Está en la página 1de 99

Volume 1

|p. 2|
Ou)rano\| prw=to| tou= panto\| e)duna/steuse ko/smou. gh/ma| de\
Gh=n e)te/knwse prw/tou| tou\| e(kato/gxera| prosagoreuqe/nta|,
Bra/rewn Gu/hn Ko/tton, o(\ mege/qe te a)nupe/rbhto ka\ duna/me
kaqesth/kesan, xe=ra| me\n a)na\ e(kato\n kefaa\| de\ a)na\
penth/konta e)/xonte|. |2| meta\ tou/tou| de\ |p. 4| au)tw=| tekno=
Gh= Ku/kwpa|, )/Arghn Stero/phn Bro/nthn, w(=n e(/kasto| e)=xen
e(/na o)fqamo\n e)pi\
+
tou= metw/pou. a)a\ tou/tou| me\n Ou)rano\|
dh/sa| e)| Ta/rtaron e)/rrye (to/po| de\ ou(=to| e)rebw/dh| e)st\n e)n
(/Adou, tosou=ton a)po\ gh=| e)/xwn da/sthma o(/son a)p' ou)ranou=
gh=), |3| tekno= de\ au)=q| e)k Gh=| pa=da| me\n tou\| Tta=na|
prosagoreuqe/nta|, )Wkeano\n Ko=on (Uper/ona Kre=on )Iapeto\n
ka\ new/taton a(pa/ntwn Kro/non, qugate/ra| de\ ta\| khqe/sa|
Ttan/da|, Thqu\n (Re/an Oe/mn Mnhmosu/nhn Fo/bhn Dw/nhn
Oe/an.
|4| a)ganaktou=sa de\ Gh= e)p\ th=| a)pwe/a| tw=n e)| Ta/rtaron
r(fe/ntwn pa/dwn pe/qe tou\| Tta=na| e)pqe/sqa tw=| patr/, ka\
d/dwsn a)damant/nhn a(/rphn Kro/nw|. o( de\ )Wkeanou= xwr\|
e)pt/qenta, ka\ Kro/no| a)potemw\n ta\ a)do=a tou= patro\| e)|
th\n qa/assan a)f/hsen. e)k de\ tw=n staagmw=n tou= r(e/onto|
a(/mato| e)rnu/e| e)ge/nonto, )Ahktw\ Tsfo/nh Me/gara. th=| de\
a)rxh=| e)kbao/nte| |p. 6| tou/| te katatartarwqe/nta| a)nh/gagon
a)defou\| ka\ th\n a)rxh\n Kro/nw| pare/dosan.
|5| o( de\ tou/tou| me\n <e)n> tw=| Tarta/rw| pa/n dh/sa| kaqe=rce,
th\n de\ a)defh\n (Re/an gh/ma|, e)pedh\ Gh= te ka\ Ou)rano\|
e)qespw/|doun au)tw=| e/gonte| u(po\
+
pado\| )d/ou th\n a)rxh\n
a)fareqh/sesqa, kate/pne ta\ gennw/mena. ka\ prw/thn me\n
gennhqe=san (Est/an kate/pen, e)=ta Dh/mhtran ka\ (/Hran, meq'
a(\| Pou/twna ka\ Posedw=na. |6| o)rgsqe=sa de\ e)p\ tou/to|
(Re/a parag/neta me\n e)| Krh/thn, o(phn/ka to\n D/a
e)gkumonou=sa e)tu/gxane, genna=| de\ e)n a)/ntrw| th=| D/kth|
D/a. ka\ tou=ton me\n d/dws tre/fesqa Kou/rhs/ te ka\ ta=|
Messe/w| pas\ nu/mfa|, )Adraste/a| te ka\ )/Idh|. |7| au(=ta me\n
ou)=n to\n pa=da e)/trefon tw=| th=| )Amaqe/a| ga/akt, o( de\
Kou/rhte| e)/nopo e)n |p. 8| tw=| a)/ntrw| to\ bre/fo| fua/ssonte| to=|
do/ras ta\| a)sp/da| sune/krouon, (/na mh\ th=| tou= pado\| fwnh=|
o( Kro/no| a)kou/sh|. (Re/a de\ /qon sparganw/sasa de/dwke Kro/nw|
katape=n w(| to\n gegennhme/non pa=da.
II. e)pedh\ de\ Zeu\| e)genh/qh te/eo|, amba/ne Mh=tn th\n )
Wkeanou= sunergo/n, h(\ d/dws Kro/nw| katape=n fa/rmakon, u(f'
ou(= e)ke=no| a)nagkasqe\| prw=ton me\n e)ceme= to\n /qon,
e)/peta tou\| pa=da| ou(\| kate/pe: meq' w(=n Zeu\| to\n pro\|
Kro/non ka\ Tta=na| e)ch/negke po/emon. maxome/nwn de\
au)tw=n |p. 10| e)nautou\| de/ka h( Gh= tw=| D\ e)/xrhse th\n
n/khn, tou\| katatartarwqe/nta| a)\n e)/xh| summa/xou|: o( de\ th\n
frourou=san au)tw=n ta\ desma\ Ka/mphn a)pokte/na| e)/use. ka\
Ku/kwpe| to/te D\ me\n ddo/as bronth\n ka\ a)straph\n ka\
kerauno/n, Pou/twn de\ kune/hn, Posedw=n de\ tr/anan: o( de\
tou/to| o(psqe/nte| kratou=s Tta/nwn, ka\ kaqe/rcante| au)tou\| e)n
tw=| Tarta/rw| tou\| e(kato/gxera| kate/sthsan fu/aka|. au)to\ de\
dakhrou=nta per\ th=| a)rxh=|, ka\ agxa/ne Zeu\| me\n th\n e)n
ou)ranw=| dunaste/an, Posedw=n de\ th\n e)n qaa/ssh|, Pou/twn
de\ th\n e)n (/Adou.
|2| e)ge/nonto de\ Tta/nwn e)/kgono )Wkeanou= me\n ka\ Thqu/o| )
Wkean/de|, )As/a Stu\c )He/ktra Dwr\| |p. 12| Eu)rono/mh
|)Amftr/th| Mh=t|, Ko/ou de\ ka\ Fo/bh| )Aster/a ka\ Lhtw/,
(Uper/ono| de\ ka\ Oe/a| )Hw\| (/Ho| Seh/nh, Kre/ou de\ ka\
Eu)rub/a| th=| Po/ntou )Astra=o| Pa/a| Pe/rsh|, |3| Iapetou= de\ ka\
)As/a| )/Ata|, o(\| e)/xe to=| w)/mo| to\n ou)rano/n, ka\ Promhqeu\|
ka\ )Epmhqeu\| ka\ Meno/to|, o(\n keraunw/sa| e)n th=|
ttanomax/a Zeu\| katetarta/rwsen. |4| e)ge/neto de\ ka\ Kro/nou ka\
Fu/ra| Xe/rwn dfuh\| Ke/ntauro|, )Hou=| de\ ka\ )Astra/ou a)/nemo
ka\ a)/stra, Pe/rsou de\ ka\ )Aster/a| (Eka/th, Pa/anto| de\ ka\
Stugo\| N/kh Kra/to| Zh=o| B/a. |5| to\ de\ th=| Stugo\| u(/dwr e)k
pe/tra| e)n (/Adou r(e/on Zeu\| e)po/hsen o(/rkon, tau/thn au)th=|
tmh\n ddou\| a)nq' w(=n au)tw=| kata\ Tta/nwn meta\ tw=n te/knwn
sunema/xhse.
|6| Po/ntou de\ ka\ Gh=| Fo/rko| Oau/ma| Nhreu\| |p. 14| Eu)rub/a
Khtw/. Oau/manto| me\n ou)=n ka\ )He/ktra| )=Ir| ka\ a(/rpua, )
Aew\ <ka\> )Wkupe/th, Fo/rkou de\ ka\ Khtou=| Fork/de| <ka\>
Gorgo/ne|, per\ w(=n e)rou=men o(/tan ta\ kata\ Perse/a e/gwmen,
|7| Nhre/w| de\ ka\ Dwr/do| Nhrh/de|, w(=n ta\ o)no/mata Kumoqo/h
Spew\ Gaukono/mh Nausqo/h (A/h, )Eratw\ Saw\ )Amftr/th Eu)n/kh
Oe/t|, Eu)me/nh )Agau/h Eu)dw/rh Dwtw\ Fe/rousa, Gaa/tea )Akta/h
Pontome/dousa (Ippoqo/h Lusa/nassa, Kumw\ )Ho/nh (Amh/dh
Phcau/rh Eu)kra/nth, Prwtw\ Kauyw\ Pano/ph Krantw\ Neo/mhr|,
(Ippono/h )Ia/nera Pouno/mh Au)tono/h Me/th, Dw/nh Nhsa/h Dhrw\
Eu)ago/rh Yama/qh, Eu)mo/ph )Io/nh Duname/nh Khtw\ Lmnw/rea.
III. Zeu\| de\ game= me\n (/Hran, ka\ tekno= (/Hbhn E)e/quan
)/Arhn, m/gnuta de\ poa=| qnhta=| te ka\ a)qana/to| gunac/n.
e)k me\n ou)=n Oe/mdo| th=| Ou)ranou= genna=| qugate/ra| w(/ra|.
E)rh/nhn Eu)nom/an D/khn, mo/ra|, Kwqw\ La/xesn )/Atropon, e)k
Dw/nh| de\ )Afrod/thn, e)c Eu)runo/mh| |p. 16| de\ th=| )Wkeanou=
xa/rta|, )Aga/+hn Eu)frosu/nhn Oa/ean, e)k de\ Stugo\| Persefo/nhn,
e)k de\ Mnhmosu/nh| mou/sa|, prw/thn me\n Kao/phn, e)=ta Kew\
Mepome/nhn Eu)te/rphn )Eratw\ Teryxo/rhn Ou)ran/an Oa/ean
Poumn/an.
|2| Kao/ph| me\n ou)=n ka\ O)a/grou, kat' e)p/khsn de\ )
Apo/wno|, L/no|, o(\n (Hrakh=| a)pe/kteine
+
, ka\ )Orfeu\| o( a)skh/sa|
kqarw|d/an, o(\| a)/|dwn e)k/ne /qou| te ka\ de/ndra. a)poqanou/sh|
de\ Eu)rud/kh| th=| gunako\| au)tou=, dhxqe/sh| u(po\ o)/few|,
kath=qen e)| (/Adou qe/wn a)na/gen au)th/n, |p. 18| ka\ Pou/twna
e)/pesen a)nape/mya. o( de\ u(pe/sxeto tou=to poh/sen, a)\n mh\
poreuo/meno| )Orfeu\| e)pstrafh=| pr\n e)| th\n o)k/an au(tou=
paragene/sqa: o( de\ a)pstw=n e)pstrafe\| e)qea/sato th\n
guna=ka, h( de\ pa/n u(pe/streyen. eu(=re de\ )Orfeu\| ka\ ta\
Donu/sou musth/ra, ka\ te/qapta per\ th\n Per/an daspasqe\|
u(po\ tw=n mana/dwn. |3| Kew\ de\ Pe/rou tou= Ma/gnhto| h)ra/sqh
kata\ mh=nn )Afrod/th| (w)ne/dse ga\r au)th=| to\n tou= )Adw/ndo|
e)/rwta), suneqou=sa de\ e)ge/nnhsen e)c au)tou= pa=da
(Ua/knqon, ou(= Oa/mur| o( Fa/mmwno| ka\ )Argo/ph| nu/mfh|
e)/sxen e)/rwta, prw=to| a)rca/meno| e)ra=n a)rre/nwn. a)'
(Ua/knqon me\n u(/steron )Apo/wn e)rw/menon o)/nta d/skw| |p. 20|
baw\n a)/kwn a)pe/ktene, Oa/mur| de\ ka/e denegkw\n ka\ kqarw|
d/a| per\ mouskh=| h)/rse mou/sa|, sunqe/meno|, a)\n me\n
kre/ttwn eu(reqh=|, phsa/sen pa/sa|, e)a\n de\ h(tthqh=|,
sterhqh/sesqa ou(= a)\n e)ke=na qe/ws. kaqupe/rtera de\ a(
mou=sa geno/mena ka\ tw=n o)mma/twn au)to\n
+
ka\ th=| kqarw|
d/a| e)ste/rhsan. |4| Eu)te/rph| de\ ka\ potamou= Strumo/no|
(Rh=so|, o(\n e)n Tro/a| Domh/dh| a)pe/ktenen: w(| de\ e)/no
e/gous, Kao/ph| u(ph=rxen. Oae/a| de\ ka\ )Apo/wno| e)ge/nonto
Koru/bante|, Mepome/nh| de\ ka\ )Axew/|ou Serh=ne|, per\ w(=n
e)n to=| per\ )Odusse/w| e)rou=men.
|5| (/Hra de\ xwr\| eu)nh=| e)ge/nnhsen (/Hfaston: w(| de\ (/Omhro|
le/gei
+
, ka\ tou=ton e)k Do\| e)ge/nnhse. |p. 22| r(/pte de\ au)to\n
e)c ou)ranou= Zeu\| (/Hra deqe/sh| bohqou=nta: tau/thn ga\r
e)kre/mase Zeu\| e)c )Ou/mpou xemw=na e)ppe/myasan (Hrake=,
o(/te Tro/an e(w\n e)/pe. peso/nta d' (/Hfaston e)n Lh/mnw| ka\
phrwqe/nta ta\| ba/se| de/swse Oe/t|.
|6| m/gnuta de\ Zeu\| Mh/td, metabaou/sh| e)| poa\| )de/a| u(pe\r
tou= mh\ suneqe=n, ka\ au)th\n genome/nhn e)/gkuon katap/ne
fqa/sa|, e)pe/per |p. 24| e)/ege <Gh=> gennh/sen pa=da meta\
th\n me/ousan e)c au)th=| genna=sqa ko/rhn, o(\| ou)ranou=
duna/sth| genh/seta. tou=to fobhqe\| kate/pen au)th/n: w(| d' o( th=|
gennh/sew| e)ne/sth xro/no|, ph/canto| au)tou= th\n kefah\n pee/ke
Promhqe/w| h)\ kaqa/per a)/o e/gousn (Hfa/stou, e)k korufh=|, e)p\
potamou= Tr/twno|, )Aqhna= su\n o(/po| a)ne/qoren.
IV. tw=n de\ Ko/ou qugate/rwn )Aster/a me\n o(mowqe=sa o)/rtug
e(auth\n e)| qa/assan e)/rrye, feu/gousa th\n pro\| D/a sunous/an:
ka\ po/| a)p' e)ke/nh| )Aster/a pro/teron khqe=sa, u(/steron de\
Dh=o|. Lhtw\ de\ suneqou=sa D\ kata\ th\n gh=n a(/pasan u(f'
(/Hra| h)au/neto, me/xr| e)| Dh=on e)qou=sa genna=| prw/thn
)/Artemn, u(f' h(=| mawqe=sa u(/steron )Apo/wna e)ge/nnhsen. |p.
26|
)/Artem| me\n ou)=n ta\ per\ qh/ran a)skh/sasa parqe/no| e)/menen,
)Apo/wn de\ th\n mantkh\n maqw\n para\ Pano\| tou= Do\| ka\
(/Ubrew| h(=ken e)| Defou/|, xrhsmw|dou/sh| to/te Oe/mdo|: w(| de\
o( frourw=n to\ mante=on Pu/qwn o)/f| e)kw/uen au)to\n pareqe=n
e)p\ to\ xa/sma, tou=ton a)new\n to\ mante=on paraamba/ne.
kte/ne de\ met' ou) pou\ ka\ Ttuo/n, o(\| h)=n Do\| u(o\| ka\ th=| )
Orxomenou= qugatro\| )Ea/rh|, h(\n Zeu/|, e)pedh\ sunh=qe, |p. 28|
de/sa| (/Hran u(po\ gh=n e)/kruye, ka\ to\n kuoforhqe/nta pa=da
Ttuo\n u(permege/qh e)| fw=| a)nh/gagen. ou(=to| e)rxome/nhn e)|
Puqw\ Lhtw\ qewrh/sa|, po/qw| katasxeqe\| e)pspa=ta: h( de\ tou\|
pa=da| e)pkae=ta ka\ katatoceu/ousn au)to/n. koa/zeta de\ ka\
meta\ qa/naton: gu=pe| ga\r au)tou= th\n kard/an e)n (/Adou
e)sq/ousn.
|2| a)pe/ktene de\ )Apo/wn ka\ to\n )Ou/mpou pa=da Marsu/an.
ou(=to| ga\r eu(rw\n au)ou/|, ou(\| e)/rryen )Aqhna= da\ to\ th\n
o)/yn au)th=| poe=n |p. 30| a)/morfon, h)=qen e)| e)/rn per\
mouskh=| )Apo/wn. sunqeme/nwn de\ au)tw=n (/na o( nkh/sa| o(\
bou/eta daqh=| to\n h(tthme/non, th=| kr/sew| gnome/nh| th\n
kqa/ran stre/ya| h)gwn/zeto o( )Apo/wn, ka\ tau)to\ poe=n
e)ke/euse to\n Marsu/an: tou= de\ a)dunatou=nto| eu(reqe\|
kre/sswn o( )Apo/wn, krema/sa| to\n Marsu/an e)/k tno|
u(pertenou=| p/tuo|, e)ktemw\n to\ de/rma ou(/tw| de/fqeren.
|3| )Wr/wna de\ )/Artem| a)pe/ktenen e)n Dh/w|. tou=ton ghgenh=
e/gousn u(permege/qh to\ sw=ma: Fereku/dhj
+
de\ au)to\n
Poseidw=noj
+
ka\ Eu)rua/h| e/ge. e)dwrh/sato de\ au)tw=|
Posedw=n daba/nen th\n qa/assan. ou(=to| <prw/thn> me\n
e)/ghme S/dhn, h(\n e)/rryen e)| (/Adou per\ morfh=| e)r/sasan
(/Hra: au)=q| de\ e)qw\n e)| X/on Mero/phn |p. 32| th\n O)nop/wno|
e)mnhsteu/sato. mequ/sa| de\ O)nop/wn au)to\n komw/menon
e)tu/fwse ka\ para\ to=| a)gao=| e)/rryen. o( de\ e)p\ to\
<(Hfa/stou> xake=on e)qw\n ka\ a(rpa/sa| pa=da e(/na, e)p\
tw=n w)/mwn e)pqe/meno| e)ke/euse podhge=n pro\| ta\| a)natoa/|.
e)ke= de\ parageno/meno| a)ne/beyen e)cakesqe\| u(po\ th=|
h(akh=| a)kt=no|, ka\ da\ taxe/wn e)p\ to\n O)nop/wna
e)/speuden. |4| a)a\ tw=| me\n Posedw=n h(fasto/teukton u(po\
gh=n kateskeu/asen o)=kon, )Wr/wno| d' )Hw\| e)rasqe=sa h(/rpase
ka\ e)ko/msen e)| Dh=on: e)po/e ga\r au)th\n )Afrod/th sunexw=|
e)ra=n, o(/t )/Are suneuna/sqh. |5| o( d' )Wr/wn, w(| me\n e)/no
e/gousn, a)nh|re/qh dskeu/en )/Artemn prokaou/meno|, w(| de/
tne|, bazo/meno| )=Wpn m/an tw=n e)c (Uperbore/wn
paragenome/nwn parqe/nwn u(p' )Arte/mdo| e)toceu/qh. |p. 34|
Posedw=n de\ )Amftr/thn |th\n )Wkeanou=| game=, ka\ au)tw=|
g/neta Tr/twn ka\ (Ro/dh, h(\n (/Ho| e)/ghme.
V. Pou/twn de\ Persefo/nh| e)rasqe\| Do\| sunergou=nto| h(/rpasen
au)th\n kru/fa. Dhmh/thr de\ meta\ ampa/dwn nukto/| te ka\ h(me/ra|
kata\ pa=san th\n gh=n zhtou=sa perh/|e: maqou=sa de\ par'
(Ermone/wn o(/t Pou/twn au)th\n h(/rpasen, |p. 36| o)rgzome/nh
qeo=| kate/pen ou)rano/n, e)kasqe=sa de\ gunak\ h(=ken e)| )
Eeus=na. ka\ prw=ton me\n e)p\ th\n a)p' e)ke/nh| khqe=san )
Age/aston e)ka/qse pe/tran para\ to\ Ka/xoron fre/ar kaou/menon,
e)/peta pro\| Keeo\n e)qou=sa to\n baseu/onta to/te )Eeusn/wn,
e)/ndon ou)sw=n gunakw=n, ka\ egousw=n tou/twn par' au(ta\|
kaqe/zesqa, gra=a/ t| )Ia/mbh skw/yasa th\n qeo\n e)po/hse
meda=sa. da\ tou=to e)n to=| qesmofor/o| ta\| guna=ka|
skw/pten e/gousn.
o)/nto| de\ th=| tou= Keeou= gunak\ Metane/ra| pad/ou, tou=to
e)/trefen h( Dhmh/thr paraabou=sa: bouome/nh de\ au)to\
a)qa/naton poh=sa, ta\| nu/kta| e)| pu=r katet/qe to\ bre/fo| ka\
perh/|re ta\| qnhta\| sa/rka| au)tou=. kaq' h(me/ran de\ parado/cw|
au)canome/nou tou= Dhmofw=nto| (tou=to ga\r h)=n |p. 38| o)/noma
tw=| pad/) e)peth/rhsen h( Pracqe/a, ka\ kataabou=sa e)| pu=r
e)gkekrumme/non a)nebo/hse: do/per to\ me\n bre/fo| u(po\ tou=
puro\| a)nhw/qh, h( qea\ de\ au(th\n e)ce/fhne. |2| Trptoe/mw| de\
tw=| presbute/rw| tw=n Metane/ra| pa/dwn d/fron kataskeua/sasa
pthnw=n drako/ntwn to\n puro\n e)/dwken, w(=| th\n o(/hn
o)koume/nhn d' ou)ranou= a)ro/meno| kate/spere. Panu/as| de\
Trpto/emon )Eeus=no| e/ge: fhs\ ga\r Dh/mhtra pro\| au)to\n
e)qe=n. Fereku/dh| de/ fhsn au)to\n )Wkeanou= ka\ Gh=|.
|3| Do\| de\ Pou/twn th\n Ko/rhn a)nape/mya keeu/santo|, o(
Pou/twn, (/na mh\ pou\n xro/non para\ th=| mhtr\ katame/nh|,
r(oa=| e)/dwken au)th=| fage=n |p. 40| ko/kkon. h( de\ ou)
pro+dome/nh to\ sumbhso/menon kathna/wsen au)to/n.
katamarturh/santo| de\ au)th=| )Askaa/fou tou= )Axe/ronto| ka\
Gorgu/ra|, tou/tw| me\n Dhmh/thr e)n (/Adou bare=an e)pe/qhke
pe/tran, Persefo/nh de\ kaq' e(/kaston e)nauto\n to\ me\n tr/ton
meta\ Pou/twno| h)nagka/sqh me/nen, to\ de\ opo\n para\ to=|
qeo=|. |p. 42|
VI. per\ me\n ou)=n Dh/mhtro| tau=ta e/geta: Gh= de\ per\
Tta/nwn a)ganaktou=sa genna=| G/ganta| e)c Ou)ranou=, mege/qe
me\n swma/twn a)nuperbh/tou|, duna/me de\ a)katagwn/stou|, o(\
fobero\ me\n ta=| o)/yes katefa/nonto, kaqeme/no baqe=an
ko/mhn e)k kefah=| ka\ gene/wn, e)=xon de\ ta\| ba/se| fo/da|
drako/ntwn. e)ge/nonto de/, w(| me/n tne| e/gousn, e)n Fe/gra|, w(|
de\ a)/o, e)n Pah/nh|. h)ko/ntzon de\ e)| ou)rano\n pe/tra| ka\
dru=| h(mme/na|. de/feron de\ pa/ntwn Porfur/wn te ka\ )Akuoneu/|,
o(\| dh\ ka\ a)qa/nato| h)=n e)n h(=|per e)gennh/qh gh=|
maxo/meno|. ou(=to| de\ ka\ ta\| (H/ou bo/a| e)c )Eruqe/a| h)/ase.
to=| de\ qeo=| o/gon h)=n u(po\ qew=n me\n mhde/na tw=n
Gga/ntwn a)poe/sqa du/nasqai
+
, summaxou=nto| de\ qnhtou= tno|
teeuth/sen. a)sqome/nh de\ Gh= tou=to e)zh/te fa/rmakon, (/na
mhd' u(po\ qnhtou= dunhqw=sn a)poe/sqa. Zeu\| |p. 44| d'
a)pepw\n fa/nen )Ho= te ka\ Seh/nh| ka\ (H/w| to\ me\n
fa/rmakon au)to\| e)/teme fqa/sa|, (Hrake/a de\ su/mmaxon d' )
Aqhna=| e)pekae/sato. ka)ke=no| prw=ton me\n e)to/ceusen )
Akuone/a: p/ptwn de\ e)p\ th=| gh=| ma=on a)neqa/peto: )
Aqhna=| de\ u(poqeme/nh| e)/cw th=| Pah/nh| e(/kusen au)to/n.
|2| ka)ke=no| me\n ou(/tw| e)teeu/ta, Porfur/wn de\ (Hrake= kata\
th\n ma/xhn e)fw/rmhse ka\ (/Hra|. Zeu\| de\ au)tw=| po/qon (/Hra|
e)ne/baen, h(/t| ka\ katarrhgnu/nto| au)tou= tou\| pe/pou| ka\
ba/zesqa qe/onto| bohqou\| e)pekae=to: ka\ Do\| keraunw/santo|
au)to\n (Hrakh=| toceu/saj
+
a)pe/ktene. tw=n de\ opw=n )Apo/wn
me\n )Efa/tou to\n a)rstero\n e)to/ceusen o)fqamo/n, (Hrakh=| de\
to\n deco/n: Eu)/ruton de\ qu/rsw| Do/nuso| e)/ktene, Kut/on de\ da|
s\n (Eka/th, M/manta de\ (/Hfasto| baw\n mu/dro|. )Aqhna= de\ )
Egkea/dw| feu/gont Ske/an e)pe/rrye th\n nh=son, Pa/anto| de\
th\n dora\n e)ktemou=sa tau/th| kata\ th\n ma/xhn |p. 46| to\ )/don
e)pe/skepe sw=ma. Poubw/th| de\ da\ th=| qaa/ssh| dwxqe\| u(po\
tou= Posedw=no| h(=ken e)| Kw=: Posedw=n de\ th=| nh/sou
me/ro| a)porrh/ca| e)pe/rryen au)tw=|, to\ ego/menon N/suron.
(Ermh=| de\ th\n )/Ado| kunh=n e)/xwn kata\ th\n ma/xhn (Ippo/uton
a)pe/ktenen, )/Artem| de\ Grat/wna, mo=ra d' )/Agron ka\
Oo/wna xake/o| r(opa/o| maxo/mena tou\| de\ a)/ou| kerauno=|
Zeu\| baw\n de/fqere: pa/nta| de\ (Hrakh=| a)poume/nou|
e)to/ceusen.
|3| w(| d' e)kra/thsan o( qeo\ tw=n Gga/ntwn, Gh= ma=on
xowqe=sa m/gnuta Tarta/rw|, ka\ genna=| Tufw=na e)n Kk/a|,
memgme/nhn e)/xonta fu/sn a)ndro\| ka\ qhr/ou. ou(=to| me\n ka\
mege/qe ka\ duna/me pa/ntwn dh/negken o(/sou| e)ge/nnhse Gh=,
h)=n de\ au)tw=| ta\ me\n a)/xr mhrw=n a)/peton me/geqo|
a)ndro/morfon, w(/ste u(pere/xen me\n pa/ntwn tw=n o)rw=n, h( de\
kefah\ poa/k| ka\ tw=n a)/strwn e)/yaue: xe=ra| de\ e)=xe th\n
me\n e)p\ th\n e(spe/ran e)ktenome/nhn th\n de\ e)p\ ta\| a)natoa/|:
e)k tou/twn |p. 48| de\ e)ce=xon e(kato\n kefaa\ drako/ntwn. ta\ de\
a)po\ mhrw=n spe/ra| e)=xen u(permege/qe| e)xdnw=n, w(=n
o(ko\ pro\| au)th\n e)kteno/meno korufh\n surgmo\n pou\n
e)c/esan. pa=n de\ au)tou= to\ sw=ma katepte/rwto, au)xmhra\ de\
e)k kefah=| ka\ genu/wn tr/xe| e)chne/mwnto, pu=r de\ e)de/rketo
to=| o)/mmas. toou=to| w)\n o( Tufw\n ka\ thkou=to| h(mme/na|
ba/wn pe/tra| e)p' au)to\n to\n ou)rano\n meta\ surgmw=n o(mou=
ka\ boh=| e)fe/reto: poh\n de\ e)k tou= sto/mato| puro\| e)ce/brasse
za/hn. qeo\ d' w(| e)=don au)to\n e)p' ou)rano\n o(rmw/menon, e)|
A)/gupton fuga/de| e)fe/ronto, ka\ dwko/meno ta\| )de/a|
mete/baon e)| zw=|a. Zeu\| de\ po/rrw me\n o)/nta Tufw=na e)/bae
kerauno=|, phs/on de\ geno/menon a)damant/nh| kate/phtten
a(/rph|, ka\ feu/gonta a)/xr tou= Kas/ou o)/rou| suned/wce: tou=to
de\ u(pe/rketa Sur/a|. ke=q de\ au)to\n katatetrwme/non )dw\n e)|
xe=ra| sune/bae. Tufw\n de\ ta=| spe/ra| perpexqe\| kate/sxen
au)to/n, ka\ th\n a(/rphn pereo/meno| ta/ te tw=n xerw=n ka\
podw=n de/teme neu=ra, a)ra/meno| de\ e)p\ tw=n w)/mwn
deko/msen au)to\n da\ th=| qaa/ssh| e)| Kk/an ka\ pareqw\n e)|
to\ Kwru/kon a)/ntron kate/qeto. o(mo/w| de\ ka\ ta\ neu=ra kru/ya|
e)n a)/rktou dora=| ke=q a)pe/qeto, ka\ kate/sthse fu/aka Defu/nhn
dra/kanan: h(m/qhr de\ h)=n au(/th h( ko/rh. (Ermh=| de\ |p. 50| ka\
A)g/pan e)kke/yante| ta\ neu=ra h(/rmosan tw=| D\ aqo/nte|. Zeu\|
de\ th\n )d/an a)nakomsa/meno| )sxu/n, e)ca/fnh| e)c ou)ranou=
e)p\ pthnw=n o)xou/meno| (/ppwn a(/rmat, ba/wn kerauno=| e)p'
o)/ro| e)d/wce Tufw=na to\ ego/menon Nu=san, o(/pou mo=ra
au)to\n dwxqe/nta h)pa/thsan: pesqe\| ga\r o(/t r(wsqh/seta
ma=on, e)geu/sato tw=n e)fhme/rwn karpw=n. do/per
e)pdwko/meno| au)=q| h(=ken e)| Ora/|khn, ka\ maxo/meno| per\
to\n A(=mon o(/a e)/baen o)/rh. tou/twn de\ e)p' au)to\n u(po\ tou=
keraunou= pa/n w)qoume/nwn pou\ e)p\ tou= o)/rou| e)ce/kusen
a(=ma: ka/ fasn e)k tou/tou
+
to\ o)/ro| khqh=na A(=mon. feu/gen
de\ o(rmhqe/nt au)tw=| da\ th=| Skekh=| qaa/ssh| Zeu\|
e)pe/rryen A)/tnhn o)/ro| e)n Ske/a|: tou=to de\ u(perme/geqe/|
e)stn, e)c ou(= me/xr deu=ro/ fasn a)po\ tw=n bhqe/ntwn
keraunw=n g/nesqa puro\| a)nafush/mata. a)a\ per\ me\n tou/twn
me/xr tou= deu=ro h(m=n ee/xqw.
VII. Promhqeu\| de\ e)c u(/dato| ka\ gh=| a)nqrw/pou| pa/sa| e)/dwken
au)to=| ka\ pu=r, a/qra| Do\| e)n na/rqhk kru/ya|. w(| de\ h)/|sqeto
Zeu/|, e)pe/tacen |p. 52| (Hfa/stw| tw=| Kauka/sw| o)/re to\ sw=ma
au)tou= proshw=sa: tou=to de\ Skuqko\n o)/ro| e)st/n. e)n dh\
tou/tw| proshwqe\| Promhqeu\| pow=n e)tw=n a)rqmo\n e)de/deto:
kaq' e(ka/sthn de\ h(me/ran a)eto\| e)fpta/meno| au)tw=| tou\| obou\|
e)ne/meto tou= h(/pato| au)canome/nou da\ nukto/|. ka\ Promhqeu\|
me\n puro\| kape/nto| d/khn e)/tne tau/thn, me/xr| (Hrakh=| au)to\n
u(/steron e)/usen, w(| e)n to=| kaq' (Hrake/a dhw/somen.
|2| Promhqe/w| de\ pa=| Deuka/wn e)ge/neto. ou(=to| baseu/wn
tw=n per\ th\n Fq/an to/pwn game= Pu/rran th\n )Epmhqe/w| ka\
Pandw/ra|, h(\n e)/pasan qeo\ prw/thn guna=ka. e)pe\ de\ a)fan/sa
Zeu\| |p. 54| to\ xakou=n h)qe/hse ge/no|, u(poqeme/nou
Promhqe/w| Deuka/wn tekthna/meno| a/rnaka, ka\ ta\ e)pth/dea
e)nqe/meno|, e)| tau/thn meta\ Pu/rra| e)se/bh. Zeu\| de\ pou\n
u(eto\n a)p' ou)ranou= xe/a| ta\ pe=sta me/rh th=| (Ea/do|
kate/kusen, w(/ste dafqarh=na pa/nta| a)nqrw/pou|, o)/gwn xwr\|
o(\ sune/fugon e)| ta\ phs/on u(yha\ o)/rh. to/te de\ ka\ ta\ kata\
Oessa/an o)/rh de/sth, ka\ ta\ e)kto\| )Isqmou= ka\ Peoponnh/sou
sunexe/qh pa/nta. Deuka/wn de\ e)n th=| a/rnak da\ th=| qaa/ssh|
fero/meno| <e)f'> h(me/ra| e)nne/a ka\ nu/kta| <ta\|> )/sa| tw=|
Parnasw=| pros/sxe, ka)ke= tw=n o)/mbrwn pau=an abo/ntwn
e)kba\| qu/e D\ fuc/w|. Zeu\| de\ pe/mya| (Ermh=n pro\| au)to\n
e)pe/treyen a(re=sqa o(/ t bou/eta: o( de\ a(re=ta a)nqrw/pou|
au)tw=| gene/sqa. ka\ Do\| e)po/nto| u(pe\r kefah=| e)/baen
a)/rwn /qou|, ka\ ou(\| me\n e)/bae Deuka/wn, a)/ndre| e)ge/nonto,
ou(\| de\ Pu/rra, guna=ke|. o(/qen ka\ ao\ metaforkw=|
w)noma/sqhsan a)po\ tou= a=a| o( /qo|.
g/nonta de\ e)k Pu/rra| Deuka/wn pa=de| |p. 56| (/Ehn me\n
prw=to|, o(\n e)k Do\| gegennh=sqa <e)/no> e/gous, <deu/tero|
de\> )Amfktu/wn o( meta\ Kranao\n baseu/sa| th=| )Attkh=|,
quga/thr de\ Prwtoge/nea, e)c h(=| ka\ Do\| )Ae/qo|. |3| (/Ehno| de\
ka\ nu/mfh| )Orsh/do| Dw=ro| Cou=qo| A)/oo|. au)to\| me\n ou)=n
a)f' au(tou= tou\| kaoume/nou| Grakou\| proshgo/reusen (/Ehna|,
to=| de\ pas\n e)me/rse th\n xw/ran: ka\ Cou=qo| me\n abw\n th\n
Peopo/nnhson e)k Kreou/sh| th=| )Erexqe/w| )Axao\n e)ge/nnhse ka\
)/Iwna, a)f' w(=n )Axao\ ka\ )/Iwne| kaou=nta, Dw=ro| de\ th\n
pe/ran xw/ran Peoponnh/sou abw\n tou\| kato/kou| a)f' e(autou=
Dwre=| e)ka/esen, Ai)/oloj de\ basileu/wn tw=n peri\ th\n Qessali/an
to/pwn tou\j e)noikou=ntaj Ai)olei=j proshgo/reuse
+
, ka\ gh/ma| )
Enare/thn th\n Dhma/xou pa=da| me\n e)ge/nnhsen e(pta/, Krhqe/a
S/sufon )Aqa/manta Samwne/a Dho/na Ma/gnhta Perh/rhn,
qugate/ra| de\ pe/nte, Kana/khn )Akuo/nhn Pesd/khn Kau/khn
Permh/dhn.
Permh/dh| me\n ou)=n ka\ )Axew/|ou (Ippoda/ma| ka\ )Ore/sth|,
Pesd/kh| de\ ka\ Murmdo/no| )/Antfo| ka\ )/Aktwr. |4| )Akuo/nhn
de\ Kh=uc e)/ghmen |p. 58| (Ewsfo/rou pa=|. ou(=to de\ d'
u(perhfa/nean a)pw/onto: o( me\n ga\r th\n guna=ka e)/egen
(/Hran, h( de\ to\n a)/ndra D/a, Zeu\| de\ au)tou\| a)pwrne/wse, ka\
th\n me\n a)kuo/na e)po/hse to\n de\ kh/uka.
Kana/kh de\ e)ge/nnhsen e)k Posedw=no| (Ope/a ka\ Nre/a ka\ )
Epwpe/a ka\ )Awe/a ka\ Tr/opa. )Aweu\| me\n ou)=n e)/ghmen )
Ifme/dean th\n Tr/opo|, h(/t| Posedw=no| h)ra/sqh, ka\ sunexw=|
fotw=sa e)p\ th\n qa/assan, xers\n a)ruome/nh ta\ ku/mata to=|
ko/po| e)nefo/re. suneqw\n de\ au)th=| Posedw=n du/o e)ge/nnhse
pa=da|, )=Wton ka\ )Efa/thn, tou\| )Awa/da| egome/nou|. ou(=to
kat' e)nauto\n hu)/canon pa/to| me\n phxua=on mh=ko| de\
o)rgua=on: e)nne/a de\ e)tw=n geno/meno, ka\ to\ me\n pa/to|
phxw=n e)/xonte| e)nne/a to\ de\ me/geqo| o)rguw=n e)nne/a, pro\|
qeou\| ma/xesqa denoou=nto, ka\ th\n me\n )/Ossan e)p\ to\n
)/Oumpon e)/qesan, e)p\ de\ th\n )/Ossan qe/nte| to\ Ph/on da\
tw=n o)rw=n tou/twn h)pe/oun e)| ou)rano\n a)nabh/sesqa, ka\ th\n
me\n qa/assan xw/sante| to=| o)/res poh/sen e)/egon h)/peron,
th\n de\ gh=n qa/assan, e)mnw=nto de\ )Efa/th| me\n (/Hran )=Wto|
de\ )/Artemn. e)/dhsan de\ ka\ )/Arhn. |p. 60| tou=ton me\n ou)=n
(Ermh=| e)ce/keyen, a)ne=e de\ tou\| )Awa/da| e)n Na/cw| )/Artem|
d' a)pa/th|: a)a/casa ga\r th\n )de/an e)| e)/afon da\ me/swn
au)tw=n e)ph/dhsen, o( de\ bouo/meno eu)stoxh=sa tou= qhr/ou
e)f' e(autou\| h)ko/ntsan.
|5| Kau/kh| de\ ka\ )Aeq/ou pa=| )Endum/wn g/neta, o(/st| e)k
Qessali/aj
+
A)oe/a| a)gagw\n )=Hn w)/|kse. e/gous de\ au)to/n tne|
e)k Do\| gene/sqa. tou/tou ka/e denegko/nto| h)ra/sqh Seh/nh,
Zeu\| de\ au)tw=| d/dwsn o(\ bou/eta e(e/sqa: o( de\ a(re=ta
koma=sqa da\ panto\| a)qa/nato| ka\ a)gh/rw| me/nwn.
|6| )Endum/wno| de\ ka\ nh/do| nu/mfh|, h)\ w(/| tne| )Ifana/ssh|,
A)two/|, o(\| a)pokte/na| )=Apn to\n Forwne/w| ka\ fugw\n e)| th\n
Kourh/tda xw/ran, kte/na| tou\| u(podecame/nou| Fq/a| ka\ )
Apo/wno| u(ou/|, Dw=ron ka\ Lao/dokon ka\ Poupo/thn, a)f'
e(autou= th\n xw/ran A)tw/an e)ka/esen.
|7| A)twou= de\ ka\ Prono/h| th=| Fo/rbou Peurw\n ka\ Kaudw\n
e)ge/nonto, a)f' w(=n a( e)n A)tw/a| po/e| w)noma/sqhsan.
Peurw\n me\n ou)=n gh/ma| Canq/pphn th\n Dw/rou pa=da
e)ge/nnhsen )Agh/nora, qugate/ra| de\ Stero/phn ka\ Straton/khn ka\
Laofo/nthn: Kaudw=no| de\ ka\ A)o/a| th=| )Amuqa/ono| )Epka/sth
<ka\> Prwtoge/nea, e)c h(=| ka\ )/Areo| )/Ocuo|. )Agh/nwr de\ o(
Peurw=no| gh/ma| )Epka/sthn th\n Kaudw=no| e)ge/nnhse Porqa/ona
|p. 62| ka\ Dhmon/khn, h(=| ka\ )/Areo| Eu)/hno| Mw=o| Pu/o|
Oe/sto|.
|8| Eu)/hno| me\n ou)=n e)ge/nnhse Ma/rphssan, h(\n )Apo/wno|
mnhsteuome/nou )/Ida| o( )Afare/w| h(/rpase, abw\n para\
Posedw=no| a(/rma u(po/pteron. dw/kwn de\ Eu)/hno| e)f' a(/rmato|
e)p\ to\n Luko/rman h)=qe potamo/n, kataabe=n d' ou) duna/meno|
tou\| me\n (/ppou| a)pe/sfacen, e(auto\n d' e)| to\n potamo\n e)/bae:
ka\ kae=ta Eu)/hno| o( potamo\| a)p' e)ke/nou. |9| )/Ida| de\ e)|
Messh/nhn parag/neta, ka\ au)tw=| o( )Apo/wn pertuxw\n
a)fare=ta th\n ko/rhn. maxome/nwn de\ au)tw=n per\ tw=n th=|
pado\| ga/mwn, Zeu\| dau/sa| e)pe/treyen au)th=| th=| parqe/nw|
e(e/sqa o(pote/rw| bou/eta sunoke=n: h( de\ de/sasa, w(| a)\n mh\
ghrw=san au)th\n )Apo/wn kata/ph|, to\n )/Idan e(/eto a)/ndra.
|10| Oest/w| de\ e)c Eu)ruqe/mdo| th=| Keobo/a| e)ge/nonto
qugate/re| me\n )Aqa/a Lh/da (Upermnh/stra, a)/rrene| de\ )/Ifko|
Eu)/ppo| Ph/cppo| Eu)ru/puo|.
Porqa/ono| de\ ka\ Eu)ru/th| <th=|> (Ippoda/manto| e)ge/nonto
pa=de| O)neu\| )/Agro| )Aka/qoo| Me/a| Leukwpeu/|, quga/thr de\
Stero/ph, e)c h(=| ka\ )Axew/|ou Serh=na| gene/sqa e/gousn.
VIII. O)neu\| de\ baseu/wn Kaudw=no| para\ |p. 64| Donu/sou futo\n
a)mpe/ou prw=to| e)/abe. gh/ma| de\ )Aqa/an th\n Oest/ou genna=|
Toce/a, o(\n au)to\| e)/ktenen u(perphdh/santa th\n ta/fron, ka\ para\
tou=ton Oure/a ka\ Ku/menon, ka\ qugate/ra Go/rghn, h(\n )
Andra/mwn e)/ghme, ka\ Dha/neran, h(\n )Aqa/an e/gousn e)k
Donu/sou gennh=sa. au(/th d' h(no/xe ka\ ta\ kata\ po/emon
h)/ske, ka\ per\ tw=n ga/mwn au)th=| (Hrakh=| pro\| )Axew=|on
e)pa/asen. |2| e)ge/nnhse de\ )Aqa/a pa=da e)c O)ne/w|
Mee/agron, o(\n e)c )/Areo| gegennh=sqa/ fas. tou/tou d' o)/nto|
h(merw=n e(pta\ paragenome/na| ta\| mo/ra| fas\n e)pe=n, <o(/t>
to/te teeuth/se Mee/agro|, o(/tan o( kao/meno| e)p\ th=| e)sxa/ra|
dao\| katakah=|. tou=to a)kou/sasa to\n dao\n a)ne/eto )Aqa/a ka\
kate/qeto e)| a/rnaka. Mee/agro| de\ a)nh\r a)/trwto| ka\ genna=o|
geno/meno| to/nde to\n tro/pon e)teeu/thsen. e)ths/wn karpw=n e)n
th=| xw/ra| genome/nwn ta\| a)parxa\| |p. 66| O)neu\| qeo=| pa=s
qu/wn mo/nh| )Arte/mdo| e)cea/qeto. h( de\ mhn/sasa ka/pron
e)fh=ken e)/coxon mege/qe te ka\ r(w/mh|, o(\| th/n te gh=n
a)/sporon e)t/qe ka\ ta\ boskh/mata ka\ tou\| e)ntugxa/nonta|
de/fqeren. e)p\ tou=ton to\n ka/pron tou\| a)r/stou| e)k th=| (Ea/do|
pa/nta| suneka/ese, ka\ tw=| kte/nant to\n qh=ra th\n dora\n
dw/sen a)rste=on e)phgge/ato. o( de\ suneqo/nte| e)p\ th\n tou=
ka/prou qh/ran h)=san o(/de: Mee/agro| O)ne/w|, Dru/a| )/Areo|, e)k
Kaudw=no| ou(=to, )/Ida| ka\ Lugkeu\| )Afare/w| e)k Messh/nh|,
Ka/stwr ka\ Poudeu/kh| Do\| ka\ Lh/da| e)k Lakeda/mono|, Ohseu\|
A)ge/w| e)c )Aqhnw=n, )/Admhto| Fe/rhto| e)k Ferw=n, )Agka=o|
<ka\> Khfeu\| Lukou/rgou e)c )Arkad/a|, )Ia/swn A)/sono| e)c )
Iwkou=, )Ifkh=| )Amftru/wno| e)k Ohbw=n, Per/qou| )Ic/ono| e)k
Lar/sh|, Pheu\| A)akou= e)k Fq/a|, Teamw\n A)akou= e)k
Saam=no|, Eu)rut/wn )/Aktoro| e)k Fq/a|, )Ataa/nth Sxone/w| e)c )
Arkad/a|, )Amfa/rao| )Oke/ou| e)c )/Argou|: meta\ tou/twn ka\ o(
Oest/ou pa=de|. suneqo/nta| de\ au)tou\| O)neu\| e)p\ e)nne/a
h(me/ra| e)ce/nse: th=| deka/th| de\ Khfe/w| ka\ )Agka/ou ka/ tnwn
a)/wn a)pacou/ntwn meta\ gunako\| e)p\ th\n qh/ran e)ce/na,
Mee/agro| e)/xwn guna=ka Keopa/tran th\n )/Ida ka\ Marph/ssh|
qugate/ra, bouo/meno| de\ ka\ e)c )Ataa/nth| teknopoh/sasqa,
sunhna/gkasen au)tou\| e)p\ th\n qh/ran meta\ tau/th| e)ce/na. |p.
68| persta/ntwn de\ au)tw=n to\n ka/pron, (Ueu\| me\n ka\ )Agka=o|
u(po\ tou= qhro\| defqa/rhsan, Eu)rut/wna de\ Pheu\| a)/kwn
kathko/ntse. to\n de\ ka/pron prw/th me\n )Ataa/nth e)| ta\ nw=ta
e)to/ceuse, deu/tero| de\ )Amfa/rao| e)| to\n o)fqamo/n: Mee/agro|
de\ au)to\n e)| to\n kenew=na ph/ca| a)pe/ktene, ka\ abw\n to\
de/ra| e)/dwken )Ataa/nth|. o( de\ Oest/ou pa=de|, a)docou=nte| e)
paro/ntwn a)ndrw=n gunh\ ta\ a)rste=a h/yeta, to\ de/ra| au)th=|
a)fe/onto, kata\ ge/no| au(to=| prosh/ken e/gonte|, e) Mee/agro|
amba/nen mh\ proaro=to.
|3| o)rgsqe\| de\ Mee/agro| tou\| me\n Oest/ou pa=da| a)pe/ktene,
to\ de\ de/ra| e)/dwke th=| )Ataa/nth|. )Aqa/a de\ uphqe=sa e)p\
th=| tw=n a)defw=n a)pwe/a| to\n dao\n h(=ye, ka\ o( Mee/agro|
e)ca/fnh| a)pe/qanen.
o( de/ fasn ou)x ou(/tw Mee/agron teeuth=sa, a)mfsbhtou/ntwn de\
th=| dora=| tw=n Oest/ou pa/dwn w(| )If/kou prw/tou bao/nto|,
Kou/rhs ka\ Kaudwn/o| po/emon e)nsth=na, e)ceqo/nto| de\
Meea/grou ka/ tna| tw=n Oest/ou pa/dwn foneu/santo| )Aqa/an
a)ra/sasqa kat' au)tou=: to\n de\ o)rgzo/menon o)/ko me/nen. h)/dh
de\ tw=n poem/wn to=| te/xes prospeazo/ntwn ka\ tw=n potw=n
a)cou/ntwn meq' (kethr/a| bohqe=n, mo/| pesqe/nta u(po\ th=|
gunako\| e)ceqe=n, ka\ tou\| opou\| |p. 70| kte/nanta tw=n
Oest/ou pa/dwn a)poqane=n maxo/menon. meta\ de\ to\n
Meea/grou qa/naton )Aqa/a ka\ Keopa/tra e(auta\| a)nh/rthsan, a(
de\ qrhnou=sa to\n nekro\n guna=ke| a)pwrnew/qhsan.
|4| )Aqa/a| de\ a)poqanou/sh| e)/ghmen O)neu\| Per/boan th\n
(Ippono/ou. tau/thn de\ o( me\n gra/ya| th\n Ohba/+da poemhqe/sh|
)We/nou e/ge abe=n O)ne/a ge/ra|, (Hs/odo| de\ e)c )We/nou th=|
)Axa/+a|, e)fqarme/nhn u(po\ (Ippostra/tou tou= )Amarugke/w|,
(Ippo/noun to\n pate/ra pe/mya pro\| O)ne/a po/rrw th=| (Ea/do|
o)/nta, e)ntea/menon a)pokte=na. |5| e)s\ de\ o( e/gonte|
(Ippo/noun e)pgno/nta th\n )d/an qugate/ra e)fqarme/nhn u(po\
O)ne/w|, e)/gkuon au)th\n pro\| tou=ton a)pope/mya. e)gennh/qh de\
e)k tau/th| O)ne= Tudeu/|. Pe/sandro| de\ au)to\n e)k Go/rgh|
gene/sqa e/ge: th=| ga\r qugatro\| O)ne/a kata\ th\n bou/hsn Do\|
e)rasqh=na.
Tudeu\| de\ a)nh\r geno/meno| genna=o| e)fugadeu/qh, kte/na|, w(|
me/n tne| e/gousn, a)delfo\n
+
O)ne/w| )Aka/qoon, w(| de\ o( th\n )
Akmawn/da gegrafw/|, tou\| Me/ano| pa=da| e)pboueu/onta|
O)ne=, Fhne/a |p. 72| Eu)ru/aon (Upe/raon )Ant/oxon Eu)mh/dhn
Ste/rnopa Ca/nqppon Sqene/aon, w(| de\ Fereku/dh| fhs/n, )Wen/an
a)defo\n )/don. )Agr/ou de\ d/ka| e)pa/gonto| au)tw=| fugw\n e)|
)/Argo| h(=ke pro\| )/Adraston, ka\ th\n tou/tou gh/ma| qugate/ra
Dhpu/hn e)ge/nnhse Domh/dhn.
Tudeu\| me\n ou)=n e)p\ Oh/ba| met' )Adra/stou strateusa/meno|
u(po\ Mean/ppou trwqe\| a)pe/qanen: |6| o( de\ )Agr/ou pa=de|,
Oers/th| )Ogxhsto\| Pro/qoo| Keeu/twr Lukwpeu\| Mea/nppo|,
a)feo/meno th\n O)ne/w| base/an tw=| patr\ e)/dosan, ka\ prose/t
zw=nta to\n O)ne/a kaqe/rcante| h)|k/zonto. u(/steron de\ Domh/dh|
e)c )/Argou| parageno/meno| met' )Akma/wno| kru/fa tou\| me\n )
Agr/ou pa=da|, xwr\| )Ogxhstou= ka\ Oers/tou, pa/nta| a)pe/ktenen
(ou(=to ga\r fqa/sante| e)| Peopo/nnhson e)/fugon), th\n de\
base/an, e)pedh\ ghrao\| h)=n o( O)neu/|, )Andra/mon tw=| th\n
qugate/ra tou= O)ne/w| gh/mant de/dwke, to\n de\ O)ne/a e)|
Peopo/nnhson h)=gen. o( de\ dafugo/nte| )Agr/ou pa=de|
e)nedreu/sante| per\ th\n The/fou e(st/an th=| )Arkad/a| to\n
presbu/thn a)pe/ktenan. Domh/dh| de\ to\n nekro\n e)| )/Argo|
kom/sa| e)/qayen e)/nqa
+
nu=n po/| a)p' e)ke/nou O)no/h kae=ta,
ka\ |p. 74| gh/ma| A)ga/ean th\n )Adra/stou, <h)\> w(| e)/no fas
th\n A)gae/w|, e)p/ te Oh/ba| ka\ Tro/an e)stra/teuse.
