Está en la página 1de 8

Islamisasi Ilmu Di Malaysia : Satu Analisa Kritis Pengislaman Ilmu atau islamisasi ilmu merupakan makna yang serupa

dalam bahasa Malaysia. Dalam bahasa Arab disebut sebagai Islamiyyat al-Marifat dan dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Islami!ati"n "f Kn"#ledge . Dalam Islam$ ilmu merupakan perkara yang amat penting malahan menuntut ilmu di#a%ibkan semen%ak lahir sehingga ke liang lahad. Ayat al-&uran yang pertama yang diturunkan berkaitan dengan ilmu iaitu surah al-Ala' ayat (-). Menurut a%aran Islam$ ilmu bersifat se%agat dan tidak ada pemisahan antara ilmu-ilmu dalam Islam. *leh kerana itu$ se%arah dunia ilmu Islam silam telah melahirkan ramai ulama yang terkemuka yang sebati di dalamnya ilmu-ilmu dunia dan akhirat. Mereka berusaha menyebatikan idea-idea besar dalam tamadun yang lain dengan a%aran agama Islam. Ini dapat dilihat sebagai +"nt"h seperti Kindi$ Ibn Sina$ al,ha!ali$ Syah -aliy Allah dan lain-lain lagi. Mereka berusaha menyebatikan beberapa idea dan ilmu luar dengan a%aran Islam.( Perbe!aannya$ mereka tidak mengunakan istilah pengislaman Ilmu kerana pada masa itu umat Islam begitu +emerlang dalam ilmu pengetahuan. Sesungguhnya pengislaman ilmu ini telah bermula se%ak !aman .asulullah SA- dan para sahabat dengan turunnya al-&uran dalam bahasa Arab. Al-&uran telah memba#a bahasa Arab yang islami lalu merubah #atak$ perangai dan minda "rang Arab ketika itu. Al-&uran %uga merubah pandangan hidup mereka tentang alam semesta dan kehidupan dunia. Pengislaman ilmu ini diteruskan "leh para sahabat$ tabiin dan ulama-ulama sehingga umat Islam men+apai kegemilangan dalam ilmu. *leh itu$ islamisasi dalam erti kata yang sebenar bukanlah perkara baru. /uma dalam k"nteks pengislaman ilmu-ilmu semasa sekarang di+etuskan semula "leh t"k"h-t"k"h sar%ana Islam seperti Pr"f. Syed Muhammad 0a'uib al-Attas$ Al-1aru'i$ 1a!lur .ahman$ Syed 2ussein 0asr dan lain-lain. Pemisahan-pemisahan ilmu ini ter%adi apabila ilmu ini diambil "leh "rang-"rang barat dan umat Islam menuntut ilmu daripada mereka. Islamisasi ilmu ini men%adi perdebatan utama di kalangan para intelektual Islam semen%ak tahun (345an.( -alaupun ada sar%ana muslim membi+arakannya tetapi tidak se+ara teperin+i dan mendalam mengenai k"nsep dan kerangka pengislaman ilmu. 6mpamanya seperti Muhammad I'bal$( Pr"f. Dr. Syed 2ussein 0asr$7 Pr"f. Dr 1a!lur .ahman$8 Dr. Syed 9aafar Syeikh Idris$: Muhammad Abduh) dan Sayyid Ahmad Khan.; Antara t"k"h Melayu yang membi+arakan perkara ini ialah Pr"f. Dr. Syed Muhammad 0a'uib al-Attas.4 <eliau telah membuat satu analisa penting pengislaman pemikiran pada tahun (3;3 ketika mengemukakan te"ri pengislaman kepulauan Melayu-Ind"nesia. <eliau mengupas perkara ini dalam karyanya ber%udul Preliminary Statement "n a ,eneral =he"ry "f Islami!ati"n "f the Malay-Ind"nesian Ar+hilel"g". <eliau telah memberi beberapa hu%ah yang menyebutkan kedatangan Islam telah merubah #atak$ peribadi$ pemikiran$ akhlak serta pandangan alam "rang melayu daripada bersifat tahyul$ kepada bersifat ilmiah dan fakta.( <eliau menghuraikan pr"ses se%arah dan kebudayaan dan Islamisasi di kepulauan Melayu ini mengalami pr"ses tiga tahap : =ahap Pertama : dari kira-kira )4>->5)?(755-(:55$ di mana ilmu hukum atau fi'h memaikan peranan yang besar dalam menafsirkan hukum agama @syariahA dalam menarik "rang-"rang Melayu ke Islam. Pemelukan ini diakibatkan kekuatan iman dan tidak mesti diikuti "leh suatu pengertian tentang implikasiimplikasi rasi"nal atau intelektual yang terba#a serta "leh perpindahan agama tersebut. =ahap ini dengan baik dapat disebut sebagai tahap pemelukan %asad . =ahap kedua : Dari kira-kira >58-(((7?(:55-(455$ kelan%utan dari pr"ses yang dihuraikan dalam tahap ($

