Está en la página 1de 13

LEY DE INDUCCION DE FARADAY

JUAN MANUEL HERRERA MOYANO MAURICIO ANDRES VILLERO DONADO JOSE JOAQUIN MORALES RINCON WILMER KALEET ANTELIS RIVERA Presentado o!o re"#$s$to de e%a&#a $'n (ar $a& en &a as$)nat#ra de E&e tro!a)net$s!o )r#(o *+ a& (ro,esor LIC- JUAN PACHECO FERNANDE.

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR FACULTA DE IN/- Y TECNOLO/IAS IN/ENIERIA ELECTRONICA VALLEDUPAR0CESAR 1*2+

OBJETIVO En esta e3(er$en $a e& o45et$%o es o!(ro4ar "#e a& !o%erse (er(end$ #&ar!ente #n ond# tor en #n a!(o !a)n6t$ o se o4t$ene o!o res#&tado #na orr$ente $nd# $da-

MARCO TEORICO

La Le7 de $nd#

$'n e&e tro!a)n6t$ a de Farada7 8o s$!(&e!ente Le7 de Farada79

se 4asa en &os e3(er$!entos "#e M$ :ae& Farada7 rea&$;' en 2<+2 7 esta4&e e "#e e& %o&ta5e $nd# $do en #n $r #$to errado es d$re ta!ente (ro(or $ona& a &a ra($de; on "#e a!4$a en e& t$e!(o e& ,&#5o !a)n6t$ o "#e atra%$esa #na s#(er,$ $e #a&"#$era on e& $r #$to o!o 4orde=

E #- 829

donde

es e& a!(o e&6 tr$ o>

es e& e&e!ento $n,$n$tes$!a& de& ontorno C>

es &a dens$dad de a!(o !a)n6t$ o 7 S es #na s#(er,$ $e ar4$trar$a> #7o 4orde es C- Las d$re $ones de& ontorno C 7 de &a !ano dere :aLa (er!#ta $'n de &a $nte)ra& de s#(er,$ $e 7 &a der$%ada te!(ora& se (#ede :a er s$e!(re 7 #ando &a s#(er,$ $e de $nte)ra $'n no a!4$e on e& t$e!(oPor !ed$o de& teore!a de Sto@es (#ede o4tenerse #na ,or!a d$,eren $a& de esta &e7= est?n dadas (or &a re)&a de

E #-819 Asta es #na de &as e #a $ones de Ma3Be&&> &as #a&es on,or!an &as e #a $ones ,#nda!enta&es de& e&e tro!a)net$s!o- La &e7 de Farada7> 5#nto on &as otras &e7es de& e&e tro!a)net$s!o> ,#e $n or(orada en &as e #a $ones de Ma3Be&&> #n$,$ ando asC a& e&e tro!a)net$s!o-

En e&

aso de #n $nd# tor

on N %#e&tas de a&a!4re> &a ,'r!#&a anter$or se

trans,or!a en=

E #-8+9

Donde e es &a ,#er;a e&e tro!otr$; $nd# $da 7 dDEdt es &a tasa de %ar$a $'n te!(ora& de& ,&#5o !a)n6t$ o D- La d$re $'n de &a ,#er;a e&e tro!otr$; 8e& s$)no ne)at$%o en &a ,'r!#&a9 se de4e a &a &e7 de Len;Ley de Lenz La Le7 de Len; nos d$ e "#e &as ,#er;as e&e tro!otr$ es o &as orr$entes $nd# $das ser?n de #n sent$do ta& "#e se o(on)an a &a %ar$a $'n de& ,&#5o !a)n6t$ o "#e &as (rod#5eronEsta &e7 es #na onse #en $a de& (r$n $($o de onser%a $'n de &a ener)Ca- La (o&ar$dad de #na FEM $nd# $da es ta&> "#e t$ende a (rod# $r #na orr$ente> #7o a!(o !a)n6t$ o se o(one s$e!(re a &as %ar$a $ones de& (rod# $do (or &a orr$ente or$)$na&E& ,&#5o de #n a!(o !a)n6t$ o #n$,or!e a tra%6s de #n $r #$to (&ano %$ene dado (or= a!(o e3$stente

E #-8F9

Donde= G H Intens$dad de a!(o !a)n6t$ o S H S#(er,$ $e de& ond# tor I H Jn)#&o "#e ,or!an e& ond# tor 7 &a d$re $'n de& a!(oS$ e& ond# tor est? en !o%$!$ento e& %a&or de& ,&#5o ser?=

E #-8F9 En este aso &a Le7 de Farada7 a,$r!a "#e &a FEM $nd# $da en ada $nstante t$ene (or %a&or=

