %uedan cerca de" &ar! son ""e$adas a pe%ue.os e&#arcaderos &arinos i&pro$isados donde son transportadas por pe%ue.os #arcos a distintas po#"aciones de "a 2ona o de a"g7n pa+s centroa&ericano donde estos se.ores tienen contacto con a"gunas personas de esos "ugares G &ani5est Eduardo. G LJ a %ui*n en$iar+a co&o co&andante de esa 2onaP G pregunt Domingo. G El #orro es e" (o&#re indicado para co&#atir a esos #andidos. G Pero tene&os pocos (o&#res para en$iar a esa regi n ' ade&6s nuestras 5inan2as est6n %ue tocan 5ondo G co&ent Domingo. G No te preocupes por esa situaci n! %ue todo eso esta resue"to/ por%ue entre "a industria agropecuaria! "os ganaderos ' a"gunos co&erciantes de "a regi n nos (an aportado e" e%ui$a"ente a cuatro &i""ones de do""ares ' 'a en$i* a" Cone-o ' a" (er&ano de =olima para "a co&pra de ar&as en e" &ercado negro de a"gunos pa+ses centroa&ericanos/ co&o El Salvador' Guatemala , 5icaragua; La guerra en estos pa+ses 5ue &u' cruenta. Pero donde estu$o en todo su 5uror "a guerra 5ue en El Salvador con e" &rente &arabundo Mart% de Liberacin 5acional! &o$i&iento re$o"ucionario %ue se 5und en ese pa+s en &e&oria de "os ,:.::: ca&pesinos %ue "iderados por e" dirigente co&unista &arabundo Mart%' 5ueron &asacrados por e" e)*rcito! pero a 5ines de "a d*cada de" a.os de 3-N: "a guerri""a ' "os escuadrones de "a &uerte de e;tre&a derec(a! apo'ados por "os &i"itares su&en a" pa+s en un 5uerte en5renta&iento ' "a $io"encia se (ace tan 5uerte %ue degenera en una ' guerra ci$i" ' despu*s de" asesinato de Monse7or >scar $rnul3o Romero en LMKE / por denunciar "a $io"aci n de "os derec(os (u&anos en sus ser&ones! W Se

33-

cree %ue 5ue asesinado por "os escuadrones de "a &uerte! con e" apo'o de "os &i"itaresX Los grupos guerri""eros 9or&an e" &rente &arabundo Mart% de Liberacin 5acional %ue "uc( durante "argo tie&po contra "os &i"itares ' "os escuadrones de "a &uerte/ se piensa %ue estos escuadrones de "a &uerte! 5ueron apo'ados por "os &i"itares ' por &uc(os o"igarcas sa"$adore.os/ pero en e" a.o de 3--0 con e" apo'o de "a ONU este grupo ' e" go#ierno acuerdan un cese a" 5uego. Son ar&as %ue so#raron de" "argo "itigio %ue tu$ieron estas naciones. Lo &6s di5+ci" en estas rep7#"icas no es co&prar"as si no transportar"as/ c"aro %ue no es 56ci" (acer contacto en e" &ercado negro con "as personas %ue co&ercian con estas ar&as en cada uno de estos pa+ses! tienen %ue (acer"o con &uc(a caute"a ' despu*s #uscar "os contactos por "o regu"ar en "a capita" de estos pa+ses ' "uego de co&prar "as ar&as (a' %ue transportar"as con &uc(a caute"a en ca&iones de carga! &i&eti2adas con otras &ercanc+as para no despertar sospec(as a un pe%ue.o puerto %ue no sea &u' concurrido ' %ue por "o regu"ar care2ca de &ue""e para e$itar e" contro" de "as autoridades "oca"es! c"aro %ue se de#en e&p"ear a "os "ugare.os en e" transporte de "as ca)as en $arias canoas/ pero es &e)or esto %ue "as aduanas de "os puertos &6s grandes/ por%ue $ienen "as preguntas! respuestas ' &uc(as e;p"icaciones/ donde se puede entrar en contradicciones ' a" entrar en contradicciones $ienen "as sospec(as ' por ende "as in$estigaciones e;(austi$as %ue pueden dar a" traste con "a operaci n %ue se est6 rea"i2ando. G co&ent Eduardo. G LCu6ndo ""egan esas ar&asP G pregunt Domingo. G M6s o &enos en un &es. G LPero no es &uc(o tie&po para %ue ingresen ese ar&a&ento a" pa+s/ 'a %ue esta regi n co"o&#iana esta cerca de Centroam)rica. G Todo "o contrario! es un tie&po corto por%ue para %ue esta operaci n sa"ga #o'ante! se de#e ir despacio/ se de#e ir paso a paso/ por%ue co&o dice e" dic(o popu"ar de "as =carreras no %uedan si no e" cansancio> G Tienes ra2 n G respondi Domingo! &ientras se senta#a en un ta#urete. G Despu*s de sa"ir de un puerto centroa&ericano "o &6s di5+ci" es descargar"o en "as costas co"o&#ianas! se de#en #uscar una 2ona costera deso"ada para proceder a descargar "as ar&as/ pero antes de descargar"as (a' %ue sortear "os guardas costas co"o&#ianos para %ue no $a'an a interceptar "a na$e %ue "as trae. G Cu6" de "os oc*anos $an e&p"ear para transportar "as ar&as G pregunt Domingo.

30:

G Considero ' as+ "o con$ine con "os (o&#res %ue en$i*! %ue de#e ser "a costa at"6ntica/ por%ue por e" Pac%3ico esta operaci n se di5icu"ta! 'a %ue es una 2ona de&asiado se"$6tica ' por su puerto principa" Buenaventura es di5+ci" descargar"as por "a $igi"ancia de este puerto ' por e" puerto de Tu&aco "a operaci n se di5icu"tar+a por%ue despu*s de descargar"as! (a#r+a %ue traer"as por una carretera estrec(a durante $arias (oras antes de ""egar a "a carretera pana&ericana ' para traer"as desde Nari.o (asta e" norte de" pa+s (a' %ue pasar &uc(os retenes ' "as re%uisas en *stos no se (acen esperar/ eso ser+a e;ponernos de&asiado ' tra#a)ar a" re$*s o #uscar a" a(ogado r+o arri#a G contest Eduardo! &ientras &ira#a e" (ori2onte. G Pero "a costa pac+5ica es &6s so"a ' ser+a &u' 56ci" descargar"as en esas p"a'as a"e)adas de "a &ano de Dios G sugiri Domingo. G En eso pens*! pero co&o carece de $+as de co&unicaci n! e" transporte de estas ar&as es &6s dispendioso/ en ca&#io en "a costa At"6ntica &uc(as de sus p"a'as co&unican con potreros ' se (ace &6s 56ci" e" transporte de e""as ' ade&6s conta&os con "a co"a#oraci n de &uc(os ganaderos de "a regi n. CREACI`N DE UN NUE@O CAMPAMENTO El #orro , Eduardo con e" apo'o de $arios (acendados ' co&erciantes de "a regi n u"ti&a#an deta""es en e" ca&pa&ento %ue (a#+an insta"ado adentro de "a Serran+a de A#i#e/ en "a parte se"$6tica/ escogieron un a"to2ano de" cua" tu$ieron %ue descua)ar de 6r#o"es de distinto grosor/ e&p"eando para e""o &otosierras! %ue diestra&ente &ane)a#an "os (o&#res %ue "ograron reunir. Este grupo esta#a con5or&ado por (o&#res %ue rec"utaron en Murmulencio' Lum"ereza' Los Gansos' El Con3%n' en +rab , Crdoba / en e" a"to2ano (icieron una &edia tu&#a ' no derri#aron todos "os 6r#o"es a"tos ' 5rondosos para %ue "a construcci n se &i&eti2ara con "a natura"e2a! ' para %ue %uedara &6s co&p"eto e" entorno natura"/ e" tec(o de (o)as de 2inc se pint de co"or $erde. Este ca&pa&ento no era 56ci" de ser a$istado desde e" aire por%ue se con5und+a con "a natura"e2a. Esta 2ona es una tierra &u' 5era2 ' e" $erdor de "os 6r#o"es con sus distintos tonos de $erdes ' de (o)as &u"tico"ores produce en e" esp+ritu una pa2 interna parecida a &uc(as auroras #orea"es. Co&o esta 2ona es de&asiada se"$6tica desde e" ca&pa&ento se $en pasar &onos de di5erentes ta&a.os ' $ariedad de a$es/ entre e""as pau)i"es de pico a2u"! a$e %ue s "o se encuentra en "as se"$as co"o&#ianas! ' %ue adu"to ""ega

303

a &edir -3 CMS! es un a$e de (6#itos diurnos %ue se a"i&enta de gusanos! insectos ' se&i""as! tiene una cresta negra so#re "a ca#e2a %ue "e ""ega (asta e" cue""o/ e" &ac(o es de co"or negro #ri""ante ' en "as partes in5eriores es #"anco ' es &u' di5erente a "a (e&#ra. Son &u' caute"osas pero donde no son perseguidas no "o son! $i$en en pare)as o en pe%ue.os grupos 5a&i"iares. La (e&#ra pone dos (ue$os %ue e&po""a e""a so"a ' a "os ,0 d+as sa"en "os po""ue"os co&p"eta&ente e&p"u&ados/ est6n en $+a de e;tinci n por "a p*rdida de su (a#itat ' por ser ca2ada para su consu&o. Ade&6s de estas a$es! se encuentran otros ani&a"es co&o e" $enado! "a guagua ' "a danta o tapir/ ani&a"es %ue ta&#i*n se encuentran en $+a de e;tinci n. Eduardo dio "a orden de 5or&ar a sus (o&#res para dia"ogar con e""os ' (acer"es $arias ad$ertencias ' para escuc(ar sugerencias de "os conocedores de "a regi n ' reci#ir de pri&era &ano "a in5or&aci n de" actuar de "os Brbaros en "a 2ona ' de "os "ugares donde posi#"e&ente se esta#"ecen ' "os corredores por donde se &o$i"i2an. Despu*s de escuc(ar"os ' con cro%uis %ue (icieron a &ano a"2ada u#icaron "os posi#"es ca&pa&entos para atacar"os ' cortar"es e" paso a estos 5acinerosos. Todo de#+a ser 5r+a&ente ca"cu"ado ' &u' #ien ana"i2ado para no dar pa"os de ciego en "a &isi n %ue i#an a ""e$ar a ca#o. Despu*s de estar 5or&ados! Eduardo "es (a#" %ue "a &isi n %ue i#an a ""e$ar co&o so"dados de "os Sacri3icados' era una &isi n &u' de"icada! era una &isi n para desarro""ar"a con e" 6ni&o de triun5ar ' nunca para (acer"a con esp+ritu derrotista/ por%ue si no se piensa en e" triun5o! si no e" pesi&is&o de "a derrota! esta 7"ti&a acudir6 a a#otagar nuestra &ente ' 6ni&o/ por eso sie&pre de#e&os pensar en e" triun5o pero sin triun5a"is&o 5an5arr n %ue s "o nos ""e$a a (acer e" rid+cu"o. Por%ue si no espera&os triun5ar esta&os $encidos ' e" &undo es de "os $encedores ' no de "os derrotados. J "a (istoria "a escri#en "os $encedores! no "os derrotados/ c"aro %ue "a escri#en a su a&a.o ' presentando a "os $encedores co&o seres ""eno de $irtudes/ aun%ue para ""egar a" triun5o recurran a "a guerra sucia ' a" sacri5icio de gente inocente %ue nada tienen %ue $er con "a "uc(a/ no i&porta pasar por enci&a de &uc(a gente "o i&portante es e" triun5o cueste "o %ue cueste. Eduardo! escuc( "os p"antea&ientos de cada uno de "os (o&#res %ue se encontra#an en "a 5or&aci n. A"gunos &ani5estaron conocer a"gunos ca&pa&entos de "os Brbaros ' "as troc(as ' senderos por donde se &ue$en/ por%ue eran oriundos de "a 2ona rura" de esta regi n ' de ni.os

300

$ieron a estos (o&#res cru2ar "a regi n de oriente a occidente ' de norte a sur. Ta&#i*n &ani5estaron %ue a"gunos $ecinos de su pe%ue.a parce"a se enro"aron a "a 5i"a de estos 5acinerosos! a"gunos $o"untaria&ente ' otros 5ueron o#"igados &ediante a&ena2as %ue se con$irtieron en rea"idades cuando no eran cu&p"idas.

INTERROHATORIO A LOS SECUESTRADOS G Creo %ue 'a es (ora de sa"ir de "os (o&#res %ue tene&os secuestrados G &ani5est 0vn el 1errible. G LOu* $a a (acer con e""osP G pregunt uno de "os (o&#res de 0vn. G Los $o' a interrogar #a)o presi n/ por%ue (asta a(ora se (an negado a co"a#orar con nosotros. G LC &o! #a)o presi nP G pregunt Lu%s. G Ouiero decir con a&ena2as de &uerte! por%ue si no co"a#oran con&igo ser6n (o&#res &uertos ' creo %ue a" sentirse a" #orde "a &uerte para sa"$ar sus $idas! con5iesen %uienes son "os au;i"iadores de Eduardo ' cu6ntos (o&#res tiene ' cua" es su prop sito. G S+ ser6n personas %ue se de)en inti&idar! por%ue se (an $isto casos de %ue pre5ieren "a &uerte %ue de"atar a sus a&igos o sus p"anes G co&ent Lu%s. G En parte esto' de acuerdo contigo! pero co&o "os $o' a&ena2ar! ' de"ante de &is (o&#res "os $o' a torturar! uno a uno e&pe2ando por "a ca#e2a de" &unicipio de Murmulencio ' si e" a"ca"de no co"a#ora ser6 co"gado en uno de "os 6r#o"es %ue se encuentran rodeando e" ca&pa&ento ' "os de&6s a" $er esto! segura&ente cantar6n. G Por %u* no "os e;ter&ina a tiros ' sa"e &6s r6pido G &ani5est Lu%s. G ?a' %ue econo&i2ar "as #a"as para &isiones &6s i&portantes ' es &6s econ &ico e&p"ear un "a2o! %ue se puede reuti"i2ar para co"gar a cada uno de "os (o&#res %ue tene&os secuestrados! en ca&#io "as #a"as no se pueden reuti"i2ar. De#e&os (acer "o &is&o %ue (i2o 0srael cuando co"g a" cri&ina" de guerra na2i $dol3o Eic mann despu*s de (a#er"o secuestrado en Buenos $ires $rgentina e" 33 de &a'o de 3-1: en "a calle Garibaldi' por conducir a" cada"so a seis &i""ones de )ud+os ' &edio &i"" n de gitanos/ %ue "uego de

30,

"argas discusiones en e" congreso para ap"icar"e "a pena &uerte a este cri&ina"! cua" ser+a "o &e)or! si "o condena#an a &uerte por &edio de "as #a"as o "o co"ga#an ' deter&inaron %ue era &e)or co"gar"o por%ue sa"+a &6s econ &ico ' agrego no s "o es &6s econ &ico! si no &6s eco" gico ' co&o #uenos seres (u&anos de#e&os a'udar"e a "a natura"e2a. G Traigan a" a"ca"de! a" personero! a" secretario ' a" cura p6rroco Murmulencio por%ue "os $o' a interrogar G orden 0vn El 1errible. de

Estos cuatro (o&#res se encontra#an en un pe%ue.o corra" cercado por a"a&#res de p7as (asta una a"tura de , &etros ' $igi"ado desde dos garitas %ue se encontra#an a "a &is&a a"tura para o#ser$ar sus &o$i&ientos/ c"aro %ue sus &o$i&ientos no eran &uc(os/ "os pasos "os da#an unas $eces en c+rcu"os ' otros de un e;tre&o a otro. A5ortunada&ente i#an ca"2ados con #otas de cauc(o ""a&adas pantaneras! propias para estas regiones tropica"es/ a ratos se senta#an en #ancas r7sticas despu*s de ca&inar sin sentido. Cuando "as precipitaciones p"u$ia"es son &u' a#undantes! no sa"ean a" corra" por%ue e" terreno se enc(arca de&asiado ' e" cieno (ace &u' inco&odo transitar por *"/ cuando esto ocurre son ""e$ados a ca&#uc(es construidos con p"6sticos donde pasan "as (oras )ugando a)edre2! naipe! poFer! da&as ' en "as pri&eras (oras de "a &a.ana despu*s de" #a.o &atutino! e" p6rroco de Murmulencio re2a e" rosario ' (ace "os &is&o en "as pri&eras (oras $espertinas con "a i"usi n de un &i"agro %ue toda$+a no ""ega ' %uien sa#e si ""egar6/ e" rosario es contestado por sus co&pa.eros de cauti$erio con una 5e %ue antes de su secuestro era indi5erencia/ por%ue "o %ue &6s une a "os seres (u&anos es "a tragedia ' &6s toda$+a si esa tragedia es su5rida en grupo. Estos cuatro (o&#res 5ueron ""e$ados ante e" co&andante 0vn el 1errible %uien "es &ani5est B G Los (e tra+do (asta a%u+ para %ue co"a#oren con nuestra causa re$o"ucionaria ' para e""o no tienen %ue coger "as ar&as ' enro"arse en nuestras 5i"as! ni gritar %ue $i$a e" e)*rcito de" pue#"o/ si no %ue &e in5or&en "os p"anes de Eduardo' Lcu6ntos (o&#res tieneP! L%ui*nes son sus co&andantesP ' Ld nde tienen sus ca&pa&entosP/ por%ue de no co"a#orar "o %ue "es espera es "a (orca ' 'a tengo una cuerda "ista para e""o/ pueden &irar"a a" 5rente ' &is (o&#res est6n dispuestos a co"gar"os apenas "es de "a orden/ no se (agan "os tontos ' co"a#oren con "a causa re$o"ucionaria %ue $a a 5a$orecer a" pue#"o/ por%ue nosotros esta&os "uc(ando por una $erdadera redistri#uci n de "as ri%ue2as %ue a(ora se encuentra en pocas &anos ' nosotros desea&os %ue e" pan ' e" #ienestar ""egue a todas "as #ocas de" pa+s.

308

G QOue pa"a#ras tan #e""as "as %ue dices 0vn! son pa"a#ras de un encantador de serpientesR/ pero "a rea"idad es otra ' "os tie&pos (an ca&#iado ' 'a pas "a era ro&6ntica de" socia"is&o con su 5rase de #ata""aB 9Cada cual traba-a seg4n sus ca"acidades , cada cual recibe seg4n sus necesidades: . Esto 5ue a" co&ien2o de" socia"is&o so$i*tico %ue e" pue#"o raso tra#a)a#a con a"truis&o por "os de&6s/ pero sus dirigentes eran unos #ur cratas %ue e;p"ota#an a" pue#"o co&o a "os capita"istas %ue esta#an co&#atiendo ' "os %ue no segu+an sus derroteros o pensa#an distinto o eran (o&#res &uertos o en$iados a "os ca&pos de concentraci n de "a Si#eria co&o A"e;ander So"2(enitsen ' &uc(os otros seres (u&anos &6s/ entre estos dirigentes tene&os a" dictador Stalin %ue sacri5ic &i""ares de $idas para i&poner e" socia"is&o en La +RSS ' "o &is&o ocurri con "os dirigentes %ue "os siguieron 5i!ita Nrus ev' Leonid Bresnev/ pero co&o no (a' &a" %ue dure 3:: a.os! en 3-4M 5ue no&#rado co&o secretario genera" de" partido co&unista Mi-ail Gorbac ov' %uien con su po"+tica "a perestroiFa re5or& "a econo&+a so$i*tica ' "e dio una &a'or apertura/ por%ue e" ro&anticis&o socia" 'a (a#+a pasado de &oda ' "os so$i*ticos 'a pensa#an en "a ri%ue2a indi$idua" %ue pod+an conseguir con &a'or cantidad de tra#a)o persona"! %ue no #ene5icia#a a "os de&6s! tra#a)aran o no tra#a)aran ' (o' $e&os %ue Rusia es nue$o para+so de "os &u"ti&i""onarios en do""ares o en euros ' especia"&ente en ru#"os! c"aro est6! a costa de "as e&presas de" estado %ue se "as entregaron a precios irrisorios. LEntonces! 0vn de cua" redistri#uci n de "a ri%ue2a &e (a#"as! sa#iendo %ue e" co&unis&o co&o &ode"o econ &ico 5racas en e" &undo ' 'a Rusia es un pa+s capita"istaP G respondi e" a"ca"de de Murmulencio. G Si 5racas en "a &a'or+a de "os pa+ses! no 5ue por%ue e" co&unis&o en s+ sea &a"o! si no %ue "os dirigentes de "a cortina de (ierro se de)aron corro&per por "as ideas capita"istas! es decir &uc(os dirigentes 5ueron in5eriores a "a doctrina! pero en este &o&ento tene&os tres pa+ses %ue no se (an de)ado in5"uenciar por "as ideas capita"istas co&o son Corea del 5orte' Cuba , C ina continental; O "e rep"ic I$6n. G Corea 5orte , Cuba son pa+ses %ue $i$en en "a po#re2a ' si ser6 $erdadera redistri#uci n de "a ri%ue2a carecer de art+cu"os indispensa#"es para e" aseo co&o es e" caso de Cuba! %ue para poder so#re$i$ir tu$o %ue a#rir e" pa+s a" turis&o. Si en rea"idad 5uera un $erdadero para+so distri#uti$o por%ue diaria&ente (u'en de" pa+s &i""ares de personas en e&#arcaciones i&pro$isadas ' C ina s "o (o' tiene e" no&#re de pa+s socia"ista pero es &6s capita"ista %ue Estados +nidos' &rancia' 0nglaterra' $lemania e 0talia )untos! por eso no creo en "a redistri#uci n de "a ri%ue2a %ue $an (acer

30M

ustedes/ por%ue si "ogran su#ir a" poder "as ri%ue2as se concentrar6n en "as &anos de "os co&andantes ' de sus 5a&i"iares ' e" pue#"o raso se %uedar6 con "as &iga)as %ue caen de" #an%uete de Baltasar co&o sie&pre G &ani5est e" a"ca"de de Murmulencio. 0vn "e respondi G precisa&ente! eso es "o %ue %uere&os ca&#iar/ pero no nos des$ie&os de" prop sito para e" cua" "os (e tra+do (asta a%u+. G No s* cu6" es su prop sito! si&p"e&ente e;puse &i punto de $ista de "a redistri#uci n de "a ri%ue2a con "a %ue sue.an ustedes. G @a&os a" granoB LUsted se.or a"ca"de (a patrocinado a Eduardo en "a 5or&aci n de su grupo co&#atienteP G Si "e (e co"a#orado o no! es a"go %ue s "o a &i &e concierne ' no tengo por%ue in5or&ar"e. G C"aro %ue &e de#e in5or&ar! no s "o si usted ' %uienes &6s patrocinaron "a creaci n de" e)*rcito de Eduardo. G LPor %u* tanto inter*s en sa#er %uienes patrocinaron a EduardoP G Por%ue ese )o$en es nuestro ene&igo ' de#e&os ir a "a ra+2 de su apo'o ' si corta&os ese apo'o "e corta&os "as a"as a Eduardo ' a" cortar"e "as a"as este pic( n no $ue"a &6s. G LSi no "e respondo %ue &e puede pasarP G Lo espera (orca ' 'a tengo "a cuerda preparada si no (a' co"a#oraci n por parte de ustedes. G Por &i parte no espere ninguna respuesta so#re "a con5or&aci n de" e)*rcito de Eduardo ' &enos de %uienes "e co"a#oraron ' de cuantos (o&#res con5or&an su e)*rcito ' si est6 #ien o &a" ar&ado. G LUsted pre5iere &orir %ue de"atar a su a&igoP G De todas &aneras &e $a a ""e$ar a "a (orca! de"ate o no de"ate a Eduardo! entonces es &e)or no de"atar"o/ Lpero por %u* tanto te&or a este )o$enP G No es te&or si no e" deseo de conocer a nuestro ene&igo! para co&#atir"o &6s 56ci". QCo&pa.eros! a&6rren"e "as &anos a este (o&#re por detr6s ' ""*$en"o (asta "a cuerda %ue est6 "ista a reci#ir"oR G No &e tienen %ue a&arrar "as &anos! ni ""e$ar&e a "a 5uer2a/ 'o &is&o &i dirigir* a""6 ' &e co"ocar* "a cuerda/ pero tenga en cuenta %ue &uero 5e"i2/ por%ue Eduardo "o (a puesto en )a%ue ' no "o de)a dor&ir ' 'a "e dio e" pri&er go"pe certero ' si descuida "e dar6 &uc(os &6s. G

301

E" a"ca"de se su#i a un pe%ue.o anda&io i&pro$isado! se co"oc "a cuerda en e" cue""o ' se #a&#o"e a "a derec(a arro)ando e" anda&io a" sue"o ' su cuerpo e&pe2 a &o$erse co&o si 5uera un p*ndu"o (u&ano (asta %ue %ued est6tico en &edio de "a estupe5acci n de todos. G A" &enos nos a(orro e" 7"ti&o e&pu) n G co&ent in&ediata&ente e&pe2 a interrogar a" "ersonero. 0vn en son de sorna! e

G Ja escuc( "as preguntas %ue "e (ice a" a"ca"de Murmulencio/ L%u* &e respondeP G Ou* es "o %ue desea escuc(ar G respondi e" personero. G Lo %ue deseo escuc(ar es "a $erdad en "as respuestas de "as preguntas %ue (ice anterior&ente. G La $erdad es re"ati$a! "o %ue para &+ tiene cari2 de $erdad para usted puede tener e" cari2 de "a 5a"acia/ entonces en este caso esta&os ante una $erdad circunstancia". G No "e esto' pidiendo %ue se ponga a 5i"oso5ar. G No esto' 5i"oso5ando si no dando repuestas a unas preguntas desde &i punto de $ista. G Entonces Ld+ga&e %ui*nes son "os co"a#oradores de Eduardo! %ui*nes son sus co&andantes! %ui*nes "e co"a#oran en Murmulencio ' en "os pue#"os $ecinos ' cu6ntos (o&#res puede tenerP G Son $arias preguntas en una/ pero "o 7nico %ue "e puedo decir es %ue Eduardo en un )o$en intr*pido ' so.ador/ intr*pido por%ue se atre$i a co&#atir"os a ustedes! %ue son (o&#res duc(os en "a guerra ' "as &e)ores ar&as %ue tiene Eduardo son su )u$entud ' su osad+a/ una osad+a %ue nadie (a#+a tenido (asta (ora/ por%ue e" sa#e %ue e" &undo es de "os $a"ientes ' de "os %ue "uc(an con denuedo/ por%ue "a co#ard+a s "o produce (o&#res pusi"6ni&es ' es &a"a conse)era ' aconse)a "a (u+da o e" "ese5eris&o de &eter "a ca#e2a en "a arena co&o "a a$estru2/ sa#iendo %ue es un a$e %ue puede correr a grandes $e"ocidades ' Eduardo nos a#ri "os o)os ' nos de&ostr %ue "os pe%ue.os sirir+es pueden (acer correr a "os ga$i"anes co&o ustedes o %ue todo Goliat tiene su David. G Eso 'a "o se! pero %uiero %ue se centre en "as preguntas %ue "e (ice. G Jo "e (e in5or&ado "o %ue cono2co de Eduardo ' no s "o "o cono2co 'o si no todo e" pue#"o de Murmulencio! por eso no puedo in5or&ar"e a"go di5erente a "a rea"idad %ue 'o $eo ' se de Eduardo ' no "a rea"idad %ue usted %uiere escuc(ar/ por%ue no s* %uienes "e (an co"a#orado para 5or&ar su grupo

30N

co&#atiente ' si tiene uno o $arios co&andantes o no "os tiene ' si en "os pue#"os $ecinos "e est6n co"a#orando a este )o$en ' %uienes "e co"a#oran! no s* nada de eso! por%ue &i "a#or co&o representante de" &inisterio p7#"ico "a "i&ito a" &unicipio de Murmulencio ' es tanto "o %ue (a' %ue (acer %ue no &e %ueda tie&po de pensar en otra cosa %ue en &i tra#a)o ' no &e insista &6s en preguntar&e cosas %ue no cono2co ' %ue no es de &i co&petencia. G Entonces pre5iere "a (orca %ue a co"a#orar con&igo. G La pre5iero ' aun%ue supiera a"go de Eduardo ta&poco se "o co&entar+a. G QA "a (orca con este (o&#reR G dio "a orden 0vn en 5or&a categ rica. Pregunt Luis G L#a)o a" a"ca"de para uti"i2ar "a &is&a cuerdaP G No! "o &e)or es uti"i2ar otra cuerda para %ue e" espect6cu"o se $ea &6s dantesco ' a $er si "e in5unde &iedo a "os dos (o&#res %ue 5a"ta por interrogar G &ani5est 0vn en son de iron+a. Cu&p"iendo "as rdenes de 0vn! e" personero 5u co"gado cerca a" a"ca"de. G A(ora entre$istar* a" secretario &ani5est 0vn a Luis. de "a a"ca"d+a de Murmulencio G "e

G Secretario L%ue conoces de EduardoP G Cono2co! "o %ue todo e" &undo conoce de Eduardo! 'a %ue toda "a $ida (e $i$ido en Murmulencio/ es un &uc(ac(o serio ' co&o estudiante! 5ue un a"u&no &u' ap"icado ' dedicado a sus de#eres co&o estudiante! poco a&igo de" "icor ' con e" 6ni&o de sa"ir ade"ante! pero no cono2co "o %ue esta (aciendo a(ora. QA(! 'a recuerdo est6 tra#a)ando en "a 5inca de su padre! eso es "o %ue s* de EduardoR G LNo &e re5iero a eso! &e re5iero a %ui*nes "e a'udaron a con5or&ar su e)*rcitoP G Eso no "o s*/ pero de&6s %ue &uc(as personas de" pa+s si "o sa#en/ pero no cono2co %ue personas de Murmulencio ' de "os pue#"os $ecinos! "e a'udaron a con5or&ar su grupo co&#atiente. G respondi e" secretario. G S* %ue &uc(as personas de Murmulencio "e co"a#oraron en "a creaci n de su grupo co&#atiente G contest 0vn. G Si sa#e! para %u* &e pregunta! creo %ue eso es ""o$er so#re &o)ado. G contest e" secretario. Cono2co e" no&#re de a"gunas de e""as/ pero desear+a conocer todos "os no&#res de "as personas %ue "e co"a#oran a Eduardo G respondi 0vn.

304

G Eso es &u' senci""o! #asta con preguntar"es a "as personas %ue usted conoce %ue "e co"a#oraron a Eduardo ' "e dar6n "os no&#res de "os otros %ue no conoce. G @o' a seguir su conse)o! secretario. G Creo %ue no es #ueno! %ue usted cono2ca "as personas %ue "e a'udaron a Eduardo a 5or&ar su grupo co&#atiente G co&ent e" secretario G LPor %u* dice %ue no es #ueno %ue "as cono2caP LOu* &a"o (a' en e""oP G De &a"o! todo! por%ue "o &6s seguro es %ue usted "os secuestrar6! "os torturar6 ' "os &atar6! L%u* &6s puede esperarse de una persona tan sanguinariaP LJ por %u* tanto te&or a Eduardo! siendo usted un (o&#re curtido en &i" #ata""as! contra un )o$en2ue"o %ue apenas est6 dando "os pri&eros pasos en "as "ides de "a guerraP LO es usted de "os (o&#res %ue &ata e" tigre ' se asusta con e" cueroP G Aun%ue no "o crea! so' de #uen cora2 n ' si esos se.ores co"a#oran con&igo! ser6n &is a"iados ' 'o respeto &uc(o a &is a&igos ' do' "a $ida por e""os. G En cuanto a Eduardo! no "e te&o! si no %ue de#o estar atento de su organi2aci n para esta#"ecer po"+ticas de co&#ate ' poder"o derrotar &6s 56ci"&ente. Pero no discuta&os &6s! para no a"e)ar&e de "o %ue $o' (acer con usted. G Jo 'a s* %ue es "o %ue $a (acer con&igo ' "o %ue &e espera es "a (orca as+ co&o "o (i2o con &is dos co&pa.eros. G L"*$ense a este (o&#re a" corra" de donde "o tra)eron G orden 0vn a dos de sus (o&#res. 0vn antes de interrogar a" cura p6rroco de Murmulencio! pens ! segura&ente este sacerdote &e sa"dr6 con e" cuento de "os die2 &anda&ientos de "a "e' de Dios ' &e dir6 %ue uno de sus &anda&ientos es no &atar/ %ue e" 7nico %ue puede %uitar "a $ida es Dios/ pero ante "a in)usticia socia" ' "o &a"a distri#uci n de "as ri%ue2as (a' %ue sacri5icar unos pocos para %ue "os otros $i$an #ien/ por%ue $o"untaria&ente "os terratenientes! "os industria"es ' "os potentados no entregan nada a" pue#"o ' si 'o (e &atado es cuando estos se.ores o sus secuaces se oponen a "a )usta distri#uci n de "as ri%ue2as %ue esto' (aciendo. Considero %ue en este caso &atar no es pecado/ por%ue es &6s pecado $er &orir a &uc(os ni.os de (a&#re! por cu"pa de "os po"+ticos ' de "os ricos %ue &ane)an "os (i"os de" poder! aco"itados por "os cardena"es! "os

30-

o#ispos! ' "os sacerdotes %uienes se in$entaron e" cuento de %ue =Pri&ero pasa un ca&e""o por e" o)o de una agu)a %ue un rico entrar a" cie"o> =' su5ran a(ora %ue de ustedes ser6 e" reino de "os cie"os>. Son s "o pa"a#ras sopor+5eras %ue su&en a" pue#"o en un estado (ipn tico de" cua" es &u' di5+ci" despertar/ pero (o' con e" ade"anto de "os &edios de co&unicaci n ' con "a &er&a de" ana"5a#etis&o! &uc(as personas est6n pensando di5erente ' se re#e"an contra estas e;presiones %ue ""enan de con5or&is&o a un pue#"o %ue (a sido so&etido por e" opio re"igioso/ aun%ue toda$+a no 5a"tan "os ignorantes %ue siguen a pie )unti""as en estas e;presiones. Si este sacerdote &e sa"e con estas (istorias! "e dir* %ue este no es e" "ugar para ser&ones ' discusiones &ora"es/ %ue sus pa"a#ras a%u+ es co&o si predicara en e" desierto ' nadie se "as $a a escuc(ar! %ue se guarde sus pa"a#ras para cuando est* con sus 5e"igreses. Ta&#i*n "e dir* %ue e" cie"o ' e" in5ierno son para esta $ida ' no para una $ida 5utura/ por%ue $i$ir en "a &iseria! aguantando (a&#re! con "a ni.e2 desnutrida! sin sa"ud! sin tec(o! su&idos en "a ignorancia ' sin e&p"eo/ es $i$ir en un in5ierno/ en ca&#io "os ricos! "os terratenientes! "os industria"es! en genera" "os potentados %ue todo "o tienen! $i$en en un cie"o/ por%ue e" cie"o es a%u+ ' a(ora ' no un "ugar en e" cos&os donde $i$en seres o cuerpos in&ateria"es/ por%ue si es un cuerpo in&ateria" no e;iste/ por%ue no puede e;istir a "o %ue no tiene &ateria/ por%ue "a nada "o 7nico %ue produce es nada! en ca&#io "a co&#inaciones de "a &ateria! produce nue$as &aterias ' a%u+ puedo traer a co"aci n "a sentencia de La$oisierB 95ada se crea nada se destru,e' todo se trans3orma: ' 'o esto' intentando trans5or&ar a" pue#"o! procurando #orrar de su &ente sus taras re"igiosas e ideo" gicas! parodiando "a sentencia de La$oisier/ "a trans5or&aci n %ue #usco no es %u+&ica si no socia" ' esta trans5or&aci n se da en e" "a#oratorio de "a $ida/ pero para %ue "a trans5or&aci n sea tota" se tiene %ue dar con "a 5orta"e2a de "as ar&as! procurando ca&#iar "as si%uis de "as personas! para %ue aco)an nuestro pro'ecto de $ida! inti&id6ndo"os con &iedo socia"! no para in5undir"es te&or si no para su #ene5icio persona" %ue redundar6 en #ienestar de una nue$a sociedad &6s igua"itaria. G L0vn! por %u* est6s tan pensati$oP G pregunt Luis! interru&piendo sus pensa&ientos. G Pensando en "as preguntas &6s adecuadas %ue "e $o' (acer a" padre ' ta&#i*n (e estado pensando en "a posi#"es respuestas %ue &e dar6. G E" no$enta por ciento de "o %ue uno piensa! nunca sa"e co&o se &a%uina o se p"anea! por%ue "a rea"idad es di5erente a nuestra i&aginaci n ' a $eces "as

3,:

cosas so#re "a &arc(a sa"en &e)or/ por%ue se puede presentar "a ocasi n de (acer preguntas %ue uno nunca se (a#+a i&aginado. G En parte esto' de acuerdo contigo Luis ' en parte no/ por%ue uno de#e tener un derrotero para (acer "as entre$istas! aun%ue sea un pe%ue.o derrotero &enta"/ para no sa"irse de" te&a propuesto. G Manos a "a o#ra 0vn! por%ue se nos (ace tarde para entre$istar a" sacerdote G &ani5est Luis. G LSe.or cura p6rroco! puede in5or&ar&e %ui*nes (an contri#uido con sus aportes para "a 5or&aci n de" grupo co&#atiente de EduardoP G S "o Dios "o sa#e! por%ue 'o no cono2co %uienes "o apo'aron o "o apo'an para "a 5or&aci n o sosteni&iento de su grupo #e"icoso %ue se "e est6 en5rentando a otros grupos #e"icosos %ue tanto da.o "e (a (ec(o a "a gente de #ien de" pa+s a tra$*s de "argos a.os. G LPor %u* &e ocu"ta esta in5or&aci nP GPor%ue pondr+a en pe"igro de &uerte a &is 5e"igreses ' a "os (i)os de Dios de#o de5ender"os a toda costa. G LA7n a costa de su $idaP G A7n a costa de &i $ida! por%ue e" pastor se de#e a sus a"&as ' si sus a"&as son de su re#a.o con &a'or ra2 n. G De" dic(o a" (ec(o (a' &uc(o trec(o padre/ por%ue &i $ida est6 pri&ero %ue "a de "os de&6s/ por%ue si no de5iendo &i $ida c &o $o' a de5ender "a de "os de&6s. G A5ir& 0vn G por%ue "a $ida se de5iende a7n por instinto de conser$aci n. G Cuando uno se (a entregado a" ser$icio de Dios no piensa sie&pre en cosas terrena"es! si no a"go en a"go &6s espiritua" G contest e" sacerdote. G Usted %ue ""e$a &6s de $einte a.os de sacerdocio en Murmulencio ' %ue conoce a sus (a#itantes! d+ga&e co&o es e" car6cter de Eduardo. G Lo %ue "e puede decir! es %ue es un )o$en o#stinado ' o#sesi$o ' "as &etas %ue se tra2a procura cu&p"ir"as/ es &u' "ea" con sus a&igos ' es capa2 de dar "a $ida por e""os a7n a costa de "a propia! co&o e" caso de su a&igo *ernn Gmez! )o$en %ue en si""a de ruedas %ue i#a a ser e&#estido por un toro #ra$o ' *"! a" $er esto se tir "a ca""e ' sa"$ a este )o$en de sus astas/ ta&#i*n recuerdo %ue en un incendio en Murmulencio sa"$ a dos ancianos de &orir incinerados &eti*ndose en &edio de "as ""a&as! todo este &e recuerda a"

3,3

e;p"orador Noruego Roald $mundsen %ue dio "a $ida en e" Oc*ano H"acia" \rtico por sa"$ar a su a&igo $l3redo 5obile en e" 34 de )unio de 3-04. No s* co&o trata a "os ene&igos por%ue no se "os cono2co G di)o e" padre. G S* %ue "os trata &u' &a" ' no tiene co&pasi n de e""os G &ani5est G LPor %u* a5ir&a esoP G pregunt e" cura p6rroco. G Por%ue "o su5r+ en carne propia G respondi 0vn. G LCuandoP G Cuando destru' &i ca&pa&ento con sus secuaces. G E" %ue nada de#e! nada te&e! si se "o destru' es por %ue usted de#e &uc(o/ por%ue *" no "o i#a a atacar de #uenas a pri&eras G respondi e" padre. G En rea"idad! a ese )o$en 'o no "e (e (ec(o nada para %ue &e tenga un odio in5erna". G Ou* &6s %ue e" da.o %ue "e (a (ec(o a "a sociedad co"o&#iana ' *" es parte de esa sociedad %ue (a su5rido e" da.o ' co&o parte de esa sociedad %uiere (acerse sentir por "os %ue no se (an atre$ido/ por%ue e" &undo es de "os decididos ' de "os %ue no se %uedan con "os #ra2os cru2ados ' e" %ue se opone a nuestros designios "o dec"ara&os nuestro ene&igo ' eso 5ue "o %ue "e sucedi con Eduardo. G L@a a co"a#orar con&igo o $a seguir sa"i*ndose por "a tangenteP G No &e "e esto' sa"iendo por "a tangente! por%ue (e dado respuestas a sus preguntas. G @eo %ue con usted es in7ti" seguir e" di6"ogo/ pero "e &ani5iesto de una $e2 %ue "o $o' a "i#erar )unto con e" secretario pero con "a condici n de %ue a#andonen e" pue#"o &as tardar en 4 d+as por si no "o a#andonan en ese t*r&ino ser6n (o&#res &uertos/ por%ue en Murmulencio (a' $arias personas %ue est6n dispuestas a cu&p"ir &is rdenes. 0vn.