tetapi pada tahap ini peranan utama dalam menafsirkan @syariahA telah sampai ke peringkat falsafah mistik dan metafi!ik dan unsur-unsur rasi"nal dan intelektual lainnya seperti the"l"gi rasi"nal @kalamA. Pada tahap ini$ ilmu tasauf dan tulisan-tulisan para sufi serta para ahli mutakallimin memainkan peranan penting dalam usaha pemelukan r"h. =ahap ketiga : dari kira-kira (((7? (455 dan seterusnya$ kelan%utan dari tahap ( dan tahap 7 yang sebahagian besarnya terhasil. Pada tahap ini harus %uga ditun%ukkan pengaruh-pengaruh budaya akibat kedatangan <arat. Apa yang umumnya dikenali sebagai Pembaratan adalah digambarkan di sini sebagai pengkalan dari semangat rasi"nalis$ indiBidualis dan internasi"nalis yang dasar-dasar falsafahnya telah diletakkan lebih dahulu "leh Islam.( =ernyata sekali baha#a Islam telah merubah bukan saha%a struktur !ahir masyarakat Melayu bahkan perubahan itu %uga ke %i#anya$ yang telah merubah pandangan hidup$ kebudayaan dan mengubahnya dari alam fantasi ke alam nyata dan saintifik. S.M.0. Al-Attas %uga berpendapat baha#a bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar ilmu-ilmu agama Islam di kepulauan Melayu. <ahasa Melayu telah diperbaharui dan diperkayakan istilah dan perkataan Arab sehingga ia diterima pakai pada abad (; dan (4. Penggunaan bahasa Melayu ini telah men%adi bahasa rasmi lebih daripada (55 %uta "rang di Asia =enggara. *leh itu$ beliau berpendapat bahasa Melayu harus dianggap sebagai bahasa Islam.( Menurutnya bahasa merupakan #ahana paling penting dalam pr"ses islamisasi. Ini kerana melalui bahasa sesuatu pandangan hidup sesuatu bangsa dan tamadun dapat disebarkan le#at k"nsep-k"nsep penting melalui bahasa. Sebagai +"nt"h semasa al-&uran datang$ ia telah merubah #atak dan pandangan hidup Arab %ahiliah dengan memba#a makna baru dalam k"nsep-k"nsep yang telah ada.7 Al-1aru'i8 pula telah menulis satu buku ke arah pengislaman bahasa Inggeris bagi memb"lehkannya menyelurkan nama-nama khas dan makna-makna Islam tanpa penyele#engan pengertian bagi kegunaan umat Islam yang menggunakan bahasa tersebut.( Penulis perpendapat baha#a usaha-usaha pengislaman bahasa sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris merupakan satu langkah yang amat baik. Islam tidak pernah menghadkan bahasa -bahasa tertentu untuk umatnya. Malahan menguasai pelbagai bahasa itu merupakan tuntutan al-&uran. Dengan menguasai pelbagai bahasa memungkinkan sese"rang itu lebih memahami ilmu dengan mendalam. Sumbangan kedua-dua t"k"h ini harus diberi pengiktirafan. ,agasan Pengislaman Ilmu. ,agasan pengislaman ilmu-ilmu ini telah menimbulkan k"ntr"Bersi di kalangan para ilmuan Islam pada separuh abad ke 75 M.7 Ia semakin bermakna kerana umat Islam tidak dapat menyaring ilmu-ilmu terutama dari barat. =imbulnya aliran-aliran pendidikan tradisi"nal dan sekular. 