Está en la página 1de 10

Decreto por el que se regula la formacin en materia de informacin y animacin juvenil en la Comunitat Valenciana

La Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la Comunitat Valenciana atribuye al Institut Valenci de la Joventut Generalitat Jove la !unci"n #entre otras# de !ormar animadores y t$cnicos en materia %uvenil La !ormaci"n en materia de animaci"n %uvenil est& re'ulada (or el )ecreto *0/200+ de 11 de mar,o, del Consell de la Generalitat, y (or la -rden de 3 de !ebrero de 200*, de la Conselleria de .enestar /ocial La demanda creciente de (ersonas con una !ormaci"n adecuada (ara diri'ir o !ormar (arte de los e0ui(os de animaci"n en actividades educativas de tiem(o libre, est& atendida (or las escuelas de !ormaci"n de animadores %uveniles 0ue, desde modelos (eda'"'icos diversos, (ro(orcionan una am(lia y consolidada o!erta !ormativa desde el sector asociativo y desde el &mbito local 1or otra (arte, el )ecreto 22/133+, de * de !ebrero del Gobierno Valenciano, re'ula la 4ed Valenciana de In!ormaci"n Juvenil, y la -rden de 2+ de abril de 133+, de la Conselleria de Cultura, !i%a las condiciones de a(ertura y !uncionamiento de los servicios de in!ormaci"n %uvenil de la Comunitat Valenciana 5l 4eal )ecreto +*6/2011, de 20 de abril, a(rob" las cuali!icaciones (ro!esionales de )inami,aci"n de actividades de tiem(o libre educativo in!antil y %uvenil, )irecci"n y coordinaci"n de actividades de tiem(o libre educativo in!antil y %uvenil, y de In!ormaci" %uvenil, con lo 0ue estableci" un marco com7n (ara la !ormaci"n de los (ro!esionales 0ue traba%an en el &mbito de la %uventud en todo el estado 5n la reuni"n del Conse%o Interterritorial de Juventud, celebrada el 3 de mar,o de 2010, se acord" crear una comisi"n en la 0ue t$cnicos del I8J9V5 y de las CC::, (udieran debatir sobre las consecuencias de la (ublicaci"n dic;as cuali!icaciones (ro!esionales del &mbito de %uventud )esde entonces se ;an consensuado las l<neas de actuaci"n de las comunidades aut"nomas en este &mbito, considerando 0ue la (ublicaci"n de las cuali!icaciones (ro!esionales re(resenta una o(ortunitat de ada(tar la normativa e=istente en cada comunidad aut"noma (ara conse'uir una mayor movilidad de animadores, in!ormadores y t$cnicos de %uventud, tanto en el territorio es(a>ol como en los dem&s (a<ses de la 9ni"n 5uro(ea 1or ello, se consider" necesario ada(tar la normativa vi'ente en la Comunitat Valenciana al nuevo marco de las cuali!icaciones, con la !inalidad de continuar con una !ormaci"n de calidad (ara las (ersonas 0ue 0uieran traba%ar, tanto de manera (ro!esional como voluntaria, en el sector %uvenil 5l borrador de decreto se traba%" inicialmente con las escuelas de animaci"n %uvenil, (ero 0ued" en sus(enso a la es(era de la a(robaci"n del decreto de actividades 5n estos momentos se considera 0ue deber<a revisarse dic;o borrador, a la lu, de los decretos ya (ublicados (or otras CC::

Anex
Decret....... /2011 d...... del Consell pel qual es regula la formaci d!animadors i t"cnics de joventut a la Comunitat Valenciana

