Está en la página 1de 665

JOHN AJVIDE

DJAME ENTRAR
Para Mia, mi Mia El Lugar Blackeberg. Puede que pien e en !ru"a de c#c#$ !al %e& en dr#ga ' ()na %ida #rdenada*' Te i+agina una e !aci,n de +e!r#$ e-!rarradi#' De pu. n# /a0 +uc/# +1 que pen ar' 2in duda %i%e gen!e all3$ c#+# en #!r# i!i# ' Para e # e c#n !ru0,$ para que la gen!e !u%iera alg4n i!i# d#nde %i%ir' N# e !ra!a de un e paci# que e /a0a de arr#llad# de "#r+a na!ural$ n#' Aqu3 e !u%# !#d# de de el principi# plani"icad# al +il3+e!r#' La gen!e !u%# que in !alar e en l# que /ab3a' Edi"ici# de /#r+ig,n en c#l#re #cre e parcid# p#r el %erde' 5uand# e !a /i !#ria !iene lugar$ Blackeberg lle%a !rein!a a6# e-i !iend# c#+# p#blaci,n' P#dr3a un# i+aginar e un cier!# e p3ri!u pi#ner# al e !il# del Mayflower; un !erri!#ri# de c#n#cid#' 23' I+aginar e la ca a de /abi!ada e perand# a u inquilin# ' 78 a/3 %ienen ell# 9 5ru&and# el puen!e de Traneberg c#n el #l en l# #:# 0 ue6# en la +irada' 5#rre el a6# ;<=>' La +adre lle%an a u /i:# en bra&# $ en c#c/eci!# de beb. # de

la +an#' L# padre n# lle%an c#n ig# a&ada ni pala $ in# elec!r#d#+. !ic# 0 +ueble "unci#nale ' Puede que %a0an can!and# alg#' La Internacional !al %e&' O Vayamos a Jerusaln, eg4n la "#r+a de er de cada un#' E !# e grande' E nue%#' E +#dern#. Per# n# ucedi, real+en!e a 3' Llegar#n en el +e!r#' O en c#c/e $ ca+i#ne de +udan&a ' )n# a un#' En!rar#n en l# pi # reci.n c#n !ruid# lle%and# c#n ig# u en ere ' Organi&ar#n u c# a en ca:#ne 0 repi a de +edida e !andari&ada $ c#l#car#n u +ueble en "ila #bre l# uel# de lin,le# 0 c#+prar#n #!r# nue%# para rellenar l# /uec# ' 5uand# !er+inar#n$ al&ar#n la %i !a 0 %ier#n la !ierra que le /ab3a id# dada' 2alier#n de u p#r!ale 0 e enc#n!rar#n c#n que !#d# el !erren# e !aba 0a repar!id#' N# p#d3an /acer +1 que adap!ar e a l# que /ab3a' Hab3a un cen!r#' Hab3a a+pli# parque para l# ni6# ' Hab3a e-!en a &#na %erde alreded#r de la ca a ' Hab3a &#na pea!#nale ' ?E un buen lugar ? e dec3an en!re ell# alreded#r de la +e a de la c#cina un# +e e de pu. de la +udan&a' ?He+# llegad# a un buen i!i#' 2,l# "al!aba una c# a' )na /i !#ria' En la e cuela$ l# ni6# n# p#d3an /acer un !raba:# e pecial #bre la /i !#ria de Blackeberg$ p#rque n# la !en3a' Buen#$ alg# /ab3a acerca de un +#lin#' )n re0 de la pa !a de !abac#' Algun# curi# # edi"ici# an!igu# a #rilla del lag#' Per# de !#d# aquell# /ac3a +uc/# !ie+p# 0 n# guardaba

relaci,n alguna c#n el pre en!e' D#nde a/#ra e al&aban edi"ici# de !re al!ura $ an!e n# /ab3a +1 que b# que' L# +i !eri# del pa ad# n# e !aban a u alcance@ n# !en3an ni iquiera una igle ia' )na p#blaci,n de die& +il /abi!an!e $ in igle ia' E # 0a dice ba !an!e de la +#dernidad 0 raci#nalidad del lugar' Ba !an!e de l# a:en# que eran a la cala+idade 0 al !err#r de la /i !#ria' L# cual e-plica en par!e l# de pre%enid# que e !aban' Nadie %i# c,+# e +udar#n' 5uand# en dicie+bre la p#lic3a p#r "in l#cali&, al !ran p#r!i !a que /ab3a /ec/# la +udan&a$ . !e n# !en3a +uc/# que c#n!ar' En u diari# de ;<A; ,l# dec3aB (;A de #c!ubreB N#rrkCpingDBlackeberg EE !#c#l+#F*' Rec#rdaba que e !ra!aba de un /#+bre 0 u /i:a$ una c/ica guapa' ?23$ p#r cier!#' N# !ra3an ca i nada' )n #"1$ una bu!aca$ alguna ca+a' )na +udan&a "1cil$ %i !# a 3$ 0 que''' 3$ quer3an que e /iciera p#r la n#c/e' Le di:e que er3a +1 car# c#n la !ari"a n#c!urna 0 de+1 ' N# /ub# #b:eci#ne ' 2,l# que c#ndu:.ra+# de n#c/e' E # era l# i+p#r!an!e' GE que /a pa ad# alg#H El ca+i#ner# up# l# que /ab3a #currid#$ qui.ne eran l# que /ab3an %ia:ad# en u ca+i,n' 5#n l# #:# +u0 abier!# $ +ir, l# que /ab3a e cri!# en u diari#B ?N# +e :#da ''' Hi&# un ge !# c#n la b#ca c#+# i in!iera a c# al +irar u pr#pia le!ra B

(;A de #c!ubreB N#rrkCpingDBlackeberg EE !#c#l+#F*' Era .l quien l# /ab3a lle%ad# all3' Al /#+bre 0 a la c/ica' N# pen aba c#n!1r el# a nadie' Nunca' Pri+era Par!e Dic/# # aquel que !iene un a+ig# a 3 L# los del amor os dan preocupacin, c icos! 2iI Mal+k%i !$ L# los del amor I ne"er wanted to #ill. I am not naturally e"il. $uc t in%s I do Just to ma#e myself More attracti"e to you. &a"e I failed' M#rri e0$ Last of t e (amous International Play)oys Mi.rc#le >; de #c!ubre de ;<A; Junnar H#l+berg$ c#+i ari# de p#lic3a de VKllingb0$ +# !r, una peque6a b#l a de pl1 !ic# que c#n!en3a p#l%# blanc# ' Tal %e& /er#3na$ per# nadie e a!re%i, a decir nada' N# quer3an que # pec/ara que ab3an de e a c# a $ +en# a4n i !en3an un /er+an# # alg4n c#lega del /er+an# +e!id# en ell#' 5/u!1nd# e caball#' Ha !a la c/ica e quedar#n en ilenci# +ien!ra el p#lic3a +#%3a la b#l a' ?G5re.i que e le%aduraH$ G/arinaH )n +ur+ull# repr#bad#r' N# "uera a pen ar el p#lic3a que l# de L# B eran idi#!a ' E%iden!e+en!e era i+p# ible de!er+inar qu. /ab3a en la b#l a$ per# pue !# que la cla e !ra!aba de la dr#ga $ un# p#d3a acar u pr#pia c#nclu i#ne ' El p#lic3a e %#l%i, /acia la +ae !raB ?GMu. le en e61i en la cla e de !area del /#garH

La +ae !ra #nri, enc#gi.nd# e de /#+br# ' T#d# e ec/ar#n a re3r@ el p#li parec3a +a:#' Algun# c/ic# /ab3an p#did# /a !a c#ger u pi !#la an!e de que e+pe&ara la cla e' 2in cargar$ clar#$ per# de !#da "#r+a ' A O kar le brincaba el c#ra&,n en el pec/#' 2ab3a la re pue !a a e a pregun!a' 2u"r3a p#r n# p#der decir l# que ab3a. Muer3a que el p#lic3a l# +irara' Mue l# +irara 0 que le di:era alg# de pu. de que .l /ubiera dad# la re pue !a c#rrec!a' Era una !#n!er3a l# que iba a /acer$ l# ab3a$ 0$ in e+barg#$ le%an!, la +an#' ?G23H ?E /er#3na$ Gn#H ?L# e ?c#n!e !, el p#lic3a +irand# c#n a+abilidad?' G5,+# l# /a adi%inad#H T#da la cabe&a e %#l%ier#n /acia .l$ e-pec!an!e an!e l# que iba a decir' ?Buen#$ e que''' le# +uc/# 0 e #' El p#lic3a a in!i, c#n la cabe&a' ?E # e !1 bien' Leer ?di:# +#%iend# la b#l i!a?' A 3 n# queda !an!# !ie+p# para #!ra c# a ' G5u1n!# cre.i %# #!r# que puede %aler e !#H O kar n# !en3a 0a nada que a6adir' Hab3a pa ad# u +inu!# de gl#ria' Inclu # le pud# decir al p#lic3a que le3a +uc/#' Era +1 de l# que /ab3a e perad#' Lueg# e perdi, en en #6aci#ne ' I+aginaba c,+# el p#lic3a$ al !er+inar la cla e$ e acercaba a .l$ e en!aba a u lad# 0 le pregun!aba c# a ' En!#nce le iba a c#n!ar

!#d#' 8 el p#lic3a le iba a en!ender' Le acariciar3a el pel# 0 dir3a que era un buen c/ic#@ le le%an!ar3a 0$ e !rec/1nd#l# en!re u bra&# $ dir3aB ?J#did# c/i%a!#' J#nn0 N#r berg le cla%, el ded# en el c# !ad#' El /er+an# de J#nn0 iba c#n dr#ga!a 0 J#nn0 ab3a un +#n!,n de palabra que el re !# de l# c/ic# de la cla e aprend3an r1pida+en!e' 5a i egur# que J#nn0 ab3a c#n e-ac!i!ud cu1n!# %al3a aquella b#l a$ per# n# era un c/i%a!#' N# /ablaba c#n la p#li' Ten3an recre# 0 O kar e qued, al lad# de l# perc/er# $ indeci #' J#nn0 quer3a +e!er e c#n .l' G5u1l er3a la +e:#r +anera de e%i!arl#H GMued1nd# e en el pa ill# # aliend# "ueraH J#nn0 0 el re !# de l# c/ic# de la cla e e lan&ar#n en !r#+ba al pa!i#' 5lar#@ el p#lic3a iba a per+anecer c#n u c#c/e en el pa!i# de la e cuela para que quiene e !u%ieran in!ere ad# e acercaran a +irar' J#nn0 n# e a!re%er3a a +e!er e c#n .l +ien!ra el p#lic3a e quedara all3' O kar ba:, /a !a la puer!a del pa!i# 0 +ir, a !ra%. de l# cri !ale ' Ju !a+en!e$ !#d# l# de la cla e e arre+#linaban alreded#r del c#c/e de la p#lic3a' A O kar le /abr3a gu !ad# e !ar all3 !a+bi.n$ per# de ec/, la idea' Alguien in!en!ar3a darle un r#dilla&#@ #!r#$ ba:arle l# cal&#ncill# /a !a la ra:a del cul#$ c#n p#lic3a # in ella' Per# al +en# !endr3a un re pir# duran!e e !e recre#' 2ali, al pa!i# 0 e e cabull,

/a !a la par!e de a!r1 $ /a !a l# la%ab# ' )na %e& den!r# agu&, el #3d#$ carra pe, un p#c#' El #nid# re #n, en!re la cabina ' R1pida+en!e e ac, de l# cal&#ncill# u b#la del pi $ un !r#&# de e p#n:a del !a+a6# de una +andarina que .l +i +# /ab3a c#r!ad# de un %ie:# c#lc/,n$ c#n un agu:er# en el que +e!3a el pi!#' L# #li,' Pue 3$ +ierda$ clar# que e /ab3a #rinad# un p#c#' En:uag, la b#la ba:# el gri"# 0 la e curri, l# +e:#r que pud#' Inc#n!inencia' 2e lla+aba a 3' L# /ab3a le3d# en un "#lle!# que /ab3a c#gid# a /ur!adilla en la "ar+acia' Alg# que padec3an #bre !#d# la %ie:a ' * yo. 2e p#d3an c#+prar pr#duc!# que iban bien para e #$ eg4n dec3a el "#lle!#$ per# .l n# pen aba ga !ar u pr#pina 0end# a la "ar+acia a pa ar %ergOen&a' 8 de ninguna +anera pen aba dec3r el# a +a+1@ u c#+pa i,n le p#n3a en"er+#' l !en3a u b#la del pi 0 "unci#naba@ ie+pre 0 cuand# la c# a n# "uera a pe#r' Pa # "uera$ %#ce ' 5#n la b#la apre!ada en la +an# e +e!i, en una de la cabina 0 cerr, la puer!a al !ie+p# que e abr3a la de "uera' 2e ubi, in /acer ruid# a la !apa del re!re!e acurruc1nd# e de +anera que n# e le %ieran l# pie i alguien +iraba p#r deba:#' In!en!, c#n!ener la re piraci,n' ?G5eeeerd#H J#nn0$ clar#' ?5erd#$ Ge !1 aqu3H

8 Micke' L# d# pe#re ' N#$ T#+a era +1 cabr,n$ per# n# #l3a ac#+pa6arle cuand# la c# a iba de dar g#lpe 0 ara6a&# ' De+a iad# li !# para e #' A/#ra le e !ar3a /aciend# la pel#!a al p#lic3a' Per# i de cubrieran u b#la del pi er3a T#+a el que de %erdad u!ili&ar3a e # para /erirl# 0 /u+illarle duran!e +uc/# !ie+p#' J#nn0 0 Micke le a!i&ar3an alg4n g#lpe 0 !an c#n!en!# ' A 3 que de alguna +anera /ab3a !enid# uer!e''' ?G5erd#H 2abe+# que e !1 aqu3' T#car#n u puer!a$ lla+ar#n 0 g#lpear#n' O kar :un!, l# bra&# alreded#r de la r#dilla 0 apre!, l# dien!e para n# gri!ar' ?7Ir# de aqu39 7De:ad+e en pa&9 7GE que n# p#d.i de:ar+e en pa&H9 En!#nce $ J#nn0 di:# c#n %#& +el# aB ?5erdi!#$ i n# ale a/#ra !endre+# que e perar!e de pu. de la e cuela' GE e # l# que quiere H Per+anecier#n un +#+en!# en ilenci#' O kar c#n!u%# la re piraci,n' 2e liar#n a pa!ada 0 g#lpe c#n la puer!a' A!r#naba en la cabina 0 el cerr#:# e d#blaba /acia den!r#' Deber3a abrir$ alir an!e de que e en"adaran +1 $ per# n# p#d3a' ?G5eeerd#H Hab3a le%an!ad# la +an#$ de+# !rad# que era alguien$ que ab3a alg#' Aquell# e !aba pr#/ibid#' Para .l' 2e in%en!aban un +#n!,n de ra&#ne para /u+illarleB que e !aba de+a iad# g#rd#$ que era de+a iad# "e#$ de+a iad# a quer# #' Per# el

%erdader# pr#ble+a era que .l n# e-i !3a para nada$ 0 !#d# l# que le rec#rdara u e-i !encia era un cri+en' Pr#bable+en!e n# /ar3an +1 que (bau!i&arle*$ +e!erle la cabe&a en el re!re!e 0 !irar de la cadena' 5#n independencia de l# que e le #curriera en!3a ie+pre un gran ali%i# cuand# 0a /ab3a pa ad#' En!#nce $ Gp#r qu. n# p#d3a qui!ar el pe !ill#$ que de !#d# +#d# iba a al!ar en cualquier +#+en!#$ 0 de:arle que e di%ir!ieranH 5#n la %i !a pue !a en el pe !ill# %i# c,+# . !e e iba d#bland# /a !a que al!, de la ar+ella$ la puer!a que e abri, de g#lpe c#n!ra la pared de la cabina$ la #nri a de !riun"# en la cara de Micke 2i k#% $ l# ab3a' P#rque el :ueg# n# era a 3' Ni .l /ab3a c#rrid# el pe !ill# ni l# #!r# /ab3an al!ad# la pared de u cabina en !re egund# $ p#rque . a n# eran la regla del :ueg#' La eu"#ria de l# ca&ad#re era de l# #!r# @ el !err#r de la %3c!i+a$ u0#' 5uand# le c#gieran e acabar3a la di%er i,n$ 0 la pali&a pr#pia+en!e dic/a er3a una #bligaci,n i+pue !a' 2i e rend3a de+a iad# pr#n!# c#rr3a el rie g# de que pu ieran !#da u energ3a en el ca !ig# en lugar de p#nerla en la per ecuci,n' L# que er3a pe#r' J#nn0 N#r berg a #+, la cabe&a' ?Le%an!a la !apa i %a a cagar''' Va+# $ c/illa c#+# un cerd#' O kar c/ill, c#+# un cerd#' E !aba pre%i !#' A %ece $ i l# /ac3a le perd#naban el ca !ig#' 2e e "#r&, al +1-i+# !e+iend# que$ i n#$ duran!e el ca !ig# le #bligaran a

le%an!ar la +an# 0 de cubrir u a quer# # ecre!#' Arrug, la nari& c#+# i "uera el /#cic# de un cerd# gru6end# 0 c/illand#$ gru6end# 0 c/illand#' J#nn0 0 Micke e re3an' ?J#der$ 5erd#' Venga$ +1 ' O kar igui,' Apre!, l# #:# 0 igui,' 5err, l# pu6# c#n !an!a "uer&a que la u6a e le cla%ar#n en la pal+a de la +an# 0 igui,' Jru6# 0 c/ill, /a !a que n#!, un ab#r rar# en la b#ca' En!#nce par,' Abri, l# #:# ' 2e /ab3an id#' 2e qued, all3$ acurrucad# enci+a de la !apa del re!re!e$ +irand# al uel#' Hab3a una +anc/a r#:a en el a&ule:# que e !aba deba:# de .l' Mien!ra +iraba$ ca0, al uel# #!ra g#!a de angre de u nari&' 5#gi, un !r#&# de papel /igi.nic# 0 e !ap, la "# a na ale ' Le pa aba a %ece $ cuand# !en3a +ied#' E+pe&aba a angrar p#r la nari&$ in +1 ' E !# le /ab3a a0udad# en alguna #ca i#ne :u !# cuand# iban a pegarle@ en!#nce l# de:aban$ pue !# que 0a e !aba angrand#' O kar Erik #n per+anec3a acurrucad# c#n un !r#&# de papel en una +an# 0 u b#la del pi en la #!ra' 2angraba$ e #rinaba 0 /ablaba de+a iad#' Ten3a e cape en !#d# l# agu:er# ' Pr#n!# e+pe&ar3a a cagar e !a+bi.n' El 5erd#' 2e le%an!, 0 ali, de l# la%ab# ' De:, la +anc/a de angre en el uel#' Para que alguien la %iera 0 # pec/ara' Para que cre0era que alguien /ab3a id# a e inad# all3$

pue !# que alguien /ab3a id# a e inad# all3' P#r cen!. i+a %e&' HPkan Beng! #n$ un /#+bre de cuaren!a 0 cinc# a6# c#n incipien!e barriga$ incipien!e cal%a 0 direcci,n de c#n#cida para la au!#ridad$ iba en el +e!r# +irand# p#r la %en!ana$ e !udiand# la que iba a er u nue%a ca a' La %erdad e que e !# era alg# "e#' N#rrkCping era +1 b#ni!#' De !#da "#r+a $ e !a p#blaci#ne del #e !e n# e parec3an en nada a l# uburbi# de E !#c#l+# que .l /ab3a %i !# p#r la !ele%i i,n@ Qi !a 0 Rinkeb0 0 Hall#nbergen' E !# era di"eren!e' ?PRRSIMA E2TA5IRN$ RT5Q2TA' Alg# +1 acabad# 0 +1 ac#ged#r' Aunque a/3 e %e3a un au!.n!ic# ra caciel# ' Al&, la %i !a para p#der %er el 4l!i+# pi # de la !#rre de #"icina de Va!!en"all' N# rec#rdaba un edi"ici# e+e:an!e en N#rrkCping' Aunque clar#$ nunca /ab3a e !ad# en el cen!r#' 2e !en3a que ba:ar en la pr,-i+a e !aci,n$ Gn#H Mir, el +apa de la red del +e!r# pegad# enci+a de la puer!a ' 23$ la pr,-i+a' ?ATEN5IRN A LA2 P)ERTA2' 5IERRE DE P)ERTA2' N# le +iraba nadie$ G%erdadH N#$ en el %ag,n ,l# iban una p#ca per #na #cupada c#n u peri,dic# de la !arde' Ma6ana /ablar3an de .l en e # peri,dic# ' Ni:, la %i !a en un anunci# de r#pa in!eri#r' )na +u:er p# aba pr#%#cad#ra c#n braga negra 0 u:e!ad#r de enca:e' Era una l#cura' P#r !#da par!e piel de nuda' 78

e # e !aba per+i!id#9 G5,+# in"lu3a real+en!e aquell# en la per #na $ en el a+#rH Le !e+blaban la +an# 0 la ap#0, en la r#dilla ' E !aba +u0 ner%i# #' +,-e "erdad .ue no ay otra manera' +,/rees .ue te e0pondra a esto si u)iera otra manera' +1o, pero... +1o ay nin%una otra manera. Ninguna #!ra +anera' N# /ab3a +1 re+edi# que /acerl#' 2in !#rpe&a ' Hab3a c#n ul!ad# el +apa en la gu3a de !el."#n# 0 elegid# una &#na de b# que que pr#bable+en!e ir3a bien$ de pu. /i&# la b#l a 0 ali,' Hab3a c#r!ad# el l#g#!ip# de Adida c#n el cuc/ill# que lle%aba en la b#l a$ en!re l# pie ' a era una de la c# a que /ab3an id# +al en N#rrkCping' Alguien /ab3a rec#rdad# la +arca de la b#l a 0 lueg# la p#lic3a la /ab3a enc#n!rad# en el c#n!ened#r en el que .l la /ab3a !irad#$ n# +u0 le:# de u pi #' H#0 e la lle%ar3a a ca a' Tal %e& la c#r!ar3a en !r#&# peque6# 0 l# ec/ar3a al re!re!e' G2e /ac3a a 3H ,/mo se ace en realidad' ?NINAL DEL TRA8E5TO' POR NAVOR$ ABANDONEN LO2 VAJONE2' El +e!r# %#+i!, u carga 0 HPkan igui, a l# #!r# pa a:er# c#n la b#l a en la +an#' Le pareci, que pe aba$ aunque l# 4nic# pe ad# que /ab3a en ella era la b#!ella de ga ' Tra!, de andar c#n na!uralidad$ n# c#+# un /#+bre ca+in# de u pr#pia e:ecuci,n' La gen!e n# !en3a que "i:ar e en .l'

Per# u pierna parec3an de pl#+#$ c#+# i qui ieran #ldar e al and.n' G8 i e quedara all3H G2i e quedara !#!al+en!e quie!# in +#%er ni un +4 cul# 0 per+aneciera a 3H E perand# a que llegara la n#c/e$ a que alguien e "i:ara en .l 0 lla+ara a''' alguien que le bu cara$ que le lle%ara a #!r# i!i#' 2igui, andand# a pa # n#r+al' Pierna derec/a$ pierna i&quierda' N# p#d3a "allar' Ocurrir3an c# a !errible i "allaba' L# pe#r que e pudiera i+aginar' Arriba$ :un!# a l# !#rnique!e $ +ir, a u alreded#r' Ten3a +u0 +al en!id# de la #rien!aci,n' GHacia qu. lad# e !ar3a e a &#na del b# queH L,gica+en!e$ n# p#d3a pregun!1r el# a nadie' Pr#bar3a uer!e' N# /ab3a +1 que eguir adelan!e$ acabar c#n ell# de una %e&' Derec/a$ i&quierda' 2iene .ue a)er otra manera. Per# n# e le #curr3a nada' Hab3a cier!# requi i!# $ cier!# cri!eri# . 8 . !a era la 4nica +anera de cu+plirl# ' L# /ab3a /ec/# 0a d# %ece $ 0 la d# la /ab3a cagad#' En VK-:C n# !an!#$ per# l# u"icien!e c#+# para %er e #bligad# a +arc/ar e de all3' H#0 l# iba a /acer bien$ recibir3a +uc/# el#gi# ' 5aricia $ !al %e&' D# %ece ' 8a e !aba c#ndenad#' GMu. i+p#r!ancia p#d3a !ener una !ercera %e&H Ab #lu!a+en!e ninguna' El ca !ig# de la #ciedad er3a pr#bable+en!e el +i +#B cadena perpe!ua' ,* el moral' ,/u3ntos %olpes dar3 la cola, rey Minos'

El ca+in# del parque p#r el que iba !#rc3a +1 adelan!e$ d#nde e+pe&aba el b# que' Ten3a que er el b# que que /ab3a %i !# en el +apa' La b#!ella 0 el cuc/ill# g#lpeaban el un# c#n!ra el #!r#' In!en!, lle%ar la b#l a de +#d# que n# #naran' )na ni6a apareci, en la calle delan!e de .l' )na ni6a de un# #c/# a6# de %uel!a a ca a de pu. de la e cuela c#n la car!era g#lpe1nd#le la cadera' 1o! 1unca! A/3 e !aba el l3+i!e' )na ni6a !an peque6a$ n#' Pre"erible .l +i +#$ /a !a que ca0era +uer!#' La ni6a iba can!and# alg#' Aceler, el pa # para acercar e$ para p#der e cuc/arla' Pe.ue4o rayo de sol .ue entras por la "entana en mi casa... GT#da%3a can!aban l# ni6# e a canci,nH La ni6a !al %e& !en3a una pr#"e #ra +a0#r' Mu. bien que e a canci,n !#da%3a e-i !iera' Le /abr3a gu !ad# acercar e +1 para #3rla +e:#r$ 3$ !an cerca c#+# para en!ir el #l#r de u pel#' 5a+in, +1 de paci#' Nada de liarla' La ni6a de:, la calle$ c#n!inu, p#r un ender# /acia el b# que' Pr#bable+en!e %i%3a en la ca a que /ab3a al #!r# lad#' Mue l# padre e a!re%ieran a de:arla ir a 3$ !#!al+en!e #la' Tan peque6a' 2e de!u%#$ de:, que la ni6a au+en!ara la di !ancia 0 de apareciera en el b# que' 5 ora si%ue, pe.ue4a. 1o te entreten%as 6u%ando en el )os.ue. E per, c# a de un

+inu!#$ e cuc/and# a un pin&,n que can!aba en un 1rb#l pr,-i+#' Lueg# igui, !ra la ni6a' O kar iba de %uel!a a ca a de pu. de la e cuela@ +u0 aba!id#' 2ie+pre e en!3a pe#r cuand# c#n egu3a e%i!ar el ca !ig# de e a +aneraB /aciend# de cerd#$ # de cualquier #!ra c# a' Pe#r que i le /ubieran dad# una pali&a' L# ab3a 0$ in e+barg#$ n# era capa& de acep!ar el ca !ig# cuand# . !e e a%ecinaba' Pre"er3a reba:ar e a l# que "uera' Ning4n #rgull#' R#bin H##d 0 el H#+bre Ara6a !en3an #rgull#' 5uand# 2ir J#/n # el D#c!#r Oc!#pu l# !en3an arrinc#nad# $ ell# de a"iaban al +ied#$ aunque n# /ubiera p# ibilidad de e capar' Per# Gqu. ab3a real+en!e el H#+bre Ara6aH 5#+# 0a e abe$ c#n egu3a e capar ie+pre$ aunque "uera i+p# ible' Era un per #na:e de c,+ic que !en3a que #bre%i%ir para el iguien!e n4+er#' l !en3a u "uer&a de H#+bre Ara6a@ O kar$ u gru6id#' 5ualquier c# a c#n !al de #bre%i%ir' Nece i!aba c#n #lar e' Hab3a pa ad# un d3a !errible 0 a/#ra iba a !ener un p#c# de c#+pen aci,n' Aun a rie g# de enc#n!rar e c#n J#nn0 0 Micke ca+in, /a !a el cen!r# de Blackeberg$ /a !a el 2abi ' 2ubi, arra !rand# l# pie p#r la %ereda &ig&aguean!e en lugar de ubir p#r la e calera $ e rela:,' L# i+p#r!an!e era e !ar !ranquil#$ n# udar'

8a le /ab3an pillad# una %e& r#band# en Q#n u+$ el a6# pa ad#' El guardia de eguridad quer3a lla+ar a u +adre$ per# e !aba en el !raba:# 0 O kar n# ab3a u n4+er#$ n#$ n#' Pa , una e+ana angu !iad# cada %e& que #naba el !el."#n#' 2in e+barg#$ en lugar de e # lleg, una car!a dirigida a u +adre' Idi#!a ' En el #bre p#n3a inclu # (5#+i ar3a de P#lic3a de E !#c#l+#*$ 0 na!ural+en!e O kar l# abri,$ le0, u deli!# $ "al i"ic, la "ir+a de u +adre 0 de pu. en%i, la car!a de nue%# para c#n"ir+ar que la /ab3a le3d#' 5#barde puede$ per# n# !#n!#' 8 l# de c#barde''' GEra de c#barde l# que e !aba /aciend# a/#raH Llen1nd# e l# b#l ill# de la ca&ad#ra c#n Da:+$ Japp$ 5#c# 0 B#un!0 para !er+inar c#n una b#l a de c#c/eci!# en!re la cin!urilla del pan!al,n 0 el e !,+ag#@ "ue a la ca:a 0 pag, p#r un c/upa c/up de Du+le' V#l%i, a ca a c#n la cabe&a al!a 0 el pa # liger#' N# era el 5erd# al que !#d# p#d3an pa!ear$ era el :e"e de l# ladr#ne que de a"iaba l# peligr# para #bre%i%ir' P#d3a enga6arl# a !#d# ' 5uand# cru&, el arc# de en!rada al pa!i# e in!i, egur#' Ningun# de u ene+ig# %i%3a all3$ un c3rcul# irregular den!r# del c3rcul# +1 a+pli# que era la calle Ib en' )na d#ble "#r!i"icaci,n' All3 e !aba egur#' En e e pa!i# n# le /ab3a pa ad# nada +al# de %erdad' 5a i nada'

All3 /ab3a crecid# 0 all3 /ab3a !enid# a+ig# an!e de e+pe&ar la e cuela' Nue en quin!# cuand# c#+en&, a en!ir e rec/a&ad# en eri#' A "inale de e e cur # e c#n%ir!i, en el ac# de l# g#lpe de !#d# u c#+pa6er# $ 0 aquell# e e-!endi, inclu # a #!r# c/ic# que n# iban a u cla e' Lla+aban cada %e& +en# para pregun!arle i quer3a alir a :ugar' Nue !a+bi.n duran!e e e peri#d# cuand# e+pe&, c#n u cuadern# de rec#r!e $ al que a/#ra acud3a de nue%#$ para en!re!ener e' ?7JIIINNN9 2e #0, un &u+bid# 0 alg# le g#lpe, l# pie ' )n c#c/e !eledirigid# de c#l#r grana!e ec/, +arc/a a!r1 $ di# la %uel!a 0 ubi, p#r la cue !a en direcci,n a u p#r!al a !#da %el#cidad' De!r1 de l# e pin# $ a la derec/a del arc#$ apareci, T#++0 c#n una larga an!ena que al3a de u e !,+ag#$ c/uleand# un p#c#' ?Te /a #rprendid#$ Ge/H ?Mu. r1pid# %a' ?23' Te l# %end#' ?GP#r cu1n!#'''H ?Tre cien!a c#r#na ' ?N#' N# la !eng#' T#++0 le /i&# una e6al c#n el 3ndice para que e acercara$ di# la %uel!a al c#c/e en la cue !a 0 l# c#ndu:# /acia aba:# a %el#cidad de rall0$ l# par, c#n un derrape delan!e de u pie $ l# c#gi, 0$ /aci.nd#le una caricia$ di:# en %#& ba:aB ?5ue !a n#%ecien!a en la !ienda' ?2egur#'

T#++0 +ir, el c#c/e$ e-a+in, a O kar de arriba aba:#' ?GD# cien!a en!#nce H E !#!al+en!e nue%#$ 0a %e ' ?23$ e +u0 b#ni!#$ per#''' ?GPer#H ?Nada' T#++0 a in!i,$ pu # el c#c/e en el uel# 0 l# dirigi, en!re l# arbu !# de +anera que la rueda grande 0 e !riada c/irriar#n$ di# una %uel!a al !endeder# de la al"#+bra 0 #!ra %e& cue !a aba:#' ?GMe de:a pr#barl#H T#++0 +ir, a O kar c#+# para decidir i era # n# dign# de ell#$ le !endi, el +and# a di !ancia e6aland# el labi# uperi#r' ?Te /an pegad#$ Gn#H Tiene angre' Aqu3' O kar e pa , el 3ndice p#r el labi#$ alguna par!3cula de c#l#r +arr,n e le quedar#n pegada ' ?N#$ e ,l#''' Me:#r n# c#n!arl#' N# er%3a para nada' T#++0 era !re a6# +a0#r' Dur#' 2,l# dir3a alg# #bre que /a0 que de%#l%erla 0 O kar c#n!e !ar3a que (clar#*$ 0 el 4nic# re ul!ad# er3a que de cender3a a4n +1 en el apreci# de T#++0' O kar +ane:, el c#c/e un p#c#$ lueg# +ir, +ien!ra T#++0 l# dirig3a' Le /abr3a gu !ad# !ener d# cien!a c#r#na en e"ec!i%# 0 que pudieran /acer un neg#ci# T#++0 0 .l' Alg# en c#+4n' 2e +e!i, la +an# en l# b#l ill# 0 !#c, la g#l# ina ' ?GMuiere un Da:+H ?N#$ n# +e gu !an' ?GJapp$ +e:#rH T#++0 le%an!, la %i !a del +and# a di !ancia$ #nriend#'

?GTiene de l# d# H ?23' ?GMangad# H ?''' 23' ?Vale' O kar alarg, la +an# 0 le di# un Japp que T#++0 e guard, en el b#l ill# !ra er# de u %aquer# ' ?Jracia ' Adi, ' ?Adi, ' 5uand# lleg, a ca a$ O kar ec/, !#da la g#l# ina enci+a de la ca+a' Iba a e+pe&ar c#n el Da:+ para eguir lueg# c#n l# d#ble 0 !er+inar c#n el B#un!0$ u "a%#ri!#' De pu. l# c#c/e $ que parec3a c#+# i en:uagaran la b#ca' Di pu # la g#l# ina en /ilera a l# larg# de la ca+a$ en el #rden en que e la iba a c#+er' En el "rig#r3"ic# enc#n!r, una b#!ella de c#ca c#la a +edia a la que u +adre /ab3a pue !# un !r#&# de papel de alu+ini# en la b#ca' Per"ec!#' Le gu !aba +1 a 3$ cuand# e le /ab3an id# la burbu:a $ #bre !#d# c#n la g#l# ina ' Re!ir, el papel de alu+ini# 0 c#l#c, la b#!ella en el uel# :un!# a la g#l# ina $ e !u+b, b#ca aba:# en la ca+a 0 e pu # a e-a+inar u e !an!er3a' )na c#lecci,n ca i en!era de l# c,+ic 7alla 7Prar, aqu3 0 all1 c#+ple!ada c#n 8ysare ur 7alla 7Prar. El grue # l# "#r+aban d# b#l a de papel llena de libr# que c#+pr, p#r d# cien!a c#r#na a !ra%. de un anunci# en el peri,dic# 9ula. Hab3a c#gid# el

+e!r# /a !a Mid #++arkran en 0 eguid# la in !rucci#ne /a !a dar c#n el pi #' El /#+bre que le abri, la puer!a parec3a g#rd#$ de+acrad# 0 /ablaba c#n la %#& un p#c# ilban!e' A"#r!unada+en!e n# /ab3a in%i!ad# a O kar a pa ar$ ,l# /ab3a lle%ad# la b#l a c#n l# libr# /a !a el rellan#$ c#gid# l# d# bille!e de cien c#n una inclinaci,n de cabe&a diciend#B (Mue !e di%ier!a * 0 /ab3a cerrad# la puer!a' En!#nce O kar e pu # ner%i# #' Hab3a bu cad# duran!e +e e l# n4+er# an!igu# de e # c,+ic en la librer3a de %ie:# que /ab3a a l# larg# de JC!ga!an' P#r !el."#n#$ el /#+bre /ab3a a egurad# que e !ra!aba de n4+er# a!ra ad# ' Le parec3a que /ab3a id# de+a iad# "1cil' Tan pr#n!# c#+# O kar e !u%# "uera del alcance de u %i !a de:, la b#l a en el uel# 0 la re%i ,' N# le /ab3an enga6ad#' 5uaren!a 0 cua!r# libr# de de el n4+er# > /a !a el UL' 5.ullos no se podan comprar ya. 7P#r d# cien!a c#r#na 9 5#+# para n# !ener +ied# de aquel /#+bre' L# que /ab3a /ec/# n# era ni +1 ni +en# que r#barle al !r#ll u !e #r#' 2in e+barg#$ n# ganaban a u cuadern# de rec#r!e ' L# rebu c, en u e c#ndi!e ba:# un +#n!,n de !ebe# ' El +i +# cuadern# en 3 n# era +1 que una libre!a grande de dibu:# que /ab3a +angad# en T/l.n $ en VKllingb0$ aliend# c#n ella ba:# el bra&# p#r !#d# el +#rr# ?Gqui.n di:# que era un c#bardeH?$ per# el c#n!enid#'''

De en%#l%i, el Da:+$ le peg, un buen +#rdi c#$ di "ru!, de aquel rec/inar cru:ien!e en!re l# dien!e 0 abri, u cuadern#' El pri+er rec#r!e era de la re%i !a &emmets Journal: la /i !#ria de una en%enenad#ra de E !ad# )nid# de l# a6# cuaren!a' Hab3a c#n eguid# en%enenar c#n ar .nic# a ca!#rce %ie:# an!e de que "uera encarcelada$ :u&gada 0 e:ecu!ada en la illa el.c!rica' Hab3a pedid# er e:ecu!ada c#n %enen#$ ba !an!e c#+pren ible$ per# el E !ad# en el que /ab3a ac!uad# e+pleaba la illa$ 0 "ue la illa' e era un# de l# ue6# de O karB pre enciar una e:ecuci,n en la illa el.c!rica' Hab3a le3d# que la angre e e+pe&aba a c#cer$ que el cuerp# e re!#rc3a en 1ngul# i+p# ible ' 2e i+aginaba !a+bi.n que el pel# e prend3a$ per# de e !# n# !en3a c#n"ir+aci,n e cri!a' Ab #lu!a+en!e grandi# #$ de !#d# +#d# ' 2igui, /#:eand#' El iguien!e rec#r!e era de 5fton)ladet 0 !ra!aba de un de cuar!i&ad#r uec#' Ba !an!e +ala la "#!# de carn.' Parec3a una per #na cualquiera' 2in e+barg# /ab3a +a!ad# a d# c/aper# en u pr#pia auna$ l# /ab3a de cuar!i&ad# c#n una +#!# ierra el.c!rica 0 l# /ab3a en!errad# all3 +i +#' O kar e c#+i, el 4l!i+# b#cad# del Da:+ +ien!ra #b er%aba de!enida+en!e la cara de aquel /#+bre' )na per #na cualquiera' Podra ser yo dentro de "einte a4os.

HPkan /ab3a enc#n!rad# el i!i# per"ec!# en el que per+anecer al acec/#$ c#n una buena %i !a #bre el ender# del b# que en la d# direcci#ne ' En el b# que$ +1 aden!r#$ de cubri, una /#nd#nada re guardada c#n un 1rb#l en +edi# 0 /ab3a de:ad# all3 la b#l a c#n la /erra+ien!a El peque6# "ra c# de /al#!an# c#lgaba de una !rabilla ba:# el abrig#' 8a n# p#d3a /acer +1 que e perar' *o tam)in .uise una "e; ser mayor y tan inteli%ente como mi padre y mi madre... N# /ab3a #3d# a nadie can!ar e a canci,n de de que iba a la e cuela' GEra de Alice Tegn.rH I+ag3na!e la can!idad de canci#ne b#ni!a de aparecida que nadie can!aba 0a' En general$ cu1n!a c# a b#ni!a /ab3an de aparecid#' Ning4n re pe!# p#r l# bell#' Era carac!er3 !ic# de la #ciedad ac!ual' La #bra de l# grande +ae !r# p#d3an e+plear e a l# u+# c#+# re"erencia ir,nica $ # c#+# pr#paganda' La creacin de 5d3n de Miguel Vngel$ d#nde en %e& del #pl# de %ida p#nen un par de %aquer# ' T#d# el +.ri!# de la c#+p# ici,n$ c#+# .l l# %e3a$ eran e # cuerp# +#nu+en!ale que c#n%erg3an ,l# en d# ded# 3ndice que ca i$ per# ,l# ca i, llegaban a !#car e' En!re ell# /ab3a un %ac3# +ili+.!ric#' 8 en aquel e paci# %ac3#B la %ida' La grande&a e cul!ural de la i+agen 0 la rique&a de l# de!alle eran ,l# un +arc#$ un "#nd# para real&ar +e:#r el %ac3# +3ni+# del cen!r#' El pun!# %ac3# que

c#n!en3a !#d#' 8 en u lugar /ab3an c#l#cad# un par de %aquer# ' Alguien llegaba p#r el ender#' 2e agac/, c#n el c#ra&,n palpi!1nd#le en l# #3d# ' N#' 2e6#r +a0#r c#n perr#' D#ble "all#' En par!e p#r el perr#$ al que !endr3a que /acer callar pri+er#@ en par!e$ p#r la +ala calidad' Muc o ruido y pocas nueces. 5lt. -emasiados %ritos para tan poca lana, di6o el .ue tom por o"e6a a un cerdo. 5lt. /anta la rana y no tiene pelo ni lana. Mir, el rel#:' En +en# de d# /#ra e /ar3a de n#c/e' 2i n# llegaba nadie adecuad# en una /#ra$ !endr3a que c#ger al pri+er# que pa a e' Deb3a e !ar en ca a an!e de que # cureciera' El /#+bre dec3a alg#' GLe /abr3a %i !#H N#$ /ablaba c#n el perr#' ?2333$ %a0a gana que !en3a de /acer pi $ c/iqui!ina' 5uand# llegue+# a ca a !e %#0 a dar pa!.' Pap1 !e dar1 una buena r#da:a de pa!.' El "ra c# de /al#!an# e le cla%, a HPkan en el pec/# cuand# e lle%, la +an# a la cabe&a u pirand#' P#bre /#+bre' P#bre de la per #na que e !1n #la en un +und# in belle&a' 2in!i, "r3#' El %ien!# e /ab3a %uel!# +1 "r3# p#r la !arde 0 pen , en ir a bu car el c/uba quer# a la b#l a$ p#n.r el# p#r enci+a para pr#!eger e del %ien!#' N#' E # le re !ar3a +#%ilidad cuand# nece i!aba ac!uar c#n rapide&' Ade+1 $ p#d3a de per!ar # pec/a an!e de !ie+p#' Pa ar#n d# c/ica de un# %ein!e a6# ' N#' N# p#d3a c#n d# ' 5ap!, alg4n

"rag+en!# de la c#n%er aci,nB ?''' que ella e %a a quedar''' c#n .l a/#ra' ?''' un +#n#' l !iene que c#+prender que .l''' ?''' culpa de ella que''' la p3ld#ra ''' ?Per# e !1 clar# que .l !iene que''' ?''' i+ag3na!e''' . e c#+# padre''' Alguna c#+pa6era que e !aba e+bara&ada' )n c/ic# que n# a u+3a u re p#n abilidad' A 3 e !aban la c# a ' 5#n!inua+en!e' T#d# pen aban nada +1 que en 3 +i +# 0 en l# u0#' Mi "elicidad$ mi .-i!# era l# 4nic# que e #3a' A+#r e p#ner la %ida a l# pie del #!r#$ 0 de e # #n incapace la per #na de /#0 d3a' El "r3# pene!raba en u ar!iculaci#ne $ iba a ac!uar c#n !#rpe&a /iciera l# que /iciera' Me!i, la +an# den!r# del abrig#$ apre!, la palanca del ga ' )n ruid# ilban!e' Nunci#naba' De:, de apre!ar' 2e di# una pal+ada en l# c# !ad# ' O:al1 %enga alguien a/#ra' 2#l#' Mir, el rel#:' Media /#ra +1 ' O:al1 %enga alguien a/#ra' P#r la %ida 0 p#r el a+#r' Mas de cora;n ni4o yo .uiero ser, pues de los ni4os el reino de -ios es. Hab3a e+pe&ad# a an#c/ecer cuand# O kar !er+in, de +irar u cuadern# de rec#r!e 0 de c#+er e !#da la g#l# ina ' 5#+# #l3a #currirle de pu. de c#+er !an!a c/uc/er3a $ e en!3a pe ad# 0 %aga+en!e culpable' Ma+1 n# llegar3a /a !a den!r# de d# /#ra ' En!#nce c#+er3an' De pu. .l /ar3a

l# debere de ingl. 0 l# de +a!e ' Lueg# puede que le0era un libr#$ # que %iera la !ele c#n +a+1' Nada e pecial p#r la !ele e a n#c/e' M1 !arde !#+ar3an un %a # de lec/e c/#c#la!eada 0 c#+er3an un# b#ll# $ /ablar3an un ra!#' De pu. e ac# !ar3a$ le c# !ar3a quedar e d#r+id# pen and# en el d3a iguien!e' 2i !u%iera alguien a quien lla+ar' P#d3a, clar# e !1$ lla+ar a J#/an c#n la e peran&a de que n# !u%iera #!ra c# a +e:#r que /acer' J#/an iba a u cla e 0 e l# pa aban ba !an!e bien cuand# e !aban :un!# $ per# i p#d3a elegir$ n# eleg3a a O kar' Era J#/an el que le lla+aba cuand# e aburr3a$ n# al re%. ' El pi # e !aba en ilenci#' N# pa aba nada' La parede de /#r+ig,n e le ec/aban enci+a' E !aba en!ad# en la ca+a c#n la +an# en la r#dilla $ el e !,+ag# llen# de g#l# ina ' 5#+# i "uera a #currir alg#' A/#ra' Pre !, a!enci,n' )n !err#r pega:# # e "ue ap#derand# de .l' Alg# e acercaba' )n ga inc#l#r# e "il!raba a !ra%. de la parede $ a+ena&aba c#n !#+ar "#r+a$ engullirl#' Per+aneci, quie!#$ c#n!eniend# la re piraci,n 0 e cuc/and#' E per,' El +#+en!# pa ,' O kar c#+en&, a re pirar de nue%#' Nue a la c#cina$ bebi, un %a # de agua 0 ac, el cuc/ill# +1 grande que /ab3a en la placa +agn.!ica' Pr#b, el "il# en la u6a del ded# g#rd#$ c#+# pap1 le /ab3a en e6ad#' De a"ilad#' Pa , el cuc/ill# p#r el a"ilad#r un par de %ece 0 %#l%i, a

pr#bar' )na %iru!a +icr# c,pica ali, de la u6a del ded# g#rd#' <ien. En%#l%i, el cuc/ill# c#n un peri,dic# a +#d# de "unda pr#%i i#nal$ l# peg, c#n cel# 0 e apre!, el paque!e en!re la cin!ura del pan!al,n 0 la cadera i&quierda' 2,l# #bre al3a el +ang#' Pr#b, andar' La /#:a le i+ped3a el +#%i+ien!# de la pierna i&quierda 0 l# inclin, a l# larg# de la ingle' Inc,+#d#$ per# "unci#naba' En el pa ill# e pu # la ca&ad#ra' En!#nce e ac#rd, de !#d# l# papele de la g#l# ina que e !aban e parcid# p#r el uel# de u /abi!aci,n' L# rec#gi,$ /i&# una pel#!a c#n ell# 0 e la +e!i, en el b#l ill#$ n# "uera a er que +a+1 llegara a ca a an!e que .l' P#dr3a de:ar l# papele deba:# de alguna piedra en el b# que' 5#+pr#b, una %e& +1 que n# /ab3a de:ad# ning4n ra !r#' El :ueg# /ab3a e+pe&ad#' l era un !e+id# a e in# en erie' Hab3a a e inad# 0a a ca!#rce per #na c#n u a"ilad# cuc/ill#$ in de:ar ni una #la pi !a !ra de 3' Ni un pel#$ ni un papel de g#l# ina ' La p#lic3a le !e+3a' A/#ra ir3a al b# que a bu car a u pr,-i+a %3c!i+a' 5uri# a+en!e$ 0a ab3a c,+# e lla+aba . !a$ qu. a pec!# !en3aB J#nn0 N#r berg$ c#n el pel# larg# 0 l# #:# grande 0 +e&quin# ' Iba a !ener que re&ar 0 uplicar p#r u %ida$ gri!ar c#+# un cerd#$ per# en %an#' El cuc/ill# !endr3a la 4l!i+a palabra 0 la !ierra iba a beber u angre'

O kar /ab3a le3d# e a palabra en alg4n libr#$ 0 le gu !ar#n' (La !ierra beber1 u angre*' Mien!ra cerraba la puer!a de ca a 0 llegaba a la del p#r!al c#n la +an# i&quierda ap#0ada en el +ang# del cuc/ill#$ iba repi!i.nd#la c#+# i "ueran un +an!raB La tierra )e)er3 su san%re. La tierra )e)er3 su san%re. El arc# p#r el que /ab3a en!rad# an!e en el pa!i# e !aba en el e-!re+# derec/# del edi"ici#$ per# .l "ue a la derec/a$ pa , d# p#r!ale 0 ali, p#r el pa # p#r el que l# c#c/e !en3an acce # a la &#na' Aband#n, la "#r!ale&a in!eri#r' 5ru&, la calle Ib en 0 igui, cue !a aba:#' Aband#n, la "#r!ale&a e-!eri#r' 2igui, ba:and# /acia el b# que' La tierra )e)er3 su san%re. P#r egunda %e& aquel d3a$ O kar e in!i, ca i "eli&' Muedaban ,l# die& +inu!# del !ie+p# que HPkan e /ab3a "i:ad# cuand# un c/ic# que iba #l# apareci, p#r el ca+in#' P#r l# que p#d3a apreciar$ de un# !rece # ca!#rce a6# ' Per"ec!#' Hab3a pen ad# ba:ar c#rriend# agac/ad# /acia el #!r# e-!re+# del ca+in# 0 alir all3 al encuen!r# de u elegid#' Per# a/#ra la pierna e le /ab3an quedad# !#!al+en!e bl#queada ' El c/ic# a%an&aba !ranquil# p#r el ca+in# 0 n# /ab3a !ie+p# que perder' 5ada egund# que pa aba reduc3a la p# ibilidade de una ac!uaci,n in +1cula' Per# la pierna e negaban a +#%er e' E !aba all3 parali&ad# +irand# +ien!ra el elegid#$ el per"ec!#$ a%an&aba$ pr#n!# a u +i +a al!ura$ :u !# delan!e de .l' Pr#n!# de+a iad# !arde'

2en%o .ue. 2en%o .ue. 2en%o .ue. 2i n# l# /ac3a$ !endr3a que uicidar e' N# p#d3a llegar a ca a in aquell#' Era a 3' El c/ic# # .l' 5ue !i,n de elegir' 2e pu # en +#%i+ien!# de+a iad# !arde' Dand# !r#pe&#ne p#r el b# que lleg, a la al!ura del +uc/ac/# en lugar de /aber alid# a u encuen!r# en el ender#$ !ranquil# 0 na!ural' Idi#!a' Pa!# #' A/#ra el c/a%al p#dr3a # pec/ar$ e !ar aler!a' ?7O0e9 ?le gri!,?' 7Perd#na9 El c/ic# e par,' Al +en# n# ec/, a c#rrer$ +en# +al' Ten3a que decir alg#$ pregun!ar alg#' A%an&, /a !a .l$ que per+anec3a a la e pera en el ca+in#' ?23$ perd,n$ per#''' Gqu. /#ra e H El c/a%al +ir, de re#:# el rel#: de pul era de HPkan' ?23$ el +3# e /a parad#' El c/ic# parec3a !en # +ien!ra +iraba u rel#: de pul era' N# p#d3a /acer #!ra c# a' HPkan +e!i, la +an# den!r# del abrig# 0 pu # el ded# 3ndice #bre la palanca del d# i"icad#r +ien!ra e peraba la re pue !a del c/ic#' O kar ba:, /a !a la i+pren!a 0 !#rci, p#r el ender# del b# que' La pe ade& de e !,+ag# /ab3a de aparecid#$ u !i!uida p#r una !en i,n e+briagad#ra' En el ca+in# de ba:ada /acia el b# que la "an!a 3a l# /ab3a en%uel!# 0 a/#ra era realidad' Ve3a el +und# c#n l# #:# de un a e in#$ # !an!# c#+# la "an!a 3a de un ni6# de !rece a6# p#d3a cap!ar de l# #:# de un a e in#' )n +und# bell#' )n +und# en el que .l !en3a el c#n!r#l$ que !e+blaba an!e u deci i,n'

A%an&, p#r el ca+in# del b# que$ bu cand# a J#nn0 N#r berg' La tierra )e)er3 su san%re. E+pe&aba a an#c/ecer 0 l# 1rb#le le r#deaban c#+# una +uc/edu+bre +uda$ e-pec!an!e an!e el +1 +3ni+# +#%i+ien!# del cri+inal$ !e+er# # de que algun# de ell# "uera el elegid#' Per# el a e in# e +#%3a en!re ell# $ 0a /ab3a %i lu+brad# a u %3c!i+a' J#nn0 N#r berg e enc#n!raba en un +#n!3cul# a un# cincuen!a +e!r# del ca+in#' Ten3a la +an# en la cadera $ u #nri a #carr#na e !a+pada en la cara' 5re3a que iba a pa ar l# de ie+pre' Mue le "#r&ar3a a !irar e al uel# 0$ agarr1nd#le de la nari&$ le +e!er3a agu:a de pin# 0 +u g# en la b#ca$ # alg# p#r el e !il#' Mu. equi%#cad# e !aba' N# era O kar qui.n llegaba$ era el A e in#$ 0 la +an# del A e in# a ier#n c#n "uer&a el +ang# del cuc/ill#$ prepar1nd# e' El A e in# a%an&, de paci#$ c#n dignidad$ /a !a llegar "ren!e a J#nn0 N#r berg$ 0 +ir1nd#le a l# #:# di:#B ?H#la$ J#nn0' ?H#la$ 5erdi!#' GTe de:an e !ar "uera !an !ardeH El A e in# ac, u cuc/ill#' 8 l# cla%,' ?La cinc# 0 cuar!#$ # a 3' ?Vale' Jracia ' El c/ic# n# e iba' 2e qued, parad# +irand# a HPkan$ que in!en!aba dar un pa #'

E !aba quie!#$ igui.nd#le c#n la +irada' E !# e iba a la +ierda' De de lueg# el c/a%al # pec/aba alg#' )na per #na /ab3a alid# c#n +uc/# :ale# de en +edi# del b# que para pregun!ar la /#ra 0 a/#ra e !aba all3 c#+# Nap#le,n c#n la +an# den!r# del abrig#' ?GMu. lle%a a/3H El c/ic# apun!aba /acia la &#na del c#ra&,n' Ten3a la +en!e en blanc#$ n# ab3a ni qu. iba a /acer' 2ac, el en%a e 0 e l# en e6,' ?GMu. +ierda e . aH ?Hal#!an#' ?GPara qu. l# lle%a H ?Para''' ?!#c, c#n l# ded# la +a carilla re%e !ida de e pu+a +ien!ra in!en!aba enc#n!rar alg# que decir' N# ab3a +en!ir' a era u de gracia?' Buen#''' p#rque''' l# nece i!# para el !raba:#' ?GMu. !raba:#H El c/ic# /ab3a ba:ad# un p#c# la guardia' )na b#l a de dep#r!e parecida a la que .l +i +# /ab3a de:ad# arriba$ en la /#nd#nada$ c#lgaba de la +an# del c/a%al' 5#n la +an# que u:e!aba el en%a e /i&# un ge !# /acia la b#l a' ?GVa a alg4n en!rena+ien!# # a 3H 5uand# el c/ic# +ir, /acia la b#l a$ apr#%ec/, u #p#r!unidad' Abri, l# d# bra&# $ c#n la +an# que !en3a libre u:e!, la cabe&a del +uc/ac/# p#r la nuca$ le pu # la +a carilla en la b#ca 0 apre!, el d# i"icad#r /a !a el !#pe' 2e e cuc/, un #nid# ilban!e c#+# el de una gran erpien!e$ el c/ic# in!en!aba liberar

la cabe&a$ per# la !en3a in+#%ili&ada en!re la +an# de HPkan c#+# en una !ena&a de e perada' 2e !ir, /acia a!r1 0 HPkan c#n .l' El ilbid# de la erpien!e a/#g, l# de+1 #nid# cuand# a+b# ca0er#n #bre el err3n del ender#' 5#n%ul i%a+en!e HPkan apre!, la cabe&a del +uc/ac/# en!re u +an# 0 +an!u%# la +a carilla en u i!i# +ien!ra r#daban p#r el uel#' Tra un par de in piraci#ne pr#"unda el c/a%al c#+en&, a !ranquili&ar e' HPkan +an!u%# la +a carilla en u i!i# 0 ec/, una #:eada alreded#r' 1in%=n testi%o. El ilbid# del ga e le +e!3a en el cerebr# c#+# una +ala +igra6a' Ni:, el !#pe del d# i"icad#r 0$ c#n e a +an# libre$ c#gi, la g#+a 0 la pa , p#r la cabe&a del +uc/ac/#' La +a carilla e !aba li !a' 2e le%an!, c#n l# bra&# d#l#rid# 0 +ir, a u pre a' 8ac3a c#n l# bra&# eparad# del cuerp#$ la +a carilla le cubr3a la nari& 0 la b#ca 0 !en3a la b#!ella de /al#!an# #bre el pec/#' HPkan +ir, #!ra %e& a u alreded#r$ rec#gi, la b#l a del c/ic# 0 e la pu # a . !e #bre la !ripa' Lueg# le%an!, !#d# el paque!e en bra&# 0 l# lle%, /acia la /#nd#nada' Pe aba +1 de l# que .l cre3a' Muc/# +4 cul#' Pe # +uer!#' Iba :adeand# p#r el e "uer&# que up#n3a lle%ar u carga p#r el !erren# /4+ed# +ien!ra el ilbid# del ga c#r!aba u #3d# c#+# un cuc/ill# de ierra' Re #plaba al!# c#n cien!e+en!e para ale:ar el #nid#'

5#n l# bra&# en!u+ecid# 0 el ud#r c#rri.nd#le p#r la e palda lleg, p#r "in a la /#nd#nada' All3 dep# i!, al +uc/ac/# en el pun!# +1 ba:#' Lueg# e ec/, :un!# a .l' 5err, la b#!ella de /al#!an# 0 re!ir, la +a carilla' N# e #3a nada' El pec/# del c/ic# ub3a 0 ba:aba' 2e de per!ar3a den!r# de #c/# +inu!# $ c#+# +1-i+#' Per# n# l# /ar3a' HPkan$ ec/ad# al lad# del c/a%al$ e !udiaba u cara$ acarici1nd#la c#n el ded#' Lueg# e le acerc, +1 $ !#+, el cuerp# iner+e en!re u bra&# $ l# apre!, c#n!ra el u0#' Le be , c#n !ernura en la +e:illa$ le u urr, al #3d# (perd#na* 0 e le%an!,' 2e le al!aban la l1gri+a al %er aquel cuerp# inde"en # en el uel#' T#da%3a p#d3a e%i!arl#' Mund# paralel# ' )n pen a+ien!# para c#n #lar e' Hab3a un +und# paralel# en el que .l n# /ac3a l# que e di p#n3a a /acer' )n +und# en el que a/#ra .l e iba$ de:aba que el c/ic# e de per!ara 0 e pregun!ara qu. /ab3a ucedid#' Per# n# en e !e +und#' En e !e +und# e dirig3a a u b#l a 0 la abr3a' Ten3a pri a' R1pida+en!e e pu # el i+per+eable enci+a de la r#pa 0 ac, el in !ru+en!al' El cuc/ill#$ una cuerda$ un e+bud# grande 0 un bid,n de pl1 !ic# de cinc# li!r# ' Pu # !#d# en el uel# al lad# del +uc/ac/#$ #b er%, el cuerp# :#%en p#r 4l!i+a %e&' Lueg# c#gi, la cuerda 0 e+pe&, a !raba:ar'

Apu6al, 0 apu6al, 0 apu6al,' Tra el pri+er g#lpe$ J#nn0 /ab3a c#+prendid# que . !a n# iba a er c#+# la #!ra %ece ' 5#n la angre c/#rreand# de un c#r!e pr#"und# en la +e:illa in!en!aba e qui%arle$ per# el A e in# era +1 r1pid#' O!r# par de c#r!e 0 le ecci#n, l# !end#ne p#r la par!e p# !eri#r de la r#dilla ' J#nn0 e de pl#+,@ en el uel# 0 re!#rci.nd# e$ ped3a cle+encia' Per# el A e in# n# e de:, c#n+#%er' J#nn0 c/illaba c#+# un''' cerd# cuand# el A e in# e !ir, #bre .l 0 la !ierra bebi, u angre' >na cuc illada por lo de oy en los la"a)os. ?tra por cuando me en%a4aste para .ue 6u%ase al p.uer de los nudillos. Los la)ios te los corto por todas las )urradas .ue me as dic o. J#nn0 angraba p#r !#d# l# #ri"ici# 0 0a n# p#d3a decir # /acer nada +al#' Lle%aba +uer!# un ra!#' O kar l# re+a!, re%en!1nd#le l# gl#b# #culare que +iraban "i:a+en!e$ t6ic#, t6ic#, e le%an!, 0 #b er%, u #bra' Buena par!e del 1rb#l ca3d# 0 p#drid# que /ab3a /ec/# la %ece de J#nn0 e !aba /ec/# a !illa 0 c#n el !r#nc# per"#rad# p#r l# c#r!e ' La a !illa e e parc3an p#r el uel# alreded#r del 1rb#l an# que /ab3a /ec/# de J#nn0 cuand# e !aba en pie' La +an# derec/a$ c#n la que e+pu6aba el cuc/ill#$ angraba' )n peque6# c#r!e ca i en la +u6eca@ deb3a de /ab.r ele re balad# el cuc/ill# al dar l# g#lpe ' N# era un buen cuc/ill# para e a !area' 2e c/up, la +an#$ li+pi1nd# e la /erida c#n la lengua' Era de J#nn0 la angre que e e !aba bebiend#'

2e li+pi, l# 4l!i+# re !# de angre c#n la "unda de papel de peri,dic#$ in!r#du:# den!r# el cuc/ill# 0 c#+en&, a ca+inar /acia ca a' El b# que$ que de de /ac3a un par de a6# le parec3a a+ena&ad#r$ un re"ugi# para u ene+ig# $ era a/#ra u ca a 0 a+par#' L# 1rb#le e apar!aban c#n re pe!# a u pa #' N# en!3a ni iquiera una pi&ca de +ied#$ aunque e+pe&aba a # curecer del !#d#' Ninguna inquie!ud al pen ar en el d3a iguien!eB que !ra:era c#n ig# l# que qui iera' Aquella n#c/e iba a d#r+ir bien' 5uand# lleg, #!ra %e& al pa!i# e en!, un +#+en!# en el b#rde del parqueci!# de arena para !ranquili&ar e un p#c# an!e de ubir a ca a' Ma6ana !endr3a que c#n eguir un cuc/ill# +e:#r$ un cuc/ill# c#n egur# de parada$ # c#+# e lla+ara''' de li&a+ien!#$ para n# c#r!ar e de nue%#' P#rque aquell# l# iba a repe!ir +1 %ece ' Era un buen :ueg#' Jue%e >> de Oc!ubre La +adre de O kar !en3a l1gri+a en l# #:# cuand# le !#+, la +an# 0 e la apre!,' ?Tiene ab #lu!a+en!e pr#/ibid# ir +1 al b# que$ Gl# #0e H )n c/ic# de la edad de O kar /ab3a id# a e inad# a0er en VKllingb0' Hab3a alid# en !#d# l# peri,dic# de la !arde 0 +a+1 e !aba !#!al+en!e "uera de 3 cuand# lleg, a ca a' ?P#d3a /aber id#''' N# quier# ni pen arl#'

?Per# i "ue en VKllingb0' ?G8 !4 cree que alguien que e +e!e c#n ni6# n# p#dr3a c#ger el +e!r# d# e !aci#ne H GO andarH GVenir aqu3$ a Blackeberg$ 0 /acer l# +i +# #!ra %e&H G2uele ir al b# queH ?N#' ?A par!ir de a/#ra n# aldr1 del pa!i# /a !a que e !#''' Ha !a que l# encierren' ?GEn!#nce n# %#0 a ir a la e cuelaH ?5lar# e !1 que %a a ir a la e cuela' Per# de pu. de la e cuela !e %iene direc!a+en!e a ca a 0 n# ale del pa!i# /a !a que 0# llegue' ?G8 lueg#H En l# #:# de la +adre la !ri !e&a e +e&cl, c#n el en"ad#' ?GMuiere que !e +a!eH GE/H GVa a ir al b# que 0 que !e a e inen 0 0# aqu3 e per1nd#!e inquie!a +ien!ra que !4 0ace en el b# que 0 ere ''' be !ial+en!e de cuar!i&ad# p#r alguienH La l1gri+a arra ar#n u #:# ' O kar le c#gi, la +an#' ?N# ir. al b# que' Te l# pr#+e!#' Ma+1 le acarici, la +e:illa' ?5ari6# +3#' T4 ere !#d# l# que !eng#' Mue n# !e pa e nada$ p#rque en!#nce +e +uer# 0# !a+bi.n' ?M++' G5,+# /a id#H ?GMu.H ?E #' El a e ina!#' ?N# . +u0 bien' Nue a e inad# p#r alg4n l#c# c#n un cuc/ill#' E !1 +uer!#' A u padre le /an de !r#&ad# la %ida' ?GN# %iene en el peri,dic#H

?N# /e !enid# "uer&a para leerl#' O kar c#gi, el @0pressen 0 l# /#:e,' 5ua!r# p1gina dedicada al a e ina!#' ?N# lea e #' ?N#$ ,l# ec/# un %i !a&#' GPued# c#ger el peri,dic#H ?N# lea e #' N# e buen# para !i c#n !an!# !err#r 0 !#d# e # que lee ' ?2,l# %#0 a +irar i /a0 alg# en la !ele' O kar e le%an!, para ir e a u /abi!aci,n c#n el peri,dic#' 2u +adre le abra&, !#rpe+en!e 0 apre!, u /4+eda +e:illa c#n!ra la de .l' ?5#ra&,n +3#' GT4 en!iende que e !. pre#cupadaH 2i alg# !e #curriera''' ?L# .$ +a+1' L# .' Teng# cuidad#' O kar le de%#l%i, el abra&# in +uc/a gana 0 lueg# e &a",$ e dirigi, a u /abi!aci,n ec1nd# e la l1gri+a de u +adre de la +e:illa' Aquell# era ab #lu!a+en!e incre3ble' Parec3a que e e c/ic# /ab3a id# a e inad# al +i +# !ie+p# que .l /ab3a e !ad# en el b# que :ugand#' P#r de gracia$ n# /ab3a id# J#nn0 N#r berg el +uer!#$ in# alg4n c/a%al de c#n#cid# de VKllingb0' El a+bien!e /ab3a id# "4nebre en VKllingb0 p#r la !arde' Hab3a %i !# la p#r!ada de l# peri,dic# an!e de ir all3 0 a l# +e:#r eran ,l# i+aginaci#ne u0a $ per# le pareci, que la gen!e en la pla&a /ab3a /ablad# +1 ba:#$ ca+inand# +1 de paci# que de c# !u+bre' En la "erre!er3a /ab3a +angad# un cuc/ill# de ca&a incre3ble+en!e b#ni!# que c# !aba !re cien!a c#r#na ' Lle%aba preparada una e-cu a en el ca # de que l#

pillaranB ?Perd,ne+e$ e6#r' Per# e que !eng# !an!# +ied# del a e in#' 2egura+en!e /abr3a p#did# pr#%#car !a+bi.n alguna l1gri+a$ i de e # /ubiera dependid#' Le /abr3an de:ad# +arc/ar' 2egur#' Per# n# l# pillar#n$ 0 el cuc/ill# e !aba 0a en el e c#ndi!e :un!# al cuadern# de rec#r!e ' Ten3a que pen ar' G2er3a p# ible que u :ueg# /ubiera in"luid# de alguna +anera en aquel a e ina!#H N# l# cre3a$ per# n# e p#d3a de ec/ar del !#d# e a idea' L# libr# que le3a e !aban llen# de e a c# a ' )n pen a+ien!# en un lugar pr#%#caba un uce # en #!r#' Telequine ia$ %ud4' Per# Ge-ac!a+en!e d,nde$ cu1nd# 0$ #bre !#d#$ c,+# /ab3a #currid# el cri+enH 2i e !ra!aba de un gran n4+er# de cuc/illada #bre un cuerp# !endid# en el uel#$ en!#nce !endr3a que c#n iderar la p# ibilidad de que .l encilla+en!e !en3a un e-!ra#rdinari# p#der en u +an# ' )n p#der que !en3a que a u+ir 0 aprender a dirigir' 8 si... @L A8<?L fuera... el mdium. El 1rb#l p#drid# en el que .l /ab3a g#lpead#' Mue "uera alg# e pecial c#n e e 1rb#l preci a+en!e$ que pr#%#caba que l# que un# /ac3a c#n!ra el 1rb#l lueg#''' e e-!end3a' De!alle ' O kar le0, !#d# l# ar!3cul# que !ra!aban del a e ina!#' El p#lic3a que /ab3a id# a

u e cuela a /ablar de la dr#ga e !aba en una de la "#!# ' N# p#d3a pr#nunciar e' Aguardaban la llegada de l# e peciali !a del lab#ra!#ri# "#ren e para que a eguraran la prueba ' Hab3a que e perar' )na "#!# del c/ic# a e inad#$ acada del 1lbu+ e c#lar' O kar n# l# /ab3a %i !# an!e ' Parec3a del +i +# !ip# que J#nn0 # Micke' Tal %e& /ab3a !a+bi.n un O kar en la e cuela de VKllingb0 que a/#ra e en!3a liberad#' El c/ic# e dirig3a a un en!rena+ien!# de bal#n+an# en el p#lidep#r!i%# de VKllingb0 0 nunca lleg, all3' El en!rena+ien!# e+pe&aba a la cinc# 0 +edia' El c/ic# pr#bable+en!e /ab3a alid# de u ca a #bre la cinc#' En alg4n +#+en!# den!r# de e e in!er%al#''' O kar in!i, una e pecie de %.r!ig#' 5#incid3a e-ac!a+en!e' 8 /ab3a id# a e inad# en el b# que' ?GE as' ,$oy *o el .ue...' )na c/ica de dieci .i a6# /ab3a enc#n!rad# el cuerp# #bre la #c/# de la !arde 0 /ab3a lla+ad# a la p#lic3a de VKllingb0' La +uc/ac/a$ que /ab3a u"rid# (una "uer!e c#n+#ci,n*$ preci , a0uda +.dica' Nada acerca del e !ad# en que e enc#n!raba el cuerp#' Per# e # de que la c/ica u"ri, (una "uer!e c#n+#ci,n* !en3a que igni"icar que el cuerp# e !aba +u!ilad# de alguna +anera' 2i n#$ e cribir3an ,l# (una c#n+#ci,n*' GMu. /ac3a la c/ica de n#c/e en el b# queH Pr#bable+en!e irrele%an!e' 5#ger

pi6a $ l# que "uera' GPer# p#r qu. n# dec3a nada de c,+# /ab3a id# a e inad# el +uc/ac/#H L# 4nic# que /ab3a era una "#!#gra"3a del lugar del cri+en' La cin!a de pl1 !ic# r#:a 0 blanca de la p#lic3a ac#rd#nand# una an#dina /#nd#nada en el b# que$ c#n un 1rb#l grande en el cen!r#' Ma6ana 0 pa ad# aparecer3an "#!#gra"3a del +i +# lugar$ per# llen# de %ela encendida 0 car!ele c#n (GPOR M)H* 0 (TE E5HAMO2 DE MENO2*' O kar c#n#c3a e a can!inela$ !en3a %ari# ca # parecid# en u cuadern# de rec#r!e ' Pr#bable+en!e !#d# era una i+ple ca ualidad' Per# 0 i. O kar e cuc/, de!r1 de la puer!a' 2u +adre e !aba "regand#' 2e !u+b, en la ca+a b#ca aba:# 0 rebu c, el cuc/ill# de ca&a' La e+pu6adura e adap!aba a la "#r+a de la +an# 0 el cuc/ill# pe aba egur# !re %ece +1 que el #!r# de c#cina que /ab3a !enid# a0er' 2e le%an!, 0 e pu # de pie en +i!ad de la /abi!aci,n c#n el cuc/ill# en la +an#' Era b#ni!#$ daba p#der a la +an# que l# e+pu6aba' Tin!ine# de pla!# de de la c#cina' Di# %aria cuc/illada al aire' El A e in#' 5uand# aprendiera a dirigir u "uer&a$ J#nn0$ Micke 0 T#+a n# p#dr3an ac# arl# nunca +1 ' Iba a /acer #!r# in!en!#$ per# e de!u%#' Alguien p#d3a %erl# de de el pa!i#' Nuera e !aba # cur# 0 u /abi!aci,n encendida' Ec/, una #:eada al pa!i#$ per# n# %i# +1 que u pr#pia i+agen en el cri !al de la %en!ana' El A e in#'