6mat Islam tidak mempunyai kerangka pendidikan Islam yang tulin serta uniBersiti Islam. *leh sebab-sebab demikian$ beberapa t"k"h telah mengutarakan gagasan pengislaman ilmu. Menurut S.M.0. Al-Attas baha#a gagasan pengislaman ilmu merupakan ideanya yang telah dibentangkan di persidangan Pendidikan Islam di Mekah$ Arab Saudi pada 8( Ma+ - > April (344.( Dalam kertas ker%anya beliau telah memper%elaskan mengenai adab$ pengislaman ilmu dan k"nsep uniBersiti Islam. Ini %uga dibuktikan dengan tulisan surat beliau kepada sekretariat Islam di 9eddah pada () Mei (348 yang memintanya memberi pandangan dalam mengenal pasti keperluan umat Islam dan kaedah yang diperlukan "leh dunia Islam.7

<eliau menekankan baha#a masalah utama umat Islam ialah masalah ilmu pengetahuan. <eliau menyebutkan keperluan umat Islam membuat penyelidikan mendalam mengenai k"nsep pendidikan Islam. <eliau %uga mengutarakan penubuhan 6niBersiti Islam. 6niBersiti tersebut harus berbe!a dengna uniBersiti <arat sama ada dari segi struktur$ k"nsep$ tu%uan dan matlamat. Ia harus bertu%uan melahirkan Insan kamil@uniBersal manA.( Ini %uga dibuktikan dalam penulisan-penulisannya yang lain seperti Islam and Se+ularism yang ditulis pada tahun (34; dan diterbitkan "leh A<IM pada tahun (34> dan %uga .isalah untuk kaum Muslimin.7 S.M.0. Al-Attas menyebutkan baha#a dilema yang sedang kita hadapi pada hari ini adalah disebabkan "leh : (.Kekeliruan dan kesilapan dalam ilmu$ me#u%udkan keadaan bagi : 7.Kehilangan adab dalam lingkungan masyarakat. Keadaan yang timbul daripada @(@ dan @7A 8.Mun+ul pemimpin-pemimpin yang tidak mempunyai kelayakan untuk mengisi kepimpinan yang sah bagi masyarakat muslim$ yang tidak mempunyai akhlak mulia$ yang tidak mempunyai tahap intelektual dan ker"hanian yang diperlukan untuk mengisi kepimpinan Islam$ yang mengekalkan keadaan dalam @(A di atas itu ke atas hal eh#al masyarakat "leh pemimpin seperti mereka yang menguasai dalam semua bidang.8 Menurut Pr"f. Dr. -.M.0. -an Daud( $ gagasan pengislaman ilmu ini telah di+etuskan "leh Pr"f. Dr. S.M.0. Al-Attas pada tahun (345an dan dikembangkan "leh Dr. Ismail al-1aru'i dan III=.7 Menurutnya lagi$ Pr"f. Dr. S.M.0. Al-Attas adalah t"k"h pertama yang mentakrifkan dengan %elas k"nsep pr"ses Islamisasi. <eliau mentakrifkan Islamisasi sebagai the liberati"n "f man first fr"m magi+al$ myth"l"gi+al$ animisti+$ nati"nal-+ultural traditi"n$ and then fr"m se+ular +"ntr"l "Ber his reas"n and his language. @Islamisasi adalah pembebasan manusia$ pertama daripada tradisi tahyul$ mit"s$ animis$ kebangsaan dan kebudayaan dan selepas itu @pembebasab akalA dan bahasa daripada pengaruh sekularisme.A8 <agi beliau Islamisasi ialah pr"ses dua hala : pembebasan diri dan pengembalian diri kepada ke%adian asalnya$kepada fitrah. M"del yang patut diikuti ialah .asulullah dan para sahabat manakala langkah pertama Islamisasi ialah islamisasi akal dan pemikiran melalui islamisasi bahasa. <ahasa Arab$ mengikut beliau telah diislamkan "leh al-&uran yang menyebabkan perubahan pandangan alam umat Arab Islam$ berbanding dengan Arab 9ahiliah.( S.M.0. Al-Attas menyarankan supaya kita mengka%i dengan bersungguh-sungguh aliran pemikiran pemimpin yang tulen !aman lampau yang kesemuanya diakui dan diiktiraf "leh masyarakat serta mempela%ari keagungan ilmu pengetahuan dan kebi%aksanaan masa lampau. Ia merupakan pra-syarat untuk kita benar-benar bersedia untuk memberi sumbangan pada dunia ilmu pengetahuan kini. 7 S.M.0. Al-Attas mengkelaskan ilmu kepada dua %enis . 