ESTRATEHIAS DEL AORRO Emanuel P)rez! apodado El #orro! p"ane con sus co&pa.eros de grupo! por orden de Eduardo! di$ersas acciones con cro%uis en &ano para ""e$ar a ca#o en "a regi n/ entre e""as introducir a"gunos de sus (o&#res en $arias e&presas para %ue "o tu$ieran in5or&ado de "as acti$idades de" sindicato ' "a

3,0

re"aciones de estos sindica"istas con "as di5erentes personas de "a ciudad de $5S$R ' so#re todo si eran personas de acti$idades no santas. Co&o esta ciudad es e" centro regiona"! su acti$idad agroindustria" ' co&ercia" es &u' acti$a! inc"usi$e su $ida nocturna es tan parecida a "a $ida diurna ' aun%ue tiene $arios centros de di$ersi n por e" dinero %ue se &ue$e en "a ciudad (acen 5a"ta &6s "ugares para "as 5esti$idades (u&anas ' de &e)or ca"idad. Todo esto "o ana"i2 El #orro en $arias $isitas %ue rea"i2 a "a ciudad ' pens B De#o esta#"ecer sa"ones especia"es de di5erentes categor+as donde puedan ir a di$ertirse "os (o&#res para sus 5a$ores se;ua"es/ pero para e""o de#o conseguir &u)eres (er&osas %ue co&p"a2can a esto se.ores ' por a(+ derec(o "e sa%uen in5or&aci n. Para pri&ero (a' %ue ganarse "a a&istad de estas &u)eres ' si &uc(as de e""as no co"a#oran $o"untaria&ente "as puedo o#"igar con a&ena2as ' si &e traicionan se sa"e de e""as para poner orden en esta acti$idad! para %ue "as de&6s sigan cu&p"iendo co&o &ansos corderos/ esto "o $o' (acer para co&p"etar nuestras 5inan2as/ para sostener "a tropa a &i cargo ' si para ""e$ar a ca#o &i p"an! tengo %ue secuestrar a"guna o $arias &u)eres no dudar* en (acer"o/ pero secuestrar* "as ni.as de a%ue""as 5a&i"ias %ue sean au;i"iadores de "os Brbaros o %ue se sospec(en %ue au;i"ian a estos &a"$ados ' "as presionar* ' "es dir* %ue si no co"a#oran/ sus padres ' sus 5a&i"iares ser6n personas &uertas %ue entrar6n a engrosar e" pa+s de "as so&#ras de donde nadie $ue"$e/ por%ue para "ograr a"g7n prop sito (a' %ue actuar con &ano 5ir&e ' uno no de#e pararse en senti&enta"is&os tontos %ue a nada conducen por%ue 9$ los 3uertes todo el mundo los acata , res"eta , a los d)biles todo el mundo los des"recia , se burlan de ellos: ' 'o de#o actuar para %ue "a gente &e respete ' &e aprecie ' no para %ue se #ur"en de &+! aun%ue de#a i&poner e" terror para e""o/ por%ue e" ser (u&ano es &aso%uista ' desea %ue "o traten con &ano dura/ c"aro %ue no se de#e tener "a crue"dad de "a antropo5agia co&o "a Idi A&+n Dada dictador de Uganda ""a&ado e" carnicero de Ka&pa"a a %uien se "e atri#u'e &6s de M::.::: &uertes ' "a &a"dad de" presidente dictador Ra5ae" Leonidas Tru)i""o de Rep7#"ica Do&inicana %ue go#ern de 5acto entre 3-,: a 3-13/ &anteniendo a" pue#"o en "a &iseria ' en e" ana"5a#etis&o/ 'a %ue &6s de" 8,.NS era ana"5a#eta ' e" NMS de "a po#"aci n $i$+a en condiciones de po#re2a ' a#andono/ pero s+ se de#e actuar con dure2a i&poniendo "a 5uer2a despacio ' sin pausa para %ue e" pue#"o no sienta e" rigor de 5orta"e2a con so#resa"tos/ por%ue si "a i&posici n se $a (aciendo "enta&ente "os de&6s ter&inan por aceptar"o co&o a"go nor&a" ' "o %ue se considera nor&a" no produce trau&atis&os ni pa$or.

3,,

TOMA DE DECISION CON 9RANCISCO HALLEHO G L"e$a&os &6s de tres &eses ' "a 5a&i"ia de &rancisco Gallego no (a o5recido ning7n dinero por su "i#eraci n/ a pesar de %ue "e (e&os en$iado cuatro &ensa)es con di5erentes (o&#res/ c"aro sin &ani5estar"e %ue "o tene&os nosotros/ parece %ue no "es i&portara su padre a sus seis (i)osB tres (o&#res ' tres &u)eres/ parece %ue "o 7nico %ue "e interesa es su dinero/ por%ue (an sacado cien reses gordas para $ender"as en "a capita". En un principio pens* %ue esta#an reuniendo dinero para su "i#eraci n/ pero pasaron "os d+as ' nunca &ostraron inter*s para "i#erar a su padre ' su esposa Marta se encuentra en "a &is&a T nica. Considero %ue es (ora de to&ar una decisi n con este traidor ' apropiarnos de su *acienda la Escondida! antes de %ue sa%uen "as &i" cuatrocientas reses %ue %uedan en "a (acienda G Mani5est Eduardo. G LOu* (ago con este se.orP G pregunt $lirio. G M6ten"o ' "o parten en peda2os ' "o entierran en di5erentes potreros de su (acienda por%ue considero %ue es e" 7"ti&o "ugar donde "o #uscar6n. G LLo parti&os a &ac(eteP G Pregunt Domingo. G Estrenen "a nue$a motosierra %ue co&pra&os esta se&ana! por%ue se de#e e&p"ear no s "o para cortar 6r#o"es/ si no para partir cad6$eres ' si es necesario para partir seres (u&anos ' para aca#ar con traidores co&o este granu)a. G &ani5est Eduardo. G Ou* (ace&os despu*s de enterrar su cuerpo en di5erentes potreros de su (acienda. G pregunt $lirio. G Usted! con 3: (o&#res se apodera de La *acienda la Escondida ' "e da 08 (oras a" &a'ordo&o ' a sus tra#a)adores para %ue "a a#andonen ' no $ue"$an por estos "ares ' e&piece ad&inistrar"a co&o de nuestra propiedad/ por%ue de#e&os con5iscar "os #ienes de %uienes son testa5erros de "os (o&#res %ue est6n 5uera de "a "e' ' %ue esto sir$a de escar&iento para %ue otras personas de" pue#"o ' de "a regi n no se co&pro&etan con estas acti$idades i"+citas %ue tanto da.o "e (acen a" pa+s. G "es orden Eduardo &ientras &ira#a a sus (o&#res. G LOu* (ago con "as ca#e2as de ganadoP G pregunt &u' interesado $lirio.

3,8

G Las cuenta ' &ira #ien "a distri#uci n de e""as ' "o (ace por edades por ta&a.o! por ra2as ' por sus caracter+sticas si&i"ares/ ""e$ando "as $acas %ue est6n para criar a "os potreros cercanos de "a &a'or+a. Despu*s de (acer esto e&pie2a a &arcar"as/ pero "o (acen en "a ca#e2a para %ue no da.en e" cuero para %ue no de&erite su $a"or. G LOu* &arca escogi para e""oP G pregunt A"irio con curiosidad. G La %ue &e (icieron esta se&ana en "a capita"! %ue es un tri6ngu"o e%ui"6tero con una S dentro de" tri6ngu"o. G LOu* signi5ican esa "etraP G pregunt &u' interesado $lirio. G Sacri3icados G respondi Eduardo; G Ade&6s G sigui (a#"ando Eduardo G "os No$i""os ce#ados "os separa de "os de&6s para $ender"os "a se&ana entrante en "a capita"/ por%ue en este &o&ento e" ganado tiene un #uen precio. Procedan con "a orden %ue "es di! "o &6s pronto posi#"e. G Co&o usted "o ordene as+ "o (are&os. MUERTE DE 9RANCISCO HALLEHO $lirio cu&p"i "as rdenes de Eduardo ' despu*s de dar &uerte a &rancisco Gallego "o parti en tro2os con "a &otosierra co&o se "o (a#+an ordenado ' reparti su cuerpo en cuatro #o"sas p"6sticas grandes ' 5inas. Las cua"es procedieron a enterrar as+ co&o "o (a#+a ordenado Eduardo. Todo esto "o (i2o en "as (oras de "a noc(e teniendo co&o testigo "a "u2 de "a "una ""ena! de die2 (o&#res %ue "o aco&pa.aron! de "os &urci*"agos 5rug+$oros e insect+$oros %ue sa"+an en #andadas a darse su #an%uete con "a $ariedad de 5rutas tropica"es %ue produc+an "os 6r#o"es de "a 2ona ' con "a cantidad de insectos %ue pu"u"an durante "a noc(e. Ade&6s con "a constante inter&itencia de "as "uci*rnagas %ue $o"a#an descri#iendo ecuaciones geo&*tricas en sus (oras nocturna"es produciendo una "u2 &6s per5ecta %ue "a #o&#i""a incandescente %ue in$entara 1oms $lba Edison/ 'a %ue e""as poseen un &otor natura" %ue es "a en$idia de "os cient+5icos! por%ue para producir su "u2 no necesitan ca+das (idrogr65icas! ni co&#usti#"es 5 si"es de gas ' petr "eo ' &enos (u""a o car# n de piedra %ue tanto conta&inan "a at& s5era con sus gases de e5ecto in$ernadero.

3,M

Las "uci*rnagas en sus $ue"os nocturna"es ""enan "a noc(e con una sin5on+a de "uces %ue a"egran "a retina de "os o)os. @er"as $o"ar con sus pe%ue.os #o&#i""os ad(eridos a sus cuerpos produce una 5e"icidad in5inita parecida a un sin5on+a &usica". Ta&#i*n se escuc(a#a e" canto estridente de "os #7(os! %ue sa"en a ca2ar en "as (oras nocturnas/ por%ue es un ani&a" noct6&#u"o/ pero su canto es considerado por "a &a'or+a de "as personas co&o de &a" ag<ero 'a %ue se piensa %ue anuncia "a &uerte de a"guien en una 5or&a &isteriosa/ pero en rea"idad son puras supersticiones. Mientras rea"i2a#an su 5aena! con gran cuidado! procurando no de)ar $estigios de su acci n! "a "una i"u&ina#a en todo su esp"endor! cu#riendo todos "os ca&pos de una "u2 %ue parec+a e" despertar de" a"#a. $lirio! pensa#a tan (er&osa %ue se $e "a "una en e" espacio sidera"/ pero 'a su #e""e2a $irgina" (a sido $io"ada por e" (o&#re en $arias ocasiones por "os astronautas nortea&ericanos en su a56n de do&inio no s "o de "a tierra si no de" espacio sidera"/ %uien pri&ero (o"" "a super5icie "unar 5ue" 5eil $mstrong e" 0: de )u"io de 3-1- seguido ese d+a de EdPin $ldrinB pero de todas &aneras "as noc(es de "una ""ena regoci)a nuestro esp+ritu ' nos transporta a espacios sidera"es ' nuestra i&aginaci n $ue"a &6s r6pido %ue "as na$es espacia"es. APODERAMIENTO DE LA ?ACIENDA LA ESCONDIDA A "as M a .&! se encontra#a $lirio con 3: de sus (o&#res 5uerte&ente ar&ados en "a &a'or+a de La *acienda la Escondida' a" $er"os e" &a'ordo&o "es di)oB G LOu* "os trae tan te&prano &uc(ac(os! por a%u+P G @engo a in5or&ar"e %ue de#en a#andonar "a (acienda a &6s tardar a "as 0 p&. G Le respondi $lirio. G LPor %u* &oti$o de#e&os a#andonar"aP G Por%ue esta (acienda desde este &o&ento nos pertenece. G LJ cu6ndo "a co&praronP G En un negocio $er#a" %ue rea"i2a&os con &rancisco Gallego (ace apro;i&ada&ente cuatro &eses ' para e""o "e ade"anta&os "a &itad de" dinero ' nos pidi %ue "e di*ra&os una espera &ientras $end+a 3:: reses ce#adas '

3,1

co&o nos di&os cuenta %ue 'a "as negoci ' tras su si"encio $eni&os a %ue cu&p"an con "a entrega de "a (acienda por%ue no pode&os esperar"o toda una $ida. G Jo no "es creo nada de "o %ue &e dicen/ por%ue don &rancisco &e (a#r+a in5or&ado de" negocio L' por %u* $ienen a rec"a&ar! a"go %ue seg7n ustedes "es pertenece! 5uerte&ente ar&ados ' "os ca#a""eros no uti"i2an "as ar&as para rec"a&ar "o %ue co&praronP Ade&6s &e dicen %ue e" negocio 5ue $er#a" ' por "o tanto no tienen docu&entos %ue "os acrediten co&o due.os/ por esa ra2 n no "es entregar* "a (acienda. A"irio orden a sus (o&#res %ue reunieran todos "os tra#a)adores en "a corra"e)a ' e" %ue se &ostrara reacio "o tra)eran a "as &a"as ' e" %ue se &ani5estara desa5iante "e dieran &uerte en e" acto sin ninguna consideraci n/ por%ue no se pod+a per&itir %ue "a indiscip"ina ' "a re#e"d+a i&pusiera "os argu&entos de unos (o&#res iner&es %ue esta#an a &erced de "as ar&as %ue e""os porta#an sin escuc(ar "a $ocing"er+a de unos peones a"aracosos. Los (o&#res de $lirio cu&p"ieron sus rdenes a" pie de "a "etra ' "os tra#a)adores %ue un principio se &ostraron reacios reci#ieron sendos cu"ata2os en "as g nadas! %ue en acto "os do#"aron de do"or. Cuando estu$ieron todos reunidos en "a corra"e)a! $lirio "es (a#" seria&ente ' "es di)oB &u'

G A partir de este &o&ento "as rdenes "as do' 'o ' "a (acienda %ueda a nuestro cargo ' todos "os tra#a)adores tienen p"a2o para sa"ir (asta "as dos de "a tarde/ pero si a"guno desea %uedarse #a)o nuestra autoridad estudiare&os su caso/ pero ser+a con "a condici n %ue s "o o#edecieran nuestros &andatos ' si entre e""os (a' un traidor! ser6 (o&#re &uerto ' si a"guien no esta de acuerdo con nuestra decisi n %ue "o &ani5ieste de una $e2. E" &a'ordo&o &ani5est B G No esto' de acuerdo ' &e niego a cu&p"ir sus rdenes ' "e pido a &is tra#a)adores %ue (agan "o &is&o. G Mida sus pa"a#ras ' aun%ue se oponga! nos to&are&os "a (acienda aun%ue sea e&p"eando "a 5uer2a ' si es e" caso ""egare&os a &a'ores. G &ani5est $lirio. G Ou* %uiere decir %ue ""egar6 a &a'ores G pregunt e" &a'ordo&o. G Oue si pone &u' o$ac( n "o "i%uidare&os! de"ante de su esposa! tra#a)adores e (i)os.

3,N

G S+ "o $a (acer &6s tarde! (6ga"o de una $e2/ por%ue &e niego de todo cora2 n a entregar"e "a (acienda. G Usted se "o #usc ! por%ue nosotros no so&os a&igos de "a $io"encia/ s "o responde&os a "as agresiones ' sus constantes agresiones 'a pasaron de casta.o a oscuro ' 5ue "a gota %ue re#os "a copa/ por "o tanto de#e reci#ir su &erecido castigo. $lirio orden a sus (o&#res %ue descargaran sus ar&as en "a (u&anidad de" &a'ordo&o ' todos sin &ediar pa"a#ra! a" un+sono! dispararon de a un tiro! %ue &u"tip"icados por 3: (o&#res! 5ueron 3: tiros %ue dieron en e" pec(o de este desa5iante (o&#re/ con e" i&pacto de "os tiros ca' de espa"das! con "as piernas a#ierta ' "os #ra2os en cru2! in&ediata&ente su esposa se a#a"an2 so#re este cuerpo %ue esta#a dando "os 7"ti&os suspiros ' e&pe2 a $oci5erar ' a &a"decir a $lirio. Le dec+aB G QMa"dito! &i" $eces &a"ditoR usted de#+a ser e" &uerto ' no &i po#re esposo Q#andidos de &ierdaR G QSe.ora c6""eseR si no %uiere de)ar co&p"eta&ente (u*r5anos a sus (i)os. G "a interpe" $lirio con ra#ia ' pregunt a "os tra#a)adoresB G LOui*n &6s se opone a %ue nosotros to&e&os esta (aciendaP E" %ue no est* de acuerdo %ue "o &ani5ieste de una $e2! o si no! c6""ese para sie&pre. G $lirio! esper un &inuto! dos! tres! cuatro! cinco &inutos ' en "a corra"e)a rein e" si"encio. Lo 7nico %ue "o interru&p+a era e" canto de un ga""o %ue anuncia#a una nue$a aurora. Era tanto e" si"encio! %ue se escuc(a#a e" 2u&#ido de "as a#e)as ' e" #atir de a"as de "os pa"o&os. Era un si"encio %ue do"+a en e" a"&a ' produc+a una gran angustia en e" cora2 n.

ENTRE@ISTA CON EL HERENTE DE LA 9RUTICOLA LOS SAURIOS Eduardo se co&unic con El #orro %uien "e &ani5est B GTengo noticias %ue e" &o$i&iento sindica"ista est6 &u' 5uerte en "a ciudad de $nsar ' %ue $arios de sus &ie&#ros son in5i"trados de "os Brbaros! pero principa"&ente e" &6s 5ogoso de e""os! e" presidente de" sindicato de La &rut%cola Los Saurios! ""a&ada as+ por "a a#undancia en "a 2ona de "agarti)as! iguanas ' de otros repti"es en e" "ugar! <lvaro <lvarez' %uien con su "engua)e

3,4

incendiario (a pro&o$ido en "a 2ona $arias (ue"gas! causando &i""ones de pesos en p*rdida a estas e&presas agropecuarias! en su p"iego de peticiones! piden por pedir/ sus peticiones son e;ageradas ' di5+ci" de conceder! inc"usi$e para "as e&presas &6s ricas de" p"aneta. G Sigan ese se.or ' e;p+en sus &o$i&ientos ' cuando "e den oportunidad desapar*2ca"o ' entre$+stese con e" gerente de La &rut%cola Los Saurios/ para %ue "e 5aci"ite un 5acs+&i" de su (o)a de $ida de ese su)eto/ 'a (a#"e con *" ' &e di)o %ue "o reci#ir+a e" pr ;i&o &i*rco"es a "as - a.&. Est6 dispuesto a co"a#orarnos en todo "o %ue "e so"icite&os para e" #ien de su e&presa G "e &ani5est por su te"*5ono & $i". El #orro! acudi puntua"&ente a "a cita! aco&pa.ado de cuatro (o&#res de su con5ian2a! cuando se anunci ! e" gerente "o &ando a seguir a su sa" n pri$ado! cuando entraron se puso de pie ' sa"ud a cada uno con un cordia" apret n de &anos. G Bonitas ' c &odas insta"aciones tiene esta e&presa G &ani5est El #orro. G Esto (a sido a tra$*s de a.os de "uc(a ' de &uc(os $ai$enes de "a e&presa/ pero nos (a 5a$orecido %ue desde (ace tres a.os dis5ruta&os de una pa2 "a#ora" ' nuestra producci n en e" &ercado &undia" (a tenido #uenos precios. Pero (ace tres a.os tu$i&os grandes p*rdidas por "a (ue"ga in)usta %ue pro&o$i <lvaro <lvarez! se nos perdi gran parte de "a producci n ' no pudi&os cu&p"ir con "os co&pro&isos internaciona"es ' esto "e caus un gran per)uicio a "a e&presa ' deseo %ue esto no nos $ue"$a a ocurrir/ por%ue cada tres a.os se negocia e" p"iego de peticiones ' co&o en este &o&ento esta&os en esa negociaci n ' no (e&os ""egado a un acuerdo/ por%ue est6n pidiendo e;agera&ente! &u' pronto pueden dec"arar "a (ue"ga con un gran per)uicio para "a e&presa ' con e" te&or %ue se nos pierdan "os &ercados en e" e;tran)ero/ por%ue <lvaro <lvarez! est6 pro&o$iendo "a (ue"ga para dentro de un &es! si no se ""ega a un acuerdo en "a negociaci n en e" p"iego de peticiones/ por%ue "a e&presa se %ue#rar+a si cede&os a sus pretensiones. G Ade&6s de" presidente de" sindicato! LOui*n o %ui*nes otros se &uestran &u' co&#atientesP G pregunt el #orro &u' interesado. O >tros mu, combativos son el vice"residente del sindicato *ernn *ernndez' el vocal Pablo *errera , dos de la base. Pedro P)rez , $ntonio $ntolinez; G Deseo tener "a (o)a de $ida de estos (o&#res! sus 5otos! sus (istorias! sus costu&#res/ "os "ugares %ue 5recuentan! sus a&igos! su 5a&i"ia/ en genera" "a

3,-

rutina de estos sindica"istas G &ani5est El #orro G a&antes ' de $icios ocu"tos %ue puedan tener.

' si es posi#"e de sus

G Todo eso "o ten+a pre$isto/ a%u+ tiene "a 5otocopia de sus (o)as de $ida ' de todo "o %ue &e pidi G di)o e" gerente. G @o' a estudiar esta docu&entaci n! con &is co&pa.eros de con5ian2a ' $o' desapareciendo de uno en uno! para no causar &uc(o ruido ' despertar sospec(as G argu&ent El #orro &ientras guarda#a "a docu&entaci n en su &a"et+n de e)ecuti$o. G E" pri&ero! %ue de#en desaparecer es <lvaro <lvarez. G LCu6"es son "os cu"ti$os de esta (aciendaP G pregunt El #orro. G Tene&os $arios/ pero e" &6s i&portante es "a pa"&a de aceite o pa"&a a5ricana! ade&6s cu"ti$a&os #anano! p"6tano (art n ' c+tricos. G LPor %u* "a ""a&an pa"&a a5ricanaP G Por%ue es un a p"anta originaria de" Ho"5o de Huinea \5rica/ pero con e" no&#re %ue se conoce es e" de pa"&a a5ricana! otros "a ""a&an pa"&a de aceite. Esta p"anta es propia de "as 2onas tropica"es ' crece en tierras por de#a)o de "os M:: &etros so#re e" ni$e" de" &ar! es un cu"ti$o perenne ' su $ida producti$a pasa de M: a.os/ pero de "os 0: 0M su ta""o se e"e$a de&asiado ' di5icu"ta "as "a#ores de cosec(a ' por "o tanto (a' %ue reno$ar"as para 5aci"itar su reco"ecci n. G LC &o ""eg esta p"anta a A&*ricaP G pregunt El #orro. G Se atri#u'e a "os co"oni2adores ' co&erciantes de esc"a$os portugueses %ue "a uti"i2a#an co&o parte de "a dieta a"i&entaria de "os esc"a$os en e" Brasil. G respondi e" gerente. G LCu6" es su uti"i2aci n industria"PG Es &u' $ariadaB De "a pu"pa se e;trae e" aceite/ de "as a"&endras se o#tiene dos productos! e" aceite de pa"&iste ' "a torta de pa"&iste %ue sir$e para a"i&ento de ani&a"es. De" aceite se o#tienen ta&#i*n dos productos/ "a o"e+na ' estearina de pa"&a. La o"e+na es "a parte "+%uida propia&ente e" aceite de pa"&a %ue se uti"i2a para e" consu&o (u&ano ' es e" de &a'or co&ercio &undia" inc"usi$e superior a" aceite de giraso" ' "a estearina es "a parte &6s s "ida despu*s de e;tra+do e" aceite de pa"&a ' se uti"i2a para "a 5a#ricaci n de &argarinas! de &antecas para "a pani5icaci n ' en "a producci n de )a#ones! detergentes! "u#ricantes para pintura! #arnices! go&as ' tinta. _"ti&a&ente e" aceite de pa"&a se est6 uti"i2ando para "a 5a#ricaci n de #ioco&#usti#"e/ por%ue se dice %ue e" #iodiese" no conta&ina

38:

e" &edio a&#iente ' e$ita e" ca"enta&iento g"o#a". G Despu*s de estas pa"a#ras El #orro ' sus aco&pa.antes se despidieron de su an5itri n.

DEBATE POR LA MATANAA DE SIETE CUEROS @arios congresistas! se reunieron para (acer Sacri3icados por "a &atan2a en Siete CuerosB un 5uerte de#ate a "os

G No es )usto %ue e" pue#"o apo'e a "os asesinos de ,4 personas de un pe%ue.o pue#"o de nuestra geogra5+a naciona" co&o Siete Cueros/ donde no s "o se sacri5ic a "a po#"aci n ci$i" si no a un representante ec"esi6stico co&o e" sacerdote Medardo Ruiz' estos asesinos de#en co&#atirse co&o a "os Brbaros/ por%ue a&#os son $io"adores de "a "e'/ por eso pido a" congreso en p"eno %ue se (aga un de#ate candente condenando estas &asacre de "os Sacri3icados ' %ue e;i)a&os a "a 5uer2a &i"itar ' po"icia" %ue capture a "os (o&#res %ue con5or&an este grupo sangriento ' "es caiga todo e" peso de "a "e' G e;pres e" senador &ernandi7o Pedracio. G =Unas son de ca" ' otras son de arena> ' en "a natura"e2a sie&pre e;iste "a "e' de "os contrarios ' en "as cosas cotidianas encontra&os "as ant+podas! por e)e&p"o no e;iste noc(e sin d+a/ no e;iste $ida sin &uerte! no e;iste a&or sin odio! no e;iste oscuridad sin "u2! no e;iste "o #a)o sin "o a"to! no e;iste e" ca"or sin e" 5r+o! "a a"egr+a sin a&argura! "o opaco sin "o transparente! no e;iste e" #ien sin e" &a"/ por do%uier encontra&os e" dua"is&o o &e)or "a "e' de "os contrarios ' e" (ec(o &6s e$idente "o tene&os entre "a (e&#ra ' e" &ac(o. J "o %ue (an (ec(o los Sacri3icados es co&#atir e" &a" %ue nos (an (ec(o los Brbaros a tra$*s de "a "arga (istoria de" sig"o YY ' principios de" sig"o YYI/ si se sacri5icaron a esas ,4 personas/ 5ue para seguir e$itando un &a" &a'or/ por%ue eran co"a#oradores de un grupo %ue (a satani2ado e" pa+s a tra$*s de "argos a.os G respondi e" senador Doroteo Dorado. G Seg7n su co&entario! &ani5iesta usted! estar de acuerdo! con "a pena &uerte de esas ,4 personas en Siete Cueros ' "e respondoB En nuestro pa+s no e;iste "a pena de &uerte ' as+ "o consagra "a constituci n po"+tica de 3--3 en su =Art. 33. E" derec(o a "a $ida es in$io"a#"e. No (a#r6 pena de &uerte>. J suponga&os %ue e;istiera "a pena de &uerte/ para ""egar a e""a "o sindicados

383

de#en ser $encidos en )uicio ' presentar "as prue#as ' "as contraprue#as ' tras "argos de#ates ' una $otaci n por "o regu"ar secreta! se decide "a suerte de" i&p"icado o i&p"icados ' "uego de to&ar "a decisi n 5ata"! $ienen "as ape"aciones ' "as so"icitudes de "as ONH o de "os organis&os naciona"es e internaciona"es so"icitando %ue se suspenda "a ap"icaci n de "a pena de &uerte! es decir! de "a decisi n! (asta "a sentencia de5initi$a! pasan &uc(os &eses ' (asta a.os cuando su ap"icaci n corresponde a" estado/ ' a%u+ si&p"e&ente se dio &uerte por si&p"es &ur&uraciones. S "o e;isti e" inter*s de i&p"antar e" terror ante una po#"aci n iner&e/ por eso no esto' de acuerdo con su apreciaci n. Dice ustedB =Si se sacri5icaron a esas ,4 personas/ 5ue para seguir e$itando un &a" &a'or/ por%ue eran co"a#oradores de un grupo %ue (a satani2ado e" pa+s a tra$*s de "argos a.os>. LLe parece un &a" &enor! e" (o&icidio de ,4 personasP Para &+! e" &a" es de&asiado gra$e! no s "o "a &uerte de ,4 personas! si no inc"usi$e de una persona. G respondi con ira e" senador &ernandi7o Pedracio.

Doroteo Dorado le contest G en nuestro pa+s! es &u' co&7n %ue &uc(as personas tengan una do#"e &ora" ' son capaces de =prender"e una $e"a a Dios ' otra a" dia#"o> ' (a#"ando con e" "engua)e popu"ar &ane)an "a do#"e para todo! pero a "a &enor oportunidad nos c"a$an e" pu.a" por detr6s ' eso era "o %ue (ac+an estos (a#itantes de Siete Cueros! %ue con su (ipocres+a &uc(as personas de" pue#"o ' de "os pue#"os $ecinos 5ueron secuestradas! torturadas ' &uertas ' despu*s de ocurrir "a tragedia &a'or por su cu"pa! da#an a "os do"ientes un p*sa&e con pa"&aditas en "a espa"da &ani5estando un do"or ' una triste2a %ue su cora2 n no sent+a/ por%ue personas co&o *stas! con sus acciones ' o&isiones tai&adas (acen &6s da.o %ue "as #a"as ' "as personas %ue &urieron! se &erec+an esta &uerte ' &i" &uertes &6s! por e" da.o %ue (icieron a" pa+s ' si no se aca#a con e""os! "os da.os se (a#r+an &u"tip"icado en proporci n no arit&*tica si no geo&*trica ' "a (ecato&#e para "a regi n (a#r+a sido peor %ue una #o"a de nie$e %ue arrasa todo "o %ue encuentra a su paso. G No creo en "o %ue dices/ por%ue si en rea"idad estos (a#itantes de Siete Cueros 5ueran tan &a"os LPor %u* e" pue#"o co"o&#iano no "o sa#+aP por%ue "as &a"as noticias =se riegan co&o $erdo"aga en p"a'a> ' "o %ue &6s ""a&a "a atenci n son "as tragedias (u&anas ' si eran tan &a"os Lpor %u* "a gente "o ignora#a o "o ca""a#aP @eo %ue tus co&entarios no tienen pies ni ca#e2a ' por eso pido con toda &i a"&a %ue "os regu"ares ' "a 5uer2a po"icia" inicien "a persecuci n de estos de"incuentes para %ue no sigan &asacrando a" pue#"o '

380

para e""o se "es de#e dar un p"a2o perentorio para %ue cu&p"an con "a &isi n %ue se "es i&pone de perseguir ' co&#atir a "os Sacri3icados' por%ue tengo entendido %ue a"gunos co&andantes de "a po"ic+a ' de "os regu"ares "os apo'an con ar&as! uni5or&es ' entrena&iento ' esto se tiene %ue aca#ar G &ani5est e" senador Rolando de los R%os. G Con tu perorata est6s &ani5estando en una 5or&a $e"ada! e" apo'o a "os Brbaros por%ue dicesB =Se de#e perseguir ' co&#atir a "os Sacri3icados: Entonces! no se de#e perseguir a "os Brbaros a pesar de %ue (an (ec(o &asacres! no de ,4 personas si no de centenares de personas! especia"&ente con ci"indros #o&#as ' con "as &inas antipersonas (an &atado a &i"es de ca&pesinos! ancianos ' ni.os! %ue son e" 5uturo de Co"o&#ia ' "os ni.os! ancianos ' so"dados de "a patria %ue no &ueren! %uedan "isiados de por $ida ' por%ue "os Sacri3icados "os (an co&#atido con acierto ' Los regulares a pesar de co&#atir"os durante $arios a.os! s "o (an tenido $ictorias p+rricas/ creo eso es "o %ue te due"e ' en este &o&ento &e preguntoB LNo ser6 usted uno de "os au;i"iadores de "os BrbarosP por%ue en "os &entideros po"+ticos se co&enta %ue (a' $arios po"+ticos %ue "os apo'an! no LSer6 usted uno de e""osP QEso esta por $erR E" tie&po nos dar6 "a ra2 n o "a desi"usi n G "e respondi Doroteo Dorado G ' Se.or Rolando de los R%os dice ustedB =tengo entendido %ue a"gunos co&andantes de "a po"ic+a ' de "os regu"ares "os apo'an con ar&as! uni5or&es ' entrena&iento ' esto se tiene %ue aca#ar> Si usted considera %ue es as+! den7ncie"os con no&#res ' cargos! e" d+a! "a (ora ' e" "ugar ' si 5uera as+! $eo %ue es una "a#or "oa#"e "a %ue (acen estos co&andantes/ por%ue es para co&#atir a" eterno ene&igo de" pa+s ' "a uni n (ace "a 5uer2a ' esta uni n e&pe2 a dar resu"tados G rep"ic Doroteo Dorado; G Apo'o "a propuesta rea"i2ada por &is co"egas &ernandi7o Pedracio ' de Rolando de los R%os. De#e&os co&#atir a Los Sacri3icados antes de %ue se con$ierta en un &onstruo de siete ca#e2as! cua" (idra! %ue con su a"iento $enenoso destru'e toda $ida (u&ana %ue se encuentre cerca ' si "e corta&os una ca#e2a #rotar6 de su cue""o dos ca#e2as &6s ' e" pe"igro nuestro au&entar6 en 5or&a desproporcionada ' ""egar6 e" &o&ento %ue este &onstruo nos de$orar6/ pero si actua&os pronto destru'endo sus ca#e2as ' %ue&a&os cada &u. n de" Cue""o co&o "o (i2o =olao so#rino de *eracles aca#are&os con e" &onstruo %ue apenas se est6 5or&ando. G Argu&ent Pedri7o P)rez; G E" &onstruo de siete ca#e2as %ue se (a &u"tip"icado por &i""ares en todo e" pa+s! (an sido Los Brbaros' %ue con su a"iento $enenoso (a destruido "a $ida de $arias generaciones de co"o&#ianos ' seguir6n destru'endo $idas si no se

38,

"e pone coto a este grupo terrorista/ por eso de#e&os apo'ar a Eduardo %ue con su e)*rcito de Los Sacri3icados "es (a in5ringido derrotas ' (a e&pe2ado a cortar"e sus ca#e2as/ para %ue no se sigan pa$oneando por e" pa+s co&o a&os ' se.ores ' co&prendan %ue (a' a"guien %ue "es est6 co&#atiendo con sus &is&as ar&as con "a intenci n de derrotar"os G Coment Bonavento Ben%tez. To& "a pa"a#ra &ernandi7o Pedracio , mani3estB G Me enter* %ue "os senadores &abio de los Ci"reses $ umada' Clodomiro de las &uentes , Geo3racio de los Pinares ' otros senadores ' representantes cu'os no&#res se &e escapan en este &o&ento! con$ocaron a una reuni n en un (ote" de

cinco Estre""as de Cartagena a Eduardo Carrascal Canales ' a $arios de sus secuaces ' 5ir&aron un acta de co&pro&iso %ue #rindar+an a e""os a'uda per&anente con ta" de co&#atieran con sa.a a Los Brbaros! pero esa acta de co&pro&iso "os $incu"a con unos asesinos! %ue (acen (onor a su no&#re de Sacri3icados/ pero "os sacri5icados so&os nosotros/ por%ue "o %ue e""os est6n (aciendo es sacri5icar a" pue#"o con e" prete;to co&#atir a Los Brbaros pero no s "o co&#aten a Los Brbaros' si no a gente inocente con e" prete;to de son co"a#oradores de e""os/ por eso so"icito %ue estos senadores ' representantes a "a c6&ara! sean in$estigados por "a Corte Supre&a de Custicia/ para %ue aca#e&os con estos sacri5icadores de" pue#"o G &abio de los Ci"reses $ umada! %ue (a#+a per&anecido en si"encio durante "a acusaci n %ue "e esta#an (aciendo a a"gunos co"egas especia"&ente &ernandi7o Pedracio! to& "a pa"a#ra en 5or&a ca"&ada ' sin perder co&postura ' sin 2a(erir a nadie &ani5est B G Jo creo en e" estado! creo en sus "e'es de "as cua"es &uc(as de e""as (e sido ponente/ pero a $eces "as circunstancias nos o#"igan a to&ar deter&inaciones! para no seguir su5riendo en carne propia "os sacri5icios %ue nos i&pone un grupo terrorista ' co&o 'o su5r+ "a &uerte de &is padres por cu"pa de "os Brbaros ' no s "o "a &uerte de &is padres si no %ue en tres ocasiones se ""e$aron de &is tres (aciendas! de cada una de e""as! de a cien reses ' &e de)a#an "a ra2 n con "os &a'ordo&os! %ue era por%ue no "es contri#u+a con "a $acuna &ensua" de T 3:.:::.:::.oo de pesos. Esta es una de "as ra2ones para apo'ar a "os sacri5icados! otra de "as ra2ones es por%ue e" estado nunca se preocupado en co&#atir"os con "os regu"ares a pesar de "as peticiones respetuosas %ue "e (ice ' %ue "e (icieron &is co"egas/ sie&pre nos respond+a %ue no (a#+a presupuesto! por eso nos $i&os o#"igados de apo'ar a Eduardo

388

por%ue (asta e" presente es e" 7nico %ue se a (a atre$ido a co&#atir"os ' "o (a (ec(o con acierto! por%ue si e" estado nos es capa2 de de5endernos 9en nuestra vida' onra , bienes: tene&os %ue de5endernos nosotros/ por eso 'o no $eo nada de &a"o de nuestra a"ian2a con Los sacri3icados/ por%ue es una a"ian2a para nuestro #ene5icio ' para #ene5icio de" pue#"o. G Nosotros co&o pue#"o %ue (e&os su5rido "as consecuencias de esta cruenta guerra! %ue (e&os pagado con "a &uerte de 5a&i"iares ' de &uc(os seres %ueridos ' con "a &er&a de nuestro patri&onio! tu$i&os %ue #uscar un punto de apo'o para &o$er e" &undo con "a pa"anca de $r2u%medes ' ese punto de apo'o con su pa"anca 5ue Eduardo con su e)*rcito! 'a %ue nunca tu$i&os e" punto de apo'o de" estado ' s "o ten+a&os de *" sus negati$as ' ante estas negati$as tu$i&os %ue recurrir a un e)*rcito pri$ado %ue nos garanti2ara "a =de5ensa de nuestras $idas! (onra ' #ienes> ' para e""o to&a&os "as pa"a#ras de "a Bi#"ia =a'7date! %ue 'o te a'udar*> ' eso 5ue "o %ue (ici&osB QA'udarnosR O &e)or en otros t*r&inosB QDe5endernosR J si "a Bi#"ia nos per&ite a'udarnos LPor %u* ustedes se oponen a %ue nos de5enda&osP Eso es "o %ue esta&os (aciendo #uscando e" apo'o de Los Sacri3icados G Argu&ent Clodomiro de las &uentes. G Ouienes no (an su5rido "os rigores de "a guerra! %uienes no (an $isto caer #a)o "as #a"as a"g7n a&igo o 5a&i"iar! %uienes no (an $isto "a &er&a de su patri&onio! se oponen a %ue se #us%ue una de5ensa %ue ustedes &ani5iestan no santas! pero "as circunstancias o#"igan a to&ar decisiones! %ue para otros pueden estar en contra$+a de unos principios persona"es/ pero cuando se encuentran en "a &is&a situaci n %ue nosotros! to&an "a decisi n %ue nosotros (e&os to&ado por%ue "a consideran correcta ' a(+ sus pensa&ientos ca&#ian. Co&o dec+a Montaigne =E" (o&#re es cosa $ana $aria#"e ' ondeante>! es decir "os (o&#res so&os una $e"eta de" destino. J no 'endo tan "e)os co&o "o dice Bar#a Caco# en una de sus estro5as de "a Canci n de "a $ida pro5undaB = ?a' d+as %ue so&os tan s rdidos! tan s rdidos Co&o "a entra.a oscura de oscuro pederna"! La noc(e nos sorprende con sus pro5usas "6&paras En r7ti"as &onedas tasando e" #ien ' e" &a"> G E;pres Geo3racio de los Pinares G o so&os nosotros o son e""os ' pri&eros esta&os nosotros %ue e""os ' co&o e" Estado no nos pod+a dar una de5ensa de nuestras $idas ' de nuestro patri&onio! nos $i&os o#"igados a #uscar una a"ian2a %ue nos garanti2ara nuestra de5ensa ' por eso apo'a&os a

38M

"os Sacri3icados ' "os seguire&os apo'ando para de5ender nuestros intereses ' "os intereses de" pa+s. E" presidente de" congreso to& "a pa"a#ra ' "es di)o a "os asistentesB G Creo (a' su5iciente "a i"ustraci n so#re este aspecto ' 'a es (ora de to&ar un decisi n/ to&o "a decisi n de pasar a "a corte supre&a de )usticia "a trascripci n ' "a gra#aci n de todo "o %ue se (a discutido en esta sesi n ' e""a (ar6 "as in$estigaciones pertinentes si e" caso "o a&erita.

PRODUCCI`N E IMPUESTO DE HRAMACE DE LA ?OCA DE COCA Eduardo pensa#a! e" dinero %ue &e (an donado a"gunas e&presas &u"tinaciona"es ' naciona"es! a"gunos particu"ares ' e" %ue (e conseguido con e" secuestro de a"gunas personas ' apodera&iento de a"gunas (aciendas de "os co"a#oradores de "os Brbaros no &e a"can2a para a#rir su5icientes 5rentes en e" pa+s! para poder co&#atir ' arrinconar a este grupo terrorista %ue tanto da.o "e (a (ec(o a "a naci n/ tengo %ue #uscar otras 5uentes de entradas/ pero (asta a(ora no se por donde e&pe2arB Creo %ue au&entando e" desa"o)o de tierras de "os ca&pesinos $ecinos a "os de "as (aciendas de %uienes (an sido co"a#oradores de este grupo $io"ento/ por%ue presu&o %ue por ser $ecinos co"a#oran con e""os si no "o (an (ec(o por acci n! "o (an (ec(o por o&isi n ' en este caso no se "es de#e conceder e" #ene5icio de "a duda/ por%ue o est6n con&igo o est6n contra &+! s+ est6n con&igo! por%ue no &e "o (an &ani5estado/ por%ue 'a era tie&po su5iciente de &ani5estar"o ' 'o sie&pre (e $isto en e""os indi5erencia ' cuando por casua"idad "os (e tenido %ue uti"i2ar para a"go! "a &a'or+a de "as $eces se niegan o si e)ecutan "a acci n o "as acciones %ue se "es so"icita! "a (acen con una "entitud co&o si no 5ueran a ter&inar nunca ' en sus rostros se &arca e" desgano de "o %ue est6n (aciendo ' si est6n contra &+a! con &a'or ra2 n de#o desa"o)ar"os para no tener un sucio %ue 5astidie &i o)o! por%ue "os sucios (a' %ue sacar"os antes de nos (agan &6s da.o ' e" %ue no %uiera sa"ir por "as #uenas "o saca&os a "as &a"as ' si se pone $io"ento! (a' %ue e"i&inar"o para %ue sir$a de escar&iento para "os de&6s/ por%ue con "a gente para %ue o#ede2ca (a' %ue (acer"o con 5ir&e2a ' se de#e e&p"ear "a 5uer2a! = hay que apretar sin ahorcar pero sie&pre teniendo tensa "a cuerda! sin a5"o)ar"a un &o&ento! pero a $eces tene&os %ue a(orcar/ por%ue no %ueda otra a"ternati$a.

