Está en la página 1de 5

ASSEMBLEA GENERAL 11 desembre 2013

MEMRIA DACTIVITATS DE LA DELEGACI DE LOBRA CULTURAL BALEAR DE MARRATX 2012 -2013

Durant an! 2012" a#an$ %& a$$&'# &a (&n&ra )*n$t+tu&nt %& a %& &(a)+," r&a +t-.r&' un Acte per la llengua el 23 de mar. El 4 de ul!"l real!t#$rem l%assemblea general c"nst!tuent de la delegac!&' al l"cal de Sant Maral' Sa (abaneta. El 1) %& 'at&+/ '&$" r&a +t-.r&' una S+ur& a%a )*ntra a '*%+0+)a)+, %& a &+ %& 1un)+, 23# +)a " 4u& )an5+a & r&4u+$+t %& )*n6+/&r a &n(ua )ata ana" 7&r a 7&r$*na a $&r5&+ %& A%'+n+$tra)+, aut*n8'+)a" + & )*n5&rt&+/ &n un '6r+t9 El 1* ! 1+ d%"ctubre" r&#:r&' & $ ;u#+ at$ 7&r a &n(ua 4u& r&a +t-a5&n Camins contra mentides, + 7a$$ar&n 7& E$ 2*nt DIn)a" E$ 2 a %& na T&$a" E$ 1+(u&ra " Sa Ca#an&ta + 28rt* 9 El 23 de n",embre 0:r&' un a)t& 0&$t+u %& 7r&$&nta)+, %& a n*$tra D& &(a)+, a a 7 a<a %& Sant Mar<a " a'# #a a%a 7*7u ar" '3$+)a a'# un (ru7 %& =*5&$ + 7r&$6n)+a %& 2r&$+%&nt ;au'& Mat&u9 Durant an! 20139 El 2 de gener' )& &#r.r&' a 1&$ta %& E$t&n%ar% a'# una 0&$ta +n0ant+ " /*)* ata%a + )*n0&r6n)+a %& D*)t*r ;*$&7 A Gr+'a t9 In+)+.r&' &$ a)t+5+tat$ 7r*(ra'a%&$>

1-.AS.S GAS.R/N0M1(S2 L*#=&)t+u %& a)t+5+tat ?a &$tat %+0*n%r& 7r*%u)t&$ (a$tr*n8'+)$ %& a#*ra)+, art&$ana 0&t$ a Ma *r)a + a)*$tar- *$ a $ %+0&r&nt$ nu) +$ %& Marrat/@9 La)t+5+tat $?a *r(an+t-at a'# & A&# anar%&ta7&$9)at + &n )* B a#*ra)+, a'# &$ a$$*)+a)+*n$ %& 5&Cnat$ %& $ %+0&r&nt$ nu) +$ %& Marrat/@9 La %+0u$+, $?a 0&t a tra5:$ %& )*rr&u & &)tr8n+)" %& # *( %& OCB Marrat/@" & A&# anar%&ta7&$9)at + & $ '+t=an$ %& )*'un+)a)+, %& Marrat/@ 4u& $& n?an 0&t r&$$8" )*' V+u Marrat/@" 7*rt* 9)at + D+ar+* %& Marrat/@9 S?an 0&t un t*ta %& D ta$t$ (a$tr*n8'+)$ a'# & )a &n%ar+ $&(E&nt> 2* de gener" E'#*t+t$ Munar" *)a 7arr*4u+a %& &$( :$+a %& Sant Mar<a 9 22 de 3ebrer" M& %& S*n Gra5*t" *)a %& a$$*)+a)+, %& 5&Cnat$ La 2ua %& 28rt* 9 22 de mar" Ga &t&$ Can G*r+ %& Mur* + 0*r'at(&$ Bur(u&ra" C**7&rat+5a C*an&(ra %E$ 1+(u&ra 9 14 d%abr!l " C&r5&$a Ga at-," a *)a %& a$$*)+a)+, %& 5&Cnat$ %& $*n Ma)+.-n*5a Ca#ana9 1) de ma!g" S&$ Ant+(u&$ F&u &$ + G& at$ Va $" a #ar C G$+)*" a'# a$$*)+a)+, %& 5&Cnat$ %& S*n Ra'*n& 9 21 de un5" L+)*r $Er'+ta + 0*r'at(&$ S*n ;*5&r" a *)a %& $&$ '*n(&$" a'# a$$*)+a)+, %& 5&Cnat$ %& 2 a %& na T&$a9 Ca%a una %& &$ &'7r&$&$ a7*rta5a & $&u 7r*%u)t& 7&r a ta$t9 L*r(an+t-a)+, a7*rta5a a (un 7r*%u)t& 7&r 0&r & ta$t ':$ )*'7 &t + uCt a+/@ )*' a #&(u%a9 S*0&r+&n 30 7 a)&$ 7&r a )a%a un %& $ + n*r'a '&nt ?+ ?an 7art+)+7at &ntr& 20 + 2H 7&r$*n&$9 La +n$)r+7)+, &ra (ratuCta $+ &$ 0&+a a tra5:$ %& A&# anar%&ta7&$9)at * $+ & $ 7art+)+7ant$ &r&n $*)+$ %& OCB Marrat/@9