E #-8K9

E& s$)no 809 de &a e3(res$'n anter$or $nd$ a "#e &a FEM $nd# $da se o(one a &a %ar$a $'n de& ,&#5o "#e &a (rod# e- Este s$)no orres(onde a &a &e7 de Len;Esta &e7 se &&a!a asC en :onor de& ,Cs$ o )er!ano04?&t$ o He$nr$ : Len;> "#$en &a ,or!#&' en e& aLo 2<+F-

MATERIALES: I!anes Cond# tor M#&t$!etro Ca4&es de one3$'n F#ente de %o&ta5e

PROCEDIMIENTO: 2- Rea&$;a!os e& !onta5e $nd$ ado en &a ,$)#ra 2-

FI/URA 2 En &a ,$)#ra 2 (ode!os a(re $ar e& !onta5e de &a &e7 de ,arada7$'n

1- M#e%a &enta!ente e& $!?n 8a er ?ndo&o 7 a&e5?ndo&o9 en d$re (er(end$ #&ar a &a de& a!(o 7 des r$4a &o o4ser%ado en e& !#&tC!etro-

FI/URA 1 En &a ,$)#ra 1 (ode!os a(re $ar e& !onta5e #ando a&e5a!os 7 a er a!os e& $!an> 7 ta& ,eno!eno es !ed$do (or n#estro !#&t$!etroLo "#e (ode!os des r$4$r a er a de &o "#e o #rr$o en este (aso es "#e a& a er ar e& $!an a& n# &eo de :$erro> &a d$,eren $a de (oten $a& es ne)at$%a- A& a&e5ar e& $!an de &a 4arra de &a 4o4$na %a d$s!$n#7endo e& de&ta de % 7 s# (o&ar$dad es (os$t$%a+- Co&o"#e !?s r?($do e& ond# tor dentro de& a!(o 7 o4ser%e e& !#&tC!etro-

FI/URA +

En &a ,$)#ra + (ode!os a(re $ar e& !onta5e #ando a&e5a!os ra($da!ente e& dentro de& a!(o-

Lo "#e (ode!os des r$4$r 7 o4ser%ar de &a ,$)#ra + es "#e a& a&e5ar ra($da!ente n#estro ond# tor )enera #na d$,eren $a de (oten $a& a&ta o!(arada #ando &o a&e5a4a!os &enta!enteF- A#!ente &a $ntens$dad de& a!(o !a)n6t$ o "#e a er a a &a 4o4$na 7

e3(&$"#e &o o4ser%ado en e& !#&tC!etroGasandonos en &os datos o4ten$dos (ode!os a,$r!ar "#e a& a er a e e& $!an a &a 4o4$na esta a#!enta4a e& a!(o "#e )eneraEste a#!ento se de4e a "#e e& e&e!ento ado(ta todas &as (ro($edades !a)net$ as !$entras se en #entra en onta to !$entras se en #entre en onta to on e& a!(o (o&ar$;andoseEMPLICACION PARA LOS PUNTOS 1>+ Y F La e3(&$ a $ones se 4asa a &a &e7 de ,arada7La re&a $'n "#e (od$!os des #4r$r ,#e "#e :#4o #n o!(orta!$ento o $&ator$oEsto se e3(&$ a de4$do a "#e &a 4o4$na )enera #n a!(o !a)net$ o %ar$a4&e 7 :a er&o on&&e%a a $nd# $r #n %o&ta5e ta!4en %ar$a4&eN- Cone te &os ter!$na&es de &a 4o4$na a #na ,#ente de orr$ente ont$n#a> o&o"#e #nos a&,$&eres a #nos + ! de d$stan $a de &a 4o4$na 7 a#!ente &enta!ente tanto e& %o&ta5e o!o &a orr$ente "#e (or 6sta (asa- ODes r$4a &o o4ser%adoP

FI/URA F La ,$)#ra F nos !#estra e& !onta5e de este (#nto> donde se one taron &os ter!$na&es de &a 4o4$na a #n ,#ente 7 se (#s$eron de&ante de e&&a #nos a&,$&eresLos a&,$&eres se atraen a &a 4o4$na on #na ,#er;a e&e tro!a)net$ a #ando se a#!ento e& %o&ta5e 7 &a orr$ente a #n (nto en es(e $,$ o-