381

Ta&#i*n &e anda rondando en "a ca#e2a "a idea de co#rar un i&puesto a "a producci n de coca+na/ por%ue &e (e dado cuenta %ue e" eterno ene&igo de" pa+s! "os Brbaros o#tienen su &a'or 5uente de entradas de" ""a&ado gra&a)e o sea e" i&puesto a "a producci n de coca+na %ue sa"e para e" &ercado naciona" e internaciona" ' %ue ade&6s entraron en "a producci n de "a &is&a con "os cu"ti$os de coca %ue est6n se&#rando en "a cuenca de" A&a2onas! de" Catatu&#o ' en "as se"$as de "a costa Pac+5ica! especia"&ente en e" departa&ento de Nari.o ' C(oc / con "os dineros %ue consiguen! &antienen #ien dotados de ar&as so5isticadas a sus (o&#res/ aun%ue no esto' de acuerdo con "a producci n de "a coca+na/ es una oportunidad de conseguir un #uen dinero para co&#atir a Los Brbaros/ por%ue &e (e dado cuenta %ue e" sosteni&iento de un e)*rcito cuesta #astante dinero! 'a %ue (a' %ue co&prar ar&as! uni5or&es! $+$eres ' dar"e e" pago a "os (o&#res %ue con5or&an nuestro grupo oportuna&ente/ por%ue un e)*rcito #ien pagado tra#a)a con "a &ora" &u' a"ta ' "o %ue &6s su#e "a &ora" es e" dinero/ por%ue e" dios dinero &ue$e "a econo&+a de" &undo/ ""6&ese do""ares! euros! "i#ras ester"inas! 'enes! ru#"os o pesos/ no s "o &ue$e "a econo&+a de" &undo sino %ue ta&#i*n co&pra ' destru'e conciencias/ con e" dinero se corro&pe "a c"ase dirigente ' (asta "os c"*rigos. E" dinero sir$e para e" #ien ' para e" &a"/ pero "os seres (u&anos tene&os por natura"e2a una inc"inaci n &e5isto5*"ica! pero de todas &aneras a pesar de sus puntos positi$os ' negati$os sin *" no pode&os $i$ir ' por eso grita&os o pensa&os Q$i$a e" dios dineroR o Q$i$a e" &a"dito dineroQ ' "o i&portante es tener dinero #ien o &a" (a#ido ' si tengo su5iciente dinero! no i&porta su origen! puedo &antener #ien a &is (o&#res ' ad%uirir un #uen ar&a&ento para (acer"e 5rente a Los Brbaros ' en "as se"$as de Murmulencio' de Lum"ereza' Los Gansos' El Roble ' en otras regiones donde esta&os (aciendo presencia! e;isten grandes cu"ti$os de coca ' 'a tengo identi5icados "os capos %ue son due.os de estos cu"ti$os ' $o' (a#"ar con e""os para %ue &e participen con un 3:S de su producci n a ca&#io de nuestra protecci n ' %ue no se de)en a&edrentar de los Brbaros/ &ientras $igi"an "os cu"ti$os! su sie&#ra ' producci n &is (o&#res o#ser$ar6n para aprender co&o se cu"ti$a "a coca! cuando se cogen "as (o)as ' co&o se "e (ace e" trata&iento %u+&ico (asta o#tener "a coca+na. ?e "e+do %ue e;isten &6s de 0::: $ariedades de p"antas de coca/ pero %ue s "o cuatro de e""as sir$en para producir "a coca+na/ %ue se cu"ti$a entre "os 1:: ' 0::: &etros so#re e" ni$e" de" &ar! %ue puede cu"ti$arse a "as so&#ra de "os grandes 6r#o"es de "a se"$a! con &edia tu&#a! %ue es "a 5or&a e&p"eada por "os narcotra5icantes ' por Los Brbaros para e$itar "as 5u&igaciones! 'a

38N

%ue es &6s di5+ci" de descu#rir esta p"antaciones/ %ue se &i&eti2an con "os 6r#o"es corpu"entos de "a )ung"a En un principio se uti"i2 co&o anest*sico ' para desinto;icar a "as personas de "a &or5ina/ se cosec(an sus (o)as cuatro $eces a" a.o/ este ar#usto es originario de A&*rica de" Sur. Se cu"ti$a principa"&ente en Co"o&#ia! Per7 '

Bo"i$ia. Ta&#i*n e;isten cu"ti$os de coca en Austra"ia! Cei"6n! (o' ""a&ado Sri LanFa! Indonesia ' Ca&aica. La (o)a de "a coca 5ue cu"ti$ada ' consu&ida por "as c"ases superiores de "os Incas/ 'a %ue "as c"ases in5eriores ten+an pro(i#ido su consu&o/ pero con "a con%uista para %ue "os ind+genas rindieran en e" tra#a)o de "as &inas! "os espa.o"es ani&a#an su consu&o por%ue con e""a &itiga#an e" (a&#re ' no ten+an %ue dar"e &uc(a co&ida/ pero "o %ue era considerado di$ino por "os ind+genas "a ig"esia cat "ica "a consider o#ra de" dia#"o o sea satani2 "a (o)a/ por%ue considera#a %ue era &a"*5ica. La coca+na %ue es un producto e;tra+do de "as (o)as de "a coca! (a ido considerada una p"anta &a"dita por "a adicci n %ue produce en "as personas! por%ue en un principio produce una gran eu5oria! con sensaciones de 5orta"e2a! resistencia! audacia ' otras caracter+sticas si&i"ares ' a esta 5ase "e sigue 5ase de decai&iento ' para sentirse nue$a&ente eu5 rico au&enta su consu&o de nue$a dosis ' as+ es co&o se cae en un c+rcu"o $icioso! con "a consiguiente adicci n de "a droga ' necesita consu&ir &6s ' &6s e" po"$o #"anco! %ue si "o usan en so#redosis "os puede ""e$ar a "a &uerte. Pero gracias a Dios e;isten consu&idores ' &ientras e;istan consu&idores con do""ares! euros ' otras &onedas 5uertes ' &ientras pro(+#an su consu&o ' &6s "a persigan! tendr6 un $a"or &a'or ' ese &a'or $a"or es e" %ue (ace to&ar todos "os riesgos para ""e$ar"a a "os "ugares de consu&o! especia"&ente a 5orteam)rica' Euro"a , asta $sia ' co&o sus consu&idores 'a se (an $ue"tos adictos a esta sustancia! ad%uieren "a droga a" precio %ue sea para &itigar "a a#stinencia de e""a. Los cu"pa#"es de esta situaci n son "os consu&idores! por%ue de no e;istir "os consu&idores! no (a#r+a productores/ por%ue %uien $a a producir "o %ue no se $ende o no tiene consu&o ' nos satani2an a nosotros por%ue cu"ti$a&os "a coca! "a &ari(uana ' "a a&apo"a/ pero "os a&ericanos ' otros pue#"os de" pri&er &undo! nos "a so"icitan a gritos %ue "e satis5aga&os e" deseo casi org6s&ico su consu&o/ por eso considero %ue no so&os cu"pa#"es de esta

384

situaci n/ por%ue a nadie se o#"iga a consu&ir"a! pero a nosotros nos inducen a producir"a ' esta inducci n es "a %ue se de#e castigar ' no su producci n/ por%ue e" pri&er &undo industria"i2ado ' ci$i"i2ado nos corro&pi ' a "os corro&pedores es a %uien se de#e castigar ' no a unos productores %ue s "o satis5acen "os deseos de unos adictos.

Por %u* te $eo tan pensati$o G "e pregunt Domingo a Eduardo. Esta#a pensando en "a 5or&a de conseguir dinero para e" sosteni&iento de nuestro e)*rcito/ por%ue est6 creciendo &uc(o ' a#rir $arios 5rentes cuesta &uc(o dinero ' esto' pensando en co#rar un 3:S de "a producci n de coca+na! &ari(uana a %uienes "a cu"ti$an ' "a producen! &ientras nosotros entra&os en "a producci n/ c"aro %ue "o $a&os (acer no con e" 6ni&o de $o"$ernos narcotra5icantes! si no por a"truis&o para #uscar e" #ene5icio de" pa+s/ por%ue un e)*rcito #ien dotado es una garant+a de triun5o. Co&o es para #ene5icio de" pa+s! esto' de acuerdo contigo Eduardo G &ani5est Domingo. @o' a co&unicar&e con &is (o&#res! para poner en e)ecuci n aca#a&os de co&entar. "o %ue

SEHUIMIENTO DE AL@ARO AL@AREA El #orro e&pe2 a in$estigar e" &o$i&iento de "os sindica"istas de de "a regi n Noroccidenta" de Co"o&#ia! pero (a#+a reci#ido instrucciones de Eduardo ' de" gerente de "a &rut%cola los Saurios! %ue e" pri&ero %ue se de#+a e"i&inar ser+a a" presidente de" sindicato <lvaro <lvarez ' para e""o e&pe2 a estudiar sus &o$i&ientos ' reparti a su (o&#res 5otocopias de" rostro de este persona)e para %ue "o conocieran ' no "o con5undieran con otra persona! por%ue e" o#)eti$o era <lvaro <lvarez ' no otro por e" &o&ento o#ser$ ! %ue despu*s de sa"ir de "a e&presa entra#a a un #ar cercano donde se to&a#a dos o tres cer$e2as con a"gunos co&pa.eros de" sindicato. Co&o El #orro ten+a (o&#res %ue espia#an sus &o$i&ientos/ estos escuc(a#an "o %ue (a#"a#a con sus co&pa.eros/ a"gunas $eces (a#"a#an de cosas

38-

intranscendentes ' otras (a#"a#an so#re te&as a" &o$i&iento sindica"/ cuando (a#"a#an te&as de" &o$i&iento sindica" #a)a#an un poco "a $o2 para %ue nadie "os escuc(ara/ pero en ciertos &o&entos se $o"$+an &u' eu5 ricos ' sus $oces trona#an por todo e" recinto %ue pod+a escuc(ar (asta e" &6s sordo. Se desped+a de sus a&igos ' sa"+a de a""+ aco&pa.ado de dos o tres sindica"istas ' unas $eces de a"gunos a&igos/ nunca sa"+a so"o! sie&pre se &anten+a aco&pa.ado de una! dos! tres o &6s personas. O#ser$aron "os (o&#res de" #orro %ue <lvaro <lvarez' despu*s de sa"ir de" #ar re"igiosa&ente! se dirig+a a su sede sindica" %ue %ueda en e" centro de "a ciudad de $nsar ' a""+ en su o5icina se dedica a (acer ""a&adas a! sus a&igos o a otros sindicatos de todo e" pa+s/ a""+ per&anece unas dos (oras ' "uego se dirig+a a su aparta&ento %ue se encuentra cerca de" centro de "a ciudad/ pero sie&pre $a aco&pa.ado ' El #orro "e dec+a a sus (o&#resB G Mientras est* aco&pa.ado no de#e&os actuar para no ocasionar un esc6nda"o en e" pa+s de todos "os sindicatos ' de "os &edios de co&unicaci n ' para e$itar una par6"isis en "a &rut%cola Los Saurios. G Oue de#e&os (acer G pregunt uno de sus (o&#res. G De#e&os esperar con paciencia (asta %ue se encuentre s "o o sa"ga con su $e(+cu"o 5uera de "a ciudad ' procurar %ue su &uerte pare2ca un accidente nor&a" de carretera! pero si pode&os (acer"o antes! as+ "o (are&os! si nos da oportunidad. G LCuando "o (are&osP G pregunt con su&o inter*s otro de sus (o&#res. G Tengo e" conoci&iento por a$eriguaciones %ue (e rea"i2ado! %ue *" cada 3M d+as se dirige a "a ca#a.a de recreo %ue tiene su sindicato en "a p"a'a de Las $ntidas. Sa"e e" $iernes por "a tarde ' regresa e" d+a do&ingo en "as (oras de" atardecer ' si e" d+a "unes es d+a de 5iesta! regresa ese d+a en sus (oras $espertinas. Por a$eriguaciones %ue (e rea"i2ado &e (e enterado %ue <lvaro <lvarez es un gran a&ante de "a $e"ocidad ' ""e$a "a $e"ocidad (asta e" $*rtigo ' a pesar %ue e;iste una distancia de 3M: F&s desde <nsar (asta Las $ntidas e" recorre esa distancia en una (ora o en (ora ' cuarto. Mientras e" se encuentre dis5rutando de "as de"icias de" &ar ""egan ustedes con caute"a ' a5"o)an un poco "as tuercas de "as ""antas de"anteras de su $e(+cu"o para %ue estas se $a'an so"tando poco a poco a &edida %ue *" (ace e" recorrido de regreso a a"ta $e"ocidad/ tienen %ue (acer"o con &uc(a caute"a para %ue no se $a'a a" traste e" p"an %ue nos (e&os propuesto. E&pece&os de in&ediato a desarro""ar nuestra tarea/ 'a %ue (o' es &i*rco"es ' e" pr ;i&o $iernes sa"dr6

3M:

a dis5rutar de sus d+as so"eados en "as p"a'as de Las $ntidas. Necesito %ue cuatro (o&#res se insta"en en dic(as p"a'as co&o turistas ' de#en $ia)ar en un ca&pero de "as caracter+sticas si&i"ares de" presidente de" sindicato de "a &rut%cola los Saurios %ue co"ocaran cerca de su $e(+cu"o para %ue "es sir$a de &a&para para e)ecutar nuestro p"an! 'o "es co&unicar* por e" ce"u"ar "a (ora de sa"ida para %ue ustedes est*n pendientes. <lvaro <lvarez sa"i de "a ciudad de <nsar a "as M p&! co&o sie&pre so"+a (acer"o! aco&pa.ado de dos sindica"istas ' cada uno de e""os i#a aco&pa.ado de sendas da&as. Su co&pa.era de $ia)e! ""a&ada $delaida! sie&pre $ia)a#a en e" puesto de ade"ante de #"ue )ean! prenda %ue co&en2 su (istoria a &ediados de" sig"o YIY! &6s propia&ente! a &anos de Levi Strauss en e" a.o de 34M,! in&igrante pro$eniente de A"e&ania para e" tra#a)o 5uerte en "as &inas de oro de" Oeste a&ericano. $delaida es 5e"i2 $ia)ando a" "ado <lvaro por%ue "e gustan "as e&ociones 5uertes! "e gusta e" au&ento de "a adrena"ina ' &ientras &6s corre au&enta su sensaci n de a"egr+a! por%ue "a $e"ocidad esti&u"a su cere#ro para %ue produ2ca dopa&ina! (or&ona %ue produce una sensaci n de #ienestar o una sensaci n de a"egr+a in&ensa/ se&e)ante a una c pu"a espiritua". Co&o "a carretera es tota"&ente ""ana se presta para $ia)ar a grandes $e"ocidades! adelaida o#ser$a e" paisa)e ca&#iante a "ado ' "ado de "a carretera/ a" "ado i2%uierdo se $e+a e" &ar cari#e %ue era &ecido por e" $iento ""egando con su &7sica en &o$i&ientos ondeantes (asta "a pasare"a natura" de sus p"a'as. Se $e+a e" $ue"o de "as ga$iotas ' de "os a"catraces (aciendo c+rcu"os a"rededor de "a p"a'a/ ta&#i*n se $e+an gran cantidad de cocoteros %ue se &ec+an con e" $iento cua" dan2arinas 6ra#es/ a ratos e" paisa)e de cocoteros ca&#ia#a ' se $e+a a"gunos acanti"ados donde ""ega#an con 5uria e" &ar (aciendo un ruido ensordecedor! e"e$ando por "os aires 5inas gotas de agua &arina ' en e" &o&ento %ue dic(as gotas son atra$esadas por "os ra'os de" so" aparece con todo su esp"endor e" arco iris! %ue inunda "a retina de nuestro o)os. A" "ado derec(o de "a carretera e" paisa)e es de $egetaci n (er#6cea! en cu'os potreros pastan #o$inos de di5erentes edades/ se $e una cantidad de cercas $i$as di$idiendo "os potreros/ donde e" a"a&#re de p7a 5ue ree&p"a2ado por cercas e"*ctricas para e$itar %ue e" ganado #o$ino se cause (eridas ' da.e su pie"/ 'a %ue una pie" sana tiene #uen precio en e" &ercado. Ta&#i*n se $en gran cantidad de 6r#o"es de &angos con una gran 5rondosidad por "a 5eracidad de estas tierras. Ta&#i*n (ieren "as ni.as de nuestros o)os "as 5ondas ' restaurantes ca&ineros/ donde ""egan una gran cantidad de auto&otores ' #estias ca#a""ares. E" paisa)e a" "ado de "a derec(a no es tota"&ente uni5or&e si no ca&#iante/ unas $eces se $en grandes $egas

3M3

atra$esadas por pe%ue.os riac(ue"os/ otras $eces e" terreno es ondu"ado con pe%ue.os &ont+cu"os de tierra/ otras ocasiones se $en pe%ue.os $a""es ' grandes co"inas &onta.osas/ pero e" panora&a es agrada#"e a "a $ista/ ta&#i*n

se o#ser$a e" $ue"o en #andadas de "as gar2as. Mientras $ia)an en e" auto&otor con$ersan so#re distintos t picos ' consu&en a pico de #ote""a! sor#os de aguardiente (asta ""egar a su destino. Co&o ""egaron a "as seis ' &edia de "a tarde/ por%ue (icieron una parada en e" ca&ino de 3M &inutos! de)aron para e" d+a siguiente su entrada en e" &ar/ "o pri&ero %ue (icieron 5ue ponerse c &odos ' ca&#iaron sus )eans por #er&udas! ca&isetas #"ancas ' 2apatos p"a'eros ' sentaron en e" corredor de "a ca#a.a para reci#ir "a #risa &arina &ientras "i#a#an aguardiente %ue (a#+an co&prado en un super&ercado en <nsar. Los (o&#res de" #orro ta&#i*n ""egaron a "as p"a'as de Las $ntidas a una ca#a.a contigua a "a de <lvaro <lvarez ' situaron su ca&pero a" "ado de" auto&otor donde (a#+an ""egado "os sindica"istas ' sus aco&pa.antes/ desde a""+ o#ser$a#an todos "os &o$i&ientos de" presidente de" sindicato de La &rut%cola Los Saurios. No desperta#an sospec(as por%ue a esa p"a'a ""egan &uc(os turistas ' se encuentran $arias ca#a.as/ donde *stos se a"o)a#an. L"eg e" d+a do&ingo ' a" despuntar e" so" en e" (ori2onte! se o#ser$a#a "a in&ensidad de" &ar #a.ado por "os ra'os so"ares %ue i"u&ina#an "a 5or&aci n de "as o"as %ue i#an a &orir en "a p"a'a/ era un &o$i&iento continuo! de segundos! de &inutos de (oras ' de todos "os d+as! era un &o$i&iento de nunca aca#ar! %ue "a natura"e2a repet+a continua&ente/ por a.os! por sig"os! centurias ' por &i"enios ' "as o"as eran &6s 5uertes cuando sop"a#a e" $iento con &6s $io"encia/ ta" $e2 por "a 5uria de Eolo ' otras $eces por "a 5uria de Poseidn8 "os ra'os de" so" eran tan 5uertes %ue e" espe)o de" &ar re5"e)a#a su #ri""ante2 (iriendo con su "u&inosidad "os o)os. En e" &ar todo es #e""e2a ' a"egr+a ' su estad+a en "a p"a'a produce un so"a2 para e" esp+ritu %ue trae una pa2 a nuestras a"&as. <lvaro , $delaida "o &is&o %ue sus co&pa.eros de $ia)e entraron en e" &ar a "as 4 a.&/ por%ue e""os ten+an &u' presente! %ue "as &e)ores (oras para entrar en e" pi*"ago era en "as pri&eras de "a &a.ana ' en "as 7"ti&as (oras de "a tarde para e$itar "os ra'os u"tra$io"etas %ue producen da.os o c6ncer de pie"/ ta&#i*n produce en$e)eci&iento de "a &is&a! &anc(as de "a pie"! &6s co&7n&ente ""a&adas pecas! arrugas! irritaci n o %ue&aduras ' rese%uedad en "a pie" ' para e$itar este intenso deste""o! se e&#adurnaron e"

3M0

cuerpo con #"o%ueadores so"ares ' entre e""os con$ersa#an %ue no de#+an e;ponerse de&asiado a "os ra'os de" so" para e$itar "a inso"aci n. E""os ten+an &u' presente estas nor&as pre$enti$as/ por%ue constante&ente La &rut%cola los

Saurios "os capacita#a so#re "os pri&eros au;i"ios ' en di5erentes nor&as de pre$enci n para tener en cuenta en "os di5erentes aspectos de "a $ida. Los (o&#res de" #orro ta&#i*n ingresaron a" &ar co&o despre$enidos turistas ' esta#an pendientes de todo &o$i&iento de "os aco&pa.antes de <lvaro para poder ""e$ar a ca#o su p"an ' co&o $ieron e""os est6n 5e"ices dis5rutando de este &ar ti#io ' poco sa"ado/ por%ue "e entra gran cantidad de agua du"ce de "os r+os tri#utarios %ue depositan sus aguas en este go"5o/ con$ersaron entre e""os ' dos de e""os sa"ieron de" &ar para poner en &arc(a su p"an &aca#ro de a5"o)ar "as tuercas de "as ""antas de"anteras uti"i2ando co&o &a&para su $e(+cu"o/ &ientras uno de e""os (ac+a e" tra#a)o! e" otro esta#a atento de "os #a.istas por si de pronto sa"+an de" agua ' "es 5rustra#a e" p"an %ue esta#an rea"i2ando/ para no causar &a"icia si&u"a#an %ue esta#an tra#a)ando so#re su $e(+cu"o ' cuando $e+an %ue <lvaro ' sus aco&pa.antes esta#an &u' entretenidos a5"o)a#an una tuerca ' "uego $o"$+an a su propio carro/ en ese &o$i&iento de uno a otro carro! transcurri &6s o &enos &edia (ora! )usto cuando (a#+a ter&inado su "a#or o#ser$aron %ue $delaida ' sus co&pa.eros sa"+an de" &ar para descansar en "a p"a'a. E""os se dirigieron a" &ar para re5rescarse un poco ' para in5or&ar a sus co&pa.eros %ue su tra#a)o "o (a#+an rea"i2ado sin ning7n tropie2o. Co&o sa#+an %ue e" presidente de" sindicato de "a &rut%cola los Saurios regresa#a a partir M PM/ "os (o&#res de" #orro decidieron partir &6s te&prano a "a 8 PM/ para no "e$antar sospec(as. Sa"ieron con una $e"ocidad &oderada! %ue i#an au&entando con e" paso de "os Fi" &etros/ todos i#an ca""ados! ta" $e2 aporreados por e" tra)inar en e" &ar ' por "a can+cu"a de" d+a! por%ue e" so" (a#+a i"u&inado en estos dos 7"ti&os d+as en todo su esp"endor/ (asta %ue uno de e""os ro&pi e" si"encioB G O)a"a no se (a'an dado cuenta %ue "e a5"o)a&os "as tuercas de sus ""antas de"anteras/ por%ue si dan cuenta! nos %ueda&os con "os crespos (ec(os e in&ediata&ente pueden sospec(ar de nosotros. G No creo/ por%ue (asta e" &o&ento de sa"ir no (a#+an &o$ido su carro ' uno a" sa"ir! s "o se 5i)an %ue "as ""antas no este #a)itas o c(u2adas/ "uego re$isa e" agua ' e" aceite/ pero nunca nos 5i)a&os si "as tuercas de "as go&as est6n

3M,

sue"tas ' co&o no nos 5i)a&os sa"i&os con5iados de %ue todo est6 en orden G &ani5est uno de "os (o&#res del #orro. G Procure&os ""egar te&prano a <nsar ' de)*&onos $er de $arias personas de

"a ciudad! por%ue si nos acusan nos sir$e de coartada ' as+ podre&os co&pro#ar %ue nada tu$i&os %ue $er con e" suceso tr6gico %ue en pocas (oras se $a a presentar. G No pode&os cantar $ictoria (asta %ue "os (ec(os no se sucedan/ por%ue todo "o %ue diga&os en este &o&ento son &eras con)eturas ' no de#e&os $i$ir de sue.os por%ue co&o "o dec+a Pedro Ca"der n de "a Barca en su co&edia "a $ida es sue.oB =Los sue.os! sue.os son> ' en rea"idad no de#e&os $i$ir de sue.os sino de rea"idades ' "a rea"idad toda$+a no (a ""egado G &ani5est e" conductor. G Tu respuesta &e de)a entre$er! %ue no deseas %ue se cu&p"a "o %ue pro'ecta&os LSer6 %ue en este &o&ento te re&uerde "a concienciaP G No &e re&uerde "a conciencia para nada ' "o digo de todo cora2 n/ "o %ue &6s an(e"o es aca#ar con "os i2%uierdistas! %ue con sus ideas co&unistas "e (acen &uc(o da.o a "a econo&+a de "as e&presas ' por ende a "a econo&+a de" pa+s/ esas ideas "as de#e&os erradicar de "a naci n/ por%ue "as 'er#as &a"as "as de#e&os arrancar/ por%ue si no se "es arranca de ra+2! se e;tiende por todos "os terrenos ' una $e2 arraigadas to&a &uc(o tra#a)o destruir"as ' ustedes conocen %ue "o %ue &6s deseo es "a &uerte de <lvaro <lvarez/ pero no de#e&os cantar $ictoria (asta %ue esta no ocurra/ co&o dice e" dic(o popu"ar =Muc(as $eces e" pan se %ue&a en "a #oca de" (orno> ' espero %ue este pan no se nos %ue&e G $o"$i a &ani5estar e" conductor. G Eso es tener pensa&ientos pesi&istas ' no con5iar en e" tra#a)o %ue rea"i2a&os! es descon5iar de uno &is&o ' si uno no espera $encer est6 perdido. G "e rep"ic uno de "os co&pa.eros de $ia)e. G Eso no es ser pesi&ista si no rea"ista! por%ue uno no de#e tener ideas %ui)otescas! si no ideas pr6cticas %ue &uestren "a rea"idad ' "a rea"idad es %ue de#e&os esperar %ue se cu&p"a "o %ue pro'ecta&os/ por%ue si no se cu&p"e en este &o&ento de#e&os #uscar nue$as rea"idades en una o &uc(as oportunidades %ue se nos presenten ' no nue$as enso.aciones.

3M8

G Est6 &u' interesante "a c(ar"a! pero 'a esta&os en "as a5ueras de "a ciudad de <nsar ' en este &o&ento de#e&os ser &u' caute"osos en nuestras opiniones G co&ent uno de e""os. G @a&os a to&arnos un re5resco en Kiosco principa" ' espere&os co&o se desen$ue"$en "os aconteci&ientos. Todos se #a)aron de" $e(icu"o %ue estacionaron en "a p"a2a centra" de \nsar ' &ientras espera#an (a#"a#an de cosas intrascendentes.

REHRESO DE AL@ARO AL@AREA <lvaro <lvarez! sa"i de "a p"a'a a "as M PM! co&o era su costu&#re! %ue (ac+a &6s de cinco a.os (a#+a con$ertido en un ritua" ' sie&pre a su "ado en e" puesto de"antero se encontra#a $delaida! co&o 'a ten+an &uc(os conocidos en "a p"a'a e despidi de cada uno de "os a&igos con %uienes (a#+a dia"ogado en "as (oras de so"a2. Todos e""os "e desearon #uen $ia)e ' %ue regresara pronto a "o %ue respondi =E" (o&#re propone ' Dios dispone>! e;presi n %ue nacida en "a edad &edia! parec+a %ue tu$iera un e;tra.o presenti&iento! co&o si e" cora2 n "e a$isara %ue podr+a ser su 7"ti&o $ia)e/ aun%ue %uer6&os"o o no sie&pre nos ""egar6 e" 7"ti&o $ia)e tarde %ue te&prano! a unos &6s te&prano a otros &6s tarde! pero nos ""egar6! por%ue so&os seres &orta"es ' "os e"e&entos de %ue esta&os co&puestos "os rec"a&a "a natura"e2a/ para repetir una ' &i""ares de $eces &6s e" cic"o #io" gico (asta %ue ocurra un catac"is&o/ por%ue todo "o %ue tiene principio tiene 5in. Todo era a"egr+a dentro de" auto&otor ' reina#a dentro de" $e(+cu"o un gran a&#iente de ca&arader+a/ escuc(a#an canciones co&oB =Oue Orgu""oso &e siento de ser un gran co"o&#iano! Pue#"ito $ie)o! Antio%ue.ita/ "a Nie$e de "os a.os! A&igo/ Le)ana tierra &+a! @o"$er! La Pastora! Adi s Pa&pa &+a ' otras canciones &6s ' todos aco&pa.a#an con "a pa"&a de "as &anos ' con sus $oces cada una de "as gra#aciones %ue se escuc(a#a en e" interior de $e(+cu"o/ todos esta#an &u' eu5 ricos por "as copas de a"co(o" %ue (a#+an consu&ido ' en &edio de "a eu5oria <lvaro <lvarez e&pe2 au&entar "a $e"ocidad de" $e(icu"o ' e" $e"oc+&etro pas de N: 6 4: K&s/ "uego a -: 6 3::! 33:! 30:! 3,: F&s por (ora ' todos "os aco&pa.antes go2a#an con e" $*rtigo de "a $e"ocidad/ e" auto&otor pasa#a raudo por esta geogra5+a costera

3MM

' su $e"ocidad pas de 3M: F&s ' todos ani&ados a" ca"or de "os et+"icos %ue (a#+an consu&ido ' a" girar en un cur$a #astante cerrada e" auto&otor! so"t "a rueda derec(a de"antera ' c(oc contra un gran 6r#o" ' ta" 5ue e" i&pacto %ue e" $e(+cu"o %ued tota"&ente destro2ado ' todos sus ocupantes &urieron por e" go"pe %ue reci#ieron.

ENTRE@ISTA DE EDUARDO CON MISTER HOOSE Eduardo 5ue ""a&ado por e" gerente de "a &ina de oro El 5uevo Dorado en e" &unicipio de" Roble! para sostener una entre$ista con *" de car6cter urgente. Eduardo se pregunta#a %ue era "o %ue desea#a ' se (ac+a &uc(as con)eturas por e" ""a&ado/ por%ue *" era una persona &u' reser$ada ' de poco dia"ogo con personas e;tra.as! aun%ue (a#"a#a &u' #ien e" espa.o" &ister Goose por "o regu"ar sie&pre da#a rdenes a su asistente para %ue se entendiera con "as di5erentes personas de (a#"a (ispana/ especia"&ente con sus e&p"eados ' o#reros! a e;cepci n de "os a"tos e&p"eados de de con5ian2a ' &ane)o con %uienes ten+a un trato &u' cordia" ' de gran ca&arader+a ' con persona)es &u' reconocidos de "a $ida naciona". Cuando ""ega#a a "a e&presa no se dirig+a a nadie ' si era sa"udado por a"g7n o#rero o e&p"eado no respond+a a su sa"udo! por esta ra2 n cuando ""ega#a a "a e&presa "os o#reros dec+an %ue ""eg &ister $inagre/ pero "as pocas $eces %ue reci#+a a "os o#reros! cuando no se encontra#a su asistente! se &ostra#a cordia" con e""os! pero su di6"ogo era corto ' "os despac(a#a pronto por%ue &ani5esta#a %ue ten+a a"go urgente %ue (acer ' %ue continuar+a "a reuni n cuando estu$iera &enos atareado/ pero por regu"ar nunca "a continua#a si no en casos &u' e;tre&os. Eduardo para no ""egar a su o5icina! dando pa"os de ciego! se (a#+a in5or&ado co&o era e" te&pera&ento de &ister Goose' %ue "e gusta#a con$ersar! %ue era "o %ue &6s "e ""a&a#a "a atenci n! %ue c"ase de "i#ros "e gusta#a "eer! cua" era su p"ato pre5erido! %ue ropa "e gusta#a $estir para "as di5erentes ocasiones! de c &o ro&per e" (ie"o con *"! cu6"es eras "os sitios tur+sticos %ue &6s "e agrada#an! %ue era "o %ue &6s "e agrada#a %ue "e o#se%uiaran ' %ue c"ase &7sica escuc(a#a! de d nde $en+a/ con ese #aga)e de conoci&ientos de &ister Goose' ""eg Eduardo a su o5icina de "a &ina de oro El nuevo Dorado! i#a aco&pa.ado de" asistente de" gerente %ue sie&pre era e" encargado de presentar a "os $isitantes. Eduardo ' e" asistente &ientras espera#an "a autori2aci n para entrar! se pusieron (a#"ar de di$ersos te&as

3M1

acerca de "a patria! co&o de su econo&+a! de su po"+tica &onetaria! de" estado de" tie&po! de "as carreteras/ de "os 7"ti&os aconteci&ientos po"+ticos ' de "os p"anes 5uturos de" pa+s/ esperaron &6s o &enos &edia (ora cuando sa"i "a secretaria ' "es co&unic ! en tono a&a#"e! %ue mister Goose "os esta#a esperando en su o5icina ' "es orden seguir. Eduardo sa"ud con un cordia"

apret n de &anos a" gerente de "a &ina de" 5uevo Dorado ' para entrar en con$ersaci n "e &ani5est B G Oue #onita o5icina tiene usted! creo %ue es de igua" de c &oda ' (er&osa co&o "a %ue ten+a en Sud3rica. G En Sud65rica era su#gerente de "a mina #ul4' %ue tiene su ad&inistraci n en "a ciudad de (o annesburgo' %ue ta&#i*n se "e conoce co&o 0goli Q"ugar de oroX %ue es "a ciudad &6s grande ' po#"ada de ese pa+s/ aun%ue esta o5icina es organi2ada ' tiene &uc(as co&odidades! "a o5icina %ue ten+a en Sud3rica tiene todos "os a$ances tecno" gicos de u"ti&a generaci n. E""a 5unciona en un edi5icio propio de ,: pisos! en "os cinco pri&eros pisos tiene a"&acenes de a"(a)as de oro ' de dia&antes/ en "os %uince pisos siguientes se tiene "a ad&inistraci n de de "a &ina de oro #ul4! %ue es "a &6s i&portante de "a e&presa ' de otras &inas &6s pe%ue.as! "o &is&o %ue "a ad&inistraci n de "as &inas de dia&ante ' en "os die2 restantes se tienen "os ta""eres de 5undici n de" oro! de "as 5i"igranas de oro ' de "a ta""a de dia&antes. Todo es &onitoreado para e$itar sorpresas. Esta ciudad se 5und por%ue en sus tierras se encontraron $arias &inas de oro ' "os &ineros se esta#"ecieron en su "ugar para e;p"otar"as! con$irtiendo a Sud3rica en e" pri&er productor &undia"! con una producci n de 0NM.3 tone"adas &*tricas de oro 5ino/ para e" a.o de" 0::1. Otros grandes productores de oro son Estados Unidos! Austra"ia! C(ina! Per7! Rusia! Canad6 ' U2#eFist6n. G Mu' interesante "a e;posici n %ue &e (a (ec(o de Sud65rica G &ani5est Eduardo; G Toda$+a (a' cosas &u' interesantes so#re Sud3rica co&o "a siguienteB Es un pa+s con tres capita"es/ Ciudad del Cabo Wcapita" "egis"ati$aX! Pretoria Wad&inistrati$aX! Bloem3onteim W)udicia"X ' aun%ue o5icia"&ente no est6 decretada! "e pode&os agregar una cuarta capita" &6sB (o annesburgo! ciudad de" oro ' "os dia&antes ta&#i*n es ""a&ada "a capita" &inera de" &undo.

3MN

G Ou* interesante todo "o %ue &e (a co&entado/ pero %uisiera sa#er de su 5"ora ' 5auna. G Sud3rica es regi n de ani&a"es sa"$a)es! de par%ues naciona"es ' en ese pa+s se encuentran grandes representantes de" reino ani&a"! co&o rinocerontes! #75a"os! e"e5antes! "eopardos ' "eones. Se (acen grandes sa5aris para o#ser$ar estos ani&a"es! con gu+as especia"i2ados. G A"go %ue &e (a in%uietado &uc(o de Sud3rica (a sido e" apart(eid! &e parece una (istoria negra de ese pa+s! por "a discri&inaci n tan 5uerte %ue tu$ieron con "os negros ' &i ad&iraci n por 5elson Mandela %ue estu$o preso por no aceptar "a discri&inaci n racia" ' rec(a2ar con todas sus 5uer2as e" apart(eid por esa ra2 n estu$o detenido 0N a.os/ en 3--: 5ue "i#erado ' en e" a.o de 3--3! &6s propia&ente e" 3N de )unio de ese a.o! se dio por ter&inado e" apart(eid/ e" par"a&ento suda5ricano ter&in con "as "e'es segregacionistas re5or&ando "a constituci n! "a &is&a %ue entro en e5ecto en 3--8! cuando esta#a go#ernando 9rederiF De F"erF G co&ent Eduardo. G Por ese acuerdo a %ue ""egaron 5elson Mandela , &rederei! de !ler! se (icieron &erecedores a" pre&io N #e" de "a Pa2! en e" a.o de 3--, ' en e" a.o de 3--8 Mandela 5ue e"egido presidente de Sud65rica ' &antu$o co&o $icepresidente a De Nler! ' desde "a presidencia puso en &arc(a "a po"+tica de reconci"iaci n naciona" G respondi &ister Goose; G Pero tengo entendido %ue 5ue una "uc(a ardua ' (u#o &uc(os &uertos de "ado ' "ado/ pero especia"&ente de "os nati$os G &ani5est Eduardo. G De#o recordar %ue "a po"+tica de" apart(eid se inicio en Sud3rica en e" a.o de 3-84 ' se e;tendi (asta e" a.o de 3--3. La re"aci n %ue ten+a e" europeo con "os a5ricanos era de a&o ' sier$o para e;p"otar su &ano de o#ra #arata! por esta ra2 n Sud3rica estu$o so&etida a un #"o%ueo por parte de &uc(os pa+ses de" &undo. G 9ue un #"o%ueo entre co&i""as! de apariencia ' de titu"ares de prensa! radio ' te"e$isi n/ por%ue e" 5ondo &onetario internaciona"! La Gran Breta7a , Estados +nidos "e prestaron a Sud3rica dinero en sus crisis econ &icas a pesar de "a discri&inaci n tan 5uerte contra "os a5ricanos! d6ndose e" caso %ue en esa *poca se esta#"ecieron p"a'as s "o para #"ancos. G No s "o eso! el a"art eid! era e" predo&inio de "a ra2a #"anca! so#re "as de&6s ra2as! por%ue e""os "a considera#an "a ra2a superior ' por "o tanto de#+a regir "os destinos de" pa+s e i&poner sus po"+ticas ' desarro""o. Para &antener e" contro" so#re "os a5ricanos! "os #"ancos crearon "e'es racia"es ' c"asi5icaron

3M4

"as ra2as con #ase a "os siguientes aspectosB =Apariencia! aceptaci n socia" ' descendencia>. =Una persona no pod+a ser considerada #"anca si sus padres no "o eran>. La i&p"antaci n de "a discri&inaci n racia" en Sud65rica inc"u' B =represi n po"iciaca! pro(i#ici n "os &atri&onios interracia"es e inc"uso "as re"aciones se;ua"es! "a e;igencia %ue todos cargaran su certi5icado de identidad racia"! "a pro(i#ici n de %ue cua"%uier negro participara en "a $ida p7#"ica de Sud3rica/ se esta#"eci "a de"i&itaci n de 2onas territoria"es seg7n "os grupos racia"es reconocidos. Con esa &edida se e;pu"s a "os negros %ue resid+an en 2onas #"ancas ' se crearon 3: (o&e"ands! o 6rea de reser$a para negros. G co&ent mister Goose. G Todo "o %ue &e (a contado es &u' interesante Lpero deseo sa#er para %u* &e &and a ""a&arP G Antes de responder"e! "e pregunto L(a' o no discri&inaci n racia" en Co"o&#iaP G S+! mister Goose' no en 5or&a a#ierta pero "a (a'! &ire&os %ue en "os a"tos puestos p7#"icos! en "os a"tos puestos pri$ados! en "os &edios de co&unicaci n radia"es ' te"e$isi$os se encuentran &u' pocos a5roa&ericanos e ind+genas ninguno! sa"$o 0 senadores ind+genas %ue por "a constituci n de 3--3 se e"igen. Los &6s discri&inados son "os ind+genas! ""eg6ndose e" caso %ue unos co"onos &ataron en "os L"anos Orienta"es a unos ind+genas con e" argu&ento de que matar indgenas no era pecado. Esta es una discri&inaci n soterrada en Co"o&#ia %ue toda$+a no se (a erradicado. G Lo &and* a ""a&ar por%ue tengo un pro#"e&a con e" sindicato de "a &ina en "a negociaci n de" p"iego de peticiones! creo %ue usted (a "e+do en "a prensa! (a escuc(ado en "a radio ' (a $isto "a i&agen de" presidente de" sindicato $ntonio Ma3la %uien (a dado a esos &edios de co&unicaci n dec"araciones &u' agresi$as ' constante&ente (a sa#oteado e" tra#a)o de "a &ina ' a&ena2ado a "os &ineros %ue no se (an a5i"iado a" sindicato/ tengo entendido %ue es un &at n ' cuando ""egue a gerenciar "a &ina! &e in5or&aron %ue (a#+a asesinado a un co&pa.ero de "a &esa directi$a por%ue no esta#a de acuerdo con "a &anera %ue esta#a ""e$ando a ca#o "a negociaci n de" p"iego de peticiones! (ace cuatro a.os! c"aro %ue sa"i "i#re por 5a"ta de prue#as! ' no s "o &e preocupa *"! si no "a )unta directi$a ' seis &ineros %ue "o secundan en todas sus peticiones/ ' todos "os sa#oteos %ue "e (acen contra "a e&presa G LOu* c"ase de sa#oteos "e (acen a "a &inaP

3M-

G O#stru'en t7ne"es! con rocas %ue co"ocan en "as $+as/ a5"o)an rie"es para %ue "os $agones %ue ""e$an a "os tra#a)adores o sacan e" &ateria" de "a &ina se descarri"en! inundan a"gunos centros de e;ca$aci n! cortan "a "u2 e"*ctrica/ da.an "os $enti"adores/ todo esto "o (acen para o#"igar un p"an tortuga! ' "os tra#a)adores %ue no se prestan para rea"i2ar este p"an son a&ena2ados. J por este p"an tortuga "a &ina en "os 7"ti&os tres &eses! (a perdido tres &i" &i""ones de pesos! ' en este &o&ento nos esta&os gastando "as ganancias %ue (a#+a&os o#tenido en "os dos 7"ti&os a.os ' de seguir con esta situaci n tene&os %ue cerrar "a &ina! con gran per)uicio no s "o para nosotros! si no para "a econo&+a de" pa+s ' de "a regi n/ por%ue &ensua"&ente aporta&os una gran cantidad de dinero en rega"+as/ "as &is&as %ue (an ser$ido para e" desarro""o de "a regi n ' principa"&ente para e" &unicipio de" Roble/ ade&6s por co&entarios %ue se (acen en e" &unicipio ' en "a &ina! &e in5or&aron %ue $ntonio Ma3la! "a )unta directi$a ' "os seis &ineros %ue antes "e &encion*! (acen parte de "a organi2aci n de" grupo ar&ado ""a&ado "os Brbaros ' usted es #ien conocedor e" da.o %ue este grupo 5uera de "e' "a (a (ec(o e" pa+s! ' si "a co&pa.+a es de capita" e;tran)ero ' &6s propia&ente a&ericano! co&o "a nuestra! "a atacan con todo su odio! por%ue "a consideran co&o 5uente de &iseria para e" pa+s! por%ue seg7n e""os nos ro#a&os "os recursos de" pa+s ' no tienen en cuenta %ue es todo "o contrario! %ue trae&os desarro""o! e&p"eo )usto ' #ien re&unerado! con toda sus prestaciones socia"es! construi&os escue"as! capacita&os e" persona"! construi&os $+as carretea#"es! no s "o para entrar &a%uinaria ' sacar e" oro! si no para %ue se &o$i"icen "os tra#a)adores ' "os (a#itantes de "a regi n a "a 2ona a"eda.a a "a &ina! pero a e""os no parece i&portar"es estas cosas %ue #ene5ician a todo un cong"o&erado. G @erdadera&ente! tiene una situaci n &u' gra$e! por%ue puede %ue#rar "a e&presa! %ue &e sugiere para ter&inar con dic(o asunto ta n de"icado G "e pregunt Eduardo. G Considero %ue de#e&os sa"ir de estos (o&#res tan 5unestos ' usted %ue 'a est6 acostu&#rado a co&#atir"os! es "a persona indicada para aca#ar con e""os. G Cuente con&igo! %ue esto' dispuesto a co"a#orar"e en "o %ue sea! para %ue "a &ina siga 5uncionando co&o un re"o)ito ' &e pondr* en contacto "o &6s pronto! con e" co&andante de esta 2ona! e" Sa"o para in5or&ar"e e" acuerdo a" %ue (e&os ""egado. G LCu6" es e" no&#re de su co&andante ' por %u* "o ""a&an e" Sa"o