IX. tw=n de\ A)o/ou pa/dwn )Aqa/ma|, Bowt/a| dunasteu/wn, e)k
Nefe/h| tekno= pa=da me\n Fr/con qugate/ra de\ (/Ehn. au)=q|
de\ )Inw\ game=, e)c h(=| au)tw=| Le/arxo| ka\ Meke/rth|
e)ge/nonto. e)pboueu/ousa de\ )Inw\ to=| Nefe/h| te/kno| e)/pese
ta\| guna=ka| to\n puro\n fru/gen. amba/nousa de\ kru/fa tw=n
a)ndrw=n tou=to e)/prasson. gh= de\ pefrugme/nou| purou\|
dexome/nh karpou\| e)ths/ou| ou)k a)ned/dou. do\ pe/mpwn o( )
Aqa/ma| e)| Defou\| a)paagh\n e)punqa/neto th=| a)for/a|. )Inw\ de\
tou\| pemfqe/nta| a)ne/pese e/gen w(| e)/h kexrhsme/non
pau/sesqa th\n a)karp/an, e)a\n sfagh=| D\ o( Fr/co|. tou=to
a)kou/sa| )Aqa/ma|, sunanagkazo/meno| u(po\ tw=n th\n gh=n
katokou/ntwn, tw=| bwmw=| pare/sthse Fr/con. Nefe/h de\ meta\
th=| qugatro\| au)to\n a)nh/rpase, ka\ par' (Ermou= abou=sa
xruso/maon kro\n e)/dwken, u(f' ou(= fero/meno d' ou)ranou=
gh=n u(pere/bhsan ka\ qa/assan. w(| de\ |p. 76| e)ge/nonto kata\
th\n metacu\ keme/nhn qa/assan Sge/ou ka\ Xerronh/sou, w)/sqen
e)| to\n buqo\n h( (/Eh, ka)ke= qanou/sh| au)th=| a)p' e)ke/nh|
(Eh/sponto| e)kh/qh to\ pe/ago|. Fr/co| de\ h)=qen e)| Ko/xou|,
w(=n A)h/th| e)bas/eue pa=| (H/ou ka\ Persh/do|, a)defo\| de\
K/rkh| ka\ Pasfa/h|, h(\n M/nw| e)/ghmen. ou(=to| au)to\n
u(pode/xeta, ka\ m/an tw=n qugate/rwn Xako/phn d/dwsn. o( de\
to\n xruso/maon kro\n D\ qu/e fuc/w|, to\ de\ tou/tou de/ra| A)h/th|
d/dwsn: e)ke=no| de\ au)to\ per\ dru=n e)n )/Areo| a)/se
kaqh/wsen. e)ge/nonto de\ e)k Xako/ph| Fr/cw| pa=de| )/Argo|
Me/a| Fro/nt| Kut/swro|.
|2| )Aqa/ma| de\ u(/steron da\ mh=nn (/Hra| ka\ tw=n e)c )Inou=|
e)sterh/qh pa/dwn: au)to\| me\n ga\r mane\| e)to/ceuse Le/arxon, )
Inw\ de\ Meke/rthn meq' e(auth=| e)| pe/ago| e)/rryen. e)kpesw\n
de\ th=| Bowt/a| e)punqa/neto tou= qeou= pou= katokh/se:
xrhsqe/nto| de\ au)tw=| katoke=n e)n w(=|per a)\n to/pw| u(po\ zw/|
wn a)gr/wn censqh=|, poh\n xw/ran deqw\n e)ne/tuxe u/ko|
proba/twn mo/ra| nemome/no|: o( de/, qewrh/sante| au)to/n, a(\ dh|
rou=nto a)popo/nte| e)/fugon. )Aqa/ma| de\ kt/sa| th\n xw/ran )
Aqamant/an a)f' e(autou= proshgo/reuse, ka\ gh/ma| Oemstw\ th\n
(Uye/w| e)ge/nnhse Leu/kwna )Eru/qron Sxone/a Ptw=on. |p. 78|
|3| S/sufo| de\ o( A)o/ou kt/sa| )Efu/ran th\n nu=n egome/nhn
Ko/rnqon game= Mero/phn th\n )/Atanto|. e)c au)tw=n pa=| g/neta
Gau=ko|, w(=| pa=| Beerofo/nth| e)c Eu)rume/dh| e)gennh/qh, o(\|
e)/ktene th\n pur/pnoun X/maran. koa/zeta de\ S/sufo| e)n (/Adou
pe/tron ta=| xers\ ka\ th=| kefah=| ku/wn, ka\ tou=ton
u(perba/en qe/wn: ou(=to| de\ w)qou/meno| u(p' au)tou= w)qe=ta
pa/n e)| tou)p/sw. t/ne de\ tau/thn th\n d/khn da\ th\n )Aswpou=
qugate/ra A)/gnan: a(rpa/santa ga\r au)th\n kru/fa D/a )Aswpw=|
mhnu=sa zhtou=nt e/geta.
|4| Dhw\n de\ baseu/wn th=| Fwk/do| Domh/dhn th\n Cou/qou
game=, ka\ au)tw=| g/neta quga/thr me\n )Asterod/a, pa=de| de\
A)neto\| )/Aktwr Fu/ako| Ke/fao|, o(\| game= Pro/krn th\n )Erexqe/w|.
au)=q| de\ h( )Hw\| au)to\n a(rpa/ze e)rasqe=sa.
|5| Perh/rh| de\ Messh/nhn katasxw\n Gorgofo/nhn th\n Perse/w|
e)/ghmen, e)c h(=| )Afareu\| au)tw=| ka\ Leu/kppo| ka\ Tunda/rew|
e)/t te )Ika/ro| pa=de| |p. 80| e)ge/nonto. poo\ de\ to\n Perh/rhn
e/gousn ou)k A)o/ou pa=da a)a\ Kuno/rta tou= )Amu/ka: do/per
ta\ per\ tw=n Perh/rou| e)kgo/nwn e)n tw=| )Atantkw=| ge/ne
dhw/somen.
|6| Ma/gnh| de\ game= nu/mfhn nh/da, ka\ g/nonta au)tw=|
pa=de| Poude/kth| ka\ D/ktu|: ou(=to Se/rfon w)/|ksan.
|7| Samwneu\| de\ to\ me\n prw=ton per\ Oessa/an katw/|ke,
parageno/meno| de\ au)=q| e)| )=Hn e)ke= po/n e)/ktsen.
u(brsth\| de\ w)\n ka\ tw=| D\ e)csou=sqa qe/wn da\ th\n
a)se/bean e)koa/sqh: e)/ege ga\r e(auto\n e)=na D/a, ka\ ta\|
e)ke/nou qus/a| a)feo/meno| e(autw=| prose/tasse qu/en, ka\
bu/rsa| me\n e)chramme/na| e)c a(/rmato| meta\ ebh/twn xakw=n
su/rwn e)/ege bronta=n, ba/wn de\ e)| ou)rano\n a)qome/na|
ampa/da| e)/egen a)stra/pten. Zeu\| de\ au)to\n keraunw/sa| th\n
ktsqe=san u(p' au)tou= po/n ka\ tou\| o)kh/tora| h)fa/nse pa/nta|.
|8| Turw\ de\ h( Samwne/w| quga/thr ka\ )Akd/kh| para\ Krhqe=
|tw=| Samwne/w| a)defw=|| trefome/nh e)/rwta )/sxe )Enpe/w|
tou= potamou=, ka\ sunexw=| e)p\ ta\ tou/tou r(e=qra fotw=sa
tou/to| e)pwdu/reto. |p. 82| Posedw=n de\ e)kasqe\| )Enpe=
sugkatek/qh au)th=|: h( de\ gennh/sasa kru/fa ddu/mou| pa=da|
e)kt/qhsn. e)kkeme/nwn de\ tw=n brefw=n, paro/ntwn
(ppoforbw=n (/ppo| m/a prosayame/nh th=| xhh=| qate/rou tw=n
brefw=n pe/o/n t tou= prosw/pou me/ro| e)po/hsen. o( de\
(ppoforbo\| a)mfote/rou| tou\| pa=da| a)neo/meno| e)/qreye, ka\ to\n
me\n pewqe/nta Pe/an e)ka/ese, to\n de\ e(/teron Nhe/a.
teewqe/nte| de\ a)negnw/rsan th\n mhte/ra, ka\ th\n mhtrua\n
a)pe/ktenan Sdhrw/: kakoume/nhn ga\r gno/nte| u(p' au)th=| th\n
mhte/ra w(/rmhsan e)p' au)th/n, h( de\ fqa/sasa e)| to\ th=| (/Hra|
te/meno| kate/fuge, |p. 84| Pe/a| de\ e)p' au)tw=n tw=n bwmw=n
au)th\n kate/sface, ka\ kaqo/ou dete/e th\n (/Hran a)tma/zwn.
|9| e)stas/asan de\ u(/steron pro\| a)h/ou|, ka\ Nheu\| me\n
e)kpesw\n h(=ken e)| Messh/nhn ka\ Pu/on kt/ze, ka\ game=
Xwr/da th\n )Amf/ono|, e)c h(=| au)tw=| g/neta quga/thr me\n
Phrw/, a)/rrene| de\ Tau=ro| )Aste/ro| Pua/wn Dh/maxo| Eu)ru/bo| )
Ep/ao| Fra/so| Eu)rume/nh| Eu)ago/ra| )Aa/stwr Ne/stwr
Perku/meno|, w(=| dh\ ka\ Posedw=n d/dws metaba/en ta\|
morfa/|, ka\ maxo/meno| o(/te (Hrakh=| e)cepo/rqe Pu/on,
gno/meno| o(te\ me\n e/wn o(te\ de\ o)/f| o(te\ de\ me/ssa, u(f'
(Hrake/ou| meta\ tw=n a)/wn Nhe/w| pa/dwn a)pe/qanen. e)sw/qh
de\ Ne/stwr mo/no|, e)pedh\ para\ Gerhn/o| e)tre/feto: o(\| gh/ma| )
Anacb/an th\n Krate/w| qugate/ra| me\n Pesd/khn ka\ Pouka/sthn
e)ge/nnhse, pa=da| de\ Perse/a Stra/txon )/Arhton )Exe/frona
Pes/straton )Ant/oxon Orasumh/dhn.
|10| Pe/a| de\ per\ Oessa/an katw/|ke, ka\ gh/ma| )Anacb/an th\n
B/anto|, w(| de\ e)/no Fuoma/xhn th\n )Amf/ono|, e)ge/nnhse
pa=da me\n )/Akaston, qugate/ra| de\ Pesd/khn Peo/pean
(Ippoqo/hn )/Akhstn.
|11| Krhqeu\| de\ kt/sa| )Iwko\n game= Turw\ th\n |p. 86|
Samwne/w|, e)c h(=| au)tw=| g/nonta pa=de| A)/swn )Amuqa/wn
Fe/rh|. )Amuqa/wn me\n ou)=n o)kw=n Pu/on E)dome/nhn game=
th\n Fe/rhto|, ka\ g/nonta pa=de| au)tw=| B/a| ka\ Mea/mpou|, o(\|
e)p\ tw=n xwr/wn datew=n, ou)/sh| pro\ th=| o)kh/sew| au)tou=
druo\| e)n h(=| fweo\| o)/fewn u(ph=rxen, a)poktena/ntwn tw=n
qerapo/ntwn tou\| o)/fe| ta\ me\n e(rpeta\ cu/a sumforh/sa| e)/kause,
tou\| de\ tw=n o)/fewn neossou\| e)/qreyen. o( de\ geno/meno te/eo
parasta/nte| au)tw=| komwme/nw| tw=n w)/mwn e)c e(kate/rou ta\|
a)koa\| ta=| gw/ssa| e)ceka/qaron. o( de\ a)nasta\| ka\ geno/meno|
perdeh\| tw=n u(perpetome/nwn o)rne/wn ta\| fwna\| sun/e, ka\ par'
e)ke/nwn manqa/nwn prou/ege to=| a)nqrw/po| ta\ me/onta.
prose/abe de\ ka\ th\n da\ tw=n (erw=n mantkh/n, per\ de\ to\n )
Afeo\n suntuxw\n )Apo/wn to\ opo\n a)/rsto| h)=n ma/nt|.
|12| B/a| de\ e)mnhsteu/eto Phrw\ th\n Nhe/w|: o( de\ pow=n
au)tw=| mnhsteuome/nwn th\n qugate/ra |p. 88| dw/sen e)/fh tw=|
ta\| Fua/kou bo/a| kom/sant au)tw=|. au(=ta de\ h)=san e)n
Fua/kh|, ka\ ku/wn e)fu/assen au)ta\| ou(= ou)/te a)/nqrwpo| ou)/te
qhr/on pe/a| e)qe=n h)du/nato. tau/ta| a)dunatw=n B/a| ta\| bo/a|
ke/ya pareka/e to\n a)defo\n suabe/sqa. Mea/mpou| de\
u(pe/sxeto, ka\ proe=pen o(/t fwraqh/seta ke/ptwn ka\ deqe\|
e)nauto\n ou(/tw ta\| bo/a| h/yeta. meta\ de\ th\n u(po/sxesn e)|
Fua/khn a)ph/|e ka/, kaqa/per proe=pe, fwraqe\| e)p\ th=| koph=|
de/smo| e)n o)kh/mat e)fua/sseto. epome/nou de\ tou= e)nautou=
braxe/o| xro/nou, tw=n kata\ to\ krufa=on th=| ste/gh| skwh/kwn
a)kou/e, tou= me\n e)rwtw=nto| po/son h)/dh me/ro| tou= dokou=
dabe/brwta, tw=n de\ a)pokrnome/nwn opo\n e)a/xston e)=na.
ka\ taxe/w| e)ke/eusen au(to\n e)| e(/teron o)/khma metagage=n,
genome/nou de\ tou/tou met' ou) pou\ sune/pese to\ o)/khma.
qauma/sa| de\ Fu/ako|, ka\ maqw\n o(/t e)st\ ma/nt| a)/rsto|, u/sa|
pareka/esen e)pe=n o(/pw| au)tou= tw=| pad\ )If/kw| pa=de|
ge/nwnta. o( de\ u(pe/sxeto e)f' w(=| ta\| bo/a| h/yeta. ka\
kataqu/sa| tau/rou| du/o ka\ me/sa| tou\| o)wnou\| prosekae/sato:
paragenome/nou de\ a)gupou=, para\ tou/tou manqa/ne dh\ o(/t
Fu/ako/| pote krou\| te/mnwn e)p\ tw=n a)do/wn para\ tw=| )If/kw|
th\n ma/xaran h(|magme/nhn e)/t kate/qeto, de/santo| de\ tou=
pado\| ka\ fugo/nto| au)=q| kata\ th=| (era=| druo\| au)th\n e)/phce,
ka\ tau/thn |p. 90| a)mftroxa/sa| e)ka/uyen o( foo/|. e)/egen ou)=n,
eu(reqe/sh| th=| maxa/ra| e) cu/wn to\n )o\n e)p\ h(me/ra| de/ka )
If/kw| dw=| pe=n, pa=da gennh/sen. tau=ta maqw\n par'
a)gupou= Mea/mpou| th\n me\n ma/xaran eu(=re, tw=| de\ )If/kw|
to\n )o\n cu/sa| e)p\ h(me/ra| de/ka de/dwke pe=n, ka\ pa=|
au)tw=| Poda/rkh| e)ge/neto. ta\| de\ bo/a| e)| Pu/on h)/ase, ka\ tw=|
a)defw=| th\n Nhe/w| qugate/ra abw\n e)/dwke. ka\ me/xr me/n
tno| e)n Messh/nh| katw/|ke, w(| de\ ta\| e)n )/Arge guna=ka|
e)ce/mhne Do/nuso|, e)p\ me/re th=| base/a| )asa/meno| au)ta\|
e)ke= meta\ B/anto| katw/|khse.
|13| B/anto| de\ ka\ Phrou=| Taao/|, ou(= ka\ Lusma/xh| th=|
)/Abanto| tou= Mea/mpodo| )/Adrasto| Parqenopa=o| Prw=nac
Mhksteu\| )Arsto/maxo| )Erfu/h, h(\n )Amfa/rao| game=.
Parqenopa/ou de\ Pro/maxo| e)ge/neto, o(\| meta\ tw=n e)pgo/nwn
e)p\ Oh/ba| e)strateu/qh, Mhkste/w| de\ Eu)ru/ao|, o(\| h(=ken e)|
Tro/an. Prw/nakto| de\ e)ge/neto Lukou=rgo|, )Adra/stou de\ ka\ )
Amfqe/a| th=| Prw/nakto| qugate/re| me\n )Arge/a Dhpu/h
A)ga/ea, pa=de| de\ A)gaeu\| <ka\> Kua/nppo|.
|14| Fe/rh| de\ o( Krhqe/w| Fera\| e)n Oessa/a| kt/sa| e)ge/nnhsen
)/Admhton ka\ Lukou=rgon. Lukou=rgo| me\n ou)=n per\ Neme/an
katw/|khse, gh/ma| de\ Eu)rud/khn, w(| de\ e)/no/ fasn )Amfqe/an,
e)ge/nnhsen )Ofe/thn <to\n u(/steron> khqe/nta )Arxe/moron.
|15| )Admh/tou de\ baseu/onto| tw=n Ferw=n, e)qh/teusen )Apo/wn
au)tw=| mnhsteuome/nw| th\n |p. 92| Pe/ou qugate/ra )/Akhstn.
e)ke/nou de\ dw/sen e)paggeame/nou th\n qugate/ra tw=|
katazeu/cant a(/rma e/onto| ka\ ka/prou, )Apo/wn zeu/ca| e)/dwken:
o( de\ kom/sa| pro\| Pe/an )/Akhstn amba/ne. qu/wn de\ e)n to=|
ga/mo| e)cea/qeto )Arte/md qu=sa: da\ tou=to to\n qa/amon
a)no/ca| eu(=re drako/ntwn spera/mas pephrwme/non. )Apo/wn
de\ e)pw\n e)ca/skesqa th\n qeo/n, h)|th/sato para\ morw=n (/na,
o(/tan )/Admhto| me/h| teeuta=n, a)pouqh=| tou= qana/tou, a)\n
e(kous/w| t| u(pe\r au)tou= qnh/sken e(/hta. w(| de\ h)=qen h(
tou= qnh/sken h(me/ra, mh/te tou= patro\| mh/te th=| mhtro\| u(pe\r
au)tou= qnh/sken qeo/ntwn, )/Akhst| u(perape/qane. ka\ au)th\n
pa/n a)ne/pemyen h( Ko/rh, w(| de\ e)/no e/gousn, (Hrakh=| <pro\|
au)to\n a)neko/mse> maxesa/meno| (/Adh|.
|16| A)/sono| de\ tou= Krhqe/w| ka\ Poumh/dh| th=| Au)tou/kou )
Ia/swn. ou(=to| w)/|ke e)n )Iwkw=|, th=| |p. 94| de\ )Iwkou= Pe/a|
e)bas/euse meta\ Krhqe/a, w(=| xrwme/nw| per\ th=| base/a|
e)qe/spsen o( qeo\| to\n monosa/ndaon fua/casqa. to\ me\n ou)=n
prw=ton h)gno/e to\n xrhsmo/n, au)=q| de\ u(/steron au)to\n e)/gnw.
tew=n ga\r e)p\ th=| qaa/ssh| Posedw=n qus/an a)/ou| te poou\|
e)p\ tau/th| ka\ to\n )Ia/sona metepe/myato. o( de\ po/qw| gewrg/a|
e)n to=| xwr/o| datew=n e)/speusen e)p\ th\n qus/an: daba/nwn
de\ potamo\n )/Anauron e)ch=qe monosa/ndao|, to\ e(/teron
a)poe/sa| e)n tw=| r(e/qrw| pe/don. qeasa/meno| de\ Pe/a| au)to\n
ka\ to\n xrhsmo\n sumbaw\n h)rw/ta proseqw/n, t/ a)\n e)po/hsen
e)cous/an e)/xwn, e) o/gon h)=n au)tw=| pro/| tno| foneuqh/sesqa
tw=n potw=n. o( de/, e)/te e)peqo\n a)/w|, e)/te da\ mh=nn
(/Hra|, (/n' e)/qo kako\n Mh/dea Pe/a| (th\n ga\r (/Hran ou)k
e)t/ma), "to\ xruso/maon de/ra|" e)/fh "prose/tatton a)\n fe/rein
+

au)tw=|." tou=to Pe/a| a)kou/sa| eu)qu\| e)p\ to\ de/ra| e)qe=n
e)ke/eusen au)to/n. tou=to de\ e)n Ko/xo| h)=n <e)n> )/Areo| a)/se
krema/menon e)k druo/|, e)froure=to de\ u(po\ dra/konto| a)u/pnou.
e)p\ tou=to pempo/meno| )Ia/swn )/Argon pareka/ese to\n Fr/cou,
ka)ke=no| )Aqhna=| u(poqeme/nh| |p. 96| penthko/ntoron nau=n
kateskeu/ase th\n prosagoreuqe=san a)po\ tou= kataskeua/santo| )
Argw/: kata\ de\ th\n prw=|ran e)nh/rmosen )Aqhna= fwnh=en
fhgou= th=| Dwdwn/do| cu/on. w(| de\ h( nau=| kateskeua/sqh,
xrwme/nw| o( qeo\| au)tw=| pe=n e)pe/treye sunaqro/sant tou\|
a)r/stou| th=| (Ea/do|. o( de\ sunaqrosqe/nte| e)s\n o(/de: T=fu|
(Agn/ou, o(\| e)kube/rna th\n nau=n, )Orfeu\| O)a/grou, Zh/th| ka\
Ka/a+| Bore/ou, Ka/stwr ka\ Poudeu/kh| Do/|, Teamw\n ka\ Pheu\|
A)akou=, (Hrakh=| Do/|, Ohseu\| A)ge/w|, )/Ida| ka\ Lugkeu\| )
Afare/w|, )Amfa/rao| )Oke/ou|, Kaneu\| Korw/nou Paa/mwn
(Hfa/stou h)\ A)twou=, Khfeu\| )Aeou=, Lae/rth| )Arkes/ou,
Au)to/uko| (Ermou=, )Ataa/nth Sxone/w|, Meno/to| )/Aktoro|, )/Aktwr
(Ippa/sou, )/Admhto| Fe/rhto|, )/Akasto| Pe/ou, Eu)/ruto| (Ermou=,
Mee/agro| O)ne/w|, )Agka=o| Lukou/rgou, Eu)/fhmo| Posedw=no|,
Po/a| Oauma/kou, Bou/th| Tee/onto|, Fa=no| ka\ Sta/fuo| Donu/sou,
)Erg=no| Posedw=no|, Perku/meno| Nhe/w|, Au)ge/a| (H/ou,
)/Ifko| Oest/ou, )/Argo| Fr/cou, Eu)ru/ao| Mhkste/w|, Phne/ew|
(Ippa/mou, Lh/to| )Ae/ktoro|, )/Ifto| |p. 98| Naubo/ou, )Aska/afo| ka\
)Ia/meno| )/Areo|, )Aste/ro| Komh/tou, Pou/fhmo| )Ea/tou.
|17| ou(=to nauarxou=nto| )Ia/sono| a)naxqe/nte| pros/sxous
Lh/mnw|. e)/tuxe de\ h( Lh=mno| a)ndrw=n to/te ou)=sa e)/rhmo|,
baseuome/nh de\ u(po\ (Uypu/h| th=| Oo/anto| d' a)t/an th/nde. a(
Lh/mna th\n )Afrod/thn ou)k e)t/mwn: h( de\ au)ta=| e)mba/e
dusosm/an, ka\ da\ tou=to o( gh/mante| au)ta\| e)k th=| phs/on
Ora/|kh| abo/nte| a)xmawt/da| suneuna/zonto au)ta=|.
a)tmazo/mena de\ a( Lh/mna tou/| te pate/ra| ka\ tou\| a)/ndra|
foneu/ous: mo/nh de\ e)/swsen (Uypu/h to\n e(auth=| pate/ra
kru/yasa Oo/anta. prossxo/nte| ou)=n to/te gunakokratoume/nh| th=|
Lh/mnw| m/sgonta ta=| gunac/n. (Uypu/h de\ )Ia/son
suneuna/zeta, ka\ genna=| pa=da| Eu)/nhon ka\ Nebrofo/non.
|18| a)po\ Lh/mnou de\ pros/sxous Do/osn, w(=n e)bas/eue
Ku/zko|. ou(=to| au)tou\| u(pede/cato fofro/nw|. nukto\| de\
a)naxqe/nte| e)nteu=qen ka\ perpeso/nte| a)ntpno/a|,
a)gnoou=nte| pa/n to=| |p. 100| Do/os pros/sxousn. o( de\
nom/zonte| Peasgko\n e)=na strato/n (e)/tuxon ga\r u(po\
Peasgw=n sunexw=| poemou/meno) ma/xhn th=| nukto\|
suna/ptousn a)gnoou=nte| pro\| a)gnoou=nta|. kte/nante| de\ poou\|
o( )Argonau=ta, meq' w(=n ka\ Ku/zkon, meq' h(me/ran, w(|
e)/gnwsan, a)podura/meno ta/| te ko/ma| e)ke/ranto ka\ to\n
Ku/zkon poutew=| e)/qayan. ka\ meta\ th\n tafh\n peu/sante|
Mus/a| pros/sxousn.
|19| e)ntau=qa de\ (Hrake/a ka\ Pou/fhmon kate/pon. (/Ua| ga\r o(
Oeoda/manto| pa=|, (Hrake/ou| de\ e)rw/meno|, a)postae\|
u(dreu/sasqa da\ ka/o| u(po\ numfw=n h(rpa/gh. Pou/fhmo| de\
a)kou/sa| au)tou= boh/santo|, spasa/meno| to\ c/fo| e)d/wken, u(po\
h|stw=n a)/gesqa nom/zwn. ka\ dho= suntuxo/nt (Hrake=.
zhtou/ntwn de\ a)mfote/rwn to\n (/Uan h( nau=| a)nh/xqh, ka\
Pou/fhmo| me\n e)n Mus/a| kt/sa| po/n K/on e)bas/eusen,
(Hrakh=| de\ u(pe/streyen e)| )/Argo|. (Hro/dwro| de\ au)to\n ou)de\
th\n a)rxh/n fhs peu=sa to/te, a)a\ par' )Omfa/h| doueu/en.
Fereku/dh| de\ au)to\n e)n )Afeta=| th=| Oessa/a| a)poefqh=na
e/ge, th=| )Argou=j
+
fqegcae/nhj
+
mh\ du/nasqa fe/ren to\ |p.
102| tou/tou ba/roj
+
. Dhma/rato| de\ au)to\n e)| Ko/xou| pepeuko/ta
pare/dwke: Donu/so| me\n ga\r au)to\n ka\ h(gemo/na fhs\ tw=n )
Argonautw=n gene/sqa.
|20| a)po\ de\ Mus/a| a)ph=qon e)| th\n Bebru/kwn gh=n, h(=|
e)bas/euen )/Amuko| Posedw=no| pa=| ka\ <nu/mfh|> Bqun/do|.
genna=o| de\ w)\n ou(=to| tou\| prossxo/nta| ce/nou| h)na/gkaze
pukteu/en ka\ tou=ton to\n tro/pon a)nh/|re. parageno/meno| ou)=n
ka\ to/te e)p\ th\n )Argw\ to\n a)/rston au)tw=n e)| pugmh\n
proekae=to. Poudeu/kh| de\ u(posxo/meno| pukteu/sen pro\|
au)to/n, ph/ca| kata\ to\n a)gkw=na a)pe/ktene. tw=n de\ Bebru/kwn
o(rmhsa/ntwn pro\| au)to/n, a(rpa/sante| o( a)rste=| ta\ o(/pa
poou\| feu/gonta| foneu/ousn au)tw=n.
|21| e)nteu=qen a)naxqe/nte| katantw=sn e)| th\n th=| Ora/|kh|
Samudhsso/n, e)/nqa w)/|ke Fneu\| ma/nt| ta\| o)/ye| pephrwme/no|.
tou=ton o( me\n |p. 104| )Agh/noro| e)=na e/gousn, o( de\
Posedw=no| ui(o/n
+
: ka\ phrwqh=na/ fasn au)to\n o( me\n u(po\
qew=n, o(/t proe/ege to=| a)nqrw/po| ta\ me/onta, o( de\ u(po\
Bore/ou ka\ tw=n )Argonautw=n, o(/t pesqe\| mhtrua=| tou\|
)d/ou| e)tu/fwse pa=da|, tne\| de\ u(po\ Posedw=no|, o(/t to=|
Fr/cou pas\ to\n e)k Ko/xwn e)| th\n (Ea/da pou=n e)mh/nusen.
e)/pemyan de\ au)tw=| ka\ ta\| a(rpu/a| o( qeo/: pterwta\ de\
h)=san au(=ta, ka\ e)pedh\ tw=| Fne= paret/qeto tra/peza, e)c
ou)ranou= kaqpta/mena ta\ me\n pe/ona a)nh/rpazon, o)/ga de\
o(/sa o)smh=| a)na/pea kate/epon, w(/ste mh\ du/nasqa
prosene/gkasqa. bouome/no| de\ to=| )Argonau/ta| ta\ per\ tou=
pou= maqe=n u(poqh/sesqa to\n pou=n e)/fh, tw=n a(rpuw=n
au)to\n e)a\n a)paa/cwsn. o( de\ pare/qesan au)tw=| tra/pezan
e)desma/twn, a(/rpua de\ e)ca/fnh| su\n boh=| katapta=sa th\n
trofh\n h(/rpasan. qeasa/meno de\ o( Bore/ou pa=de| Zh/th| ka\
Ka/a+|, o)/nte| pterwto/, spasa/meno ta\ c/fh d' a)e/ro| e)d/wkon.
h)=n de\ ta=| a(rpu/a| xrew\n teqna/na u(po\ tw=n Bore/ou pa/dwn,
to=| de\ Bore/ou pas\ to/te teeuth/sen o(/tan dw/konte| mh\
kataa/bws. dwkome/nwn de\ tw=n a(rpuw=n h( me\n kata\
Peopo/nnhson e)| to\n T/grhn potamo\n e)mp/pte, o(\| nu=n a)p'
e)ke/nh| (/Arpu| kae=ta: tau/thn de\ o( me\n Nkoqo/hn o( de\ )
Aeo/poun kaou=sn. h( de\ e(te/ra kaoume/nh )Wkupe/th, w(| de\
e)/no )Wkuqo/h ((Hs/odo| de\ e/ge au)th\n )Wkupo/dhn), au(/th
kata\ th\n Propont/da feu/gousa me/xr| )Exna/dwn h)=qe nh/swn,
a(\ nu=n a)p' e)ke/nh| Strofa/de| |p. 106| kaou=nta: e)stra/fh ga\r
w(| h)=qen e)p\ tau/ta|, ka\ genome/nh kata\ th\n h)o/na u(po\
kama/tou p/pte su\n tw=| dw/kont. )Apow/no| de\ e)n to=| )
Argonau/ta| e(/w| Strofa/dwn nh/swn fhs\n au)ta\| dwxqh=na ka\
mhde\n paqe=n, dou/sa| o(/rkon to\n Fne/a mhke/t a)dkh=sa.
22| a)paage\| de\ tw=n a(rpuw=n Fneu\| e)mh/nuse to\n pou=n
to=| )Argonau/ta|, ka\ per\ tw=n sumphga/dwn u(pe/qeto petrw=n
tw=n kata\ qa/assan. h)=san de\ u(permege/qe| au(=ta,
sugkrouo/mena de\ a)h/a| u(po\ th=| tw=n pneuma/twn b/a| to\n
da\ qaa/ssh| po/ron a)pe/keon. e)fe/reto de\ poh\ me\n u(pe\r
au)tw=n o(m/xh pou\| de\ pa/tago|, h)=n de\ a)du/naton ka\ to=|
peteno=| d' au)tw=n deqe=n. e)=pen ou)=n au)to=| a)fe=na
peea/da da\ tw=n petrw=n, ka\ tau/thn e)a\n me\n )/dws
swqe=san, dape=n katafronou=nta|, e)a\n de\ a)poome/nhn, mh\
pe=n ba/zesqa. tau=ta a)kou/sante| a)nh/gonto, ka\ w(| phs/on
h)=san tw=n petrw=n, a)fa=sn e)k th=| prw/|ra| peea/da: th=| de\
(ptame/nh| ta\ a)/kra th=| ou)ra=| h( su/mptws| tw=n petrw=n
a)peqe/rsen. a)naxwrou/sa| ou)=n e)pthrh/sante| ta\| pe/tra| met'
e)res/a| e)nto/nou, suabome/nh| (/Hra|, dh=qon, |p. 108| ta\ a)/kra
tw=n a)fa/stwn th=| new\| perkope/sh|. a( me\n ou)=n
sumphga/de| e)/ktote e)/sthsan: xrew\n ga\r h)=n au)ta=| new\|
perawqe/sh| sth=na pantew=|.
|23| o( de\ )Argonau=ta pro\| Marandunou\| parege/nonto, ka)ke=
fofro/nw| o( baseu\| u(pede/cato Lu/ko|. e)/nqa qnh/ske me\n
)/Idmwn o( ma/nt| ph/canto| au)to\n ka/prou, qnh/ske de\ ka\ T=fu|,
ka\ th\n nau=n )Agka=o| u(psxne=ta kuberna=n.
parapeu/sante| de\ Oermw/donta ka\ Kau/kason e)p\ Fa=sn
potamo\n h)=qon: ou(=to| th=| Koxkh=| e)stn. e)gkaqormsqe/sh|
de\ th=| new\| h(=ke pro\| A)h/thn )Ia/swn, ka\ ta\ e)ptage/nta u(po\
Pe/ou e/gwn pareka/e dou=na to\ de/ra| au)tw=|: o( de\ dw/sen
u(pe/sxeto, e)a\n tou\| xako/poda| tau/rou| mo/no| katazeu/ch|.
h)=san de\ a)/gro par' au)tw=| tau=ro du/o, mege/qe dafe/ronte|,
dw=ron (Hfa/stou, o(\ xakou=| me\n e)=xon po/da|, pu=r de\ e)k
stoma/twn e)fu/swn. tou/tou| au)tw=| zeu/cant e)pe/tasse spe/ren
dra/konto| o)do/nta|: e)=xe ga\r abw\n par' )Aqhna=| tou\| h(m/se|
w(=n Ka/dmo| e)/speren e)n Oh/ba|. a)porou=nto| de\ tou= )Ia/sono|
|p. 110| pw=| a)\n du/nato tou\| tau/rou| katazeu=ca, Mh/dea
au)tou= e)/rwta )/sxe: h)=n de\ au(/th quga/thr A)h/tou ka\ E)du/a|
th=| )Wkeanou=, farmak/|. dedoku=a de\ mh\ pro\| tw=n tau/rwn
dafqarh=|, kru/fa tou= patro\| sunergh/sen au)tw=| pro\| th\n
kata/zeucn tw=n tau/rwn e)phgge/ato ka\ to\ de/ra| e)gxere=n,
e)a\n o)mo/sh| au)th\n e(/cen guna=ka ka\ e)| (Ea/da su/mpoun
a)ga/ghta. o)mo/santo| de\ )Ia/sono| fa/rmakon d/dwsn, w(=|
katazeugnu/na me/onta tou\| tau/rou| e)ke/euse xr=sa th/n te
a)sp/da ka\ to\ do/ru ka\ to\ sw=ma: tou/tw| ga\r xrsqe/nta e)/fh
pro\| m/an h(me/ran mh/t' a)\n u(po\ puro\| a)dkhqh/sesqa mh/te
u(po\ sdh/rou. e)dh/wse de\ au)tw=| sperome/nwn tw=n o)do/ntwn
e)k gh=| a)/ndra| me/en a)nadu/esqa e)p' au)to\n kaqwpsme/nou|,
ou(\| e)/egen e)peda\n a)qro/ou| qea/shta, ba/en e)| me/son /qou|
a)/poqen, o(/tan de\ u(pe\r tou/tou ma/xwnta pro\| a)h/ou|, to/te
kte/nen au)tou/|. )Ia/swn de\ tou=to a)kou/sa| ka\ xrsa/meno| tw=|
farma/kw|, parageno/meno| e)| to\ tou= new\ a)/so| e)ma/steue tou\|
tau/rou|, ka\ su\n pow=| pur\ o(rmh/santa| au)tou\| kate/zeuce.
spe/ranto| de\ au)tou= tou\| o)do/nta| a)ne/teon e)k th=| gh=|
a)/ndre| e)/nopo: o( de\ o(/pou pe/ona| e(w/ra, ba/wn a)fanw=|
/qou|, pro\| au)tou\| maxome/nou| pro\| a)h/ou| prosw\n a)nh/|re.
ka\ katezeugme/nwn |p. 112| tw=n tau/rwn ou)k e)d/dou to\ de/ra|
A)h/th|, e)bou/eto de\ th/n te )Argw\ katafe/ca ka\ kte=na tou\|
e)mpe/onta|. fqa/sasa de\ Mh/dea to\n )Ia/sona nukto\| e)p\ to\ de/ra|
h)/gage, ka\ to\n fua/ssonta dra/konta katakom/sasa to=|
farma/ko| meta\ )Ia/sono|, e)/xousa to\ de/ra|, e)p\ th\n )Argw\
parege/neto. sune/peto de\ au)th=| ka\ o( a)defo\| )/Ayurto|. o( de\
nukto\| meta\ tou/twn a)nh/xqhsan.
|24| A)h/th| de\ e)pgnou\| ta\ th=| Mhde/a| tetomhme/na w(/rmhse
th\n nau=n dw/ken. )dou=sa de\ au)to\n phs/on o)/nta Mh/dea to\n
a)defo\n foneu/e ka\ me/sasa kata\ tou= buqou= r(/pte.
sunaqro/zwn de\ A)h/th| ta\ tou= pado\| me/h th=| dw/cew|
u(ste/rhse: do/per u(postre/ya|, ka\ ta\ swqe/nta tou= pado\| me/h
qa/ya|, to\n to/pon proshgo/reuse To/mou|. poou\| de\ tw=n Ko/xwn
e)p\ th\n zh/thsn th=| )Argou=| e)ce/pemyen, a)peh/sa|, e) mh\
Mh/dean a)/cousn, au)tou\| pe/sesqa ta\ e)ke/nh|. o( de\ sxsqe/nte|
a)/o| a)axou= zh/thsn e)poou=nto.
to=| de\ )Argonau/ta| to\n )Hrdano\n potamo\n h)/dh parape/ous
Zeu\| mhn/sa| u(pe\r tou= foneuqe/nto| )Ayu/rtou xemw=na a/bron
e)ppe/mya| |p. 114| e)mba/e pa/nhn. ka\ au)tw=n ta\| )Ayurt/da|
nh/sou| parapeo/ntwn h( nau=| fqe/ggeta mh\ h/cen th\n o)rgh\n
tou= Do/|, e)a\n mh\ poreuqe/nte| e)| th\n Au)son/an to\n )Ayu/rtou
fo/non kaqarqw=sn u(po\ K/rkh|. o( de\ parapeu/sante| ta\ Lgu/wn
ka\ Ketw=n e)/qnh, ka\ da\ tou= Sardon/ou pea/gou|
dakomsqe/nte|, parameya/meno Turrhn/an h)=qon e)| A)a/hn,
e)/nqa K/rkh| (ke/ta geno/meno kaqa/ronta.
|25| parapeo/ntwn de\ Serh=na| au)tw=n, )Orfeu\| th\n e)nant/an
mou=san mew|dw=n tou\| )Argonau/ta| kate/sxe. mo/no| de\ Bou/th|
e)cenh/cato pro\| au)ta/|, o(\n a(rpa/sasa )Afrod/th e)n Luba/w|
katw/|kse.
meta\ de\ ta\| Serh=na| th\n nau=n Xa/rubd| e)cede/xeto ka\ Sku/a
ka\ pe/tra pagkta/, u(pe\r w(=n fo\c poh\ ka\ kapno\|
a)nafero/meno| e(wra=to. a)a\ da\ tou/twn deko/mse th\n nau=n
su\n Nhrh/s Oe/t| parakhqe=sa u(po\ (/Hra|.
parameya/meno de\ Ornak/an nh=son (H/ou bou=| e)/xousan e)|
th\n Faa/kwn nh=son Ke/rkuran h(=kon, h(=| baseu\| h)=n )
Ak/noo|. tw=n de\ Ko/xwn |p. 116| th\n nau=n eu(re=n mh\
duname/nwn o( me\n to=| Keraun/o| o)/res parw/|khsan, o( de\ e)|
th\n )Iur/da komsqe/nte| e)/ktsan )Ayurt/da| nh/sou|: e)/no de\
pro\| Fa/aka| e)qo/nte| th\n )Argw\ kate/abon ka\ th\n Mh/dean
a)ph/|toun par' )Akno/ou. o( de\ e)=pen, e) me\n h)/dh suneh/uqen
)Ia/son, dw/sen au)th\n e)ke/nw|, e) d' e)/t parqe/no| e)st/, tw=|
patr\ a)pope/myen. )Arh/th de\ h( )Akno/ou gunh\ fqa/sasa Mh/dean
)Ia/son sune/zeucen: o(/qen o( me\n Ko/xo meta\ Faa/kwn katw/|
khsan, o( de\ )Argonau=ta meta\ th=| Mhde/a| a)nh/xqhsan.
|26| pe/onte| de\ nukto\| sfodrw=| perp/ptous xemw=n. )Apo/wn
de\ sta\| e)p\ ta\| Meant/ou| dera/|, toceu/sa| tw=| be/e e)| th\n
qa/assan kath/strayen. o( de\ phs/on e)qea/santo nh=son, tw=| de\
para\ prosdok/an a)nafanh=na prosormsqe/nte| )Ana/fhn e)ka/esan:
(drusa/meno de\ bwmo\n )Apo/wno| a)gh/tou ka\ qusa/sante| e)p'
eu)wx/an e)tra/phsan. doqe=sa d' u(po\ )Arh/th| Mhde/a| dw/deka
qera/pana tou\| a)rste/a| e)/skwpton meta\ pagn/a|: o(/qen e)/t ka\
nu=n e)n th=| qus/a| su/nhqe/| e)st skw/pten ta=| gunac/n. |p.
118|
e)nteu=qen a)naxqe/nte| kwu/onta Krh/th| pros/sxen u(po\ Ta/w.
tou=ton o( me\n tou= xakou= ge/nou| e)=na e/gousn, o( de\
u(po\ (Hfa/stou M/nw doqh=na: o(\| h)=n xakou=| a)nh/r, o( de\
tau=ron au)to\n e/gousn. e)=xe de\ fe/ba m/an a)po\ au)xe/no|
katate/nousan a)/xr sfurw=n: kata\ de\ to\ te/rma th=| febo\| h(=o|
dh/resto xakou=|. ou(=to| o( Ta/w| tr\| e(ka/sth| h(me/ra| th\n
nh=son pertroxa/zwn e)th/re: do\ ka\ to/te th\n )Argw\
prospe/ousan qewrw=n to=| /qo| e)/baen. e)capathqe\| de\ u(po\
Mhde/a| a)pe/qanen, w(| me\n e)/no e/gous, da\ farma/kwn
au)tw=| man/an Mhde/a| e)mbaou/sh|, w(| de/ tne|, u(posxome/nh|
poh/sen a)qa/naton ka\ to\n h(=on e)ceou/sh|, e)krue/nto| tou=
panto\| )xw=ro| au)to\n a)poqane=n. tne\| de\ au)to\n toceuqe/nta
u(po\ Po/anto| e)| to\ sfuro\n teeuth=sa e/gous.
m/an de\ e)ntau=qa nu/kta me/nante| A)g/nh| pros/sxousn
u(dreu/sasqa qe/onte|, ka\ g/neta per\ th=| u(dre/a| au)to=|
a(/ma. e)ke=qen de\ da\ th=| Eu)bo/a| ka\ th=| Lokr/do|
peu/sante| e)| )Iwko\n |p. 120| h)=qon, to\n pa/nta pou=n e)n
te/ttars mhs\ teew/sante|.
|27| Pe/a| de\ a)pognou\| th\n u(postrofh\n tw=n )Argonautw=n to\n
A)/sona kte/nen h)/qeen: o( de\ a)thsa/meno| e(auto\n a)nee=n
qus/an e)ptew=n a)dew=| tou= taure/ou spasa/meno| a(/mato|
a)pe/qanen. h( de\ )Ia/sono| mh/thr e)parasame/nh Pe/a|, nh/pon
a)popou=sa pa=da Pro/maxon e(auth\n a)nh/rthse: Pe/a| de\ ka\
to\n au)th=| kataefqe/nta pa=da a)pe/ktenen. o( de\ )Ia/swn
kateqw\n to\ me\n de/ra| e)/dwke, per\ w(=n de\ h)dkh/qh
meteqe=n e)qe/wn karo\n e)cede/xeto. ka\ to/te me\n e)| )Isqmo\n
meta\ tw=n a)rste/wn peu/sa| a)ne/qhke th\n nau=n Posedw=n,
au)=q| de\ Mh/dean parakae= zhte=n o(/pw| Pe/a| au)tw=| d/ka|
u(po/sxh|. h( de\ e)| ta\ bas/ea tou= Pe/ou pareqou=sa pe/qe ta\|
qugate/ra| au)tou= to\n pate/ra kreourgh=sa ka\ kaqeyh=sa, da\
farma/kwn au)to\n e)paggeome/nh poh/sen ne/on: ka\ tou=
psteu=sa xa/rn kro\n me/sasa ka\ kaqeyh/sasa e)po/hsen a)/rna.
a( de\ psteu/sasa to\n pate/ra kreourgou=s ka\ kaqe/yousn.
)/Akasto| de\ meta\ tw=n th\n )Iwko\n |p. 122| o)kou/ntwn to\n
pate/ra qa/pte, to\n de\ )Ia/sona meta\ th=| Mhde/a| th=| )Iwkou=
e)kba/e.
|28| o( de\ h(=kon e)| Ko/rnqon, ka\ de/ka me\n e)/th dete/oun
eu)tuxou=nte|, au)=q| de\ tou= th=| Kor/nqou base/w| Kre/onto|
th\n qugate/ra Gau/khn )Ia/son e)gguw=nto|, parapemya/meno| )
Ia/swn Mh/dean e)ga/me. h( de/, ou(/| te w)/mosen )Ia/swn qeou\|
e)pkaesame/nh ka\ th\n )Ia/sono| a)xarst/an memyame/nh poa/k|,
th=| me\n gamoume/nh| pe/pon memagme/non farma/ko|
e)/pemyen, o(\n a)mfesame/nh meta\ tou= bohqou=nto| patro\| pur\
a/brw| katefe/xqh, tou\| de\ pa=da| ou(\| e)=xen e)c )Ia/sono|,
Me/rmeron ka\ Fe/rhta, a)pe/ktene, ka\ abou=sa para\ (H/ou
a(/rma pthnw=n drako/ntwn e)p\ tou/tou feu/gousa h)=qen e)| )
Aqh/na|. e/geta de\ <ka\> o(/t feu/gousa tou\| pa=da| e)/t nhp/ou|
o)/nta| kate/pen, (ke/ta| kaq/sasa e)p\ to\n bwmo\n |p. 124| th=|
(/Hra| th=| a)kra/a|: Kor/nqo de\ au)tou\| a)nasth/sante|
katetrauma/tsan.
Mh/dea de\ h(=ken e)| )Aqh/na|, ka)ke= gamhqe=sa A)ge=
pa=da genna=| Mh=don. e)pboueu/ousa de\ u(/steron Ohse= fuga\|
e)c )Aqhnw=n meta\ tou= pado\| e)kba/eta. a)' ou(=to| me\n
pow=n krath/sa| barba/rwn th\n u(f' e(auto\n xw/ran a(/pasan
Mhd/an e)ka/ese, ka\ strateuo/meno| e)p\ )Indou\| a)pe/qane:
Mh/dea de\ e)| Ko/xou| h)=qen a)/gnwsto|, ka\ kataabou=sa
A)h/thn u(po\ tou= a)defou= Pe/rsou th=| base/a| e)sterhme/non,
kte/nasa tou=ton tw=| patr\ th\n base/an a)pokate/sthsen. |p. 128|
I. e)pedh\ de\ to\ tou= Deuka/wno| decehu/qamen ge/no|,
e)xome/nw| e/gwmen to\ )Ina/xeon.
)Wkeanou= ka\ Thqu/o| g/neta pa=| )/Inaxo|, a)f' ou(= potamo\| e)n
)/Arge )/Inaxo| kae=ta. tou/tou ka\ Me/a| th=| )Wkeanou=
Forwneu/| te ka\ A)gaeu\| pa=de| e)ge/nonto. A)gae/w| me\n
ou)=n a)/pado| a)poqano/nto| h( xw/ra a(/pasa A)ga/ea e)kh/qh,
Forwneu\| de\ a(pa/sh| th=| u(/steron Peoponnh/sou
prosagoreuqe/sh| dunasteu/wn e)k Thed/kh| nu/mfh| )=Apn ka\
No/bhn e)ge/nnhsen. )=Ap| me\n ou)=n e)| turann/da th\n e(autou=
metasth/sa| du/namn ka\ b/ao| w)\n tu/ranno|, o)noma/sa| a)f'
e(autou= th\n Peopo/nnhson )Ap/an, u(po\ Oec/ono| ka\ Tex=no|
e)pboueuqe\| a)/pa| a)pe/qane, ka\ nomsqe\| qeo\| e)kh/qh
Sa/rap|: No/bh| de\ ka\ Do/| (h(=| prw/th| gunak\ Zeu\| qnhth=|
e)m/gh) pa=| )/Argo| e)ge/neto, w(| de\ )Akous/ao/| |p. 130| fhs, ka\
Peasgo/|, a)f' ou(= khqh=na tou\| th\n Peopo/nnhson o)kou=nta|
Peasgou/|. (Hs/odo| de\ to\n Peasgo\n au)to/xqona/ fhsn e)=na.
|2| a)a\ per\ me\n tou/tou pa/n e)rou=men: )/Argo| de\ abw\n th\n
base/an a)f' e(autou= th\n Peopo/nnhson e)ka/esen )/Argo|, ka\
gh/ma| Eu)a/dnhn th\n Strumo/no| ka\ Nea/ra| e)te/knwsen )/Ekbason
Pe/ranta )Ep/dauron Kr/ason, o(\| ka\ th\n base/an pare/aben.
)Ekba/sou de\ )Agh/nwr g/neta, tou/tou de\ )/Argo| o( pano/pth|
ego/meno|. e)=xe de\ ou(=to| o)fqamou\| me\n e)n pant\ tw=|
sw/mat, u(perba/wn de\ duna/me to\n me\n th\n )Arkad/an
umano/menon tau=ron a)new\n th\n tou/tou dora\n h)mfe/sato,
Sa/turon de\ tou\| )Arka/da| a)dkou=nta ka\ a)farou/menon ta\
boskh/mata u(posta\| a)pe/ktene. e/geta de\ o(/t ka\ th\n Tarta/rou
ka\ Gh=| )/Exdnan, h(\ tou\| paro/nta| sunh/rpazen, e)pthrh/sa|
komwme/nhn a)pe/ktenen. e)ced/khse de\ ka\ to\n )/Apdo| fo/non,
tou\| a)t/ou| a)pokte/na|.
|3| )/Argou de\ ka\ )Ismh/nh| th=| )Aswpou= pa=| )/Iaso|, ou(= fasn )
Iw\ gene/sqa. Ka/stwr de\ o( suggra/ya| ta\ xronka\ ka\ poo\ tw=n
tragkw=n )Ina/xou th\n )Iw\ e/gousn: (Hs/odo| de\ ka\ |p. 132| )
Akous/ao| Perh=no| au)th/n fasn e)=na. tau/thn (erwsu/nhn th=|
(/Hra| e)/xousan Zeu\| e)/fqere. fwraqe\| de\ u(f' (/Hra| th=| me\n
ko/rh| a(ya/meno| e)| bou=n metemo/rfwse eukh/n, a)pwmo/sato de\
tau/th| mh\ suneqe=n: do/ fhsn (Hs/odo| ou)k e)pspa=sqa th\n
a)po\ tw=n qew=n o)rgh\n tou\| gnome/nou| o(/rkou| u(pe\r e)/rwto|.
(/Hra de\ a)thsame/nh para\ Do\| th\n bou=n fu/aka au)th=|
kate/sthsen )/Argon to\n pano/pthn, o(\n Fereku/dh| me\n )Are/storo|
e/ge, )Askhpa/dh| de\ )Ina/xou, Ke/rkwy de\ )/Argou ka\ )Ismh/nh|
th=| )Aswpou= qugatro/|: )Akous/ao| de\ ghgenh= au)to\n e/ge.
ou(=to| e)k th=| e)a/a| e)de/smeuen au)th\n h(/t| e)n tw=|
Mukhna/wn u(ph=rxen a)/se. Do\| de\ e)pta/canto| (Ermh=| ke/ya
th\n bou=n, mhnu/santo| (Ie/rako|, e)pedh\ aqe=n ou)k h)du/nato,
/qw| baw\n a)pe/ktene to\n )/Argon, o(/qen a)rgefo/nth| e)kh/qh.
(/Hra de\ th=| bo\+ o)=stron e)mba/e h( de\ prw=ton h(=ken e)|
to\n a)p' e)ke/nh| )Io/non ko/pon khqe/nta, e)/peta da\ th=| )
Iur/do| poreuqe=sa ka\ to\n A(=mon u(perbaou=sa de/bh to\n
to/te me\n kaou/menon po/ron Ora/|kon, nu=n de\ a)p' e)ke/nh|
Bo/sporon. a)peqou=sa de\ e)| Skuq/an ka\ th\n Kmmer/da gh=n,
poh\n xe/rson panhqe=sa ka\ poh\n danhcame/nh qa/assan
Eu)rw/ph| te ka\ |p. 134| )As/a|, teeuta=on h(=ken e)| A)/gupton,
o(/pou th\n a)rxa/an morfh\n a)poabou=sa genna=| para\ tw=|
Ne/w| potamw=| )/Epafon pa=da. tou=ton de\ (/Hra de=ta
Kourh/twn a)fanh= poh=sa: o( de\ h)fa/nsan au)to/n. ka\ Zeu\|
me\n a)sqo/meno| kte/ne Kou/rhta|, )Iw\ de\ e)p\ zh/thsn tou=
pado\| e)tra/peto.
panwme/nh de\ kata\ th\n Sur/an a(/pasan (e)ke= ga\r e)mhnu/eto
<o(/t h(> tou= Bub/wn base/w| <gunh\> e)tqh/ne to\n u(o/n) ka\
to\n )/Epafon eu(rou=sa, e)| A)/gupton e)qou=sa e)gamh/qh
Thego/nw| tw=| baseu/ont to/te A)gupt/wn. (dru/sato de\ a)/gama
Dh/mhtro|, h(\n e)ka/esan )=Isn A)gu/pto, ka\ th\n )Iw\ )=Isn
o(mo/w| proshgo/reusan.
|4| )/Epafo| de\ baseu/wn A)gupt/wn game= Me/mfn th\n Ne/ou
qugate/ra, ka\ a)po\ tau/th| kt/ze Me/mfn po/n, ka\ tekno=
qugate/ra Lbu/hn, a)f' h(=| h( xw/ra Lbu/h e)kh/qh. Lbu/h| de\ ka\
Posedw=no| g/nonta pa=de| d/dumo )Agh/nwr ka\ Bh=o|. )
Agh/nwr me\n ou)=n e)| Fon/khn a)paage\| e)bas/euse, ka)ke=
th=| mega/h| r(/zh| e)ge/neto genea/rxh|: o(/qen u(perqhso/meqa
per\ tou/tou. Bh=o| de\ u(pome/na| e)n A)gu/ptw| baseu/e me\n
A)gu/ptou, game= de\ )Agxno/hn th\n Ne/ou qugate/ra, ka\
au)tw=| g/nonta pa=de| d/dumo, |p. 136| A)/gupto| ka\ Danao/|,
w(| de/ fhsn Eu)rp/dh|, ka\ Khfeu\| ka\ Fneu\| prose/t. Danao\n
me\n ou)=n Bh=o| e)n Lbu/h| katw/|ksen, A)/gupton de\ e)n )
Arab/a|, o(\| ka\ katastreya/meno| th\n Meampo/dwn xw/ran <a)f'
e(autou=> w)no/masen A)/gupton. g/nonta de\ e)k pow=n
gunakw=n A)gu/ptw| me\n pa=de| penth/konta, qugate/re| de\
Danaw=| penth/konta. stasasa/ntwn de\ au)tw=n per\ th=| a)rxh=|
u(/steron, Danao\| tou\| A)gu/ptou pa=da| dedokw/|, u(poqeme/nh| )
Aqhna=| au)tw=| nau=n kateskeu/ase prw=to| ka\ ta\| qugate/ra|
e)nqe/meno| e)/fuge. prossxw\n de\ (Ro/dw| to\ th=| Lnd/a| a)/gama
)Aqhna=| (dru/sato. e)nteu=qen de\ h(=ken e)| )/Argo|, ka\ th\n
base/an au)tw=| parad/dws Gea/nwr o( to/te baseu/wn <au)to\|
de\ krath/sa| th=| xw/ra| a)f' e(autou= tou\| e)nokou=nta| Danaou\|
w)no/mase>. a)nu/drou de\ th=| xw/ra| u(parxou/sh|, |p. 138| e)pedh\
ka\ ta\| phga\| e)ch/rane Posedw=n mhn/wn )Ina/xw| do/t th\n
xw/ran (/Hra| e)martu/rhsen e)=na, ta\| qugate/ra| u(dreusome/na|
e)/pemye. m/a de\ au)tw=n )Amumw/nh zhtou=sa u(/dwr r(/pte
be/o| e)p\ e)/afon ka\ komwme/nou Satu/rou tugxa/ne, ka)ke=no|
peranasta\| e)pequ/me suggene/sqa: Posedw=no| de\ e)pfane/nto|
o( Sa/turo| me\n e)/fugen, )Amumw/nh de\ tou/tw| suneuna/zeta, ka\
au)th=| Posedw=n ta\| e)n Le/rnh| phga\| e)mh/nusen.
|5| o( de\ A)gu/ptou pa=de| e)qo/nte| e)| )/Argo| th=| te e)/xqra|
pau/sasqa pareka/oun ka\ ta\| qugate/ra| au)tou= game=n h)c/oun.
Danao\| de\ a(/ma me\n a)pstw=n au)tw=n to=| e)pagge/masn,
a(/ma de\ ka\ mnhskakw=n per\ th=| fugh=|, w(moo/ge tou\|
ga/mou| ka\ dekh/rou ta\| ko/ra|. (Upermnh/stran me\n ou)=n th\n
presbute/ran e)ce=on Lugke= ka\ Gorgofo/nhn Prwte=: ou(=to
ga\r e)k bas/do| gunako\| )Arguf/h| e)gego/nesan A)gu/ptw|. tw=n
de\ opw=n e)/axon Bou/sr| me\n ka\ )Egke/ado| ka\ Lu/ko| ka\
Da/+frwn ta\| Danaw=| gennhqe/sa| e)c Eu)rw/ph| Au)toma/thn )
Amumw/nhn )Agauh\n Skah/n. au(=ta de\ e)k bas/do| e)ge/nonto
Danaw=|, e)k de\ )Eefant/do| Gorgofo/nh ka\ (Upermnh/stra. |p. 140|
)/Istro| de\ (Ippoda/mean, Xakw/dwn (Rod/an, )Agh/nwr Keopa/tran,
Xa=to| )Aster/an, Dokorusth\| (Ippodame/an, )/Akh| Gau/khn, )
Akmh/nwr (Ippome/dousan, (Ippo/qoo| Go/rghn, Eu)xh/nwr )
Ifme/dousan, (Ippo/uto| (Ro/dhn. ou(=to me\n o( de/ka e)c )Arab/a|
gunako/|, a( de\ parqe/no e)c (Amadrua/dwn numfw=n, a( me\n )
Atante/h|, a( de\ e)k Fo/bh|. )Agapto/emo| de\ e)/axe Perh/nhn,
Kerke/th| de\ Dw/ron, Eu)ruda/ma| Fa/rtn, A)/go| Mnh/stran, )/Argo|
Eu)/pphn, )Arxe/ao| )Anacb/hn, Mene/maxo| Nhw/, o( <me\n>
e(pta\ e)k Fon/ssh| gunako/|, a( de\ parqe/no A)qop/do|. a)khrwt\
de\ e)/axon d' o(mwnum/an ta\| Me/mfdo| o( e)k Tur/a|, Keto\|
Keth/n, Sqe/neo| Sqene/hn, Xru/sppo| Xrus/pphn. o( de\ e)k
Kaa/dnh| nh/do| nu/mfh| pa=de| dw/deka e)khrw/santo per\ tw=n
e)k Poucou=| nh/do| nu/mfh|: h)=san de\ o( me\n pa=de| Eu)ru/oxo|
Fa/nth| Persqe/nh| (/Ermo| Dru/a| Potamw\n Ksseu\| L/co| )/Imbro|
Brom/o| Pou/ktwr Xqon/o|, a( de\ ko/ra Au)tono/h Oeanw\ )He/ktra
Keopa/tra Eu)rud/kh Gauk/pph )Anqh/ea Keodw/rh Eu)/pph )
Eratw\ Stu/gnh Bru/kh. o( de\ <e)k> Gorgo/no| A)gu/ptw| geno/meno
e)khrw/santo per\ tw=n e)k Per/a|, ka\ agxa/ne Per/fa| me\n )
Akta/hn, O)neu\| de\ Poda/rkhn, A)/gupto| |p. 142| Dwc/pphn,
Mena/kh| )Ad/thn, La/mpo| )Wkupe/thn, )/Idmwn Pua/rghn. ou(=to
de/ e)s new/tato: )/Ida| (Ippod/khn, Da/+frwn )Ada/nthn (au(=ta
de\ e)k mhtro\| e)ge/nonto (/Ersh|), Pand/wn Kad/khn, )/Arbho|
O)/mhn, (Upe/rbo| Keanw/, (Ippokorusth\| (Uper/pphn: ou(=to e)c
(Hfast/nh|, a( de\ e)k Krnou=|.
w(| de\ e)khrw/santo tou\| ga/mou|, e(sta/sa| e)gxer/da d/dws ta=|
qugatra/sn. a( de\ komwme/nou| tou\| numf/ou| a)pe/ktenan ph\n
(Upermnh/stra|: au(/th ga\r Lugke/a de/swse parqe/non au)th\n
fua/canta: do\ kaqe/rca| au)th\n Danao\| e)frou/re. a( de\ a)/a
tw=n Danaou= qugate/rwn ta\| me\n kefaa\| tw=n numf/wn e)n th=|
Le/rnh| katw/rucan, ta\ de\ sw/mata pro\ th=| po/ew| e)kh/deusan.
ka\ au)ta\| e)ka/qhran )Aqhna= te ka\ (Ermh=| Do\| keeu/santo|.
Danao\| de\ u(/steron (Upermnh/stran Lugke= sunw/|kse, ta\| de\
opa\| qugate/ra| e)| gumnko\n a)gw=na to=| nkw=sn e)/dwken.
)Amumw/nh de\ e)k Posedw=no| e)ge/nnhse Nau/pon. ou(=to|
makro/bo| geno/meno|, pe/wn th\n qa/assan, to=| e)mp/ptousn
e)p\ qana/tw| |p. 144| e)pursofo/re. sune/bh ou)=n ka\ au)to\n
teeuth=sa e)ke/nw| tw=| qana/tw|. pr\n de\ teeuth=sa e)/ghme w(|
me\n o( tragko\ e/gous, Kume/nhn th\n Katre/w|, w(| de\ o( tou\|
no/stou| gra/ya|, Fu/ran, w(| de\ Ke/rkwy, (Hso/nhn, ka\ e)ge/nnhse
Paamh/dhn O)/aka Nausme/donta.
II. Lugkeu\| de\ meta\ Danao\n )/Argou| dunasteu/wn e)c
(Upermnh/stra| tekno= pa=da )/Abanta. tou/tou de\ ka\ )Aga/+a|
th=| Mantne/w| d/dumo pa=de| e)ge/nonto )Akr/so| ka\ Pro=to|.
ou(=to ka\ kata\ gastro\| me\n e)/t o)/nte| e)stas/azon pro\|
a)h/ou|, w(| de\ a)netra/fhsan, per\ th=| base/a| e)poe/moun, ka\
poemou=nte| eu(=ron a)sp/da| prw=to. ka\ krath/sa| )Akr/so|
Pro=ton )/Argou| e)ceau/ne. o( d' h(=ken e)| Luk/an pro\| )Ioba/thn,
w(| de/ tne/| fas, pro\| )Amfa/nakta: ka\ game= th\n tou/tou
qugate/ra, w(| me\n (/Omhro|, )/Antean, w(| de\ o( tragko/,
Sqene/boan. kata/ge de\ au)to\n o( khdesth\| meta\ stratou=
Luk/wn, ka\ |p. 146| kataamba/ne T/runqa, tau/thn au)tw=|
Kukw/pwn texsa/ntwn. mersa/meno de\ th\n )Arge/an a(/pasan
katw/|koun, ka\ )Akr/so| me\n )/Argou| baseu/e, Pro=to| de\
T/runqo|. |2| ka\ g/neta )Akrs/w| me\n e)c Eu)rud/kh| th=|
Lakeda/mono| Dana/h, Pro/tw| de\ e)k Sqenebo/a| Lus/pph ka\ )
Ifno/h ka\ )Ifa/nassa. au(=ta de\ w(| e)teew/qhsan, e)ma/nhsan, w(|
me\n (Hs/odo/| fhsn, o(/t ta\| Donu/sou teeta\| ou) katede/xonto, w(|
de\ )Akous/ao| e/ge, do/t to\ th=| (/Hra| co/anon e)chute/san.
geno/mena de\ e)mmane=| e)panw=nto a)na\ th\n )Arge/an
a(/pasan, au)=q| de\ th\n )Arkad/an ka\ th\n Peopo/nnhson
deqou=sa met' |p. 148| a)kosm/a| a(pa/sh| da\ th=| e)rhm/a|
e)tro/xazon. Mea/mpou| de\ o( )Amuqa/ono| ka\ E)dome/nh| th=|
)/Abanto|, ma/nt| w)\n ka\ th\n da\ farma/kwn ka\ kaqarmw=n
qerape/an prw=to| eu(rhkw/|, u(psxne=ta qerapeu/en ta\|
parqe/nou|, e) a/bo to\ tr/ton me/ro| th=| dunaste/a|. ou)k
e)ptre/ponto| de\ Pro/tou qerapeu/en e)p\ msqo=| thkou/to|, e)/t
ma=on e)ma/nonto a( parqe/no ka\ prose/t meta\ tou/twn a(
opa\ guna=ke|: ka\ ga\r au(=ta ta\| o)k/a| a)popou=sa tou\|
)d/ou| a)pw/uon pa=da| ka\ e)| th\n e)rhm/an e)fo/twn.
probanou/sh| de\ e)p\ pe=ston th=| sumfora=|, tou\| a)thqe/nta|
msqou\| o( Pro=to| e)d/dou. o( de\ u(pe/sxeto qerapeu/en o(/tan
e(/teron tosou=ton th=| gh=| o( a)defo\| au)tou= a/bh| B/a|. Pro=to|
de\ eu)abhqe\| mh\ bradunou/sh| th=| qerape/a| a)thqe/h ka\
pe=on, qerapeu/en sunexw/rhsen e)p\ tou/to|. Mea/mpou| de\
paraabw\n tou\| dunatwta/tou| tw=n neanw=n met' a)aagmou= ka/
tno| e)nqe/ou xore/a| e)k tw=n o)rw=n au)ta\| e)| Skuw=na
suned/wce. kata\ de\ to\n dwgmo\n h( presbuta/th tw=n qugate/rwn
)Ifno/h meth/acen: ta=| de\ opa=| tuxou/sa| kaqarmw=n
swfronh=sa sune/bh. ka\ tau/ta| me\n e)ce/doto Pro=to| Mea/mpod
ka\ B/ant, pa=da d' u(/steron e)ge/nnhse Megape/nqhn.