9enis ilmu yang pertama itu dianugerahi Allah melalui #ahyu kepada manusia dan ini meru%uk kepada Kitab su+i al-&uran. Kitab Su+i al-&uran itu adalah #ahyu yang lengkap dan muktamad yang dapat memandu dan menyelamatkan manusia. 9enis ilmu yang kedua meru%uk kepada ilmu tentang sains @ulumA yang lain$ dan ia didapati melalui pengalaman$ pemerhatian dan penyelidikanC ilmu ini tidak berkaitan$ bersifat didaktif dan ia meru%uk kepada "b%ek-"b%ek yang bernilai pragmatik.8 9enis ilmu yang pertama itu adalah dikurniai =uhan kepada manusia se+ara langsung melalui #ahyu$ sementara %enis ilmu yang kedua itu diterima melalui ramalan dan usaha-usaha penyelidikan se+ara rasi"nal berdasarkan pengalamannya yang #a%ar dan %elas.( *leh itu$ S.M.0. Al-Al-Attas menegaskan kepentingan ilmu %enis pertama men%adi asas dan bimbingan kepada ilmu %enis kedua.7 Menurutnya$ pengislaman ilmu dilakukan dengan memisahkan unsur-unsur barat termasuklah k"nsep-k"nsep penting terutamanya yang terdapat dalam ilmu itu yang berkaitan dengan Sains kemanusian.8 Selepas penyaringan itu$ ilmu-ilmu yang bebas itu di+erna semula dengan unsur-

unsur dan k"nsep-k"nsep penting Islam.: Selan%utnya melakukan perumusan dan penyepaduan unsurunsur Islam yang penting yang dapat menghasilkan gubahan yang mengandungi teras ilmu Islam untuk digunakan dalam sistem pendidikan dari peringkat ba#ah hinggalah ke peringkat tinggi.) @ Dihat lampiran ( dan 7A Ilmu-ilmu itu perlu mengandungi unsur-unsur kemanusiaan$ keagamaan$ Ilmu dan makrifah$ hikmah dan keadilan. Sumber terpenting dalam pr"ses islamisasi ialah al-&uran dan al-Sunnah.( Pelbagai tanggapan dan perbe!aan pendapat mengenai t"k"h yang men+etuskan idea gagasan pengislaman ilmu ini. Ada g"l"ngan yang mengakui mereka yang men+etuskan idea ini. Perkara ini disinggung "leh Pr"f -.M.0. -an Daud dengan kata : .amai telah membi+arakan tentang gagasan islamisasi ilmu yang berp"tensi besar ini$ dan tidak sedikit pula yang mendabik dada mengaku peranan masing-masing dalam perkembangan gagasan ini. Dalam %angka masa yang tidak lama$ berbagai-bagai makalah dan buku diterbitkan$ dan seminar-seminar antarabangsa dilan+arkan bagi menyebarkan gagasan ini di beberapa buah negara Islam dan bukan Islam. =etapi yang lebih utama lagi ialah supaya idea atau gagasan itu perlu dibuat agar t"k"h-t"k"h yang berperanan di dalamnya b"leh diberi pengiktirafan se#a%arnya. 7 Seperkara yang penting yang disentuh "leh Pr"f Dr. -.M.0. -an Daud ialah mengenai pendukungpendukung yang tidak begitu berhati-hati meneliti idea besar ini$ lalu mempermudahkannya. Perkara ini tentu akan menyulitkan pen+apaian +ita-+ita dan merendahkan kehebatan asal idea ini. Apatah lagi %ika dikaitkan dengan kelemahan gagasan itu sendiri.