Está en la página 1de 1

- TTOL: CORREGIM JUNTS - A QUI VA DIRIGIDA?: L'activitat va dirigida als alumnes de sis i cin!

u de "rim#ria$ - QU% VOL&' A(O)*&GUIR A'+ L,A(TIVITAT?: Aml'activitat v.lem !ue els alumnes duguin a terme un a"renentatge "r./und d'all0 !ue se'ls 1i ensen2a a classe3 i s.-ret.t !ue 1. /acin mit4an5ant internet$ De manera !ue c.rregint els e6#mens t.ts 4unts am- l'a"licaci7 de g..gle drive ".dran a"rendre t.t el !ue els seus c.m"an2s sa-en3 t.t el !ue encara n. 1an ass.lit i a utilit8ar la tecn.l.gia c.m a eina de c.municaci7 i c.m a eina de recerca d'in/.rmaci7$ - QU% V&UR&'?: &s veuran de n.u els temes m9s im".rtants de la mat ria 4a !ue es c.rregiran t.ts els e6#mens !ue es duen a terme$ - QU% :AR&'?: Una vegada tinguem la n.ta de l'e6amen3 4a c.rregit "er la "r./ess.ra3 els di/erents alumnes 1auran de c.rregir el seu "r."i e6amen entre ells de manera !ue n.m9s ".dran c.municar-se mit4an5ant internet$ ;.dran utilit8ar la 6ar6a "er /er recer!ues d'in/.rmaci7 i ".dran ensen2ar-se entre ells el !ue n. sa-en3 de manera !ue n. n.m9s veuran els seus "r."is err.rs sin7 !ue a!uells !ue 4a 1an ass.lit els c.nei6ements a"rendran m9s e6"licant-1. t.t als seus c.m"an2s$ - QUA) <O :AR&' I QUA)T D& T&';* )&(&**ITA'?: ).m9s ser# necess#ria una 1.ra des"r9s de l'entrega de l'e6amen una vegada 4a c.rregit$ - QU% )&(&**IT?: )ecessit un .rdenad.r "er cada alumne i un c.m"te de gmail3 a "art de l'e6amen 4a c.rregit "el "r./ess.r$ - (O' VALORAR= I A'+ QUI)* (RIT&RI*?: (.m"tar# un "unt s.-re l,assisgnatura$