La 4ecomanaci" del 1arlament 5uro(eu i del Consell d?5uro(a de 23 d?abril de 2008, relativa a la creaci" del @arc 5uro(eu de Auali!icacions (er a l?a(renentat'e (ermanent B2008/C 111/01C, considera, entre d?altres coses, 0ue desenrotllar i reconei=er els conei=ements, les destreses i la com(etDncia de la ciutadania $s essencial (er al desenrotllament individual, la com(etitivitat, l?ocu(aci", i la co;esi" social de la comunitat 5ste desenrotllament i reconei=ement ;an de !acilitar la mobilitat transnacional de les (ersones treballadores i en (roc$s d?a(renentat'e i contribuir a cobrir las necessitats d?o!erta i demanda en el mercat euro(eu de treball :l tem(s, l?esmentada recomanaci" (ret$n contribuir a la modernit,aci" dels sistemes d?educaci" i !ormaci", a la interrelaci" entre l?educaci", la !ormaci" i l?ocu(aci", ai=< com a construir (onts entre l?a(renentat'e !ormal, no !ormal i in!ormal, la 0ual cosa conduir tamb$ a la validaci" dels resultats de l?a(renentat'e ad0uirits mit%anEant l?e=(eriDncia 5n esta l<nia, el 4eal )ecret +*6/2011, de 20 d?abril, del Govern d?5s(anya, a(rov les 0uali!icacions (ro!essionals de l?mbit es(ec<!ic de la %oventutF dinamit,aci" d?activitats de tem(s lliure educatiu in!antil i %uvenil, direcci" i coordinaci" d?activitats de tem(s lliure educatiu in!antil i %uvenil, i in!ormaci" %uvenil, i va establir un marc com7 (er a la !ormaci" dels (ro!essionals 0ue treballen en l?mbit de la %oventut en tot l?estat 5sta situaci" re(resenta una o(ortunitat (er a ada(tar la normativa e=istent en cada comunitat autGnoma de cara a aconse'uir una ma%or mobilitat dels animadors, in!ormadors i tDcnics de %oventut (er tot el territori es(anyol, i tamb$ (er altres (aHsos de la 9ni" 5uro(ea 5n lImbit de la Comunitat Valenciana, la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana atribuei= a l?Institut Valenci de la Joventut Generalitat Jove, entre d?altres, la !unci" de !ormar animadors i tDcnics en matDria %uvenil 5n concret, la !ormaci" en matDria d?animaci" %uvenil est re'ulada (el )ecret *0/200+ dI11 de marE, del Consell de la Generalitat, i (er l?-rdre de 3 de !ebrer de 200*, de la Conselleria de .enestar /ocial La demanda crei=ent de (ersones amb una !ormaci" ade0uada (er a diri'ir o !ormar (art dels e0ui(s dIanimaci" en activitats educatives de tem(s lliure, est atesa (er les escoles de !ormaci" d?animadors %uvenils 0ue, des de models (eda'G'ics diversos, (ro(orcionen una m(lia i consolidada o!erta !ormativa des del sector associatiu i des de l?mbit local

:l tem(s, el )ecret 22/133+ de * de !ebrer del Govern Valenci, re'ula la Jar=a Valenciana d?In!ormaci" Juvenil, i l?-rdre de 2+ d?abril de 133+ de la Conselleria de Cultura !i=a les condicions d?obertura i !uncionament dels serveis d?in!ormaci" %uvenil de la Comunitat Valenciana La in!ormaci" als %"vens $s considera !onamental (er al com(liment del comandament constitucional de (romoure la (artici(aci" lliure i e!icaE de la %oventut en la vida (ol<tica, social, econGmica i cultural, i $s (er ai=G 0ue, tot i no e=istir una normativa es(ec<!ica, la Generalitat ;a or'ani,at di!erents cursos de !ormaci" (er a les (ersones 0ue, des dels centres dIin!ormaci" %uvenil, donen su(ort als %"vens en els (rocessos de (resa de decisions )?una altra banda el )ecret re'ula les activitats de tem(s lliure en 0ue (artici(en

menors de 18 anys, de!inei= les !i'ures (ro!essionals 0ue ;an d?intervenir en ei=e conte=t i a(orta re!erDncies clares res(ecte de 0uina ;a de ser la seua titulaci" :i=G e=i'ei= 0ue, sense dei=ar de banda la !ormaci" de 0ualitat 0ue s?;a estat im(artint a l?em(ara de la normativa esmentada, $s !aEa necessari ada(tar la normativa vi'ent (el 0ue !a a la !ormaci" en matDria d?animadors i tDcnics de %oventut en la Comunitat Valenciana al nou marc de les 0uali!icacions 1er ai=G, des(r$s de l?in!orme (revi del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, a (ro(osta de la Conselleria de Just<cia i .enestar /ocial, con!orme amb el Consell Jur<dic Consultiu de la Comunitat Valenciana i des(r$s de la deliberaci" (rDvia del del Consell de la Generalitat, en la reuni" del dia D#C$#%# C&'(%)* +. &,'#C%#, -#.#$&*, &rticle 1. )/jecte Ks ob%ecte del (resent )ecret des(le'ar la com(etDncia de l?IV:J GV: J-V5, (el 0ue !a a la !ormaci" dIanimadors/es i tDcnics/tDcni0ues en matDria %uvenil, en els as(ectes se'LentsF 1 4e'ular el reconei=ement i el !uncionament de les escoles 0ue (oden im(artir esta !ormaci" 2 4e'ular els cursos de !ormaci" d?animadors i tDcnics de %oventut, i ada(tar#los a la normativa estatal sobre les certi!icacions i les 0uali!icacions (ro!essionals 3 5stablir els re0uisits, drets i deures de l?alumnat de 2011,