ANALISIS Y RESULTADOS E3(&$"#e (or "#e se (rod# e orr$ente e&6 tr$ a a& !o%er e& ond# tor de #n a!(o !a)n6t$ o (er(end$ #&ar a 6&M$ :ae& Farada7 des #4r$o "#e #n ond# tor e&e tr$ o !$%$endose dentro de #n a!(o !a)ent$ o )enera #na tens$on 7 "#e se )enera4a #na #ando e& $r #$to se erra4a on #n re e(tor $r #&a4a #na orr$ente e&e tr$ a> es de $r o!(ro4o on #n a!(er$!etro orr$ente e&e tr$ a a& !o%er e& ond# tor (or dentro de& a!(o !a)net$ o- A esta orr$ente &&a!o orr$ente $nd# $da QPor "#6 #ando &a es($ra esta "#$eta o se !#e%e en &a d$re $'n de&

a!(o !a)n6t$ o> no se (resenta orr$ente e&6 tr$ a $nd# $daR La orr$ente de(ende #n$ a!ente de s# ,or!a> esto nos "#$ere de $r "#e este ,eno!eno FEM $nd# $da "#e rean &a orr$ente no de(ende de& !ater$a& de &a 4o4$na s$no so&o de s# ,or!a 7 de a!(o !a)net$ o QQ#6 s# ede #ando se a#!enta &a dens$dad de& a!(o !a)n6t$ oR

La dens$dad de #n ,&#5o !a)net$ o a& n#!ero de &$nea de ,#er;a "#e atra%$esan (er(end$ #&ar a& area esto "#$ere de $r "#e a#!enta &a $ntens$dad de& a!(o E3(&$"#e e& s$)n$,$ ado ,Cs$ o de& s$)no !enos 809 "#e a(are e en e& !#&tC!etroInd$ a e& sent$do ontrar$o de ,&#5o> es de $r #ando o4tene!os en e& !#&t$!etro #n res#&tado ne)at$%o es "#e &a (o&ar$dad esta $n%ert$da-

FI/URA N La

,$)#ra N nos !#estra e& sent$do de (o&ar$dad $n%erso en n#estra ,#ente- S$ nos da!os ,#ente QQ#6 s# eder? s$ a!4$a!os &a (o&ar$dad de &a orr$ente "#e (asa (or &a 4o4$naR S$ a!4$a!os &a (o&ar$dad de &a orr$ente "#e (asa (or &a 4o4$na e& ,&#5o a!4$a e& sent$do de &a d$re $on de &a orr$ente$'n e&e tro!a)n6t$ a en e& #enta &a (#nta (os$t$%a de& !#&t$!etro esta en &a entrada ne)at$%a de &a ,#ente 7 &a (#nta ne)at$%a esta en &a entrada (os$t$%a de &a

E3(&$ a &a $!(ortan $a "#e t#%o &a $nd#

desarro&&o ,Cs$ o 7 te no&')$ o de &a :#!an$dadCas$ todos &os a(artos e&e tr$ os desde e& !as s$!(&e :asta e& !as o!(&e5o> #sa &a $nd# tan $a (ara trans,or!ar orr$ente a&terna a orr$ente d$re ta 7 otros ,eno!enos e&e tro!a)net$ os "#e son de %$ta&es (ara e& ,#n $ona!$ento de& !$s!oS (odr$a!os $!a)$nar s$ no se ono $era &as &e7es de &a nat#ra&e;aCONCLUSION

Pode!os a,$r!ar "#e &a &e7 de ,arada7 no se #!(&e so&o teor$ a!ente s$no "#e (ra t$ a!ente 7 :e!os o!(rend$do "#e &os e&e!entos ,erro!a)net$ os 8$!an9 ad"#$ere &as (ro($edades a& entrar en #n a!(o !a)net$ o s$ )enera #na FEM-

BIBLIOGRAFA

2- FCs$ a Un$%ers$tar$a No%ena Ed$ $'n> Sears> .e!ans@7> Freed!an 7 Yo#n)Ed$tor$a& Add$son0Wess&e7 Lon)!anVo&#!en 1Fe :a de ons#&ta=1<E*NE1*2+ 1- FCs$ a Re T Creat$%a> Sa&%ador /$& 7 Ed#ardo RodrC)#e;- Prent$ e Ha&& T G#enos A$res-1**2- Fe :a de ons#&ta=1<E*NE1*2+ +- A&onso> M- F$nn> J-E-> FCs$ a> %o&#!en 1> Add$son0Wes&e7 I4eroa!er$ ana> M63$ o> 2UUN- Fe :a de ons#&ta=1<E*NE1*2+ F- SerBa7> Ra7!ond A- FVSICA> to!o 1> #arta ed$ $'n> M /raB0H$&&> M63$ o> 2UUW- Fe :a de ons#&ta=1<E*NE1*2+

Intereses relacionados