De%#l%i, el cuc/ill# a u e c#ndi!e' Aquell# ,l# era un :ueg#' Alg# a 3 n# #curre en la realidad' Per# nece i!aba c#n#cer l# de!alle ' Nece i!aba aberl# a/#ra. T#++0 e !aba en!ad# en la bu!aca /#:eand# una re%i !a de +#!# $ a in!iend# c#n la cabe&a 0 runruneand#' De %e& en cuand# le%an!aba la re%i !a /acia La e 0 R#bban$ que e !aban en!ad# en el #"1$ para +# !rarle alguna "#!#gra"3a e pecial+en!e in!ere an!e$ c#n alg4n c#+en!ari# acerca del %#lu+en de l# cilindr# # la %el#cidad' La b#+billa de nuda del !ec/# e re"le:aba en el papel brillan!e lan&and# p1lid# re"le:# #bre la pared de ce+en!#$ 0 la de +adera' L# !en3a en a cua ' La +adre de T#++0 al3a c#n 2!a""an$ que !raba:aba en la p#lic3a de VKllingb0' A T#++0 n# le gu !aba nada 2!a""an$ n#$ !#d# l# c#n!rari#' )n !ip# pega:# # que ie+pre andaba e6aland# c#n el ded#' Religi# #$ ade+1 ' Per#$ a !ra%. de u +adre$ T#++0 e en!eraba de alguna c# a que$ en realidad$ 2!a""an n# deber3a c#n!ar a u +adre$ 0 que u +adre$ en realidad$ n# deber3a c#n!ar a T#++0$ per#''' De e a +anera$ p#r e:e+pl#$ e /ab3a en!erad# de c,+# andaba la in%e !igaci,n en el ca # del r#b# de la !ienda de +4 ica 0 radi# en la pla&a de I land !#rge! que .l$ R#bban 0 La e /ab3an c#+e!id#' Ning4n ra !r# de l# delincuen!e ' 2u +adre /ab3a dic/# e # e-ac!a+en!eB

(Ning4n ra !r# de l# delincuen!e *' Palabra de 2!a""an' N# !en3an ni iquiera la de cripci,n del c#c/e' T#++0 0 R#bban !en3an dieci .i a6# 0 e !aban en pri+er# de bac/illera!#' La e !en3a diecinue%e 0 alg4n "all# en la cabe&a$ !raba:aba cla i"icand# placa de c/apa para LM Eric #n en )l% unda' Per# !en3a carn. de c#nducir' 8 un 2aab blanc# del WU al que ell# /ab3an ca+biad# el n4+er# de la +a!r3cula c#n un r#!ulad#r an!e del r#b#' Para nada$ pue !# que nadie /ab3a %i !# el c#c/e' El b#!3n l# /ab3an guardad# en el re"ugi# en de u #$ que e !aba en"ren!e del !ra !er# que /ac3a la %ece de l#cal de u club' Hab3an c#r!ad# la cadena de la puer!a c#n una !ena&a 0 pue !# un candad# nue%#' N# ab3an a4n c,+# iban a de /acer e de !#d#$ la c# a /ab3a id# el r#b# en 3' La e /ab3a %endid# un radi#ca e!e a un c#+pa6er# de !raba:# p#r d# cien!a $ per# e # era !#d#' Ade+1 $ le /ab3a parecid# +1 egur# n# acar la c# a duran!e un !ie+p#' 8$ #bre !#d#$ n# de:ar que La e e #cupara de la %en!a$ pue !# que''' le falta)a un er"or, c#+# dec3a u +adre' Per# 0a /ab3an pa ad# d# e+ana de de el r#b# 0 ade+1 a la p#lic3a le /ab3an alid# #!ra +uc/a c# a en la que pen ar' T#++0 /#:e, el peri,dic# 0 ri# para 3' 23$ 3' O!ra +uc/a c# a en la que pen ar' R#bban !a+b#rileaba c#n g#lpe re !allan!e en la pierna' ?Venga$ %a+# ' 5u.n!an# l#' T#++0 al&, la re%i !a /acia .l'

?QaIa aki' Tre cien!# c4bic# ' In0ecci,n direc!a 0''' ?De:a de /acer el !#n!#' 5u.n!al# a/#ra' ?GMu.H$ Gl# del a e ina!#H ?23' T#++0 e +#rdi, el labi#$ /aciend# c#+# i e !u%iera pen and#' ?5,+# era e !#''' La e ec/, u larg# cuerp# /acia delan!e en el #"1$ e d#bl, c#+# una na%a:a' ?7Va+# 9 75u.n!an# l#9 T#++0 de:, el peri,dic# 0 +ir, "i:a+en!e a La e' ?GE !1 egur# de que quiere #3rl#H E ba !an!e e pelu&nan!e' ?7A/9 La e e /i&# el %alien!e$ per# T#++0 n#!, el de a # ieg# en u #:# ' N# /ac3a "al!a +1 que /acer una +ueca "ea$ /ablar c#n la %#& rara in parar$ para que La e !u%iera +ied# de %erdad' )na %e&$T#++0 0 R#bban e /ab3an di "ra&ad# de &#+bi c#n la pin!ura de la +adre deT#++0$ /ab3an a"l#:ad# la b#+billa del !ec/# 0 /ab3an e perad# a La e' La c# a !er+in, c#n La e cag1nd# e en l# pan!al#ne 0 R#bban ali, c#n un +#re!,n en el +i +# i!i# d#nde an!e e /ab3a pue !# #+bra de #:# a&ul # cura' De pu. de aquell# e cuidar#n +uc/# de a u !ar a La e' La e e +#%3a a/#ra en el #"1$ cru&and# l# bra&# #bre el pec/# c#+# para de+# !rar que e !aba di pue !# a !#d#' ?Buen#$ e que''' e !# n# /a id# preci a+en!e un a e ina!# n#r+al$ p#r a 3 decirl#' Enc#n!rar#n al c/ic#''' c#lgand# en un 1rb#l' ?G5,+#H G5#lgad#H ?pregun!, R#bban' ?23$ c#lgad#' Per# n# del cuell#' De l# pie ' 5#lgaba b#ca aba:#$ %a+# ' En el

1rb#l' ?Per# de e # n# e +uere nadie' T#++0 +ir, de!enida+en!e a R#bban$ c#+# i . e "uera un pun!# de %i !a in!ere an!e$ lueg# c#n!inu,B ?N#' 5lar# que n#' Per# !a+bi.n !en3a el cuell# c#r!ad#' 8 de e # 3 que e +uere un#' T#d# el cuell#' 5#r!ad#' 5#+# un''' +el,n' ?2e pa , el ded# 3ndice p#r el cuell# para de+# !rar c,+# /ab3a id# el cuc/ill#' La e e lle%, la +an# al cuell# c#+# para pr#!egerl#$ negand# len!a+en!e c#n la cabe&a' ?Per# Gp#r qu. e !aba c#lgad# de e a +aneraH ?G8 !4 qu. cree H ?N# .' T#++0 e pelli&c, el labi# in"eri#r +ien!ra p#n3a cara de e !ar pen and#' ?A/#ra %ai a #3r l# +1 rar# de !#d#' 2i un# le c#r!a a alguien el cuell# para que . !e +uera$ en!#nce ale +uc/a angre' GN# e a 3H La e 0 R#bban a in!ier#n' T#++0 call, un +#+en!# an!e la e-pec!aci,n de l# #!r# an!e de #l!ar la b#+ba' ?Pue en el uel#$ deba:#$ d#nde c#lgaba el c/ic#$ n# /ab3a ca i nada de angre' 2,l# una g#!a ' 8 !u%# que /aber e-pul ad# un# cuan!# li!r# e !and# all3 c#lgad#' El cuar!# del ,!an# e qued, en ilenci#' La e 0 R#bban +iraban "i:a+en!e al "ren!e c#n #:# ine-pre i%# /a !a que R#bban$ irgui.nd# e$ di:#B ?8a l# .' Nue a e inad# en #!r# i!i#' 8 de pu. c#lgad# all3'

?M++' Per# en e e ca #$ Gp#r qu. l# c#lg, el a e in#H 2i un# /a +a!ad# a alguien l# que quiere e de /acer e del cad1%er' ?Tal %e& e !ra!e de''' un en"er+# +en!al' ?Puede' Per# 0# cre# #!ra c# a' GHab.i %i !# un +a!ader#H G5,+# /acen c#n l# cerd# H An!e de c#r!arl# le acan !#da la angre' G8 ab.i c,+# l# /acenH L# cuelgan b#ca aba:#' En un ganc/#' 8 le c#r!an el cuell#' ?O ea que !4 cree ''' G5,+#H GMue el c/ic#''' que el a e in# pen aba de peda&arl#' ?GEeee/H La e +ir, c#n incredulidad a T#++0 0 a R#bban$ 0 de nue%# a T#++0$ para %er i le e !aban !#+and# el pel#' Per# n# %i# ninguna e6al de que "uera a 3 0 di:#B +,Hacen e #H G5#n l# cerd# H ?23' GMu. pen aba !4H ?Pue que l# /ac3a alg4n !ip# de''' +1quina' ?G8 !e parece que e # er3a +e:#rH ?N#$ per#''' ,e !1n %i%# en!#nce H$ Gcu1nd# l# ''' cuelganH ?23' E !1n %i%# ' 8 pa!alean' 8 c/illan' T#++0 i+i!, a un cerd# c/illand# 0 La e e /undi, en el #"1 +ir1nd# e la r#dilla ' R#bban e le%an!,$ di# una %uel!a 0 e %#l%i, a en!ar en el #"1' ?Per# e # n# enca:a' 2i el a e in# pen aba de cuar!i&arl#$ !endr3a que /aber angre' ?E # l# /a dic/# !4, que pen aba de cuar!i&arl#' 8# n# l# cre#' ?GN#H GMu. pien a !4 en!#nce H

?8# cre# que l# que bu caba era la angre' Mue p#r e # +a!, al c/ic#' Para acarle la angre' 8 que e la lle%,' R#bban a in!i, len!a+en!e c#n la cabe&a +ien!ra c#n el ded# e ra caba la c# !ra de una e pinilla grande en la c#+i ura de la b#ca' ?Per# Gpara qu.H GPara beberla, # para qu.H ?23' P#r e:e+pl#' T#++0 0 R#bban e /undier#n en repre en!aci#ne +en!ale del a e ina!# 0 de l# que /abr3a #currid# lueg#' De pu. de un ra!#$ La e le%an!, la cabe&a 0 l# in!err#g, c#n la +irada' Ten3a l1gri+a en l# #:# ' ?G2e +ueren pr#n!# l# cerd# H T#++0 le +ir, dura+en!e a l# #:# ' ?N#' ?2alg# un +#+en!#' ?N#''' ?2alg# ,l# al pa!i#' ?N# !e ir1 a ning4n #!r# i!i#$ G%erdadH ?Mue n#' ?Te lla+# cuand# ea la /#ra' ?N#' 8a %eng# 0#' Teng# rel#:' 1o +e lla+e ' O kar e pu # la ca&ad#ra$ el g#rr#' 2e de!u%# cuand# iba a +e!er un pie en la b#!a' Nue c#n igil# /a !a u /abi!aci,n 0 c#gi, el cuc/ill#$ e l# guard, den!r# de la ca&ad#ra' 2e a!, la b#!a ' 2e #0, de nue%# la %#& de u +adre de de el cuar!# de e !arB ?Hace "r3# "uera' ?Teng# el g#rr#' ?GEn la cabe&aH ?N#' En el pie'

?N# e para /acer br#+a ' 8a abe l# que !e pa a''' ?Ha !a lueg#' ?''' c#n l# #3d# ' 2ali,$ +ir, el rel#:' La ie!e 0 cuar!#' Tre cuar!# de /#ra /a !a que e+pe&ara la !ele' 2egur# que T#++0 0 l# #!r# e !aban aba:#$ en el cuar!# del ,!an#$ per# n# e a!re%3a a ir all3' T#++0 era +a:#$ per# l# #!r# ''' 2#bre !#d# i /ab3an e ni"ad# p#d3an !ener idea rara ' A 3 que e dirigi, al parque in"an!il que e !aba en el cen!r# del pa!i#' D# 1rb#le grue # que a %ece u aban c#+# p#r!er3a $ un !#b#g1n$ un ca:,n c#n arena 0 !re c#lu+pi# c#n neu+1!ic# de c#c/e c#lgand# de la cadena ' 2e en!, en un# de l# neu+1!ic# 0 e c#lu+pi, de paci#' Le gu !aba aquel i!i# p#r la !arde' A u alreded#r un gran cuadrad# c#n cien!# de %en!ana ilu+inada $ 0 .l en!ad# en la # curidad' 2egur# 0 #l# al +i +# !ie+p#' 2ac, el cuc/ill# de la "unda' La /#:a era !an relucien!e que p#d3a %er la %en!ana re"le:ada en ella' La luna' >na luna san%rienta... O kar e le%an!, del c#lu+pi#$ a%an&, c#n igil# /a !a e !ar "ren!e a un# de l# 1rb#le $ le /abl,B ?GMu. +ira $ idi#!aH GMuiere +#rir # qu.H El 1rb#l n# c#n!e !, 0 O kar le cla%, el cuc/ill#$ c#n cuidad#' N# quer3a e !r#pear el brillan!e "il#' ?E # e l# que pa a i alguien e queda +ir1nd#+e' Jir, el cuc/ill# de "#r+a que una peque6a a !illa e de prendi, del 1rb#l' )n

!r#&# de carne' Di:# en %#& ba:aB ?5/illa c#+# un cerd#$ %a+# ' 2e qued, quie!#' Le pareci, /aber #3d# alg#' Ec/, una #:eada a u alreded#r c#n el cuc/ill# pegad# a la cadera' L# le%an!, a la al!ura de l# #:# $ l# +ir,' La pun!a e !aba !an relucien!e c#+# an!e ' )!ili&and# la /#:a c#+# e pe:# la #rien!, /acia la e calera del !#b#g1n' All3 /ab3a alguien' Alguien que n# e !aba all3 an!e ' )na "igura b#rr# a c#n!ra el acer# li+pi#' Ba:, el cuc/ill# +irand# direc!a+en!e a l# al!# del !#b#g1n' 23' Per# n# era el a e in# de VKllingb0' Era un ni6#' La lu& era u"icien!e c#+# para preci ar que era una c/ica a la que n# /ab3a %i !# nunca en el pa!i#' O kar di# un pa # en direcci,n a la e calera' La c/ica n# e +#%i,' 2e qued, all3 arriba +ir1nd#le' Di# #!r# pa # 0 de pr#n!# in!i, +ied#' GDe qu.H De 3 +i +#' 5#n el cuc/ill# "uer!e+en!e agarrad# a%an&aba /acia la c/ica para cla%1r el#' Buen#$ n# era a 3$ clar#' Per# parec3a a 3$ p#r un +#+en!#' 8 ella in a u !ar e' O kar e de!u%#$ +e!i, el cuc/ill# en la "unda 0 l# guard, den!r# de la ca&ad#ra' ?H#la' La c/ica n# c#n!e !,' O kar e !aba 0a !an cerca de ella que p#d3a %er que !en3a el pel# # cur#$ la cara peque6a$ l# #:# grande ' )n# #:# abier!# de par en par que l# +iraban !ranquil# ' 2u +an# de can aban blanca en una barra de la e calera' ?He dic/# /#la'

?L# /e #3d#' ?G8 en!#nce p#r qu. n# /a c#n!e !ad#H La c/ica e enc#gi, de /#+br# ' 2u %#& n# era !an clara c#+# .l /ab3a pen ad# que er3a' 2#naba c#+# alguien de u +i +a edad' Parec3a rara' Media +elena negra' 5ara red#nda$ nari& peque6a' 5#+# una de e a +u6eca rec#r!able que alen en la p1gina in"an!ile de la re%i !a &emmets Journal. Mu0''' b#ni!a' Per# /ab3a alg#' N# !en3a g#rr# ni ca&ad#ra' 2,l# un "in# :er e0 de c#l#r r# a$ c#n el "r3# que /ac3a' La c/ica e6al, c#n la cabe&a el 1rb#l en el que O kar /ab3a cla%ad# el cuc/ill#' ?GMu. /ace H O kar e #nr#:,$ per# en la # curidad n# e n#!ar3a' ?E !#0 prac!icand#' ?GPara qu.H ?P#r i %iniera el a e in#' ?GMu. a e in#H ?El de VKllingb0' El que acuc/ill, a e e c/ic#' La c/ica lan&, un u pir# 0 +ir, a la luna' Lueg# e inclin, /acia delan!e' ?GTiene +ied#H ?N#$ per# un a e in#$ clar# e !1$ e ''' e $ buen#$ i un# puede''' de"ender e' GVi%e aqu3H ?23' ?GD,ndeH ?All3 ?la c/ica e6alaba el p#r!al que e !aba al lad# del de O kar?' Al lad# del !u0#' ?G8 !4 c,+# abe d,nde %i%# 0#H ?Te %i an!e $ p#r la %en!ana'

A O kar e le encendier#n la +e:illa ' Mien!ra !ra!aba de enc#n!rar alg# que decir$ la c/ica al!, de la e calera 0 a!erri&, delan!e de .l' )n al!# de +1 de d# +e!r# ' $e%uro .ue ace %imnasia o al%o as. Era ca i e-ac!a+en!e igual de al!a que .l per# +uc/# +1 delgada' El :er e0 de c#l#r r# a e ce63a #bre u cuerp# delgad#$ in a #+# de pec/# ' 2u #:# eran negr# $ en#r+e $ en aquella cara peque6a 0 p1lida' Le%an!, una +an# delan!e de .l$ c#+# i e !u%iera parand# alg# que e acercaba' Ten3a l# ded# larg# $ "in# c#+# ra+i!a ' ?N# pued# /acer+e a+iga !u0a' Para que l# epa ' O kar e cru&, de bra&# ' 2in!i, l# b#rde de la "unda del cuc/ill# ba:# la +an# a !ra%. de la ca&ad#ra' ?G8 e # p#r qu.H )na de la c#+i ura de l# labi# de la +uc/ac/a e c#n!ra:# en una e pecie de #nri a' ?GHace "al!a alguna ra&,n' Te dig# la c# a c#+# #n' Para que l# epa ' ?23$ 3' La c/ica e di# +edia %uel!a 0$ ale:1nd# e de O kar$ ca+in, /acia u p#r!al' 5uand# /ab3a dad# 0a algun# pa # $ O kar di:#B ?G8 cree que 0# quier# er a+ig# !u0#H Ere !#n!a de re+a!e' La c/ica e par,' Per+aneci, quie!a un in !an!e' 2e di# +edia %uel!a 0 "ue #!ra %e& d#nde e !aba O kar$ e de!u%# "ren!e a .l' En!rela&, l# ded# 0 de:, caer l# bra&# '

?GMu. /a dic/#H O kar cru&, l# bra&# a4n +1 "uer!e #bre el pec/#$ apre!, la +an# c#n!ra la e+pu6adura del cuc/ill# 0 +ir, al uel#' ?Mue ere !#n!a''' i dice e #' ?GDe %erdadH ?23' ?Perd#na en!#nce ' Per# e a 3' Per+anecier#n quie!# $ a +edi# +e!r# el un# del #!r#' O kar c#n!inu, +irand# al uel#' Le lleg, un #l#r e-!ra6# que %en3a de la c/ica' Hac3a un a6# que B#bb0$ u perr#$ /ab3a !enid# una in"ecci,n en la pa!a 0 al "inal !u%ier#n que acri"icarl#' El 4l!i+# d3a O kar n# /ab3a id# a la e cuela$ e /ab3a quedad# en ca a ec/ad# duran!e %aria /#ra al lad# del perr# en"er+#$ de pidi.nd# e de .l' B#bb0 le /ab3a #lid# en!#nce c#+# la c/ica a/#ra' O kar arrug, la nari&' ?GEre !4 la que /uele !an rar#H ?Puede er' O kar le%an!, la %i !a del uel#' 2e arrepen!3a de l# que /ab3a dic/#' Parec3a !an''' "r1gil c#n e e :er e0 !an "in#' Mui!, l# bra&# del pec/# e /i&# un ge !# /acia ella' ?GN# !iene "r3#H ?N#' ?GP#r qu. n#H La +uc/ac/a al&, la ce:a $ arrug, la cara 0 pareci, p#r un +#+en!# +uc/#$ +uc/# +1 +a0#r de l# que era' 5#+# una +u:er %ie:a a pun!# de ec/ar e a ll#rar' ?Habr. #l%idad# c,+# e /ace'

La c/ica e di# r1pida+en!e la %uel!a 0 "ue /acia u p#r!al' O kar e qued, all3 +ir1nd#la' 5uand# lleg, delan!e de la pe ada puer!a$ O kar pen , que !endr3a que e+pu:ar c#n la d# +an# para p#der abrirla' Per# #curri, l# c#n!rari#B c#gi, el picap#r!e c#n una +an# 0 la abri, c#n !an!a "uer&a que g#lpe, c#n!ra el !#pe que /ab3a en el uel#$ reb#!, 0 e cerr, !ra ella' O kar e +e!i, la +an# en l# b#l ill# 0 e pu # !ri !e' Pen aba en B#bb0' En el a pec!# que !en3a en la ca:a que u padre le /ab3a c#n !ruid#' En la cru& que .l /ab3a /ec/# en la cla e de !raba:# +anuale 0 que e r#+pi, cuand# la iban a cla%ar en el uel# /elad#' Deber3a /acer una nue%a' Vierne >X de #c!ubre HPkan e !aba en!ad# en el +e!r# #!ra %e&$ en direcci,n al cen!r#' 5#n die& bille!e de +il c#r#na enr#llad# 0 a!ad# c#n una g#+a en el b#l ill# del pan!al,n' 5#n ell# iba a /acer alg# buen#' 2al%ar3a una %ida' Die& +il c#r#na era +uc/# diner#$ 0 !eniend# en cuen!a la ca+pa6a de $a"e t e / ildren que dec3an que (Mil c#r#na pueden dar c#+ida a una "a+ilia en!era duran!e un a6#* 0 #!ra p#r el e !il#$ deber3a de er p# ible c#n die& +il c#r#na al%ar una %ida !a+bi.n en 2uecia' ,Pero la de .uin' ,-nde' )n# n# p#d3a ir alegre+en!e dand# el diner# al pri+er dr#gadic!# que e

enc#n!ra e 0 e perar que''' n#' 8 !endr3a que er una per #na :#%en' 2ab3a que era una !#n!er3a$ per# l# ideal er3a un# de e # ni6# c#n l1gri+a en l# #:# c#+# en l# cuadr# ' )n ni6# que c#n l1gri+a en l# #:# c#giera el diner# 0''' G8 qu.H 2e ba:, en la e !aci,n de Odenplan in aber p#r qu.@ ca+in, /acia la bibli#!eca p4blica' Mien!ra %i%3a en Qarl !ad$ cuand# !raba:aba c#+# pr#"e #r de uec# en l# cur # uperi#re de la en e6an&a #bliga!#ria 0 !#da%3a !en3a una ca a d#nde %i%ir$ era de #bra c#n#cid# en el a+bien!e que la bibli#!eca p4blica de E !#c#l+# era un''' buen i!i#' Ha !a que n# %i# el gran cilindr# de la bibli#!eca$ c#n#cid# p#r la "#!#gra"3a en libr# 0 re%i !a $ n# up# que era p#r e # p#r l# que e /ab3a ba:ad# aqu3' P#rque era un buen i!i#' Alguien del a+bien!e$ pr#bable+en!e Jer!$ /ab3a c#n!ad# l# que /ab3a que /acer para c#+prar e-# aqu3' l n# l# /ab3a /ec/# nunca' L# de c#+prar e-#' )na %e& Jer!$ T#rgn0 0 O%e /ab3an enc#n!rad# un c/ic# cu0a +adre$ una de la c#n#cida de O%e$ /ab3a !ra3d# de Vie!na+' El c/ic# !endr3a un# d#ce a6# 0 ab3a l# que e e peraba de .l$ le pagaban bien p#r ell#' 2in e+barg#$ HPkan n# "ue capa&' Hab3a bebid# un p#c# de u Bacardi c#n c#la$ di "ru!and# del cuerp# de nud# del c/ic# dand# %uel!a p#r la /abi!aci,n en la que e /ab3an reunid#' Per# lueg# e acab,'

A l# #!r# $ el c/ic# e la /ab3a +a+ad# de un# en un#$ per# cuand# le !#c, el !urn# a HPkan e le /i&# un nud# en el e !,+ag#' T#da la i!uaci,n era de+a iad# a quer# a' La /abi!aci,n #l3a a e-ci!aci,n$ alc#/#l 0 e+en' )na g#!a de e per+a de O%e brillaba en la +e:illa del c/a%al' HPkan apar!, la cabe&a del +uc/ac/# cuand# e inclinaba #bre u en!repierna' L# #!r# l# /ab3an in ul!ad#@ al "inal$ pura a+ena&a ' l /ab3a id# !e !ig#$ !en3a que er c,+plice' L# ridiculi&ar#n p#r u e cr4pul# $ per# . e n# era el pr#ble+a' 2,l# que era !an "e#$ !#d#' El apar!a+en!# de Tke$ de una #la /abi!aci,n$ d#nde .l #l3a pa ar la n#c/e @ l# cua!r# ill#ne de iguale e pecial+en!e di pue !# para la #ca i,n$ la +4 ica de baile que al3a p#r el e !.re#' Pag, u par!e de la :uerga 0 n# %#l%i, a %er a l# #!r# ' l !en3a u re%i !a 0 "#!#gra"3a $ u pel3cula ' Era u"icien!e' Era p# ible que ade+1 in!iera e cr4pul# $ que ,l# en aquella #ca i,n e /ab3an +ani"e !ad# c#+# una in!en a a%er i,n an!e la i!uaci,n' En!#nce $ ,por .u "oy a la )i)lioteca' P#dr3a c#ger un libr#' El "ueg# de /ac3a !re a6# /ab3a de%#rad# !#da u %ida$ 0 c#n ella u libr# ' 23' La 6oya de la 8eina de 5lm."ist, l# p#d3a !#+ar pre !ad#$ an!e de /acer u buena #bra' E !aba !#d# +u0 !ranquil# en la bibli#!eca a e a /#ra de la +a6ana' 2e6#re +a0#re 0 e !udian!e $ la +a0#r3a' En eguida enc#n!r, el libr# que bu caba$ le0, la

pri+era palabra ' 2intomara! -os cosas son )lancas: inocencia y arsnico. L# %#l%i, a de:ar en la e !an!er3a' Mala en aci#ne ' Le rec#rdaba u %ida an!eri#r' Hab3a a+ad# aquel libr#$ l# /ab3a u ad# en la en e6an&a' Leer la pri+era palabra le /ab3a /ec/# a6#rar un ill,n de lec!ura' 8 un ill,n de lec!ura !en3a que e !ar en una ca a que "uera u0a$ una ca a llena de libr# $ 0 !endr3a que !ener un !raba:# de nue%# 0 !endr3a que''' 0 quer3a' Per# /ab3a enc#n!rad# el a+#r$ 0 .l era el que i+p#n3a la c#ndici#ne a/#ra' Nada de ill#ne ' 2e "r#!, la +an# c#+# para b#rrar la /uella del libr# que /ab3an u:e!ad# 0 en!r, en una ala que /ab3a al lad#' )na +e a alargada c#n per #na le0end#' Palabra $ palabra $ palabra ' Al "#nd# de la ala e en!aba un c/ic# :#%en c#n ca&ad#ra de cuer# c#lu+pi1nd# e en la illa +ien!ra /#:eaba in +a0#r in!er. un libr# c#n ilu !raci#ne ' HPkan e dirigi, /acia all3 e /i&# c#+# que e-a+inaba l# libr# de ge#l#g3a +irand# de re#:# al +uc/ac/# de %e& en cuand#' Ninal+en!e$ el c/ic# al&, la +irada 0 a+ba e cru&ar#n@ el c/a%al arque, la ce:a c#+# pregun!and#B ?GMuiere H N#$ clar# que n# quer3a' El c/ic# !en3a un# quince a6# $ c#n la cara aplanada de l# eur#pe# del e !e$ e pinilla 0 l# #:# ra gad# 0 pr#"und# ' HPkan e enc#gi, de /#+br# 0 ali, de la ala'

Nuera 0a de la en!rada principal el +uc/ac/# l# alcan&,$ /i&# un ge !# c#n el ded# 0 pregun!,B +(ire' HPkan neg, c#n la cabe&a' +-onBt smo#e. +?#ey. El c/ic# ac, un encended#r de pl1 !ic#$ encendi, un cigarrill#$ le +ir, c#n l# #:# en!#rnad# a !ra%. del /u+#' +C at you li#e' ?N#$ I''' +*oun%' *ou li#e youn%' 2e apar!, del +uc/ac/#$ ale:1nd# e de la en!rada principal d#nde cualquiera p#d3a %erle' Nece i!aba pen ar' N# /ab3a i+aginad# que e !# "uera !an encill#' Hab3a id# una e pecie de :ueg#$ c#+pr#bar i era cier!# l# que /ab3a dic/# Jer!' El c/ic# l# igui,$ e pu # a u lad# :un!# al +ur# de piedra' +&ow' @i% t, nine' Is difficult, )ut... ?7NO9 Parec3a !an endiablada+en!e per%er #' )n pen a+ien!# !#n!#' Ni O%e ni T#rgn0 /ab3an !enid# un a pec!#''' e pecial$ en l# +1 +3ni+#' H#+bre n#r+ale c#n !raba:# n#r+ale ' El 4nic#$ Jer!$ que %i%3a de la in+en a /erencia que le /ab3a de:ad# u padre 0 p#d3a per+i!ir e cualquier c# a, 0 de pu. de u +uc/# %ia:e al e-!ran:er# /ab3a e+pe&ad# a !ener un a pec!# "ranca+en!e repul i%#' )na "lacide& alreded#r de la b#ca$ una pel3cula en l# #:# '

El c/ic# e call, cuand# HPkan al&, la %#&$ #b er%1nd#l# a !ra%. de aquella /endidura que !en3a p#r #:# ' Di# #!ra calada al cigarrill#$ l# !ir, al uel# 0 l# pi ,$ e-!endi, l# bra&# ' +C at' +1o, I 6ust... El +uc/ac/# e le acerc, un p#c#' +C at' +may)e... twel"e' +2wel"e' *ou li#e twel"e' +I..' yes. +<oy. +*es. +?#ey. *ou wait. 1um)er two. +@0cuse me' +1um)er two. 2oilet. +? . *es. +2en minutes. El c/ic# e ubi, la cre+allera de la ca&ad#ra 0 de apareci, e calera aba:#' -oce a4os. /a)ina dos. -ie; minutos. Aquell# era !#n!#$ !#n!# de %erdad' G8 i llegaba un p#lic3aH Ten3an que e !ar al c#rrien!e de l# que pa aba all3 de pu. de !an!# a6# ' En!#nce e :#di,' L# iban a relaci#nar c#n el !raba:# que /ab3a reali&ad# d# d3a an!e 0 er3a el "in de !#d#' N# p#d3a /acer aquell#' Voy asta los ser"icios, slo a "er .u tal resulta. En l# er%ici# n# /ab3a nadie' )n urinari# 0 !re cabina ' El n4+er# d# $ l,gica+en!e$ er3a el del +edi#' Pu # una c#r#na en la cerradura$ abri, 0 en!r,$ cerr, la puer!a 0 e en!, en el re!re!e'

La parede de la cabina e !aban llena de pin!ada ' Nada que un# e perara enc#n!rar e en una bibli#!eca p4blica' Alguna que #!ra ci!a li!erariaB HARR8 ME$ MARR8 ME$ B)R8 ME$ BITE ME' Per# l# que +1 $ dibu:# #b cen# 0 c/i !e B (Me:#r un p#ll# "ri!# en la +an# que una p#lla "r3a en el an#*' (N# e l# +i +# !ub.rcul# que %er !u cul#*' 8 una can!idad incre3ble+en!e grande de n4+er# de !el."#n# a l# que un# p#d3a lla+ar i !en3a alg4n de e# e pecial' )n par de ell# lle%aban dibu:# 0 egura+en!e eran au!.n!ic# ' N# ,l# de alguien que quer3a !#+ar el pel# a #!r#' Buen#' 8a /ab3a %i !# c,+# era aquell#' A/#ra deber3a +arc/ar e de all3' N# p#d3a e !ar egur# de qu. e le #currir3a al de la ca&ad#ra de cuer#' 2e le%an!,$ #rin,$ e en!, de nue%#' GP#r qu. /ab3a #rinad#H N# /ab3a id# p#rque !u%iera e pecial+en!e gana ' l ab3a p#r qu. l# /ab3a /ec/#' @n caso de .ue... La puer!a de "uera e abri,' 5#n!u%# la re piraci,n' Alg# den!r# de .l c#n"iaba en que "uera un p#lic3a' )n /#+bre p#lic3a grand#!e que abriera la puer!a de u cabina de una pa!ada y l# +al!ra!ara c#n la p#rra an!e de arre !arl#' V#ce ba:a $ pa # qued# $ un g#lpe ua%e en la puer!a' +G23H O!r# g#lpeci!#' Trag, un e+bara&# # nud# de ali%a 0 abri,' Nuera /ab3a un c/ic# de #nce$ d#ce a6# ' Rubi#$ la cara c#n "#r+a de ceb#lla'

Labi# delgad# $ #:# a&ule ine-pre i%# ' An#rak r#:#$ alg# grande para .l' Ju !# de!r1 e !aba el c/a%al +1 +a0#r c#n la ca&ad#ra de cuer#' En e6, cinc# ded# ' +(i"e undred ?pr#nunciaba (/undred* c#+# (c/undred*' HPkan a in!i, 0 el c/ic# +a0#r e+pu:# c#n cuidad# al +en#r den!r# de la cabina 0 cerr, la puer!a' GN# era +uc/# quinien!a c#r#na H N# e que i+p#r!ara$ per#''' Mir, al +uc/ac/# que /ab3a c#+prad#' Alquilad#' GT#+aba alguna cla e de dr#gaH Pr#bable+en!e' Ten3a la +irada au en!e$ de en"#cada' El c/ic# e !aba ap#0ad# en la puer!a a +edi# +e!r# de di !ancia' Era !an ba:# que HPkan n# !u%# que le%an!ar la cabe&a para +irarle a l# #:# ' +&ello. El c/a%al n# c#n!e !,$ ,l# +#%3a la cabe&a e6aland# u en!repierna$ /i&# un ge !# c#n el ded#B <36ate la cremallera. HPkan #bedeci,' El c/ic# u pir,$ /i&# de nue%# un ge !# c#n el ded#B $3cate el pene. Le ard3an la +e:illa al /acer l# que el +uc/ac/# dec3a' De +anera que e !# era a 3' l era el que #bedec3a' N# p#n3a ning4n de e# en ell#' N# era .l quien l# /ac3a' 2u peque6# pene n# !en3a ni la +1 +3ni+a erecci,n$ ca i n# llegaba a la !apa del re!re!e' )n c# quille# cuand# el glande en!r, en c#n!ac!# c#n u "r3a uper"icie' En!#rn, l# #:# $ in!en!and# rec#+p#ner la "acci#ne de la cara del c/a%al para que e parecieran +1 a la de u a+ada' N# "unci#n,' 2u a+ada era bella' Per# n# el

+uc/ac/# que a/#ra e p#n3a de r#dilla 0 acercaba la cabe&a a u en!repierna' La )oca. Per# /ab3a alg# rar# en e a b#ca' Pu # la +an# en la "ren!e del c/ic# an!e de que la b#ca alcan&ara u #b:e!i%#' +*our mout ' El c/a%al neg, c#n la cabe&a 0 apre!, la "ren!e c#n!ra la +an# de HPkan para eguir c#n u !raba:#' Per# 0a n# "unci#naba' Hab3a #3d# /ablar de e a c# a ' Pu # el ded# g#rd# #bre el labi# uperi#r del c/ic# 0 l# le%an!,' N# !en3a dien!e ' Alguien e l# /ab3a e-!ra3d# para que /iciera +e:#r u !raba:#' El +uc/ac/# e le%an!,@ e #0, un cru:id# ua%e pr#ceden!e de la ca&ad#ra cuand# e cru&, de bra&# ' HPkan e guard, el pene$ e ubi, la cre+allera 0 e qued, +irand# "i:a+en!e al uel#' -e esta forma no. -e esta forma nunca. Alg# apareci, an!e u #:# ' )na +an# e-!endida' 5inc# ded# ' Muinien!a c#r#na ' 2ac, el r#ll# de bille!e del b#l ill# 0 e l# !endi, al c/a%al' !e qui!, la g#+a$ pa , el 3ndice p#r el b#rde de l# die& bille!e $ pu # #!ra %e& la g#+a 0 le%an!and# el r#ll# di:#B +C y' +<ecause... your mout . May)e you can... %et new teet . El +uc/ac/# /a !a #nri,' N# una #nri a radian!e$ per# la c#+i ura de u labi# e le%an!ar#n un p#c#' Mui&1 ,l# e re3a de la !#n!er3a de HPkan' 2e qued,

pen and#$ lueg# ac, un bille!e de +il del r#ll# 0 e l# guard# en el b#l ill# e-!eri#r de la ca&ad#ra' El r#ll# en un b#l ill# in!eri#r' HPkan a in!i,' El c/a%al abri, la puer!a$ dud,' Lueg# e %#l%i, /acia HPkan$ le acarici, la +e:illa' +$an# you. HPkan pu # u +an# #bre la del +uc/ac/#$ la apre!, c#n!ra u +e:illa$ cerr, l# #:# ' 2i alguien pudiera''' +(or%i"e me. +*es. El c/ic# re!ir, la +an#' 2u cal#r per+anec3a a4n en la +e:illa de HPkan cuand# la puer!a de "uera e cerr, !ra .l' HPkan e qued, en!ad# en el er%ici#$ +irand# "i:a+en!e alg# que alguien /ab3a e cri!# en el +arc# de la puer!aB (2EA2 M)IEN 2EA2$ TE AMO*' Deba:#$ #!r# /ab3a e cri!#B (GM)IERE2 POLLAH*' Hac3a ra!# que el cal#r /ab3a de aparecid# de u +e:illa cuand# e enca+in, /acia el +e!r# 0 c#n la 4l!i+a c#r#na que !en3a c#+pr, un peri,dic#' 5ua!r# p1gina dedicada al a e ina!#' Hab3a en!re #!ra c# a una "#!#gra"3a de la /#nd#nada en la que l# /i&#' E !aba llena de %ela encendida $ "l#re ' Mir, la "#!#gra"3a 0 n# in!i, gran c# a' $i supierais. Perdonadme, pero si supierais. De %uel!a a ca a de pu. de la e cuela O kar e de!u%# ba:# la d# %en!ana del

pi # de la c/ica' La +1 pr,-i+a quedaba ,l# a d# +e!r# de la de u /abi!aci,n' La per iana e !aban ba:ada 0 ,l# e %e3an l# +arc# rec!angulare de la %en!ana $ de c#l#r gri clar# en c#n!ra !e c#n el gri # cur# del ce+en!#' Parec3a # pec/# #' Pr#bable+en!e e !ra!aba de alg4n !ip# de''' "a+ilia rara' -ro%adictos. O kar ec/, una #:eada a u alreded#r$ lueg# en!r, en el p#r!al 0 le0, l# n#+bre en el !abl,n' 5inc# apellid# +u0 bien pue !# c#n le!ra de pl1 !ic#' )n e paci# e !aba %ac3#' El an!eri#r n#+bre$ HELLBERJ$ a4n p#d3a di !inguir e p#r la +arca i+pre a que /ab3an de:ad# la le!ra en el !erci#pel# de c#l#rid# p#r el #l' Per# n# /ab3a #!ra nue%a ' Ni iquiera un papel' 2ubi, c#rriend# l# d# !ra+# de e calera /a !a la puer!a d#nde %i%3a la c/ica' L# +i +# all3' Nada' El car!eli!# de la rendi:a para el c#rre# n# !en3a le!ra ' E # era l# n#r+al cuand# un pi # e !aba de /abi!ad#' GHabr3a +en!id#H A l# +e:#r n# %i%3a aqu3$ per# clar#$ /ab3a en!rad# en el edi"ici#' 23' Aunque p#d3a /aberl# /ec/# de !#da "#r+a ' 2i ella''' Aba:# e abri, el p#r!al' 2e apar!, 0 ba:, r1pida+en!e la e calera ' O:al1 n# "uera ella' P#dr3a pen ar que .l$ de alg4n +#d#''' Per# n# era' En +i!ad del egund# !ra+# O kar e enc#n!r, c#n un /#+bre al que n# /ab3a %i !# an!e ' )n /#+bre ba:#$ c#rpulen!# 0 +edi# cal%# que #nri, c#n una #nri a de+a iad# grande para er n#r+al'

Al %er a O kar$ le%an!, la cabe&a 0 alud,@ en la b#ca a4n lle%aba i+pre a aquella #nri a de circ#' O kar e par, aba:#$ en el p#r!al@ e cuc/,' Le #0, acar la lla%e 0 abrir la puer!a' La puer!a de ella' El /#+bre er3a pr#bable+en!e u padre' La %erdad e que O kar n# /ab3a %i !# nunca a un dr#gadic!# !an %ie:#$ per# parec3a en"er+# del !#d#' 1o es raro .ue est c iflada. Ba:, /a !a el parque$ e en!, en el b#rde del ca:,n de arena 0 e !u%# a!en!# a la %en!ana para %er i ub3an la per iana ' Ha !a la del cuarto de )a4o parec3a cubier!a p#r den!r#@ el cri !al era +1 # cur# que l# de !#da la de+1 %en!ana de l# cuar!# de ba6#' 2ac, del b#l ill# de la ca&ad#ra u cub# de Rubik' 5ru:3a 0 c/irriaba cuand# l# giraba' )na c#pia' El au!.n!ic# iba +uc/# +1 ua%e$ per# c# !aba cinc# %ece +1 0 ,l# l# /ab3a en la :ugue!er3a bien %igilada de VKllingb0' Hab3a /ec/# d# cara de un #l# c#l#r 0 de la !ercera n# le quedaba ca i nada$ per# era i+p# ible c#+ple!arla in e !r#pear la d# que 0a !en3a li !a ' Hab3a guardad# una d#ble p1gina del peri,dic# @0pressen d#nde de crib3an l# di !in!# !ip# de gir# 0 gracia a e # /ab3a c#n eguid# /acer la d# cara $ per# lueg# e /ab3a %uel!# ba !an!e +1 di"3cil' E !aba +irand# el cub#$ !ra!and# de pen ar una #luci,n en lugar de ,l# dar %uel!a ' N# e le #curr3a' Era c#+# i u cerebr# n# pudiera c#n aquell#' 2e apre!, el

cub# en la "ren!e$ in!en!and# pene!rar en u in!eri#r' Per# nada' Pu # el cub# en el b#rde del ca:,n$ a una di !ancia de +edi# +e!r#$ l# +ir, "i:a+en!e' -esl;ate! -esl;ate! -esl;ate! Telequine ia$ l# lla+aban' En E !ad# )nid# /ab3an /ec/# #b er%aci#ne ' Hab3a per #na que l# podan /acer' E2P' @0tra $ensory Perception. O kar dar3a cualquier c# a p#r p#der /acer alg# a 3' 8 !al %e&''' !al %e& p#d3a' El d3a en la e cuela n# /ab3a id# !an +al#' T#+a A/l !ed! in!en!, qui!arle la illa en el c#+ed#r cuand# e iba a en!ar$ per# O kar e /ab3a dad# cuen!a a !ie+p#' E # /ab3a id# !#d#' 2e ir3a al b# que c#n el cuc/ill#$ a aquel 1rb#l' Har3a un e-peri+en!# +1 eri#' Nada de calen!ar e c#+# a0er' 5#n !ranquilidad 0 preci i,n iba a cla%ar el cuc/ill# en el 1rb#l$ /acerl# a !illa $ !eniend# !#d# el !ie+p# an!e 3 la cara de T#+a A/l !ed!' Aunque''' clar#$ e !aba l# del a e in#' El autntico a e in# que e enc#n!raba en alg4n i!i#' N#' Tendr3a que e perar /a !a que encerraran al a e in#' P#r #!r# lad#$ i e !ra!aba de un a e in# n#r+al el e-peri+en!# n# !en3a ning4n %al#r' O kar +ir, el cub# 0 e i+agin, un ra0# que iba de de u #:# /a !a el cub#' -esl;ate! -esl;ate! -esl;ate! N# pa , nada' 2e +e!i, el cub# en el b#l ill# 0 e le%an!,$ acudi.nd# e alg# de arena de l# pan!al#ne ' Mir, /acia la %en!ana ' La per iana e !aban !#da%3a

ba:ada ' En!r, para !raba:ar en u cuadern# de rec#r!e $ c#r!ar 0 pegar l# ar!3cul# del a e ina!# de VKllingb0' Pr#bable+en!e$ llegar3an a er +uc/# c#n el !ie+p#' 2#bre !#d# i #curr3a #!ra %e&' Ten3a alguna e peran&a de que "uera a 3' Pre"erible+en!e en Blackeberg' Para que la p#lic3a "uera a la e cuela 0 l# pr#"e #re e pu ieran eri# e inquie!# $ para que e creara e e a+bien!e que a .l le gu !aba' ?Nunca +1 ' Diga l# que diga ' ?HPkan''' ?N#' 8 nada +1 que n#' ?Me +uer#' ?Pue +u.re!e' ?GL# dice en eri#H ?N#' 5lar# que n#' Per# puede !4''' +i +a' ?E !#0 de+a iad# d.bil' T#da%3a' ?N# e !1 d.bil' ?D.bil para e #' ?23' En!#nce n# .' Per# 0# n# l# /ag# #!ra %e&' E !an repugnan!e$ !an''' ?L# .' ?N# l# abe ' Para !i e di !in!#$ e ''' ?GMu. abe !4 c,+# e para +3H ?Nada' Per# al +en# !4 ere ''' ?G5ree que''' di "ru!# c#n ell#H ?N# .' GDi "ru!a H ?N#' ?5#nque n#' N#$ n#' Buen#$ ea c#+# ea''' yo n# l# %uel%# a /acer' Puede que /a0a !enid# #!r# que !e a0udaran$ que /a0an id#''' +e:#re que 0#'

?GL# /a !enid#H ?23' ?8a''' 0a''' ?GHPkanH GT4'''H ?Te quier#' ?23' ?GT4 +e quiere H G)n p#c# iquieraH ?GL# /ar3a #!ra %e& i !e di:era que !e quier#H ?N#' ?Muiere decir que !e %#0 a querer de !#da "#r+a $ Gn#H ?2,l# +e quiere i !e a0ud# a +an!ener!e %i%a' ?23' GN# e e # el a+#rH ?2i cre0era que +e quiere $ aunque 0# no !e qui iera''' ?G23H ?''' en!#nce puede que l# /iciera' ?Te quier#' ?N# !e cre#' ?HPkan' Pued# %aler+e un# d3a +1 $ per# lueg#''' ?Pr#cura e+pe&ar a querer+e en!#nce ' Vierne p#r la !arde en el c/in#' 2#n la #c/# +en# cuar!# 0 !#da la cuadrilla e !1 reunida' Men# Qarl #n$ que e !1 en ca a %iend# el c#ncur # de !ele%i i,n$ 1ot#nDc#arna, 0 la %erdad que n# i+p#r!a' Mu0 di%er!id# n# e que ea' Aparecer1 +1 !arde$ cuand# /a0a acabad#$ !ir1nd# e "ar#le acerca de cu1n!a pregun!a e ab3a' En la +e a de la e quina$ c#n e paci# para ei $ +1 pr,-i+a a la puer!a$ e !1n en!ad# Lacke$ M#rgan$ Larr0 0 J#cke' J#cke 0 Lacke di cu!en acerca de qu. !ip# de pece pueden %i%ir !an!# en agua dulce c#+# en agua alada' Larr0 lee el peri,dic# 0

M#rgan +ue%e la pierna +arcand# el ri!+# de una +4 ica que n# e la +4 ica de "#nd# c/ina que ale di cre!a+en!e de l# al!a%#ce #cul!# ' En la +e a e !1n l# %a # de cer%e&a +1 # +en# llen# ' En la pared$ p#r enci+a de la barra$ cuelgan u re!ra!# ' El due6# del re !auran!e !u%# que /uir de 5/ina cuand# la re%#luci,n cul!ural p#r la carica!ura a!3rica que /i&# de l# +anda!ari# ' A/#ra e+plea e a /abilidad c#n l# clien!e ' En la parede cuelgan d#ce pri+#r# a carica!ura /ec/a a r#!ulad#r' T#d# l# !3# ' 8 Virginia' L# re!ra!# de l# !3# #n pri+er# plan# en l# que e /an re al!ad# l# ra g# e peciale de u "i #n#+3a ' La cara arrugada$ ca i /ueca$ de Larr0 0 un par de #re:a en#r+e que e de pegan de la cabe&a le dan el a pec!# de un ele"an!e "a+.lic#' De J#cke de !acan u ce:a p#blada 0 c#n!inua $ c#n%er!ida en r# ale d#nde un p1:ar#$ !al %e& un rui e6#r$ aparece !rinand#' M#rgan$ p#r u e !il#$ aparece c#n l# ra g# pre !ad# del 4l!i+# El%i ' Jrande pa!illa 0 una e-pre i,n de (HunkaD/unkaDlCCC%e$ bab0* en l# #:# ' 5#n la cabe&a pue !a #bre un cuerp# +in4 cul# que u:e!a una gui!arra 0 !iene la p# e de El%i ' M#rgan e !1 +1 #rgull# # de e e re!ra!# de l# que .l +i +# quiere rec#n#cer' Lacke aparece +1 pre#cupad#' L# #:# agrandad# le dan una e-pre i,n de u"ri+ien!# e-agerad#' El /u+# del cigarrill# que !iene en la b#ca e c#ncen!ra en

una nube de !#r+en!a #bre u cabe&a' Virginia e la 4nica que aparece "#r+al+en!e re!ra!ada de cuerp# en!er#' 5#n un %e !id# de n#c/e$ luciend# c#+# una e !rella en%uel!a en brillan!e len!e:uela $ aparece c#n l# bra&# abier!# $ r#deada p#r una piara de cerd# que la +iran in c#+prender' P#r encarg# de Virginia$ el due6# /i&# #!r# dibu:# e-ac!a+en!e igual para que pudiera lle%1r el# a ca a' Ha0 +1 ' Algun# que n# per!enecen al grup#' Algun# que /an de:ad# de %enir' Algun# que /an +uer!#' 5/arlie e ca0, en la e calera de en!rada a u p#r!al una n#c/e cuand# %#l%3a a ca a' 2e par!i, el cr1ne# c#n!ra el ce+en!# agrie!ad#' Jurkan !u%# cirr# i 0 +uri, de /e+#rragia en la gargan!a' )n par de e+ana an!e de +#rir$ una !arde e /ab3a le%an!ad# la ca+i a 0 le /ab3a +# !rad# una e pecie de !ela de ara6a "#r+ada p#r %ena que le al3an del #+blig#' (Menud# !a!ua:e +1 car#*$ /ab3a dic/# en!#nce $ 0 p#c# de pu. e !aba +uer!#' Hab3an /#nrad# u +e+#ria p#niend# u re!ra!# en la +e a 0 brindand# c#n .l !#da la n#c/e' Qarl #n n# !iene re!ra!#' E !a n#c/e del %ierne %a a er la 4l!i+a que pa en :un!# ' Ma6ana$ un# de ell# %a a de aparecer para ie+pre' Habr1 #!r# re!ra!# que cuelgue en la pared ,l# c#+# un recuerd#' 8 0a nada %#l%er1 a er igual' Larr0 ap#0, el peri,dic#$ de:, la ga"a de lec!ura #bre la +e a 0 di# un !rag# a u cer%e&a'

?23' J#der' GMu. !iene un !ip# a 3 en la cabe&aH En e6, el peri,dic#$ d#nde p#n3a (LO2 NIYO2 E2TVN A2)2TADO2* #bre una "#!#gra"3a de la e cuela de VKllingb0 0 una "#!#gra"3a +1 peque6a de un /#+bre de +ediana edad' M#rgan +ir, el peri,dic# 0$ e6aland#$ pregun!,B ?GE el a e in#H ?N#$ e el direc!#r de la e cuela' ?A +3 +e parece un a e in#' T3pic# a e in#' J#cke alarg, la +an# /acia el peri,dic#B ?GMe de:a %erl#'''H Larr0 le !endi, el peri,dic# 0 J#cke l# +an!u%# c#n l# bra&# e !irad# +irand# la "#!#gra"3a' ?A +3 +e parece un p#l3!ic# c#n er%ad#r' M#rgan a in!i,' ?E # e preci a+en!e l# que e !#0 diciend#' J#cke %#l%i, el peri,dic# /acia Lacke$ para que . !e pudiera %er la "#!#gra"3a' ?GA !i qu. !e pareceH Lacke la +ir, c#n de gana' ?N#$ n# .' A +3 !#d# e !# +e p#ne +al#' Larr0 ec/, %a/# en la ga"a 0 e la li+pi, c#n la ca+i a' ?L# c#ger1n' Nadie e libra c#n una c# a a 3' M#rgan$ que e !aba !a+b#rileand# en la +e a c#n l# ded# $ e e !ir, a c#ger el peri,dic#' ?G5,+# acab, el Ar enalH Larr0 0 M#rgan pa ar#n a di cu!ir la ba:a calidad del "4!b#l ingl. en el +#+en!# ac!ual' J#cke 0 Lacke per+anecier#n un ra!# en ilenci# bebiend# u cer%e&a 0 "u+and#' Lueg# Lacke ac, el !e+a de la +erlu&a$ que i iba a de aparecer del

B1l!ic#' 8 a 3 c#n!inu, la n#c/e' Qarl #n n# apareci,$ per# /acia la die& en!r, un /#+bre al que ningun# de ell# /ab3a %i !# an!e ' A e a al!ura $ la c#n%er aci,n e /ab3a %uel!# +1 in!en a 0 nadie #b er%, la llegada del nue%# /a !a que . !e e en!, #l# en una +e a que e !aba en el #!r# e-!re+# del l#cal' J#cke e acerc, a Larr0' ?GMui.n e H Larr0 +ir, di cre!a+en!e$ neg, c#n la cabe&a' ?N# .' Al nue%# le ir%ier#n un I/i k0 d#ble 0 e l# !#+, de un !rag#$ pidi, #!r#' M#rgan ec/, aire en!re l# labi# c#n un ilbid#' ?Aqu3 %a+# a !#da pa !illa' El /#+bre parec3a n# er c#n cien!e de que l# e !aban #b er%and#' N# /ac3a #!ra c# a que e !ar en!ad# a la +e a +ir1nd# e la +an# $ parec3a c#+# i !#da la +i eria del +und# e !u%iera c#ncen!rada en una +#c/ila que c#lgara de u /#+br# ' 2e !#+, en eguida u egund# I/i k0 0 pidi, #!r#' El ca+arer# e inclin, /acia .l 0 le di:# alg#' El /#+bre rebu c, c#n la +an# en el b#l ill# 0 ac, un# bille!e ' El ca+arer# /i&# un ge !# c#n la +an# c#+# diciend# que n# quer3a decir eso, aunque e # era preci a+en!e l# que /ab3a querid# decir$ 0 e re!ir, para er%ir un nue%# pedid#' N# #rprend3a que el cr.di!# del /#+bre e /ubiera pue !# en duda' 2u r#pa e !aban arrugada 0 +anc/ada c#+# i /ubiera d#r+id# en alg4n i!i# p#c#

c,+#d#' La c#r#na de pel# in arreglar alreded#r de la cal%a le ca3a /a !a la #re:a ' 2u r# !r# aparec3a d#+inad# p#r una nari& ba !an!e grande$ r#:a$ 0 una barbilla alien!e' En!re ella $ un par de labi# peque6# 0 abul!ad# que e +#%3an de %e& en cuand#$ c#+# i el /#+bre /ablara c#n ig# +i +#' N# /i&# ni el +1 +3ni+# ge !# cuand# le ir%ier#n el I/i k0' El grup# %#l%i, a la di cu i,n en la que e !aban +e!id# B i )l" Adel #/n n# iba a er !#da%3a pe#r de l# que /ab3a id# JC !a B#/+an' 2,l# Lacke$ de %e& en cuand#$ +iraba de re#:# al nue%#' De pu. de un ra!#$ cuand# el /#+bre 0a /ab3a !enid# !ie+p# de pedir #!r# I/i k0 +1 $ di:#B ?GN# deber3a+# ''' pregun!arle i quiere en!ar e c#n n# #!r# H M#rgan ec/, una +irada p#r enci+a del /#+br# al "#ra !er#$ que e /ab3a /undid# un p#c# +1 en la illa' ?N#' GP#r qu.H Le /a de:ad# la +u:er$ el ga!# e /a +uer!# 0 la %ida e un in"iern#' E # 0a +e l# . 0#' ?A l# +e:#r in%i!a' ?E # 0a e #!r# can!ar' En!#nce puede que !enga !a+bi.n c1ncer ?M#rgan e enc#gi, de /#+br# ?' A +3 n# +e i+p#r!a' Lacke +ir, a Larr0 0 a J#cke' P#r e6a le di:er#n que e !aba bien 0 Lacke e le%an!, 0 "ue /a !a la +e a del /#+bre' ?H#la' El /#+bre le%an!, l# #:# /acia Lacke' Ten3a la +irada c#+ple!a+en!e !urbia' El

%a # que /ab3a en la +e a e !aba ca i %ac3#' Lacke$ ap#01nd# e en la illa que e !aba al #!r# lad# de la +e a$ e inclin, /acia .l' ?2,l# quer3a+# pregun!ar!e i quiere ''' en!ar!e c#n n# #!r# ' El /#+bre +#%i, la cabe&a de paci# e /i&# un ge !# !#rpe de rec/a&# c#n la +an#' ?N#' Jracia ' Per# i.n!a!e' Lacke ac, la illa 0 e en!,' El /#+bre e !#+, l# que quedaba en el %a # e /i&# una e6al al ca+arer#' ?GMuiere alg#H Te in%i!#' ?En!#nce $ l# +i +# que !4' Lacke n# quer3a decir la palabra (I/i k0* p#rque parec3a +al pedirle a alguien que !e in%i!e a alg# !an car#$ per# el /#+bre a in!i,$ 0 cuand# el ca+arer# e acerc, /i&# el ign# de la V c#n l# ded# e6aland# a Lacke' Lacke e ec/, /acia a!r1 en la illa' G5u1n!# !ie+p# /ac3a que n# e !#+aba un I/i k0 en un barH Tre a6# ' P#r l# +en# ' El /#+bre n# daba e6ale de querer iniciar una c#n%er aci,n$ a 3 que Lacke carra pe, 0 di:#B ?Va0a "r3# que /e+# !enid#' ?23' ?2egur# que pr#n!# nie%a' ?M++' El I/i k0 lleg, a la +e a e /i&# uper"lua la c#n%er aci,n p#r un +#+en!#' Inclu # a Lacke le ir%ier#n un# d#ble 0 in!i, c,+# l# #:# de u c#+pa6er# e le cla%aban en la e palda' De pu. de un par de #rbi!# le%an!, el %a #'

?Buen#$ alud' 8 gracia ' ?2alud' ?GVi%e p#r aqu3H El /#+bre +iraba "i:a+en!e al aire$ parec3a que c#n ideraba la pregun!a c#+# i "uera alg# en l# que .l +i +# nunca e /ab3a parad# a pen ar' Lacke n# pud# decidir i el +#%i+ien!# de cabe&a que /ac3a el #!r# era una re pue !a # i "#r+aba par!e de u +#n,l#g# in!ern#' Lacke di# un #rb# +1 $ decidi, que i el /#+bre n# c#n!e !aba a la pr,-i+a pregun!a igni"icaba que quer3a e !ar !ranquil#$ n# /ablar c#n nadie' En e e ca # Lacke c#ger3a u %a # e ir3a a en!ar e c#n l# #!r# ' Habr3a /ec/# l# que e-ige la c#r!e 3a cuand# a un# l# in%i!an' De eaba que el /#+bre n# c#n!e !a e' ?Buen#' GA qu. !e dedica H ?8#''' El /#+bre arque, la ce:a 0 la c#+i ura de l# labi# e ele%ar#n de "#r+a c#n%ul i%a en un e b#&# de #nri a que e de %aneci,' ?''' a0ud# un p#c#' ?A/' G5#n qu.H )na e pecie de prudencia cru&, u #:# cuand# u +irada e enc#n!r, c#n la de Lacke' !e in!i, un liger# e !re+eci+ien!# en la par!e ba:a de la e palda' 5#+# i una /#r+iga negra le /ubiera picad# enci+a de la rabadilla' El /#+bre e "r#!, l# #:# 0 pe c, algun# bille!e de cien en el b#l ill# del pan!al,n$ l# de:, #bre la +e a 0 e le%an!,' ?Di culpa' Teng# que'''

?Vale' Jracia p#r el I/i k0' Lacke al&, u %a # /acia el /#+bre$ per# . !e 0a iba ca+in# del perc/er#$ de c#lg, a !ien!a u abrig# 0 ali,' Lacke igui, en!ad# de e palda al grup# +irand# el peque6# +#n!,n de bille!e ' 5inc# de cien' )n I/i k0 d#ble c# !aba e en!a c#r#na $ 0 e /abr3an bebid# cinc#$ p# ible+en!e ei ' Lacke +ir, de # la0#' El ca+arer# e !aba #cupad# c#brand# a una pare:a de %ie:# $ l# 4nic# clien!e que /ab3an cenad#' Mien!ra e le%an!aba$ Lacke c#gi, un bille!e 0 l# arrebu:, r1pida+en!e en la +an# /a !a c#n%er!irl# en una b#la$ e +e!i, la +an# en el b#l ill# 0 %#l%i, c#n u c#lega ' A +i!ad de ca+in# e di# cuen!a$ e %#l%i, a la +e a 0 %#lc, l# que /ab3a quedad# en el %a # del #!r# en u pr#pi# %a #$ e l# lle%,' La !3pica n#c/e c#n uer!e' ?Per# i e !a n#c/e ec/an 1ot#nDc#arna. ?23$ per# %eng#' ?E+pie&a en''' +edia /#ra' ?L# .' ?GMu. !iene !4 que /acer p#r a/3 a e !a /#ra H ?2,l# %#0 a dar una %uel!a' ?Buen#$ n# tienes .ue %er 1ot#nDc#arna i n# quiere ' Pued# %erl# #la$ i !iene que alir' ?8a$ 0a$ 0#''' %eng# +1 !arde' ?23$ 3' En!#nce e per# para calen!ar la crZpe ' ?N#$ puede ''' "en%o +1 !arde' O kar e "ue' 1ot#nDc#arna era u pr#gra+a "a%#ri!# 0 el de u +adre' 2u +adre

/ab3a preparad# crZpe rellen# c#n ga+ba para c#+erl# delan!e de la !ele' 2ab3a que e en!ri !ecer3a i .l e iba$ en lugar de quedar e''' e perand# c#n ella' Per# /ab3a e !ad# +irand# p#r la %en!ana de de que e /ab3a /ec/# de n#c/e 0 acababa de %er a la c/ica aliend# del p#r!al de al lad# 0 0end# /acia el parque' 2e /ab3a re!irad# in+edia!a+en!e de la %en!ana' N# "uera ella a creer que .l''' Lueg# /ab3a e perad# cinc# +inu!# an!e de p#ner e la r#pa 0 alir' N# c#gi, g#rr#' N# e %e3a a la +uc/ac/a en el parque@ egura+en!e e !ar3a en!ada$ acurrucada en la e calera del !#b#g1n$ c#+# a0er' La per iana de u %en!ana e !aban !#da%3a ba:ada $ per# /ab3a lu& en el pi #' Men# en el cuar!# de ba6#' )n cri !al # cur#' O kar e en!, en el b#rde de la arena$ aguardand#' 5#+# i e !ra!ara de un ani+al que "uera a alir de u +adriguera' Pen aba e perar ,l# un p#c#' 2i la c/ica n# aparec3a e %#l%er3a a ca a$ c#+# i nada' 2ac, u cub# de Rubik$ l# +#%i, un p#c# p#r /acer alg#' 2e /ab3a can ad# de !ener que pen ar !#d# el !ie+p# en aquella dic/# a e quina 0 +e&cl, !#d# el cub# para e+pe&ar de de el principi#' El ruid# del cub# au+en!aba en el aire "r3#$ #naba c#+# una peque6a +1quina' P#r el rabill# del #:# O kar %i# c,+# la c/ica e le%an!aba de la e calera' l igui, dand# %uel!a para e+pe&ar a /acer de nue%# una cara de un c#l#r' La +uc/ac/a

e !aba quie!a' N#!, una ligera inquie!ud en el e !,+ag#$ per# /i&# c#+# i n# la /ubiera %i !#' ?GE !1 aqu3 de nue%#H O kar le%an!, la cabe&a$ /i&# c#+# i e #rprendiera$ de:, pa ar un# egund# 0 lueg# di:#B ?GE !1 aqu3 #!ra %e&H La c/ica n# di:# nada 0 O kar igui, dand# %uel!a ' Ten3a l# ded# r3gid# ' Era di"3cil di !inguir l# c#l#re en la # curidad$ p#r l# que !raba:aba ,l# c#n la cara blanca$ que era la +1 "1cil de %er' ?GP#r qu. e !1 a/3 en!ad#H ?GP#r qu. e !1 a/3 de pieH ?Muier# e !ar !ranquila' ?8# !a+bi.n' ?En!#nce %e!e a ca a' ?Ve!e !4' 8# /e %i%id# aqu3 +1 !ie+p# que !4' A/3 le d#l3a a ella' La cara blanca e !aba li !a 0 era di"3cil c#n!inuar' L# #!r# c#l#re n# eran +1 que una +a a gri # cur#' 2igui, dand# %uel!a $ al !un!4n' 5uand# %#l%i, a le%an!ar la %i !a$ la c/ica e !aba en la barandilla 0 al!,' O kar l# in!i, en el e !,+ag# cuand# di# c#n!ra el uel#@ i .l /ubiera in!en!ad# un al!# a 3 egur# que e /abr3a /ec/# da6#' Per# la +uc/ac/a a!erri&, ua%e+en!e c#+# un ga!#$ lleg, /a !a d#nde .l e !aba' l %#lc, u a!enci,n en el cub#' Ella e par, "ren!e a .l' ?GMu. e e #H O kar +ir, a la c/ica$ al cub# 0 de nue%# a la c/ica' ?GE !#H

?23' ?GN# l# sa)es' ?N#' ?El cub# de Rubik' ?G5,+# dice H O kar pr#nunci, la palabra e-agerada+en!e clara ' ?El cub# de Rubik' ?GE # qu. e H O kar e enc#gi, de /#+br# ' ?)n :ueg#' ?G)n pu&&leH ?23' O kar le alarg, el cub# a la c/ica' ?GMuiere pr#barH Ella l# c#gi, de u +an# $ le di# la %uel!a$ +irand# !#da la cara ' O kar e ec/, a re3r' La +uc/ac/a parec3a un +#n# e-a+inand# una "ru!a' ?GN# /a "isto un# de e !# an!e H ?N#' G5,+# e /aceH ?A 3''' O kar c#gi, de nue%# el cub# 0 la c/ica e en!, :un!# a .l' l le en e6, c,+# e giraba 0 que la c# a c#n i !3a en c#n eguir que cada cara e !u%iera en!era de un #l# c#l#r' Ella c#gi, el cub# 0 e+pe&, a girar' ?GVe l# c#l#re H ?Na!ural+en!e' O kar la +iraba de re#:# +ien!ra ella !raba:aba c#n el cub#' Ten3a el +i +# :er e0 de c#l#r r# a que el d3a an!eri#r 0 n# p#d3a c#+prender que n# !u%iera "r3#' l +i +# e+pe&aba a quedar e "r3# all3 en!ad#$ a pe ar de la ca&ad#ra' 1aturalmente.