( Penulis berpendapat baha#a idea asal ini di+etuskan "leh Pr"f. Dr. S.M.0. Al-Attas tetapi dikembangkan "leh Pr"f. Dr. Ismail al-1aru'i dan III= di Amerika Syarikat. Di sana idea-idea ini berkembang dengan luas sehingga mereka menganggap idea ini terbit di Amerika Syarikat. *leh kerana masyarakat serta tradisi intelektual di dunia barat lebih berkembang pesat dari dunia Melayu$ maka dilihat gagasan pengislaman ilmu ini terbit daripada barat dan III=. Menurut III=$ pengislaman ilmu mula diberi perhatian "leh t"k"h-t"k"h yang berpengalaman dalam menubuhkan persatuan pela%ar muslim Amerika dan Kanada dan diperingkat antarabangsa seperti II1S* dan -AME.7 Satu seminar telah diadakan di Dug"n"$ S#it!erland pada tahun (344 yang membi+arakan mengenai krisis pemikiran umat Islam.8 Selepas tertubuhnya III= pada tahun (:5(2?(3>(M$ maka antara gagasan agenda utama ialah pengislaman ilmu. Satu seminar telah diadakan pada .abia##al (:572?9anuari (3>7M di 6niBersiti Islam Islamabad bagi membin+ang se+ara lebih mendalam pengislaman ilmu.( Dalam seminar ini$ al-1aru'i telah membentangkan kertas ker%a berta%uk Islami!ati"n "f Kn"#ledge : Pr"blem$ Prin+iples and Pr"spe+tiBe.7 Persidangan ini telah membi+arakan tentang pengislaman ilmu dari segi Sains Kemanusiaan$ S"si"l"gi$ Fk"n"mi$ Matematik$ 6ndang-6ndang$ 6sul 1i'h$ Se%arah dan 1alsafah. Pada tahun (3>:$ diadakan Seminar Antarabangsa Pengislaman Ilmu Ketiga di Kuala Dumpur.8 Sebanyak 78 kertas ker%a dibentangkan yang meliputi segala bidang ilmu pengetahuan. Pada 9anuari (3>4$ persidangan keempat telah diadakan di Khartum.: Sebanyak :( kertas ker%a dibentangkan dalam persidangan ini yang berf"k"skan met"d"l"gi ilmu-ilmu Islam dan %uga mengenai pendidikan Islam. =ernyata di sini$ pihak III= %uga telah memainkan peranan penting dalam memperkembangkan pengislaman ilmu dengan mengadakan seminar dan bengkel sama ada bersifat tempatan dan antarabangsa.( Pen%elasan Pengislaman Ilmu.

Pengislaman ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek pengislaman pada keseluruhannya. Pr"ses pengislaman ini bermula dengan pr"ses pengislaman ilmu atau Islamisasi ilmu. Ini kerana islamisasi ilmu berkisar pada dalam diri manusia yang akhirnya men%adi asas kepada pr"ses seterusnya. Pr"ses islamisasi dalam bidang yang lain banyak bergantung kepada pr"ses islamisasi ilmu. Dengan mengatakan baha#a islamisasi bermula dengan ilmu di dalam diri manusia tidak bermakna ia hanya berbentuk te"ri semata-mata. Dalam Islam sesuatu yang praktikal tidak dapat dipisahkan dari te"ri sepertimana tergambar dalam %alinan yang kuat antara Iman dan amal. Perkataan Pengislaman nisbah kepada perkataan agama Islam iaitu agama yang telah diletakkan manha% "leh Allah melalui #ahyu. Ilmu ialah persepsi$ k"nsep$ bentuk sesuatu perkara atau benda. Ia %uga suatu pr"ses pen%elasan$ penyataan dan keputusan dalam pembentukan mental.( Pengislaman ilmu bermakna hubungan antara Islam dengan ilmu pengetahuan iaitu hubungan antara Kitab -ahyu al&uran dan al-Sunnah dengan kitab -u%ud dan ilmu kemanusiaan. *leh itu$ pengislaman ilmu ialah aliran yang mengatakan #u%udnya hubungan antara Islam dengan ilmu kemanusiaan dan men"lak g"l"ngan yang men%adikan realiti dan alam semesta sebagai satu-satunya sumber bagi ilmu pengetahuan manusia.7 Maksud pengislaman ilmu pengetahuan ialah rangka ker%a yang menyeluruh dan menentukan tahap indiBidu dan masyarakat$ untuk pemikiran dan tindakan$ untuk pendidikan dan praktis$ untuk pengetahuan dan "rganisasi$ untuk pemerintah dan rakyat$ untuk dunia masa kini dan akan datang. ( *leh demikian$ pengislaman ilmu amat penting dan perlu di%adikan agenda umat Islam kini. Pr"ses pengislaman ilmu ini merupakan satu syarat sebagai