&rticle 2. 0uncions de l!+V&1.-V& 1)V# Auant a la !ormaci" dIanimadors/es i tDcnics/tDcni0ues en matDria de %oventut, s"n !uncions de l?IV:J GV: J-V5F

aC

4econDi=er o!icialment les escoles de !ormaci" de %oventut i resoldre la (Drdua del reconei=ement

bC :creditar la !ormaci" 0ue establei= el (resent decret i e=(edir els corres(onents )i(lomes, d?acord amb el (rocediment 0ue establisca la normativa 0ue el des(le'ue cC :ssessorar i in!ormar tDcnicament les solMlicituds de reconei=ement de les escoles de !ormaci" de %oventut

dC Vetlar (er la 0ualitat tDcnica i (eda'G'ica dels cursos, i su(ervisar els 0ue es realit,en
a l?em(ara dIeste decret

eC -r'anit,ar !Grums de comunicaci" i trobades amb les di!erents escoles de !ormaci" de


%oventut, (er tal de !acilitar unes relacions de colMlaboraci" i de millora des d?un (lante%ament inte'rador

!C

4ealit,ar cursos i activitats de !ormaci" com(lementries o subsidiries a les or'anit,ades les escoles de !ormaci" de %oventut

'C 1ro(iciar la investi'aci" i l?estudi en el cam( de la %oventut, i (ublicar#ne, si escau, els


resultats ;C Aualsevol altra !unci" necessria (er a l?ade0uat com(liment del 0ue establei= el (resent decret C&'(%)* ++. #,C)*#, D# 0)$2&C+3 D# 1)V#.%4% &rticle 5. Definici 1 /"n escoles de !ormaci" de %oventut a0uelles recone'udes (er l?IV:J GV: J-V5 (er a im(artir els cursos re'ulats en el (resent )ecret, en l?mbit territorial de la Comunitat Valenciana 2 5stes escoles tindran autonomia (eda'G'ica i or'anit,ativa i els seus ensenyaments es des(le'aran en el marc de la normativa vi'ent : m$s, (rocuraran una o!erta diversi!icada i m(lia diri'ida als ciutadans interessats en desenvolu(ar activitats en l?mbit de la %oventut

&rticle 6. $econei7ement 1 1er resoluci" del director/a 'eneral de l?IV:J GV: J-V5, (odran ser recone'udes com a escoles de !ormaci" de %oventut les (romo'udes (er associacions %uvenils i entitats

(restadores de serveis a la %oventut inscrites en el Cens d?:ssociacions Juvenils i 5ntitats 1restadores de /erveis a la Joventut de la Generalitat Valenciana, o les (romo'udes (er entitats (7bli0ues amb com(etDncia en matDria de %oventut