Hablaba rar# !a+bi.n' 5#+# un adul!#' A l# +e:#r era /a !a +1 +a0#r que .l$ aunque e !u%iera !an "laca' 2u cuell# blanc# 0 delgad# #bre al3a del cuell# !ip# p#l# del :er e0$ e !ran "#r+aba en una +arcada +and3bula' 5#+# la de un +aniqu3' )na r1"aga de %ien!# #pl, en direcci,n a O kar$ !rag, 0 re pir, p#r la b#ca' El +aniqu3 apesta)a. ,1o se la"ar3' Per# el #l#r era pe#r que i "uera ud#r %ie:#' 2e parec3a +1 al #l#r de cuand# e qui!a una %enda de una /erida in"ec!ada' 8 u pel#''' 5uand# e a!re%i, a +irarla c#n +1 de!eni+ien!#$ +ien!ra e !aba #cupada c#n el cub#$ %i# que !en3a el pel# !#!al+en!e pega:# # 0 llen# de enred# 0 nud# ' 5#+# i !u%iera pega+en!# #''' barr# en .l' Mien!ra #b er%aba a la c/ica re pir, inc#n cien!e+en!e p#r la nari& 0 in!i, una arcada en la gargan!a' 2e le%an!,$ "ue /acia l# c#lu+pi# 0 e en!,' Era i+p# ible e !ar a u lad#' La +uc/ac/a parec3a n# n#!ar nada' De pu. de un ra!# e le%an!,$ "ue /acia ella$ que egu3a en!ada 0 ab #r!a en el cub#' ?O0eB !eng# que ir+e a ca a 0a' ?M++' ?El cub#''' La c/ica par,' Dud, un +#+en!# 0 de pu. e l# de%#l%i, in decir nada' O kar l# c#gi,$ la +ir, 0 e l# %#l%i, a de:ar' ?Te l# de:# pre !ad#' Ha !a +a6ana' Ella n# l# c#gi,' ?N#'

?GP#r qu. n#H ?A l# +e:#r n# e !#0 aqu3 +a6ana' ?Ha !a pa ad# +a6ana$ en!#nce ' Per# n# +1 ' La c/ica e qued, pen 1nd#l#' Lueg# c#gi, el cub#' ?Jracia ' 2egur# que e !#0 aqu3 +a6ana' ?GAqu3H ?23' ?De acuerd#' Adi, ' ?Adi, ' 5uand# e di# la %uel!a ale:1nd# e #0, de nue%# el ruid# del cub#' Ella pen aba eguir all3$ c#n u :er e0 "in#' 2u +adre 0 u padre !en3an que er''' di !in!# $ i la de:aban alir de ca a de e a +anera' 2e le p#d3a in"la+ar la %e:iga' ?GD,nde /a e !ad#H ?Nuera' ?E !1 b#rrac/#' ?23' ?Di:i+# que iba a acabar c#n e #' ?T4 l# di:i !e' GMu. e e #H ?)n pu&&le' N# e !1 bien que !4''' ?GDe d,nde l# /a acad#H ?Pre !ad#' HPkan$ !iene que''' ?GMui.n !e l# /a pre !ad#H ?HPkan$ n# /aga e #' ?Ha&+e "eli& en!#nce ' ?GMu. quiere que /agaH ?D.:a+e !#car!e' ?23' 5#n una c#ndici,n' ?N#' N#$ n#' En!#nce n#' ?Ma6ana' Debe ' ?N#' O!ra %e& n#' G5,+# que prestado' T4 n# c#ge nunca nada pre !ad#' GMu.

e H ?)n pu&&le' ?GN# !iene 0a ba !an!e pu&&le H Te pre#cupa +1 de !u pu&&le que de +3' Pu;;le. <eso. Pu;;le. GMui.n !e l# /a pre !ad#H GM)IN TE LO HA PRE2TADO$ pregun!#H ?HPkan$ d.:al#' ?Me ien!# !an :#dida+en!e de graciad#' ?A04da+e' )na %e& +1 ' De pu. e !ar. l# u"icien!e+en!e "uer!e c#+# para %aler+e p#r +3 +i +a' ?23$ preci a+en!e p#r e #' ?N# quiere que +e %alga p#r +3 +i +a' ?GMu. %a a /acer c#n+ig# en!#nce H ?Te quier#' ?N# +e quiere nada' ?23' De alguna +anera' ?E # n# e-i !e' )n# quiere # n# quiere' ?GE e # cier!#H ?23' ?En!#nce n# .' 21bad# >U de Oc!ubre La mstica de la )arriada es la falta de misterio. J#/an Erik #n El 1bad# p#r la +a6ana /ab3a !re grande "ard# c#n pr#paganda an!e la puer!a de la ca a de O kar' 2u +adre le a0ud, a d#blarl# ' Tre papele di !in!# en cada paque!e$ cua!r#cien!# #c/en!a paque!e en !#!al' 5ada paque!e repar!id# up#n3a un# ca!#rce c.n!i+# de +edia' L# pe#re eran l# repar!# de una #la /#:a$ que

al3an a ie!e c.n!i+# ' L# +e:#re E0 pe#re $ pue !# que /ab3a que d#blar +uc/# F eran l# de cinc# papele $ que up#n3an %ein!icinc# c.n!i+# ' N# !en3a que andar +uc/#$ pue !# que l# bl#que al!# en!raban en u di !ri!#' All3 e de /ac3a de cien!# cincuen!a paque!e en +en# de una /#ra' El rec#rrid# en!er# le lle%aba cua!r# /#ra apr#-i+ada+en!e$ inclu0end# %#l%er a ca a una %e& para rep#ner +a!erial' 5uand# iban cinc# papele en cada paque!e !en3a que /acer d# %ia:e a ca a para rep#ner' La pr#paganda deb3a e !ar repar!ida el +ar!e p#r la !arde a +1 !ardar$ per# .l #l3a repar!irl# !#d# el 1bad#' A 3 l# !en3a /ec/#' O kar e !aba en!ad# en el uel# de la c#cina d#bland#@ u +adre$ en la +e a' N# era un !raba:# di%er!id#$ per# le gu !aba el ca# que e creaba' El gran de #rden que$ p#c# a p#c#$ acababa #rdenad# en d# $ !re $ cua!r# b#l a de papel reple!a de /#:a pri+#r# a+en!e d#blada ' 2u +adre c#l#c, #!r# +#n!,n de papele d#blad# en la b#l a$ +eneand# la cabe&a' ?Buen#$ la %erdad e que e !# n# +e gu !a' ?GEl qu.H ?N# e !e #curra''' i alguien abre la puer!a # alg# a 3''' n# e !e #curra''' ?N#' GP#r qu. iba a /acerl#H ?Ha0 !an!a gen!e rara' ?23' E !a c#n%er aci,n e repe!3a$ de una u #!ra "#r+a$ cada 1bad#' El %ierne p#r la

!arde u +adre /ab3a dic/# que n# aldr3a de ninguna de la +anera a repar!ir pr#paganda e !e 1bad#$ p#r l# del a e in#' Per# O kar le /ab3a pr#+e!id# p#r ac!i%a 0 p#r pa i%a que gri!ar3a c#n ,l# que alguien le dirigiera la palabra$ 0 u +adre /ab3a cedid#' N# /ab3a #currid# nunca que alguien /ubiera in!en!ad# in%i!ar a O kar a u ca a # alg# p#r el e !il#' )na %e& /ab3a alid# un %ie:# 0 le /ab3a ec/ad# la br#nca p#rque (+e!3a un +#n!,n de +ierda en el bu&,n*$ per# de pu. de aquell# /ab3a de:ad# de +e!er pr#paganda en el ca iller# del ancian#' El %ie:# !endr3a que #bre%i%ir in aber que e a e+ana p#d3a /acer e un c#r!e de pel# de "ie !a$ c#n +ec/a $ p#r d# cien!a c#r#na en la peluquer3a de e6#ra ' A la #nce 0 +edia l# papele e !aban d#blad# 0 ali,' N# "unci#naba l# de !irar !#d# l# papele en el cuar!# de la ba ura # alg# a 3@ lla+aban para c#+pr#barl#$ /ac3an c#n!r#le al a&ar' E # e le /ab3a quedad# grabad# de de que lla+, 0 #lici!, el !raba:# /ac3a +edi# a6#' A l# +e:#r n# era +1 que un "ar#l$ per# n# e a!re%3a a :ug1r ela' Ade+1 $ n# !en3a nada direc!a+en!e en c#n!ra de e e !raba:#' Al +en# duran!e la d# pri+era /#ra ' En!#nce :ugaba$ p#r e:e+pl#$ a que era un agen!e ecre!# que /ab3a alid# para repar!ir pr#paganda c#n!ra el ene+ig# que /ab3a #cupad# el pa3 ' 5#rr3a en!re l# p#r!ale $ aler!a c#n!ra l# #ldad# ene+ig# que +u0 bien p#d3an e !ar di "ra&ad#

de c#nde cendien!e e6#ra c#n perr# ' O /ac3a !a+bi.n c#+# i cada edi"ici# "uera un ani+al /a+brien!#$ un drag,n c#n ei b#ca que ,l# e ali+en!aba de carne de d#ncella en+a carada c#+# pr#paganda que .l in!r#duc3a en u "auce ' L# papele gri!aban en u +an# cuand# .l l# +e!3a en la b#ca de la be !ia' La 4l!i+a d# /#ra ?c#+# /#0$ al p#c# de e+pe&ar la egunda %uel!a? aparec3a una e pecie de ag#!a+ien!#' La pierna e p#n3an en +arc/a 0 l# bra&# reali&aban l# +#%i+ien!# +ec1nica+en!e' De:ar la b#l a en el uel#$ c#l#car ei paque!e ba:# el bra&# i&quierd#$ abrir el p#r!al$ pri+era puer!a$ abrir el bu&,n c#n la +an# i&quierda$ c#ger un paque!e c#n la +an# derec/a 0 +e!erl# en el bu&,n' 2egunda puer!a''' 0 a 3 uce i%a+en!e' 5uand# p#r "in lleg, a u pa!i#$ a la puer!a de la c/ica$ e par, "uera 0 e cuc/,' 2e #3a una radi# c#n el %#lu+en ba:#' Nada +1 ' Me!i, l# papele en el bu&,n 0 e per,' N# llegaba nadie a rec#gerl# ' 5#+# de c# !u+bre$ !er+in, en u pr#pia puer!a@ in!r#du:# el papel en el bu&,n$ abri, la puer!a$ c#gi, el papel 0 l# !ir, a la b#l a de la ba ura' P#r /#0$ li !#' 2e en!a 0 ie!e c#r#na +1 ric#' 2u +adre /ab3a id# a VKllingb0 a /acer la c#+pra' O kar !en3a el pi # para .l #l#' N# ab3a qu. /acer' Abri, l# ca:#ne de deba:# de la enci+era' 5ubier!# $ ba!id#re 0 !er+,+e!r#

para el /#rn#' En #!r# ca:,n$ b#l3gra"# 0 papele $ una c#lecci,n de "ic/a c#n rece!a de c#cina a la que u +adre e /ab3a u cri!#$ per# l# /ab3a de:ad# p#rque !#da inclu3an ingredien!e de+a iad# car# ' 2igui, c#n el cuar!# de e !ar$ abriend# ca:#ne ' El ganc/ill# de +a+1$ # la c# a del pun!#$ n# ab3a bien' )na carpe!a c#n cuen!a 0 recib# de c#+pra' L# 1lbu+e de "#!# que /ab3a +irad# +#n!#ne de %ece ' Re%i !a %ie:a c#n crucigra+a !#da%3a inc#+ple!# ' )n par de ga"a en u "unda' El c# !urer#' )na ca:a peque6a de +adera c#n el pa ap#r!e de u +adre 0 el de O kar$ la placa de iden!idad Ea .l le /abr3a gu !ad# lle%arla c#lgada al cuell#$ per# u +adre /ab3a dic/# que n#$ que ,l# en ca # de guerraF$ una "#!#gra"3a 0 un anill#' Rebu c, en !#d# l# ca:#ne 0 ar+ari# c#+# i bu cara alg# in que .l +i +# upiera qu.' Alg4n ecre!#' Alg# que ca+biara alg#' Mue de repen!e en el "#nd# de un ar+ari# apareciera un !r#&# de carne p#drida' O un gl#b# in"lad#' L# que "uera' Alg# e-!ra6#' 2ac, la "#!# 0 la e !u%# +irand#' Era de u bau!i&#' 2u +adre e !aba c#n .l en bra&# $ +irand# a la c1+ara' En!#nce e !aba delgada' O kar e !aba en%uel!# en un "ald,n de cri !ianar c#n larga cin!a a&ule ' Al lad# de u +adre e !aba u padre$ e+bu!id# en un inc,+#d# !ra:e' Parec3a c#+# i n# upiera qu. /acer c#n la +an# $ que le ca3an r3gida a l# larg#

del cuerp#' Parec3a ca i en p# ici,n de "ir+e ' Miraba de "ren!e al beb. que e !aba en l# bra&# de u +adre' El #l brillaba #bre l# !re ' O kar #b er%, la "#!# +1 de cerca$ anali&and# la e-pre i,n del r# !r# de u padre' Parec3a #rgull# #' Orgull# # 0 alg#''' e-!ra6#' )n /#+bre c#n!en!# p#rque /ab3a id# padre$ per# que n# ab3a c,+# !en3a que c#+p#r!ar e' 5,+# e /ac3a' 2e p#dr3a pen ar que era la pri+era %e& que %e3a al ni6#$ aunque el bau!i&# e celebr, +edi# a6# de pu. del naci+ien!# de O kar' La +adre$ p#r el c#n!rari#$ # !en3a a O kar c#n eguridad$ rela:ada' 2u +irada a la c1+ara n# era !an!# de #rgull# c#+# de''' de c#n"ian&a' 5#+# !e acerque +1 $ dec3a e a +irada$ !e +uerd# la nari&' 2u padre e !aba alg# ec/ad# /acia delan!e$ c#+# i qui iera acercar e .l !a+bi.n per# in a!re%er e' La "#!# n# repre en!aba a una "a+ilia' Repre en!aba a un ni6# c#n u +adre' A u lad# un /#+bre$ pr#bable+en!e el padre' A :u&gar p#r la e-pre i,n de la cara' Per# O kar quer3a a u padre$ 0 u +adre !a+bi.n l# quer3a' En cier!# +#d#' A pe ar''' de l# que pa aba' De l# que acab, pa and#' O kar c#gi, el anill# 0 le0, l# que p#n3a den!r# de .lB Erik >>[U[<LW' 2e /ab3an eparad# cuand# O kar !en3a d# a6# ' Ningun# de l# d# /ab3a enc#n!rad# a4n #!ra pare:a' (N# /a urgid#*' L# d# u aban la +i +a e-pre i,n' De:, el anill# en u i!i#$ cerr, la ca:a de +adera 0 la dep# i!, en el ar+ari#' 2e

pregun!, i u +adre +irar3a alguna %e& el anill#$ p#r qu. l# !endr3a guardad#' N# de:aba de er #r#' Die& gra+# $ egur#' Valdr3a apr#-i+ada+en!e cua!r#cien!a c#r#na ' O kar e pu # la ca&ad#ra de nue%#$ ali, al pa!i#' E+pe&aba a # curecer$ aunque n# eran +1 que la cua!r#' De car!ad# l# de ir al b# que a/#ra' T#++0 pa aba p#r delan!e del p#r!al$ e de!u%# cuand# %i# a O kar' ?H#la' ?H#la' ?GMu. /ace H ?Nada$ /e repar!id# la pr#paganda 0 n# .''' ?G2e aca alg# de diner# c#n e #H ?A 3$ a 3' 2e!en!a$ #c/en!a c#r#na ' 5ada %e&' T#++0 a in!i, c#n la cabe&a' ?GMuiere c#+prar un Ialk+anH ?N# .' GP#r qu. l# dice H ?)n Ialk+an de 2#n0' P#r cincuen!a c#r#na ' ?GNue%#H ?23' En u ca:a' 5#n auriculare ' 5incuen!a c#r#na ' ?A/#ra n# !eng# diner#' ?Per# i acaba de ganar e!en!a$ #c/en!a c#r#na c#n e #$ c#+# /a dic/#' ?23$ per# recib# un ueld# +en ual' La pr,-i+a e+ana' ?Vale' Per# i quiere !e l# d#0 a/#ra 0 cuand# !enga el diner# +e l# da ' ?Buen#''' ?Venga' Ba:a 0 e p.ra+e$ que %#0 a bu carl#' T#++0 /i&# un ge !# c#n la cabe&a e6aland# /acia el parque 0 O kar ba:, 0 e en!, en un banc#' En eguida e le%an!,

0 "ue /a !a la e calera del !#b#g1n$ +ir,' N# e !aba la c/ica' V#l%i, r1pida+en!e al banc# 0 e en!, de nue%#$ c#+# i /ubiera /ec/# alg# pr#/ibid#' De pu. de un ra!#$ lleg, T#++0 0 le di# la ca:a' ?5incuen!a c#r#na den!r# de una e+ana$ Gde acuerd#H ?M++' ?GMu. uele e cuc/arH ?Qi ' ?G5u1le !iene H +5li"e. ?GN# !iene -estroyer' Te l# de:# pre !ad# i quiere ' Jr1bal#' ?23$ qu. bien' O kar !en3a el di c# d#ble de 5li"e c#n Qi $ l# /ab3a c#+prad# /ac3a un# +e e $ per# n# l# e cuc/aba nunca' Miraba +1 la "#!#gra"3a del c#ncier!#' Parec3an real+en!e dur# c#n la cara +aquillada' Nigura de !err#r %i%ien!e ' 8 <et , d#nde Pe!er 5r# can!aba$ le gu !aba real+en!e +uc/#$ per# la de+1 canci#ne eran de+a iad#''' c#+# i n# !u%ieran ninguna +el#d3a' A %er i -estroyer era +e:#r' T#++0 e le%an!, para ir e' O kar e !aba abra&ad# a la ca:a' ?GT#++0H ?23' ?E e c/ic#' El que "ue a e inad#' G2abe !4''' cmo "ue a e inad#H ?23' L# c#lgar#n en un 1rb#l 0 le c#r!ar#n el cuell#' ?GN# l# acuc/illar#nH 5#+# i le /ubieran dad# c#r!e ' En el !,ra-' ?N#' 2,l# en el cuell#' P ssst.

?Vale$ %ale' ?GAlg# +1 H ?N#' ?Ha !a lueg#' ?Ha !a lueg#' O kar e qued, en!ad# en el banc# un ra!#$ pen and#' El ciel# e !aba de c#l#r lila # cur#$ la pri+era e !rella$ G# er3a Venu H$ e p#d3a %er clara+en!e' 2e le%an!, 0 en!r, para e c#nder el Ialk+an an!e de que %#l%iera u +adre' E !a !arde iba a %er a la c/ica para que le de%#l%iera u cub#' La per iana e !aban a4n ba:ada ' GVi"ira real+en!e all3H GMu. /ac3an all3 den!r#$ !#d# l# d3a H GTendr3a a+ig# H Pr#bable+en!e n#' ?E !a n#c/e' ?GMu. /a /ec/#H ?Me /e la%ad#' ?N# uele /acerl#' ?HPkan$ e !a n#c/e !iene que''' ?N#$ /e dic/#' ?P#r "a%#r' ?N# e !ra!a de''' O!ra c# a$ l# que ea' Dil#' L# /ar.' 5#ge de m, p#r el a+#r de Di# ' Aqu3' Aqu3 !iene un cuc/ill#' A/$ n#' De acuerd#$ en!#nce !endr. que''' ?N# l# /aga ' ?GP#r qu. n#H E pre"erible e !#' GP#r qu. !e /a la%ad#H Huele a''' :ab,n' ?GMu. quiere que /agaH ?N# pued#' ?N#'

?GMu. pien a /acerH ?Ir 0# +i +a' ?GNece i!a la%ar!e para e #H ?HPkan''' ?8# !e a0ud# c#n cualquier otra cosa. L# que quiera $ 0#''' ?23$ 3' E !1 bien' ?Perd#na' ?23' ?Ve c#n cuidad#' 8# iba c#n cuidad#' 7uala Lumpur, P nom Pen , Me#on%, 8an%oon, / un%#in%... O kar e !aba +irand# la "#!#c#pia que acababa de c#+ple!ar$ l# debere del "in de e+ana' N# le dec3an nada aquell# n#+bre $ n# eran +1 que un +#n!,n de le!ra ' Hab3a cier!a a!i "acci,n en abrir el a!la 0 %er que real+en!e e-i !3an ciudade 0 r3# :u !# en el i!i# d#nde aparec3an +arcad# en la "#!#c#pia$ per#''' 23$ e l# iba a aprender de +e+#ria 0 u +adre e l# iba a pregun!ar' P#dr3a e6alar l# pun!# 0 decir e a palabra e-!ra6a ' 5/ungking$ P/n#+ Pen/' 2u +adre quedar3a i+pre i#nada' 8$ clar#$ alg# di%er!id# 3 que eran !#d# e # n#+bre rar# de i!i# le:an# $ per#''' GP#r qu.H En cuan!# le dier#n "#!#c#pia c#n la ge#gra"3a de 2uecia e /ab3a aprendid# !#d# de +e+#ria' 2e le daba bien e #' GPer# a/#raH In!en!, ac#rdar e del n#+bre de uno de l# r3# de 2uecia' Es#an, VDs#an, Pis#an...

Era alg# a 3' \!ran$ qui&1' 23' GPer# d,nde e !abaH Ni idea' 8 la +i +a uer!e iban a c#rrer 5/ungking 0 Rang##n en un# a6# ' N# !en3a en!id#' L# cier!# era que aquell# i!i# n# e-i !3an' 8 i e-i !3an''' .l n# iba a ir nunca all3' G5/ungkingH GMu. iba a /acer .l en 5/ungkingH N# era +1 que una uper"icie grande$ blanca 0 un pun!# peque6#' Ob er%, la l3nea rec!a en la que e balanceaba u e cri!ura de garbada' Era la e cuela' Nada +1 ' A 3 era la e cuela' Le dec3an a un# que /iciera un +#n!,n de c# a $ 0 un# la /ac3a' E # i!i# l# /ab3an cread# para que l# pr#"e #re pudieran repar!ir "#!#c#pia ' N# si%nifica)a nada' El p#dr3a e cribir igual T:ippi"la-$ BubbelibKng 0 2pi!! en la l3nea ' Era igual de ra&#nable' La 4nica di"erencia er3a que la e6#ri!a dir3a que e !aba mal. Mue n# e llama)an a 3' Apun!ar3a en el +apa 0 dir3aB ?Mira$ e lla+a 5/ungking$ n# T:ippi"la-' Nl#:a de+# !raci,n' Alguien e /abr3a in%en!ad# !a+bi.n l# que p#n3a en el a!la ' N# p#r e # !en3a que er cier!#' A l# +e:#r la !ierra era en realidad plana$ per# p#r alguna ra&,n e +an!en3a en ecre!#' @m)arcaciones .ue caen al a)ismo. -ra%ones. O kar e le%an!, de la +e a' La "#!#c#pia e !aba li !a$ rellenada c#n le!ra que la e6#ri!a dar3a p#r buena ' E # era !#d#' Eran +1 de la ie!e$ a l# +e:#r la c/ica 0a /ab3a alid#' Acerc, la cara a la %en!ana 0 pu # la +an# alreded#r para p#der %er "uera en la # curidad' 23$ clar#

que /ab3a alg# que e +#%3a aba:#$ en el parque' 2ali, al pa ill#' 2u +adre e !aba en!ada /aciend# pun!#$ # ganc/ill#$ en el cuar!# de e !ar' ?2alg# un ra!#' ?GPer# %a a alir a/#ra #!ra %e&H Te iba a pregun!ar l# debere ' ?23' L# /ace+# lueg#' ?Era A ia$ Gn#H ?GMu.H ?La "#!#c#pia que !en3a ' Mue era de A ia$ G%erdadH ?23$ e # cre#' 5/ungking' ?GE # d,nde e !1H GEn 5/inaH ?N# .' ?GN# sa)es' Per#''' ?Lueg# %eng#' ?Buen#' Ten cuidad#' GTiene el g#rr#H ?Mue 3' O kar e +e!i, el g#rr# en el b#l ill# de la ca&ad#ra 0 ali,' 5uand# e iba acercand# al parque u #:# 0a e /ab3an ac# !u+brad# a la # curidad 0 %i# que la c/ica e !aba en!ada en l# al!# de la e calera del !#b#g1n' 2e acerc, 0 e qued, deba:# de ella c#n la +an# en l# b#l ill# ' H#0 parec3a di !in!a' 2egu3a c#n el :er e0 de c#l#r r# a ? Ge que n# !en3a #!r#H?$ per# el pel# n# l# !en3a !an enredad#' 5a3a li #$ negr#$ iguiend# la "#r+a de la cabe&a' ?Hei' ?H#la' ?H#la' Nunca +1 en !#da u %ida iba a decir (/ei* a alguien' 2#naba !an incre3ble+en!e

rid3cul#' La c/ica e le%an!,' ?2ube' ?De acuerd#' O kar !rep, p#r la e calera 0 e c#l#c, a u lad#$ re pir, di cre!a+en!e p#r la nari&' 8a n# #l3a +al' ?GHuel# +e:#rH O kar e pu # !#!al+en!e r#:#' La c/ica #nri, 0 le di# alg#' 2u cub#' ?Jracia p#r el pr. !a+#' O kar c#gi, el cub# 0 l# +ir,' V#l%i, a +irarl#' L# pu # a la lu& l# +e:#r que pud#$ l# %#l%i,$ +irand# !#da la cara ' E !aba /ec/#' T#da la cara de un #l# c#l#r' ?GL# /a de +#n!ad#H ?G5,+#H ?Pue ''' de +#n!and# la pie&a 0''' p#ni.nd#la bien' ?G2e puede /acer e #H O kar !#caba el cub# c#+# para c#+pr#bar i la pie&a e !aban uel!a de pu. de /aberla de +#n!ad#' l l# /ab3a /ec/# una %e&$ a #+brad# de l# p#c# gir# que /ac3an "al!a para que e perdiera 0 "uera incapa& de c#n eguir que la cara e !u%ieran de nue%# de un #l# c#l#r' La pie&a $ e%iden!e+en!e$ n# /ab3an quedad# uel!a cuand# .l l# de +#n!,$ per# n# era p# ible que ella l# /ubiera c#+ple!ad#' +2ienes .ue /aberl# de +#n!ad#' ?N#' ?Per# i n# /ab3a %i !# un# an!e ' ?N#' Era di%er!id#' Jracia ' O kar e pu # el cub# delan!e de l# #:# c#+# i e perara que le c#n!a e c,+#

/ab3a #currid#' N# ab3a p#r qu.$ per# e !aba ca i egur# de que la c/ica n# +en!3a ?G5u1n!# !ie+p# /a !ardad#H ?)na cuan!a /#ra ' A/#ra ir3a +1 r1pid#' ?Incre3ble' ?N# e !an di"3cil' La +uc/ac/a e %#l%i, /acia .l' 2u pupila eran !an grande que ca i #cupaban !#d# el #:#$ la lu& de l# p#r!ale e re"le:aba en u negra uper"icie 0 parec3a c#+# i ella !u%iera una le:ana ciudad den!r# de la cabe&a' El cuell# al!#$ +u0 ubid#$ #cul!aba u cuell# de !acand# a4n +1 u ra g# ua%e+en!e per"ilad# $ l# que le daba una apariencia de''' per #na:e de c,+ic' 2u piel$ la l3nea eran c#+# un cuc/ill# de un!ar +an!equilla que un# /ubiera e !ad# li:and# duran!e %aria e+ana c#n papel de li:a bien "in# /a !a que la +adera quedaba c#+# la eda' O kar carra pe,B ?G5u1n!# a6# !iene H ?G5u1n!# +e ec/a H ?5a!#rce$ quince' ?GAparen!# !an!# H ?23' GO n#H N#$ per#''' ?Teng# d#ce' ?7D#ce9 7T#+a 0a9 Pr#bable+en!e era +1 :#%en que O kar$ que iba a cu+plir l# !rece den!r# de un +e ' ?G5u1nd# cu+ple a6# H ?N# l# .' ?GN# l# abe H Per# buen#''' Gcu1nd# celebra !u cu+plea6# 0 e #H

?N# uel# celebrarl#' ?7Per# l# abr1n !u pap1 0 !u +a+19 ?N#$ +i +a+1 /a +uer!#' ?7Hu09 8a$ 0a' GDe qu. +uri,H ?N# l# .' ?Per# !u pap1''' l# abr1' ?N#' ?En!#nce ''' qu. pa a''' Gn# recibe regal# de cu+plea6# 0 e #H Ella e le acerc, +1 ' 2u alien!# e e-!endi, an!e la cara de O kar 0 la lu& de la ciudad re"le:ada en u #:# e apag, ba:# la #+bra del +uc/ac/#' La pupila $ d# grande agu:er# negr# en u r# !r#' @lla est3 triste. 2an terri)le, terri)lemente triste. ?N#' N# +e dan ning4n regal#' Nunca' O kar a in!i, parali&ad#' El +und# que !en3a a u alreded#r /ab3a de:ad# de e-i !ir' 2,l# aquell# d# agu:er# negr# a un pal+# de di !ancia' El %a/# de u b#ca e +e&claba$ a cend3a$ e di per aba' ?GTe gu !ar3a /acer+e un regal#H ?23' 2u %#& #n, +en# que un u urr#' 2,l# un u pir#' La cara de la c/ica e !aba cerca 0 u +e:illa $ ua%e c#+# el cuc/ill# de un!ar la +an!equilla$ a!ra:er#n la +irada de O kar' E # le i+pidi, %er c,+# le ca+biaban l# #:# $ e le ac/inaban$ !en3an #!ra e-pre i,n' 5,+# el labi# uperi#r e le%an!aba de:and# al de cubier!# un par de c#l+ill# a+arillen!# ' l n# %i# +1 que u +e:illa 0$ +ien!ra l# dien!e de ella

e acercaban a u cuell#$ .l le acarici, la +e:illa c#n la +an#' La c/ica e de!u%#$ parali&ada p#r un in !an!e$ lueg# e apar!,' 2u #:# recuperar#n u a pec!# an!eri#r$ la lu& de la ciudad %#l%i, a encender e' ?GMu. /a /ec/#H ?Perd,n''' 0#''' ?GMu.H GMu. /ici !eH ?8#''' O kar e +ir, la +an# en la que !en3a el cub#$ a"l#:, un p#c#' L# /ab3a apre!ad# !an "uer!e que l# b#rde le /ab3an de:ad# e6ale # cura en la +an#' Pu # el cub# delan!e de la c/ica' ?GL# quiere H Te l# d#0' La c/ica neg, +#%iend# de paci# la cabe&a' ?N#' E !u0#' ?G5,+#''' !e lla+a H ?Eli' ?8# +e lla+# O kar' G5,+# /a dic/#H GEliH ?''' 23' La +uc/ac/a parec3a de pr#n!# inquie!a' 5#n la +irada perdida c#+# i bu cara alg# en la +e+#ria$ alg# que n# p#d3a enc#n!rar' ?8#''' +e !eng# que ir a/#ra' O kar a in!i,' La c/ica le +ir, direc!a+en!e a l# #:# duran!e un par de egund# $ lueg# e %#l%i, para ir e' Lleg, /a !a el b#rde uperi#r del !#b#g1n 0 dud, un p#c#' 2e en!, 0 ba:, de li&1nd# e$ 0 e dirigi, a u p#r!al' O kar apre!, el cub# c#n la +an#' ?GVa a %enir +a6anaH La c/ica e de!u%# 0 di:# en %#& ba:aB

?23' ?8 in %#l%er e$ c#n!inu, andand#' O kar la igui, c#n la +irada' N# en!r, en u p#r!al$ in# que "ue /acia el arc# que c#nduc3a "uera del pa!i#' De apareci,' O kar +ir, el cub# que !en3a en la +an#' Incre3ble' Jir, un p#c# una ecci,n$ para que n# e !u%iera c#+ple!#' L# %#l%i, a p#ner en u i!i#' Iba a guardarl# a 3' Duran!e un !ie+p#' J#cke Beng! #n iba ri.nd# e para 3 de %uel!a a ca a !ra el cine' J#der$ qu. pel3cula +1 di%er!ida$ $Dlls#apsresan. E pecial+en!e l# d# !3# dand# %uel!a !#d# el ra!# bu cand# la B#dega de Pepe$ 0 cuand# un# de ell# lle%aba a u c#+pa6er# b#rrac/# perdid# en la illa de rueda p#r la aduanaB (in%1lid#*' J#der$ qu. di%er!id#' Tal %e& /abr3a que c#ger 0 +arc/ar e a un# de e # %ia:e c#n algun# de l# c#lega ' GPer# c#n qui.n e p#d3a irH Qarl #n era !an aburrid# que paraba l# rel#:e $ cualquiera e %#l%er3a l#c# de pu. de d# d3a ' M#rgan p#d3a p#ner e +u0 de agradable i beb3a de+a iad#$ 0 "i:# que l# /ar3a i real+en!e aquell# era !an bara!#' Larr0 era +a:e!e$ per# !an decr.pi!# que al "inal !endr3a que lle%arl# en una illa de rueda ' (In%1lid#*' N#$ !en3a que er Lacke' P#dr3an pa arl# real+en!e bien l# d# :un!# una e+ana all1 aba:#' 5lar#$ que p#r #!r# lad#$ Lacke era p#bre c#+# una ra!a de acri !3a$ n# !en3a nunca diner#' L#

u0# era e !ar g#rr#neand# cer%e&a 0 cigarrill# !#da la n#c/e ' Nada que decir c#n re pec!# a J#cke$ per# para un %ia:e a 5anaria n# !en3a diner#' N# cab3a +1 que rendir e a l# /ec/# B ningun# de l# c#lega del c/in# %al3a gran c# a c#+# c#+pa6er# de %ia:e' G8 i %ia:aba #l#H Buen#$ 2!ig Hel+er l# /ab3a /ec/# en la pel3cula' Aunque e !aba c#+# una pu!a cabra' Lueg# c#n#ci, a Ole' 2e enr#ll, c#n una donna 0 !#d#' N# e !ar3a +al' Hac3a 0a #c/# a6# que Mar3a e /ab3a largad# lle%1nd# e al perr# 0 de de en!#nce n# /ab3a c#n#cid# a nadie en en!id# b3blic# ni iquiera una %e&' GPer# /abr3a alguien que le qui ieraH Mui&1' N# !en3a !an +al a pec!# c#+# Larr0$ de !#da "#r+a ' 5lar# que la bebida e n#!aba en la cara 0 en el cuerp#$ aunque .l la !u%iera ba:# un cier!# c#n!r#l' H#0$ p#r e:e+pl#$ n# /ab3a bebid# ni una g#!a$ aunque 0a eran ca i la nue%e' De !#da "#r+a a/#ra iba a ir a ca a 0 e iba a !#+ar un par de gin !#nic an!e de ba:ar al c/in#' L# del %ia:e /abr3a que pen arl# +1 de paci#' Ocurrir3a c#+# c#n !#da la de+1 c# a que /ab3a pen ad# /acer duran!e l# 4l!i+# a6# B nada de nada' Per# #6ar era gra!i ' Nue p#r el ca+in# del parque$ en!re la calle H#lberg ga!an 0 Blackeberg k#lan' E !aba ba !an!e # cur#$ la di !ancia en!re la "ar#la era de un# !rein!a +e!r# 0 el re !auran!e c/in# luc3a c#+# un "ar# arriba$ en l# al!#$ a la i&quierda'

G8 i iba 0 e daba un capric/# aquella n#c/eH 8end# direc!a+en!e al c/in# 0''' per# n#' 2aldr3a de+a iad# car#' L# #!r# creer3an que /ab3a acer!ad# a la quiniela # alg# a 3$ pen ar3an que era un :#did# !aca6# i n# pagaba una r#nda' Me:#r ir a ca a 0 !#+ar e la pri+era ' Pa , p#r deba:# de la la%ander3a@ u c/i+enea c#n aquel 4nic# #:# r#:# 0 el ru+#r #rd# de u in!eri#r' )na n#c/e$ cuand# %#l%3a a ca a bien cargad#$ !u%# una e pecie de alucinaci,n 0 %i# c,+# la c/i+enea$ de prendi.nd# e del edi"ici# principal$ e+pe&aba a de li&ar e cue !a aba:# /acia .l$ gru6end# 0 c/illand#' 2e /ab3a acurrucad# en el ca+in# del parque c#n la +an# en la cabe&a e perand# el g#lpe' 5uand# p#r "in ba:, l# bra&# la c/i+enea e !aba d#nde ie+pre$ +agn3"ica e in+,%il' La "ar#la +1 pr,-i+a al puen!e$ la de la calle B:Crn #n$ e !aba r#!a$ 0 el ca+in# ba:# el puen!e$ un !4nel !#!al+en!e # cur#' 2i /ubiera e !ad# b#rrac/# a/#ra /abr3a ubid# p#r la e calera que /ab3a al lad# del puen!e 0 /abr3a c#n!inuad# p#r arriba$ p#r la calle B:Crn #n$ aunque e daba un r#de#' J#der$ e que %e3a una c# a !an rara en la # curidad cuand# e !aba bebid#' P#r e # d#r+3a c#n la l1+para encendida' Per# a/#ra iba #bri#' Aunque$ qu. c#6#$ !en3a gana de ubir p#r la e calera igual+en!e' La alucinaci#ne /ab3an e+pe&ad# a +e&clar e c#n u %i i,n del +und# aun cuand# n#

/ubiera bebid#' 2e qued, parad# en +edi# del ca+in# dici.nd# e a 3 +i +# clara+en!e cu1l era la i!uaci,nB ?E !#0 e+pe&and# a %#l%er+e paran#ic#' Pero a ora esto es as, ,entiendes, Joc#e' $i no te so)repones y recorres ese pe.ue4o trec o )a6o el puente, tampoco lle%ar3s nunca a las /anarias. ?GP#r qu.H Pues por.ue siempre te ec as atr3s en cuanto sur%e el m3s mnimo pro)lema. @l menor contratiempo, en todas las situaciones. ,/rees .ue "as a ser capa; de llamar a una a%encia de "ia6es, reno"ar el pasaporte, comprar las cosas para el "ia6e y, so)re todo, cmo "as a atre"erte a dar un paso acia lo desconocido si no eres capa; de andar este trec o tan pe.ue4o' E !# er1 un pun!# a !u "a%#r' GEn!#nce $ qu.H G2i pa # a/#ra p#r deba:# del puen!e querr1 decir que %#0 a %ia:ar a la 5anaria $ que e !# !iene arregl#H /asi creo .ue llamar3s ma4ana para reser"ar el )illete. 2enerife, Joc#e. 2enerife. Ec/, a andar de nue%# c#n la cabe&a llena de pla0a #leada 0 c#pa c#n la #+brilli!a den!r#' J#der$ clar# que ir3a' N# iba a ir al c/in# e a n#c/e$ nada' 2e quedar3a en ca a 0 +irar3a l# anunci# ' Oc/# a6# ' J#der$ 0a era /#ra de e+pe&ar a p#ner e la pila ' Ju !# cuand# e+pe&aba a pen ar en la pal+era $ en i /abr3a # n# pal+era en la 5anaria $ en i /ab3a %i !# alguna en la pel3cula$ #0, el ruid#' )na %#&' 2e par, :u !# en +edi# del !4nel$ e cuc/and#' 2e #3a un ge+id# que %en3a de la pared del puen!e' ?A0uda'

2u #:# e+pe&aban a ac# !u+brar e a la # curidad$ per# ,l# p#d3a di !inguir un +#n!,n de /#:a arre+#linada p#r el %ien!# ba:# el puen!e' 2#naba c#+# i "uera la %#& de un ni6#' ?7E/9 GHa0 alguien a/3H ?A04da+e' Mir, alreded#r' N# %e3a a nadie' )n ruid# de /#:a en la # curidad@ pud# di !inguir en!#nce un +#%i+ien!# en!re la /#:a ' ?P#r "a%#r$ a04da+e' 2in!i, una gana !errible de alir c#rriend#' Per# n# p#d3a /acer e #' Hab3a un ni6# /erid#$ !al %e& /ab3a id# a!acad# p#r alguien''' @l asesino! El a e in# de VKllingb0 /ab3a %enid# a Blackeberg$ ,l# que e !a %e& la %3c!i+a /ab3a #bre%i%id#' 7J#der$ qu. +ierda9 l n# quer3a %er e en%uel!# en e !#' A/#ra que iba a ir a Teneri"e 0 !#d# l# de+1 ' Per# n# p#d3a /acer #!ra c# a' Di# un# pa # /acia el i!i# de d#nde al3a la %#&' La /#:a #naban ba:# u p3e 0 en!#nce pud# %er el cuerp#' E !aba en p# ici,n "e!al en!re la /#:a eca ' 7J#der$ qu. +ierda$ :#der9 ?GMu. /a pa ad#H ?A04da+e''' L# #:# de J#cke 0a e /ab3an adap!ad# a la # curidad 0 pud# %er c,+# el ni6# alargaba un bra&# /acia .l' El cuerp# e !aba de nud#$ pr#bable+en!e %i#lad#' N#' 5uand# lleg, a u lad# %i# que el ni6# n# e !aba de nud#$ lle%aba pue !# un :er e0

de c#l#r r# a' G5u1n!# a6# !endr3aH Die&$ d#ce a6# ' Puede que le /ubieran dad# una pali&a u (a+ig# *' GO era una c/icaH 2i era una c/ica$ e # 4l!i+# era +en# pr#bable' 2e pu # en cuclilla al lad# de la ni6a$ le c#gi, una +an#' ?GMu. !e /a pa ad#H ?A04da+e$ le%1n!a+e' ?GE !1 /eridaH ?23' ?GMu. /a pa ad#H ?Le%1n!a+e' ?GN# !endr1 nada en la e paldaH Hab3a !raba:ad# en el b#!iqu3n en la +ili 0 ab3a que n# /ab3a que +#%er a la per #na c#n da6# en la c#lu+na # en la nuca in p#ner an!e una u:eci,n' ?GN# e en la e paldaH ?N#' Le%1n!a+e' GMu. c#:#ne iba a /acer a/#raH 2i lle%aba a la cria!ura a u ca a la p#lic3a p#dr3a creer''' Lle%ar3a al c/ic# # a la c/ica al c/in# 0 de de all3 lla+ar3an a una a+bulancia' 23' E # iba a /acer' El cuerp# era ba !an!e peque6# 0 delgad#$ egura+en!e una ni6a$ 0 aunque n# e enc#n!raba +u0 en "#r+a cre3a que p#dr3a c#n ella e e !rec/#' ?Venga' Mue !e %#0 a lle%ar a un i!i# de de d#nde p#de+# lla+ar' GValeH ?23''' gracia ' Aquel (gracia * le lleg, al al+a' G5,+# /ab3a p#did# dudarH GMu. cla e de +ierda era .l en realidadH Buen#$ +en# +al que /ab3a reacci#nad# a !ie+p# 0 a/#ra

iba a a0udarla' 5#l#c, c#n cuidad# u +an# i&quierda p#r deba:# de la r#dilla de la c/ica$ la #!ra +an# la pu # ba:# la nuca' ?Venga' A/#ra !e le%an!#' ?M++' Apena pe aba' Nue incre3ble+en!e "1cil le%an!arla' Vein!icinc# kil# $ +1-i+#' A l# +e:#r e !aba de nu!rida' P. i+a i!uaci,n "a+iliar$ an#re-ia' Puede que /ubiera id# +al!ra!ada p#r u padra !r# # alg# a 3' )na +ierda' La c/ica le pu # l# bra&# alreded#r del cuell# 0 la +e:illa en el /#+br#' Iba a p#der c#n ella' ?GE !1 bienH ?23' 2#nri, a!i "ec/#' )na #leada de cal#r le rec#rri, el cuerp#' Era una buena per #na$ a pe ar de !#d#' P#d3a i+aginar e la cara de l# #!r# cuand# en!rara c#n la c/ica e/ el re !auran!e' Pri+er# e pregun!ar3an qu. de+#ni# /ab3a /ec/#$ 0 de pu. $ cada %e& +1 i+pre i#nad# B ?Bien /ec/#$ J#cke ?0 c# a p#r el e !il#' E !aba 0a d1nd# e la %uel!a para ir /acia el c/in#$ #cupad# en u "an!a 3a #bre una nue%a %ida$ el i+pul # de de el "#nd# que e !aba dand#$ cuand# in!i, el d#l#r en el cuell#' GMu. c#:#ne H 2in!i, c#+# i le /ubiera picad# una a%i pa 0 quer3a ec/ar la +an# derec/a$ e pan!arla$ %er qu. era' Per# n# p#d3a #l!ar a la ni6a' T#n!a+en!e$ in!en!, ba:ar la cabe&a para c#+pr#bar qu. era$ aunque e%iden!e+en!e n# p#d3a %er en aquel 1ngul#' Ade+1 n# p#d3a ba:ar la cabe&a$ 0a

que la +and3bula de la c/ica e apre!aba c#n!ra u barbilla' Ella au+en!, la pre i,n c#n!ra el cuell# de J#cke 0 el d#l#r e /i&# +1 "uer!e' En!#nce l# en!endi,' ?GMu. c#:#ne /ace H 2in!i, la +and3bula de la ni6a cla%1nd# ele en el cuell# +ien!ra el d#l#r en la gargan!a au+en!aba' )n reguer# calien!e le c#rri, pec/# aba:#' ?72uel!a$ c#:#ne 9 2#l!, a la c/ica' N# "ue ni iquiera un pen a+ien!# c#n cien!e$ ,l# un +#%i+ien!# re"le:#@ tena .ue .uitarse esa mierda del cuello. Per# la ni6a n# e ca0, in# que e agarr, a u cabe&a c#+# una lapa' ?7Di# +3#$ l# "uer!e que era aquel cuerpecill#9? r#de1nd#le la cadera c#n la pierna ' 5#+# una +an# c#n cua!r# ded# cerrada alreded#r de una +u6eca$ a 3 e agarraba a .l la c/ica$ +ien!ra u +and3bula egu3an !ri!urand#' J#cke la c#gi, p#r la cabe&a in!en!and# re!irarla del cuell#$ per# "ue c#+# in!en!ar arrancar una ra+a nue%a de abedul in +1 a0uda que la +an# ' E !aba c#+# pegada a .l' 2u abra&# era !an "uer!e que le c#r!aba la re piraci,n' 2e !a+bale, /acia a!r1 $ /aciend# e "uer&# para re pirar' La +and3bula de la ni6a /ab3an de:ad# de !ri!urar$ 0a ,l# e la #3a #rber !ranquila+en!e' Ni p#r un +#+en!# a"l#:, la pre i,n$ al c#n!rari#$ e /ab3a %uel!#

+1 "uer!e de de que e+pe&, a c/upar' )n cru:id# #rd# 0 u pec/# e llen, de d#l#r' )n par de c# !illa e le /ab3an r#!#' Le "al!aba el aire para gri!ar' Di# pu6e!a&# in "uer&a en la cabe&a de la c/ica +ien!ra e !a+baleaba en!re la /#:a eca ' El +und# le daba %uel!a ' La "ar#la $ a l# le:# $ bailaban an!e u #:# c#+# candelilla ' Perdi, el equilibri# 0 ca0, /acia a!r1 ' El 4l!i+# #nid# que #0, "ue el de la /#:a apla !ada p#r u cabe&a' )na +il. i+a de egund# +1 !arde$ u cabe&a c/#c, c#n!ra el e+pedrad# 0 el +und# de apareci,' O kar per+anec3a de pier!# en la ca+a +irand# el papel pin!ad#' 2u +adre 0 .l /ab3an e !ad# %iend# L# Tele6ec# $ per# n# e /ab3a en!erad# de nada' Mi Pigg0 e !aba en"adada 0 la Rana Ju !a%# bu caba a J#n&#' )n# de l# %ie:# gru6#ne e /ab3a ca3d# p#r el balc,n' Per# O kar n# e en!er, por .u. Ten3a la cabe&a en #!r# i!i#' Lueg# +a+1 0 .l /ab3an !#+ad# la lec/e c#n caca# 0 un# b#ll# ' O kar ab3a que /ab3an e !ad# /abland# de alg#$ per# n# rec#rdaba de qu.' Mui&1 alg# acerca de pin!ar el banc# de la c#cina de a&ul' 2egu3a +irand# "i:a+en!e el papel pin!ad#' T#da la pared d#nde e ap#0aba el cabecer# de la ca+a e !aba e+papelada c#n una gran "#!#gra"3a que repre en!aba un clar# en +edi# del b# que' Tr#nc# grue # 0 /#:a %erde ' 2#l3a quedar e all3 e i+aginar ere en!re la /#:a +1 pr,-i+a a u

cabe&a' Hab3a d# "igura que ie+pre di !ingu3a in+edia!a+en!e$ nada +1 +irar' La #!ra !en3a que e "#r&ar e para %erla ' A/#ra la pared igni"icaba alg# +1 ' Al #!r# lad# del !abique$ al #!r# lad# del b# que e !aba''' Eli' O kar per+anec3a ac# !ad# c#n la +an# c#n!ra la pared in!en!and# i+aginar e qu. /abr3a al #!r# lad#' G2er3a . a la /abi!aci,n de la c/icaH GE !ar3a a/#ra en la ca+aH Rec#rdand# la +e:illa de Eli$ acarici, la /#:a %erde $ u piel ua%e' O0, %#ce al #!r# lad#' De:, de acariciar el papel 0 !ra!, de e cuc/ar' )na %#& clara 0 #!ra gra%e' Eli 0 u padre' Parec3a que e !aban di cu!iend#' Pu # la #re:a c#n!ra la pared para #3r +e:#r' Mierda' 2i /ubiera !enid# un %a #' N# e a!re%3a a le%an!ar e a bu car un#$ a l# +e:#r acababan la di cu i,n +ien!ra !an!#' ,Fu dicen' El padre de Eli parec3a en"adad#' La %#& de la c/ica apena e #3a' O kar agu&, el #3d# para en!ender l# que dec3an' 2,l# c#gi, alguna palabr#!a uel!a 0 (''' !errible+en!e 5R)EL*$ de pu. e #0, c#+# i alguien /ubiera ca3d# al uel#' GLe /ab3a pegad#H GHabr3a %i !# c,+# O kar le acarici, la +e:illa 0''' er3a p#r e #H A/#ra era Eli la que /ablaba' O kar n# p#d3a en!ender ni una palabra de l# que dec3a$ ,l# el !#n# ua%e de u %#& que ub3a 0 ba:aba' GHablar3a a 3 i .l la /ubiera pegad#H 1o tena derec o a pegarle' O kar l# +a!ar3a i le pegaba'

Le /abr3a gu !ad# p#der cru&ar a!ra%e and# la pared$ c#+# El Ra0#$ el uper/.r#e' De aparecer a !ra%. de la pared$ cru&ar el b# que 0 alir p#r el #!r# lad#$ %er l# que pa aba all3$ i Eli nece i!aba a0uda$ c#n uel#$ l# que "uera' 8a n# e #3a nada al #!r# lad#' 2,l# el red#ble de l# la!id# de u c#ra&,n' 2e le%an!, de la ca+a$ "ue /a !a la +e a 0 ac, una g#+a que !en3a en un %a # de pl1 !ic#' 2e lle%, el %a # a la ca+a 0 pu # la b#ca c#n!ra la pared$ el cul# c#n!ra la #re:a' L# 4nic# que e #3a era un le:an# !able!e# que n# parec3a de la /abi!aci,n de al lad#' GMu. esta)an aciendo' 5#n!u%# la re piraci,n' De repen!e$ un "uer!e e !ruend#' >n disparo! El padre que /ab3a c#gid# una pi !#la 0''' n#$ era la puer!a de "uera$ un p#r!a&# que /ab3a /ec/# %ibrar la parede ' 2e !ir, de la ca+a 0 "ue /a !a la %en!ana' De pu. de un# egund# ali, un /#+bre' El padre de Eli' Lle%aba una b#l a en la +an#$ c#n pa # r1pid# 0 cabread# e dirigi, al arc# de alida 0 de apareci,' GMu. /ag#H GLe ig#H GP#r qu.H 2e "ue a la ca+a de nue%#' N# eran +1 que i+aginaci#ne u0a ' Eli 0 u padre /ab3an di cu!id#@ O kar 0 u +adre !a+bi.n di cu!3an a %ece ' E +1 $ u +adre !a+bi.n e iba a 3 i la br#nca /ab3a id# e pecial+en!e dura' Pero no a medianoc e.

2u +adre a+ena&aba a %ece c#n ir e a %i%ir a #!r# i!i# cuand# le parec3a que O kar era +al#' O kar ab3a que ella n# l# /ar3a nunca$ 0 u +adre ab3a que O kar l# ab3a' El padre de Eli a l# +e:#r /ab3a lle%ad# u a+ena&a un pa # +1 all1' 2e +arc/, en +i!ad de la n#c/e$ c#n b#l a 0 !#d#' O kar e !aba !u+bad# en la ca+a c#n la pal+a de la +an# 0 la "ren!e ap#0ada c#n!ra la pared' @li, @li. ,@st3s a ' ,2e a pe%ado' ,@st3s triste' @li... Lla+ar#n a la puer!a de O kar 0 e #bre al!,' P#r un +#+en!# cre0, que era el padre de Eli que /ab3a %enid# para %.r ela !a+bi.n c#n .l' Per# era u +adre' En!r, c#n igil# en la /abi!aci,n' ?GO karH GE !1 d#r+id#H ?M++' ?2,l# quer3a decir!e que''' %a0a %ecin# que n# /an !#cad#' GHa #3d#H ?N#' ?H#+bre$ !iene que /aberl# #3d#' Per# i .l e !aba gri!and# 0 di# un p#r!a&# c#+# un l#c#' Di# +3#' A %ece e alegra una de n# !ener ning4n /#+bre' P#bre +u:er' GLa /a %i !#H ?N#' ?Ni 0#' Buen#$ ni a .l !a+p#c# i %a+# a e #' La per iana e !1n !#d# el d3a ba:ada ' Pr#bable+en!e alc#/,lic# ' ?Ma+1' ?G23H ?A/#ra quier# d#r+ir' ?23$ perd#na$ /i:#' 2,l# que +e /e pue !# !an''' Buena n#c/e ' Mue duer+a

bien' ?M++' 2u +adre e "ue 0 cerr, la puer!a c#n cuidad#' GAlc#/,lic# H Era +u0 pr#bable' El padre de O kar era alc#/,lic# cr,nic#@ era p#r e # p#r l# que u padre 0 u +adre 0a n# e !aban :un!# ' 2u padre !a+bi.n p#d3a u"rir e # arreba!# de "uria cuand# e !aba b#rrac/#' E # 3$ n# pegaba nunca$ per# p#d3a gri!ar /a !a quedar e a",nic#$ dar p#r!a&# 0 r#+per c# a ' Aquel pen a+ien!# alegr, de alguna +anera a O kar' Ne#$ per# era la %erdad' 2i el padre de Eli era bebed#r !en3an alg# en c#+4n$ alg# que c#+par!ir' O kar pu # #!ra %e& la "ren!e 0 la +an# en la pared' @li, @li. *o s cmo lo est3s pasando. 2e "oy a ayudar. 2e "oy a sal"ar. @li... L# #:# de #rbi!ad# +iraban cieg# el !ec/# del !4nel' HPkan apar!, una cuan!a /#:a eca 0 apareci, el :er e0 r# a que Eli #l3a lle%ar pue !#$ !irad# #bre el pec/# del /#+bre' HPkan l# rec#gi,$ pen , lle%1r el# a la nari& para #lerl#$ per# e c#n!u%# cuand# ad%ir!i, que el :er e0 e !aba +#:ad#' V#l%i, a #l!ar el :er e0 #bre el pec/# del /#+bre$ ac, la pe!aca 0 di# !re !rag# ' El aguardien!e e de li&, c#+# una lengua de "ueg# p#r u gargan!a$ la+i.nd#le /a !a la parede del e !,+ag#' La /#:a cru:ier#n ba:# u cul# cuand# e en!, en el "r3# e+pedrad# 0 +ir, al +uer!#' Hab3a alg# rar# en la cabe&a'

Rebu c, en u b#l a$ enc#n!r, la lin!erna' 2e a egur, de que n# %en3a nadie p#r el ca+in# del parque$ encendi, la lin!erna 0 alu+br, al +uer!#' El r# !r# parec3a de un c#l#r a+arill# p1lid# a la lu& de la lin!erna$ la b#ca c#lgaba en!reabier!a$ c#+# i "uera a decir alg#' HPkan !rag, ali%a' 2,l# pen ar que aquel /#+bre /ab3a e !ad# +1 cerca de u a+ada de l# que .l /ab3a llegad# a e !ar nunca le daba n1u ea ' Ec/, de nue%# +an# a la pe!aca$ c#+# i qui iera que+ar la 4bi!a angu !ia$ per# e de!u%#' El cuell#' Alreded#r del cuell# !en3a c#+# una gargan!illa anc/a 0 r#:a' HPkan e inclin, #bre .l 0 %i# la /erida que Eli /ab3a abier!# para llegar a la angre$ L# la)ios contra la piel. per# e # n# e-plicaba la gargan''' !illa''' HPkan apag, la lin!erna 0 al ir a !#+ar aire e "ue in%#lun!aria+en!e /acia a!r1 en aquel e paci# !an reducid#$ ra p1nd# e en la +anc/a rala de u c#r#nilla' Apre!, l# dien!e para c#n!ener el d#l#r' La piel del /#+bre /ab3a re%en!ad# p#rque''' p#rque le /ab3an re!#rcid# el cuell#' )na %uel!a c#+ple!a' La nuca e !aba r#!a' HPkan cerr, l# #:# $ /i&# una re piraci#ne r3!+ica para cal+ar e 0 "renar el i+pul # de alir c#rriend# de all3$ le:# ''' de aquell#' El !ec/# del puen!e le r#&aba la cabe&a@ deba:#$ el e+pedrad#' A derec/a e i&quierda el ca+in# del parque p#r el que

p#d3a llegar gen!e que lla+ara a la p#lic3a' 8 delan!e de .l''' N# es m3s .ue una persona muerta. 23' Per#''' la cabe&a' N# le gu !aba aber que la cabe&a e !aba uel!a' Iba a caer /acia a!r1 $ !al %e& de prender e i le%an!aba el cuerp#' 2e pu # en cuclilla 0 ap#0, la "ren!e en la r#dilla ' Aquell# l# /ab3a /ec/# u a+ada' 2,l# c#n la +an# ' 2in!i, un c# quille# de +ale !ar en la gargan!a al i+aginar e el #nid#' El cru:id# cuand# re!#rci, la cabe&a' N# quer3a !#car aquel cuerp# #!ra %e&' 2e quedar3a all3 en!ad#' 5#+# Belaqua al pie de la +#n!a6a del purga!#ri#$ e perand# el a+anecer$ e perand#''' D# per #na %en3an andand# de de el +e!r#' 2e ec/, en!re la /#:a $ al lad# del +uer!#$ c#n la "ren!e c#n!ra la piedra /elada ' ,Por .u' ,Por .u a.uello... de la ca)e;a' El c#n!agi#' N# deb3a alcan&ar al i !e+a ner%i# #' Hab3a que cerrar el cuerp#' Era !#d# l# que /ab3a c#n eguid# aber' N# l# /ab3a en!endid#' A/#ra 3' L# pa # e %#l%ier#n +1 r1pid# $ la %#ce +1 ba:a ' 2ubier#n p#r la e calera ' HPkan e en!, de nue%#$ #b er%, l# ra g# de la cara +uer!a 0 c#n la b#ca abier!a' GHabr3a id# p# ible que aquel cuerp# e le%an!ara 0 e acudiera la /#:a i n# /ubiera id#''' cerrad#H 2#l!, una carca:ada e !repi!# a que re%#l#!e, c#+# un g#r:e# de p1:ar# ba:# el

!ec/# del puen!e' 2e lle%, la +an# a la b#ca 0 apre!, c#n !an!a "uer&a que e /i&# da6#' La i+agen del cad1%er le%an!1nd# e de en!re el +#n!,n de /#:a 0 c#n +#%i+ien!# #+n#lien!# qui!1nd# e la /#:a +uer!a de la c/aque!a' GMu. iba a /acer c#n el cuerp#H )n# #c/en!a kil# de +4 cul# $ gra a 0 /ue # que /ab3a que #cul!ar' M#ler' Picar' En!errar' Mue+ar' @l crematorio. 5lar#' Lle%ar el cuerp# /a !a all3$ +e!er e den!r# 0 que+arl# a e c#ndida ' O i+ple+en!e de:arl# a la puer!a c#+# un beb. aband#nad#$ e perar a que !u%ieran !an!a gana de /acer "ueg# que pa aran de lla+ar a la p#lic3a' N#' N# /ab3a +1 que una al!erna!i%a' El ca+in# del parque$ a la derec/a$ ba:aba p#r el b# que /a !a el /# pi!al' Ha !a el agua' E+bu!i, el :er e0 en angren!ad# en la ca&ad#ra del cad1%er$ e ec/, la b#l a al /#+br# 0 c#l#c, la +an# ba:# la cabe&a 0 la e palda del +uer!#' 2e le%an!, /aciend# equilibri# ' La cabe&a del cad1%er ca0, /acia a!r1 en un 1ngul# i+p# ible 0 la +and3bula e le cerrar#n c#n un c/a quid#' G5u1n!# /abr3a /a !a el aguaH Algun# cien!# de +e!r# $ qui&1' G8 i llegaba alguienH Mue "uera l# que !u%iera que er' En e e ca #$ e acab,' En cier!# +#d# e !ar3a bien' Per# n# lleg, nadie 0 0a aba:#$ en la #rilla$ !rep, udand# la g#!a g#rda p#r el

!r#nc# de un# de l# auce ll#r#ne que e inclinaban #bre el agua$ ca i paralel# a la uper"icie' 5#n d# !r#&# de cuerda /ab3a a!ad# d# piedra grande a l# pie del cad1%er' 5#n #!r# +1 larg# /i&# una la&ada alreded#r del pec/# del +uer!#$ l# arra !r, #bre el agua !#d# l# le:# que pud# 0 #l!, la cuerda' 2e qued, un ra!# en el !r#nc# del 1rb#l c#n l# pie c#lgand# a un pal+# del agua$ +irand# la negra uper"icie r#!a p#r la burbu:a $ cada %e& +1 e ca a ' L# /ab3a /ec/#' A pe ar del "r3#$ el ud#r le e c#c3a en l# #:# 0 le d#l3an !#d# l# +4 cul# del cuerp# !ra el e "uer&#$ per# l# /ab3a /ec/#. Ju !# ba:# u pie e !aba el cuerp# +uer!#$ #cul!# para el +und#' Hab3a de:ad# de e-i !ir' La burbu:a 0a n# ub3an 0 n# /ab3a nada''' nada que indicara que el cad1%er e !aba all3 aba:#' En la uper"icie del agua e re"le:aban alguna e !rella ' 2egunda Par!e )l!ra:e ... y se diri%ieron acia tierras donde Martin nunca a)a estado, le6os de 2ys#a <otten y de <lac#e)er%, donde esta)a el lmite del mundo conocido. H:al+ar 2Cderberg$ La infancia de Martin <irc#s Pero a.uel cuyo cora;n una ninfa del )os.ue ro) nunca 6am3s lo recuperar3. $ue4os a la lu; de la luna su alma il"anar3,

amar a una esposa l no podr3... Vik!#r R0dberg$ La ninfa del )os.ue El d#+ing#$ l# peri,dic# publicar#n in"#r+aci,n +1 de!allada #bre el a e ina!# de VKllingb0' El !i!ular dec3aB (GN)E V]5TIMA DE )NA M)ERTE RIT)ALH*' N#!# del c/ic#$ de la /#nd#nada del b# que' El 1rb#l' El a e in# de VKllingb0 n# era 8A el !e+a de c#n%er aci,n en b#ca de !#d# ' En la /#nd#nada del b# que la "l#re e /ab3an +arc/i!ad# 0 la %ela e /ab3an apagad#' La cin!a r#:iblanca de la p#lic3a /ab3a de aparecid#$ 0 la /uella que /ubieran p#did# enc#n!rar e !aban a al%#' El ar!3cul# del d#+ing# pu # de nue%# en +arc/a la di cu i,n' El ep3!e!# (ri!ual* lle%aba i+pl3ci!# que e !aba lla+ad# a #currir de nue%#$ G# n#H )n ri!ual e preci a+en!e alg# que e repi!e' T#d# l# que alguna %e& /ab3an pa ad# p#r e e ca+in#$ # cerca$ !en3an alg# que c#n!arB l# de agradable que era e a &#na del b# que' O l# !ranquila 0 b#ni!a que re ul!aba' Nadie /abr3a p#did# i+aginar alg# a 3' T#d# l# que /ab3an c#n#cid# al c/ic#$ aunque "uera de le:# $ c#n!aban l# buen# que parec3a 0 l# +al%ad# que deb3a er el a e in#' 2e u!ili&aba de buena gana el ca # c#+# e:e+pl# de #!r# en que e !ar3a :u !i"icada la pena de +uer!e$ aunque un#$ en principi#$ e !aba en c#n!ra de ella' Nal!aba una c# a' )na "#!# del a e in#' )n# e quedaba +irand# la /#nd#nada

%ac3a$ la cara #nrien!e del +uc/ac/#' A "al!a de una i+agen de la per #na que /ab3a /ec/# aquell#$ era c#+# i /ubiera #currid#''' #l#' N# era u"icien!e' El lune >L de #c!ubre la p#lic3a "il!r, a la radi# 0 a l# peri,dic# de la +a6ana que /ab3an de cubier!# el que era el +a0#r ali:# de dr#ga /allad# en 2uecia' Hab3an c#gid# a cinc# libane e ' Libane e ' E # al +en# era alg# que e p#d3a en!ender' 5inc# kil# de /er#3na' 8 cinc# libane e ' )n kil# p#r liban. ' Para c#l+#$ l# libane e %i%3an de l# egur# #ciale uec# +ien!ra in!r#duc3an la dr#ga' E cier!# que !a+p#c# /ab3a ninguna "#!# de l# libane e $ per# n# /ac3a "al!a' 8a abe un# c,+# parecen l# libane e ' Vrabe ' N# diga +1 ' 2e e pecul, c#n la idea de que el a e in# "uera !a+bi.n un e-!ran:er#' Era +u0 p# ible' GN# !en3an alguna e pecie de ri!uale de angre en e # pa3 e 1rabe H El i la+' Mandaban a u /i:# c#n una cru& de pl1 !ic#$ # l# que "uera$ al cuell#' Para de ac!i%ar la +ina $ eg4n dec3an' Jen!e cruel' Ir1n$ Irak' L# libane e ' Per# el lune la p#lic3a di# a c#n#cer un re!ra!# r#b#! del a e in# que alcan&, a alir en l# peri,dic# de la !arde' )na ni6a l# /ab3a %i !#' 2e /ab3an !#+ad# u !ie+p#$ /ab3an id# pruden!e al repr#ducir la i+agen' )n uec# n#r+al 0 c#rrien!e' 5#n un a pec!# parecid# al de un "an!a +a' La

+irada %ac3a' T#d# e !u%ier#n de acuerd# en que . e era e-ac!a+en!e el a pec!# de un a e in#' Ning4n pr#ble+a para i+aginar e aquella cara !ip# +1 cara llegand# igil# a+en!e a la /#nd#nada 0''' T#d# l# de VK !er#r! que e parec3an al re!ra!# r#b#! !u%ier#n que #p#r!ar larga 0 e cru!ad#ra +irada ' 2e iban a ca a a +irar e en el e pe:#$ per# n# enc#n!raban ni el +1 +3ni+# parecid#' P#r la n#c/e$ en la ca+a$ pen aban i n# deber3an ca+biar de a pec!# al d3a iguien!e$ clar# que a l# +e:#r e # p#dr3a parecer # pec/# #' N# /ab3an !enid# ninguna nece idad de e !ar pre#cupad# ' La gen!e iba a !ener #!ra c# a en qu. pen ar' 2uecia iba a c#n%er!ir e en #!r# pa3 ' )na naci,n ultra6ada. G a era la palabra que e u aba !#d# el !ie+p#B ul!ra:e' Mien!ra l# que e parecen al re!ra!# r#b#! e !1n ac# !ad# en u ca+a pen and# en un nue%# peinad#$ un ub+arin# #%i.!ic# /a quedad# encallad# +u0 cerca de Qarl kr#na' 2u +#!#re rugen 0 re!u+ban en !#d# el arc/ipi.lag# in!en!and# alir de all3' Nadie ale para a%eriguar nada' L# %an a de cubrir p#r ca ualidad el +i.rc#le p#r la +a6ana' Mi.rc#le >A de Oc!ubre La e cuela era un /er%ider# de c#+en!ari# a la /#ra de la c#+ida' )n pr#"e #r l# /ab3a #3d# en la radi# duran!e el recre#$ l# /ab3a c#n!ad# en cla e 0 en el recre# de la c#+ida l# ab3a !#d# el +und#' Hab3an llegad# l# ru # '

El gran !e+a de c#n%er aci,n en!re l# c/ic# duran!e la 4l!i+a e+ana /ab3a id# el a e in# de VKllingb0' Vari# l# /ab3an %i !#$ algun# a eguraba inclu # que /ab3a id# a!acad# p#r .l' Hab3an %i !# al a e in# en cada !ip# rar# que pa , cerca de la e cuela' 5uand# en el pa!i# apareci, un /#+bre +a0#r c#n la r#pa +anc/ada$ l# c/ic# c#rrier#n gri!and# a e c#nder e den!r#' L# +1 galli!# e ar+ar#n c#n pal# de /#cke0$ preparad# para carg1r el#' P#r "#r!una$ alguien rec#n#ci, al /#+bre c#+# un# de l# b#rrac/ine de la pla&a' L# de:ar#n +arc/ar' Per# a/#ra eran l# ru # ' N# e ab3a +uc/# de l# ru # ' E !aban una %e& un ale+1n$ un ru # y Bell+an' En /#cke0 eran +e:#re ' 2e lla+aban la )ni,n 2#%i.!ica' Ell# 0 l# a+erican# eran l# que /ac3an %ia:e al e paci#' L# a+erican# /ab3an "abricad# la b#+ba de neu!r#ne para pr#!eger e de l# ru # ' O kar e !aba di cu!iend# el a un!# c#n J#/an en el recre# de la c#+ida' ?G5ree que l# ru # !ienen !a+bi.n la b#+ba de neu!r#ne H J#/an e enc#gi, de /#+br# ' ?2egur#' A l# +e:#r !ienen una en e e ub+arin#' ?GN# /a0 que !ener a%i#ne para !irar b#+ba H ?N#' La !ienen en c#/e!e que %uelan in +1 ad#nde ea' O kar al&, la %i !a al ciel#' ?G8 e pueden lle%ar en un ub+arin#H ?E l# que !iene' 2e pueden lle%ar d#nde e quiera' ?La per #na +ueren 0 a la ca a n# le pa a nada'

?E-ac!#' ?Me pregun!# qu. pa ar1 c#n l# ani+ale ' J#/an re"le-i#n, un +#+en!#' ?2egur# que e +ueren !a+bi.n' P#r l# +en# l# grande ' E !aban en!ad# en el b#rde de la arena d#nde n# :ugaba ning4n ni6# peque6# en aquel +#+en!#' J#/an c#gi, una buena piedra 0 la !ir, /aciend# al!ar la arena' ?7Pu+9 T#d# +uer!# ' O kar c#gi, una piedra +1 peque6a' ?7N#9 7A/3 queda un uper%i%ien!e9 7P /iuuu9 7Mi il en la e palda9 Tirar#n piedra 0 c/ina $ a #lar#n !#da la ciudade de la !ierra /a !a que #0er#n una %#& de!r1 de ell# ' ?GMu. c#:#ne e !1i /aciend#H 2e dier#n la %uel!a' J#nn0 0 Micke' Era J#nn0 el que /ab3a /ablad#' J#/an !ir, la piedra que !en3a en la +an#' ?Nada' 2,l# e !1ba+# ''' ?N# !e /e pregun!ad# a !i' G5erd#H GMu. e !abai /aciend#H ?Tirand# piedra ' ?GP#r qu.H J#/an e /ab3a ec/ad# para a!r1 $ e !aba #cupad# a!1nd# e l# c#rd#ne ' ?P#rque''' nada' J#nn0 +ir, /acia la arena 0 e-!endi, el bra&# de !al +anera que O kar e e !re+eci,' ?Aqu3 :uegan l# ni6# peque6# ' GE que n# l# en!iende H E !1 e !r#peand# la arena' Micke +eneaba la cabe&a apenad#'

?Pueden caer e 0 dar e en la piedra ' ?5erd#$ 0a puede qui!ar a/#ra +i +# e a piedra ' J#/an e !aba !#da%3a #cupad# c#n l# &apa!# ' ?GMe /a #3d#H Fue .uites a ora mismo esas piedras. O kar e qued, parad#$ n# ab3a qu. p# !ura ad#p!ar' E !aba clar# que a J#nn0 la arena le i+p#r!aba un bled#' N# era +1 que l# de ie+pre' Tardar3a p#r l# +en# die& +inu!# en qui!ar !#da la piedra que /ab3an !irad#$ J#/an n# iba a a0udar' 2#nar3a la ca+pana de en!rada de un +#+en!# a #!r#' ?N#' La palabra urgi, de u labi# c#+# una re%elaci,n' 5#+# cuand# alguien pr#nuncia p#r pri+era %e& la palabra (di# *$ re"iri.nd# e real+en!e a''' Di# ' 8a e /ab3a %i !# qui!and# piedra de pu. de que l# de+1 /ubieran en!rad#$ ,l# p#rque l# dec3a J#nn0' Per# era #!ra c# a !a+bi.n' En la arena /ab3a un !#b#g1n parecid# al que /ab3a en el pa!i# de O kar' O kar neg, c#n la cabe&a' ?GPer# qu. dice H ?N#' ?G5,+# que n#H Parece que #0e +al' 2i !e dig# que rec#:a e !#$ entonces lo aces. ?NO' 2#n, la ca+pana' J#nn0 e qued, +irand# a O kar' ?8a abe l# que %a a pa ar$ Gn#$ MickeH ?23' ?8a le pillare+# de pu. de la e cuela' Micke a in!i,' ?8a n# %ere+# $ 5erd#' J#nn0 0 Micke en!rar#n' J#/an e le%an!,$ li !# p#r "in c#n l# &apa!# '

?E # /a id# una gilip#lle&' ?8a l# .' ?GP#r qu. c#6# l# /ici !eH ?P#rque''' ?O kar ec/, una +irada al !#b#g1n?' P#rque 3' ?Mu. idi#!a' ?23' Al !er+inar la cla e O kar e qued, en el aula' 5#l#c, d# papele en blanc# enci+a de u pupi!re$ bu c, la encicl#pedia que /ab3a en la par!e de a!r1 de la cla e 0 e+pe&, a pa ar /#:a ' Ma+u!''' Medici''' M#ng#l''' M#r"e#''' M#r e' 23' A/3 e !aba' L# pun!# 0 la ra0a del al"abe!# M#r e #cupaban una cuar!a par!e de la p1gina' 5#n le!ra +a04 cula grande 0 clara e+pe&, a c#piar el c,dig# en un papelB A^ 'D B ^ D''' 5 ^ D'D' E!c.!era' 5uand# !er+in, /i&# l# +i +# c#n el #!r# papel' N# qued, a!i "ec/#' L# !ir, 0 e+pe&, de nue%#$ e +er1nd# e en e cribir l# ign# 0 la le!ra !#da%3a +1 clar# ' E%iden!e+en!e$ ,l# era i+p#r!an!e que un# de l# papele quedara bienB el que le iba a dar a Eli' Per# le gu !aba el !raba:#$ le daba una e-cu a para quedar e all3' Eli 0 .l e /ab3an %i !# !#da la !arde de de /ac3a una e+ana' La !arde an!eri#r$ a O kar e le /ab3a #currid# dar un# !#queci!# en la pared an!e de alir 0 Eli le

/ab3a c#n!e !ad#' 2alier#n l# d# al +i +# !ie+p#' En!#nce O kar pen , en de arr#llar la c#+unicaci,n +edian!e alg4n !ip# de i !e+a$ 0 c#+# el M#r e 0a e !aba in%en!ad#''' Re%i , l# papele e cri!# ' Bien' 2egur# que a Eli le iba a gu !ar' L# +i +# que a .l$ a ella le gu !aban l# pu&&le $ l# i !e+a ' D#bl, l# papele $ l# +e!i, en la car!era$ ap#0, l# bra&# en la +e a' Le rugi, el e !,+ag#' El rel#: de la e cuela +arcaba la !re 0 %ein!e' 2ac, el libr# que !en3a en el pupi!re$ @l resplandor, y e qued, le0end# /a !a la cua!r#' GN# /abr3an e !ad# e per1nd#le d# /#ra H 2i /ubiera qui!ad# la piedra c#+# J#nn0 le /ab3a dic/#$ 0a e !ar3a en ca a' Hab3a id# :u !#' Mui!ar una p#ca piedra n# era real+en!e l# pe#r que le /ab3an +andad# /acer 0 /ab3a /ec/#' 2e arrepin!i,' ,* si lo a%o a ora' Mui&1 +a6ana el ca !ig# "uera +1 ua%e i c#n!aba que e /ab3a quedad# de pu. de la e cuela y... 23$ era l# +e:#r' Rec#gi, u c# a en la cla e$ ali, 0 "ue /a !a la arena' N# le lle%ar3a +1 de die& +inu!# arreglar aquell#' Ma6ana$ cuand# l# c#n!ara$ J#nn0 e reir3a de .l 0 le dar3a una pal+adi!a en la cabe&a diciend# (buen cerdi!#* # alg# parecid#' Per# e # era +e:#r$ a pe ar de !#d#' Mir, de re#:# la e calera del !#b#g1n$ de:, la car!era en el b#rde de la arena 0 e+pe&, a qui!ar la piedra ' La grande $ pri+er#' L#ndre $ Par3 ' Mien!ra la

qui!aba$ :ugaba a que e !aba sal"ando al +und#' Li+pi1nd#l# de la !errible b#+ba de neu!r#ne ' Al le%an!ar la piedra $ l# uper%i%ien!e al3an c#+# /#r+iga de u ca a en ruina ' 5lar# que la b#+ba de neu!r#ne n# da6aban la ca a ' Bien$ en!#nce /ab3an ca3d# alguna b#+ba a!,+ica !a+bi.n' 5uand# e dirig3a al b#rde de la arena para %aciar la carga$ e !aban all3' N# l# /ab3a #3d# llegar$ !an #cupad# c#+# e !aba c#n el :ueg#' J#nn0$ Micke 0 T#+a ' L# !re lle%aban en la +an# ra+a "ina 0 larga de a%ellan#' Vara ' J#nn0 e6al, una piedra c#n u %ara' ?A/3 /a0 una' O kar$ #l!and# la que lle%aba en la +an# $ rec#gi, la piedra que J#nn0 e !aba e6aland#' E !e a in!i, c#n la cabe&a' ?Bien' Te est3)amos esperando, 5erd#' 8 /e+# e perad# ba !an!e' ?Vin# T#+a 0 n# di:# que e !aba aqu3 ?di:# Micke' L# #:# de T#+a eran ine-pre i%# ' En l# pri+er# cur # $ O kar 0 .l /ab3an id# a+ig# 0 /ab3an :ugad# +uc/# en el pa!i# de T#+a $ per# de pu. del %eran# en!re cuar!# 0 quin!# T#+a ca+bi,' E+pe&, a /ablar de #!ra "#r+a$ +1 adul!#' O kar ab3a que l# pr#"e #re le c#n ideraban el c/ic# +1 in!eligen!e de la cla e' 2e n#!aba en la "#r+a en que /ablaban c#n .l' Ten3a #rdenad#r' Muer3a er +.dic#' O kar de eaba !irar la piedra que lle%aba en la +an# a la cara de T#+a '