31:

G Su no&#re es Ramiro Ram%rez ' "o ""a&an e" Sa"o por%ue es &u' #a)ito! pero es un (o&#re &u' saga2 ' &u' $a"iente! pero para ""e$ar a ca#o "o %ue &e so"icita necesito "as 5otos de estos re$o"tosos/ no una! si no $arias $estidos 5or&a"&ente ' otras 5otos in5or&a"es! "as a&istades! "os posi#"es ene&igos %ue tenga ' "ugares %ue 5recuenta ' sus recorridos (a#itua"es! sus de5ectos ' $irtudes! sus te&pera&entos ' sus costu&#res santas ' no santas/ para (acer"es un segui&iento ' ""egar a" co&etido &u' discreta&ente/ procurando de)ar "a &enor (ue""a posi#"e/ pero para e""o necesita&os a'uda econ &ica de su parte para co&prar ar&as ' co&prar conciencias ' personas %ue est*n dispuesto a co"a#orarnos ' para so#ornar autoridades po"icia"es. G Por e" dinero no se preocupe/ 'a (a#"* con &is superiores en Estados Unidos ' &andaron cinco &i""ones de do""ares/ para ""e$ar e" co&etido/ por a(ora "e entregar* dos &i""ones ' e" otro dinero a &edida %ue se $a'an presentando "os resu"tados positi$os. G LPero por %u* $an a p*rdidaP gastar ese dinero si "a &ina 7"ti&a&ente a dado

G Por%ue "os ge "ogos ' "os ingenieros ' &ineros "ea"es a "a co&pa.+a (icieron un gran descu#ri&iento de $etas &u' ricas de oro %ue "e aportar6 a "a &ina grandes di$idendos/ por eso es e" sacri5icio %ue esta&os (aciendo. En "os pr ;i&os d+as "o espero con Ramiro Ram%rez para entregar"e "a co"a#oraci n %ue usted &e so"icit . CREMACI`N DE SINDICALISTAS Eduardo despu*s de $isitar a &ister Goose con Ramiro Ram%rez' conocido con e" no&#re de" Sa"o ' tener en sus &anos "a in5or&aci n %ue "e (a#+a so"icitado! se reuni con "os (o&#res de su co&andante ' con *ste! para p"anear "a 5or&a de atacar a" presidente de" sindicato $ntonio Ma3la ' de otro co&pa.ero de "a )unta directi$a ' dos de "os a5i"iados re$o"tosos para %ue sir$iera de escar&iento a sus co&pa.eros ' poder enrutar "a e&presa por sus cauces nor&a"es/ 'a %ue estos persona)es "a (a#+an con$ertido en una anar%u+a! por "os constantes sa#ota)es a "a e&presa! #uscando presionar un au&ento! no s "o de sa"arios si no de otras prestaciones socia"es! %ue "a e&presa &ani5esta#a no esta#a en condiciones de satis5acer en todo "o %ue so"icita#an si no en ,:S de "o pedido en e" p"iego peticiones. Di$idi en grupos a sus (o&#res para %ue cada uno de e""os esta#"eciera su punto de

313

$ista ' "uego se ""e$ una p"enaria donde se sacaron "as conc"usiones ' se deter&in B Oue de#+an secuestrar a estos re$o"tosos ' "uego de secuestrar"os "os cre&ar+an en uno de "os (ornos de "os te)ares a#andonados de" &unicipio en "a 2ona rura" ' para e""o se deter&in seguir a estos sindica"istas para conocer &e)or sus costu&#res ' poder cu&p"ir e" co&etido/ estudiaron sus &o$i&ientos! durantes $arios d+as/ unas $eces "os segu+an un so"o (o&#re! otras $eces dos ' a"gunas ocasiones tres/ pero sie&pre se &anten+an $igi"6ndo"os ' nunca "os perd+an de $ista/ "uego de tantas o#ser$aciones! se percataron %ue acostu&#ra#an )ugar cartas (asta a"tas (oras de "a noc(e ' a pesar de sa"ir )untos! a "as pocas cuadras se di$id+an! situaci n %ue 5a$orec+a e" secuestro de $ntonio Ma3la ' de dos integrantes de "a )unta directi$a ' de a"gunos o#reros sindica"i2ados ' se dieron cuenta %ue e" d+a $iernes su (orario de de di$ersi n "o e;tend+a (asta "as dos de "a &adrugada. Ese d+a se u#icaron $arios (o&#res! no s "o cerca de "a sede de" sindicato de "a &ina e" 5uevo Dorado! si no en $arias cuadras a "a redonda! donde ten+an estacionados $arios auto&otores para transportar a "os (o&#res %ue secuestraran/ toda "a "a#or era coordinada por El Sa"o ' se co&unica#a con sus (o&#res por ce"u"ar. Cuando sa"ieron de "a sede sindica"! Ramiro Ram%rez! %uien se encontra#a u#icado en un sitio estrat*gico en cua" no era 56ci" de ser a$istado por "os sindica"istas! ""a& a sus co&pa.eros %ue estu$ieran pendientes cuando $ntonio Ma3la ' sus co"egas se di$idieran/ cuando se separaron dio "a orden de apagar "as "uces de" a"u&#rado p7#"ico de" sector/ para "o cua" (a#+an conseguido "as $aras especia"es %ue #a)a#an o su#+an "a cuc(i""as de" a"u&#rado/ apenas se apagaron "as "uces "os (o&#res de" Sa"o! redu)eron a $ntonio Ma3la ' a otro co&pa.ero de "a )unta directi$a/ &ientras esto ocurr+a en otra de "as ca""es de" pue#"o 5ueron reducidos dos a5i"iados a" sindicato de "os seis %ue &arc(a#an )untos en ese &o&ento/ estos cuatro (o&#res 5ueron apresados en redes de n'"on ' &ontados en dos &onteros ' partieron raudos (acia "o 2ona &onta.osa de" Roble. Uno de "os (o&#res "e pregunt a" Sa"o G LPor %u* "os ""e$a&os tan retirado de" casco ur#ano! sa#iendo %ue "os pode&os as5i;iar ' enterrar"os en un "ugar &6s cercanoP G Los ""e$a&os a esa 2ona para no %ue no de)ar (ue""a/ 'a %ue en esa 2ona e;isten te)ares a#andonados cu'os (ornos est6n en #uen estado en donde cre&are&os a estos (o&#res 'a %ue su te&peratura osci"a entre -::a ' 3:::a G "e respondi Ramiro Ram%rez.

310

G Para &+ es una pa"a#ra es nue$a LOu* signi5ica cre&arP G pregunt sus (o&#res.

uno de

G La e;p"icaci n &6s senci""a! $iene a (acerB Es reducir a ceni2as "os cad6$eres. G LJ e" o"or a carne (u&ana no nos de"atar6 G pregunt otro de sus (o&#res. G No creo! por%ue es una 2ona a#andonada ' no (a' seres (u&anos a $arios Fi" &etros a "a redonda. G LJ cu6ndo "os cre&are&osP G ?o' &is&o! por%ue no se puede perder tie&po/ por eso en$i* 3: (o&#res para %ue prepararan todo! &ientras ""ega&os. G LJ "os &atar6 antes de &eter"os a" (ornoP G pregunt uno de sus (o&#res. G No! "os &etere&os $i$os a" (orno! #ien a&arrados! para %ue paguen con su sup"icio e" per)uicio %ue "e (an (ec(o a" pa+s/ por%ue a"i&a.as co&o estas de#en #orrarse de "a 5a2 de "a tierra/ pero %ue "o (agan con su5ri&iento G respondi e" Sa"o. G Cu6nto de&ora ese proceso! creo %ue de 08 a 84 (oras. G LJ todo ese tie&po per&anecere&os en ese "ugarP Regresare&os a" pue#"o en "as (oras de "a tarde ' a%u+ per&anecer6n "os (o&#res %ue (a#+a en$iado de ante&ano! (asta conc"uir "a "a#or.

ENTRE@ISTA DE EDUARDO CON RICO RDOS Eduardo! se entre$ist persona"&ente Rico R%os e" &a'or productor de coca+na de Murmulencio ' uno de "os &a'ores productores de esta sustancia en e" pa+s! para o5recer"e su protecci n a ca&#io de una participaci n en "a producci n de este a"ucin geno producido en "a 2ona ; 5ue reci#ido por este capo con "os #ra2os a#iertos e in&ediata&ente "o &and a sentarse a "a &esa de" co&edor! por%ue ""eg a "as (oras de" a"&uer2o G Eduardo! usted es #ien$enido ' esta su casa para %ue nos $isite a "a (ora %ue desee G "e &ani5est Rico R%os. G LPor %u* sa#e &i no&#re! si es "a pri&era $e2 %ue nos $e&osP G &ani5est Eduardo.

31,

G Por%ue su 5otogra5+a (a sa"ido en "os peri dicos! en re$istas ' en "os noticieros te"e$isi$os ' ade&6s es "a portada de "a re$ista %uincena"B La 5ueva *ora! "a cua" esto' "e'endo en esto &o&entos! si "o desea puede &irar"a G Rico R%os "e &ostr "a portada de "a re$ista a Eduardo. Eduardo (o)eo "a re$ista con su&o cuidado ' "e' e" art+cu"o! %ue (a#+a escrito e" periodista en $o2 a"ta para %ue "o escuc(aran! no s "o Rico R%os! si no! "os cinco (o&#res %ue "o aco&pa.a#an/ "os apartes %ue &6s "e ""a&a#an "a atenci n! "os $o"$+a a re"eer con su&o cuidado/ a" darse cuenta de esto Rico R%os "e &ani5est a Eduardo. G Tran%ui"o! puede ra'ar "as partes %ue &6s "e interesen ' si "o desea ' "e interesa este art+cu"o! "e to&a&os una 5otocopia en "a i&presora &u"ti5unciona"! %ue tengo en "a o5icina ' no s "o de ese art+cu"o! si no de "os %ue desee. Despu*s de ter&inar de "eer"o! Eduardo (ec(o una o)eada a todos "os art+cu"os de "a re$ista ' e" %ue &6s "e ""a& "a atenci n 5ue e" Art+cu"oB Nue$a&ente arde "a 5ran)a de ga2a por "os ata%ues de Israe" a "os pa"estinos ' co&ent B G Esta es una guerra de nunca aca#ar/ 'a %ue cada grupo &ani5iesta %ue "e asiste "a ra2 n. G Desde "a creaci n de" estado de Israe"! "os pa"estinos ' &uc(a parte de" pue#"o 6ra#e desconoce su e;istencia co&o pa+s G co&ent Rico R%os. G Las partes de#+an &ani5est Eduardo. #uscar un e;tenso dia"ogo para ""egar a "a pa2 G

G Creo! %ue &ientras cada grupo &antenga su posici n radica" e intransigente nunca se ""egar6 a una pa2 $erdadera ' nue$a&ente esta guerra ser$ir6 de titu"ares de &uc(os peri dicos! re$istas ' de noticieros radia"es ' te"e$isi$os de" &undo! por%ue "os derra&a&ientos de sangre es "o &6s ""a&a "a atenci n en e" &undo. G Ca&#iando de te&a LOu* ta" "e pareci e" art+cu"o %ue pu#"icaron so#re ustedP G pregunt Rico R%os. G Es un co&entario %ue tiene su cara ' cru2 ' pensar de %ue e" periodista %ue "o escri#i ! trato de ser &u' i&parcia"! a" 5ina" de" art+cu"o (ace un co&entario negati$o so#re e" e)*rcito de Los sacri3icados ' ter&ina con una ad$ertencia donde &ani5iesta! %ue si no se "e pone 5reno ' contro" a nuestro grupo! ter&inar6 a#sor#iendo a" estado! no so"o en &uc(as regiones de" pa+s! si no en toda "a naci n ' ese es e" sinsa#or %ue &e %ueda.

318

G Los &edios de co&unicaci n! (ace sus co&entarios o#edeciendo a unos patrones esta#"ecidos por "os grupos econ &icos de "a c"ase do&inante ' por un go#ierno t+tere de esa &is&a c"ase ' si e" periodista &uestra su independencia ' se sa"e de "as pautas %ue e""os i&ponen! &ani5iestan %ue es un re#e"de ' %ue es un re$o"ucionario ' por "o tanto (a' %ue (acer"o ca""ar o a o#"igar"o a sa"ir de" pa+s/ 'a sea con a&ena2as o por otros &edios ' si no (ace caso a esas a&ena2as ' no ca&#ia de actitud es un (o&#re &uerto. G En rea"idad! 'o (e (ec(o este sacri5icio por e" #ien de "a rep7#"ica ' nunca (e pensado en a#sor#er a" estado! si no todo "o contrario! en a'udar"e a "a naci n a co&#atir un grupo %ue tanta 2o2o#ra ' da.o (a (ec(o a" pa+s ' co&o a&o a Colombia esto' sacri5icando &i $ida por e" #ienestar de todos "os ciudadanos de este territorio ' eso es "o %ue no entienden "os periodistas #urgueses! ' %ue $an entender! &ientras est*n sentados entre cuatro paredes! sin untarse de pue#"o ' de "a di5+ci" geogra5+a ' de "os pro#"e&as de nuestra patria. E" $erdadero periodista es e" %ue conoce todos "os $ai$enes de" pa+s ' pu#"ica sus art+cu"os de acuerdo a "a rea"idad o#)eti$a ' no aco&odada/ por%ue se (a contagiado de "a pro#"e&6tica de "a naci n! de" a#andono de" terru.o %ue nos pertenece a todos! de "os po#"ados ' $eredas! en sa"ud! educaci n G &ani5est Eduardo. G La &a'or+a! todo "o tergi$ersa ' todo "o aco&oda de acuerdo a "os intereses de "os go#ernantes ' po"+ticos de turno ' de" c"ase econ &ica do&inante! por%ue e" ser$i"is&o "os aco&oda socia"&ente ' "es per&ite dis5rutar de )ugosos contratos de "a naci n! de "as e&presas ' de "os grandes &edios de co&unicaci n! es decir "e $enden e" a"&a a" dia#"o ' por eso nos critican con tanta sa.a/ pero antes de continuar con nuestra con$ersaci n! Eduardo! LCu6" es e" &oti$o de tu $isitaP G E" &oti$o de &i $isita es para o5recer"e &i protecci n a ca&#io de una participaci n! de "a producci n de coca+na %ue usted procesa en este &unicipio G "e respondi Eduardo. G LCu6" ser+a "a participaci n! %ue so"icitaP G "e respondi Rico R%os G Un 3MS de "a coca+na "ista para e" &ercado. G Me parece &u' a"to! ese porcenta)e! aun%ue necesito "a a'uda de ustedes! por%ue Los Brbaros (an co&etido &uc(os atrope""os con&igo. Pri&ero secuestraron a &i padre ' &e pidieron un dinera" para de)ar"o en "i#ertad. G LCu6nto dinero "e e;igieronP G En un principio &e e;igieron 3: &i""ones de do""ares/ pero "es &ani5est* %ue no dispon+a de esa su&a ' de tanto tira ' a5"o)e negocie con e""os "a

31M

"i#ertad de &i padre en M::.::: do""ares/ en otra ocasi n detu$ieron a &is (o&#res %ue ""e$a#an una tone"ada de coca+na producida en nuestro "a#oratorio en estas se"$as de Murmulencio ' &e &andaron a decir con e""os %ue "a deco&isa#an co&o parte de pago por "a "i#eraci n de &i padre ' no s "o eso! si no %ue constante&ente cosec(an nuestra (o)a de coca %ue 'a est6 "ista para ser recogida ' procesada! para producir este a"ucin geno en sus propios "a#oratorios ' cuando $o' a recoger"a resu"ta %ue e""os se &e (an ade"antado! en rea"idad por estos &oti$os esto' de acuerdo con su co"a#oraci n ' por esa ra2 n "e o5re2co un porcenta)e de" 3:S ' &e co&pro&eto a (a#"ar con "os otros productores/ por%ue ta&#i*n est6n cansados de su5rir esta 5"age"o de "os Brbaros G &ani5est Rico R%os; LPara %u* $a e&p"ear ese dineroP G Para "a co&pra de ar&as ' para e" sosteni&iento de "a tropa. G @eo %ue "e $a a dar un #uen uso a" dinero %ue $a a reci#ir. G Hracias por su co"a#oraci n G respondi Eduardo. G Hracias por su protecci n G "e di)o Rico R%os.

NUE@O DEBATE CONTRA LOS SACRI9ICADOS EN EL CONHRESO DE LA REPUBLICA. Nue$a&ente en e" congreso de "a rep7#"ica! (icieron un 5uerte de#ate contra Los Sacri3icados ' especia"&ente contra su co&andante Eduardo. To& "a pa"a#ra e" senador &ernadi7o Pedracio ' e;pres B G Ou* espera&os ' %ue espera "a 5uer2a p7#"ica ' "a ra&a )udicia"! para to&ar una decisi n dr6stica contra e" co&andante Eduardo ' todos sus secuaces de ese pu"po ""a&ado los sacri3icados %ue con sus #ra2os nos puede estrangu"ar o &e)or nos puede sacri5icar (aciendo (onor a su no&#re ' ninguno de nosotros $i$ire&os! para contar e" cuento! si de)a&os a$an2ar &6s este grupo/ 'a %ue son constantes sus ata%ues contra "a po#"aci n ci$i"! con e" prete;to de de5ender a" pa+s de "os Brbaros ' en rea"idad son &6s #6r#aros %ue e" grupo %ue dicen co&#atir! recuerden "a &asacre %ue rea"i2 (ace poco en "a po#"aci n de Siete Cueros donde &urieron ,4 personas a &anos de este grupo/ ta&#i*n de#en recordar e" secuestro ' "a &uerte de &rancisco Gallego! un co&erciante (onora#"e de Mur&u"encio ' e" apodera&iento de sus tierras por este grupo. Miren a Eduardo no co&o un sa"$ador! si no co&o

311

de"incuente de "a peor ca"a.a! ' a "os de"incuentes (a' %ue dar"es duro ' en "a ca#e2a! co&o se (ace con "as serpientes $enenosas! co&o "o predica e" pue#"o! ' "a $o2 de" pue#"o (a' %ue escuc(ar"a ' (asta "a 5ec(a presente no "e (e&os prestado atenci n a sus %ue)as/ a pesar de" de#ate %ue rea"ice so#re "a &atan2a de Siete Cueros ' %ue e;ig+ a "a 5uer2a &i"itar ' po"icia" %ue se capturaran estos (o&#res! se (a (ec(o caso o&iso a &i pedido/ pero 'a se &e aca# &i paciencia ' "a paciencia de" pue#"o ' no descansar* (asta $er preso a Eduardo ' todos sus capataces/ si &e toca &o$er cie"o ' tierra para e""o! "o (ar* ' ade&6s pondr* "a denuncia no s "o ante "os organis&os naciona"es! si no ante "os organis&os internaciona"es/ por%ue nuestro si"encio nos (ace c &p"ice de estos de"itos de "esa (u&anidad ' no de#e&os seguir siendo c &p"ice de estas atrocidades/ ta&#i*n &uc(as ONH nos (an ad$ertido de" pe"igro %ue corre&os de)ando crecer este grupo! %ue 'a (a (ec(o correr r+os de sangre en e" pa+s ' si "o de)a&os crecer &6s ' &6s! esos r+os de sangre se con$ertir6n en oc*anos de p"as&a ' ade&6s tengo conoci&iento %ue &uc(os (o&#res de "os regu"ares ' "a po"ic+a est6n en conni$encia con Eduardo.QOu* ta"! "a sa" se est6 corro&piendoR G Otra $e2 con "a &is&a canta"eta ' con ese odio tan e&pecinado contra un grupo %ue (a puesto en cintura a unos insurgentes! %ue nos (an per)udicado durante &6s de 1: a.os ' (an destruido po#"aciones enteras! %ue no respetan escue"as! a&#u"ancias ' te&p"os! "an2ando contra e""os ci"indros de gas con &etra""a! con pegantes ' e;cre&entos (u&anos ' no s "o ci"indros de gas! si no granadas! &orteros! co(etes de 5a#ricaci n casera ' ade&6s (a se&#rado en &uc(as $eredas ' en ca&inos de" pa+s! de &inas antipersonas ' no s "o en e""os si no a"rededor de "as escue"as/ por eso $e&os en e" pa+s &uc(os ca&pesinos &uti"ados! %ue por "a acci n de "as &inas (an perdido una o sus dos piernas! 5uera de "os 5a""ecidos ' no s "o e""os! si no %ue &uc(os ni.os en edad esco"ar (an $isto truncado su 5uturo. LLe parece )usto eso! &ernadi7o' %u* "os Brbaros destru'an "a in5ancia de "a naci n ' "a 5uer2a "a#ora" de" agroP @erdadera&ente! 'o considero %ue usted en su conciencia! no "e due"e esas &uertes %ue rea"i2an "os Brbaros' si no %ue "e due"en so"a&ente "as %ue rea"i2an "os Sacri3icados. LSer6 usted a"iado de "os BrbarosP QDios &+o! a&paradnosR Si no 5uera por "os Sacri3icados! %ue (an (ec(o retroceder ' (an desa"o)ado a "os Brbaros de &uc(as po#"aciones de "a rep7#"ica! todo e" territorio naciona" estar+a en &anos de este grupo insurgente. Lo %ue (an (ec(o "os Sacri3icados es poner orden donde antes reina#a e" caos! un caos %ue e" pa+s no (a sido capa2 de reso"$er/ por%ue si no se aca#a#a con este caos! e" pa+s cae en una $or6gine %ue todo "o destru'e G Le respondi Doroteo Dorado

31N

G Apo'o a &ernadi7o Pedracio! en "a e;posici n %ue aca#a de e5ectuar/ por%ue este grupo aca# con nuestra paciencia! con nuestra tran%ui"idad ' es un grupo desp"a2ador de ca&pesinos ' usurpador de tierras/ (ace (uir a "os agricu"tores de sus predios rura"es! por &edios de a&ena2as! ti"d6ndo"os de au;i"iadores de "os Brbaros ' co&o cooperadores de#en a#andonar sus tierras! o si no! ser6n (o&#res &uertos ' "o %ue #uscan es apoderarse de "as &e)ores tierras ' de "as &e)ores (aciendas para &e)orar su pecu"io! con e" prete;to de %ue son tierras a#andonadas ' %ue e""os "as $an a uti"i2ar para sostener su grupo guerrerista %ue con acierto (a co&#atido a "os Brbaros/ pero no es %ue #us%uen e" #ene5icio de" pa+s si no su #ene5icio persona" ' no s "o se adue.an de sus tierras! si no %ue "as uti"i2an para e" cu"ti$o de coca/ por%ue este grupo 'a se con$irti en narcotra5icante ' co&o carte" de" narcotr65ico es un grupo %ue no tiene sentido (u&anitario! si no instinto sanguinario! entonces! L%u* espera&os para co&#atir este grupo sanguinarioP G Mani5est Rolando de los R%os. G @erdadera&ente! $eo en ustedes dos! un deseo de satani2ar a %uienes (an "ogrado "os &e)ores *;itos en "a "uc(a contra "a insurgencia! L%u* pretenden con este de#ateP %ue se persiga ' se castigue a %uienes (an "ogrado resu"tados positi$os contra "os Brbaros H' por %u* no (a#"an de perseguir a ese grupo. LSer6 %ue tienen a"g7n inter*s persona" con e""osP Por%ue de ser as+! esta discusi n so#ra! de satani2ar a %uien de no se de#e satani2ar ' (acer caso o&iso a %uien se de#e condenar! sancionar ' perseguir! %ue es a" grupo %ue a tra$*s de "a (istoria! (a puesto patas arri#a a esa naci n ' en "os 7"ti&os 1: a.os (a producido &6s de 0::.::: &uertes $io"entas en e" pa+s/ por%ue con este n7&ero de &uertos! no considero %ue sean dignos a %ue se "es "e$ante un &onu&ento! si no %ue son dignos de %ue se "e destru'a! e&p"eando "as &is&as arti&a.as %ue e""os! ' para destruir"os 'a se (a con5or&ado un e)*rcito %ue no (a &ostrado &iedo en co&#atir"o/ por esta ra2 n "es dado &i apo'o ' &ani5iesto %ue 'o 5ui uno de "os asistentes a" (ote" de cinco estre""as en Cartagena donde nos reuni&os $arios po"+ticos con Eduardo a" cua" "e &ani5esta&os nuestro apo'o incondiciona" ' nuestra co"a#oraci n! no s "o po"+tica si no econ &ica. ?ici&os esto por%ue e" estado no (a co&#atido a "os Brbaros con sa.a! si no ti#ia&ente! de)6ndo"o crecer (asta con$ertirse en un &onstruo gigantesco %ue todo "o destru'e a su paso ' co&o nosotros (e&os su5rido en carne propia sus ata%ues decidi&os apo'ar a %uien est6 co&#atiendo estos #andidos G &ani5est Geo3rasio de los Pinares To& "a pa"a#ra Pedri7o P)rez ' &ani5est B G ?e (a#"ado con Rolando de los R%os! con &ernadi7o Pedracio ' con otros co"egas! cu'os no&#res se &e escapan en este &o&ento ' con e""os (e

314

""egado a "a conc"usi n! %ue ""eg "a (ora de decir Q#astaR QMi" $eces! #astaR a" e)*rcito particu"ar %ue "asti&osa&ente patrocinan nuestros apreciados co"egasB &abio de los Ci"reses $ umada' Clodomiro de las &uentes' Geo3racio de los Pinares , Doroteo Dorado; LPor %u* digo #astaP Por%ue esta&os cansados de sus atrocidades ' por "os &anantia"es de sangre! %ue por cu"pa de e""os! (a corrido! de gente inocente en todo e" pa+s/ por cu"pa de estos Sacri3icados o &e)or de estos sacri5icadores de "a po#"aci n ci$i"! re"igiosa ' tra#a)adora de" pa+s! con e" prete;to de %ue son a"iados de de "os Brbaros/ so"a&ente se #asan en supuestos! pero nunca en in$estigaciones seriasB por%ue si co&prue#an %ue son sus a"iados e;iste una ra&a )udicia" a "a cua" de#en dar a conocer sus indagaciones/ organis&o %ue despu*s de un de#ido proceso e&itir6 su 5a""o/ pero en este caso se est6n cortando ca#e2as ' "uego se pregunta si "os decapitados eran "os $erdaderos cu"pa#"es o no/ L%ui*n tiene autoridad &ora" de condenar a pena de &uerte a un co&patriotaP Oue 'o sepa! ni e" estado esta 5acu"tado para condenar a pena de &uerte a ning7n ciudadano! sea co"o&#iano o e;tran)ero %ue se encuentre en e" territorio naciona"/ pero se (ace no por &anos de" estado si no por este grupo 5acineroso %ue apareci di2%ue para de5ender "a patria de "os Brbaros L' %ui*n nos de5iende de este grupoP No nos de5iende nadie ' &enos "a 5uer2a po"ici$a! ni "os regu"ares/ por%ue se (a dado e" caso %ue en &uc(os sitios patru""an )untos ' co&eten cr+&enes de "esa (u&anidad &anco&unados! co&o una 'unta de #ue'es/ por esta ra2 n pido se.or presidente %ue estos senadores sean in$estigados por La Corte Su"rema de (usticia por concierto para de"in%uir ' %ue se cite a" 9isca" genera" de "a naci n ' a "os co&andantes de "a po"ic+a ' de" e)*rcito! por%ue e" pri&ero de e""os no (a in$estigado a Eduardo ' sus secuaces ' "os dos 7"ti&os! Lpor %u* ra2 n no (an perseguido ' detenido a Eduardo ' a sus (o&#resP &abio de los Ci"reses $ umada! contest a "a Acusaci nB G No &e da te&or %ue &e in$estiguen ' creo %ue &is co&pa.eros est6n en "a &is&a t nica %ue 'o/ por%ue a" reunirnos con Eduardo ' $arios de sus co&pa.eros! sa#+a&os "o %ue se nos pod+a $enir enci&a ' %ue ten+a&os %ue en5rentar a"gunos co"egas %ue &ane)an una do#"e &ora"/ por%ue a" darse cuenta de nuestra reuni n con este )o$en! nos 5e"icitaron! por%ue con nuestro apo'o a "os Sacri3icados "ograr+a&os derrotar a "os Brbaros ' &e &ani5estaron %ue de (a#er"os in$itado! (a#r+an asistido gustosos por%ue esta ser+a una de "as 5or&as de derrotar a ese grupo %ue tanto &a" nos (a (ec(o. Pero (o'! estos (o&#res se rasgan "as $estiduras ' aparentan %ue son de una &ora" integra/ una &ora" %ue s "o tienen en su &ente ' en su pr*dica! pero en e" 5ondo de su a"&a son 9Se"ulcros blan2ueados: %ue por su a#ertura #uca"

31-

desti"an (eces de" in5ierno. Muc(os de e""os en e" pasado 5ueron in$estigados por pecu"ado ' enri%ueci&iento i"+cito/ co&o nosotros "os acusa&os en este &is&o sa" n ' pedi&os su in$estigaci n! (o' #uscan su re$anc(a ' "e &ani5esta&os %ue nos nosotros si "e presta&os a'uda econ &ica a Eduardo pero con dinero %ue (a sa"ido de nuestros #o"si""os ' no de" #o"si""o de" pue#"o/ por%ue "o %ue nosotros (ace&os es tra#a)ar por nuestro pa+s ' no ser$irnos de" pa+s! co&o ustedes/ por esa ra2 n apo'a&os a "os sacri5icados ' esta&os dispuestos a a5rontar una $arias in$estigaciones/ pero 'o creo! %ue #uscar e" #ienestar de" pa+s no "e (ace da.o a nuestra sociedad! si no %ue trae #ene5icio a "a &is&a/ por eso se.or presidente "e so"icito %ue radi%ue en La corte Su"rema de Custicia "a denuncias %ue se (an (ec(o (o' ' so"icite %ue dic(o tri#una" nos in$estigue.

SELECCI`N DE LAS MUCERES M\S ?ERMOSAS DE LA REHI`N El #orro con $arios de sus (o&#res se dedic a recorrer "as tierras de su co&andancia ' a entre$istarse con "os ca&pesinos de "a regi n/ pero no tanto con e" deseo de conocer a sus (a#itantes/ si no para ganarse su a&istad ' por "o tanto "a si&pat+a de sus (i)as/ so#re todo de "os $6stagos %ue se encuentran entre "os 3, ' 0M a.os/ por%ue piensa uti"i2ar"as para &ontar un "upanar en <nsar/ "a ciudad &6s grande ' $isitada de "a regi n/ donde ""egan personas de todo e" pa+s/ especia"&ente de "a costa at"6ntica ' de sus &unicipios a"eda.os. ]" "es ""e$a pe%ue.os o#se%uios a sus padres ' ta&#i*n a sus (i)as/ por%ue antes de $isitar"os! a$erigua cu6ntos (i)os tienen ' a "os $arones "es ""e$a gua'os de 57t#o"/ por%ue ta&#i*n desea enta#"ar a&istad con e""os/ #uscando con%uistar"os co&o 5uturos so"dados de "os Sacri3icados ' a "as (er&anas "es ""e$a )uegos de so&#ras! surtido de pinta "a#ios! diade&as! aretes de 5antas+a ' otras #agate"as ' cuando entra en con5ian2a con "as 5a&i"ias ' so#retodo cuando se gana e" cari.o de" se;o 5e&enino! no s "o de "a edad n7#i"! si no de "as &a'ores de 3, a.os "es rega"a #"ue )eanes! tenis ' (asta ropa interior ' si $e ni.as de 33! 30 a.os #ien 5or&adas ' atracti$as ta&#i*n #usca ganarse "a con5ian2a de e""as. A"gunos ca&pesinos no &iran con #uenos o)os "as $isitas de" #orro ' son descon5iados/ por%ue consideran %ue sus $isitas puede ser de &a" ag<ero ' puede a traer"es pro#"e&as con "os Brbaros' %ue ta&#i*n "os 5recuentan ' pueden to&ar represa"ias contra e""os/ por%ue podr+an considerar"os sus a"iados ' en rea"idad e""os no eran a"iados de nadie/ e""os son a"iados de"

3N:

tra#a)o/ por%ue e" tra#a)o (onrado es "a &a'or ri%ue2a ' con *"! (an construido sus (aciendas/ por%ue (an tra#a)ado con tes n de seis a seis! desde e" &o&ento en %ue e" so" e&pie2a a despuntar en e" (ori2onte en "as (oras de" a"#a! (asta e" ocaso de" astro re'! cuando todo se $a cu#riendo de so&#ras ' por do%uier $an apareciendo 5iguras 5antas&ag ricas! %ue ""enan de pa$or "a &ente de "os ni.os ' de "os (o&#res citadinos. Si "os Brbaros conoc+an "as $isitas de" #orro ' sus (o&#res/ podr+an to&ar $engan2a contra e""os! co&o "o (a#+an (ec(o en e" pasado con "a $isita de "os regulares/ pero e""os no apo'a#an a nadie! s "o se apo'an en e" tra#a)o! por%ue sa#+an %ue con e" tra#a)o! se constru'eron grandes o#ras co&o "as pir6&ides de Egipto! "a &ura""a C(ina/ pero su tra#a)o podr+a $erse 5rustrado! por%ue e""os se encuentran en &edio de tres 5uegosB de "os Regulares! de "os Sacri3icados ' de "os Brbaros ' por encontrarse en e" cruce de ca&inos de estas tres 5uer2as! pueden ser desp"a2ados o &uertos/ 'a sea por "os unos ' "os otros/ por%ue cua" de "os tres es &6s #6r#aro en toda "a e;tensi n de "a pa"a#ra/ por%ue e""os sa#+an %ue "as acciones $and6"icas de cua"%uiera de estos tres grupos son &u' crue"es. El #orro! %ue (ac+a (onor a su no&#re! tenia &u' presente estos desp"antes ' "a 5ria"dad! con %ue ciertos ca&pesinos "os reci#+an. Co&ent con sus (o&#res esta situaci n ' todos estu$ieron de acuerdo con su apreciaci n ' pens ! estos ca&pesinos pagaran &u' caro e" rec(a2o a &i a&istad! "a pagar6n poco a poco/ por%ue e" no est6 con&igo! est6 contra &+ ' $eo %ue estos no %uieren ser &is a&igos/ por%ue segura&ente son a&igos de Los Brbaros ' "o pri&ero %ue $o' (acer es secuestrar a sus (i)as para "a casa de "enocinio %ue esto' organi2ando en <nsar/ procurar* ""e$ar&e "as &u)eres &6s #onitas de estos despecti$os se.ores/ %ue est*n entre "os 38 ' 0M a.os/ pero si (a' da&as &a'ores de 0M atracti$as ta&#i*n &e "as ""e$ar* a &i casa de di$ersi n! para %ue sir$a de )uguetes se;ua"es a "os (o&#res %ue "as $isiten ' si se oponen ' sus (i)as no co"a#oran a &is prop sitos! "as &andar* a" pa+s de "os&uertos ' "os &is&o (ar* con sus padres/ por%ue de" #orro nadie se #ur"a.

DIALOHO DE EDUARDO J DOMINHO POR EL ATAOUE ALHUNOS SENADORES

DE

Eduardo ' Domingo comentaban "os aconteci&ientos %ue se (a#+a presentado en e" congreso de "a rep7#"ica ' e" 5ero2 ata%ue %ue "e (a#+an

3N3

(ec(o a su grupo &ernadi7o Pedracio' Rolando de los R%os , Pedri7o P)rez un ata%ue con un odio in5erna" (acia e""os/ pero "o %ue &6s "e preocupa#a era %ue estos (o&#res esta#an incitando a "as 5uer2as regu"ares ' a "a po"ic+a a su persecuci n! con e" deseo de $er"os detenidos/ por%ue "os cu"pa#an de "os nue$os &a"es %ue "e esta#a pasando a "a sociedad co"o&#iana ' Eduardo pregunt a Domingo; G LOu* nue$os &a"es (e&os tra+do a" pa+sP G Jo no $eo ning7n &a"! %ue "e (a'a&os causado a" pa+s! "o %ue (e&os (ec(o es sacri5icarnos por e" estado LOuien de e""os se (an sacri5icado co&o nosotrosP G &ani5est Domingo. G No (e&os sacri5icado tanto por esta patria/ %ue para nosotros no (a#ido un d+a de descanso! desde %ue inicia&os nuestro sue.o de $er "i#res de Brbaros a" territorio naciona"/ (e&os sacri5icado "os d+as de 5iesta ' "os do&ingos por e" sue.o de derrotar pronto a "os Brbaros/ (e&os sacri5icado &uc(as (oras de sue.o ' nos (a tocado dor&ir en e" &onte en &edio todas "as inco&odidades de "a se"$a ' constante&ente e;pone&os nuestro pe""e)o/ para %ue $engan estos #ur cratas a satani2arnos ' a cu"parnos de "os nue$os &a"es de" pa+s/ sa#iendo %ue "os &a"es $ienen desde sie&pre ' "os $erdaderos cu"pa#"es son "os po"+ticos de esta ca"a.a %ue no "es interesa e" #ienestar de "a naci n/ un #ienestar %ue (e&os tra+do nosotros a" agro co"o&#iano/ por%ue desde %ue nosotros apareci&os! e" pue#"o es distinto ' (a $ue"to "a in$ersi n a" ca&po. Si conocieran nuestro sacri5icio no nos atacar+an LPero %u* se puede esperar de personas co&o estos tres se.ores! si acaso se "e puede ""a&ar se.ores en todo sentido de "a pa"a#raP G No de#en desani&arnos estos ata%ues/ antes por e" contrario! nos de#en ser$ir para to&ar un segundo aire ' reanudar con &6s denuedo nuestra "uc(a contra e" $erdadero ene&igo %ue son "os Brbaros/ por%ue estos tres se.ores no son si no &ete ruidos G &ani5est Domingo. G Pero es un ruido! %ue se est6 escuc(ando en "os cuatro puntos cardina"es de" pa+s/ de oriente a occidente ' de norte a sur! un ruido %ue a'uda a di5undir con toda su $ocing"er+a "os di5erentes &edio de co&unicaci n/ %ue aco&odan "as noticias a "os intereses po"+ticos de turno/ especia"&ente "os &edios sensaciona"istas %ue di5unden "as noticias! no con e" a56n de in5or&ar "a $erdad! si no $ender su &edio i&preso/ $erdadera&ente "o %ue #uscan es desin5or&ar G opin Eduardo. G Estos &edios sensaciona"istas! son "os %ue &6s ""egan a" $u"go/ por su "engua)e ""ano ' por%ue presentan "as noticias en 5or&a &u' ""a&ati$a a "as cua"es "es dan un car6cter tr6gico ' "o tr6gico es "o %ue &6s ""a&a "a atenci n

3N0

' es "o %ue &6s $ende! a pesar de %ue "a tragedia es una constante de" pa+s ' &e da "a i&presi n %ue acepta&os "a tragedia de "os de&6s ' s "o e""a nos con&ue$e cuando "a senti&os en carne propia G co&ent Domingo. G Si nosotros! (e&os sacri5icado ci$i"es! "o (e&os (ec(o para ap"icar )usticia/ por%ue "a )usticia es "o %ue (a pri&ado en nuestra organi2aci n ' por ende en nuestras e;pediciones/ por%ue considero %ue )usticia no es so"a&ente detener a una persona para in$estigar"a durante $arios &eses ' (asta a.os! para "uego a#so"$er"a por 5a"ta de prue#as ' si acaso se "ogra descu#rir su cu"pa#i"idad "o pre&ian conden6ndo"e por unos pocos a.os! con #uena a"i&entaci n desde donde sigue de"in%uiendo con "a a"ca(ueter+a de "os guardianes de turno ' a""+ con su detenci n aprende todas "a &a.as posi#"es para ap"icar"as en e" &undo e;terior/ pero nosotros no (e&os sido partidarios de esta )usticia tan "enta/ ni partidarios de engordar en "os centros penitenciarios toda c"ase de antisocia"es para %ue despu*s sa"gan a co&eter "as &is&as o peores 5ec(or+as. Cuando (e&os a)usticiado a una o $arias personas! "o (e&os (ec(o! por%ue considera&os %ue son un pe"igro para nuestra sociedad/ pero si tene&os duda! "e da&os un tie&po prudencia" para %ue a#andone "a regi n ' si persiste %uedarse en e""a! "o a&ena2a&os ' si se &uestra &u' reacio "o e"i&ina&os/ por esa ra2 n e"i&ina&os en esas ,4 personas en Siete Cueros por%ue eran a"iados ' au;i"iares de "os Brbaros! a %uienes "es co"a#ora#an con a"i&entos! ar&as ' con sus co&entarios ' con su dedo +ndice para %ue secuestraran ' desaparecieran a a"gunas personas! %ue no eran de su agrado o %ue cre+an eran au;i"iares nuestros o a&igos de "os regu"ares o de "a po"ic+a/ por eso estas personas no &erec+an $i$ir/ por%ue con su "engua! con sus acciones! con sus o&isiones esta#an contri#u'endo a" e;ter&inio de &uc(as personas inocentes de" pa+s/ "or2ue la lengua es una de las "eores armas b)licas 2ue tiene la umanidad! cuando esta se ""e$a por e" ca&ino de" &a" ' eso es "o %ue no (an entendido estos se.ores G &ani5est Eduardo. G No creo %ue nuestra a&istad con e" co&andante de po"ic+a de Murmulencio E3ra%n Dvalos Santos se ro&pa por estos "enguaraces/ 'a %ue sie&pre nos (a co"a#orado ' nos (a aco&pa.ado en a"gunas e;pediciones contra "os Brbaros G co&ent Domingo! &ientras &ira#an en e" (ori2onte e" $ue"o de $arias go"ondrinas %ue se dirig+an a" sur de este continente a&ericano (u'endo de" in$ierno de" norte. G Esto' de acuerdo contigo! por%ue este co&andante tiene un odio in5erna" a Los Brbaros ' por esa ra2 n nos apo'a ' nos seguir6 apo'ando en e" 5uturo contra este grupo ' no s "o este co&andante nos apo'ar6 si no! "os co&andantes de Lum"ereza' del "orvenir' de los Gansos ' "os co&andantes de "os #ata""ones de "os regu"ares No. 0:! 0M ' e" ,: %ue "e (an co"a#orado

3N,

&uc(o a" #orro con (o&#res! ar&as ' &uniciones! ' ade&6s estos co&andantes se &uestran &u' de5erentes con&igo! cuando "os $isito en sus insta"aciones en "a ciudad de <nsar! donde &e (an reci#ido con "os #ra2os a#iertos en co&pa.+a de" #orro ' nos (an co"a#orado en "a "og+stica %ue necesita&os/ no s "o con ar&as! e%uipos de co&unicaci n! si no con (o&#res &u' a$e2ados ' de gran arro)o en "a "uc(a contra Los Brbaros; @o' a co&unicar&e con estos a&igos! para %ue &e &ani5iesten si segui&os contando con su apo'o ' en caso de duda o %ue no conte&os &6s con su a'uda/ nosotros tene&os %ue entrar en "a c"andestinidad ' desde a(ora de#e&os e&pe2ar a &ane)ar un #a)o per5i"! pero sie&pre con nuestro o#)eti$oB De aca#ar con "os Brbaros o si no pode&os aca#ar con e""os! de#e&os en$iar"os a" ostracis&o.