III. Beerofo/nth| de\ o( Gau/kou tou= Ssu/fou, kte/na| a)kous/w|
a)defo\n Dha/dhn, w(| de/ tne/| fas Perh=na, a)/o de\ )
Akme/nhn, pro\| |p. 150| Pro=ton e)qw\n kaqa/reta. ka\ au)tou=
Sqene/boa e)/rwta )/sxe, ka\ prospe/mpe o/gou| per\ sunous/a|.
tou= de\ a)parnoume/nou, e/ge pro\| Pro=ton o(/t Beerofo/nth|
au)th=| per\ fqora=| prosepe/myato o/gou|. Pro=to| de\ psteu/sa|
e)/dwken e)pstoa\| au)tw=| pro\| )Ioba/thn kom/sa, e)n a(=|
e)nege/grapto Beerofo/nthn a)pokte=na. )Ioba/th| de\ a)nagnou\|
e)pe/tacen au)tw=| X/maran kte=na, nom/zwn au)to\n u(po\ tou=
qhr/ou dafqarh/sesqa: h)=n ga\r ou) mo/non e(n\ a)a\ poo=| ou)k
eu)a/wton, e)=xe de\ protomh\n me\n e/onto|, ou)ra\n de\
dra/konto|, tr/thn de\ kefah\n me/shn a)go/|, d' h(=| pu=r a)n/e.
ka\ th\n xw/ran de/fqere, ka\ ta\ boskh/mata e)uma/neto: m/a ga\r
fu/s| trw=n qhr/wn e)=xe du/namn. e/geta de\ ka\ th\n X/maran
tau/thn trafh=na me\n u(po\ )Amswda/rou, kaqa/per e)/rhke ka\
(/Omhro|, gennhqh=na de\ e)k Tufw=no| ka\ )Ex/dnh|, kaqw\|
(Hs/odo| (store=. |2| a)nabba/sa| ou)=n e(auto\n o( Beerofo/nth|
e)p\ to\n |p. 152| Ph/gason, o(\n e)=xen (/ppon e)k Medou/sh|
pthno\n gegennhme/non ka\ Posedw=no|, a)rqe\| e)| u(/yo| a)po\
tou/tou kateto/ceuse th\n X/maran. meta\ de\ to\n a)gw=na tou=ton
e)pe/tacen au)tw=| Sou/mo| maxesqh=na. w(| de\ e)teeu/thse ka\
tou=ton, )Amazo/sn e)pe/tacen a)gwn/sasqa au)to/n. w(| de\ ka\
tau/ta| a)pe/ktene, tou\| gennao/tht Luk/wn dafe/ren dokou=nta|
e)pe/ca| e)pe/tacen a)pokte=na oxh/santa|. w(| de\ ka\ tou/tou|
a)pe/ktene pa/nta|, qauma/sa| th\n du/namn au)tou= o( )Ioba/th| ta/
te gra/mmata e)/dece ka\ par' au)tw=| me/nen h)c/wse: dou\| de\
th\n qugate/ra Fono/hn ka\ qnh/skwn th\n base/an kate/pen
au)tw=|.
IV. )Akrs/w| de\ per\ pa/dwn gene/sew| a)rre/nwn xrhsthrazome/nw|
o( qeo\| e)/fh gene/sqa pa=da e)k th=| qugatro/|, o(\| au)to\n
a)poktene=. de/sa| de\ o( )Akr/so| tou=to, u(po\ gh=n qa/amon |p.
154| kataskeua/sa| xa/keon th\n Dana/hn e)frou/re. tau/thn me/n, w(|
e)/no e/gousn, e)/fqere Pro=to|, o(/qen au)to=| ka\ h( sta/s|
e)knh/qh: w(| de\ e)/no/ fas, Zeu\| metamorfwqe\| e)| xruso\n ka\
da\ th=| o)rofh=| e)| tou\| Dana/h| e)srue\| ko/pou| sunh=qen.
a)sqo/meno| de\ )Akr/so| u(/steron e)c au)th=| gegennhme/non
Perse/a, mh\ psteu/sa| u(po\ Do\| e)fqa/rqa, th\n qugate/ra meta\
tou= pado\| e)| a/rnaka baw\n e)/rryen e)| qa/assan.
prosenexqe/sh| de\ th=| a/rnako| Ser/fw| D/ktu| a)/ra| a)ne/trefe
tou=ton. |2| baseu/wn de\ th=| Ser/fou Poude/kth| a)defo\| D/ktuo|,
Dana/h| e)rasqe/|, ka\ h)ndrwme/nou Perse/w| mh\ duna/meno|
au)th=| suneqe=n, suneka/e tou\| f/ou|, meq' w(=n ka\ Perse/a,
e/gwn e)/ranon suna/gen e)p\ tou\| (Ippodame/a| th=| O)noma/ou
ga/mou|. tou= de\ Perse/w| e)po/nto| ka\ e)p\ th=| kefah=| th=|
Gorgo/no| ou)k a)ntere=n, para\ me\n tw=n opw=n h)/|thsen
(/ppou|, para\ de\ tou= Perse/w| ou) abw\n tou\| (/ppou|, e)pe/tace
th=| Gorgo/no| kom/zen th\n kefah/n. o( de\ (Ermou= ka\ )Aqhna=|
prokaqhgoume/nwn e)p\ ta\| Fo/rkou parag/neta qugate/ra|, )Enuw\
ka\ Pefrhdw\ ka\ Denw/: h)=san de\ au(=ta Khtou=| te ka\ Fo/rkou,
Gorgo/nwn a)defa/, gra=a e)k geneth=|. e(/na te o)fqamo\n a(
tre=| ka\ e(/na o)do/nta e)=xon, |p. 156| ka\ tau=ta para\ me/ro|
h)/mebon a)h/a|. w(=n kureu/sa| o( Perseu/|, w(| a)ph/|toun, e)/fh
dw/sen a)\n u(fhgh/swnta th\n o(do\n th\n e)p\ ta\| nu/mfa|
fe/rousan. au(=ta de\ a( nu/mfa pthna\ e)=xon pe/da ka\ th\n
k/bsn, h(/n fasn e)=na ph/ran: |P/ndaro| de\ ka\ (Hs/odo| e)n )
Asp/d e)p\ tou= Perse/w|:
pa=n de\ meta/frenon e)=xe <ka/ra> deno=o pew/rou
<Gorgou=|>, a)mf\ de/ mn k/bs| qe/e.
Hesod, Shed of Hercues, 223-4.
e)/rhta de\ para\ to\ ke=sqa e)ke= e)sqh=ta ka\ th\n trofh/n.|
e)=xon de\ ka\ th\n <)/A+do|> kunh=n. u(fhghsame/nwn de\ tw=n
Fork/dwn, a)podou\| to/n te o)do/nta ka\ to\n o)fqamo\n au)ta=|, ka\
parageno/meno| pro\| ta\| nu/mfa|, ka\ tuxw\n w(=n e)spou/daze, th\n
me\n k/bsn pereba/eto, ta\ de\ pe/da to=| sfuro=| prosh/rmose,
th\n de\ kunh=n th=| kefah=| e)pe/qeto. tau/thn e)/xwn au)to\| me\n
ou(\| h)/qeen e)/bepen, u(po\ a)/wn de\ ou)x e(wra=to. abw\n de\
ka\ para\ (Ermou= a)damant/nhn a(/rphn, peto/meno| e)| to\n )
Wkeano\n h(=ke ka\ kate/abe ta\| Gorgo/na| komwme/na|. h)=san
de\ au(=ta Sqenw\ Eu)rua/h Me/dousa. mo/nh de\ h)=n qnhth\
Me/dousa: da\ tou=to e)p\ th\n tau/th| kefah\n Perseu\| e)pe/mfqh.
e)=xon de\ a( Gorgo/ne| kefaa\| me\n peresperame/na| fo/s
drako/ntwn, o)do/nta| de\ mega/ou| w(| suw=n, ka\ xe=ra| xaka=|,
ka\ pte/ruga| xrusa=|, d' w(=n e)pe/tonto. tou\| de\ )do/nta| /qou|
e)po/oun. e)psta\| |p. 158| ou)=n au)ta=| o( Perseu\| komwme/na|,
kateuqunou/sh| th\n xe=ra )Aqhna=|, a)pestramme/no| ka\ be/pwn
e)| a)sp/da xakh=n, d' h(=| th\n e)ko/na th=| Gorgo/no| e)/bepen,
e)karato/mhsen au)th/n. a)potmhqe/sh| de\ th=| kefah=|, e)k th=|
Gorgo/no| e)ce/qore Ph/gaso| pthno\| (/ppo|, ka\ Xrusa/wr o(
Ghruo/nou path/r: |3| tou/tou| de\ e)ge/nnhsen e)k Posedw=no|. o(
me\n ou)=n Perseu\| e)nqe/meno| e)| th\n k/bsn th\n kefah\n th=|
Medou/sh| o)p/sw pa/n e)xw/re, a( de\ Gorgo/ne| e)k th=| ko/th|
a)nasta=sa to\n Perse/a e)d/wkon, ka\ sunde=n au)to\n ou)k
h)du/nanto da\ th\n kunh=n. a)pekru/pteto ga\r u(p' au)th=|.
parageno/meno| de\ e)| A)qop/an, h(=| e)bas/eue Khfeu/|, eu(=re
th\n tou/tou qugate/ra )Androme/dan parakeme/nhn bora\n qaass/w|
kh/te. Kasse/pea ga\r h( Khfe/w| gunh\ Nhrh/sn h)/rse per\ ka/ou|,
ka\ pasw=n e)=na kre/sswn hu)/xhsen: o(/qen a( Nhrh/de|
e)mh/nsan, ka\ Posedw=n au)ta=| sunorgsqe\| ph/mmura/n te
e)p\ th\n xw/ran e)/pemye ka\ kh=to|. )/Ammwno| de\ xrh/santo| th\n
a)paagh\n th=| sumfora=|, e)a\n h( Kassepe/a| quga/thr )
Androme/da proteqh=| tw=| kh/te bora/, tou=to a)nagkasqe\| o(
Khfeu\| u(po\ tw=n A)qo/pwn e)/prace, ka\ prose/dhse th\n qugate/ra
pe/tra. tau/thn qeasa/meno| o( Perseu\| ka\ e)rasqe\| |p. 160|
a)narh/sen u(pe/sxeto Khfe= to\ kh=to|, e) me/e swqe=san
au)th\n au)tw=| dw/sen guna=ka. e)p\ tou/to| genome/nwn o(/rkwn,
u(posta\| to\ kh=to| e)/ktene ka\ th\n )Androme/dan e)/usen.
e)pboueu/onto| de\ au)tw=| Fne/w|, o(\| h)=n a)defo\| tou= Khfe/w|
e)ggeguhme/no| prw=to| th\n )Androme/dan, maqw\n th\n
e)pbouh/n, th\n Gorgo/na de/ca| meta\ tw=n sunepboueuo/ntwn
au)to\n e)/qwse paraxrh=ma. parageno/meno| de\ e)| Se/rfon, ka\
kataabw\n prospefeugu=an to=| bwmo=| meta\ tou= D/ktuo| th\n
mhte/ra da\ th\n Poude/ktou b/an, e)seqw\n e)| ta\ bas/ea,
sugkae/santo| tou= Poude/ktou tou\| f/ou| a)pestramme/no| th\n
kefah\n th=| Gorgo/no| e)/dece: tw=n de\ )do/ntwn, o(po=on
e(/kasto| e)/tuxe sxh=ma e)/xwn, a)peqw/qh. katasth/sa| de\ th=|
Ser/fou D/ktun base/a, a)pe/dwke ta\ me\n pe/da ka\ th\n k/bsn
ka\ th\n kunh=n (Ermh=|, th\n de\ kefah\n th=| Gorgo/no| )Aqhna=|.
(Ermh=| me\n ou)=n ta\ proerhme/na pa/n a)pe/dwke ta=| nu/mfa|,
)Aqhna= de\ e)n me/sh| th=| a)sp/d th=| Gorgo/no| th\n kefah\n
e)ne/qhke. e/geta de\ u(p' e)n/wn o(/t d' )Aqhna=n h( Me/dousa
e)karatomh/qh: fas\ de\ o(/t ka\ per\ ka/ou| h)qe/hsen h( Gorgw\
au)th=| sugkrqh=na.
|4| Perseu\| de\ meta\ Dana/h| ka\ )Androme/da| e)/speuden e)|
)/Argo|, (/na )Akr/son qea/shta. o( de\ <tou=to maqw\n ka\>
dedokw\|. to\n xrhsmo/n, |p. 162| a)popw\n )/Argo| e)| th\n
Peasgw=tn e)xw/rhse gh=n. Teutam/dou de\ tou= Larssa/wn
base/w| e)p\ katoxome/nw| tw=| patr\ datqe/nto| gumnko\n
a)gw=na, parege/neto ka\ o( Perseu\| a)gwn/sasqa qe/wn,
a)gwnzo/meno| de\ pe/ntaqon, to\n d/skon e)p\ to\n )Akrs/ou po/da
baw\n paraxrh=ma a)pe/ktenen au)to/n. a)sqo/meno| de\ to\n
xrhsmo\n teteewme/non to\n me\n )Akr/son e)/cw th=| po/ew|
e)/qayen, a)sxuno/meno| de\ e)| )/Argo| e)paneqe=n e)p\ to\n
kh=ron tou= d' au)tou= teteeuthko/to|, parageno/meno| e)|
T/runqa pro\| to\n Pro/tou pa=da Megape/nqhn h)a/cato, tou/tw| te
to\ )/Argo| e)nexe/rse. ka\ Megape/nqh| me\n e)bas/eusen )
Arge/wn, Perseu\| de\ T/runqo|, prostex/sa| M/dean ka\ Mukh/na|.
|5| e)ge/nonto de\ e)c )Androme/da| pa=de| au)tw=|, pr\n me\n
e)qe=n e)| th\n (Ea/da Pe/rsh|, o(\n para\ Khfe= kate/pen (a)po\
tou/tou de\ tou\| Persw=n base/a| e/geta gene/sqa), e)n Mukh/na|
de\ )Aka=o| ka\ Sqe/neo| ka\ (/Eeo| Mh/stwr te ka\ )Hektru/wn,
ka\ quga/thr Gorgofo/nh, h(\n Perh/rh| e)/ghmen. |p. 164|
e)k me\n ou)=n )Aka/ou ka\ )Astudame/a| th=| Pe/opo|, w(| de\
e)/no e/gous Laono/mh| th=| Goune/w|, w(| de\ a)/o pa/n
(Ippono/mh| th=| Menoke/w|, )Amftru/wn e)ge/neto ka\ quga/thr )
Anacw/, e)k de\ Mh/storo| ka\ Lusd/kh| th=| Pe/opo| (Ippoqo/h.
tau/thn a(rpa/sa| Posedw=n ka\ kom/sa| e)p\ ta\| )Exna/da| nh/sou|
m/gnuta, ka\ genna=| Ta/fon, o(\| w)/|kse Ta/fon ka\ tou\| aou\|
Thebo/a| e)ka/esen, o(/t thou= th=| patr/do| e)/bh. e)k Taf/ou de\
pa=| Ptere/ao| e)ge/neto: tou=ton a)qa/naton e)po/hse Posedw=n,
e)n th=| kefah=| xrush=n e)nqe\| tr/xa. Pterea/w| de\ e)ge/nonto
pa=de| Xrom/o| Tu/ranno| )Ant/oxo| Xersda/ma| Mh/stwr Eu)h/rh|.
)Hektru/wn de\ gh/ma| th\n )Aka/ou qugate/ra )Anacw/, e)ge/nnhse
qugate/ra. me\n )Akmh/nhn, pa=da| de\ <Stratoba/thn>
Gorgofo/non Fuo/nomon Keane/a )Amf/maxon Lus/nomon
Xer/maxon )Ana/ktora )Arxe/aon, meta\ de\ tou/tou| ka\ no/qon e)k
Frug/a| gunako\| Mde/a| Lku/mnon. |p. 166|
Sqene/ou de\ ka\ Nk/pph| th=| Pe/opo| )Akuo/nh ka\ Me/dousa,
u(/steron de\ ka\ Eu)rusqeu\| e)ge/neto, o(\| ka\ Mukhnw=n
e)bas/eusen. o(/te ga\r (Hrakh=| e)/mee genna=sqa, Zeu\| e)n
qeo=| e)/fh to\n a)po\ Perse/w| gennhqhso/menon to/te baseu/sen
Mukhnw=n, (/Hra de\ da\ zh=on E)equ/a| e)/pese to\n me\n )
Akmh/nh| to/kon e)psxe=n, Eu)rusqe/a de\ to\n Sqene/ou
pareskeu/ase gennhqh=na e(ptamhna=on o)/nta.
|6| )Hektru/ono| de\ baseu/onto| Mukhnw=n, meta\ Taf/wn o(
Pterea/ou pa=de| e)qo/nte| th\n Mh/storo| a)rxh\n |tou=
mhtropa/toro|| a)ph/|toun, ka\ mh\ prose/xonto| )Hektru/ono|
a)ph/aunon ta\| |p. 168| bo/a|: a)munome/nwn de\ tw=n )Hektru/ono|
pa/dwn, e)k prokh/sew| a)h/ou| a)pe/ktenan. e)sw/qh de\ tw=n )
Hektru/ono| pa/dwn Lku/mno| e)/t ne/o| u(pa/rxwn, tw=n de\
Pterea/ou Eu)h/rh|, o(\| ka\ ta\| nau=| e)fu/asse. tw=n de\ Taf/wn o(
dafugo/nte| a)pe/peusan ta\| e)aqe/sa| bo/a| e(o/nte|, ka\
pare/qento tw=| base= tw=n )He/wn Pouce/nw|: )Amftru/wn de\
para\ Pouce/nou utrwsa/meno| au)ta\| h)/gagen e)| Mukh/na|. o( de\ )
Hektru/wn to\n tw=n pa/dwn qa/naton bouo/meno| e)kdkh=sa,
paradou\| th\n base/an )Amftru/wn ka\ th\n qugate/ra )Akmh/nhn,
e)cork/sa| (/na me/xr th=| e)pano/dou parqe/non au)th\n fua/ch|,
strateu/en e)p\ Thebo/a| denoe=to. a)poamba/nonto| de\ au)tou=
ta\| bo/a|, ma=| e)kqorou/sh| )Amftru/wn e)p' au)th\n a)fh=ken o(\
meta\ xe=ra| e)=xe r(o/paon, to\ de\ a)pokrousqe\n a)po\ tw=n
kera/twn e)| th\n )Hektru/ono| kefah\n e)qo\n a)pe/ktenen au)to/n.
o(/qen abw\n tau/thn th\n pro/fasn Sqe/neo| panto\| )/Argou| |p. 170|
e)ce/baen )Amftru/wna, ka\ th\n a)rxh\n tw=n Mukhnw=n ka\ th=|
T/runqo| au)to\| kate/sxe: th\n de\ M/dean, metapemya/meno| tou\|
Pe/opo| pa=da| )Atre/a ka\ Oue/sthn, pare/qeto tou/to|.
)Amftru/wn de\ su\n )Akmh/nh| ka\ Lkumn/w| parageno/meno| e)p\
Oh/ba| u(po\ Kre/onto| h(gn/sqh, ka\ d/dws th\n a)defh\n
Permh/dhn Lkumn/w|. egou/sh| de\ )Akmh/nh| gamhqh/sesqa
au)tw=| tw=n a)defw=n au)th=| e)kdkh/sant to\n qa/naton,
u(posxo/meno| e)p\ Thebo/a| strateu/e )Amftru/wn, ka\ pareka/e
suabe/sqa Kre/onta. o( de\ e)/fh strateu/sen, e)a\n pro/teron
e)ke=no| th\n Kadme/an th=| a)w/peko| a)paa/ch|: e)/fqere ga\r
th\n Kadme/an a)w/phc qhr/on. u(posta/nto| de\ o(/mw|
e(marme/non h)=n au)th\n mhde/ tna kataabe=n.
|7| a)dkoume/nh| de\ th=| xw/ra|, e(/na tw=n a)stw=n pa=da o(
Ohba=o kata\ mh=na proet/qesan au)th=|, poou\| a(rpacou/sh|,
tou=t' e) mh\ ge/noto. a)paage\| |p. 172| ou)=n )Amftru/wn e)| )
Aqh/na| pro\| Ke/faon to\n Dhone/w|, sune/peqen e)p\ me/re tw=n
a)po\ Thebow=n afu/rwn a)/gen e)p\ th\n qh/ran to\n ku/na o(\n
Pro/kr| h)/gagen e)k Krh/th| para\ M/nwo| abou=sa: h)=n de\ ka\
tou/tw| peprwme/non pa=n, o(/ t a)\n dw/kh|, amba/nen.
dwkome/nh| ou)=n u(po\ tou= kuno\| th=| a)w/peko|, Zeu\|
a)mfote/rou| /qou| e)po/hsen. )Amftru/wn de\ e)/xwn e)k me\n
Oorkou= th=| )Attkh=| Ke/faon summaxou=nta, e)k de\ Fwke/wn
Panope/a, e)k de\ (/Eou| th=| )Arge/a| (/Eeon to\n Perse/w|, e)k de\
Ohbw=n Kre/onta, ta\| tw=n Taf/wn nh/sou| e)po/rqe. a)/xr me\n
ou)=n e)/zh Ptere/ao|, ou)k e)du/nato th\n Ta/fon e(e=n: w(| de\ h(
Pterea/ou quga/thr Komaqw\ e)rasqe=sa )Amftru/wno| th\n xrush=n
tr/xa tou= patro\| e)k th=| kefah=| e)ce/eto, Pterea/ou
teeuth/santo| e)xerw/sato ta\| nh/sou| a(pa/sa|. th\n me\n ou)=n
Komaqw\ kte/ne )Amftru/wn ka\ th\n e/an e)/xwn e)| Oh/ba|
e)/pe, ka\ ta\| nh/sou| (Ee/w| ka\ Kefa/w| d/dws. ka)ke=no po/e|
au)tw=n e)pwnu/mou| kt/sante| katw/|khsan.
|8| pro\ tou= de\ )Amftru/wna paragene/sqa e)| Oh/ba| Zeu/|, da\
nukto\| e)qw\n ka\ th\n m/an trpasa/sa| nu/kta, o(/moo| )
Amftru/wn |p. 174| geno/meno| )Akmh/nh| suneuna/sqh ka\ ta\
geno/mena per\ Thebow=n dhgh/sato. )Amftru/wn de\
parageno/meno|, w(| ou)x e(w/ra fofronoume/nhn pro\| au)to\n th\n
guna=ka, e)punqa/neto th\n a)t/an: e)pou/sh| de\ o(/t th=| prote/ra|
nukt\ parageno/meno| au)th=| sugkeko/mhta, manqa/ne para\
Teres/ou th\n genome/nhn tou= Do\| sunous/an. )Akmh/nh de\ du/o
e)ge/nnhse pa=da|, D\ me\n (Hrake/a, ma=| nukt\ presbu/teron, )
Amftru/wn de\ )Ifke/a. tou= de\ pado\| o)/nto| o)ktamhna/ou du/o
dra/konta| u(permege/qe| (/Hra e)p\ th\n eu)nh\n e)/pemye,
dafqarh=na to\ bre/fo| qe/ousa. e)pbowme/nh| de\ )Akmh/nh| )
Amftru/wna, (Hrakh=| danasta\| a)/gxwn e(kate/ra| ta=| xers\n
au)tou\| de/fqere. Fereku/dh| de/ fhsn )Amftru/wna, bouo/menon
maqe=n o(po/tero| h)=n tw=n pa/dwn e)ke/nou, tou\| dra/konta| e)|
th\n eu)nh\n e)mbae=n, ka\ tou= me\n )Ifke/ou| fugo/nto| tou= de\
(Hrake/ou| u(posta/nto| maqe=n w(| )Ifkh=| e)c au)tou=
gege/nnhta.
|9| e)dda/xqh de\ (Hrakh=| a(rmathate=n me\n u(po\ )Amftru/wno|,
paa/en de\ u(po\ Au)tou/kou, toceu/en de\ u(po\ Eu)ru/tou,
o(pomaxe=n de\ u(po\ |p. 176| Ka/storo|, kqarw|de=n de\ u(po\
L/nou. ou(=to| de\ h)=n a)defo\| )Orfe/w|: a)fko/meno| de\ e)| Oh/ba|
ka\ Ohba=o| geno/meno| u(po\ (Hrake/ou| th=| kqa/ra| phge\|
a)pe/qanen: e)pph/canta ga\r au)to\n o)rgsqe\| a)pe/ktene. d/khn
de\ e)pago/ntwn tnw=n au)tw=| fo/nou, parane/gnw no/mon
(Radama/nquo| e/gonto|, o(\| a)\n a)mu/nhta to\n xerw=n a)d/kwn
kata/rcanta, a)qw=|on e)=na, ka\ ou(/tw| a)peu/qh. de/sa| de\ )
Amftru/wn mh\ pa/n t poh/sh| toou=ton, e)/pemyen au)to\n e)| ta\
boufo/rba. ka)ke= trefo/meno| mege/qe te ka\ r(w/mh| pa/ntwn
dh/negken. h)=n de\ ka\ qewrhqe\| fanero\| o(/t Do\| pa=| h)=n:
tetraphxua=on me\n ga\r e)=xe to\ sw=ma, puro\| d' e)c o)mma/twn
e)/ampen a)/ghn. ou)k h)sto/xe de\ ou)/te toceu/wn ou)/te
a)kont/zwn.
e)n de\ to=| bouko/o| u(pa/rxwn o)ktwkadekae/th| to\n
Kqarw/neon a)ne=e e/onta. ou(=to| ga\r o(rmw/meno| e)k tou=
Kqarw=no| ta\| )Amftru/wno| e)/fqere bo/a| ka\ ta\| Oesp/ou. |p.
178| |10| baseu\| de\ h)=n ou(=to| Oespw=n, pro\| o(\n a)f/keto
(Hrakh=| e(e=n bouo/meno| to\n e/onta. o( de\ au)to\n e)ce/nse
penth/konta h(me/ra|, ka\ e)p\ th\n qh/ran e)co/nt nukto\| e(ka/sth|
m/an suneu/naze qugate/ra (penth/konta de\ au)tw=| h)=san e)k
Megamh/dh| gegennhme/na th=| )Arne/ou): e)spou/daze ga\r pa/sa|
e)c (Hrake/ou| teknopoh/sasqa. (Hrakh=| de\ m/an nom/zwn
e)=na th\n a)e\ suneunazome/nhn, sunh=qe pa/sa|. ka\
xerwsa/meno| to\n e/onta th\n me\n dora\n h)mfe/sato, tw=|
xa/smat de\ e)xrh/sato ko/ruq.
|11| a)naka/mptont de\ au)tw=| a)po\ th=| qh/ra| sunh/nthsan
kh/ruke| para\ )Erg/nou pemfqe/nte|, (/na para\ Ohba/wn to\n
dasmo\n a/bwsn. e)te/oun de\ Ohba=o to\n dasmo\n )Erg/nw| d'
a)t/an th/nde. Ku/menon to\n Mnuw=n base/a /qw| baw\n
Menoke/w| h(n/oxo|, o)/noma Perh/rh|, e)n )Ogxhstw=| Posedw=no|
teme/ne ttrw/ske: o( de\ komsqe\| e)| )Orxomeno\n h(mqnh\|
e)pskh/pte teeutw=n )Erg/nw| tw=| pad\ e)kdkh=sa to\n qa/naton
au)tou=. strateusa/meno| de\ )Erg=no| e)p\ Oh/ba|, kte/na| ou)k
o)/gou| e)spe/sato meq' o(/rkwn, o(/pw| pe/mpwsn au)tw=|
Ohba=o dasmo\n e)p\ e)/kosn e)/th, kata\ e)/to| e(kato\n bo/a|. e)p\
tou=ton to\n |p. 180| dasmo\n e)| Oh/ba| tou\| kh/ruka| a)po/nta|
suntuxw\n (Hrakh=| e)wbh/sato: a)potemw\n ga\r au)tw=n ta\ w)=ta
ka\ ta\| r(=na|, ka\ |da\ sxon/wn| ta\| xe=ra| dh/sa| e)k tw=n
traxh/wn, e)/fh tou=ton )Erg/nw| ka\ Mnu/a| dasmo\n kom/zen. e)f'
o(=| a)ganaktw=n e)stra/teusen e)p\ Oh/ba|. (Hrakh=| de\ abw\n
o(/pa par' )Aqhna=| ka\ poemarxw=n )Erg=non me\n e)/ktene,
tou\| de\ Mnu/a| e)tre/yato ka\ to\n dasmo\n dpou=n h)na/gkase
Ohba/o| fe/ren. sune/bh de\ kata\ th\n ma/xhn )Amftru/wna
genna/w| maxo/menon teeuth=sa. amba/ne de\ (Hrakh=| para\
Kre/onto| a)rste=on th\n presbuta/thn qugate/ra Mega/ran, e)c h(=|
au)tw=| pa=de| e)ge/nonto tre=|, Ohr/maxo| Kreonta/dh| Dhko/wn.
th\n de\ newte/ran qugate/ra Kre/wn )Ifke= d/dwsn, h)/dh pa=da )
Io/aon e)/xont e)c Au)tomedou/sh| th=| )Aka/qou. e)/ghme de\ ka\ )
Akmh/nhn meta\ to\n )Amftru/wno| qa/naton Do\| pa=|
(Rada/manqu|, katw/|ke de\ e)n )Wkae/a| th=| Bowt/a| pefeugw/|.
|p. 182|
promaqw\n de\ par' )Euru/tou th\n tockh\n (Hrakh=| e)/abe para\
(Ermou= me\n c/fo|, par' )Apo/wno| de\ to/ca, para\ de\ (Hfa/stou
qw/raka xrusou=n, para\ de\ )Aqhna=| pe/pon: r(o/paon me\n ga\r
au)to\| e)/temen e)k Neme/a|.
|12| meta\ de\ th\n pro\| Mnu/a| ma/xhn sune/bh au)tw=| kata\
zh=on (/Hra| manh=na, ka\ tou/| te )d/ou| pa=da|, ou(\| e)k
Mega/ra| e)=xen, e)| pu=r e)mbae=n ka\ tw=n )Ifke/ou| du/o: do\
katadka/sa| e(autou= fugh\n kaqa/reta me\n u(po\ Oesp/ou,
parageno/meno| de\ e)| Defou\| punqa/neta tou= qeou= pou=
katokh/se. h( de\ Puq/a to/te prw=ton (Hrake/a au)to\n
proshgo/reuse: to\ de\ prw/hn )Ake/dh| |p. 184| proshgoreu/eto.
katoke=n de\ au)to\n e)=pen e)n T/runq, Eu)rusqe= atreu/onta
e)/th dw/deka, ka\ tou\| e)ptassome/nou| a)/qou| de/ka e)ptee=n,
ka\ ou(/tw| e)/fh, tw=n a)/qwn sunteesqe/ntwn, a)qa/naton au)to\n
e)/sesqa.
V. tou=to a)kou/sa| o( (Hrakh=| e)| T/runqa h)=qe, ka\ to\
prostatto/menon u(po\ Eu)rusqe/w| e)te/e. prw=ton me\n ou)=n
e)pe/tacen au)tw=| tou= Neme/ou e/onto| th\n dora\n kom/zen:
tou=to de\ zw=|on h)=n a)/trwton, e)k Tufw=no| gegennhme/non.
poreuo/meno| ou)=n e)p\ to\n e/onta h)=qen e)| Kewna/|, ka\
ceni/!etai
+
para\ a)ndr\ xernh/th| Moo/rxw|. ka\ qu/en (ere=on
qe/ont e)| h(me/ran e)/fh thre=n trakosth/n, ka\ a)\n me\n a)po\
th=| qh/ra| sw=o| e)pane/qh|, D\ swth=r qu/en, e)a\n de\
a)poqa/nh|, to/te w(| h(/rw e)nag/zen. |p. 186| e)| de\ th\n Neme/an
a)fko/meno| ka\ to\n e/onta masteu/sa| e)to/ceuse to\ prw=ton: w(|
de\ e)/maqen a)/trwton o)/nta, a)natena/meno| to\ r(o/paon e)d/wke.
sumfugo/nto| de\ e)| a)mf/stomon sph/aon au)tou= th\n e(te/ran
e)nw|kodo/mhsen e)/sodon, da\ de\ th=| e(te/ra| e)pesh=qe tw=|
qhr/w|, ka\ perqe\| th\n xe=ra tw=| traxh/w| kate/sxen a)/gxwn
e(/w| e)/pnce, ka\ qe/meno| e)p\ tw=n w)/mwn e)ko/mzen e)|
Kewna/|. kataabw\n de\ to\n Mo/orxon e)n th=| teeuta/a| tw=n
h(merw=n w(| nekrw=| me/onta to\ (ere=on e)nag/zen, swth=r
qu/sa| D\ h)=gen e)| Mukh/na| to\n e/onta. Eu)rusqeu\| de\
katapage\| au)tou= th\n a)ndre/an a)pe=pe to\ opo\n au)tw=| e)|
th\n po/n e)se/na, deknu/en de\ pro\ tw=n puw=n e)ke/eue tou\|
a)/qou|. fas\ de\ o(/t de/sa| ka\ p/qon e(autw=| xakou=n
e)skrubh=na u(po\ gh=n kateskeu/ase, ka\ pe/mpwn kh/ruka
Kopre/a Pe/opo| tou= )He/ou e)pe/tatte tou\| a)/qou|. ou(=to| de\
)/Ifton kte/na|, fugw\n e)| Mukh/na| ka\ tuxw\n par' Eu)rusqe/w|
kaqars/wn e)ke= katw/|ke.
|2| deu/teron de\ a)=qon e)pe/tacen au)tw=| th\n Lerna/an u(/dran
kte=na: au(/th de\ e)n tw=| th=| Le/rnh| e(/e e)ktrafe=sa
e)ce/banen e)| to\ ped/on ka\ ta/ te |p. 188| boskh/mata ka\ th\n
xw/ran de/fqeren. e)=xe de\ h( u(/dra u(perme/geqe| sw=ma,
kefaa\| e)/xon e)nne/a, ta\| me\n o)ktw\ qnhta/|, th\n de\ me/shn
a)qa/naton. e)pba\| ou)=n a(/rmato|, h(noxou=nto| )Ioa/ou,
parege/neto e)| th\n Le/rnhn, ka\ tou\| me\n (/ppou| e)/sthse, th\n de\
u(/dran eu(rw\n e)/n tn o/fw| para\ ta\| phga\| th=| )Amumw/nh|,
o(/pou o( fweo\| au)th=| u(ph=rxe, ba/wn be/es pepurwme/no|
h)na/gkasen e)ceqe=n, e)kba/nousan de\ au)th\n krath/sa|
kate=xen. h( de\ qate/rw| tw=n podw=n e)ne/xeto perpake=sa.
tw=| r(opa/w| de\ ta\| kefaa\| ko/ptwn ou)de\n a)nu/en h)du/nato:
ma=| ga\r koptome/nh| kefah=| du/o a)nefu/onto. e)peboh/qe de\
kark/no| th=| u(/dra| u(permege/qh|, da/knwn to\n po/da. do\
tou=ton a)pokte/na| e)pekae/sato ka\ au)to\| bohqo\n to\n )Io/aon,
o(\| me/ro| t kataprh/sa| th=| e)ggu\| u(/h| to=| dao=| e)pka/wn ta\|
a)natoa\| tw=n kefaw=n e)kw/uen a)ne/na. ka\ tou=ton to\n
tro/pon tw=n a)nafuome/nwn kefaw=n pergeno/meno|, th\n
a)qa/naton a)poko/ya| katw/ruce ka\ bare=an e)pe/qhke pe/tran,
para\ th\n o(do\n th\n fe/rousan da\ Le/rnh| e)| )Eaou=nta to\ de\
sw=ma th=| u(/dra| a)nasx/sa| th=| xoh=| tou\| o)stou\| e)/bayen.
Eu)rusqeu\| de\ e)/fh mh\ de=n katarqmh=sa tou=ton e)n to=|
de/ka to\n a)=qon: ou) ga\r mo/no| a)a\ ka\ meta\ )Ioa/ou th=|
u(/dra| perege/neto. |p. 190|
|3| tr/ton a)=qon e)pe/tacen au)tw=| th\n Kerun=tn e)/afon e)|
Mukh/na| e)/mpnoun e)negke=n. h)=n de\ h( e)/afo| e)n O)no/h|,
xruso/kerw|, )Arte/mdo| (era/: do\ ka\ bouo/meno| au)th\n (Hrakh=|
mh/te a)nee=n mh/te trw=sa, suned/wcen o(/on e)nauto/n. e)pe\
de\ ka/mnon to\ qhr/on th=| dw/ce sune/fugen e)| o)/ro| to\
ego/menon )Artem/son, ka)ke=qen e)p\ potamo\n La/dwna,
tou=ton daba/nen me/ousan toceu/sa| sune/abe, ka\ qe/meno|
e)p\ tw=n w)/mwn da\ th=| )Arkad/a| h)pe/geto. met' )Apo/wno|
de\ )/Artem| suntuxou=sa a)fh|re=to, ka\ to\ (ero\n zw=|on au)th=|
kte/nonta kateme/mfeto. o( de\ u(potmhsa/meno| th\n a)na/gkhn,
ka\ to\n a)/ton e)pw\n Eu)rusqe/a gegone/na, prau/+na| th\n
o)rgh\n th=| qeou= to\ qhr/on e)ko/msen e)/mpnoun e)| Mukh/na|.
|4| te/tarton a)=qon e)pe/tacen au)tw=| to\n )Eruma/nqon ka/pron
zw=nta kom/zen: tou=to de\ to\ qhr/on h)d/ke th\n Ywf=da,
o(rmw/menon e)c o)/rou| o(\ kaou=sn )Eru/manqon. derxo/meno|
ou)=n Foo/hn e)pcenou=ta Kentau/rw| Fo/w|, Sehnou= ka\
nu/mfh| |p. 192| me/a| pad/. ou(=to| (Hrake= me\n o)pta\
pare=xe ta\ kre/a, au)to\| de\ w)mo=| e)xrh=to. a)tou=nto| de\
o)=non (Hrake/ou|, e)/fh dedoke/na to\n kono\n tw=n Kentau/rwn
a)no=ca p/qon: qarre=n de\ parakeeusa/meno| (Hrakh=| au)to\n
h)/noce, ka\ met' ou) pou\ th=| o)smh=| a)sqo/meno parh=san o(
Ke/ntauro, pe/tra| w(psme/no ka\ e)a/ta|, e)p\ to\ tou= Fo/ou
sph/aon. tou\| me\n ou)=n prw/tou| tomh/santa| e)/sw pareqe=n
)/Agxon ka\ )/Agron (Hrakh=| e)tre/yato ba/wn dao=|, tou\| de\
opou\| e)to/ceuse dw/kwn a)/xr th=| Mae/a|. e)ke=qen de\ pro\|
Xe/rwna sune/fugon, o(\| e)ceaqe\| u(po\ Lapqw=n o)/rou| Ph/ou
para\ Mae/an katw/|khse. tou/tw| perpeptwko/ta| tou\| Kentau/rou|
toceu/wn (/hs be/o| o( (Hrakh=|, to\ de\ e)nexqe\n )Ea/tou da\ tou=
brax/ono| tw=| go/nat tou= Xe/rwno| e)mph/gnuta. a)naqe\| de\
(Hrakh=| prosdramw\n to/ te be/o| e)ce/kuse, ka\ do/nto| Xe/rwno|
fa/rmakon e)pe/qhken. a)n/aton de\ e)/xwn to\ e(/ko| e)| to\ sph/aon
a)paa/sseta. ka)ke= teeuth=sa bouo/meno|, ka\ mh\ duna/meno|
e)pe/per a)qa/nato| h)=n, a)ntdo/nto| D\ Promhqe/w| au(to\n a)nt'
au)tou= genhso/menon a)qa/naton, ou(/tw| a)pe/qanen. o( opo\ de\
tw=n Kentau/rwn feu/gousn a)/o| a)axh=|, ka\ tne\| me\n
parege/nonto e)| o)/ro| Mae/an, Eu)rut/wn de\ e)| Foo/hn, Ne/sso|
de\ e)p\ potamo\n Eu)/hnon. tou\| de\ opou\| u(podeca/meno| |p.
194| Posedw=n e)| )Eeus=na o)/re kateka/uyen. Fo/o| de\ e(ku/sa|
e)k nekrou= to\ be/o| e)qau/mazen, e) tou\| thkou/tou| to\ mkro\n
de/fqere: to\ de\ th=| xero\| o)sqh=san h)=qen e)p\ to\n po/da ka\
paraxrh=ma a)pe/ktenen au)to/n. e)paneqw\n de\ e)| Foo/hn
(Hrakh=| ka\ Fo/on teeuth/santa qeasa/meno|, qa/ya| au)to\n e)p\
th\n tou= ka/prou qh/ran parag/neta, ka\ dw/ca| au)to\n e)/k tno|
o/xmh| meta\ kraugh=|, e)| xo/na poh\n pareme/non e)swqh/sa|
e)mbrox/sa| te e)ko/msen e)| Mukh/na|.
|5| pe/mpton e)pe/tacen au)tw=| a)=qon tw=n Au)ge/ou
boskhma/twn e)n h(me/ra| ma=| mo/non e)kforh=sa th\n o)/nqon.
h)=n de\ o( Au)ge/a| baseu\| )/Hdo|, w(| me/n tne| e)=pon, pa=|
(H/ou, w(| de/ tne|, Posedw=no|, w(| de\ e)/no, Fo/rbanto|, poa\|
de\ e)=xe boskhma/twn po/mna|. tou/tw| proseqw\n (Hrakh=|, ou)
dhw/sa| th\n Eu)rusqe/w| e)ptagh/n, e)/faske ma=| h(me/ra| th\n
o)/nqon e)kforh/sen, e) dw/se th\n deka/thn au)tw=| tw=n
boskhma/twn. Au)ge/a| de\ a)pstw=n u(psxne=ta. martura/meno|
de\ (Hrakh=| to\n Au)ge/ou pa=da Fue/a, th=| te au)h=| to\n
qeme/on de=e ka\ to\n )Afeo\n ka\ to\n Phneo\n |p. 196|
su/neggu| r(e/onta| paroxeteu/sa| e)ph/gagen, e)/kroun d' a)/h|
e)co/dou poh/sa|. maqw\n de\ Au)ge/a| o(/t kat' e)ptagh\n
Eu)rusqe/w| tou=to e)ptete/esta, to\n msqo\n ou)k a)ped/dou,
prose/t d' h)rne=to ka\ msqo\n u(posxe/sqa dw/sen, ka\ kr/nesqa
per\ tou/tou e(/tomo| e)/egen e)=na. kaqezome/nwn de\ tw=n
dkastw=n khqe\| o( Fueu\| u(po\ (Hrake/ou| tou= patro\|
katemartu/rhsen, e)pw\n o(moogh=sa msqo\n dw/sen au)tw=|.
o)rgsqe\| de\ Au)ge/a|, pr\n th\n yh=fon e)nexqh=na, to/n te Fue/a
ka\ to\n (Hrake/a bad/zen e)c )/Hdo| e)ke/euse. Fueu\| me\n ou)=n
e)| Dou/xon h)=qe ka)ke= katw/|ke, (Hrakh=| de\ e)| )/Wenon
pro\| Decameno\n h(=ke, ka\ kate/abe tou=ton me/onta d'
a)na/gkhn mnhsteu/en Eu)rut/wn Kentau/rw| Mnhsma/xhn th\n
qugate/ra: u(f' ou(= parakhqe\| bohqe=n e)qo/nta e)p\ th\n
nu/mfhn Eu)rut/wna a)pe/ktenen. Eu)rusqeu\| de\ ou)de\ tou=ton e)n
to=| de/ka prosede/cato to\n a)=qon, e/gwn e)p\ msqw=|
pepra=xqa.
|6| e(/kton e)pe/tacen a)=qon au)tw=| ta\| Stumfa/da| o)/rnqa|
e)kdw=ca. h)=n de\ e)n Stumfa/w| po/e th=| )Arkad/a| Stumfa\|
egome/nh /mnh, poh=| sunhrefh\| u(/h|: e)| tau/thn o)/rne|
sune/fugon |p. 198| a)/peto, th\n a)po\ tw=n u/kwn a(rpagh\n
dedoku=a. a)mhxanou=nto| ou)=n (Hrake/ou| pw=| e)k th=| u(/h|
ta\| o)/rnqa| e)kba/h|, xa/kea kro/taa d/dwsn au)tw=| )Aqhna=
para\ (Hfa/stou abou=sa. tau=ta krou/wn e)p/ tno| o)/rou| th=|
/mnh| parakeme/nou ta\| o)/rnqa| e)fo/be: a( de\ to\n dou=pon
ou)x u(pome/nousa meta\ de/ou| a)n/ptanto, ka\ tou=ton to\n
tro/pon (Hrakh=| e)to/ceusen au)ta/|.
|7| e(/bdomon e)pe/tacen a)=qon to\n Krh=ta a)gage=n tau=ron.
tou=ton )Akous/ao| me\n e)=na/ fhs to\n daporqmeu/santa
Eu)rw/phn D/, tne\| de\ to\n u(po\ Posedw=no| a)nadoqe/nta e)k
qaa/ssh|, o(/te kataqu/sen Posedw=n M/nw| e)=pe to\ fane\n e)k
th=| qaa/ssh|. ka/ fas qeasa/menon au)to\n tou= tau/rou to\ ka/o|
tou=ton me\n e)| ta\ bouko/a a)pope/mya, qu=sa de\ a)/on
Posedw=n: e)f' o(=| o)rgsqe/nta to\n qeo\n a)grw=sa to\n
tau=ron. e)p\ tou=ton parageno/meno| e)| Krh/thn (Hrakh=|,
e)pedh\ suabe=n a)cou=nt M/nw| e)=pen au)tw=| amba/nen
dagwnsame/nw|, abw\n ka\ pro\| Eu)rusqe/a dakom/sa| e)/dece,
ka\ to\ opo\n e)/asen a)/neton: o( de\ panhqe\| e)| Spa/rthn te ka\
)Arkad/an a(/pasan, ka\ daba\| to\n )Isqmo/n, e)| |p. 200|
Maraqw=na th=| )Attkh=| a)fko/meno| tou\| e)gxwr/ou|
deuma/neto.
|8| o)/gdoon a)=qon e)pe/tacen au)tw=| ta\| Domh/dou| tou= Orako\|
(/ppou| e)| Mukh/na| kom/zen: h)=n de\ ou(=to| )/Areo| ka\
Kurh/nh|, baseu\| Bsto/nwn e)/qnou| Ora|k/ou ka\ maxmwta/tou,
e)=xe de\ a)nqrwpofa/gou| (/ppou|. peu/sa| ou)=n meta\ tw=n
e(kous/w| sunepome/nwn ka\ basa/meno| tou\| e)p\ ta=| fa/tna|
tw=n (/ppwn u(pa/rxonta| h)/gagen e)p\ th\n qa/assan. tw=n de\
Bsto/nwn su\n o(/po| e)pbohqou/ntwn ta\| me\n (/ppou| pare/dwken
)Abdh/rw| fua/ssen: ou(=to| de\ h)=n (Ermou= pa=|, Lokro\| e)c )
Opou=nto|, (Hrake/ou| e)rw/meno|, o(\n a( (/ppo de/fqeran
e)pspasa/mena: pro\| de\ tou\| B/stona| dagwnsa/meno| ka\
Domh/dhn a)pokte/na| tou\| opou\| h)na/gkase feu/gen, ka\ kt/sa|
po/n )/Abdhra para\ to\n ta/fon tou= |p. 202| dafqare/nto| )Abdh/rou,
ta\| (/ppou| kom/sa| Eu)rusqe= e)/dwke. meqe/nto| de\ au)ta\|
Eu)rusqe/w|, e)| to\ ego/menon o)/ro| )/Oumpon e)qou=sa pro\|
tw=n qhr/wn a)pw/onto.
|9| e)/naton a)=qon (Hrake= e)pe/tace zwsth=ra kom/zen to\n
(Ippou/th|. au(/th de\ e)bas/euen )Amazo/nwn, a(\ katw/|koun per\
to\n Oermw/donta potamo/n, e)/qno| me/ga ta\ kata\ po/emon:
h)/skoun ga\r a)ndr/an, ka\ e)/ pote mge=sa gennh/sean, ta\
qh/ea e)/trefon, ka\ tou\| me\n decou\| mastou\| e)ce/qbon, (/na
mh\ kwu/wnta a)kont/zen, tou\| de\ a)rsterou\| e)/wn, (/na
tre/foen. e)=xe de\ (Ippou/th to\n )/Areo| zwsth=ra, su/mboon tou=
prwteu/en a(pasw=n. e)p\ tou=ton to\n zwsth=ra (Hrakh=|
e)pe/mpeto, abe=n au)to\n e)pqumou/sh| th=| Eu)rusqe/w| qugatro\|
)Admh/th|. paraabw\n ou)=n e)qeonta\| summa/xou| e)n ma=| nh\
e)/pe, ka\ pros/sxe nh/sw| Pa/rw|, h(\n katw/|koun o( M/nwo| u(o\
Eu)rume/dwn Xru/sh| Nhfa/wn Fo/ao|. a)poba/ntwn de\ du/o tw=n
e)n <th=|> nh\ sune/bh teeuth=sa u(po\ tw=n M/nwo| u(w=n:
u(pe\r w(=n a)ganaktw=n |p. 204| (Hrakh=| tou/tou| me\n
paraxrh=ma a)pe/ktene, tou\| de\ opou\| katake/sa| e)poo/rke,
e(/w| e)ppresbeusa/meno pareka/oun a)nt\ tw=n a)nareqe/ntwn
du/o abe=n, ou(\| a)\n au)to\| qeh/seen. o( de\ u/sa| th\n poork/an,
ka\ tou\| )Andro/gew tou= M/nwo| u(ou\| a)neo/meno| )Aka=on ka\
Sqe/neon, h(=ken e)| Mus/an pro\| Lu/kon to\n Dasku/ou, ka\
censqe\| u(po\ ... tou= Bebru/kwn base/w| sumbao/ntwn, bohqw=n
Lu/kw| poou\| a)pe/ktene, meq' w(=n ka\ to\n base/a Mu/gdona,
a)defo\n )Amu/kou. ka\ th=| Bebru/kwn poh\n a)potemo/meno|
gh=n e)/dwke Lu/kw|: o( de\ pa=san e)ke/nhn e)ka/esen (Hra/kean.
katapeu/santo| de\ e)| to\n e)n Oemsku/ra| me/na, paragenome/nh|
e)| au)to\n (Ippou/th| ka\ t/no| h(/ko xa/rn puqome/nh|, ka\ dw/sen
to\n zwsth=ra u(posxome/nh|, (/Hra ma=| tw=n )Amazo/nwn
e)kasqe=sa to\ ph=qo| e)pefo/ta, e/gousa o(/t th\n bas/da
a)farpa/zousn o( proseqo/nte| ce/no. a( de\ meq' o(/pwn e)p\ th\n
nau=n kate/qeon su\n (/ppo|. w(| de\ e)=den au)ta\| kaqwpsme/na|
(Hrakh=|, nom/sa| e)k do/ou tou=to gene/sqa, th\n me\n (Ippou/thn
kte/na| to\n zwsth=ra a)fare=ta, pro\| de\ ta\| opa\|
a)gwnsa/meno| a)pope=, ka\ pros/sxe Tro/a|.
sunebebh/ke de\ to/te kata\ mh=nn )Apo/wno| ka\ Posedw=no|
a)tuxe=n th\n po/n. )Apo/wn |p. 206| ga\r ka\ Posedw=n th\n
Laome/donto| u(/brn pera/sa qe/onte|, e)kasqe/nte| a)nqrw/po|
u(pe/sxonto e)p\ msqw=| texe=n to\ Pe/rgamon. to=| de\ tex/sas
to\n msqo\n ou)k a)ped/dou. da\ tou=to )Apo/wn me\n omo\n
e)/pemye, Posedw=n de\ kh=to| a)nafero/menon u(po\ phmmur/do|,
o(\ tou\| e)n tw=| ped/w| sunh/rpazen a)nqrw/pou|. xrhsmw=n de\
ego/ntwn a)paagh\n e)/sesqa tw=n sumforw=n, e)a\n proqh=|
Laome/dwn (Hso/nhn th\n qugate/ra au)tou= tw=| kh/te bora/n,
ou(=to| prou/qhke ta=| phs/on th=| qaa/ssh| pe/tra| prosarth/sa|.
tau/thn |p. 208| )dw\n e)kkeme/nhn (Hrakh=| u(pe/sxeto sw/sen, e)
ta\| (/ppou| para\ Laome/donto| h/yeta a(\| Zeu\| ponh\n th=|
Ganumh/dou| a(rpagh=| e)/dwke. dw/sen de\ Laome/donto| e)po/nto|,
kte/na| to\ kh=to| (Hso/nhn e)/swse. mh\ bouome/nou de\ to\n
msqo\n a)podou=na, poemh/sen Tro/a| a)peh/sa| a)nh/xqh.
ka\ pros/sxe Ai)/nw"
+
, e)/nqa cen/zeta u(po\ Po/ltuoj
+

+
. a)pople/wn
+

de\ e)p\ th=| h)io/noj
+
th=| Ai)ni/aj
+
#arphdo/na
+
, Posedw=no| me\n
u(o\n a)defo\n de\ Po/tuo|, u(bristh\n
+
o)/nta toceu/sa| a)pe/ktene.
ka\ parageno/meno| e)| Oa/son ka\ xerwsa/meno| tou\|
e)nokou=nta| Ora=|ka| e)/dwke to=| )Andro/gew pas\ katoke=n.
e)k Oa/sou de\ o(rmhqe\| e)p\ Torw/nhn Pou/gonon ka\ The/gonon,
tou\| Prwte/w| tou= Posedw=no| u(ou/|, paa/en prokaoume/nou|
kata\ th\n pa/hn a)pe/ktene. kom/sa| de\ to\n zwsth=ra e)| Mukh/na|
e)/dwken Eu)rusqe=. |p. 210|
|10| de/katon e)peta/gh a)=qon ta\| Ghruo/nou bo/a| e)c )Eruqe/a|
kom/zen. )Eru/qea de\ h)=n )Wkeanou= phs/on keme/nh nh=so|,
h(\ nu=n Ga/dera kae=ta. tau/thn katw/|ke Ghruo/nh| Xrusa/oro|
ka\ Karro/h| th=| )Wkeanou=, trw=n e)/xwn a)ndrw=n sumfue\|
sw=ma, sunhgme/non e)| e(\n kata\ th\n gaste/ra, e)sxsme/non de\
e)| tre=| a)po\ ago/nwn te ka\ mhrw=n. e)=xe de\ fonka=| bo/a|,
w(=n h)=n bouko/o| Eu)rut/wn, fu/ac de\ )/Orqo| o( ku/wn dke/fao|
e)c )Ex/dnh| ka\ Tufw=no| gegennhme/no|. poreuo/meno| ou)=n e)p\
ta\| Ghruo/nou bo/a| da\ th=| Eu)rw/ph|, a)/gra poa\ <zw=|a>
a)new\n Lbu/h| e)pe/bane, ka\ pareqw\n Tarthsso\n e)/sthse
shme=a th=| pore/a| e)p\ tw=n o(/rwn Eu)rw/ph| ka\ Lbu/h| |p. 212|
a)ntsto/xou| du/o sth/a|. qero/meno| de\ u(po\ (H/ou kata\ th\n
pore/an, to\ to/con e)p\ to\n qeo\n e)ne/tenen: o( de\ th\n a)ndre/an
au)tou= qauma/sa| xru/seon e)/dwke de/pa|, e)n w(=| to\n )Wkeano\n
depe/rase. ka\ parageno/meno| e)| )Eru/qean e)n o)/re )/Abant
au)/zeta. a)sqo/meno| de\ o( ku/wn e)p' au)to\n w(/rma: o( de\ ka\
tou=ton tw=| r(opa/w| pa/e, |p. 214| ka\ to\n bouko/on Eu)rut/wna
tw=| kun\ bohqou=nta a)pe/ktene. Meno/th| de\ e)ke= ta\| (/Adou
bo/a| bo/skwn Ghruo/nh| to\ gegono\| a)ph/ggeen. o( de\ kataabw\n
(Hrake/a para\ potamo\n )Anqemou=nta ta\| bo/a| a)pa/gonta,
susthsa/meno| ma/xhn toceuqe\| a)pe/qanen. (Hrakh=| de\
e)nqe/meno| ta\| bo/a| e)| to\ de/pa| ka\ dapeu/sa| e)| Tarthsso\n
(H/w| pa/n a)pe/dwke to\ de/pa|.
deqw\n de\ )Abdhr/an e)| Lgust/nhn h)=qen, e)n h(=| ta\| bo/a|
a)fh|rou=nto )Iaeb/wn te ka\ De/rkuno| o( Posedw=no| u(o/, ou(\|
kte/na| da\ Turrhn/a| h)/|e. a)po\ (Rhg/ou de\ e(=| a)porrh/gnus
tau=ro|, |p. 216| ka\ taxe/w| e)| th\n qa/assan e)mpesw\n ka\
danhca/meno| <e)|> Ske/an, ka\ th\n phs/on xw/ran deqw\n
|th\n a)p' e)ke/nou khqe=san )Ita/an (Turrhno\ ga\r )tao\n to\n
tau=ron e)ka/esan),| h)=qen e)| ped/on )/Eruko|, o(\| e)bas/euen )
Eu/mwn. )/Eruc de\ h)=n Posedw=no| pa=|, o(\| to\n tau=ron ta=|
)d/a| sugkate/mcen a)ge/a|. paraqe/meno| ou)=n ta\| bo/a|
(Hrakh=| (Hfa/stw| e)p\ th\n au)tou= zh/thsn h)pe/geto: eu(rw\n de\
e)n ta=| tou= )/Eruko| a)ge/a|, e/gonto| ou) dw/sen a)\n mh\
paa/sa| au)tou= perge/nhta, tr\| pergeno/meno| kata\ th\n pa/hn
a)pe/ktene, ka\ to\n tau=ron abw\n meta\ tw=n a)/wn e)p\ to\n )
Io/non h)/aune po/nton. w(| de\ h)=qen e)p\ tou\| muxou\| tou=
po/ntou, ta=| bous\n o)=stron e)ne/baen h( (/Hra, ka\ sx/zonta
kata\ ta\| th=| Ora/kh| u(pwre/a|: o( de\ dw/ca| ta\| me\n suabw\n
e)p\ to\n (Eh/sponton h)/gagen, a( de\ a)poefqe=sa to\ opo\n
h)=san a)/gra. mo/| de\ tw=n bow=n suneqousw=n Strumo/na
memya/meno| to\n potamo/n, pa/a to\ r(e=qron pwto\n o)\n
e)mph/sa| pe/tra| a)/pwton e)po/hse, ka\ ta\| bo/a| |p. 218|
Eu)rusqe= kom/sa| de/dwken. o( de\ au)ta\| kate/qusen (/Hra|.
|11| teesqe/ntwn de\ tw=n a)/qwn e)n mhn\ ka\ e)/tesn o)ktw/, mh\
prosdeca/meno| Eu)rusqeu\| to/n te tw=n tou= Au)ge/ou boskhma/twn
ka\ to\n th=| u(/dra|, |p. 220| e(nde/katon e)pe/tacen a)=qon par'
(Esper/dwn xru/sea mh=a kom/zen. tau=ta de\ h)=n, ou)x w(/| tne|
e)=pon e)n Lbu/h|, a)' e)p\ tou= )/Atanto| e)n (Uperbore/o|: a(\ D\
<Gh=> gh/mant (/Hran e)dwrh/sato. e)fu/asse de\ au)ta\ dra/kwn
a)qa/nato|, Tufw=no| ka\ )Ex/dnh|, kefaa\| e)/xwn e(kato/n: e)xrh=to
de\ fwna=| panto/a| ka\ pok/a|. meta\ tou/tou de\ (Esper/de|
e)fu/atton, A)/gh )Eru/qea (Esper/a )Are/qousa. poreuo/meno|
ou)=n e)p\ potamo\n )Exe/dwron h(=ke. Ku/kno| de\ )/Areo| ka\
Purh/nh| e)| monomax/an au)to\n proekae=to. )/Areo| de\ tou=ton
e)kdkou=nto| ka\ sunsta/nto| monomax/an, bhqe\| kerauno\|
me/so| a)mfote/rwn dau/e th\n |p. 222| ma/xhn. bad/zwn de\ d' )
Iurw=n, ka\ speu/dwn e)p\ potamo\n )Hrdano/n, h(=ke pro\|
nu/mfa| Do\| ka\ Oe/mdo|. au(=ta mhnu/ousn au)tw=| Nhre/a.
suabw\n de\ au)to\n komw/menon ka\ panto/a| e)naa/ssonta
morfa\| e)/dhse, ka\ ou)k e)/use pr\n h)\ maqe=n par' au)tou= pou=
tugxa/noen ta\ mh=a ka\ a( (Esper/de|. maqw\n de\ Lbu/hn dech/|
e. tau/th| e)bas/eue pa=| Posedw=no| )Anta=o|, o(\| tou\| ce/nou|
a)nagka/zwn paa/en a)nh/|re. tou/tw| paa/en a)nagkazo/meno|
(Hrakh=| a)ra/meno| a(/mmas mete/wron ka/sa| a)pe/ktene:
yau/onta ga\r gh=| )sxuro/teron sune/bane g/nesqa, do\ ka\ Gh=|
tne| e)/fasan tou=ton e)=na pa=da.
meta\ Lbu/hn de\ A)/gupton dech/|e. tau/th| |p. 224| e)bas/eue
Bou/sr| Posedw=no| pa=| ka\ Lusana/ssh| th=| )Epa/fou. ou(=to|
tou\| ce/nou| e)/quen e)p\ bwmw=| Do\| kata/ t o/gon: e)nne/a ga\r
e)/th a)for/a th\n A)/gupton kate/abe, Fras/o| de\ e)qw\n e)k
Ku/prou, ma/nt| th\n e)psth/mhn, e)/fh |p. 226| th\n a)for/an
pau/sasqa e)a\n ce/non a)/ndra tw=| D\ sfa/cws kat' e)/to|. Bou/sr|
de\ e)ke=non prw=ton sfa/ca| to\n ma/ntn tou\| kato/nta| ce/nou|
e)/sfaze. suhfqe\| ou)=n ka\ (Hrakh=| to=| bwmo=| prosefe/reto
ta\ de\ desma\ darrh/ca| to/n te Bou/srn ka\ to\n e)ke/nou pa=da )
Amfda/manta a)pe/ktene.
decw\n de\ )As/an Oermudra=|, Lnd/wn me/n, pros/sxe. ka\
boha/tou tno\| u/sa| to\n e(/teron tw=n tau/rwn a)po\ th=| a(ma/ch|
eu)wxe=to qu/sa|. o( de\ boha/th| bohqe=n e(autw=| mh\
duna/meno| sta\| e)p/ tno| o)/rou| kathra=to. do\ ka\ nu=n,
e)peda\n qu/wsn (Hrake=, meta\ katarw=n tou=to pra/ttous. |p.