asas untuk menegakkan satu rangka umat$ untuk membentuk pandangan indiBidu dan k"lektif terhadap kehidupan serta untuk mengembangkan aspek-aspek ide"l"gikal dan praktikalnya.7 =u%uan daripada pengislaman ilmu ialah untuk merumuskan kaedah untuk ide"l"gi Islam membersihkannya daripada bidaah$ k"rupsi$ pemen+ilan$ kelembapan dan pepe+ahan yang dialami se%ak beberapa abad lamanya. Ia %uga bertu%uan menyuburkan kembali pemikiran Islam dan kaedahnya dengan memberikannya %alan ke arah sumber utama #arisan umat. <egitu %uga ia bertu%uan untuk men+apai kehandalan dalam pemikiran umat dalam segala %enis ilmu pengetahuan.8

Dangkah-Dangkah Pengislaman Ilmu. Al-1aru'i semasa membentangkan kertas ker%anya di Persidangan Islamisasi Ilmu kali Kedua di Islamabad pada 4-3 .abi al-A##al (:57? :-; 9anuari (3>7 telah mengariskan beberapa langkah yang diperlukan untuk pengislaman Ilmu pengetahuan. <eliau telah menggariskan (7 langkah iaitu : (. Penguasaan dan Kemahiran Disiplin Ilmu M"den : Penghuraian Kateg"ri. 7. =in%auan Disiplin Ilmu 8. Penguasaan -arisan Ilmu Islam : Sebuah Ant"l"gi :. Penguasaan -arisan Ilmu Islam : =ahap Analisis ). Penentuan Penyesuaian Islam yang Khusus terhadap Disiplin-disiplin Ilmu ;. Penilaian Kritikal terhadap Disiplin Ilmu M"den : 2akikat Kedudukannya pada Masa Kini. 4. Penilaian Kritikal terhadap #arisan Islam : =ahap perkembangan pada Masa Kini. >. Ka%ian Masalah 6tama 6mat Islam 3. Ka%ian =entang Masalah yang Dihadapi "leh 6mat Manusia (5. Analisis Kreatif dan Sintesis ((. Membentuk semula Disiplin Ilmu M"den ke dalam .angka Ker%a Islam : <uku =eks 6niBersiti. (7. Pengagihan Ilmu yang =elah diislamkan. @Dihat lampiran 8$ : dan )A

Pengislaman Ilmu Di Malaysia. Selepas merdeka$ negara-negara Islam termasuk Malaysia$ meneruskan sistem pendidikan m"den yang bermula di !aman pen%a%ahan. -alau bagaimanapun kurikulumnya di"rientasikan dan diubahsuaikan selaras dengan hasrat dan semangat rakyat dan negara yang merdeka. 0amun demikian falsafah$ pandangan semesta dan nilai-nilai sekular yang mendasari ilmu-ilmu tersebut tidak banyak berubah. Pindaan yang ketara dalam kurikulum negara ini ialah kemasukan matapela%aran Pengetahuan Agama Islam. 0amun demikian mata pela%aran ini terpisah dari matapela%aran lain$ dan ia berada dalam bendungannya sendiri. Sementara itu mata pela%aran- mata pela%aran lain %uga berada dalam bendungan mereka sendiri. Keadaan ini menimbulkan sema+am dualisme dan dik"t"mi dalam kurikulum pendidikan kebangsaan.7 Sementara itu %uga sistem pendidikan agama ber%alan se+ara berasingan dan mengekalkan kurikulum yang lama. =anggapan terhadap ilmu-ilmu m"den sebagai sekular. Akibatnya mereka tidak dapat menguasai ilmu m"den sekaligus tidak berupaya aktif dalam pembangunan negara. 9usteru itu pr"duk sistem ini men%adi sema+am terpinggir dari arus pembangunan.( Sistem pendidikan kebangsaan pula did"k"ng "leh kera%aan tetapi mempunyai pr"duk yang berbe!a dengan pela%ar sistem agama. Pr"duknya masih gagal mempunyai +iri-+iri kesepaduan antara nilai agama dan bukan agama. Keadaan ini me#u%udkan dualisme dalam pemikiran dan ia mengekang serta men%e%askan usaha ke arah pembentukan sahsiah diri yang sepadu.7 *leh itu$ Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil daya usaha serta langkah p"sitif ke arah me#u%udkan pendidikan bersepadu dan ilmu bersepadu.8 Pada tahun (3>>$ 1alsafah pendidikan 0egara @1P0A yang berteraskan k"nsep kesepaduan telah diungkapkan se+ara bertulis. 1alsafah Pendidikan 0egara berbunyi : Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