Direc!a+en!e den!r# de la b#ca que a/#ra e abr3a 0 /ablaba' ?GN# %a a c#rrerH Va+# $ ec/a a c#rrer 0a' 2#n, un ilbid# cuand# J#nn0 ra g, el aire c#n u %ara' O kar apre!, +1 "uer!e la piedra' ,Por .u no ec o a correr' P#d3a 0a en!ir la que+a&,n del d#l#r en la pierna cuand# la %ara a!erri&ara' 2,l# c#n que llegara a la calle del parque d#nde qui&1 /abr3a adul!# $ ell# n# e a!re%er3an a pegarle' ,Por .u no ec o a correr' P#rque aun a 3 n# !en3a ninguna p# ibilidad' L# !irar3an al uel# an!e de que /ubiera c#n eguid# dar cinc# pa # ' ?D.:al#' J#nn0 %#l%i, la cabe&a$ /i&# c#+# i n# /ubiera #3d#' ?GMu. /a dic/#$ 5erd#H ?Mue l# de:e ' J#nn0 e %#l%i, /acia Micke' ?Le parece que e +e:#r que l# de:e+# ' Micke +ene, la cabe&a' ?A/#ra que /e+# /ec/# e !a b#ni!a ''' ?di:# agi!and# u %ara' ?GT4 qu. dice $ T#+a H T#+a #b er%, a O kar c#+# i "uera una ra!a$ a4n %i%a$ pa!aleand# en u !ra+pa' ?Me parece que el 5erd# nece i!a un p#c# de pal#' Eran !re ' Ten3an %ara ' Era una i!uaci,n !re+enda+en!e in:u !a' l p#dr3a !irarle la piedra a T#+a a la cara' O darle c#n ella i e acercaba' Aquell# dar3a lugar a una lla+ada al de pac/# del direc!#r 0 !#d# l# que %en3a de!r1 ' Per# le c#+prender3an' Tre c#n !re %ara '

@sta)a... desesperado. N# e !aba de e perad# en ab #lu!#' Al c#n!rari#$ en!3a una e pecie de !ranquilidad a pe ar del +ied#$ a/#ra que e /ab3a decidid#' P#d3an apalearle$ ,l# e # le daba +#!i%# u"icien!e para e !a+par la piedra en la a quer# a cara de T#+a ' J#nn0 0 Micke e acercar#n' J#nn0 le di# a O kar !al la!iga&# en el +u l# que . !e e d#bl, de d#l#r' Micke "ue p#r de!r1 0 le in+#%ili&, l# bra&# ' 1o. 8a n# p#d3a !irar' J#nn0 le pr#pinaba la!iga&# en la pierna /aciend# ci+brear la %ara en el aire c#+# R#bin H##d en la pel3cula@ g#lpeaba de nue%#' La pierna de O kar ard3an' 2e re!#rci, en l# bra&# de Micke$ per# n# c#n igui, e capar' 2e le llenar#n l# #:# de l1gri+a ' Jri!,' J#nn0 le acudi, un 4l!i+# la!iga&# que r#&, la pierna de Micke 0 . !e gri!,B ?7J#der$ !en cuidad#9 ?per# in #l!ar a u pre a' )na l1gri+a re bal, p#r la +e:illa de O kar' 7N# era :u !#9 8a a)a rec#gid# la piedra $ e /ab3a /u+illad#' GP#r qu. !en3an que eguir /aci.nd#le da6#H La piedra$ que /ab3a !enid# apre!ada !#d# el !ie+p# en la +an#$ ca0, al uel# 0 .l e+pe&, a ll#rar de %era ' 5#n %#& c#+pa i%a di:# J#nn0B ?El 5erd# ll#ra' J#nn0 parec3a a!i "ec/#' Li !# p#r e !a %e&' Le /i&# una e6a a Micke para que l#

#l!ara' O kar e e !re+ec3a p#r el llan!#$ p#r el d#l#r en la pierna ' Ten3a l# #:# arra ad# de l1gri+a cuand# le%an!, la %i !a /acia ell# 0 #0, la %#& de T#+a B ?G8 0# qu.H Micke %#l%i, a u:e!ar l# bra&# de O kar 0$ a !ra%. de la niebla que le cubr3a l# #:# $ . !e %i# c,+# T#+a e acercaba a .l' 2#rbi.nd# e l# +#c# le r#g,B ?D.:al#' P#r "a%#r' T#+a le%an!, u %ara 0 g#lpe,' 2,l# una %e&' La cara de O kar e !all, 0 e re!#rci, c#n !an!a "uer&a que a Micke e le #l!, ?# le #l!,? 0 di:#B ?J#der$ T#+a ' E # 0a e ''' J#nn0 parec3a en"adad#' ?A/#ra 0a puede ir t= a /ablar c#n u +adre' O kar n# #0, qu. c#n!e !, T#+a ' 2i e que c#n!e !, alg#' 2u %#ce de aparecier#n a l# le:# $ l# de:ar#n !irad#' La +e:illa i&quierda le ard3a' La arena e !aba "r3a 0 re"re caba u pierna abra ada ' Muer3a p#ner la +e:illa !a+bi.n c#n!ra la arena$ per# c#+prendi, que n# deb3a' Per+aneci, !an!# !ie+p# a 3 que e+pe&, a en!ir "r3#' En!#nce e le%an!,$ e !#c, c#n cuidad# la +e:illa' L# ded# e le llenar#n de angre' Nue a l# a e# del pa!i#$ e +ir, en el e pe:#' 2u +e:illa e !aba /inc/ada 0 cubier!a de angre +edi# re eca' T#+a !en3a que /aber g#lpead# c#n !#da u "uer&a ' 2e la%, la cara 0 %#l%i, a +irar e' La /erida /ab3a de:ad# de angrar$ n# era pr#"unda' Per# le cru&aba ca i !#da la +e:illa'

Mam3. ,Fu le "oy a decir' La %erdad' Nece i!aba c#n uel#' En una /#ra$ u +adre llegar3a a ca a' En!#nce le iba a c#n!ar l# que le /ab3an /ec/#$ ella e iba a p#ner !#!al+en!e "uera de 3 0 l# iba a abra&ar 0 abra&ar$ 0 .l e /undir3a en u rega&#$ en u llan!#$ 0 ll#rar3an :un!# ' Lueg# ella lla+ar3a a la +adre de T#+a ' Lla+ar3a a la +adre de T#+a 0 di cu!ir3an 0 de pu. u +adre ll#rar3a p#r l# +ala que era la +adre de T#+a $ 0 de pu. ''' La clase de tra)a6os manuales. Hab3a #currid# un acciden!e en la cla e de !raba:# +anuale ' N#' En!#nce puede que lla+ara al pr#"e #r' O kar #b er%, la /erida en el e pe:#' G5,+# p#dr3a /aber e /ec/# alg# a 3H 2e /ab3a ca3d# p#r la e calera del !#b#g1n' E #$ bien +irad#$ n# e # !en3a$ per# u +adre pr#bable+en!e .uerra creerl#' De !#d# +#d# iba a en!ir l1 !i+a 0 l# iba a c#n #lar' La e calera del !#b#g1n' 2in!i, "r3# en l# pan!al#ne ' 2e l# de abr#c/, 0 +ir,' L# cal&#ncill# e !aban !#!al+en!e +#:ad# ' 2ac, u b#la del pi 0 la en:uag,' E !aba a pun!# de %#l%er a c#l#carla en l# cal&#ncill# +#:ad# $ per# e de!u%# +ir1nd# e en el e pe:#' ?s#ar. Gste es... ?oos#ar. Le%an!, la b#la del pi aclarada$ e la pu # en la nari&' 5#+# una nari& de pa0a #' La b#la a+arilla 0 la /erida r#:a de la +e:illa' Abri, de +e urada+en!e l# #:# $ in!en!and# parecer un l#c#' 23' Parec3a ba !an!e de agradable' Habl, c#n el pa0a #

del e pe:#B ?2e acab,' 8a e u"icien!e' GL# #0e H 8a ba !a' El pa0a # n# c#n!e !,' ?N# %#0 a acep!ar e !#' Ni una %e& +1 $ Gl# #0e H La %#& de O kar re!u+baba en la cabina %ac3a ' ?GMu. %#0 a /acerH GMu. %#0 a /acerH GA !i qu. !e pareceH T#rci, el r# !r# en una +ueca que e !ir, la +e:illa$ di !#r i#n, la %#& /aci.nd#la !an r#nca 0 # cura c#+# pud#' Habl, el pa0a #B ?''' +1!al# ''' +1!al# ''' +1!al# ''' O kar in!i, un e cal#"r3#' E !# era de %era un p#c# de agradable' 2#naba de %erdad c#+# #!ra %#&$ 0 la cara del e pe:# n# era la u0a' 2e qui!, la b#la del pi de la nari&$ la +e!i, en l# cal&#ncill# ' @l 3r)ol. N# e que cre0era en aquell# real+en!e$ per#''' iba a acuc/illar el 1rb#l' Mui&1' Mui&1' 2i de %erdad e c#ncen!raba$ en!#nce ''' Mui&1' O kar rec#gi, u car!era 0 e apre ur, a ir a ca a$ llenand# u cabe&a de i+1gene +ara%ill# a ' 2omas sentado frente a su ordenador cuando siente el primer %olpe. 1o entiende de dnde le lle%a. $e tam)alea asta la cocina con la san%re salindole a )or)otones del estma%o: HMam3, mam3, al%uien me cla"a un cuc illoI. La +adre de T#+a e !ar3a all3 de pie' La +adre de T#+a $ que ie+pre de"end3a a T#+a /iciera l# que /icie e' E !ar3a all3 de pie' A!errada' Mien!ra la cuc/illada egu3an agu:ereand# el cuerp# de u /i:#'

2omas cae en el suelo de la cocina en medio de un c arco de san%re, Hmam3... mam3...I, mientras el cuc illo in"isi)le le a)re el "ientre y las tripas se desparraman por el suelo de linleo. N# e que "unci#nara de e a +anera' Per# e # qu. +1 daba' El pi # ape !aba a pi de ga!#' Ji elle e !aba en u r#dilla r#nr#neand#' Bibi 0 Bea!rice r#daban :un!a p#r el uel#' Man"red e !aba en!ad# c#+# de c# !u+bre$ c#n el /#cic# pegad# a la %en!ana$ +ien!ra que Ju !a" !ra!aba de acaparar la a!enci,n de Man"red /undi.nd#le la cabe&a en el c# !ad#' MPn $ Tu" 0 5le#pa!ra e !aban ec/ad# /#lga&aneand# en la bu!aca@ Tu" /urgaba c#n la pa!a en un# /il# uel!# ' QarlDO kar in!en!aba al!ar a la repi a de la %en!ana$ per# "all, 0 ca0, de cul# en el uel#' Era cieg# de un #:#' Lur%i e !aba !u+bad# en el pa ill# al acec/# del bu&,n de la puer!a$ di pue !# a al!ar 0 ara6ar i llegaba alg# de pr#paganda' Vendela e !aba en el e !an!e de la en!rada +irand# a Lur%i @ u de"#r+ada pa!a derec/a delan!era c#lgaba en!re la barra $ e #bre al!aba de %e& en cuand#' Algun# ga!# e !aban en la c#cina c#+iend# u /#lga&aneand# en la +e a 0 en la illa ' 5inc# per+anec3an ec/ad# en la ca+a en el d#r+i!#ri#' Algun# #!r# !en3an u i!i# pre"erid# en ar+ari# 0 ca:#ne que /ab3an aprendid# a abrir ell# #l# '

De de que JC !a n# de:aba alir "uera a l# ga!# $ p#r pre i#ne de l# %ecin# $ n# en!raba +a!erial gen.!ic# nue%#' La +a0#r3a de l# ga!i!# nac3an +uer!# # !en3an de"#r+aci#ne !an gra%e que +#r3an de pu. de un par de d3a ' M1 de la +i!ad de l# %ein!i#c/# ga!# que %i%3an en el pi # de JC !a !en3an alg4n de"ec!#' Eran cieg# # #rd# # le "al!aban l# dien!e # !en3an alg4n pr#ble+a de +#%i+ien!#' l l# quer3a a !#d# ' JC !a e !aba ra cand# a Ji elle de!r1 de la #re:a' ?233''' +i peque6a''' Gqu. %a+# a /acerH GN# l# abe H N#$ 0# !a+p#c#' Per# !endre+# que /acer al%o, Gn#H )n# n# puede quedar e a 3$ in /acer nada' Era Joc#e. 8# l# c#n#c3a' 8 a/#ra e !1 +uer!#' Per# n# l# abe nadie' P#rque n# /an %i !# l# que 0# /e %i !#' GL# %i !e !4H JC !a agac/, la cabe&a$ u urr,B ?Era un ni4o. L# %i cuand# llegaba p#r a/3 aba:#$ p#r el ca+in#' E !u%# e perand# a J#cke ba:# el puen!e' l en!r,''' 0 n# %#l%i, a alir' De pu. $ p#r la +a6ana$ /ab3a de aparecid#' Per# e !1 +uer!#' L# s. *GMu.H *8# n# puedo ir a la p#lic3a' Me %an a pregun!ar' Habr1 un +#n!,n de per #na 0 +e %an a /acer pregun!a ''' p#r qu. n# /e dic/# nada' Me %an a p#ner un "#c# de . # en la cara' *8a /an pa ad# !re d3a ' O cua!r#' N# .' GMu. d3a e /#0H Van a /acer pregun!a ' N# pued# /acerl#' *Per# alg# !endre+# que /acer'

*GMu. /ace+# H Ji elle le +iraba' Lueg# e+pe&, a la+erle la +an#' 5uand# O kar lleg, a ca a de de el b# que$ el cuc/ill# e !aba +anc/ad# de %iru!a %ie:a ' L# la%, ba:# el gri"# de la c#cina 0 l# ec, c#n una !#alla que de pu. re+#:, c#n agua "r3a$ la e curri, 0 e la pu # en la +e:illa' 2u +adre iba a llegar de un +#+en!# a #!r#' Ten3a que alir un ra!#$ nece i!aba un p#c# +1 de !ie+p# ?!en3a a4n el nud# en la gargan!a$ la pierna le e c#c3an?' Bu c, la lla%e en el ar+ari# de la c#cina$ e cribi, una n#!aB (Vuel%# en eguida' O kar*' Lueg# pu # el cuc/ill# en u i!i# 0 ba:, al ,!an#' Abri, la pe ada puer!a 0 e de li&, den!r#' Ol#r a ,!an#' Le gu !aba' )n #l#r c#n"#r!able a +adera$ a c# a %ie:a 0 a e paci# cerrad#' Alg# de lu& e "il!raba p#r una %en!ana a ra de la calle 0 la # curidad uger3a ecre!# de ,!an#$ !e #r# #cul!# ' A u i&quierda /ab3a un pa ill# alargad# que !en3a cua!r# !ra !er# ' La parede 0 la puer!a eran de +adera@ la puer!a $ cerrada c#n candad# +1 # +en# grande ' )na de ella !en3a el candad# re"#r&ad#@ alguien a quien /ab3an r#bad#' En la pared +1 ale:ada del pa ill# p#n3a (BE2O* e cri!# c#n r#!ulad#r' La 2 e !aba e cri!a c#+# i "uera una _$ al re%. ' L# +1 in!ere an!e e !aba en el #!r# e-!re+#B el cuar!# de la ba ura' All3 O kar

/ab3a enc#n!rad# un gl#b# !err1que# c#n u b#+billa 0 !#d# que a/#ra e !aba en u /abi!aci,n$ !a+bi.n un# cuan!# e:e+plare %ie:# de @l Incre)le &ul#. 8 +1 c# a ' Per# /#0 n# /ab3a ca i nada' Deb3an de /aberl# %aciad# recien!e+en!e' )n# p#c# peri,dic# $ alguna carpe!a en la que p#n3a (ingl. * 0 ( uec#*' 5arpe!a 0a !en3a +1 que u"icien!e ' Hac3a un# a6# /ab3a al%ad# una ca!er%a de ella de l# c#n!ened#re de al lad# de la i+pren!a' 2igui, /a !a llegar al ,!an# del iguien!e p#r!al$ el de T#++0' Abri, la puer!a 0 en!r,' Aquel ,!an# #l3a di"eren!eB un %ag# ar#+a a pin!ura # a di #l%en!e' All3 e !aba !a+bi.n el re"ugi# a.re# del edi"ici#' 2,l# /ab3a en!rad# en .l una %e&$ /ac3a !re a6# $ cuand# l# c/ic# +a0#re #rgani&ar#n all3 un club de b#-e#' )na !arde$ pud# ac#+pa6ar a T#++0 c#+# e pec!ad#r' L# c/ic# e g#lpeaban un# a #!r# c#n l# guan!e de b#-e# pue !# 0 O kar e a u !, un p#c#' Berrid# 0 ud#r$ l# cuerp# !en # 0 c#ncen!rad# $ el #nid# de l# g#lpe ab #rbid# p#r la grue a parede de ce+en!#' De pu. $ alguien re ul!, /erid# # alg# a 3 0 el %#lan!e que e giraba para de c#rrer l# cerr#:# de la puer!a de /ierr# /ab3a id# bl#quead# c#n cadena 0 candad#' 2e acab, el b#-e#' O kar encendi, la lu& 0 "ue /a !a el re"ugi#' 2i %en3an l# ru # $ qui!ar3an el candad#' $i no an perdido la lla"e.

E !aba "ren!e a la +aci&a puer!a 0 e le #curri, e !e pen a+ien!#B que alguien''' alg# e !aba encerrad# all3' Mue p#r e # /ab3a cadena 0 candad# ' )n +#n !ru#' E cuc/,' 2#nid# le:an# de la calle$ de per #na que /ac3an c# a en l# pi # de arriba' Le gu !aba real+en!e el ,!an#' )n# e !aba c#+# en un +und# di"eren!e al +i +# !ie+p# que ab3a que el #!r# +und# e !aba a/3 "uera$ arriba$ cuand# un# l# nece i!ara' Per# aqu3 aba:# reinaba el ilenci# 0 n# llegaba nadie a decirle c# a $ a /acerle c# a ' A +andarle c# a ' En"ren!e del re"ugi# e !aba el l#cal del 5lub del 2,!an#' Terri!#ri# pr#/ibid#' N# !en3an cerradura$ p#r cier!#$ per# e # n# igni"icaba que cualquiera pudiera en!rar all3' A pir, pr#"unda+en!e 0 abri, la puer!a' N# /ab3a gran c# a en aquel !ra !er#' )n #"1 %ie:# 0 una bu!aca igual de %ie:a' )na al"#+bra en el uel#' )na c,+#da c#n la pin!ura de c#nc/ada' De de la b#+billa del pa ill# al3a un cable c#nec!ad# de "#r+a clande !ina /a !a la b#+billa pelada que c#lgaba en el !ec/#' E !aba apagada' Hab3a e !ad# aqu3 un par de %ece an!e 0 ab3a que para encender la b#+billa n# /ab3a +1 que enr# carla' Per# n# e a!re%3a' La lu& que e "il!raba p#r l# re quici# de la !abla era +1 que u"icien!e' El c#ra&,n le la!3a cada %e& +1 depri a' 2i le pillaban aqu3 le iban a''' ,Fu' 1o s. @so es lo terri)le. Pe%arme no, pero... 2e pu # de r#dilla en la al"#+bra$ le%an!, un# de l# c#:ine del #"1' Deba:#

/ab3a un par de !ub# de pega+en!# 0 un r#ll# de b#l a de pl1 !ic#$ un en%a e de ga para encended#re ' Deba:# del c#:3n de la #!ra e quina /ab3a re%i !a p#rn#' Algun# e:e+plare %ie:# de Le#tyr 0 (i) 5#tuellt. 5#gi, un Le#tyr y e acerc, un p#c# /acia la puer!a$ d#nde /ab3a +1 lu&' T#da%3a de r#dilla pu # la re%i !a en el uel# delan!e de .l$ la /#:e,' 2en!3a la b#ca eca' La +u:er de la "#!# e !aba ec/ada en una /a+aca 0 n# lle%aba +1 que un# &apa!# de !ac,n' 2e apre!aba l# pec/# 0 !en3a l# labi# abul!ad# ' Ten3a la pierna abier!a 0 en +edi# de la +a!a de pel# en!re u +u l# aparec3a una "ran:a de carne r# a c#n una /endidura en el +edi#' ,/mo entra uno a ' 5#n#c3a la palabra p#r c#+en!ari# que /ab3a #3d#$ pin!ada que /ab3a le3d#' 5#6#' Agu:er#' Labi# +en#re ' Per# e # n# era un agu:er#' 2,l# e a /endidura' Hab3an !enid# educaci,n e-ual en la e cuela 0 ab3a que !en3a que /aber un''' !4nel de de el c#6# /acia den!r#' GPer# en qu. direcci,nH T#d# rec!# # /acia arriba #''' n# e p#d3a %er' 2igui, /#:eand#' Rela!# de l# pr#pi# lec!#re ' )na pi cina' )n c#+par!i+en!# en el cuar!# de ca+biar e de la c/ica ' L# pe;ones se pusieron r%idos )a6o el tra6e de )a4o. La polla %olpea)a como un martillo dentro del )a4ador. @lla se a%arr a los col%adores y "ol"i su culito acia m, se restre%: H2mame, tmame a oraI. GAquell# uced3a !#d# el !ie+p#$ a puer!a cerrada$ en l# i!i# d#nde un# l# %e3aH

Hab3a e+pe&ad# una nue%a /i !#ria #bre una reuni,n "a+iliar que /ab3a !#+ad# un ru+b# ine perad# cuand# #0, abrir e la puer!a del ,!an#' 5err, la re%i !a$ la pu # en u i!i# deba:# del c#:3n 0 n# up# qu. /acer c#n ig# +i +#' 2e le /i&# un nud# en la gargan!a$ n# e a!re%3a ni a re pirar' Pa # en el pa ill#' ? -ios mo, no los de6es "enir. 1o los de6es "enir. 2e abra&, de e perada+en!e la r,!ula $ apre!and# l# dien!e /a !a /acer e da6# en la +and3bula ' La puer!a e abri,' Nuera e !aba T#++0 gui61nd#le un #:#' ?GPer# qu. c#:#ne H O kar quer3a decir alg#$ per# !en3a la +and3bula bl#queada ' 2igui, all3 de r#dilla en +edi# de la al"#+bra a la lu& de la puer!a$ /aciend# e "uer&# para !#+ar aire p#r la nari&' ?GMu. c#:#ne /ace aqu3H G8 qu. /a /ec/#H 2in +#%er apena la +and3bula $ O kar l#gr, decirB ?''' nada' T#++0 en!r, en el !ra !er#$ e inclin, #bre .l' ?En la +e:illa$ +e re"ier#' GMu. !e /a /ec/# a/3H ?8#''' nada' T#++0 +ene, la cabe&a$ enr# c, la b#+billa /a !a que e encendi, la lu& 0 cerr, la puer!a' O kar e pu # de pie en +edi# de la /abi!aci,n c#n l# bra&# r3gid# a l# larg# del cuerp#$ in aber qu. /acer' Di# un pa # /acia la puer!a' T#++0 e de:, caer en la bu!aca c#n un u pir#$ e6al, el #"1' ?2i.n!a!e' O kar e en!, en el c#:3n de en +edi#$ en el que n# /ab3a nada deba:#' T#++0

per+aneci, en ilenci# un# in !an!e #b er%1nd#l#' Lueg# di:#B ?Buen#' 5u.n!a+el# en!#nce ' ?GEl qu.H ?L# que !e /a pa ad# en la +e:illa' ?''' 0#''' ,l#''' ?Te /a pegad# alguien$ Gn#H GN#H ?''' 3''' ?GP#r qu.H ?N# l# .' ?G5,+#H G2,l# !e pegan$ in +#!i%#H ?23' T#++0 a in!i, c#n la cabe&a$ rec#gi, algun# /il# uel!# que e !aban c#lgand# de la bu!aca' 2ac, una ca:a de !abac# en pa !a 0 e pu # una b#l i!a ba:# el labi# uperi#r$ le !endi, la ca:a a O kar' ?GMuiere H O kar neg, c#n la cabe&a' T#++0 e %#l%i, a guardar la ca:a$ c#l#c, bien la b#l i!a c#n la lengua 0 e ec/, /acia a!r1 en la bu!aca$ e pu # la +an# en!rela&ada #bre el e !,+ag#' ?Buen#' G8 en!#nce qu. e !1 /aciend# aqu3H ?N#$ ,l# iba a''' ?GMirar !3a H GE/H P#rque !4 n# e ni"a ' Ven aqu3' O kar e le%an!,$ e acerc, a T#++0' ?Ac.rca!e +1 ' c/a+e el alien!#' O kar /i&# l# que le +and, 0 T#++0 a in!i,$ e6aland# el #"1 le di:# O kar que e en!ara #!ra %e&' ?Tiene que +andar a la +ierda e !#$ G+e #0e H ?8# n# /e'''

?N#$ n# l# /a /ec/#' Per# !iene que +andarl# a la +ierda$ G+e #0e H N# e buen#' La pa !a de !abac# e buena' Pru.bala' ?Hi&# una pau a?' Buen#' GVa a e !ar a/3 !#da la !arde +ir1nd#+eH ?Hi&# un ge !# /acia el c#:3n que !en3a O kar al lad#?' GN# %a a leer un p#c# +1 H O kar neg, c#n la cabe&a' ?Buen#$ /#+bre' Pue %e!e a ca a en!#nce ' L# #!r# e !1n a pun!# de llegar 0 n# e alegrar1n de enc#n!rar!e a ti aqu3' Venga$ %e!e a ca a' O kar e le%an!,' ?8 e !#''' ?T#++0 le +iraba$ +eneand# la cabe&a$ lan&, un u pir#?' N#$ n# era nada' Ve!e a ca a a/#ra' N# %enga aqu3 +1 ' O kar a in!i,$ abri, la puer!a' All3 e de!u%#' ?Perd,n' ?E !1 bien' 2,l# que n# %enga +1 aqu3' O0e$ #!ra c# aB Gel diner#H ?L# !endr. +a6ana' ?Vale' O!ra c# a' Te /e c#n eguid# una cin!a c#n -estroyer 0 >nmas#ed. 2ube a bu carla alg4n d3a' O kar a in!i,' N#!, c,+# le crec3a el nud# en la gargan!a' 2i e quedaba un p#c# +1 iba a e+pe&ar a ll#rar' A 3 que ,l# u urr,B ?Jracia ?0 e "ue' T#++0 igui, en!ad# en u bu!aca$ ab #rbiend# el !abac# 0 +irand# la pelu a que e a+#n!#naban deba:# del #"1' $in remedio. O kar eguir3a c#brand# /a !a que !er+inara n#%en#' Era el !3pic#' A T#++0 le /abr3a gu !ad# /acer alg#$ per# una %e& que /a e+pe&ad# n# /a0 +anera de pararl#'

Nada que /acer' 2ac, un encended#r del b#l ill#$ e l# pu # en la b#ca 0 de:, alir el ga ' 5uand# e+pe&, a n#!ar el "r3# en el paladar re!ir, el encended#r$ l# encendi, 0 e-pul , el aire' )na b#canada de "ueg# en la cara' N# le /i&# gracia' 2e en!3a inquie!#@ e le%an!, 0 di# algun# pa # p#r la al"#+bra' La pelu a e arre+#linaban a u pa #' GMu. c#:#ne /ace un#H Midi, l# pa # de la al"#+bra$ i+aginand# que era una c1rcel' )n# n# ale' D#nde !e /an en!ad#$ a/3 !e queda $ bla$ bla' Blackeberg' Deber3a largar e de aqu3$ /acer e''' +ariner# # alg#' L# que "uera' (re%ar la cu)ierta, se%uir la ruta de /u)a, ola y adis. Hab3a un cepill# que n# e u aba ca i nunca ap#0ad# c#n!ra la pared' L# c#gi,$ e+pe&, a barrer' El p#l%# le en!raba p#r la nari&' 5uand# /ab3a barrid# un p#c# e di# cuen!a de que n# /ab3a ning4n rec#ged#r' Barri, el +#n!,n del p#l%# deba:# del #"1' Me:#r un p#c# de +ierda en un rinc,n que un pur# in"iern#' H#:e, una re%i !a p#rn#$ la %#l%i, a de:ar en u i!i#' Di# %uel!a a u bu"anda alreded#r del cuell# 0 !ir, /a !a que in!i, que la cabe&a le iba a e !allar' 2#l!,' 2e le%an!,$ di# un# pa # p#r la al"#+bra' 5a0, de r#dilla $ re&and#' A la cinc# 0 +edia llegar#n R#bban 0 La e' T#++0 e enc#n!raba en!#nce

rec# !ad# en la bu!aca c#+# i n# /ubiera ning4n pr#ble+a en el +und#' La e e +#rd3a l# labi# $ parec3a ner%i# #' R#bban #nri, c#n c#6a dand# una pal+adi!a a La e en la e palda' ?La e nece i!a #!r# radi#ca e!e' T#++0 al&, la ce:a ' ?GE # p#r qu.H ?La e$ cu.n!a el#' La e re #pl,$ n# e a!re%3a a +irar a T#++0 a l# #:# ' ?E !#''' e un c/ic# del !raba:#''' ?GMue quiere c#+prarH ?M++' T#++0 e enc#gi, de /#+br# $ e le%an!, de la bu!aca 0 rebu c, la lla%e del re"ugi# en el rellen#' R#bban parec3a decepci#nad#$ /ab3a c#n!ad# c#n una buena br#nca$ per# T#++0 pa aba' La e p#d3a gri!arB 72E VENDEN OBJETO2 ROBADO29 en l# al!a%#ce del !raba:# i quer3a' N# pa aba nada' T#++0 apar!, a R#bban 0 ali, al pa ill#$ abri, el candad#$ ac, la cadena de la rueda 0 e la !ir, a R#bban' La cadena re bal, en la +an# de R#bban 0 c/irri, c#n!ra el uel#' ?GMu. !e pa aH GE !1 picad# # qu.H T#++0 +ene, la cabe&a$ gir, la rueda 0 e+pu:, la puer!a' El !ub# "lu#re cen!e del re"ugi# e !aba r#!#$ per# la lu& que llegaba del pa ill# era u"icien!e para %er la ca:a de car!,n apilada a l# larg# de una de la parede ' T#++0 ac, una ca:a c#n un radi#ca e!e 0 e la di# a La e' ?Mue !e di%ier!a '

La e +ir, indeci # a R#bban$ c#+# para que le a0udara a in!erpre!ar el c#+p#r!a+ien!# de T#++0' R#bban /i&# una +ueca que p#d3a igni"icar cualquier c# a@ e %#l%i, /acia T#++0$ que e !aba cerrand# de nue%#' ?GHa #3d# alg# +1 de 2!a""anH ?N# ?T#++0 /i&# c/a car el candad# 0 lan&, un u pir#?' Ma6ana ir. a u ca a a c#+er' 8a %ere+# ' ?GA c#+erH ?23' GMu. pa aH ?N#$ nada' 8# cre3a que l# +ader# iban a ba e de''' ga #lina # alg# a 3' La e re pir, ali%iad#$ c#n!en!# de que la !en i,n en el a+bien!e e /ubiera aligerad#' ?Ja #lina''' Hab3a +en!id# a u +adre' 8 ella le /ab3a cre3d#' A/#ra e !aba ec/ad# en la ca+a 0 e en!3a +al' O kar' e del e pe:#' GMui.n eraH Le pa an un +#n!,n de c# a ' 5# a +ala ' 5# a buena ' 5# a rara ' Per# Gqui.n e H J#nn0 l# +ira 0 %e al 5erd# al que !iene que pegar' 2u +adre l# +ira 0 %e u 5#ra&,n +3# al que nada +al# puede #currirle' @li lo mira y "e... ,.u "e' O kar e %#l%i, /acia la pared$ /acia Eli' La d# "igura +iraban e c#ndida en!re el ra+a:e' Ten3a a4n la +e:illa d#l#rida e /inc/ada$ /ab3a e+pe&ad# a /acer e una c# !ra en la /erida' GMu. le iba a decir a Eli i al3a aquella !ardeH

E !aba relaci#nad#' L# que le iba a decir depend3a de l# que .l "uera para ella' Eli era nue%a para .l 0 p#r e # !en3a la p# ibilidad de er #!r#$ de decirle c# a di"eren!e de la que dec3a a l# de+1 ' ,/mo ace uno en realidad' ,Para conse%uir %ustarle a otro' El rel#: que /ab3a #bre el e cri!#ri# +arcaba la ie!e 0 cuar!#' Mir, el ra+a:e in!en!and# enc#n!rar nue%a "igura B /ab3a enc#n!rad# un duendecill# c#n el #+brer# apun!ad# 0 un !r#ll b#ca aba:# cuand# e #0er#n un# g#lpeci!# en la pared' T#cD!#cD!#c' )n# g#lpe ua%e ' l c#n!e !, g#lpeand#' T#cD!#cD!#c' E per,' Tra un par de egund# $ nue%# g#lpe ' T#cD !#c!#c!#cD!#c' l c#+ple!, l# d# que "al!abanB !#cD!#c' E per,' N# /ub# +1 g#lpe ' 5#gi, el papel c#n el al"abe!# M#r e$ e pu # la ca&ad#ra$ di:# adi, a u +adre 0 ba:, al parque' N# /ab3a alcan&ad# a dar +1 que un# pa # cuand# e abri, el p#r!al de Eli 0 . !a ali,' Lle%aba una dep#r!i%a $ %aquer# 0 una udadera negra en la que p#n3a 2!ar `ar c#n le!ra pla!eada ' Pri+er# pen , que e !ra!aba de u pr#pia udadera@ .l !en3a una e-ac!a+en!e igual 0 la /ab3a lle%ad# pue !a /ac3a d# d3a $ e !aba en el ce !# para la%ar' GHab3a id# ella 0 e /ab3a c#+prad# una igual ,l# p#rque .l la !en3aH ?Hei'

O kar abri, la b#ca para #l!ar el (/#la* que lle%aba preparad#$ per# la cerr,' La %#l%i, a abrir para decir (Hei*$ e arrepin!i, 0 di:# (H#la* de !#da "#r+a ' Eli "runci, el ce6#' ?GMu. !e /a pa ad# en la +e:illaH ?Buen#$ +e /e''' ca3d#' O kar igui, ba:and# /acia el parque$ Eli l# egu3a' Pa , p#r delan!e del !#b#g1n$ e en!, en un c#lu+pi#' Eli e en!, en el de al lad#' 2e c#lu+piar#n en ilenci# un ra!#' ?Te l# /a /ec/# alguien$ G%erdadH O kar e c#lu+pi, #!r# p#c#' ?23' ?GMui.nH ?)n# ''' c#+pa6er# ' +,/ompa4eros' ?)n# de +i cla e' O kar e i+pul , c#n "uer&a$ ca+bi, de !e+a' ?GA qu. e cuela %a !4H ?O kar' ?G23H ?Para un p#c#' Par, c#n l# pie $ e qued, +irand# al uel#' ?23$ Gqu. pa aH ?T4''' Ella alarg, el bra&#$ le c#gi, la +an#$ 0 .l e par, del !#d# 0 +ir, a Eli' 2u cara apena era una ilue!a c#n!ra la %en!ana ilu+inada que /ab3a de!r1 de ella' Na!ural+en!e n# eran +1 que "iguraci#ne u0a $ per# le parec3a que l# #:# de Eli lucan. De !#d# +#d# eran l# 4nic# que p#d3a %er clara+en!e de u cara'

5#n la #!ra +an# le !#c, la /erida$ 0 l# e-!ra6# #curri,' Alguien$ una per #na +uc/# +1 +a0#r 0 +1 dura que ella e abri, pa # de de u in!eri#r' )n e cal#"r3# le rec#rri, a O kar la e palda$ c#+# i /ubiera +#rdid# un /elad# de /iel#' ?O kar' N# le de:e ' GMe #0e H N# le de:e ' ?''' N#' ?Tiene que de%#l%.r ela' Nunca e la /a de%uel!#$ G%erdadH ?N#' ?E+pie&a a/#ra' De%u.l%e ela' Nuer!e' ?2#n !re ' ?En!#nce !iene que darle +1 "uer!e' ) a un ar+a' ?23' ?Piedra $ pal# ' Dale +1 de l# que en realidad ere capa&' En!#nce parar1n' ?G8 i n# paranH ?Tiene un cuc/ill#' O kar !rag, ali%a' En e e +#+en!#$ c#n la +an# de Eli en la u0a$ c#n la cara de ella delan!e$ !#d# parec3a +u0 clar#' Per# G0 i e+pe&aban a /acer c# a pe#re cuand# .l #pu iera re i !enciaH$ G0 i ell# '''H ?23' Per# i ell# ''' ?En!#nce 0# !e a0udar.' ?GT4H Per# i ere ''' ?Pued#$ O kar' E #''' pued#' Eli apre!, la +an# de O kar' l le de%#l%i, el apre!,n$ a in!iend#' Per# el apre!,n de Eli e %#l%i, +1 "uer!e' Tan "uer!e que /ac3a un p#c# de da6#' Fu fuerte es. Eli a"l#:, la +an# 0 .l ac, el papel que /ab3a e cri!# en la e cuela$ ali , l#

d#blece 0 e l# di#' Eli le%an!, la ce:a ' ?GMu. e H ?Ven$ %a+# a la lu&' ?N#$ i %e#' GPer# qu. e H ?El al"abe!# M#r e' ?23$ 3' 5lar#' Mu. pa ada' O kar c#n!e !, c#n una ri i!a' Ella l# /ab3a dic/# !an$ !an''' Gc,+# e diceH''' "#r&ada' Aquella palabra c#+# que n# pegaba en u b#ca' ?Pen .''' a 3 p#de+# ''' /ablar +1 a !ra%. de la pared' Eli a in!i,' Parec3a c#+# i e !u%iera pen and# qu. re p#nder' Lueg# di:#B ?E di%er!id#' ?GMu0 di%er!id#H ?23' Muy di"ertido. Mu0 di%er!id#' ?Ere un p#c# rara$ Gl# abe H ?G2#0 raraH ?23' Per# e !1 bien' ?En!#nce !endr1 que en e6ar+e l# que !eng# que /acer' Para n# er rara' ?23' GMuiere %er una c# aH Eli a in!i,' O kar /i&# u n4+er# e pecial' 2e en!, en el c#lu+pi# d#nde /ab3a e !ad# an!e $ e di# i+pul # c#n "uer&a' 5#n cada %uel!a$ c#n cada +il3+e!r# que ganaba en al!ura$ crec3a en u pec/# la en aci,n de liber!ad' La %en!ana ilu+inada pa aban an!e u #:# c#+# !ra&# de c#l#re brillan!e 0 e c#lu+piaba +1 0 +1 al!#' N# ie+pre le al3a u n4+er# e pecial$ per# a/#ra l# iba a c#n eguir p#rque e en!3a liger# c#+# una plu+a 0 ca i p#d3a %#lar' 5uand# el c#lu+pi# /ab3a llegad# 0a !an arriba que la cadena e+pe&aban a

a"l#:ar e para %#l%er a dar un !ir,n$ !en , !#d# el cuerp#' El c#lu+pi# "ue /acia a!r1 una %e& +1 0$ en el pun!# +1 al!# de la iguien!e %uel!a$ #l!, la cadena e i+pul , la pierna /acia arriba 0 /acia delan!e l# +1 "uer!e que pud#' La pierna dier#n +edia %uel!a en el aire 0 a!erri&, c#n l# pie $ agac/1nd# e de +anera que el c#lu+pi# n# le diera en la cabe&a' De pu. e le%an!, 0 al&, l# bra&# ' Per"ec!#' Eli aplaudi,$ gri!,B ?7Bra%#9 O kar c#gi, el c#lu+pi#$ que a4n e +#%3a$ l# par, 0 e en!,' )na %e& +1 agradeci, que la # curidad #cul!ara una #nri a de !riun"# que n# p#d3a repri+ir$ aunque le d#l3a la /erida' Eli de:, de aplaudir$ per# la #nri a per+aneci,' La c# a iban a ca+biar a par!ir de a/#ra' 5lar# que n# e puede +a!ar gen!e dand# cuc/illada a un 1rb#l' E # 0a l# ab3a .l' Jue%e >< de Oc!ubre HPkan e !aba en!ad# en el e !rec/# pa ill# c#n la r#dilla "le-i#nada de +anera que l# !al#ne le r#&aban el cul# 0 la barbilla quedaba ap#0ada en la r#dilla $ e cuc/and# el c/ap#!e# del agua en el cuar!# de ba6#' L# cel# eran una erpien!e g#rda 0 blanca en u pec/#' 2e re%#l%3a de paci#$ li+pia c#+# la in#cencia e in"an!il+en!e clara' Pre cindible' l era''' pre cindible' A0er p#r la !arde e enc#n!raba ec/ad# en u ca+a c#n la %en!ana en!reabier!a'

O0, c,+# Eli e de ped3a de e e !al O kar' 2u %#ce clara $ u ri a ' )na''' ligere&a que .l nunca p#dr3a c#n eguir' l era ie+pre la re p#n abilidad pe ada$ la e-igencia$ el de e#' Hab3a cre3d# que u a+ada era igual' 2e /ab3a a #+ad# a l# #:# de Eli 0 /ab3a %i !# la abidur3a de una per #na anciana$ 0 la indi"erencia' Al principi# e # le a u !,' L# #:# de 2a+uel Becke!! en la cara de Audre0 Hepburn' Lueg# le /ab3a dad# eguridad' Era la +e:#r relaci,n i+aginable' El cuerp# :#%en 0 bell# que ap#r!aba belle&a a u %ida al +i +# !ie+p# que le libraba del c#+pr#+i #' N# era .l quien decid3a' 8 n# !en3a que en!ir e culpable p#r u de e#B u a+ada era +a0#r que .l' Ninguna ni6a' E # cre3a' Per# de de que e+pe&, e !# c#n O kar /ab3a pa ad# alg#' )na''' regre i,n' Eli e c#+p#r!aba cada %e& +1 c#+# la ni6a que parec3a@ /ab3a e+pe&ad# a c#n!#near el cuerp#$ a u!ili&ar e-pre i#ne in"an!ile $ palabra ' Muer3a 6u%ar. E c#nder la lla%e' La n#c/e an!eri#r /ab3an e !ad# :ugand# a e c#nder la lla%e' Eli e /ab3a en"adad# p#rque HPkan n# +# !raba el en!u ia +# que el :ueg# e-ig3a$ de pu. /ab3a in!en!ad# /acerle c# quilla para que e riera' l /ab3a di "ru!ad# del !#ca+ien!#' Era a!rac!i%a$ na!ural+en!e' Aquella alegr3a$ e a''' "ida. Al !ie+p# que le in!i+idaba$ p#rque e ale:aba de u +anera de er' Nunca /ab3a e !ad# !an cac/#nd#

0 a u !ad# c#+# de de que e c#n#cier#n' La n#c/e an!eri#r$ u a+ada e /ab3a encerrad# en la /abi!aci,n de HPkan para pa ar e +edia /#ra ec/ada en la ca+a dand# g#lpeci!# en la pared' 5uand# . !e pud# en!rar de nue%# en el cuar!# %i# un papel llen# de ign# u:e!# c#n cel# #bre u ca+a' El c,dig# M#r e' Al ac# !ar e$ !u%# la !en!aci,n de g#lpear .l +i +# un +en a:e para O kar' Alg# acerca de l# que Eli real+en!e era. Per# en %e& de e # c#pi, el c,dig# en un papel$ para p#der de ci"rar l# que e di:eran en el "u!ur#' HPkan inclin, la cabe&a$ ap#0, la "ren!e en la r#dilla ' El c/ap#!e# den!r# del cuar!# de ba6# /ab3a !er+inad#' Aquell# n# p#d3a eguir a 3' E !aba a pun!# de e-pl#!ar' De gana $ de cel# ' La cerradura del cuar!# de ba6# e gir, 0 e abri, la puer!a' Eli apareci, delan!e de .l !#!al+en!e de nuda' Li+pia' ?GE !1 aqu3 en!ad#H ?23' E !1 +u0 guapa' ?Jracia ' ?GPuede dar!e la %uel!aH ?GP#r qu.H ?P#rque''' 0# quier#' ?Per# 0# n#' GPuede apar!ar!e un p#c#H ?A l# +e:#r dig# alg#''' i l# /ace ' Eli +ir, a HPkan$ indeci a' Lueg# e di# +edia %uel!a$ e qued, de e palda a .l' A HPkan e le ag#lpaba la ali%a en la b#ca$ !rag,' Mir,' )na en aci,n "3 ica de c,+# l# #:# de"ora)an l# que !en3an an!e 3' L# +1 bell# que /ab3a' A un bra&# de

di !ancia' In"ini!a+en!e le:# ' ?GTiene ''' /a+breH Eli e %#l%i, de nue%#' ?23' ?L# %#0 a /acer' Per# quier# alg# a ca+bi#' ?T4 dir1 ' ?)na n#c/e' Muier# una n#c/e' ?23' ?GLa !endr.H ?23' ?GAc# !ar+e c#n!ig#H GT#car!eH ?23' ?GPued#'''H ?N#' 2,l# e #' Per# e # 3' ?En!#nce l# /ag#' E !a n#c/e' Eli e agac/, :un!# a .l' A HPkan le ard3an la pal+a de la +an# ' Muer3a acariciarla' N# p#d3a' E a n#c/e' Eli$ +irand# "i:a+en!e al !ec/#$ di:#B ?Jracia ' Per# pien a i alguien''' e e re!ra!# del peri,dic#''' /a0 per #na que aben que %i%e aqu3' ?He pen ad# en ell#' ?2i %iniera alguien aqu3 p#r el d3a''' cuand# 0# de can #''' ?Te dig# que /e pen ad# en ell#' ?G8'''H HPkan c#gi, a Eli de la +an#$ e le%an!, 0 "ue a la c#cina$ abri, la de pen a$ ac, un !arr# de c#n"i!ura c#n la !apa de cri !al' )n l3quid# !ran paren!e llenaba la +i!ad del "ra c#' Le e-plic, l# que /ab3a pen ad#' Eli neg, %e/e+en!e+en!e c#n la cabe&a' ?N# puede /acer e #'

?5lar# que pued#' GEn!iende a/#ra cu1n!#''' +e pre#cup# p#r !iH 5uand# HPkan e prepar, para alir$ pu # el !arr# de c#n"i!ura en la b#l a :un!# c#n l# de+1 u!en ili# ' Eli$ +ien!ra !an!#$ e /ab3a %e !id# 0 e !aba e perand# en la en!rada cuand# HPkan ali,$ e inclin, 0 le di# un be # en la +e:illa' HPkan pe !a6e, 0 e qued, un ra!# +irand# a Eli' E !#0 perdido. De pu. e "ue a u !area' M#rgan e e !aba &a+pand# u cua!r# delicia de una en una in +# !rar apena in!er. p#r el arr#& que !en3a al lad# en un cuenc#' Lacke$ inclin1nd# e /acia delan!e$ le di:# en %#& ba:aB ?O0e$ Gpued# c#ger el arr#&H ?J#der' GMuiere !a+bi.n la al aH ?N#' P#ng# un p#c# de #:a$ ,l#' Larr0$ que #b er%aba p#r enci+a del peri,dic#$ /i&# una +ueca cuand# Lacke c#gi, el cuenc# de arr#& 0 le pu # #:a del "ra c# c#n un glu$ glu$ glu 0 e+pe&, a c#+er c#+# i n# /ubiera %i !# c#+ida an!e ' Larr0 /i&# un ge !# e6aland# el +#n!,n de ga+ba "ri!a del pla!# de M#rgan' ?P#dr3a in%i!ar' ?23$ clar#' $orry. GMu. quiere $ una ga+baH ?N#$ !eng# +al el e !,+ag#' Per# igual Lacke' ?GMuiere una ga+ba$ LackeH Lacke a in!i, 0 le alarg, el cuenc# del arr#&' M#rgan pu # d# ga+ba "ri!a c#n ade+1n # !en!# #' 5#+# i in i !iera' Lacke le di# la gracia 0 a!ac, la ga+ba '

M#rgan re"un"u6aba 0 +eneaba la cabe&a' Lacke n# era el +i +# de de que J#cke de apareci,' 8a #plaba +1 de la cuen!a an!e $ per# a/#ra beb3a !#da%3a +1 0 n# le quedaba ni un c.n!i+# para c#+ida' Era de %era rar# l# de J#cke$ per# !a+p#c# c#+# para /undir e !#!al+en!e en la +i eria de e a +anera' J#cke lle%aba 0a cua!r# d3a de aparecid#$ per# Gqui.n ab3aH P#d3a /aber enc#n!rad# a una !3a 0 /aber e largad# a Ta/i!3$ cualquier c# a' 8a aparecer3a' Larr0 de:, el peri,dic#$ e c#l#c, la ga"a de leer en la cabe&a 0 re !reg1nd# e l# #:# di:#B +,Vosotros ab.i d,nde /a0 re"ugi# H M#rgan #nri, burl,n' ?GMu. pa aH GE !1 pen and# en /ibernar$ # qu.H ?N#$ p#r l# del ub+arin#' P#r i e pr#du:era una in%a i,n a gran e cala' ?Te puede %enir al nue !r#' E !u%e all3 aba:# +irand# cuand# %in# un !ip# de la de"en a de n# . qu. que !en3a que /acer un in%en!ari#$ /ace d# a6# ' M1 cara de ga $ c#n er%a $ +e a de pingDp#ng 0 de+1 ' Muer!# de ri a' ?GMe a de pingDp#ngH ?Pue clar#$ Gn# l# abe H 5uand# l# ru # en!ren en el pa3 n# !ene+# +1 que decirB (Al!# a/3$ c/ic# $ dep#ned la kala /nik#""na $ e !# l# %a+# a &an:ar +e:#r c#n un par!id# de pingDp#ng*' Mue e queden a/3 l# generale !ir1nd# e pel#!a picada l# un# a l# #!r# ' ?GL# ru # 6ue%an al pingDp#ngH

?N#' L# !ene+# en un pu6#' A l# +e:#r recupera+# !#d# el B1l!ic#' Lacke e li+pi, c#n e-agerada +inuci# idad l# labi# c#n la er%ille!a 0 di:#B ?E rar#$ de !#da "#r+a ' M#rgan encendi, un J#/n 2il%er' ?GEl qu.H ?L# de J#cke' 2ie+pre #l3a decirl# i e iba a alguna par!e' V# #!r# l# ab.i ' 2i e iba a ir a ca a de u /er+an#$ a/3 en VKddC$ l# c#n!aba c#+# una c# a grande' E+pe&aba a /ablar de ell# una e+ana an!e ' L# que e iba a lle%ar$ l# que iban a /acer' Larr0 pu # la +an# en el /#+br# de Lacke' ?Habla de .l en pre!.ri!#' ?GMu.H 23' E que cre# real+en!e que le /a pa ad# alg#' E # cre# 0#' M#rgan di# un buen !rag# de cer%e&a$ eruc!,' ?T4 cree que e !1 +uer!#' Lacke e enc#gi, de /#+br# 0 +ir, bu cand# ap#0# a Larr0$ que e !aba #b er%and# el dibu:# de la er%ille!a ' M#rgan neg, c#n la cabe&a' ?N#' N# /abr3a+# en!erad#' E # "ue l# que di:# la pa +a cuand# e !u%ier#n all3 abriend# la puer!a$ que !e lla+ar3an i ab3an alg#' N# e que 0# c#n"3e en la pa +a$ per#''' alguien deber3a de /aber #3d# alg#' ?J#cke /abr3a lla+ad#' ?Per# Di# +3#$ Ge !1i ca ad# # qu.H N# !e pre#cupe ' Pr#n!# aparecer1' 5#n "l#re 0 b#+b#ne 0 pr#+e!iend# n# %#l%er a /acerl# nuuunca +1 '

Lacke a in!i, re ignad# 0 di# un #rbi!# a la cer%e&a a la que le /ab3a in%i!ad# Larr0 c#n la pr#+e a de /acer l# +i +# cuand# le %inieran +e:#re rac/a ' D# d3a +1 $ c#+# +uc/#' Lueg# e+pe&ar3a a bu car p#r u cuen!a' Lla+ar al /# pi!al$ al dep, i!# de cad1%ere 0 !#d# l# que e pudiera /acer' )n# n# aband#na a u +e:#r a+ig#' E !u%iera en"er+# # +uer!# # l# que "uera' )n# n# l# de:a en la e !acada' Eran la ie!e 0 +edia 0 HPkan e !aba e+pe&and# a p#ner e ner%i# #' Hab3a e !ad# dea+buland# p#r l# alreded#re del in !i!u!# Nue%# Ele+en!# 0 del p#lidep#r!i%# de VKllingb0$ p#r d#nde e +#%3an l# :,%ene ' Era /#ra de en!rena+ien!# 0 la pi cina abr3a /a !a !arde$ a 3 que n# "al!aban p# ible %3c!i+a ' El pr#ble+a e !aba en que la +a0#r3a iba en grup# ' Hab3a #3d# un c#+en!ari# de una c/ica$ que iba c#n #!ra d# $ acerca de que u +adre (!#da%3a e !aba !#!al+en!e /i !.rica p#r l# del a e in#*' 5lar# e !1 que p#d3a /aber id# +1 le:# $ a alg4n i!i# d#nde u an!eri#re ac!uaci#ne n# e !u%ieran !an pre en!e $ per# en!#nce c#rr3a el rie g# de que la angre e e !r#peara an!e de llegar a ca a' 8a que iba a /acerl#$ quer3a dar a u a+ada l# +e:#r' 8 cuan!# +1 "re ca$ cuan!# +1 pr,-i+a a la "uen!e$ +1 buena' E # le /ab3a dic/#' La n#c/e an!eri#r /ab3a ca3d# una buena /elada 0 /ac3a "r3# de %erdad$ ba:# cer#$

p#r e # n# lla+aba +uc/# la a!enci,n el /ec/# de que lle%ara un pa a+#n!a6a c#n aber!ura para l# #:# 0 la b#ca que le #cul!aba la cara' Per# n# p#d3a andar dand# %uel!a a 3 p#r +uc/# !ie+p#' Al "inal$ alguien acabar3a # pec/and#' G8 i n# pillaba a nadieH G2i llegaba a ca a in nadaH 2u a+ada n# +#rir3a$ de e # e !aba a/#ra egur#' N# c#+# la pri+era %e&' Per# a/#ra /ab3a alg# +1 $ un +ara%ill# # alg# +1 ' )na n#c/e en!era' )na n#c/e en!era c#n el cuerp# de u a+ada a u lad#' E # !en # 0 ua%e +ie+br# $ el %ien!re plan# para acariciarl# de paci#' )na %ela encendida en el d#r+i!#ri# cu0# re pland#r !e+blara #bre la piel a!erci#pelada$ u0a p#r una n#c/e' 2e "r#!, la p#lla que la!3a 0 gri!aba de gana ' 2en%o .ue tran.uili;arme, ten%o .ue... 2ab3a l# que iba a /acer' )na l#cura$ per# iba a /acerla' En!rar en la pi cina cubier!a de VKllingb0 0 bu car all3 a u %3c!i+a' E !ar3a ca i %ac3a a e !a /#ra$ 0 pue !# que 0a e /ab3a decidid# ab3a e-ac!a+en!e c,+# iba a /acerl#' Arrie gad#$ clar#' Per# !#!al+en!e "ac!ible' 2i al3a +al ec/ar3a +an# de la 4l!i+a alida' Per# n# iba a alir +al' L# %i# an!e 3 c#n !#d# de!alle cuand# aceler, el pa # 0 e dirigi, a la en!rada' 2e en!3a ebri#' El !e:id# del pa a+#n!a6a e /u+edeci, alreded#r de la nari& a cau a de la c#nden aci,n que pr#%#caba u re piraci,n agi!ada' E !# iba a er alg# para c#n!arle a u a+ada e a n#c/e$ c#n!1r el# +ien!ra

acariciaba u cul# dur# 0 re ping,n c#n la +an# !e+bl#r# a$ a!e #r1nd#l# en la +e+#ria p#r !#da la e!ernidad' 5ru&, la en!rada$ in!i, el c#n#cid#$ ua%e #l#r a cl#r# en la nari&' Tan!a /#ra c#+# /ab3a pa ad# en la pi cina' 5#n l# #!r# $ # #l#' L# cuerp# :,%ene relucien!e p#r el ud#r # el agua$ pr,-i+# per# n# al alcance de la +an#' N# eran +1 que i+1gene para rec#rdar 0 a la que recurrir cuand# e !aba ac# !ad# 0 c#n el papel /igi.nic# en una +an#' El #l#r a cl#r# le /ac3a en!ir e egur#$ c#+# en ca a' 2e acerc, a la !aquilla' ?)n#$ p#r "a%#r' La e6#ra de la !aquilla le%an!, la +irada de la re%i !a' 2u #:# e abrier#n un p#c#' l /i&# un ge !# e6aland# la cara 0 el g#rr#B ?Nr3#' Ella a in!i, alg# de c#n"iada' G2er3a +e:#r qui!ar e el pa a+#n!a6a H N#' 2ab3a l# que !en3a que /acer para que n# # pec/ara' ?GAr+ari#H ?5abina$ p#r "a%#r' La +u:er le di# una lla%e 0 pag,' Mien!ra e daba la %uel!a e qui!, el pa a+#n!a6a ' A 3 ella e /abr3a cerci#rad# de que e l# qui!aba$ per# in %erle la cara' Era e !upend#' 5#n pa # r1pid# e dirigi, a l# %e !uari# $ +irand# al uel# para n# enc#n!rar e c#n nadie' ?Bien%enid# ' Pa ad a +i +#de !# apar!a+en!#' T#++0 en!r, en el recibid#r in cru&ar palabra c#n 2!a""an@ de!r1 de .l e #0er#n

l# c/a quid# cuand# u +adre 0 2!a""an e be ar#n' 2!a""an di:# en %#& ba:aB ?GLe /a '''H ?N#' Pen .''' ?M++' Tene+# que''' 5/a quid# de nue%#' T#++0 ec/, un %i !a&#' N# /ab3a e !ad# nunca en ca a de un p#lic3a 0$ aunque n# quer3a$ en!3a un p#c# de curi# idad' P#r c,+# %i%e alguien a 3' Per# 0a en la en!rada e di# cuen!a de que 2!a""an apena p#d3a er repre en!a!i%# del cuerp# en u c#n:un!#' 2e /ab3a i+aginad# alg# a 3''' 3$ a 3 c#+# en la n#%ela p#lic3aca ' Alg# p#bre 0 "r3#' )n i!i# al que un# iba para d#r+ir cuand# n# e !aba "uera per iguiend# canalla ' 9ente como yo, "amos. N#' El apar!a+en!# de 2!a""an e !aba llen# de pi:adi!a ' La en!rada parec3a c#+# i /ubiera id# dec#rada p#r alguien que c#+praba todo de e a peque6a re%i !a que llegaban p#r c#rre#' Aqu3 c#lgaba un cuadr# de !erci#pel# c#n una pue !a de #l$ a/3 /ab3a una peque6a caba6a alpina c#n una %ie:a +#n!ada en un pal# que al3a p#r la puer!a' )n cen!r# c#n pun!illa /ec/a a ganc/ill# en la +e i!a del !el."#n#@ al lad# del !el."#n#$ una "igura de e ca0#la de un ni6# 0 un perr#' En la ba e le0, e !e !e-!#B GNO 2ABE2 HABLARH 2!a""an le%an!, la "igura' ?E di%er!ida$ Gn#H 5a+bia de c#l#r eg4n el !ie+p# que /aga'

T#++0 a in!i,' O bien 2!a""an /ab3a pedid# pre !ad# el pi # a u anciana +adre$ e-clu i%a+en!e para e !a %i i!a$ # e !aba real+en!e c#+# una regadera' 2!a""an %#l%i, a c#l#car c#n cuidad# la "igura en u i!i#' ?5#lecci#n# e !e !ip# de c# a $ G abe H 5# a que +ue !ran qu. !ie+p# %a a /acer' 5#+# . !a$ p#r e:e+pl#' Di# un g#lpeci!# a la %ie:a que a #+aba en la caba6a alpina$ la %ie:a e di# la %uel!a 0 en!r, en la caba6a al !ie+p# que$ en u lugar$ al3a un %ie:eci!#' ?5uand# ale la %ie:a %a a /acer +al !ie+p#$ 0 cuand# ale el %ie:#''' ?Hace !#da%3a pe#r' 2!a""an ri# la br#+a$ alg# "#r&ad# a l# #:# de T#++0' ?N# "unci#na !an bien' T#++0 ec/, una +irada a u +adre 0 ca i e a u !, p#r l# que %i#' Lle%aba la gabardina pue !a$ la +an# c#gida 0 "uer!e+en!e apre!ada 0 una #nri a que p#dr3a a u !ar a un caball#' De pa%#rida' T#++0 decidi, /acer un nue%# e "uer&#' ?G5#+# un bar,+e!r# en!#nce H ?23$ e-ac!a+en!e' 5#n e # e+pec.$ c#n l# bar,+e!r# ' 5#lecci#n1nd#l# $ quier# decir' T#++0 e6al, una peque6a cru& de +adera c#n un Je 4 de pla!a que c#lgaba de la pared' ?GE !a+bi.n un bar,+e!r#H 2!a""an +ir, a T#++0$ a la cru&$ a T#++0 de nue%#' 2e pu # eri# de repen!e' ?N#$ n# l# e ' E 5ri !#' ?El de la Biblia'

?23' 5lar#' T#++0 e +e!i, la +an# en l# b#l ill# 0 en!r, en el cuar!# de e !ar' Anda$ +ira$ aqu3 e !aban l# bar,+e!r# ' Alreded#r de %ein!e en di !in!a %er i#ne c#lgaban de la pared alargada de!r1 de un #"1 gri de piel c#n una +e a de cri !al delan!e' N# e !aban en ab #lu!# incr#ni&ad# ' 5ada un# +arcaba una c# a@ parec3a +1 bien c#+# una de e a parede c#n rel#:e que +# !raban la /#ra en di !in!a par!e del +und#' Di# un g#lpeci!# en el cri !al de un# de ell# 0 la agu:a e +#%i, un p#c#' N# ab3a l# que quer3a decir$ per# la gen!e$ p#r alg4n +#!i%#$ ie+pre daba un g#lpeci!# en l# bar,+e!r# ' En un +ueble e quiner# c#n la puer!a de cri !al /ab3a un +#n!,n de c#pa peque6a ' 5ua!r#$ alg# +1 grande $ e !aban alineada #bre un pian# al lad# del e quiner#' En la pared p#r enci+a del pian# c#lgaba un gran cuadr# de la Virgen Mar3a c#n el Ni6# Je 4 en bra&# ' Le e !aba dand# de +a+ar c#n e a e-pre i,n au en!e en l# #:# que parece e !ar diciend#B Gqu. /e /ec/# 0# para +erecer e !#H 2!a""an carra pe, al en!rar en el cuar!# de e !ar' ?23$ e !#''' T#++0' GHa0 alg# que !e lla+e la a!enci,nH T#++0 n# era !an !#n!# c#+# para n# en!ender qu. era l# que e e peraba que pregun!a e' ?GDe qu. #n e a c#pa H 2!a""an e6al, c#n la +an# l# !r#"e# #bre el pian#' ?G !a H

1o, peda;o de idiota. Las copas .ue tienen en las instalaciones del clu) a)a6o 6unto al estadio, e"identemente. ?23' 2!a""an e6al, una "igura de pla!a de un# %ein!e cen!3+e!r# de al!ura #bre un pede !al de piedra que e !aba en +edi# de la c#pa del pian#' T#++0 /ab3a pen ad# que e !ra!aba de una e cul!ura$ per# !a+bi.n e # era un !r#"e#' La "igura !en3a la pierna abier!a 0 l# bra&# al "ren!e u:e!and# una pi !#la$ apun!and#' ?Tir# c#n pi !#la' e e el pri+er pre+i# del ca+pe#na!# del di !ri!#' E e #!r#$ el !ercer pre+i# en calibre uec# de a$U=$ de pie''' 0 a 3 !#d# ' La +adre de T#++0 en!r, 0 e c#l#c, al lad# de u /i:#' ?2!a""an e un# de l# cinc# +e:#re en !ir# c#n pi !#la de 2uecia' ?G8 e # !e ir%e para alg#H ?GMu. quiere decirH ?8a abe $ cuand# !iene que di pararle a la gen!e' 2!a""an pa , el ded# p#r el pede !al de un# de l# !r#"e# 0 e +ir, el ded#' ?T#d# el +.ri!# del !raba:# de la p#lic3a e c#n eguir n# di parar a la gen!e' ?GL# /a /ec/# alguna %e&H ?N#' ?Per# !e gu !ar3a$ Gn#H 2!a""an$ c#n ge !# # !en!# #$ re pir, pr#"unda+en!e 0 e-pul , el aire c#n un len!# u pir#' ?V#0 a''' +irar la c#+ida' 9asolina. Mira a "er si arde. 2e "ue a la c#cina' La +adre de T#++0 l# agarr, p#r el c#d# 0 le u urr,B

?GP#r qu. dice e #H ?2,l# e !aba pregun!and#' ?E una buena per #na$ T#++0' ?23' Debe de erl#' Tan!# pre+i# de !ir# c#+# V3rgene Mar3a ' GPuede er +e:#rH HPkan n# e enc#n!r, c#n nadie en l# pa ill# de la pi cina' 5#+# /ab3a upue !#$ n# /ab3a +uc/a gen!e a e a /#ra ' En el %e !uari# /ab3a d# /#+bre de u edad %i !i.nd# e' 5uerp# g#rd# 0 de"#r+ad# ' 5#n el e-# enc#gid# ba:# el %ien!re de c#lgad#' La "ealdad +i +a' Enc#n!r, u cabina$ en!r, 0 cerr, la puer!a' L# prepara!i%# li !# ' 2e pu # de nue%# el pa a+#n!a6a $ p#r eguridad' Mui!, el egur# de la b#!ella de /al#!an#$ c#lg, el abrig# en un ganc/#' Abri, la b#l a 0 pu # l# u!en ili# a +an#' El cuc/ill#$ la cuerda$ el e+bud#$ el bid,n' Hab3a #l%idad# el i+per+eable' Mierda' En!#nce !endr3a que de nudar e' El rie g# de que le alpicara era grande$ per# de e a +anera p#dr3a #cul!ar la +anc/a )a6o la r#pa cuand# /ubiera acabad#' 23' Ade+1 e !aba en una pi cina' N# era nada rar# e !ar de nud# aqu3' Pr#b, la re i !encia del #!r# ganc/# agarr1nd#l# c#n la d# +an# 0 le%an!and# l# pie del uel#' Aguan!aba' P#dr3a "1cil+en!e #p#r!ar un cuerp# pr#bable+en!e !rein!a kil# +1 liger# que el u0#' La al!ura era un pr#ble+a' La cabe&a iba a dar en el uel#' Tendr3a que in!en!ar a!arl# p#r la r#dilla $ /ab3a e paci# u"icien!e en!re el

ganc/# 0 el b#rde uperi#r de la cabina c#+# para que n# a #+aran l# pie ' E # de per!ar3a # pec/a ' Parec3a que l# d# /#+bre e !aban a pun!# de +arc/ar e' E cuc/, l# que dec3anB ?G8 el !raba:#H ?5#+# ie+pre' Liber!ad$ igualdad 0 "ra!ernidad' ?G5,+# dice H ?E #$ ,l# que al re%. ' HPkan #nri,@ alg# e !aba a pun!# de e-pl#!ar den!r# de u cabe&a' 2e en!3a de+a iad# e-ci!ad#$ re piraba de+a iad# r1pid#' 2u cuerp# parec3a /ec/# de +arip# a que qui ieran %#lar en di !in!a direcci#ne ' 2ran.uilo. 2ran.uilo. 2ran.uilo. Re pir, pr#"unda+en!e /a !a que in!i, que e le iba la cabe&a 0 lueg# e de nud,' D#bl, la r#pa 0 la pu # en la b#l a' L# d# /#+bre alier#n del %e !uari#' 2e qued, en ilenci#' Pr#b, a ubir e al banc# 0 +irar /acia "uera' 23$ u #:# alcan&aban a %er :u !# p#r enci+a del b#rde' En!rar#n !re c/ic# de !rece$ ca!#rce a6# ' )n# de ell# le di# un a&#!e a #!r# en el cul# c#n la !#alla enr#llada' ?7J#der$ d.:al#9 Agac/, la cabe&a' Alg# +1 aba:# n#!, que u erecci,n e apre!aba c#n!ra el rinc,n c#+# en!re d# nalga dura 0 abier!a ' 2ran.uilo. 2ran.uilo. V#l%i, a +irar p#r enci+a del b#rde' D# de l# c/ic# e /ab3an qui!ad# el ba6ad#r 0 e inclinaban den!r# de u ar+ari# para c#ger u r#pa' 2u dia"rag+a e

c#+pri+i, en un e pa +# !#!al 0 el e per+a +#:, el rinc,n$ c/#rre, /a !a el banc# en el que e enc#n!raba' 5 ora. 2ran.uilo. 23' 8a e en!3a +e:#r' Per# el e per+a n# era buen#' P#r el ra !r#' 2ac, l# calce!ine de la b#l a$ li+pi, el rinc,n 0 el banc# l# +e:#r que pud#' V#l%i, a guardar l# calce!ine $ e pu # el pa a+#n!a6a +ien!ra e cuc/aba la c#n%er aci,n de l# c/ic# ' ?''' nue%# A!ari' Endur#' GTe %iene a ca a a :ugar un p#c#H ?N#' Teng# c# a que /acer''' ?G8 !4H ?De acuerd#' GTiene d# 6oystic#s' ?N#$ per#''' ?GEn!#nce %a+# pri+er# a bu car el +3#H A 3 p#de+# :ugar l# d# ' ?Vale' Ha !a lueg#$ Ma!!e' ?Ha !a lueg#' Parec3a que d# de l# c/ic# e di p#n3an a alir' La i!uaci,n era per"ec!a' 2e iba a quedar un# #l#$ in que l# #!r# l# e peraran' 2e arrie g, a +irar de nue%#' D# de l# c/ic# e !aban li !# $ a pun!# de alir' El 4l!i+# e !aba p#ni.nd# e l# calce!ine ' 2e #cul!, al dar e cuen!a de que lle%aba pue !# el pa a+#n!a6a ' 2uer!e que n# l# /ab3an %i !#' 5#gi, la b#!ella de /al#!an#$ la u:e!, agarrand# c#n l# ded# el d# i"icad#r' GDeber3a eguir c#n el g#rr# pue !#H 8 si el c/ic# e e capaba' $i en!raba alguien en el cuar!#' $i...