228|
parw\n de\ )Arab/an )Hmaq/wna kte/ne pa=da Tqwnou=. ka\ da\
th=| Lbu/h| poreuqe\| e)p\ th\n e)/cw qa/assan par' (H/ou to\ de/pa|
paraamba/ne. ka\ perawqe\| e)p\ th\n h)/peron th\n a)ntkru\
kateto/ceusen e)p\ tou= Kauka/sou to\n e)sq/onta to\ tou=
Promhqe/w| h(=par a)eto/n, o)/nta )Ex/dnh| ka\ Tufw=no|: ka\ to\n
Promhqe/a e)/use, desmo\n e(o/meno| to\n th=| e)a/a|, ka\ pare/sxe
|p. 230| tw=| D\ Xe/rwna qnh/sken a)qa/naton a)nt' au)tou=
qe/onta.
w(| de\ h(=ken e)| (Uperbore/ou| pro\| )/Atanta, e)po/nto| Promhqe/w|
tw=| (Hrake= au)to\n e)p\ ta\ mh=a mh\ poreu/esqa,
dadeca/menon de\ )/Atanto| to\n po/on a)poste/en e)ke=non,
pesqe\| dede/cato. )/Ata| de\ dreya/meno| par' (Esper/dwn tr/a
mh=a h(=ke pro\| (Hrake/a. ka\ mh\ bouo/meno| to\n po/on
e)/xen ... ka\ spe=ran e)p\ th=| kefah=| qe/en poh/sasqa. tou=to
a)kou/sa| )/Ata|, e)p\ gh=| kataqe\| ta\ mh=a to\n po/on dede/cato.
ka\ ou(/tw| a)neo/meno| au)ta\ (Hrakh=| a)pha/tteto. e)/no de/
fasn ou) para\ )/Atanto| au)ta\ abe=n, a)' au)to\n dre/yasqa ta\
mh=a, kte/nanta to\n frourou=nta o)/fn. kom/sa| de\ ta\ mh=a
Eu)rusqe= e)/dwken. o( de\ abw\n (Hrake= | |p. 232| e)dwrh/sato:
par' ou(= abou=sa )Aqhna= pa/n au)ta\ a)peko/msen: o(/son ga\r
ou)k h)=n au)ta\ teqh=na/ pou.
|12| dwde/katon a)=qon e)peta/gh Ke/rberon e)c (/Adou kom/zen.
e)=xe de\ ou(=to| tre=| me\n kunw=n kefaa/|, th\n de\ ou)ra\n
dra/konto|, kata\ de\ tou= nw/tou panto/wn e)=xen o)/fewn kefaa/|.
me/wn ou)=n e)p\ tou=ton a)pe/na h)=qe pro\| Eu)/mopon e)| )
Eeus=na, bouo/meno| muhqh=na |h)=n de\ ou)k e)co\n ce/no|
to/te mue=sqa, e)pedh/per qeto\| Pu/ou pa=| geno/meno|
e)mue=to|. mh\ duna/meno| de\ )de=n ta\ musth/ra e)pe/per ou)k
h)=n h(gnsme/no| to\n Kentau/rwn fo/non, a(gnsqe\| u(po\
Eu)mo/pou to/te e)muh/qh. ka\ parageno/meno| e)p\ Ta/naron th=|
Lakwnkh=|, ou(= |p. 234| th=| (/Adou kataba/sew| to\ sto/mo/n e)st,
da\ tou/tou kath/|e. o(phn/ka de\ e)=don au)to\n a( yuxa/, xwr\|
Meea/grou ka\ Medou/sh| th=| Gorgo/no| e)/fugon. e)p\ de\ th\n
Gorgo/na to\ c/fo| w(| zw=san e(/ke, ka\ para\ (Ermou= manqa/ne
o(/t keno\n e)/dwo/n e)st. phs/on de\ tw=n (/Adou puw=n
geno/meno| Ohse/a eu(=re ka\ Per/qoun to\n Persefo/nh|
mnhsteuo/menon ga/mon ka\ da\ tou=to deqe/nta. qeasa/meno de\
(Hrake/a ta\| xe=ra| w)/regon w(| a)nasthso/meno da\ th=| e)ke/nou
b/a|. o( de\ Ohse/a me\n abo/meno| th=| xero\| h)/gere, Per/qoun
de\ a)nasth=sa bouo/meno| th=| gh=| |p. 236| knoume/nh|
a)fh=ken. a)peku/se de\ ka\ to\n )Askaa/fou pe/tron. bouo/meno|
de\ a(=ma ta=| yuxa=| parasxe/sqa, m/an tw=n (/Adou bow=n
a)pe/sfacen. o( de\ ne/mwn au)ta\| Meno/th| o( Keuqwnu/mou
prokaesa/meno| e)| pa/hn (Hrake/a, hfqe\| me/so| ka\ ta\| peura\|
kateage\| u(po\ Persefo/nh| parh|th/qh. a)tou=nto| de\ au)tou=
Pou/twna to\n Ke/rberon, e)pe/tacen o( Pou/twn a)/gen xwr\| w(=n
e)=xen o(/pwn kratou=nta. o( de\ eu(rw\n au)to\n e)p\ ta=| pu/a|
tou= )Axe/ronto|, tw=| te qw/rak sumpefragme/no| ka\ th=| eonth=|
suskepasqe/|, perbaw\n th=| kefah=| ta\| xe=ra| ou)k a)nh=ke
kratw=n ka\ a)/gxwn to\ qhr/on, e(/w| e)/pese, ka/per dakno/meno|
u(po\ tou= kata\ th\n ou)ra\n dra/konto|. suabw\n ou)=n au)to\n
h(=ke da\ Trozh=no| pohsa/meno| th\n a)na/basn. )Aska/afon me\n
ou)=n Dhmh/thr e)po/hsen w)=ton, (Hrakh=| de\ Eu)rusqe= de/ca|
to\n Ke/rberon pa/n e)ko/msen e)| (/Adou.
VI. meta\ de\ tou\| a)/qou| (Hrakh=| a)fko/meno| e)| Oh/ba| Mega/ran
me\n e)/dwken )Ioa/w|, au)to\| de\ gh=ma qe/wn e)punqa/neto
Eu)/ruton O)xa/a| duna/sthn a)=qon proteqeke/na to\n )Io/h| th=|
qugatro\| ga/mon tw=| nkh/sant tockh=| au)to/n te |p. 238| ka\ tou\|
pa=da| au)tw=| u(pa/rxonta|. a)fko/meno| ou)=n e)| O)xa/an ka\
th=| tockh=| kre/ttwn au)tw=n geno/meno| ou)k e)/tuxe tou=
ga/mou, )If/tou me\n tou= presbute/rou tw=n pa/dwn e/gonto|
ddo/na tw=| (Hrake= th\n )Io/hn, Eu)ru/tou de\ ka\ tw=n opw=n
a)pagoreuo/ntwn ka\ dedoke/na ego/ntwn mh\ teknopohsa/meno|
ta\ gennhqhso/mena pa/n a)pokte/nh|. |2| met' ou) pou\ de\
kapesw=n e)c Eu)bo/a| u(po\ Au)tou/kou bow=n, Eu)/ruto| me\n
e)no/mzen u(f' (Hrake/ou| gegone/na tou=to, )/Ifto| de\ a)pstw=n
a)fkne=ta pro\| (Hrake/a, ka\ suntuxw\n h(/kont e)k Ferw=n
au)tw=|, seswko/t th\n a)poqanou=san )/Akhstn )Admh/tw|,
parakae= suzhth=sa ta\| bo/a|. (Hrakh=| de\ u(psxne=ta: ka\
cen/ze me\n au)to/n, mane\| de\ au)=q| a)po\ tw=n Trunq/wn
e)/rryen au)to\n texw=n. kaqarqh=na de\ qe/wn to\n fo/non
a)fkne=ta pro\| Nhe/a: Pu/wn h)=n ou(=to| duna/sth|.
a)pwsame/nou de\ Nhe/w| au)to\n da\ th\n pro\| Eu)/ruton f/an, e)| )
Amu/ka| parageno/meno| u(po\ Dhfo/bou tou= (Ippou/tou
kaqa/reta. katasxeqe\| de\ denh=| no/sw| da\ to\n )If/tou fo/non,
e)| Defou\| parageno/meno| |p. 240| a)paagh\n e)punqa/neto th=|
no/sou. mh\ xrhsmw|dou/sh| de\ au)tw=| th=| Puq/a| to/n te nao\n
sua=n h)/qee, ka\ to\n tr/poda basta/sa| kataskeua/zen mante=on
)/don. maxome/nou de\ au)tw=| )Apo/wno|, o( Zeu\| (/hs me/son
au)tw=n kerauno/n. ka\ tou=ton dauqe/ntwn to\n tro/pon, amba/ne
xrhsmo\n (Hrakh=|, o(\| e)/egen a)paagh\n au)tw=| th=| no/sou
e)/sesqa praqe/nt ka\ tr/a e)/th atreu/sant ka\ do/nt ponh\n tou=
fo/nou th\n tmh\n Eu)ru/tw|. |3| tou= de\ xrhsmou= doqe/nto|
(Ermh=| (Hrake/a ppra/ske: ka\ au)to\n w)ne=ta )Omfa/h )
Iarda/nou, baseu/ousa Ludw=n, h(=| th\n h(gemon/an teeutw=n o(
gh/ma| Tmw=o| kate/pe. th\n me\n ou)=n tmh\n komsqe=san
Eu)/ruto| ou) prosede/cato, (Hrakh=| de\ )Omfa/h| doueu/wn tou\|
me\n per\ th\n )/Efeson Ke/rkwpa| suabw\n e)/dhse, Sue/a de\ e)n
|p. 242| Au)/d tou\| paro/nta| ce/nou| ska/pten a)nagka/zonta, su\n
ta=| r(/za| ta\| a)mpe/ou| kau/sa| meta\ th=| qugatro\| Cenodo/kh|
a)pe/ktene. ka\ prossxw\n nh/sw| Do/xh|, to\ )Ika/rou sw=ma )dw\n
to=| a)gao=| prosfero/menon e)/qaye, ka\ th\n nh=son a)nt\
Do/xh| )Ikar/an e)ka/esen. a)nt\ tou/tou Da/dao| e)n P/sh| e)ko/na
paraphs/an kateskeu/asen (Hrake=: h(\n nukto\| a)gnoh/sa|
(Hrakh=| /qw| baw\n w(| e)/mpnoun e)/phce. kaq' o(\n de\ xro/non
e)a/treue par' )Omfa/h|, e/geta to\n e)p\ Ko/xou| pou=n gene/sqa
ka\ th\n tou= Kaudwn/ou ka/prou |p. 244| qh/ran, ka\ Ohse/a
parageno/menon e)k Trozh=no| to\n )Isqmo\n kaqa=ra.
|4| meta\ de\ th\n atre/an a)paage\| th=| no/sou e)p\ )/Ion e)/pe
penthkonto/ro| o)ktwka/deka, sunaqro/sa| strato\n a)ndrw=n
a)r/stwn e(kous/w| qeo/ntwn strateu/esqa. katapeu/sa| de\ e)|
)/Ion th\n me\n tw=n new=n fuakh\n )Oke= kate/pen, au)to\| de\
meta\ tw=n a)/wn a)rste/wn w(/rma e)p\ th\n po/n.
parageno/meno| de\ e)p\ ta\| nau=| su\n tw=| ph/qe Laome/dwn )
Oke/a me\n a)pe/ktene maxo/menon, a)peasqe\| de\ u(po\ tw=n
meta\ (Hrake/ou| e)poorke=to. th=| de\ poork/a| e)nestw/sh|
r(h/ca| to\ te=xo| Teamw\n prw=to| e)sh=qen e)| th\n po/n, ka\
meta\ tou=ton (Hrakh=|. w(| de\ e)qea/sato Teamw=na prw=ton
e)sehuqo/ta, spasa/meno| to\ c/fo| e)p' au)to\n w(/rma, mhde/na
qe/wn e(autou= kre/ttona nom/zesqa. sundw\n de\ tou=to
Teamw\n /qou| phs/on keme/nou| sunh/qroze, tou= de\
e)rome/nou t/ pra/tto bwmo\n e)=pen (Hrake/ou| kataskeua/zen
kan/kou. o( de\ e)pane/sa|; w(| e(=e th\n po/n, katatoceu/sa|
Laome/donta ka\ tou\| pa=da| au)tou= xwr\| Poda/rkou, Teamw=n
a)rste=on (Hso/nhn th\n Laome/donto| qugate/ra |p. 246| d/dws,
ka\ tau/th| sugxwre= tw=n a)xmaw/twn o(\n h)/qeen a)/gesqa.
th=| de\ a(roume/nh| to\n a)defo\n Poda/rkhn, e)/fh de=n prw=ton
au)to\n dou=on gene/sqa, ka\ to/te t/ pote dou=san a)nt' au)tou=
abe=n au)to/n. h( de\ ppraskome/nou th\n kau/ptran a)feome/nh
th=| kefah=| a)nte/dwken: o(/qen Poda/rkh| Pr/amo| e)kh/qh.
VII. pe/onto| de\ a)po\ Tro/a| (Hrake/ou| (/Hra xaepou\| e)/pemye
xemw=na|: e)f' o(=| a)ganakth/sa| Zeu\| e)kre/masen au)th\n e)c )
Ou/mpou. prose/pe de\ (Hrakh=| th=| Kw=|: ka\ nom/sante|
au)to\n o( Kw=|o h|strko\n a)/gen sto/on, ba/onte| /qo|
prospe=n e)kw/uon. o( de\ basa/meno| au)th\n nukto\| e(=e, ka\
to\n base/a Eu)ru/puon, )Astupaa/a| pa=da ka\ Posedw=no|,
e)/ktenen. e)trw/qh de\ kata\ th\n ma/xhn (Hrakh=| u(po\
Xakw/donto|, ka\ Do\| e)carpa/santo| au)to\n ou)de\n e)/paqe.
porqh/sa| de\ Kw= h(=ke d' )Aqhna=| e)| Fe/gran, ka\ meta\ qew=n
katepoe/mhse G/ganta|. |p. 248|
|2| met' ou) pou\ de\ e)p' Au)ge/an e)strateu/eto, sunaqro/sa| )
Arkadko\n strato\n ka\ paraabw\n e)qeonta\| tw=n a)po\ th=|
(Ea/do| a)rste/wn. Au)ge/a| de\ to\n a)f' (Hrake/ou| po/emon
a)kou/wn kate/sthsen )He/wn strathgou\| Eu)/ruton ka\ Kte/aton
sumfue=|, o(\ duna/me tou\| to/te a)nqrw/pou| u(pere/baon,
pa=de| de\ h)=san Moo/nh| ka\ )/Aktoro|, e)e/gonto de\
Posedw=no|: )/Aktwr de\ a)defo\| h)=n Au)ge/ou. sune/bh de\
(Hrake= kata\ th\n strate/an nosh=sa: da\ tou=to ka\ sponda\|
pro\| tou\| Moon/da| e)poh/sato. o( de\ u(/steron e)pgno/nte|
au)to\n nosou=nta, e)pt/qenta tw=| strateu/mat ka\ kte/nous
poou/|. to/te me\n ou)=n a)nexw/rhsen (Hrakh=|: au)=q| de\ th=|
tr/th| )sqma/do| teoume/nh|, )He/wn tou\| Moon/da| pemya/ntwn
sunqu/ta|, e)n Kewna=| e)nedreu/sa| tou/tou| (Hrakh=| a)pe/ktene,
ka\ strateusa/meno| e)p\ th\n )=Hn e(=e th\n po/n. ka\ kte/na|
meta\ tw=n pa/dwn Au)ge/an kath/gage Fue/a, ka\ tou/tw| th\n
base/an e)/dwken. e)/qhke de\ ka\ to\n |p. 250| )Oumpako\n
a)gw=na, Pe/opo/| te bwmo\n (dru/sato, ka\ qew=n dw/deka
bwmou\| e(\c e)de/mato.
|3| meta\ de\ th\n th=| )/Hdo| a(/wsn e)stra/teusen e)p\ Pu/on, ka\
th\n po/n e(w\n Perku/menon kte/ne to\n a)kmw/taton tw=n
Nhe/w| pa/dwn, o(\| metaba/wn ta\| morfa\| e)ma/xeto. to\n de\
Nhe/a ka\ tou\| pa=da| au)tou= xwr\| Ne/storo| a)pe/ktenen:
ou(=to| de\ ne/o| w)\n para\ Gerhn/o| e)tre/feto. kata\ de\ th\n
ma/xhn ka\ (/Adhn e)/trwse Pu/o| bohqou=nta.
e(w\n de\ th\n Pu/on e)stra/teuen e)p\ Lakeda/mona, meteqe=n
tou\| (Ippoko/wnto| pa=da| qe/wn: w)rg/zeto me\n ga\r au)to=| ka\
do/t Nhe= sunema/xhsan, ma=on de\ w)rg/sqh o(/t to\n
Lkumn/ou pa=da a)pe/ktenan. qewme/nou ga\r au)tou= ta\
(Ippoko/wnto| bas/ea, e)kdramw\n ku/wn tw=n Moottkw=n e)p'
au)to\n e)fe/reto: o( de\ baw\n /qon e)pe/tuxe tou= kuno/|,
e)ktroxa/sante| de\ o( |p. 252| (Ippokownt/da ka\ tu/ptonte| au)to\n
to=| skuta/o| a)pe/ktenan. to\n de\ tou/tou qa/naton e)kdkw=n
strata\n e)p\ Lakedamon/ou| sunh/qroze. ka\ parageno/meno| e)| )
Arkad/an h)c/ou Khfe/a meta\ tw=n pa/dwn w(=n e)=xen e)/kos
summaxe=n. dedw\| de\ Khfeu\| mh\ katapo/nto| au)tou= Tege/an )
Arge=o e)pstrateu/swnta, th\n strate/an h)rne=to. (Hrakh=| de\
par' )Aqhna=| abw\n e)n u(dr/a| xakh=| bo/struxon Gorgo/no|
Stero/ph| th=| Khfe/w| qugatr\ d/dwsn, e)pw/n, e)a\n e)p/h| strato/|,
tr\| a)nasxou/sh| <e)k> tw=n texw=n to\n bo/struxon ka\ mh\
pro+dou/sh| troph\n tw=n poem/wn e)/sesqa. tou/tou genome/nou
Khfeu\| meta\ tw=n pa/dwn e)stra/teue. ka\ kata\ th\n ma/xhn au)to/|
te ka\ o( pa=de| au)tou= teeutw=s, ka\ pro\| tou/to| )Ifkh=| o(
tou= (Hrake/ou| a)defo/|. (Hrakh=| de\ kte/na| to\n (Ippoko/wnta ka\
tou\| pa=da| au)tou= <ka\> xerwsa/meno| th\n po/n, Tunda/rewn
katagagw\n th\n base/an pare/dwke tou/tw|.
|4| parw\n de\ Tege/an (Hrakh=| th\n Au)/ghn )Aeou= qugate/ra
ou)=san a)gnow=n e)/fqeren. h( de\ tekou=sa |p. 254| kru/fa to\
bre/fo| kate/qeto e)n tw=| teme/ne th=| )Aqhna=|. omw=| de\ th=|
xw/ra| fqerome/nh|, )Aeo\| e)seqw\n e)| to\ te/meno| ka\
e)reunh/sa| ta\| th=| qugatro\| w)d=na| eu(=re. to\ me\n ou)=n bre/fo|
e)| to\ Parqe/non o)/ro| e)ce/qeto. ka\ tou=to kata\ qew=n tna
pro/noan e)sw/qh: qhh\n me\n ga\r |p. 256| a)rtto/ko| e)/afo|
u(pe/sxen au)tw=|, pome/ne| de\ a)neo/meno to\ bre/fo| Th/efon
e)ka/esan au)to/. Au)/ghn de\ e)/dwke Naup/w| tw=| Posedw=no|
u(pero/ron a)pempoh=sa. o( de\ Teu/qrant tw=| Teuqran/a|
e)/dwken au)th\n duna/sth|, ka)ke=no| guna=ka e)poh/sato.
|5| parageno/meno| de\ (Hrakh=| e)| Kaudw=na th\n O)ne/w|
qugate/ra Dha/neran e)mnhsteu/eto, ka\ dapaa/sa| u(pe\r tw=n
ga/mwn au)th=| pro\| )Axew=|on e)kasme/non tau/rw| pere/kase to\
e(/teron tw=n kera/twn. ka\ th\n me\n Dha/neran game=, to\ de\
ke/ra| )Axew=|o| amba/ne, dou\| a)nt\ tou/tou to\ th=| )Amaqe/a|. )
Ama/qea de\ h)=n A(mon/ou quga/thr, h(\ ke/ra| e)=xe tau/rou.
tou=to de/, w(| Fereku/dh| e/ge, du/namn e)=xe toau/thn w(/ste
brwto\n h)\ poto/n, o(/per <a)\n> eu)/cato/ t|, pare/xen a)/fqonon.
|p. 258|
|6| strateu/e de\ (Hrakh=| meta\ Kaudwn/wn e)p\ Oesprwtou/|, ka\
po/n e(w\n )/Efuran, h(=| e)bas/eue Fu/a|, )Astuo/xh| th=| tou/tou
qugatr\ suneqw\n path\r Thpoe/mou g/neta. datew=n de\ par'
au)to=|, pe/mya| pro\| Oe/spon e(pta\ me\n kate/xen e)/ege
pa=da|, tre=| de\ e)| Oh/ba| a)poste/en, tou\| de\ opou\|
tessara/konta pe/mpen e)| Sardw\ th\n nh=son e)p' a)pok/an.
genome/nwn de\ tou/twn eu)wxou/meno| par' O)ne= kondu/w|
ph/ca| a)pe/ktenen )Arxte/ou| pa=da Eu)/nomon kata\ xerw=n
ddo/nta: suggenh\| de\ O)ne/w| ou(=to|. a)' o( me\n path\r tou=
pado/|, a)kous/w| |p. 260| gegenhme/nou tou= sumbebhko/to|,
sunegnwmo/ne, (Hrakh=| de\ kata\ to\n no/mon th\n fugh\n
u(pome/nen h)/qee, ka\ de/gnw pro\| Kh/uka e)| Trax=na a)pe/na.
a)/gwn de\ Dha/neran e)p\ potamo\n Eu)/hnon h(=ken, e)n w(=|
kaqezo/meno| Ne/sso| o( Ke/ntauro| tou\| paro/nta| depo/rqmeue
msqou=, e/gwn para\ qew=n th\n porqme/an e)hfe/na da\
dkaosu/nhn. au)to\| me\n ou)=n (Hrakh=| to\n potamo\n de/bh,
Dha/neran de\ msqo\n a)thqe\| e)pe/treye Ne/ssw| dakom/zen. o(
de\ daporqmeu/wn au)th\n e)pexe/re ba/zesqa. th=| de\
a)nakragou/sh| a)sqo/meno| (Hrakh=| e)ceqo/nta Ne/sson
e)to/ceusen e)| th\n kard/an. o( de\ me/wn teeuta=n
proskaesa/meno| Dha/neran e)=pen, e) qe/o f/tron pro\| (Hrake/a
e)/xen, to/n te go/non o(\n a)fh=ke kata\ th=| gh=| ka\ to\ r(ue\n e)k
tou= trau/mato| th=| a)k/do| a(=ma summ=ca, h( de\ poh/sasa
tou=to e)fu/atte par' e(auth=|.
|7| decw\n de\ (Hrakh=| th\n Druo/pwn xw/ran, a)porw=n trofh=|,
a)panth/santo| Oeoda/manto| |p. 262| bohatou=nto| to\n e(/teron
tw=n tau/rwn u/sa| ka\ sfa/ca| eu)wxh/sato. w(| de\ h)=qen e)|
Trax=na pro\| Kh/uka, u(podexqe\| u(p' au)tou= Dru/opa|
katepoe/mhsen.
au)=q| de\ e)ke=qen o(rmhqe\| A)gm/w| base= Dwre/wn
sunema/xhse: Lap/qa ga\r per\ gh=| o(/rwn e)poe/moun au)tw=|
Korw/nou strathgou=nto|, o( de\ poorkou/meno| e)pekae/sato to\n
(Hrake/a bohqo\n e)p\ me/re th=| gh=|. bohqh/sa| de\ (Hrakh=|
a)pe/ktene Ko/rwnon meta\ ka\ a)/wn, ka\ th\n gh=n a(/pasan
pare/dwken e)euqe/ran au)tw=|. a)pe/ktene de\ ka\ Laogo/ran meta\
tw=n te/knwn, base/a Druo/pwn, e)n )Apo/wno| teme/ne
danu/menon, u(brsth\n o)/nta ka\ Lapqw=n su/mmaxon. paro/nta
de\ )/Itwnon e)| monomax/an |p. 264| proekae/sato au)to\n Ku/kno|
)/Areo| ka\ Peop/a|: susta\| de\ ka\ tou=ton a)pe/ktenen. w(| de\ e)|
)Orme/non h(=ken, )Amu/ntwr au)to\n o( baseu\| meq' o(/pwn ou)k
e)/a de/rxesqa: kwuo/meno| de\ pare/na ka\ tou=ton a)pe/ktenen.
a)fiko/enoj de\ ei)j $ra%i=na stratia\n e)p& 'i)%ali/an sunh/qroisen,
(u)/ruton tiwrh/sasqai qe/lwn. sua%ou/ntwn de\ au)tw=" )
Arka/dwn kai\ )hlie/wn tw=n e)k $ra%i=noj kai\ *okrw=n tw=n )
(piknhidi/wn, ktei/naj eta\ tw=n pai/dwn (u)/ruton |p. 266| ai(rei=
th\n po/lin. kai\ qa/+aj tw=n su\n au)tw=" strateusae/nwn tou\j
a)poqano/ntaj, (/,ppaso/n te to\n -h/ukoj kai\ )Argei=on kai\ )e/lana
tou\j *ikuni/ou pai=daj, kai\ lafuragwgh/saj th\n po/lin, h)=gen )
,o/lhn ai)%a/lwton. kai\ prosorisqei\j -hnai/w" th=j (u)boi/aj
a)krwthri/w" .io\j -hnai/ou bwo\n i(dru/sato. e/llwn de\
i(erourgei=n ei)j $ra%i=na <*i/%an> to\n kh/ruka e)/pe+e lapra\n
|p. 268| e)sqh=ta oi)/sonta. para\ de\ tou/tou ta\ peri\ th\n ),o/lhn
.hia/neira puqoe/nh, kai\ dei/sasa h\ e)kei/nhn a=llon
a)gaph/sh", noi/sasa tai=j a)lhqei/aij fi/ltron ei)=nai to\ r(ue\n
ai(=a /e/ssou, tou/tw" to\n %itw=na e)/%risen. e)ndu\j de\ (0raklh=j
e)/quen. w(j de\ qeranqe/ntoj tou= %itw=noj o( th=j u(/draj i)o\j to\n
%rw=ta e)/shpe, to\n e\n *i/%an tw=n podw=n a)ra/enoj
kathko/ntisen a)po\ th=j 1oiwti/aj, to\n de\ %itw=na a)pe/spa
prospefuko/ta tw=" sw/ati: sunapespw=nto de\ kai\ ai( sa/rkej
au)tou=. toiau/th" sufora=" katasxeqe\| ei)j $ra%i=na e)pi\ new\j
koi/!etai. .hia/neira de\ ai)sqoe/nh to\ gegono\j e(auth\n
a)nh/rthsen. (0raklh=j de\ e)nteila/enoj (/2llw", o(\j e)k .hianei/raj
h)=n au)tw=" pai=j presbu/teroj, ),o/lhn a)ndrwqe/nta gh=ai, |p.
270| parageno/enoj ei)j 'i)/thn o)/roj (e)/sti de\ tou=to Traxn/wn),
e)kei= pura\n poih/saj e)ke/leusen e)piba\j u(fa/ptein. hdeno\j de\
tou=to pra/ttein e)qe/lontoj, Poi/aj pariw\n kata\ !h/thsin poini/wn
u(fh=+e. tou/tw" kai\ ta\ to/ca e)dwrh/sato (0raklh=j. kaioe/nhj de\
th=j pura=j le/getai ne/foj u(posta\n eta\ bronth=j au)to\n ei)j
ou)rano\n a)nape/+ai. e)kei=qen de\ tu%w\n a)qanasi/aj kai\
diallagei\j (/0ra" th\n |p. 272| e)kei/nhj qugate/ra (/0bhn e)/ghen,
e)c h(=j au)tw=" pai=dej )Alecia/rhj kai\ )Ani/khtoj e)ge/nonto.
|8| h)=san de\ pai=dej au)tw=" e)k e\n tw=n Qespi/ou qugate/rwn,
Pro/kridoj e\n )Antile/wn kai\ (,ppeu/j (h( presbuta/th ga\r didu/ouj
e)ge/nnhse), Pano/phj de\ Qre+i/ppaj, *u/shj (u)h/dhj, ... -re/wn, )
Epa/+do| )Astua/nac, -e/rqhj ),o/bhj, (u)rubi/aj Polu/laoj, Patrou=j )
Ar%e/a%oj, )hli/nhj *aoe/dwn, -luti/pphj (u)ru/kapuj, (u)ru/puloj
(u)bw/thj, )Aga/+h| )Antia/dhj, )'nh/sippoj 3rushi/doj, )'rei/hj
*aoe/nhj, $e/lhj *usidi/khj, )(nteli/dhj )enippi/doj, )Anqi/pphj
(,ppodro/oj, $eleutago/raj Eu)ru ... , -apu/loj (/,ppwtoj, (u)boi/aj
)/'lupoj, /i/khj /iko/drooj, )Arge/lhj -leo/laoj, )(co/lhj )(ru/qraj,
4anqi/doj ('o/lippoj, #tratoni/khj )/Atrooj, -eleusta/nwr )/,fidoj,
*aoqo/hj )/Antifoj, )Antio/phj )Alo/pioj, )Astubi/hj -alah/tidoj,
Fulhi/doj $i/gasij, Ai)s%rhi/doj *eukw/nhj, )Anqei/aj ... , (u)rupu/lhj )
Ar%e/dikoj, .una/sthj )(ratou=j, )Aswpi/doj |p. 274| )e/ntwr, )0w/nhj )
Ah/strioj, $ifu/shj *ugkai=oj, (Alokra/thj )'lupou/shj, ((likwni/doj
Fali/aj, (0su%ei/hj 'i)stro/blhj, $er+ikra/thj (u)ruo/phj, )(la%ei/aj
1ouleu/j, )Anti/a%oj /iki/pphj, Pa/trokloj Puri/pphj, /h=foj Praciqe/aj,
*usi/pphj )(ra/sippoj, *ukou=rgoj $ocikra/thj, 1ouko/loj )a/rshj,
*eu/kippoj (u)rute/lhj, (,ppokra/thj (,ppo/!ugoj. ou(=toi e\n e)k tw=n
Qespi/ou qugate/rwn, e)k de\ tw=n a)/llwn, .hianei/raj <e\n> th=j
'i)ne/wj (/2lloj -th/sippoj 5lhno\j )'nei/thj, e)k )ega/raj de\ th=j
-re/ontoj Qhri/a%oj .hiko/wn -reontia/dhj, e)c )'fa/lhj de\ )
Age/laoj, o(/qen kai\ to\ -roi/sou ge/noj. 3alkio/phj <de\> th=j |p. 276|
(u)rupu/lou Qettalo/j, )(pika/sthj th=j Au)ge/ou Qesta/loj, Parqeno/phj
th=j #tufa/lou (u)h/rhj, Au)/ghj th=j )Aleou= $h/lefoj, )Astuo/%hj
th=j Fu/lantoj $lhpo/leoj, )Astudaei/aj th=j )Au/ntoroj -th/sippoj,
Au)tono/hj th=j Peire/wj Palai/wn.
VIII. etasta/ntoj de\ (0rakle/ouj ei)j qeou\j oi( pai=dej au)tou=
fugo/ntej (u)rusqe/a pro\j -h/uka parege/nonto. w(j de\ e)kei/nouj
e)kdido/nai le/gontoj (u)rusqe/wj kai\ po/leon a)peilou=ntoj
e)dedoi/kesan, $ra%i=na katalipo/ntej dia\ th=j ((lla/doj e)/fugon.
diwko/enoi de\ h)=lqon ei)j )Aqh/naj, kai\ kaqesqe/ntej e)pi\ to\n
e)le/ou bwo\n h)ci/oun bohqei=sqai. )Aqhnai=oi de\ ou)k
e)kdido/ntej au)tou\j pro\j to\n (u)rusqe/a po/leon u(pe/sthsan, kai\
tou\j e\n pai=daj au)tou= )Ale/candron ),fie/donta (u)ru/bion
)e/ntora Perih/dhn a)pe/kteinan: au)to\n de\ (u)rusqe/a feu/gonta
e)f& a(/ratoj kai\ pe/traj h)/dh parippeu/onta |p. 278| #keirwni/daj
ktei/nei diw/caj (/2lloj, kai\ th\n kefalh\n a)potew\n )Alkh/nh"
di/dwsin: h( de\ kerki/si tou\j o)fqalou\j e)cw/rucen au)tou=. |p. 280|
|2| a)poloe/nou de\ (u)rusqe/wj e)pi\ Pelopo/nnhson h)=lqon oi(
(0raklei=dai, kai\ pa/saj ei(=lon ta\j po/leij. e)niautou= de\ au)toi=j
e)n th=" kaqo/dw" diagenoe/nou |p. 282| fqora\ pa=san
Pelopo/nnhson kate/s%e, kai\ tau/thn gene/sqai %rhso\j dia\ tou\j
(0raklei/daj e)dh/lou: pro\ ga\r tou= de/ontoj au)tou\j katelqei=n.
o(/qen a)polipo/ntej Pelopo/nnhson a)ne%w/rhsan ei)j )araqw=na
ka)kei= katw/"koun. $lhpo/leoj ou)=n ktei/naj ou)% e(kw\n
*iku/nion (th=" bakthri/a" ga\r au)tou= qera/ponta plh/ssontoj
u(pe/drame) pri\n e)celqei=n au)tou\j e)k Peloponnh/sou, feu/gwn
et& ou)k o)li/gwn h(=ken ei)j (6o/don, ka)kei= katw/"kei. (/2lloj de\
th\n e\n ),o/lhn kata\ ta\j tou= patro\j e)ntola\j e)/ghe, th\n de\
ka/qodon e)!h/tei toi=j (0raklei/daij katerga/sasqai. dio\
parageno/enoj ei)j .elfou\j e)punqa/neto pw=j a)\n kate/lqoien. o(
de\ qeo\j e)/fhse periei/nantaj to\n tri/ton karpo\n kate/r%esqai.
noi/saj de\ (/2lloj tri/ton karpo\n le/gesqai th\n trieti/an, tosou=ton
periei/naj %ro/non su\n tw=" stratw=" kath/"ei ... tou= (0rakle/ouj
e)pi\ Pelopo/nnhson, $isaenou= tou= )'re/stou basileu/ontoj |p.
284| Peloponnhsi/wn. kai\ genoe/nhj pa/lin a/%hj nikw=si
Peloponnh/sioi kai\ )Aristo/a%oj qnh/skei. e)pei\ de\ h)ndrw/qhsan oi(
|-leodai/ou7 pai=dej, e)%rw=nto peri\ kaqo/dou. tou= qeou= de\
ei)po/ntoj o(/ ti kai\ to\ pro/teron, $h/enoj h)"tia=to le/gwn tou/tw"
peisqe/ntaj a)tu%h=sai. o( de\ qeo\j a)nei=le tw=n a)tu%ha/twn
au)tou\j ai)ti/ouj ei)=nai: tou\j ga\r %rhsou\j ou) suba/llein. le/gein
ga\r ou) gh=j a)lla\ genea=j karpo\n tri/ton, kai\ stenugra\n th\n
eu)ruga/stora, decia\n kata\ to\n ),sqo\n e)/%onti th\n qa/lassan.
tau=ta $h/enoj a)kou/saj h(toi/a!e to\n |p. 286| strato/n, kai\
nau=j e)ph/cato th=j *okri/doj e)/nqa nu=n a)p& e)kei/nou o( to/poj
/au/paktoj le/getai. e)kei= d& o)/ntoj tou= strateu/atoj )Aristo/dhoj
keraunwqei\j a)pe/qane, pai=daj katalipw\n e)c )Argei/aj th=j
Au)tesi/wnoj didu/ouj, (u)rusqe/nh kai\ Prokle/a. |3| sune/bh de\ kai\
to\n strato\n e)n /aupa/ktw" sufora=" peripesei=n. e)fa/nh ga\r
au)toi=j a/ntij %rhsou\j le/gwn kai\ e)nqea/!wn, o(\n e)no/isan
a/gon ei)=nai e)pi\ lu/h" tou= stratou= pro\j Peloponnhsi/wn
a)pestale/non. tou=ton balw\n a)konti/w" (,ppo/thj o( Fu/lantoj tou=
)Antio/%ou tou= (0rakle/ouj tu%w\n a)pe/kteinen. ou(/twj de\
genoe/nou tou/tou to\ e\n nautiko\n diafqareisw=n tw=n new=n
a)pw/leto, to\ de\ pe!o\n h)tu/%hse liw=", kai\ dielu/qh to\
stra/teua. %rwe/nou de\ peri\ th=j sufora=j $he/nou, kai\ tou=
qeou= dia\ tou= a/ntewj gene/sqai tau=ta le/gontoj, kai\
keleu/ontoj fugadeu=sai de/ka e)/th to\n a)nelo/nta kai\ %rh/sasqai
h(geo/ni tw=" triofqa/lw", to\n e\n (,ppo/thn e)fuga/deusan, to\n
de\ |p. 288| trio/fqalon e)!h/toun. kai\ peritug%a/nousin )'cu/lw"
tw=" )Andrai/onoj, e)f& i(/ppou kaqhe/nw" onofqa/lou (to\n ga\r
e(/teron tw=n o)fqalw=n e)kke/kopto to/cw|). e)pi\ fo/nw" ga\r
ou(=toj fugw\n ei)j )=0lin, e)kei=qen ei)j Ai)twli/an e)niautou=
dielqo/ntoj e)panh/r%eto. subalo/ntej ou)=n to\n %rhso/n, tou=ton
h(geo/na poiou=ntai. kai\ subalo/ntej toi=j polei/oij kai\ tw="
pe!w=" kai\ tw=" nautikw=" proterou=si stratw=", kai\ $isaeno\n
ktei/nousi to\n )'re/stou. qnh/skousi de\ sua%ou=ntej au)toi=j oi(
Ai)gii/ou pai=dej, Pa/fuloj kai\ .u/aj.
|4| e)peidh\ <de\> e)kra/thsan Peloponnh/sou, trei=j i(dru/santo
bwou\j patrw/"ou .io/j, kai\ e)pi\ tou/twn e)/qusan, kai\ e)klhrou=nto
ta\j po/leij. prw/th e\n ou)=n lh=cij )/Argoj, deute/ra <de\>
*akedai/wn, tri/th de\ )essh/nh. koisa/ntwn de\ u(dri/an u(/datoj,
e)/doce +h=fon balei=n e(/kaston. $h/enoj ou)=n kai\ oi( )
Aristodh/ou pai=dej Proklh=j kai\ (u)rusqe/nhj e)/balon li/qouj,
-resfo/nthj de\ boulo/enoj )essh/nhn la%ei=n gh=j e)ne/bale
bw=lon. tau/thj de\ dialuqei/shj e)/dei tou\j du/o klh/rouj
a)nafanh=nai. e(lkusqei/shj de\ prw/thj e\n th=j $he/nou,
deute/raj de\ th=j tw=n )Aristodh/ou pai/dwn, )essh/nhn |p. 290|
e)/labe -resfo/nthj. |5| e)pi\ de\ toi=j bwoi=j oi(=j e)/qusan eu(=ron
shei=a kei/ena oi( e\n la%o/ntej )/Argoj fru=non, oi( de\
*akedai/ona dra/konta, oi( de\ )essh/nhn a)lw/peka. peri\ de\ tw=n
shei/wn e)/legon oi( a/nteij, toi=j e\n to\n fru=non
katalabou=sin e)pi\ th=j po/lewj e/nein a)/einon (h\ ga\r e)/%ein
a)lkh\n poreuo/enon to\ qhr/on), tou\j de\ dra/konta katalabo/ntaj
deinou\j e)pio/ntaj e)/legon e)/sesqai, tou\j de\ th\n a)lw/peka doli/ouj.
$h/enoj e\n ou)=n parapepo/enoj tou\j pai=daj )Age/laon kai\
(u)ru/pulon kai\ -alli/an, th=" qugatri\ prosanei=%en (2rnhqoi= kai\
tw=" tau/thj a)ndri\ .hifo/nth". o(/qen oi( pai=dej pei/qousi/ tinaj e)pi\
isqw=" to\n pate/ra au)tw=n foneu=sai. genoe/nou de\ tou=
fo/nou th\n basilei/an o( strato\j e)/%ein e)dikai/wsen (2rnhqw\ kai\
.hifo/nthn. -resfo/nthj de\ ou) polu\n )essh/nhj basileu/saj %ro/non
eta\ du/o pai/dwn foneuqei\j a)pe/qane. Polufo/nthj de\
e)basi/leusen, au)tw=n tw=n (0rakleidw=n u(pa/r%wn, kai\ th\n tou=
|p. 292| foneuqe/ntoj gunai=ka )ero/phn a)/kousan e)/laben. a)nh"
re/qh de\ kai\ ou(=toj. tri/ton ga\r e)/%ousa pai=da )ero/ph
kalou/enon Ai)/puton e)/dwke tw=" e(auth=j patri\ tre/fein. ou(=toj
a)ndrwqei\j kai\ kru/fa katelqw\n e)/kteine Polufo/nthn kai\ th\n patrw/"
an basilei/an a)pe/laben.
I. e)pei\ de\ to\ ),na/%eion dier%o/enoi ge/noj tou\j a)po\ 1h/lou
e/%ri tw=n (0rakleidw=n dedhlw/kaen, e)%oe/nwj le/gwen kai\
ta\ peri\ )Agh/noroj. w(j ga\r h(i=n le/lektai, du/o *ibu/h e)ge/nnhse
pai=daj e)k Poseidw=noj, 1h=lon kai\ )Agh/nora. 1h=loj e\n ou)=n
basileu/wn Ai)gupti/wn tou\j proeirhe/nouj e)ge/nnhsen, )Agh/nwr
de\ parageno/enoj ei)j th\n Foini/khn gaei= $hle/fassan kai\
teknoi= qugate/ra e\n (u)rw/phn, pai=daj de\ -a/don kai\ Foi/nika
kai\ -i/lika. tine\j de\ (u)rw/phn ou)k )Agh/noroj |p. 298| a)lla\ Foi/nikoj
le/gousi. tau/thj 8eu\j e)rasqei/j, r(o/dou a)pople/wn, tau=roj
%eiroh/qhj geno/enoj, e)pibibasqei=san dia\ th=j qala/sshj
e)ko/isen ei)j -rh/thn. h( de/, e)kei= suneunasqe/ntoj au)th=" .io/j,
e)ge/nnhse )i/nwa #arphdo/na (6ada/anqun: kaq& (/'hron de\
#arphdw\n e)k .io\j kai\ *aodaei/aj th=j 1ellerofo/ntou. a)fanou=j
de\ (u)rw/phj genoe/nhj o( path\r au)th=j )Agh/nwr e)pi\ !h/thsin
e)ce/pe+e tou\j pai=daj, ei)pw\n h\ pro/teron a)nastre/fein pri\n
a)\n e)ceu/rwsin (u)rw/phn. sunech=lqe de\ e)pi\ th\n !h/thsin au)th=j
$hle/fassa h( h/thr kai\ |p. 300| Qa/soj o( Poseidw=noj, w(j de\
Fereku/dhj fhsi\ -i/likoj. w(j de\ pa=san poiou/enoi !h/thsin eu(rei=n
h)=san (u)rw/phn a)du/natoi, th\n ei)j oi)=kon a)nakoidh\n
a)pogno/ntej a)/lloj a)lla%ou= katw/"khsan, Foi=nic e\n e)n Foini/kh",
-i/lic de\ Foini/khj plhsi/on, kai\ pa=san th\n u(f& e(autou= keie/nhn
%w/ran potaw=" su/negguj Pura/w" -iliki/an e)ka/lese: -a/doj de\
kai\ $hle/fassa e)n Qra/"kh" katw/"khsan. o(oi/wj de\ kai\ Qa/soj e)n
Qra/"kh" kti/saj po/lin Qa/son katw/"khsen.
|2| (u)rw/phn de\ gh/aj )Aste/rioj o( -rhtw=n duna/sthj tou\j e)k
tau/thj pai=daj e)/trefen. oi( de\ w(j e)teleiw/qhsan, pro\j a)llh/louj
e)stasi/asan: i)/s%ousi ga\r e)/rwta paido\j o(\j e)kalei=to )i/lhtoj, )
Apo/llwnoj de\ h)=n kai\ )Arei/aj th=j -leo/%ou. tou= de\ paido\j pro\j
#arphdo/na a=llon oi)kei/wj e)/%ontoj poleh/saj )i/nwj
e)prote/rhsen. oi( de\ |p. 302| feu/gousi, kai\ )i/lhtoj e\n -ari/a"
pross%w\n e)kei= po/lin a)f& e(autou= e)/ktise )i/lhton, #arphdw\n de\
sua%h/saj -i/liki pro\j *uki/ouj e)/%onti po/leon, e)pi\ e/rei th=j
%w/raj, *uki/aj e)basi/leuse. kai\ au)tw=" di/dwsi 8eu\j e)pi\ trei=j
genea\j !h=n. e)/nioi de\ au)tou\j e)rasqh=nai le/gousin )Atuni/ou
tou= .io\j kai\ -assiepei/aj, kai\ dia\ tou=ton stasia/sai. (6ada/anquj
de\ toi=j nhsiw/taij nooqetw=n, au)=qij fugw\n ei)j 1oiwti/an )
Alkh/nhn gaei=, kai\ etalla/caj e)n (/Aidou eta\ )i/nwoj
dika/!ei. )i/nwj de\ -rh/thn katoikw=n e)/gra+e no/ouj, kai\ gh/aj
Pasifa/hn th\n (0li/ou kai\ Pershi/doj, w(j <de\> )Asklhpia/dhj fhsi/,
-rh/thn th\n )Asteri/ou qugate/ra, pai=daj e\n e)te/knwse -atre/a
.eukali/wna 5lau=kon )Andro/gewn, qugate/raj de\ )Aka/llhn
4enodi/khn )Aria/dnhn Fai/dran, e)k Parei/aj de\ nu/fhj
(u)rue/donta /hfali/wna 3ou/shn Filo/laon, e)k de\ .eciqe/aj
(u)ca/nqion.
|3| )Asteri/ou de\ a)/paidoj a)poqano/ntoj )i/nwj basileu/ein qe/lwn
-rh/thj e)kwlu/eto. fh/saj de\ para\ qew=n th\n basilei/an ei)lhfe/nai,
tou= |p. 304| pisteuqh=nai %a/rin e)/fh, o(/ ti a)\n eu)/chtai,
gene/sqai. kai\ Poseidw=ni qu/wn hu)/cato tau=ron a)nafanh=nai e)k
tw=n buqw=n, kataqu/sein u(pos%o/enoj to\n fane/nta. tou= de\
Poseidw=noj tau=ron a)ne/ntoj au)tw=" diapreph= th\n basilei/an
pare/labe, to\n de\ tau=ron ei)j ta\ bouko/lia pe/+aj e)/qusen
e(/teron. | qalassokrath/saj de\ prw=toj pasw=n tw=n nh/swn s%edo\n
e)ph=rcen7. |4| o)rgisqei\j de\ au)tw=" Poseidw=n o(/ti h\ kate/quse
to\n tau=ron, tou=ton e\n e)chgri/wse, Pasifa/hn de\ e)lqei=n ei)j
e)piqui/an au)tou= pareskeu/asen. h( de\ e)rasqei=sa tou= tau/rou
sunergo\n laba/nei .ai/dalon, o(\j h)=n a)r%ite/ktwn, pefeugw\j e)c )
Aqhnw=n e)pi\ fo/nw". ou(=toj culi/nhn bou=n e)pi\ tro%w=n
kataskeua/saj, kai\ tau/thn labw\n kai\ koila/naj e)/ndoqen, e)kdei/raj
te bou=n th\n dora\n perie/rra+e, kai\ qei\j e)n w(="per ei)/qisto o(
tau=roj leiw=ni bo/skesqai, th\n Pasifa/hn e)nebi/basen. e)lqw\n de\
o( tau=roj w(j a)lhqinh=" boi\9 sunh=lqen. h( de\ )Aste/rion
e)ge/nnhse to\n klhqe/nta )inw/tauron. ou(=toj ei)=%e tau/rou
pro/swpon, ta\ de\ loipa\ a)ndro/j: )i/nwj de\ e)n tw=" laburi/nqw"
kata/ tinaj %rhsou\j kataklei/saj au)to\n e)fu/latten. h)=n de\ o(
labu/rinqoj, o(\n .ai/daloj kateskeu/asen, oi)/kha |p. 306| kapai=j
poluplo/koij planw=n th\n e)/codon. ta\ e\n ou)=n peri\ )inwtau/rou
kai\ )Andro/gew kai\ Fai/draj kai\ )Aria/dnhj e)n toi=j peri\ Qhse/wj
u(/steron e)rou=en.
II. -atre/wj de\ tou= )i/nwoj )Aero/ph kai\ -lue/nh kai\ )Aphosu/nh
kai\ )Alqaie/nhj ui(o\j gi/nontai. %rwe/nw" de\ -atrei= peri\
katastrofh=j tou= bi/ou o( qeo\j e)/fh u(po\ e(no\j tw=n te/knwn
teqnh/cesqai. -atreu\j e\n ou)=n a)pekru/beto tou\j %rhsou/j, )
Alqaie/nhj de\ a)kou/saj, kai\ dei/saj h\ foneu\j ge/nhtai tou=
patro/j, a)/raj e)k -rh/thj eta\ th=j a)delfh=j )Aphosu/nhj prosi/s%ei
tini\ to/pw" th=j (6o/dou, kai\ katas%w\n -rhtini/an w)no/asen.
a)naba\j de\ e)pi\ to\ )Atabu/rion kalou/enon o)/roj e)qea/sato ta\j
pe/ric nh/souj, katidw\n de\ kai\ -rh/thn, kai\ tw=n patrw/"wn
u(ponhsqei\j qew=n, i(dru/eto bwo\n )Ataburi/ou .io/j. et& ou)
polu\ de\ th=j |p. 308| a)delfh=j au)to/%eir e)ge/neto. ((rh=j ga\r
au)th=j e)rasqei/j, w(j feu/gousan au)th\n katalabei=n ou)k h)du/nato
(perih=n ga\r au)tou= tw=" ta/%ei tw=n podw=n), kata\ th=j o(dou=
bu/rsaj u(pe/strwse neoda/rtouj, e)f& ai(=j o)lisqou=sa, h(ni/ka a)po\
th=j krh/nhj e)panh/"ei, fqei/retai. kai\ tw=" a)delfw=" hnu/ei to\
gegono/j: o( de\ skh=+in noi/saj ei)=nai to\n qeo/n, la\c e)nqorw\n
a)pe/kteinen. |2| )Aero/phn de\ kai\ -lue/nhn -atreu\j /aupli/w"
di/dwsin ei)j a)llodapa\j h)pei/rouj a)pepolh=sai. tou/twn )Aero/phn
e\n e)/ghe Pleisqe/nhj kai\ pai=daj )Agae/nona kai\ )ene/laon
e)te/knwse, -lue/nhn de\ gaei= /au/plioj, kai\ te/knwn path\r
gi/netai 'i)/akoj kai\ Palah/douj. -atreu\j de\ u(/steron gh/ra"
kate%o/enoj e)po/qei th\n basilei/an )Alqaie/nei tw=" paidi\
paradou=nai, kai\ dia\ tou=to h)=lqen ei)j (6o/don. a)poba\j de\ th=j
new\j su\n toi=j h(/rwsi kata/ tina th=j nh/sou to/pon e)/rhon
h)lau/neto u(po\ tw=n bouko/lwn, lh"sta\j e)beblhke/nai dokou/ntwn
kai\ h\ dunae/nwn a)kou=sai le/gontoj au)tou= th\n a)lh/qeian dia\
th\n kraugh\n tw=n kunw=n, a)lla\ ballo/ntwn |p. 310| ka)kei/nwn,
parageno/enoj )Alqaie/nhj a)konti/saj a)pe/kteinen a)gnow=n
-atre/a. aqw\n de\ u(/steron to\ gegono/j, eu)ca/enoj u(po\
%a/satoj e)kru/bh.
III. Deuka/wn de\ e)ge/nonto )Idomeneu/| te ka\ Krh/th ka\ no/qo|
Mo/o|. Gau=ko| de\ e)/t nh/po| u(pa/rxwn, mu=n dw/kwn e)|
me/to| p/qon pesw\n a)pe/qanen. a)fanou=| de\ o)/nto| au)tou=
M/nw| poh\n zh/thsn poou/meno| per\ th=| eu(re/sew|
e)manteu/eto. Kou/rhte| de\ e)=pon au)tw=| trxrw/maton e)n ta=|
a)ge/a| e)/xen bou=n, to\n de\ th\n tau/th| xro/an a)/rsta e)ka/sa
dunhqe/nta ka\ zw=nta to\n pa=da a)podw/sen. sugkhqe/ntwn de\
tw=n ma/ntewn Pou/do| o( Koranou= th\n xro/an th=| boo\| e)/kase
ba/tou karpw=|, ka\ zhte=n to\n pa=da a)nagkasqe\| da/ tno|
mante/a| a)neu=re. e/gonto| de\ M/nwo| o(/t de= ka\ zw=nta
a)poabe=n au)to/n, a)peke/sqh su\n tw=| nekrw=|. e)n a)mhxan/a|
de\ poh=| tugxa/nwn e)=de dra/konta e)p\ to\n nekro\n )o/nta:
tou=ton baw\n /qw| a)pe/ktene, de/sa| mh\ ka)\n |p. 312| au)to\|
teeuth/sh|, e)/ t to\ sw=ma pa/qo. e)/rxeta de\ e(/tero| dra/kwn, ka\
qeasa/meno| nekro\n to\n pro/teron a)/pesn, e)=ta u(postre/fe
po/an kom/zwn, ka\ tau/thn e)pt/qhsn e)p\ pa=n to\ tou= e(te/rou
sw=ma: e)pteqe/sh| de\ th=| po/a| a)ne/sth. qeasa/meno| de\
Pou/do| ka\ qauma/sa|, th\n au)th\n po/an prosenegkw\n tw=| tou=
Gau/kou sw/mat a)ne/sthsen. |2| a)poabw\n de\ M/nw| to\n pa=da
ou)d' ou(/tw| e)| )/Argo| a)pe/na to\n Pou/don e)/a, pr\n h)\ th\n
mante/an dda/ca to\n Gau=kon: a)nagkasqe\| de\ Pou/do|
dda/ske. ka\ e)pedh\ a)pe/pe, keeu/e to\n Gau=kon e)| to\
sto/ma e)mptu/sa: ka\ tou=to poh/sa| Gau=ko| th=| mante/a|
e)pea/qeto. ta\ me\n ou)=n per\ tw=n th=| Eu)rw/ph| a)pogo/nwn
me/xr tou=de/ mo ee/xqw.