CIAAVA DE LOS ?ERMANOS TABARES


?a#"* con e" co&andante de po"ic+a de Mur&u"encio E3ra%n Dvalos Santos' esta se&ana %ue "o $isit* en su o5icina ' &e &ani5est ! %ue sie&pre pod+a contar *" ' %ue ta&#i*n pod+a contar con "os co&andantes de los regulares ' de "a po"ic+a de "os &unicipios $ecinos ' con "os co&andantes de "os #ata""ones de "os regu"ares No. 0:! 0M ' e" ,:/ pero "o %ue "e preocupa#a en este &o&ento! era "a ci2a.a %ue esta#a creando en e" &unicipio! e" carnicero $ntonio 1abares , su ermana Lucila contra Los Sacri3icados' ' so#retodo! esta diputada en sus reuniones po"+ticas no de)a de &ani5estar"e a sus seguidores %ue este grupo es un e)*rcito de &atones! %ue no tienen norte ' %ue e" 7nico 5in de esta agrupaci n es enri%uecerse/ por%ue est6 desp"a2ando a "os ca&pesinos ' (acendados para apoderarse de sus tierras/ con e" prete;to de %ue se sacri5ican por "a patria/ pero desci5rando e" &ensa)e/ %uiere decir %ue sacri5ica&os ' cruci5ica&os a "os (a#itantes de "a naci n para nuestro #ene5icio persona"/ con su 5a"so prete;to de ser$ir"e a" pa+s! pueden darse cuenta %ue es cierto "o %ue a5ir&o! por%ue Eduardo! siendo tan )o$en! 'a es un (o&#re rico! %ue tiene gruesas su&as de dinero en e" #anco ' posee $arias (aciendas ganaderas en $arios departa&entos de" pa+s ' &uc(os negocios de a#arrotes! de a"&acenes de repuestos de auto&otores ' de art+cu"os para e" agro/ c"aro %ue tiene a no&#re de *" unos pocos negocios ' unas pocas (aciendas/ pero su gran &a'or+a de #ienes "os tiene a no&#re de sus testa5erros/ para no despertar sospec(as/ por eso! &ani5esta#a "a diputada! no

3N8

descansar* (asta $er a Eduardo ' a su &a'ordo&o Domingo en una c6rce" de &6;i&a seguridad ' de a(+ en$iar"o en e;tradici n a Nortea&*rica/ por%ue tengo conoci&iento de %ue est6 tra5icando con coca+na/ sie&pre con e" prete;to de co&#atir a "os Brbaros/ pero s "o es un prete;to/ pero para &+ "o %ue #usca es un inter*s persona"/ por%ue Eduardo ' su grupo no tiene un idea" ' &enos un progra&a socia"/ s "o &ani5iesta su odio a" %ue dice %ue es e" eterno ene&igo de "a patria ' "o persigue con tanta sa.a ! %ue "o $e en e" (u&i"de ca&pesino! en e" o#rero! en e" uni$ersitario ' en e" sindica"ista/ por%ue piensan distinto ' rec"a&an sus derec(os %ue otros no se (a atre$ido a rec"a&ar. No "os rec"a&an! no por%ue no "o deseen! si no por te&or a "a represa"ia de sus (o&#res ' de "os regu"ares %ue de5ienden "os intereses capita"istas! &ani5estando %ue "os %ue "o piden son re$o"ucionarios %ue s "o &iran "os intereses &ar;istas. Este es Eduardo a" desnudo/ e" se.orito %ue tiene cauti$ado a gran parte de" pa+s! di2%ue por su $a"ent+a/ Lpero $a"ent+a de %u*P @a"ent+a de" e&p"eo de "as ar&as contra e" pue#"o desar&ado/ por sus de"itos de "esa (u&anidad/ de#e&os e&p"ear contra Eduardo "a 5a&osa "ocuci n "atina con "a %ue ter&ina#a sus discursos Catn el 6ie-o en "a *poca de "as Huerras P7nicas alrededor del a7o LDE a; de C 9Cartago delanda est: WCartago de#e ser destruidaX. En e" caso %ue nos ocupa no (a' %ue destruir a Cartago! ni a Murmulencio o ninguna otra po#"aci n si no a" %ue (a' %ue destruir es a Eduardo ' a todos sus secuacesB G @erdadera&ente este apasiona&iento de esta diputada ' su deseo %ue te &aten! &e preocupa &uc(+si&o! por%ue este &ensa)e tan repetiti$o puede ca"ar en cua"%uier &ente en5er&i2a! %ue puede ""egar e" &o&ento a %ue te destru'an o %ue contraten un sicario o $arios &atones para %ue te e;ter&inen. G Estar* atento a esta situaci n/ pero ta&#i*n de#o in5or&ar"e %ue tengo conoci&iento de %ue e""a ' su (er&ano est6n a"iados con Los Brbaros ' %ue son testa5erros de 0vn el 1errible , de la &ieraB Me di cuenta por un tra#a)ador %ue "a#ora#a en "a (acienda de e""os ""a&ada El Pau-%! %uien e&#riagado so"t "a "engua en un #ar en e" &unicipio de Lum"ereza' de"ante de dos (o&#res de" Cone-o ' con5ir&* %ue eran co"a#oradores de 0vn el 1errible cuando tortura&os a &rancisco Gallego; Desde (ace d+as "es esto' (aciendo segui&iento a estos siniestros persona)es/ pero no conoc+a sus conse)as contra &+/ en este &o&ento se &e $iene a "a &e&oria "os cuatro discursos %ue pronunci Cicern en e" senado ro&ano ente no$ie&#re ' Dicie&#re de" a.o 1, a. de C. "uego de (a#er descu#ierto "os

3NM

so#ornos! &a%uinaciones ' con)ura contra *"! enca#e2ada por Catilina #uscando %ue "o no&#raran c nsu". Cicer n e&pie2a su pri&era cati"inaria as+B =?asta cu6ndo! Cati"ina! (as de a#usar de nuestra pacienciaP LCu6ndo nos $ere&os "i#res de tus sediciosos intentosP LA %u* e;tre&os se arro)ar6 tu desen5renada audaciaP LNo te arredran ni "a nocturna guardia de" Pa"atino! ni "a diurna $igi"ancia de "a ciudad! ni "as a"ar&as de" pue#"o! ni e" acuerdo de "os (o&#res (onrados! ni este 5ort+si&o "ugar donde e" Senado se re7ne! ni "as 5rases a&a#"es ' se&#"antes de todos "os senadoresP LNo co&prendes %ue tus designios est6n descu#iertosP LNo $es tu con)uraci n 5racasada por conocer"a 'a todosP LI&aginas %ue a"guno de nosotros ignora "o %ue (as (ec(o anoc(e ' anteanoc(e! d nde estu$iste! a %ui*nes con$ocaste ' %u* reso"$isteP QO(! %u* tie&pos! %u* costu&#resR QE" Senado sa#e esto! "o $e e" c nsu" '! sin e&#argo! Cati"ina $i$eR QOu* digo $i$eR ?asta $iene a" Senado ' to&a parte en sus acuerdos! &ientras con "a &irada anota "os %ue de nosotros designa a "a &uerte. QJ nosotros! $arones 5uertes! cree&os satis5acer a "a Rep7#"ica pre$iendo "as consecuencias de su 5uror ' de su espadaR ?a Cati"ina! %ue por orden de" c nsu" de#iste ser ""e$ado a" sup"icio para su5rir "a &is&a suerte %ue contra todos nosotros! ta&#i*n desde (ace tie&po! &a%uinas> G Creo esa pri&era cati"inaria cae co&o ani""o a" dedo! por%ue pone a" desnudo e" grado de con)ura de esta diputada Lucila 1abares , de su ermano $ntonio G &ani5est E3ra%n Dvalos Santos G S+! por%ue &e (ace re5"e;ionar %ue no de#e&os seguir per&itiendo e" a#uso de "os traidores de" pa+s! co&o "a diputada Lucila ' de su (er&ano $ntonio 1abares %ue son a"iados de "os destructores de esta patria ' %ue de#e&os %uitar"os de" &edio/ antes %ue e""os &e %uiten o nos %uiten a nosotros ' desde (o' &is&o $o' a p"anear con &is (o&#res "a 5or&a de #orrar"os de" &edio/ pero esperar* cuando e""os $isiten su (acienda Pau-%! %ue se encuentra en e" "+&ite de Murmulencio , Lum"ereza! con sus tierras distri#uidas entre estos dos &unicipios/ para e""o ""a&ar* a" Cone-o! para %ue est* pendiente cuando sa"gan para dic(o "ugar ' %ue #us%ue "a 5or&a de desaparecer"os G &ani5est Eduardo! &ientras degusta#a una de"iciosa ta2a de ca5*. G Jo estar* pendiente cuando e""os est*n (aciendo preparati$os para $isitar su (acienda/ por%ue e""os tienen su casa ' "a carnicer+a contigua a" co&ando de "a po"ic+a ' cuando e""os se dirigen (acia a""6! ""e$an una ca&ioneta! %ue ati#orran con toda c"ase de Mercanc+as. Esto "o (acen "os pri&eros &artes de

3N1

cada &es/ por%ue ese d+a en Murmulencio no se dego""a ninguna c"ase de ganadoB E""os sa"en a "as N a&. Sin 5a"ta todos "os pri&eros &artes de cada periodo &ensua" ' por "o regu"ar regresan "os $iernes en "as (oras de "a tarde G co&ent E3ra%n Dvalos Santos! &ientras o#ser$a#a "a ""egada de" #us %ue $en+a de "a capita". G Si usted no se encuentra ese d+a ' a esa (ora en e" co&ando o est6 ausente de" &unicipio L%ui*n &e pondr6 a" tanto de esa situaci nP G Dar* rdenes a &is (o&#res %ue son de entera con5ian2a ' %ue 'a "e est6n (aciendo segui&iento para %ue "e in5or&en/ para %ue estos dos persona)es no se sigan #ur"ando de nosotros G &ani5est E3ra%n Dvalos Santos. L"eg e" pri&er &artes de" &es )u"io ' e" co&andante E3ra%n Dvalos Santos se encontra#a en e" Fiosco de" par%ue principa" a "as 1 AM. to&6ndose una ta2a de ca5*! en co&pa.+a de dos agentes de "a po"ic+a ' de dos (o&#res de Eduardo' c(ar"a#an ani&ada&ente de &anera despreocupada! co&o si&p"es parro%uianos! co&o si no tu$ieran nada %ue $er con e" auto&otor %ue esta#an a"istando "os (er&anos 1abares! cargado de $itua""as para su (acienda e" Pau-%8 de cuando en cuando &ira#an e" $e(+cu"o de "a &anera &6s discreta posi#"e ' a "a casa de Lucila ' de su (er&ano ' de esta &anera no "e$anta#an sospec(as de %ue "os esta#an espiando/ por%ue sie&pre era costu&#re de" co&andante de po"ic+a &adrugar ' to&arse unas dos o tres ta2as de ca5* en e" Fiosco de" par%ue principa" en "as pri&eras (oras &atutinas. Eduardo esta#a a" tanto de esta situaci n ' cada M &inutos era in5or&ado por te"*5ono ce"u"ar de "o %ue suced+a a esa (ora en e" par%ue principa" de Murmulencio! "e co&unicaron %ue desde "as 1 AM! e&pe2aron con "a tarea de cargar e" $e(+cu"o/ pero entre todos "os art+cu"os %ue esta#an e&#a"ando! "es ""a& "a atenci n M ca)as "argas de &adera #astantes pesadas! %ue introdu)eron a" $e(+cu"o 8 (o&#res duc(os en "e$antar o#)eto pesados ' %ue todas ten+an escritas en espa.o" con pintura negra e" r tu"o de DELICADO. E3ra%n! "e &ani5est B Eduardo creo %ue "o %ue ""e$an en esas ca)as son ar&as ' %ue esas ar&as de#en ser de "argo a"cance ' son para entreg6rse"a a 0vn el 1errible o a sus (o&#res! en a"g7n cruce de" ca&ino o en "a (acienda e" Pa-u%/ pero ta&#i*n "es ""a& "a atenci n %ue ade&6s de estas M ca)as! introdu)eron a" auto&otor 8 ca)as de &adera un poco &6s pe%ue.as %ue "as anteriores' pero igua" de pesadas o ta" $e2 &6s pesadas %ue "a pri&eras! con su respecti$o r tu"o DELICADO.

3NN

G Esto &e con5ir&a Eduardo/ %ue en "as 7"ti&as 8 ca)as ""e$an &uniciones ' %ue toda esta pro$isi n de guerra es para 0vn el 1errible. G LEst6 seguro de "o %u* dice co&andante! sin (a#er a#ierto "as ca)asP G "e respondi Eduardo a tra$*s de "a "+nea ce"u"arB G Tan seguro de %ue son "as 1 ' ,: AM ' de %ue e" so" sa"e por e" oriente. G J Lpor %u* tanta seguridadP G @o"$i a &ani5estar Eduardo. G Por%ue anoc(e intercept* "a co&unicaci n %ue estos dos persona)es tu$ieron con 0vn el 1errible/ donde "e &ani5esta#an %ue "e (a#+an conseguido e" encargo en e" &ercado negro de Mia&i ' de Centroa&*rica ' %ue dic(o encargo "es (a#+a costado 1 &i""ones de do""ares ' %ue por a(ora "e i#an a entregar parte de "o %ue (a#+an conseguido ' %ue "uego "e entregar+an e" resto/ por%ue "a otra parte de" encargo $en+a en ca&ino ' considero con certe2a %ue 0vn s "o i#a a encargar art+cu"os #*"icos ' no otra c"ase de art+cu"os G respondi e" co&andante E3ra%n Dvalos Santos; G Co&o 'a tene&os certe2a de "o %ue "os (er&anos 1abares son au;i"iares de Los Brbaros8 &e co&unica "a (ora e;acta en %ue pongan &arc(a e" auto&otor/ para dar"e rdenes a &is (o&#res %ue "o esperen en "a carretera. G As+ "o (ar* Eduardo/ est* tran%ui"o %ue "e co&unicar* cada uno de "os deta""es re"acionados con estos dos persona)es. LCo&andante! escuc( en %ue "ugar "e $an a entregar "as ar&as a 0vn el 1errible/ G pregunt Eduardo! con &uc(o inter*s G Eduardo! Se "as $an a entregar! despu*s de pasar La 6ega de la Danta G &ani5est e" co&andante de po"ic+a de Murmulencio. Cuando en e" re"o) de" te&p"o de Murmulencio! &arca#a "as N AM/ e" conductor de "os (er&anos Ta#ares puso en &arc(a e" auto&otor! despu*s %ue e""os se &ontaran en e" $e(+cu"o/ e" cua" sa"i "enta&ente de" par%ue principa"/ por%ue entra#a en "a 2ona "os esta#"eci&ientos educati$os de" pue#"o ' "a se.a" de transito! re2a#a! 91ransite des"acio' zona escolar' velocidad m?ima "ermitida LE !ms "or ora:/ despu*s de pasar "a 2ona esco"ar! e" auto&otor e&pe2 au&entar "a $e"ocidad a unos 8: F&s ' a" sa"ir de "a 2ona ur#ana au&ento su $e"ocidad entre 1: N: F&s. Eduardo cuando se enter de "a &arc(a de" $e(+cu"o! dio "a orden a ,: de sus (o&#res! dirigidos por Domingo %ue "o esperaran en "as rectas de" (ip dro&o/ no por%ue e;istiera un (ip dro&o construido en ese "ugar! si no por "a costu&#re

3N4

de "os (acendados de (acer carreras de ca#a""os en esa parte de "a carretera! con pre&ios para "os ganadores! no so"o en dinero! si no ta&#i*n pre&ios en especie! %ue sir$iera de orgu""o ' de est+&u"o a "a (acienda ganadora! con #anderines pre$ia&ente e"a#orados en "a capita" de" departa&ento/ entre "os pre&ios %ue &6s ""a&a#an "a atenci n a "os (acendados/ eran "os siguientesB Un ca#a""o de paso $a"orado en 3::.::: do""ares/ cinco toretes de ra2a $a"orados cada uno en M:.::: do""ares! cinco no$i""as de ra2a $a"oradas cada una en 3:.::: do""ares ' cinco $acas "ec(eras reci*n paridas $a"oradas cada una en 0:.::: do""ares. Esta costu&#re de apostar carreras de ca#a""os en estas rectas se (ac+a cada a.o en e" &es de )u"io/ por "o regu"ar estas carreras transcurr+an en 5or&a pac+5ica/ pero a $eces por e" "icor se presenta#an &a"os entendidos %ue ter&ina#an en tri5u"cas con a"gunos (eridos. Domingo cada a.o participa#a en representaci n de "a (acienda de Puerto Escondido/ pero desde %ue ""eg Eduardo a "a (acienda ' cre e" e)*rcito de "os Sacri3icados pro(i#i a sus (o&#res "a participaci n acti$a en dic(as carreras/ pero su agrupaci n asist+a co&o garante para i&poner e" orden. E" %ue &e)or conoc+a "a 2ona era Domingo por%ue cada a.o (a#+a participado en "a ce"e#raci n de "as carreras de ca#a""os! en representaci n de "a (acienda Puerto Escondido/ por eso su no&#ra&iento para %ue dirigiera a "os ,: (o&#res para %ue esperara a "os (er&anos 1abares en ese era un gran acierto de Eduardo. Domingo reparti a sus (o&#res a "ado ' "ado de "a carretera! para cercar a Lucila , $ntonio 1abares; En e" e;tre&o norte de "a recta! (i2o derri#ar a punta de &oto sierra tres 6r#o"es corpu"entos ' de gran grosor! "os cua"es ca'eron en e" ca&ino cuan "argos eran/ produciendo un gran estruendo %ue asust a cinco tucanes %ue co&+an 5rutas en un 6r#o" %ue se encontra#a a un "ado de "a $+a. Estos 6r#o"es derri#ados ' atra$esados en "a ca"2ada i&pedir+an e" paso de cua"%uier $e(+cu"o auto&otor! inc"usi$e e" paso de "as tracto &u"as. Domingo orden a cuatro de sus (o&#res %ue se apostaran a" co&ien2o de "a recta para cuando pasara e" $e(+cu"o (icieran "o &is&o procedi&iento anterior ' e" auto&otor %uedara encerrado entre estos 6r#o"es gigantescos ' sus ocupantes no tu$ieran escapatoria. Domingo! recorr+a "a recta de" (ip dro&o de punta a punta re$isando cada deta""e para %ue su p"an no 5uera a#ortar/ da#a instrucciones a sus (o&#res ' con$ersa#a un poco con e""os para %ue "a espera no 5uera &on tona. Si no (a#+a contratie&po e" $e(+cu"o de#+a pasar a "as 4 AM! por%ue e"

3N-

recorrido de" pue#"o a" (ip dro&o era &6s o &enos de 1: &inutosB Mientras espera#an! $e+an e" so" %ue a"u&#ra#a en e" 5ir&a&ento con su c"aridad dia&antina ' ta&#i*n $e+an #andadas de gar2as! de guaca&a'as! de "oros ' de otras a$es %ue cru2a#an e" espacio a*reo para #uscar su a"i&ento en otro sitio/ $ieron cuando un ga$i"6n se a#a"an2 so#re un ardi""a %ue esta#a entretenida de$orando una 5ruta ' uno de "os (o&#re de Do&ingo &ani5est B G Sie&pre e" &e)or dotado ' e" &6s 5uerte se apro$ec(a de" &6s d*#i"! esto no de#iera ser as+. G Es por una "e' natura" %ue de#e ser as+! por eso "a natura"e2a dota a ciertas a$es de unas garras para atrapar a sus presas/ presas %ue no s "o "o a"i&entan a e""as! si no ta&#i*n a sus po""ue"os G respondi Domingo. G Nosotros en este &o&ento so&os "os (a"cones %ue nos $a&os a de$orar "as presas %ue $ienen en e" auto&otor G $o"$i a opinar e" (o&#re de Domingo %ue antes (a#+a (a#"ado. G S+! so&os a2ores cetreros! %ue por &edio de" arte de "a cetrer+a aprendi&os a se"eccionar "as a$es da.inas! co&o Lucila , su ermano $ntonio para destruir"as! para %ue no sigan (aciendo da.o a "a especie (u&ana G "e contest Domingo. G A%u+ ta&#i*n se cu&p"e "a se"ecci n natura"! %ue e" &6s 5uerte destru'e a" &6s d*#i" G &ani5est otro co&pa.ero de Domingo. G De#e&os recordar %ue estos dos persona)es %ue $ienen en ca&ino! (asta (ace poco esta#an entre "os &6s 5uertes! por%ue esta#an a"iados con "os Brbaros %ue se pasea#an por e" pa+s co&o a&os ' se.ores! pero desde %ue apareci&os nosotros! "es (e&os estado cortando "as a"as a estos sin$erg<en2as ' 'a e""os no son tan 5uertes ' dentro de poco su 5orta"e2a desaparecer6 para sie&pre G $o"$i a responder Domingo. G LOu* $a&os a (acer con sus #ienesP G pregunt uno de "os (o&#res de Domingo. G Sus #ienes! %ue no son pocos! pasaran a &anos de nuestra agrupaci n. G LJ no "os rec"a&ar6n sus (er&anos %ue $i$en en "a capita" de" departa&entoP G pregunt uno de sus (o&#res. G Eduardo ' 'o estu$i&os en "a capita" de" departa&ento ' (a#"a&os con e" notario ,M:! &u' a&igo de nuestro )e5e! 'a %ue 5ue su padrino de #autis&o!

34:

donde estos se.ores tienen protoco"i2ados sus #ienes! %ue no son pocos ' %ue "e tiene un odio in5erna" a Los Brbaros! por%ue en dos ocasiones se "e (an ""e$ado de a 3:: reses de su 5inca! nos co"a#or traspas6ndonos todos "os #ienes ' para e""o nos present a su e&p"eado de con5ian2a >-o de <guila! especia"ista en 5a"si5icar 5ir&as ' nos (i2o "as respecti$as escrituras a nuestro no&#re! por eso sus 5a&i"iares no puede rec"a&ar nada! por%ue "a $enta 5ue "ega"i2ada con escrituras %ue a "a "u2 p7#"ica son $a"idas ' correctas! por%ue "a $enta 5ueron autori2adas ' "ega"i2adas con sus respecti$as 5ir&as %ue e""os no pueden desconocer/ s "o 5a"ta "a estocada 5ina"! para %ue todos sus #ienes %ueden de5initi$a&ente a nuestro no&#re ' nadie se &o"este en rec"a&ar"os. G Ja se $e e" $e(+cu"o en e" (ori2onte! c7#ranse e" rostro ' pongan en pr6ctica e" p"an %ue (e&os tra2ado inicia"&ente - "es &ani5est Domingo. Todos "os (o&#res se distri#u'eron! co&o (a#+an con$enido ' o#ser$aron cuando e" $e(+cu"o pis "a recta de" ?ip dro&o/ apenas entr en dic(a recta! "os (o&#res %ue se encontra#an en "a $anguardia ' retaguardia! reci#ieron "a orden de Do&ingo de derri#ar "os 6r#o"es corpu"entos %ue (a#+an escogido antes ' pre$ia&ente picados con "as &otos sierras. Los 6r#o"es! ca'eron atra$esados so#re "a carretera (aciendo un ruido ensordecedor ' a" caer &uc(os de sus #ra2os se partieron por e" i&pacto! esparciendo so#re "a carretera "os (ue$os de $arias a$es %ue anida#an en "as ra&as de "os &is&os/ "os (ue$os se partieron en &i" peda2os ' su c"ara ' 'e&a se con5undieron con e" po"$o de "a $+a/ "os pe%ue.os po""ue"os a" su5rir e" i&pacto! a"gunos &urieron in&ediata&ente ' "os %ue no 5a""ecieron en e" acto! %uedaron en estado ag nico por encontrarse &a" (eridos/ pero en pocos &inutos "es ""egar+a su 5in! co&o "es ""egar+a a "os (o&#res %ue $ia)a#an en e" auto&otor! pues sus &inutos esta#an contados. E" conductor de" $e(+cu"o! a" &ani5est B $er "a ca+da de "os 6r#o"es so#re "a $+a!

G Nos tendieron una ce"ada! esta&os e&#oscados/ no tene&os escapatoria! "o 7nico %ue nos %ueda es "uc(ar (asta &orir o ser prisionero de "os (o&#res %ue nos est6n e&#oscando. G LOui*nes nos estar6n e&#oscando G pregunt Lucila. G No creo %ue sean "os Brbaros! por%ue son nuestros a&igos ' conocen nuestro $e(+cu"o ' ade&6s en a"gunas ocasiones 0vn se (a transportado en *"! para &+ de#en ser "os Sacri3icados G respondi $ntonio.

343

Mientras (ac+an estos co&entarios! e" $e(+cu"o 5ue rodeado por "os Sacri3icados! %uienes apunta#an sus 5usi"es a "os ocupantes/ Domingo orden a "os pasa)eros %ue se #a)aran con "as &anos en a"to ' %ue a" &enor &o$i&iento e;tra.o no dudar+an en descargar sus 5usi"es so#re su (u&anidad/ todos "os ocupantes de" $e(+cu"o sa"ieron con "as &anos en a"to ' e" 7"ti&o en #a)arse 5ue $ntonio %uien pregunt B G LOu* $a (acer con nosotrosP A "o %ue respondi Domingo G "os $a&os a interrogar! so#re asuntos &u' serios %ue "e conciernen a nuestra patria! %ue "e conciernen a" &unicipio de Murmulencio ' so#retodo! nos concierne a nosotros co&o resta#"ecedores de una )usticia %ue ustedes ' sus a&igos "e (an arre#atado a" pa+s! i&poniendo "a in)usticia con su so5is&a de distracci n "a 9igualdad "ara todos:8 cu6" es "a igua"dad %ue (an i&puesto/ "a igua"dad para ustedes es "a &uerte %ue (an se&#rado en e" pa+s/ una &uerte %ue no (a respetado ninguna c"ase socia"/ por%ue todo a%ue" %ue no este de acuerdo con sus principios o %ue no "es co"a#ore es un (o&#re sentenciado a &uerte! esa es su igua"dad! por%ue en "a tu&#a todos so&os igua"es. G No entiendo su e;p"icaci n! &e parece una respuesta &u' gaseosa %ue no nos ac"ara nada G &ani5est $ntonio. G =No (a' peor sordo %ue e" %ue no %uiere o+r> ' usted! "o %ue no %uiere o+r es "a $erdad de a pu.o %ue conocen todos en Murmulencio. G Sigo sin entender. G La $erdad es esta! ustedes son testa5erros de 0vn el 1errible! ' "os #ienes %ue ustedes tienen son #ienes &anc(ados de sangre! sangre %ue c"a&a $engan2a ' #ienes %ue rec"a&an sus deudos ' nosotros esta&os a%u+ para reci#ir esos #ienes en no&#re de "as personas %ue "es tiene gran te&or! no s "o rea" si no re$erencia". G Es una ca"u&nia %ue nos est6n "e$antando! por%ue todos "os #ienes "os (e&os conseguido con e" sudor de nuestra 5rente! con e" tra#a)o (onrado de $arios a.os G &ani5est Lucila. G No esto' de acuerdo con su respuesta/ por%ue su $erdadera respuesta esB #os bienes que hemos conseguido es con el sudor y la sangre derramada de los dem!s. Muc(ac(os! a&6rren"e "as &anos por detr6s ' ""*$en"os (asta e" a"garro#o %ue se encuentra en e" 5ondo de a%ue" potrero.

340

Los (o&#res de Domingo procedieron a&arrar a estos tres (o&#res! pero co&o se resist+an! 5ueron go"peados con "os 5usi"es! no una! si no $arias $eces (asta (acer"os sangrar! a" 5in 5ueron a&arrados co&o (a#+a so"icitado Domingo ' co&o se segu+an resistiendo 5ueron arrastrados por sendas sogas! %ue pre$ia&ente (a#+an a&arrados en "as &u.ecas/ aun%ue estos (o&#res se %ue)a#an por "a 5or&a %ue "os esta#an arrastrando! "os (o&#res de Domingo no ten+an consideraci n con e""os! si no %ue dis5ruta#an con ese do"or a)eno ' constante&ente "es "an2a#an 5rases o5ensi$as! co&oB G Eso se &erecen por estar a"iados con Los Brbaros %ue tanto da.o "e (an (ec(o a" pa+s. G LLes est6 do"iendoP LJ por %u* no "es due"e e" do"or %ue Los Brbaros ' ustedes "es in5ringen a "as personas %ue torturan para &atar"as "enta&ente ' adue.arse de sus #ienesP G Nosotros no (e&os torturado ' &atado a nadie G respondi $ntonio. G No es necesario disparar "as ar&as directa&ente so#re "a (u&anidad de una persona/ para ser (o&icida! si no %ue se puede ser (o&icida acti$o se.a"ando con e" dedo! o ser autor inte"ectua" ' eso es "o %ue 5ueron ustedes! autores inte"ectua"es de &uc(os (o&icidios ' secuestros en Murmulencio' Lum"ereza' Los Gansos' Puerto >ca ' &uc(os otros &unicipios $ecinos para adue.arse de su ri%ue2a! de su ganado G &ani5est Domingo! &ientras o#ser$a#a e" a"garro#o donde (a#+an ""egado. G Co&o 'a "o di)e antes! nosotros (e&os conseguido todos nuestros #ienes a #ase de tra#a)o (onrado. G Esa es "a &a'or &entira %ue (e escuc(ado en &i $ida! usted e&pe2 &atando una res ' un cerdo se&ana" en co&pa.+a de otro carnicero ' $i$+a en "as a5ueras de" pue#"o en una casuc(a &isera#"e ' de "a noc(e a "a &a.ana resu"t &atando 3M reses se&ana"es ' co&prando una de "as &e)ores casas de" pue#"o en todo e" &arco de "a p"a2a ' "a &e)or (acienda en "os "+&ites de Murmulencio , Lum"ereza ' no es por%ue se (a'a ganado una "oter+a/ aun%ue en e" 5ondo es co&o si se "a (a'a ganado! "a "oter+a de" dinero %ue "e entregan "os Brbaros para %ue se "os ad&inistre G "e respondi Domingo. G Cu*"guen"os de "as &anos G "es orden Domingo. G LPor %u* no "o "i#eran a" conductor %ue nada tiene %ue $er en este asunto G &ani5est Lucila.

34,

G Pides a"go i&posi#"e! por%ue si de)a&os "i#res a" conductor nos estare&os so&etiendo a un suicidio socia"! por%ue $a a (a#"ar &6s de "a cuenta ' contar6 "as cosas seg7n su a&a.o ' ade&6s es tan cu"pa#"e co&o ustedes! por%ue en este $e(+cu"o transport secuestrados! cad6$eres de "os secuestrados ' a Los Brbaros para dar sus go"pes. Conoce&os esto! no s "o por co&entarios si no por e" segui&iento %ue "es (ici&os durante $arios &eses G respondi Domingo ' a su $e2 orden B G No escuc(en sus c"a&ores! cu*"gue"os ' procedan a "i%uidar"os a punta de tiros de 5usi" %ue (ar6n en 5i"a india! (asta %ue e;(a"en e" 7"ti&o suspiro G orden Domingo. Todos "os (o&#res de Domingo 5ueron descargando sus 5usi"es (asta %ue estos (o&#res perdieron todo (6"ito de $ida. G LJ a(ora %u* (ace&os con sus cuerposP G pregunt uno de "os (o&#res de Domingo. G QDescuart+cen"os con "as &otos sierras ' enti*rre"os en una so"a 5osa #ien pro5unda/ para %ue sus esp+ritus no puedan sa"ir ni a espantar a nadie.

9ALSOS POSITI@OS E" co&andante de Los regulares %ue dirige e" #ata"" n No. ,: ' e" de "a po"ic+a de "a regi n Noroccidenta" de" pa+s! se reunieron con e" #orro! 'a %ue esta#an &u' preocupados por%ue (a#+an reci#ido sendas &isi$as &u' 5uertes de" &inisterio de de5ensa/ donde "es ""a&a#an "a atenci n por%ue desde "os 7"ti&os &eses no (a#+an tenido resu"tados positi$os en su "uc(a contra "os Brbaros! contra Los Sacri3icados ' contra "a de"incuencia co&7n ' por eso "es da#an un p"a2o perentorio de un &es/ para %ue de&ostraran con (ec(os 5e(acientes %ue su "a#or no era de o&isi n si no de acci n. Acciones %ue de#+a &ostrarse con "a captura o &uerte de a"gunos de estos de"incuentes/ por%ue de no (acer"o! era por%ue esta#an co(onestando con e""os ' si co(onestan con e" ene&igo ""e$ar6n "a regi n a" caos ' ser6 una regi n donde i&perar6 "a anar%u+a %ue por ende puede ir arrastrando e" pa+s poco a poco a "a (ecato&#e/ por ra2 n de#e (a#er acci n o acciones para %ue ustedes co&o co&andantes no ser pierdan en "a desesperaci n de "a inuti"idad %ue "os ""e$ar6 a una sanci n ' (asta un conse)o de guerra por traici n a "a patria por no &ostrar "os resu"tados esperados.

348

?a#" e" co&andante de" #ata"" n No. ,: G #orro L%u* nos sugiere para co&p"acer a Nuestros superioresP Un &o&ento 'o consu"to con &i )e5e G "e respondi El #orro. El #orro! despu*s de con$ersar "argo rato con Eduardo por &edio de" ce"u"ar ' de interca&#iar opiniones ' poner"o a" tanto de "a situaci n de" &o&ento opin B G En "a ciudad de <nsar! e;isten ) $enes %ue ter&inaron su #ac(i""erato e" a.o pasado ' antepasado ' no (an "ogrado entrar a "a uni$ersidad ' no est6n "a#orando para e&presa a"guna ' (asta a(ora no se "es $is"u&#ra ning7n 5uturo. Esos ) $enes "os pueden contactar con e" prete;to de un 5a"so tra#a)o %ue se rea"i2ara en "a 2ona rura"/ pero de#en #uscar %ue "os contraten agentes! &i"itares ' detecti$es! $estidos de ci$i" ' sin ninguna identi5icaci n %ue "os de"ate ' %ue no sean conocidos en "a regi n ' en esta ciudad! para no despertar sospec(as/ por%ue si presienten a"go se $a a" traste esta iniciati$a. La po"ic+a ' "os regu"ares de#en actuar por separado/ pero coordinados! no s "o a" contactar"os! si no %ue "os "ugares para "os respecti$os tra#a)os sean di5erentes ' "uego de ""e$ar"os a" supuesto "ugar de "a#or! si&u"an un co&#ate ' "os &atan ' o)a"6 "os d+as %ue "os e)ecuten sean distintos ' despu*s "os $isten de ca&u5"ados con sus respecti$os 5usi"es ' con #a"as disparadas ' "os presentan co&o Brbaros o de"incuentes co&unes &uertos en co&#ate/ para e""o esco)an ) $enes %ue no sean &u' conocidos en "a ciudad ' si son reci*n ""egados a "a &is&a es &uc(o &e)or. G Me parece una idea &agn+5ica G &ani5est el comandante de los regulares del batalln 5o; JE G ' ade&6s tengo "a "og+stica para e""o ' "os e"e&entos necesarios para ""e$ar a ca#o este p"an. A "o %ue respondi e" co&andante de "a po"ic+aB G Es un p"an %ue no tiene pierde ' %ue nos de)ar6 &u' #ien parados ante nuestros )e5es! es una &agn+5ica idea %ue no se nos (a#+a ocurrido antes. G #orro! Lpor %u* no nos aco&pa.aP por%ue con su a'uda nos sentire&os &6s seguros G &ani5est e" co&andante de "os regu"ares. G Ser+a de &i agrado/ pero dentro poco parto de "a 2ona para "a capita" de" pa+s para un trata&iento &*dico! pero si ponen en pr6ctica "o %ue "es &ani5est* ser6 un *;ito "a operaci n %ue $an a ""e$ar a ca#o. Los co&andantes de "a regi n noroccidenta" pusieron en pr6ctica "o con$ersado en "a reuni n con El #orro ' e" resu"tado 5ue &e)or de "o %ue

34M

esperaron. Los regu"ares presentaron co&o resu"tado "a &uerte de 3M Brbaros en su 5a"so co&#ate ' "a po"ic+a present "a &uerte de 4 de"incuentes co&unes.