Mierda' Hab3a id# un err#r de nudar e' 2i !en3a que /uir r1pida+en!e$ n# /ab3a !ie+p# que perder' O0, c,+# el c/ic# cerraba u ar+ari# 0 e+pe&aba a ir /acia la alida' En cinc# egund# pa ar3a p#r la puer!a de la cabina' De+a iad# !arde para c#n ideraci#ne ' P#r la aber!ura en!re el b#rde in!eri#r de la puer!a 0 la pared %i# pa ar una #+bra' Bl#que, !#d# l# pen a+ien!# $ qui!, el cerr#:#$ g#lpe, la puer!a /acia "uera 0 ali,' Ma!!ia e di# la %uel!a 0 %i# un cuerp# grande 0 blanc#$ de nud#$ c#n un g#rr# de e qu3 en la cabe&a que e abalan&aba #bre .l' )n #l# pen a+ien!#$ una #la palabra cru&, p#r u cabe&a an!e de que u cuerp# in !in!i%a+en!e e ec/ara para a!r1 B Muerte. Re!r#cedi, an!e la Muer!e que quer3a c#gerl#' La Muer!e lle%aba alg# negr# en la +an#' Aquella c# a negra %#l, /a !a u cara 0 !#+, aire para gri!ar' Per# an!e de que el gri!# alcan&ara a alir l# negr# e le %in# enci+a$ cubri.nd#le la b#ca 0 la nari&' )na +an# le c#gi, la cabe&a p#r de!r1 $ apre!1nd#le la cara c#n!ra aquella c# a negra 0 ua%e' El gri!# e qued, en un ge+id# a/#gad# 0$ +ien!ra lan&aba u que:id# +u!ilad#$ #0, un ilbid# c#+# pr#ceden!e de una +1quina de /u+#' In!en!, gri!ar de nue%#$ per# cuand# !#+, aire ucedi, alg# c#n u cuerp#' )n

en!u+eci+ien!# e e-!endi, p#r !#d# u +ie+br# 0 al iguien!e c/illid# n# di:# ni p3#' V#l%i, a re pirar 0 la pierna le "allar#n$ %el# +ul!ic#l#re re%#l#!ear#n an!e u #:# ' N# quer3a gri!ar +1 ' N# !en3a "uer&a ' L# %el# cubr3an a/#ra !#d# u ca+p# %i ual' Le bailaban l# c#l#re ' 2e ca0, /acia a!r1 en el arc# iri ' O kar u:e!aba el papel c#n el c,dig# M#r e en una +an# 0 c#n la #!ra g#lpeaba la le!ra en la pared' )n g#lpe c#n el nudill# para el pun!#$ un g#lpe c#n la pal+a de la +an# para el gui,n$ !al c#+# /ab3an ac#rdad#' Nudill#' Pau a' Nudill#$ pal+ada$ nudill#$ nudill#' Pau a' Nudill#$ nudill#' EE'L'I'F 8'O'2'A'L'J'O' Tra un# egund# lleg, la re pue !aB 8'O'V'O'8' 2e enc#n!rar#n "uera del p#r!al de ella' En un #l# d3a e /ab3a''' !ran "#r+ad#' Hac3a algun# +e e /ab3a e !ad# en la e cuela una +u:er :ud3a /abland# del e-!er+ini#$ +# !rand# diap# i!i%a ' Eli e parec3a a/#ra un p#c# a la per #na que aparec3an en aquella i+1gene ' La "uer!e ilu+inaci,n del p#r!al acen!uaba la #+bra de u r# !r#$ c#+# i l# /ue # e !u%ieran a pun!# de a!ra%e ar la piel$ c#+# i la piel e /ubiera %uel!# +1 "ina' 8''' ?GMu. !e /a /ec/# en el pel#H

O kar pen , que era la lu& la que le daba e e a pec!#$ per# al acercar e %i# que en el pel# negr# de Eli /ab3an aparecid# una +ec/a grue a 0 blanca ' 5#+# en la per #na +a0#re ' Eli e pa , la +an# p#r el cabell#$ le #nri,' ?E # de aparece' GMu. /ace+# H O kar /i&# #nar una c#r#na en el b#l ill#' ?GVa+# al ki# c#H ?M++' El 4l!i+# en llegar e un /ue%# p#drid#' )na i+agen cru&, la cabe&a de O kar' 1i4os en )lanco y ne%ro. Lueg# Eli ec/, a c#rrer 0 O kar la igui,' 8$ aunque parec3a +u0 en"er+a$ era +uc/# +1 r1pida que .l$ %#l, c#n agilidad p#r la acera e+pedrada$ cru&, la calle de d# &ancada ' O kar c#rr3a !#d# l# que p#d3a$ di !ra3d# p#r aquella i+agen' ,1i4os en )lanco y ne%ro' Ju !a+en!e' 5#rr3a cue !a aba:# p#r delan!e de la "1brica de g#l# ina $ la de l# c#n#cid# ra!#ne $ cuand# ca0, en la cuen!a' 23$ aquella pel3cula an!igua que ec/aban l# d#+ing# ' 5nderssons#ans 7alle 0 !#da e a ' (El 4l!i+# en llegar e un /ue%# p#drid#*' E # dec3an en aquella pel3cula ' Eli e !aba e per1nd#le aba:#$ :un!# al ca+in#$ a %ein!e +e!r# del ki# c#' O kar c#rri, /a !a ella in!en!and# de:ar de re #plar' N# /ab3a e !ad# nunca c#n Eli all3' GLe iba a c#n!ar aquel c/a carrill#H 23' ?O0e$ G abe que l# lla+an El Qi# c# del A+an!eH ?GP#r qu.H ?P#rque''' Buen#$ 0# l# #3 en una reuni,n de padre ''' /ub# un# que di:#''' n# a

+3$ in# que''' 0# l# #3' Di:# que el due6#$ que e ''' A/#ra e arrepen!3a' Parec3a una !#n!er3a' Le daba %ergOen&a' Eli e-!endi, l# bra&# ' ?GMu.H ?Ba/$ que el que l# lle%a''' que in%i!aba se4oritas all3' Buen#$ 0a abe $ que''' cuand# l# !iene cerrad#''' ?GE cierto' ?Eli +ir, /acia el ki# c#?' Per# i n# ca)en. ?A quer# #$ Gn#H ?23' O kar ba:, /acia el !endere!e' Eli$ c#n cua!r# pa # r1pid# $ lleg, a u al!ura 0 le u urr,B ?Deben er del%adas. L# d# e rier#n' En!rar#n en el radi# de lu& del ki# c#' Eli /i&# un # !en ible ge !# c#+pa i%# c#n l# #:# pue !# en el due6#$ que e !aba den!r# +irand# un peque6# !ele%i #r' ?GE l' O kar a in!i,' ?Pue parece un mono. O kar$ /aciend# b#cina c#n la +an# en la #re:a de Eli$ di:# en %#& ba:aB ?2e e cap, del &## de 2kan en /ace cinc# a6# ' A4n l# andan bu cand#' Eli e ri# 0 pu # la +an# en la #re:a de O kar' 2u alien!# c1lid# "l#!, en la cabe&a de .l' ?De e # nada' E que en "e; de e # l# /an encerrad# aqu3' L# d# +irar#n al /#+bre ce6ud# 0 e ec/ar#n a re3r a carca:ada

i+agin1nd# el# c#+# un +#n# en u :aula$ r#dead# de g#l# ina ' 5#n el ruid#$ el due6# del ki# c# e %#l%i, /acia ell# arrugand# u en#r+e ce:a de !al +anera que parec3a a4n +1 un g#rila' O kar 0 Eli ca i e ca0er#n al uel# de la ri a' Apre!1nd# e la b#ca c#n la +an# in!en!ar#n p#ner e eri# ' El /#+bre e inclin, #bre la %en!anilla' ?GMuer3ai alg#H Eli e pu # eria en eguida@ qui!1nd# e la +an# de la b#ca a%an&, /a !a la %en!anilla 0 di:#B ?)n banana$ p#r "a%#r' O kar e a/#gaba 0 e apre!, la b#ca c#n la +an# a4n +1 "uer!e' Eli e %#l%i, 0 e lle%, el ded# 3ndice a l# labi# r#g1nd#le que e callara c#n di i+ulada e%eridad' El /#+bre c#n!e !#B ?N# !eng# banana ' Eli$ aparen!and# n# c#+prenderB ?GNing4na banaaaanaH ?N#' GAlguna #!ra c# aH A O kar e le enca:ar#n la +and3bula de !an!# repri+ir la ri a' Tra !abill, "uera del ki# c#$ c#rri, /a !a el bu&,n de c#rre# $ e ec/, #bre .l 0 #l!, la carca:adaB e !aba a pun!# de de !ernillar e' Eli "ue /acia .l +eneand# la cabe&a' ?N# /a0 banana ' O kar$ :adeand#$ di:#B ?5lar#$ e''' /abr1 c#+id#''' !#da .l' 2e c#n!u%#@ apre!and# l# labi# $ ac, u cinc# c#r#na 0 "ue /a !a la %en!anilla' ?)n p#c# de cada' El due6# del ki# c# le +ir, airad# 0 e+pe&, c#ger g#l# ina c#n una pin&a de

l# b#!e de pl1 !ic# que !en3a en el e-p# i!#r$ ec/1nd#la en una b#l a de papel' O kar +ir, de re#:# para %er i Eli e !aba e cuc/and# 0 di:#B ?N# #l%ide l# banana ' El /#+bre de:, de c#ger g#l# ina ' ?N# !eng# banana ' O kar e6al, un# de l# b#!e ' ?Banana de g#+in#la$ quier# decir' O0, la ri i!a de Eli e /i&# l# +i +# que ella /ab3a /ec/#B e pu # el 3ndice en l# labi# pidiend# ilenci#' El due6# del ki# c# di# un re #plid#$ pu # un par de banana de g#+in#la en la b#l a 0 e la en!reg, a O kar' 5a+inar#n de %uel!a al pa!i#' O kar$ an!e iquiera de pr#bar la g#l# ina $ le #"reci, a Eli' Ella neg, c#n la cabe&a' ?N#$ gracia ' ?GN# c#+e g#l# ina H ?N# pued#' ?GNinguna g#l# inaH ?N#' ?Mue +al' ?23$ buen#$ n#' 5#+# n# . a qu. aben''' ?GNi iquiera la /a pr#bad#H ?N#' ?G5,+# abe en!#nce que'''H ?L# .$ in +1 ' E # pa aba alguna %ece ' E !aban /abland# de cualquier c# a$ O kar pregun!aba alg# 0 acababa c#n un (e a 3$ in +1 *$ (l# .$ in +1 *' 2in +a0#r e-plicaci,n' Era una de la c# a que re ul!aban un p#c# rara c#n Eli' )na pena que n# pudiera in%i!arla' Era l# que /ab3a planead#' In%i!arla un

+#n!,n' T#d# l# que qui iera' 8 re ul!a que n# c#+3a g#l# ina ' 2e +e!i, un pl1!an# de g#+in#la en la b#ca 0 la +ir, de re#:#' La %erdad e que n# parec3a ana' 8 aquella +ec/a blanca en el pel#''' En alguna /i !#ria que O kar /ab3a le3d#$ el pel# de una per #na e /ab3a %uel!# c#+ple!a+en!e blanc# !ra un gran u !#' GLe /abr3a #currid# e # a EliH Ella +iraba a l# lad# $ cru&, l# bra&# alreded#r del cuerp# 0 parec3a de l# +1 peque6a' O kar in!i, de e# de e !rec/arla c#n!ra 3$ per# n# acab, de decidir e' En el arc# de en!rada al pa!i# Eli e de!u%# 0 al&, la %i !a /acia u %en!ana' E !aba apagad#' Per+aneci, de pie$ quie!a$ c#n l# bra&# alreded#r del cuerp# 0 +irand# al uel#' ?O0e$ O kar''' L# /i&#' Ella l# e !aba pidiend# c#n !#d# u cuerp# 0 .l ac, de alg4n i!i# el %al#r para /acerl#' La abra&,' P#r un in !an!e !errible cre0, que /ab3a /ec/# +al$ p#rque el cuerp# de Eli parec3a r3gid#$ cerrad#' E !aba a pun!# de #l!arla cuand# la ni6a e de:, caer en u bra&# $ pu # l# u0# c#n delicade&a en la e palda de O kar 0 e apre!, !e+bland# c#n!ra .l' Eli inclin, la cabe&a #bre el /#+br# del +uc/ac/# 0 per+anecier#n a 3' El alien!# de ella en u cuell#' 2e abra&ar#n en ilenci#' O kar cerr, l# #:# 0 !u%# la cer!e&aB aquell# era l# +1 grande' La lu& del "ar#l de la en!rada pene!raba ua%e+en!e a

!ra%. de u parpad# cerrad# $ p#n3a una pel3cula r#:a en u #:# ' L# +1 grande' Eli acerc, u cabe&a al cuell# de O kar' El cal#r de u alien!# e %#l%i, +1 "uer!e' L# +4 cul# de u cuerp#$ que e !aban rela:ad# $ e !en ar#n de nue%#' 2u labi# le r#&ar#n el cuell# 0 un !e+bl#r rec#rri, u cuerp#' De pr#n!# e e !re+eci, e in!erru+pi, el abra&#$ di# un pa # a!r1 ' O kar de:, caer l# bra&# ' Eli acudi, la cabe&a c#+# para liberar e de un +al ue6#$ e di# la %uel!a 0 ec/, a andar /acia u p#r!al' O kar e qued, all3 parad#' 5uand# ella abri, la puer!a$ la lla+,' ?GEliH ?la ni6a e %#l%i,?' GD,nde e !1 !u padreH ?l iba a''' %enir c#n c#+ida' 1o le dan de comer. @so es. ?N# #!r# !e p#de+# dar alg#' Eli #l!, la puer!a 0 e le acerc,' O kar e+pe&, r1pida+en!e a planear c,+# le iba a c#n!ar !#d# aquell# a u +adre' 1o .uera que u +adre c#n#ciera a Eli' Ni %ice%er a !a+p#c#' Tal %e& p#d3a /acer un par de b#cadill# 0 acarl# ' 23$ e # er3a l# +e:#r' Eli e pu # delan!e de .l$ l# +ir, eria+en!e a l# #:# ' ?O kar' GTe gu !#H ?23' Muc/3 i+#' ?2i 0# n# "uera una c/ica''' G!a+bi.n !e gu !ar3aH ?GMu. quiere decirH ?2,l# e #' Mue i !e gu !ar3a aunque n# "uera una c/ica' ?23''' clar#' ?G2egur#H ?23' GP#r qu. l# pregun!a H

Alguien e a"anaba c#n una %en!ana c#n el cierre e !r#pead#$ lueg# e abri,' Tra la cabe&a de Eli$ O kar pud# %er c,+# u +adre acaba la cabe&a p#r la %en!ana de u /abi!aci,n' ?7O### kar9 Eli e #cul!, r1pida+en!e$ c#n!ra la pared' O kar apre!, l# pu6# $ ubi, c#rriend# la cue !a 0 e pu # deba:# de la %en!ana' 5#+# un c/ic# peque6#' ?GMu. pa aH ?7Hu09 E !aba aqu3' Pen and#''' ?GMu. pa aH ?Nada$ que e+pie&a a/#ra' ?L# .' 2u +adre e !aba a pun!# de a6adir alg# +1 $ per# e call, al %erl# a/3$ deba:# de la %en!ana$ !#da%3a c#n l# pu6# apre!ad# a l# larg# del cuerp#$ c#+ple!a+en!e !en #' ?GMu. anda /aciend#H ?8#''' %#0' ?23$ p#rque''' A O kar e le /u+edecier#n l# #:# de rabia 0 #l!,B ?7M.!e!e 0 cierra la %en!ana9 7M.!e!e9 2u +adre l# +ir, "i:a+en!e un in !an!e +1 ' Lueg# alg# cru&, u r# !r# 0 cerr de %olpe la %en!ana$ e "ue de all3' O kar /abr3a querid#''' n# re p#nderle gri!and#$ in#''' !ran +i!ir l# que pen aba' E-plicand# !ranquila+en!e 0 c#n cal+a cu1l era la i!uaci,n' Mue ella n# p#d3a /acer e #$ que .l !en3a''' V#l%i, a c#rrer cue !a aba:#' ?GEliH

8a n# e !aba all3' 8 n# /ab3a en!rad# en u p#r!al$ l# /abr3a %i !#' 2e /abr3a enca+inad# al +e!r# para ir a ca a de e a !3a u0a que %i%3a en el cen!r# 0 ad#nde ella #l3a acudir de pu. de la e cuela' E # er3a$ egura+en!e' O kar e +e!i, en el # cur# rinc,n d#nde Eli e /ab3a e c#ndid# cuand# u +adre /ab3a gri!ad#' 2e di# la %uel!a c#n la cara c#n!ra la pared' E !u%# a 3 un ra!#' Lueg# en!r,' HPkan /i&# en!rar al c/ic# en la cabina 0 cerr, la puer!a' El +uc/ac/# n# /ab3a dic/# ni p3#' L# 4nic# que p#d3a le%an!ar # pec/a a/#ra era el ilbid# de la b#!ella de ga ' Ten3a que dar e pri a' 5u1n!# +1 encill# n# re ul!ar3a i pudiera a!acar c#n el cuc/ill#$ per# n#' La angre !en3a que pr#ceder de un cuerp# %i%#' O!ra +1 de la c# a que le /ab3an id# e-plicada ' La angre de cuerp# +uer!# era in er%ible@ de /ec/#$ per:udicial' Buen#' El c/ic# e !aba %i%#' El pec/# egu3a ubiend# 0 ba:and#$ ab #rbiend# el ga ane !. ic#' Enr#ll, la cuerda c#n "uer&a alreded#r de la pierna del +uc/ac/# un p#c# +1 arriba de la r#dilla $ pu # l# d# e-!re+# enci+a del ganc/# 0 e+pe&, a !irar' La pierna del c/ic# e le%an!ar#n del uel#' 2e abri, una puer!a$ e #0er#n %#ce ' 2u:e!, la cuerda c#n una +an# 0 c#n la #!ra cerr, el ga $ #l!, la +a carilla' La

ane !e ia durar3a un# +inu!# $ !en3a que !raba:ar !an!# i /ab3a gen!e c#+# i n#$ !an en ilenci# c#+# pudiera' )n# cuan!# /#+bre "uera' GD# $ !re $ cua!r#H Hablaban de 2uecia 0 Dina+arca' Alg4n par!id#' Bal#n+an#' Mien!ra /ablaban$ le%an!, el cuerp# del c/ic#' El ganc/# c/irriaba$ el pe # ca3a en un 1ngul# di !in!# a cuand# .l +i +# e /ab3a c#lgad# de .l' L# /#+bre de "uera e callar#n' GHabr3an #3d# alg#H E !aba quie!# de pie$ apena re piraba' 2egu3a u:e!and# el cuerp# cu0a cabe&a acababa de le%an!ar e del uel#$ en la +i +a p# ici,n' N#' 2,l# una pau a en la c#n%er aci,n' 2iguier#n' &a)lando sin parar, a)lando sin parar. ?El penal!i de 2:Cgren "ue !#!al+en!e''' ?L# que un# n# lle%a en la +an# !iene que lle%arl# en la cabe&a' ?De !#d# +#d# puede c#l#carl# ba !an!e bien' ?E e e bal,n picad#$ n# en!iend# c,+# l# /ace''' La cabe&a del c/ic# c#lgaba 0a libre+en!e a un par de cen!3+e!r# del uel#' A/#ra''' GD,nde p#dr3a u:e!ar l# e-!re+# de la cuerdaH L# re quici# en!re la !abla del banc# eran de+a iad# e !rec/# para p#der +e!er la cuerda p#r ell# ' N# p#dr3a !raba:ar bien c#n una #la +an# i +ien!ra !en3a que u:e!ar la cuerda c#n la #!ra' N# !endr3a "uer&a ' Per+aneci, quie!# c#n l# e-!re+# de la cuerda en la +an# "uer!e+en!e apre!ada $ udand#' El pa a+#n!a6a le daba cal#r$ deber3a qui!1r el#' Lue%o. /uando estu"iera listo.

El #!r# ganc/#' 2,l# !en3a que /acer una la&ada pri+er#' El ud#r le c#rr3a p#r l# #:# cuand# #l!, el cuerp# del +uc/ac/#$ para que e a"l#:ara la cuerda$ e /i&# una la&ada' Tir, de la cuerda para le%an!ar de nue%# al c/ic# e in!en!, !rabarla alreded#r del ganc/#' De+a iad# c#r!a' 2#l!, de nue%# el cuerp#' L# /#+bre e callar#n' 7Marc/a# $ %enga9 7Marc/a# 9 En ilenci# /i&# una nue%a la&ada +1 pr,-i+a a l# e-!re+# de la cuerda$ e per,' E+pe&ar#n a /ablar de nue%#' B#l# ' L# .-i!# de la elecci,n "e+enina ueca en Nue%a 8#rk' El plen#$ el e+iplen# 0 el ud#r e c#ci.nd#le en l# #:# ' /alor. ,Por .u aca tanto calor' 5#n igui, pa ar la la&ada alreded#r del ganc/# 0 pud# re pirar' GN# p#d3an marc arse' El cuerp# del c/ic# c#lgaba en la p# ici,n c#rrec!a 0 n# /ab3a +1 que p#ner e +an# a la #bra r1pida+en!e$ an!e de que e de per!ara$ 0 Gn# p#d3an marc arse de una %e&H Per# e !ra!aba de rec#rdar an.cd#!a de b#l# 0 de l# bien que un# :ugaba an!e 0 de alguien a quien e le /ab3a quedad# el ded# g#rd# den!r# de la b#la 0 /ab3a !enid# que ir al /# pi!al para que e l# acaran' N# p#d3a e perar' Pu # el e+bud# en el bid,n de pl1 !ic# 0 l# acerc, al cuell# del c/ic#' 5#gi, el cuc/ill#' 5uand# e %#l%i, para acar la angre del cuerp#$ la c#n%er aci,n "uera e /ab3a in!erru+pid# de nue%#' 8 el +uc/ac/# !en3a l# #:#

abier!# ' Abier!# de par en par' La pupila %agaban dand# %uel!a $ all3 c#lgad# b#ca aba:#$ bu cand# un pun!# de re"erencia$ una e-plicaci,n' 2e p# ar#n en HPkan$ que e !aba de pie$ de nud#$ c#n el cuc/ill# en la +an#' P#r un in !an!e l# +irar#n "i:a+en!e a l# #:# ' De pu. el c/ic# abri, la b#ca 0 c/ill,' HPkan re!r#cedi,$ ca0, #bre la pared de la cabina c#n un g#lpe /4+ed#' La e palda ud#r# a e re bal, en la pared 0 ca i perdi, el equilibri#' El +uc/ac/# c/illaba 0 c/illaba' El #nid# e e-!endi, p#r el %e !uari#$ re #nand# en la parede $ 0 e /i&# !an "uer!e que !ap#n, l# #3d# de HPkan' 2u +an# a i, c#n +1 "uer&a el +ang# del cuc/ill# 0 l# 4nic# que pen , "ue que !en3a que acabar c#n l# gri!# del c/ic#' 5#r!arle la cabe&a para que de:ara de gri!ar' 2e pu # en cuclilla a u lad#' J#lpeaban en la puer!a' ?7O0e9 7Abre9 HPkan #l!, el cuc/ill#' El ruid# que /i&# cuand# ca0, al uel# apena i e #0, en +edi# de l# g#lpe 0 de l# c/illid# in #p#r!able del c/ic#' La bi agra de la puer!a !e+blaban p#r l# g#lpe de "uera' ?7Abre # ec/# aba:# la puer!a9 2e acab,' A/#ra era el "in' 2,l# quedaba una c# a' De apareci, el ruid# a u alreded#r$ la %i !a e redu:# a un !4nel cuand# HPkan %#l%i, la cabe&a /acia la b#l a' A !ra%. del !4nel %i# u +an# alarg1nd# e /a !a ella 0 acand# el !arr# de la c#n"i!ura'

5a0, de cul# re bal1nd# e c#n el !arr# en la +an#' De enr# c, la !apa' E per,' 5uand# abrieran la puer!a' An!e de que le qui!aran el g#rr#' La cara' En +edi# de l# gri!# 0 l# g#lpe c#n!ra la puer!a pen , en u a+ada' En el !ie+p# que /ab3an pa ad# :un!# ' E%#caba i+1gene de u a+ada c#+# un 1ngel' )n 1ngel ni6# que ba:aba del ciel# e-!endiend# u ala para %enir a bu carle' Lle%arl# c#n ig#' All3 d,nde ie+pre iban a per+anecer :un!# ' 2ie+pre' La puer!a %#l, 0 g#lpe, c#n!ra la pared' El c/ic# egu3a gri!and#' Nuera /ab3a !re /#+bre $ +1 # +en# %e !id# ' Miraban c#n l# #:# +u0 abier!# in c#+prender la e cena que !en3an an!e 3' HPkan a in!i, de paci#$ rec#n#ci.nd#l#' De pu. gri!,B ?7Eli9 7Eli9 8 e ec/, el 1cid# cl#r/3dric# c#ncen!rad# en la cara' $ dic oso! $ dic oso! $ dic oso en tu se4or y -ios! $ dic oso! $ dic oso! &onra a tu rey y -ios! 2!a""an e ac#+pa6aba a 3 +i +# 0 a la +adre de T#++0 al pian#' 2e +iraban a l# #:# de %e& en cuand#$ e #nre3an 0 l# #:# le /ac3an c/iribi!a ' T#++0 e !aba en!ad# en el #"1 de piel aguan!and#' Hab3a enc#n!rad# un agu:er# peque6# en un# de l# rep# abra&# $ 0 +ien!ra 2!a""an 0 u +adre can!aban$ .l !raba:aba para /acerl# +1 grande' El ded# 3ndice e-ca%aba den!r# del rellen# +ien!ra e pregun!aba i 2!a""an 0 u +adre e /abr3an ac# !ad# :un!# en e e #"1 alguna %e&'

Ba:# l# bar,+e!r# ' La c#+ida /ab3a id# acep!able$ un p#ll# +arinad# c#n arr#&' De pu. de la c#+ida 2!a""an le /ab3a +# !rad# la ca:a "uer!e d#nde guardaba u pi !#la ' E !aba en el d#r+i!#ri#$ deba:# de la ca+a$ 0 T#++0 e /ab3a /ec/# all3 la +i +a pregun!aB G e /abr3an ac# !ad# :un!# en aquella ca+aH GPen aba u +adre en u padre cuand# 2!a""an la acariciabaH G2e p#n3a .l calien!e pen and# en la pi !#la que !en3a deba:# del c#lc/,nH G2e p#n3a ellaH 2!a""an !#c, el ac#rde "inal$ de:1nd#l# +#rir en el aire' T#++0 ac, el ded# del$ a e a al!ura $ c#n iderable agu:er# del #"1' 2u +adre /i&# a 2!a""an una inclinaci,n c#n la cabe&a$ c#gi, u +an# 0 e en!, :un!# a .l en el a ien!# del pian#' De de el 1ngul# d#nde e enc#n!raba T#++0$ la Virgen Mar3a c#lgaba :u !# p#r enci+a de u cabe&a c#+# i "uera un e"ec!# calculad#$ en a0ad# de an!e+an#' 2u +adre +ir, a 2!a""an$ le #nri, 0 e %#l%i, /acia T#++0' ?T#++0$ quere+# c#n!ar!e una c# a' ?GO %ai a ca arH 2u +adre dud,' 2i l# /ab3an e !ad# en a0and# an!e c#n e cen#gra"3a 0 !#d#$ en!#nce aquella r.plica$ e%iden!e+en!e$ n# e !aba incluida' ?23' GMu. !e pareceH T#++0 e enc#gi, de /#+br# ' ?Vale' Hacedl#' ?He+# pen ad#''' para el %eran#$ qui&1' 2u +adre l# +iraba c#+# pregun!1nd#le i !en3a una pr#pue !a +e:#r'

?23$ 3' 5lar#' V#l%i, a +e!er el ded# en el agu:er#$ l# de:, all3' 2!a""an e inclin, /acia delan!e' ?8a . que n# pued#''' u !i!uir a !u pap1' De ninguna +anera' Per# e per# que !4 0 0# p#da+# ''' c#n#cern# +e:#r 0''' buen#' Mue p#da+# llegar a er a+ig# ' ?G8 d,nde %ai a %i%irH 2u +adre e pu # !ri !e de pr#n!#' ?Va+# $ T#++0' 2e !ra!a !a+bi.n de !i$ clar#' N# abe+# ' Per# /ab3a+# pen ad# en c#+prar una ca a en \ngb0$ qui&1' 2i p#de+# ' ?\ngb0' ?23' GMu. !e pareceH T#++0 +iraba el cri !al de la +e a d#nde u +adre 0 2!a""an e re"le:aban +edi# !ran paren!e $ c#+# "an!a +a ' 2egu3a c#n el ded# en el agu:er#$ arranc, un !r#&# de e pu+a' ?5ar#' ?GEl qu.H ?)na ca a en \ngb0' E car#' 5ue !a +uc/# diner#' GTen.i !an!# diner#H 2!a""an e !aba a pun!# de c#n!e !ar cuand# #n, el !el."#n#' Acarici, la +e:illa de la +adre de T#++0 0 e dirigi, /a !a el apara!# en la en!rada' La +adre e en!, en el #"1 al lad# de T#++0$ le pregun!,B ?GN# !e parece bienH ?Me encan!a' De de la en!rada llegaba la %#& de 2!a""an' Parec3a al!erad#' ?N# +e diga ''' 3$ %#0 in+edia!a+en!e' Va+# ''' n#$ en!#nce c#:# el c#c/e 0

ba:# all3 direc!a+en!e' Bien' Adi, ' V#l%i, de nue%# al cuar!# de e !ar' ?El a e in# e !1 en la pi cina de VKllingb0' N# !ienen gen!e en la c#+i ar3a$ a 3 que !eng#''' En!r, en el d#r+i!#ri# 0 T#++0 pud# #3r c,+# e abr3a 0 e cerraba la ca:a de eguridad' 2!a""an e ca+bi, de r#pa all3 den!r# 0 de pu. de un ra!# ali, c#n !#d# l# arre# de p#lic3a' L# #:# parec3an le%e+en!e l# de un p ic,pa!a' Di# un be # en la b#ca a la +adre de T#++0 0 a .l un g#lpeci!# en la r#dilla' ?Teng# que ir+e in+edia!a+en!e' N# . cu1nd# %#l%er.' 8a eguire+# /abland# en #!r# +#+en!#' 2ali, apre urada+en!e al pa ill# 0 la +adre de T#++0 l# igui,' T#++0 #0, alg# de (!en cuidad#* 0 (!e quier#* 0 (!e queda * +ien!ra iba /a !a el pian# 0$ in aber p#r qu.$ alarg, el bra&# 0 c#gi, la e cul!ura del !irad#r de pi !#la' Pe aba p#r l# +en# d# kil# ' Mien!ra u +adre 0 2!a""an e de ped3an ? le gu !aba aquell#B el /#+bre que e %a a la guerra$ la +u:er an/elan!e?$ T#++0 ali, al balc,n' El aire "r3# de la !arde pene!r, en u pul+#ne 0 pud# re pirar p#r pri+era %e& en un par de /#ra ' 2e inclin, #bre la barandilla del balc,n$ %i# que deba:# crec3an e!# bien !upid# ' 2u:e!, la e cul!ura "uera p#r enci+a de la barandilla$ la #l!,' 5a0, en el e!# c#n un cru:id#'

2u +adre ali, al balc,n 0 e pu # a u lad#' De pu. de un par de egund# e abri, el p#r!al 0 ali, 2!a""an ca i c#rriend# /acia el aparca+ien!#' 2u +adre le dec3a adi, c#n la +an#$ per# 2!a""an n# +ir, /acia arriba' 5uand# pa , p#r deba:# del balc,n$ T#++0 #nri,' ?GMu. #curreH ?pregun!, u +adre' ?Nada' $lo .ue un c ico pe.ue4o con pistola est3 en el seto apuntando a $taffan. $lo eso. T#++0 e in!i, ba !an!e bien$ pe e a !#d#' El grup# e /ab3a "#r!alecid# c#n Qarl #n$ el 4nic# de l# c#lega c#n un (!raba:# de %erdad*$ c#+# .l +i +# l# lla+aba' Larr0 /ab3a #b!enid# la :ubilaci,n an!icipada$ M#rgan !raba:aba #ca i#nal+en!e en un de guace 0 Lacke n# e ab3a a ciencia cier!a de qu. %i%3a' A %ece !en3a alg# de diner#$ ,l# e #' Qarl #n !en3a e+ple# "i:# en la :ugue!er3a de VKllingb0@ /ab3a id# el due6# !ie+p# a!r1 $ per# e %i# #bligad# a %ender p#r (di"icul!ade ec#n,+ica *' 5#n el !ie+p#$ el nue%# due6# le e+ple, p#rque$ c#+# Qarl #n dec3a$ n# e p#d3a negar (que un#$ de pu. de !rein!a a6# en el ec!#r$ !en3a cier!a e-periencia*' M#rgan e rec# !, en la illa$ abri, la pierna 0 cru&, la +an# de!r1 de la cabe&a$ +irand# "i:a+en!e a Qarl #n' Lacke 0 Larr0 e /icier#n una e6a' 8a e+pe&aba' ?Buen#$ Qarl #n' GMu. /a0 de nue%# en el ec!#r del :ugue!eH GHab.i

de cubier!# alguna "#r+a nue%a de li+piar la pr#pina a l# c/ic# H Qarl #n re"un"u6,' ?N# abe de l# que e !1 /abland#' 2i /a0 alg4n e !a"ad#$ . e #0 0#' N# puede ni i+aginar!e la can!idad de /ur!# ' L# c/ic# ''' ?23$ 3$ 3' N# !en.i +1 que c#+prar alg4n c/i +e de pl1 !ic# en 5#rea p#r d# c#r#na 0 %enderl# a cien 0 0a l# /ab.i recuperad#' ?N# #!r# n# %ende+# e a c# a ' ?2egur# que n#' GMu. era en!#nce l# que %i en el e capara!e el #!r# d3aH GPi!u"# H GMu. era e #H Jugue!e de calidad "abricad# a +an# en Beng!"#r$ Ge/H ?A +3 l# que +e parece +u0 e-!ra6# e que l# diga una per #na c#+# !4$ que %ende c#c/e que ,l# andan i e le enganc/a a un caball#' 8 a 3 igui, la c# a' Larr0 0 Lacke e cuc/aban$ e re3an a %ece $ /ac3an alg4n c#+en!ari#' De /aber e !ad# Virginia$ la cre !a de l# gall# e /abr3an le%an!ad# un p#c# +1 0 M#rgan n# /abr3a parad# /a !a que Qarl #n e en"adara de %erdad' Per# Virginia n# e !aba' 8 J#cke !a+p#c#' La a!+, "era per"ec!a n# acababa de cua:ar 0 p#r e # la di cu i,n /ab3a e+pe&ad# a decaer$ cuand# a e # de la #c/# 0 +edia la puer!a de "uera e abri, len!a+en!e' Larr0 le%an!, la %i !a 0 %i# a una per #na de la que nunca /abr3a i+aginad# que apareciera p#r all3B JC !a' La B#+ba N.!ida$ c#+# le lla+aba M#rgan' Larr0 /ab3a e !ad# /abland# c#n .l en un banc# ba:# el edi"ici# al!# un par de %ece $ per# nunca

/ab3a "enido a.u an!e ' JC !a parec3a de enca:ad#' 2e +#%3a c#+# i e !u%iera "#r+ad# p#r pie&a +al en a+blada que p#d3an de pegar e i e agi!aba de+a iad#' En!#rnaba l# #:# +ien!ra !e+blaba /acia delan!e 0 /acia a!r1 $ c#n peque6# +#%i+ien!# ' O e !aba b#rrac/# perdid# # e !aba en"er+#' Larr0 le alud,' ?7JC !a9 7Ven 0 i.n!a!e9 M#rgan %#l%i, la cabe&a$ ec/, un %i !a&# a JC !a 0 di:#B ?7O/$ :#der9 JC !a +ani#br, /a !a llegar a u +e a c#+# i e enc#n!rara #bre un ca+p# +inad#' Larr0 ac, la illa que /ab3a a u lad# e /i&# un ge !# in%i!1nd#le a en!ar e' ?Bien%enid# al club' JC !a parec3a n# #3rle$ per# arra !r, l# pie /a !a la illa' Lle%aba un !ra:e %ie:# c#n c/alec# 0 pa:ari!a$ el pel# peinad# al agua' 8 ape !aba' Pi 0 pi 0 +1 pi ' Inclu # cuand# un# e en!aba c#n .l "uera el /ed#r era clara+en!e apreciable$ per# e p#d3a aguan!ar' Den!r#$ al cal#r$ de prend3a un #l#r 1cid# a #rina %ie:a que #bligaba a re pirar p#r la b#ca para p#der #p#r!arl#' T#d# l# c#lega $ inclu # M#rgan$ e e "#r&ar#n para que la cara n# +# !ra e l# que la nari& en!3a' El ca+arer# e acerc, a u +e a$ par1nd# e en cuan!# n#!, el #l#r de JC !a$ 0 di:#B ?GMu. %a''' a !#+arH JC !a +ene, la cabe&a in +irar al ca+arer#' !e al&, la ce:a 0 Larr0 /i&# un

ge !#@ tran.uilo, nosotros lo arre%lamos. El ca+arer# e re!ir, 0 Larr0$ p#niend# la +an# en el /#+br# de JC !a$ pregun!,B ?GA qu. debe+# el /#n#rH JC !a carra pe,$ 0 c#n la +irada pue !a en el uel# di:#B ?J#cke' ?GMu. pa a c#n .lH ?E !1 +uer!#' Larr0 #0, c,+# Lacke bu"aba a u e palda ' l +an!u%# la +an# en el /#+br# de JC !a d1nd#le 1ni+# ' 2en!3a que l# nece i!aba' ?G5,+# l# abe H ?8# l# %i' 5uand# #curri,' 5uand# l# +a!ar#n' ?G5u1nd# #curri,H ?El 1bad#' P#r la n#c/e' Larr0 re!ir, la +an#' +,@l s3)ado' Per#''' G/a /ablad# c#n la p#lic3aH JC !a neg, c#n la cabe&a' ?N# /e p#did#' 8 0#''' n# l# %i' Per# l# .' Lacke e lle%, la +an# a la cabe&a$ u urrand#B ?L# ab3a$ l# ab3a' JC !a e l# c#n!,' El ni6#$ que /ab3a r#!# la "ar#la +1 cercana al puen!e c#n una piedra$ /ab3a en!rad# 0 /ab3a aguardad#' J#cke$ que /ab3a en!rad# 0 n# /ab3a alid#' La ligera /uella$ la +arca de un cuerp# en la /#:a eca a la +a6ana iguien!e' 5uand# acab,$ el ca+arer# lle%aba 0a un ra!# /aciend# ge !# airad# a Larr0$ e6aland# al!erna!i%a+en!e a JC !a 0 a la puer!a' Larr0 pu # la +an# en el bra&# de JC !a' ?GMu. !e parece en!#nce i %a+# a ec/ar un %i !a&#H

JC !a a in!i, 0 e le%an!ar#n de la +e a' M#rgan e bebi, de un !rag# la cer%e&a que le quedaba$ #nri, +alici# a+en!e a Qarl #n$ que c#gi, el peri,dic# 0 e l# guard, en el abrig# c#+# #l3a /acer ie+pre$ el :#did# !aca6#' 2,l# Lacke per+aneci, en!ad#$ :ugand# c#n un# palill# r#!# que /ab3a en la +e a' Larr0 e inclin, #bre .lB ?GN# %a a %enirH ?L# ab3a' L# pre en!3a' ?23' GVa a %enir en!#nce H ?Buen#' V#0' Id 0end# %# #!r# ' 5uand# alier#n$ JC !a e !ranquili&, c#n el aire "r3# de la n#c/e' E+pe&, a ca+inar !an depri a que Larr0 !u%# que pedirle que ba:ara la +arc/a$ u c#ra&,n n# aguan!aba' Qarl #n 0 M#rgan iban de!r1 $ el un# al lad# del #!r#@ M#rgan e peraba a que Qarl #n di:era alguna !#n!er3a para p#der +e!er e c#n .l' Le en!ar3a bien' Per# /a !a Qarl #n parec3a #cupad# c#n u pr#pi# pen a+ien!# ' La "ar#la r#!a 0a /ab3a id# ca+biada 0 la lu& ba:# el puen!e era acep!able' E !aban c#+# un pel#!,n e cuc/and# a JC !a +ien!ra . !e c#n!aba 0 e6alaba l# +#n!#ne de /#:a @ daban pa!ada para calen!ar e l# pie ' Mala circulaci,n' Re #naba c#+# i e !ra!ara de un e:.rci!# de "iland#' 5uand# JC !a !er+in,$ Qarl #n di:#B ?N# /a0 ninguna prue)a... Era la cla e de c#+en!ari# que M#rgan /ab3a e !ad# e perand#'

?Per# :#der$ Ge que n# #0e l# que e !1 diciendo' G5ree que miente' ?N# ?di:# Qarl #n$ c#+# i /ablara c#n un ni6#?$ per# +e re"ier# a que la p#lic3a !al %e& n# e !. !an di pue !a c#+# n# #!r# a creer u rela!# cuand# n# /a0 nada que l# c#rr#b#re' ?l e testi%o. ?G5ree que er1 u"icien!eH Larr0 di# un g#lpe c#n la +an# #bre l# +#n!#ne de /#:a ' ?La pregun!a a/#ra e ad,nde /a id# a parar' 2i e que /a ucedid# a 3' Lacke %en3a andand# p#r el ca+in# del parque$ lleg, /a !a d#nde e !aba JC !a 0 e6al, /acia el uel#' ?GA/3H JC !a a in!i,' Lacke e +e!i, la +an# en l# b#l ill# 0 e qued, un ra!# #b er%and# el dibu:# irregular de la /#:a c#+# i "uera un pu&&le gigan!e que !en3a que re #l%er' L# +4 cul# de u +and3bula e c#n!ra3an$ e rela:aban$ e c#n!ra3an' ?Buen#' GMu. dec3 H Larr0 di# d# pa # /acia .l' ?L# ien!#$ Lacke' Lacke /i&# un ge !# de rec/a&# c#n la +an#$ apar!and# a Larr0' ?GMu. dec3 H GVa+# a pillar al cabr,n que /a /ec/# e !# # n#H L# #!r# +irar#n a !#da par!e +en# a Lacke' Larr0 e !aba a pun!# de decir alg# acerca de que iba a er di"3cil$ pr#bable+en!e i+p# ible$ per# e ab !u%#' Al

"inal$ M#rgan e aclar, la gargan!a$ e dirigi, a Lacke 0$ p#ni.nd#le el bra&# #bre l# /#+br# $ di:#B ?L# %a+# a pillar$ Lacke' L# %a+# a /acer' T#++0 +ir, p#r enci+a de la barandilla$ le pareci, /aber %i !# de !ell# de pla!a all3 aba:#' Parec3a c#+# e a c# a que l# J,%ene 5a !#re #l3an !raer a ca a de la c#+pe!ici#ne ' ?GEn qu. pien a H ?pregun!, u +adre' ?En el Pa!# D#nald' ?A !i n# !e gu !a +uc/# 2!a""an$ G%erdadH ?E !1 bien' ?G23H T#++0 le%an!, la %i !a /acia el cen!r#' Vi# la u%e r#:a 0 grande de ne,n que len!a+en!e daba %uel!a #bre !#d#' VKllingb0' Vic!#ria' ?GTe /a en e6ad# la pi !#la H ?GP#r qu. l# pregun!a H ?N#$ ,l# pregun!aba' GL# /a /ec/#H ?N# en!iend# qu. quiere decir' ?Pue n# e !an di"3cil' GHa abier!# u ca:a "uer!e$ /a acad# la pi !#la 0 !e la /a +# !rad#H ?23' GP#r qu.H ?G5u1nd# l# /i&#H 2u +adre e acudi, alg# de la blu a$ e "r#!, l# bra&# ' ?Teng# un p#c# de "r3#' ?GPien a en pap1H ?23$ clar# que l# /ag#' T#d# el !ie+p#' ?GT#d# el !ie+p#H 2u +adre lan&, un u pir,$ inclin, la cabe&a para p#der +irarle a l# #:# ' ?GAd,nde quiere llegarH

?GAd,nde quiere llegar t=' T#++0 !en3a la +an# ap#0ada en la barandilla$ ella pu # la u0a enci+a' ?GViene +a6ana d#nde pap1H ?GMa6anaH ?23' E el D3a de T#d# l# 2an!# ' ?E pa ad# +a6ana' 23$ %#0' ?T#++0''' 2u +adre le qui!, la +an# de la barandilla 0 l# a!ra:# /acia 3' L# abra&,' T#++0 e qued, r3gid# p#r un +#+en!#' Lueg# e liber, 0 en!r,' Mien!ra e p#n3a la r#pa para alir$ T#++0 e di# cuen!a de que !en3a que /acer en!rar a u +adre del balc,n i quer3a rec#ger la e cul!ura' La lla+, 0 ella en!r, r1pida+en!e$ de e# a de #3r una palabra' ?23''' aluda a 2!a""an' 2u +adre re plandeci,' ?L# /ar.' GEn!#nce n# !e queda H ?N#$ 0#''' e # puede durar !#da la n#c/e' ?23' E !#0 un p#c# inquie!a' ?N# !iene p#r qu.' 2abe di parar' Adi, ' ?Adi, ''' La puer!a de "uera e cerr,' ?''' ciel#''' )n ruid# #rd# ali, del in!eri#r del V#l%# cuand# 2!a""an e ubi, al b#rdill# a gran %el#cidad' 2u +and3bula g#lpear#n de !al +anera que le #n, en !#da la cabe&a$ e qued, cieg# p#r un in !an!e 0 ca i a!r#pella a un %ie:# que iba a unir e al grup# de curi# # que e /ab3an reunid# alreded#r del c#c/e de p#lic3a en la en!rada

principal' El a piran!e Lar #n e !aba en el c#c/e /abland# p#r la radi#' E !ar3a pidiend# re"uer&# # una a+bulancia' 2!a""an aparc, de!r1 del c#c/e de p#lic3a para de:ar el pa # libre a un e%en!ual re"uer&#$ e ba:, 0 cerr,' 2ie+pre cerraba el c#c/e$ aunque ,l# "uera a e !ar au en!e un +inu!#' N# p#rque pen ara que e l# iban a r#bar in# para n# perder la c# !u+bre$ de +anera que n# e le #l%idara nunca cerrar el coc e de ser"icio, p#r el a+#r de Di# ' 2e dirigi, /acia la en!rada principal e "#r&1nd# e en aparen!ar au!#ridad$ pen and# en el p4blic#@ e !aba egur# de que !en3a un a pec!# que in"und3a c#n"ian&a a la +a0#r3a de la per #na ' Muc/# de l# que e !aban all3 +irand# pr#bable+en!e pen aranB (A/$ 3$ aqu3 %iene el que %a a aclarar !#d# e !#*' Nada +1 pa ar la puer!a de en!rada /ab3a cua!r# /#+bre en ba6ad#r c#n la !#alla #bre l# /#+br# ' 2!a""an pa , p#r delan!e de ell# $ /acia l# %e !uari# $ per# un# de l# /#+bre l# lla+,B ?Oiga$ perd#ne ?0 e acerc, a .l c#n l# pie de cal&# ?' 23$ perd,n$ per#''' nue !ra r#pa' ?GMu. pa a c#n ellaH ?G5u1nd# p#de+# rec#gerlaH ?G2u r#paH ?23$ e !1 en l# %e !uari# 0 n# p#de+# en!rar all3' 2!a""an abri, la b#ca para decir alguna +aldad acerca de que u r#pa e !aba en

aquel +#+en!# en el pue !# +1 al!# de la li !a de pri#ridade $ per# una +u:er c#n ca+i e!a blanca e acerc, en!#nce a l# /#+bre c#n un +#n!,n de alb#rn#ce en l# bra&# ' 2!a""an /i&# un ge !# a la +u:er 0 c#n!inu, /acia l# %e !uari# ' En el ca+in# e enc#n!r, c#n #!ra +u:er c#n ca+i e!a blanca que lle%aba a un c/ic# de d#ce$ !rece a6# /acia la en!rada' La cara del +uc/ac/#$ +u0 r#:a$ c#n!ra !aba c#n el alb#rn#& blanc# en el que iba en%uel!#$ l# #:# in e-pre i,n' La +u:er cla%, la %i !a en 2!a""an c#n una +irada que parec3a ca i acu a!#ria' ?2u +adre %iene a bu carl#' 2!a""an a in!i,' GEra el c/ic#''' la %3c!i+aH Le /abr3a gu !ad# pregun!ar e-ac!a+en!e e #$ per# c#n la pri a n# e le #curri, ninguna +anera en a!a de "#r+ular la pregun!a' 2upu # que H#l+berg le /abr3a !#+ad# el n#+bre 0 l# de+1 da!# $ 0 /abr3a :u&gad# que l# +1 c#n%enien!e er3a de:ar que la +adre e /iciera carg# de .l$ que l# lle%ara a la a+bulancia$ a la %i i!a del p ic,l#g#$ a la !erapia' Prote%e a stos tus pe.ue4os. 2!a""an igui, p#r el pa ill#$ ubi, c#rriend# la e calera +ien!ra para u aden!r# reci!aba una acci,n de gracia p#r la gracia recibida 0 pidiend# "uer&a para la prueba que iba a %enir' GE !aba el a e in# !#da%3a en el edi"ici#H Nuera de l# %e !uari# $ ba:# un le!rer# c#n una #la palabraB HOMBRE2$ /ab3a

cier!a+en!e !re /#+bre /abland# c#n el agen!e de p#lic3a H#l+berg' 2,l# un# e !aba !#!al+en!e %e !id#' A un# de l# !re le "al!aban l# pan!al#ne $ el #!r# !en3a la par!e uperi#r del cuerp# de nuda' ?Mu. bien que /a0a p#did# llegar !an r1pid# ? alud, H#l+berg' ?GE !1 !#da%3a a/3H H#l+berg e6al, la puer!a del %e !uari#' ?A/3 den!r#' 2!a""an /i&# un ge !# /acia l# !re /#+bre ' ?GEll# #n'''H An!e de que H#l+berg alcan&ara a decir nada$ el /#+bre que n# lle%aba pan!al#ne di# +edi# pa # adelan!e 0 di:#$ n# in #rgull#B ?2#+# l# !e !ig# ' 2!a""an a in!i, 0 +ir, a H#l+berg c#n ge !# in!err#gan!e' ?GN# deber3an'''H ?23$ per# e !aba e perand# a que llegara ' P#r l# %i !# n# e %i#len!# ?H#l+berg e %#l%i, /acia l# !re /#+bre 0 le di:# a+able+en!e ?B 8a # lla+are+# ' L# +e:#r que p#d.i /acer a/#ra e +arc/ar# a ca a' Buen#$ #!ra c# a' En!iend# que n# %a a er "1cil$ per# in!en!ad n# /ablar de e !# en!re %# #!r# ' El /#+bre in pan!al#ne #nri, c#n una #nri a ard,nica$ de en!erad#' ?Pueden #3rn# $ quiere decir' ?N#$ per# p#d.i pen ar que /ab.i %i !# c# a que en realidad n# /ab.i %i !#$ ,l# p#rque #!r# l# /a0a /ec/#' ?8# n#' 8# %i l# que %i$ 0 era l# +1 :#did#''' ?5reed+e' Le pa a al +e:#r' 8 a/#ra !endr.i que di culparn# ' Jracia p#r

%ue !ra a0uda' L# /#+bre e ale:ar#n p#r el pa ill# +ur+urand# en!re dien!e ' H#l+berg era buen# para e a c# a B /ablar c#n la gen!e' Era l# que +1 /ac3a' Iba p#r la e cuela 0 daba c/arla #bre la dr#ga 0 el !raba:# de la p#lic3a' 8a n# #l3a alir en ca # c#+# . !e' )n ruid# +e!1lic#$ c#+# i e /ubiera ca3d# alg# de c/apa$ e #0, den!r# del %e !uari# 0 2!a""an e #bre al!,$ pre !, a!enci,n' ?G5#nque n# e %i#len!#H ?E !1 gra%e+en!e /erid#$ p#r l# %i !#' 2e ec/, alg4n !ip# de 1cid# en la cara' ?GP#r qu.H El r# !r# de H#l+berg e !#rn, ine-pre i%#$ 2!a""an e %#l%i, /acia la puer!a' ?Tendre+# que en!rar a pregun!1r el#' ?GAr+ad#H ?Pr#bable+en!e n#' H#l+berg e6al, el /uec# de la %en!ana@ #bre la planc/a de +1r+#l /ab3a un gran cuc/ill# de c#cina c#n el +ang# de +adera' ?N# !en3a ninguna b#l a' Ade+1 $ el que e !aba in pan!al#ne /a !enid# !ie+p# de e !ar :ugand# c#n .l en la +an# un buen ra!# an!e de que 0# llegara' Lueg# n# #cupare+# de .l' ?GVa+# a de:arl# a/3 !irad#H ?G2e !e #curre alg# +e:#rH 2!a""an neg, c#n la cabe&a 0 en!#nce $ en +edi# del ilenci#$ pud# di !inguir d# c# a B un d.bil 0 arr3!+ic# #pl# cardiac# den!r# del %e !uari#' El %ien!# en el !ub#

de una c/i+enea' )na "lau!a agrie!ada' E #$ 0 un #l#r' Alg# que al principi# cre0, que "#r+aba par!e del #l#r a cl#r# que i+pregnaba !#d# el edi"ici#' Per# e !# era alg# +1 ' )n #l#r "uer!e$ pican!e$ que c# quilleaba' Arrug, la nari&' ?GVa+# '''H H#l+berg a in!i, per# e qued, d#nde e !aba' 5a ad# 0 c#n /i:# ' 5lar#' 2!a""an ac, la pi !#la regla+en!aria de la "unda 0 ap#0, la #!ra +an# en el pa ad#r de la puer!a' Era la !ercera %e& en u d#ce a6# de er%ici# que en!raba en una /abi!aci,n c#n el ar+a en la +an#' N# ab3a i e !aba ac!uand# c#rrec!a+en!e$ per# nadie iba a repr#c/arle nada' )n a e in# de ni6# ' Encerrad#$ !al %e& de e perad#$ aunque e !u%iera +al/erid#' Hi&# un ge !# a H#l+berg 0 abri, la puer!a' El !u"# l# ec/, para a!r1 ' Le picaba en la nari& /aci.nd#le ll#rar' T# i,' 2ac, un pa6uel# del b#l ill# 0 e !ap, la b#ca 0 la nari&' Alguna %ece /ab3a a i !id# a l# b#+ber# en incendi# de ca a $ era la +i +a en aci,n' Per# aqu3 n# /ab3a /u+#$ ,l# una ligera neblina "l#!and# p#r la /abi!aci,n' -ios mo, ,esto .u es' El +#n,!#n#$ en!rec#r!ad# ruid# a4n e #3a de!r1 de la /ilera de ar+ari# que !en3an delan!e' 2!a""an le /i&# e6a a H#l+berg para que "uera dand# la %uel!a p#r el #!r# e-!re+#$ de +anera que cubrieran l# d# lad# ' 2!a""an a%an&, /a !a el "inal

de l# ar+ari# 0 ec/, un %i !a&# c#n la pi !#la c#lgand# a un lad#' Vi# una papelera de +e!al !irada 0$ :un!# a ella$ un cuerp# !endid# 0 de nud#' H#l+berg apareci, p#r el #!r# e-!re+# e /i&# e6a a 2!a""an para que e !ranquili&ara@ n# parec3a que /ubiera un peligr# in+inen!e' 2!a""an in!i, una pun&ada de irri!aci,n p#rque H#l+berg in!en!aba !#+ar el +and# de la #peraci,n a/#ra$ cuand# 0a n# parec3a peligr# a' Re pir, pr#"unda+en!e a !ra%. del pa6uel#$ e l# qui!, de la b#ca 0 di:# en %#& al!aB ?Al!#' E la p#lic3a' GMe #0e H El /#+bre que e !aba !endid# en el uel# n# di# e6ale de /aber #3d#$ egu3a e+i!iend# 4nica+en!e un ruid# +#n,!#n# c#n la cara c#n!ra el uel#' 2!a""an di# un par de pa # al "ren!e' ?P#n la +an# delan!e$ d#nde 0# pueda %erla ' El /#+bre n# e +#%i,' Per# a/#ra que e !aba +1 cerca$ 2!a""an pud# %er que le !e+blaba !#d# el cuerp#' L# de la +an# era innece ari#' )na de ella rep# aba #bre la papelera 0 la #!ra e !aba e-!endida al lad#$ en el uel#' Ten3a la pal+a de la +an# /inc/ada 0 abier!a' Acido... cmo estar3... 2!a""an e %#l%i, a c#l#car el pa6uel# en la b#ca 0 a%an&, /a !a el /#+bre +ien!ra guardaba la pi !#la en la "unda$ c#n"iand# en que H#l+berg l# cubriera i #curr3a alg#' El cuerp# !e+blaba c#n%ul i%a+en!e 0 e #3a el le%e c/a quid# de la piel de nuda

cuand# e de pegaba de la bald# a 0 e %#l%3a a pegar de nue%#' La +an# que e !aba en el uel# al!aba c#+# un pe& en una r#ca' 8 !#d# el !ie+p# el +i +# #nid# de u b#ca c#n!ra el uel#B ?''' eeiiieeeiii''' 2!a""an /i&# e6a a H#l+berg para que e +an!u%iera a d# pa # de di !ancia 0 e pu # de cuclilla al lad# del cuerp#' ?GPuede #3r+eH El /#+bre e call,' De pr#n!#$ !#d# el cuerp# /i&# un gir# e pa +,dic# 0 r#d,' La cara' 2!a""an e ec/, para a!r1 $ perdi, el equilibri# 0 a!erri&, #bre la rabadilla' Apre!, l# dien!e para n# gri!ar cuand# %i# la e !rella ' 5err, l# #:# ' L# %#l%i, a abrir' 1o tiene cara. 2!a""an /ab3a %i !# a un dr#gadic!# que en una alucinaci,n e /ab3a g#lpead# repe!ida+en!e la cara c#n!ra una pared' Hab3a %i !# a un /#+bre que e pu # a #ldar un dep, i!# de ga #lina in %aciarl# an!e ' Le e-pl#!, en la cara' Per# nada parecid# a e !#' Ten3a la nari& !#!al+en!e c#rr#3da$ en u lugar ,l# /ab3a d# agu:er# que en!raban en la cabe&a' La b#ca e /ab3a derre!id#$ l# labi# e !aban ellad# $ al%# una rendi:a a un lad#' )n# de l# #:# e /ab3a derra+ad# #bre l# que /ab3a id# la +e:illa$ per# el #!r#''' abier!# de par en par' 2!a""an cla%, la %i !a en e e #:#$ l# 4nic# que parec3a /u+an# en aquella +a a

de"#r+e' El #:# e !aba in0ec!ad# en angre$ 0 cuand# in!en!aba parpadear ,l# +edia !ira de piel re%#l#!eaba #bre .l 0 e re!iraba de nue%#' D#nde !en3a que /aber e !ad# el re !# de la cara$ ,l# /ab3a re !# de car!3lag# 0 /ue # que a #+aban en!re l# !r#&# i+p# ible de carne 0 l# :ir#ne negr# de piel' L# +4 cul# brillan!e 0 de nud# e c#n!ra3an 0 e e !iraban$ e re+#%3an c#+# i la cabe&a /ubiera id# u !i!uida p#r un +#n!,n de anguila reci.n +a!ada 0 !r#ceada ' T#da la cara$ l# que /ab3a id# la cara$ !en3a %ida pr#pia' )na arcada e abri, pa # p#r la gargan!a de 2!a""an$ 0 pr#bable+en!e /abr3a %#+i!ad# de n# /aber !enid# el cuerp# !an #cupad# recuper1nd# e del d#l#r lu+bar' Len!a+en!e enc#gi, la pierna 0 e pu # de pie$ ap#01nd# e en l# ar+ari# ' El #:# in0ec!ad# en angre le +iraba !#d# el !ie+p#' ?E !# e l# +1 :#did#''' H#l+berg$ c#n l# bra&# c#lgand#$ #b er%aba aquel cuerp# de "igurad# en el uel#' N# era ,l# la cara' El 1cid# /ab3a c#rr#3d# !a+bi.n la par!e uperi#r del cuerp#' La piel de una de la cla%3cula /ab3a de aparecid# 0 e %e3a una p#rci,n del /ue #$ blanc# c#+# un !r#&# de !i&a en un e !#"ad# de carne' H#l+berg +eneaba la cabe&a 0 acud3a el aire c#n la +an#' T# iend#' ?E !# e l# +1 :#did#''' Eran la #nce 0 O kar e !aba ac# !ad# en u ca+a' J#lpeand# c#n cuidad# la

le!ra en la pared' E''' L''' I''' E''' L''' I''' N# /ub# re pue !a' Vierne Xa de Oc!ubre L# c/ic# de L# B e !aban en "ila "uera de la e cuela e perand# a que el +ae !r# V%ila diera la e6al' T#d# !en3an u b#l a de gi+na ia # u b#l # en la +an#$ p#rque Di# e apiadara del que #l%ida e la r#pa de gi+na ia # n# !u%iera cau a :u !i"icada para "al!ar a la cla e' E !aban a un bra&# de di !ancia del an!eri#r$ c#+# el +ae !r# le /ab3a dic/# el pri+er d3a en U# cuand# ucedi, a la !u!#ra en la re p#n abilidad de u educaci,n "3 ica' ?7)na "ila rec!a9 7)n bra&# de di !ancia9 El +ae !r# V%ila /ab3a id# pil#!# duran!e la guerra' En un par de #ca i#ne /ab3a en!re!enid# a l# c/ic# c#n!1nd#le /i !#ria de c#+ba!e a.re# 0 de a!erri&a:e "#r&# # en ca+p# de !rig#' Eran i+pre i#nan!e ' 2e /ab3a ganad# u re pe!#' )na cla e c#n iderada alb#r#!ad#ra e indi ciplinada e c#l#caba #bedien!e+en!e en "ila a un bra&# de di !ancia$ aunque el +ae !r# a4n n# /ubiera aparecid#' 2i la "ila n# e !aba c#+# .l quer3a l# de:aba e perand# die& +inu!# +1 $ # u !i!u3a el pr#+e!id# par!id# de %#leib#l p#r una "le-i#ne de bra&# 0 abd#+inale ' O kar$ al igual que l# de+1 $ !en3a ba !an!e +ied# al +ae !r#' 5#n u pel# gri

rapad# 0 u nari& aguile6a$ u buen a pec!# "3 ic# 0 u pu6# de /ierr#$ di"3cil+en!e e p#d3a pen ar que "uera capa& de querer 0 c#+prender a un c/ic# d.bil$ c#n alg# de #brepe # 0 +ar!iri&ad#' Per# /ab3a di ciplina en u cla e ' Ni J#nn0$ ni Micke ni T#+a e a!re%er3an a /acer nada +ien!ra el +ae !r# e !u%iera cerca' En e e +#+en!# J#/an aband#n, la "ila$ al&, la %i !a /acia la e cuela' Lueg#$ /aciend# un alud# /i!lerian#$ di:#B ?7Nila rec!a 9 7H#0 i+ulacr# de e%acuaci,n9 75#n cuerda 9 Algun# #nrier#n ner%i# # ' El +ae !r# era un apa i#nad# de l# i+ulacr# de e%acuaci,n' )na %e& p#r e+e !re l# alu+n# !en3an que pr#bar a de li&ar e "uera de de la %en!ana c#n a0uda de cuerda $ +ien!ra el +ae !r# c#n!r#laba !#d# el pr#ce # cr#n,+e!r# en +an#' 2i c#n egu3an uperar el r.c#rd an!eri#r p#d3an :ugar al :ueg# de la illa ' Per# /ab3a que gan1r el#' J#/an %#l%i, r1pida+en!e a la "ila' Men# +al$ p#rque apena un# egund# de pu. apareci, el +ae !r# p#r la puer!a principal de la e cuela 0 c#n pa # r1pid# e enca+in, al gi+na i#' 5#n la +irada al "ren!e$ n# dirigi, al grup# ni iquiera una #:eada' 5uand# e enc#n!raba a +i!ad de ca+in# /i&# un ge !# de adelante! c#n la +an#$ in de:ar de andar$ in %#l%er la cabe&a' La "ila e pu # en +arc/a in!en!and# +an!ener la di !ancia de un bra&# c#n el an!eri#r' T#+a $ que iba de!r1 de O kar$ !r#pe&, c#n el !al,n de . !e e /i&# que e le

aliera el &apa!# p#r de!r1 ' O kar igui, +arc/and#' De pu. de l# de la pali&a de an!ea0er l# /ab3an de:ad# en pa&' N# e que le /ubieran pedid# perd,n # a 3$ per# la /erida de la +e:illa egu3a all3$ 0 le /abr3a parecid# que era u"icien!e' De +#+en!#' @li. O kar$ apre!and# l# ded# del pie para que n# e le aliera el &apa!#$ igui, +arc/and# /acia el gi+na i#' GD,nde e !aba EliH Hab3a acec/ad# de de u %en!ana la n#c/e an!eri#r para %er i el padre de la +uc/ac/a %#l%3a a ca a' Per# en %e& de e # l# que %i# "ue a Eli aliend# a e # de la die&' De pu. lleg, la /#ra del caca# 0 l# b#ll# c#n u +adre 0 puede que e /ubiera perdid# u %uel!a a ca a' Per# n# /ab3a c#n!e !ad# a u g#lpeci!# ' La cla e !#+, al a al!# el %e !uari#$ la "ila e r#+pi,' El +ae !r# V%ila e !aba de pie c#n l# bra&# cru&ad# $ e per1nd#l# ' ?Bien' H#0 en!rena+ien!# "3 ic#' 5#n barra$ caballe!e 0 cuerda ' Pr#!e !a ' El +ae !r# a in!i,' ?2i l# /ac.i bien$ i !raba:1i $ la pr,-i+a %e& bal,n "an!a +a' Per# /#0 en!rena+ien!# "3 ic#' 7Va+# 9 N# /ab3a nada que di cu!ir' )n# !en3a que c#n!en!ar e c#n l# del bal,n "an!a +a 0 la cla e c#+en&, a ca+biar e apre urada+en!e' O kar pr#cur,$ c#+# de c# !u+bre$ p#ner e de e palda a l# #!r# +ien!ra e qui!aba l# pan!al#ne ' 2u b#la del pi /ac3a que e n#!ara alg# rar# en l# cal&#ncill# '

Arriba$ en el gi+na i#$ l# #!r# e !aban c#l#cand# l# caballe!e 0 ba:and# la barra ' J#/an 0 O kar c#l#car#n :un!# la c#lc/#ne!a ' 5uand# !#d# e !u%# li !#$ el +ae !r# #pl, u ilba!#' Hab3a circui!# c#n cinc# e !aci#ne $ a 3 que l# di%idi, en cinc# grup# de a d# ' O kar 0 2!a""e "#r+ar#n un grup#$ l# cual e !aba bien p#rque 2!a""e era el 4nic# de la cla e al que e le daba la gi+na ia pe#r que a O kar' Era "uer!#!e per# !#rpe' M1 g#rd# que O kar' 2in e+barg#$ nadie e +e!3a c#n .l' Hab3a alg# en la ac!i!ud de 2!a""e que dec3a que i alguien e +e!3a c#n .l l# pagar3a car#' El +ae !r# /i&# #nar el ilba!# 0 e pu ier#n en +arc/a' Nle-i#ne de bra&# en la barra' La barbilla #bre la barra$ aba:#$ arriba' O kar c#n igui, /acer d# ' 2!a""e$ cinc#@ lueg# l# de:,' 2#n, el ilba!#' Abd#+inale ' 2!a""e n# /i&# +1 que e !ar !u+bad# en la c#lc/#ne!a +irand# al !ec/#' O kar e !u%# /aciend# "al # abd#+inale /a !a la iguien!e e6al' La c#+ba' E # e le daba bien a O kar' l le di# a la cuerda +ien!ra 2!a""e n# /ac3a +1 que !rabar e c#n ella' Lueg# "le-i#ne de bra&# n#r+ale ' De . a p#d3a /acer 2!a""e la que qui iera' Ninal+en!e el caballe!e$ el +aldi!# caballe!e ' Aqu3 e d#nde era un ali%i# e !ar c#n 2!a""e' O kar /ab3a %i !# de re#:# c,+# Micke$ J#nn0 0 Ol#" %#laban p#r el caballe!e %3a !ra+p#l3n' 2!a""e !#+, i+pul #$ c#rri,$ b#!, e !repi!# a+en!e en el !ra+p#l3n 0$ n# #b !an!e$ n# lleg, al caballe!e' 2e di# +edia

%uel!a para e perar u !urn# de nue%#' El +ae !r# e acerc, a .l' ?724be!e al caballe!e9 ?N# pued#' ?Tendr1 que c#ger i+pul #' ?GMu.H ?5#ger i+pul #' 5#ger i+pul #' Arriba 0 al!a' 2!a""e agarr, el caballe!e$ e encara+, en .l 0 e de li&, c#+# un pere&# # p#r el #!r# lad#' El +ae !r# /i&# la e6al de "en 0 O kar ec/, a c#rrer' En alg4n pun!# de aquella carrera /acia el caballe!e !#+, la deci i,n' Iba a intentarlo. El +ae !r# le /ab3a dic/# en alguna #ca i,n que n# !u%iera +ied# al caballe!e$ que !#d# depend3a de e #' N#r+al+en!e n# e i+pul aba "uer!e c#n el pie$ p#r +ied# a perder el equilibri# 0 a dar e un g#lpe' Per# a/#ra iba a ec/ar l# re !# $ a /acer c#+# i pudiera' El +ae !r# l# +iraba' O kar ec/, a c#rrer a !#da %el#cidad /acia el !ra+p#l3n' Apena pen , en el i+pul #$ e c#ncen!r, !#!al+en!e en ubir al caballe!e' P#r pri+era %e& b#!, en la !abla c#n !#da u "uer&a $ in "renar e$ 0 el cuerp# ali, %#land# p#r 3 +i +#$ l# bra&# e e-!endier#n al "ren!e para /acer "uer&a 0 dirigir el cuerp# /acia delan!e' Pa , #bre el caballe!e a !al %el#cidad que perdi, el equilibri# 0 ca0, de bruce cuand# a!erri&, p#r el #!r# lad#' 7Hab3a c#n eguid# ubir9 2e %#l%i, 0 +ir, al +ae !r#B n# #nre3a$ per# a en!3a d1nd#le 1ni+# ' ?Bien$ O kar' bnica+en!e +1 equilibri#'

El ilba!# #n, 0 pudier#n de can ar un +inu!# an!e de e+pe&ar #!ra %uel!a' Aquella %e& O kar l#gr, ubir al caballe!e 0 +an!ener el equilibri# al a!erri&ar' El +ae !r# pi!, el "in de la cla e 0 ali, "uera +ien!ra ell# rec#g3an la c# a ' O kar ba:, la rueda del caballe!e 0 l# e+pu:, /a !a el cuar!# d#nde e guardaba$ d1nd#le una pal+adi!a c#+# a un buen caball# que "inal+en!e e /ubiera de:ad# +#n!ar' L# c#l#c, en u i!i# 0 e dirigi, al %e !uari#' Muer3a /ablar c#n el pr#"e #r de una c# a' A +edi# ca+in# de la puer!a "ue de!enid#' )n la&# de cuerda %#l, #bre u cabe&a 0 a!erri&, alreded#r de u e !,+ag#' Alguien l# /ab3a ca&ad#' A u e palda #0, la %#& de J#nn0B ?Arre$ 5erd#' 2e %#l%i, de +anera que la la&ada e le de li&, #bre el e !,+ag# 0 qued, alreded#r de u e palda' J#nn0 e !aba "ren!e a .l c#n la agarradera de la cuerda en la +an# $ +#%i.nd#la arriba 0 aba:#$ c/a cand# la lengua' ?Arre$ arre' O kar agarr, la cuerda c#n la d# +an# 0 e la arreba!, a J#nn0' La cuerda #n, al caer al uel# de!r1 de O kar' J#nn0$ e6al1nd#la$ di:#B ?A/#ra !endr1 que rec#gerla t=. O kar c#gi, la cuerda p#r el +edi# c#n una +an# 0$ d1nd#le %uel!a $ la ac, p#r la cabe&a de "#r+a que la agarradera #nar#n' Jri!,B ?75,gela9 ?0 la #l!,' La cuerda ali, %#land# 0 J#nn0 e !ap, in !in!i%a+en!e la

cara c#n la +an# ' La cuerda #bre%#l, u cabe&a 0 c/irri, de!r1 c#n!ra la e paldera ' O kar ali, del gi+na i# 0 ba:, c#rriend# la e calera ' El c#ra&,n !a+b#rileaba en u #3d# ' E !# a empe;ado. Ba:, l# pelda6# de !re en !re 0 a!erri&, c#n l# pie :un!# en el rellan#$ cru&, el %e !uari# 0 en!r, en el cuar!# del +ae !r#' !e$ en r#pa de dep#r!e$ e !aba en!ad# /abland# p#r !el."#n# en un idi#+a e-!ran:er#$ pr#bable+en!e e pa6#l' La 4nica palabra que pud# en!ender O kar "ue (perr#*$ que ab3a l# que igni"icaba' El +ae !r# le indic, que e en!ara en la #!ra illa que /ab3a en el cuar!#' El +ae !r# igui, /abland#$ %ari# (perr#*$ +ien!ra O kar #0, c,+# J#nn0 en!raba en el %e !uari# 0 e+pe&aba a dar %#ce ' El %e !uari# e /ab3a quedad# %ac3# an!e de que el +ae !r# e !u%iera li !# c#n u (perr#*' 2e %#l%i, /acia O kar' ?Buen#$ O kar$ Gqu. quiere H ?23$ quer3a aber''' de e # en!rena+ien!# de l# :ue%e ' ?G23H ?GPuede un# apun!ar eH ?GTe re"iere a l# en!rena+ien!# de "uer&a en la pi cinaH ?23' E #' GPuede un# apun!ar e$ #'''H ?N# !iene que apun!ar!e' 2,l# ir' El :ue%e a la ie!e' GMuiere en!renarH ?23$ 0#''' 3' ?E !1 bien' En!rena' De pu. p#dr1 /acer''' cincuen!a "le-i#ne en la barra'

El +ae !r# +# !raba la "le-i#ne en la barra c#n l# bra&# en al!#' O kar +ene, la cabe&a' ?N#' Per#''' 3$ ir.' ?Bien' En!#nce n# %e+# el :ue%e ' O kar a in!i,@ e iba a ir$ per# di:#B ?GMu. !al e !1 el perr#H ?GEl perr#H ?23$ #3 que dec3a (perr#* 0 . l# que quiere decir' El +ae !r# e qued, pen and# un +#+en!#' ?A/$ (perr#* n#' Pero. Mue igni"ica c+enc' 5#+# en men inte 6a%. 2e dice pero yo no. GEn!iende H GVa a e+pe&ar un cur # de e pa6#l !a+bi.nH O kar +ene, la cabe&a #nriend#' Di:# que 0a era ba !an!e c#n la pe a ' El %e !uari# e !aba %ac3# al%# la r#pa de O kar' O kar e qui!, l# pan!al#ne de dep#r!e 0 e qued, parad#' 2u pan!al#ne n# e !aban' 5lar#' Ten3a que /aberl# upue !#' Mir, en el %e !uari#$ en l# er%ici# ' Nada' El "r3# le pelli&caba la pierna al %#l%er a ca a ,l# c#n l# pan!al#ne de dep#r!e pue !# ' Hab3a e+pe&ad# a ne%ar +ien!ra !en3an gi+na ia' L# c#p# de nie%e ca3an 0 e de /ac3an #bre u pierna de nuda ' 8a en el pa!i# e de!u%# ba:# la %en!ana de Eli' La per iana e !aban ba:ada ' Ni un +#%i+ien!#' Jrue # c#p# de nie%e le ca0er#n en la cara +ien!ra +iraba /acia arriba' A!rap, algun# c#n la lengua' E !aban buen# ' ?Mira a Ragnar' H#l+berg apun!aba /acia la pla&a de VKllingb0 d#nde la nie%e que ca3a cubr3a

c#n un liger# +an!# el e+pedrad# c#l#cad# en "#r+a circular' )n# de l# b#rrac/ine e !aba en!ad# en un banc# in +#%er e$ en%uel!# en un abrig# grande +ien!ra la nie%e l# c#n%er!3a en un +al a+a ad# +u6ec#' H#l+berg u pir,' ?Tendr. que alir a %er qu. le pa a i n# e +ue%e pr#n!#' G8 !4 qu. !al e !1 H ?Ma # +en# ' 2!a""an /ab3a pue !# #!r# c#:3n en la illa de u e cri!#ri# para +i!igar el d#l#r de la c#lu+na' Pre"erir3a e !ar de pie$ # +e:#r a4n$ ac# !ad# en la ca+a' Per# el in"#r+e de l# uce # del d3a an!eri#r !en3a que llegar a la brigada de /#+icidi# an!e del d#+ing#' H#l+berg +iraba u cuadern# de n#!a g#lpeand# en .l c#n el lapicer#' ?E # !re que e !aban den!r#$ en el %e !uari#$ di:er#n que el a e in# e e$ an!e de ec/ar e el 1cid# cl#r/3dric# enci+a$ /ab3a gri!ad# (7Eli$ Eli9*$ 0# +e pregun!#''' El c#ra&,n le brinc, en el pec/# a 2!a""an$ e inclin, #bre la +e a' ?GDi:# e #H ?23' G2abe l# que'''H ?23' 2!a""an e ec/, para a!r1 en la illa de "#r+a bru ca 0 el d#l#r di par, una "lec/a /a !a la +i +3 i+a ra3& del pel#' 2e agarr, a l# b#rde de la +e a$ e en!, bien 0 e lle%, la +an# a la cara' H#l+berg l# +iraba' ?J#der$ G/a id# al +.dic#H ?N#$ e ,l#''' e +e pa ar1' Eli$ Eli' ?GE un n#+breH