&rticle 8. $equisits per al reconei7ement 1 5n el moment de solMlicitar el seu reconei=ement, les dites entitats ;auran d?acreditar el com(liment dels re0uisits se'LentsF aC Nindre m$s de cinc anys de !uncionament ininterrom(ut bC Aue l?Gr'an com(etent de l?entitat ;a%a ado(tat l?acord (er a la creaci" de l?escola i (er a la solMlicitud de reconei=ement cC )is(osar d?un (ro%ecte (eda'G'ic i or'anit,atiu dC )is(osar de recursos ;umans i una in!raestructura bsica (er a l?inici del !uncionament, d?acord amb la normativa 0ue des(le'ue el (resent decret &rticle 9. )/ligacions de les escoles Les escoles de !ormaci" de %oventut ;auran de com(lir les obli'acions se'LentsF aC Comunicar, en el termini m=im de 20 dies, 0ualsevol canvi 0ue es (roduHsca en els re0uisits 0ue (ortaren al seu reconei=ement bC 1resentar la documentaci" 0ue establisca la corres(onent normativa de des(le'ament dIeste decret cC Garantir, a tot lIalumnat, el des(le'ament de les (rcti0ues i tamb$ su(ervisar#ne la correcta realit,aci" dC @antindre actualit,ada i dis(onible la documentaci" corres(onent al se'uiment del (roc$s !ormatiu de l?alumnat eC Garantir els drets de l?alumnat i su(ervisar el com(liment dels seus deures !C 4ealit,ar una (ro'ramaci" anual d?activitats i acabar les activitats !ormatives 0ue inici# en 'C 8o realit,ar activitats 0ue (romo'uen o %usti!i0uen 0ualsevol !orma de discriminaci" (er ra" de raEa, se=e, reli'i" o 0ualsevol altra 0ue atem(te contra els drets !onamentals de la (ersona &rticle :. ';rdua del reconei7ement d!una #scola de 0ormaci de 1oventut 1 L?incom(liment del 0ue dis(osa el (resent decret i la normativa 0ue el des(le'ue (odr im(licar la (Drdua de reconei=ement de les escoles de !ormaci" de %oventut (er (art de l?IV:J GV: J-V5

2 1er resoluci" del/de la )irector/a General de l?Institut Valenci de la Joventut Generalitat Jove (odr declarar#se la (Drdua del reconei=ement o!icial d?una escola o!icial de !ormaci" de %oventut, des(r$s de l?o(ort7 e=(edient administratiu i el (rece(tiu trmit d?audiDncia, en els su(Gsits se'LentsF Auan es tin'a constncia !e!aent 0ue l?entitat titular s?;a'uera dissolt Auan l?escola dei=e de reunir 0ualsevol dels re0uisits e=i'ides (er al seu Auan incom(lisca les obli'acions enumerades en l?article * i en la normativa de Auan es declare, (er (art de la )irecci" de lIIV:J GV: J-V5, la (Drdua de

reconei=ement des(le'ament del (resent decret lIacreditaci" de m$s dIun curs en un matei= any 3 5l (rocediment de (Drdua de reconei=ement o!icial de les escoles s?a%ustar al 0ue dis# (osa la Llei 30/1332, de 2* de novembre, de 4D'im Jur<dic de les :dministracions 17bli# 0ues i del 1rocediment :dministratiu Com7, i (odran establir#se, en l?acord d?iniciaci" del (rocediment, les mesures (rovisionals 0ue es consideren o(ortunes C&'(%)* +++. C4$,), + &C%+V+%&%, D# 0)$2&C+3 &rticle <. &spectes generals 1 La normativa de des(le'ament del (resent decret establir, l?estructura, la durada i els (ro'rames dels cursos de !ormaci" bsica d?animadors i tDcnics de %oventut, ai=< com els re0uisits de l?alumnat i de lIe0ui( (eda'G'ic 2 L?e=i'Dncia dels re0uisits 0ue re'ula el (resent decret ser inde(endent del 0uD establisca la normativa de 0ualsevol altra administraci" (7blica 3 Les escoles (odran realit,ar activitats de !ormaci" com(lementries 0ue a%uden a millorar la 0ualitat (eda'G'ica dels cursos, i la !ormaci" cont<nua del animadors i tDcnics de %oventut, sem(re 0ue no contravin'uen el (resent decret i la normativa 0ue el des(le'ue &rticle =. 0ormaci />sica danimadors i t"cnics de joventut 5ls cursos de !ormaci" bsica dIanimadors i tDcnics de %oventut s"n els se'LentsF 1 @onitor/a d?activitats de tem(s lliure educatiu in!antil i %uvenilF 0ue ca(acita (er a or'anit,ar, dinamit,ar i avaluar activitats de tem(s lliure educatiu adreEades a la in!ncia i la %oventut, en el marc de la (ro'ramaci" 'eneral dIuna or'anit,aci", a(licant tDcni0ues es(ec<!i0ues dIanimaci" 'ru(al, incidint e=(l<citament en lIeducaci" en valors i atenent a les mesures bsi0ues de se'uretat i (revenci" de riscos