EL CAMALE`N J LA MUERTE DE INDIHENAS


Otros de "os co&andantes Brbaros esta#"ecidos en e" sur de" pa+s es El Camalen! ""a&ado as+ por su (a#i"idad para &i&eti2arse en cua"%uier "ugar de esta se"$a in( spita ' &uc(os "o consideran un (o&#re in$isi#"e! %ue de repente aparece ' desaparece! co&o si 5uera un re"6&pago %ue cente""ea en "a penu&#ra de "os 6r#o"es ' torna a perderse en "a in&ensidad de "a &is&a! sin de)ar una (ue""a tan si%uiera 5antas&ag rica. El Camalen go"pea en todas partes en esta ""anura ar# rea! go"pea en &uc(os "ugares! pero no per&anece &uc(o tie&po en uno! por%ue *" considera %ue "a per&anencia en un "ugar trae sus apegos ' "a rutina diaria es e" &oti$o de" con5or&is&o ' e" con5or&is&o es e" ene&igo de "a "uc(a/ por%ue crea "a pere2a &enta" de seguir co&#atiendo ' se dedica a&ar un terru.o %ue por su sedentaris&o puede ser su tu&#a. Persigue con sa.a a "os co"onos %ue son indi5erentes a su causa re$o"ucionaria! a "os e;p"otadores de petr "eo %ue no pagan sus $acunas para e;traer "a sangre de "a tierra ' a "os ind+genas apenas "os to"era/ pero en ocasiones se $io"enta con e""os (asta e" e;tre&o de e;ter&inar"os! por%ue su te&pera&ento es ca&#iante co&o e" co"or de" ani&a" a" %ue de#e su &ote/ su accionar es e" 6rea %ue co&prende desde e" r+o Putuma,o a "a costa pac+5ica. ]" por esta regi n se pasea co&o a&o a#so"uto. I&pone su "e' (asta en "as cosas &6s ni&ias/ todo "o ordena! todo "o $igi"a/ deter&ina! %ue se $ende! %ue se co&pra/ se entro&ete en "a $ida cotidiana de cada uno de "os (a#itantes de "a regi n (asta en "as discordias con'uga"es/ castigando a "os &aridos irresponsa#"es! a "os cua"es cue"ga desnudos de "as &anos en un 6r#o" ' "os a2ota con ra#ia ""a&6ndo"es "a atenci n por introducir e" desorden ' ad$irti*ndo"es %ue a "a pr ;i&a 5a"ta "os 5usi"a ' "o &is&o (ace con "as &u)eres in5ie"es. Todos "os (a#itantes de esta 2ona de" sur de" pa+s! $i$en con &uc(o te&or por e" ca&#iante te&pera&ento de" Camalen/ por esta ra2 n ""eg (asta Murmulencio una co&isi n de po"+ticos ' ciudadanos de esa 2ona a

341

so"icitar"e Eduardo %ue "o co&#atiera/ por%ue este persona)e (a#+a aca#ado con "a tran%ui"idad de "a regi n! ' todos sus (a#itantes $i$+an en "a 2o2o#ra de ser &uertos o secuestrados en cua"%uier &o&ento ' esta angustia esta#a generando en &uc(os de sus (a#itantes en5er&edades sicoso&6ticas/ 'a %ue (a#+an so"icitado a" go#ierno centra" %ue "o co&#atiera ' sus dirigentes se (a#+an (ec(o de "os o+dos sordos! s "o de cuando en cuando los regulares! recorr+an a"gunos territorios de esas 2ona! especia"&ente a"gunos po#"ados de "a regi n ' a"gunos resguardos ind+genas/ pero en $e2 de ""e$ar tran%ui"idad! "o %ue ""e$a#an era e" te&or! por "as a#surdas acusaciones %ue "es (ac+an de ser au;i"iares de este #6r#aro. Eduardo escuc( todos "os por&enores de "a e;posici n %ue rea"i2 "a co&isi n durante una (ora ' despu*s de escuc(ar"a "es respondi B G Ese (a sido &i inter*s co&#atir a este co&andante/ pero a "a so"icitud de ustedes! %ue sea 'o %uien diri)a ese ata%ue! "es &ani5iesto %ue por &is &7"tip"es ocupaciones! por estar pendiente de todos "os 5rentes ' por%ue en este &o&ento tengo pendiente una orden de captura! e&anada de" 3iscal general de la nacin ' por "a persecuci n po"+tica de $arios senadores! se di5icu"ta &i &o$i"i2aci n por "a di5erentes 2onas de" pa+s/ pero gustoso "es en$iar* un co&andante a$e2ado en estos &enesteres %uien dirigir6 a "os (o&#res &6s $a"ientes ' &6s osados %ue tengo. G Me parece in)usto! %ue e;ista una orden de captura de" 3iscal general de "a naci n! contra una persona %ue "o %ue (a (ec(o es sacri5icarse por e" pa+s ' poner en cintura a unos #andidos! %ue "os regu"ares despu*s de tantos a.os de "uc(a nunca (an "ogrado resu"tados positi$os/ a%u+ se puede ap"icar e" dic(o tantas $eces repetido 1al le paga el diablo al que bien le sirve / de esta &anera "e est6n pagando/ no s "o e" 3iscal general8 si no &uc(os po"+ticos! genera"es de "as 5uer2as de" orden ' a"gunos &andos &edios/ "o %ue no de#iera ser as+/ si no %ue de#ieran apo'ar"o/ para %ue sus *;itos se &u"tip"i%uen co&o "os panes ' peces G &ani5est e" &a'or de "os po"+ticos! %ue se encontra#a en "a reuni n. G LNo te&e %ue en esta po#"aci n "o capturenP G pregunt e" presidente de" conce)o de Candir4! no&#re dado por%ue en sus aguas! en e" r+o A&a2onas ' sus a5"uentes a#unda este di&inuto pe2! %ue si orinas en e" r+o es pro#a#"e %ue se su#a por e" c(orro ' se introdu2ca dentro de tu pene. G Mientras en este &unicipio est*n "os &is&os co&andantes de "a 5uer2a p7#"ica! &e siento ' &e sentir* &u' tran%ui"o/ por%ue con e""os (e rea"i2ado operaciones con)untas de ata%ue a "os Brbaros ' en ocasiones e""os &e (an

34N

so"icitado su co"a#oraci n ' en otras so' 'o %uien (e recurrido a su a'udaB con estos co&andantes e;iste un $erdadero contu#ernio ' por esta uni n (e&os i&pedido ata%ues a "as po#"aciones de esta regi n/ por%ue "a uni n (ace "a 5uer2a ' produce resu"tados positi$os/ por%ue "a carga es &6s "i$iana entre dos G respondi Eduardo! &ostrando &uc(a tran%ui"idad. G LJ en e" caso de %ue ca&#ien estos co&andantes LOu* $a (acerP G $o"$i a preguntar e" presidente de" conce)o de Candir4. O En esta regi n! tengo &uc(os sitios para esconder&e ' para &o$er&e sin ser notado ' ade&6s cuento con "a co"a#oraci n de "os (a#itantes de esta 2ona. E" a"ca"de de Candir4! %uien (a#+a aco&pa.ado "a co&iti$a! pregunt B G LJ en caso de una detenci n su'a! ser6 e" 5in de su e)*rcitoP G De ninguna &anera/ por%ue! 'o s "o so' un es"a# n de esta organi2aci n ' un si&p"e &orta"! %ue se puede ree&p"a2ar por una o $arios personas &6s! %ue seguir6n dirigiendo con e" &is&o acierto "o %ue (e&os iniciado! para %ue no se e;tinga e" esp+ritu de "uc(a/ por%ue e" triun5o es de "os %ue "uc(an (asta e" 5ina". Jo (e (a#"ado con &is (o&#res ' &e (an &ani5estado/ %ue no dar6n un paso atr6s ' %ue "uc(ar6n a7n a costa de sus $idas (asta $er "i#re esta patria de unos 26nganos %ue se to&an "a &ie" de esta co"&ena de "a patria G respondi Eduardo! con su&a seguridad G Ta&#i*n nos tiene &u' triste "os constantes ata%ues a" o"eoducto trasandino! %ue estos #andidos rea"i2an! produciendo un gran da.o eco" gico en "a regi n/ ' conta&inando con petr "eo $arios ca.os ' "agunas de "a 2ona ' ade&6s de" per)uicio %ue "e (acen a "a econo&+a de" pa+s ' especia"&ente a "a regi n %ue $e dis&inuida sus rega"+as/ por eso desea&os %ue &uc(os de sus (o&#res! "o co&#atan! para %ue aca#en con esta p"aga de "angostas! %ue todo "o destru'en a su paso G co&ent e" presidente de" conce)o de Candir4; E?tra' e?tra' e?tra' son en "a radioB Los Brbaros dieron &uerte a 0: ind+genas de "a regi n suroccidenta" de" pa+s por considerar"os in5or&antes de los regulares! "a &uerte de estos nati$os 5ue rea"i2ada por rdenes de" Camalen8 "os (ec(os ocurrieron (ace cinco d+as! dentro de unos &inutos a&p"iare&os "a noticia. Todos escuc(aron "a noticia en si"encio ' con gran consternaci n! Eduardo &ani5est B

344

G Es "o 7"ti&o %ue 5a"ta#a %ue (icieran este persona)e! perseguir ' &atar personas iner&es! %ue s "o piensan en "a so#re$i$encia en un &edio (osti"! %ue es su (6#itat natura"/ no s "o "os persiguieron "os co"onos ing"eses en 5orteam)rica , en $ustralia/ "os co"onos espa.o"es en centro ' Suram)rica , "os co"onos portugueses en Brasil' sino %ue ta&#i*n "o est6 (aciendo este persona)e 5unesto destru'endo una cu"tura ancestra" de a.os ' &uc(as $eces (an su5rido e" castigo de los regulares por considerar"os a"iados de "os Brbaros! con estos ind+genas "os grupos ar&ados se (an ensa.ado ' "e ap"ican =Pa"o por%ue #oga ' pa"o por%ue no #oga>! $io"ando e irrespetando su territorio por parte de "os participantes de esta "uc(a 5raticida! $io"ando e" art+cu"o 34 de" con$enio 31- de "a OIT %ue pro(+#e toda intrusi n no autori2ada en territorios ind+genas ' con &a'or ra2 n se $io"a "a Dec"araci n Uni$ersa" de "os Derec(os de "os Pue#"os Ind+genas! %ue en su art+cu"o ,: &ani5iesta %ue si se $a a rea"i2ar acti$idades &i"itares en su territorio "o pri&ero %ue se de#e (acer es pedir su autori2aci n LPero cu6ndo estos se.ores "e pidieron a "os nati$os su autori2aci nP. E&pe2ando %ue e" &a'or $io"ador (a sido e" estado! %ue no (a suscrito este con$enio de)ando a "os ind+genas a "a deri$a ' a "a &ano de Dios. As+ a %ui*n se "e pide cuentas! si su territorio (a sido $io"entado por cua"%uiera/ ""egando (asta e" e;tre&o de pensar! %ue "o %ue no est6 pro(i#ido est6 per&itido ' &uc(os autores de "as &asacres contra "os nati$os consideran =%ue &atar ind+genas no es pecado.> @o"$i a sonar en "a radio. A&p"iaci n de "a noticiaB Los 0: ind+genas 5ueron &uertos a &ac(ete ' con ar&as #"ancas/ antes de &atar"os "os a&arraron a sendos 6r#o"es ' con cuc(i""os ' pu.a"es! El Camalen ' sus (o&#res practicaron tiro a" #"anco en "a (u&anidad de "os ind+genas para producir"es una &uerte "enta/ por%ue seg7n *"! a estos traidores (a#+a %ue (acer"os su5rir (asta su deceso para %ue pagaran con su do"or "a traici n de ser in5or&antes de sus eternos ene&igos Los Regulares. Todo esto se conoci por%ue tres ind+genas %ue se escaparon ' se escondieron en &edio de "a &a"e2a! $ieron "a &atan2a de sus co&pa.eros ' "uego (u'eron de ese sitio para in5or&ar a "a organi2aci n ind+gena de "a 2ona de este genocidio. G Es e" co"&o %ue este grupo (a'a ""egado a tanta #a)e2a! (asta ""egar a" e;tre&o de aca#ar con "a $ida de 0: personas! %ue nada tienen %ue $er con e" con5"icto/ creo %ue 5ueron &uertos no tanto por ser in5or&antes/ si no %ue "os Brbaros! "os e"i&inaron para tener &a'or "i#ertad de &o$i&iento ' %ue no

34-

5ueran testigos de sus acti$idades en "a 2ona/ por%ue tengo entendido! %ue estos #andidos uti"i2an esta 2ona para en$iar su coca+na a 5orteam)rica ' no s "o "a en$+an si no %ue "a est6n cu"ti$ando en ese territorio G &ani5est e" a"ca"de de Candir4. G Sea "o %ue sea! &e parece un genocidio espantoso! so#retodo de un grupo %ue a tra$*s de "a (istoria (a sido arrinconado por todo e" &undo ' no s "o arrinconado! si no discri&inado ' desarraigado de sus "ugares natura"es para apoderarse de sus tierras. L?asta cuando se perseguir6n ' asesinar6n a "os ind+genas de esta patriaP G se pregunt Eduardo.

ATAOUE A LA POBLACI`N DE AHUA CLARA 0vn el 1errible , la &iera (a#"aron por te"*5ono ce"u"ar para ponerse de acuerdo para rea"i2ar un ata%ue a "a po#"aci n de $gua Clara! por%ue es una po#"aci n %ue &ani5iesta una a$ersi n radica" contra "os Brbaros ' un decidido apo'o a "o s Sacri3icados/ ade&6s &uc(os ) $enes con e" #enep"6cito de sus padres (an engrosado "as 5i"as de "os (o&#res %ue apo'an a Eduardo ' ade&6s este sitio es e" &a'or centro de cu"ti$os de (o)a de coca para "a producci n de coca+na de" e)*rcito %ue nos co&#ate. En "as se"$as de este corregi&iento e;isten $arios "a#oratorios donde crista"i2an este producto/ para ser en$iado a di5erentes partes de" &undo ' con "os do""ares %ue o#tienen de "a $enta de esta &ercanc+a! co&pran ar&as! $itua""as! uni5or&es ' so#ornan a po"+ticos ' &i"itares ' sostienen econ &ica&ente a "a tropa. 0vn el 1errible "e &ani5est a La &iera %ue ""e$ar+a a" "ugar un e)*rcito de N: (o&#res ' "e pidi a *ste %ue ""e$ara otro tanto/ o &6s (o&#res para dar un go"pe contundente en $gua Clara! sa%uear e" co&ercio! La Coo"erativa $graria ' destruir e" pue#"o/ por%ue un pue#"o %ue piensa di5erente a "a causa re$o"ucionaria no de#e e;istir si no %ue de#e ser #orrado de "a 5a2 de "a tierra/ no s "o e" pue#"o si no sus 0M:: (a#itantes/ para %ue otras po#"aciones %ue "e co"a#oran a Eduardo co)an escar&iento ' no "e $ue"$an a co"a#orar por%ue "es puede pasar "o &is&o a e""os o a"go peor. Estos dos )e5es se dedicaron a a"istar a sus so"dados para preparar e" ata%ue/ pero "o %ue no sa#+an era %ue Eduardo' Domingo' El Cone-o' $lirio , el comandante de la "olic%a de Murmulencio "e ten+an c(u2ados "os ce"u"ares ' esta#an enterados

3-:

de todos "os p"anes de estos dos (o&#res ' de" d+a ' de "a (ora %ue (ar+an e" ata%ue/ a $gua Clara! a %uienes i#an a secuestrar para pedir rescate para su "i#eraci n ' a %uienes i#an a &atar/ todo "o escuc(aron por "a $+a de "a nue$a co&unicaci n ina"6&#rica. Eduardo ""a& a" Cone-o ' "e di)o %ue a"istara unos 3:: guerreros para e" pr ;i&o )ue$es en "as (oras de "a &adrugada ' %ue ""egara con unas dos o tres (oras de anticipaci n de "a (ora progra&ada para e" ata%ue por estos dos #andidos! %ue era a "as 1 de "a &a.ana ' %ue *" ' Domingo ""egar+an a "as tres de "a &adrugada con 3M: (o&#res para u#icarse en puntos estrat*gicos para repe"er e" ata%ue %ue i#an a rea"i2ar estos dos co&andantes/ %ue para *" "o &e)or era %ue se encontraran en e" Cerro de la Cruz/ para p"anear "as estrategias de de5ensa ' ata%ue ' "a u#icaci n de sus (o&#res en di5erentes partes de" pue#"o! para e$itar"es &a'ores trau&atis&os a sus (a#itantes! (asta donde 5uera posi#"e ' con una #uena u#icaci n go"pear &6s 56ci"&ente a" ene&igo/ por%ue desde ese cerro se pod+a o#ser$ar toda "a topogra5+a de" "ugar. Eduardo ta&#i*n dispuso %ue en "as cuatro entradas de" pue#"o per&anecieran de a 3: (o&#res con sus respecti$as a&etra""adoras de &ano ' con sus 5usi"es AK G 8N/ para cuando "os (o&#res de La &iera e 0vn el terrible trataran de (uir re&atar"os in&ediata&ente/ por%ue "os Sacri3icados "e i#an a tender una ce"ada a los Brbaros ' pensa#an go"pear pri&ero ' %uien go"pea pri&ero! go"pea dos $eces/ pero no "os i#a a atacar in&ediata&ente! sino %ue esperar+an %ue "a &a'or+a de estos insurgentes se u#icaran en e" par%ue principa" de" pue#"o ' cuando "a &a'or+a de e""os estu$ieran concentrados en ese "ugar ' con una $isua" per5ecta e&pe2ar+an a descargar sus ar&as de 5uego contra su (u&anidad ' antes de %ue se u#icaran de nue$o! reci#ir+an una segunda descarga para desorientar"os ' desa"entar"os/ por%ue e""os estar6n con5iados de %ue no tendr6n ninguna oposici n ' cuando se encuentren %ue "a rea"idad es otra! su desconcierto ser6 grand+si&o ' su reacci n ser6 tard+a/ por%ue "as tropas desorientadas ' si no tienen norte! su desorgani2aci n ser6 &a'or/ por%ue seg7n "o &ani5iesta Sun 1zu en su "i#ro E" arte de "a Huerra' e" genera" c(ino %ue $i$i a"rededor de" sig"o @ antes de Cristo Todo el Arte de la Guerra se basa en el engao ' a%u+ ser+an enga.ados por su e;cesi$a con5ian2a/ por no pre$er "o pre$isi#"e/ por%ue esa era su costu&#re de atacar en #"o%ue/ para causar e" &a'or &a" posi#"e '

3-3

retirarse en con)unto/ despu*s de" ata%ue %ue (ac+a &uc(o da.o a "a po#"aci n ci$i"/ e""os se retira#an sin #a)as o con &u' pocas #a)as ' Eduardo conoc+a este proceder de su ene&igo ' espera#a %ue en esta ocasi n no 5ueran a ca&#iar de &*todo/ por%ue era e" %ue a e""os "es (a#+a dado resu"tado ' cuando a" ene&igo act7a sie&pre as+! de &anera rutinaria! es &6s 56ci" co&#atir"o ' derrotar"o! por%ue est6n ca$ando su propia tu&#a con sus actos repetiti$os sin darse cuenta/ por%ue "os actos repetiti$os se $ue"$en una adicci n ' "a adicciones &atan. La &iera e 0vn el 1errible entraron con sus (o&#res en $gua Clara/ as+ co&o (a#+an con$enido ' 'a 5a"ta#an unos pocos &inutos para "as 1 de "a &a.ana ' se encontra#an 5e"ices por%ue (asta e" &o&ento no se "es (a#+a presentado ning7n o#st6cu"o ' pensa#an %ue "o &6s pro#a#"e era %ue no se "es i#a a presentar ninguna di5icu"tad/ por%ue "os ata%ues %ue (a#+an rea"i2ado indi$idua"&ente ' en 5or&a con)unta sie&pre (a#+an sa"ido a$antes ' nunca (a#+an encontrado un tropie2o. Lo pri&ero %ue i#an a (acer era destruir e" cuarte" de "a po"ic+a %ue eran "os 7nicos %ue "es pondr+an resistencia/ ' &ientras unos (o&#res "uc(ar+an contra "e 5uer2a de" orden/ otros sa%uear+an "a cooperati$a ' $arias tiendas de a#arrotes ' "os dos super&ercados %ue 5unciona#an en e" pue#"o. Co&o eran "as 1 de "a &a.ana/ 'a e" pue#"o &ostra#a una pe%ue.a acti$idad ' se encontra#an unos pocos parro%uianos transitando por sus ca""es ' otros to&ando un poci""o de ca5*! en "as ca5eter+as %ue a#r+an sus puertas en "as (oras de" a"#a antes de e&pe2ar sus acti$idades "a#ora"es ' otros de sus (a#itantes part+an a esa (ora para "a reco"ecci n de "a cosec(a ca5etera/ unos pocos ancianos %ue ten+an "a costu&#re de &adrugar a escuc(ar "a &isa %ue se ce"e#ra#a en e" te&p"o en "a pri&eras (oras &atutinas sa"+an de *". Esa era "a rutina de esta po#"aci n. 0vn , la &iera! sa#+an %ue a"gunos de "os ancianos %ue &adruga#an a &isa! era due.os de a"gunas (aciendas ganaderas ' ca5eteras ' (a#+an escogido esa (ora para secuestrar"os ' co#rar un #uen dinero por su rescate. Eduardo , Domingo desde e" ca&panario de" te&p"o! donde se encontra#an u#icados! o#ser$aron "a ""egada de sus ene&igos %ue e&pe2aron a distri#uirse en e" par%ue principa"! con una sincroni2aci n tan per5ecta co&o si 5uera un re"o) de p*ndu"o/ cuando todos "os Brbaros se distri#u'eron en "a p"a2a de"

3-0

pue#"o! e&pe2aron a sacar de "as ca5eter+as! de" te&p"o! de "as tiendas de a#arrotes ' de "os super&ercados! "as personas %ue se encontra#an en esos "ugares ' )unto con "as personas %ue transita#an en e" par%ue principa" ' #a)o "a a&ena2a de sus 5usi"es 5ueron ""e$ados (asta e" atrio de "a ig"esia! %ue es #astante a&p"io ' donde sus (a#itantes acostu&#ran pasearse en "as (oras de "a tarde/ todas estas personas 5ueron distri#uidas en &edio de "os Brbaros. 0vn to& e" &eg65ono ' dio "a orden %ue 8: (o&#res 5ueran a atacar e" co&ando de "a po"ic+a %ue %ueda a una cuadra de" par%ue ' areng a sus (o&#res en "os siguientes t*r&inosB G L"eg "a (ora de "a $erdad! "a (ora de" rec(inar de dientes! "a (ora en %ue no $a a %uedar piedra so#re piedra en este pue#"o/ por%ue dentro poco de esta po#"aci n s "o %uedar6n "as ceni2as/ por%ue "a $a&os a destruir con 5uego! gaso"ina ' dina&ita/ por%ue es un pue#"o %ue nos (a satani2ado ' se (a a"iado con "os Sacri3icados para destruirnos ' %uien desea destruirnos &erece %ue "o destru'a&os/ por%ue de#e&os e&p"ear "a "e' de" ta"i nB 9>-o "or o-o , diente "or diente: de *ammurabi ' no de#e&os ser d*#i"es con nuestro ene&igos ' de#e&os tener en cuenta "a e;presi n conocida! %ue no recuerdo en este &o&ento %uien es su autor 9El triun3o es de los ombres 3uertes8 "or2ue a los d)biles les corres"onde es la derrota: ' nosotros no desea&os ser derrotados! si no %ue desea&os es e" triun5o! por eso! a partir de este &o&ento roc+en "as casas de" pue#"o con gaso"ina ' en e" &o&ento %ue sa"gan sus (a#itantes disp6ren"es! no tengan co&pasi n con nadie! %ue i&porta %ue &aten ni.os ' &u)eres! por%ue no de#e&os de)ar %ue esa se&i""a cre2ca/ por%ue es una se&i""a %ue crecer6 con un odio (acia nosotros ' "uego ser6n nuestros 5uturos ene&igos %ue nos co&#atir6n con ci2a.a. G LOu* (ace&os Eduardo para e$itar esta &asacreP G pregunt Domingo! &u' preocupado. G Atacar in&ediata&ente! para introducir e" desorden en "as 5i"as de" ene&igo ' co&o "os $a&os a atacar por "os cuatro costados/ 'a %ue tengo &uc(os (o&#res apostados en "os #a"cones ' terra2as de "a $i$iendas de" par%ue ' de "os edi5icios a"eda.os no $an a tener tie&po de reacci n ' con nuestra u#icaci n tene&os un panora&a &u' a&p"io para so&eter"os 'a %ue e""os no esperan una reacci n as+ G respondi Eduardo. G LJ "as personas de $gua Clara %ue est6n con e""os! no ser6 %u* "os condena&os a &uerte con nuestra reacci nP G pregunt Domingo.

3-,

G La guerra es as+ ' se parece a "a natura"e2a con su se"ecci n natura"! %ue s "o "os &6s 5uertes so#re$i$en ' en este caso es necesario sacri5icar M: 3:: personas en #ene5icio de "a &a'or+a de "os (a#itantes de" pue#"o! por%ue estas personas est6n en e" "ugar e%ui$ocado a "a (ora e%ui$ocada ' "as #a"as %ue se disparen no "as reci#e s "o e" ene&igo! si no %ue "as pueden reci#ir nuestros a&igos LOu* se $a (acerP "es toc perder! por%ue se encuentran en &edio de dos 5uegos ' en "a guerra no pode&os to&ar precauciones de %ue s "o &ueran "as personas %ue desea&os %ue desapare2can ' no nuestros a&igos o seres %ueridos/ "as #a"as perdidas pueden &atar a cua"es%uiera ' por eso no de)e&os de a#rir 5uego G Dic(as estas pa"a#ras! Eduardo e&pe2 a disparar! contra Los Brbaros ' co&o esta era "a se.a" esperada! sus (o&#res ta&#i*n e&pe2aron a disparar contra estos #andidos desde su escondite! "as #a"as dieron en "a (u&anidad! no so"a&ente de "os %ue ten+an tra)es ca&u5"ados si no en "os cuerpos de "os ci$i"es! &uc(os ca'eron (eridos ' otros %uedaron &uertos en e" atrio/ por%ue e" ata%ue cogi por sorpresa a "os Brbaros/ e""os corr+an en todas "as direcciones co&o "ocos! para resguardarse de "as #a"as ' encontrar un "ugar seguro donde u#icarse para (acer 5rente a" ene&igo. La &iera e 0vn entraron a" te&p"o en co&pa.+a de $arios ci$i"es/ para ponerse a sa"$o de "as #a"as aun%ue 5uera &o&ent6nea&ente/ pero con "o %ue no conta#an era %ue en e" te&p"o! detr6s de "os santos de 'eso se (a#+an escondido $arios (o&#res de Eduardo %ue do&ina#an todo e" sa" n con sus ar&as! entre e""os El Cone-o %uien "es orden B G Tiren "as ar&as a" sue"o ' co"o%uen "as &anos en a"to ' %ue todos se sit7en en e" centro de" te&p"o. G Nosotros no "a $a&os a arro)ar ' a "e$antar "as &anos! para %ue nos &aten desar&ados! si "as %uieren! $engan por e""as/ por%ue un #uen re$o"ucionario &uere de pie "uc(ando (asta su 7"ti&o a"iento! por%ue es un (onor &orir por una causa re$o"ucionaria %ue #ene5icia a" pue#"o G &ani5est 0vn &ientras se escuda#a detr6s de tres ci$i"es ' "o &is&o (icieron "a 9iera ' "os otros co&pa.eros. G Nue$a&ente reitero! %ue "as arro)en ' "e$anten "as &anos! %ue "e $a&os a respetar sus $idas! si o#edecen nuestras rdenes G $o"$i a repetir El Cone-o! %uien (a#+a dado "a orden inicia"&ente. G Ja "e di)i&os! %ue no "as so"tare&os para %ue nos &aten co&o

3-8

ratas G respondi "a &iera. G At*ngase a "as consecuencias! por%ue nosotros no $a&os a discutir &6s/ esperar* un &inuto ' a" ca#o de" cua" si no (an o#edecido nuestras rdenes/ "as %ue (a#"ar6n ser6 nuestras pisto"as G &ani5est El Cone-o escondido detr6s de San Antonio. G Ustedes de#en respetar a "os ci$i"es ' si no "os respetan a e""os! de#en respetar e" te&p"o %ue es un "ugar sagrado. G Es un "ugar %ue ustedes (an pro5anado ' a "os pro5anadores (a' %ue e;pu"sar"os de cua"%uier &anera! a7n a sangre ' 5uego! &uera %uien &uera G respondi Eduardo! escondido desde e" coro despu*s de (a#er descendido de" ca&panario. G Pero ustedes ta&#i*n son tan pro5anadores co&o nosotros G rep"ic 0vn. G Nada de eso! nosotros so&os de5ensores de "a "e' ' %uien es de5ensor de "a "e' est6 con Dios ' co&o Dios est6 con nosotros tene&os %ue e;pu"sar"os G A" ter&inar de decir estas pa"a#ras! Eduardo! e&pe2 a descargar su ar&as so#re "as personas %ue se encontra#an dentro de" te&p"o ' a" escuc(ar estas detonaciones "os (o&#res de Eduardo (icieron "o &is&o! por un "ado ca+a un Brbaro/ por otro "ado ca+a un ci$i" ' en otras direcciones corr+an (eridos ' despa$oridos $arios (o&#res! %uienes i#an reci#iendo "as descargas desde e" escondite donde esta#an "os (o&#res de Eduardo; 0vn ' La &iera! a" o+r "os disparos dentro de "a ig"esia/ por instinto dieron un sa"to 5e"ino (acia e" con5esionario ' to&aron co&o re(*n a" cura de" pue#"o/ otros (o&#res de 0vn ' de "a 9iera se escondieron detr6s a"gunas co"u&nas ' de#a)o de "as #ancas ' e&pe2aron a descargar sus ar&as/ ' "as #a"as i#an ' $en+an en un constante &arti""eo ' se escuc(a#an "os gritos de do"or de uno ' otro #ando cuando da#an en e" #"anco/ pero "as &a'or+a de "as #a)as ' de "os (eridos correspond+an a Los Brbaros! 0vn , la &iera $e+an e" desarro""o de "os aconteci&ientos/ pero no se atre$+an a disparar sus 5usi"es/ no por respetar "a $ida de" cura de" pue#"o! si no $e+an en e" c"*rigo un a&u"eto de "a #uena suerte/ por%ue considera#an %ue &ientras "o tu$ieran de re(*n "os Sacri3icados no "e disparar+an/ por%ue a pesar de" "argo co&#ate! "as #a"as de" ene&igo nunca 5ueron dirigidas a" con5esionario/ ""e$a#an un a(ora de co&#ate ' Los brbaros no $o"$ieron a disparar/ por%ue "a &a'or+a (a#+an &uerto en "a #ata""a ' otros se encontra#an &a" (eridos ' sin 5uer2as para disparar un ar&a/ poco a poco 5ueron sa"iendo de su escondite "os (o&#res de

3-M

Eduardo! pero con sus 5usi"es ' sus o)os puestos en e" con5esionario pendientes de cua"%uier reacci n %ue pudieran to&ar estos dos (o&#res/ poco a poco se 5ueron acercando con &uc(a caute"a/ &ientras e" co&andante de "os Sacri3icados ordena#aB G Sa"gan "os tres con "as &anos en a"to! ' de)en sus ar&as dentro e" con5esionario %ue "es $o' respetar sus $idas G Mientras da#a estas rdenes! (i2o se.as a dos de sus (o&#res %ue se (a#+an acercado a "a p"anc(a de" con5esionario! %ue desnudaran "os santos de" "ugar ' arro)aran sus t7nicas encendidas dentro de" &is&o/ &ientras otros cuatro espera#an a un "ado de" &is&o con una atarra'a! cuando "os (o&#res "an2aron "as t7nicas encendidas a" interior! sa"ieron precipitada&ente sus ocupantes por e" te&or de &orir %ue&ados dentro de *"/ a" sa"ir "es ca'o "a atarra'a enci&a ' %uedaron prisioneros en sus (i"os n'"on! co&o si 5uera peces reci*n sacados de" r+o! estos tres (o&#res 5orce)a#an/ pero "os (o&#res de Eduardo "os en$o"$ieron con e" "a2o %ue ten+a en e" centro/ "uego 0vn , la &iera! 5ueron a&arrados por detr6s de a&#as &anos ' procedieron a so"tar a" sacerdote. En ese &o&ento Eduardo reci#i una ""a&ada de" co&andante de "a po"ic+a de "a "oca"idad/ %uien "e &ani5est B G ?e&os repe"ido e" ata%ue a" cuarte" de "a po"ic+a! con "a a'uda de sus (o&#res ' se "e (an dado de #a)a a ,M Brbaros8 nosotros (e&os tenido M (eridos pero de ninguna gra$edad. Lo 5e"icito por e" *;ito o#tenido! ta&#i*n (e&os aca#ado con Los Brbaros a e;cepci n de sus dos co&andantes! %ue "os (e (ec(o prisioneros de guerra! "os cua"es se "os entregar* &6s tarde/ despu*s de o#ser$ar cu6" es "a gra$edad de &is (o&#res (eridos ' de contar e" n7&ero de "os &is&os.

EN@IO DE SACRI9ICADOS PARA COMBATIR AL CAMALE`N Eduardo en$i a" sur de pa+s para co&#atir a" Camalen a $arios de sus co&andantes! entre e""os a" Cone-o! a Manuel , Miguel aco&pa.ados de 3M: (o&#res! "os cua"es partieron! para "a 2ona austra" de" pa+s! en grupos de a 3: para no despertar sospec(as/ por%ue si $ia)a#an en #"o%ue! pondr+an so#re a"erta a "as autoridades ' a otras personas ' $endr+an "as preguntas sospec(osas ' "a repuestas no con$incentes ' e&pe2ar+a a i&perar "a duda

3-1

para unos ' e" ner$iosis&o para otros/ por eso era &e)or $ia)ar separados. No todos $ia)ar+an en "a &is&a c"ase de $e(+cu"os! si no %ue a"gunos ir+an en #us (asta e" sur de "a costa pac+5ica de" pa+s ' otros $ia)ar+an en a$i n ' en Puerto Martillo! un pe%ue.o pue#"o en e" sur de" pa+s! a#andonado por e" go#ierno centra" ' departa&enta"! sin autoridad po"icia"! se concentrar+an. En dic(o "ugar esperar+an e" carga&ento de ar&as %ue $en+a de contra#ando del Salvador/ ar&as %ue uti"i2 en "a guerra ci$i" sa"$adore.a entre 3-4: a 3--0! uno de "os grupos derec(istas %ue "uc( contra "a 5uer2a I2%uierdista 9MLN Q&arabundo Mart% de Liberacin 5acionalR ! Este ar&a&ento se co&pr con "os dineros o#tenidos por "a e;portaci n de coca+na %ue esta#an (aciendo "os Sacri3icados para &e)orar sus 5inan2as. Las ar&as %ue se ad%uirieron se en$iaron en cuatro e&#arcaciones de ca#ota)e desde "os puertos $ca-utla' Punta Gorda8 Punta Cutuco , La Libertad8 toda "a operaci n se (i2o con e" &a'or sigi"o ' escogieron "os cuatro puertos/ para asegurarse de %ue si por casua"idad o por segui&iento %ue "e (icieran "as autoridades sa"$adore.as o por "a de"aci n de a"guien! era descu#ierto un carga&ento/ "os otros pudieran ""egar a su destino. Los #arcos sa"ieron con inter$a"o de 84 (oras cada uno/ por%ue as+ no despertar+an sospec(as cuando surcaran e" oc*ano ' se 5aci"itar+a e" descargue de "as ca)as donde se transporta#an "as ar&as/ co&o "os #arcos no pod+an ingresar a Puerto Martillo por%ue su pro5undidad no "o per&it+a anc"aron a uno M:: &etros de" pue#"o! donde ""egaron 0: pescadores pre$ia&ente escogidos! con sus canoas para reci#ir "as ar&as/ en cada canoa $ia)a#an dos Sacri3icados para $igi"ar e" descargue de cada una de "as ca)as ' a'udar a e&pacar "as &is&as/ %uien dirigi e" descargue! co&o si 5uera un director de or%uesta 5ue El Cone-o. Despu*s %ue "as ca)as 5ueron descargadas! "os (o&#res %ue "as reci#ieron en e" puerto "as transportaron en $arias &u"as a" ca&pa&ento %ue (a#+an construido a cinco Fi" &etros de" pue#"o! donde 5ueron distri#uidas a cada uno de "os (o&#res! "os cua"es "as e;a&inaron ' se dieron cuenta %ue esta#an en #uen estado de 5unciona&iento/ "os tres co&andantes! E" Cone-o! Manuel , Miguel' por sorteo' 5or&aron tres grupos de M: &ie&#ros ' cada grupo i#a aco&pa.ado de dos #a%uianos de Puerto Martillo' conocedores de "a regi n! %uienes 5ueron reco&endados por e" a"ca"de de" pue#"o. Todos "os (a#itantes de" puerto se pusieron &u' contentos con "a ""egada de Los Sacri3icados/ por%ue e" pue#"o (a#+a su5rido dos ata%ues de" Camalen ' en esos ata%ues

3-N

(a#+an perdido "a $ida 0: pescadores/ ade&6s (a#+an su5rido e" sa%ueo de" co&ercio/ pri$ando durante 4 d+as de "os a"i&entos necesarios a "os porte.os/ &uc(os de sus (a#itantes se o5recieron para ser enro"ados en este e)*rcito para atacar a" Camalen ' "os tres co&andantes decidieron %ue por a(ora s "o i#an a reci#ir 8: (o&#res %ue ser+an entrenados por Manuel en e" ca&pa&ento %ue (a#+an construido a pocos Fi" &etros de" pue#"o. El Cone-o se esta#"eci cerca de Piraruc4' donde constru' su ca&pa&ento! con "a a'uda de $arios o#reros de" pue#"o 5aci"itados por e" a"ca"de de" &unicipio. Miguel constru' su ca&pa&ento en "as a5ueras de Candir4S con "a a'uda de $arios regu"ares! %ue (a#+an sido en$iados a" "ugar reciente&ente para co&#atir a" ene&igo co&7n El Camalen; E" co&andante de "os de "os regu"ares en esa regi n &rancisco de la *uerta 5aran-ales "e co&ent a Migue"B G A%u+ e;isten en toda "a regi n! $arios co"a#oradores de este co&andante Brbaro %ue de#e&os interrogar para conocer &6s por&enores de" Camalen. G J si se niegan a co"a#orar ' sa"en con e$asi$as en e" interrogatorio! no ser6 perder e" tie&po G Mani5est Miguel. G Si no con5iesan por "as #uenas! (a' %ue (acer"os con5esar de todos &odos! para no %uedar #ur"ados. G LEntonces sugiere %ue pode&os ""egar (asta e" e;tre&o de torturar"osP G pregunt Manuel con sus o)os &u' a#iertos. G Si no (a' otra a"ternati$a! (a' %ue (acer"o! por%ue no pode&os andarnos por "as ra&as ' en "a guerra todo es $6"ido G &ani5est &rancisco de la *uerta. G LInc"usi$e (asta "a &uerteP G ?asta ""egar a "a &uerte/ por%ue si nos pone&os con conte&p"aciones! e" no$enario ser6 e" de nosotros. G Me gustar+a conocer "a "ista de esas personas! para in$estigar"as "o &6s pronto posi#"e ' conocer con %uienes pode&os contar ' a %uienes de#e&os (acer a un "ado/ para andar con paso seguro en una regi n %ue apenas e&pe2a&os a conocer G &ani5est Manuel En "a tarde nos reunire&os con e" a"ca"de ' "os conce)a"es de" pue#"o! %uienes nos in5or&ar6n %uienes son "os co"a#oradores de "os Brbaros! e" "ugar

3-4

donde $i$en! %ue (acen! por donde transitan! cua"es son sus acti$idades! "os sitios %ue 5recuentan ' %uienes son sus a&igos G &ani5est &rancisco de la *uerta. LLAMADA EL CONECO A EDUARDO El Cone-o ""a& desde Piraruc4 a Eduardo ' "e in5or& co&o se (a#+an distri#uido en e" sur de" pa+s ' de "a acogida %ue "es (a#+an dispensado en esas tres po#"aciones "os (a#itantes de dic(os "ugares ' "as autoridades ad&inistrati$as ' "os po"+ticos de "a regi n/ pero "os conce)a"es! "os a"ca"des de dic(os po#"ados ' a"gunos co&erciantes "e (a#+an &ani5estado %ue en e" sur de" pa+s e;ist+an &uc(os co"a#oradores de "os Brbaros/ ' %ue por eso ten+an %ue actuar con &uc(a caute"a ' %ue ade&6s de ser co"a#oradores! eran personas &u' (ip critas/ por%ue si "es toca#a prender una $e"a a Dios ' otra a" dia#"o "o (ac+an si e" &enor e&pac(o/ por%ue 'a (a#+an perdido tota"&ente "a $erg<en2a ' por%ue eran personas de&asiado tai&adas ' de *stas (a' %ue cuidarse de&asiado. Eduardo "e &ani5est B G A$erig<e con todas "as personas %ue pueda! %uienes son "os partidarios ' co"a#oradores de nuestros ene&igos ' donde se "oca"i2an ' proceda a interrogar"os ' si su co"a#oraci n pone en pe"igro "as $idas de "os (a#itantes de "a co&arca procedan a e"i&inar"os "enta&ente a cuenta gotas uno a uno/ para e" %ue siga e&piece a cantar o si no para %ue se de cuenta cua" $a (acer su 5ina". G LOu* tortura e&p"ea&os para ir e"i&in6ndo"os a estos traidores de "a patriaP G pregunt el Cone-o. G La %ue se adapte a "as circunstancias de" &o&ento ' "ugar donde se encuentren/ por e)e&p"o si est6n a ori""as de un r+o (6gan"e (eridas en e" cuerpo ' "os su&ergen en "e agua para %ue "a pira.as "o de$oren/ 'a %ue *stas a" $er sangre! ""egan por centenares ' en un santia&*n de$oran cua"%uier c"ase de organis&o/ inc"usi$e para pasar e" ganado $acuno (acen $adear una res en5er&a ' 5"aca para %ue "os peces cari#es "a de$oren ' as+ pueden pasar e" ganado sano ' gordo. Si se encuentran en un "ugar donde s "o (a'a 6r#o"es 5rondosos uti"ice "as ra&as de esos 6r#o"es para co"gar"os/ pero no "os cue"guen todos de una $e2! si

3--

no de a uno! &6;i&o de a dos personas &ientras "os otros o#ser$an "a escena/ por%ue a" darse cuenta de %ue ta&#i*n $an a ser a(orcados &uc(os segura&ente so"tar6n "a "engua tratando de sa"$ar sus $idas! pero a *stos "e ap"a2an "a e)ecuci n por uno o $arios d+as ' "uego 5ingen tras"adar"os a otros ca&pa&entos/ pero en rea"idad ese tras"ado de#e ser para en$iar"os a" &6s a""6/ pero en otras circunstancias pueden e&p"ear "as &otosierras/ pero en casos e;tre&os! cuando e&p"een "as &otosierras (6gan"o desnudos ' a ori""as de un r+o para %ue no &anc(en sus uni5or&es de sangre &a"dita %ue de#e correr "i#re&ente por "as 5uentes de agua para %ue pronto desapare2ca con5undida con e" "+%uido $ita" de toda c"ase de $ida! por%ue nosotros de#e&os presentarnos co&o sa"$adores ' no co&o carniceros G &ani5est Eduardo. G LNo ser+a &e)or &atar"os a 5usi"P por%ue es &6s r6pida su &uerte pregunt e" Cone-o. G

G No es "o idea"/ por%ue ser+a &a"$aratar "a &unici n en a"go tan ni&io ' ade&6s "a &uerte a #a"a de estas personas sa"e &u' costosa ' estos traidores de" #ienestar de" pa+s no se &erecen tan digno (onor ' no "ograr+a&os e" o#)eti$o deseado %ue es producir 2o2o#ra ' angustia! entre "os %ue presencien estas torturas G co&ent Eduardo G ' ade&6s "as #a"as "as necesita&os para en5rentar a" Camalen8 por%ue transportar estas &uniciones a eso rincones de "a se"$a es #astante dispendioso. P ngase en contacto con Miguel , Manuel ' "es trans&ite &is in%uietudes ' &e &antienen in5or&ado de todos "os p"anes ' de "as acciones %ue rea"icen. G As+ "o (ar* )e5e.

REUNION DEL CONECO CON LAS AUTORIDADES CI@ILES


El Cone-o se reuni con "as autoridades ci$i"es! ec"esi6sticas! &i"itares! con "os co&erciantes! po"+ticos ' tra#a)adoras se;ua"es de Piraruc4' en e" po"ideporti$o &unicipa" ' "es (a#" B G Ustedes conocen "a ra2 n por "a cua" (e&os ""egado a esta co&arca/ "a pri&era de e""as! es por%ue en esta regi n Los Brbaros se (a (ec(o &u' 5uertes ' c &o es una 2ona &u' e;tensa (an esta#"ecido $arios 5rentes en "os di5erentes puntos cardina"es de estas se"$a in( spita/ pero e" %ue est6 (aciendo &uc(o ruido/ por e" da.o %ue (a (ec(o a "a regi n! no s "o &ateria" si no

0::

eco" gico ' por "as personas %ue (a e;ter&inado es e" Camalen a %uien $eni&os a co&#atir/ pero no "o co&#atire&os so"os! si no con "a a'uda de ustedes! no s "o en "o econ &ico si no de"atando! a "os co"a#oradores de nuestros ene&igos! por%ue ustedes conocen "os (a#itantes de "a regi n! sus $irtudes! sus $icios! sus a&igos! sus ene&igos! sus #ienes! sus deudas! sus &o$i"i2aciones ' su "oca"i2aci n ' a" conocer todos sus aspectos! nos pueden in5or&ar %uienes son "os co"a#oradores per&anentes de "os Brbaros ' %uienes por circunstancias de 5uer2a &a'or se $en o#"igados a prestar"es un ser$icio por te&or a sus represa"ias. A %uienes de#en de"atar son a "os co"a#oradores per&anentes! para interrogar"os ' conocer por &edio de e""os e" "ugar donde se encuentra este co&andante Brbaro ' as+ poder atrapar"o &6s 56ci"/ pero si ustedes no co"a#oran! nuestra "a#or se di5icu"tar6 ' tendre&os &uc(as di5icu"tades para co&#atir"o. G Cuente con&igo ' con &is (o&#res! (o' ' sie&pre! por%ue &i &a'or deseo es capturar o &atar este #andido G &ani5est e" co&andante de los regulares G (e tenido contacto con a"gunas tra#a)adoras se;ua"es de este &unicipio %ue son nuestras co"a#oradoras/ por%ue este #andido "es (a &atado/ 'a sea a uno de sus padres o a "os dos! o a uno! o $arios (er&anos o a"g7n 5a&i"iar o a a"guien cercano ' co&o est6n &u' resentidas con *"! desean $engarse ' por eso "as (e&os apo'ado para %ue sea &u' a&a#"es con "os c"ientes de "a se"$a! %ue $ienen a #uscar sus 5a$ores ' en &edio de "as &e"osidades %ue "es &uestren ' e" et+"ico %ue e""os consu&an! "es con5iesen ' "es sa%uen sus secretos &6s rec nditos ' (asta a(ora (e conseguido! con "a a'uda de estas tra#a)adoras! grandes re$e"aciones! co&o e" "ugar donde se &ue$e este #andido ' sus &a'ores co"a#oradores en "a espesura de "a se"$aB Es una "ista e;tensa %ue "e entregar* con "as coordenadas de esos "ugares ' ade&6s $arios de &is (o&#res "es co"a#oraran en este &isi n/ para cortar"e "os su&inistros a" Camalen. G &ani5est e" co&andante de "a po"ic+a de Piraruc4. Todos "os asistentes &ani5estaron su deseo de co"a#orar ' "e pasaron a" Cone-o "a "ista de $arias personas se.a"adas co&o au;i"iadores de "os Brbaros en e" sur de" pa+s. Los co&erciantes! co"a#oraron con dinero ' $itua""as/ &uc(os ci$i"es %ue (a#+an su5rido "os rigores de "a guerra se o5recieron co&o gu+as por ser conocedores de "a regi n ' otros co&o so"dados/ "as tra#a)adoras de "os centros de di$ersi n! dirigidas por 0sonilda! &u)er )o$en ' #e""a de te2 #"anca ' ca#e""os ru#ios! %uien to& "a $ocer+a en

0:3

no&#re de todas sus co&pa.eras! &ani5est G ?e&os su5rido "os rigores de esta guerra/ 'a sea por%ue estos se.ores (a'an &atado a nuestros 5a&i"iares o por%ue "os (a'an desp"a2ado o por%ue (a'an a#usado de nosotras secuestr6ndonos ' o#"ig6ndonos a tener re"aciones con ,: 8: Brbaros en un so"o d+a! di2%ue para re"a)ar a sus tropas! por%ue desean descargar "a "+#ido repri&ida por $arios d+as de co&#ate ' si &ani5esta&os cansancio o nos nega&os nos go"pean ' &6s se ensa.an con nuestro cuerpo ' por "a 5uer2a no s "o nos desnudan! si no %ue a#ren nuestras piernas en 6ngu"o agudo! donde depositan su 5a"o en nuestra rosa de @enus! sin ninguna protecci n/ trans&iti*ndonos en &uc(as ocasiones! en5er&edades $en*reas %ue tene&os %ue curar por nuestra cuenta/ despu*s de ese cansancio 5+sico ' sico" gico de ser$ir a unas #estias contra nuestra $o"untad/ por%ue aun%ue sea&os tra#a)adores de nuestro cuerpo! tene&os dignidad co&o cua"%uier &u)er de "a sociedad ' co&o &u)eres dignas de nuestra tra#a)o e;igi&os respeto/ por todos estos atrope""os! esta&os dispuestas a cooperar con ustedes ' si nos toca aco&pa.ar"os a "os sitios donde nos (an ""e$ado o#"igadas ' se.a"ar con e" dedo a "os au;i"iadores! "o (are&os/ por%ue estos coad'u$adores or%uestados por estos #andidos ta&#i*n (an a#usado de nosotras ' con estos atrope""os tene&os %ue aca#ar/ para %ue no se siga repitiendo "a (istoria de %ue nos $e)a&en cuando %uieran/ si no %ue nosotros decidi&os %uien entrar a dis5rutar de nuestro cuerpo/ 'a sea por a&or o por dinero! pero es nuestra decisi n! ' no "a decisi n de "a 5uer2a de "as ar&as! ni de "os deseos "i#idinosos de estos #andidos %ue nos o#"igan a entregar nuestros cuerpos pero no nuestro cora2 n.