IV. Ka/dmo| de\ a)poqanou=san qa/ya| The/fassan, u(po\ Orakw=n
censqe/|, h)=qen e)| Defou\| per\ th=| Eu)rw/ph| punqano/meno|. o(
de\ qeo\| e)=pe per\ me\n Eu)rw/ph| mh\ poupragmone=n, xrh=sqa
de\ kaqodhgw=| bo/+, ka\ po/n kt/zen |p. 314| e)/nqa a)\n au(/th
pe/sh| kamou=sa. toou=ton abw\n xrhsmo\n da\ Fwke/wn
e)poreu/eto, e)=ta bo\+ suntuxw\n e)n to=| Pea/gonto| bouko/o|
tau/th| kato/psqen e(/peto. h( de\ decou=sa Bowt/an e)k/qh, po/|
e)/nqa nu=n e)s Oh=ba. bouo/meno| de\ )Aqhna=| kataqu=sa th\n
bou=n, pe/mpe tna\| tw=n meq' e(autou= hyome/nou| a)po\ th=| )
Are/a| krh/nh| u(/dwr: frourw=n de\ th\n krh/nhn dra/kwn, o(\n e)c
)/Areo| e)=po/n tne| gegone/na, tou\| pe/ona| tw=n pemfqe/ntwn
de/fqeren. a)ganakth/sa| de\ Ka/dmo| kte/ne to\n dra/konta, ka\
th=| )Aqhna=| u(poqeme/nh| tou\| o)do/nta| au)tou= spe/re. tou/twn
de\ spare/ntwn a)ne/tean e)k gh=| a)/ndre| e)/nopo, ou(\| e)ka/esan
Spartou/|. ou(=to de\ a)pe/ktenan a)h/ou|, o( me\n e)| e)/rn
a)kou/son e)qo/nte|, o( de\ a)gnoou=nte|. Fereku/dh| de/ fhsn o(/t
Ka/dmo|, )dw\n e)k gh=| a)nafuome/nou| a)/ndra| e)no/pou|, e)p'
au)tou\| |p. 316| e)/bae /qou|, o( de\ u(p' a)h/wn nom/zonte|
ba/esqa e)| ma/xhn kate/sthsan. peresw/qhsan de\ pe/nte, )Ex/wn
Ou)da=o| Xqon/o| (Uperh/nwr Pe/wro|. |2| Ka/dmo| de\ a)nq' w(=n
e)/ktenen a)/don e)nauto\n e)qh/teusen )/Are: h)=n de\ o(
e)nauto\| to/te o)ktw\ e)/th.
meta\ de\ th\n qhte/an )Aqhna= au)tw=| th\n base/an kateskeu/ase,
Zeu\| de\ e)/dwken au)tw=| guna=ka (Armon/an, )Afrod/th| ka\
)/Areo| qugate/ra. ka\ pa/nte| qeo\ katapo/nte| to\n ou)rano/n, e)n
th=| Kadme/a| to\n ga/mon eu)wxou/meno kaqu/mnhsan. e)/dwke
de\ au)th=| Ka/dmo| pe/pon ka\ to\n h(fasto/teukton o(/rmon, o(\n
u(po\ (Hfa/stou e/gous/ tne| doqh=na Ka/dmw|, Fereku/dh| de\
u(po\ Eu)rw/ph|: o(\n para\ Do\| au)th\n abe=n. g/nonta de\
Ka/dmw| qugate/re| me\n Au)tono/h )Inw\ Seme/h )Agauh/, pa=| de\
Pou/dwro|. )Inw\ me\n ou)=n )Aqa/ma| e)/ghmen, Au)tono/hn de\ )
Arsta=o|, )Agauh\n de\ )Ex/wn. |3| Seme/h| de\ Zeu\| e)rasqe\|
(/Hra| kru/fa |p. 318| suneuna/zeta. h( de\ e)capathqe=sa u(po\
(/Hra|, kataneu/santo| au)th=| Do\| pa=n to\ a)thqe\n poh/sen,
a)te=ta toou=ton au)to\n e)qe=n o(=o| h)=qe mnhsteuo/meno|
(/Hran. Zeu\| de\ mh\ duna/meno| a)naneu=sa parag/neta e)| to\n
qa/amon au)th=| e)f' a(/rmato| a)strapa=| o(mou= ka\ bronta=|,
ka\ kerauno\n (/hsn. Seme/h| de\ da\ to\n fo/bon e)kpou/sh|,
e(camhna=on to\ bre/fo| e)cambwqe\n e)k tou= puro\| a(rpa/sa|
e)ne/rraye tw=| mhrw=|. a)poqanou/sh| de\ Seme/h|, a( opa\
Ka/dmou qugate/re| dh/negkan o/gon, sunhunh=sqa qnhtw=| tn
Seme/hn ka\ katayeu/sasqa Do/|, ka\ <o(/t> da\ tou=to
e)keraunw/qh. kata\ de\ to\n xro/non to\n kaqh/konta Do/nuson
genna=| Zeu\| u/sa| ta\ r(a/mmata, ka\ d/dwsn (Ermh=|. o( de\
kom/ze pro\| )Inw\ ka\ )Aqa/manta ka\ pe/qe tre/fen w(| ko/rhn.
a)ganakth/sasa de\ (/Hra man/an au)to=| e)ne/bae, ka\ )Aqa/ma|
me\n to\n presbu/teron pa=da Le/arxon w(| e)/afon qhreu/sa|
a)pe/ktenen, )Inw\ de\ to\n |p. 320| Meke/rthn e)| pepurwme/non
e/bhta r(/yasa, e)=ta basta/sasa meta\ nekrou= tou= pado\| h(/ato
kata\ buqou=. ka\ Leukoqe/a me\n au)th\n kae=ta, Paa/mwn de\ o(
pa=|, ou(/tw| o)nomasqe/nte| u(po\ tw=n peo/ntwn: to=|
xemazome/no| ga\r bohqou=sn. e)te/qh de\ e)p\ Meke/rth| <o(>
a)gw\n tw=n )Isqm/wn, Ssu/fou qe/nto|. Do/nuson de\ Zeu\| e)|
e)/rfon a)a/ca| to\n (/Hra| qumo\n e)/keye, ka\ abw\n au)to\n
(Ermh=| pro\| nu/mfa| e)ko/msen e)n Nu/sh| katokou/sa| th=| )As/a|,
a(\| u(/steron Zeu\| kataster/sa| w)no/masen (Ua/da|. |p. 322|
|4| Au)tono/h| de\ ka\ )Arsta/ou pa=| )Akta/wn e)ge/neto, o(\|
trafe\| para\ Xe/rwn kunhgo\| e)dda/xqh, ka\ e)/peta u(/steron e)n
tw=| Kqarw=n katebrw/qh u(po\ tw=n )d/wn kunw=n. ka\ tou=ton
e)teeu/thse to\n tro/pon, w(| me\n )Akous/ao| e/ge, mhn/santo|
tou= Do\| o(/t e)mnhsteu/sato Seme/hn, w(| de\ o( pe/one|, o(/t
th\n )/Artemn ouome/nhn e)=de. ka/ fas th\n qeo\n paraxrh=ma
au)tou= th\n morfh\n e)| e)/afon a)a/ca, ka\ to=| e(pome/no|
au)tw=| penth/konta kus\n e)mbae=n u/ssan, u(f' w(=n kata\
a)/gnoan e)brw/qh. a)poome/nou de\ )Akta/wno| o( ku/ne|
e)pzhtou=nte| to\n despo/thn katwru/onto, ka\ zh/thsn poou/meno
parege/nonto e)p\ to\ tou= Xe/rwno| a)/ntron, o(\| e)/dwon
kateskeu/asen )Akta/wno|, o(\ ka\ th\n u/phn au)tw=n e)/pause.
|ta\ o)no/mata tw=n )Akta/wno| kunw=n e)k tw=n
...ou(/tw
dh\ nu=n kao\n sw=ma perstado/n, h)u/te qh=ro|,
tou=de da/santo ku/ne| kratero/. pe/a| )/Arkena prw/th.
|p. 324| ...meta\ tau/thn a)/kma te/kna,
Lugkeu\| ka\ Ba/o| po/da| a)neto/|, h)d' )Ama/runqo|.
ka\ tou/tou| o)nomast\ dhneke/w| kate/ece:
ka\ to/te )Akta/wn e)/qanen Do\| e)nnes/h|s.
prw=to ga\r me/an a(=ma p/on sfete/roo a)/nakto|
Sparto/| t' )/Wmargo/| te Borh=| t' a)yhroke/euqo|.
ou(=to d')Akta/ou prw=to fa/gon a(=ma t' e)/ayan.
tou\| de\ me/t' a)/o pa/nte| e)pe/ssuqen e)mmemaw=te|.
... a)rgae/wn o)dunw=n a)/ko| e)/mmena a)nqrw/posn|.
V. Do/nuso| de\ eu(reth\| a)mpe/ou geno/meno|, (/Hra| man/an
au)tw=| e)mbaou/sh| perpana=ta |p. 326| A)/gupto/n te ka\
Sur/an. ka\ to\ me\n prw=ton Prwteu\| au)to\n u(pode/xeta baseu\|
A)gupt/wn, au)=q| de\ e)| Ku/bea th=| Frug/a| a)fkne=ta, ka)ke=
kaqarqe\| u(po\ (Re/a| ka\ ta\| teeta\| e)kmaqw/n, ka\ abw\n par'
e)ke/nh| th\n stoh/n, |e)p\ )Indou\|| da\ th=| Ora/kh| h)pe/geto.
Lukou=rgo| de\ pa=| Dru/anto|, )Hdwnw=n baseu/wn, o(\ Strumo/na
potamo\n parokou=s, prw=to| u(br/sa| e)ce/baen au)to/n. ka\
Do/nuso| me\n e)| qa/assan pro\| Oe/tn th\n Nhre/w| kate/fuge,
Ba/kxa de\ e)ge/nonto a)xma/wto ka\ to\ sunepo/menon Satu/rwn
ph=qo| au)tw=|. au)=q| de\ a( Ba/kxa e)u/qhsan e)ca/fnh|,
Lukou/rgw| de\ man/an e)nepo/hse Do/nuso|. o( de\ memhnw\|
Dru/anta to\n pa=da, a)mpe/ou nom/zwn kh=ma ko/pten, pee/ke
ph/ca| |p. 328| a)pe/ktene, ka\ a)krwthra/sa| au)to\n e)swfro/nhse.
th=| de\ gh=| a)ka/rpou menou/sh|, e)/xrhsen o( qeo\| karpoforh/sen
au)th/n, a)\n qanatwqh=| Lukou=rgo|. )Hdwno\ de\ a)kou/sante| e)|
to\ Pagga=on au)to\n |p. 330| a)pagago/nte| o)/ro| e)/dhsan, ka)ke=
kata\ Donu/sou bou/hsn u(po\ (/ppwn dafqare\| a)pe/qane.
|2| deqw\n de\ Ora/|khn |ka\ th\n )Indkh\n a(/pasan, sth/a| e)ke=
sth/sa|| h(=ken e)| Oh/ba|, ka\ ta\| guna=ka| h)na/gkase
katapou/sa| ta\| o)k/a| bakxeu/en e)n tw=| Kqarw=n. Penqeu\| de\
gennhqe\| e)c )Agauh=| )Ex/on, para\ Ka/dmou e)hfw\| th\n
base/an, dekw/ue tau=ta g/nesqa, ka\ parageno/meno| e)|
Kqarw=na tw=n Bakxw=n kata/skopo| u(po\ th=| mhtro\| )Agauh=|
kata\ man/an e)me/sqh: e)no/mse ga\r au)to\n qhr/on e)=na.
de/ca| de\ Ohba/o| o(/t qeo/| e)stn, h(=ken e)| )/Argo|, ka)ke=
pa/n ou) tmw/ntwn au)to\n e)ce/mhne ta\| guna=ka|. a( de\ e)n
to=| o)/res tou\| e)pmastd/ou| e)/xousa pa=da| ta\| sa/rka|
au)tw=n e)stou=nto. |3| bouo/meno| de\ a)po\ th=| )Ikar/a| e)|
Na/con dakomsqh=na, Turrhnw=n h|strkh\n e)msqw/sato trh/rh.
o( de\ au)to\n e)nqe/meno Na/con me\n pare/peon, h)pe/gonto de\
e)| th\n )As/an a)pempoh/sonte|. o( de\ to\n me\n (sto\n ka\ ta\|
kw/pa| e)po/hsen o)/fe|, to\ de\ ska/fo| e)/phse kssou= ka\ boh=|
au)w=n: o( de\ e)mmane=| geno/meno kata\ th=| qaa/tth| e)/fugon
|p. 332| ka\ e)ge/nonto def=ne|. w(\| de\ au)to\n qeo\n a)/nqrwpo
e)t/mwn, o( de\ a)nagagw\n e)c (/Adou th\n mhte/ra, ka\
prosagoreu/sa| Ouw/nhn, met' au)th=| e)| ou)rano\n a)nh=qen. |p.
334|
|4| o( de\ Ka/dmo| meta\ (Armon/a| Oh/ba| e)kpw\n pro\| )Egxee/a|
parag/neta. tou/to| de\ u(po\ )Iurw=n poemoume/no| o( qeo\|
e)/xrhsen )Iurw=n krath/sen, e)a\n h(gemo/na| Ka/dmon ka\
(Armon/an e)/xwsn. o( de\ pesqe/nte| poou=nta kata\ )Iurw=n
h(gemo/na| tou/tou| ka\ kratou=s. ka\ baseu/e Ka/dmo| )Iurw=n,
ka\ pa=| )Iuro\| au)tw=| g/neta. au)=q| de\ meta\ (Armon/a| e)|
dra/konta metabaw\n e)| )Hu/son ped/on u(po\ Do\| e)cepe/mfqh.
|5| Pou/dwro| de\ Ohbw=n baseu\| geno/meno| Nukth/da game=,
Nukte/w| <tou=> Xqon/ou qugate/ra, ka\ genna=| La/bdakon.
ou(=to| a)pw/eto, meta\ Penqe/a e)ke/nw| fronw=n paraph/sa.
katapo/nto| de\ Labda/kou pa=da e)nausa=on La/on, th\n a)rxh\n
a)fe/eto Lu/ko|, e(/w| ou(=to| h)=n pa=|, a)defo\| w)\n Nukte/w|.
a)mfo/tero de\ |a)po\ |p. 336| Eu)bo/a|| fugo\nte|, e)pe\ Fegu/an
a)pe/ktenan to\n )/Areo| ka\ Dwt/do| th=| Bowt/do|, (Ur/an katw/|
koun, ka\ ... da\ th\n pro\| Penqe/a o)keo/thta e)gego/nesan po=ta.
a(reqe\| ou)=n Lu/ko| poe/marxo| u(po\ Ohba/wn e)pe/qeto th=|
dunaste/a|, ka\ baseu/sa| e)/th e)/kos, foneuqe\| u(po\ Zh/qou ka\
)Amf/ono| qnh/ske d' a)t/an th/nde. )Anto/ph quga/thr h)=n
Nukte/w|: tau/th| Zeu\| sunh=qen. h( de\ w(| e)/gkuo| e)ge/neto, tou=
patro\| a)peou=nto| e)| Skuw=na a)poddra/ske pro\| )Epwpe/a ka\
tou/tw| game=ta. Nukteu\| de\ a)qumh/sa| e(auto\n foneu/e, dou\|
e)ntoa\| Lu/kw| para\ )Epwpe/w| ka\ para\ )Anto/ph| abe=n d/ka|. o(
de\ strateusa/meno| Skuw=na xerou=ta, ka\ to\n me\n )Epwpe/a
kte/ne, th\n de\ )Anto/phn h)/gagen a)xma/wton. h( de\ |p. 338|
a)gome/nh du/o genna=| pa=da| e)n )Eeuqera=| th=| Bowt/a|, ou(\|
e)kkeme/nou| eu(rw\n bouko/o| a)natre/fe, ka\ to\n me\n kae=
Zh=qon to\n de\ )Amf/ona. Zh=qo| me\n ou)=n e)pemee=to
bouforb/wn, )Amf/wn de\ kqarw|d/an h)/ske, do/nto| au)tw=| u/ran
(Ermou=. )Anto/phn de\ h)|k/zeto Lu/ko| kaqe/rca| ka\ h( tou/tou
gunh\ D/rkh: aqou=sa de/ pote, tw=n desmw=n au)toma/tw|
uqe/ntwn, h(=ken e)p\ th\n tw=n pa/dwn e)/paun, dexqh=na pro\|
au)tw=n qe/ousa. o( de\ a)nagnwrsa/meno th\n mhte/ra, to\n me\n
Lu/kon kte/nous, th\n de\ D/rkhn dh/sante| e)k tau/rou r(/ptous
qanou=san e)| krh/nhn th\n a)p' e)ke/nh| kaoume/nhn D/rkhn.
paraabo/nte| de\ th\n dunaste/an th\n me\n po/n e)te/xsan,
e)pakoouqhsa/ntwn th=| )Amf/ono| u/ra| tw=n /qwn, La/on de\
e)ce/baon. o( de\ e)n Peoponnh/sw| datew=n e)pcenou=ta Pe/op,
ka\ tou/tou pa=da Xru/sppon a(rmatodrome=n dda/skwn e)rasqe\|
a)narpa/ze. |p. 340|
|6| game= de\ Zh=qo| me\n Oh/bhn, a)f' h(=| h( po/| Oh=ba, )
Amf/wn de\ No/bhn th\n Tanta/ou, h(\ genna=| pa=da| me\n e(pta/,
S/puon Eu)p/nuton )Ismhno\n Damas/xqona )Agh/nora Fa/dmon
Ta/ntaon, qugate/ra| de\ ta\| )/sa|, )Eqoda/+an (h)\ w(/| tne|
Ne/aran) Keo/docan )Astuo/xhn Fq/an Peop/an )Astukra/tean )
Wgug/an. (Hs/odo| de\ |p. 342| de/ka me\n u(ou\| de/ka de\
qugate/ra|, (Hro/dwro| de\ du/o me\n a)/rrena| tre=| de\ qhe/a|,
(/Omhro| de\ e(\c me\n u(ou\| e(\c de\ qugate/ra| fhs\ gene/sqa.
eu)/tekno| de\ ou)=sa No/bh th=| Lhtou=| eu)teknote/ra e)=pen
u(pa/rxen: Lhtw\ de\ a)ganakth/sasa th/n te )/Artemn ka\ to\n )
Apo/wna kat' au)tw=n parw/cune, ka\ ta\| me\n qhe/a| e)p\ th=|
o)k/a| kateto/ceusen )/Artem|, tou\| de\ a)/rrena| konh=| pa/nta| e)n
Kqarw=n )Apo/wn kunhgetou=nta| a)pe/ktenen. e)sw/qh de\ tw=n
me\n a)rre/nwn )Amf/wn, tw=n de\ qhew=n Xwr\| h( presbute/ra,
h(=| Nheu\| sunw/|khse. kata\ de\ Tee/san e)sw/qhsan )Amu/ka|
ka\ Me/boa, e)toceu/qh de\ u(p' au)tw=n ka\ )Amf/wn, au)th\ de\
No/bh Oh/ba| a)popou=sa pro\| to\n pate/ra Ta/ntaon h(=ken e)|
S/puon, ka)ke= D\ eu)came/nh th\n morfh\n e)| /qon mete/bae,
ka\ xe=ta da/krua nu/ktwr ka\ meq' h(me/ran tou= /qou.
|7| meta\ de\ th\n )Amf/ono| teeuth\n La/o| th\n base/an pare/abe.
ka\ gh/ma| qugate/ra Menoke/w|, h(\n e)/no me\n )Ioka/sthn e)/no
de\ )Epka/sthn e/gous, xrh/santo| tou= qeou= mh\ genna=n (to\n |p.
344| gennhqe/nta ga\r patrokto/non e)/sesqa) o( de\ o)nwqe\|
sunh=qe th=| gunak/. ka\ to\ gennhqe\n e)kqe=na d/dws
nome=, pero/na| datrh/sa| ta\ sfura/. a)' ou(=to| me\n e)ce/qhken
e)| Kqarw=na, Pou/bou de\ bouko/o, tou= Kornq/wn base/w|, to\
bre/fo| eu(ro/nte| pro\| th\n au)tou= guna=ka Per/boan h)/negkan. h(
de\ a)neou=sa u(poba/eta, ka\ qerapeu/sasa ta\ sfura\ O)d/poun
kae=, tou=to qeme/nh to\ o)/noma da\ to\ tou\| po/da| a)nodh=sa.
teewqe\| de\ o( pa=|, ka\ dafe/rwn tw=n h(/kwn r(w/mh|, da\
fqo/non w)ned/zeto u(po/bhto|. o( de\ punqano/meno| para\ th=|
Perbo/a| maqe=n ou)k h)du/nato: a)fko/meno| de\ e)| Defou\| per\
tw=n )d/wn e)punqa/neto gone/wn. o( de\ qeo\| e)=pen au)tw=| e)|
th\n patr/da mh\ poreu/esqa: to\n me\n ga\r pate/ra foneu/sen, th=|
mhtr\ de\ mgh/sesqa. tou=to a)kou/sa|, ka\ nom/zwn e)c w(=n
e)e/geto gegennh=sqa, Ko/rnqon me\n a)pe/pen, e)f' a(/rmato| de\
da\ th=| Fwk/do| fero/meno| suntugxa/ne kata/ tna stenh\n o(do\n
e)f' a(/rmato| o)xoume/nw| La/+w|. ka\ Poufo/ntou (kh=ruc |p. 346|
de\ ou(=to| h)=n La/+ou) keeu/onto| e)kxwre=n ka\ d' a)pe/qean
ka\ a)naboh\n kte/nanto| tw=n (/ppwn to\n e(/teron, a)ganakth/sa|
O)d/pou| ka\ Poufo/nthn ka\ La/on a)pe/ktene, ka\ parege/neto e)|
Oh/ba|. |8| La/on me\n ou)=n qa/pte baseu\| Patae/wn
Damas/strato|, th\n de\ base/an Kre/wn o( Menoke/w|
paraamba/ne. tou/tou de\ baseu/onto| ou) mkra\ sumfora\ kate/sxe
Oh/ba|. e)/pemye ga\r (/Hra Sf/gga, h(\ mhtro\| me\n )Ex/dnh| h)=n
patro\| de\ Tufw=no|, e)=xe de\ pro/swpon me\n gunako/|, sth=qo|
de\ ka\ ba/sn ka\ ou)ra\n e/onto| ka\ pte/ruga| o)/rnqo|. maqou=sa
de\ a)/ngma para\ mousw=n e)p\ to\ F/kon o)/ro| e)kaqe/zeto, ka\
tou=to prou/tene Ohba/o|. h)=n de\ to\ a)/ngma: t/ e)stn o(\ m/an
e)/xon fwnh\n tetra/poun ka\ d/poun ka\ tr/poun |p. 348| g/neta:
xrhsmou= de\ Ohba/o| u(pa/rxonto| thnkau=ta a)paagh/sesqa th=|
Sfggo\| h(n/ka a)\n to\ a)/ngma u/sws, suno/nte| e)| tau)to\
poa/k| e)zh/toun t/ to\ ego/meno/n e)stn, e)pe\ de\ mh\ eu(/rskon,
a(rpa/sasa e(/na kateb/brwske. pow=n de\ a)poome/nwn, ka\ to\
teeuta=on A(/mono| tou= Kre/onto|, khru/sse Kre/wn tw=| to\
a)/ngma u/sont ka\ th\n base/an ka\ th\n La/+ou dw/sen
guna=ka. O)d/pou| de\ a)kou/sa| e)/usen, e)pw\n to\ a)/ngma to\
u(po\ th=| Sfggo\| ego/menon a)/nqrwpon e)=na: g/nesqa, ga\r
tetra/poun bre/fo| o)/nta to=| te/ttarsn o)xou/menon kw/o|,
teeou/menon de\ d/poun, ghrw=nta de\ tr/thn prosamba/nen
ba/sn to\ ba/ktron. h( me\n ou)=n Sf\gc a)po\ th=| a)kropo/ew|
e(auth\n e)/rryen, O)d/pou| de\ ka\ th\n base/an pare/abe ka\ th\n
mhte/ra e)/ghmen a)gnow=n, ka\ pa=da| e)te/knwsen e)c au)th=|
Poune/kh ka\ )Eteoke/a, qugate/ra| de\ )Ismh/nhn ka\ )Antgo/nhn.
e)s\ de\ o(\ gennhqh=na ta\ te/kna fas\n e)c Eu)rugane/a| au)tw=|
th=| (Upe/rfanto|. |9| fane/ntwn de\ u(/steron tw=n anqano/ntwn, )
Ioka/sth me\n e)c a)gxo/nh| e(auth\n |p. 350| a)nh/rthsen, O)d/pou|
de\ ta\| o)/ye| tufw/sa| e)k Ohbw=n h)au/neto, a)ra\| to=| pas\
qe/meno|, o(\ th=| po/ew| au)to\n e)kbao/menon qewrou=nte| ou)k
e)ph/munan. parageno/meno| de\ su\n )Antgo/nh| th=| )Attkh=| e)|
Kowno/n, e)/nqa to\ tw=n Eu)men/dwn e)st\ te/meno|, kaq/ze
(ke/th|, prosdexqe\| u(po\ Ohse/w|, ka\ met' ou) pou\n xro/non
a)pe/qanen.
VI. )Eteokh=| de\ ka\ Poune/kh| per\ th=| base/a| sunt/qenta pro\|
a)h/ou|, ka\ au)to=| doke= to\n e(/teron par' e)nauto\n a)/rxen.
tne\| me\n ou)=n e/gous prw=ton a)/rcanta Poune/kh paradou=na
met' e)nauto\n th\n base/an )Eteoke=, tne\| de\ prw=ton )
Eteoke/a a)/rcanta mh\ bou/esqa paradou=na th\n base/an.
fugadeuqe\| ou)=n Poune/kh| e)k Ohbw=n h(=ken e)| )/Argo|, to/n
te |p. 352| o(/rmon ka\ to\n pe/pon e)/xwn. e)bas/eue de\ )/Argou|
)/Adrasto| o( Taaou=: ka\ to=| tou/tou base/o| nu/ktwr
prospea/ze, ka\ suna/pte ma/xhn Tude= tw=| O)ne/w| feu/gont
Kaudw=na. genome/nh| de\ e)ca/fnh| boh=| e)pfane\| )/Adrasto|
de/usen au)tou/|, ka\ ma/ntew/| tno| u(pomnhsqe\| e/gonto|
au)tw=| ka/prw| ka\ e/ont suzeu=ca ta\| qugate/ra|, a)mfote/rou|
e(/eto numf/ou|: e)=xon ga\r e)p\ tw=n a)sp/dwn o( me\n ka/prou
protomh\n o( de\ e/onto|. game= de\ Dhpu/hn me\n Tudeu\| )
Arge/hn de\ Poune/kh|, ka\ au)tou\| )/Adrasto| a)mfote/rou| e)| ta\|
patr/da| u(pe/sxeto kata/cen. ka\ prw=ton e)p\ Oh/ba| e)/speude
strateu/esqa, ka\ tou\| a)rste/a| sunh/qrozen.
|2| )Amfa/rao| de\ o( )Oke/ou|, ma/nt| w)\n ka\ proedw\| o(/t de=
pa/nta| tou\| strateusame/nou| xwr\| )Adra/stou teeuth=sa, au)to/| te
w)/kne strateu/esqa ka\ tou\| opou\| a)pe/trepe. Poune/kh| de\
a)fko/meno| pro\| )=Ifn to\n )Ae/ktoro| h)c/ou maqe=n pw=| a)\n )
Amfa/rao| a)nagkasqe/h |p. 354| strateu/esqa: o( de\ e)=pen e)
a/bo to\n o(/rmon )Erfu/h. )Amfa/rao| me\n ou)=n a)pe=pen )
Erfu/h| para\ Poune/kou| dw=ra amba/nen, Poune/kh| de\ dou\|
au)th=| to\n o(/rmon h)c/ou to\n )Amfa/raon pe=sa strateu/en.
h)=n ga\r e)p\ tau/th|: genome/nh| ga\r au)th=spro\| )/Adraston,
dausa/meno| w)/mose, per\ w(=n <a)\n> )Adra/stw| dafe/rhta,
dakr/nen )Erfu/h| sugxwrh=sa. o(/te ou)=n e)p\ Oh/ba| e)/de
strateu/en, )Adra/stou me\n parakaou=nto| )Amfara/ou de\
a)potre/ponto|, )Erfu/h to\n o(/rmon abou=sa e)/pesen au)to\n su\n )
Adra/stw| strateu/en. )Amfa/rao| de\ a)na/gkhn e)/xwn strateu/esqa
to=| pas\n e)ntoa\| e)/dwke teewqe=s th/n te mhte/ra kte/nen
ka\ e)p\ Oh/ba| strateu/en.
|3| )/Adrasto| de\ sunaqro/sa| <strato\n> su\n h(gemo/sn e(pta\
poeme=n e)/speude Oh/ba|. o( de\ h(gemo/ne| h)=san o(/de:
)/Adrasto| Taaou=, )Amfa/rao| |p. 356| )Oke/ou|, Kapaneu\|
(Ippono/ou, (Ippome/dwn )Arstoma/xou, o( de\ e/gous Taaou=.
ou(=to me\n e)c )/Argou|, Poune/kh| <de\> O)d/podo| e)k Ohbw=n,
Tudeu\| O)ne/w| A)two/|, Parqenopa=o| Mean/wno| )Arka/|. tne\|
de\ Tude/a me\n ka\ Poune/khn ou) katarqmou=s, sugkatae/gous
de\ to=| e(pta\ )Ete/okon )/Ifo| ka\ Mhkste/a.
|4| parageno/meno de\ e)| Neme/an, h(=| e)bas/eue Lukou=rgo|,
e)zh/toun u(/dwr. ka\ au)to=| h(gh/sato th=| e)p\ krh/nhn o(dou=
(Uypu/h, nh/pon pa=da |o)/nta| )Ofe/thn a)popou=sa, o(\n
e)/trefen Eu)rud/kh| o)/nta ka\ Lukou/rgou. a)sqo/mena ga\r a( |p.
358| Lh/mna u(/steron Oo/anta seswsme/non e)ke=non me\n
e)/ktenan, th\n de\ (Uypu/hn a)phmpo/hsan: do\ praqe=sa
e)a/treue para\ Lukou/rgw|. deknuou/sh| de\ th\n krh/nhn, o( pa=|
a)poefqe\| u(po\ dra/konto| dafqe/reta. to\n me\n ou)=n dra/konta
e)pfane/nte| o( meta\ )Adra/stou kte/nous, to\n de\ pa=da
qa/ptousn. )Amfa/rao| de\ e(=pen e)ke/no| to\ shme=on ta\
me/onta promanteu/esqa: to\n de\ pa=da )Arxe/moron e)ka/esan.
o( de\ e)/qesan e)p' au)tw=| to\n tw=n Neme/wn a)gw=na, ka\
(/ppw| me\n e)n/khsen )/Adrasto|, stad/w| de\ )Ete/oko|, pugmh=|
Tudeu/|, a(/mat ka\ d/skw| )Amfa/rao|, a)kont/w| Lao/doko|, pa/h|
Poune/kh|, to/cw| Parqenopa=o|.
|5| w(| de\ h)=qon e)| to\n Kqarw=na, pe/mpous Tude/a
proerou=nta )Eteoke= th=| base/a| paraxwre=n Poune/ke, kaqa\
sune/qento. mh\ prose/xonto| de\ )Eteoke/ou|, da/peran tw=n
Ohba/wn |p. 360| Tudeu\| poou/meno|, kaq' e(/na prokaou/meno|
pa/ntwn perege/neto. o( de\ penth/konta a)/ndra| o(p/sante|
a)po/nta e)nh/dreusan au)to/n: pa/nta| de\ au)tou\| xwr\| Ma/ono|
a)pe/ktene, ka)/peta e)p\ to\ strato/pedon h)=qen.
|6| )Arge=o de\ kaqopsqe/nte| prosh/|esan to=| te/xes, ka\
puw=n e(pta\ ou)sw=n )/Adrasto| me\n para\ ta\| (Omow/da| pu/a|
e)/sth, Kapaneu\| de\ para\ ta\| )Wgug/a|, )Amfa/rao| de\ para\ ta\|
Prot/da|, (Ippome/dwn de\ para\ ta\| )Ogka/+da|, Poune/kh| de\
para\ ta\| (Uy/sta|, Parqenopa=o| <de\> para\ ta\| )He/ktra|, Tudeu\|
de\ para\ ta\| Krhn/da|. kaqw/pse de\ ka\ )Eteokh=| Ohba/ou|, ka\
katasth/sa| h(gemo/na| )/sou| )/so| e)/tace, ka\ pw=| a)\n
perge/nonto tw=n poem/wn e)manteu/eto. |7| h)=n de\ para\
Ohba/o| ma/nt| Teres/a| Eu)h/rou| ka\ Xarkou=| nu/mfh|, a)po\
ge/nou| Ou)da/ou tou= Spartou=, geno/meno| tufo\| ta\| o(ra/se|.
ou(= per\ th=| phrw/sew| ka\ th=| mantkh=| e/gonta o/go
da/foro. a)/o me\n ga\r au)to\n u(po\ qew=n fas tufwqh=na, o(/t
to=| a)nqrw/po| a(\ kru/pten h)/qeon e)mh/nue, Fereku/dh| de\ u(po\
)Aqhna=| au)to\n |p. 362| tufwqh=na: ou)=san ga\r th\n Xarkw\
prosfh= th=| )Aqhna= ... gumnh\n e)p\ pa/nta )de=n, th\n de\ ta=|
xers\ tou\| o)fqamou\| au)tou= kataabome/nhn phro\n poh=sa,
Xarkou=| de\ deome/nh| a)pokatasth=sa pa/n ta\| o(ra/se|, mh\
duname/nhn tou=to poh=sa, ta\| a)koa\| dakaqa/rasan pa=san
o)rn/qwn fwnh\n poh=sa sune=na, ka\ skh=ptron au)tw=|
dwrh/sasqa kra/neon, o(\ fe/rwn o(mo/w| to=| be/pousn e)ba/dzen.
(Hs/odo| de/ fhsn o(/t |p. 364| qeasa/meno| per\ Kuh/nhn o)/fe|
sunousa/zonta| ka\ tou/tou| trw/sa| e)ge/neto e)c a)ndro\| gunh/,
pa/n de\ tou\| au)tou\| o)/fe| parathrh/sa| sunousa/zonta| e)ge/neto
a)nh/r. do/per (/Hra ka\ Zeu\| |p. 366| a)mfsbhtou=nte| po/teron ta\|
guna=ka| h)\ tou\| a)/ndra| h(/desqa ma=on e)n ta=| sunous/a|
sumba/no, tou=ton a)ne/krnan. o( de\ e)/fh de/ka morw=n per\ ta\|
sunous/a| ou)sw=n th\n me\n m/an a)/ndra| h(/desqa, ta\| de\
e)nne/a guna=ka|. o(/qen (/Hra me\n au)to\n e)tu/fwse, Zeu\| de\ th\n
mantkh\n au)tw=| e)/dwken.
|to\ u(po\ Teres/ou exqe\n pro\| D/a ka\ (/Hran:
o)/hn me\n mo=ran de/ka morw=n te/rpeta a)nh/r,
ta\| de\ de/k' e)mp/phs gunh\ te/rpousa no/hma.|
e)ge/neto de\ ka\ pouxro/no|.
ou(=to| ou(=n Ohba/o| manteuome/no| e)=pe nkh/sen, e)a\n
Menokeu\| o( Kre/onto| )/Are sfa/gon au(to\n e)pdw=|. tou=to
a)kou/sa| Menokeu\| o( Kre/onto| e(auto\n pro\ tw=n puw=n e)/sface.
ma/xh| de\ genome/nh| o( Kadme=o me/xr tw=n texw=n
sunedw/xqhsan, ka\ Kapaneu\| a(rpa/sa| k/maka e)p\ ta\ te/xh d'
au)th=| a)nh/|e, ka\ Zeu\| au)to\n kerauno=. |8| tou/tou de\
genome/nou troph\ tw=n )Arge/wn g/neta. w(| de\ a)pw/unto
poo/, do/can e(kate/ro| to=| |p. 368| strateu/masn )Eteokh=| ka\
Poune/kh| per\ th=| base/a| monomaxou=s, ka\ kte/nousn
a)h/ou|. kartera=| de\ pa/n genome/nh| ma/xh| o( )Astakou=
pa=de| h)r/steusan: )/Ismaro| me\n ga\r (Ippome/donta a)pe/ktene,
Lea/dh| de\ )Ete/okon, )Amf/dko| de\ Parqenopa=on. w(| de\
Eu)rp/dh| fhs/, Parqenopa=on o( Posedw=no| pa=| Perku/meno|
a)pe/ktene. Mea/nppo| de\ o( opo\| tw=n )Astakou= pa/dwn e)|
th\n gaste/ra Tude/a ttrw/ske. h(mqnh=to| de\ au)tou= keme/nou
para\ Do\| a)thsame/nh )Aqhna= fa/rmakon h)/negke, d' ou(=
poe=n e)/meen a)qa/naton au)to/n. )Amfa/rao| de\ a)sqo/meno|
tou=to, msw=n Tude/a o(/t para\ th\n e)ke/nou gnw/mhn e)| Oh/ba|
e)/pese tou\| )Arge/ou| strateu/esqa, th\n Mean/ppou kefah\n
a)potemw\n e)/dwken au)tw=| | ttrwsko/meno| de\ Tudeu\| e)/ktenen
au)to/n|. o( de\ dew\n to\n e)gke/faon e)cerro/fhsen. w(| de\ e)=den
)Aqhna=, musaxqe=sa th\n eu)erges/an e)pe/sxe te ka\ |p. 370|
e)fqo/nhsen. )Amfara/w| de\ feu/gont para\ potamo\n )Ismhno/n,
pr\n u(po\ Perkume/nou ta\ nw=ta trwqh=|, Zeu\| kerauno\n baw\n
th\n gh=n de/sthsen. o( de\ su\n tw=| a(/rmat ka\ tw=| h(no/xw|
Ba/twn, w(| de\ e)/no )Ea/twn, e)kru/fqh, ka\ Zeu\| a)qa/naton
au)to\n |p. 372| e)po/hsen. )/Adraston de\ mo/non (/ppo| de/swsen )
Are/wn: tou=ton e)k Posedw=no| e)ge/nnhse Dhmh/thr e)kasqe=sa
e)rnu/ kata\ th\n sunous/an.
VII. Kre/wn de\ th\n Ohba/wn base/an paraabw\n tou\| tw=n )
Arge/wn nekrou\| e)/rryen a)ta/fou|, ka\ khru/ca| mhde/na qa/pten
fu/aka| kate/sthsen. )Antgo/nh de/, m/a tw=n O)d/podo|
qugate/rwn, kru/fa to\ Poune/kou| sw=ma ke/yasa e)/qaye, ka\
fwraqe=sa u(po\ Kre/onto| au)tou= tw=| ta/fw| zw=sa e)nekru/fqh.
)/Adrasto| de\ e)| )Aqh/na| a)fko/meno| |p. 374| e)p\ to\n e)e/ou
bwmo\n kate/fuge, ka\ (kethr/an qe\| h)c/ou qa/pten tou\| nekrou/|.
o( de\ )Aqhna=o meta\ Ohse/w| strateu/sante| a(rou=s Oh/ba| ka\
tou\| nekrou\| to=| o)ke/o| ddo/as qa/ya. th=| Kapane/w| de\
kaome/nh| pura=|, Eu)a/dnh, h( Kapane/w| me\n gunh\ quga/thr de\
)/Ifo|, e(auth\n e)mbaou=sa sugkateka/eto. |p. 376|
|2| meta\ de\ e)/th de/ka o( tw=n a)poome/nwn pa=de|, khqe/nte|
e)p/gono, strateu/en e)p\ Oh/ba| |p. 378| proh|rou=nto, to\n tw=n
pate/rwn qa/naton tmwrh/sasqa bouo/meno. ka\ manteuome/no|
au)to=| o( qeo\| e)qe/spse n/khn )Akma/wno| h(goume/nou. o( me\n
ou)=n )Akma/wn h(ge=sqa th=| strate/a| ou) bouo/meno| pr\n
t/sasqa th\n mhte/ra, o(/mw| strateu/eta: abou=sa ga\r )Erfu/h
para\ Oersa/ndrou tou= Poune/kou| to\n pe/pon sune/pese ka\ tou\|
pa=da| strateu/esqa. o( de\ h(gemo/na )Akma/wna e(o/meno
Oh/ba| e)poe/moun. h)=san de\ o( strateuo/meno o(/de: )Akma/wn
ka\ )Amf/oxo| )Amfara/ou, A)gaeu\| )Adra/stou, Domh/dh| Tude/w|,
Pro/maxo| Parqenopa/ou, Sqe/neo| Kapane/w|, Oe/rsandro|
Poune/kou|, Eu)ru/ao| Mhkste/w|. |3| ou(=to prw=ton me\n
porqou=s ta\| pe/rc kw/ma|, e)/peta tw=n Ohba/wn e)peqo/ntwn
Laoda/manto| |p. 380| tou= )Eteoke/ou| h(goume/nou genna/w|
ma/xonta. ka\ Laoda/ma| me\n A)gae/a kte/ne, Laoda/manta de\ )
Akma/wn. ka\ meta\ to\n tou/tou qa/naton Ohba=o sumfeu/gousn
e)| ta\ te/xh. Teres/ou de\ e)po/nto| au)to=| pro\| me\n )Arge/ou|
kh/ruka per\ dau/sew| a)poste/en, au)tou\| de\ feu/gen, pro\| me\n
tou\| poem/ou| kh/ruka pe/mpousn, au)to\ de\ a)nabba/sante| e)p\
ta\| a)ph/na| te/kna ka\ guna=ka| e)k th=| po/ew| e)/feugon. nu/ktwr
de\ e)p\ th\n egome/nhn Tfou=ssan krh/nhn paragenome/nwn
au)tw=n, Teres/a| a)po\ tau/th| pw\n au)tou= to\n b/on kate/streye.
Ohba=o de\ e)p\ pou\ deqo/nte| po/n (Esta/an kt/sante| katw/|
khsan. |4| )Arge=o de\ u(/steron to\n drasmo\n tw=n Ohba/wn
maqo/nte| e)s/asn e)| th\n po/n, ka\ sunaqro/zous th\n e/an, ka\
kaqarou=s ta\ te/xh. th=| de\ e/a| me/ro| e)| Defou\| pe/mpousn )
Apo/wn ka\ th\n Teres/ou qugate/ra Mantw/: hu)/canto ga\r
au)tw=| Oh/ba| e(o/nte| to\ ka/ston tw=n afu/rwn a)naqh/sen.
|5| meta\ de\ th\n Ohbw=n a(/wsn a)sqo/meno| )Akma/wn ka\ e)p'
au)tw=| dw=ra e)hfu=an )Erfu/hn |p. 382| th\n mhte/ra ma=on
h)gana/kthse, ka\ xrh/santo| )Apo/wno| au)tw=| th\n mhte/ra
a)pe/ktenen. e)/no me\n e/gous su\n )Amfo/xw| tw=| a)defw=|
kte=na th\n )Erfu/hn, e)/no de\ o(/t mo/no|. )Akma/wna de\
meth=qen e)rnu\| tou= mhtrw/|ou fo/nou, ka\ memhnw\| prw=ton
me\n e)| )Arkad/an pro\| )Oke/a parag/neta, e)ke=qen de\ e)|
Ywf=da pro\| Fhge/a. kaqarqe\| de\ u(p' au)tou= )Arsno/hn game=
th\n tou/tou qugate/ra, ka\ to/n te o(/rmon ka\ to\n pe/pon e)/dwke
tau/th|. genome/nh| de\ u(/steron th=| gh=| d' au)to\n a)fo/rou,
xrh/santo| au)tw=| tou= qeou= pro\| )Axew=|on a)pe/na ka\ par'
e)ke=non pandk/an amba/nen, to\ me\n prw=ton pro\| O)ne/a
parag/neta e)| Kaudw=na ka\ cen/zeta par' au)tw=|, e)/peta
a)fko/meno| e)| Oesprwtou\| th=| xw/ra| a)peau/neta. teeuta=on
de\ e)p\ ta\| )Axew/|ou phga\| parageno/meno| kaqa/reta/ te u(p'
au)tou= ka\ th\n e)ke/nou qugate/ra |p. 384| Karro/hn amba/ne,
ka\ o(\n )Axew=|o| prose/xwse to/pon kt/sa| katw/|khse. Karro/h|
de\ u(/steron to/n te o(/rmon ka\ to\n pe/pon e)pqumou/sh| abe=n,
ka\ egou/sh| ou) sunokh/sen au)tw=| e) mh\ a/bo tau=ta,
parageno/meno| e)| Ywf=da )Akma/wn Fhge= e/ge teqesp/sqa
th=| man/a| a)paagh\n e(autw=|, to\n o(/rmon o(/tan e)| Defou\|
kom/sa| a)naqh=| ka\ to\n pe/pon. o( de\ psteu/sa| d/dws
mhnu/santo| de\ qera/ponto| o(/t Karro/h| tau=ta abw\n e)ko/mzen,
e)nedreuqe\| u(po\ tw=n Fhge/w| pa/dwn e)pta/canto| tou= Fhge/w|
a)nare=ta. )Arsno/hn de\ memfome/nhn o( tou= Fhge/w| pa=de|
e)mbba/sante| e)| a/rnaka kom/zousn e)| Tege/an ka\ ddo/as
dou/hn )Agaph/nor, katayeusa/meno au)th=| to\n )Akma/wno|
fo/non. |6| Karro/h de\ th\n )Akma/wno| a)pw/ean maqou=sa,
phsa/zonto| au)th=| tou= Do/|, a)te=ta tou\| gegennhme/nou|
pa=da| e)c )Akma/wno| au)th=| gene/sqa tee/ou|, (/na to\n tou=
patro\| t/swnta fo/non. geno/meno de\ e)ca/fnh| o( pa=de| te/eo
e)p\ th\n e)kdk/an tou= patro\| e)ch/|esan. kata\ to\n au)to\n de\
karo\n o(/ te Fhge/w| pa=de| Pro/noo| ka\ )Agh/nwr, e)| Defou\|
kom/zonte| a)naqe=na to\n o(/rmon ka\ to\n pe/pon, katau/ous
pro\| )Agaph/nora, ka\ o( tou= )Akma/wno| pa=de| |p. 386| )
Amfo/tero/| te ka\ )Akarna/n: ka\ a)neo/nte| tou\| tou= patro\|
fone/a|, parageno/meno/ te e)| Ywf=da ka\ pareqo/nte| e)| ta\
bas/ea to/n te Fhge/a ka\ th\n guna=ka au)tou= kte/nous.
dwxqe/nte| de\ a)/xr Tege/a| e)pbohqhsa/ntwn Tegeatw=n ka/ tnwn
)Arge/wn e)sw/qhsan, e)| fugh\n tw=n Ywfd/wn trape/ntwn.
|7| dhw/sante| de\ th=| mhtr\ tau=ta, to/n te o(/rmon ka\ to\n
pe/pon e)qo/nte| e)| Defou\| a)ne/qento kata\ pro/stacn )Axew/|ou.
poreuqe/nte| de\ e)| th\n )/Hperon sunaqro/zousn o)kh/tora| ka\
kt/zousn )Akarnan/an.
Eu)rp/dh| de/ fhsn )Akma/wna kata\ to\n th=| man/a| xro/non e)k
Mantou=| Teres/ou pa=da| du/o gennh=sa, )Amf/oxon ka\
qugate/ra Tsfo/nhn, kom/santa de\ e)| Ko/rnqon ta\ bre/fh dou=na
tre/fen Kornq/wn base= Kre/ont, ka\ th\n me\n Tsfo/nhn
denegkou=san eu)morf/a| u(po\ th=| Kre/onto| gunako\|
a)pempohqh=na, dedoku/a| mh\ Kre/wn au)th\n gameth\n
poh/shta. to\n de\ )Akma/wna a)gora/santa tau/thn e)/xen ou)k
e)do/ta th\n e(autou= qugate/ra qera/panan, parageno/menon de\
e)| Ko/rnqon e)p\ th\n tw=n te/knwn a)pa/thsn ka\ to\n u(o\n
kom/sasqa. ka\ )Amf/oxo| kata\ |p. 388| xrhsmou\| )Apo/wno| )
Amfoxko\n )/Argo| w)/|ksen.
VIII. e)pana/gwmen de\ nu=n pa/n e)p\ to\n Peasgo/n, o(\n )
Akous/ao| me\n Do\| e/ge ka\ No/bh|, kaqa/per u(pe/qemen,
(Hs/odo| de\ au)to/xqona. tou/tou ka\ th=| )Wkeanou= qugatro\|
Mebo/a|, h)\ kaqa/per a)/o e/gous nu/mfh| Kuh/nh|, pa=|
Luka/wn e)ge/neto, o(\| baseu/wn )Arka/dwn e)k pow=n gunakw=n
penth/konta pa=da| e)ge/nnhse: Meane/a Oesprwto\n (/Eka
Nu/ktmon Peuke/ton, Kau/kwna Mhkste/a (Ope/a Makare/a
Ma/kednon, (/Oron Po/xon )Ako/nthn Eu)a/mona )Agku/ora, )
Arxeba/thn Karte/rwna A)ga/wna Pa/anta Eu)/mona, Ka/nhqon
Pro/qoon L/non Kore/qonta Ma/naon, Thebo/an Fu/son Fa/sson
Fq=on Lu/kon, (A/fhron Gene/tora Bouko/wna Swke/a Fne/a,
Eu)mh/thn (Arpae/a Porqe/a Pa/twna A(/mona, Ku/naqon Le/onta
(Arpa/ukon (Hrae/a Tta/nan, Mantne/a Ke/tora Stu/mfaon )
Orxomeno/n . . . ou(=to pa/nta| a)nqrw/pou| u(pere/baon |p. 390|
u(perhfan/a| ka\ a)sebe/a|. Zeu\| de\ au)tw=n bouo/meno| th\n
a)se/bean pera=sa e)kasqe\| a)ndr\ xernh/th| parag/neta. o( de\
au)to\n e)p\ ce/na kae/sante|, sfa/cante| e(/na tw=n e)pxwr/wn
pa=da, to=| (ero=| ta\ tou/tou spa/gxna sunanam/cante|
pare/qesan, sumboueu/santo| tou= presbute/rou a)defou=
Mana/ou. Zeu\| de\ <musaxqe\|> th\n |p. 392| me\n tra/pezan
a)ne/treyen, e)/nqa nu=n Trapezou=| kae=ta o( to/po|, Luka/ona de\
ka\ tou\| tou/tou pa=da| e)kerau/nwse, xwr\| tou= newta/tou
Nukt/mou: |p. 394| fqa/sasa ga\r h( Gh= ka\ th=| deca=| tou= Do\|
e)fayame/nh th\n o)rgh\n kate/pause. |2| Nukt/mou de\. th\n
base/an paraabo/nto| o( e)p\ Deuka/wno| katakusmo\| e)ge/neto.
tou=ton e)/no da\ th\n tw=n Luka/ono| pa/dwn dusse/bean e)=pon
gegenh=sqa.
Eu)/mho| de\ ka/ tne| e(/tero e/gous Luka/on ka\ qugate/ra
Kastw\ gene/sqa: (Hs/odo| me\n ga\r au)th\n m/an e)=na tw=n
numfw=n e/ge, )/Aso| de\ Nukte/w|, Fereku/dh| de\ Khte/w|. au(/th
su/nqhro| )Arte/mdo| ou)=sa, th\n au)th\n e)ke/nh| stoh\n forou=sa,
w)/mosen au)th=| me=na parqe/no|. Zeu\| de\ e)rasqe\| a)kou/sh|
suneuna/zeta, e)kasqe/|, w(| me\n e)/no e/gousn, )Arte/md, w(|
de\ e)/no, )Apo/wn. bouo/meno| de\ (/Hran aqe=n e)| a)/rkton
metemo/rfwsen au)th/n. (/Hra de\ e)/pesen )/Artemn w(| a)/gron
qhr/on katatoceu=sa. e)s\ de\ o( e/gonte| w(| )/Artem| au)th\n
kateto/ceusen o(/t th\n |p. 396| parqen/an ou)k e)fu/acen.
a)poome/nh| de\ Kastou=| Zeu\| to\ bre/fo| a(rpa/sa| e)n )Arkad/a|
d/dwsn a)natre/fen Ma/a|, prosagoreu/sa| )Arka/da: th\n de\ Kastw\
kataster/sa| e)ka/esen a)/rkton.
IX. )Arka/do| de\ ka\ Leane/ra| th=| )Amu/kou h)\ Megane/ra| th=|
Kro/kwno|, w(| de\ Eu)/mho| e/ge, nu/mfh| Xrusopee/a|, e)ge/nonto
pa=de| )/Eato| ka\ )Afe/da|. ou(=to th\n gh=n e)mer/santo, to\ de\
pa=n kra/to| e)=xen )/Eato|, o(\| e)k Laod/kh| th=| Knu/rou
Stu/mfaon ka\ Pere/a tekno=, )Afe/da| de\ )Aeo\n ka\ Sqene/boan,
h(\n game= Pro=to|. )Aeou= de\ ka\ Nea/ra| th=| Pere/w| quga/thr
me\n Au)/gh, u(o\ de\ Khfeu\| ka\ Lukou=rgo|. Au)/gh me\n ou)=n
u(f' (Hrake/ou| fqare=sa kate/kruye to\ bre/fo| e)n tw=| teme/ne
th=| )Aqhna=|, h(=| e)=xe th\n (erwsu/nhn. a)ka/rpou de\ th=| gh=|
menou/sh|, ka\ mhnuo/ntwn tw=n xrhsmw=n e)=na/ t e)n tw=|
teme/ne th=| )Aqhna=| dusse/bhma, fwraqe=sa u(po\ tou= patro\|
paredo/qh Naup/w| e)p\ qana/tw| par' ou(= Teu/qra| o( Musw=n
duna/sth| paraabw\n au)th\n e)/ghme. to\ de\ bre/fo| e)kteqe\n e)n
o)/re Parqen/w| qhh\n u(posxou/sh| e)a/fou Th/efo| e)kh/qh, ka\
trafe\| u(po\ tw=n Koru/qou bouko/wn ka\ zhth/sa| tou\| gone/a|
h(=ken e)| Defou/|, ka\ maqw\n para\ tou= qeou=, parageno/meno|
e)| Mus/an qeto\| pa=| Teu/qranto| g/neta: ka\ teeutw=nto|
au)tou= da/doxo| th=| dunaste/a| g/neta. |p. 398|
|2| Lukou/rgou de\ ka\ Keofu/h| h)\ Eu)runo/mh| )Agka=o| ka\
)/Epoxo| ka\ )Amfda/ma| ka\ )/Iaso|. )Amfda/manto| de\ Mean/wn
ka\ quga/thr )Antma/xh, h(\n Eu)rusqeu\| e)/ghmen. )Ia/sou de\ ka\
Kume/nh| th=| Mnu/ou )Ataa/nth e)ge/neto. tau/th| o( path\r
a)rre/nwn pa/dwn e)pqumw=n e)ce/qhken au)th/n, a)/rkto| de\
fotw=sa poa/k| qhh\n e)d/dou, me/xr| ou(= eu(ro/nte| kunhgo\
par' e(auto=| a)ne/trefon. tee/a de\ )Ataa/nth genome/nh parqe/non
e(auth\n e)fu/atte, ka\ qhreu/ousa e)n e)rhm/a| kaqwpsme/nh
dete/e. ba/zesqa de\ au)th\n e)pxerou=nte| Ke/ntauro (Ro=ko/|
te ka\ (Ua=o| katatoceuqe/nte| u(p' au)th=| a)pe/qanon. parege/neto
de\ meta\ tw=n a)rste/wn ka\ e)p\ to\n Kaudw/non ka/pron, ka\ e)n
tw=| e)p\ Pe/a| teqe/nt a)gw=n e)pa/ase Phe= ka\ e)n/khsen.
|p. 400| a)neurou=sa de\ u(/steron tou\| gone/a|, w(| o( path\r
game=n au)th\n e)/peqen a)pou=sa e)| stada=on to/pon ka\
ph/casa me/son sko/opa tr/phxun, e)nteu=qen tw=n
mnhsteuome/nwn tou\| dro/mou| pro+e=sa e)tro/xaze
kaqwpsme/nh: ka\ katahfqe/nt me\n au)tou= qa/nato| w)fe/eto,
mh\ katahfqe/nt de\ ga/mo|. h)/dh de\ pow=n a)poome/nwn
Mean/wn au)th=| e)rasqe\| h(=ken e)p\ to\n dro/mon, xru/sea
mh=a kom/zwn par' )Afrod/th|, ka\ dwko/meno| tau=ta e)/rrpten.
h( de\ a)naroume/nh ta\ r(pto/mena to\n dro/mon e)nkh/qh.
e)/ghmen ou)=n au)th\n Mean/wn. ka/ pote e/geta qhreu/onta|
au)tou\| e)seqe=n e)| to\ te/meno| Do/|, ka)ke= sunousa/zonta| e)|
e/onta| a)agh=na. (Hs/odo| de\ ka/ tne| e(/tero th\n )Ataa/nthn
ou)k )Ia/sou a)a\ Sxone/w| e)=pon, Eu)rp/dh| de\ |p. 402|
Mana/ou, ka\ to\n gh/manta au)th\n ou) Mean/wna a)a\
(Ippome/nhn. e)ge/nnhse de\ e)k Mean/wno| )Ataa/nth h)\ )/Areo|
Parqenopa=on, o(\| e)p\ Oh/ba| e)strateu/sato.
There are a tota of 93 comments on and cross references to ths
page.