2!a""an a in!i, c#n cuidad#' ?23''' igni"ica''' Di# ' ?Buen#$ a 3 que lla+aba a Di# ' G5ree que le #0,H ?GMu.H ?Di# ' Mue i cree que le #0,' Dada la circun !ancia parece p#c#''' pr#bable' Aunque clar#$ !4 ere el e-per!# en e a c# a ' Buen#$ !4 abr1 ' ?2#n la 4l!i+a palabra que 5ri !# di:# en la cru&' (Di# +3#$ Di# +3#$ Gp#r qu. +e /a aband#nad#H @li, @li, lema sa)ac tani'I. H#l+berg gui6, un #:# 0 igui, +irand# u n#!a ' ?23$ e #' ?2eg4n an Ma!e# 0 an Marc# ' H#l+berg a in!i,$ c/up, el l1pi&' ?GL# %a+# a p#ner en el in"#r+eH 5uand# lleg, a ca a de la e cuela O kar e pu # un par de pan!al#ne li+pi# 0 ba:, al ki# c# del A+an!e para c#+prar el peri,dic#' Hab3a #3d# c#+en!ar que el a e in# /ab3a id# de!enid# 0 quer3a aberl# !#d#' 5#r!ar 0 guardar' N#!, alg# rar# cuand# ba:aba al ki# c#$ alg# que n# era n#r+al$ apar!e de que e !aba ne%and#' De %uel!a a ca a c#n el peri,dic# up# l# que era' N# e !aba !#d# el !ie+p# aler!a' 2,l# ca+inaba' Hab3a rec#rrid# el ca+in# /a !a el ki# c# in ir %igiland# a !#d# aquell# que pudieran +e!er e c#n .l' E+pe&, a c#rrer' 5#rri, !#d# el ca+in# /a !a ca a c#n el peri,dic# en la +an# +ien!ra l# c#p# le la+3an la cara' 5err, la puer!a de la calle' Nue a la ca+a$ e ec/,

b#ca aba:# 0 di# un# g#lpeci!# en la pared' N# /ub# re pue !a' Le /abr3a gu !ad# /ablar c#n Eli$ c#n!1r el#' Abri, el peri,dic#' La pi cina de VKllingb0' 5#c/e de p#lic3a' A+bulancia ' In!en!# de a e ina!#' La le i#ne del indi%idu# de !al na!urale&a que di"icul!aban u iden!i"icaci,n' N#!#gra"3a del /# pi!al de Dander0d d#nde e !aba iend# a!endid# el /#+bre' Re"erencia al an!eri#r a e ina!#' Ning4n c#+en!ari#' De pu. ub+arin#$ ub+arin#$ ub+arin#' Re"#r&ad# el e !ad# de aler!a' Lla+ar#n a la puer!a' O kar al!, de la ca+a$ ali, r1pida+en!e al pa ill#' Eli$ Eli$ Eli' 5uand# !en3a 0a la +an# en el picap#r!e$ e de!u%#' G8 i eran J#nn0 0 e # H N#$ nunca %endr3an a 3 a u ca a' Abri,' Nuera e !aba J#/an' ?H#la' ?23''' /#la' ?GVa+# a :ugarH ?23$ Ga qu.H ?N# .' A alg#' ?Vale' O kar e pu # l# &apa!# 0 la ca&ad#ra +ien!ra J#/an l# e peraba en el rellan# de la e calera' ?J#nn0 e !aba ba !an!e en"adad#' En gi+na ia' ?5#gi, +i pan!al#ne $ G%erdadH ?23' 2. d,nde e !1n' ?GD,ndeH ?All3 de!r1 ' Al lad# de la pi cina' Te l# %#0 a en e6ar' O kar pen ,$ aunque n# l# di:#$ que en e e ca # l# p#dr3a a)er co%ido al %enir'

Per# a !an!# n# llegaba u buena %#lun!ad' O kar a in!i, 0 di:#B ?Bien' Nuer#n /a !a la pi cina 0 bu car#n l# pan!al#ne $ que c#lgaban de un arbu !#' Lueg# dier#n una %uel!a 0 curi# ear#n un p#c#' Hicier#n b#la de nie%e 0 la !irar#n a l# 1rb#le ' En un c#n!ened#r enc#n!rar#n un cable el.c!ric# que e p#d3a c#r!ar en !r#&# $ d#blarl# 0 u arl# c#+# +unici,n para el !irac/ina ' Hablar#n del a e in#$ del ub+arin# 0 de J#nn0$ Micke 0 T#+a $ que a J#/an le parec3a que e !aban +al de la cabe&a' ?T#!al+en!e id# ' ?A !i n# !e uelen /acer nada' ?N#' Per# de !#da "#r+a ' Nuer#n al ki# c# de la alc/ic/a al lad# del +e!r# 0 e c#+prar#n d# (%agabund# * cada un#' A una c#r#na cada (%agabund#*@ ,l# el pan !# !ad# c#n +# !a&a$ ke!c/up$ ali6# para /a+burgue a 0 ceb#lla' E+pe&aba a # curecer' J#/an /ablaba c#n la c/ica del ki# c# 0 O kar +iraba l# %ag#ne del +e!r# que iban 0 %en3an$ #b er%and# el !endid# el.c!ric# que c#rr3a p#r enci+a de la %3a ' Ec/and# %a/# c#n ab#r a ceb#lla p#r la b#ca ba:ar#n /acia la e cuela$ d#nde u ca+in# e eparaban' O kar di:#B ?G5ree que la gen!e e qui!a la %ida al!and# p#r e # cable que %an p#r enci+a de la %3aH ?N# l# .' 2egur# que l# /acen' Mi /er+an# c#n#ce a un# que "ue 0 +e, en un

ra3l el.c!ric#' ?GMu. pa ,H ?Muri,' La c#rrien!e ubi, p#r el pi /a !a u cuerp#' ?N# +e diga ' ,Fuera +#rir en!#nce H ?N#' E !aba b#rrac/#' J#der' I+ag3na!el#''' J#/an /i&# c#+# que e c#g3a el pi!# 0 +eaba$ 0 e+pe&, a !e+blar c#n !#d# el cuerp#' O kar e re3a' Aba:#$ :un!# a la e cuela$ e de pidier#n' O kar e dirigi, a ca a c#n l# reci.n enc#n!rad# pan!al#ne a!ad# alreded#r de la cin!ura 0 ilband# la in!#n3a de -allas. Hab3a de:ad# de ne%ar$ per# un +an!# blanc# l# cubr3a !#d#' Hab3a lu& en la grande %en!ana e +erilada de la pi cina peque6a a la que iba a ir el :ue%e p#r la !arde' Iba a e+pe&ar a en!renar' Hacer e +1 "uer!e' Vierne p#r la n#c/e en el c/in#' El rel#: red#nd# c#n l# b#rde de acer# que parece !an +al c#l#cad# en!re l1+para de papel de arr#& 0 drag#ne d#rad# en una de la parede alargada $ e6ala la nue%e +en# cinc#' L# c#lega e !1n en!ad# c#n u cer%e&a $ perdid# en el pai a:e de l# +an!eli!# de papel' Nuera$ igue ca0end# la nie%e' Virginia +ue%e un p#c# u 2an Nranci c# 0 #rbe c#n la pa:i!a c#r#nada p#r una "iguri!a de J#/nn0 `alker' ,Fuin era Jo nny Cal#er' ,5dnde i)a' Da un g#lpeci!# en el %a # c#n la pa:i!a 0 M#rgan al&a la %i !a' ?GVa a dar un di cur #H

?Alguien !endr1 que /acerl#' 2e l# /ab3an c#n!ad# a ella' T#d# l# que JC !a /ab3a dic/# #bre J#cke$ el puen!e$ el ni6#' Lueg# e /ab3an quedad# en ilenci#' Virginia /ac3a #nar l# /iel# del %a # #b er%and# c,+# la lu& %elada del !ec/# e re"le:aba en l# /iel# +edi# de /ec/# ' ?Ha0 alg# que n# en!iend#' 2i e !# /a #currid# c#+# dice JC !a$ Gd,nde e !1H J#cke$ quier# decir' Qarl #n e ani+,$ c#+# i . a "uera la #ca i,n que andaba e perand#' ?E-ac!a+en!e l# que 0# /e !ra!ad# de decir' GD,nde e !1 el cad1%erH 2i e que un# %a a''' M#rgan apun!, a Qarl #n c#n un ded# acu a!#ri# en el aire' ?T4 n# lla+a cad1%er a J#cke' ?G8 c,+# le lla+# en!#nce H ,@l finado' ?N# le %a a lla+ar nada /a !a que epa+# l# que /a pa ad#' ?E # e preci a+en!e l# que e !#0 !ra!and# de decir' Mien!ra n# !enga+# un c''' +ien!ra ell# n# l# /a0an''' enc#n!rad#$ n# p#de+# ''' ?GMu. ellos' ?Buen#$ G!4 qu. cree H GLa di%i i,n de /elic,p!er# de BergaH La p#lic3a$ clar#' Larr0 e "r#!, un #:# 0 di:#B ? e e el pr#ble+a' Mien!ra n# l# /a0an enc#n!rad# n# e %an a !#+ar in!er. $ 0 i n# e !#+an in!er. n# %an a bu carl#' Virginia +ene, la cabe&a' ?E que !en.i que ir a la p#lic3a 0 c#n!ar l# que pa a' ?23$ 3$ Gqu. !e parece que %a+# a decirH ?di:# M#rgan cl#queand#?' H#la$

de:ad !#da e a +ierda del a e in# de ni6# $ el ub+arin#$ !#d#$ p#rque aqu3 e !a+# !re b#rrac/ine 0 un b#rrac/3n c#lega nue !r# /a de aparecid# 0 re ul!a que #!r# de nue !r# c#lega $ !a+bi.n b#rrac/3n$ /a c#n!ad# que una !arde$ cuand# e !aba real+en!e en la nube $ %i#''' Gqu.H ?Per# JC !a$ Gen!#nce H l e preci a+en!e quien l# /a %i !#$ .l e quien''' ?23$ 3' 5lar#' Per# e !1 !an de!eri#rad#''' Ha& un p#c# de ruid# c#n un uni"#r+e delan!e de .l 0 e de +#r#na$ queda li !# para el +anic#+i# de Beck#+berga' N# aguan!a' In!err#ga!#ri# 0 +ierda ' ?M#rgan e enc#gi, de /#+br# ?' E !1 :#did#' ?G8 %ai a de:arl# estar in +1 H ?23$ Gqu. c#:#ne p#de+# /acerH Lacke$ que e /ab3a bebid# u cer%e&a +ien!ra di curr3a la c#n%er aci,n$ di:# alg# de+a iad# ba:# c#+# para que l# #!r# pudieran en!enderl#' Virginia e inclin, /acia .l 0 pu # la cabe&a en u /#+br#' ?GMu. /a dic/#H Lacke +iraba "i:a+en!e el pai a:e en%uel!# en la niebla /ec/# a !in!a c/ina e i+pre # en el +an!eli!# que !en3a enci+a de la +e a 0 u urr,B ?T4 di:i !e que l# 3ba+# a c#ger' M#rgan di# !al g#lpe en la +e a que /i&# al!ar l# %a # de cer%e&a$ 0 p#niend# la +an# en al!# delan!e de .l c#+# una garra a"ir+,B ?8 l# %a+# a /acer' Per# pri+er# !ene+# que !ener alg# en l# que ap#0arn# ' Lacke a in!i, +edi# #n1+bul# 0 e+pe&, a le%an!ar e' ?2,l# !eng# que'''

La pierna e le d#blar#n 0 ca0, de bruce #bre la +e a c#n un e !r.pi!# de %a # que /i&# que l# #c/# c#+en ale e %#l%ieran a %er l# que pa aba' Virginia agarr, a Lacke p#r l# /#+br# 0 l# en!, de nue%# en la illa' L# #:# de Lacke e !aban perdid# ' ?Perd,n$ 0#''' El ca+arer# acudi, r1pida+en!e a u +e a ec1nd# e "ren.!ica+en!e la +an# en el delan!al' 2e inclin, /acia Lacke 0 Virginia +a culland# en %#& ba:aB ?E !# e un restaurante, n# una p#cilga' Virginia pu # la +e:#r #nri a que pud# +ien!ra a0udaba a Lacke a le%an!ar e' ?Va+# $ Lacke' Va+# a +i ca a' 5#n una +irada acu a!#ria /acia el re !# del grup#$ el ca+arer# r#de, r1pida+en!e a Lacke 0 a Virginia$ a0udand# a Lacke p#r el #!r# lad# para +# !rar a l# c#+en ale que e !aba !an in!ere ad# c#+# ell# en ale:ar a e !e ele+en!# di !#r i#nad#r de la pa& de la +e a' Virginia a0ud, a Lacke a p#ner e u pe ad# 0 en #!r# !ie+p# elegan!e abrig#$ una /erencia de u padre$ que /ab3a +uer!# d# a6# an!e $ 0 l# arra !r, /acia la puer!a' De!r1 #0, un par de ilbid# +alici# # de M#rgan 0 Qarl #n' 5#n el bra&# de Lacke #bre l# /#+br# e %#l%i, /acia ell# 0 le ac, la lengua' Lueg# abri, la puer!a de "uera 0 ali,' La nie%e ca3a en c#p# grande 0 len!# creand# un e paci# de "r3# 0 ilenci# para

l# d# ' La +e:illa de Virginia ard3an cuand# guiaba a Lacke /acia aba:#$ /acia el ca+in# del parque' Era +e:#r a 3' ?H#la' He quedad# c#n +i pap1$ per# n# llega 0''' Gpued# en!rar a lla+ar p#r !el."#n#H ?23$ clar#' ?GPued# en!rarH ?El !el."#n# e !1 a/3' La +u:er e6alaba /acia el pa ill#B en una +e i!a e !aba el !el."#n# gri ' Eli per+anec3a "uera$ !#da%3a n# /ab3a id# in%i!ada' Al lad# de la puer!a /ab3a un eri&# de /ierr# c#n p4a de "ibra %ege!al' Eli e li+pi, l# pie en .l para di i+ular que n# p#d3a en!rar' ?G2egur# que pued#H ?23$ 3' Pa a$ pa a' Hi&# un ge !# can ad#B Eli e !aba in%i!ada' La +u:er parec3a /aber perdid# el in!er. 0 e "ue al cuar!# de e !ar$ de de d#nde Eli p#d3a #3r el +#n,!#n# &u+bid# de un !ele%i #r' )na larga cin!a de eda de c#l#r a+arill#$ a!ada alreded#r del pel# llen# de cana gri e $ e de li&aba p#r la e palda de la +u:er c#+# una erpien!e a+ae !rada' Eli pa , al recibid#r$ e qui!, l# &apa!# 0 la ca&ad#ra$ le%an!, el auricular del !el."#n#' Marc, un n4+er# al a&ar$ /i&# c#+# i /ablara c#n alguien$ c#lg, el auricular' A pir, a !ra%. de la nari&' Ol#r a "ri!ura$ pr#duc!# de li+pie&a$ !ierra$ be!4n$

+an&ana de in%iern#$ r#pa /4+eda$ elec!ricidad$ p#l%#$ ud#r$ c#la para papele pin!ad# 0''' #rina de ga!#' 23' )n ga!# negr# c#+# el !i&,n e !aba en el %an# de la puer!a de la c#cina r#nr#neand# c#n la #re:a ec/ada para a!r1 $ la piel de gre6ada 0 el l#+# enc#r%ad#' Alreded#r del cuell# lle%aba una cin!a r#:a c#n un peque6# cilindr# +e!1lic#$ pr#bable+en!e para +e!er un papel c#n el n#+bre 0 la direcci,n' Eli di# un pa # /acia el ga!# 0 . !e +# !r, l# dien!e $ bu",' El cuerp# erguid# para al!ar' )n pa # +1 ' El ga!# e re!ir,$ e curri.nd# e /acia a!r1 +ien!ra egu3a bu"and#$ in apar!ar la +irada de l# #:# de Eli' El #di# que acud3a u cuerp# /i&# !e+blar el cilindr# de +e!al' 2e e !aban +idiend#' Eli a%an&aba len!a+en!e #bligand# al ga!# a re!r#ceder /a !a que e !u%# den!r# de la c#cina$ 0 cerr, la puer!a' El ga!# c#n!inu, bu"and# 0 +aulland# al #!r# lad#' Eli "ue al cuar!# de e !ar' La +u:er e !aba en!ada en un #"1 de piel !an relucien!e que re"le:aba la lu& del !ele%i #r' 5#n la e palda rec!a +iraba c#n "i:e&a la re plandecien!e pan!alla a&ul' Lle%aba una cin!a a+arilla a!ada en el pel#$ re+a!ada en un la&#' En la +e a que !en3a delan!e /ab3a un cuenc# c#n galle!i!a alada 0 una bande:a c#n !re cla e de que #$ una b#!ella de %in# in abrir 0 d# %a # ' La +u:er parec3a n# n#!ar la pre encia de Eli$ #cupada c#+# e !aba c#n l# que

uced3a en la pan!alla' )n pr#gra+a de na!urale&a' PingOin# en el P#l# 2ur' @l mac o lle"a el ue"o en los pies para .ue no entre en contacto con el ielo. )na cara%ana de pingOin# e +#%3a !#rpe+en!e #bre un de ier!# de /iel#' Eli e en!, en el #"1$ al lad# de la +u:er' !a e !aba r3gida$ c#+# i la !ele "uera un +ae !r# e%er# a pun!# de leerle la car!illa' /uando "uel"e la em)ra despus de tres meses, la capa de %rasa del mac o se a consumido. D# pingOin# e "r#!aban el pic# el un# al #!r#$ alud1nd# e' ?GE pera %i i!aH La +u:er e e !re+eci, 0 +ir, c#n"undida un# egund# direc!a+en!e a l# #:# de Eli' El la&# a+arill# re al!aba l# a:ad# que parec3a u r# !r#' Mene, un p#c# la cabe&a' ?N#$ c#ge l# que quiera ' Eli n# e +#%i,' La i+agen de la pan!alla ca+bi, a una %i !a pan#r1+ica de Je#rgia del 2ur$ c#n +4 ica' En la c#cina$ l# +aullid# del ga!# /ab3an dad# pa # a una e pecie de''' 4plica' El #l#r en el cuar!# era qu3+ic#' La +u:er de !ilaba un #l#r a /# pi!al' ?GVa %enir alguienH GAqu3H La +u:er e e !re+eci, de nue%# c#+# i la /ubieran de per!ad#$ e %#l%i, /acia Eli' E !a %e&$ in e+barg#$ parec3a irri!adaB una arruga bien +arcada en!re la ce:a ' ?N#' N# %a %enir nadie' 5#+e i quiere ?di:# c#n el ded# 3ndice bien e !irad#

e6aland# l# que # de un# en un#?B ca+e+ber!$ g#rg#n&#la$ r#que"#r!' 5#+e$ c#+e' Mir, a Eli c#+# d1nd#le una #rden 0 Eli c#gi, una galle!i!a$ e la lle%, a la b#ca 0 la +a !ic, de paci#' La +u:er a in!i, 0 %#l%i, de nue%# la %i !a a la pan!alla' Eli e cupi, la +a a pega:# a de galle!a en la +an# 0 la !ir, al uel# de!r1 del rep# abra&# del #"1' ?G5u1nd# !e %a a irH ?pregun!, la +u:er' ?Pr#n!#' ?Mu.da!e el !ie+p# que quiera ' A +3 n# +e i+p#r!a' Eli e "ue acercand# c#+# para p#der %er +e:#r la !ele /a !a que u bra&# e r#&ar#n' Alg# le #curri, en!#nce a la +u:er' Te+bl, 0 e /undi, en el #"1 c#+# un paque!e de ca". agu:eread#' 5uand# +ir, a Eli$ l# /i&# c#n una +irada ua%e 0 #6ad#ra' ?GMui.n ere H L# #:# de Eli e !aban !an ,l# a un par de cen!3+e!r# de l# u0# ' La b#ca de la +u:er e-/alaba #l#r a /# pi!al' ?N# .' La +u:er a in!i,$ e e !ir, para c#ger el +and# a di !ancia que e !aba #bre la +e a 0 qui!, el %#lu+en de la !ele' +@n prima"era florece 9eor%ia del $ur con una )elle;a 3rida... La uplica del ga!# e #3an a/#ra c#n ni!ide&$ per# la +u:er n# parec3a pre#cupada p#r e #' 2e6al, l# +u l# de Eli' ?GPued#'''H ?23$ clar#'

Eli e re!ir, un p#c# de la +u:er$ que e acurruc, en el #"1 0 pu # la cabe&a #bre la pierna de la ni6a' !a le acarici, ua%e+en!e el pel#' E !u%ier#n a 3 un ra!#' L# l#+# re plandecien!e de la ballena r#+pier#n la uper"icie del +ar$ lan&and# c/#rr# de agua@ de aparecier#n' ?5u.n!a+e alg# ?pidi, la +u:er' ?GMu. quiere que !e cuen!eH ?Alg# b#ni!#' Eli pein, una +ec/a del pel# de la +u:er #bre la #re:a' !a re piraba a/#ra !ranquila 0 !en3a el cuerp# !#!al+en!e rela:ad#' Eli /abl, en %#& ba:a' ?)na %e&''' /ace +uc/#$ +uc/# !ie+p#$ /ab3a un ca+pe in# p#bre 0 u +u:er' Ten3an !re /i:# B un c/ic# 0 una c/ica que eran 0a l# ba !an!e +a0#re para !raba:ar c#n l# adul!# 0 un ni6# peque6# que !en3a ,l# #nce a6# ' T#d# l# que l# %e3an dec3an que era el ni6# +1 guap# que /ab3an %i !#' *El padre era un ier%# de la gleba 0 !en3a que !raba:ar +uc/a :#rnada en la pr#piedade del e6#r de la !ierra' P#r e # eran la +adre 0 l# /i:# l# que deb3an /acer e carg# de la ca a 0 de la /uer!a' El /i:# +1 peque6# n# er%3a para +uc/#' *)n d3a$ el e6#r de la !ierra anunci, un c#ncur # en el que !#da la "a+ilia que %i%3an en u !ierra deb3an par!icipar' T#da la que !u%ieran un c/ic# en!re #c/# 0 d#ce a6# ' N# e pr#+e!3a ning4n pre+i#' Nada de pre+i# ' 2in e+barg#$ e lla+aba c#ncur #'

*El d3a de la c#+pe!ici,n la +adre lle%, c#n ig# al +1 :#%en al ca !ill# del e6#r' N# e !aban #l# ' O!r# ie!e ni6# ac#+pa6ad# p#r un# # p#r l# d# padre 0a e /ab3an reunid# en el pa!i# del ca !ill#' 8 llegar#n #!r# !re ' Na+ilia p#bre $ l# ni6# %e !id# c#n l# +e:#r que !en3an' *Pa ar#n !#d# el d3a e perand# en el pa!i#' Al an#c/ecer ali, un /#+bre del ca !ill# 0 di:# que 0a p#d3an en!rar''' Eli e cuc/, la re piraci,n de la +u:er$ len!a 0 pr#"unda' E !aba d#r+ida' 2u alien!# calen!aba la r#dilla de la +uc/ac/a' Ju !# deba:# de la #re:a$ Eli pud# %erle el pul # +arcad# ba:# u piel "l1cida 0 arrugada' El ga!# e /ab3a callad#' En la !ele pa aban a/#ra la li !a de cr.di!# del pr#gra+a de na!urale&a' Eli pu # el ded# 3ndice #bre la ar!eria car,!ida de la +u:er$ in!i, u c#ra&,n palpi!an!e ba:# la 0e+a del ded#' La ni6a e ec/, /acia a!r1 0 +#%i, c#n cuidad# la cabe&a de la +u:er de +anera que de can ara #bre u r#dilla ' El "uer!e ar#+a del que # r#que"#r! +i!igaba !#d# l# de+1 #l#re ' Eli c#gi, una +an!a del re pald# del #"1 0 !ap, c#n ella l# que # ' )n d.bil ge+id#B la re piraci,n de la +u:er' Eli agac/, la cabe&a c#n la nari& apre!ada c#n!ra la ar!eria %i ible' Jab,n$ ud#r$ #l#r a piel %ie:a''' e e #l#r a /# pi!al''' 0 alg# +1 $ que era el #l#r pr#pi# de la +u:er' 8 deba:#$ a !ra%. de !#d# ell#$ la angre'

La +u:er e ra c, cuand# la nari& de Eli le r#&, el cuell#@ in!en!, +#%er e$ per# la +uc/ac/a la agarr, "ir+e+en!e p#r el pec/# c#n un bra&# 0 c#n el #!r# +an!u%# "i:a u cabe&a' Abri, la b#ca !an!# c#+# le "ue p# ible 0 la pu # #bre el cuell# que u:e!aba /a !a que la lengua /i&# pre i,n c#n!ra la ar!eria 0 +#rdi,' 5err, la +and3bula ' La +u:er pa!ale, c#+# i /ubiera recibid# una de carga' El cuerp# e de c#n!r#l, 0 l# pie g#lpear#n c#n!ra el rep# abra&# c#n !an!a "uer&a que e de pla&, 0 qued, c#n la e palda en la r#dilla de Eli' La angre al3a a b#rb#!#ne de la ar!eria abier!a alpicand# la piel +arr,n del #"1' Jri!aba 0 agi!aba la +an# $ !ir, la +an!a de la +e a' )n !u"# a que # +#/# # llen, l# #ri"ici# na ale de Eli cuand# . !a e ec/, a l# larg# #bre la +u:er 0$ apre!and# la b#ca c#n!ra u cuell#$ bebi, a grande #rb# ' L# gri!# re%en!aban l# #3d# de Eli 0 !u%# que #l!arle un bra&# para p#der p#nerle una +an# en la b#ca' L# c/illid# quedar#n a/#gad# $ per# la +an# libre de la +u:er e +#%3a #bre la +e a del #"1$ agarr, el +and# a di !ancia 0 g#lpe, la cabe&a de Eli' L# !r#&# de pl1 !ic# e e parcier#n al !ie+p# que el #nid# de la !ele e pu # en +arc/a' La in!#n3a de -allas "l#!, p#r el cuar!# 0 Eli de peg, u cabe&a del cuell# de la +u:er' La angre ab3a a +edicina' M#r"ina'

La +u:er +iraba a Eli c#n l# #:# +u0 abier!# ' En!#nce la +uc/ac/a apreci, #!r# ab#r +1 $ un ab#r a p#drid# que e de li&aba :un!# c#n el #l#r al que # +#/# #' 51ncer' Ten3a c1ncer' El e !,+ag# e le re%#l%i, del a c# 0 !u%# que #l!arla 0 en!ar e en el #"1 para n# %#+i!ar' La c1+ara #bre%#laba 2#u!/"#rk +ien!ra la +4 ica e acercaba a u cre cend#' La +u:er /ab3a de:ad# de gri!ar$ per+anec3a !endida b#ca arriba +ien!ra la angre al3a de ella cada %e& c#n +en# "uer&a$ c#rr3a en /ilill# /acia aba:#$ /acia l# c#:ine del #"1' 2u #:# e !aban /u+edecid# $ au en!e cuand# bu caban l# de Eli 0 dec3aB ?P#r "a%#r$ p#r "a%#r''' Eli$ !rag1nd# e un a+ag# de %,+i!#$ e inclin, #bre ella' ?GPerd,nH ?P#r "a%#r''' ?23' GMu. quiere que /agaH ?P#r "a%#r''' p#r "a%#r''' De pu. de un +#+en!# l# #:# de la +u:er ca+biar#n$ e pu ier#n r3gid# ' 2e %#l%ier#n cieg# ' Eli le cerr, l# p1rpad# ' 2e %#l%ier#n a abrir' Eli c#gi, la +an!a del uel# 0 e la pu # #bre la cara$ e en!, en el #"1' La angre er%3a c#+# ali+en!# aunque ab3a +al$ per# la +#r"ina''' En la pan!alla del !ele%i #r$ un ra caciel# de e pe:# ' )n /#+bre c#n !ra:e 0 #+brer# de %aquer# al3a de u c#c/e$ "ren!e al ra caciel# ' Eli in!en!, le%an!ar e del

#"1' N# p#d3a' El ra caciel# e+pe&, a inclinar e$ a girar' L# e pe:# re"le:aban la nube que e de li&aban p#r el ciel# a c1+ara len!a$ recreand# "#r+a de ani+ale $ plan!a ' Eli e ec/, a re3r cuand# el /#+bre c#n el #+brer# de %aquer# e en!, !ra la +e a de un e cri!#ri# 0 e+pe&, a /ablar en ingl. ' Eli en!end3a l# que e !aba diciend#$ per# n# !en3a en!id#' T#d# el cuar!# /ab3a e+pe&ad# a inclinar e !an!# que era rar# que la !ele n# e /ubiera ca3d# r#dand#' La %#& del %aquer# le re!u+baba en la cabe&a' Bu c, el +and# a di !ancia$ per# e !aba /ec/# peda&# #bre la +e a 0 el uel#' 2ena .ue acer callar al "a.uero. 2e de li&, del #"1 0$ ga!eand#$ lleg, "ren!e al !ele%i #r c#n la +#r"ina d1nd#le %uel!a en el cuerp#@ e ri# de la "igura que e de c#+p#n3an en c#l#re $ ,l# c#l#re ' N# p#d3a +1 ' 5a0, de bruce delan!e del !ele%i #r c#n l# c#l#re c/i p#rr#!e1nd#le en l# #:# ' Algun# ni6# e de li&aban !#da%3a c#n u !rine# p#r la cue !a que /ab3a en!re la calle B:Crn #n ga!an 0 el peque6# ca+p# :un!# al ca+in# del parque' La cue !a de la +uer!e$ c#+# p#r alguna ra&,n la lla+aban' Tre #+bra e pu ier#n en +arc/a al +i +# !ie+p# de de la ci+a 0 e #0, bien al!# una palabr#!a cuand# una de ella e ali, al b# que@ ri a de l# #!r# que egu3an cue !a aba:#$ alier#n %#land# en un

bac/e 0 a!erri&ar#n c#n g#lpe 0 !in!ine# #rd# ' Lacke e de!u%#$ +iraba al uel#' Virginia in!en!aba c#n cuidad# lle%arl# c#n ig#' ?Venga$ %a+# 0a$ Lacke' ?E !an :#dida+en!e dur#' ?N# pued# c#n!ig#$ 0a l# abe ' )na +ueca que p#d3a /aber id# una #nri a acab, en !# ' Lacke re!ir, la +an# del /#+br# de Virginia$ qued1nd# e c#n l# bra&# e-!endid# a l# larg# del cuerp# 0 la cabe&a %uel!a /acia la cue !a' ?J#der$ a/3 e !1n l# :,%ene !ir1nd# e c#n u !rine# $ 0 all3''' ?/i&# un ge !# %ag# /acia el puen!e$ al "inal de la c#lina de la que era par!e la cue !a?$ a/3 +a!ar#n a J#cke' ?N# pien e +1 en e # a/#ra' ?G5,+# %#0 a de:arl#H A l# +e:#r "ue un# de e # :,%ene quien l# /i&#' ?N# l# cre#' Ella le c#gi, el bra&# para p#nerl# alreded#r de u /#+br# de nue%#$ per# Lacke l# re!ir,' ?N#$ pued# andar' Lacke ca+in, a pul # a l# larg# del ca+in# del parque' La nie%e cru:3a ba:# u pie ' Virginia per+anec3a parada +ir1nd#le' A/3 iba .l$ el /#+bre al que a+aba 0 c#n el que n# p#d3a %i%ir' L# /ab3a in!en!ad#' Duran!e una !e+p#rada$ /ac3a 0a #c/# a6# $ :u !# cuand# la /i:a de Virginia e /ab3a id# de la ca a +a!erna$ Lacke e /ab3a +udad# a %i%ir c#n ella' Virginia !raba:aba en!#nce $ igual que a/#ra$ en una !ienda de la cadena de uper+ercad#

I5A$ en la calle Ar%id MCrne $ enci+a del parque 5/ina' Vi%3a en un apar!a+en!# de un d#r+i!#ri#$ cuar!# de e !ar 0 c#cina en Ar%id MCrne $ a ,l# !re +inu!# del !raba:#' Duran!e l# cua!r# +e e que %i%ier#n :un!# $ Virginia n# c#n igui, a%eriguar l# que Lacke aca real+en!e' 2ab3a alg# de elec!ricidadB +#n!, un regulad#r en la l1+para del cuar!# de e !ar' 2ab3a alg# de c#cinaB la #rprendi, un par de %ece c#n pla!# "an!1 !ic# a ba e de pe cad#' Per# Gqu. aca' E !aba en el apar!a+en!#$ al3a de pa e#$ /ablaba c#n gen!e$ le3a ba !an!e libr# 0 peri,dic# ' E # era !#d#' Para Virginia$ que /ab3a !raba:ad# de de que !er+in, la e cuela$ aqu.lla era una +anera inc#+pren ible de %i%ir' Le /ab3a pregun!ad#B ?Buen#$ Lacke$ n# quier# decir que''' Per# !4 en realidad Gqu. aces' GDe d,nde aca el diner#H ?N# !eng# diner#' +5l%o de diner# !endr1 ' ?E !# e 2uecia' 5,ge!e una illa 0 p#nla en la acera' 2i.n!a!e en la illa 0 e pera' 2i e pera u"icien!e llegar1 alguien a dar!e diner#' O a /acer e carg# de !i de alguna +anera' ?GE a 3 c#+# +e %e a +3H ?Virginia' 5uand# diga (Lacke$ %e!e de aqu3*$ +e ir.' Pa , un +e an!e de que e l# di:era' En!#nce .l apre!u:, u r#pa en un b#l #$ u libr# en #!r#$ 0 e "ue' De pu. n# %#l%i, a %erl# en +edi# a6#' Nue duran!e e a !e+p#rada cuand# ella e+pe&, a beber +1 $ #la'

5uand# %i# de nue%# a Lacke$ . !e /ab3a ca+biad#' M1 !ri !e' Duran!e aquel +edi# a6# /ab3a %i%id# c#n u padre$ que e c#n u+3a len!a+en!e de c1ncer en una ca a en 2+Pland' 5uand# u padre +uri,$ Lacke 0 u /er+ana /eredar#n la ca a$ la %endier#n 0 e repar!ier#n el diner#' La par!e de Lacke /ab3a id# u"icien!e para un pi # de c##pera!i%a c#n ba:a cu#!a +en uale en Blackeberg$ 0 /ab3a %uel!# para quedar e' En l# a6# iguien!e e enc#n!rar#n cada %e& +1 a +enud# en el c/in#$ ad#nde Virginia /ab3a e+pe&ad# a ir una n#c/e 3 0 #!ra !a+bi.n' A %ece %#l%3an a ca a :un!# $ e a+aban en ilenci# 0$ +edian!e un pac!# ilenci# #$ Lacke 0a e /ab3a id# cuand# ella %#l%3a a ca a del !raba:# al d3a iguien!e' Vi%3a cada un# en u ca a en c#ndici#ne +1-i+a de liber!ad@ a %ece pa aban un par de +e e # !re in c#+par!ir ca+a 0 e # le iba a l# d# e !upenda+en!e$ 0 a 3 e !aban la c# a a/#ra' Pa ar#n p#r delan!e del uper+ercad# I5A c#n u anunci# de carne picada bara!a 0 u (5#+e$ bebe 0 . "eli&*' Lacke e de!u%# a e perarla' 5uand# lleg, a u al!ura$ !endi, un bra&# /acia ella' Virginia enla&, u bra&# c#n el de .l' Lacke a in!i, c#n la cabe&a en direcci,n a la !ienda' ?G8 el !raba:#H ?L# n#r+al ?Virginia e par, 0 e6al, el car!el?B L# /e /ec/# 0#' )n car!el en el que p#n3aB TOMATE TRIT)RADO' TRE2 BOTE2$ = 5ORONA2'

?B#ni!#' ?GTe pareceH ?23' A un# le en!ran +uc/a gana de c#+er !#+a!e !ri!urad#' Ella le di# un e+pu:,n c#n cuidad#' 2in!i, la c# !illa de Lacke c#n!ra u c#d#' ?Al +en# !e acuerda de c,+# abe la c#+ida$ Ge/H ?N# !iene que''' ?N#$ per# l# %#0 a /acer de !#da "#r+a ' ?Eeeeli''' Eeeeliii''' La %#& de la !ele era c#n#cida' Eli in!en!, ale:ar e de ella$ per# el cuerp# n# le #bedec3a' 2,l# la +an# e de li&ar#n a c1+ara len!a p#r el uel#$ bu cand# alg# a l# que agarrar e' Enc#n!rar#n un cable' L# agarr, "uer!e c#n la +an# c#+# i e !ra!ara de una cuerda de al%a+en!# para alir del !4nel en cu0# e-!re+# e !aba la !ele /abl1nd#le' ?Eli''' Gd,nde e !1 H La cabe&a le pe aba de+a iad# c#+# para le%an!arla del uel#@ l# 4nic# que c#n igui, "ue le%an!ar la %i !a /acia la pan!alla$ 0 l,gica+en!e era''' l' 2#bre l# /#+br# de la ba!a de eda ca3an +ec/a clara de la peluca rubia /ec/a de pel# na!ural que /ac3a que la cara "e+enina pareciera a4n +1 peque6a de l# que era' L# labi# delgad# 0 apre!ad# dibu:aban una #nri a de pin!alabi# $ brillaban c#+# un !a:# de cuc/ill# en el r# !r# p1lida+en!e e+p#l%ad#' Eli c#n igui, le%an!ar un p#c# la cabe&a 0 %i# !#da u cara' L# #:# a&ule $

pueril+en!e grande $ 0 p#r enci+a de l# #:# ''' el aire que al3a de l# pul+#ne a acudida $ la cabe&a in "uer&a !endida en el uel# de !al +anera que le cru:3a el !abique na al' Di%er!id#' l !en3a en la cabe&a un #+brer# de %aquer#' ?Eeeliii''' O!ra %#ce ' V#ce de ni6# ' Eli le%an!, la cabe&a de nue%#$ !e+bland# c#+# un reci.n nacid#' De u nari& al3an g#!a de la angre en"er+a 0 le en!rar#n en la b#ca' El /#+bre /ab3a e-!endid# l# bra&# en un ge !# de bien%enida$ en e6and# el "#rr# r#:# de la ba!a' El "#rr# e +#%3a$ era un /er%ider# llen# de labi# ' 5ien!# de labi# de ni6# que e re!#rc3an /aciend# +ueca $ u urrand# u /i !#ria$ la /i !#ria de Eli' ?Eli''' %uel%e a ca a''' Eli #ll#&,$ cerr, l# #:# ' E perand# la +an# "r3a en la nuca' N# #curri, nada' L# abri, de nue%#' La i+agen /ab3a ca+biad#' A/#ra +# !raba una larga "ila de ni6# +al %e !id# que ca+inaban #bre una gran llanura ne%ada$ andand# !#rpe+en!e en direcci,n a un ca !ill# de /iel#$ le:# $ en el /#ri&#n!e' 1o est3 pasando. Eli e cupi, la angre de la b#ca$ c#n!ra la !ele' )na +anc/a r#:a acabar#n c#n la blanca nie%e$ ca0er#n #bre el ca !ill# de /iel#' @so no e0iste. Eli e agarr, a la cuerda de al%a+en!# in!en!and# alir del !4nel' 2e #0, un #nid# cuand# el enc/u"e e #l!, de la !#+a 0 el !ele%i #r e # cureci,' Manc/a

e pe a de angre +e&clada c#n ali%a re balaban cru&and# la negra pan!alla$ g#!eand# al uel#' Eli e u:e!, la cabe&a c#n la +an# 0 de apareci, en un re+#lin# de c#l#r r#:# # cur#' Virginia prepar, un gui # r1pid# c#n un# !r#&# de carne$ ceb#lla 0 !#+a!e !ri!urad# +ien!ra Lacke e duc/aba' 5uand# la carne e !aba li !a "ue al cuar!# de ba6#' l e !aba en!ad# en la ba6era c#n la cabe&a c#lgand# 0 c#n la b#quilla de la duc/a ap#0ada en la nuca' La %.r!ebra parec3an una uce i,n de pel#!a de pingp#ng ba:# la piel' ?GLackeH La c#+ida e !1 li !a' ?Bien' Bien' GLle%# aqu3 +uc/# !ie+p#H ?N#' Per# acaban de lla+ar del er%ici# de di !ribuci,n de agua diciend# que la re er%a e !1n a pun!# de acabar e' ?GMu.H ?Venga$ %a+# ?de c#lg, u alb#rn#& del c#lgad#r 0 e l# alcan&,' l e le%an!, de la ba6era agarr1nd# e c#n la d# +an# a l# b#rde ' Virginia e a u !, al %er l# e cu1lid# que !en3a el cuerp#' Lacke l# n#!, 0 di:#B ?En!#nce e+ergi, de la agua $ c#+# un di# $ dign# de er c#n!e+plad#' De pu. c#+ier#n$ c#+par!ier#n una b#!ella de %in#' Lacke n# pud# c#+er +uc/#$ per# l# /i&# de !#d# +#d# ' 5#+par!ier#n #!ra b#!ella en el cuar!# de e !ar$ lueg# e "uer#n a la ca+a' E !u%ier#n un ra!# ac# !ad# el un# al lad# del #!r#$ +ir1nd# e a l# #:# '

?He de:ad# de !#+ar la p3ld#ra' ?Buen#' N# !ene+# que''' ?N#$ per# 0a n# la nece i!#' Adi, a la regla' Lacke a in!i,' 2e qued, pen and#' Le acarici, la +e:illa' ?GE !1 !ri !eH Virginia #nri,' ?5re# que ere el 4nic# /#+bre que c#n#&c# que /ar3a una pregun!a a 3' 23$ un p#c#' E c#+# i''' l# que /ace que ea una +u:er$ pue que 0a n# l# !eng#' ?M++' Para +3 e +1 que u"icien!e' ?G2egur#H ?23' ?Ven en!#nce ' l le /i&# ca #' Junnar H#l+berg arra !r, l# pie en la nie%e para n# de:ar /uella que pudieran di"icul!ar la !area a l# !.cnic# de la brigada cri+inal 0 e pu # a #b er%ar la /uella que e ale:aban de la ca a' La lu& del "ueg# /ac3a que la nie%e re plandeciera de c#l#r r#:# a+arillen!# 0 el cal#r era l# ba !an!e in!en # c#+# para que e le "#r+aran g#!a de ud#r en el naci+ien!# del pel#' H#l+berg /ab3a aguan!ad# +uc/# cac/#nde# p#r u qui&1 ingenua c#n"ian&a en la b#ndad e encial de l# :,%ene ' E # era l# que in!en!aba alen!ar c#n u c#n!inua %i i!a a la e cuela $ c#n u +uc/a 0 larga c#n%er aci#ne c#n l# +uc/ac/# que !en3an pr#ble+a en la #ciedad$ 0 era e # l# que le /ac3a en!ir e !an +al al %er l# que !en3a an!e u pie '

La /uella que /ab3a en la nie%e eran de &apa!# peque6# ' Ni iquiera de l# que e p#dr3a lla+ar un (:#%en*@ n#$ eran /uella de &apa!# de ni6#' Marca peque6a 0 n3!ida c#n una incre3ble di !ancia en!re l# pa # ' Alguien /ab3a c#rrid#' R1pid#' 5#n el rabill# del #:# %i# al a piran!e Lar #n acerc1nd# e' ?Arra !ra l# pie $ 7:#der9 ?7Hu09$ sorry. Lar #n e acerc, arra !rand# l# pie 0 e c#l#c, al lad# de H#l+berg' El a piran!e !en3a l# #:# grande 0 al!#ne c#n una e-pre i,n c#n !an!e de a #+br# que a/#ra dirig3a /acia la /uella que /ab3a en la nie%e' ?J#der' ?8# +i +# n# /abr3a p#did# decirl# +e:#r' E un ni6#' ?23$ per#''' e !# e pur#''' ?Lar #n igui, la /uella c#n la %i !a un !ra+# +1 all1?$ pur# !riple al!#' ?Larg# en!re la pi ada $ 3' ?M1 que larg#$ e !# e ''' e !# e una l#cura' L# larg# que e ' ?GMu. quiere decirH ?Mue #0 c#rred#r' N# p#dr3a c#rrer de e !a +anera' M1 que''' d# pa # ' 8 e !# e !#d# el ca+in#' 2!a""an lleg, c#rriend# en!re l# c/al. $ e abri, ca+in# en!re l# grup# de curi# # que e /ab3an reunid# alreded#r de la parcela 0 e acerc, al grup# del cen!r#$ que en e e +#+en!# e !aba %igiland# al per #nal de la a+bulancia que :u !# en!#nce in!r#duc3a el cad1%er de una +u:er$ cubier!# c#n una !ela a&ul$ en una

a+bulancia' ?GMu. !al /a id#H ?pregun!, H#l+berg' ?Nada''' ali, p#r''' la calle BKll !a%Kgen 0 lueg#''' n# e p#d3a''' eguir +1 ''' l# c#c/e ''' /abr1 que p#ner''' a l# perr# en ell#' H#l+berg a in!i,$ a!en!# a la c#n%er aci,n que e de arr#llaba :u !# al lad#' )n %ecin# que /ab3a id# !e !ig# de una par!e de l# /ec/# e !aba c#n!and# u i+pre i#ne a un p#lic3a de la brigada cri+inal' ?Pri+er# pen . que e !ra!aba de "ueg# ar!i"iciale # alg# a 3$ Gn#H Lueg# %i la +an# ''' que eran +an# que e +#%3an' 8 ella ali, /a !a aqu3''' p#r la %en!ana''' ella ali,''' ?GA 3 que la %en!ana e !aba abier!aH ?23$ abier!a' 8 ella ali, p#r la''' 0 en!#nce ardi, la ca a$ Gn#H E # e l# que %i en!#nce ' Mue ard3a de!r1 de ella''' 0 ali,''' :#der' E !aba ardiend#$ en!era' 8 en!#nce ali, andand# de la ca a''' ?Perd,n' GAndand#H GN# iba c#rriend#H ?N#' E # era l# +1 rar#''' iba andand#' Agi!aba la +an# a 3 c#+# para''' n# .' 8 en!#nce e par,$ Gen!iende H 2e par,' Ard3a a 3$ !#da ella' 2e par, a 3' 8 +ir, alreded#r' 5#+# que''' ab #lu!a+en!e !ranquila' 8 en!#nce ec/, a andar de nue%#' 8 en!#nce "ue c#+# que''' e acab,$ Gen!iende H Nada de p1nic# # a 3$ ella''' 3$ :#der''' n# gri!aba' Ni un ruid#' 2,l#''' e derru+b, a 3' De r#dilla ' 8 en!#nce ''' pla"' 5a0, en la nie%e' *8 en!#nce "ue c#+# i''' n# .''' "ue !#d# +u0 rar#' En!#nce !u%e 0# c#+#'''

en!r. den!r# c#rriend# 0 bu qu. una +an!a$ d# +an!a 0 al3 pi!and# 0''' la apagu.' La /# !ia$ # ea''' cuand# e !aba all3 !endida$ e # era''' n#$ :#der' El /#+bre e lle%, la +an# llena de !i&ne a la cara$ ll#r, agac/ad#' El agen!e de la brigada de in%e !igaci,n cri+inal le pu # una +an# #bre l# /#+br# ' ?Tal %e& p#da+# !#+ar un in"#r+e +1 de!allad# de l# /ec/# +a6ana' GPer# n# %i !e a nadie +1 aband#nar la ca aH El /#+bre +ene, la cabe&a 0 el de cri+inal3 !ica /i&# una an#!aci,n en u libre!a' ?L# dic/#' Ma6ana +e p#ndr. en c#n!ac!# c#n!ig#' GMuiere que le pida al per #nal ani!ari# que !e den alg4n !ranquili&an!e$ alg# que !e de:e d#r+ir$ an!e de que e %a0anH El /#+bre e "r#!, la l1gri+a de l# #:# ' La +an# le de:ar#n +arca /4+eda de !i&ne en la +e:illa ' ?N#' E # e ''' 0# !eng#$ en !#d# ca #' Junnar H#l+berg %#l%i, la +irada /acia la ca a incendiada' L# e "uer&# de l# b#+ber# /ab3an dad# re ul!ad# 0 0a apena e %e3an lla+a ' 2,l# una nube en#r+e de /u+# que e ele%aba /acia el ciel# n#c!urn#' Mien!ra Virginia abr3a u bra&# a Lacke$ +ien!ra el !.cnic# de la brigada de in%e !igaci,n cri+inal /ac3a +#lde de la /uella enc#n!rada en la nie%e$ O kar e !aba al lad# de la %en!ana +irand# /acia "uera' La nie%e /ab3a cubier!# c#n un

+an!# blanc# l# e!# ba:# la placa de c/apa de u %en!ana 0 "#r+aba una pendien!e blanca !an den a 0 eguida que un# creer3a que p#d3a de li&ar e p#r ella' Eli n# /ab3a %enid# e !a !arde' O kar /ab3a e !ad# de pie ca+inand#$ dand# %uel!a $ c#lu+pi1nd# e$ c#ngel1nd# e en el parque en!re la ie!e 0 +edia 0 la nue%e' Eli n# /ab3a aparecid#' A la nue%e /ab3a %i !# a u +adre +irand# p#r la %en!ana 0 /ab3a en!rad#$ llen# de +al# pre en!i+ien!# ' -allas y lec/e c#n caca# 0 b#ll# 0 u +adre pregun!and# 0 a pun!# e !u%# .l de /ablar$ per# n# l# /i&#' 8a eran la d#ce pa ada 0 e !aba al lad# de la %en!ana c#n el al+a en un pu6#' De:, la %en!ana en!reabier!a$ re pirand# el aire "r3# de la n#c/e' GEra real+en!e ,l# p#r ella p#r l# que /ab3a decidid# e+pe&ar a de"ender eH GN# e !ra!aba de 3 +i +#H 23' Pero por ella. P#r de gracia a 3 era' 2i el lune e +e!3an c#n .l n# !endr3a 1ni+#$ ni "uer&a $ ni gana de re i !ir' L# ab3a' N# ir3a a e e en!rena+ien!# el :ue%e ' N# /ab3a +#!i%#' De:, la %en!ana un p#c# abier!a c#n la %aga e peran&a de que ella %#l%iera aquella n#c/e' L# lla+ara' 2i p#d3a alir en +i!ad de la n#c/e$ !a+bi.n p#dr3a %#l%er en +i!ad de la n#c/e' O kar e de %i !i, 0 e ac# !,' Di# un# !#queci!# en la pared' 2in re pue !a' 2e

ec/, el edred,n p#r enci+a de la cabe&a 0 e pu # de r#dilla en la ca+a' En!rela&, la +an# 0$ ap#0and# #bre ella la "ren!e$ u urr,B ?P#r "a%#r$ Di# buen#' De:a que ella %uel%a' Te d#0 l# que quiera ' T#d# +i c,+ic $ !#d# +i libr# $ !#da +i c# a ' L# que quiera ' Per# /a& que ella %uel%a' A +3' P#r "a%#r$ Di# $ p#r "a%#r' 2igui, ac# !ad#$ enc#gid# deba:# del edred,n$ /a !a que in!i, !an!# cal#r que e+pe&, a udar' Lueg# ac, de nue%# la cabe&a$ ap#01nd#la en la al+#/ada' 2e pu # en p# ici,n "e!al' 5err, l# #:# ' I+1gene de Eli$ de J#nn0 0 Micke$ T#+a ' 2u +adre' 2u padre' Duran!e un larg# ra!# per+aneci, ac# !ad# /aciend# pa ar la i+1gene que quer3a %er@ de pu. . !a e+pe&ar#n a %i%ir u pr#pia %ida +ien!ra .l e de li&aba en el ue6#' Eli 0 .l e !aban en!ad# en un c#lu+pi# que e i+pul aba cada %e& +1 al!#' M1 0 +1 al!# /a !a que e #l!, de la cadena $ %#land# /acia el ciel#' Ell# e u:e!aban bien "uer!e en l# b#rde del c#lu+pi#$ c#n la r#dilla apre!ada una c#n!ra #!ra $ 0 Eli le di:# en %#& ba:aB ?O kar' O kar''' Abri, l# #:# ' El gl#b# !err1que# e !aba apagad# 0 la lu& de la luna %#l%3a !#da la c# a de c#l#r a&ul' Jene 2i++#n l# +iraba de de la pared de en"ren!e$ ac1nd#le u larga lengua' 2e acurruc,$ cerr, l# #:# ' En!#nce %#l%i, a #3r el u urr#' ?O kar'''

Ven3a de la %en!ana' Abri, l# #:# $ +ir, /acia all3' Al #!r# lad# %i# el c#n!#rn# de una cabe&a peque6a' 2e qui!, el edred,n$ per# an!e de que !u%iera !ie+p# de alir de la ca+a$ Eli u urr,B ?E pera' Mu.da!e en la ca+a' GPued# en!rarH O kar u urr,B ?2333''' ?Di que pued# en!rar' ?Puede en!rar' ?5ierra l# #:# ' O kar cerr, l# #:# ' La %en!ana e di# la %uel!a /acia arriba@ una c#rrien!e "r3a rec#rri, la /abi!aci,n' La %en!ana e cerr, c#n cuidad#' O0, c,+# re piraba Eli$ u urr,B ?GPued# +irarH ?E pera' 2#n, el #"1 ca+a de la #!ra /abi!aci,n' 2u +adre e le%an!,' O kar !en3a a4n l# #:# cerrad# cuand# !irar#n del edred,n 0 un cuerp# "r3# 0 de nud# e +e!i, en la ca+a de!r1 de .l$ !ap, c#n el edred,n a l# d# 0 e acurruc, a u e palda' La puer!a de u /abi!aci,n e abri,' ?GO karH ?GM++H ?GEre !4 el que /ablaH ?N#' 2u +adre e qued, en el %an# de la puer!a e cuc/and#' Eli per+aneci, !#!al+en!e quie!a a u e palda $ ap#0and# la "ren!e en!re u #+#pla!# ' 2u alien!# c1lid# de cendi, p#r u ri6#ne ' 2u +adre +ene, la cabe&a'

?Tienen que er e # %ecin# ' ?E cuc/, un +#+en!# +1 $ de pu. di:#?B Buena n#c/e $ c#ra&,n ?0 cerr, la puer!a' O kar e !aba #l# c#n Eli' A u e palda #0, un u urr,' ?GE # %ecin# H ?75/i !9 O!r# cru:id# cuand# u +adre e ac# !, de nue%# en el #"1 ca+a' O kar +ir, /acia la %en!ana' E !aba cerrada' )na +an# "r3a e de li&aba #bre u cin!ura$ e pu # #bre u pec/#$ #bre u c#ra&,n' l la apre!, en!re u d# +an# $ la calen!,' La #!ra /urg, ba:# u a-ila$ ubiend# p#r u pec/# 0 c#l#c1nd# e en!re u +an# ' Eli gir, la cabe&a 0 pu # la +e:illa #bre u e palda' )n #l#r nue%# /ab3a llegad# a la /abi!aci,n' )n ua%e #l#r c#+# el del dep, i!# de la +#!# de u padre cuand# acababan de llenarl#' Ja #lina' O kar inclin, la cabe&a$ #li, la +an# de ella' 23' Eran la que #l3an' E !u%ier#n a 3 un buen ra!#' 5uand# O kar dedu:# p#r la re piraci,n que u +adre e /ab3a d#r+id# en la /abi!aci,n de al lad#$ cuand# el +#n!,n de +an# 0a e !aban calien!e 0 e+pe&aba udarle el pec/#$ di:# en %#& ba:aB ?GD,nde /a id#H ?A bu car c#+ida' L# labi# de ella le /ac3an c# quilla en el /#+br#' Eli re!ir, u +an# $ e %#l%i, de e palda ' O kar e qued, un +#+en!# c#+# e !aba +irand# a Jene 2i++#n a

l# #:# ' De pu. e pu # b#ca aba:#' 2e i+agin, que la peque6a "igura del papel pin!ad# que Eli !en3a de!r1 de la cabe&a la #b er%aban llena de curi# idad' La +uc/ac/a !en3a l# #:# abier!# $ de c#l#r negr# a&ulad# a la lu& de la luna' A O kar e le pu # la piel de gallina en l# bra&# ' ?G8 !u padreH ?Ha de aparecid#' +,&a desaparecido' ?O kar al&, la %#& in querer' ?75/i !9 E # n# !iene i+p#r!ancia' ?Per#''' c,+#''' .l /a''' ?E # n# !iene i+p#r!ancia' O kar a in!i, +# !rand# que n# iba a eguir pregun!and#$ Eli e pu # la +an# ba:# la cabe&a +irand# al !ec/#' ?Me en!3a #la' P#r e # /e %enid#' GP#d3a /acerl#H ?23' Per#''' e que n# lle%a r#pa' ?Perd,n' GTe da a c#H ?N#' Per# Gn# !iene "r3#H ?N#' N#' L# +ec/#ne blanc# /ab3an de aparecid# de u pel#' 23$ #bre !#d# parec3a +1 ana que cuand# e enc#n!rar#n el d3a an!eri#r' Ten3a la +e:illa +1 red#ndeada $ l# /#0uel# de la ri a aparecier#n cuand# O kar$ en br#+a$ le pregun!,B ?GN# pa ar3a a 3 p#r delan!e del ki# c# del A+an!eH Eli e ec/, a re3r$ de pu. e pu # +u0 eria 0 di:# c#n %#& de "an!a +aB ?23' G8 abe qu.H l a #+, la cabe&a 0 di:#B (Veeeen''' Veeeen''' Teng# g#l# iiiina ''' 0 pl1aaa!an# '''*' O kar /undi, la cara en la al+#/ada$ Eli e %#l%i, /acia .l$ le u urr, al #3d#B

?Veeen''' ra!###ne ''' O kar gri!,B ?7N#9 7N#9 ?c#n la cabe&a deba:# de la al+#/ada' 2iguier#n a 3 un ra!#' Lueg# Eli +ir, l# libr# de la e !an!er3a 0 O kar le c#n!, un re u+en de u "a%#ri!#B La nie)la, de Ja+e Herber!' La e palda de Eli reluc3a blanca c#+# un gran "#li# en la # curidad$ ac# !ada c#+# e !aba b#ca aba:# +irand# la e !an!er3a' l !en3a la +an# !an cerca de ella que p#d3a en!ir u cal#r' De pu. enc#gi, l# ded# 0 rec#rri, c#n ell# la e palda de ella$ u urrand#B ?Qili$ kili$ %iene la cabra' G5u1n!# cuern# !ieneH ?M++' GOc/#H ?Ha dic/# #c/# 0 eran #c/#$ kili$ kili' Lueg# Eli e l# /i&# a .l$ per# O kar n# era !an buen# c#+# ella adi%in1nd#l#' 2in e+barg# a piedra$ papel$ !i:era gan, .l c#n di"erencia' 2ie!eD!re ' L# /icier#n una %e& +1 ' En!#nce gan, .l nue%eDun#' Eli e en"ad, un p#c#' ?G2abe l# que %#0 a pedirH ?23' ?G5,+#H ?L# .$ nada +1 ' E ie+pre a 3' Me %iene la i+agen' ?O!ra %e&' A/#ra n# %#0 a pen ar' 2,l# pedir' ?In!.n!al#' Pa , l# +i +#' O kar gan, #c/#Dd# ' Eli e /i&# la en"adada$ %#l%i.nd# e /acia la pared' ?8a n# :ueg# +1 c#n!ig#' Hace !ra+pa' O kar #b er%aba el cuadrad# blanc# de u e palda' G2e a!re%er3aH 23$ a/#ra que ella n# l# +iraba$ 3 que e a!re%3a'

?Eli$ G!eng# alguna p# ibilidad c#n!ig#H Ella e di# la %uel!a$ e ubi, el edred,n /a !a la barbilla' ?GMu. quiere decir e #H O kar "i:, la +irada en l# l#+# de l# libr# que !en3a delan!e de .l$ enc#gi.nd# e de /#+br# ' ?Mue''' que i quiere que alga+# :un!# $ 0 e #' ?G5,+# :un!# H 2u %#& #naba recel# a$ dura' O kar e apre ur, a decirB ?A l# +e:#r !4 0a !iene un c/ic# en la e cuela' ?N#$ per#''' O kar$ 0# n# pued#''' N# #0 una c/ica' O kar e ri,' ?GMu. dice H GEre un c ico, #'''H ?N#' N#' ?GEn!#nce qu. ere H ?Nada' ?G5,+# que nadaH ?N# #0 nada' Ni un ni6#' Ni un %ie:#' Ni un c/ic#' Ni una c/ica' Nada' O kar pa , el ded# #bre el l#+# del libr# Las ratas, apre!and# l# labi# $ negand# c#n la cabe&a' ?En!#nce $ ,ten%o alguna p# ibilidad c#n!ig# # n#H ?O kar$ +e gu !ar3a +uc/#$ per#''' Gn# p#de+# e !ar :un!# a 3 c#+# e !a+# H ?''' 23' ?GE !1 !ri !eH P#de+# be arn# $ i quiere ' ?N#' ?GN# quiere H ?N#$ n# quier#' Eli arrug, el en!rece:#' +,&ace un# alg# e pecial c#n quien !iene una p# ibilidadH ?N#'

?GN# e +1 que''' l# n#r+alH ?23' Eli e pu # +u0 c#n!en!a$ en!rela&, la +an# #bre el e !,+ag# 0 +ir, a O kar' ?En!#nce !iene una p# ibilidad c#n+ig#' En!#nce ali+# :un!# ' ?GDe %erdadH ?23' ?Bien' 5#n una alegr3a erena O kar igui, +irand# l# l#+# de l# libr# ' Eli e !aba quie!a$ e perand#' De pu. de un ra!#$ di:#B ?GN# /a0 nada +1 H ?N#' ?GN# p#dre+# e !ar ac# !ad# c#+# an!e H O kar e di# la %uel!a de e palda a ella' Eli le r#de, c#n l# bra&# 0 .l le c#gi, la +an# en!re la u0a ' E !u%ier#n a 3 /a !a que O kar e+pe&, a !ener ue6#' Le e c#c3an l# #:# 0 era di"3cil +an!ener l# p1rpad# abier!# ' An!e de quedar e d#r+id# di:#B ?GEliH ?GM++H ?Ha /ec/# bien en %enir' ?23' ?GP#r qu.''' /uele a ga #linaH La +an# de Eli apre!ar#n c#n "uer&a u +an# $ u c#ra&,n' Abra&1nd#l#' La /abi!aci,n e /i&# +1 grande alreded#r de O kar$ la parede 0 el !ec/# e ablandar#n$ el uel# de apareci, 0$ cuand# in!i, c,+# la ca+a e de li&aba libre+en!e en el aire$ c#+prendi, que e /ab3a d#r+id#' 21bad# X; de Oc!ubre

$e apa%aron las luces de la noc e y el ale%re da despunta en las cimas )rumosas. &e de irme y "i"ir, o .uedarme y morir. `illia+ 2/ake peare$ 8omeo y Julieta III' % ETraducci,n de Vngel Lui Pu:an!eF Jri ' T#d# era c#n"u a+en!e gri ' La +irada n# e quer3a cen!rar$ era c#+# i e !u%iera ac# !ad# en una nube' GAc# !ad#H 23$ e !aba ac# !ad#' 2en!3a la pre i,n en la e palda$ en el cul#$ en l# !al#ne ' )n ruid# ilban!e a u i&quierda' El ga ' El ga e !aba abier!#' N#' A/#ra l# cerraban' L# p#n3an de nue%#' Alg# #curr3a en u pec/# al ri!+# del ilbid#' 2e llenaba$ e %aciaba al ri!+# del ruid#' GE !aba !#da%3a en la pi cinaH GE !aba l c#nec!ad# al ga H G5,+# p#d3a e !ar de pier!# en e e ca #H GE !aba de pier!#H HPkan in!en!, parpadear' N# pa , nada' 5a i nada' Alg# e de prendi, delan!e de u #:# 0 en #+breci, la %i !a a4n +1 ' 2u #!r# #:# n# e-i !3a' In!en!, abrir la b#ca' La b#ca n# e-i !3a' E%#c, la i+agen de u b#ca c#+# la /ab3a %i !# en l# e pe:# $ en u cabe&a$ in!en!,''' per# n# /ab3a' Nada que re p#ndiera a u ,rdene ' 5#+# in!en!ar in u"lar c#nciencia a una piedra para /acer que e +ue%a' N# /ab3a c#n!ac!#' )na en aci,n "uer!e de cal#r en !#da la cara' )na "lec/a de !err#r le rec#rri, el cuerp#' La cabe&a e !aba +e!ida den!r# de alg# calien!e$ #lidi"icad#' 5era' )n

apara!# c#n!r#laba u re piraci,n pue !# que u cara e !aba cubier!a de cera' Bu c, c#n el pen a+ien!# u +an# derec/a' 23' E !aba a/3' La abri,$ la cerr,$ in!i, la 0e+a de l# ded# c#n!ra la pal+a' El !ac!#' 2u pir, ali%iad#@ e i+agin, un u pir# de ali%i# p#rque u pec/# e +#%3a al ri!+# de la +1quina$ n# al u0#' Le%an!, la +an# de paci#' Le !iraba el pec/#$ el /#+br#' La +an# apareci, en u ca+p# %i ual$ un bul!# b#rr# #' La dirigi, a la cara$ e de!u%#' )n pi!id# ua%e a u derec/a' V#l%i, la cabe&a de paci# 0 n#!, que alg# dur# le r#&aba la barbilla' Lle%, la +an# /acia aquell#' )na c1nula de +e!al "i:a en u cuell#' De de la c1nula al3a un !ub#' 2igui, el !ub# !#d# l# que pud# /a !a una pie&a +e!1lica 0 e !riada d#nde acababa' En!endi,' a era la que /ab3a que de c#nec!ar cuand# qui iera +#rir' 2e l# /ab3an de:ad# preparad#' Pu # l# ded# en la :un!a de c#ne-i,n del !ub#' @li. Piscina. / ico. Acido clor drico. L# recuerd# !er+inaban cuand# de enr# caba la !apa del !arr# de c#n"i!ura' 2egur# que e l# /ab3a ec/ad# enci+a' 2iguiend# u plan' L# 4nic# que /ab3a "allad# era que a4n e !aba %i%#' Hab3a %i !# i+1gene ' Mu:ere a la que u +arid# cel# # /ab3an %er!id# 1cid# en la cara' N# quer3a !#c1r ela$ +en# a4n %erla' Au+en!, la pre i,n del !ub#' N# ced3a' Enr# cad#' In!en!, girar la par!e +e!1lica

0 di# re ul!ad#' 2igui, de enr# cand#' Bu c, u #!ra +an#$ ,l# in!i, una b#la pun&an!e de d#l#r all3 d#nde deber3a e !ar' En la 0e+a de l# ded# de u +an# %i%a in!i, en!#nce una pre i,n ua%e 0 # cilan!e' El aire e+pe&aba a alir e p#r la :un!a$ el ilbid# ca+bi,$ e %#l%i, +1 d.bil' La lu& de c#l#r gri a u alreded#r e +e&cl, c#n in!er+i!encia de c#l#r r#:#' In!en!, cerrar u 4nic# #:#' Pen , en 2,cra!e 0 la cicu!a' P#r /aber c#rr#+pid# a l# :,%ene a!enien e ' N# #l%ide lle%ar un gall# a''' Gc,+# e lla+abaH GArqui+andr#H N#''' 2e #0, un ruid# ab #rben!e cuand# e abri, la puer!a 0 una "igura blanca e +#%i, /acia .l' 2in!i, un# ded# que "#r&ar#n l# u0# apar!1nd#l# de la :un!a de c#ne-i,n' )na %#& de +u:er' ?GMu. /ace H 5sclepios. ?frecerle un %allo a 5sclepios. ?72uel!a9 >n %allo. Para 5sclepios. @l dios de la medicina. )n e cape ilban!e cuand# apar!ar#n u ded# 0 el !ub# "ue enr# cad# #!ra %e& en u i!i#' ?Tendre+# que p#ner!e un %igilan!e' ?frceselo y no lo ol"ides. 5uand# O kar e de per!,$ Eli 0a n# e !aba' Per+anec3a !endid# c#n la cabe&a %uel!a /acia la pared$ en!3a "r3# en la e palda' 2e inc#rp#r, ap#01nd# e en el c#d#$ rec#rri, la /abi!aci,n c#n la %i !a' La %en!ana e !aba en!reabier!a' Tiene que /aber

alid# p#r a/3' -esnuda. 2e di# una %uel!a en la ca+a$ apre!, la cara c#n!ra el i!i# d#nde ella /ab3a d#r+id#$ #li,' Pa , la nari& una 0 #!ra %e& p#r la 1bana$ in!en!and# /allar alg4n %e !igi# de u pre encia$ per# nada' Ni iquiera el #l#r a ga #lina' GHab3a #currid# real+en!eH 2e pu # b#ca aba:#''' $. E !u%ier#n all3' L# ded# de ella en u e palda' El recuerd# de l# ded# de ella en u e palda' Qili$ kili' 2u +adre /ab3a :ugad# a e # c#n .l cuand# era peque6#' Per# e !# /ab3a #currid# a/#ra' Hac3a un p#c#' El %ell# de l# bra&# 0 de la nuca e le eri&,' 2e le%an!, de la ca+a$ e+pe&, a %e !ir e' 5uand# !en3a pue !# l# pan!al#ne e acerc, a la %en!ana' Hab3a de:ad# de ne%ar' 5ua!r# grad# ba:# cer#' Bien' 2i la nie%e /ubiera e+pe&ad# a "undir e /abr3a e !ad# !#d# de+a iad# enc/arcad# para p#der de:ar en el uel#$ "uera de l# p#r!ale $ la b#l a de papel c#n l# anunci# ' 2e i+agin, c,+# er3a de c#lgar e de nud# p#r la %en!ana c#n cua!r# ba:# cer#$ ba:ar en!re l# e!# cubier!# de nie%e 0''' 1o. 2e inclin, /acia delan!e$ parpade,' La nie%e del e!# e !aba in!ac!a' A0er p#r la n#c/e /ab3a e !ad# #b er%and# aquella pendien!e per"ec!a de nie%e que ba:aba /a !a el ca+in#' A/#ra e !aba e-ac!a+en!e igual' Abri, +1 la %en!ana$

ac, la cabe&a' L# e!# llegaban :u !# /a !a la pared de deba:#$ el +an!# de nie%e !a+bi.n' N# /ab3a /uella ' O kar +ir, /acia la derec/a$ a l# larg# de la pared re%#cada' A !re +e!r# e !aba la %en!ana de Eli' El aire "r3# ara6aba el pec/# de nud# de O kar' Ten3a que /aber ne%ad# duran!e la n#c/e$ de pu. de que ella e /ubiera id#' Era la 4nica e-plicaci,n' Per# #!ra c# a''' a/#ra que l# pen abaB Gc,+# /ab3a llegad# arriba$ /a !a la %en!anaH GHabr3a !repad# p#r l# e!# H Per# en!#nce el +an!# de nie%e n# p#d3a e !ar !an in!ac!#' N# /ab3a ne%ad# de pu. de que .l e ac# !ara' Ella n# !en3a el cuerp# ni el cabell# +#:ad# cuand# lleg,$ p#r !an!#$ n# e !aba ne%and#' G5u1nd# e "ueH -esde .ue ella se fue asta a ora tiene .ue a)er ne"ado lo suficiente como para cu)rir todas las uellas de... O kar cerr, la %en!ana 0 igui, %i !i.nd# e' Era inc#+pren ible' E+pe&, a pen ar de nue%# que /ab3a id# un ue6#$ !#d#' Lueg# %i# la n#!a' E !aba d#blada deba:# del rel#: en u e cri!#ri#' La c#gi, 0 la de d#bl,B DEJA ENTRAR EL D]A$ LA L)_$ 8 2)ELTA MI VIDA' )n c#ra&,n 0B NO2 VEMO2 E2TA TARDE' ELI' Le0, la n#!a cinc# %ece ' Lueg# pen , en ella +ien!ra la e crib3a de pie al lad# del e cri!#ri#' Jene 2i++#n e !aba en la pared +edi# +e!r# de!r1 $ acand# la lengua'