2 )irector/a d?activitats de tem(s lliure educatiu in!antil i %uvenilF 0ue ca(acita (er a (lani!icar, or'anit,ar, 'estionar, dinamit,ar i avaluar (ro%ectes de tem(s lliure educatiu adreEats a la in!ncia i la %oventut en tots els as(ectes, re(resentar#los interna i e=ternament, i assumir la creaci", control i dinamit,aci" de lIe0ui( de (ersonal monitor 3 In!ormador/a %uvenilF 0ue ca(acita (er a or'anit,ar i 'estionar serveis dIin!ormaci" (er a %"vens 0ue res(on'uen als interessos i necessitats dIeste sector de la (oblaci", des(le'ant accions dIin!ormaci", orientaci", dinamit,aci" de la in!ormaci", (romovent activitats socioeducatives en el marc de la educaci" no !ormal orientades a !er e!ectiva la i'ualtat dIo(ortunitats i el desenvolu(ament inte'ral dels %"vens com a ciutadans en el conte=t dIuna societat democrtica &rticle 10. &creditaci i p"rdua d!acreditaci dels cursos 1 Les escoles ;auran de comunicar la realit,aci" dels cursos de !ormaci" bsica d?animadors i tDcnics de %oventut a l?IV:J GV: J-V5 amb dos mesos d?antelaci" a la data d?inici, com a m<nim 2 5sta comunicaci" anir acom(anyada d?una declaraci" res(onsable en la 0ue es mani!ieste 0ue com(lei=en amb les condicions 0ue e=i'ei= este )ecret i la normativa 0ue el des(le'ue 3 L?IV:J GV: J-V5, mit%anEant resoluci" del/de la )irector/a General, i amb audiDncia (rDvia a l?interessat, de con!ormitat amb l?art 82 de la Llei 30/1332, de 2* de novembre, de 4D'im Jur<dic de les :dministracions 17bli0ues i del 1rocediment :dministratiu Com7, (odr revocar l?acreditaci" dels cursos 0ue no com(lis0uen les condicions d?este decret i de la normativa 0ue el des(le'ue &rticle 11. Diplomes 1 L?IV:J GV: J-V5 e=(edir di(lomes acreditatius de la !ormaci" bsica dIanimadors i tDcnics de %oventut 0ue re'ula el (resent decret 2 5ls di(lomes acreditaran lIassoliment de les ca(acitats i dels contin'uts !ormatius del curs, i de les unitats de com(etDncia corres(onents 3 5n ca( cas (odran e=(edir#se di(lomes a (ersones menors d?edat &rticle 12. Coordinaci dels cursos 1er a cada curs es desi'nar un/a coordinador/a, 0ue ser la (ersona encarre'ada del se'uiment del (roc$s !ormatiu de l?alumnat, ai=< com de coordinar al (ro!essorat, dIatendre les incidDncies 0ue es (u'uen (roduir i 'arantir el com(liment del (ro'rama

C&'(%)* +V. &*42.&% &rticle 15. Drets l!alumnat L?alumnat dels cursos tindr dretF

aC

: la i'ualtat d?o(ortunitats i a la no discriminaci", (er circumstncies (ersonals ni socials

/? & re/re una orientaci i un assessorament individualit@at mentre estiga o/ert el


seu proc;s formatiu.

cC : ser in!ormat del (roc$s de !ormaci", 0uant a la (ro'ramaci", el des(le'ament de les


(rcti0ues, lIavaluaci" i els re0uisits (er a lIobtenci" del corres(onent di(loma

d? & realit@ar pr>ctiques adequades a les caracterAstiques de cada curs. e? & una pBlissa d!assegurances que li co/risca com a mAnim el risc d!accident i la
responsa/ilitat civil durant l!etapa lectiva i durant la realit@aci de les pr>ctiques.

f? & ser informat de les caracterAstiques o/jectius i projecte pedagBgic de lescola. g? : (resentar reclamacions (er escrit i a rebre#;i una res(osta ade0uada C? )ret a l?obtenci" del di(loma acreditatiu de la !ormaci" ad0uirida, des(r$s de la
su(eraci" dels cursos re'ulats en el (resent decret &rticle 16. Deures de l!alumnat L?alumnat dels cursos tindr el deure deF 4es(ectar les caracter<sti0ues, ob%ectius i (ro%ecte (eda'G'ic de lIescola 4es(ectar l?e=ercici dels drets i les llibertats dels membres de l?escola, dels seus com(anys i de totes les (ersones im(licades en el (roc$s !ormatiu Com(lir les normes de convivDncia establertes (er l?escola :ssistir a classe, (artici(ar en les activitats !ormatives (ro(osades (el (ro!essorat i res(ectar els ;oraris establerts C&'(%)* V. 0D$42 D# 0)$2&C+3 D!&.+2&D)$, + %EC.+C, D# 1)V#.%4% &rticle 18. Definici 5l !Grum de !ormaci" d?animadors i tDcnics de %oventut ser l?Gr'an de consulta i (artici(aci" (ermanent en matDria de !ormaci" d?animadors i tDcnics de %oventut La normativa de des(le'ament del (resent decret establir la com(osici", l?or'anit,aci" i el !uncionament