PARTIDA PARA El C$T> DE L$ P$6$ *ED0>5D$ Con "a in5or&aci n o#tenida! El Cone-o parti con sus (o&#res para El ca7o de la Pava *edionda o e" ca.o *oazin! por "a a#undancia de estas a$es en ese "ugar. G LPor %u* ""a&an ese "ugar! El Ca7o de la "ava *ediondaP G "e pregunt e" Cone-o a" pro5esor de Bio"og+a de" "iceo de Piraruc4 %ue se o5reci aco&pa.ar"o co&o gu+a por encontrarse en $acaciones de 5in de a.o. G Por "a a#undancia de esa a$e en ese "ugar.

0:0

G LPor %u* ese no&#reP G pregunt con insistencia El Cone-o. G Por %u* es una a$e con un o"or &u' apestoso/ inc"usi$e &uc(os de "os (a#itantes de "a regi n "a consideran una de "as a$es &6s nausea#undas de" &undo. G LOu* "e da ese o"or tan caracter+stico ' tan di5erente de "as otras a$es %ue cono2co! ser6 %ue es un a$e carro.eraP G Nada eso! s "o consu&e "as (o)as de "os 6r#o"es de "a se"$a! pero su o"or apestoso! es por "a 5er&entaci n en su est &ago de ese a"i&ento $egeta" %ue consu&e! ' ade&6s esta a$e no tiene &o""e)a! si no dientes con "a %ue &astica "as (o)as! #ase de su dieta G co&ent e" pro5esor de #io"og+a. G Pero es un a$e &u' e;tra.a ' di5erente a "as otras a$es/ por%ue "o %ue s* de "as a$es! es %ue tienen picos! p"u&as ' no dientes/ por%ue e" &urci*"ago no es un a$e! si no un &a&+5ero $o"ador! e" cua" no tiene p"u&as! pico! pero si dientes G &ani5est e" Cone-o. G Esta a$e tiene otras caracter+sticas %ue "a (acen di5erente a "as de&6s! co&o tener garras en "as a"as %ue "e sir$en para trepar por "as ra&as! ade&6s tiene &uc(a di5icu"tad para $o"ar ' (a#ita so"a&ente en A&*rica de" Sur! en "a cuenca de" Orinoco ' e" A&a2onas ' su (6#itat es "a ori""a de "os ca.os! "agos ' r+os! so#re e""os constru'en sus nidos. G L?e aprendido a"go nue$o de una a$e %ue caracter+sticas tiene este #+pedoP no conoc+a/ pero %ue

G Muc(os "a consideran un 5 si" $i$iente ' a"gunos natura"istas "a (an considerado co&o pariente de" arc(aeopter'; ' ade&6s "os pic(ones para de5enderse de "os depredadores! se de)an caer a" agua donde per&anecen (asta %ue e" pe"igro (a'a pasado ' co&o tienen garras trepan de nue$o a" 6r#o" ' regresan a sus nidos ' ade&6s de ser de #uen ta&a.o! no es ca2ada! por%ue su carne tiene un &a" sa#or! por "os %u+&icos de "as p"antas %ue co&e o sea %ue su &a" sa#or! es su &a'or de5ensa de" &a'or depredador de" &undo %ue es e" (o&#re. G Creo %ue (ue"en &6s a podrido "os (a#itantes %ue $i$en en dic(o po#"ado! por%ue sus acciones! &a"*$o"as! (an ""e$ado a "a tu&#a a &uc(as personas de esta regi n! por e" apo'o incondiciona" ' "a co"a#oraci n %ue "e #rindan a "os Brbaros ' &u' pronto con$ertir* ese "ugar en un ce&enterio a" aire "i#re ' de)ar* "os cad6$eres %ue se pudran a "a inte&perie ' "os de$oren "as a$es carro.eras! por%ue personas co&o estas no &erecen nuestro es5uer2o de una

0:,

pa"ada de tierra G &ani5est El Cone-o. G Eso es "o %ue sie&pre (e&os deseado! pero (asta a(ora no nos (a#+a&os atre$ido (acer G &ani5estaron $arios (a#itantes de Piraruc4; DESTRUCCI`N DEL PUEBLOB EL CAVO DE LA PA@A ?EDIONDA El ca7o de la Pava *edionda! es un pe%ue.o po#"ado (a#itado por unos dos &i" %uinientos co"onos! %ue ""egaron de todas partes de" pa+s! ""a&ados por "os Brbaros! en #usca de un &e)or por$enir %ue (asta a(ora "es (a#+a sido es%ui$o ' %ue e""os "e pro&etieron. A" "ugar ""egaron toda c"ase de personas! en #usca de" nue$o dorado! "a sie&#ra de coca para "a producci n de "a coca+na %ue tiene una gran de&anda en e;terior! especia"&ente para satis5acer e" apetito $ora2 de "os $iciosos de Estados Unidos. Estos co"onos 5ueron rec"utados por "os Brbaros en "os distintos po#"ados de" pa+s! para %ue se esta#"ecieran en e" sur de "a rep7#"ica! en "a se"$a casi i&penetra#"e! donde e" cu"ti$o de "a coca se &i&eti2a con "os 6r#o"es corpu"entos de "a se"$a ' "os a$iones de" go#ierno no ""egan con e" g"i5osato a destruir con sus 5u&igaciones e" 5uturo #ienestar econ &ico de" cu"ti$ador ca&pesino ' "as ganancias e;or#itantes de "os patrocinadores de este cu"ti$o/ desde sie&pre "a a&istad entre "os Brbaros ' estos (a#itantes (a sido &u' estrec(a ' &uc(as de "as co&pa.eras senti&enta"es de a"gunos (o&#res de este grupo $io"ento son de El ca7o de la Pava *edionda8 a""+ pernoctan! guardan sus ar&as! sus $+$eres! se resta#"ecen de "as (eridas de guerra ' de otras en5er&edades ad%uiridas en "a se"$a co&o e" pa"udis&o ' "a "eis&aniasis cut6nea/ en e" (ospita" %ue constru'eron en "as a5ueras de" pue#"o/ e" cua" es atendido por dos &*dicos ' tres en5er&eras a&antes de "a causa re$o"ucionaria. E" pue#"o Se encuentra construido a "ado ' "ado de" El ca7o de la Pava *edionda' de casas de &adera ' "a &a'or+a de e""as con tec(o de pa"&a ' a"gunas casas tienen tec(o de 2inc/ tiene un gran par%ue en e" centro de" pue#"o con dos porter+as donde )uegan 57t#o" "os Brbaros con "os (a#itantes de "a po#"aci n! "a cua" est6 di$idido en &an2anas ' con ca""es a&p"ias ' rectas. El Cone-o conoci "os aspectos de este pue#"o por e" pro5esor de Bio"og+a de

0:8

Piraruc4 ' ade&6s "e in5or& %ue era una po#"aci n con poca $igi"ancia por parte de "os Brbaros/ 'a %ue con5ia#an %ue nadie "os atacar+a por encontrarse dentro de "a espesura de "a se"$a ' "e)os de "os grandes centros ur#anos ' %ue en "os 0: a.os de e;istencia nadie "os (a#+a atacado/ s "o oc(o Brbaros en cuatro puestos de contro" (ac+an $igi"ancia en "a $i""a en grupos de a dos! %ue se re"e$a#an cada 4 (oras ' "a $igi"ancia de "a casa de ar&as "a (ac+an cuatro ronderos! ' co&o eran pocos "os pro#"e&as %ue se presenta#an/ por "o regu"ar! "os dos $igi"antes de cada puesto se pon+an a )ugar a)edre2 o a c(ar"ar con a"gunas ni.as de" $i""orrio! a "as cua"es corte)a#an en sus (oras de $igi"ancia/ era "a rutina diaria ' de todas "as (oras de d+a ' por "o regu"ar no carga#an su 5usi" si no %ue "o (ac+an a un "ado con "a tran%ui"idad &6s pas&osa de" &undo. El Cone-o distri#u' a sus (o&#res cerca de "as cuatro puestos de $igi"ancia ' &and una $eintena de (o&#res para %ue se to&aran "a casa donde guarda#an "as ar&as! co&o apenas esta#a despuntado e" so" en e" (ori2onte e" pue#"o se encontra#a so"o ' so"a&ente se o+a e" canto en$a"entonado de "os ga""os en su ga""inero ' e" piar de "os p6)aros en &edio de "os 6r#o"es %ue entona#an sus c6nticos &a.aneros! a"egrando "a &adrugada con un sin5+n de notas natura"es e)ecutando una sin5on+a &usica" en e" teatro de "a se"$a. Los (o&#res ""e$a#an en e" cinto pisto"as con si"enciador ' costa"es ' redes! no para sacar peces si no para pescar (o&#res! ade&6s de sus 5usi"es a"gunos ""e$a#an a&etra""adoras de &ano/ "a consigna era &atar a "os $igi"antes ' a "os ronderos de "a casa de ar&as sin (acer ruido ' o#"igar a "os (a#itantes a sa"ir de sus casas para %ue se reunieran en e" par%ue ' si se nega#an a a#rir "as puertas o a sa"ir de sus $i$iendas! "os &ataran en e" acto sin co&pasi n/ 'a sean ni.os! ancianos o en5er&os por%ue "o i&portante es no &ostrar de#i"idad si no &uc(a 5ir&e2a/ por%ue a "os d*#i"es nadie "os %uiere/ ni "e tienen co&pasi n! si&p"e&ente son o#)eto de desprecios/ en ca&#io e" %ue tiene $o2 de &ando ' no retrocede en sus decisiones! es respetado por todo e" &undo ' e" %ue no "os respeta! "es te&e ' es &e)or te&ido! %ue ser o#)eto de #ur"as ' ser te&idos da "a sensaci n de aceptaci n socia"/ aun%ue "a aceptaci n sea aparente / pero a" 5in ' a" ca#o es aceptaci n %ue es "o i&portante. Poco a poco se acercaron "os (o&#res con sus pisto"as ' atarra'as en &ano ' cada grupo i#a aco&pa.ados por cuatro &u)eres entre "os 31 ' 0: a.os con

0:M

sus $estidos insinuantes %ue de)a#an $er toda "a $o"uptuosidad 5e&enina/ e" pri&er grupo se acerc a a" puesto de $igi"ancia sur! %ue %ueda en "a entrada de" pue#"o ' "as pri&eras en (acer contacto con "os dos $igi"antes %ue esta#an en su garita 5ueron "as 8 insinuantes da&as %ue e&pe2aron a dia"ogar con estos (o&#res. G Buenos d+as ca#a""eros G sa"udaron todas a" un+sono en tono &u' de"icado ' a&a#"e. G Buenos d+as preciosas da&as G respondieron "os dos $igi"antes con &uc(a cordia"idad/ %uienes se "e$antaron espont6nea&ente de sus si""as G LOu* "as trae por a%u+ tan te&pranoP G @eni&os a $isitar un 5a&i"iar %ue $i$e en "a parte norte de" pue#"o. G LJ co&o se ""a&a su 5a&i"iar! para u#icar"es su direcci nP G co&o estos (o&#res esta#an distra+dos! en un santia&*n 5ueron en$ue"tos en sendas atarra'as ' %uedaron 5uera de co&#ate ' tirados a" sue"o ' para %ue no siguieran 5orce)ando! uno de "os (o&#res de" Cone-o sac una pisto"a con si"enciador ' "es descargo de a dos tiros en "a ca#e2a a cada uno! %uedando &uertos en e" acto. Los tres grupos restantes! co&o si estu$ieran espiando "a operaci n! procedieron de "a &is&a &anera co&o si 5uera un c"on de" arte de "a guerra en e" 5rente de "a #ata""a %ue e&pe2 a "i#rarse en ese &o&ento. Las casas %ue no a#r+an sus puertas! eran derri#adas ' "os Sacri3icados entra#an $io"enta&ente disparando sus ar&as ' no acepta#an c"e&encia de sus (a#itantes ' a"gunos se arrodi""aron i&p"orando &isericordia/ pero "os Sacri3icados co&o esta#an iracundos! de una 5ueron &atando a "os (o&#res &a'ores! de una $e2 descuarti26ndo"os con &otos sierras de"ante de sus esposas ' de sus (i)os! de sus padres ' de sus (er&anos ' si "as &u)eres ' "os ni.os se "a&enta#an "a 7nica respuesta %ue escuc(a#an eran "as #a"as de su ene&igo ' en otras ocasiones eran "os &ac(etes %ue cercena#an "as ca#e2as para econo&i2ar #a"as/ "uego procedieron a sacar "as personas! casa por casa ' "os (a#itantes %ue a#r+an sus puertas $o"untaria&ente! "os Sacri3icados o#"iga#an a sus &oradores a dirigirse (ac+a e" par%ue! arriados co&o reses %ue $an a" &atadero con una esperan2a incierta. Una $e2 reunidos todos "os (a#itantes %ue sa"ieron $o"untaria&ente de sus residencias! se reunieron en e" par%ue de" pue#"o donde 5ueron cercados por "os sacri5icados/ El Cone-o to& "a pa"a#raB

0:1

G =Buenos d+as a&igos %ue no (e conocido>/ pero con "a certe2a %ue a partir de este &o&ento ustedes &e conocer6n ' 'o "os ir* conociendo poco a poco! si no se presentan circunstancias di5erentes. Jo (e $enido con &is co&pa.eros a arreg"ar unos entuertos %ue se (an presentado en este po#"ado ' este arreg"o $a a signi5icar &uc(o sacri5icio para a"gunos de ustedes/ por%ue e" su5ri&iento es parte de "a (istoria de "a (u&anidad ' nosotros so&os parte de esa (istoria ' "a cr nica no s "o "a escri#en "os $encedores! si no ta&#i*n "os $encidos/ no "a (acen so"a&ente "os genera"es! "os &i"itares! "os po"+ticos ' "os potentados sino %ue "a $erdadera se&#"an2a "a (ace&os "os (o&#res de a pie ' en este &o&ento cr*an"o o no esta&os (aciendo de "a "e'enda de esta patria/ por%ue "a %ue aparece en "os "i#ros! en "as re$istas! en "os peri dicos! en "a radio ' en "a te"e$isi n! es e" re"ato de "os %ue &ane)an "os (i"os de" poder/ pero esa narraci n cotidiana "a cuentan a su a&a.o ' de acuerdo con sus intereses persona"es ' nunca cuentan %ue nosotros! "os de" pue#"o so&os "os %ue pone&os e" pec(o a "a #risa! %ue entrega&os (asta nuestra 7"ti&a gota de sudor! por sus intereses! %ue (ace&os toda c"ase de sacri5icio por su #ienestar/ pero en "a "uc(a cotidiana por "a so#re$i$encia! &uc(os s "o tiene en cuenta sus intereses persona"es! sin i&portar "os intereses de "os de&6s! "os cua"es pisotean ' en "a &a'or+a de "as $eces! se a"+an con otros para go"pear con &a'or 5orta"e2a a sus se&e)antes/ ""egando (asta e" e;tre&o de e;ter&inar"os ' eso es "o %ue (a ocurrido en este pue#"o %ue &uc(os de sus (a#itantes se (an a"iado con "os Brbaros para %uitar"es "as ri%ue2as ' para se.a"ar"os co&o ene&igos de sus idea"es socia"istas/ "os cua"es tienen %ue (uir por "a persecuci n de este grupo $io"ento ' "os %ue no "ogran (uir son asesinados ' &uc(as $eces por una 5a"sa i&putaci n! por%ue %uieren congraciarse con este grupo $io"ento/ por eso (e&os $enido a castigar a "os se.a"adores! a "os desp"a2adores! a "os asesinos de inocentes esta regi n/ por%ue con sus conductas est6n per)udicando todo un cong"o&erado ' co&o este cong"o&erado no se (a pronunciado! nosotros nos pronunciare&os en no&#re de e""os ' ap"icare&os un castigo e)e&p"ar a "os cu"pa#"es de todos estos atrope""os. El Cone-o orden B O Ou* sa"gan a" 5rente! por a(ora! "as siguientes personas $lonsar $ranuez' Romilda de la Pedrera' &rancelino Motri7oso' Martito Mart%nez' Esteria Cruces; O LUstedes sa#en por %u* est6n a" 5renteP G Les &ani5est e" Cone)o.

0:N

G La pregunta so#ra! por%ue usted nos ""a& G respondi Martito Mart%nez. G E;iste una ra2 n &a'or! por%ue usted ' sus co&pa.eros son in5or&antes de "os Brbaros ' (an contri#uido a "a &uerte de &6s de 0: (a#itantes de esta regi n se"$6tica ' de a"gunos pue#"os %ue "a con5or&an G &ani5est El Cone-o. G Usted est6 &u' &a" in5or&ado! por%ue nosotros so&os (o&#res de #ien G respondi Martito. G Usted tiene ra2 n/ son (o&#res de #ien/ pero #ien &a"os ' usted 5ue e" principa" instigador para %ue Los Brbaros (a'an &atado 31 personas en Puerto Madera acus6ndo"os de ser a"iados de los regulares/ pero e" 7nico trato %ue ten+an con e""os en e" co&ercio de "a &adera! era ocasiona" o cuando se encontra#an con e""os en a"g7n cruce de" ca&ino/ pero usted se in$ent esas (istorias para co&partir de" dinero con sus secuaces ' esto "e sir$i para &andar a estudiar a sus tres (i)os a" e;tran)ero/ por%ue usted es un persona)e siniestro! cu"ti$ador de &entiras ' ci2a.as por do%uier! es e" &ouc ) de" sig"o YYI/ ade&6s ta&#i*n tengo in5or&aci n! %ue (a sa"ido con "os Brbaros! no s "o para a atacar a "a 5uer2a p7#"ica! si no para adue.arse de "os #ienes de &uc(os ciudadanos de "a regi n! acus6ndo"os de co"a#oradores de "as 5uer2as de" go#ierno/ pero esa supuesta co"a#oraci n s "o e;iste en sus #ri#onadas/ pero en estas 5a"sedades usted no (a actuado so"o! si no %ue (a tenido "a co"a#oraci n de estas personas %ue "o aco&pa.an en este &o&ento! especia"&ente de Romilda , Esteria a %uienes se "es ac(aca "a &uerte de 3M ind+genas de" resguardo $raPana! 3: ganaderos de $canagua! ' de $arios pescadores de "a regi n/ aun%ue estas &u)eres tienen cara de inocentes son una $erdaderas (arp+as ' $lonsar $ranuez , &rancelino Motri7oso' son dos persona)es siniestros %ue (acen do#"e 5uego/ por%ue prenden una $e"a a Dios ' otra a" dia#"o/ pero en e" 5ondo son dos seres "uci5erinos! %ue se presentan en "as po#"aciones de "a regi n co&o dos inocentes o$e)as! pero de#a)o de esa pie" encontra&os dos "o#os %ue con sus co"&i""os desgarran "a $idas ' "as ri%ue2as de "a sociedad %ue 5recuentan/ por%ue en e" 5ondo son dos Brbaros in3iltrados G "es &ani5est e" Cone-o. G D*)ese de tonter+as ' no nos acuse de a"go %ue no (e&os (ec(o/ por%ue nos est6 satani2ando sin ra2 n G rep"ic Romilda. G Antes de ""egar a este "ugar! in$estigu* "a $ida de cada uno de sus (a#itantes

0:4

' todos "os )uicios %ue esto' "an2ando! es por%ue tengo "as prue#as! testi&onia"es! 5otogr65icas! 5+"&icas ' sonoras ' no esto' diciendo pa"a#ras necias/ por%ue "as pa"a#ras necias no tienen ninguna 5ir&e2a ' co&o sus ra+ces son poco pro5undas e" &enor $iento "as derri#a G rep"ic El cone-o. G A"guien "e est6 &intiendo/ por%ue "e est6 in5undiendo en su cere#ro $erdades %ue s "o e;isten en "a i&aginaci n en5er&i2a de a"gunas personas %ue #uscan sus interese persona"es ' tienen 6ni&o de per)udicarnos G respondi Martito Mart%nez. G Ouien $erdadera&ente (a per)udicado un gran cong"o&erado (a sido usted ' sus co&pa.eros! pero no discuta&os &6s! LOui*nes de "o de a%u+ presentes "o (an aco&pa.ado en sus correr+asP S "o se aprecia#a e" si"encio entre todos "os presentes. LOui*nes de "o de a%u+ presente "o (an aco&pa.ado en sus correr+asP G repiti El Cone-o. E" si"encio continu . G Co&o nadie $a a (a#"ar! a&6rren"os ' procedan pri&ero con Martito Mart%nez a cortar"e "a &ano derec(a con "a &oto sierra %ue (e&os tra+do para "a ocasi n G orden El Cone-o. Todos 5ueron a&arrados en sendos 6r#o"es ' despu*s de a&arrar"os procedieron a cortar"e "a &ano derec(a a" (o&#re %ue (a#+a ordenado e" co&andante de esta co&pa.+a de Los Sacri3icados/ cuando e&pe2aron a cortar"e "a &ano "an2 un 5uerte grito %ue se escuc(o en e" 7"ti&o rinc n de "a se"$a ' apenas ca' "a &ano a" sue"o este (o&#re se des&a' / procedieron a cortar"e "a otra &ano/ pero co&o Martito Mart%nez 'a se encontra#a des&a'ado no sinti cuando "a &oto sierra cort su &ano i2%uierda! de repente a"guien grit B G Q@6&onos! %ue nos $an a &atarR O S+! $6&onos G respondieron $arias personas a" un+sono ' sa"ieron todos en esta&pida/ El Cone-o! a" $er esto e&pe2 a disparar su a&etra""adora de &ano ' "os &is&o (icieron sus (o&#res %ue dispara#an no s "o "as a&etra""adoras de &ano! si no sus 5usi"es/ apenas se $e+an caer "os cuerpos! por un "ado ca+a un anciano! por e" otro una &u)er! "uego ca+an $arios ni.os/ por todas partes se escuc(a#an gritos de do"or ' desesperaci n! G QA'R QA'R QA'R QMe dieronR QEsto' (eridoR QNos est6n disparandoR QNos $an a &atar a todosR QDios &+oR Q?u'a&os (acia "a se"$aR

0:-

Co&o todos sa"ieron en esta&pida! unos atrope""a#an a "os otros ' "os ca+dos eran pisoteados por "as personas %ue (u+an te&erosas ""enas de pa$or/ &ientras tanto! "os 5usi"es ' "as a&etra""adoras no de)a#an de disparar ' s "o se si"enciaron cuando en e" par%ue 'a nadie corr+a/ e" cua" %ued se&#rado de decenas de cad6$eres! &uc(os cuerpos %uedaron en cru2! unos #oca a#a)o ' otros #oca arri#a! otros con "os #ra2os ' piernas destro2adas/ E" Cone-o dio "a orden a $arios de sus (o&#resB G Recorran "a p"a2a ' "os %ue est* (eridos re&6ten"os/ &ientras *" #a.a#a con gaso"ina a "os (o&#res %ue ten+a a&arrados en "os 6r#o"es! a "os cua"es "es prendi 5uego ' "o &is&o (i2o! en co&pa.+a de $arios de sus (o&#res! con $arias residencias de" pue#"o! e" cua" e&pe2 a arder con un 5uego $ora2! "uego ""a& a Eduardo ' "e di)oB G QMisi n cu&p"idaR

CITACI`N AL C ONHRESO A" senado ""eg E" 5isca" genera" de "a naci n! "os co&andantes de los regulares' de "a po"ic+a ' e" procurador genera" de "a rep7#"ica! citados por e" congreso por so"icitud de "os senadores &ernadi7o Pedracio' Rolando de los R%os , Pedri7o P)rez para pedir"es "a captura de Eduardo "o &6s pronto posi#"e. G ?ace d+as %ue "es esta&os pidiendo %ue capturen a Eduardo ' (asta e" presente (an (ec(o caso o&iso! no s* "a ra2 n por "a cua" se (an dor&ido en "os #ra2os de Mor5eo ' si no "o (acen! pronto este &onstruo nos de$orar6 a todos ' &6s tarde s "o escuc(are&os "os "a&entos =' ""orare&os co&o &u)eres "o %ue no supi&os de5ender co&o (o&#res>/ por eso so"icito ante esta audiencia un &es de p"a2o para %ue inicien "a persecuci n de este #andido ' de sus secuaces! o si no! se so&eter6n a un )uicio p7#"ico para pedir su destituci n ' su respecti$a sanci n por o&isi n a sus de#eres/ por%ue "os Sacri3icados (icieron una &atan2a a"e$e en Siete Cueros donde sacri5icaron ,4 personas/ pero "a peor &atan2a 5ue "a rea"i2ada (ace poco en "a po#"aci n de" Ca7o de la Pava *edionda! donde sacri5icaron decenas de personas ' a"gunos 5ueron %ue&ados $i$os ' sus $i$iendas incendiadas/ parece %ue (u#i*ra&os $ue"to a "a *poca de" in%uisidor espa.o" 1oms de 1or2uemada

03:

%ue e;isti e" sig"o Y@ G &ani5est &ernandi7o Pedracio; G =Otra $e2 con "a &is&a (istoria ' sie&pre pi"ando en e" &is&o pi" n>/ todos sa#e&os %ue "a po#"aci n de" Ca7o de la Pava *edionda es un reducto de "os Brbaros ' %ue en nuestras con$ersaciones! 5uera de nuestras sesiones ordinarias o e;traordinarias (e&os &ani5estado! %ue esa po#"aci n de#e ser #orrada de" &apa ' %ue e" go#ierno se est6 de&orando para #o&#ardear"a ' esta 7"ti&a e;presi n 5ue usted e" pri&ero en "an2ar"a/ pero a "a (ora %ue e" deseo se con$irti en rea"idad! ""ega usted a este recinto! =rasg6ndose "as $estiduras> ' ataca con $e(e&encia e" an(e"o sentido de todo un pue#"o ' de "a &a'or+a de "os congresistas! entonces! en %ue %ueda&os! est6 de acuerdo con "a destrucci n de ese reducto o no se est6! si est6 de acuerdo con esta destrucci n! esta discusi n so#ra ' si no est6 de acuerdo es por%ue usted es partidario de "os Brbaros ' co&o partidario "e due"e %ue "os (a'an go"peado tan 5uerte&ente G "e rep"ic Doroteo Dorado; G Son e;presiones %ue uno "an2a a" aire sin sentido! por un decir! ade&6s ad&itir+a %ue %uien "os (u#iera atacado 5uera e" go#ierno centra"! por%ue es %uien tiene e" poder para e" &ane)o de "as ar&asG respondi &ernandi7o Pedracio; G Recuerde =%ue en #oca cerrada no entra &osco> ' %ue =por "a #oca &uere e" pe2> ' usted co&o "egis"ador de#e &edir sus pa"a#ras/ por%ue uno es due.o de "o %ue ca""a ' esc"a$o de "o %ue dice> ' "o %ue &enos "e perdona "os e"ectores a un po"+tico! son sus eternas contradicciones! por%ue "o consideran una $e"eta %ue se $o"tea con e" ca&#io de "a direcci n de" $iento ' %ue no es "a rosa de "os $ientos %ue se &antiene se.a"ando un ru&#o 5i)o. Ade&6s acepta %ue e" go#ierno centra" es e" %ue tiene poder para estas destrucciones! esa es una enor&e contradicci n/ por%ue e" go#ierno esta instituido para de5ender "a $ida ' (onra de "os ciudadanos ' de in$estigar ' cuando su in$estigaci n se (a co&p"etado! de detener a "os cu"pa#"es/ pero no est6 esta#"ecido para &atar co&o usted "o aca#a de a5ir&ar en este &o&ento G rep"ic &abio de los Ci"reses $ umada. G Pero "os Sacri3icados ta&poco tienen autori2aci n para &atar G contest Rolando de los R%os. G Co&o e" estado no (a cu&p"ido su &isi n! a"guien ten+a %ue to&arse estas atri#uciones ' 5ueron "os Sacri3icados "os %ue se "as to&aron #uscando e" #ene5icio de" pa+s ' co&o esta&os en una guerra ci$i" no dec"arada! en "a

033

guerra es "+cito co&er estos atrope""os! cuando redundan en #ene5icio de todo un cong"o&erado ' si se sacri5icaron a"gunas personas! 5ue por e" #ienestar de todos G respondi Clodomiro de las &uentes. G Su5iciente i"ustraci n! no perda&os e" tie&po en discusiones Bi2antinas ' %ue to&e "a pa"a#ra e" 5isca" genera" de "a naci n ' "uego (a#"aran "as personas citadas a esta sa"a G orden e" presidente de" Congreso. ?e $enido a este recinto a escuc(ar una %ue)a contra nosotros ' &e preguntoB LOue)a de %u*P Oue)a de %ue (e&os sido neg"igentes para e" cu&p"i&iento de nuestro de#er/ pero ustedes co&o congresistas! (acedores de "e'es de#en entender! %ue toda in$estigaci n ""e$a su tie&po ' %ue ante "a "e' se de#en cu&p"ir unos t*r&inos/ por%ue (a' %ue reco"ectar "as prue#as pri&ero! para %ue "a acusaci n no se caiga por 5a"ta de "as &is&as ' prec"u'a a a 5a$or de" sindicado/ no se de#e detener por detener o por &ostrar un resu"tado/ en rea"idad se detiene! por%ue (a' e$idencias su5icientes para rec"uir a" indiciado ' a7n con "as acreditacioones %ue de&uestren su cu"pa#i"idad/ tiene derec(o e" sindicado! a contro$ertir"as! a"egando su inocencia o su )usti5icaci n/ &ientras tanto! se presu&e inocente (asta %ue se "e $en2a en )uicio ' cuando es $encido es considerado cu"pa#"e/ c"aro est6 %ue "os dos co&andantes! tanto de "os regu"ares co&o de "a po"ic+a (an estado prestos para co"a#orar&e ' e""os "o (acen con caute"a pero sin pausa para "ograr su co&etido. G A(ora "e concedo "a pa"a#ra a" co&andante de "os regu"ares G &ani5est e" presidente de" congreso. G Co&o es una operaci n %ue se tiene %ue rea"i2ar con &uc(a caute"a! no s "o contra "os Sacri3icados/ si no contra "os Brbaros8 porque si no atacamos a stos, el pas dira que los estamos apoyando, y tan terrorista son los unos y los otros y ambos han hecho mucho da/o al pas 8 'a %ue e" pri&ero e;iste por "a e;istencia de su contrarioB por%ue si s "o ataca&os a uno de e""os e" opositor to&ar6 &6s 5uer2a ' se pa$onear6 por todo e" pa+s! ostentando su p"u&a)e ' nosotros con nuestro ruido de 5usi"es "os o#"igare&os a a&ainar su $istosidad ' "os reducire&os a su &6s &+ni&a e;presi n! ' para "ograr nuestro co&etido (e ido se"eccionando a "os so"dados &6s duc(os en e" tra)inar de "a "uc(a contra "a $io"encia/ por%ue de#en ser (o&#res &u' pro#os ' %ue no "es de te&or de en5rentarse con e" ene&igo en cua"%uier "ugar de "a patria ' "uc(adores %ue no $endan sus conciencias/ creo %ue en una se&ana! tendr* co&p"eta "a 5uer2a *"ite para co&#atir estas p"agas de "angostas %ue est6 soca$ando no s "o

030

"a ri%ue2a de" pa+s si no nuestra paciencia e in&ediata&ente e&pe2ar6n a co&#atir a estos grupos ' tratare&os de poner a #uen recaudo a Eduardo ' a sus secuaces ' "o &is&o (are&os con 0vn El 1errible , La &iera ' a otros co&#atientes. G Ou* tiene para co&entarnos se.or co&andante de "a po"ic+a naciona" G &ani5est e" presidente de" congreso. G Tengo para co&entar"es %ue (e escogido 3M: agentes especia"i2ados! en "a "uc(a cuerpo a cuerpo para %ue pongan orden en esa regi n donde tienen su sede Los Sacri3icados/ "os cua"es est6n dispuestos a sa"ir para Murmulencio ' para "as po#"aciones a"eda.as "o &6s pronto posi#"e ' "uego de poner a #uen recaudo a Eduardo ' a sus secuaces e&pe2are&os a co&#atir a Los Brbaros. G Se.or procurador! "e so"icito %ue si en un &es! no se (a iniciado "a persecuci n de Eduardo ' sus co&pa.eros! inicie una in$estigaci n contra estos co&andantes ' e" 5isca" genera" de "a naci n! para %ue sean sancionados co&o "o e;ige "a "e' ' en caso de no (acer"o! iniciare&os in$estigaci n contra usted. G &ani5est e" presidente de" congreso. G No s "o "a persecuci n de#e ser contra e" co&andante de "os Sacri3icados! si no contra todo grupo %ue se sa"ga de "a "e' ' de "os principios constituciona"es ' &i o#"igaci n! es %ue todo 5uncionario p7#"ico cu&p"a con "as nor&as ' si no cu&p"e con e""as! de#e ser sancionado! e&pe2ando por e" procurador. G Se "e$anta "a sesi n G orden e" presidente de" congreso.

PERSECUSI`N A EDUARDO
Eduardo se in%uiet ! cuando $io en uno de "os noticieros de "a te"e$isi n naciona"! %ue e" 5isca" genera" de "a naci n ' "os co&andantes de "os regu"ares ' de "a po"ic+a naciona"! da#an dec"araciones %ue 'a (a#+an puesto todo e" anda&ia)e para capturar"o o co&#atir"o ' %ue 'a esta#an en &arc(a $arios regu"ares ' agentes de po"ic+a para esta#"ecerse en Murmulencio %ue era su centro de operaciones ' pens B No 5a"tan "os po"+ticos ' &i"itares en$idiosos ' con intereses persona"es! %ue &e co&#atan por "os "ogros %ue (e conseguido en pocos a.os ' %ue e""os no (a#+an "ogrado en toda una $ida/ co&o dice e" adagio popu"ar 9no 3alta el mosco en la lec e:. Me ""eg "a (ora de pasar a "a c"andestinidad ' desde "a so&#ra ta&#i*n puedo seguir co&#atiendo/ por%ue "a so&#ra se pro"onga ' se a"arga a &edida %ue e"

03,

so" $a dec"inando/ por%ue no &e $an a a&i"anar por "a persecuci n %ue iniciaron contra &+ ' &ientras est* "i#re ' tenga %uien &e aco&pa.e co&#atir* (asta e" 7"ti&o a"iento a" ene&igo de" pa+s %ue son "os Brbaros! no es (ora de ce)ar en e" e&pe.o! es "a (ora de "as decisiones trascendenta"es ' de#o "uc(ar (asta "ograr "a $ictoria ' si no "a puedo a"can2ar/ a" &enos de#o tratar de a"can2ar"a ' no %uedar&e con "os #ra2os cru2ados! por%ue ser+a &eter "a ca#e2a en un (ueco co&o "a (ace "a a$estru2 sin $er a" ene&igo %ue &e destru'e/ "uc(ar* sin decaer un instante con "os (o&#res %ue &e aco&pa.en ' si no tengo co&pa.+a "uc(ar* so"o! co&o "o (i2o &rancisco 0 en "a #ata""a de Pa$+a! %uien &ani5est B 2odo se ha perdido menos el honor y la vida que se ha salvado; por%ue de#o "uc(ar no s "o por &i (onor! sino por e" (onor de" pa+s/ 'a %ue un co&andante de#e ser co&o e" capit6n de un #arco! %ue es e" 7"ti&o en a#andonar"o cuando se est6 (undiendo ' 'o ser* e" 7"ti&o en a#andonar "a "uc(a! no por%ue sea &i deseo si por circunstancias de 5uer2a &a'or. En todo esto pensa#a Eduardo! cuando son su te"*5ono ce"u"ar! %ue interru&pi sus pensa&ientos. A" &irar "a panta""a de su aparato se dio cuenta %ue era e" co&andante de po"ic+a de Murmulencio e in&ediata&ente respondi B G E3ra%n! Lc &o te $aP G No se %ue decirte por%ue tengo "os senti&ientos encontrados G respondi E3ra%n. G No te entiendo! LOu* es eso de senti&ientos encontradosP O &ani5est Eduardo. G Por%ue $i en e" noticiero de "a te"e$isi n! %ue pusieron e" anda&ia)e para %ue te capturen! &oti$ados por "os senadores &ernadi7o Pedracio' Rolando de los R%os , Pedri7o P)rez' eso no &e a"egra! si no todo "o contrario! &e pone &u' triste! por%ue estos #ur cratas no sa#en "os sacri5icios %ue t7 (as rea"i2ado por e" #ien de" pa+s/ un sacri5icio %ue te (a costado sudor! sangre! trasnoc(os! ' p*rdida de a"gunos (o&#res. Esta persecuci n se inicia por cu"pa de de unos #ue'es ce#ados por e" erario p7#"ico! %ue no %uieren %ue se ponga 5in a una guerra in7ti" iniciada por Los Brbaros desde generaciones anteriores/ por%ue (an enri%uecido sus arcas apoder6ndose de tierras a#andonadas por "os ca&pesinos/ por cu"pa de" desp"a2a&iento %ue este grupo causa/ pero "o &6s triste es %ue reci#+ un te"e5a; donde &e ordenan %ue te

038

persiga ' %ue te ponga preso ' %ue tra#a)e en co"a#oraci n con e""os/ por%ue "a uni n (ace "a 5uer2a dicen e""os/ pero es una uni n para perseguir a a"guien %ue otros (an satani2ado! de)ando a un "ado a %uien $erdadera&ente de#en perseguir! ta" $e2! por unos intereses oscuros o no &u' c"aros! %ue en e" 5ondo de)an una gran inc gnita. Los senti&ientos encontrados son por%ue en e" 5ondo &e crean un gran di"e&a/ por%ue co&o autoridad ' por )ura&ento constituciona" de#o cu&p"ir con e" de#er de tra#a)ar con "os %ue iniciaron tu persecuci n/ pero en e" 5ondo de &i cora2 n! $eo %ue esta persecuci n es in)usta/ por%ue es un contrasentido de detener a a"guien! %ue con su accionar! "o %ue est6 (aciendo es e" #ien a todo un cong"o&erado! persiguiendo unos #andidos %ue tanto da.o "e (an (ec(o a" pa+s ' usted con su accionar! no (a per&itido %ue estos tru(anes se &ue$an "i#re&ente por e" territorio naciona" ' esto (a ani&ado %ue &uc(os ca&pesinos $ue"$an a sus parce"as ' ade&6s usted es &i a&igo ' con "o a&igos (a' %ue estar con e""os (asta e" 5ina"/ por eso te reco&iendo %ue esta#"e2cas tu centro de operaciones en otro "ugar donde &is co"egas no pueden detenerte ' t7 puedas seguir tu accionar. G Ja &e esto' preparando con &is (o&#res! para partir (acia un ca&pa&ento au;i"iar %ue tengo en e" interior de "a 2ona se"$6tica de esta regi n! gracias por su co"a#oraci n G &ani5est Eduardo.

ATAOUE AL CAMALEON EN PUERTO PALMA Eduardo ""a& a" Cone-o' a Miguel , a Manuel ' "es dio "a perseguir a" Camalen para poner"o a #uen recaudo. orden de

Los tres (o&#res se reunieron en Piraruc4 con "os "as autoridades ci$i"es! &i"itares ' ec"esi6sticas para p"anear un p"an de ata%ue para aca#ar con e" Camalen8 (a#" e" p6rroco de este &unicipio ' &ani5est B G La 7"ti&a noticia %ue tengo de este persona)e! es su per&anencia 7"ti&a&ente en Puerto Palma! separado de" pa+s $ecino por e" r+o de" &is&o no&#re/ desde donde se est6 preparando para (acer nue$as incursiones en "a regi n! en "a #ase de entrena&iento %ue esta#"eci a""+. G LA %u* distancia de a%u+ se encuentra esa po#"aci nP G pregunt Manuel. G A unas dos (oras en carro G Respondi e" a"ca"de de Piraruc4.