2e inclin, #bre el e cri!#ri# 0 qui!, el p, !er de la pared$ /i&# c#n .l un rebu:# 0 l# !ir, en la papelera' En!#nce le0, la peque6a n#!a #!ra !re %ece +1 $ la d#bl, 0 e la guard, en el b#l ill#' 5#n!inu, %i !i.nd# e' H#0 p#d3a /aber cinc# papele en cada paque!e$ i quer3a' Ir3a #bre rueda ' La /abi!aci,n #l3a a /u+# 0 la par!3cula de p#l%# bailaban en l# ra0# de #l que e "il!raban en!re la per iana ' Lacke acababa de de per!ar e$ e !aba !endid# b#ca arriba en la ca+a$ !# iend#' La +#l.cula de p#l%# repre en!aban un curi# # baile an!e .l' T# de "u+ad#r' 2e di# +edia %uel!a en la ca+a$ c#gi, el encended#r 0 el paque!e de !abac# que e !aban #bre la +e illa de n#c/e$ al lad# de un cenicer# reple!#' 2ac, un cigarrill# 5a+el li% t. Virginia /ab3a e+pe&ad# a pre#cupar e p#r u alud a la %e:e&@ l# encendi,$ e pu # de nue%# b#ca arriba c#n un bra&# ba:# la cabe&a$ "u+and# 0 pen and#' Virginia e /ab3a id# al !raba:# un par de /#ra an!e $ pr#bable+en!e ba !an!e can ada' 2e /ab3an quedad# +uc/# !ie+p# de pier!# de pu. de /acer el a+#r$ /abland# 0 "u+and#' Eran 0a la d# cuand# ella apag, el 4l!i+# cigarr# 0 di:# que 0a era /#ra de d#r+ir' Lacke e /ab3a le%an!ad# igil# a+en!e de pu. de un ra!#$ e /ab3a bebid# l# que quedaba de la b#!ella de %in# 0 e /ab3a "u+ad# un par de

cigarr# +1 an!e de ir a ac# !ar e' Mui&1 +1 p#rque le gu !aba aquell#B p#der ac# !ar e al lad# de un cuerp# calien!e 0 d#r+id#' Era una l1 !i+a que n# pudiera #p#r!ar el !ener a alguien enci+a de .l !#d# el !ie+p#' De /aberl# #p#r!ad#$ ,l# p#d3a /aber id# Virginia' Ade+1 ''' :#der$ /ab3a #3d# ru+#re de c,+# l# e !aba pa and# a/#ra' Te+p#rada ' Te+p#rada en la que e e+b#rrac/aba !#!al+en!e en l# bare del cen!r#$ +e!iend# en ca a a cualquier cabr,n' Ella n# quer3a /ablar de ell#$ per# /ab3a en%e:ecid# +1 de l# nece ari# e !# 4l!i+# a6# ' 2i .l 0 Virginia pudieran''' 3$ Gqu.H Vender !#d#$ c#+prar una ca a en el ca+p#$ cul!i%ar pa!a!a ' 5lar#$ per# n# iba a "unci#nar' De pu. de un +e e !ar3an l# d# bailand# la 0enka c#n l# ner%i# del #!r#$ 0 ella ade+1 !en3a aqu3 a u +adre$ u !raba:#$ 0 .l$ pue !en3a''' 3''' u ell# ' Nadie l# ab3a$ ni iquiera u /er+ana$ 0 .l !en3a real+en!e +ala c#nciencia p#r ell#' La c#lecci,n de ell# de u padre$ que n# en!r, a "#r+ar par!e de l# biene de la /erencia$ %al3a una peque6a "#r!una$ c#+# e de+# !r, de pu. ' Hab3a id# %endi.nd#la$ un# p#c# ell# cada %e&$ cuand# nece i!aba diner# en e"ec!i%#' Ju !a+en!e a/#ra el +ercad# e !aba p#r l# uel# 0 0a n# le quedaban +uc/# ell# ' De !#da "#r+a $ +u0 pr#n!# e %er3a #bligad# a %ender' Mui&1 deber3a

de /acer e de aquell# +1 e peciale $ el de N#ruega n4+er# un#$ e in%i!ar a !#d# a la cer%e&a que le /ab3a e !ad# g#rr#neand# 4l!i+a+en!e' Deber3a /acerl#' -os casas en el campo. /asitas r=sticas. Fue estu"ieran cerca. >na casita r=stica no cuesta casi nada. * la madre de Vir%inia, ,.u' 2res casitas. 8$ adem3s, Lena, la i6a. /uatro. Por supuesto. *a puesto, cmprate un pue)lo entero. Virginia ,l# era "eli& cuand# e !aba c#n Lacke$ ella +i +a l# /ab3a dic/#' Lacke n# ab3a i a4n er3a capa& de er "eli&$ per# Virginia era la 4nica per #na c#n la que real+en!e e en!3a a gu !#' GP#r qu. n# iban a p#der +#n!1r el# de alguna +aneraH Lacke e pu # el cenicer# en la !ripa$ re!ir, la ceni&a del cigarr# 0 di# una calada' Era la 4nica per #na c#n la que e en!3a a gu !# actualmente. De de que J#cke''' /ab3a de aparecid#' J#cke era un !3# +a:#' El 4nic# al que c#n ideraba a+ig# de !#d# l# que e :un!aban' Era una pu!ada e # de que u cuerp# /ubiera de aparecid#' N# era l,gic#' Ten3a que /aber un en!ierr#' Tiene que /aber un cad1%er que un# pueda +irar$ c#n !a!arB 3$ 3$ a/3 0ace $ a+ig# +3#' 8 +uer!# e !1 ' 2e le al!ar#n la l1gri+a ' La gen!e !en3a !an!# a+ig# $ ie+pre c#n la palabra en la b#ca$ a+ig# p#r aqu3 0 a+ig# p#r all3' l !en3a uno, un# ,l#$ 0 preci a+en!e a .l !en3a que arreba!1r el# alg4n ga+berr# de al+ad#' GP#r qu. c#:#ne /abr3a +a!ad# aquel :#%en a J#ckeH

En el "#nd# ab3a que JC !a n# +en!3a ni e l# in%en!aba$ 0 J#cke /ab3a de aparecid#$ per# parec3a !an in en!id#''' La 4nica ra&,n plau ible er3a alg# relaci#nad# c#n la dr#ga ' J#cke !en3a que e !ar en%uel!# en alg4n l3# de dr#ga 0 /ab3a enga6ad# a la per #na equi%#cada' Per# Gp#r qu. n# /ab3a dic o nadaH An!e de de:ar el apar!a+en!# %aci, el cenicer# 0 guard, la b#!ella de %in# %ac3a aba:#$ en el ar+ari# de la c#cina' Tu%# que p#nerla b#ca aba:# para que cupiera en!re !#da la de+1 b#!ella ' $, 6oder. -os casitas. >n terrenito con patatas. <arro asta las rodillas y el canto de la alondra en prima"era. @tctera. 5l%una "e;. 2e pu # la ca&ad#ra 0 ali,' Al pa ar p#r delan!e del uper+ercad# I5A le !ir, un be # a Virginia$ que e !aba en la ca:a' Ella le #nri, 0 le ac, la lengua' De ca+in# a u ca a en la calle Ib enga!an e enc#n!r, c#n un :#%en que arra !raba d# grande b#l a de papel' Alguien que %i%3a en u pa!i#$ per# Lacke n# ab3a c,+# e lla+aba' Le alud, c#n la cabe&a' ?E # parece pe ad#' ?N#$ e !1 bien' Lacke e qued, +irand# al :#%en que lle%aba la b#l a /acia el edi"ici# al!#' Parec3a !an c#n!en!#' A 3 !en3a un# que er' Acep!ar u cru& 0 lle%arla c#n alegr3a' 5s tena uno .ue ser. Den!r# del pa!i# e peraba enc#n!rar e c#n el !ip# que le in%i!, a I/i k0 en el

c/in#' El /#+bre #l3a e !ar "uera a e !a /#ra $ pa eand#' 5a+inaba a %ece en c3rcul# alreded#r del pa!i#' Per# n# e le /ab3a %i !# l# d# 4l!i+# d3a ' Lacke +ir, de re#:# /acia arriba$ /acia la %en!ana cubier!a del pi # en el que cre3a que %i%3a el /#+bre' @star3 dentro )e)iendo, claro. Podra su)ir y llamar. O!r# d3a' Al an#c/ecer$ T#++0 0 u +adre ba:ar#n al ce+en!eri#' La !u+ba de u padre e !aba :u !# al lad# del dique de c#n!enci,n del pan!an# de RPck !a$ p#r l# que c#gier#n la carre!era que iba p#r el b# que' 2u +adre "ue en ilenci# /a !a que llegar#n a la calle Qanaan%Kgen 0 T#++0 pen , que era p#rque e !aba !ri !e$ per# cuand# !#+ar#n la carre!era peque6a que b#rdeaba el pan!an# u +adre !# i, 0 di:#B ?O0e$ T#++0''' ?23' ?2!a""an dice que /a de aparecid# una c# a' En u ca a' 5uand# n# #!r# e !u%i+# all3' ?23' ?G2abe alg# de e #H T#++0 c#gi, un p#c# de nie%e en la +an#$ /i&# una b#la 0 la !ir, c#n!ra un 1rb#l' Ju !# en +edi#' ?23' E !1 deba:# de u balc,n' ?E +u0 i+p#r!an!e para .l$ pue !# que''' ?E !1 en!re l# e!# que /a0 deba:# de u balc,n$ !e e !#0 diciend#' ?G5,+# /a llegad# all3H

El dique cubier!# de nie%e alreded#r del ce+en!eri# e !aba "ren!e a ell# ' )n ua%e re pland#r r#:# ilu+inaba la c#pa de l# pin# de de aba:#' El "ar#l que u +adre lle%aba en la +an# /i&# ruid#' T#++0 le pregun!,B ?GTiene "ueg#H ?GNueg#H A/$ 3' Teng# un encended#r' G5,+# lleg,'''H ?2e +e ca0,' A la en!rada del ce+en!eri#$ al lad# de la %er:a$ T#++0 e de!u%# +irand# el plan#@ di !in!a ecci#ne +arcada c#n le!ra ' 2u padre e !aba en la ecci,n D' Pr#n!# e iban a cu+plir l# !re a6# ' T#++0 !en3a i+1gene p#c# clara del en!ierr#$ # c#+# e lla+ara' E # c#n el a!a4d 0 un +#n!,n de gen!e ll#rand# 0 can!and# !#d# el !ie+p#' 2e ac#rdaba de que lle%aba un# &apa!# que le quedaban grande $ eran de u padre 0 le iban bailand# en l# pie al %#l%er a ca a' Le /ab3a dad# +ied# el a!a4d$ /ab3a e !ad# en!ad# +ir1nd#l# "i:a+en!e duran!e !#d# el en!ierr#$ egur# de que u padre e iba a le%an!ar 0 e !ar %i%# de nue%#$ per#''' ca+biad#' La d# e+ana que iguier#n al en!ierr# andu%# dand# %uel!a c#+# un &#+bi a!errad#' 2#bre !#d# cuand# e /ac3a de n#c/e le parec3a %er en la #+bra a aquel er c#n u+id# de la ca+a del /# pi!al$ que 0a n# era u padre$ acerc1nd# e a .l c#n l# bra&# abier!# $ c#+# en la pel3cula ' El +ied# de apareci, cuand# en!errar#n la urna' 2,l# a i !ier#n u +adre$ .l$ un

#perari# 0 un cura' El #perari# lle%aba la urna delan!e 0 ca+inaba c#n dignidad$ +ien!ra que el cura c#n #laba a u +adre' Nue !#d# !an rid3cul#' El peque6# b#!e de +adera c#n !apa que aquel !ip# del +#n# a&ul lle%aba c#n la +an# e-!endida $ c#+# i aquell# !u%iera alg# que %er c#n u padre. Era c#+# una gran pa!ra6a' Per# el +ied# /ab3a de aparecid#$ 0 la relaci,n de T#++0 c#n la !u+ba /ab3a ca+biad# c#n el !ie+p#' A/#ra ba:aba a %ece aqu3 .l #l#$ e en!aba un ra!# al lad# de la l1pida 0 pa aba l# ded# #bre la le!ra e culpida que "#r+aban el n#+bre de u padre' Era p#r e # p#r l# que iba' Del b#!e que /ab3a en la !ierra ni e #cupaba$ per# 3 del nom)re. La per #na de enca:ada en la ca+a del /# pi!al$ la ceni&a del b#!e$ nada de e # era u padre$ per# el n#+bre alud3a a la per #na que .l rec#rdaba$ 0 p#r e # iba all3 a %ece 0 rec#rr3a c#n l# ded# l# /uec# en la piedra que "#r+aban MARTIN 2AM)EL22ON' ?O/$ qu. b#ni!# ?di:# u +adre' T#++0 c#n!e+pl, el ce+en!eri#' Hab3a peque6a %ela encendida p#r !#da par!e $ una ciudad %i !a de de un a%i,n' Alguna "igura # cura e +#%3an en!re la l1pida ' 2u +adre e dirigi, a la !u+ba de u padre c#n el "ar#l balance1nd# e en la +an#' T#++0 e "i:, en u e palda e !rec/a 0 de pr#n!# e in!i, !ri !e' N# p#r .l$ ni p#r u +adre$ n#@ p#r !#d#'

P#r !#da la per #na que andaban p#r all3 en!re la luce que !e+blaban en la nie%e' Ella +i +a n# eran +1 que #+bra que e !aban al lad# de la piedra $ +irand# la piedra $ !#cand# la piedra ' Aquell# era !an''' !#n!#' La +uer!e e la +uer!e' Pun!#' 2in e+barg# T#++0 igui, a u +adre$ e pu # de cuclilla :un!# a la !u+ba de u padre +ien!ra ella encend3a el "ar#l' N# quer3a !#car la le!ra cuand# u +adre e !aba all3' Per+anecier#n a 3 un ra!#$ +irand# c,+# la d.bil lla+a re al!aba la %e!a del +1r+#l$ c#+# i e +#%ieran' T#++0 n# en!3a nada apar!e de un p#c# de %ergOen&a' l par!icipand# en e !e i+ulacr#' De pu. de un p#c# e le%an!, 0 e+pe&, a ca+inar /acia ca a' 2u +adre le igui,' De+a iad# pr#n!#$ le pareci,' Ella p#d3a quedar e ll#rand# i quer3a$ !#da la n#c/e' Lleg, a u al!ura 0 pa , c#n cuidad# u bra&# p#r deba:# del de T#++0' l l# de:, e !ar' 5a+inar#n el un# al lad# del #!r# c#n!e+pland# el pan!an# de RPck !a que /ab3a e+pe&ad# a /elar e' 2i el "r3# c#n!inuaba e p#dr3a pa!inar all3 en un# d3a ' )n pen a+ien!# +ac/acaba !#d# el !ie+p# la cabe&a de T#++0 c#+# un !erc# ri"" de gui!arra' La +uer!e e la +uer!e' La +uer!e e la +uer!e' La +uer!e e la +uer!e' 2u +adre !e+bl,$ e apre!, c#n!ra .l' ?E !errible' ?GTe pareceH

?23$ 2!a""an +e c#n!, una c# a /#rrible' 2!a""an' GE que n# p#d3a ni iquiera a/#ra de:ar de /ablar de'''H ?A/$ G 3H ?GHa #3d# l# del incendi# en una ca a de \ngb0H La +u:er que''' ?23' ?2!a""an +e c#n!, que le /ab3an /ec/# la au!#p ia' A +3 +e parece que e # e !an de agradable' Mue /agan e a c# a ' ?23$ 3$ clar#' )n pa!# ca+inaba p#r la "r1gil capa de /iel# /acia el agu:er# que e "#r+aba en el /iel# :un!# a un# de l# de agOe a un lad# del lag#' L# peque6# pece que e p#d3an pe car all3 en %eran# #l3an a de agOe' ?GDe d,nde %iene e e de agOeH ?Pregun!, T#++0?' GViene del cre+a!#ri#H ?N# .' GN# quiere e cuc/ar+eH GTe parece de agradableH ?N#$ n#' 8 en!#nce ella e+pe&, a c#n!1r el# +ien!ra iban p#r el b# que /acia ca a' De pu. de un ra!#$ T#++0 c#+en&, a in!ere ar e$ a /acer pregun!a que u +adre n# p#d3a re p#nder@ ella ,l# ab3a l# que 2!a""an le /ab3a c#n!ad#' Buen#$ T#++0 /ac3a !an!a pregun!a 0 parec3a !an in!ere ad# que 8%#nne e arrepin!i, de /ab.r el# c#+en!ad# iquiera' M1 !arde$ p#r la n#c/e$ T#++0 e enc#n!raba en!ad# en una ca:a en el re"ugi#$ d1nd#le %uel!a a la peque6a e cul!ura del !irad#r de pi !#la' La c#l#c, enci+a de la

!re ca:a que c#n!en3an l# radi#ca e!e $ c#+# un !r#"e#' 5#r#nand# la #bra' Man%ado a un... polica! 5err, cuidad# a+en!e el re"ugi# c#n la cadena 0 el candad#$ pu # la lla%e en el e c#ndi!e 0 e en!, pen and# en l# que u +adre le /ab3a c#n!ad#' De pu. de un ra!# #0, pa # igil# # que e acercaban al !ra !er#' )na %#& ba:a que dec3aB ?GT#++0H 2e le%an!, de la bu!aca$ "ue /a !a la puer!a 0 la abri, c#n rapide&' All3 e !aba O kar 0 parec3a ner%i# #$ c#n un bille!e en la +an#' ?T#+a' Tu diner#' T#++0 c#gi, el bille!e de cincuen!a c#r#na 0 e !ru:1nd#l# e l# +e!i, en el b#l ill#$ #nri, a O kar' ?GTe %a a /acer clien!e de aqu3 # qu.H En!ra' ?N#$ !eng# que''' ?En!ra$ dig#' Te quier# pregun!ar una c# a' O kar e en!, en el #"1 agarr1nd# e la +an# ' T#++0 e de pl#+, en la bu!aca +ir1nd#l#' ?O kar' T4 ere un c/ic# e pabilad#' O kar e enc#gi, !3+ida+en!e de /#+br# ' ?G2abe la ca a que ardi, en \ngb0H GLa %ie:a que ali, al :ard3n 0 e que+,H ?23$ l# /e le3d#' ?Me l# i+aginaba' GHan e cri!# alg# de la au!#p iaH ?N# que 0# epa' ?N#' Per# e la /icier#n' Le /icier#n la au!#p ia' G8 abe qu.H N# enc#n!rar#n /u+# en u pul+#ne ' G2abe l# que e # igni"icaH O kar pen ,' ?Mue n# re piraba'

?23' G8 cu1nd# e de:a de re pirarH 5uand# e e !1 +uer!#$ Gn#H ?23 ?O kar e ani+,?' He le3d# #bre e #' Preci a+en!e' P#r e # /acen la au!#p ia a l# que /an ardid#' Para de car!ar que''' alguien /a0a pr#%#cad# el "ueg# para #cul!ar que /a +a!ad# al que /ab3a den!r#' En el "ueg#' Le3 en''' 3$ "ue en la re%i !a &emmets Journal, que un !3# en Ingla!erra que /ab3a +a!ad# a u +u:er 0 ab3a e !# pue /ab3a''' an!e de iniciar el "ueg# /ab3a pue !# un !ub# en la gargan!a de ella 0''' ?Buen#$ buen#' T4 abe ' Bien' Per# aqu3 n# /ab3a /u+# en l# pul+#ne aunque la +u:er /ab3a alid# al :ard3n 0 /ab3a e !ad# all3 dand# %uel!a un ra!# an!e de +#rir' G5,+# puede er e #H ?5#n!endr3a la re piraci,n' N#$ clar#' E # n# e puede$ l# /e le3d# en alg4n i!i#' P#r e # la gen!e ie+pre''' ?Vale$ %ale' E-pl3ca+el# en!#nce ' O kar ap#0, la cabe&a en la +an# $ pen and#' Lueg# di:#B ?O /an !enid# alg4n "all# # ella e !aba de pie 0 c#rriend# aunque e !aba +uer!a' T#++0 a in!i,B ?Ju !#' G8 abe qu.H N# cre# que e # !3# c#+e!an e e !ip# de "all# ' GT4 qu. cree H ?N#$ per#''' ?La +uer!e e la +uer!e' ?23' T#++0 !ir, de un /il# de la bu!aca$ /i&# una b#li!a c#n l# ded# 0 la lan&,'

?23' A un# le gu !ar3a creerl#' Tercera Par!e La nie%e "undi.nd# e en la piel * despus de a)er puesto su mano en la ma, con un rostro ale%re .ue me reanim, me introdu6o en las cosas secretas. Dan!e Alig/ieri$ La Di%ina 5#+edia$ In"iern#$ 5an!# III +1o soy una s3)ana. $oy un fantasma -@ V@8-5-. <>>... <>>... 2ienes .ue asustarte! +Pero no me asusto. Na!i#nal!ea!ern$ 5#l rellena 0 cal&#ncill# Jue%e = de N#%ie+bre M#rgan !en3a "r3# en l# pie ' La /elada que ca0, +1 # +en# al +i +# !ie+p# que el ub+arin# encallara n# /ab3a /ec/# +1 que e+pe#rar duran!e la 4l!i+a e+ana' Le gu !aban u %ie:a b#!a ca+pera $ per# n# e p#d3a p#ner calce!ine de lana c#n ella ' Ade+1 !en3a un agu:er# en una de la uela ' 5lar# que p#d3a c#+prar e alguna birria c/ina p#r cien c#r#na $ per# para e # pre"er3a pa ar "r3#' Eran la nue%e 0 +edia de la +a6ana 0 %#l%3a a ca a de de el +e!r#' Hab3a e !ad# en el de guace de )l% unda para %er i p#d3a ec/arle una +an# que %aliera un# cien!# de c#r#na $ per# el neg#ci# iba +al' Ta+p#c# e !e a6# /abr3a b#!a de in%iern#' 2e /ab3a !#+ad# un ca". c#n l# c/ic# en la #"icina$ abarr#!ada de

ca!1l#g# de pie&a de reca+bi# 0 calendari# de !3a $ 0 %uel!a a ca a en el +e!r#' Larr0 ali, del edi"ici#@ parec3a$ c#+# de c# !u+bre$ alguien que !u%iera una pena de +uer!e c#lgand# #bre .l' ?GMu. pa a !3#H ?gri!, M#rgan' Larr0 alud, "r3a+en!e c#n la cabe&a$ c#+# i de de que e de per!ara aquella +a6ana /ubiera abid# que M#rgan iba a e !ar a/3@ e acerc, a aludarleB ?H#la' GMu. !alH ?L# pie c#ngelad# $ el c#c/e en el de guace$ in !raba:# 0 de ca+in# a ca a para !#+ar+e un pla!# de #pa de #bre' G8 !4H Larr0 egu3a andand# en direcci,n a la calle B:Crn #n ga!an$ a l# larg# del parque' ?23$ pen aba ba:ar al /# pi!al a aludar a Herber!' GTe %iene H ?GE !1 +e:#r de la cabe&aH ?N#$ cre# que igue c#+# an!e ' ?En!#nce n# %#0' Me p#ng# +al# c#n e # de %ar3# ' La 4l!i+a %e& cre3a que 0# era u +adre$ quer3a que le c#n!ara un cuen!#' ?GL# /ici !eH ?5lar# que l# /ice' Rici!# de #r# 0 l# !re # i!# ' Per# n#' H#0 n# e !#0 de /u+#r para e #' 2iguier#n ca+inand#' 5uand# M#rgan e di# cuen!a de que Larr0 !en3a un par de guan!e grue # $ "ue c#n cien!e de que !en3a "r3# en la +an# 0 e la +e!i, c#n cier!# +ale !ar en l# e !rec/# b#l ill# de l# %aquer# ' An!e ell# apareci, el puen!e ba:# el que J#cke /ab3a de aparecid#' Mui&1 para e%i!ar /ablar de ello Larr0 di:#B

?GHa %i !# el peri,dic# e !a +a6anaH A/#ra dice NKlldin$ el pri+er +ini !r#$ que l# ru # !ienen ar+a nucleares a b#rd# de e e ub+arin#' ?G8 qu. e cre3a an!e que !en3anH GTirac/ina H ?N#$ per#''' per# e que 0a lle%a a/3 una e+ana' I+ag3na!e i /ubiera e-pl#!ad#' ?N# !e pre#cupe ' 2aben l# que /acen$ l# ru # ' ?Per# re ul!a que n# #0 c#+uni !a' ?Ni 0# !a+p#c#' ?N#$ n#' GA qui.n %#!a !e la 4l!i+a %e&H GA l# liberale H ?N# #0 par!idari# de M# c4$ e # de de lueg#' 8a /ab3an !enid# e a c#n%er aci,n an!e ' A/#ra la repe!3an para e%i!ar %er$ para e%i!ar pen ar en a.uello cuand# e acercaban al !4nel' A pe ar de !#d#$ u %#ce e apagar#n al en!rar en .l 0 e de!u%ier#n' L# d# pen ar#n que el #!r# e /ab3a de!enid# pri+er#' L# d# +irar#n l# +#n!#ne de /#:a c#n%er!id# a/#ra en +#n!#ne de nie%e 0 que uger3an "#r+a que /icier#n que a+b# e in!ieran +al' Larr0 +ene, la cabe&a' ?GMu. c#:#ne %a+# a /acerH M#rgan /undi, a4n +1 la +an# en l# b#l ill# 0 g#lpe, el uel# c#n l# pie para que le en!raran en cal#r' ?2,l# JC !a puede /acer alg#' L# d# +irar#n /acia el pi # d#nde %i%3a JC !a' 2in c#r!ina $ c#n l# cri !ale uci# ' Larr0 #"reci, el paque!e de !abac# a M#rgan' !e c#gi, un cigarr# 0 Larr0 c#gi,

un cigarr#$ ac, "ueg# para l# d# ' 2e quedar#n callad# "u+and#$ +irand# l# +#n!#ne de nie%e' De pu. de un ra!# "uer#n in!erru+pid# en u pen a+ien!# p#r %#ce :,%ene ' )n grup# de ni6# c#n pa!ine 0 ca c# en la +an# %en3an de la e cuela dirigid# p#r un /#+bre c#n a pec!# de +ili!ar' L# c/ic# +arc/aban a una di !ancia de un +e!r# l# un# de l# #!r# $ ca i al c#+p1 ' En el !4nel pa ar#n al lad# de M#rgan 0 de Larr0' M#rgan alud, c#n la cabe&a a un# de l# c/ic# que c#n#c3a de u pa!i#' ?GVai a la guerra # qu.H El c/ic# +ene, la cabe&a$ iba a decir alg# per# n# /i&# +1 que eguir !r#!and#$ p#r +ied# a alir e de la "ila' 2iguier#n ba:and# /acia el /# pi!al@ !endr3an un d3a de ac!i%idade al aire libre # alg# a 3' M#rgan apag, el cigarr# c#n el pie$ e pu # la +an# en la b#ca /aciend# b#cina 0 gri!,B ?7A!aque a.re#9 7T#d# a cubier!#9 Larr0$ e candali&ad#$ apag, u cigarr#' ?Di# +3#' Mue /a0a !#da%3a gen!e a 3' E-igir1 /a !a que la ca&ad#ra cuelguen "ir+e en el pa ill#' GEn!#nce n# !e %iene H ?N#' N# l# #p#r!#' Per# da!e pri a$ puede que llegue a "#r+ar "ila ' ?Ha !a lueg#' ?Ha !a lueg#' 2e eparar#n ba:# el puen!e' Larr0 de apareci, c#n pa # len!# en la +i +a direcci,n que l# ni6# 0 M#rgan ubi, p#r la e calera ' Ten3a "r3# en !#d# el

cuerp#' Pe e a !#d#$ la :#dida #pa de #bre n# iba a e !ar nada +al$ 0 +en# i la +e&claba c#n lec/e' O kar iba c#n la e6#ri!a' Nece i!aba /ablar c#n alguien 0 la e6#ri!a "ue la 4nica que e le #curri,' 2in e+barg# e /abr3a ca+biad# de grup# i /ubiera p#did#' J#nn0 0 Micke n# iban nunca en el grup# de pa e# l# d3a de ac!i%idade al aire libre$ per# /#0 3' 2e /ab3an cuc/ic/ead# alg# al #3d# p#r la +a6ana$ +ir1nd#le' A 3 que O kar iba c#n la e6#ri!a' N# ab3a ni .l +i +# i era p#r ir pr#!egid# # p#r p#der /ablar c#n un adul!#' Hab3a e !ad# aliend# c#n Eli l# 4l!i+# cinc# d3a ' 2e %e3an !#da la !arde $ "uera' O kar le dec3a a u +adre que e !aba c#n J#/an' La n#c/e an!eri#r Eli /ab3a llegad# de nue%# a u %en!ana' Hab3an e !ad# de pier!# +uc/# !ie+p#$ c#n!and# /i !#ria pri+er# un# 0 lueg# el #!r#' De pu. e /ab3an d#r+id# abra&ad# 0 p#r la +a6ana Eli 0a n# e !aba' En el b#l ill# de l# pan!al#ne de O kar$ al lad# de la %ie:a n#!a$ +an# eada 0 r#!a de !an!# leerla$ /ab3a a/#ra una nue%a que /ab3a enc#n!rad# en u e cri!#ri# p#r la +a6ana cuand# e e !aba preparand# para ir a la e cuelaB &uir es "i"ir; .uedarse, la muerte. 2uya, @li. 2ab3a que era de 8omeo y Julieta. Eli le c#n!, que l# que le e cribi, en la pri+era n#!a !a+bi.n e !aba acad# de all3 0 O kar /ab3a c#gid# el libr# de la bibli#!eca de la

e cuela' Le /ab3a gu !ad# ba !an!e$ a pe ar de que n# c#n#c3a un +#n!,n de palabra ' $u manto de "estal es "erde y enfermi;o. GEn!ender3a Eli aquell#H J#nn0$ Micke 0 la c/ica iban %ein!e +e!r# p#r de!r1 de O kar 0 la e6#ri!a' Pa ar#n p#r el parque de 5/ina$ d#nde algun# ni6# de la guarder3a e de li&aban c#n l# !rine# c#r!and# el aire c#n u gri!# ' O kar di# una pa!ada a un !err,n de nie%e 0 di:# en %#& ba:aB ?GMarieDL#ui eH ?23' ?G5,+# abe un# que a+a a alguienH ?7Hu09 Buen#''' La e6#ri!a /undi, la +an# en l# b#l ill# de u !renca 0 +ir, al ciel#' O kar e pregun!, i e !ar3a pen and# en el /#+bre que /ab3a %enid# a bu carla un par de %ece a la e cuela' A O kar n# le /ab3a gu !ad# nada u a pec!#' El !ip# parec3a de +uc/# cuidad#' ?E # e di"eren!e$ per#''' +e a!re%er3a a decir que e cuand# un# abe''' #$ en !#d# ca #$ e !1 +u0 c#n%encid# de que quiere e !ar ie+pre c#n e a per #na' ?5#+# i n# pudiera %i%ir in ella' ?E #' Preci a+en!e' D# que n# pueden %i%ir el un# in el #!r#''' E # e $ in duda$ a+#r' ?5#+# R#+e# 0 Julie!a' ?23$ 0 cuan!# +a0#re #n la di"icul!ade ''' GLa /a %i !#H ?Le3d#'

La e6#ri!a l# +ir, #nriend# c#n una #nri a que a O kar ie+pre le /ab3a gu !ad#$ per# que :u !# en aquel +#+en!# n# le /i&# +uc/a gracia' 8 di:# r1pida+en!eB ?G8 i #n d# c/ic# H ?En!#nce #n a+ig# ' E !a+bi.n una "#r+a de a+#r' A n# er que !e re"iera a''' 3$ l# c/ic# !a+bi.n pueden a+ar e en!re 3$ de esa manera. ?G8 c,+# /acen en!#nce H La e6#ri!a ba:, un p#c# la %#&' ?Buen#$ n# /a0 nada +al# en ell#$ per#''' i quiere que /able+# de e # p#de+# /acerl# en #!r# +#+en!#' 5a+inar#n un# +e!r# en ilenci#$ llegar#n a la cue !a que ba:aba /a !a la En enada del M#lin#' La 5ue !a del Nan!a +a' La e6#ri!a a pir, pr#"unda+en!e el aire "r3# del b# que de abe!# ' Lueg# di:#B ?)n# e !ablece un pac!#' Independien!e+en!e de que e !ra!e de c/ic# # de c/ica $ e e !ablece una e pecie de pac!# en el que''' #+# !4 0 0#$ c#+# i di:.ra+# ' )n# l# abe' O kar a in!i,' O0, acercar e la %#ce de la c/ica ' En eguida iban a r#dear a la e6#ri!a$ c#+# #l3an /acer' 2e acerc, a ella de +anera que u ca&ad#ra e r#&ar#n 0 le di:#B ?GPuede un# er''' c/ic# 0 c/ica al +i +# !ie+p#H GO ni c/ic# ni c/icaH ?N#' La per #na $ n#' Ha0 algun# ani+ale que''' Mic/elle e le acerc, c#rriend#$ gri!and# c#n %#& c/ill#naB

?72e6#ri!a9 7J#nn0 +e /a ec/ad# nie%e en la cabe&a9 2e enc#n!raban a +i!ad de la cue !a' Al p#c# !ie+p# llegar#n /a !a ell# !#da la c/ica 0 c#n!ar#n l# que J#nn0 0 Micke le /ab3an /ec/#' O kar a+in#r, la +arc/a$ e qued, un# pa # de!r1 ' 2e di# la %uel!a' J#nn0 0 Micke e !aban en l# al!# de la cue !a' Hicier#n e6a a O kar' l n# le re p#ndi,' En %e& de e # c#gi, una ra+a "uer!e de la cune!a 0 le "ue qui!and# la ra+a peque6a +ien!ra andaba' Pa , delan!e de la 5a a del Nan!a +a que daba n#+bre a la cue !a' )n en#r+e al+ac.n c#n la parede de c/apa #ndulada que parec3a un !#!al de pr#p, i!# all3$ en!re l# 1rb#le +1 ba:# ' En la pared que daba a la cue !a alguien /ab3a /ec/# una pin!ada c#n le!ra +a04 cula B GNO2 DEJA2 T) MOTOH La c/ica 0 la e6#ri!a :ugaban al pilla pilla$ c#rriend# p#r el ca+in# /a !a llegar al b#rde del agua' N# pen aba c#rrer para alcan&arla ' J#nn0 0 Micke %en3an de!r1 de .l$ 3' Agarr, el pal# c#n +1 "uer&a 0 ca+in, ap#01nd# e en .l' Era un d3a preci# #' El lag# e /ab3a /elad# /ac3a un# d3a 0 el /iel# era !an ,lid# que el grup# de pa!ina:e 0a /ab3a ba:ad# para pa!inar #bre .l$ dirigid# p#r el +ae !r# V%ila' 5uand# J#nn0 0 Micke di:er#n que quer3an ir en el grup# de pa e#$ O kar /ab3a c#n iderad# la idea de ir c#rriend# a ca a a bu car l# pa!ine 0 ca+biar de grup#' Per# n# le /ab3an c#+prad# pa!ine nue%# en l# d# 4l!i+# a6# 0

pr#bable+en!e n# p#dr3a +e!er l# pie en ell# ' Ade+1 $ le daba +ied# el /iel#' )na %e&$ de peque6#$ e !aba en la en enada de 2Cder %ik c#n u padre 0 . !e /ab3a alid# para %aciar la na a ' De de el e+barcader# O kar %i# c,+# u padre e /und3a en el /iel# 0 c,+#$ duran!e un in !an!e in u"rible$ u cabe&a de aparec3a' O kar$ que e !aba #l# en el e+barcader#$ e+pe&, a gri!ar c#+# un l#c# pidiend# a0uda' P#r "#r!una$ u padre !en3a un# cla%# grande en el b#l ill# que u!ili&, para alir del agu:er#$ per# de pu. de aquell# a O kar n# le gu !aba nada alir al /iel#' Alguien l# agarr, del bra&#' V#l%i, r1pida+en!e la cabe&a 0 %i# que la e6#ri!a 0 la c/ica /ab3an de aparecid# p#r un rec#d# del ca+in#$ de!r1 de la +#n!a6a' J#nn0 le di:#B ?A/#ra e %a a ba6ar el 5erd#' O kar apre!, +1 "uer!e la e !aca$ bien agarrada en!re la +an# ' 2u 4nica de"en a' L# c#gier#n en!re l# d# 0 l# arra !rar#n cue !a aba:#' Hacia el /iel#' ?El 5erd# /uele a +ierda 0 !iene que dar e un ba6#' ?2#l!ad+e' ?Lueg#' T4 !ranquil#$ nada +1 ' Te %a+# a #l!ar de pu. ' E !aban 0a aba:#' N# /ab3a nada c#n!ra l# que /acer "uer&a' L# arra !raban de e palda #bre el /iel#$ /acia el agu:er# de la auna' 2u !al#ne !ra&aban d# urc# en la nie%e' En!re ell# e re balaba la e !aca$ de:and# una /uella +1 uper"icial'

A l# le:# $ O kar %i# peque6a "igura que e +#%3an' Jri!,' Jri!, pidiend# a0uda' ?T4 gri!a' Mui&1 lleguen a !ie+p# para acar!e' El agu:er# e abr3a negr# a un# pa # ' O kar !en , l# +4 cul# !#d# l# que pud# 0 e agi!,$ %#l%i.nd# e de lad# de una acudida' A Micke e le #l!,' O kar e balanceaba en l# bra&# de J#nn0 0 blandi, el pal# c#n!ra la e pinilla de . !e' A pun!# e !u%# de e cap1r ele el pal# de la +an# cuand# la +adera g#lpe, c#n!ra el /ue #' ?7Aaaa09 7J#der9 J#nn0 #l!, a O kar 0 . !e ca0, al uel#' 2e le%an!, al b#rde del agu:er#$ u:e!and# el pal# c#n la d# +an# ' J#nn0 e agarraba la e pinilla' ?7J#did# idi#!a9 A/#ra !e %a a en!erar''' J#nn0 e acercaba de paci#$ n# e a!re%3a a c#rrer p#r +ied# a caer .l +i +# al agua i e+pu:aba a O kar en e a p# !ura' J#nn0 e6alaba el pal#' ?De:a e # en el uel# # !e +a!#$ Gen!iende H O kar apre!, l# dien!e ' 5uand# J#nn0 e enc#n!raba a p#c# +1 de un bra&# de di !ancia$ blandi, el pal# c#n!ra el /#+br# de J#nn0' J#nn0 l# e qui%, 0 O kar in!i, un g#lpe ec# en la +an# cuand# el e-!re+# +1 pe ad# de la e !aca alcan&, de llen# la #re:a de J#nn0' !e ca0, de lad# c#+# un b#l# in /acer ruid#$ derru+b1nd# e en el /iel# !#d# l# larg# que era$ dand# alarid# ' Micke$ que e !aba un par de pa # de!r1 de J#nn0$ re!r#cedi, en!#nce $ e-!endi, la +an# B

?J#der$ ,l# e !1ba+# br#+eand#''' n# pen 1ba+# ''' O kar "ue /acia .l girand# el pal#$ que &u+baba #rda+en!e en el aire' Micke e di# la %uel!a 0 ali, c#rriend# /acia la pla0a' O kar e de!u%#$ ba:, el pal#' J#nn0 e !aba acurrucad# c#n la +an# en la #re:a' Le al3a angre en!re l# ded# ' O kar /abr3a querid# pedirle perd,n' N# /ab3a id# u in!enci,n /acerle tanto da6#' 2e pu # en cuclilla al lad# de J#nn0$ ap#0ad# en el pal#$ 0 pen aba decirB (perd,n*$ per# an!e de que pudiera /acerl# "io a J#nn0' Parec3a +u0 peque6#$ enc#gid# en p# ici,n "e!al 0 gi+iend# ?aaa000$ aaa000? +ien!ra un /ilill# de angre le c#rr3a /a !a el cuell# de la ca&ad#ra' M#%3a la cabe&a de un lad# a #!r# c#n peque6# +#%i+ien!# ' O kar l# +iraba a #+brad#' Aquel peque6# "ard# angran!e que 0ac3a en el /iel# n# p#dr3a /acerle nada. N# p#d3a pegar ni +#le !ar$ n#' N# p#d3a ni iquiera de"ender e' $i le pudiera dar un par de %olpes m3s se .uedara totalmente tran.uilo despus. O kar e le%an!, ap#01nd# e en el pal#' El arreba!# de apareci,$ u !i!uid# p#r un pr#"und# +ale !ar en el e !,+ag#' GMu. /ab3a ec o' J#nn0 !en3a que e !ar gra%e+en!e /erid#$ pue !# que angraba de aquella +anera' GTe i+agina i e de angraH O kar e %#l%i, a en!ar en el /iel#$ e qui!, un &apa!# 0 el calce!3n' A%an&, de r#dilla /a !a J#nn0$ le re!ir, la +an# que !en3a #bre la #re:a 0 pu # el calce!3n deba:#'

?A 3' 2u:.!al#' J#nn0 c#gi, el calce!3n 0 e l# apre!, c#n!ra u #re:a /erida' O kar +ir, la uper"icie /elada' Vi# una "igura que e acercaba pa!inand#' Era un adul!#' 2e #0er#n d.bile gri!# a l# le:# ' Jri!# de ni6# ' Jri!# de p1nic#' )n #l# gri!#$ clar# 0 agud#$ que de pu. de un# egund# e +e&cl, c#n #!r# ' La "igura que e acercaba e par,' Per+aneci, quie!a un +#+en!#' De pu. e di# la %uel!a 0 e ale:, de nue%# pa!inand#' O kar e !aba de r#dilla al lad# de J#nn0$ en!3a c,+# e derre!3a la nie%e 0 le +#:aba la r#dilla ' J#nn0 apre!aba l# p1rpad# c#n "uer&a$ le rec/inaban l# dien!e ' O kar acerc, u r# !r# al de .l' ?GPuede andarH J#nn0 abri, la b#ca para decir alg# 0 un %,+i!# de c#l#r a+arill# 0 blanc# ali, de u labi# 0 +anc/, la nie%e' A O kar le ca0, un p#c# en una +an#' 2e qued, +irand# la %i c# a g#!a que le c/#rreaban p#r la +an# 0 e a u !, de %erdad' 2#l!, el pal# 0 c#rri, /acia la pla0a para bu car a0uda' L# gri!# de l# ni6# cerca del /# pi!al /ab3an au+en!ad#' 5#rri, /acia ell# ' Al +ae !r# V%ila$ Nernand# 5ri !,bal de Re0e 0 V%ila$ le gu !aba pa!inar' 23' )na de la c# a que +1 apreciaba de 2uecia eran u larg# in%iern# ' Hab3a c#rrid# la carrera de e qu3 de Va al#ppe! die& a6# a!r1 0 l# p#c# in%iern# en l# que el

agua del arc/ipi.lag# e c#ngelaba c#g3a el c#c/e /a !a la i la de JrKddC para prac!icar el pa!ina:e de "#nd# de li&1nd# e en direcci,n a 2Cderar+$ !an le:# c#+# el e pe #r del /iel# e l# per+i!iera' Hab3an pa ad# 0a !re a6# de de que el +ar e /elara p#r 4l!i+a %e&$ per# en un in%iern# +adrugad#r c#+# . !e /ab3a p# ibilidade ' P#r upue !# que$ c#+# era /abi!ual$ JrKddC er3a un /er%ider# de a+an!e del pa!ina:e i /elaba$ per# e # #curr3a p#r el d3a' Nernand# V%ila pre"er3a pa!inar p#r la n#c/e' 5#n !#d# l# re pe!# para Va al#ppe!$ per# un# e en!3a c#+# en!re un +illar de /#r+iga que de repen!e /ubieran decidid# e+igrar' O!ra c# a bien di !in!a era e !ar "uera$ en la %a !a uper"icie de /iel#$ #l# a la lu& de la luna' Nernand# V%ila era un ca!,lic# !ibi# per# "ir+eB en aquell# +#+en!# $ Di# e !aba cerca' El ac#+pa ad# ra par de la cuc/illa de l# pa!ine $ la lu& de la luna que daba al /iel# u !3+id# re pland#r$ la e !rella que l# en%#l%3an c#n u in"ini!ud$ el %ien!# "r3# que le ba6aba la cara$ e!ernidad 0 e paci# 0 pr#"undidad p#r !#da par!e ' La %ida n# p#d3a er +1 /er+# a' )n ni6# peque6# le !ir, de l# pan!al#ne ' ?Mae !r#$ !eng# que /acer pi ' V%ila de per!, de u le:an# ue6# 0 +ir, a u alreded#r$ le e6al, un# 1rb#le cerca$ en la pla0a$ que e inclinaban #bre el agua@ el de nud# ra+a:e ca3a /a !a el /iel# c#+# una c#r!ina pr#!ec!#ra'

?A/3 puede /acer pi ' El c/ic# en!#rn, l# #:# +irand# l# 1rb#le ' ?GEn el /iel#H ?23' GMu. +1 daH 2e "#r+ar1 +1 /iel#' A+arill#' El c/ic# l# +ir, c#+# i el +ae !r# n# e !u%iera bien de la cabe&a$ per# e "ue pa!inand# /acia l# 1rb#le ' V%ila +ir, alreded#r c#n!r#land# que ningun# de l# +a0#re e /ubiera ale:ad# de+a iad#' 5#n un# r1pid# de li&a+ien!# "ue /acia el cen!r# del lag# para !ener +e:#r %i !a' 5#n!, a l# ni6# ' 23' Nue%e' M1 el que e !aba /aciend# pi ' Die&' Di# una %uel!a 0 +ir, /acia el #!r# lad#$ /acia la en enada de Q%arn%iken$ 0 e de!u%#' Alg# pa aba all3 "uera' )n +#n!,n de cuerp# e +#%3an en direcci,n a l# que !en3a que er un agu:er# en el /iel#@ un# peque6# 1rb#le que #bre al3an +arcaban el i!i#' Mien!ra per+anec3a quie!# #b er%and#$ el grup# e de /i&#$ %i# que un# de ell# lle%aba una e pecie de ba !,n en la +an#' El ba !,n gir, en el aire 0 alguien ca0,' O0, un alarid# que %en3a de all3' 2e %#l%i,$ #b er%, de nue%# a u c/ic# 0 lueg# e pu # en +arc/a en direcci,n a l# que e !aban :un!# al agu:er#' )n# de ell# c#rr3a a/#ra /acia la pla0a' En!#nce #0, el gri!#' )n gri!# agud# de ni6# que pr#ced3a de u grup#' 2e par, !an en ec# que u pa!ine alpicar#n la nie%e' Hab3a p#did# dar e cuen!a de que l# que e !aban al lad#

del agu:er# eran c/ic# +a0#re ' Mui&1 O kar' 5/ic# +a0#re ' P#dr3an arregl1r ela ' L# u0# eran ni6# peque6# ' L# gri!# eran cada %e& +1 "uer!e $ 0 +ien!ra e daba la %uel!a 0 e de li&aba en e a direcci,n$ #0, que #!ra %#ce e un3an a .l' /o6ones! Preci a+en!e en el +#+en!# en que n# e enc#n!raba all3 !en3a que #currir alg#' P#r Di# $ que n# e /a0a r#!# el /iel#' Pa!inaba l# +1 r1pid# que p#d3a$ la nie%e al3a de pedida de u pa!ine +ien!ra e apre uraba a llegar al lugar del que al3an l# gri!# ' En!#nce %i# a %ari# ni6# que e /ab3an :un!ad#$ e !aban parad# 0 c/illaban a c#r#$ 0 a algun# +1 que e acercaban all3' Vi# !a+bi.n que una per #na adul!a ba:aba /acia el lag# de de el /# pi!al' 5#n un par de de li&a+ien!# r1pid# lleg, /a !a d#nde e enc#n!raban l# c/a%ale 0 "ren, de !al +anera que la %iru!a de /iel# %#lar#n #bre la ca&ad#ra de . !# ' N# en!end3a nada' T#d# l# ni6# e !aban :un!# !ra la c#r!ina de ra+a:e +irand# /acia aba:#$ /acia alg# que /ab3a en el /iel#$ 0 gri!and#' 2e de li&, /a !a all3' ?GMu. pa aH )n# de l# peque6# e6al, /acia aba:#$ /acia el /iel#$ /acia un bul!# que e !aba a!rapad# en .l' Parec3a un +#n!,n de /ierba +arr,n 0 /elada c#n una /endidura r#:a en un lad#' O un eri&# a!r#pellad#' El +ae !r# e agac/, /acia el bul!# 0 %i# que era una cabe&a' )na cabe&a c#ngelada den!r# del /iel# de +anera que 4nica+en!e

#bre al3an la c#r#nilla 0 la par!e al!a de la "ren!e' El ni6# al que /ab3a +andad# a /acer pi e !aba en!ad# en el /iel# un# +e!r# +1 all1$ #ll#&and#' ?8#''' l#''' /e''' pi ad#' V%ila e endere&,' ?7T#d# "uera9 T#d# a la pla0a$ a ora. L# ni6# e !aban !a+bi.n c#+# c#ngelad# en el /iel#$ l# peque6# egu3an gri!and#' 2ac, u ilba!# 0 di# d# ilbid# "uer!e ' L# gri!# ce ar#n' Di# un par de pa # $ e pu # de!r1 de l# ni6# 0 pud# dirigirl# /acia la pla0a' L# c/ic# l# iguier#n' 2,l# un# de quin!# e qued, all3$ +irand# c#n curi# idad el bul!#' ?7T4 !a+bi.n9 V%ila le #rden, c#n la +an# que "uera /acia .l' 8a en la pla0a le di:# a una +u:er que /ab3a ba:ad# de de el /# pi!al@ ?Lla+a a la p#lic3a' A+bulancia' Ha0 una per #na c#ngelada en el /iel#' La +u:er ubi, c#rriend# /acia el /# pi!al' V%ila c#n!, a l# ni6# en la pla0a$ %i# que "al!aba un#' El ni6# que /ab3a pi ad# la cabe&a egu3a en!ad# en el /iel# c#n la cara en!re la +an# ' V%ila e de li&, /a !a .l 0 l# c#gi, en bra&# ' El c/ic# e %#l%i, 0 e abra&, a V%ila' !e l# le%an!, c#n cuidad# c#+# i "uera un paque!e delicad# 0 l# lle%, /a !a la pla0a' ?G2e puede /ablar c#n .lH ?Hablar preci a+en!e n# pue''' ?N#$ per# en!iende l# que e le dice' ?5re# que 3$ per#'''

?)n +#+en!# ,l#' A !ra%. de la niebla que cubr3a u #:# HPkan %i# que una per #na c#n r#pa # cura arri+aba una illa 0 e en!aba al lad# de u ca+a' N# p#d3a di !inguir la cara del /#+bre$ per# pr#bable+en!e +# !rara un ge !# "#r&ada+en!e neu!ral' HPkan /ab3a pa ad# l# 4l!i+# d3a ca i "l#!and# en una nube r#:a de c#n!#rn# !an !enue que en!raba 0 al3a de ella in apena dar e cuen!a' 2ab3a que le /ab3an d#r+id# un par de %ece $ que l# /ab3an #perad#' Aqu.l era el pri+er d3a que e enc#n!raba !#!al+en!e c#n cien!e$ per# n# ab3a cu1n!# /ab3an pa ad# de de que lleg, all3' A l# larg# de la +a6ana HPkan /ab3a e !udiad# u nue%a cara c#n la 0e+a de l# ded# de la +an# que !en3a !ac!#' Alg4n !ip# de %enda el1 !ica le cubr3a !#d# el r# !r#$ per# p#r l# ra g# ba:# la %enda$ que /ab3a rec#rrid# d#l#r# a+en!e c#n l# ded# $ /ab3a c#+prendid# que 0a n# !en3a ninguna cara' HPkan Beng! #n 0a n# e-i !3a' L# que quedaba era un cuerp# i+p# ible de iden!i"icar en una ca+a de /# pi!al' P#r upue !# que p#dr3an relaci#narl# c#n u #!r# a e ina!# $ per# n# c#n u %ida an!eri#r ni c#n la ac!ual' Ni c#n Eli' ?G5,+# !e encuen!ra H <ien, %racias, a%ente. -e primera. 2en%o una pelcula de napalm ardindome en la cara todo el tiempo, pero por lo dem3s "a como siempre. ?23$ c#+prend# que n# puede /ablar$ per# Gpuede a en!ir c#n la cabe&a i #0e

l# que dig#H GPuede +#%er la cabe&aH Puedo. Pero no .uiero. El /#+bre que e !aba al lad# de la ca+a lan&, un u pir#' ?Ha in!en!ad# qui!ar!e la %ida aqu3$ de +anera que n# e !1 !#!al+en!e''' id#' GE di"3cil +#%er la cabe&aH GPuede le%an!ar la +an# i #0e l# que dig#H GPuede le%an!ar la +an#H HPkan de:, de e cuc/ar al p#lic3a 0 e+pe&, a pen ar en e e lugar del in"iern# de Dan!e$ el li+b#$ ad#nde eran lle%ada $ de pu. de la +uer!e$ !#da la al+a que n# c#n#c3an a 5ri !#' In!en!, i+aginar e aquel i!i# en de!alle' ?5#+# c#+prender1 $ n# gu !ar3a +uc/# aber qui.n ere ' ,@n .u ni"el o esfera del cielo aca)ara el propio -ante despus de su muerte...' El p#lic3a acerc, la illa un# die& cen!3+e!r# ' ?L# %a+# a de cubrir$ c#+# 0a abe ' An!e # de pu. ' T4 puede a/#rrarn# un p#c# de !raba:# c#+unic1nd#!e c#n n# #!r# a/#ra' 1adie me ec a de menos. 1adie me conoce. Intentadlo. En!r, una en"er+era' ?Ha0 una lla+ada para u !ed' El p#lic3a e le%an!,$ "ue /acia la puer!a' An!e de alir e %#l%i,' ?Veng# en eguida' L# pen a+ien!# de HPkan e cen!rar#n a/#ra en l# %erdadera+en!e e encial' GEn qu. e "era caer3a l' In"an!icidaB la .p!i+a e "era' P#r #!r# lad#$ la pri+era e "eraB l# que /ab3an pecad# p#r a+#r' Lueg# e !aban$ apar!e$ l# #d#+i!a $ que

!en3an u pr#pia e "era' L# l,gic# er3a que ca0era en el ni%el a ignad# al pe#r deli!# que /ubiera c#+e!id#' A 3$ de /aber c#n u+ad# un# real+en!e gra%e$ e p#d3a eguir c#+e!iend# cualquier pecad# que ca0era en la e "era in"eri#re ' 8a n# p#d3a er pe#r' M1 # +en# c#+# e # a e in# de E !ad# )nid# c#ndenad# a !re cien!# a6# de c1rcel' La di !in!a e "era e !aban di pue !a en "#r+a de e piral' L# e !ra!# del in"iern#' 5erber# c#n u c#la' HPkan e%#c, a l# %i#len!# $ a la +u:ere c#l.rica $ a l# #berbi# en u l#d# /ir%ien!e$ en u llu%ia de "ueg#@ dea+bul, en!re ell# $ bu cand# u i!i#' De una c# a e !aba !#!al+en!e egur#B n# caer3a de ninguna +anera en el 4l!i+# de l# c3rcul# ' Aqu.l en el que el +i +# Luci"er e !aba de%#rand# a Juda 0 a Bru!#$ apri i#nad# en un +ar de /iel#' El c3rcul# de l# !raid#re ' 2e abri, de nue%# la puer!a c#n e e ruid# e-!ra6#$ c#+# de ucci,n' El p#lic3a e en!, al lad# de la ca+a' ?Buen#$ buen#' Parece que /an enc#n!rad# a #!r#$ aba:# en el lag#$ en Blackeberg' El +i +# !ip# de cuerda$ en cualquier ca #' 1o! El cuerp# de HPkan e c#n!ra:# in%#lun!aria+en!e cuand# el p#lic3a di:# la palabra (Blackeberg*' El p#lic3a a in!i,' ?E !1 clar# que #0e l# que dig#' E # e !1 bien' En!#nce $ p#de+# a%en!urar in

+a0#re di"icul!ade que /a %i%id# en VK !er#r!' GD,ndeH GEn RPck !aH GEn VKllingb0H GEn BlackebergH El recuerd# de c,+# e /ab3a de /ec/# del /#+bre aba:#$ :un!# al /# pi!al$ acudi, a u +en!e' Hab3a /ec/# una c/apu&a' La /ab3a cagad#' ?De acuerd#' En!#nce !e %#0 a de:ar un p#c# !ranquil#' Para que %a0a pen and# i quiere c#lab#rar' De e e +#d# er3a !#d# +uc/# +1 encill#$ Gn# !e pareceH El p#lic3a e le%an!, 0 e "ue' En u lugar lleg, una en"er+era 0 e en!, en una illa en la /abi!aci,n$ %igil1nd#l#' HPkan e+pe&, a dar cabe&a&# a un lad# 0 a #!r#$ negand#' 2ac, la +an# 0 e+pe&, a !irar del !ub# c#nec!ad# al re pirad#r' La en"er+era acudi, en eguida 0 le apar!, la +an#' ?Tendre+# que a!ar!e' >na %e& +1 0 !e a!a+# $ Gen!iende H 2i n# quiere %i%ir e c# a !u0a$ per# +ien!ra e !. aqu3 !ene+# la #bligaci,n de +an!ener!e %i%#' Independien!e+en!e de l# que /a0a /ec/# # de:ad# de /acer$ Gc#+prende H 8 /are+# l# que ea nece ari# para cu+plir c#n nue !ra #bligaci,n$ aunque !enga+# que p#ner!e un i !e+a de "i:aci,n' GE !1 #0end# l# que !e dig#H T#d# er1 +e:#r para !#d# i c#lab#ra ' /ola)orar. /ola)orar. -e pronto todos .uieren cola)orar. *o ya no soy una persona. $oy un proyecto. ? , -ios mo. @li. @li. 5y=dame.

8a en la e calera O kar #0, la %#& de u +adre' E !aba /abland# p#r !el."#n# c#n alguien 0 parec3a en"adada' G5#n la +adre de J#nn0H 2e qued, al #!r# lad# de la puer!a$ e cuc/and#' ?Me %an a lla+ar 0 +e pregun!ar1n qu. e l# que /e /ec/# mal... 23$ clar# que l# %an a /acer$ G0 qu. %#0 a decirH Mue p#r de gracia +i /i:# n# !iene un padre c#n quien .l''' 23$ clar#$ pue de+u. !ral# alguna %e& en!#nce ''' N#$ n# l# /a /ec/#''' A +3 +e parece que t= puede /ablar de ell# c#n .l' O kar abri, la puer!a 0 en!r, en ca a' 2u +adre di:#B ?A/#ra llega ?al auricular$ 0 e %#l%i, /acia O kar?B Han lla+ad# de la e cuela 0 0#''' /abla c#n !u padre p#rque 0#''' ?/abl, de nue%# p#r el auricular?B A/#ra puede ''' 0# e !#0 !ranquila''' e "1cil para !i$ que e !1 le:# y... O kar en!r, en u /abi!aci,n$ e ec/, en la ca+a 0 e pu # la +an# en l# #3d# ' Le re!u+baban l# la!id# del c#ra&,n en la cabe&a' 5uand# lleg, al /# pi!al$ al principi#$ cre0, que !#da la per #na que c#rr3an p#r all3 !en3an alg# que %er c#n l# que le /ab3a /ec/# a J#nn0' Per# n# era a 3$ c#+# pud# aber lueg#' H#0 /ab3a %i !# p#r pri+era %e& en u %ida una per #na +uer!a' 2u +adre abri, la puer!a de la /abi!aci,n' O kar e qui!, la +an# de l# #3d# ' ?Tu padre quiere /ablar c#n!ig#' O kar e lle%, el auricular a la #re:a 0 #0, una %#& le:ana que le3a l# n#+bre de l# "ar# $ la "uer&a 0 la direcci,n de l# %ien!# ' E peraba c#n el auricular pegad# a la

#re:a in decir nada' 2u +adre le pregun!, "runciend# el en!rece:#' O kar pu # la +an# #bre el auricular 0 u urr,B (In"#r+aci,n #bre el e !ad# de la +ar*' 2u +adre abri, la b#ca para decir alg#$ per# e qued, ,l# en un u pir# 0 un ge !# de bra&# ca3d# ' 2e "ue a la c#cina' O kar e en!, en una illa en el pa ill# 0 e cuc/, la n#!icia #bre el e !ad# de la +ar :un!# c#n u padre' O kar ab3a que i e+pe&aba a /ablar en e e +#+en!# u padre e !ar3a di !ra3d# c#n l# que dec3an en la radi#' La n#!icia #bre el e !ad# de la +ar eran agrada ' 5uand# iba a ca a de u padre$ e paraba !#da la ac!i%idad a la ;L'U=$ 0 . !e e en!aba al lad# de la radi# +ien!ra .l$ au en!e$ +iraba /acia "uera$ c#+# para c#+pr#bar i l# que anunciaban en la e+i #ra era cier!#' Hac3a +uc/# !ie+p# que u padre n# e /ac3a a la +ar$ per# e le /ab3a quedad# e a c# !u+bre' (Banc# de Al+agrunde! n#r#e !e #c/#$ al an#c/ecer girand# /acia el #e !e' De pe:ad#' El +ar de Tland 0 el +ar del 2kKrgPrg n#r#e !e die&$ /acia la n#c/e e p# ible que #plen %ien!# "uer!e ' De pe:ad#*' Buen#' L# +1 i+p#r!an!e 0a /ab3a pa ad#' ?H#la$ pap1' ?A/$ per# i e !1 a/3' H#la' Va a /aber %ien!# "uer!e aqu3 p#r la n#c/e' ?23$ l# /e #3d#' ?M++' GMu. !al e !1 H ?Bien'

?23$ +a+1 +e /a c#n!ad# e # c#n J#nn0' 8 n# e !1 +u0 bien que diga+# ' ?N#' N# l# e !1' ?Ha !enid# una c#n+#ci,n cerebral$ +e /a dic/#' ?23' V#+i!,' ?Buen#$ e %#+i!a c#n "recuencia$ i ,l# e e #' Harr0''' 3$ !4 0a l# c#n#ce ''' a .l le ca0, una %e& una pl#+ada en la cabe&a 0''' 3 e !u%# +al$ %#+i!and# c#+# un !erner# de pu. ' ?G2e pu # bienH ?23$ clar#$ "ue''' buen#$ e +uri, la pri+a%era pa ada' Per# n# !en3a nada que %er c#n aquell#' N#' De pu. de aquell# e recuper, ba !an!e r1pid#' ?23' ?8 e pere+# que ea a 3 c#n .l$ c#n e !e c/ic# !a+bi.n' ?23' La radi# egu3a !#da%3a c#n la di !in!a &#na +ar3!i+a B el g#l"# de B#!nia 0 !#d# l# de+1 ' )n par de %ece e /ab3a en!ad# c#n el a!la delan!e en ca a de u padre 0 /ab3a eguid# c#n el ded# !#d# l# "ar# eg4n l# iban n#+brand#' Hub# un !ie+p# en el que e ab3a !#d# e # i!i# de +e+#ria$ en #rden$ per# 0a e le /ab3an #l%idad#' 2u padre carra peaba' ?23$ !u +adre 0 0# /e+# e !ad# /abland# de que''' !al %e& !e gu !ar3a %enir a pa ar aqu3 el "in de e+ana' ?M++' ?A 3 p#dre+# /ablar +1 de e !# 0 de''' !#d#' ?GE !e "in de e+anaH ?23$ i !e ape!ece'

?23' Per# !eng# un p#c#''' G0 i %#0 el 1bad#H ?O el %ierne p#r la !arde' ?N#' Me:#r''' el 1bad#' P#r la +a6ana' ?Vale$ e !1 bien' En!#nce acar. un eider del c#ngelad#r' O kar acerc, la b#ca al !el."#n# 0 di:# en %#& ba:aB ?2in perdig#ne ' 2u padre e ri,' El #!#6# pa ad#$ cuand# O kar e !u%# all3$ e /ab3a r#!# un dien!e al +#rder un perdig,n que e /ab3a quedad# en el a%e' A u +adre le /ab3a dic/# que /ab3a id# una piedra en una pa!a!a' La a%e +arina eran l# que +1 le gu !aba a O kar$ +ien!ra que a u +adre le parec3a que era (!errible+en!e cruel* di parar a la inde"en a a%e ' Mue .l e /ubiera r#!# el dien!e +#rdiend# el pr#pi# in !ru+en!# de la +uer!e /abr3a dad# lugar a que u +adre le pr#/ibiera pr#bar e+e:an!e c#+ida' ?P#ndr. e pecial cuidad# ?a egur, u padre' ?GNunci#na la +#!#H ?23' GP#r qu.H ?N#' P#r nada' ?Buen#' A/$ 3$ /a0 ba !an!e nie%e$ a 3 que p#dre+# dar una %uel!a' ?Bien' ?Vale$ en!#nce n# %e+# el %ierne ' G5#ger1 el au!#b4 de la die&H ?23' ?En!#nce ba:# a bu car!e' 5#n la +#!#' El c#c/e n# e !1 del !#d# en "#r+a' ?De acuerd#' Bien' GMuiere /ablar +1 c#n +a+1H ?23''' n#''' !4 puede c#n!arle c,+# %a+# a /acerl#$ Gn#H

?M++' Adi, $ /a !a pr#n!#' ?Adi, ' Ha !a pr#n!#' O kar c#lg, el auricular' 2e qued, en!ad# un +#+en!# pen and# c,+# iba a er' Dar una %uel!a c#n la +#!#' E # era di%er!id#' En!#nce e p#n3a u +inie qu3 0 a!aban una cuerda a la ca:a de la +#!# c#n un pal# en el #!r# e-!re+#' En e e pal# e agarraba O kar c#n la d# +an# 0 de pu. daban %uel!a p#r el puebl# c#+# e quiad#re acu1!ic# #bre la nie%e' E !# 0 l# eidere c#n gela!ina de erba' 8 ,l# una !arde le:# de Eli' Nue a u /abi!aci,n 0 +e!i, en el b#l # la r#pa de en!renar 0 u cuc/ill#$ p#rque n# iba a %#l%er a ca a an!e de enc#n!rar e c#n Eli' Ten3a un plan' 5uand# e !aba en el pa ill# p#ni.nd# e la ca&ad#ra ali, u +adre de la c#cina$ li+pi1nd# e la /arina de la +an# en el delan!al' ?G8 bienH GMu. /a dic/# !u padreH ?Mue !en3a que ir el 1bad#' ?23' GPer# de l# #!r#H ?A/#ra !eng# que ir+e a en!renar' ?GN# /a dic o nadaH ?2333$ per# !eng# que ir+e a/#ra' ?GAd,nde %a H ?A la pi cina' ?GA qu. pi cinaH ?A la que e !1 al lad# de la e cuela' A la peque6a' ?GMu. %a a /acer all3H ?En!renar' Vuel%# a la #c/# 0 +edia' O a la nue%e' De pu. %#0 a %er a J#/an' 2u +adre parec3a de c#n #lada$ n# ab3a qu. /acer c#n la +an# llena de /arina$

e la +e!i, en el b#l ill# grande que !en3a en +edi# del delan!al' ?Buen#' Venga$ %ale' Ten cuidad#' N# !e %a0a a re balar en l# b#rde de la pi cina # alg# a 3' GHa c#gid# el g#rr#H ?23$ 3' ?P,n!el# en!#nce ' 5uand# !e /a0a ba6ad#$ p#rque "uera /ace "r3#$ 0 cuand# e lle%a el pel# +#:ad#''' O kar di# un pa # al "ren!e$ la be , ligera+en!e en la +e:illa$ di:#B (Adi, * 0 e "ue' 5uand# ali, del p#r!al +ir, de re#:# /acia u %en!ana' All3 e !aba u +adre$ a4n c#n la +an# en el b#l ill# del delan!al' O kar le di:# adi, c#n la +an#' 2u +adre al&, la u0a len!a+en!e 0 !a+bi.n le di:# adi, ' O kar "ue ll#rand# la +i!ad del ca+in# /a !a el en!rena+ien!#' El grup# e !aba reunid# en la e calera a la puer!a de JC !a' Lacke$ Virginia$ M#rgan$ Larr0$ Qarl #n' Ningun# e a!re%3a a lla+ar$ pue !# que e # #!#rgaba al que l# /iciera la re p#n abilidad de e-p#ner el a un!# que l# /ab3a lle%ad# all3' 8a "uera$ en la e calera $ pudier#n n#!ar un le%e barrun!# de l# que era el #l#r carac!er3 !ic# de JC !a' Pi ' M#rgan di# un g#lpeci!# a Qarl #n en un c# !ad# 0 le u urr, alg# que n# pud# en!ender' Qarl #n e le%an!, la #re:era que lle%aba en lugar de g#rr# 0 pregun!,B ?GMu.H ?Te /e dic/# que i n# !e p#d3a qui!ar e # de una %e&' Mue parece un idi#!a'

?E # e l# que a !i !e parece' 2e qui!, de !#d# +#d# la #re:era $ la guard, en el b#l ill# del abrig# 0 di:#B ?Larr0$ !iene que er !4' T4 ere el que l# /a %i !#' Larr0 lan&, un u pir# 0 !#c, el !i+bre' 2e #0, un "uri# # gri!er3# al #!r# lad# de la puer!a 0 lueg# un ruid# #rd# 0 ua%e c#+# de alg# que ca3a al uel#' Larr0 carra peaba' N# le gu !aba e !#' 2e en!3a c#+# un p#lic3a c#n !#d# el grup# !ra de 3$ ,l# "al!aban la pi !#la en al!#' 2e #0er#n pa # len!# den!r# del apar!a+en!#$ de pu. una %#&B ?Mi peque6a$ Gqu. !e /a pa ad#H La puer!a e abri,' )na #la de #l#r a pi ca0, #bre la cara de Larr0 0 . !e e qued, in alien!#' JC !a apareci, en el u+bral %e !id# c#n una %ie:a ca+i a$ c#n u c/alec# 0 u pa:ari!a' Lle%aba un ga!# c#n ra0a de c#l#r naran:a 0 blanc# acurrucad# en un# de u bra&# ' ?G23H ?H#la JC !a$ Gqu. !alH L# #:# de JC !a %agaban erran!e #bre el grup# que per+anec3a en la e calera ' E !aba ba !an!e b#rrac/#' ?Bien' ?Buen#$ pue /e+# %enid# a %er!e p#rque''' G abe l# que /a pa ad#H ?N#' ?Buen#$ pue /an enc#n!rad# a J#cke' H#0' ?A/' E #' 23' ?8 l# que pa a e ''' que''' Larr0 %#l%i, la cabe&a$ bu cand# ap#0# en u delegaci,n' L# 4nic# que enc#n!r,

"ue un ge !# de 1ni+# de M#rgan' Larr0 n# era capa& de e !ar all3 "uera c#+# una e pecie de repre en!an!e de la au!#ridad 0 pre en!ar un ul!i+1!u+' 2,l# /ab3a una +anera$ e +irara c#+# e +irara' Pregun!,B ?GP#de+# en!rarH 2e /ab3a e perad# alg4n !ip# de re i !encia@ JC !a apena e !aba ac# !u+brad# a que aparecieran cinc# per #na $ a 3 de repen!e$ a %i i!arl#' Per# a in!i, 0 di# d# pa # /acia a!r1 para per+i!irle la en!rada' Larr0 dud, un +#+en!#@ el #l#r den!r# del apar!a+en!# era !#!al+en!e incre3ble$ era c#+# una nube pega:# a en el aire' En u indeci i,n$ Lacke alcan&, a en!rar el pri+er# 0 !ra .l en!r, Virginia' Lacke acarici, de!r1 de la #re:a al ga!# que JC !a lle%aba en bra&# ' ?B#ni!# ga!#' G5,+# e lla+aH ?E ga!a' Ti be' ?B#ni!# n#+bre' GTa+bi.n !iene un P3ra+#H ?N#' )n# !ra #!r# e de li&ar#n p#r la puer!a$ in!en!and# re pirar p#r la nari&' De pu. de un# +inu!# !#d# /ab3an aband#nad# el in!en!# de +an!ener el !u"# a ra0a$ l# de:ar#n e !ar 0 e ac# !u+brar#n' Ec/ar#n a l# ga!# del #"1 0 de la bu!aca$ !ra:er#n un par de illa de la c#cina$ aguardien!e$ !,nica de p#+el# 0 %a # $ 0 de pu. de un ra!# de c/1c/ara acerca de l# ga!# 0 del !ie+p# di:# JC !aB ?A 3 que /an enc#n!rad# a J#cke' Larr0 apur, l# que le quedaba de u cuba!a' Parec3a +1 "1cil c#n el cal#rcill# del

alc#/#l en el e !,+ag#' 2e ir%i, #!r#$ diciend#B ?Pue 3' Aba:#$ :un!# al /# pi!al' E !aba c#ngelad# en el /iel#' ?GEn el /iel#H ?23' Ha id# un pu6e!er# circ# el que e /a +#n!ad# /#0 a/3 aba:#' 8# /ab3a ba:ad# para %i i!ar a Herber!$ n# . i !4 le c#n#ce $ buen#''' de !#da "#r+a $ cuand# /e alid# de all3 aquell# e !aba llen# de +ader# 0 a+bulancia 0 de pu. /an llegad# l# b#+ber# ' ?GHab3a "ueg# !a+bi.nH ?N#$ per# !u%ier#n que picar para acarl# del /iel#$ clar#' Buen#$ entonces, clar# e !1$ 0# n# ab3a que era .l$ per# lueg#$ cuand# l# lle%ar#n /a !a la pla0a$ pue rec#n#c3 u r#pa$ p#rque la cara''' pue e !aba cubier!a de /iel#$ Gn#H$ a 3 que n# e p#d3a''' per# la r#pa''' JC !a +#%i, la +an# en el aire c#+# i e !u%iera acariciand# a un perr# grande e in%i ible' ?E pera un p#c#''' e /ab3a a o%ado, en!#nce ''' n# en!iend#''' Larr0 bebi, un !rag# del cuba!a$ e li+pi, la b#ca c#n la +an#' ?N#' E # era l# que cre3a la pa +a !a+bi.n' Al principi#' P#r l# que /e p#did# c#+prender' La %erdad e que e !aban de bra&# cru&ad# all3 arriba$ 0 l# c/ic# de la a+bulancia !#!al+en!e #cupad# c#n un c/a%al que /ab3a all3 c#n la cabe&a angrand#$ a 3 que era''' JC !a acariciaba al perr# in%i ible c#n +a0#r i+paciencia$ # in!en!aba apar!arl# de

