Está en la página 1de 1

CONCURSO: FELICITAMOS O NADAL 2013 EN GALEGO nas redes sociais

BASES
1.- Participacin
Pode participar o alumnado matriculado na EOI da Corua no presente curso 2013 201!"

2.- Felicitacins Facebook ENDL A Corua ou ENDL da Escola Oficial de Idiomas da Corua
S# se poder$ pu%licar un&a 'elicitaci#n por participante" (s 'elicitaci#ns poden ter cal)uera dos se*uintes 'ormatos: Un te+to escrito en *ale*o ,en poes-a ou prosa. cun&a e+tensi#n m$+ima de /0 pala%ras" Un&a 'oto*ra'-a )ue incl0a te+to escrito en *ale*o ,m$+imo 20 pala%ras." Un 1-deo cu+a duraci#n m$+ima ser$ de 1 minuto" (s ima+es de%er$n ir acompaadas dun&a narraci#n oral en *ale*o ou dun te+to so%reimpreso en *ale*o ,m$+imo /0 pala%ras en am%os os casos." I2POR3(N3E: 3anto os te+tos como as 'otos e 1-deos teen )ue ser ori+inais" Cada participante pu%licar$ a s0a 'elicitaci#n na p$+ina de 4ace%oo5 " O participante de%er$ asinar o te+to co seu nome real no caso de )ue este non coincida co nome )ue 'i*ura no seu per'il de 4ace%oo56 e de%er$ indicar o *rupo e &ora no )ue est$ matriculado ,por e+emplo: in*l7s a1an8ado 1 6 19"00&."

3.- Premios
Premio te+to : US: ;in*ston <atatra1eller de !=: e un li%ro Premio 'oto>audio1isual: lote de produtos de Nadal ,?er tam7n punto !% das %ases."

4.- Votacins
@a%er$ dous tipos de 1otos: (" Os demais usuarios a*re*ados $ nosa p$+ina de 4ace%oo5 poder$n 1otar a,s. 'elicitaci#n,s. )ue m$is lles *usten premendo no %ot#n A =BS3(2E da aplicaci#n" Os participantes no concurso non poder$n 1otarse a si mesmos6 mais si poder$n 1otar as 'elicitaci#ns doutros compaeiros ou compaeiras" Os comentarios non ser$n contados como 1otos" Esta 1otaci#n ter$ un 1alor do /0C so%re o resultado 'inal" ()uelas mensa+es )ue reci%an m$is 1otos A=BS3(2E pasar$n a ser consideradas por un +urado" :" @a%er$ un +urado encar*ado de contar e 1eri'icar o n0mero de A=BS3(2E as- como de outor*ar o outro /0C do 1oto 'inal" Este +urado estar$ inte*rado por pro'esorado de *ale*o6 mem%ros do EN<D e da direcci#n" O seu 1oto ser$ emitido tendo en conta criterios de creati1idade6 ori+inalidade e calidade lin*E-stica da mensa+e ,amais da pertinencia da ima+e>1-deo se 'or o caso." O +urado reser1a o dereito de descuali'icar a)uelas 'elicitaci#ns )ue incumpran al*un&a das %ases do concurso" O 'allo do +urado ser$ inapela%le"

5.- Pra os
<ata l-mite de pu%licaci#n das 'elicitaci#ns: mrcores 18 de decembro s 22.00. <ata l-mite para 1otar A =BS3(2E: m7rcores 1F de decem%ro $s 2!"00 Resoluci#n do +urado: 19 de decembro Entre*a de premios: +o1es 1G de decem%ro durante as cele%raci#ns do Concurso de doces Nadal ,Ca'etar-a da Escola O'icial de Idiomas. $s 20"1/"

!.- "utros
Cal)uera incidencia non pre1ista nestas %ases ser$ resolta polo +urado de +eito inapela%le" O +urado e o comit7 or*ani8ador das acti1idades NON se 'an responsa%les de posi%les pro%lemas t7cnicos )ue di'iculten a pu%licaci#n das 'elicitaci#ns ou 1otos na rede social 4ace%oo5"