C&'(%)* V+. +.,'#CC+3 + '$)C#D+2#.% ,&.C+).&D)$ &rt+cle 19. ,eguiment i inspecci 1. 5l se'uiment i la ins(ecci" de les escoles de !ormaci" de %oventut, ai=< com dels cursos 0ue im(aris0uen corres(ondr a lOInstitut Valenci de la Juventud Generalitat Jove 2 )?acord amb el 0ue dis(osa l?article +0 de la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, l?Institut Valenci de la Joventut Generalitat Jove, ;abilitar, entre els seus !uncionaris, (ersonal (er a realit,ar les !uncions d?ins(ecci", el 0ual rebr la !ormaci" es(ec<!ica en les matDries relacionades amb l?ob%ectiu de la !unci" ins(ectora 3 5ls !uncionaris ;abilitats (er a l?e=ercici de l?activitat d?ins(ecci" tindran la consideraci" d?autoritat en l?e=ercici de la matei=a i duran a terme les seues !uncions d?acord amb el 0ue establei= l?article citat en la(artat anterior &rticle 1:. 'rocediment sancionador L?e=ercici de la (otestad sancionadora en la matDria re'ulada (el (resent )ecret s?a%ustar al (rocediment establert en el ca(<tol 0uart de la Llei 10/2010, de 30 de disembre, de la Generalitat, de la Joventut de la Comunitat Valenciana D+,'),+C+)., %$&.,+%D$+#, 'rimera 1 Les escoles o!icialment recone'udes dins de l?mbit de la Comunitat Valenciana, en a(licaci" del )ecret *0/200+, dI11 de marE, del Consell de la Generalitat, ;auran de (resentar a l?Institut Valenci de la Joventut Generalitat Jove declaraci" res(onsable de la continuHtat, on ;auran de !er constar e=(ressament 0ue s?ade0Len al 0ue s?;i dis(osa, en el termini de sis mesos com(tadors a (artir de l?entrada en vi'or del (resent )ecret 2 L?IV:J GV: J-V5, mit%anEant resoluci" del/de la )irector/a General, i amb audiDncia

(rDvia a l?interessat, de con!ormitat amb l?art 82 de la Llei 30/1332, de 2* de novembre, de 4D'im Jur<dic de les :dministracions 17bli0ues i del 1rocediment :dministratiu Com7, (odr dei=ar sense e!ecte l?acreditaci" de les escoles 0ue no ;o !acen ,egona 1 5ls cursos %a iniciats a lIentrada en vi'or dIeste decret sIa%ustaran a la normativa vi'ent en el moment de la seua acreditaci"

2 5ls cursos inclosos en (ro'ramacions %a (resentades o la realit,aci" dels 0uals sI;a%a comunicat a lIIV:J GV: J-V5, dIacord amb la normativa vi'ent !ins a lIentrada en vi'or dIeste decret, i la data dIinici dels 0uals si'a (osterior a lIentrada en vi'or dIeste decret, ;auran dIada(tar#se al 0ue sI;i establei= D+,'),+C+3 D#$)-&%D$+& : lIentrada en vi'or dIeste decret, 0uedar dero'at el )ecret *0/200+ dI11 de marE, del Consell de la Generalitat, (el 0ual es re'ula la !ormaci" en matDria d?animaci" %uvenil a la Comunitat Valenciana, i totes les dis(osicions d?i'ual o in!erior ran' en allG 0ue si'a contrari al 0ue (reveu el (resent )ecret

D+,'),+C+)., 0+.&*,

'rimera 5s !aculta la Conselleria com(etent en matDria de %oventut (er0uD dicte les dis(osicions 0ue cal'uen (er al des(le'ament del 0ue (reveu el (resent )ecret ,egona 5l (resent )ecret entrar en vi'or en el termini de tres mesos, com(tadors a (artir de lIendem de la seua (ublicaci" en el )iari -!icial de la Comunitat Valenciana