Cross references from E. T. Merr, 4oentar+ on 4atullus:
*
*
*
Cross references from |ohn Conngton, 4oentar+ on :ergil&s
Aeneid; :olue <:
5, 498 |LIBER OUINTUS.|
Cross references from L. D. Caskey, |. D. Beazey, Attic :ase Paintings
in the )useu of Fine Arts; 1oston:
106 |106. 00.342 STAMNOS from Athens PLATES LV-LVI|
107 |107. 90.156 (Robnson 432) HYDRIA from Foano PLATE LVII and
PLATE XLVII, beow|
110 |110. 00.346 BELL-KRATER from Vco Equense (NE. of Sorrento)
PLATE LXII|
Cross references from Perseus (nc+clopedia:
apoodorus-4 |Sources used by Apoodorus|
apoodorus-4 |Sources used by Apoodorus|
apoodorus-4 |Sources used by Apoodorus|
Cross references from Sr Rchard C. |ebb, 4oentar+ on #ophocles=
'edipus $+rannus:
1198
Cross references from Sr Rchard |ebb, 4oentar+ on #ophocles=
'edipus at 4olonus:
* |510-548: Commos|
* |1579-1779: Exodus|
Cross references from Sr Rchard |ebb, 4oentar+ on #ophocles=
Antigone:
* |806-943|
* |944-987|
Cross references from Sr Rchard |ebb, 4oentar+ on #ophocles=
Aja%:
* |719-865|
* |1223-1420|
Cross references from Sr Rchard |ebb, 4oentar+ on #ophocles=
(lectra:
* |1-120|
* |516-1057|
* |516-1057|
Cross references from Sr Rchard |ebb, 4oentar+ on #ophocles=
$rachiniae:
* |1-93|
* |1-93|
* |141-496|
* |141-496|
* |141-496|
* |141-496|
* |141-496|
* |141-496|
* |141-496|
* |497-530|
* |497-530|
* |531-632|
* |531-632|
* |531-632|
* |663-820|
* |863-946|
* |971-1278|
* |971-1278|
* |971-1278|
Cross references from W. W. How, |. Wes, A 4oentar+ on
0erodotus:
1, 1, 3 |BOOK I|
1, 7, 4 |BOOK I|
1, 56, 3 |BOOK I|
4, 145, 2 |BOOK IV|
7, 61, 2 |BOOK VII|
7, 62, 1 |BOOK VII|
9, 43, 1 |BOOK IX|
Cross references from Thomas W. Aen, E. E. Skes, 4oentar+ on
the 0oeric 0+ns:
* |HYMN TO DIONYSUS|
* |HYMN TO DEMETER|
* |HYMN TO DEMETER|
* |HYMN TO DEMETER|
* |HYMN TO DEMETER|
* |HYMN TO DEMETER|
* |HYMN TO DEMETER|
* |HYMN TO DEMETER|
* |HYMN TO DEMETER|
* |HYMN TO APOLLO|
* |HYMN TO APOLLO|
* |HYMN TO APOLLO|
* |HYMN TO HERMES|
* |HYMN TO ARES|
Cross references from Regnad Water Macan, 0erodotus= $he
#e>enth; (ighth; ? /inth 1ooks with ,ntroduction and 4oentar+:
7, 26
7, 58
7, 115
7, 197
7, 204
8, 43
9, 26
9, 34
9, 34
9, 43
Cross references from Perseus #culpture 4atalog:
Deph, Sphnan Treasury East Pedment |Deph, Sphnan Treasury
East Pedment|
Aegna East Pedment 2 |Aegna East Pedment 2|
Aegna East Pedment 2 |Aegna East Pedment 2|
Oympa, Hnd Metope |Oympa, Hnd Metope|
Cross references from Perseus :ase 4atalog:
Msssspp 1977.3.70 |Msssspp 1977.3.70|
Harvard 1972.42 |Harvard 1972.42|
Wrzburg L 248 |Wrzburg L 248|
Msssspp 1977.3.71 |Msssspp 1977.3.71|
Munch 2590 |Munch 2590|
Munch 2080 |Munch 2080|
Harvard 1960.367 |Harvard 1960.367|
Cross references from Dana Butron-Over, Attic :ase Painting in
/ew (ngland 4ollections:
11 |BLACK-FIGURE NECK-AMPHORA|
21 |BLACK-FIGURE LEKYTHOS|
23 |BLACK-FIGURE OINOCHOE (OLPE)|
41 |RED-FIGURE STAMNOS|
Cross references from Warren G. Moon, 5reek :ase@Painting in
)idwestern 4ollections:
32 |Attc Back-Fgure Amphora (Type B) The Panter of Bern 1686
ca. 550 B.C.|
Cross references from W. Water Merry, |ames Rdde, D. B. Monro,
4oentar+ on the 'd+sse+ (<AAB):
7, 59 |Book 7 ( h )|
11, 593 |Book 11 ( )|
Cross references from Water Leaf, 4oentar+ on the ,liad (<CDD):
5, 393 |Book 5 ( E )|
9, 537 |Book 9 ( I )|
|vo. 2| |p. 2|
)/Atanto| de\ ka\ th=| )Wkeanou= Pho/nh| e)ge/nonto qugate/re|
e(pta\ e)n Kuh/nh| th=| )Arkad/a|, a( Pha/de| prosagoreuqe=sa, )
Akuo/nh Mero/ph Keanw\ )He/ktra Stero/ph Tau+ge/th |p. 4| Ma=a.
tou/twn Stero/phn me\n O)no/mao| e)/ghme, S/sufo| Mero/phn. dus\
de\ e)m/xqh Posedw=n, prw/th| me\n Keano=, e)c h(=| Lu/ko|
e)/gento, o(\n Posedw=n e)n maka/rwn w)/|kse nh/so|, deute/ra| de\
)Akuo/nh|, h(\ qugate/ra me\n e)te/knwsen A)/qousan th\n )Apo/wn
)Eeuqh=ra tekou=san, u(ou\| de\ (Ure/a ka\ (Uperh/nora. (Ure/w|
me\n ou)=n
+
ka\ Kon/h| nu/mfh| Nukteu\| ka\ Lu/ko|, Nukte/w| de\
ka\ Poucou=| )Anto/ph, )Anto/ph| de\ ka\ Do\| Zh=qo| ka\ )
Amf/wn. ta=| de\ opa=| )Atant/s Zeu\| sunousa/ze.
|2| Ma=a me\n ou)=n h( presbuta/th D\ sunelqou=sa
+
e)n a)/ntrw|
th=| Kuh/nh| (Ermh=n t/kte. ou(=to| e)n sparga/no| e)p\ tou=
/knou ke/meno|, e)kdu\| e)| |p. 6| Per/an parag/neta, ka\ ke/pte
bo/a| a(\| e)/nemen )Apo/wn. (/na de\ mh\ fwraqe/h u(po\ tw=n
)xnw=n, |p. 8| u(podh/mata to=| pos\ pere/qhke, ka\ kom/sa| e)|
Pu/on ta\| me\n opa\| e)| sph/aon a)pe/kruye, du/o de\ kataqu/sa|
ta\| me\n bu/rsa| pe/tra| kaqh/wse, tw=n de\ krew=n ta\ me\n
kathna/wsen e(yh/sa| ta\ de\ kate/kause: ka\ taxe/w| e)| Kuh/nhn
w)/|xeto. ka\ eu(r/ske pro\ tou= a)/ntrou nemome/nhn xew/nhn.
tau/thn e)kkaqa/ra|, e)| to\ ku/to| xorda\| e)nte/na| e)c w(=n e)/quse
bow=n ka\ e)rgasa/meno| u/ran eu(=re ka\ ph=ktron. )Apo/wn de\
ta\| bo/a| zhtw=n e)| Pu/on a)fkne=ta, ka\ tou\| katokou=nta|
a)ne/krnen. o( de\ )de=n me\n pa=da e)au/nonta e)/faskon, ou)k
e)/xen de\ e)pe=n po= pote h)a/qhsan da\ to\ mh\ eu(re=n )/xno|
du/nasqa. maqw\n de\ e)k th=| mantkh=| to\n kekofo/ta pro\|
Ma=an e)| Kuh/nhn parag/neta, ka\ to\n (Ermh=n h)|ta=to. h( de\
e)pe/decen au)to\n e)n to=| sparga/no|. )Apo/wn de\ au)to\n pro\|
D/a kom/sa| ta\| bo/a| a)ph/|te. Do\| de\ keeu/onto| a)podou=na
h)rne=to. mh\ pe/qwn de\ a)/ge to\n )Apo/wna e)| Pu/on ka\ ta\|
bo/a| a)pod/dwsn. a)kou/sa| de\ th=| u/ra| o( )Apo/wn a)ntd/dws
ta\| bo/a|. (Ermh=| de\ tau/ta| ne/mwn su/rgga pa/n phca/meno|
e)su/rzen. )Apo/wn de\ ka\ |p. 10| tau/thn bouo/meno| abe=n, th\n
xrush=n r(a/bdon e)d/dou h(\n e)ke/kthto boukow=n. o( de\ ka\
tau/thn abe=n a)nt\ th=| su/rggo| h)/qee ka\ th\n mantkh\n
e)peqe=n: ka\ dou\| dda/sketa th\n da\ tw=n yh/fwn mantkh/n.
Zeu\| de\ au)to\n kh/ruka e(autou= ka\ qew=n u(poxqon/wn t/qhs.
|3| Tau+ge/th de\ e)k Do\| Lakeda/mona, a)f' ou(= ka\ Lakeda/mwn
h( xw/ra kae=ta. Lakeda/mono| de\ ka\ Spa/rth| th=| Eu)rw/ta, o(\|
h)=n a)po\ Le/ego| au)to/xqono| ka\ nu/mfh| nh/do| Keoxare/a|, )
Amu/ka| ka\ Eu)rud/kh, h(\n e)/ghmen )Akr/so|. )Amu/ka de\ ka\
Domh/dh| th=| Lap/qou Kuno/rth| ka\ (Ua/knqo|. tou=ton e)=na
tou= )Apo/wno| e)rw/menon e/gousn, o(\n d/skw| baw\n a)/kwn
a)pe/ktene. |p. 12| Kuno/rtou de\ Perh/rh|, o(\| game= Gorgofo/nhn
th\n Perse/w|, kaqa/per Sths/xoro/| fhs, ka\ t/kte Tunda/rewn )
Ika/ron )Afare/a Leu/kppon. )Afare/w| me\n ou)=n ka\ )Arh/nh| th=|
O)ba/ou Lugkeu/| te ka\ )/Ida| ka\ Pe=so|: kata\ poou\| de\ )/Ida|
e)k Posedw=no| e/geta. Lugkeu\| de\ o)cuderk/a| dh/negken, w(|
ka\ ta\ u(po\ gh=n qewre=n. Leuk/ppou de\ qugate/re| e)ge/nonto
(Ia/era ka\ Fo/bh: tau/ta| a(rpa/sante| e)/ghman Do/skouro. pro\|
de\ tau/ta| )Arsno/hn e)ge/nnhse. tau/th| m/gnuta )Apo/wn, h( de\ )
Askhpo\n genna=|. tne\| de\ )Askhpo\n ou)k e)c )Arsno/h| th=|
Leuk/ppou e/gousn, a)' e)k Korwn/do| th=| Fegu/ou e)n |p. 14|
Oessa/a|. ka/ fasn e)rasqh=na tau/th| )Apo/wna ka\ eu)qe/w|
suneqe=n: th\n de\ para\ th\n tou= patro\| gnw/mhn |e(ome/nhn|
)/Isxu+ tw=| Kane/w| a)defw=| sunoke=n. )Apo/wn de\ to\n me\n
a)pagge/anta ko/raka katara=ta, o(\n te/w| euko\n o)/nta e)po/hse
me/ana, au)th\n de\ a)pe/ktene. kaome/nh| de\ au)th=| a(rpa/sa| to\
bre/fo| e)k th=| pura=| pro\| Xe/rwna to\n Ke/ntauron h)/negke, par'
|p. 16| w(=| ka\ th\n )atrkh\n ka\ th\n kunhgetkh\n trefo/meno|
e)dda/xqh. ka\ geno/meno| xerourgko\| ka\ th\n te/xnhn a)skh/sa|
e)p\ pou\ ou) mo/non e)kw/ue/ tna| a)poqnh/sken, a)' a)nh/gere
ka\ tou\| a)poqano/nta|: para\ ga\r )Aqhna=| abw\n to\ e)k tw=n
febw=n th=| Gorgo/no| r(ue\n a(=ma, tw=| me\n e)k tw=n
a)rsterw=n r(ue/nt pro\| fqora\n a)nqrw/pwn e)xrh=to, tw=| de\ e)k
tw=n decw=n pro\| swthr/an, ka\ da\ tou/tou tou\| teqnhko/ta|
a)nh/geren. |eu(=ron de/ tna| egome/nou| a)nasth=na u(p' au)tou=,
Kapane/a ka\ Lukou=rgon, w(| Sths/xoro/| fhsn )Erfu/h|, (Ippo/uton,
w(| o( ta\ Naupaktka\ |p. 18| suggra/ya| e/ge, Tunda/rewn, w(/| fhs
Panu/as|, (Ume/naon, w(| o( )Orfko\ e/gous, Gau=kon to\n
M/nwo|, w(| Mehsago/ra| e/ge|. |4| Zeu\| de\ fobhqe\| mh\ abo/nte|
a)/nqrwpo qerape/an par' au)tou= bohqw=sn a)h/o|,
e)kerau/nwsen au)to/n. ka\ da\ tou=to o)rgsqe\| )Apo/wn kte/ne
Ku/kwpa| tou\| to\n kerauno\n D\ kataskeua/santa|. Zeu\| de\
e)me/hse r(/pten au)to\n e)| Ta/rtaron, dehqe/sh| |p. 20| de\
Lhtou=| e)ke/eusen au)to\n e)nauto\n a)ndr\ qhteu=sa. o( de\
parageno/meno| e)| Fera\| pro\| )/Admhton to\n Fe/rhto| tou/tw|
atreu/wn e)po/mane, ka\ ta\| qhe/a| bo/a| pa/sa| ddumoto/kou|
e)po/hsen.
e)s\ de\ o( e/gonte| )Afare/a me\n ka\ Leu/kppon e)k Perh/rou|
gene/sqa tou= A)o/ou, Kuno/rtou de\ Perh/rhn, tou= de\ O)/baon,
O)ba/ou de\ ka\ nh/do| nu/mfh| Bate/a| Tunda/rewn (Ippoko/wnta )
Ika/ron.
|5| (Ippoko/wnto| me\n ou)=n e)ge/nonto pa=de| Dorukeu\| Ska=o| )
Enarofo/ro| Eu)te/xh| Bouko/o| |p. 22| Lu/kaqo| Te/bro| (Ippo/qoo|
Eu)/ruto| (Ippokorusth\| )Ak/nou| )/Akwn. tou/tou| (Ippoko/wn e)/xwn
pai=daj
+
)Ika/ron ka\ Tunda/rewn e)ce/bae Lakeda/mono|. o( de\
feu/gous pro\| Oe/ston, ka\ summaxou=sn au)tw=| pro\| tou\|
o(mo/rou| po/emon e)/xont: ka\ game= Tunda/rew| Oest/ou
qugate/ra Lh/dan. au)=q| de/, o(/te (Hrakh=| (Ippoko/wnta ka\ tou\|
tou/tou pa=da| a)pe/ktene, kate/rxonta, ka\ paraamba/ne
Tunda/rew| th\n base/an.
|6| )Ikar/ou me\n ou)=n ka\ Perbo/a| nu/mfh| nh/do| Oo/a|
Dama/sppo| )Imeu/smo| )Ah/th| Per/ew|, ka\ quga/thr Phneo/ph,
h(\n e)/ghmen )Odusseu/|: Tunda/rew de\ ka\ Lh/da| Tma/ndra, h(\n
)/Exemo| e)/ghme, ka\ Kutamnh/stra, h(\n e)/ghmen )Agame/mnwn,
e)/t te Fuono/h, h(\n )/Artem| a)qa/naton e)po/hse. |7| Do\| de\
Lh/da| suneqo/nto| o(mowqe/nto| ku/knw|, ka\ kata\ th\n au)th\n
nu/kta Tunda/rew, Do\| me\n e)gennh/qh Poudeu/kh| ka\ (Ee/nh,
Tunda/rew de\ Ka/stwr . e/gous |p. 24| de\ e)/no Neme/sew|
(Ee/nhn e)=na ka\ Do/|. tau/thn ga\r th\n Do\| feu/gousan
sunous/an e)| xh=na th\n morfh\n metabae=n, o(mowqe/nta de\
ka\ D/a ku/knw| suneqe=n: th\n de\ w)|o\n e)k th=| sunous/a|
a)poteke=n, tou=to de\ e)n to=| a)/sesn eu(ro/nta tna\ pome/na
Lh/da| kom/santa dou=na, th\n de\ kataqeme/nhn e)| a/rnaka
fua/ssen, ka\ xro/nw| kaqh/kont gennhqe=san (Ee/nhn w(| e)c
au(th=| qugate/ra tre/fen. genome/nhn de\ au)th\n ka/e dapreph=
Ohseu\| a(rpa/sa| e)| )Af/dna| e)ko/mse. Poudeu/kh| de\ ka\ Ka/stwr
e)pstrateu/sante|, e)n (/Adou Ohse/w| o)/nto|, a(rou=s th\n po/n
ka\ th\n (Ee/nhn amba/nous, ka\ th\n Ohse/w| mhte/ra A)/qran |p.
26| a)/gousn a)xma/wton. |8| parege/nonto de\ e)| Spa/rthn e)p\
to\n (Ee/nh| ga/mon o( baseu/onte| (Ea/do|. h)=san de\ o(
mnhsteuo/meno o(/de: )Odusseu\| Lae/rtou, Domh/dh| Tude/w|, )
Ant/oxo| Ne/storo|, )Agaph/nwr )Agka/ou, Sqe/neo| Kapane/w|, )
Amf/maxo| Ktea/tou, Oa/po| Eu)ru/tou, Me/gh| Fue/w|, )Amf/oxo| )
Amfara/ou, Menesqeu\| Petew/, Sxed/o| )Ep/strofo| <*)f/tou>,
Pou/ceno| )Agasqe/nou|, Phne/ew| <*(ppak/mou>, Lh/to|
<*)ae/ktoros>, A)/a| )Oe/w|, )Aska/afo| ka\ )Ia/meno| )/Areo|, )
Eefh/nwr Xakw/donto|, Eu)/mho| )Admh/tou, Poupo/th| Per/qou,
Leonteu\| Korw/nou, Podae/ro| ka\ Maxa/wn )Askhpou=, Fokth/th|
Po/anto|, Eu)ru/puo| Eu)a/mono|, Prwtes/ao| If/kou, Mene/ao| )
Atre/w|, A)/a| ka\ Teu=kro| Teamw=no|, |p. 28| Pa/troko| Menot/ou.
|9| tou/twn o(rw=n to\ ph=qo| Tunda/rew| e)dedo/ke mh\ krqe/nto|
e(no\| stasa/swsn o( opo/. u(posxome/nou de\ )Odusse/w|, e)a\n
sua/bhta pro\| to\n Phneo/ph| au)tw=| ga/mon, u(poqh/sesqa
tro/pon tna\ d' ou(= mhdem/a genh/seta sta/s|, w(| u(pe/sxeto
au)tw=| suh/yesqa o( Tunda/rew|, pa/nta| e)=pen e)cork/sa tou\|
mnhsth=ra| bohqh/sen, e)a\n o( prokrqe\| numf/o| u(po\ a)/ou tno\|
a)dkh=ta per\ to\n ga/mon. a)kou/sa| de\ tou=to Tunda/rew| tou\|
mnhsth=ra| e)cork/ze, ka\ Mene/aon me\n au)to\| a(re=ta
numf/on, )Odusse= de\ para\ )Ikar/ou mnhsteu/eta Phneo/phn.
XI. Mene/ao| me\n ou)=n e)c (Ee/nh| (Ermo/nhn e)ge/nnhse ka\
kata/ tna| Nko/straton, e)k dou/h| Per/do|, ge/no| A)tw/do|, h)\
kaqa/per |p. 30| )Akous/ao/| fhs Thrh/do|, Megape/nqh, e)k
Knwss/a| de\ nu/mfh| kata\ Eu)/mhon Ceno/damon.
|2| tw=n de\ e)k Lh/da| genome/nwn pa/dwn Ka/stwr me\n h)/ske ta\
kata\ po/emon, Poudeu/kh| de\ pugmh/n, ka\ da\ th\n a)ndre/an
e)kh/qhsan a)mfo/tero Do/skouro. bouo/meno de\ gh=ma ta\|
Leuk/ppou qugate/ra| e)k Messh/nh| a(rpa/sante| e)/ghman: ka\
g/neta me\n Poudeu/kou| ka\ Fo/bh| |p. 32| Mnhs/ew|, Ka/storo| de\
ka\ (Iae/ra| )Anw/gwn. e)a/sante| de\ e)k th=| )Arkad/a| bow=n
e/an meta\ tw=n )Afare/w| pa/dwn )/Ida ka\ Lugke/w|, e)ptre/pousn
)/Ida| dee=n: o( de\ temw\n bou=n e)| me/rh te/ssara, tou= prw/tou
katafago/nto| e)=pe th=| e/a| to\ h(/msu e)/sesqa, ka\ tou=
deute/rou to\ opo/n. ka\ fqa/sa| kathna/wse to\ me/ro| to\ )/don
prw=to| )/Ida|, ka\ to\ tou= a)defou=, ka\ met' e)ke/nou th\n e/an
e)| Messh/nhn h)/ase. strateu/sante| de\ e)p\ Messh/nhn o(
Do/skouro th/n te e/an e)ke/nhn ka\ poh\n a)/hn suneau/nous.
ka\ to\n )/Idan e)o/xwn ka\ to\n Lugke/a. Lugkeu\| de\ )dw\n Ka/stora
e)mh/nusen )/Ida|, ka)ke=no| au)to\n kte/ne. Poudeu/kh| de\
e)d/wcen au)tou/|, ka\ to\n me\n Lugke/a kte/ne to\ do/ru
proe/meno|, to\n de\ )/Idan dw/kwn, bhqe\| u(p' e)ke/nou pe/tra|
kata\ th=| kefah=|, p/pte skotwqe/|. ka\ Zeu\| )/Idan kerauno=,
Poudeu/khn de\ e)| ou)rano\n a)na/ge. mh\ dexome/nou de\
Poudeu/kou| th\n a)qanas/an o)/nto| nekrou= Ka/storo|, Zeu\|
a)mfote/ro| par' h(me/ran ka\ e)n qeo=| e)=na ka\ e)n qnhto=|
e)/dwke. |p. 34| metasta/ntwn de\ e)| qeou\| tw=n Doskou/rwn,
Tunda/rew| metapemya/meno| Mene/aon e)| Spa/rthn tou/tw| th\n
base/an pare/dwken.
XII. )He/ktra| de\ th=| )/Atanto| ka\ Do\| )Ias/wn ka\ Da/rdano|
e)ge/nonto. )Ias/wn me\n ou)=n e)rasqe\| Dh/mhtro| ka\ qe/wn
katasxu=na th\n qeo\n keraunou=ta, Da/rdano| de\ e)p\ tw=|
qana/tw| tou= a)defou= upou/meno|, Samoqra/|khn a)popw\n e)|
th\n a)nt/pera h)/peron h)=qe. tau/th| de\ e)bas/eue Teu=kro|
potamou= Skama/ndrou ka\ nu/mfh| )Ida/a|: a)f' ou(= ka\ o( th\n
xw/ran nemo/meno Teu=kro proshgoreu/onto. u(podexqe\| de\ u(po\
tou= base/w|, ka\ abw\n me/ro| th=| gh=| ka\ th\n e)ke/nou
qugate/ra Ba/tean, Da/rdanon e)/ktse po/n: teeuth/santo| de\
Teu/krou th\n xw/ran a(/pasan Dardan/an e)ka/ese. |2| genome/nwn
de\ au)tw=| pa/dwn |p. 36| )/Iou ka\ )Erxqon/ou, )=Io| me\n a)/pa|
a)pe/qanen, )Erxqo/no| de\ dadeca/meno| th\n base/an, gh/ma| )
Astuo/xhn th\n Smo/ento|, tekno= Trw=a. ou(=to| paraabw\n th\n
base/an th\n me\n xw/ran a)f' e(autou= Tro/an e)ka/ese, ka\
gh/ma| Karro/hn th\n Skama/ndrou genna=| qugate/ra me\n
Keopa/tran, pa=da| de\ )=Ion ka\ )Assa/rakon ka\ Ganumh/dhn.
tou=ton me\n ou)=n da\ ka/o| a)narpa/sa| Zeu\| d' a)etou= qew=n
o)noxo/on e)n ou)ranw=| kate/sthsen: )Assara/kou de\ ka\
(Ieromnh/mh| th=| Smo/ento| Ka/pu|, tou= de\ ka\ Oem/sth| th=|
)/Iou )Agx/sh|, w(=| d' e)rwtkh\n e)pqum/an )Afrod/th suneqou=sa
A)ne/an e)ge/nnhse ka\ Lu/ron, o(\| a)/pa| a)pe/qanen. |3| )=Io| de\
e)| Frug/an a)fko/meno| ka\ kataabw\n u(po\ tou= base/w| au)to/q
teqeme/non a)gw=na nka=| pa/hn: ka\ abw\n a)=qon penth/konta
ko/rou| ka\ ko/ra| ta\| )/sa|, do/nto| au)tw=| tou= base/w| kata\
xrhsmo\n ka\ bou=n pok/hn, ka\ fra/santo| |p. 38| e)n w(=|per a)\n
au)th\ kqh=| to/pw| po/n kt/zen, e(/peto th=| bo/+. h( de\
a)fkome/nh e)p\ to\n ego/menon th=| Frug/a| )/Ath| o/fon k/neta:
e)/nqa po/n kt/sa| )=Io| tau/thn me\n )/Ion e)ka/ese, tw=| de\ D\
shme=on eu)ca/meno| au)tw=| t fanh=na, meq' h(me/ran to\
dpete\| paa/don pro\ th=| skhnh=| ke/menon e)qea/sato. h)=n de\
tw=| mege/qe tr/phxu, to=| de\ pos\ sumbebhko/|, ka\ th=| me\n
deca=| do/ru dhrme/non e)/xon th=| de\ e(te/ra| h)aka/thn ka\
a)/trakton. |p. 40|
(stor/a de\ h( per\ tou= paad/ou toa/de fe/reta: fas\
gennhqe=san th\n )Aqhna=n para\ Tr/twn tre/fesqa, w(=| quga/thr
h)=n Paa/|: a)mfote/ra| de\ a)skou/sa| ta\ kata\ po/emon e)|
fonek/an pote\ proeqe=n. meou/sh| de\ ph/tten th=| Paa/do|
to\n D/a fobhqe/nta th\n a)g/da prote=na, th\n de\ eu)abhqe=san
a)nabe/ya, ka\ ou(/tw| u(po\ th=| )Aqhna=| trwqe=san pese=n. )
Aqhna=n de\ per/upon e)p' au)th=| genome/nhn, co/anon e)ke/nh|
o(/moon kataskeua/sa, ka\ perqe=na to=| ste/rno| h(\n e)/desen
a)g/da, ka\ tma=n (drusame/nhn para\ tw=| D/. u(/steron de\ )
He/ktra| kata\ th\n fqora\n tou/tw| prosfugou/sh|, D/a r(=ya |met'
)/Ath| |p. 42| ka\| to\ paa/don e)| th\n )Ia/da xw/ran, )=Ion de\
tou/tw| nao\n kataskeua/santa tma=n. ka\ per\ me\n tou= paad/ou
tau=ta e/geta.
)=Io| de\ gh/ma| Eu)rud/khn th\n )Adra/stou Laome/donta
e)ge/nnhsen, o(\| game= Strumw\ th\n Skama/ndrou, kata\ de/ tna|
Pak/an th\n )Otre/w|, kat' e)n/ou| de\ Leuk/pphn, ka\ tekno=
pa=da| me\n $iqwno\n
+
La/mpon Kut/on (Iketa/ona Poda/rkhn,
qugate/ra| de\ (Hso/nhn ka\ K/an ka\ )Astuo/xhn, e)k de\ nu/mfh|
Kau/bh| Bouko/wna.
|4| Tqwno\n me\n ou)=n )0w\j
+
a(rpa/sasa
+
d' e)/rwta
+
e)|
Ai)qiopi/an
+
koi/!ei
+
, ka)kei=
+
suneqou=sa genna=| pa=da| )
0aqi/wna
+
ka\ )e/nona
+
. |5| meta\ de\ to\ a(reqh=na |p. 44|
)/Ion u(po\ (Hrake/ou|, w(| mkro\n pro/sqen h(m=n e/ekta,
e)bas/euse Poda/rkh| o( khqe\| Pr/amo|: ka\ game= prw/thn )
Ar/sbhn th\n Me/ropo|, e)c h(=| au)tw=| pa=| A)/sako| g/neta, o(\|
e)/ghmen )Astero/phn th\n Kebrh=no| qugate/ra, h(\n penqw=n
a)poqanou=san a)pwrnew/qh. Pr/amo| de\ )Ar/sbhn e)kdou\|
(Urta/kw| deute/ran e)/ghmen (Eka/bhn th\n Du/manto|, h)\ w(/| tne/|
fas Ksse/w|, h)\ w(| e(/tero e/gous Saggar/ou potamou= ka\
Metw/ph|. genna=ta de\ au)th=| prw=to| me\n (/Ektwr: deute/rou de\
|p. 46| genna=sqa me/onto| bre/fou| e)/docen (Eka/bh kaq' u(/pnou|
dao\n teke=n da/puron, tou=ton de\ pa=san e)pne/mesqa th\n
po/n ka\ ka/en. maqw\n de\ Pr/amo| par' (Eka/bh| to\n o)/neron,
A)/sakon to\n u(o\n metepe/myato: h)=n ga\r o)nerokr/th| para\
tou= mhtropa/toro| Me/ropo| ddaxqe/|. ou(=to| e)pw\n th=| patr/do|
gene/sqa to\n pa=da a)pw/ean, e)kqe=na to\ bre/fo| e)ke/eue.
Pr/amo| de/, w(| e)gennh/qh to\ bre/fo|, d/dwsn e)kqe=na o)ke/th|
kom/sant e)| )/Idhn: o( de\ o)ke/th| )Age/ao| w)noma/zeto. to\ de\
e)kteqe\n u(po\ tou/tou bre/fo| pe/nq' h(me/ra| u(po\ a)/rktou e)tra/fh.
o( de\ swzo/menon eu(rw\n a)nare=ta, ka\ kom/sa| e)p\ tw=n
xwr/wn w(| )/don pa=da e)/trefen, o)noma/sa| Pa/rn. geno/meno|
de\ nean/sko| ka\ pow=n dafe/rwn ka/e te ka\ r(w/mh| au)=q| )
Ae/candro| proswnoma/sqh, h|sta\| a)muno/meno| ka\ to=|
pomn/o| a)ech/sa| |, o(/per e)st\ bohqh/sa||. ka\ met' ou) pou\ tou\|
gone/a| a)neu=re.
meta\ tou=ton e)ge/nnhsen (Eka/bh qugate/ra| me\n |p. 48|
Kre/ousan Laod/khn Pouce/nhn Kasa/ndran, h(=| suneqe=n
bouo/meno| )Apo/wn th\n mantkh\n u(pe/sxeto dda/cen. h( de\
maqou=sa ou) sunh=qen: o(/qen )Apo/wn a)fe/eto th=| mantkh=|
au)th=| to\ pe/qen. au)=q| de\ pa=da| e)ge/nnhse Dh/fobon
(/Eenon Pa/mmona Po/thn )/Antfon (Ippo/noon Pou/dwron Trw/on:
tou=ton e)c )Apo/wno| e/geta gegennhke/na.
e)k de\ a)/wn gunakw=n Pra/mw| pa=de| g/nonta Mea/nppo|
Gorguq/wn Fa/mwn (Ippo/qoo| Gau=ko|, )Aga/qwn Xersda/ma|
Eu)ago/ra| (Ippoda/ma| Mh/stwr, )/Ata| Do/ruko| Luka/wn Dru/oy B/a|,
Xrom/o| )Astu/gono| Tee/sta| Eu)/andro| Kebro/nh|, Mu/o| )
Arxe/maxo| Laodo/ko| )Exe/frwn )Idomeneu/|, (Uper/wn )Aska/no|
Dhmoko/wn )/Arhto| Dhop/th|, Kon/o| )Exe/mmwn (Upe/roxo|
A)gewneu\| Lus/qoo| Poume/dwn, qugate/re| de\ Me/dousa
Mhdeska/sth Lusma/xh )Arstodh/mh. |p. 50|
|6| (/Ektwr me\n ou)=n )Androma/xhn th\n )Het/wno| game=, )
Ae/candro| de\ O)nw/nhn th\n Kebrh=no| tou= potamou= qugate/ra.
au(/th para\ (Re/a| th\n mantkh\n maqou=sa proe/egen )Aeca/ndrw|
mh\ pe=n e)p\ (Ee/nhn. mh\ pe/qousa de\ e)=pen, e)a\n trwqh=|,
paragene/sqa pro\| au)th/n: mo/nhn ga\r qerapeu=sa du/nasqa. to\n
de\ (Ee/nhn e)k Spa/rth| a(rpa/sa, poemoume/nh| de\ Tro/a|
toceuqe/nta u(po\ Fokth/tou to/co| (Hrake/o| pro\| O)nw/nhn
e)paneqe=n e)| )/Idhn. h( de\ mnhskakou=sa qerapeu/sen ou)k
e)/fh. )Ae/candro| me\n ou)=n e)| Tro/an komzo/meno| e)teeu/ta,
O)nw/nh de\ metanoh/sasa ta\ pro\| qerape/an fa/rmaka e)/fere, ka\
kataabou=sa au)to\n nekro\n e(auth\n a)nh/rthsen.
o( de\ )Aswpo\| potamo\| )Wkeanou= ka\ Thqu/o|, w(| de\ )Akous/ao|
e/ge, Phrou=| ka\ Posedw=no|, w(| de/ tne|, Do\| ka\ Eu)runo/mh|.
tou/tw| Metw/ph ghmame/nh (La/dwno| de\ tou= potamou= quga/thr
au(/th) du/o me\n pa=da| e)ge/nnhsen, )Ismhno\n ka\ Pea/gonta,
e)/kos de\ qugate/ra|, w(=n me\n m/an A)/gnan h(/rpase Zeu/|.
tau/thn )Aswpo\| zhtw=n |p. 52| h(=ken e)| Ko/rnqon, ka\ manqa/ne
para\ Ssu/fou to\n h(rpako/ta e)=na D/a. Zeu\| de\ )Aswpo\n me\n
keraunw/sa| dw/konta pa/n e)p\ ta\ o)ke=a a)pe/pemye r(e=qra
(da\ tou=to me/xr ka\ nu=n e)k tw=n tou/tou r(e/qrwn a)/nqrake|
fe/ronta), A)/gnan de\ kom/sa| e)| th\n to/te O)nw/nhn egome/nhn
nh=son, nu=n de\ A)/gnan a)p' e)ke/nh| khqe=san, m/gnuta, ka\
tekno= pa=da e)c au)th=| A)ako/n. tou/tw| Zeu\| o)/nt mo/nw| e)n
th=| nh/sw| tou\| mu/rmhka| a)nqrw/pou| e)po/hse. game= de\
A)ako\| )Endh/da th\n Ske/rwno|, e)c h(=| au)tw=| pa=de|
e)ge/nonto Pheu/| te ka\ Teamw/n. Fereku/dh| de/ fhs Teamw=na
f/on, ou)k a)defo\n Phe/w| e)=na, a)' )Akta/ou pa=da ka\
Gau/kh| th=| Kuxre/w|. m/gnuta de\ au)=q| A)ako\| |p. 54| Yama/qh|
th=| Nhre/w| e)| fw/khn h)agme/nh| da\ to\ mh\ bou/esqa
suneqe=n, ka\ tekno= pa=da Fw=kon.
h)=n de\ eu)sebe/stato| pa/ntwn A)ako/|. do\ ka\ th\n (Ea/da
katexou/sh| a)for/a| da\ Pe/opa, o(/t Stumfa/w| tw=| base= tw=n )
Arka/dwn poemw=n ka\ th\n )Arkad/an e(e=n mh\ duna/meno|,
prospohsa/meno| f/an e)/ktenen au)to\n ka\ de/spere me/sa|,
xrhsmo\ qew=n e)/egon a)paagh/sesqa tw=n e)nestw/twn kakw=n
th\n (Ea/da, e)a\n A)ako\| u(pe\r au)th=| eu)xa\| poh/shta
pohsame/nou de\ eu)xa\| A)akou= th=| a)karp/a| h( (Ea\|
a)paa/tteta. |p. 56| tma=ta de\ ka\ para\ Pou/twn teeuth/sa|
A)ako/|, ka\ ta\| ke=| tou= (/Adou fua/tte.
dafe/ronto| de\ e)n to=| a)gw=s Fw/kou, tou\| a)defou\| Phe/a ka\
Teamw=na e)pboueu=sa: ka\ axw\n kh/rw| Teamw\n
suggumnazo/menon au)to\n baw\n d/skw| kata\ th=| kefah=|
kte/ne, ka\ kom/sa| meta\ Phe/w| kru/pte kata/ tno| u(/h|.
fwraqe/nto| de\ tou= fo/nou fuga/de| a)po\ A)g/nh| u(po\ A)akou=
e)au/nonta. |7| ka\ Teamw\n me\n e)| |p. 58| Saam=na
parag/neta pro\| Kuxre/a to\n <*posedw=nos ka\> Saam=no| th=|
)Aswpou=. kte/na| de\ o)/fn ou(=to| a)dkou=nta th\n nh=son
au)th=| e)bas/eue, ka\ teeutw=n a)/pa| th\n base/an parad/dws
|p. 60| Teamw=n. o( de\ game= Per/boan th\n )Aka/qou tou=
Pe/opo|: ka\ pohsame/nou eu)xa\| (Hrake/ou| (/na au)tw=| pa=|
a)/rrhn ge/nhta, fane/nto| de\ meta\ ta\| eu)xa\| a)etou=, to\n
gennhqe/nta e)ka/esen A)/anta. ka\ strateusa/meno| e)p\ Tro/an
su\n (Hrake= amba/ne ge/ra| (Hso/nhn th\n Laome/donto|
qugate/ra, e)c h(=| au)tw=| g/neta Teu=kro|.
XIII. Pheu\| de\ e)| Fq/an fugw\n pro\| Eu)rut/wna to\n )/Aktoro| u(p'
au)tou= kaqa/reta, ka\ amba/ne par' au)tou= th\n qugate/ra )
Antgo/nhn ka\ th=| xw/ra| th\n tr/thn mo=ran. ka\ g/neta quga/thr
|p. 62| au)tw=| Poudw/ra, h(\n e)/ghme Bw=ro| o( Perh/rou|.
|2| e)nteu=qen e)p\ th\n qh/ran tou= Kaudwn/ou ka/prou met'
Eu)rut/wno| e)qw/n, proe/meno| e)p\ to\n su=n a)ko/nton
Eu)rut/wno| tugxa/ne ka\ kte/ne tou=ton a)/kwn. pa/n ou)=n e)k
Fq/a| fugw\n e)| )Iwko\n pro\| )/Akaston a)fkne=ta ka\ u(p' au)tou=
kaqa/reta. |3| a)gwn/zeta de\ ka\ to\n e)p\ Pe/a|a)gw=na, pro\| )
Ataa/nthn dapaa/sa|. ka\ )Astuda/mea h( )Aka/stou gunh/, Phe/w|
e)rasqe=sa, per\ sunous/a| prose/pemyen au)tw=| o/gou|. mh\
duname/nh |p. 64| de\ pe=sa, pro\| th\n guna=ka au)tou= pe/myasa
e)/fh me/en Phe/a game=n Stero/phn th\n )Aka/stou qugate/ra: ka\
tou=to e)ke/nh a)kou/sasa a)gxo/nhn a)na/pte. Phe/w| de\ pro\|
)/Akaston katayeu/deta, e/gousa u(p' au)tou= per\ sunous/a|
pepera=sqa. )/Akasto| a)kou/sa| kte=na me\n o(\n e)ka/qhren ou)k
h)bouh/qh, a)/ge de\ au)to\n e)p\ qh/ran e)| to\ Ph/on. e)/nqa
a(m/h| per\ qh/ra| genome/nh|, Pheu\| me\n w(=n e)xerou=to
qhr/wn ta\| gw/ssa| tou/twn e)ktemw\n e)| ph/ran e)t/qe, o( de\
meta\ )Aka/stou tau=ta xerou/meno katege/wn w(| mhde\n
teqhrako/to| tou= Phe/w|. o( de\ ta\| gw/ssa| parasxo/meno| o(/sa|
e)=xen e)ke/no|, tosau=ta e)/fh teqhreuke/na. a)pokomhqe/nto|
de\ au)tou= e)n tw=| Ph/w|, a)popw\n )/Akasto| ka\ th\n ma/xaran
e)n th=| tw=n bow=n ko/prw| kru/ya| e)pane/rxeta. o( de\ e)canasta\|
ka\ zhtw=n th\n ma/xaran, u(po\ tw=n Kentau/rwn katahfqe\|
e)/meen a)po/usqa, sw/zeta de\ u(po\ Xe/rwno|: ou(=to| ka\ th\n
ma/xaran au)tou= e)kzhth/sa| d/dws. |p. 66|
|4| game= de\ o( Pheu\| Poudw/ran th\n Perh/rou|, e)c h(=| au)tw=|
g/neta Mene/sqo| e)p/khn, o( Sperxeou= tou= potamou=.
|5| au)=q| de\ game= Oe/tn th\n Nhre/w|, per\ h(=| tou= ga/mou
Zeu\| ka\ Posedw=n h)/rsan, Oe/mdo| de\ qespw|dou/sh| e)/sesqa
to\n e)k tau/th| gennhqe/nta kre/ttona tou= patro\| a)pe/sxonto.
e)/no de/ fas, Do\| o(rmw=nto| e)p\ th\n tau/th| sunous/an,
e)rhke/na Promhqe/a to\n e)k tau/th| au)tw=| gennhqe/nta
ou)ranou= dunasteu/sen. tne\| de\ e/gous Oe/tn mh\ bouhqh=na
D\ suneqe=n w(| u(po\ (/Hra| trafe=san, D/a de\ o)rgsqe/nta
qnhtw=| qe/en au)th\n sunok/sa. Xe/rwno| ou)=n u(poqeme/nou
Phe= suabe=n ka\ katasxe=n au)th\n metamorfoume/nhn,
e)pthrh/sa| sunarpa/ze, gnome/nhn de\ o(te\ me\n pu=r o(te\ de\
u(/dwr o(te\ de\ qhr/on ou) pro/teron a)nh=ke pr\n h)\ th\n a)rxa/an
morfh\n e)=den a)poabou=san. game= de\ e)n tw=| Ph/w|,
ka)ke= |p. 68| qeo\ to\n ga/mon eu)wxou/meno kaqu/mnhsan. ka\
d/dws Xe/rwn Phe= do/ru me/non, Posedw=n de\ (/ppou| Ba/on
ka\ Ca/nqon: a)qa/nato de\ h)=san ou(=to.
|6| w(| de\ e)ge/nnhse Oe/t| e)k Phe/w| bre/fo|, a)qa/naton qe/ousa
poh=sa tou=to, kru/fa Phe/w| e)| to\ pu=r e)gkru/bousa th=| nukto\|
e)/fqeren o(\ h)=n au)tw=| qnhto\n patrw=|on, meq' h(me/ran de\
e)/xren a)mbros/a|. Pheu\| de\ e)pthrh/sa| ka\ spa/ronta |p. 70| to\n
pa=da )dw\n e)p\ tou= puro\| e)bo/hse: ka\ Oe/t| kwuqe=sa th\n
proa/resn teew=sa, nh/pon to\n pa=da a)popou=sa pro\|
Nhrh/da| w)/|xeto. kom/ze de\ to\n pa=da pro\| Xe/rwna Pheu/|. o(
de\ abw\n au)to\n e)/trefe spa/gxno| eo/ntwn ka\ suw=n a)gr/wn
ka\ a)/rktwn mueo=|, ka\ w)no/masen )Axe/a (pro/teron de\ h)=n
o)/noma au)tw=| Lgu/rwn) o(/t ta\ xe/h masto=| ou) prosh/negke.
|7| Pheu\| de\ meta\ tau=ta su\n )Ia/son ka\ |p. 72| Doskou/ro|
e)po/rqhsen )Iwko/n, ka\ )Astuda/mean th\n )Aka/stou guna=ka
foneu/e, ka\ dew\n mehdo\n dh/gage d' au)th=| to\n strato\n e)|
th\n po/n.
|8| w(| de\ e)ge/neto e)nnaeth\| )Axeu/|, Ka/xanto| e/gonto| ou)
du/nasqa xwr\| au)tou= Tro/an a(reqh=na, Oe/t| proedu=a o(/t
de= strateuo/menon au)to\n a)poe/sqa, kru/yasa e)sqh=t
gunake/a| w(| parqe/non Lukomh/de pare/qeto. ka)ke= |p. 74|
trefo/meno| th=| Lukomh/dou| qugatr\ Dhdame/a| m/gnuta, ka\
g/neta pa=| Pu/rro| au)tw=| o( khqe\| Neopto/emo| au)=q|. )
Odusseu\| de\ mhnuqe/nta para\ Lukomh/de zhtw=n )Axe/a,
sa/pgg xrhsa/meno| eu(=re. ka\ tou=ton to\n tro/pon e)| Tro/an
h)=qe.
sune/peto de\ au)tw=| Fo=nc o( )Amu/ntoro|. ou(=to| u(po\ tou=
patro\| e)tufw/qh katayeusame/nh| fqora\n Fq/a| th=| tou= patro\|
paakh=|. Pheu\| de\ au)to\n pro\| Xe/rwna kom/sa|, u(p' e)ke/nou
qerapeuqe/nta ta\| o)/ye| base/a kate/sthse Doo/pwn.
sune/peto de\ ka\ Pa/troko| o( Menot/ou ka\ |p. 76| Sqene/h| th=| )
Aka/stou h)\ Perw/pdo| th=| Fe/rhto|, h)\ kaqa/per fhs\ Fokra/th|,
Poumh/h| th=| Phe/w|. ou(=to| e)n )Opou=nt denexqe\| e)n
pada=| per\ a)straga/wn pa=da Ketw/numon to\n )Amfda/manto|
a)pe/ktene, ka\ fugw\n meta\ tou= patro\| para\ Phe= katw/|ke, ka\
)Axe/w| e)rw/meno| g/neta. ...
XIV. Ke/kroy au)to/xqwn, sumfue\| e)/xwn sw=ma a)ndro\| ka\
dra/konto|, th=| )Attkh=| e)bas/euse prw=to|, ka\ th\n gh=n
pro/teron egome/nhn )Akth\n a)f' e(autou= Kekrop/an w)no/masen.
e)p\ tou/tou, fas/n, e)/doce to=| qeo=| po/e| kataabe/sqa, e)n |p.
78| a(=| e)/meon e)/xen tma\| )d/a| e(/kasto|. h(=ken ou)=n
prw=to| Posedw=n e)p\ th\n )Attkh/n, ka\ ph/ca| th=| tra/nh| kata\
me/shn th\n a)kro/pon a)pe/fhne qa/assan, h(\n nu=n )Erexqh/da
kaou=s. meta\ de\ tou=ton h(=ken )Aqhna=, ka\ pohsame/nh th=|
katah/yew| Ke/kropa ma/rtura e)fu/teusen e)a/an, h(\ nu=n e)n tw=|
Pandrose/w| de/knuta. genome/nh| de\ e)/rdo| a)mfo=n per\ th=|
xw/ra|, dau/sa| Zeu\| |p. 80| krta\| e)/dwken, ou)x w(| e)=po/n tne|,
Ke/kropa ka\ Kranao/n, ou)de\ )Erus/xqona, qeou\| de\ tou\| dw/deka.
ka\ tou/twn dkazo/ntwn h( xw/ra th=| )Aqhna=| e)kr/qh, Ke/kropo|
marturh/santo| o(/t prw/th th\n e)a/an e)fu/teusen. )Aqhna= me\n
ou)=n a)f' e(auth=| th\n po/n e)ka/esen )Aqh/na|, Posedw=n de\
qumw=| o)rgsqe\| to\ Ora/son ped/on e)pe/kuse ka\ th\n )Attkh\n
u(/faon e)po/hse.
|2| Ke/kroy de\ gh/ma| th\n )Akta/ou ko/rhn )/Agrauon pa=da me\n
e)/sxen )Erus/xqona, o(\| a)/tekno| meth/ace, qugate/ra| de\
)/Agrauon (/Ershn Pa/ndroson. )Agrau/ou me\n ou)=n ka\ )/Areo| )
Ak/pph g/neta. tau/thn bazo/meno| (Arro/qo|, o( Posedw=no| ka\
nu/mfh| Eu)ru/th|, u(po\ )/Areo| fwraqe\| kte/neta. Posedw=no| de\
e)n )Are/w| pa/gw| kr/neta dkazo/ntwn tw=n dw/deka qew=n )/Arh|
ka\ a)pou/eta. |p. 82|
|3| (/Ersh| de\ ka\ (Ermou= Ke/fao|, ou(= e)rasqe=sa )Hw\| h(/rpase
ka\ mge=sa e)n Sur/a| pa=da e)ge/nnhse Tqwno/n, ou(= pa=|
e)ge/neto Fae/qwn, tou/tou de\ )Astu/noo|, tou= de\ Sa/ndoko|, o(\| e)k
Sur/a| e)qw\n e)| Kk/an, po/n e)/ktse Kee/ndern, ka\ gh/ma|
Farna/khn th\n Megassa/rou tou= (Ure/wn base/w| e)ge/nnhse
Knu/ran. ou(=to| e)n Ku/prw|, |p. 84| parageno/meno| su\n aw=|,
e)/ktse Pa/fon, gh/ma| de\ e)ke= Meqa/rmhn, ko/rhn Pugma/wno|
Kupr/wn base/w|, )Ocu/poron e)ge/nnhse ka\ )/Adwnn, pro\| de\
tou/to| qugate/ra| )Orsed/khn Laogo/rhn ka\ Bras/an. au(=ta de\
da\ mh=nn )Afrod/th| a)otr/o| a)ndra/s suneunazo/mena to\n
b/on e)n A)gu/ptw| meth/acan. |4| )/Adwn| de\ e)/t pa=| w)\n )
Arte/mdo| xo/w| phge\| e)n qh/ra| u(po\ suo\| a)pe/qanen. (Hs/odo|
de\ au)to\n Fo/nko| ka\ )Afesbo/a| e/ge, Panu/as| de/ fhs Oe/anto|
|p. 86| base/w| )Assur/wn, o(\| e)/sxe qugate/ra Smu/rnan. au(/th
kata\ mh=nn )Afrod/th| (ou) ga\r au)th\n e)t/ma) )/sxe tou= patro\|
e)/rwta, ka\ sunergo\n abou=sa th\n trofo\n a)gnoou=nt tw=| patr\
nu/kta| dw/deka suneuna/sqh. o( de\ w(| h)/|sqeto, spasa/meno| c/fo|
e)d/wken au)th/n: h( de\ perkataambanome/nh qeo=| hu)/cato
a)fanh\| gene/sqa. qeo\ de\ katokte/rante| au)th\n e)| de/ndron
meth/acan, o(\ kaou=s smu/rnan. dekamhna/w| de\ u(/steron
xro/nw| tou= de/ndrou r(age/nto| gennhqh=na to\n ego/menon
)/Adwnn, o(\n )Afrod/th da\ ka/o| e)/t nh/pon kru/fa qew=n e)|
a/rnaka kru/yasa Persefo/nh| par/stato. e)ke/nh de\ w(| e)qea/sato,
ou)k a)ped/dou. kr/sew| de\ e)p\ Do\| genome/nh| e)| tre=| mo/ra|
dh|re/qh o( e)nauto/|, ka\ m/an me\n par' e(autw=| me/nen to\n
)/Adwnn, m/an de\ para\ Persefo/nh| prose/tace, th\n de\ e(te/ran par'
)Afrod/th|: o( de\ |p. 88| )/Adwn| tau/th| prose/neme ka\ th\n )d/an
mo=ran. u(/steron de\ qhreu/wn )/Adwn| u(po\ suo\| phge\|
a)pe/qane.
|5| Ke/kropo| de\ a)poqano/nto| Kranao\| < e)bas/eusen> au)to/xqwn
w)/n, e)f' ou(= to\n e)p\ Deuka/wno| e/geta katakusmo\n
gene/sqa. ou(=to| gh/ma| e)k Lakeda/mono| Peda/da th\n Mu/nhto|
e)ge/nnhse Krana/hn ka\ Krana/xmhn ka\ )Atq/da, h(=|
a)poqanou/sh| e)/t parqe/nou th\n xw/ran Kranao\| )Atq/da
proshgo/reuse.
|6| Kranao\n de\ e)kbaw\n )Amfktu/wn e)bas/euse: tou=ton e)/no
me\n Deuka/wno|, e)/no de\ au)to/xqona e/gous. baseu/santa de\
au)to\n e)/th dw/deka )Erxqo/no| e)kba/e. tou=ton o( me\n
(Hfa/stou ka\ th=| Kranaou= qugatro\| )Atq/do| e)=na e/gousn, o(
de\ (Hfa/stou ka\ )Aqhna=|, ou(/tw|: )Aqhna= parege/neto pro\|
(/Hfaston, o(/pa kataskeua/sa qe/ousa. o( de\ e)gkataeemme/no|
u(po\ )Afrod/th| e)| e)pqum/an w)/sqe th=| )Aqhna=|, |p. 90| ka\
dw/ken au)th\n h)/rcato: h( de\ e)/feugen. w(| de\ e)ggu\| au)th=|
e)ge/neto poh=| a)na/gkh| (h)=n ga\r xwo/|), e)pera=to suneqe=n.
h( de\ w(| sw/frwn ka\ parqe/no| ou)=sa ou)k h)ne/sxeto: o( de\
a)pespe/rmhnen e)| to\ ske/o| th=| qea=|. e)ke/nh de\ musaxqe=sa
e)r/w| a)poma/casa to\n go/non e)| gh=n e)/rrye. feugou/sh| de\
au)th=| ka\ th=| gonh=| e)| gh=n pesou/sh| )Erxqo/no| g/neta.
tou=ton )Aqhna= kru/fa tw=n a)/wn qew=n e)/trefen, a)qa/naton
qe/ousa poh=sa: ka\ kataqe=sa au)to\n e)| k/sthn Pandro/sw| th=|
Ke/kropo| parakate/qeto, a)pepou=sa th\n k/sthn a)no/gen. a( de\
a)defa\ th=| Pandro/sou a)no/gousn u(po\ pererg/a|, ka\ qew=nta
tw=| bre/fe paresperame/non dra/konta: ka\ w(| me\n e)/no
e/gousn, u(p' au)tou= defqa/rhsan tou= dra/konto|, w(| de\ e)/no,
d' o)rgh\n )Aqhna=| e)mmane=| geno/mena kata\ th=| a)kropo/ew|
au(ta\| e)/rryan. e)n de\ tw=| teme/ne trafe\| )Erxqo/no| |p. 92| u(p'
au)th=| )Aqhna=|, e)kbaw\n )Amfktu/ona e)bas/eusen )Aqhnw=n,
ka\ to\ e)n a)kropo/e co/anon th=| )Aqhna=| (dru/sato, ka\ tw=n
Panaqhna/wn th\n e(orth\n sunesth/sato, ka\ Pracqe/an nh/da |p.
94| nu/mfhn e)/ghmen, e)c h(=| au)tw=| pa=| Pand/wn e)gennh/qh.
|7| )Erxqon/ou de\ a)poqano/nto| ka\ tafe/nto| e)n tw=| au)tw=|
teme/ne th=| )Aqhna=| Pand/wn e)bas/eusen, e)f' ou(= Dhmh/thr
ka\ Do/nuso| e)| th\n )Attkh\n h)=qon. a)a\ Dh/mhtra me\n Keeo\|
|e)| |p. 96| th\n )Eeus=na| u(pede/cato, Do/nuson de\ )Ika/ro|: o(\|
amba/ne par' au)tou= kh=ma a)mpe/ou ka\ ta\ per\ th\n
o)nopo/an manqa/ne. ka\ ta\| tou= qeou= dwrh/sasqa qe/wn
xa/rta| a)nqrw/po|, a)fkne=ta pro/| tna| pome/na|, o(\ geusa/meno
tou= potou= ka\ xwr\| u(/dato| d' h(donh\n a)fedw=| e(ku/sante|,
pefarma/xqa nom/zonte| a)pe/ktenan au)to/n. meq' h(me/ran de\
noh/sante| e)/qayan au)to/n. )Hrgo/nh| de\ th=| qugatr\ to\n pate/ra
masteuou/sh| ku/wn sunh/qh| o)/noma Ma=ra, h(\ tw=| )Ikar/w|
sune/peto, to\n nekro\n e)mh/nuse: ka)ke/nh katodurame/nh to\n
pate/ra e(auth\n a)nh/rthse. |p. 98|
|8| Pand/wn de\ gh/ma| Zeuc/pphn th=| mhtro\| th\n a)defh\n
qugate/ra| me\n e)te/knwse Pro/knhn ka\ Fomh/an, pa=da| de\
ddu/mou| )Erexqe/a ka\ Bou/thn. poe/mou de\ e)nsta/nto| pro\|
La/bdakon per\ gh=| o(/rwn e)pekae/sato bohqo\n e)k Ora/|kh| Thre/a
to\n )/Areo|, ka\ to\n po/emon su\n au)tw=| katorqw/sa| e)/dwke
Thre= pro\| ga/mon th\n e(autou= qugate/ra Pro/knhn. o( de\ e)k
tau/th| gennh/sa| |p. 100| pa=da )/Itun, ka\ Fomh/a| e)rasqe\|
e)/fqere ka\ tau/thn, |e)pw\n teqna/na Pro/knhn,| kru/ptwn e)p\
tw=n xwr/wn. |au)=q| de\ gh/ma| Fomh/an sunhuna/zeto,| ka\ th\n
gw=ssan e)ce/temen au)th=|. h( de\ u(fh/nasa e)n pe/pw| gra/mmata
da\ tou/twn e)mh/nuse Pro/knh| ta\| )d/a| sumfora/|. h( de\
a)nazhth/sasa th\n a)defh\n kte/ne to\n pa=da )/Itun, ka\
kaqeyh/sasa Thre= de=pnon a)gnoou=nt parat/qhs: ka\ meta\
th=| a)defh=| da\ ta/xou| e)/fuge. Threu\| de\ a)sqo/meno|, a(rpa/sa|
pe/ekun e)d/wken. a( de\ e)n Dau/a| th=| Fwk/do| gno/mena
perkata/hpto qeo=| eu)/xonta a)pornewqh=na, ka\ Pro/knh me\n
g/neta a)hdw/n, Fomh/a de\ xedw/n: a)porneou=ta de\ ka\
Threu/|, ka\ g/neta e)/poy.
XV. Pand/ono| de\ a)poqano/nto| o( pa=de| ta\ patrw=|a
e)mer/santo, ka\ th\n base/an )Erexqeu\| amba/ne, th\n de\
(erwsu/nhn th=| )Aqhna=| ka\ tou= Posedw=no| tou= )Erexqe/w|
Bou/th|. |p. 102| gh/ma| de\ )Erexqeu\| Pracqe/an th\n Fras/mou ka\
Dogene/a| th=| Khfsou=, e)/sxe pa=da| Ke/kropa Pa/ndwron
Mht/ona, qugate/ra| de\ Pro/krn Kre/ousan Xqon/an )Wre/quan, h(\n
h(/rpase Bore/a|.