1alsafah pendidikan 0egara ini men%adi teras dalam segala pr"gram$ peran+angan dalam pendidikan negara. Paksi kepada 1P0 adalah ketuhanan.( Perpandukan kepada 1P0 beberapa +iri penting dapat dirumuskan : (. Pendidikan adalah usaha untuk me#u%udkan budaya ilmu di mana sek"lah merupakan permulaan per%alanan ke arah penerusan pen+arian ilmu sehingga ke akhir hayat. 7. Manusia yang hendak dilahirkan "leh sistem pendidikan adalah manusia yang berm"ral dan berta'#a yang per+aya dan patuh kepada tuhan. 8. Manusia yang akan mun+ul daripada sistem pendidikan adalah manusia yang seimbang dan harm"nis dari segi em"si$ %asmani$ r"hani dan intelek yang mempunyai ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang dapat berpi%ak di atas kaki sendiri untuk berbakti dan ber%asa kepada masyarakat dan negara.( Perkara yang penting dalam 1P0 ini ialah pr"ses pendidikan yang dikenali sebagai Pendidikan <ersepadu atau Perspektif <ersepadu Se%agat. Pendidikan sepadu merupakan saluran yang terbaik

untuk meng"perasikan hasrat 1P0 ke arah pembentukan insan dan masyarakat Malaysia. Dengan demikian pendidikan sepadu di%adikan dasar dalam kurikulum sek"lah dan pendidikan negara.7 K"nsep bersepadu ini harus meliputi seluruh tahap pendidikan $ iaitu dari pra sek"lah hinggalah ke institusi penga%ian tinggi. Sebagai langkah permulaan maka K<S. @(3>8Adan K<SM @(3>>?>3A diperkenalkan dengan k"nsep pendidikan sepadu. Kurikulum sek"lah rendah yang dahulu dikenali sebagai Kurikulum <aru Sek"lah .endah telah diselaraskan dengan 1P0 pada tahun (338?3:. Semen%ak itu ia dikenali sebagai Kurikulum <ersepadu Sek"lah .endah @K<S.A. ( Dr. -an M"hd Gahid7 telah menghuraikan maksud K"nsep Pendidikan Sepadu iaitu meru%uk kepada ke%adian insan. Pada hakikatnya insan merupakan ke%adian yang sepadu$ iaitu gabungan antara r"hani dan %asmani. <erasaskan hakikat ini pembangunan insan perlu dilakukan dengan se+ara sepadu$ iaitu meliputi pembangunan r"hani$ intelek dan %asmani. Ia %uga bermaksud kembali kepada fitrah. Dari perspektif ilmu pula$ pendidikan sepadu ini meru%uk kepada keperluan manusia untuk mempela%ari ilmu agama$ ilmu kemanusiaan dan ilmu sains tabie. Ketiga-tiga %enis ilmu ini adalah penting untuk memb"lehkan manusia men%ayakan perhubungan yang betul dan harm"nis dengan =uhan Maha Pen+ipta$ manusia lain dan alamnya. Ia %uga meru%uk kepada prinsip ke=uhanan iaitu usaha untuk memupuk dalam pendidikan kesedaran ke=uhanan. Prinsip ke=uhanan telah dinukilkan dengan %elas dalam 1P0.8 =u%uan asas pendidikan bersepadu adalah untuk membentuk insan yang baik berdasarkan keper+ayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Dalam k"nteks ini$ istilah bersepadu bermaksud bersatu$ ber+antum$ bergabung$ bertaut$ bersebati$ beker%asama$ bermuafakat$ seia sekata$ dan bersama-sama$ yang k"nsepsikan dan direalisasikan dengan berasaskan keper+ayaan kepada =uhan.