2-EINES CULTURALS: Presentaci diniciatives culturals i de difusi de la nostra llen ua dins l!"#it de $arrat%& i de les illes en eneral' 2.1 Taula rodona - presentaci de dues noves propostes en mitjans de comunicaci, la radio Ona Mediterrnia i la televisi alternativa Sa Teva visi (2 da#ril de 2)(* al local parroquial de Prtol. 2.2 Presentaci del nou diari ! "alears en llen#ua catalana + de "ai al local parroquial de l$es#l%sia de Sant Mar&al. 2.' Presentaci del lli"re Treballadors i sindicalistes clandestins, histries orals 1930-1950 de (avid )inard, presentat per l$escriptor ntoni Serra, resident a Marrat*+. *( de "ai 2., -errada so"re o"jecci .iscal, el 2, de "ai aquests actes /i /a participat entre 20 i ,0 persones 1es despeses d$aquestes activitats /an estat 2nicament per a l$edici de cartells per a la di.usi. *- C-RRELLEN.UA 2)(* 1$O"ra 3ultural 4alear de Marrat*+ s$/a encarre#at d$or#anit5ar i coordinar l$itinerari del correllen#ua per a tot el nostre municipi, activitat que du la .lama de la llen#ua catalana per a tots els po"les de Mallorca, des de 1luc .ins a Palma. (ia / de "ai a les 10.'0 el correllen#ua va entrar a Marrat*+ per Prtol, va .er una aturada a la pla&a de 3an 6lor on es va lle#ir el mani.est. 3ontinuar recorrent Prtol, Sa 3a"aneta i es 6i#ueral, on es .a .er una se#ona lectura del mani.est i es trasllad .ins al Pla de na Tesa on va tenir lloc el concert .inal a crrec del #rup de joves marrat*iners Esburbats.

1a despesa d$aquesta activitat es destin a "oni.icar les camisetes dels in.ants i de les .am+lies. 7i participaren unes 200 persones.

/- CICLE ESTIU CULTURAL (urant l$estiu l$O34 de Marrat*+ /em or#anit5at tres actuacions teatrals i un concert de poesia i m2sica am" una #ran acollida per part del p2"lic. ,.1 !epresentaci del monle# Acorar de Toni )omila dies + i , de 0un1 al Mol+ de sa 3a"aneta, espai cedit per l$ juntament de Marrat*+. (e#ut a la demanda d$entrades es va /aver d$or#anit5ar una se#ona .unci. 8a tenir uns '20 espectadors en total. ,.2 !epresentaci de l$o"ra teatral les llargues nits de can Salas a crrec del #rup 1a 4elle 9nsem"le dia 2 de 0uliol al 3entre 3ultural S$9scor*ador de Prtol, espai cedit per l$ juntament de Marrat*+. 7i assistiren uns 12: espectadors. ,.' 3oncert de Poesia i M2sica 3atalana dia 23 de 0uliol al Mol+ de Sa 3a"aneta, espai cedit per l$ juntament de Marrat*+. M2sica de )a"riel Oliver Torres i interpretaci de di.erents m2sics, soprano i rapsodes. S$interpretaren poemes musicats de di.erents poetes mallorquins i catalans com 4lai 4onet, M. Mart+ i Pol, ;osep M. 1lompart, Tomeu !ossell Prcel... 7i assistiren un centenar d$espectadors. CICLE 4E TAR4-R CULTURAL 9l pro#rama de tardor /a so.ert al#uns canvis. <o s$/an po#ut dur a terme les dues activitats previstes inicialment per a setem"re i octu"re que eren la representaci teatral de l$o"ra 9stupida-ment i el concert a crrec del #rup (oradella, que s$intentaran dur a terme m%s endavant, per s$/a su"stitu=t per a la visita a la .inca Son Mut nou, dia 2+ de sete"#re5 per l$inter>s que presenta aquest camp d$e*perimentaci 2nic a les ?lles, la seva tasca de recuperaci de m%s de dues-centes varietats de .i#ueres mallorquines i al recopilaci de di.erents esp>cies de tot el mn.