Xqon/an me\n ou)=n e)/ghme Bou/th|, Kre/ousan de\ Cou=qo|,
Pro/krn de\ Ke/fao| Dho/no|. h( de\ |p. 104| abou=sa xrusou=n
ste/fanon Ptee/ont suneuna/zeta, ka\ fwraqe=sa u(po\ Kefa/ou
pro\| M/nwa feu/ge. o( de\ au)th=| e)ra=| ka\ pe/qe suneqe=n. e)
de\ sune/qo gunh\ M/nw, a)du/naton h)=n au)th\n swqh=na:
Pasfa/h ga/r, e)pedh\ poa=| M/nw| sunhuna/zeto gunac/n,
e)farma/keusen au)to/n, ka\ o(po/te a)/h| sunhuna/zeto, e)| ta\
a)/rqra a)f/e qhr/a, ka\ ou(/tw| a)pw/unto. e)/xonto| ou)=n au)tou=
ku/na taxu\n a)ko/nton )qubo/on, e)p\ tou/to| Pro/kr|, dou=sa th\n
Krka/an pe=n r(/zan pro\| to\ mhde\n ba/ya, suneuna/zeta.
de/sasa de\ au)=q| th\n M/nwo| guna=ka h(=ken e)| )Aqh/na|, ka\
daage=sa Kefa/w| meta\ tou/tou parag/neta e)p\ qh/ran: h)=n
ga\r qhreutkh/. dwkou/sh| de\ au)th=| e)n th=| o/xmh| a)gnoh/sa|
Ke/fao| a)kont/ze, ka\ tuxw\n a)pokte/ne Pro/krn. ka\ krqe\| e)n )
Are/w| pa/gw| fugh\n a)/don katadka/zeta.
|2| )Wre/quan de\ pa/zousan e)p\ )Issou= potamou= a(rpa/sa|
Bore/a| sunh=qen: h( de\ genna=| qugate/ra| me\n Keopa/tran ka\
Xo/nhn, u(ou\| de\ Zh/thn ka\ Ka/a+n pterwtou/|, o(\ pe/onte| su\n )
Ia/son ka\ |p. 106| ta\| a(rpu/a| dw/konte| a)pe/qanon, w(| de\ )
Akous/ao| e/ge, per\ Th=non u(f' (Hrake/ou| a)pw/onto.
|3| Keopa/tran de\ e)/ghme Fneu/|, w(=| g/nonta pa=de| au)th=|
Ph/cppo| ka\ Pand/wn. e)/xwn de\ tou/tou| e)k Keopa/tra| pa=da| )
Ida/an e)ga/me th\n Darda/nou. ka)ke/nh tw=n progo/nwn pro\|
Fne/a fqora\n katayeu/deta, ka\ psteu/sa| Fneu\| a)mfote/rou|
tufo=. parape/onte| de\ o( )Argonau=ta su\n Bore/a| koa/zonta
au)to/n.
|4| Xo/nh de\ Posedw=n m/gnuta. h( de\ kru/fa |p. 108| tou=
patro\| Eu)/mopon tekou=sa, (/na mh\ ge/nhta katafanh/|, e)| to\n
buqo\n r(/pte to\ pad/on. Posedw=n de\ a)neo/meno| e)|
A)qop/an kom/ze ka\ d/dws Benqesku/mh| tre/fen, au)tou=
qugatr\ ka\ )Amftr/th|. w(| de\ e)teew/qh, o( Benqesku/mh| a)nh\r
th\n e(te/ran au)tw=| tw=n qugate/rwn d/dwsn. o( de\ ka\ th\n
a)defh\n th=| gamhqe/sh| e)pexe/rhse ba/zesqa, ka\ da\ tou=to
fugadeuqe\| meta\ )Isma/rou tou= pado\| pro\| Tegu/ron h(=ke, Ora|
kw=n base/a, o(\| au)tou= tw=| pad\ th\n qugate/ra sunw/|ksen.
e)pboueu/wn de\ u(/steron Tegur/w| katafanh\| g/neta, ka\ pro\| )
Eeusn/ou| feu/ge ka\ f/an poe=ta pro\| au)tou/|. au)=q| de\ )
Isma/rou teeuth/santo| metapemfqe\| u(po\ Tegur/ou parag/neta,
ka\ th\n pro\ tou= ma/xhn dausa/meno| th\n base/an pare/abe.
ka\ poe/mou e)nsta/nto| pro\| )Aqhna/ou| to=| )Eeusn/o|,
e)pkhqe\| u(po\ )Eeusn/wn meta\ poh=| |p. 110| sunema/xe Ora|
kw=n duna/mew|. )Erexqe= de\ u(pe\r )Aqhna/wn n/kh| xrwme/nw|
e)/xrhsen o( qeo\| katorqw/sen to\n po/emon, e)a\n m/an tw=n
qugate/rwn sfa/ch|. ka\ sfa/canto| au)tou= th\n newta/thn ka\ a(
opa\ e(auta\| kate/sfacan: e)pepo/hnto ga/r, w(| e)/fasa/n tne|,
sunwmos/an a)h/a| sunapoe/sqa. genome/nh| de\ meta\ sfagh\n
th=| ma/xh| )Erexqeu\| me\n a)ne=en Eu)/mopon, |5| Posedw=no|
de\ ka\ to\n )Erexqe/a ka\ th\n o)k/an au)tou= katau/santo|, Ke/kroy
o( presbu/tato| tw=n )Erexqe/w| pa/dwn e)bas/eusen, o(\| gh/ma|
Mhta/dousan th\n Eu)paa/mou pa=da e)te/knwse Pand/ona. ou(=to|
meta\ Ke/kropa baseu/wn u(po\ tw=n Mht/ono| |p. 112| u(w=n kata\
sta/sn e)cebh/qh, ka\ parageno/meno| e)| Me/gara pro\| Pu/an th\n
e)ke/nou qugate/ra Pu/an game=. au)=q| ka\ th=| po/ew| baseu\|
kaq/stata: kte/na| ga\r Pu/a| to\n tou= patro\| a)defo\n B/anta th\n
base/an d/dws Pand/on, au)to\| de\ e)| Peopo/nnhson su\n aw=|
parageno/meno| kt/ze po/n Pu/on.
Pand/on de\ e)n Mega/ro| o)/nt pa=de| e)ge/nonto A)geu\| Pa/a|
N=so| Lu/ko|. e)/no de\ A)ge/a Skur/ou e)=na e/gousn,
u(pobhqh=na de\ u(po\ Pand/ono|. |6| meta\ de\ th\n Pand/ono|
teeuth\n o( pa=de| au)tou= strateu/sante| e)p' )Aqh/na| e)ce/baon
tou\| Mhton/da| ka\ th\n a)rxh\n tetraxh=| de=on: e)=xe de\ to\
pa=n kra/to| A)geu/|. game= de\ prw/thn me\n Mh/tan th\n
(Oph=to|, deute/ran de\ Xako/phn th\n (Rhch/noro|. w(| de\ ou)k
e)ge/neto pa=| au)tw=|, dedokw\| tou\| a)defou\| e)| Puq/an |p. 114|
h)=qe ka\ per\ pa/dwn gonh=| e)manteu/eto. o( de\ qeo\| e)/xrhsen
au)tw=|:
a)skou= to\n prou/xonta poda/ona, fe/rtate aw=n,
mh\ u/sh||, pr\n e)| a)/kron )Aqhna/wn a)f/kha.
a)porw=n de\ to\n xrhsmo\n a)nh/|e pa/n e)| )Aqh/na|. |7| ka\
Trozh=na dodeu/wn e)pcenou=ta Ptqe= tw=| Pe/opo|, o(\| to\n
xrhsmo\n sune/|, mequ/sa| au)to\n th=| qugatr\ sugkate/knen
A)/qra|. th=| de\ au)th=| nukt\ ka\ Posedw=n e)phs/asen au)th=|.
A)geu\| de\ e)ntea/meno| A)/qra|, e)a\n a)/rrena gennh/sh|, tre/fen,
t/no| e)st\ mh\ e/gousan, a)pe/pen u(po/ tna pe/tran ma/xaran ka\
pe/da, e)pw/n, o(/tan o( pa=| du/nhta th\n pe/tran a)poku/sa|
a)nee/sqa tau=ta, to/te met' au)tw=n au)to\n a)pope/mpen.
au)to\| de\ h(=ken e)| )Aqh/na|, ka\ to\n tw=n Panaqhna/wn
a)gw=na e)pete/e, e)n w(=| o( M/nwo| pa=| )Andro/gew| e)n/khse
pa/nta|. tou=ton A)geu\| e)p\ to\n Maraqw/non e)/pemye tau=ron,
u(f' ou(= defqa/rh. e)/no de\ au)to\n e/gous poreuo/menon e)|
Oh/ba| |p. 116| e)p\ to\n La/+ou a)gw=na pro\| tw=n a)gwnstw=n
e)nedreuqe/nta da\ fqo/non a)poe/sqa. M/nw| de/, a)ggeqe/nto|
au)tw=| tou= qana/tou, qu/wn e)n Pa/rw| ta=| xa/rs, to\n me\n
ste/fanon a)po\ th=| kefah=| e)/rrye ka\ to\n au)o\n kate/sxe, th\n
de\ qus/an ou)de\n h(=tton e)pete/esen: o(/qen e)/t ka\ deu=ro
xwr\| au)w=n ka\ stefa/nwn e)n Pa/rw| qu/ous ta=| xa/rs. |8| met'
ou) pou\ de\ qaassokratw=n e)poe/mhse sto/w| ta\| )Aqh/na|, ka\
Me/gara e(=e N/sou baseu/onto| tou= Pand/ono|, ka\ Megare/a
to\n (Ippome/nou| e)c )Ogxhstou= N/sw| bohqo\n e)qo/nta
a)pe/ktenen. a)pe/qane de\ ka\ N=so| da\ qugatro\| prodos/an.
e)/xont ga\r au)tw=| porfure/an e)n me/sh| th=| kefah=| tr/xa tau/th|
a)fareqe/sh| h)=n xrhsmo\| teeuth=sa: h( de\ quga/thr au)tou=
Sku/a e)rasqe=sa M/nwo| e)ce=e th\n tr/xa. M/nw| de\ Mega/rwn
krath/sa| ka\ th\n ko/rhn th=| pru/mnh| tw=n podw=n e)kdh/sa|
u(pobru/xon e)po/hse. |p. 118|
xronzome/nou de\ tou= poe/mou, mh\ duna/meno| e(e=n )Aqh/na|
eu)/xeta D\ par' )Aqhna/wn abe=n d/ka|. genome/nou de\ th=|
po/e mou= te ka\ omou=. to\ me\n prw=ton kata\ o/gon )
Aqhna=o paao\n ta\| (Uak/nqou ko/ra|, )Anqh/da A)gh/da Luta/an
)Orqa/an, e)p\ to\n Gera/stou tou= Ku/kwpo| ta/fon kate/sfacan:
tou/twn de\ o( path\r (Ua/knqo| e)qw\n e)k Lakeda/mono| )Aqh/na|
katw/|ke. w(| de\ ou)de\n o)/feo| h)=n tou=to, e)xrw=nto per\
a)paagh=|. o( de\ qeo\| a)ne=en au)to=| M/nw ddo/na d/ka| a(\|
a)\n au)to\| a(ro=to. pe/myante| ou)=n pro\| M/nwa e)pe/trepon
a)te=n d/ka|. M/nw| de\ e)ke/eusen au)to=| ko/rou| e(pta\ ka\
ko/ra| ta\| )/sa| xwr\| o(/pwn pe/mpen tw=| Mnwtau/rw| bora/n.
h)=n de\ |p. 120| ou(=to| e)n abur/nqw| kaqergme/no|, e)n w(=|
to\n e)seqo/nta a)du/naton h)=n e)ce/na: poupo/ko| ga\r kampa=|
th\n a)gnooume/nhn e)/codon a)pe/kee. kateskeua/ke de\ au)to\n
Da/dao| o( Eu)paa/mou pa=| tou= Mht/ono| ka\ )Ak/pph|. h)=n
ga\r a)rxte/ktwn a)/rsto| ka\ prw=to| a)gama/twn eu(reth/|. ou(=to|
e)c )Aqhnw=n e)/fugen, a)po\ th=| a)kropo/ew| baw\n to\n th=|
a)defh=| |Pe/rdko|| u(o\n Ta/w, maqhth\n o)/nta, de/sa| mh\ da\
th\n eu)fu/+an au)to\n u(perba/h|: sago/na ga\r o)/few| eu(rw\n
cu/on |p. 122| epto\n e)/prse. fwraqe/nto| de\ tou= nekrou= krqe\|
e)n )Are/w| pa/gw| ka\ katadkasqe\| pro\| M/nwa e)/fuge. |ka)ke=
Pasfa/h| e)rasqe/sh| tou= Posedwne/ou tau/rou sunh/rghse
texnhsa/meno| cu/nhn bou=n, ka\ to\n abu/rnqon kateskeu/asen,
e)| o(\n kata\ e)/to| )Aqhna=o ko/rou| e(pta\ ka\ ko/ra| ta\| )/sa| tw=|
Mnwtau/rw| bora\n e)/pempon|.
XVI. Ohseu\| de\ gennhqe\| e)c A)/qra| A)ge= pa=|, w(| e)ge/neto
te/eo|, a)pwsa/meno| th\n pe/tran ta\ pe/da ka\ th\n ma/xaran
a)nare=ta, ka\ pezo\| h)pe/geto e)| ta\| )Aqh/na|. frouroume/nhn
de\ u(po\ a)ndrw=n kakou/rgwn th\n o(do\n h(me/rwse. prw=ton me\n
ga\r Perfh/thn to\n (Hfa/stou ka\ )Antke/a|, o(\| a)po\ th=| koru/nh|
h(\n e)fo/re korunh/th| e)pekae=to, e)/ktenen e)n )Epdau/rw|.
po/da| de\ a)sqene=| e)/xwn ou(=to| e)fo/re koru/nhn sdhra=n, d'
h(=| tou\| paro/nta| e)/ktene. tau/thn a)feo/meno| Ohseu\| e)fo/re.
|2| deu/teron de\ kte/ne S/nn |p. 124| to\n Pouph/mono| ka\ Sue/a|
th=| Kor/nqou. ou(=to| ptuoka/mpth| e)pekae=to: o)kw=n ga\r to\n
Kornq/wn )sqmo\n h)na/gkaze tou\| paro/nta| p/tu| ka/mptonta|
a)ne/xesqa: o( de\ da\ th\n a)sqe/nean ou)k h)du/nanto, ka\ u(po\
tw=n de/ndrwn a)narrptou/meno panwe/qrw| a)pw/unto. tou/tw|
tw=| tro/pw| ka\ Ohseu\| S/nn a)pe/ktenen.
I. |p. 128| tr/thn e)/ktenen e)n Krommuw=n su=n th\n kaoume/nhn
Faa\n a)po\ th=| qreya/sh| grao\| au)th/n: tau/thn tne\| )Ex/dnh| ka\
Tufw=no| e/gous. |2| te/tarton e)/ktene Ske/rwna to\n Kor/nqon
tou= Pe/opo|, w(| de\ e)/no Posedw=no|. ou(=to| e)n th=|
Megarkh=| kate/xwn ta\| a)f' e(autou= khqe/sa| pe/tra| Skerwn/da|,
h)na/gkaze tou\| paro/nta| n/zen au)tou= tou\| po/da|, ka\ n/zonta|
e)| to\n buqo\n au)tou\| e)/rrpte bora\n u(permege/qe xew/nh|.
|3| Ohseu\| de\ a(rpa/sa| au)to\n tw=n podw=n e)/rryen . pe/mpton
e)/ktenen e)n |p. 130| )Eeus=n Kerkuo/na to\n Bra/gxou ka\ )
Argo/ph| nu/mfh|. ou(=to| h)na/gkaze tou\| paro/nta| paa/en ka\
paa/wn a)nh/|re: Ohseu\| de\ au)to\n mete/wron a)ra/meno|
e)/rracen e)| gh=n. |4| e(/kton a)pe/ktene Dama/sthn, o(\n e)/no
Pouph/mona e/gousn. ou(=to| th\n |p. 132| o)/khsn e)/xwn par'
o(do\n e)sto/rese du/o k/na|, m/an me\n mkra/n, e(te/ran de\
mega/hn, ka\ tou\| paro/nta| e)p\ ce/na kaw=n tou\| me\n braxe=|
e)p\ th=| mega/h| katak/nwn sfu/ra| e)/tupten, (/n' e)cswqw=s
th=| k/nh|, tou\| de\ mega/ou| e)p\ th=| mkra=|, ka\ ta\
u(pere/xonta tou= sw/mato| a)pe/prze.
kaqa/ra| ou)=n Ohseu\| th\n o(do\n h(=ken e)| )Aqh/na|. |5| Mh/dea
de\ A)ge= to/te sunokou=sa e)pebou/eusen au)tw=|, ka\ pe/qe
to\n A)ge/a fua/ttesqa w(| e)p/bouon au)tw=|. A)geu\| de\ to\n
)/don a)gnow=n pa=da, de/sa| e)/pemyen e)p\ to\n Maraqw/non
tau=ron. |6| w(| de\ a)ne=en au)to/n, para\ Mhde/a| abw\n
au)qh/meron prosh/negken au)tw=| fa/rmakon. o( de\ me/onto|
au)tw=| tou= potou= prosfe/resqa e)dwrh/sato tw=| patr\ to\ c/fo|,
o(/per e)pgnou\| A)geu\| th\n ku/ka e)ce/rrye tw=n xerw=n
au)tou=. Ohseu\| de\ |p. 134| a)nagnwrsqe\| tw=| patr\ ka\ th\n
e)pbouh\n maqw\n e)ce/bae th\n Mh/dean.
|7| ka\ e)| to\n tr/ton dasmo\n tw=| Mnwtau/rw| sugkatae/getaw(|
de/ tne| e/gousn, e(kw\n e(auto\n e)/dwken. e)xou/sh| de\ th=| new\|
me/an (st/on A)geu\| tw=| pad\ e)nete/ato, e)a\n u(postre/fh|
zw=n, euko=| peta/sa th\n nau=n (st/o|. |8| w(| de\ h(=ken e)|
Krh/thn, )Ara/dnh quga/thr M/nwo| e)rwtkw=| dateqe=sa pro\|
au)to\n sumpra/ssen e)pagge/eta,e)a\n o(moogh/sh| guna=ka
au)th\n e(/cen a)pagagw\n e)| )Aqh/na|. o(moogh/santo| de\ su\n
o(/rko| Ohse/w| de=ta Dada/ou mhnu=sa tou= abur/nqou th\n
e)/codon. |9| u(poqeme/nou de\ e)ke/nou, /non e)so/nt Ohse=
d/dws: tou=to e)ca/ya| Ohseu\| th=| qu/ra| e)feko/meno| e)sh/|e.
kataabw\n de\ Mnw/tauron |p. 136| e)n e)sxa/tw| me/re tou=
abur/nqou pa/wn pugma=| a)pe/ktenen, e)feko/meno| de\ to\ /non
pa/n e)ch/|e. ka\ da\ nukto\| meta\ )Ara/dnh| ka\ tw=n pa/dwn e)|
Na/con a)fkne=ta. e)/nqa Do/nuso| e)rasqe\| )Ara/dnh| h(/rpase,
ka\ kom/sa| e)| Lh=mnon e)m/gh.ka\ genna=| Oo/anta Sta/fuon
O)nop/wna ka\ Pepa/rhqon.
|10| upou/meno| de\ Ohseu\| e)p' )Ara/dnh| katape/wn e)pea/qeto
peta/sa th\n nau=n euko=| (st/o|. A)geu\| de\ a)po\ th=|
a)kropo/ew| th\n nau=n )dw\n e)/xousan me/an (st/on, Ohse/a
nom/sa| a)poe/na r(/ya| e(auto\n meth/ace. |11| Ohseu\| de\ |p.
138| pare/abe th\n )Aqhna/wn dunaste/an, tou\| me\n Pa/anto|
pa=da| penth/konta to\n a)rqmo\n a)pe/ktenen: o(mo/w| de\ ka\
o(/so a)nta=ra h)/qeon par' au)tou= a)pekta/nqhsan, ka\ th\n
a)rxh\n a(/pasan e)/sxe mo/no|.
|12| o(/t M/nw|, a)sqo/meno| tou= feu/gen tou\| meta\ Ohse/w|,
Da/daon a)/ton e)n tw=| abur/nqw| meta\ tou= pado\| )Ika/rou
kaqe=rcen, o(\| e)gege/nnhto au)tw=| e)k dou/h| M/nwo| Naukra/th|.
o( de\ ptera\ kataskeua/sa| e(autw=| ka\ tw=| pad\ a)napta/nt
e)nete/ato mh/te e)| u(/yo| pe/tesqa, mh\ take/sh| th=| ko/h| u(po\
tou= h(/ou a( pte/ruge| uqw=s, mh/te e)ggu\| qaa/ssh|, (/na mh\
ta\ ptera\ u(po\ th=| not/do| uqh=|. |13| )/Ikaro| de\ a)meh/sa| tw=n
tou= patro\| e)ntow=n yuxagwgou/meno| a)e\ mete/wro| e)fe/reto:
take/sh| de\ th=| ko/h| pesw\n e)| th\n a)p' e)ke/nou khqe=san )
Ikar/an qa/assan a)pe/qane. < |p. 140| Da/dao| de\ dasw/zeta e)|
Ka/mkon th=| Ske/a|>. |14| Da/daon de\ e)d/wke M/nw|, ka\ kaq'
e(ka/sthn xw/ran e)reunw=n e)ko/mze ko/xon, ka\ pou\n
e)phgge/eto dw/sen msqo\n tw=| da\ tou= kox/ou /non de/rant,
da\ tou/tou nom/zwn eu(rh/sen Da/daon. e)qw\n de\ e)| Ka/mkon
th=| Ske/a| para\ Kw/kaon, par' w(=| Da/dao| e)kru/pteto, de/knus
to\n kox/an. o( de\ abw\n e)phgge/eto de/ren ka\ Dada/w|
d/dwsn: |15| o( de\ e)ca/ya| mu/rmhko| /non ka\ trh/sa| to\n kox/an
e)/ase d' au)tou= deqe=n. abw\n de\ M/nw| to\ /non derme/non
h)/|sqeto o)/nta par' e)ke/nw| Da/daon, ka\ eu)qe/w| a)ph/|te.
Kw/kao| de\ u(posxo/meno| e)kdw/sen e)ce/nsen au)to/n: o( de\ |p.
142| ousa/meno| u(po\ tw=n Kwka/ou qugate/rwn e)/kuto|
e)ge/neto: w(| de\ e)/no/ fas, zestw=| kataxuqe\| |u(/dat|
meth/acen.
|16| sustrateusa/meno| de\ e)p\ )Amazo/na| (Hrake=
h(/rpasen)Anto/phn, w(| de/ tne| Mean/pphn, Smwn/dh| de\
(Ippou/thn. do\ e)stra/teusan e)p' |p. 144| )Aqh/na| )Amazo/ne|. ka\
stratopedeusame/na| au)ta\| per\ to\n )/Areon pa/gon Ohseu\| meta\ )
Aqhna/wn e)n/khsen.e)/xwn de\ e)k th=| )Amazo/no| pa=da
(Ippo/uton, |17| amba/ne meta\ tau=ta para\ Deuka/wno| Fa/dran
th\n M/nwo| qugate/ra,h(=| e)pteoume/nwn tw=n ga/mwn )Amazw\n
h( progamhqe=sa Ohse= tou\| sugkatakeme/nou| su\n ta=| meq'
e(auth=| )Amazo/sn e)psta=sa su\n o(/po| kte/nen e)/meen. o(
de\ ke/sante| da\ ta/xou| ta\| qu/ra| a)pe/ktenan au)th\n. tne\| de\
maxome/nhn au)th\n u(po\ Ohse/w| e/gousn a)poqane=n.
|18| Fa/dra de\ gennh/sasa Ohse= du/o pad/a )Aka/manta ka\
Dhmofw=nta e)ra=| tou= e)k th=| )Amazo/no| pado\| |h)/goun tou=
(Ippou/tou| ka\ de=ta suneqe=n au)th=|. o( de\ msw=n pa/sa|
guna=ka| th\n sunous/an e)/fugen. h( de\ Fa/dra, de/sasa mh\ tw=|
patr\ daba/h|, katasx/sasa ta\| tou= qaa/mou qu/ra| ka\ ta\|
e)sqh=ta| spara/casa kateyeu/sato (Ippou/tou b/an. |19| Ohseu\| de\
psteu/sa| hu)/cato Posedw=n (Ippo/uton dafqarh=na: o( de/,
qe/onto| au)tou= e)p\ tou= a(/rmato| ka\ para\ th=| qaa/ssh|
o)xoume/nou, tau=ron a)nh=ken e)k tou= ku/dwno|. ptohqe/ntwn de\
tw=n (/ppwn |p. 146| kathrra/xqh to\ a(/rma. e)mpake\| de\
(Ippo/uto| suro/meno| a)pe/qane. genome/nou de\ tou= e)/rwto|
perfanou=| e(auth\n a)nh/rthse Fa/dra. |p. 148|
|20| o(/t o( )Ic/wn (/Hra| e)rasqe\| e)pexe/re ba/zesqa, ka\
prosaggea/sh| th=| (/Hra| gnw=na qe/wn o( Zeu/|, e) ou(/tw| e)/xe
to\ pra=gma, nefe/hn e)ceka/sa| (/Hra| pare/knen au)tw=|: ka\
kauxw/menon w(| (/Hra| mge/nta e)ne/dhse troxw=|, u(f' ou(=
fero/meno| da\ pneuma/twn e)n a)qe/r tau/thn t/ne d/khn. nefe/h
de\ e)c )Ic/ono| e)ge/nnhse Ke/ntauron.
|21| |p. 150| Per/qou| ga\r (Ippoda/mean mnhsteuo/meno| e(st/a
Kentau/rou| w(| suggene=| o)/nta| au)th=|. a)sunh/qw| de\ e)/xonte|
o)/nou a)fedw=| e)mforhsa/meno e)me/quon, ka\ e)sagome/nhn
th\n nu/mfhn e)pexe/roun ba/zesqa: o( de\ Per/qou| meta\ Ohse/w|
kaqopsa/meno| ma/xhn sunh=ye, ka\ poou\| o( Ohseu\| au)tw=n
a)ne=en>.
|22| o(/t Kaneu\| pro/teron h)=n gunh/, suneqo/nto| de\ au)th=|
Posedw=no| h)|th/sato a)nh\r gene/sqa a)/trwto|: do\ ka\ e)n th=|
pro\| Kentau/rou| ma/xh| trauma/twn katafronw=n poou\| tw=n
Kentau/rwn a)pw/esen, o( de\ opo/, persta/nte| au)tw=|, e)a/ta|
tu/ptonte| e)/xwsan e)| gh=n. |p. 152|
|23| o(/t Ohseu/|, Per/qw| sunqe/meno| Do\| qugate/ra| gamh=sa,
e(autw=| me\n e)k Spa/rth| met' e)ke/nou h(/rpasen (Ee/nhn
dwdekae/th ou)=san, Per/qw| de\ mnhsteuo/meno| to\n Persefo/nh|
ga/mon e)| (/Adou ka/tes. ka\ Do/skouro me\n meta\
Lakedamon/wn ka\ )Arka/dwn e(=on )Aqh/na| ka\ a)pa/gousn
(Ee/nhn ka\ meta\ tau/th| A)/qran th\n Ptqe/w| a)xma/wton:
Dhmofw=n de\ ka\ )Aka/ma| e)/fugon. kata/gous de\ ka\ Menesqe/a
ka\ th\n a)rxh\n tw=n )Aqhna/wn ddo/as tou/tw|. |24| Ohseu\| de\
meta\ Per/qou parageno/meno| e)| (/Adou e)capata=ta, ka\ w(|
cen/wn metahyome/nou| prw=ton e)n tw=| th=| Lh/qh| e)=pe
kaqesqh=na qro/nw|, w(=| prosfue/nte| spe/ra| drako/ntwn
kate/xonto. Per/qou| me\n ou)=n e)| a)/don deqe\| e)/mene,
Ohse/a de\ (Hrakh=| a)nagagw\n e)/pemyen e)| )Aqh/na|. e)ke=qen
de\ u(po\ Menesqe/w| e)ceaqe\| pro\| |p. 154| Lukomh/dhn h)=qen,
o(\| au)to\n ba/e kata\ bara/qrwn ka\ a)pokte/ne.
II. o(/t o( Ta/ntao| e)n (/Adou koa/zeta, pe/tron e)/xwn u(/perqen
e(autou= e)pfero/menon, e)n /mnh| te datew=n ka\ per\ tou\|
w)/mou| e(kate/rwse de/ndra meta\ karpw=n o(rw=n para\ th=|
/mnh| pefuko/ta: to\ me\n ou)=n u(/dwr yau/e au)tou= tw=n
genu/wn, ka\ o(/te qe/o spa/sasqa tou/tou chra/neta, tw=n de\
karpw=n o(po/te bou/oto metah/yesqa metewr/zonta me/xr
nefw=n u(p' a)ne/mwn ta\ de/ndra su\n to=| karpo=|. koa/zesqa de\
au)to\n ou(/tw| e/gous/ tne|, o(/t ta\ tw=n qew=n e)cea/hsen
a)nqrw/po| musth/ra, ka\ o(/t th=| a)mbros/a| to=| h(kw/ta|
meted/dou.
|2| o(/t Brote/a| kunhgo\| w)\n th\n )/Artemn ou)k |p. 156| e)t/ma:
e)/ege de/, w(| ou)d' u(po\ puro/| t pa/qo: e)mmanh\| ou)=n
geno/meno| e)/baen e)| pu=r e(auto/n.
|3| o(/t Pe/oy sfage\| e)n tw=| tw=n qew=n e)ra/nw| ka\ kaqeyhqe\|
w(rao/tero| e)n th=| a)nazww/se ge/gone, ka\ ka/e denegkw\n
Posedw=no| e)rw/meno| g/neta, o(\| au)tw=| d/dwsn a(/rma
u(po/pteron: tou=to ka\ da\ qaa/ssh| tre/xon tou\| a)/cona| ou)x
u(gra/neto. |4| tou= de\ baseu/onto| P/sh| O)noma/ou qugate/ra
e)/xonto| (Ippoda/mean, ka\ e)/te au)th=| |p. 158| e)rw=nto|, w(/|
tne| e/gousn, e)/te xrhsmo\n e)/xonto| teeuth=sa u(po\ tou=
gh/manto| au)th/n, ou)de\| au)th\n e)a/mbanen e)| guna=ka:
o( me\n ga\r path\r ou)k e)/peqen au(tw=| suneqe=n, o( de\
mnhsteuo/meno |p. 160| a)nh|rou=nto u(p' au)tou=. |5| e)/xwn ga\r
o(/pa te ka\ (/ppou| para\ )/Areo| a)=qon e)t/qe to=| mnhsth=rs
to\n ga/mon, ka\ to\n mnhsteuo/menon e)/de a)naabo/nta th\n
(Ippoda/mean e)| to\ o)ke=on a(/rma feu/gen a)/xr tou= Kornq/wn
)sqmou=, to\n de\ O)no/maon eu)qe/w| dw/ken kaqwpsme/non ka\
kataabo/nta kte/nen: to\n de\ mh\ katahfqe/nta e)/xen guna=ka
th\n (Ippoda/mean. ka\ tou=ton to\n tro/pon poou\|
mnhsteuome/nou| a)pe/ktenen, w(| de/ tne| e/gous dw/deka: ta\| de\
kefaa\| tw=n mnhsth/rwn e)ktemw\n th=| o)k/a| prosepatta/eue.
|6| parag/neta to/nun ka\ Pe/oy e)p\ th\n mnhste/an: ou(= to\
ka/o| )dou=sa h( (Ippoda/mea e)/rwta e)/sxen au)tou=, ka\ pe/qe
Murt/on to\n (Ermou= pa=da suabe/sqa au)tw=|: h)=n de\
Murt/o| |para| ba/th| e)/toun| h(n/oxo| O)noma/ou. |7| Murt/o|
ou)=n e)rw=n au)th=| ka\ bouo/meno| au)th=| xar/sasqa, ta=|
xonk/s tw=n troxw=n tou\| h(/ou| ou)k e)mbaw\n e)po/hse to\n
O)no/maon e)n tw=| tre/xen h(tthqh=na ka\ ta=| h(n/a|
sumpake/nta suro/menon a)poqane=n, kata\ de/ tna| a)nareqh=na
u(po\ tou= Pe/opo|: |p. 162| o(\ e)n tw=| a)poqnh/sken kathra/sato
tw=| Murt/w| gnou\| th\n e)pbouh/n, (/na u(po\ Pe/opo| a)po/hta.
|8| abw\n ou)=n Pe/oy th\n (Ippoda/mean ka\ derxo/meno| e)n
to/pw| tn/, to\n Murt/on e)/xwn meq' e(autou=, mkro\n a)naxwre=
kom/swn u(/dwr dyw/sh| th=| gunak/: Murt/o| de\ e)n tou/tw|
ba/zen au)th\n e)pexe/re. maqw\n de\ tou=to par' au)th=| o( Pe/oy
r(/pte to\n Murt/on per\ Gerasto\n a)krwth/ron e)| to\ a)p'
e)ke/nou khqe\n Murtw=|on pe/ago|: o( de\ r(ptou/meno| a)ra\|
e)/qeto kata\ tou= Pe/opo| ge/nou|. |9| parageno/meno| de\ Pe/oy
e)p' w)keano\n ka\ a(gnsqe\| u(po\ (Hfa/stou, e)paneqw\n e)|
P=san th=| )/Hdo| th\n O)noma/ou base/an amba/ne,
xerwsa/meno| th\n pro/teron )Ap/an ka\ Peasgw=tn egome/nhn,
h(\n a)f' e(autou= Peopo/nnhson e)ka/esen.
|10| o(/t u(o\ Pe/opo| Ptqeu\| )Atreu\| Oue/sth| ka\ e(/tero: gunh\
de\ )Atre/w| )Aero/ph tou= |p. 164| Katre/w|, h(/t| h)/ra Oue/stou.
o( de\ )Atreu\| eu)ca/meno/| pote tw=n au(tou= pomn/wn, o(/per a)\n
ka/ston ge/nhta, tou=to qu=sa )Arte/md, e/gousn a)rno\|
fane/sh| xrush=| o(/t kathme/hse th=| eu)xh=|: |11| pn/ca| de\
au)th\n e)| a/rnaka kate/qeto ka)ke= e)fu/asse tau/thn: h(\n )
Aero/ph d/dws tw=| Oue/sth| moxeuqe=sa u(p' au)tou=. xrhsmou=
ga\r gegono/to| to=| Mukhna/o| e(e/sqa base/a Peop/dhn,
metepe/myanto )Atre/a ka\ Oue/sthn. o/gou de\ genome/nou per\
th=| base/a| e)ce=pe Oue/sth| tw=| ph/qe th\n base/an de=n
e)/xen to\n e)/xonta th\n a)/rna th\n xrush=n: sunqeme/nou de\
tou= )Atre/w| de/ca| e)bas/euse. |12| Zeu\| de\ (Ermh=n pe/mpe
pro\| )Atre/a ka\ e/ge sunqe/sqa pro\| Oue/sthn per\ tou=
baseu=sa )Atre/a, e) th\n e)nant/an o(deu/se o( (/Ho|: Oue/stou
de\ sunqeme/nou th\n du/sn e)| a)natoa\| o( (/Ho| e)poh/sato:
o(/qen e)kmarturh/santo| tou= da/mono| th\n Oue/stou peonec/an,
th\n base/an )Atreu\| pare/abe ka\ Oue/sthn e)fuga/deusen.
|13| a)sqo/meno| de\ th=| moxe/a| u(/steron |p. 166| kh/ruka
pe/mya| e)p\ daaga\| au)to\n e)ka/e: ka\ yeusa/meno| e)=na f/o|,
paragenome/nou tou\| pa=da|, ou(\| e)=xen e)k nh/do| nu/mfh|, )
Agao\n ka\ Kae/onta ka\ )Orxomeno/n, e)p\ to\n Do\| bwmo\n
kaqesqe/nta| (ke/ta| e)/sface, ka\ me/sa| ka\ kaqeyh/sa| parat/qhs
Oue/sth| xwr\| tw=n a)/krwn, e)mforhqe/nt de\ de/knus ta\ a)/kra
ka\ th=| xw/ra| au)to\n e)kba/e. |14| Oue/sth| de\ kata\ pa/nta
tro/pon |p. 168| zhtw=n )Atre/a meteqe=n e)xrhsthra/zeto per\
tou/tou ka\ amba/ne xrhsmo/n, w(| e) pa=da gennh/se th=|
qugatr\ suneqw/n. poe= ou)=n ou(/tw ka\ genna=| e)k th=|
qugatro\| A)/gsqon, o(\| a)ndrwqe\| ka\ maqw/n, o(/t Oue/stou pa=|
e)st, kte/na| )Atre/a Oue/sth| th\n base/an a)pokate/sthsen.
|15| |p. 170| a)/ge pro\| Poufe/dea, kratou=nta
Skuw=no|,
o(\| pa/n tou/tou| pe/pomfe pro\| A)two\n O)ne/a.
met' ou) pou\ Tunda/rew| tou/tou| kata/ge pa/n,
o(\ to\n Oue/sthn me\n au)to\n (/Hra| bwmw=| fugo/nta
o(rkw/sante| dw/kousn o)ke=n th\n Kuqhr/an.
o( de\ Tunda/rew gambro\ g/nonta qugatra/sn,
o( )Agame/mnwn me\n abw\n su/neunon Kutamnh/stran,
kte/na| au)th=| to\n su/zugon Ta/ntaon to\n Oue/stou
su\n te/knw| pa/nu neognw=|, Mene/ao| (Ee/nhn.>
Tzetzes, Chades, 1.456-465
|16| )Agame/mnwn de\ baseu/e Mukhna/wn ka\ game= Tunda/rew
qugate/ra Kutamnh/stran, to\n pro/teron au)th=| a)/ndra Ta/ntaon
Oue/stou su\n tw=| pad\ kte/na|, ka\ g/neta au)tw=| pa=| me\n )
Ore/sth|, qugate/re| de\ Xruso/qem| )He/ktra )Ifge/nea. Mene/ao| de\
(Ee/nhn game= ka\ baseu/e Spa/rth|, Tunda/rew th\n base/an
do/nto| au)tw=|.
III. au)=q| de\ (Ee/nhn )Ae/candro| a(rpa/ze, w(/| tne| e/gous kata\
bou/hsn Do/|, (/na Eu)rw/ph| ka\ )As/a| e)| po/emon e)qou/sh|
h( quga/thr au)tou= e)/ndoco| ge/nhta, h)\ kaqa/per e)=pon a)/o
o(/pw| to\ tw=n h(mqe/wn ge/no| a)rqh=|. |2| da\ dh\ tou/twn |p.
172| m/an a)t/an mh=on per\ ka/ou| )/Er| e)mba/e (/Hra| ka\ )
Aqhna=| ka\ )Afrod/th|, ka\ keeu/e Zeu\| (Ermh=n e)| )/Idhn pro\| )
Ae/candron a)/gen, (/na u(p' e)ke/nou dakrqw=s. a( de\
e)pagge/onta dw=ra dw/sen )Aeca/ndrw|, (/Hra me\n pasw=n
prokrqe=sa base/an pa/ntwn, )Aqhna= de\ poe/mou n/khn, )
Afrod/th de\ ga/mon (Ee/nh|. o( de\ )Afrod/thn prokr/ne ka\
phcame/nou Fere/kou nau=| e)| Spa/rthn e)kpe/e. |3| e)f' h(me/ra|
d' e)nne/a censqe\| para\ Menea/w|, th=| deka/th| poreuqe/nto| e)|
Krh/thn e)ke/nou khdeu=sa to\n mhtropa/tora Katre/a, pe/qe th\n
(Ee/nhn a)pagage=n su\n e(autw=|. h( de\ e)nnae/th |p. 174|
(Ermo/nhn katapou=sa, e)nqeme/nh ta\ pe=sta tw=n xrhma/twn,
a)na/geta th=| nukto\| su\n au)tw=|. |4| (/Hra de\ au)to=|
e)ppe/mpe xemw=na pou/n, u(f' ou(= basqe/nte| pros/sxous
Sdw=n. eu)abou/meno| de\ )Ae/candro| mh\ dwxqh=|, pou\n
de/trye xro/non e)n Fon/kh| ka\ Ku/prw|. w(| de\ a)ph/pse th\n
d/wcn, h(=ken e)| Tro/an meta\ (Ee/nh|. |5| e)/no de/ fasn
(Ee/nhn me\n u(po\ (Ermou= kata\ bou/hsn Do\| komsqh=na
kape=san e)| A)/gupton ka\ doqe=san Prwte= tw=| base= tw=n
A)gupt/wn fua/tten, )Ae/candron de\ paragene/sqa e)| Tro/an
pepohme/non e)k nefw=n e)/dwon (Ee/nh| e)/xonta. |p. 176|
|6| Mene/ao| de\ a)sqo/meno| th\n a(rpagh\n h(=ken e)| Mukh/na|
pro\| )Agame/mnona, ka\ de=ta strate/an e)p\ Tro/an a)qro/zen
ka\ stratooge=n th\n (Ea/da. o( de\ pe/mpwn kh/ruka pro\|
e(/kaston tw=n base/wn tw=n o(/rkwn u(pem/mnhsken w(=n
w)/mosan, ka\ per\ th=| )d/a| gunako\| e(/kaston a)sfa/zesqa
parh/|ne, )/shn e/gwn gegenh=sqa th\n th=| (Ea/do| katafro/nhsn
ka\ konh/n. o)/ntwn de\ pow=n proqu/mwn strateu/esqa,
parag/nonta ka\ pro\| )Odusse/a e)| )Iqa/khn. |7| o( de\ ou)
bouo/meno| strateu/esqa prospoe=ta man/an. Paamh/dh| de\
o( Naup/ou h)/egce th\n man/an yeudh=, ka\ prospohsame/nw|
memhne/na parhkoou/qe: a(rpa/sa| de\ The/maxon e)k tou= ko/pou
th=| Phneo/ph| w(| ktenw=n e)cfou/ke. )Odusseu\| de\ per\ tou=
pado\| eu)abhqe\| w(moo/ghse th\n prospo/hton man/an ka\
strateu/eta. |p. 178|
|8| o(/t )Odusseu\| abw\n a)xma/wton Fru/ga h)na/gkase gra/ya
per\ prodos/a| w(| para\ Pra/mou pro\| Paamh/dhn: ka\ xw/sa| e)n
ta=| skhna=| au)tou= xruso\n th\n de/ton e)/rryen e)n tw=|
stratope/dw|. )Agame/mnwn de\ a)nagnou\| ka\ eu(rw\n to\n xruso/n,
to=| summa/xo| au)to\n w(| prodo/thn pare/dwke kataeu=sa.
|9| o(/t Mene/ao| su\n )Odusse= ka\ Taqub/w| pro\| <*knu/ran
e)s> Ku/pron e)qo/nte| summaxe=n e)/peqon: o( de\ )Agame/mnon
me\n ou) paro/nt qw/raka| e)dwrh/sato, o)mo/sa| de\ pe/myen
penth/konta nau=|, m/an pe/mya|, h(=| h)=rxen ... o( Mugda/wno|,
ka\ ta\| opa\| e)k gh=| pa/sa| meqh=ken e)| to\ pe/ago|.
|10| o(/t qugate/re| )An/ou tou= )Apo/wno| )Ea\+| |p. 180| Spermw\
O)nw/, a( O)no/trofo ego/mena: a(=| e)xar/sato Do/nuso| poe=n
e)k gh=| e)/aon s=ton o)=non.
|11| sunhqro/zeto de\ o( strato\| e)n Au)/d. o( de\ strateu/sante|
e)p\ Tro/an h)=san o(/de. Bowtw=n |p. 182| me\n h(gemo/ne|
de/ka: h)=gon nau=| m . *)orxomen/wn d : h)=gon nau=s .
*fwke/wn h(gemo/nes d : h)=gon nau=s m . *okrw=n *a)/as
*)oe/ws: h)=ge nau=s m . *eu)boe/wn *)eefh/nwr *xakw/dontos ka\
*)akuo/nhs: h)=ge nau=s m . *)aqhna/wn *menesqeu/s: h)=ge
nau=s n . |12| *saamn/wn *a)/as o( *teamw/nos: h)=ge nau=s b .
*)arge/wn *domh/dhs *tude/ws ka\ o( su\n au)tw=|: h)=gon nau=s
p . *mukhna/wn *)agame/mnwn *)atre/ws ka\ *)aero/phs nau=s r .
*akedamon/wn *mene/aos *)atre/ws ka\ *)aero/phs c . *pu/wn
*ne/stwr *nhe/ws ka\ *xwr/dos nau=s m . *)arka/dwn *)agaph/nwr
nau=s z . *)he/wn *)amf/maxos ka\ o( su\n au)tw=| nau=s m .
*doux/wn *me/ghs *fue/ws nau=s m . *kefah/nwn *)odusseu\s
*ae/rtou ka\ *)antke/as nau=s b . *a)tww=n *qo/as
*)andra/monos ka\ *go/rghs: h)=ge nau=s m . |13| *krhtw=n
*)domeneu\s *deuka/wnos m . *(rod/wn *thpo/emos *(hrake/ous
ka\ *)astuo/xhs nau=s q . *suma/wn *nreu\s *xaro/pou nau=s g . |p.
184| *kw/wn *fe/dppos ka\ *)/antfos o( *qessaou= .
|14| *murmdo/nwn *)axeu\s *phe/ws ka\ *qe/tdos n . e)k *fua/khs
*prwtes/aos *)f/kou m . *fera/wn *eu)/mhos *)admh/tou a .
*)ozw/nwn *fokth/ths *po/antos z . *a)na/nwn *gouneu\s *)wku/tou
kb . *trkka/wn *podae/ros ... . *)ormen/wn *eu)ru/puos ... nau=s
m . *gurtwn/wn *poupo/ths *per/qou . *magnh/twn *pro/qoos
*tenqrh/donos m . nh=es me\n ou)=n a( pa=sa ,ag , h(gemo/nes de\
mg , h(gemo/nea de\ :
|15| o(/t o)/ntos e)n *au)/d tou= strateu/matos, qus/as genome/nhs
*)apo/wn, o(rmh/sas dra/kwn e)k tou= bwmou= para\ th\n phs/on
pa/tanon, ou)/shs e)n au)th=| neotta=s, tou\s e)n au)th=|
katanaw/sas strouqou\s o)ktw\ su\n th=| mhtr\ e)na/th| /qos
e)ge/neto. *ka/xas de\ e)pw\n kata\ *do\s bou/hsn gegone/na
au)to=s to\ shme=on tou=to, tekmhra/menos e)k tw=n gegono/twn
e)/fh dekaete= xro/nw| de=n *tro/an a(w=na. |16| ka\ pe=n
pareskeua/zonto e)p\ *tro/an. *)agame/mnwn ou)=n au)to\s
h(gemw\n tou= su/mpantos stratou= |p. 186| h)=n, e)naua/rxe d'
*)axeu\s pentekadekae/ths tugxa/nwn.
|17| a)gnoou=ntes de\ to\n e)p\ *tro/an pou=n *mus/a| pros/sxous
ka\ tau/thn e)po/rqoun, *tro/an nom/zontes e)=na. baseu/wn de\
*th/efos *musw=n, *(hrake/ous pa=s, )dw\n th\n xw/ran
ehatoume/nhn, tou\s *musou\s kaqop/sas e)p\ ta\s nau=s
suned/wke tou\s *(/ehnas ka\ poou\s a)pe/ktenen, e)n o(=s ka\
*qe/rsandron to\n *poune/kous u(posta/nta. o(rmh/santos de\
*)axe/ws e)p' au)to\n ou) me/nas e)dw/keto: ka\ dwko/menos
e)mpake\s e)s a)mpe/ou kh=ma to\n mhro\n ttrw/sketa do/rat.
|18| th=s de\ *mus/as e)ceqo/ntes *(/ehnes a)na/gonta, ka\
xemw=nos e)pgenome/nou sfodrou= dazeuxqe/ntes a)h/wn e)s
ta\s patr/das katantw=sn. u(postreya/ntwn ou)=n tw=n *(eh/nwn
to/te e/geta to\n po/emon e)kosaeth= gene/sqa: meta\ ga\r th\n
*(ee/nhs a(rpagh\n e)/te |p. 188| deute/rw| tou\s *(/ehnas
paraskeuasame/nous strateu/esqa, a)naxwrh/santas de\ a)po\
*mus/as e)s *(ea/da meta\ e)/th o)ktw\ pa/n e)s *)/argos
metastrafe/ntas e)qe=n e)s *au)/da.
|19| suneqo/ntwn de\ au)tw=n e)n *)/arge au)=qs meta\ th\n
r(hqe=san o)ktaet/an, e)n a)por/a| tou= pou= poh=|
kaqesth/kesan, kaqhgemo/na mh\ e)/xontes, o(\s h)=n dunato\s
de=ca th\n e)s *tro/an. |20| *th/efos de\ e)k th=s *mus/as,
a)n/aton to\ trau=ma e)/xwn, e)po/ntos au)tw=| tou= *)apo/wnos
to/te teu/cesqa qerape/as, o(/tan o( trw/sas )atro\s ge/nhta,
tru/xesn h)mfesme/nos e)s *)/argos a)f/keto, ka\ dehqe\s
*)axe/ws ka\ u(pesxhme/nos to\n e)s *tro/an pou=n de=ca
qerapeu/eta a)pocu/santos *)axe/ws th=s *pha/dos me/as to\n
)o/n. qerapeuqe\s ou)=n e)/dece to\n |p. 190| pou=n, to\ th=s
de/cews a)sfae\s pstoume/nou tou= *ka/xantos da\ th=s e(autou=
mantkh=s.
|21| a)naxqe/ntwn de\ au)tw=n a)p' *)/argous ka\ paragenome/nwn
to\ deu/teron e)s *au)/da,to\n sto/on a)/poa kate=xe: *ka/xas de\
e)/fh ou)k a)/ws du/nasqa pe=n au)tou/s, e) mh\ tw=n
*)agame/mnonos qugate/rwn h( kratsteu/ousa ka/e sfa/gon
*)arte/md parasth=|, da\ to\ mhn/en th\n qeo\n tw=|
*)agame/mnon, o(/t te baw\n e)/afon e)=pen: ou)de\ h( *)/artems,
ka\ o(/t *)atreu\s ou)k e)/qusen au)th=| th\n xrush=n a)/rna.
|22| tou= de\ xrhsmou= tou/tou genome/nou, pe/myas
*)agame/mnwn pro\s *kutamnh/stran *)odusse/a ka\ *taqu/bon
*)fge/nean h)/|te, e/gwn u(pesxh=sqa dw/sen au)th\n *)axe=
guna=ka msqo\n th=s strate/as.pemya/shs de\ e)ke/nhs
*)agame/mnwn tw=| bwmw=| parasth/sas e)/mee sfa/zen,*)/artems
de\ au)th\n a(rpa/sasa |p. 192| e)s *tau/rous (e/rean e(auth=s
kate/sthsen, e)/afon a)nt' au)th=s parasth/sasa tw=| bwmw=|:w(s de\
e)/no e/gousn, a)qa/naton au)th\n e)po/hsen.
|23| o( de\ a)naxqe/ntes e)c *au)/dos prose/sxon *tene/dw|. tau/ths
e)bas/eue *te/nhs o( *ku/knou ka\ *proke/as, w(s de/ tnes
*)apo/wnos: ou(=tos u(po\ tou= patro\s fugadeuqe\s e)ntau=qa
katw/|ke. |24| *ku/knos ga\r e)/xwn e)k *proke/as th=s
*aome/dontos pa=da me\n *te/nhn, qugate/ra de\ *(hmqe/an,
e)pe/ghme th\n *traga/sou *fono/mhn: h(/ts *te/nou e)rasqe=sa ka\
mh\ pe/qousa katayeu/deta pro\s *ku/knon au)tou= fqora/n, ka\
tou/tou ma/rtura pare=xen au)hth\n *eu)/mopon o)/noma.
|25| *ku/knos de\ psteu/sas, e)nqe/menos au)to\n meta\ th=s
a)defh=s e)s a/rnaka meqh=ken e)s to\ |p. 194| pe/agos:
prossxou/shs de\ au)th=s *euko/fru nh/sw| e)kba\s o( *te/nhs katw/|
khse tau/thn ka\ a)p' au)tou= *te/nedon e)ka/ese. *ku/knos de\
u(/steron e)pgnou\s th\n a)h/qean to\n me\n au)hth\n kate/euse,
th\n de\ guna=ka zw=san e)s gh=n kate/xwse.
|26| prospe/ontas ou)=n *tene/dw| tou\s *(/ehnas o(rw=n *te/nhs
a)pe=rge ba/wn pe/trous, ka\ u(po\ *)axe/ws c/fe phge\s kata\
to\ sth=qos qnh/ske, ka/to *qe/tdos proepou/shs *)axe= mh\
kte=na *te/nhn: teqnh/cesqa ga\r u(po\ *)apo/wnos au)to/n, e)a\n
kte/nh| *te/nhn. |27| teou/ntwn de\ au)tw=n *)apo/wn qus/an, e)k
tou= bwmou= proseqw\n u(/dros da/kne *fokth/thn: a)qerapeu/tou
de\ tou= e(/kous ka\ dusw/dous genome/nou th=s te o)dmh=s ou)k
a)nexome/nou tou= stratou=, *)odusseu\s au)to\n e)s *h=mnon
meq' w(=n e)=xe to/cwn *(hrake/wn e)kt/qhs keeu/santos
*)agame/mnonos. o( de\ e)ke= ta\ pthna\ toceu/wn e)p\ th=s
e)rhm/as trofh\n e)=xen. |p. 196|
|28| a)naxqe/ntes de\ a)po\ th=s *tene/dou prose/peon *tro/a|, ka\
pe/mpousn *)odusse/a ka\ *mene/aon th\n *(ee/nhn ka\ ta\
xrh/mata a)patou=ntas. sunaqrosqe/shs de\ para\ to=s *trws\n
e)kkhs/as, ou) mo/non th\n *(ee/nhn ou)k a)ped/doun a)a\ ka\
tou/tous kte/nen h)/qeon. |29| a)a\ tou\s me\n e)/swsen |p. 198|
*)anth/nwr, o( de\ *(/ehnes, a)xqo/meno e)p\ th=| tw=n barba/rwn
katafronh/se, a)naabo/ntes th\n panop/an e)/peon e)p' au)tou/s.
*)axe= de\ e)pste/e *qe/ts prw=ton mh\ a)pobh=na tw=n
new=n: to\n ga\r a)poba/nta prw=ton prw=ton me/en
teeuth/sen.puqo/meno de\ o( ba/rbaro to\n sto/on e)ppe=n, su\n
o(/pos e)p\ th\n qa/assan w(/rmhsan ka\ ba/ontes pe/tros
a)pobh=na e)kw/uon. |30| tw=n de\ *(eh/nwn prw=tos a)pe/bh
th=s new\s *prwtes/aos, ka\ kte/nas ou)k o)/gous tw=n barba/rwn
u(f' *(/ektoros qnh/ske. tou/tou <h(> gunh\ *aoda/mea ka\ meta\
qa/naton h)/ra, ka\ poh/sasa e)/dwon *prwtesa/w| paraph/son
tou/tw| proswm/e.*(ermh=s de\ e)ehsa/ntwn qew=n a)nh/gage
*prwtes/aon e)c *(/adou. *aoda/mea de\ )dou=sa |p. 200| ka\
nom/sasa au)to\n e)k *tro/as pare=na to/te me\n e)xa/rh, pa/n de\
e)panaxqe/ntos e)s *(/adou e(auth\n e)fo/neusen.
|31| *prwtesa/ou de\ teeuth/santos, e)kba/ne meta\ *murmdo/nwn
*)axeu\s ka\ /qon <ba>w\n e)s th\n kefah\n *ku/knou kte/ne.
w(s de\ tou=ton nekro\n e)=don o( ba/rbaro, feu/gousn e)s th\n
po/n, o( de\ *(/ehnes e)kphdh/santes tw=n new=n e)ne/phsan
swma/twn to\ ped/on. ka\ katake/santes tou\s *trw=as
e)poo/rkoun: |32| a)ne/kous de\ ta\s nau=s. mh\ qarrou/ntwn de\
tw=n barba/rwn, *)axeu\s e)nedreu/sas *trw/on e)n tw=| tou=
*qumbra/ou *)apo/wnos (erw=| foneu/e, ka\ nukto\s e)qw\n e)p\
th\n po/n |p. 202| *uka/ona amba/ne. paraabw\n de\ *)axeu/s
tnas tw=n a)rste/wn th\n xw/ran e)po/rqe, ka\ parag/neta e)s
*)/dhn e)p\ ta\s *a)ne/ou |tou= *pra/mou| bo/as. fugo/ntos de\
au)tou=, tou\s bouko/ous kte/nas ka\ *mh/stora to\n *pra/mou ta\s
bo/as e)au/ne. |33| a(re= de\ ka\ *e/sbon ka\ *fw/kaan, e)=ta
*koofw=na ka\ *smu/rnan ka\ *kazomena\s ka\ *ku/mhn, meq' a(\s
*a)gao\n ka\ *th=non, |ta\s e(kato\n kaoume/nas po/es|: e)=ta
e(ch=s *)adramu/ton ka\ *s/dhn, e)=ta *)/endon ka\ *na=on ka\
*kow/nhn. a(re= de\ ka\ *qh/bas ta\s *(upopak/as ka\ *urnhsso/n,
e)/t de\ ka\ <*)/ant>andron ka\ a)/as poa/s.
|34| e)nnaetou=s de\ xro/nou deqo/ntos parag/nonta to=s *trws\
su/mmaxo: e)k tw=n pero/kwn po/ewn |p. 204| *a)ne/as *)agx/sou
ka\ su\n au)tw=| *)arxe/oxos ka\ *)aka/mas *)anth/noros ka\
*qeanou=s, *dardan/wn h(gou/meno, *qra|kw=n *)aka/mas
*eu)sw/rou, *kko/nwn *eu)/fhmos *trozh/nou, *pao/nwn *pura/xmhs,
*pafago/nwn *puame/nhs *bsa/tou, |35| e)k *ze/as *pa/ndaros
*uka/onos, e)c *)adraste/as *)/adrastos ka\ *)/amfos *me/ropos, e)k
d' *)ar/sbhs *)/asos *(urta/kou, e)k *ar/sshs *(ppo/qoos *peasgou=,
e)k *mus/as *xro/mos ka\ *)/ennomos *)arsno/ou, *)azw/nwn
*)od/os ka\ *)ep/strofos *mhkste/ws, *frugw=n *fo/rkus ka\
*)aska/nos *)areta/onos, *mao/nwn *me/sqhs ka\ *)/antfos
*taame/nous, *karw=n *na/sths ka\ *)amf/maxos *nom/onos,
*uk/wn *sarphdw\n *do\s ka\ *gau=kos *(ppoo/xou.
IV. *)axeu\s de\ mhn/wn e)p\ to\n po/emon ou)k e)ch/|e da\
*brsh/da ... th=s qugatro\s *xru/sou tou= (ere/ws. do\ qarsh/santes
o( ba/rbaro e)k th=s |p. 206| po/ews proh=qon. ka\ monomaxe=
*)ae/candros pro\s *mene/aon, *)ae/candron de\ h(ttw/menon
a(rpa/ze *)afrod/th. *pa/ndaros de\ toceu/sas *mene/aon tou\s
o(/rkous e)/usen.
|2| o(/t *domh/dhs a)rsteu/wn *)afrod/thn *a)ne/a| bohqou=san
ttrw/ske, ka\ *gau/kw| susta/s, u(pomnhsqe\s patrw/|as f/as,
a)a/sse ta\ o(/pa.prokaoume/nou de\ *(/ektoros to\n a)/rston e)s
monomax/an, pow=n e)qo/ntwn *a)/as khrwsa/menos a)rsteu/e:
nukto\s de\ e)pgenome/nhs kh/rukes dau/ousn au)tou/s.
|3| o( de\ *(/ehnes pro\s tou= nausta/qmou te=xos poou=nta ka\
ta/fron, ka\ genome/nhs ma/xhs e)n tw=| ped/w| o( *trw=es tou\s
*(/ehnas e)s to\ te=xos dw/kousn: o( de\ pe/mpous pro\s *)axe/a
pre/sbes *)odusse/a ka\ *fo/nka ka\ *a)/anta, summaxe=n
a)cou=ntes ka\ *brsh/da ka\ a)/a dw=ra u(psxnou/meno.
|4| nukto\s de\ e)pgenome/nhs katasko/pous pe/mpousn *)odusse/a
ka\ *domh/dhn: o( de\ a)narou=s *do/wna to\n *eu)mh/ou ka\
*(rh=son to\n *qra=|ka (o(\s pro\ ma=s h(me/ras parageno/menos
*trws\ su/mmaxos ou) sumbaw\n a)pwte/rw th=s *trwkh=s
duna/mews xwr\s *(/ektoros e)stratope/deuse) tou/s te per\ au)to\n
dw/deka komwme/nous kte/nous ka\ tou\s |p. 208| (/ppous e)p\
ta\s nau=s a)/gous. |5| meq' h(me/ran de\ )sxura=s ma/xhs
genome/nhs, trwqe/ntwn *)agame/mnonos ka\ *domh/dous
*)odusse/ws *eu)rupu/ou *maxa/onos ka\ troph=s tw=n *(eh/nwn
genome/nhs, *(/ektwr r(h/cas to\ te=xos e)se/rxeta ka\
a)naxwrh/santos *a)/antos pu=r e)mba/e ta=s naus/n.
|6| w(s de\ e)=den *)axeu\s th\n *prwtesa/ou nau=n kaome/nhn,
e)kpe/mpe *pa/trokon kaqop/sas to=s )d/os o(/pos meta\ tw=n
*murmdo/nwn, dou\s au)tw=| tou\s (/ppous. )do/ntes de\ au)to\n o(
*trw=es ka\ nom/santes *)axe/a e)=na e)s fugh\n tre/ponta.
katadw/cas de\ au)tou\s e)s to\ te=xos poou\s a)nare=, e)n o(=s
ka\ *sarphdo/na to\n *do/s, ka\ u(f' *(/ektoros a)nare=ta, trwqe\s
pro/teron u(po\ *eu)fo/rbou. |7| ma/xhs de\ )sxura=s genome/nhs
per\ tou= nekrou=, mo/s *a)/as a)rsteu/sas sw/ze to\ sw=ma.