( Se+ara kasar$ perbin+angan tentang k"nsep bersepadu ini b"leh dibuat kepada dua tahap iaitu tahap umum dan tahap khusus.7 Aspek penting bagi pr"ses kesepaduan pada tahap umum termasuklah kesepaduan fungsi hidup$ kesepaduan tanggung%a#ab$ kesepaduan ilmu pengetahuan$ kesepaduan amalan pendidikan$ kesepaduan disiplin ilmiah dan kesepaduan dimensi perkembangan.8 Sementara tahap khusus pula memerlukan kesepaduan matlamat$ kesepaduan unsur$ kesepaduan pr"ses pembela%aran$ kesepaduan %enis pengetahuan$ kesepaduan merentasi kurikulum dan kesepaduan isi kandungan.: 9elas sekali$ pr"ses pendidikan sepadu ini merupakan +abang dari pr"ses pengislaman ilmu se+ara keseluruhannya. Antara langkah yang perlu bagi men+apai matlamat pengislaman Ilmu dalam dasar pendidikan negara ialah :

(. Pembetulan : membetulkan fakta dan k"nsep yang bertentangan dengan Islam. 7. *rientasi : Memasukkan pandangan$ Bisi dan tafsiran Islam ke dalam disiplin ilmu yang berkaitan. 8. Penyelarasan : Menyelaraskan disiplin-disiplin ilmu yang bukan agama dengan ilmu agama. :. Kesepaduan : Menyepadukan seluruh ilmu dalam satu a+uan atau paradigma yang berteraskan ta#hid. Di samping itu$ bahan-bahan buku teks perlu disemak semula berasaskan kepada paradigma ta#hid dan guru-guru perlu di"rientasikan semula supaya mereka dapat memahami falsafah$ k"nsep dan pendekatan yang berasaskan rangka paradigma ta#hid. Di samping itu %uga$ budaya Islamik perlu di#u%udkan di sek"lah-sek"lah dan pusat-pusat penga%ian tinggi.( Kesimpulan *leh kerana ilmu agama dan ilmu sains saling berkait rapat kerana mereka lahir dari sumber yang sama

iaitu ilmu tuhan maka pr"ses pengislaman ilmu amat penting supaya manusia dapat mengetahui +ara untuk meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya yang sebenar dalam sistem ke#u%udan. Dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sebenar$ manusia mengamalkan keadilan dan keadilan memba#a kese%ahteraan hidup di dunia dan akhirat. ,enerasi yang lahir dari pendidikan pengislaman ilmu adalah generasi yang mempunyai rasa ta#adu$ bertanggung%a#ab dan disiplin yang tinggi. Mereka sentiasa memba#a sl"ngan kema%uan umat. Adalah diharapkan dengan pengislaman ilmu ini merupakan satu titik t"lak dalam pr"ses pengislaman dari segi p"litik$ ek"n"mi dan sains kemanusian keseluruhannya. Di Malaysia$ pengislaman ilmu masih bergiat lan+ar dan memerlukan s"k"ngan dari semua pihak bagi men%ayakannya. Sesungguhnya pr"ses untuk melaksanakan dan men%ayakan hasrat ini akan mengambil masa. Ke%ayaannya bergantung kepada kesediaan pihak pemimpin$ penggubal dasar$ pendidik dan masyarakat dalam menghayati dan mengamali k"nsep pengislaman ilmu. Idea besar ini akan men%adi malap dan sulit apabila ia diambil dan dipermudahkan "leh pendukung-pendukung yang tidak berhati-hati dalam melaksanakannya. *leh itu$ usaha-usaha ke arah islamisasi ilmu di pusat-pusat penga%ian tinggi di negara ini harus dika%i dari semasa ke semasa supaya keberkesannya terserlah seperti termaktub dalam gagasan a#alnya. Pengislaman ilmu ini haruslah bermula dari peringkat rendah hinggalah ke tahap penga%ian tinggi. Dalam keghairahan kita mengimp"rt k"le%-k"le% s#asta dan uniBersiti-uniBersiti dari luar negara$ maka pihak yang ber#a%ib perlulah menga#asi dan memerhati supaya pr"ses pengislaman ilmu tidak terbantut dan ter%e%as disebabkan perkara tersebut. Kita berkeyakinan pengislaman ilmu merupakan satu titik t"lak ke arah kebangkitan umat seterusnya memba#a umat ini kepada Hi!!ah.