03M

G Es un sitio cercano! LOu* caracter+sticas tiene e" "ugarP G pregunt Cone-o;

El

G Es un pe%ue.o $a""e! rodeado por tres pe%ue.as co"inas! desde "os cua"es se di$isa "a po#"aci n ' de e""as se puede atacar a "a &is&a. G Necesita&os gu+as! conocedores de ese "ugar para %ue nos orienten en esa e;cursi n G &ani5est El Cone-o; Die2 personas se o5recieron a aco&pa.ar"os ' no s "o para aco&pa.ar"os! si no co&o so"dados para tener "a oportunidad atacar"o por%ue era &uc(o e" da.o %ue "es (a#+a in5ringido este persona)e siniestro. Siguieron de"i#erando durante dos (oras ' en ese tie&po acordaron "a estrategia para sitiar"o ' #uscar "a $ictoria. El Cone-o ' sus dos co&pa.eros sa"ieron con sus (o&#res! aco&pa.ados de $arios (a#itantes de" "ugar a "as tres de "a &adrugada en $arios auto&otores/ por e" ca&ino e" presidente de" conce)o de Piraruc4' gran conocedor de este puerto' "es entreg a" Cone-o ' a dos sus co&pa.eros sendos cro%uis de Puerto Palma ' de "as tres co"inas %ue rodean e" pue#"o para %ue pudieran ""e$ar su ata%ue con gran e5ecti$idad/ ta&#i*n "es in5or& %ue desde "as co"inas podr+an atacar e" pue#"o/ pero *" pensa#a %ue esa co"inas esta#an $igi"adas por uno o $arios (o&#res ' para to&6rse"as de#+an actuar con &uc(a caute"a ' do&in6ndo"as tendr+a "a $ictoria asegurada. G Entiendo su p"an! aun%ue do&ine&os "as co"inas desde a""+ no podre&os iniciar e" ata%ue/ por%ue se 5ugar+a El Camalen para e" pa+s $ecino a" escuc(ar "os pri&eros disparos ' nuestro o#)eti$o principa" es capturar"o $i$o o &uerto G &ani5est e" Cone-o. G S* %ue ese es su &a'or inter*s ' e" inter*s de todos/ pero para entrar a" pue#"o con seguridad de ata%ue! (a' %ue to&arse pri&ero "as co"inas ' desde a""+ desp"iegan toda "a "og+stica para apoderarse de" puerto ' capturar a" Camalen G Mani5est e" presidente de" Conce)o. G LCu6nto 5a"ta para ""egar a Puerto PalmaP G pregunt e" Cone-o. G En cinco &inutos ""egare&os. G Dispondr* de una (ora antes de" a&anecer par distri#uir a &is (o&#res. Se #a)aron de" $e(+cu"o en "as a5ueras de" pue#"o e in&ediata&ente 5or&aron , tres grupos de a cinco (o&#res/ para atacar "os $ig+as de "as co"inas. Estos tres grupos o#ser$aron %ue cada co"ina esta#a de5endida por dos (o&#res ' e"

031

grupo %ue se encontra#a en "a co"ina de" centro! se situ en un "ugar estrat*gico desde donde o#ser$ %ue! estos dos Brbaros con$ersa#an ani&ada&ente ' de &anera despreocupada co&o esperando %ue "os &inutos %ue 5a"ta#an para despuntar e" d+a transcurriera r6pida&ente para %ue "os re"e$aran/ co&o "os (o&#res de" Cone-o ""e$a#an pisto"as con si"enciador cada uno de e""os descarg de a dos tiros de sus ar&as %ue dieron en "a (u&anidad de "os dos centine"as de esta co"ina/ a" reci#ir "os i&pactos a&#os #andidos ca'eron de #ruces "an2ando un pe%ue.o grito de do"or Q (a'R. Los otros dos grupos procedieron de "a &is&a 5or&a e"i&inando con su accionar a "os $igi"antes ' e" ca&ino %ued e;pedito a "os (o&#res de Eduardo! para iniciar e" ata%ue contra "a po#"aci n. El Cone-o e&pe2 a entrar a" puerto con sus (o&#res con &uc(a caute"a/ ""e$ando sus 5usi"es "istos para disparar a "a &enor oportunidad/ pero (asta donde "as circunstancias se "o per&itieran! procura#an no (acer &uc(o ruido para no poner en a"erta a" Camalen %ue era e" (o&#re %ue "es interesa#a/ 'a (a#+an reci#ido in5or&aciones %ue este co&andante se encontra#a (ospedado en una $i$ienda a "a ori""a de" r+o La Palma ' para %ue no se e$adiera! era necesario dar "os pasos en e" &a'or si"encio posi#"e/ cuando se encontra#an a tres cuadras de su o#)eti$o/ aparecieron de repente cuatro Brbaros! %ue gritaron a" un+sono Qa"toR ' e&pe2aron a disparar sus ar&as %ue (irieron dos (o&#res de" Cone-o %uienes respondieron a" 5uego &atando a estos cuatro #ando"eros/ por eso e" si"encio de "a &adrugada 5ue roto por e" canto de "os 5usi"es/ a" escuc(ar esto e" Camalen pregunt a uno de sus guardaespa"dasB LOue es "o %ue sucedeP G De#e ser un ata%ue de Los regulares o de "os sacri5icados/ "o &e)or es %ue no "es (aga&os 5rente ' apro$ec(e&os e" &o&ento para re5ugiarnos en e" pa+s $ecino %ue se encuentra a" otro "ado de" r+o/ para ""egar a "a otra 5rontera tene&os 30 c(a"upas "istas G respondi uno de "os guarda espa"das. G Creo %ue "o &e)or es e$itar un en5renta&iento con e""os/ 'a %ue nos cogieron por sorpresa ' (acer"es 5rente ser+a un suicidio/ desde e" otro "ado de "a 5rontera donde tengo un ca&pa&ento con todas "as de "a "e' puedo asestar"es go"pes certeros/ no perda&os &6s tie&po Q$6&onos 'aQ G dio "a orden El Camalen. Cuando El Cone-o ' sus (o&#res escuc(aron e" roncar de "os &otores! corrieron (ac+a e" &ue""e ' a" ""egar a *"! su5rieron una desa2 n tre&enda/ 'a e"

03N

Camalen esta#a a" otro "ado de" r+o.

PARTIDA PARA EL NUE@O CAMPAMENTO Eduardo , Domingo Sa"ieron con $arios de sus (o&#res para esta#"ecerse en "a se"$a adentro de Murmulencio! se"$a poco (o""ada por "a p"anta de" (o&#re/ para re5ugiarse en una regi n casi i&penetra#"e/ donde &aro&ean "os &onos ' a#unda#an "os o5idios! "os tapires! "os $enados! "as guaca&a'as! "os tucanes! "as pa$as de &onte! "os sainos ' una gran cantidad de a$es de p"u&as &u"tico"ores %ue surcan "os cie"os 5or&ando un arco iris instant6neo. Eduardo espera#a %ue este re5ugio 5uera por poco tie&po! por%ue desde a""+ se "e di5icu"ta#a "a coordinaci n de sus 5rentes/ aun%ue pod+a tener contacto con e""os por $+a ce"u"ar/ era &6s i&portante su presencia/ por%ue por te"*5ono no pod+a co&entar todo "o %ue desea#a! por te&or a (acer interceptado ' &6s a(ora %ue era o#)eti$o de "as tropas de" go#ierno centra" ' de "a 5isca"+a genera" de "a naci n ' co&o *" pre$i %ue esto podr+a pasar! desde seis &eses antes (a#+a escogido e" sitio con $arios de sus (o&#res ' (a#+a construido un ca&pa&ento en &edio de "a se"$a para cuando se "e presentara una situaci n co&o estas. El Cone-o' Miguel , Manuel se co&unicaron con Eduardo ' "e &ani5estaron %ue no pudieron capturar a" Camalen por %ue se 5ug para e" pa+s $ecino/ pero %ue (a#+an dado de #a)a a $arios Brbaros en Puerto Palma. Eduardo "es &ani5est G No "o ata%uen donde est6 re5ugiado/ por%ue no &e interesa internaciona"i2ar "a guerra/ 'a %ue es una guerra nuestra ' nosotros so&os "os %ue "a de#e&os reso"$er ' no &e interesa %ue nadie &6s &eta "as narices en nuestro con5"icto. Q@*nganse en e" t*r&ino de "a distancia para El llano de los SainosQ 'a %ue "as tropas de" go#ierno &e est6n persiguiendo ' desde a""+ podre&os coordinar nuestro accionar. G @erdadera&ente desde ese sitio "as cosas se nos $an a di5icu"tar un poco/ por%ue nuestro &o$i&iento ser6 &6s "i&itado por "o inaccesi#"e de" terreno G &ani5est Domingo. G Tienes &uc(a ra2 n! pero a" &a" tie&po #uena cara/ pero o)a"6 no sea de &uc(a duraci n/ escogi&os este "ugar por%ue su 5"ora es &u' tupida ' se

034

di5icu"ta e" tr6nsito de "as personas desconocedoras de" terreno G mani3est Eduardo. G J para a"i&entar a "os (o&#res! especia"&ente con carne 5resca! a "a %ue "os tene&os ense.ados no ser6 un pro#"e&a G &ani5est Domingo. G A" "ugar a" %ue nos dirigi&os! es un sitio a#undante en aguas ' en 5auna si"$estre ' en sus r+os a#undan $ariedad de peces ' en todo ese ""ano a#undan "as &anadas de sainos %ue tienen e" aspecto de pe%ue.os cerdos sa"$a)es %ue ser6n nuestra 5uente de prote+nas ' nos su&inistrar6n "a carne %ue necesite&os/ aun%ue no esto' &u' de acuerdo en &atar estos ani&a"es/ pero a%u+ tengo en cuenta "a 5rase de Ortega ' HassetB 3o soy yo m!s mis circunstancias ' se trata de $i$ir con "o %ue #rinda e" &edio ' de acuerdo con e" adagio de nuestros a#ue"os de#e&os aceptar "a e;presi nB 4i la naturaleza te da limones; has limonadas' G Pero ese ani&a" tiene un a"&i2c"e &u' o"oroso LNo tendr6 un sa#or 5uerte su carne G pregunt Domingo. G Sa"+ $arias $eces a aca&par! en estas &onta.as! con $arios co&pa.eros de" co"egio ' e" pro5esor Luis Cano Es"inosa/ %uien ca2a#a estos ani&a"es para %ue prepar6ra&os "a co&ida con e""os ' su carne &e pareci de"iciosa! sin ning7n sa#or a a"&i2c"e/ por%ue este o"or "o uti"i2an para socia"i2arse ' &arcar territorio ' es producida por una g"6ndu"a %ue tiene enci&a de "as ancas G co&ent Eduardo. G Lo %ue &6s &e ""a&a "a atenci n de este ani&a" es e" co""ar #"ancu2co a&ari""ento %ue tiene en cue""o G co&ent Domingo; G No es un ani&a" &u' grande! ' adu"to pesa entre treinta o cuarenta "i#ras ' recorre grandes espacios en #usca de a"i&entos ' es co&7n $er grupos entre , ' 3: indi$iduos ' a $eces &6s! recorriendo "os di5erentes territorios %ue 5or&an su (6#itat/ son &u' precoces se;ua"&ente ' su gestaci n dura de 330 a 331 d+as/ "a (e&#ra da a "u2 un par de ge&e"os/ pero en a"gunas $eces nacen , (asta 1 cr+as. Los 2ainitos se do&estican 56ci"&ente G &ani5est Eduardo. Siguieron &arc(ando en si"encio con e" 6ni&o de esta#"ecerse en e" nue$o ca&pa&ento/ pero con "a preocupaci n por "a con5ian2a perdida en a"gunos po"+ticos %ue s "o desea#an pescar en r+o re$ue"to. Eduardo pensa#a! si aca#an con nuestro &o$i&iento se aca#a con "a seguridad de" pa+s L' por %u* tanta sa.a contra nuestra organi2aci n por parte de estos po"+ticosP LSer6 %ue tienen sus intereses creados ' ganar6n &uc(o

03-

con nuestra persecuci n! $a'a uno a sa#erP Por eso no pode&os de)ar %ue estos se.ores aca#en con nuestra organi2aci n/ por a(ora pasare&os un tie&po en "a c"andestinidad/ pero en e" 5uturo creare c*"u"as ur#anas para ir si"enciando poco a poco a estos par"anc(ines/ "os cua"es s "o &erecen %ue su $o2arr n se aca""e arro)6ndo"os en una 2apa. G LPor %u* est6s tan ca""ado EduardoP G pregunt Domingo. G Por%ue &e da te&or %ue por circunstancias co&o estas! nuestro e)*rcito se aca#e! sin (a#er ter&inado "a tarea %ue nosotros inicia&os ' %ue en e" 5uturo nadie contin7e con "a "uc(a de co&#atir a unos &a"$ados ' nue$a&ente apare2can por todas partes de" pa+s se&#rando terror ' to&en $engan2a contra "a po#"aci n ci$i"! %ue por cua"%uier circunstancia de" destino se cru2aron con nosotros/ por%ue "a $ida es un encuentro con personas conocidas! desconocidas/ con personas deseadas o indeseadas o con personas indi5erentes a nuestros senti&ientos o intereses persona"es/ por%ue e" $i$ir en continuo &o$i&iento! de a%u+ para a""6 o de a""6 para ac6! nuestra $ida ca&#ia cada &o&ento ' con ese constante &o$i&iento ca&#ian "os paisa)es! "as personas! "as circunstancias! nuestras acciones! nuestras o&isiones ' nuestros pensa&ientos/ pero co&o son actores $engati$os! su &o$i&iento esencia" es &o$er e" dedo para aca#ar con sus presuntos detractores o con "os posi#"es a"iados de su ene&igo. G Usted #ien conoce/ %ue no todos "os po"+ticos ' no toda "a 5uer2a p7#"ica est6 en contra nuestra/ antes por e" contrario nos apo'an G &ani5est Domingo. G Ese es e" di"e&aB nos apo'an con ar&as ' 5+sica&ente/ pero &uc(as $eces su apo'o s "o puede ser &ora"/ 'a %ue persona"&ente %uedan i&pedidos a co"a#orarnos! por "as circunstancias ' por "a su&isi n a sus )e5es por o#"igaci n de" cu&p"i&iento de" de#er ' por "a super$isi n ' "a e;igencia constante de un superior! ' "as #a"as de estos &i"itares %ue se encuentran en "a encruci)ada de" di"e&a ta&#i*n &atan. G To&e&os todo con ca"&a ' con sangre 5r+a podre&os to&ar una decisi n &6s acertada en e" nue$o ca&pa&ento G &ani5est Domingo. Despu*s de un #re$e descanso ana"i2are&os e" pro ' contra de esta nue$a situaci n G respondi Eduardo.

00:

OCUPACION DEL ANTIHUO CAMPAMENTO DE EDUARDO LOS REHULARES

POR

@arios so"dados regu"ares rodearon e" antiguo ca&pa&ento de "os sacri3icados! co&andados por e" capit6n Rodrigo Rodr%guez en "as pri&eras (oras de" a&anecer! cuando e" so" con sus ra'os $io" "as 7"ti&as so&#ras 5antas&ag ricas de "a noc(e/ se 5ueron apro;i&ando con caute"a por todos "os 5"ancos/ da#an dos o tres pasos con e" &a'or sigi"o ' se deten+an a o#ser$ar e" ca&pa&ento con deteni&iento por si nota#an a"guna acti$idad/ pero no $e+an en *" ning7n &o$i&iento! pero a pesar de e""o! siguieron a$an2ando con precauci n por si se presenta#a a"guna situaci n i&pre$ista ' poco a poco se 5ueron acercando ' segu+a reinando e" si"encio. Este si"encio casi sepu"cra" ator&enta#a a" capit6n Rodr%guez! %uien pensa#a LSer6 %u* Eduardo nos tiene preparada a"guna ce"ada o %u* tra&ar6P! aun%ue esto &e preocupa! no de#o dar un paso atr6s! de#o seguir sie&pre ade"ante/ por%ue en estas &isiones se de#en asu&ir todos "os riesgos a7n a costa de nuestra propia $ida/ pero pri&ero con "a intenci n de aca#ar con "a $ida de" ene&igo antes de %ue aca#e con "a de nosotros ' esto i&p"ica to&ar todos "os riesgos posi#"es sin ""egar a" e;tre&o de" te&or/ por%ue e" pa$or nos produce angustia ' o#nu#i"a nuestro sentidos/ sigui apro;i&6ndose (asta ""egar a" ca&pa&ento ' o#ser$ %ue sus puertas esta#an cerradas! poco a poco se acerc a" port n centra" ' de una $io"enta patada "a a#ri de par en par con su ar&a "ista para disparar/ de repente escuc(o una $o2 5e&enina %ue pregunt B LOui*n anda por a(+P G pero nadie respondi . El ca"itn Rodr%guez sigui a$an2ando aco&pa.ado de $arios (o&#res ' nue$a&ente se escuc( "a $o2 5e&eninaB G LOu* necesitan ' por %u* entran tan #rusca&ente/ 5ue %u* se "es perdi a"goP G pregunt "a $o2 5e&enina. G Ponga "as &anos en a"to se.ora G &ani5est e" ca"itn Rodr%guez. G LOuienes son ustedesP G pregunt e""a. G LSo&os "as 5uer2as de" orden ' (e&os $enido en son de pa2 G respondi e" ca"itn Rodr%guez; G LBonita 5or&a de #uscar "a pa2! creen ustedes! %u* con esa 5or&a tan $io"enta co&o entraron (acen "a pa2P

003

G Se.ora "as preguntas "as (ace&os nosotros ' no usted ' por a(ora "i&+tese a responder nuestras preguntas ' no desea&os escuc(ar ninguna de sus opiniones G orden e" capit6n. G LSe.ora! cua" es su no&#reP G Carlina Carmi7o. G L Est6 usted so"aP G Esto' aco&pa.ada por &is tres (i)os &enores de edad! de 33! 30 ' 3, a.os G respondi Carlina. G LDonde est6n e""osP G LEn "a pie2a contiguaP E" capit6n orden a tres de sus (o&#res para %ue inspeccionara "as di5erentes pie2as! e&pe2ando por "a pie2a contigua/ a" ""egar a *sta "a a#rieron a cu"ata2os ' "os tres p6r$u"os a" escuc(ar "os 5uertes go"pes contra "a puerta se despertaron asustados/ uno de "os so"dados regu"ares dio "a orden de "e$antarse ' de poner "as &anos en a"to/ "os tres p6r$u"os se "e$antaron ""orando ' sa"ieron de "a pie2a ""a&ando a su &adre ' e" &a'or de e""os pregunt B G LMa&6! por %u* estos se.ores nos a&ena2an con sus ar&asP G ?i)itos! no s* "a ra2 n. G C6""ense ' d*)ense de ""ori%ueos/ por%ue "os &ac(os no ""oran G orden e" ca"itn Rodr%guez; G LD nde est6 su esposoP G pregunt e" capit6n Rodr+gue2. E" sa"i (acer unas co&pras a Murmulencio G respondi Carlina Carmi7o. G LJ d nde est6 EduardoP G E" sa"i con $arios (o&#res pero no di)o para donde i#a. G LNo "e creo! usted de#e sa#er para d nde se 5ueP G Cuando Eduardo parti de a%u+! 'o &e encontra#a en Lum"ereza $isitando a a &i &adre %ue (a estado en5er&a. En Lum"ereza &e de&or* oc(o d+as ' a" ""egar a" ca&pa&ento s "o encontr* a &i esposo ' a &is tres (i)os/ por%ue 'a todos se (a#+an &arc(ado. G LJ %u* "e cont su esposoP G pregunt e" capit6n Rodr+gue2. G Oue se (a#+an &arc(ado! dos d+as despu*s %ue part+ para Lum"ereza! pero %ue no sa#+a para donde! por%ue i#an a una &isi n &u' de"icada.

000

G Ja %ue usted no %uiere responder&e! espero %ue sus (i)os respondan "as preguntas %ue "es $o' (acer G &ani5est e" ca"itn Rodr+gue2. G Los ni.os no sa#en nada/ por%ue e""os $i$en pendientes de "as tareas de "a escue"a! de sus )uegos ' de "os %ue (aceres de "a casa G di)o "a &adre de e""os. G LC &o te ""a&asP G pregunt e" ca"itn Rodr%guez! a" &6s pe%ue.o de "os ni.os de once a.os de edad. G &i no&#re es Gustavo. G LGustavo! sa#es para d nde se &arc( G ]" se 5ue para otro sitio. G LJ sa#es e" no&#re de ese sitioP G No "o s*! pero creo %ue se &arc( "e)os de a%u+! por%ue no (a $ue"to por estos "ados. G LPor %u* no %uieres decir&e para donde se &arc( EduardoP G Por%ue no "o s*. G So"dados! a&arren estos tres ni.os de "os tres #ota"ones %ue (a' en e" centro G orden e" ca"itn Rodr%guez. G Co&o usted ordene capit6n G respondieron seis regu"ares a" un+sono. Los tres ni.os 5ueron a&arrados! en cada #ota" n. G LCa"itn ' a(ora %ue (ace&os con e""osP G pregunt uno de "os regu"ares. G Tort7ren"os (asta %ue digan donde est6 Eduardo G orden e" ca"itn. G Ca"itn G di)o uno de "os so"dados G a""+ $eo un #id n de gaso"ina! por %u* no "os #a.a&os con e""a ' en caso de %ue no respondan a sus preguntas "es prende&os 5uego/ pri&ero a uno de e""os ' as+ continua&os con "os otros! de uno en uno si no co"a#oran. G Esto' de acuerdo con su propuesta! procedan a #a.ar"os con ese "+%uido. Despu*s de #a.ar"os con e" "+%uido 5"a&ante! e" ca"itn Rodr%guez "e $o"$i a repetir "a pregunta a" &enor de "os ni.osB LGustavo! sa#es para d nde se &arc( G Ja "e di)e %ue no s*. G LNi.o! por %u* no %uieres dec+r&e"oP G Co&o no "e $o' a decir "o %ue no s*! por "o %ue "e di)era! ser+a &entira. G LNo &e $as a decir para donde se 5ue EduardoP Eduardo con sus (o&#resP Eduardo con sus (o&#resP

00,

G No puedo co&unicar"e "o %ue no cono2co! si supiera 'a se "o (a#r+a dic(o! para %ue no &e (iciera tantas preguntas/ por%ue con e" tono %ue &e "as (ace &e asusta &uc(o. G Pr*ndan"e 5uego a ese ni.o ' no "es de pesar de "os "a&entos de su &adre ' de sus (er&anos. G QMa"ditosR LPor %u* $an a %ue&ar a &i (i)oP G A&6rren"a en e" poste %ue se encuentra a" "ado de sus (i)os ' t6pen"e "a #oca para no o+r sus necias pa"a#ras. G Lo $a&os a %ue&ar por%ue de nosotros no se #ur"a nadie ' &enos un p6r$u"o. Uno de "os regu"ares prepar un &ec( n en una $ara "arga para no %ue&arse ' "o acerc a Husta$o! %ue un santia&*n %ued en$ue"to en ""a&as "an2ando gritos de do"or/ &ientras su &adre ' dos (er&anos conte&p"a#an "a acci n ""enos de pa$or con sus o)os #rotados %ue da#an "a i&presi n %ue se i#an a sa"ir de "as cuencas. G LSi no %uieren ter&inar co&o *"! d+gan&e para d nde su 5ue Eduardo con sus (o&#res ' d*)ense de tantos ""ori%ueosP G S+! "e $o' a decir pero no nos (aga a nosotros ' a &i &a&6 "o %ue "e (i2o a Gustavo G &ani5est e" ni.o de 30 a.os. G LDi&e para d nde se 5ue EduardoP G pregunt e" capit6n Rodr%guez. G E" se 5ue para e" Llano de los #ainos! %ue %ueda a 8 (oras de a%u+ a ca#a""o ' a 1 (oras a pie ca&inando 5uerte G Respondi e" ni.o de 30 a.os. G LC &o te ""a&asP G Mi no&#re es &rancelinoZ pero todos &e dicen Lino. G LC &o te gusta %u* te ""a&enP G Me agrada &6s e" no&#re de Lino G Ca"itn. G LConoces e" Llano de los #ainos/ G Si "o cono2co! por%ue aco&pa.* a Eduardo con &i (er&ano (acobo a insta"arse en ese sitio. G Entonces! sa"ga&os "o &6s pronto posi#"e. G Jo no %uiero de)ar so"o a &i (er&anito. No te preocupes por *"! *" 'a est6 &uerto! ade&6s de)ar* a cinco (o&#res a%u+ para %ue aco&pa.en a tu &adre ' entierren a" ni.o.

008

ATAOUE A EDUARDO Eduardo se sent+a &u' tran%ui"o en e" Llano de los Sainos/ por%ue era un "ugar poco $isitado por "os seres (u&anos/ s "o en a"gunas ocasiones cuando a"g7n ca2ador se atre$+a degustar "a carne de pecar+ o "a carne de guagua o pa$a de &onte pro5ana#a este sitio. La tropa de Eduardo! to& este paradis+aco "ugar co&o una tregua! despu*s de tanto guerrear! todos se encontra#an &u' reposados por%ue esta#an seguros de no ir+an a ser atacados por nadie/ e" "ugar o5rec+a una $ista (er&osa ' para entrar a *"! (a#+a %ue $encer &6s de &i" di5icu"tades! por "o tortuoso de" terreno ' por "a se"$a en&ara.ada %ue ten+an %ue atra$esar/ pero a" ""egar a" Llano de los Sainos! su esp"endor (er+a "a retina de "os o)os por e" derroc(e de "a sin5on+a de co"ores de" "ugar ' por e" trinar de "as a$es en ce"o #uscando su pare)a/ se $e+a e" correr de "as ardi""as de un 6r#o" a otro ' "os sa"tos gr6ci"es de "os &onos %ue en$idiar+an "os artistas de" trapecio ' e" $ue"o &u"tico"or de "as &ariposas! (aciendo tra2os de pinturas natura"es en e" espacio a*reo %ue ""enar+a de en$idia a Leonardo Davinci' a Picaso' a Miguel <ngel ' &i""ares de pintores &6s/ entre e""os e" pintor de "a E;pedici n Bot6nica &rancisco (avier Matiz; Ta&#i*n a"egra#a "a $ista "as aguas crista"inas! %ue corr+an por e" "ugar! si&i"ares en "a %ue conte&p" su propia i&agen 5arciso' %uien era un )o$en de gran #e""e2a ' %ue por esta ra2 n "os ) $enes de a&#os se;os se ena&ora#an de *" a causa de su (er&osura! pero no "es presta#a atenci n a ninguno de e""os! entre "as interesadas en *" esta#a "a nin5a Eco! %uien por e" disgusto %ue caus a *era "a condeno a repetir sie&pre "as 7"ti&as pa"a#ras de todo "o %ue se (a#"ara/ por este de5ecto Eco no se atre$i a &ani5estar"e su inter*s a 5arciso/ una $e2 %ue se apart de sus co&pa.eros en e" #os%ue a" sentirse so"o pregunt =L?a' a"guien a%u+P>! Eco respondi B = A%u+! a%u+>. Narciso nue$a&ente "e (a#" B =@en> ' Eco respondi B =@en! @en> ' sa"i entre "os 6r#o"es dispuesta a a#ra2ar a 5arciso! con "os #ra2os a#iertos/ pero 5arciso no acept su a&or ' "a nin5a deso"ada se escondi en una cue$a ' a""+ se e;tingui ' de e""a s "o %ued su $o2. A" $er e" desprecio %ue "e (i2o 5arciso a Eco! "a diosa de "a venganza 5)mesis! (i2o %ue *ste! se ena&orara de su propia i&agen re5"e)ada en e"

00M

agua. 9En una contem"lacin absorta' inca"az de a"artarse de su imagen acab arro-ndose a la 3uente: En e" sitio donde su cuerpo (a#+a ca+do! creci una (er&osa 5"or! %ue (i2o (onor a" no&#re ' "a &e&oria de 5arciso ' no s "o esta 5"or a#unda#a en e" "ugar! si no &i""ares de or%u+deas %ue se encontra#an a5erradas con sus ra+ces a "os troncos de "os 6r#o"es. En e" 6alle de los Sainos! todo era un 5est+n natura" ' parec+a %ue Dios (a#+a tra2ado en este "ugar! "as 7"ti&as pince"adas de un nue$o para+so en e" &undo occidenta". Eduardo ' sus (o&#res se encontra#an 5ascinados con e" "ugar ' por e" &o&ento se (a#+an o"$idado de "a persecuci n de "os regu"ares. Lo %ue no sa#+a era %ue e" ca"itn Rodr%guez con "a a'uda de Lino , (acobo (a#+a u#icado e" "ugar donde se encontra#an "os Sacri3icados ' a" conocer"o se co&unic con sus superiores para %ue en$iaran &i"es de (o&#res para rodear a Eduardo. L"egaron centenares de regu"ares en (e"ic pteros %ue descargaron "os (o&#res %ue ""e$a#an! a $arios Fi" &etros de" Llano de los Sainos para %ue Eduardo ' sus (o&#res no se dieran cuenta ' 5rustraran e" p"an preconce#ido/ pero antes "os (e"ic pteros con aparatos so5isticados (a#+an descu#ierto "a u#icaci n de cada uno de "os Sacri3icados ' desde e" aire o#ser$aron toda c"ase de &o$i&ientos ' o#ser$aron donde ten+an guardadas "as ar&as. Eduardo escuc( "os (e"ic pteros! pero no "e prest atenci n! por%ue esta#a con$encido %ue era un paso de rutina de estos p6)aros de (ierro! ' por eso cre' %ue *" ' sus (o&#res no corr+an ning7n pe"igro ' pensa#a! %ue apenas aca#ara de organi2ar e" ca&pa&ento ' distri#u'era "as 5unciones en este nue$o "ugar e&pe2ar+a e" entrena&iento acostu&#rado de su tropa/ por%ue *" no conce#+a un e)*rcito inacti$o! por%ue "a inacti$ad es "a ene&iga de" co&#atiente! por%ue produce en "os guerreros una pere2a &enta" ' un an%ui"osa&iento %ue o#nu#i"a "a &ente ' s "o e&pie2a a $er "a co&odidad de "a %uietud ' e" con5ort de "os &o&entos so"aces %ue "e i&pide to&ar "as ar&as para co&#atir a" ene&igo/ por%ue e" co&#atiente pere2oso so"a&ente piensa e" #ienestar persona" de" &o&ento ' no en e" #ienestar genera" de" 5uturo. Los regu"ares se 5ueron acercando "enta&ente ' poco a poco i#an rodeando e" ca&pa&ento! &ientras a"gunos (o&#res de Eduardo "i&pia#an sus ar&as! otros dis5ruta#an de "as aguas crista"inas #a.6ndose en uno de "os r+os %ue atra$iesa e" 6alle de los Sainos ' otros se dedica#an a pescar sa#a"etas %ue

001

a#unda#an en estas aguas crista"inas. Todos (o&#res se sent+an 5e"ices sin "a presi n de" &o&ento! pero sa#+an %ue este descanso no "es i#a a durar &uc(o/ por%ue Eduardo "es (a#+a ad$ertido %ue a" d+a siguiente iniciar+an 5uertes entrena&ientos para &antener "a discip"ina de "a tropa ' p"anear estrategias de ata%ue para "os pue#"os $ecinos donde toda$+a eran 5uertes Los Brbaros ' ten+a %ue e&prender una gran ca&pa.a para desa"o)ar"os de "a regi n. G Domingo! esta inacti$idad de &is (o&#res! se "a de#e&os a unos po"+ticos %ue no "es due"e esta patria/ 'o creo %ue en e" 5ondo de su conciencia son patrocinadores de esta guerra! por%ue de e""a o#tienen grandes di$idendos ' e" oro corro&pen "os cora2ones ' ade&6s e""os son due.os de "os &edios de co&unicaci n ' a" ser propietarios de estos &edios i&ponen ' tu&#an go#iernos! ensa"2an "a &a'or+a de "as $eces a persona)es &ediocres %ue presentan co&o grandes "ideres dec(ados de $irtudes %ue i&ponen en e" pa+s co&o persona)es dignos de i&itar ' di5a&an a "os $erdaderos caudi""os %ue nos presentan co&o sepu"cros #"an%ueados %ue "e (acen da.o a" pa+s/ es decir ponen a" re$*s "o %ue esta derec(o ' ponen a" derec(o "o %ue est6 patas arri#a ' a"guien %ue no es de su agrado! si est6 en "a ci&a #uscan e" &odo de arro)ar"o a" a#is&o/ 'a sea con sandeces ' 5a"aces &anio#ras para %ue se derru&#e de su pedesta" %ue (an construido a "o "argo de su $ida ca&inando en "+nea recta ' "os persona)es %ue son de su agrado aun%ue ca&inen e#rios! "os e"e$an a punto "oas de si&a a ci&a por%ue e" pape"! "a te"e$isi n ' "a radio "os engrandecen enga.ando as+ todo un pue#"o! %ue co&o #orregos acuden a "as urnas e"igiendo a un t+tere de turno &ane)ados por "os due.os de "os (i"os de" poder. G Esto' de acuerdo contigo G &ani5est Domingo G por%ue "os de arri#a! a"iados con "os po"+ticos $ende patrias! i&ponen sus intereses persona"es sin tener cuenta "os $erdaderos intereses de" pue#"o! por%ue "as necesidades de" pue#"o no cuenta. G Buscar* "a 5or&a de $engar&e de estos po"+ticos/ por%ue no (an entendido ' no agradecen %ue (e sacri5icado &i )u$entud ' &i $ida senti&enta"! en pro de un #ienestar socia" %ue e""os no entienden/ por%ue creo %ue "o 7nico %ue entienden ' "es interesa! es ""enar sus arcas de dinero/ as+ tengan %ue pasar enci&a de "os cad6$eres de sus co&patriotas ' de sus opositores po"+ticos/ por%ue creen $er en e""os un ene&igo! por%ue rec"a&an "o %ue "es pertenece

00N

o por%ue (acen caso o&iso a sus idea"es po"+ticos ' se &uestran indi5erentes a sus po"+ticas de turno. G Domingo! siento ruidos de ra&as %ue#radas ' de (o)as pisadas! co&o si $arias personas andu$ieran en e" &onte ' nos estu$ieran rodeando ' o#ser$ando G &ani5est Eduardo. G Jo no escuc(o nada! de#e ser i&aginaci n tu'a! ta" $e2 est6s preocupado por "a situaci n %ue esta&os pasando o ser6 e" estruendo %ue producen a"gunos de nuestros (o&#res %ue regresan de pescar ' de ca2ar G respondi Domingo. G No es e" cru)ido nor&a" %ue (acen &is so"dados cuando regresan de a"gunas de sus acti$idades/ por%ue e""os no se cuidan de pisar ra&as ' "as (o)as! si no %ue este es un sonido sua$e! co&o si "os %ue pisan trataran de no (acer ning7n a"#oroto/ pero "as (o)as secas a" &enor contacto con "os pies (acen &uc(o #u""a! por "a presi n de" cuerpo (u&ano co&o! cuando se &astica un #iscoc(o. G Eduardo! 'o no oigo nada e;tra.o! sino "a estridencia natura" %ue produce e" $iento ' "as pisadas de "os ani&a"es! o ser6 %u* $iene una &anada de 2ainos %ue cuando transitan en "a se"$a (acen &uc(a #u""aranga. G No creo %ue sea una &anada de 2ainos! por%ue no s "o (acen esc6nda"o a" pisar si no con sus tro&pas e&iten unos 5uertes c(i""idos/ pero estas pisadas son di5erentes! cuando producen un "e$e sonido! parece %ue se detu$ieran un instante para ca"cu"ar e" pr ;i&o paso! co&o si 5ueran unos 5e"inos en #usca de su presa ' &e da "a i&presi n %ue nos est6n o#ser$ando ta" $e2 para atacarnos/ por%ue para estas 5ieras (u&anas! nosotros so&os un #ocado de"icioso ' estar6n prestos a de$orarnos con sus 5auces. G Eduardo! creo %ue est6s ner$ioso! por%ue 'o siento nada ' ade&6s este es un "ugar &u' seguro! ' desconocido para "a &a'or+a de "as personas ' %ue por "a di5icu"tad de" terreno no se atre$en a $isitar para descu#rir "a #e""e2a de este "ugar. G 9Es me-or "revenir 2ue curar:; 9= camarn 2ue se duerme se lo lleva la corriente: ' es &e)or pecar por e;ceso %ue por de5ecto/ por%ue si nos %ueda&os con "os #ra2os cru2ados ' en rea"idad es e" ene&igo %ue en estos &o&entos est6n pendientes de nosotros apro$ec(ar6n esta ca"&a nuestra para atacarnos ' destruirnos/ por eso a"ist*&onos para un posi#"e en5renta&iento ' este&os pendientes para de5endernos de un posi#"e ata%ue. G J si no (a' ta" en5rentas&iento. G E" e)ercicio de estar "istos para de5endernos no (ace da.o a nadie/ si no %ue

004

nos pone en a"erta para un posi#"e agresi n de" ene&igo. Cuando Eduardo ter&in de decir estas pa"a#ras! se escuc( capit6n Rodrigo Rodr%guez a&p"i5icada por un &eg65onoB "a $o2 de"

G QPor 5a$or entr*guense ' no opongan resistencia %ue est6n rodeados por todos "os 5"ancos por &6s de 0M: regu"aresR Si se entregan respetare&os sus $idas ' "es garanti2are&os un )uicio i&parcia" G &ani5est e" capit6n Rodr%guez. G Se "o di)e Domingo! %ue a"guien nos esta#a o#ser$ando ' no s "o o#ser$ando si no %ue nos esta#an rodeando con e" prop sito de destruirnos Q@a&os pronto por "as ar&as &uc(ac(osR G Mani5est Eduardo. Todos "os Sacri3icados corrieron por sus ar&as ' "os %ue en ese &o&ento esta#an ar&ados! por%ue esta#an prestando guardia se apostaron en sitios estrat*gicos en posici n de ata%ue. G Nue$a&ente reitero! por 5a$or entr*guense! es &i segunda orden! no esperen una nue$a orden/ por%ue si no se entregan dentro de tres &inutos e&pe2are&os a disparar. Eduardo' Domingo ' sus (o&#res se ar&aron de sendos 5usi"es ' #uscaron un "ugar estrat*gico para (acer"e 5rente a un ene&igo %ue no $e+an por%ue esta#a escondido en "a &ara.a de "a se"$a! a"gunos (o&#res se escondieron detr6s de "os troncos de a"gunos pa"os %ue (a#+an sido derri#ados ' detr6s de 6r#o"es corpu"entos %ue "e sir$ieran de de5ensa para "as #a"as de" ene&igo. En e" "ugar! ces todo &o$i&iento ' s "o reina#a e" si"encio ' "a &irada inescruta#"e de "os o)os! #uscando un ene&igo %ue no $e+an pero %ue sa#+an %ue esta#a a""+/ de repente e" ca"itn Rodr%guez interru&pi e" si"encio ' &ani5est G 'a se cu&p"ieron "os tres &inutos QPor 5a$orR Den un paso a" 5rente ' arro)en "as ar&as a" sue"o! contar* (asta 3: ' si no se (an entregado cuando ter&ine de contar e&pe2are&os a disparar! uno! dos! tres! cuatroUUU - ' 3: RDisparenR G dio "a orden e" ca"itn Rodr%guez a sus (o&#res e in&ediata&ente e&pe2 e" tronar de "os 5usi"es! de "as a&etra""adoras ' de "os ro%ueta2os ' "os Sacri3icados respondieron a" 5uego! con sus ar&as ' con a"gunas pisto"as ' re$ "$eres! por%ue no tu$ieron tie&po de preparar sus &e)ores ar&as/ por%ue este ata%ue "os cogi de sorpresa/ "os ro%ueta2os e&pe2aron (acer &e""a en "os (o&#res ' por un "ado ca+a un sacri5icado (erido por otro un (o&#re &uerto! por%ue esta#an en des$enta)a por estar en un ca&po a#ierto! &ientras los Regulares ten+an co&o

00-

escudo "os 6r#o"es de "a se"$a! esto e&pe2 a producir en "os (o&#res de Eduardo un des6ni&o ' e&pe2aron a (uir/ pero *ste ' Domingo segu+an co&#atiendo con denuedo disparando a diestra ' siniestra (acia "a se"$a! contra unos (o&#res %ue no $e+an pero sa#+a %ue esta#an a(+/ por%ue de ese "ugar $en+an "as #a"as de" 5uego ene&igo! de cuando en cuando! escuc(a#an "os gritos de do"or de" ene&igo/ por%ue a"gunas #a"as "os (a#+an a"can2ado ' esto "os ani&a#a a seguir disparando con &6s entusias&o/ pero de repente a Los Sacri3icados se "e 5ueron agotando "as #a"as ' a "os 7"ti&os en agot6rse"as 5ue a Domingo ' a Eduardo! uno de sus (o&#res pregunt B G LPatr n Patr n! a(ora %ue (ace&os! nos entrega&os! espera&os o trata&os de (uirP G Espere&os un &o&ento para $er co&o ter&ina e" desarro""o de esta contienda/ para %ue to&e&os una decisi n G respondi Eduardo. El ca"itn Rodr%guez! a" darse cuenta %ue Eduardo ' sus (o&#res se (a#+an %uedado sin &uniciones orden B G Co"o%uen "as &anos en a"to ' no traten de (uir por%ue &is (o&#res tienen "a orden de disparar! espero %ue no se (agan &atar tonta&ente G orden El ca"itn Rodr%guez/ &ientras dec+a estas pa"a#ras! "os regu"ares rodearon co&p"eta&ente a Eduardo ' a sus (o&#res ' a" $erse rodeado co&p"eta&ente &ani5est B G Capit6n! ha ganado usted por ahora G No so' %uien (a ganado/ e" %ue sa"i ganando 5ue e" go#ierno.

0,:

EDUARDO EN PRISION Eduardo! en "as (oras de "a &a.ana! en "a prisi n genera" de" estado sa"i a to&ar un #a.o de so"! en e" patio n7&ero cinco! donde se encontra#an encarce"ados "os reos! %ue seg7n e" go#ierno! considera#a co&o "os &6s pe"igrosos de" estado. Mientras depart+a con Domingo! el Cone-o' Manuel ' otros Sacri3icados o#ser$ %ue dos personas "o o#ser$a#an detenida&ente ' con &uc(a insistencia/ %uienes se acercaron "enta&ente con una sonrisa de satis5acci n en "os "a#ios ' sa"udaron cort*s&enteB G Buenos d+as! ) $enes G Buenos d+as! &uc(ac(os G respondi Eduardo ' sus co&pa.eros a" un+sono G LT7 eres Eduardo! @erdadP G Preguntaron "os dos (o&#res a" &is&o tie&po. G LUstedes son la &iera e 0vn el 1erribleP G respondi Eduardo con una pregunta. G S+! so&os "os %ue t7 dices ' $ini&os a &ani5estarte nuestra a"egr+a de sa#er %ue perdiste co&o nosotros G "e contest 0vn el terrible. O 5o 3ui ,o 2uien "erdi' el 2ue "erdi 3ue el "a%s U Le respondi Eduardo.

&05

0,3

Mur&u"encio es "a uni n de dos pa"a#raB &ur&u""o ' si"encio! a" cua" "e do' co&o signi5icadoB secreto a $oces! o con$ersar en $o2 &u' #a)a! por e" te&or de ser de"atado por e" $ecino ' su5rir en carne propia "os rigores de una guerra %ue ""e$a &6s de 1: a.os entroni2ada en e" pa+s desde "a &uerte de" caudi""o Corge E"i*cer Hait6n e" - de a#ri" de a#ri" de 3-84! %ue dio origen a "a $io"encia partidista ' "uego surgieron grupos de tendencia de i2%uierda ' de derec(a ' su en5renta&iento ""en de sangre e" territorio naciona". Sangre %ue no (a de)ado de correr ' no se $e "a "u2 a" 5ina" de" t7ne" de %ue =Cese "a (orri#"e noc(e>. Este "i#ro es una radiogra5+a de esa situaci n %ue se $i$i ! %ue se $i$e ' se $i$ir6 por &uc(os a.os en Co"o&#ia. E" autor naci en Jo"o&# Antio%uia e" 3I.- de dicie&#re de 3-83! se gradu co&o "icenciado en (istoria ' 5i"oso5+a de "a Uni$ersidad Aut no&a Latinoa&ericana! de a#ogado en "a uni$ersidad de Antio%uia ' co&o especia"ista en Cu"tura Po"+tica ' Derec(os ?u&anos de UNAULA ' un dip"o&ado en conci"iaci n de "a Uni$ersidad Cooperati$a de Co"o&#ia.

Intereses relacionados