*)axeu\s de\ th\n o)rgh\n a)poqe/menos ka\ th\n *brsh/da
kom/zeta. ka\ panop/as au)tw=| komsqe/shs para\ *(hfa/stou,
kaqopsa/menos e)p\ to\n po/emon e)ce/rxeta, ka\ sundw/ke tou\s
*trw=as e)p\ to\n *ska/mandron, ka)ke= poou\s me\n a)/ous
a)nare=, kte/ne de\ ka\ *)asteropa=on to\n *phego/nos tou=
*)acou= potamou=: ka\ au)tw=| a/bros o( potamo\s e)forma=|. ka\
tou/tou me\n o( *(/hfastos ta\ r(e=qra a)nachra/ne poh=| fog\
dw/cas, o( d' *)axeu\s *(/ektora e)k |p. 210| monomax/as a)nare=
ka\ e)ca/yas au)tou= ta\ sfura\ e)k tou= a(/rmatos su/rwn e)p\ ta\s
nau=s parag/neta. ka\ qa/yas *pa/trokon e)p' au)tw=| a)gw=na
t/qhsn, e)n w(=| nka=| (/ppos *domh/dhs, *)epeo\s pugmh=|,
*a)/as ka\ *)odusseu\s pa/h|. meta\ de\ to\n a)gw=na
parageno/menos *pr/amos pro\s *)axe/a utrou=ta to\ *(/ektoros
sw=ma ka\ qa/pte.
V. o(/t *penqes/ea, *)otrhrh=s ka\ *)/areos, a)kous/ws *(ppou/thn
kte/nasa ka\ u(po\ *pra/mou kaqarqe=sa, ma/xhs genome/nhs
poou\s kte/ne, e)n o(=s ka\ *maxa/ona: e)=q' u(/steron qnh/ske
u(po\ *)axe/ws, o(/sts meta\ qa/naton e)rasqe\s th=s *)amazo/nos
kte/ne *qers/thn odorou=nta au)to/n. |p. 212|
|2| h)=n de\ *(ppou/th h( tou= *(ppou/tou mh/thr, h( ka\ *gau/kh
ka\ *mean/pph. au(/th ga/r, e)pteoume/nwn tw=n ga/mwn
*fa/dras, e)psta=sa su\n o(/pos a(/ma ta=s meq' e(auth=s
*)amazo/sn e)/ege kte/nen tou\s sunanakeme/nous *qhse=.
ma/xhs ou)=n genome/nhs a)pe/qanen, e)/te u(po\ th=s summa/xou
*penqese/as a)kou/shs, e)/te u(po\ *qhse/ws, e)/te o(/t o( per\
*qhse/a, th\n tw=n *)amazo/nwn e(wrako/tes e)pstas/an, ke/santes
da\ ta/xous ta\s qu/ras ka\ tau/thn a)poabo/ntes e)nto\s
a)pe/ktenan.
|3| o(/t *me/mnona to\n *tqwnou= ka\ *)hou=s meta\ poh=s
*a)qo/pwn duna/mews parageno/menon e)n *tro/a| kaq' *(eh/nwn
ka\ poou\s tw=n *(eh/nwn kte/nanta ka\ *)ant/oxon kte/ne o(
*)axeu/s. dw/cas de\ ka\ tou\s *trw=as pro\s ta=s *skaa=s |p.
214| pu/as toceu/eta u(po\ *)aeca/ndrou ka\ *)apo/wnos e)s to\
sfuro/n. |4| genome/nhs de\ ma/xhs per\ tou= nekrou=, *a)/as
*gau=kon a)nare=, ka\ ta\ o(/pa d/dwsn e)p\ ta\s nau=s
kom/zen, to\ de\ sw=ma basta/sas *a)/as bao/menos be/es
me/son tw=n poem/wn dh/negken, *)odusse/ws pro\s tou\s
e)pferome/nous maxome/nou. |5| *)axe/ws de\ a)poqano/ntos
sumfora=s |p. 216| e)phrw/qh to\ stra/teuma.qa/ptous de\ au)to\n
|e)n *eukh=| nh/sw|| meta\ *patro/kou, ta\ e(kate/rwn o)sta=
summ/cantes. e/geta de\ meta\ qa/naton *)axeu\s e)n *maka/rwn
nh/sos *mhde/a| sunoke=n.tqe/as de\ e)p' au)tw=| a)gw=na, e)n
w(=| nka=| *eu)/mhos (/ppos, *domh/dhs stad/w|, *a)/as d/skw|,
*teu=kros to/cw|. |6| h( de\ panop/a au)tou= tw=| a)r/stw| |p. 218|
nkhth/ron t/qeta, ka\ kataba/nousn e)s a(/man *a)/as ka\
*)odusseu/s.ka\ krna/ntwn tw=n *trw/wn, w(s de/ tnes tw=n
summa/xwn,*)odusseu\s prokr/neta. *a)/as de\ u(po\ u/phs
taraxqe\s e)pboueu/eta nu/ktwr tw=| strateu/mat, ka\ au)tw=|
man/an e)mbaou=sa *)aqhna= e)s ta\ boskh/mata e)ktre/pe cfh/rh:
o( de\ e)kmane\s su\n to=s ne/mous ta\ boskh/mata w(s *)axaou\s
foneu/e. |7| u(/steron de\ swfronh/sas kte/ne ka\ e(auto/n.
*)agame/mnwn de\ kwu/e to\ sw=ma au)tou= kah=na, ka\ mo/nos
ou(=tos tw=n e)n *)/w| a)poqano/ntwn e)n sorw=| ke=ta: o( de\
ta/fos e)st\n e)n *(rote/w|. |p. 220|
|8| h)/dh de\ o)/ntos tou= poe/mou dekaetou=s a)qumou=s to=s
*(/ehs*ka/xas qesp/ze, ou)k a)/ws a(w=na du/nasqa *tro/an,
a)\n mh\ ta\ *(hrake/ous e)/xws |p. 222| to/ca summaxou=nta.
tou=to a)kou/sas *)odusseu\s meta\ *domh/dous e)s *h=mnon
a)fkne=ta pro\s *fokth/thn, ka\ do/w| e)gkrath\s geno/menos tw=n
to/cwn pe/qe pe=n au)to\n e)p\ *tro/an. o( de\ parageno/menos
ka\ qerapeuqe\s u(po\ *podaer/ou *)ae/candron toceu/e.
|9| tou/tou de\ a)poqano/ntos e)s e)/rn e)/rxonta *(/eenos ka\
*dh/fobos u(pe\r tw=n *(ee/nhs ga/mwn: prokrqe/ntos de\ tou=
*dhfo/bou *(/eenos a)popw\n *tro/an e)n *)/dh| dete/e. e)po/ntos
de\ *ka/xantos *(/eenon e)de/na tou\s r(uome/nous th\n po/n
xrhsmou/s, e)nedreu/sas au)to\n *)odusseu\s ka\ xerwsa/menos e)p\
to\ strato/pedon h)/gage: |10| ka\ a)nagkazo/menos o( *(/eenos
e/ge pw=s a)\n a(reqe/h h( |p. 224| *)/os, prw=ton me\n e) ta\
*pe/opos o)sta= komsqe/h par' au)tou/s, e)/peta e) *neopto/emos
summaxo/h, tr/ton e) to\ dpete\s paa/don e)kkape/h: tou/tou ga\r
e)/ndon o)/ntos ou) du/nasqa th\n po/n a(w=na.
|11| tau=ta a)kou/santes *(/ehnes ta\ me\n *pe/opos o)sta=
metakom/zousn, *)odusse/a de\ ka\ *fo/nka pro\s *ukomh/dhn
pe/mpousn e)s *sku=ron, o( de\ pe/qous <au)>to\n *neopto/emon
proe/sqa. parageno/menos de\ ou(=tos e)s to\ strato/pedon ka\
abw\n par' e(ko/ntos *)odusse/ws th\n tou= patro\s |p. 226|
panop/an poou\s tw=n *trw/wn a)nare=. |12| a)fkne=ta de\
u(/steron *trws\ su/mmaxos *eu)ru/puos o( *the/fou poh\n
*musw=n du/namn a)/gwn: tou=ton a)rsteu/santa *neopto/emos
a)pe/ktenen. |13| *)odusseu\s de\ meta\ *domh/dous
parageno/menos nu/ktwr e)s th\n po/n *domh/dhn me\n au)tou=
me/nen e)/a, au)to\s de\ e(auto\n a)ksa/menos ka\ penxra\n stoh\n
e)ndusa/menos a)gnw/stws e)s th\n po/n e)se/rxeta w(s e)pa/ths:
gnwrsqe\s de\ u(po\ *(ee/nhs d' e)ke/nhs to\ paa/don e)/keye ka\
poou\s kte/nas tw=n fuasso/ntwn e)p\ ta\s nau=s meta\
*domh/dous kom/ze. |p. 228|
|14| u(/steron de\ e)pnoe= doure/ou (/ppou kataskeuh\n ka\
u(pot/qeta *)epew=|, o(\s h)=n a)rxte/ktwn: ou(=tos |p. 230| a)po\
th=s *)/dhs cu/a temw\n (/ppon kataskeua/ze ko=on e)/ndoqen
e)s ta\s peura\s a)new|gme/non. e)s tou=ton *)odusseu\s
e)seqe=n pe/qe penth/konta tou\s a)r/stous, w(s de\ o( th\n
mkra\n gra/yas *)a/da fhs/, trsx/ous, tou\s de\ opou\s
genome/nhs nukto\s e)mprh/santas ta\s skhna/s, a)naxqe/ntas per\
th\n *te/nedon nauoxe=n ka\ meta\ th\n e)pou=san nu/kta
katape=n. |15| o( de\ pe/qonta ka\ tou\s me\n a)r/stous
e)mbba/zousn e)s to\n (/ppon, h(gemo/na katasth/santes au)tw=n
*)odusse/a, |p. 232| gra/mmata e)gxara/cantes ta\ dhou=nta: th=s
e)s o)=kon a)nakomdh=s *(/ehnes *)aqhna=| xarsth/ron. au)to\
de\ e)mprh/santes ta\s skhna\s ka\ katapo/ntes *s/nwna, o(\s
e)/meen au)to=s purso\n a)na/pten, th=s nukto\s a)na/gonta ka\
per\ *te/nedon nauoxou=sn.
|16| h(me/ras de\ genome/nhs e)/rhmon o( *trw=es to\ tw=n
*(eh/nwn strato/pedon qeasa/meno ka\ nom/santes au)tou\s
pefeuge/na, perxare/ntes e(=kon to\n (/ppon ka\ para\ to=s
*pra/mou base/os sth/santes e)boueu/onto t/ xrh\ poe=n.
|17| *kasa/ndras de\ egou/shs e)/nopon e)n au)tw=| du/namn
e)=na, ka\ prose/t *aoko/wntos tou= ma/ntews, to=s me\n
e)do/ke kataka/en, to=s de\ kata\ bara/qrwn a)fe/na: do/can de\
to=s poo=s (/na au)to\n e)a/sws qe=on a)na/qhma, trape/ntes
e)p\ qus/an eu)wxou=nto. |18| *)apo/wn de\ au)to=s shme=on
e)ppe/mpe: du/o ga\r dra/kontes danhca/meno da\ th=s qaa/sshs
e)k tw=n phs/on nh/swn tou\s *aoko/wntos u(ou\s katesq/ousn.
|19| w(s de\ e)ge/neto nu\c ka\ pa/ntas u(/pnos kate=xen, o( a)po\
|p. 234| *tene/dou prose/peon, ka\ *s/nwn au)to=s a)po\ tou=
*)axe/ws ta/fou purso\n h(=pten. *(ee/nh de\ e)qou=sa per\ to\n
(/ppon, mmoume/nh ta\s fwna\s e(ka/sths tw=n gunakw=n, tou\s
a)rste/as e)ka/e. u(pakou=sa de\ *)ant/kou qe/ontos *)odusseu\s
to\ sto/ma kate/sxen. |20| w(s d' e)no/msan koma=sqa tou\s
poem/ous, a)no/cantes su\n to=s o(/pos e)ch/|esan: ka\ prw=tos
me\n *)ex/wn *porqe/ws a)fao/menos a)pe/qanen, o( de\ opo\
sera=| e)ca/yantes e(autou\s e)p\ ta\ te/xh parege/nonto ka\ ta\s
pu/as a)no/cantes u(pede/canto tou\s a)po\ *tene/dou
katapeu/santas. |21| xwrh/santes de\ meq' o(/pwn e)s th\n po/n,
e)s ta\s o)k/as |p. 236| e)perxo/meno komwme/nous a)nh/|roun.
ka\ *neopto/emos me\n e)p\ tou= e(rke/ou *do\s bwmou=
katafeu/gonta *pr/amon a)ne=en:*)odusseu\s de\ ka\ *mene/aos
*gau=kon to\n *)anth/noros e)s th\n o)k/an feu/gonta gnwr/santes
meq' o(/pwn e)qo/ntes e)/swsan. *a)ne/as de\ *)agx/shn to\n
pate/ra basta/sas e)/fugen, o( de\ *(/ehnes au)to\n da\ th\n
eu)se/bean e)/asan. |22| *mene/aos de\ *dh/fobon kte/nas
*(ee/nhn e)p\ ta\s nau=s a)/ge: a)pa/gous de\ ka\ th\n *qhse/ws
mhte/ra *a)/qran o( *qhse/ws pa=des*dhmofw=n ka\ *)aka/mas:
ka\ ga\r tou/tous e/gousn e)s *tro/an |p. 238| e)qe=n u(/steron.
*a)/as de\ o( *okro\s *kasa/ndran o(rw=n perpepegme/nhn tw=|
coa/nw| th=s *)aqhna=s ba/zeta: da\ <tou=>to to\ co/anon e)s
ou)rano\n be/pen.
|23| kte/nantes de\ tou\s *trw=as th\n po/n e)ne/prhsan ka\ ta\
a/fura e)mer/santo. ka\ qu/santes pa=s to=s qeo=s *)astua/nakta
a)po\ tw=n pu/rgwn e)/rryan, *pouce/nhn de\ e)p\ tw=| *)axe/ws
ta/fw| |p. 240| kate/sfacan. amba/ne de\ *)agame/mnwn me\n kat'
e)ca/reton *kasa/ndran, *neopto/emos de\ *)androma/xhn,
*)odusseu\s de\ *(eka/bhn. w(s de\ e)/no e/gousn, *(/eenos au)th\n
amba/ne, ka\ dakomsqe\s e)s *xerro/nhson su\n au)th=| ku/na
genome/nhn qa/pte, e)/nqa nu=n e/geta *kuno\s sh=ma. *aod/khn
me\n ga\r ka/e tw=n *pra/mou qugate/rwn dafe/rousan bepo/ntwn
pa/ntwn gh= xa/smat a)pe/kruyen.w(s de\ |p. 242| e)/meon
a)pope=n porqh/santes *tro/an, u(po\ *ka/xantos kate/xonto,
mhn/en *)aqhna=n au)to=s e/gontos da\ th\n *a)/antos
a)se/bean.ka\ to\n me\n *a)/anta kte/nen e)/meon, feu/gonta de\
e)p\ bwmo\n e)/asan.
VI. ka\ meta\ tau=ta suneqo/ntwn e)s e)kkhs/an, *)agame/mnwn
ka\ *mene/aos e)fone/koun, *menea/ou e/gontos a)pope=n,
*)agame/mnonos de\ e)pme/nen keeu/ontos ka\ qu/en
*)aqhna=|.a)naxqe/ntes de\ *domh/dhs <ka\> *ne/stwr ka\
*mene/aos a(/ma, o( me\n eu)poou=sn, o( de\ *mene/aos
xemw=n perpesw/n, tw=n opw=n a)poome/nwn skafw=n, pe/nte
naus\n e)p' *a)/gupton a)fkne=ta.
|2| *)amf/oxos de\ ka\ *ka/xas ka\ *eonteu\s ka\ *podae/ros ka\
*poupo/ths e)n *)/w| ta\s nau=s a)popo/ntes e)p\ *koofw=na
pezh=| poreu/onta, ka)ke= qa/ptous *ka/xanta to\n ma/ntn: h)=n
ga\r au)tw=| o/gon teeuth/sen, e)a\n e(autou= sofwte/rw| pertu/xh|
ma/nte. |3| u(podexqe/ntwn ou)=n u(po\ *mo/you ma/ntews, o(\s
*)apo/wnos ka\ *mantou=s pa=s u(ph=rxen, ou(=tos o( *mo/yos
per\ mantkh=s h)/rse *ka/xant. ka\ *ka/xantos a)nakr/nantos
e)rneou= |p. 244| e(stw/shs "po/sous o)u/nqous fe/re;" o( *mo/yos:
"mur/ous" e)/fh "ka\ me/dmnon ka\ e(/na o)/unqon persso/n:"
|4| ka\ eu(re/qhsan ou(/tw. *mo/yos de\ suo\s ou)/shs e)pto/kou
h)rw/ta *ka/xanta, po/sous xo/rous kata\ gastro\s e)/xe ka\ po/te
te/ko:tou= de\ e)po/ntos: "o)ktw/," meda/sas o( *mo/yos e)/fh:
"*ka/xas th=s a)krbou=s mante/as a)penantw=s dake=ta, e)gw\
d' *)apo/wnos ka\ *mantou=s pa=s u(pa/rxwn th=s a)krbou=s
mante/as th\n o)cudork/an pa/ntws poutw=, ka\ ou)x w(s o( *ka/xas
o)ktw/, a)' e)nne/a kata\ gastro/s, ka\ tou/tous a)/rrenas o(/ous
e)/xen manteu/oma, ka\ au)/ron a)nuperqe/tws e)n e(/kth| w(/ra|
texqh/sesqa."w(=n genome/nwn *ka/xas a)qumh/sas a)pe/qaneka\
e)ta/fh e)n *not/w|. |p. 246|
|5| *)agame/mnwn de\ qu/sas a)na/geta ka\ *tene/dw| pros/sxe,
*neopto/emon de\ pe/qe *qe/ts a)fkome/nh e)pme=na du/o
h(me/ras ka\ qusa/sa, ka\ e)pme/ne. o( de\ a)na/gonta ka\ per\
*th=non xema/zonta. *)aqhna= ga\r e)deh/qh *do\s to=s *(/ehs
xemw=na e)ppe/mya. ka\ poa\ nh=es buq/zonta.
|6| *)aqhna= de\ e)p\ th\n *a)/antos nau=n kerauno\n ba/e, o( de\
th=s new\s dauqe/shs e)p/ tna pe/tran daswqe\s para\ th\n qeou=
e)/fh pro/noan sesw=sqa. *posedw=n de\ ph/cas th=| tra/nh| th\n
pe/tran e)/sxsen, o( de\ pesw\n e)s th\n qa/assan teeuta=|, ka\
e)kbrasqe/nta qa/pte *qe/ts e)n *muko/nw|.
|7| tw=n de\ a)/wn *eu)bo/a| prosferome/nwn nukto\s *nau/pos
e)p\ tou= *kafhre/ws o)/rous purso\n a)na/pte: o( de\ nom/santes
e)=na/ tnas tw=n seswsme/nwn prospe/ous, ka\ per\ ta\s
*kafhr/das pe/tras qrau/eta ta\ ska/fh ka\ poo\ |p. 248|
teeutw=sn. |8| o( ga\r tou= *naup/ou ka\ *kume/nhs th=s
*katre/ws u(o\s *paamh/dhs e)pboua=s *)odusse/ws qobohqe\s
a)nare=ta. tou=to maqw\n *nau/pos e)/peuse pro\s tou\s
*(/ehnas ka\ th\n tou= pado\s a)ph/|te ponh/n: |9| a)/praktos de\
u(postre/yas, w(s pa/ntwn xarzome/nwn tw=| base=
*)agame/mnon, meq' ou(= to\n *paamh/dhn a)ne=en *)odusseu/s,
parape/wn ta\s xw/ras ta\s *(ehn/das pareskeu/ase ta\s tw=n
*(eh/nwn guna=kas moxeuqh=na, *kutamnh/stran *a)g/sqw|,
*a)ga/ean tw=| *sqene/ou *komh/th|, th\n *)domene/ws *mh/dan
u(po\ *eu/kou: |10| h(\n ka\ a)ne=e *eu=kos a(/ma *kesqu/ra|
th=| qugatr\ tau/ths e)n tw=| naw=| prosfugou/sh|, ka\ de/ka po/es
a)pospa/sas th=s *krh/ths e)tura/nnhse: ka\ meta\ to\n *trwko\n
po/emon ka\ to\n *)domene/a kata/ranta th=| *krh/th| e)ch/ase.
|11| tau=ta pro/teron kataskeua/sas o( *nau/pos, u(/steron maqw\n
th\n e)s ta\s patr/das tw=n *(eh/nwn e)pa/nodon, to\n e)s to\n
*kafhre/a, nu=n de\ *cuofa/gon ego/menon, a)nh=ye frukto/n: e)/nqa
prospea/santes *(/ehnes e)n tw=| doke=n me/na e)=na
defqa/rhsan. |p. 250|
|12| *neopto/emos de\ me/nas e)n *tene/dw| du/o h(me/ras
u(poqh/kas th=s *qe/tdos e)s *moossou\s pezh=| a)ph/|e meta\
*(ee/nou, ka\ para\ th\n o(do\n a)poqano/nta *fo/nka qa/pte, ka\
nkh/sas ma/xh| *moossou\s baseu/e, ka\ e)c *)androma/xhs
genna=| *moosso/n. |13| *(/eenos de\ kt/sas e)n th=| *mooss/a|
po/n katoke=, ka\ d/dwsn au)tw=| *neopto/emos e)s guna=ka
th\n mhte/ra *dhda/mean. *phe/ws de\ e)k *fq/as e)kbhqe/ntos
u(po\ tw=n *)aka/stou pa/dwn ka\ |p. 252| a)poqano/ntos,
*neopto/emos th\n base/an tou= patro\s pare/abe. |14| ka\
mane/ntos *)ore/stou a(rpa/ze th\n e)ke/nou guna=ka *(ermo/nhn
kathgguhme/nhn au)tw=| pro/teron e)n *tro/a|, ka\ da\ tou=to e)n
*defo=s u(po\ |p. 254| *)ore/stou kte/neta. e)/no de\ au)to/n fas
parageno/menon e)s *defou\s a)pate=n u(pe\r tou= patro\s to\n
*)apo/wna d/kas ka\ sua=n ta\ a)naqh/mata ka\ to\n new\n
e)mpmpra/na, ka\ da\ tou=to u(po\ *maxare/ws tou= *fwke/ws
a)nareqh=na. |p. 256|
|15| o(/t panhqe/ntes *(/ehnes a)/o a)axou= kata/rantes
katokou=sn, o( me\n e)s *bu/hn, o( de\ e)s *)ta/an, e)s
*ske/an e(/tero, tne\s de\ pro\s ta\s phs/on *)bhr/as nh/sous,
a)/o para\ to\n *sagga/ron potamo/n: e)s\ de\ o(\ ka\ *ku/pron w)/|
khsan.tw=n de\ nauaghsa/ntwn per\ to\n *kafhre/a a)/os a)axh=
fe/reta, *gouneu\s me\n e)s *bu/hn, *)/antfos de\ o( *qessaou= e)s
*peasgou\s ka\ <th\n> xw/ran katasxw\n *qessa/an e)ka/esen, o(
de\ *fokth/ths pro\s *)ta/an e)s *kampanou/s, |p. 258| *fe/dppos
meta\ tw=n *kw/|wn e)n *)/andrw| katw/|khsen, *)agaph/nwr e)n
*ku/prw|, ka\ a)/os a)axou=.
|15a| <*)apoo/dwros de\ ka\ o( opo\ ou(/tw fas/:
*gouneu\s e)s *bu/hn pw\n ta\s e(autou= nau=s
e)qw\n e)p\ *k/nufa potamo\n katoke=. *me/ghs de\
ka\ *pro/qoos e)n *eu)bo/a| per\ to\n *kafhre/a su\n
poo=s e(te/ros dafqe/reta ... tou= de\ *proqo/ou per\
to\n *kafhre/a nauagh/santos, o( su\n au)tw=|
*ma/gnhtes e)s *krh/thn r(fe/ntes w)/|khsan.>
Tzetzes, Schoa on Lycophron, 902
|15b| <meta\ de\ th\n *)/ou po/rqhsn *menesqeu\s
*fe/dppo/s te ka\ *)/antfos ka\ o( *)eefh/noros ka\
*fokth/ths me/xr *m/mantos konh=| e)/peusan. e)=ta
*menesqeu\s me\n e)s *mh=on e)qw\n baseu/e, tou=
e)ke= base/ws *poua/naktos teeuth/santos. *)/antfos
de\ o( *qessaou= e)s *peasgou\s e)qw\n ka\ th\n
xw/ran katasxw\n *qessa/an e)ka/ese. *fe/dppos de\
meta\ *kw/|wn e)cwsqe\s per\ th\n *)/andron, e)=ta per\
*ku/pron e)ke= katw/|khsen. *)eefh/noros de\
a)poqano/ntos e)n *tro/a|, o( su\n au)tw=| e)krfe/ntes
per\ to\n *)o/non ko/pon *)apown/an w)/|khsan th\n
e)n *)hpe/rw|. ka\ o( tou= *thpoe/mou pros/sxous |p.
260| *krh/th|, e)=ta u(p' a)ne/mwn e)cwsqe/ntes per\
ta\s *)bhrka\s nh/sous w)/|khsan. ... o( tou=
*prwtesa/ou e)s *peh/nhn a)perr/fhsan phs/on ped/ou
*kana/strou. *fokth/ths de\ e)cw/sqh e)s *)ta/an pro\s
*kampanou\s ka\ poemh/sas *eukanou\s phs/on
*kro/twnos ka\ *qour/ou *kr/mssan katoke=: ka\
pauqe\s th=s a)/hs *)aa/ou *)apo/wnos (ero\n kt/ze,
w(=| ka\ to\ to/con au(tou= a)ne/qhken, w(/s fhsn
*eu)for/wn.>
Tzetzes, Schoa on Lycophron, 911
|15c| <*nau/aqos> potamo/s e)stn *)ta/as: e)kh/qh de\
ou(/tw kata\ me\n *)apoo/dwron ka\ tou\s opou/s, o(/t
meta\ th\n *)/ou a(/wsn a( |p. 262| *aome/dontos
qugate/res, *pra/mou de\ a)defa/, *a)/qua *)astuo/xh
*mhdeska/sth meta\ tw=n opw=n a)xmawt/dwn
e)ke=se gegonu=a th=s *)ta/as, eu)abou/mena th\n
e)n th=| *(ea/d doue/an ta\ ska/fh e)ne/prhsan, o(/qen
o( potamo\s *nau/aqos e)kh/qh ka\ a( guna=kes
*nauprh/stdes: o( de\ su\n au)ta=s *(/ehnes
a)poe/santes ta\ ska/fh e)ke= katw/|khsan>.
Tzetzes, Schoa on Lycophron, 921
|16| *dhmofw=n de\ *qra|c\ *bsa/tas met' o)/gwn new=n
pros/sxe, ka\ au)tou= e)rasqe=sa *fu\s h( quga/thr tou= base/ws
e)p\ prok\ th=| base/a| suneuna/zeta u(po\ tou= patro/s. o( de\
bouo/menos e)s th\n patr/da a)pe/na, poa\ dehqe\s o)mo/sas
a)nastre/yen a)pe/rxeta: ka\ *fu\s au)to\n a)/xr tw=n *)enne/a
o(dw=n egome/nwn prope/mpe ka\ d/dwsn au)tw=| k/sthn,
e)pou=sa (ero\n <th=s> mhtro\s *(re/as e)ne=na, ka\ tau/thn mh\
a)no/gen, e) mh\ o(/tan |p. 264| a)pep/sh| th=s pro\s au)th\n
a)no/dou. |17| *dhmofw=n de\ e)qw\n e)s *ku/pron e)ke= katw/|ke.
ka\ tou= taktou= xro/nou deqo/ntos *fu\s a)ra\s qeme/nh kata\
*dhmofw=ntos e(auth\n a)nare=: *dhmofw=n de\ th\n k/sthn
a)no/cas fo/bw| katasxeqe\s a)/nesn e)p\ to\n (/ppon ka\ tou=ton
e)au/nwn a)ta/ktws a)po/uta: tou= ga\r (/ppou sfae/ntos
katenexqe\s e)p\ to\ c/fos e)/pesen. o( de\ su\n au)tw=| katw/|khsan
e)n *ku/prw|.
|18| *podae/ros de\ a)fko/menos e)s *defou\s e)xra=to pou=
katokh/se: xrhsmou= de\ doqe/ntos, e)s h(\n po/n tou=
pere/xontos ou)ranou= peso/ntos ou)de\n pe/seta, th=s *karkh=s
*xerronh/sou to\n pe/rc ou)ranou= kukou/menon o)/res to/pon
katw/|khsen.
|19| *)amf/oxos de\ o( *)akma/wnos, kata/ tnas u(/steron
parageno/menos e)s *tro/an, kata\ |to\n| xemw=na a)perr/fh pro\s
*mo/yon, ka/, w(/s tnes e/gousn, u(pe\r th=s base/as
monomaxou=ntes e)/ktenan a)h/ous. |p. 266|
|20| *okro\ de\ mo/s th\n e(autw=n kataabo/ntes, e)pe\ meta\
tr/ton e)/tos th\n *okr/da kate/sxe fqora/, de/xonta xrhsmo\n
e)ca/sasqa th\n e)n *)/w| *)aqhna=n ka\ du/o parqe/nous
pe/mpen (ke/tdas e)p\ e)/th x/a. ka\ agxa/nous prw=ta
*per/boa ka\ *keopa/tra. |21| au(=ta de\ e)s *tro/an a)fko/mena,
dwko/mena para\ tw=n e)gxwr/wn e)s to\ (ero\n kate/rxonta: ka\
th=| me\n qea=| ou) prosh/rxonto, to\ de\ (ero\n e)/saro/n te ka\
e)/rranon: e)kto\s de\ tou= new\ ou)k e)ch/|esan, kekarme/na de\
h)=san ka\ monox/twnes |p. 268| ka\ a)nupo/deto. |22| tw=n de\
prw/twn a)poqanousw=n a)/as e)/pempon: e)sh/|esan de\ e)s th\n
po/n nu/ktwr, (/na mh\ fane=sa tou= teme/nous e)/cw foneuqw=s:
mete/peta de\ bre/fh meta\ trofw=n e)/pempon. x/wn de\ e)tw=n
pareqo/ntwn meta\ to\n *fwkko\n po/emon (ke/tdas e)pau/santo
pe/mpontes.
|23| *)agame/mnwn de\ katanth/sas e)s *mukh/nas meta\
*kasa/ndras a)nare=ta u(po\ *a)g/sqou ka\ *kutamnh/stras:
d/dws ga\r au)tw=| xtw=na a)/xera ka\ a)tra/xhon, ka\ tou=ton
e)nduo/menos foneu/eta, ka\ baseu/e *mukhnw=n *a)/gsqos:
kte/nous de\ ka\ |p. 270| *kasa/ndran. |24| *)he/ktra de\ m/a tw=n
*)agame/mnonos qugate/rwn *)ore/sthn to\n a)defo\n e)kke/pte ka\
d/dws *strof/w| *fwke= tre/fen, o( de\ au)to\n e)ktre/fe meta\
*pua/dou pado\s )d/ou. teewqe\s de\ *)ore/sths e)s *defou\s
parag/neta ka\ to\n qeo\n e)rwta=|, e) tou\s au)to/xeras tou=
patro\s mete/qo. |25| tou=to de\ tou= qeou= e)ptre/pontos
a)pe/rxeta e)s *mukh/nas meta\ *pua/dou aqra/ws ka\ kte/ne th/n
te mhte/ra ka\ to\n *a)/gsqon, ka\ met' ou) pou\ man/a|
katasxeqe\s u(po\ *)ernu/wn dwko/menos e)s *)aqh/nas parag/neta
ka\ kr/neta e)n *)are/w| pa/gw|,w(s me\n e/gous/ tnes u(po\
*)ernu/wn, w(s de/ tnes u(po\ *tunda/rew, w(s de/ tnes u(po\
*)hrgo/nhs th=s *a)g/sqou ka\ *kutamnh/stras, ka\ krqe\s )/swn
genome/nwn tw=n yh/fwn a)pou/eta. |p. 272|
|26| e)rome/nw| de\ au)tw=|, pw=s a)\n a)paage/h th=s no/sou, o(
qeo\s e)=pen, e) to\ e)n *tau/ros co/anon metakom/seen.o( de\
*tau=ro mo=ra/ e)st *skuqw=n, o(\ tou\s ce/nous foneu/ous ka\
e)s to\ (ero\n <pu=r> r(/ptous. tou=to h)=n e)n tw=| teme/ne da/
tnos pe/tras a)nafero/menon e)c *(/adou. |27| parageno/menos
ou)=n e)s |p. 274| *tau/rous *)ore/sths meta\ *pua/dou fwraqe\s
e(a/w ka\ a)/geta pro\s *qo/anta to\n base/a de/smos, o( de\
a)mfote/rous pro\s th\n (e/rean a)poste/e. e)pgnwsqe\s de\ u(po\
th=s a)defh=s (era\ poou/shs e)n *tau/ros, a)/ras to\ co/anon su\n
au)th=| feu/ge.komsqe\n de\ e)s *)aqh/nas nu=n e/geta to\ th=s
*tauropo/ou: e)/no de\ au)to\n kata\ xemw=na |p. 276|
prosenexqh=na th=| nh/sw| *(ro/dw| e/gousn ... au)to\n ka\ kata\
xrhsmo\n e)n te/xe kaqoswqh=na. |28| ka\ dh\ e)qw\n e)s
*mukh/nas *pua/dh| me\n th\n a)defh\n *)he/ktran suzeu/gnusn,
au)to\s de\ gh/mas *(ermo/nhn, h)\ kata/ tnas *)hrgo/nhn, tekno=
*tsameno/n,ka\ dhxqe\s u(po\ o)/fews e)n *)oreste/w| th=s
*)arkad/as qnh/ske. |p. 278|
|29| *mene/aos de\ pe/nte nau=s ta\s pa/sas e)/xwn meq' e(autou=
prossxw\n *soun/w| th=s *)attkh=s a)krwthr/w| ka)ke=qen e)s
*krh/thn a)porrfe\s pa/n u(po\ a)ne/mwn makra\n a)pwqe=ta, ka\
panw/menos a)na/ te *bu/hn ka\ *fon/khn ka\ *ku/pron ka\
*a)/gupton poa\ sunaqro/ze xrh/mata. ka\ kata/ tnas eu(r/sketa
para\ *prwte= tw=| tw=n *a)gupt/wn base= *(ee/nh, me/xr to/te
e)/dwon e)k nefw=n e)sxhko/tos tou= *menea/ou. o)ktw\ de\
panhqe\s e)/th kate/peusen e)s *mukh/nas, ka)ke= kate/aben
*)ore/sthn metehuqo/ta to\n tou= patro\s fo/non. e)qw\n de\ e)s
*spa/rthn th\n )d/an e)kth/sato base/an. ka\a)poqanatsqe\s u(po\
*(/hras e)s to\ *)hu/son h)=qe ped/on meq' *(ee/nhs.
VII. o( de\ *)odusseu/s, w(s me\n e)/no e/gousn, e)pana=to kata\
*bu/hn, w(s de\ e)/no kata\ *ske/an, |p. 280| w(s de\ a)/o kata\
to\n *)wkeano\n h)\ kata\ to\ *turrhnko\n pe/agos.
|2| a)naxqe\s de\ a)po\ *)/ou pros/sxe po/e *kko/nwn *)sma/rw|
ka\ tau/thn a(re= poemw=n ka\ afuragwge=, mo/nou fesa/menos
*ma/rwnos, o(\s h)=n (ereu\s *)apo/wnos. a)sqo/meno de\ o( th\n
h)/peron o)kou=ntes *k/kones su\n o(/pos e)p' au)to\n
parag/nonta: a)f' e(ka/sths de\ new\s e(\c a)pobaw\n a)/ndras
a)naxqe\s e)/feuge. |3| ka\ katanta=| e)s th\n *wtofa/gwn xw/ran
ka\ pe/mpe tna\s maqhsome/nous tou\s katokou=ntas: o( de\
geusa/meno tou= wtou= kate/menan: e)fu/eto ga\r e)n th=| xw/ra|
karpo\s h(du\s ego/menos wto/s, o(\s tw=| geusame/nw| pa/ntwn
e)po/e h/qhn. *)odusseu\s de\ a)sqo/menos, tou\s opou\s
katasxw/n, tou\s geusame/nous meta\ b/as e)p\ ta\s nau=s a)/ge,
ka\ prospeu/sas th=| *kukw/pwn gh=| prospea/ze.
|4| katapw\n de\ ta\s opa\s nau=s e)n th=| phs/on nh/sw|, m/an
e)/xwn th=| *kukw/pwn gh=| prospea/ze, meta\ dw/deka e(ta/rwn
a)poba\s th=s new/s. e)/st de\ th=s qaa/sshs phs/on a)/ntron, e)s
o(\ e)/rxeta e)/xwn |p. 282| a)sko\n o)/nou to\n u(po\ *ma/rwnos
au)tw=| doqe/nta. h)=n de\ *poufh/mou to\ a)/ntron, o(\s h)=n
*posedw=nos ka\ *qow/shs nu/mfhs, a)nh\r u(permege/qhs a)/gros
a)ndrofa/gos, e)/xwn e(/na o)fqamo\n e)p\ tou= metw/pou.
|5| a)nakau/santes de\ pu=r ka\ tw=n e)r/fwn qu/santes
eu)wxou=nto. e)qw\n de\ o( *ku/kwy ka\ e)sea/sas ta\ po/mna
th=| me\n qu/ra| prose/qhke pe/tron u(permege/qh ka\ qeasa/menos
au)tou\s e)n/ous kath/sqen. |6| *)odusseu\s de\ au)tw=| d/dwsn e)k
tou= *ma/rwnos o)/nou pe=n: o( de\ pw\n pa/n h)/|thse, ka\ pw\n
to\ deu/teron e)phrw/ta to\ o)/noma. tou= de\ e)po/ntos <o(/t>
*ou)/ts kae=ta, *ou)/tn h)pe/e u(/steron a)naw=sa, tou\s de\
a)/ous e)/mprosqen, ka\ tou=to au)tw=| ce/non a)podw/sen
u(pe/sxeto. katasxeqe\s de\ u(po\ me/qhs e)komh/qh.
|7| *)odusseu\s de\ eu(rw\n r(o/paon ke/menon su\n te/ssarsn
e(ta/ros a)pw/cune ka\ purw/sas e)cetu/fwsen au)to/n.
e)pbowme/nou de\ *poufh/mou tou\s pe/rc *ku/kwpas,
parageno/meno e)phrw/twn t/s au)to\n a)dke=. tou= de\ e)po/ntos
"*ou)/ts," nom/santes au)to\n e/gen "u(po\ mhdeno/s"
a)nexw/rhsan. |8| e)pzhtou/ntwn de\ tw=n pomn/wn th\n sunh/qh
nomh/n, a)no/cas ka\ e)p\ tou= proqu/rou sta\s ta\s xe=ras
e)kpeta/sas e)yha/fa ta\ po/mna. *)odusseu\s de\ tre=s krou\s
o(mou= sunde/wn ... ka\ au)to\s tw=| me/zon u(podu/s, u(po\ th\n
gaste/ra krube/s, su\n to=s pomn/os e)ch=qe, ka\ u/sas tou\s
e(ta/rous tw=n pomn/wn, e)p\ ta\s nau=s e)a/sas a)pope/wn
a)nebo/hse *ku/kwp w(s *)odusseu\s e)/h ka\ e)kpefeu/go |p. 284|
ta\s e)ke/nou xe=ras. |9| h)=n de\ o/gon *ku/kwp e)rhme/non
u(po\ ma/ntews tufwqh=na u(po\ *)odusse/ws. ka\ maqw\n to\
o)/noma pe/tras a)pospw=n h)ko/ntzen e)s th\n qa/assan, mo/s de\
h( nau=s sw/zeta pro\s ta\s pe/tras. e)k tou/tou de\ mhn/e
*posedw=n *)odusse=.
|10| a)naxqe\s de\ sumpa/sas <naus\> parag/neta e)s *a)o/an
nh=son, h(=s o( baseu\s h)=n *a)/oos. ou(=tos e)pmehth\s u(po\
*do\s tw=n a)ne/mwn kaqesth/ke ka\ pau/en ka\ pro/+esqa. o(\s
cen/sas *)odusse/a d/dwsn au)tw=| a)sko\n bo/eon, e)n w(=|
kate/dhse tou\s a)ne/mous, u(pode/cas o(=s de= xrh=sqa pe/onta,
tou=ton e)n tw=| ska/fe katadh/sas. o( de\ *)odusseu\s e)pthde/os
a)ne/mos xrw/menos eu)poe=, ka\ phs/on *)qa/khs u(pa/rxwn
h)/dh to\n a)nafero/menon e)k th=s po/ews kapno\n )dw\n
e)komh/qh. |11| o( de\ e(ta=ro nom/zontes xruso\n e)n tw=|
a)skw=| kom/zen au)to/n, u/santes tou\s a)ne/mous e)cafh=kan, ka\
pa/n e)s tou)p/sw parege/nonto u(po\ tw=n pneuma/twn
a(rpasqe/ntes. *)odusseu\s de\ a)fko/menos pro\s *a)/oon h)c/ou
pomph=s tuxe=n, o( de\ au)to\n e)kba/e th=s nh/sou e/gwn
a)ntprasso/ntwn tw=n qew=n mh\ du/nasqa sw/zen.
|12| pe/wn ou)=n kath=re pro\s *astrugo/nas, ka\ ... th\n e(autou=
nau=n kaqw/rmsen e)sxa/tws. *astrugo/nes d' h)=san a)ndrofa/go,
ka\ au)tw=n e)bas/euen *)antfa/ths. maqe=n ou)=n *)odusseu\s
bouo/menos |p. 286| tou\s katokou=ntas e)/pemye/ tnas
peusome/nous. tou/tos de\ h( tou= base/ws quga/thr suntugxa/ne
ka\ au)tou\s a)/ge pro\s to\n pate/ra. |13| o( de\ e(/na me\n au)tw=n
a(rpa/sas a)na/ske, tou\s de\ opou\s e)d/wke feu/gontas kekragw\s
ka\ sugkaw=n tou\s a)/ous *astrugo/nas. o( de\ h)=qon e)p\ th\n
qa/assan ka\ ba/ontes pe/tros ta\ me\n ska/fh kate/acan, au)tou\s
de\ e)b/brwskon. *)odusseu\s de\ ko/yas to\ pe=sma th=s new\s
a)nh/xqh, a( de\ opa\ su\n to=s pe/ousn a)pw/onto.
|14| m/an de\ e)/xwn nau=n *a)a/h| nh/sw| pros/sxe. tau/thn katw/|
ke *k/rkh, quga/thr *(h/ou ka\ *pe/rshs, *a)h/tou de\ a)defh/,
pa/ntwn e)/mperos ou)=sa farma/kwn. dew\n tou\s e(ta/rous au)to\s
me\n kh/rw| me/ne para\ th=| nh/, *eu)ru/oxos de\ poreu/eta meq'
e(ta/rwn e)kosdu/o to\n a)rqmo\n pro\s *k/rkhn. |15| kaou/shs de\
au)th=s xwr\s *eu)ruo/xou pa/ntes e)s/asn. h( d' e(ka/stw|
kukew=na ph/sasa turou= ka\ me/tos ka\ a)f/twn ka\ o)/nou
d/dws, m/casa farma/kw|. po/ntwn de\ au)tw=n, e)faptome/nh
r(a/bdw| ta\s morfa\s h)o/ou, ka\ tou\s me\n e)po/e u/kous, tou\s
de\ su=s, tou\s de\ o)/nous, tou\s de\ e/ontas. |16| *eu)ru/oxos de\
)dw\n tau=ta *)odusse= a)pagge/e. |p. 288| o( de\ abw\n mw=u
para\ *(ermou= pro\s *k/rkhn e)/rxeta, ka\ baw\n e)s ta\ fa/rmaka
to\ mw=u mo/nos pw\n ou) farma/sseta: spasa/menos de\ to\ c/fos
h)/qee *k/rkhn a)pokte=na. h( de\ th\n o)rgh\n pau/sasa tou\s
e(ta/rous a)pokaq/sths. ka\ abw\n o(/rkous *)odusseu\s par'
au)th=s mhde\n a)dkhqh=na suneuna/zeta, ka\ g/neta au)tw=|
pa=s *the/gonos. |17| e)nauto\n de\ me/nas e)ke=, peu/sas to\n
*)wkeano/n, sfa/ga ta=s yuxa=s pohsa/menos manteu/eta para\
*teres/ou, *k/rkhs u(poqeme/nhs, ka\ qewre= ta/s te tw=n h(rw/wn
yuxa\s ka\ tw=n h(rw/+dwn. be/pe de\ ka\ th\n mhte/ra
*)ant/kean ka\ *)eph/nora, o(\s e)n to=s *k/rkhs pesw\n
e)teeu/thse.
|18| parageno/menos de\ pro\s *k/rkhn u(p' e)ke/nhs propemfqe\s
a)nh/xqh, ka\ th\n nh=son pare/pe |p. 290| tw=n *serh/nwn. a( de\
*serh=nes h)=san *)axew/|ou ka\ *mepome/nhs ma=s tw=n
*mousw=n qugate/res, *pesno/h *)agao/ph *qece/pea. tou/twn h(
me\n e)kqa/rzen, h( de\ h)=|den, h( de\ hu)/e, ka\ da\ tou/twn
e)/peqon katame/nen tou\s parape/ontas. |19| e)=xon de\ a)po\
tw=n mhrw=n o)rn/qwn morfa/s. tau/tas parape/wn *)odusseu/s,
th=s w)|dh=s bouo/menos u(pakou=sa, *k/rkhs u(poqeme/nhs tw=n
me\n e(ta/rwn ta\ w)=ta e)/buse khrw=|, e(auto\n de\ e)ke/euse
prosdeqh=na tw=| (stw=|. peqo/menos de\ u(po\ tw=n *serh/nwn
katame/nen h)c/ou uqh=na, o( de\ ma=on au)to\n e)de/smeuon,
ka\ ou(/tw |p. 292| pare/pe. h)=n de\ au)ta=s *serh=s o/gon
teeuth=sa new\s pareqou/shs. a( me\n ou)=n e)teeu/twn.
|20| meta\ de\ tou=to parag/neta e)p\ dssa\s o(dou/s. e)/nqen me\n
h)=san a( *pagkta\ pe/tra, e)/nqen de\ u(permege/qes sko/peo
du/o. h)=n de\ e)n me\n qate/rw| *sku/a, *krata/dos quga/thr ka\
*trh/nou h)\ *fo/rkou, pro/swpon e)/xousa ka\ ste/rna gunako/s, e)k
ago/nwn de\ kefaa\s e(\c ka\ dw/deka po/das kunw=n. |21| e)n de\
qate/rw| |tw=| skope/w|| h)=n *xa/rubds, h(\ th=s h(me/ras tr\s
a)naspw=sa to\ u(/dwr pa/n a)n/e. u(poqeme/nhs de\ *k/rkhs, to\n
me\n para\ ta\s *pagkta\s pou=n e)fua/cato, para\ de\ to\n th=s
*sku/hs sko/peon <pe/wn> e)p\ th=s pru/mnhs e)/sth
kaqwpsme/nos. e)pfane=sa de\ h( *sku/a |p. 294| e(\c e(ta/rous
a(rpa/sasa tou/tous kateb/brwsken. |22| e)ke=qen de\ e)qw\n e)s
*qrnak/an nh=son ou)=san *(h/ou, e)/nqa bo/es e)bo/skonto, ka\
a)po/a| katasxeqe\s e)/menen au)tou=. tw=n de\ e(ta/rwn
sfaca/ntwn e)k tw=n bow=n ka\ qonhsame/nwn, efqe/ntwn trofh=s,
*(/hos e)mh/nuse *d/. ka\ a)naxqe/nta keraunw=| e)/bae.
|23| uqe/shs de\ th=s new\s *)odusseu\s to\n (sto\n katasxw\n
parag/neta e)s th\n *xa/rubdn. th=s de\ *xaru/bdews katapnou/shs
to\n (sto/n, e)pabo/menos u(perpefuko/tos e)rneou= pere/mene.
ka\ pa/n a)neqe/nta to\n (sto\n qewrh/sas, e)p\ tou=ton r(/yas e)s
*)wgug/an nh=son dekom/sqh.
|24| e)ke= de\ a)pode/xeta *kauyw\ quga/thr *)/atantos, ka\
suneunasqe=sa genna=| pa=da *at=non. me/ne de\ par' au)th=|
pentaet/an, ka\ sxed/an poh/sas a)pope=. tau/ths de\ e)n tw=|
pea/ge dauqe/shs o)rgh=| *posedw=nos, gumno\s pro\s *fa/akas
e)kbra/sseta. |25| *nauska/a de/, h( tou= base/ws quga/thr
*)akno/ou, pu/nousa th\n e)sqh=ta (keteu/santa au)to\n a)/ge pro\s
*)ak/noon, o(\s au)to\n cen/ze |p. 296| ka\ dw=ra dou\s meta\
pomph=s au)to\n e)s th\n patr/da e)ce/pemye. *posedw=n de\
*fa/ac mhn/sas th\n me\n nau=n a)pe/qwse, th\n de\ po/n o)/re
perkau/pte. |26| *)odusseu\s de\ parageno/menos e)s th\n patr/da
eu(r/ske to\n o)=kon defqarme/non: nom/santes ga\r au)to\n
teqna/na *phneo/phn e)mnw=nto e)k *doux/ou me\n nz :
|27| *)amf/nomos *qo/as *dhmopto/emos *)amf/maxos *eu)ru/aos,
*pa/raos *eu)hnor/dhs *kut/os *)agh/nwr *eu)ru/puos, *puame/nhs
*)aka/mas *qers/oxos *(/agos *ku/menos, *fo/dhmos
*menepto/emos *dama/stwr *b/as *te/mos, *pou/dos *)astu/oxos
*sxed/os *)ant/gonos *ma/ryos, *)fda/mas *)arge=os *gau=kos
*kaudwneu\s *)ex/wn, *a/mas *)andra/mwn *)age/rwxos *me/dwn
*)/agros, *pro/mos *kth/sos *)akarna/n *ku/knos *yhra=s, *(ea/nkos
*per/frwn *megasqe/nhs *qrasumh/dhs *)orme/nos, *dop/qhs
*mhksteu\s *)ant/maxos *ptoema=os *estor/dhs, *nko/maxos
*poupo/ths *kerao/s. |28| e)k de\ *sa/mhs kg : *)age/aos
*pe/sandros *)/eatos *kth/sppos *(ppo/doxos, *eu)ru/stratos
*)arxe/moos *)/qakos *pesh/nwr *(uperh/nwr, *fero/ths
*)antsqe/nhs *ke/rberos *permh/dhs *ku=nnos, *qr/asos
*)etewneu\s *kut/os *pro/qoos *u/kaqos, *eu)/mhos *)/tanos
*u/ammos. |29| e)k de\ *zaku/nqou md : |p. 298| *eu)ru/oxos
*aomh/dhs *mo/ebos *fre/nos *)/ndos, *m/ns *ew/krtos
*pro/nomos *n/sas *dah/mwn, *)arxe/stratos *(ppo/|maxos
*eu)ru/aos *per/aos *eu)hnor/dhs, *kut/os *)agh/nwr| *po/ubos
*pou/dwros *qadu/tos, *stra/tos |*fre/nos *)/ndos| *dash/nwr
*aome/dwn, *ao/dkos *(/aos *ma/gnhs *)oo/troxos *ba/rqas,
*qeo/frwn *nssa=os *)aka/roy *perku/menos *)anth/nwr, *pe/as
*ke/tos *per/fas *)/ormenos *po/ubos, *)andromh/dhs. |30| e)k de\
au)th=s *)qa/khs h)=san o( mnhsteuo/meno b o(/de: *)ant/noos
*pro/noos *ew/dhs *eu)ru/nomos *)amf/maxos, *)amf/aos
*pro/maxos *)amfme/dwn *)ar/stratos *(/eenos, *douxeu\s
*kth/sppos.
|31| ou(=to poreuo/meno e)s ta\ bas/ea dapanw=ntes ta\s
*)odusse/ws a)ge/as eu)wxou=nto. *phneo/ph de\ a)nagkazome/nh
to\n ga/mon u(pe/sxeto o(/te to\ e)nta/fon *ae/rth| pe/ras e(/ce, ka\
tou=to u(/fhnen e)p\ e)/th tr/a, meq' h(me/ran me\n u(fa/nousa,
nu/ktwr de\ a)nau/ousa. tou=ton to\n tro/pon e)chpatw=nto o(
mnhsth=res u(po\ th=s *phneo/phs, me/xrs o(/te e)fwra/qh.
|32| *)odusseu\s de\ maqw\n ta\ kata\ th\n o)k/an, w(s e)pa/ths pro\s
*eu)/maon o)ke/thn a)fkne=ta, ka\ *thema/xw| a)nagnwr/zeta,
ka\ parag/neta e)s th\n po/n. *mea/nqos de\ au)to=s suntuxw\n
o( a)po/os o)ke/ths u(pa/rxwn a)tma/ze. parageno/menos de\ e)s
ta\ bas/ea tou\s mnhsth=ras meth/|te trofh/n, ka\ |p. 300| eu(rw\n
meta/thn *)=ron kaou/menon dapaa/e au)tw=|. *eu)ma/w| de\
mhnu/sas e(auto\n ka\ *fot/w|, meta\ tou/twn ka\ *thema/xou
to=s mnhsth=rsn e)pboueu/e. |33| *phneo/ph de\ to=s
mnhsth=rs t/qhsn *)odusse/ws to/con, o(\ para\ *)f/tou pote\
e)/abe, ka\ tw=| tou=to te/nant/ fhs sunokh/sen. mhdeno\s de\
te=na duname/nou, deca/menos *)odusseu\s tou\s mnhsth=ras
kateto/ceuse su\n *eu)ma/w| ka\ *fot/w| ka\ *thema/xw|. a)ne=e
de\ ka\ *mea/nqon ka\ ta\s suneunazome/nas to=s mnhsth=rs
qerapa/nas, ka\ th=| gunak\ ka\ tw=| patr\ a)nagnwr/zeta.
|34| qu/sas de\ *(/adh| ka\ *persefo/nh| ka\ *teres/a|, pezh=| da\
th=s *)hpe/rou bad/zwn e)s *qesprwtou\s parag/neta ka\ kata\ ta\s
*teres/ou mante/as qusa/sas e)ca/sketa *posedw=na. h( de\ |p.
302| baseu/ousa to/te *qesprwtw=n *kad/kh katame/nen au)to\n
h)c/ou th\n base/an au)tw=| dou=sa. |35| ka\ suneqou=sa au)tw=|
genna=| *poupo/thn. gh/mas de\ *kad/khn *qesprwtw=n
e)bas/euse ka\ ma/xh| tw=n pero/kwn nka=| tou\s
e)pstrateu/santas. *kad/khs de\ a)poqanou/shs, tw=| pad\ th\n
base/an a)poddou\s e)s *)qa/khn parag/neta, ka\ eu(r/ske e)k
*phneo/phs *popo/rqhn au)tw=| gegennhme/non. |36| *the/gonos
de\ para\ *k/rkhs maqw\n o(/t pa=s *)odusse/ws e)st/n, e)p\ th\n
tou/tou zh/thsn e)kpe=. parageno/menos de\ e)s *)qa/khn th\n
nh=son a)peau/ne tna\ tw=n boskhma/twn, ka\ *)odusse/a
bohqou=nta tw=| meta\ xe=ras do/rat *the/gonos <trugo/nos>
ke/ntron th\n a)xmh\n e)/xont ttrw/ske, ka\ *)odusseu\s qnh/ske.
|37| a)nagnwrsa/menos de\ au)to\n ka\ |p. 304| poa\
katodura/menos, to\n nekro\n <ka\> th\n *phneo/phn pro\s *k/rkhn
a)/ge, ka)ke= th\n *phneo/phn game=. *k/rkh de\ e(kate/rous
au)tou\s e)s *maka/rwn nh/sous a)poste/e.
|38| tne\s de\ *phneo/phn u(po\ *)antno/ou fqare=san e/gousn
u(po\ *)odusse/ws pro\s to\n pate/ra *)ka/ron a)postah=na,
genome/nhn de\ th=s *)arkad/as kata\ *mant/nean e)c *(ermou=
teke=n *pa=na: |39| a)/o de\ d' *)amf/nomon u(po\ *)odusse/ws
au)tou= teeuth=sa: dafqarh=na ga\r au)th\n u(po\ tou/tou
e/gousn. |40| e)s\ de\ o( e/gontes e)gkaou/menon *)odusse/a
u(po\ tw=n o)ke/wn u(pe\r tw=n a)powo/twn dkasth\n |p. 306|
*neopto/emon abe=n to\n baseu/onta tw=n kata\ th\n *)/hperon
nh/swn, tou=ton de/, nom/santa e)kpodw\n *)odusse/ws genome/nou
*kefahn/an kaqe/cen, katakr=na fugh\n au)tou=, *)odusse/a de\
e)s *a)tw/an pro\s *qo/anta to\n *)andra/monos parageno/menon
th\n tou/tou qugate/ra gh=ma, ka\ katapo/nta pa=da *eontofo/non
e)k tau/ths ghrao\n teeuth=sa.
There are a tota of 19 comments on and cross references to ths
page.
Cross references from E. T. Merr, 4oentar+ on 4atullus:
*
Cross references from L. D. Caskey, |. D. Beazey, Attic :ase Paintings
in the )useu of Fine Arts; 1oston:
70 |70. 97.368 CALYX-KRATER from Vuc PLATES XXXV-XXXVI and
SUPPL. PLATE 13, 1|
104 |104. 95.23 CALYX-KRATER from Orveto SUPPL. PLATE 14 and
SUPPL. PLATE 13, 2|
163 |163. 99.539 STEMLESS CUP PLATE XCIX|
Cross references from Sr Rchard |ebb, 4oentar+ on #ophocles=
'edipus at 4olonus:
* |668-719: Frst stasmon|
Cross references from Sr Rchard |ebb, 4oentar+ on #ophocles=
Antigone:
* |1115-1154|
Cross references from Sr Rchard |ebb, 4oentar+ on #ophocles=
Aja%:
* |201-595|
Cross references from W. W. How, |. Wes, A 4oentar+ on
0erodotus:
8, 55 |BOOK VIII|
8, 55 |BOOK VIII|
8, 55 |BOOK VIII|
Cross references from Thomas W. Aen, E. E. Skes, 4oentar+ on
the 0oeric 0+ns:
* |HYMN TO DEMETER|
* |HYMN TO DEMETER|
* |HYMN TO DEMETER|
Cross references from Regnad Water Macan, 0erodotus= $he
#e>enth; (ighth; ? /inth 1ooks with ,ntroduction and 4oentar+:
8, 44
8, 45
8, 55
8, 55
Cross references from Perseus :ase 4atalog:
Louvre F 68 |Louvre F 68|