.l' )n p#c# de cuba!a e le ca0, del %a # 0 acab, en la al"#+bra' ?N# puede er''' 0# 0a n# pued#''' la cabe&a angrand#''' M#rgan de:, en el uel# el ga!# que !en3a en la r#dilla 0 e acudi, l# pan!al#ne ' ?E # n# !iene nada que %er c#n e !#' T4 igue$ Larr0' ?Buen#$ pue cuand# l# ubier#n /a !a la pla0a 0 c#+prend3 que era .l$ en!#nce e %i# que !en3a una cuerda !al que a 3$ Gn#H A!ada' 8 c#+# una e pecie de piedra a 3' En!#nce le en!r, una ende+#niada pri a a la pa +a' E+pe&ar#n a /ablar p#r la radi# 0 a ac#rd#nar c#n e a cin!a 0 a ec/ar a la gen!e 0 a ac!uar' 2e +# !rar#n in!ere ad# de c#:#ne $ de repen!e' A 3 que''' buen#$ a .l le /undier#n all3$ a 3 de encill#' JC !a e ec/, /acia a!r1 en el #"1$ !en3a la +an# en l# #:# ' Virginia$ que e !aba en!ada en!re .l 0 Lacke$ le acarici, la r#dilla' M#rgan$ llen1nd# e el %a #$ di:#B ?La c# a e que /an enc#n!rad# a J#cke$ Gn#H GMuiere !,nicaH Aqu3' Han enc#n!rad# a J#cke 0 a/#ra aben que "ue a e inad#' 8 en!#nce la c# a e encuen!ran c#+# i di:.ra+# en #!ra i!uaci,n' Qarl #n carra pe,$ ad#p!, un !#n# que i+p#n3a re pe!#B ?En el i !e+a :udicial uec# /a0 alg# que e den#+ina''' ?T4 a/#ra !e calla ?le in!erru+pi, M#rgan?' G2e puede "u+ar aqu3H JC !a a in!i, d.bil+en!e' Mien!ra M#rgan acaba el !abac# 0 el encended#r$

Lacke e ec/, /acia delan!e en el #"1 de +anera que pud# +irar a JC !a a l# #:# ' ?JC !a' T4 %i !e l# que pa ,' Deber3a alir a la lu&' ?G2alir a la lu&H G5,+#H ?23$ que %a0a a la p#lic3a 0 cuen!e l# que %i !e$ a 3 de encill#' ?N#''' n#' Nadie di:# nada' Lacke u pir,$ e ec/, +edi# %a # de aguardien!e 0 un c/#rri!# de !,nica$ le peg, un buen !rag# 0 cerr, l# #:# cuand# la nube ardien!e le llen, el e !,+ag#' N# quer3a "#r&arle' En el c/in#$ Qarl #n /ab3a +enci#nad# alg# acerca de la #bligaci,n de declarar c#+# !e !ig#$ per# p#r +uc/# que Lacke qui iera que el que /ubiera /ec/# aquell# "uera de!enid#$ n# pen aba +andar a la p#lic3a a ca a de un c#lega c#+# i "uera un c/i%a!# cualquiera' )n ga!# c#n +anc/a de c#l#r gri le e+pu:, c#n la cabe&a en la e pinilla' 2e l# pu # en la r#dilla $ le acarici, el l#+#$ au en!e' ,Fu m3s da' J#cke e !aba +uer!#$ a/#ra l# ab3a c#n cer!e&a' GMu. i+p#r!ancia !en3a !#d# l# de+1 en realidadH M#rgan e le%an!,$ e acerc, a la %en!ana c#n el %a # en la +an#' ?GEra aqu3 d#nde e !aba cuand# l# %i !eH ?''' 23' M#rgan a in!i, 0 bebi, del cuba!a' ?23$ a/#ra l# en!iend#' 2e %e per"ec!a+en!e de de aqu3' J#der$ qu. apar!a+en!# +1 c/ul#$ de %erdad' Buena %i !a' Buen#$ qui!and# l# de''' Buena %i !a'

)na l1gri+a ca0, ilenci# a p#r la +e:illa de Lacke' Virginia le c#gi, la +an# 0 e la acarici,' Lacke peg, #!r# buen ling#!a&# para aplacar el d#l#r que le de agarraba el pec/#' Larr0$ que /ab3a e !ad# un ra!# en!ad# +irand# a l# ga!# que e +#%3an dand# %uel!a in en!id# p#r la /abi!aci,n$ !a+b#rile, el %a # c#n l# ded# 0 di:#B ?G8 i un# ,l# le diera una pi !aH G2#bre el i!i#H A l# +e:#r pueden enc#n!rar /uella dac!ilare #''' l# que encuen!ren' Qarl #n #nri,' ?G8 de qu. +anera %a+# a decirle c,+# l# /e+# abid#H GMue n# #!r# l# sa)emos, in +1 H E de up#ner que e !ar1n +u0 in!ere ad# en c#n#cer''' de .uin n# /a %enid# la in"#r+aci,n' ?2e puede lla+ar de "#r+a an,ni+a' Nada +1 para que e epa' JC !a balbuceaba alg# en el #"1' Virginia acerc, la cabe&a' ?GMu. dec3a H JC !a /ablaba c#n +u0$ +u0 p#ca %#& +irand# u %a #' ?Perd#nad+e' Per# e !#0 de+a iad# a u !ad#' N# pued#' M#rgan e di# la %uel!a de de la %en!ana$ e-!endi, la +an#' ?En!#nce 0a e !1' N# /a0 +1 que /ablar ?ec/, una +irada pene!ran!e a Qarl #n?' 8a e n# #currir1 alg#' Tendre+# que #luci#narl# de #!ra +anera' Dibu:and#$ lla+and#$ cualquier c# a$ :#der' 8a e n# #currir1 alg#' 2e acerc, a JC !a 0 le di# un g#lpeci!# en el pie'

?Va+# JC !a$ an3+a!e' Arreglare+# e !# de !#da "#r+a ' Tranquil#' GJC !aH GE !1 #0end# l# que !e dig#H N# #!r# l# %a+# a arreglar' 72alud9 M#rgan al&, u %a #$ l# /i&# !in!inear c#n el de JC !a 0 di# un #rb#' ?E !# l# #luci#na+# n# #!r# ' GN# e a 3H 2e /ab3a eparad# de l# #!r# al alir de la pi cina 0 /ab3a e+prendid# el ca+in# a ca a cuand# #0, u %#& de de "uera de la e cuela' ?P !' 7O kar9 Ba:, la e calera 0 Eli ali, de la #+bra' Hab3a e !ad# all3 e perand#' En!#nce egura+en!e /abr3a #3d# c,+# .l e /ab3a de pedid# de l# #!r# 0 ell# le /ab3an c#n!e !ad# c#+# i "uera una per #na ab #lu!a+en!e n#r+al' El en!rena+ien!# /ab3a id# bien' N# era !an enclenque c#+# cre3a$ aguan!aba +1 que #!r# par de c/ic# que 0a /ab3an id# %aria %ece ' 2u pre#cupaci,n p#r que el +ae !r# "uera a in!err#garle p#r l# #currid# en el /iel# "ue in"undada' 2,l# le /ab3a pregun!ad#B ?GMuiere /ablar de ell#H 8 cuand# O kar neg, c#n la cabe&a "ue u"icien!e' La pi cina era #!r# +und#$ di !in!# de la e cuela' El +ae !r# era +en# e-igen!e 0 l# #!r# c/ic# n# e +e!3an c#n .l' L# cier!# era que Micke n# e /ab3a pre en!ad#' GTendr3a Micke miedo de .l a/#raH El pen a+ien!# le daba %uel!a ' Nue al encuen!r# de Eli' ?H#la'

?Buena ' 2in decir nada al re pec!#$ /ab3an ca+biad# la ",r+ula de alud#' Eli lle%aba pue !a una ca+i a a cuadr# de+a iad# grande para ella 0 parec3a c#+#''' enc#gida de nue%#' La piel eca 0 la cara +1 delgada' A0er p#r la !arde 0a /ab3a %i !# O kar l# pri+er# cabell# blanc# $ 0 /#0 !en3a +1 ' 5uand# e !aba ana$ a O kar le parec3a que era la c/ica +1 b#ni!a que /ab3a %i !#' Per# a/#ra''' n# e p#d3a ni c#+parar' Nadie !en3a e e a pec!#' L# enan# ' Per# l# enan# n# eran !an delgad# $ n# /ab3a ningun# a 3' Daba la gracia p#rque ella n# /ubiera aparecid# cuand# e !aban l# #!r# c/ic# ' ?GMu. !alH ?pregun!, O kar' ?Regular' ?GVa+# a /acer alg#H ?Pue clar#' Nuer#n /acia ca a$ /acia el pa!i#$ el un# al lad# del #!r#' O kar !en3a un plan' Iban a ellar un pac!#' 2i e a #ciaban$ Eli e p#ndr3a bien' )na idea acada de la +agia$ in pirada en l# libr# que le3a' P#rque la +agia''' la +agia e0iste, clar# que 3' Aunque ,l# ea un p#c#' L# que negaban la +agia eran aquell# a quiene le iba +al' En!rar#n en el pa!i#' O kar r#&, c#n la +an# el /#+br# de Eli' ?GVa+# a +irar al cuar!# de la ba uraH ?Vaaale' En!rar#n p#r el p#r!al de Eli 0 O kar abri, la puer!a del ,!an#'

?GN# !iene lla%e del ,!an#H ?pregun!, .l' ?N# l# cre#' El ,!an# e !aba !#!al+en!e a # cura ' La puer!a g#lpe, c#n "uer&a !ra ell# ' 2e quedar#n quie!# el un# al lad# del #!r#$ re pirand#' O kar u urr,B ?Eli$ G abe H H#0''' J#nn0 0 Micke in!en!ar#n !irar+e al agua' En un agu:er# en el /iel#' ?7N#9 T4''' ?E pera' G2abe l# que /iceH Ten3a una ra+a$ una ra+a grande' Le di c#n ella a J#nn0 en la cabe&a c#n !an!a "uer&a que angr,' Tu%# una c#n+#ci,n cerebral$ l# lle%ar#n al /# pi!al' Per# n# +e !irar#n al agua' 8#''' l# g#lpe.' 2e quedar#n en ilenci# un# egund# ' Lueg# Eli di:#B ?O kar' ?G23H ?78upi9 O kar e e !ir, /a !a el in!errup!#r de la lu&$ quer3a %erle la cara' Encendi,' Ella le +ir, direc!a+en!e a l# #:# 0 O kar %i# u pupila ' P#r un# in !an!e $ an!e de que e ac# !u+braran a la lu&$ eran c#+# e # cri !ale c#n l# que e !aban !raba:and# en "3 ica$ c,+# e lla+aban''' el3p!ic# ' /omo los de los la%artos. 1o. Los de los %atos. Los %atos. Eli parpade,' La pupila e !aban n#r+ale de nue%#' ?GMu. pa aH ?Nada' Ven''' O kar "ue /a !a el cuar!# de la ba ura 0 abri, la puer!a' El ac# e !aba ca i llen#$

/ac3a !ie+p# que n# l# %aciaban' Eli e apre!, a u lad# 0 rebu car#n en la ba ura' O kar enc#n!r, una b#l a c#n b#!ella %ac3a cu0# ca c# p#d3an dar alg# de diner#' Eli$ una e pada de :ugue!e de pl1 !ic#$ la blandi, en el aire 0 di:#B ?GVa+# a +irar en l# #!r# H ?N#$ T#++0 0 l# #!r# a l# +e:#r e !1n all3' ?GMui.ne #nH ?A/$ un# c/ic# +a0#re que !ienen un cuar!# en el que''' e re4nen p#r la !arde ' ?G2#n +uc/# H ?N#$ !re ' La +a0#r3a de la %ece ,l# T#++0' ?8 #n peligr# # H O kar e enc#gi, de /#+br# ' ?En!#nce p#dr3a+# +irarl#' Nuer#n :un!# /a !a la puer!a de la e calera de O kar$ en el iguien!e pa ill# del ,!an#$ p#r la puer!a de T#++0' 5uand# O kar 0a e !aba c#n la lla%e en la +an#$ a pun!# de abrir la 4l!i+a puer!a$ dud,' G8 i e !aban all3H G2i %e3an a EliH 2i''' #curr3a alg# que .l n# "uera capa& de +ane:ar' Eli bland3a la e pada de pl1 !ic# delan!e de ella' ?GMu. pa aH ?Nada' Abri,' Nada +1 en!rar en el pa ill# #0er#n la +4 ica que %en3a del !ra !er# del ,!an#' V#l%i.nd# e$ u urr,B ?7E !1n aqu39 V1+#n# ' Eli e de!u%#$ #l"a!e,' ?GA qu. /ueleH O kar c#+pr#b, que n# e +#%3a nadie al "#nd# del pa ill#$ #li que,' N# n#!,

nada apar!e de l# #l#re n#r+ale del ,!an#' Eli di:#B ?A pin!ura' A pega+en!#' O kar #li, de nue%#' l n# n#!aba nada$ per# ab3a de qu. e !ra!aba' 5uand# e %#l%i, /acia Eli para lle%1r ela "uera de all3 %i# que ella e !aba /aciend# alg# en la cerradura de la puer!a' ?Venga$ %1+#n# ' GMu. /ace H ?8# ,l#''' Mien!ra O kar abr3a la puer!a del iguien!e pa ill# del ,!an#$ el ca+in# de re!irada$ la puer!a e cerr, !ra ell# ' N# #n, c#+# de c# !u+bre' N# /i&# clic' 2,l# un ua%e #nid# +e!1lic#' En el ca+in# de %uel!a /a !a su ,!an# O kar le c#n!, a Eli l# de que e ni"aban pega+en!#@ 0 l# c/i"lad# que e p#d3an %#l%er cuand# e ni"aban' En u pr#pi# ,!an# e %#l%i, a en!ir egur#' 2e pu # de r#dilla 0 e+pe&, a c#n!ar la b#!ella %ac3a que /ab3a en la b#l a de pl1 !ic#' 5a!#rce ca c# de cer%e&a 0 un# de alc#/#l que n# e p#d3a de%#l%er' 5uand# al&, la %i !a para c#n!arle a Eli el re ul!ad#$ la +uc/ac/a e !aba delan!e de .l c#n la e pada de pl1 !ic# en al!# a pun!# de g#lpear' Ac# !u+brad# c#+# e !aba a g#lpe "#r!ui!# e #bre al!, un p#c#$ per# Eli "ar"ull, alg# 0 de pu. ba:, la e pada /a !a el /#+br# de O kar$ diciend# c#n la %#& +1 pr#"unda que "ue capa& de p#nerB ?5#n e !# !e n#+br#$ %enced#r de J#nn0$ caballer# de Blackeberg 0 de !#d# l# !erri!#ri# li+3!r#"e c#+# VKllingb0''' +++'''

?RPck !a' ?RPck !a' ?G\ngb0$ qui&1H ?\ngb0 qui&1' Eli le iba dand# un g#lpe ua%e en el /#+br# c#n la e pada p#r cada nue%# i!i#' O kar ac, u cuc/ill# del b#l # 0$ +an!eni.nd#l# en al!#$ e pr#cla+, 5aballer# de \ngb0 Mui&1' Muer3a que Eli "uera la Bella Da+a a la que .l pudiera al%ar del Drag,n' Per# Eli era un +#n !ru# !errible que de%#raba bella %3rgene para el al+uer&#$ 0 era ella c#n!ra quien !en3a que c#+ba!ir' O kar de:, el cuc/ill# en la "unda +ien!ra luc/aban$ gri!aban 0 c#rr3an en!re l# pa ill# ' En +edi# del :ueg# #n, una lla%e en la cerradura de la puer!a del ,!an#' 2e e c#ndier#n r1pida+en!e en una de pen a d#nde apena !en3an e paci# para en!ar e cadera c#n cadera$ re pirand# pr#"unda 0 ilenci# a+en!e' 2e #0, una %#& de /#+bre' ?GMu. e !1i /aciend# aqu3 aba:#H O kar e !aba en!ad# +u0 pegad# a Eli' El pec/# le b#rb#!eaba' El /#+bre di# un# pa # 0a den!r# del ,!an#' O kar 0 Eli c#n!u%ier#n la re piraci,n cuand# el /#+bre e par, a e cuc/ar' Lueg# di:#B ?De+#ni# de c/ic# ?0 e "ue de all3' 2e quedar#n en la de pen a /a !a que e !u%ier#n egur# de que el /#+bre /ab3a de aparecid#$ lueg# alier#n

arra !r1nd# e 0$ ap#0ad# en la pared de +adera$ ec/ar#n una ri i!a ' Tra un ra!#$ Eli e !u+b, en el uel# de ce+en!# !#d# l# larga que era 0 e qued, +irand# al !ec/#' O kar le di# en el pie' ?GE !1 can adaH ?23' 5an ada' O kar ac, el cuc/ill# de la "unda$ l# +ir,' Era pe ad#$ b#ni!#' Pa , el ded# c#n cuidad# p#r la pun!a del "il#$ l# re!ir,' )n peque6# pun!# r#:#' L# /i&# de nue%#$ +1 "uer!e' 5uand# apar!, el cuc/ill# apareci, una perla de angre' Per# n# era a 3 c#+# /ab3a que /acerl#' ?GEliH GMuiere /acer una c# aH Ella egu3a a4n +irand# al !ec/#' ?GEl qu.H ?GMuiere ''' "ir+ar un pac!# c#n+ig#H ?23' 2i ella /ubiera pregun!ad# que c,+#$ !al %e& le /ubiera e-plicad# l# que /ab3a pen ad# /acer an!e de /acerl#' Per# ella ,l# di:# que 3' Mue par!icipaba$ "uera l# que "ue e' O kar !rag, "uer!e$ c#gi, la /#:a del cuc/ill# c#n el "il# c#n!ra la pal+a 0$ cerrand# l# #:# $ l# de li&, p#r u +an#' )n d#l#r pun&an!e$ in!en #' Jade,' GL# /e /ec/#H Abri, l# #:# $ abri, la +an#' 23' 2e p#d3a %er una "ina /endidura en la pal+a$ la angre +anaba de paci#@ n#$ c#+# .l pen aba$ en una e !rec/a l3nea$ in# c#+# una cin!a de perla que$ +ien!ra la +iraba "a cinad#$ e unier#n en una l3nea +1 grue a 0 +1 de igual'

Eli le%an!, la cabe&a' ?GMu. /ace H O kar !en3a a4n u +an# delan!e de la cara 0 +ir1nd# ela "i:a+en!e di:#B ?E !# e +u0 encill#' Eli$ n# era nada''' Pu # u +an# angran!e delan!e de ella' 2u #:# e agrandar#n' Eli +ene, c#n "uer&a la cabe&a +ien!ra e ec/aba para a!r1 $ ale:1nd# e' ?N#$ O kar''' ?GMu. !e pa aH ?O kar$ n#' ?N# duele ca i nada' Eli de:, de ec/ar e para a!r1 $ cla%and# la %i !a en la pal+a de O kar +ien!ra egu3a negand# c#n la cabe&a' !e u:e!aba c#n la #!ra +an# la /#:a del cuc/ill#$ e l# !endi, c#n el +ang# p#r delan!e' ?T4 ,l# !iene que pinc/ar!e en el ded# # a 3' 8 lueg# l# +e&cla+# ' A 3 ellare+# el pac!#' Eli n# !#+, el cuc/ill#' O kar l# de:, en el uel# en!re ell# para p#der rec#ger c#n la +an# buena una g#!a de angre que ca3a de la /erida' ?Venga$ %a+# ' GN# quiere H ?O kar''' n# puede er' Te c#n!agiar3a$ !4''' ?N# e n#!a nada$ e !#''' )n "an!a +a e adue6, de la cara de Eli$ !ran "#r+1nd#la en alg# !an di"eren!e de la c/ica que .l c#n#c3a que e #l%id, de la g#!a de angre que ca3a de u +an#' Parec3a c#+# i a/#ra ella "uera el +#n !ru# que /ab3a "ingid# er cuand# :ugaban$ 0 O kar e ec/, para a!r1 al !ie+p# que el d#l#r de u +an# au+en!aba'

?Eli$ qu.''' Ella e le%an!,$ pu # la pierna deba:# del cuerp#$ e !aba a cua!r# pa!a +irand# "i:a+en!e la +an# que angraba$ ga!e, un pa # /acia .l' 2e de!u%#$ apre!, l# dien!e 0 c/ill,B ?7Ve!e de aqu39 A O kar e le al!ar#n la l1gri+a de +ied#' ?Eli$ !er+ina' De:a de :ugar' Ba !a' Eli a%an&, #!r# p#c# a cua!r# pa!a $ e par, de nue%#' ?)li% a u cuerp# a bl#quear e 0$ c#n la cabe&a agac/ada$ gri!,B ?7Ve!e9 2i n#$ +#rir1 ' O kar e le%an!,$ recul, un par de pa # ' 2u pie !r#pe&ar#n c#n la b#l a de la b#!ella %ac3a de +anera que . !a ca0er#n e !repi!# a+en!e' 2e apre!, c#n!ra la pared +ien!ra Eli ga!eaba /a !a la peque6a +anc/a de angre que /ab3a g#!ead# de u +an#' 5a0, #!ra b#!ella +1 $ r#+pi.nd# e c#n!ra el ce+en!#$ +ien!ra O kar per+anec3a arri+ad# c#n!ra la pared 0 in qui!arle #:# a Eli$ que acaba la lengua 0 la+3a el uci# uel# de ce+en!# en el i!i# d#nde u angre /ab3a ca3d#' )na b#!ella !in!ine, d.bil+en!e 0 lueg# e par,' Eli la+3a 0 la+3a el uel#' 5uand# al&, la cabe&a$ !en3a una +anc/a gri de uciedad en la pun!a de la nari&' ?Ve!e''' p#r "a%#r''' %e!e''' De pu. $ el "an!a +a e p# , de nue%# en u cara$ per# an!e de que e adue6ara !#!al+en!e de ella e le%an!, 0 ec/, a c#rrer a l# larg# del pa ill# del ,!an#$ abri, la

puer!a de u p#r!al 0 de apareci,' O kar e qued, all3 c#n la +an# /erida bien apre!ada' La angre e+pe&aba a +anar p#r en!re l# ded# ' Abri, la +an# 0 +ir, la /erida' Era +1 pr#"unda de l# que .l /ab3a planead#$ per# n# era peligr# #$ cre3a' La angre e+pe&aba 0a a c#agular e' Mir, la +anc/a a/#ra p1lida del uel#' Lueg# pr#b, a la+er un p#c# de angre de la pal+a de u +an#$ e cupi,' Ilu+inaci,n n#c!urna' Ma6ana p#r la +a6ana le iban a #perar la b#ca 0 el cuell#' Mui&1 e peraban que aliera alg#' 5#n er%aba la lengua$ p#d3a +#%erla den!r# de la ca%idad cerrada de la b#ca$ c/a car la +and3bula uperi#r c#n ella' A l# +e:#r iba a p#der /ablar de nue%#$ a pe ar de que l# labi# /ab3an de aparecid#' Per# n# pen aba /ablar' )na +u:er$ .l n# ab3a i era p#lic3a # en"er+era$ e !aba en!ada en el rinc,n a un# +e!r# de .l le0end# un libr#$ %igil1nd#l#' ,Ponen tantos recursos cuando se trata de una persona normalJyJcorriente .ue considera su "ida aca)ada' Hab3a c#+prendid# que era %ali# #$ que e peraban +uc/# de .l' Pr#bable+en!e e !ar3an en e e +#+en!# en!ad# rebu cand# en %ie:# arc/i%# ca # que e peraban p#der #luci#nar c#n .l c#+# au!#r de e # deli!# ' Hab3a %enid# un p#lic3a p#r la +a6ana a !#+arle la /uella dac!ilare ' N# /ab3a #pue !# re i !encia'

N# !en3a i+p#r!ancia' P# ible+en!e$ la /uella dac!ilare p#dr3an relaci#narl# c#n la +uer!e !an!# en VK-:C c#+# en N#rrkCping' Hab3a e !ad# in!en!and# rec#rdar c,+# e la /ab3a arreglad#$ i /ab3a de:ad# /uella dac!ilare # de #!r# !ip#' Pr#bable+en!e 3' L# 4nic# que le inquie!aba era que a !ra%. de !#d# aquell# la per #na c#n iguieran dar c#n Eli' Las personas... Le /ab3an de:ad# n#!a en el bu&,n$ l# /ab3an a+ena&ad#' Alguien que !raba:aba en 5#rre# 0 %i%3a en e a urbani&aci,n /ab3a #plad# a l# #!r# %ecin# qu. !ip# de c#rre# 0 qu. !ip# de pel3cula recib3a' Pa ar#n un# +e e an!e de que "uera de pedid# de u !raba:# en la e cuela' N# p#d3an !ener a alguien a 3 en!re l# ni6# ' 2e /ab3a id# %#lun!aria+en!e$ pe e a que pr#bable+en!e p#d3a /aber lle%ad# el a un!# al indica!#' N# /ab3a ec o ab #lu!a+en!e nada en la e cuela$ !an !#n!# n# era' La ca+pa6a c#n!ra .l c#br, lueg# +a0#r in!en idad 0$ al "inal$ una n#c/e alguien /ab3a lan&ad# una b#+ba incendiaria p#r la %en!ana de u cuar!# de e !ar' 2ali, c#rriend# al :ard3n en cal&#ncill# 0 e qued, parad#$ +irand#$ +ien!ra u %ida e que+aba' La in%e !igaci,n del ca # e alarg, !an!# que n# pud# c#brar nada de la e+pre a a egurad#ra' 5#n u e ca # a/#rr# /ab3a !#+ad# el !ren 0 alquilad# una

/abi!aci,n en VK-:C' All3 /ab3a e+pe&ad# a ca%ar e u pr#pia !u+ba' Beb3a /a !a !al e-!re+# que e e+b#rrac/aba c#n l# que pillara' Alc#/#l de u # c# +.!ic#$ alc#/#l de que+ar' R#baba p#l%# para "abricar %in# al in !an!e 0 le%adura en la !ienda de pin!ura$ e l# beb3a !#d# an!e de que /ubiera iquiera "er+en!ad#' E !aba "uera de ca a !#d# l# que p#d3a$ de alguna +anera quer3a que (la per #na * l# %ieran +#rir$ d3a a d3a' En +i!ad de la b#rrac/era e %#l%i, alg# i+pruden!e$ +e!3a +an# a l# c/ic# :,%ene $ le pegaban$ acababa en la c#+i ar3a' Pa , !re d3a en pri i,n pre%en!i%a 0 %#+i!, /a !a l# b#"e ' L# #l!ar#n' 5#n!inu, bebiend#' )na !arde$ cuand# HPkan e !aba en!ad# en un banc# a la en!rada de un parque de :ueg# $ c#n una b#!ella de %in# "er+en!ad# a +edia en una b#l a de pl1 !ic#$ lleg, Eli 0 e en!, a u lad#' En +i!ad de la b#rrac/era$ HPkan /ab3a pue !# ca i al +#+en!# la +an# en l# +u l# de Eli' La +uc/ac/a /ab3a c#n en!id# que la +an# iguiera all3$ /ab3a c#gid# la cabe&a de HPkan en!re u +an# $ la /ab3a %uel!# /acia ella 0 le /ab3a dic/#B ?T4 %a a e !ar c#n+ig#' HPkan "ar"ull, alg# acerca de que n# !en3a diner# para !an!a belle&a en aquel +#+en!#$ per# que cuand# la i!uaci,n ec#n,+ica e l# per+i!iera''' Eli le /ab3a re!irad# la +an# de u +u l#$ e /ab3a agac/ad# 0 /ab3a c#gid# u

b#!ella de %in#@ la /ab3a !irad# diciend#B ?T4 n# en!iende ' E cuc/aB %a a de:ar de beber 0a' Va a e !ar c#n+ig#' Me %a a a0udar' Te nece i!#' 8 0# !e %#0 a a0udar a !i' De pu. Eli le /ab3a dad# la +an#$ que HPkan !#+,$ 0 e /ab3an id# :un!# ' De:, de beber 0 en!r, al er%ici# de Eli' !a le di# diner# para c#+prar e r#pa 0 para alquilar #!r# pi #' l l# /i&# !#d# in parar e a pen ar i Eli era (+ala* # (buena* # cualquier #!ra c# a' Era guapa$ 0 le /ab3a de%uel!# u dignidad' 8 en +#+en!# e-cepci#nale le /ab3a dad#''' !ernura' O3a c,+# la %igilan!e %#l%3a la /#:a del libr# que e !aba le0end#' Pr#bable+en!e alguna n#%ela de ki# c#' En La 8ep=)lica de Pla!,n (l# guardiane * !en3an que er l# +1 abi# de en!re la gen!e' Per# e !# era 2uecia en ;<A; 0 aqu3 leer3an pr#bable+en!e a Jan Juill#u' El /#+bre del agua$ el /#+bre al que /ab3a /undid# en el agua' )na !#rpe&a$ clar#' Ten3a que /aber ac!uad# c#+# Eli le /ab3a dic/# 0 /aberl# en!errad#' Per# nada en e e /#+bre p#d3a lle%arle !ra la pi !a de Eli' La +arca del +#rdi c# en el cuell# le parecer3an e-!ra6a $ per# querr3an pen ar que e /ab3a de angrad# en el agua' La r#pa del /#+bre e !aban''' @l 6ersey! El :er e0 de Eli que HPkan /ab3a enc#n!rad# #bre el cuerp# del /#+bre cuand# lleg, para /acer e carg# de .l' Deb3a /ab.r el# lle%ad# a ca a$ /aberl# que+ad#$ cualquier #!ra c# a'

En %e& de e # l# /ab3a +e!id# en la +anga de la ca&ad#ra del /#+bre' G5,+# l# in!erpre!ar3anH )n :er e0 de ni6# +anc/ad# de angre' G5ab3a la p# ibilidad de que alguien /ubiera %i !# a Eli c#n e e :er e0H GDe que alguien pudiera rec#n#cerl#H G2i l# +# !raban en el peri,dic#$ p#r e:e+pl#H Alguien a quien Eli /ubiera enc#n!rad# an!e $ alguien que''' O kar' El c/ic# del pa!i#' El cuerp# de HPkan e re%#l%i, inquie!# en la ca+a' La %igilan!e de:, el libr#$ l# +ir,' ?Nada de !#n!er3a a/#ra' Eli cru&, la calle B:Crn #n ga!an$ igui, p#r el pa!i# en!re l# edi"ici# de nue%e al!ura $ d# "ar# +#n#l3!ic# #bre l# aga&apad# edi"ici# de !re al!ura que /ab3a alreded#r' N# /ab3a nadie en el pa!i#$ per# al3a lu& de la %en!ana de la ala de gi+na ia@ Eli !rep, p#r la e calera de incendi# 0 +ir, /acia den!r#' Table!eaba la +4 ica que al3a de un peque6# +agne!,"#n#' 8 al ri!+# de la +4 ica un grup# de +u:ere de +ediana edad al!aba !#rpe+en!e$ dand# %uel!a de !al +anera que el uel# de +adera re!u+baba' Eli e acurruc, en l# pelda6# +e!1lic# de la e calera$ pu # la barbilla #bre la r#dilla c#n!e+pland# la e cena' Alguna +u:ere !en3an #brepe # 0 u abundan!e pec/# b#!aban ba:# l# :er .0 c#+# i "ueran alegre pel#!a de :ugar a l# b#l# ' La +u:ere al!aban 0

b#!aban$ le%an!and# !an!# la r#dilla que la carne !e+blaba en l# pan!al#ne de+a iad# e !rec/# ' 2e +#%3an en c3rcul#$ daban pal+ada $ %#l%3an a al!ar' T#d# +ien!ra la +4 ica egu3a +ac/acand#' 2angre calien!e 0 llena de #-3gen# "lu3a a !ra%. de u +4 cul# edien!# ' Per# eran de+a iada ' Eli al!, de la e calera de incendi# $ a!erri&, ua%e+en!e #bre el uel# /elad#$ igui, dand# la %uel!a al p#lidep#r!i%# 0 e par, "uera del edi"ici# de la pi cina' La grande %en!ana de cri !ale e +erilad# re"le:aban rec!1ngul# de lu& #bre la capa de nie%e' En cada %en!ana grande /ab3a #!ra +1 peque6a$ alargada$ de cri !al n#r+al' Eli al!, 0 e c#lg, c#n la +an# del b#rde del !e:ad#$ +ir, /acia den!r#' T#d# el recin!# e !aba %ac3#' La uper"icie de la pi cina brillaba a la lu& de l# !ub# "lu#re cen!e ' Hab3a alguna pel#!a "l#!and# en el agua' <a4arse. / apotear. Ju%ar. Eli e balanceaba de un lad# a #!r#$ c#+# un p.ndul# # cur#' Mirand# la pel#!a $ %i.nd#la %#lar lan&ada p#r l# aire $ ri a 0 gri!# 0 el agua alpicand#' 2#l!, la +an# del b#rde del !e:ad#$ ca0, 0$ c#n cien!e+en!e$ e de:, a!erri&ar !an "uer!e que e /i&# da6#@ igui, p#r el pa!i# de la e cuela$ e par, deba:# de un 1rb#l al lad# del ca+in#' O cur#' N# /ab3a nadie' Mir, /acia la c#pa del 1rb#l$ a l# larg# de l# cinc#$ ei +e!r# de !r#nc# li #' 2e qui!, l# &apa!# ' 2e i+agin, #!ra +an# $ #!r# pie '

8a apena le d#l3a$ en!3a ,l# c#+# un c# quille#$ una de carga el.c!rica a !ra%. de l# ded# de la +an# 0 de l# pie cuand# e a"ilaban$ e !ran "#r+aban' Le cru:3an l# /ue # de l# ded# cuand# e e !iraban$ a!ra%e and# la piel ablandada de la pun!a $ !ran "#r+1nd# e en larga 0 cur%ada garra ' L# +i +# uced3a c#n l# ded# de l# pie ' Eli al!, un par de +e!r# /acia arriba$ /a !a el !r#nc# del 1rb#l$ cla%, la garra 0 igui, !repand# /a !a una ra+a grue a que c#lgaba #bre el ca+in#' Enr# c, la garra de l# pie alreded#r de la ra+a 0 e qued, quie!a$ en!ada' 2in!i, la den!era en la ra3& de l# dien!e cuand# l# i+agin, a"ilad# ' La c#r#na e arquear#n /acia "uera$ una li+a in%i ible l# pul3a$ e %#l%ier#n pun!iagud# ' Eli e +#rdi, c#n cuidad# el labi# in"eri#r$ una /ilera de agu:a en "#r+a de +edia luna que a pun!# e !u%ier#n de pinc/arle la piel' 2,l# !en3a que e perar' El rel#: +arcaba la die& 0 la !e+pera!ura den!r# de la /abi!aci,n e acercaba a l# in #p#r!able' Hab3an ca3d# d# b#!ella de aguardien!e$ /ab3a acad# #!ra 0 !#d# e !u%ier#n de acuerd# en que JC !a e /ab3a p#r!ad# de pu!a +adre$ que aquell# n# l# /abr3a /ec/# p#rque 3' 2,l# Virginia /ab3a bebid# c#n +#deraci,n$ 0a que !en3a que le%an!ar e para ir a !raba:ar al d3a iguien!e' Ta+bi.n parec3a que era la 4nica que n#!aba el #l#r del

cuar!#' Al aire$ que 0a ape !aba a pi de ga!# 0 a "al!a de %en!ilaci,n$ e a6ad3a a/#ra el /u+# del !abac#$ l# %a/# del alc#/#l 0 el ud#r de ei cuerp# ' Lacke 0 JC !a e !aban !#da%3a en!ad# un# a cada lad# de ella en el #"1$ 0a ca i "uera de :ueg#' JC !a acariciaba al ga!# que !en3a en la r#dilla $ un ga!# que )i;.uea)a, l# que /i&# que M#rgan r#+piera a re3r e a carca:ada c#n !al %e/e+encia que e g#lpe, la cabe&a c#n!ra la +e a 0 !u%# que !#+ar un !rag# de alc#/#l pur# para acallar el d#l#r' Lacke n# /abl, +uc/#' N# /ac3a +1 que e !ar en!ad#$ +irand# "i:a+en!e al "ren!e +ien!ra l# #:# e le iban cubriend# pri+er# de %a/#$ lueg# de neblina$ de pu. de niebla e pe a' 2u labi# e +#%3an de %e& en cuand# in e+i!ir ning4n #nid#$ c#+# i c#n%er ara c#n un "an!a +a' Virginia e le%an!, 0 "ue /a !a la %en!ana' ?GPued# abrirH JC !a neg, c#n la cabe&a' ?L# ga!# ''' pueden''' al!ar "uera' ?8# e !ar. aqu3 para %igilarl# ' JC !a egu3a negand# c#n la cabe&a p#r pura inercia 0 Virginia abri, la %en!ana' 7Aire9 T#+, c#n a%ide& un par de b#canada de aire n# c#n!a+inad# 0 e in!i, +e:#r al in !an!e' Lacke$ que e /ab3a id# ca0end# de lad# en el #"1 cuand# le "al!, el ap#0# de Virginia$ e endere&, 0 di:# en %#& al!aB ?7)n a+ig#9 7)n a+ig#''' de %erdad9 Mur+ull# apr#ba!#ri# en el cuar!#' T#d# c#+prendier#n que e re"er3a a J#cke'

Larr0$ +irand# "i:a+en!e el %a # %ac3# que u:e!aba en la +an#$ c#n!inu,B ?Tiene un a+ig#''' que nunca !e "alla' 8 e # e lo .ue m3s %ale' GMe e !1i e cuc/and#H 7L# que +1 9 8 que ep1i que J#cke 0 0# .ra+# ''' e #' Apre!, el pu6# c#n "uer&a agi!1nd#l# delan!e de la cara' ?8 e # n# puede u !i!uirl# nada' 1ada! V# #!r# n# e !1i +1 que aqu3 u urrand# que (qu. !3# +1 +a:#* 0 a 3$ per# e que %# #!r# ''' %# #!r# e !1i "acos. 75#+# c1 cara 9 8# 0a n# !eng# a nadie a/#ra que J#cke''' /a +uer!#' 1adie. A 3 que n# +e /abl.i de p.rdida$ n# +e /abl.i de''' Virginia e !aba al lad# de la %en!ana #0.nd#le' 2e acerc, a Lacke c#+# para rec#rdarle su e-i !encia' 2e en!, en cuclilla a u pie $ in!en!, a!raer u +irada$ di:#B ?Lacke''' ?7N#9 7N# %eng1i a/#ra''' (Lacke$ Lacke*''' e !# e a 3 0 e acab,9 Per# !4 n# l# en!iende ' T4 ere ''' "r3a' Te %a a la ciudad 0 elige alg4n ca+i#ner# # l# que ea$ !e l# !rae a ca a 0 le de:a que !e :#da cuand# 0a n# aguan!a +1 ' E # e l# que !4 /ace ' La pu!a cara%ana de ca+i#ner# que !e /abr1 !irad#' Per# un a+ig#''' un a+ig#''' Virginia e le%an!, c#n l1gri+a en l# #:# $ le di# una b#"e!ada a Lacke 0 e "ue del pi #' Lacke e ca0, en el #"1 g#lpe1nd#le el /#+br# a JC !a' JC !a +ur+ur,B ?La %en!ana$ la %en!ana''' M#rgan la cerr,$ di:#B ?Va0a$ Lacke' Bien /ec/#' N# %#l%er1 a %erla +1 $ egur#' Lacke e le%an!,$ c#n

la pierna que apena l# # !en3an a%an&, /a !a M#rgan$ que e !aba de pie +irand# p#r la %en!anaB ?J#der$ n# quer3a decir''' ?N#$ n#' Me:#r e l# dice a ella' M#rgan e6al, /acia aba:#$ /acia la calle$ d#nde Virginia acababa de alir del p#r!al 0 e dirig3a c#n pa # r1pid# 0 la +irada gac/a /acia aba:#$ /acia el parque' Lacke #0, l# que /ab3a dic/#' 2u 4l!i+a palabra per+anec3an c#+# un ec# den!r# de u cabe&a' GHe dic/# e # 0#H Di# la %uel!a 0 e apre ur, /acia la puer!a' ?2,l# !eng# que''' M#rgan a in!i,' ?N# !e en!re!enga ' 2al4dala de +i par!e' Lacke ba:, c#rriend# la e calera !an r1pid# c#+# u pierna !e+bl#r# a p#d3an' La e calera +#!eada eran c#+# una pel3cula an!e u #:# 0 la barandilla e de li&aba !an depri a que le e c#c3a la +an# p#r el cal#r de la r#&adura' Tr#pe&, en un# de l# de can ill# $ e ca0, 0 e di# un buen g#lpe en el c#d#' El bra&# e le calen!, 0 e le qued, c#+# parali&ad#' 2e le%an!, 0 igui, dand# !ra pi. e calera aba:#' Acud3a en au-ili# para al%ar una %idaB la u0a' Virginia pa , l# edi"ici# al!# $ iba parque aba:#$ in +irar a!r1 ' Ll#raba c#n /ip#$ ca i c#rriend# c#+# para de:ar a!r1 la l1gri+a ' Per# la egu3an$ le arra aban l# #:# 0 ca3an c#+# g#!er#ne p#r la +e:illa ' L# !ac#ne e cla%aban en la nie%e$ #naban c#n!ra el pa%i+en!# de a "al!# del ca+in# del parque'

Lle%aba l# bra&# cru&ad# $ abra&1nd# e' N# e %e3a a nadie$ a 3 que di# rienda uel!a al llan!# +ien!ra a%an&aba /acia ca a$ apre!1nd# e el e !,+ag# c#n la +an# @ le d#l3a all3 den!r# c#+# i !u%iera un "e!# +align#' A)rete a una persona y te ar3 da4o. N# le "al!aban +#!i%# para que u relaci#ne "ueran c#r!a ' N# e abr3a' De /acerl#$ /ab3a +uc/a +1 p# ibilidade de que la da6aran' Deb3a c#n #lar e' 2e puede %i%ir c#n angu !ia +ien!ra . !a !enga ,l# que %er c#n una +i +a$ +ien!ra n# /a0a e peran&a' 2in e+barg# /ab3a c#n"iad# en Lacke' En que alg# p#dr3a crecer p#c# a p#c#' 8 al "inal$ un d3a''' GMu.H 2e apr#%ec/aba de u c#+ida 0 de u cal#r$ per# en realidad n# igni"icaba nada para .l' 5a+in, enc#gida a l# larg# del ca+in# del parque$ c#bi:and# u pena' Iba c#n la e palda enc#r%ada 0 era c#+# i !u%iera all3 un de+#ni# que le "uera u urrand# c# a !errible al #3d#' 1unca m3s. 1ada. Ju !# cuand# e+pe&aba a i+aginar e qu. a pec!# !endr3a e e de+#ni#$ ca0, #bre ella' )n pe # grande e p# , en u e palda 0 ca0, de lad# in !ie+p# de p#ner la +an# ' 2u +e:illa c/#c, c#n!ra la nie%e 0 la l1gri+a e c#n%ir!ier#n en /iel#' El pe # egu3a all3' P#r un +#+en!# cre0, que e !ra!aba real+en!e del de+#ni# de la pena que /ab3a

!#+ad# "#r+a 0 ca3d# #bre ella' Lueg# lleg, el d#l#r del de garr# en el cuell# cuand# un# dien!e a"ilad# e le cla%aban en la piel' 5#n igui, p#ner e en pie de nue%#$ dand# %uel!a $ in!en!and# qui!ar e de enci+a aquell# que !en3a en la e palda' Hab3a alg# que le +#rd3a la nuca$ el cuell#$ un c/#rr# de angre e e curr3a en!re u pec/# ' Jri!, c#+# una l#ca e in!en!, qui!ar e aquel ani+al de la e palda a e+pu:#ne $ c#n!inu, gri!and# +ien!ra %#l%i, a caer en la nie%e' Ha !a que alg# dur# le !ap, la b#ca' )na +an#' En la +e:illa$ una garra que e cla%aba +1 0 +1 en la carne blanda''' /a !a llegar al /ue # del p,+ul#' L# dien!e de:ar#n de !ri!urar 0 #0, un #nid# c#+# cuand# e #rbe c#n una pa:a l# 4l!i+# del %a #' Le ca0, un l3quid# en l# #:# 0 n# up# i eran l1gri+a # angre' 5uand# Lacke ali, del edi"ici# al!#$ Virginia n# era +1 que una "igura # cura que e +#%3a a l# le:# en el ca+in# del parque$ en direcci,n a la calle Ar%id MCrne ' Le #pri+3a el pec/# !ra la carrera p#r la e calera 0 el d#l#r del c#d# e e-!end3a /a !a el /#+br#' Pe e a !#d#$ iba c#rriend#' 5#rr3a cuan!# p#d3a' 2e le e+pe&, a de pe:ar la cabe&a c#n el aire "re c#$ 0 el +ied# a perderla l# i+pul aba' Al llegar al rec#d# d#nde el (ca+in# de J#cke*$ c#+# .l /ab3a e+pe&ad# a lla+arl#$ e enc#n!raba c#n (el ca+in# de Virginia* e par, 0 l#gr, !#+ar aire para

lla+arla' Ella iba p#r el ca+in# ,l# a un# cincuen!a +e!r# de .l$ ba:# l# 1rb#le ' Ju !# cuand# iba a gri!ar %i# c,+# del 1rb#l ca3a una #+bra #bre Virginia$ e p# aba en ella 0 la /ac3a caer al uel#' El gri!# e qued, en ilbid# 0 ec/, a c#rrer /acia all3' Muer3a gri!ar$ per# n# !en3a aire u"icien!e c#+# para c#rrer 0 gri!ar al !ie+p#' 5#rri,' Delan!e de .l Virginia e le%an!aba c#n un gran "ard# en la e palda$ girand# c#+# i !u%iera una :#r#ba enl#quecida$ 0 %#l%i, a caer' N# !en3a ning4n plan$ ninguna idea' 2,l# . !aB llegar /a !a Virginia 0 qui!arle aquell# de la e palda' E !aba !endida en la nie%e al lad# del ca+in# c#n e a +a a negra agi!1nd# e #bre ella' Lleg, 0 e+ple, la "uer&a que le quedaban en dar una pa!ada direc!a+en!e al bul!# negr#' 2u pie c/#c, c#n alg# dur# 0 #0, un cru:id# c#+# cuand# el /iel# e r#+pe' El bul!# negr# ca0, de la e palda de Virginia$ a!erri&, a u lad#' Virginia n# e +#%3a$ /ab3a +anc/a # cura en la nie%e' El bul!# negr# e le%an!,' >n ni4o. Lacke e qued, +irand# el +1 dulce de l# r# !r# in"an!ile en+arcad# p#r una #rla de cabell# negr# ' )n par de #:# grande $ negr# $ e cru&ar#n c#n l# de Lacke' El ni6# e pu # a cua!r# pa!a c#+# un "elin#$ di pue !# a a!acar' 2u cara e !ran "#r+, cuand# abri, l# labi# 0 Lacke pud# %er la /ilera de dien!e a"ilad#

brilland# en la # curidad' Hub# un par de re piraci#ne :adean!e ' El ni6# egu3a a cua!r# pa!a 0 Lacke pud# #b er%ar en!#nce que u pie eran garra $ n3!ida+en!e per"ilada c#n!ra la nie%e' En!#nce una +ueca de d#l#r cru&, la cara del peque6#$ e pu # de pie 0 ec/, a c#rrer en direcci,n a la e cuela c#n pa # larg# 0 r1pid# ' )n# egund# de pu. e de li&, en la #+bra 0 de apareci,' Lacke e qued, all3 parpadeand# para e%i!ar que el ud#r le en!rara en l# #:# ' Lueg# e !ir, al uel# al lad# de Virginia' Vi# la /erida' T#da la par!e p# !eri#r de la cabe&a e !aba ra:ada$ /ilill# negr# que ub3an /a !a la ra3& del pel# 0 ca3an p#r la e palda' 2e qui!, la ca&ad#ra$ e qui!, el :er e0 que lle%aba deba:#$ l# arrebu:, c#+# una pel#!a 0 l# apre!, c#n!ra la /erida' ?7Virginia9 7Virginia9 Muerida$ a+ada''' P#r "in pud# #l!ar aquella palabra ' 21bad# W de n#%ie+bre De %ia:e a ca a de u padre' 5ada rec#d# del ca+in# le re ul!aba c#n#cid#@ /ab3a /ec/# aquel !ra0ec!#''' Gcu1n!a %ece H 2#l#$ !al %e& die& # d#ce$ per# c#n u +adre #!ra !rein!a$ p#r l# +en# ' 2u padre e /ab3an eparad# cuand# !en3a cua!r# a6# $ per# O kar 0 ella /ab3an eguid# 0end# all3 l# "ine de e+ana 0 duran!e la %acaci#ne ' L# 4l!i+# !re a6# le /ab3an de:ad# %ia:ar #l# en el au!#b4 ' E !a %e& u +adre

ni iquiera l# /ab3a ac#+pa6ad# /a !a la E cuela T.cnica 2uperi#r$ de de d#nde al3an l# au!#bu e ' 8a era un c/ic# +a0#r$ c#n u pr#pia !ar:e!a prepag# para el +e!r# en la car!era' En realidad !en3a la car!era ,l# para lle%ar la !ar:e!a$ per# a/#ra$ ade+1 $ guardaba all3 %ein!e c#r#na para g#l# ina 0 c# a a 3$ 0 la n#!a de Eli' O kar e !#c, la %enda de la +an#' N# quer3a %#l%er a %erla' Era repul i%a' L# que /ab3a #currid# en el ,!an# /ab3a id# c#+# i''' @lla mostrara su "erdadero rostro. ''' /ab3a alg# en ella$ alg# que era''' L# Terrible' T#d# aquell# de l# que un# debe cuidar e' Jrande al!ura $ "ueg#$ cri !ale en la /ierba$ erpien!e ' T#d# aquell# de l# que u +adre e e "#r&aba !an!# en pr#!egerl#' Mui&1 "uera p#r e # p#r l# que n# /ab3a querid# que Eli 0 u +adre e c#n#cieran' 2u +adre e /abr3a dad# cuen!a de in+edia!#$ le /abr3a pr#/ibid# acercar e a ell#' A Eli' El au!#b4 ali, de la au!#pi !a$ !#rci, /acia aba:#$ /acia 2piller b#da' Aqu.l era el 4nic# que iba /acia RPd+an P$ p#r e # !en3a que ir dand# r#de# para pa ar p#r !an!# puebl# c#+# "uera p# ible' El %e/3cul# a!ra%e , un pai a:e +#n!a6# # c#n pila de !abla a+#n!#nada en el A errader# de 2piller b#da$ /i&# un gir# bru c# 0 a pun!# e !u%# de de li&ar e cue !a aba:# c#n!ra el +uelle' N# e /ab3a quedad# a e perar a Eli el %ierne p#r la !arde'

En lugar de e #$ c#gi, u !rine# 0 "ue a de li&ar e #l# p#r la 5ue !a del Nan!a +a' 2u +adre e en"ad, c#n .l p#rque e /ab3a quedad# en ca a !#d# el d3a$ in ir a la e cuela$ re "riad#$ per# O kar le di:# que 0a e enc#n!raba +e:#r' Nue /acia el Parque 5/in# c#n el !rine# a la e palda' La 5ue !a del Nan!a +a e+pe&aba cien +e!r# +1 all1 de la 4l!i+a "ar#la del parque$ cien +e!r# de # cur# b# que' La nie%e cru:3a ba:# u pie ' El ab #rben!e u urr# del b# que$ c#+# un alien!#' La lu& de la luna e "il!raba /a !a el uel# 0 en!re l# 1rb#le parec3a un en!ra+ad# de #+bra en el que /ubiera "igura in r# !r# e perand#$ +#%i.nd# e /acia delan!e 0 /acia a!r1 ' Alcan&, el pun!# d#nde el ca+in# e+pe&aba a de cender abrup!a+en!e /acia la En enada del M#lin#$ e en!, en el !rine#' La 5a a del Nan!a +a era una pared negra al lad# de la cue !a$ una pr#/ibici,nB 1o puedes estar a.u cuando es de noc e. Gste es nuestro sitio a ora. $i .uieres 6u%ar a.u, tienes .ue 6u%ar con nosotros. Al "inal de la cue !a brillaban alguna luce del club n1u!ic# de la En enada de Q%arn%iken' O kar e de pla&, un# cen!3+e!r# +1 /acia delan!e$ el de ni%el /i&# el re !# 0 el !rine# e+pe&, a de li&ar e' Agarraba el %#lan!e c#n "uer&a$ quer3a cerrar l# #:# per# n# e a!re%3a$ p#rque en!#nce p#d3a alir e de la pi !a$ caer p#r el abrup!# precipici# c#n!ra la 5a a del Nan!a +a'

5#rr3a cue !a aba:#$ un pr#0ec!il de ner%i# 0 +4 cul# !en # ' M1 0 +1 r1pid#' De la 5a a del Nan!a +a al3an bra&# de"#r+ad# que$ cubier!# de nie%e en p#l%#$ le !iraban del g#rr#$ le r#&aban la +e:illa ' Puede que n# "uera +1 que una r1"aga de %ien!#$ per# en la par!e ba:a de la cue !a e !#p, c#n una +ara6a !ran paren!e 0 %i c# a que e !aba a!ra%e ada 0 bien !en ada en +edi# de la pi !a$ c#+# !ra!and# de de!enerl#' Per# iba de+a iad# r1pid#' El !rine# a!ra%e , la +ara6a$ que e qued, pegada a la cara 0 al cuerp# de O kar$ lueg# di# de 3$ e e !ir, /a !a r#+per e 0 cru&, a !ra%. de ella' En la en enada de Q%arn%iken brillaban la luce ' 2en!ad# en u !rine# +iraba el lugar d#nde el d3a an!e p#r la +a6ana /ab3a derribad# a J#nn0' 2e %#l%i,' La 5a a del Nan!a +a era una "ea gualdrapa de c/apa' Tirand# del !rine# ubi, de nue%# la cue !a' 2e lan&,' Arriba de nue%#' Aba:#' N# p#d3a de:arl#' 8 igui, !ir1nd# e' 2e e !u%# de li&and# /a !a que u cara e c#n%ir!i, en una +1 cara de /iel#' Lueg# e "ue a ca a' N# /ab3a d#r+id# +1 de cua!r# # cinc# /#ra aquella n#c/e$ !en3a +ied# de que llegara Eli p#r l# que e %er3a #bligad# a decir$ a /acer$ i ella e pre en!abaB rec/a&arla' P#r e # e /ab3a quedad# d#r+id# en el au!#b4 /acia N#rr!Kl:e 0 n# e /ab3a de per!ad# /a !a que llegar#n' En el au!#b4 de RPd+an C e +an!u%#

de pier!#$ :ugand# al :ueg# de rec#rdar !#d# l# que pudiera a l# larg# del rec#rrid#' 5 delante tiene .ue aparecer ense%uida una casa pintada de amarillo con un molino de "iento en el csped. )na ca a pin!ada de a+arill# c#n un +#lin# de %ien!# ne%ad# pa , p#r la %en!ana' 8 a 3' En 2piller b#da e ubi, una c/ica al au!#b4 ' O kar e agarr, al a ien!# de delan!e' 2e parec3a un p#c# a Eli$ per# p#r upue !# n# era ella' La c/ica e en!, un par de a ien!# delan!e de O kar' l e qued, +ir1nd#le la nuca' ,Fu es lo .ue le pasa' Aquel pen a+ien!# 0a e le /ab3a #currid# a O kar aba:#$ en el ,!an#$ cuand# e !u%# rec#giend# la b#!ella 0 e ec, la angre de la +an# c#n un !r#&# de !ela del cuar!# de la ba ura$ que Eli era un %a+pir#' E # e-plicaba un +#n!,n de c# a ' Mue nunca aliera de d3a' Mue pudiera "er en la oscuridad, c# a que .l ab3a de #bra que p#d3a /acer' Ade+1 de un +#n!,n de c# a B la +anera de /ablar$ el cub#$ la agilidad$ c# a que in duda podan !ener una e-plicaci,n na!ural''' per# e que$ ade+1 $ e !aba la "#r+a en que /ab3a c/upad# u angre del uel#$ 0 l# que real+en!e le c#ngelaba la en!ra6a cuand# pen aba en ell#B GPued# en!rarH Di+e que pued# en!rar' Mue nece i!ara una in%i!aci,n para p#der en!rar en u /abi!aci,n$ en u ca+a' 8 .l la /ab3a in%i!ad#' )n %a+pir#' )n er que %i%3a de la angre de l# de+1 ' Eli' N#

/ab3a ni una #la per #na a quien pudiera c#n!1r el#' Nadie le creer3a' 8 i alguien$ pe e a !#d#$ le cre0era$ Gqu. pa ar3aH O kar %i# an!e 3 una +ul!i!ud de /#+bre que cru&aban el arc# de en!rada a Blackeberg$ d#nde .l 0 Eli e /ab3an abra&ad#$ c#n e !aca a"ilada en la +an# ' En!#nce in!i, +ied# p#r Eli$ n# quer3a %#l%er a %erla$ per# a.uello n# quer3a que #curriera' Tre cuar!# de /#ra de pu. de que e ubiera al au!#b4 en N#rr!Kl:e lleg, a 2Cder %ik' Tir, de la cuerda 0 la ca+panilla #n, delan!e$ al lad# del c#nduc!#r' El au!#b4 e par, :u !# an!e la !ienda 0 O kar !u%# que e perar a que ba:ara pri+er# una e6#ra +a0#r a la que c#n#c3a per# de la que ign#raba u n#+bre' 2u padre e !aba al pie de la e calera$ a in!i, c#n la cabe&a 0 di:#B (Hu+* a la e6#ra +a0#r' O kar ba:, del au!#b4 $ e qued, un +#+en!# parad# delan!e de u padre' La 4l!i+a e+ana /ab3an ucedid# c# a que le /ac3an en!ir e +a0#r' N# adul!#$ per# 3 +1 +a0#r' E # e le %in# aba:# cuand# e !u%# an!e u padre' 2u +adre a eguraba que u padre era in"an!il de una "#r+a equi%#cada' In+adur#$ incapa& de a u+ir re p#n abilidade ' Buen#$ ella dec3a !a+bi.n c# a buena de .l$ per# aquell# era un e c#ll# c#n !an!e' La in+adure&' Para O kar$ u padre all3$ e-!endiend# l# bra&# $ era la i+agen del adul!#' 8 O kar ca0, en e # bra&# '

2u padre #l3a di"eren!e a !#da la de+1 per #na de la ciudad' En u %ie:# c/alec# Hell0 Han en re+endad# c#n cin!a de %eler# /ab3a ie+pre la +i +a +e&cla de +adera$ pin!ura$ +e!al 0$ #bre !#d#$ acei!e' # eran u #l#re $ per# O kar n# pen aba en ell# de aquella +anera' Era encilla+en!e (el #l#r de u padre*' Le gu !aba aquel #l#r 0 a pir, pr#"unda+en!e p#r la nari& +ien!ra /und3a la cara en el pec/# de u padre' ?23$ /#la' ?H#la$ pap1' ?GHa id# bien el %ia:eH ?N#$ /e+# c/#cad# c#n un alce' ?7Hu09 N# +e diga ' ?2,l# e una br#+a' ?8a$ 0a' Buen#' Per# 0# +e acuerd# de que una %e&''' Mien!ra iban /acia la !ienda u padre e+pe&, a c#n!ar la /i !#ria de c,+# una %e& a!r#pell, a un alce c#n un ca+i,n' O kar$ que 0a /ab3a #3d# la /i !#ria an!e $ a en!3a de %e& en cuand# +irand# a u alreded#r' La !ienda de 2Cder%ik !en3a el +i +# a pec!# uci# de ie+pre' L# r,!ul# 0 banderine que e /ab3an quedad# all3 a la e pera del pr,-i+# %eran# /ac3an que !#d# el lugar e a e+e:ara a un pue !# de /elad# de +e urad#' La gran carpa de!r1 de la !ienda$ d#nde %end3an /erra+ien!a para el :ard3n$ +ueble para e-!eri#re 0 c# a p#r el e !il#$ !en3a el acce # cerrad# c#n una cuerda p#rque 0a n# era !e+p#rada'

En %eran#$ la p#blaci,n de 2Cder%ik e +ul!iplicaba p#r cua!r#' T#da la &#na alreded#r de la en enada de N#rr!Kl:e$ la i la de LPgarC$ era un /#r+iguer# de ca i!a de %eran# 0 egunda re idencia $ 0 aunque l# bu&#ne aba:#$ /acia la i la de LPgarC$ c#lgaban en /ilera d#ble de !rein!a ca iller# en cada una$ el car!er# n# !en3a que ir ca i nunca all3 en e !a .p#ca del a6#' N# /ab3a nadie$ n# /ab3a c#rre#' Ju !# cuand# llegar#n /a !a la +#!#$ u padre !er+in, de c#n!ar la /i !#ria del alce' ?''' a 3 que !u%e que darle un g#lpe c#n una palanque!a que !en3a para abrir ca:#ne 0 e a c# a ' Ju !# en!re l# #:# ' l e !a+bale, a 3 0''' buen#' N#$ n# "ue !an agradable' ?N#' 5lar#' O kar e +#n!, #bre el p#r!aequipa:e delan!er#$ pu # la pierna deba:#' 2u padre rebu c, en el b#l ill# del c/alec#$ ac, un g#rr#' ?T#+a' Mue e quedan un p#c# "r3a la #re:a ' ?N#$ i !eng#' O kar ac, u pr#pi# g#rr#$ e l# pu #' 2u padre e %#l%i, a guardar el #!r# en el b#l ill#' ?G8 !4H Mue e quedan un p#c# "r3a la #re:a ' 2u padre e ri,' ?N#$ 0# e !#0 ac# !u+brad#' E # 0a l# ab3a O kar' 2,l# quer3a c/inc/arle un p#c#' N# p#d3a rec#rdar /aber %i !# nunca a u padre c#n g#rr#' 2i /ac3a "r3# de %erdad 0 #plaba el %ien!# p#d3a

p#ner e una e pecie de g#rra de piel de # # c#n #re:era que .l lla+aba (la /erencia*$ per# nada +1 ' 2u padre pi , el pedal de la +#!# para p#nerla en +arc/a 0 . !a #n, c#+# una +#!# ierra' Di:# alg# #bre (el pun!# +uer!#* 0 +e!i, la pri+era' La +#!# peg, un !ir,n /acia delan!e que a pun!# e !u%# de /acer que O kar e ca0era /acia a!r1 0 u padre gri!,B (7el e+brague9*$ 0 e pu ier#n en +arc/a' 2egunda' Tercera' La +#!# "ue c#giend# %el#cidad +ien!ra cru&aban el puebl#' O kar iba en!ad# c#+# un a !re #bre el ruid# # p#r!aequipa:e ' 2e en!3a c#+# el re0 de !#d# l# rein# de la !ierra 0 /abr3a p#did# eguir %ia:and# e!erna+en!e' 2e l# /ab3a e-plicad# un +.dic#' L# ga e que /ab3a a pirad# le /ab3an que+ad# la cuerda %#cale 0 l# +1 pr#bable era que n# pudiera %#l%er a /ablar n#r+al' )na nue%a #peraci,n p#dr3a de%#l%erle la capacidad de pr#ducir #nid# %#c1lic# $ per# c#+# inclu # la lengua 0 l# labi# e !aban gra%e+en!e a"ec!ad# $ er3an nece aria nue%a #peraci#ne para re !ablecer la p# ibilidad de repr#ducir la c#n #nan!e ' 5#+# %ie:# pr#"e #r de uec#$ HPkan n# p#d3a de:ar de +ara%illar e c#n aquel pen a+ien!#B pr#ducir la %#& p#r %3a quir4rgica' 2ab3a ba !an!e de "#ne+a 0 de la +3ni+a unidade del idi#+a$ c#+une a +uc/a cul!ura $ per# nunca e /ab3a parad# a pen ar en la /erra+ien!a pr#pia de

. !e ?paladar$ labi# $ lengua$ cuerda %#cale ? de aquella +anera' Tallar el idi#+a c#n el bi !ur3 a par!ir de una +a!eria pri+a in"#r+e$ c#+# al3an la e cul!ura de R#din del +1r+#l bru!#' 8$ pe e a !#d#$ carec3a !#!al+en!e de en!id#' N# pen aba /ablar' Ade+1 $ # pec/aba que el +.dic# le /ab3a /ablad# de aquella +anera p#r alguna ra&,n e pecial' l era l# que lla+an una per #na pr#pen a al uicidi#$ p#r l# que era i+p#r!an!e inculcarle una e pecie de c#ncepci,n lineal del !ie+p#' De%#l%erle la idea de la %ida c#+# un pr#0ec!#$ c#+# un ue6# de "u!ura c#nqui !a ' Per# .l n# la c#+praba' 2i Eli l# nece i!aba$ p#d3a pen ar en %i%ir' 2i n#$ n#' Nada /ac3a pen ar que Eli l# nece i!ara' Per# Gc,+# /abr3a p#did# Eli p#ner e en c#n!ac!# c#n .l en e !e i!i#H P#r la c#pa de l# 1rb#le "uera de la %en!ana up#n3a que e enc#n!raba en l# pi # de arriba' Ade+1 $ bien %igilad#' Apar!e del +.dic# 0 la en"er+era /ab3a ie+pre$ al +en# $ un p#lic3a cerca' Eli n# p#d3a llegar /a !a .l 0 .l n# p#d3a llegar /a !a Eli' La idea de "ugar e$ de p#ner e en c#n!ac!# c#n Eli p#r 4l!i+a %e& e le /ab3a pa ad# p#r la cabe&a' Per# Gc,+#H La #peraci,n de gargan!a /ab3a /ec/# que pudiera re pirar de nue%#$ 0a n# nece i!aba e !ar c#nec!ad# a un re pirad#r' 2in e+barg#$ la c#+ida n# la p#d3a !#+ar

p#r la %3a n#r+al Eaquell# !a+bi.n l# iban a arreglar$ eg4n le /ab3a a egurad# el +.dic#F' El !ub# del g#!e# e +#%3a c#n!inua+en!e de ac1 para all1 den!r# de u ca+p# %i ual' 2i l# arrancaba$ pr#bable+en!e e+pe&ar3a a pi!ar en alg4n i!i#$ 0 ade+1 %e3a !a+bi.n u+a+en!e +al' E capar e r#&aba l# i+pen able' )na cirug3a pl1 !ica /ab3a c#n i !id# en !ra plan!arle un !r#&# de piel de u pr#pia e palda al p1rpad#$ para que pudiera cerrar l# #:# ' L# cerr,' La puer!a de u /abi!aci,n e abri,' T#caba #!ra %e&' Rec#n#ci, la %#&' El +i +# /#+bre que la #!ra %ece ' ?Buen#$ buen# ? alud, el /#+bre?' Dicen que de !#da "#r+a n# p#dr1 /ablar duran!e alg4n !ie+p#' E una l1 !i+a' Per# el ca # e que ig# e+pe6ad# en que$ pe e a !#d#$ !4 0 0# p#dr3a+# c#+unicarn# i !4 pu iera un p#c# de !u par!e' HPkan !ra!, de rec#rdar l# que dec3a Pla!,n en La 8ep=)lica acerca de l# a e in# 0 de l# %i#len!# $ c,+# /ab3a que ac!uar c#n ell# ' ?Buen#$ 0a puede !a+bi.n cerrar l# #:# ' E # e !1 bien' GO0eH G8 i e+pie&# a er alg# +1 c#ncre!#H P#rque +e pega a +3 que !4 a l# +e:#r crees que n# %a+# a p#der iden!i"icar!e' Per# l# %a+# a /acer' Ten3a un rel#: de pul era del que egura+en!e !e ac#rdar1 ' P#r uer!e e !ra!aba de un rel#: %ie:# c#n la iniciale del "abrican!e$ el n4+er# de erie 0 !#d#' Dare+# c#n .l en un par de d3a $ de una u #!ra "#r+a' )na e+ana qui&1' 8 /a0 +1 c# a '

*Te enc#n!rare+# $ e # !enl# p#r egur#' *A 3 que''' Ma-' N# . p#r qu. !e quier# lla+ar Ma-' E ,l# pr#%i i#nal+en!e' GMa-H GMuerr3a a0udarn# un p#c#H 2i n#$ !endre+# que /acer!e una "#!#gra"3a 0 qui&1 publicarla en l# peri,dic# 0''' buen#$ 0a abe ' 2er1 +1 li# #' 5u1n!# +1 encill# i !4 /abla e ''' # alg#''' c#n+ig# a ora. *Ten3a un papel c#n el c,dig# de M#r e en el b#l ill#' G2abe el al"abe!# M#r eH P#rque en e e ca # p#de+# c#+unicarn# dand# g#lpeci!# ' HPkan abri, el #:#$ +ir, en direcci,n a la d# +anc/a # cura den!r# del ,%al# blanc# 0 b#rr# # que era la cara del /#+bre' !e decidi, #b%ia+en!e in!erpre!arl# c#+# una in%i!aci,n 0 igui,B ?Lueg# e !1 e e /#+bre del agua' E !1 clar# que n# "ui !e t= el que l# +a!,$ G%erdadH L# pa!,l#g# dicen que la +arca de la +#rdedura pr#bable+en!e /a0an id# /ec/a p#r un ni4o. 8 0a /e+# recibid# una denuncia$ alg# en l# que la+en!able+en!e n# pued# en!rar en de!alle $ per#''' per# cre# que e !1 pr#!egiend# a alguien' GE a 3H Le%an!a la +an# i e a 3' HPkan cerr, el #:#' El p#lic3a lan&, un u pir#' ?De acuerd#' En!#nce de:are+# que la in%e !igaci,n iga u cur #$ pue ' GN# quiere decir+e alg# an!e de que +e %a0aH El p#lic3a e !aba a pun!# de le%an!ar e cuand# HPkan al&, una +an#' El p#lic3a e %#l%i, a en!ar' HPkan le%an!, la +an# +1 al!#' 8 le di:# adi, c#n ella' 5dis.

Al p#lic3a e le e cap, un bu"id#$ e inc#rp#r, 0 e "ue' La /erida de Virginia n# /ab3an id# gra%e ' El %ierne p#r la !arde pud# aband#nar el /# pi!al c#n ca!#rce pun!# 0 un ap, i!# grande en el cuell# 0 #!r# alg# +1 peque6# en la +e:illa' Rec/a&, el #"reci+ien!# de Lacke para quedar e c#n ella$ para %i%ir en u ca a /a !a que e pu iera +e:#r' Virginia e ac# !, el %ierne p#r la n#c/e c#n%encida de que e le%an!ar3a para ir a !raba:ar el 1bad# p#r la +a6ana' 2u ec#n#+3a n# le per+i!3a quedar e en ca a' Per# n# le re ul!, "1cil c#nciliar el ue6#' El recuerd# del a!aque n# de:aba de darle %uel!a en la cabe&a$ n# p#d3a rela:ar e' Le parec3a %er aliend# de la #+bra del !ec/# del d#r+i!#ri# bul!# negr# que e abalan&aban #bre ella$ all3 !endida en la ca+a 0 c#n l# #:# bien abier!# ' Le picaba la /erida del cuell# ba:# el en#r+e ap, i!#' Hacia la d# de la +adrugada le en!r, /a+bre$ "ue a la c#cina 0 abri, el "rig#r3"ic#' 2en!3a el e !,+ag# !#!al+en!e %ac3#$ per# al +irar la c#+ida que /ab3a n# enc#n!r, nada que le ape!eciera' 2in e+barg#$ p#r pura inercia ac, pan$ +an!equilla$ que # 0 lec/e$ l# pu # !#d# #bre la +e a de la c#cina' 2e prepar, un b#cadill# de que # 0 e llen, un %a # de lec/e' Lueg# e en!, a la +e a 0 e qued, +irand# el l3quid# blanc# del %a #$ la rebanada de pan +arr,n c#n

la capa a+arilla de que # enci+a' Parec3a a quer# #' N# quer3a c#+er aquell#' Tir, el b#cadill# a la ba ura$ la lec/e al "regader#' En el "rig#r3"ic# /ab3a una b#!ella de %in# blanc# que e !aba a +edia ' 2e ir%i, un %a #$ e l# lle%, a l# labi# ' 5uand# in!i, el #l#r del %in# e le qui!ar#n la gana ' 2in!i.nd# e derr#!ada e pu # un %a # de agua del gri"#' Al acerc1r el# a la b#ca$ %acil,' GEl a%ua in e+barg# ie+pre e p#d3a'''H 23' Agua p#d3a beber' Aunque ab3a a''' +#/#' 5#+# i !#d# l# que /ab3a de buen# en el agua l# /ubieran qui!ad# 0 /ubieran de:ad# ,l# l# edi+en!# del "#nd#' 2e ac# !, de nue%#$ e !u%# ac# !ada dand# %uel!a una /#ra +1 @ al "inal$ e qued, d#r+ida' 5uand# e de per!,$ el rel#: +arcaba la die& 0 +edia' 2e !ir, de la ca+a$ e pu # la r#pa en la penu+bra del d#r+i!#ri#' Di# +3#' Ten3a que /aber e !ad# en la !ienda a la oc o. GP#r qu. n# la /ab3an lla+ad#H E pera' La a)a de per!ad# el #nid# del !el."#n#' Hab3a e !ad# #nand# en u 4l!i+# ue6# an!e de que e de per!ara$ de pu. /ab3a de:ad# de #nar' 2i n# la /ubieran lla+ad# e !ar3a a4n dur+iend#' 2e abr#c/, la blu a 0 "ue /a !a la %en!ana$ le%an!, la per iana' La lu& le lleg, c#+# una b#"e!ada en la cara' Re!r#cedi,$ ale:1nd# e de la %en!ana 0 #l!and# la cuerda de la per iana' 2e en!, en la ca+a' )n# ra0# de lu& e c#laban c#n un ruid# 1 per# 0 ca3an a!ra%e ad# #bre u pie de nud#'

Mil alfileres. 5#+# i le e !u%ieran !irand# de la piel en d# direcci#ne di !in!a al +i +# !ie+p#$ un d#l#r que e e-!end3a #bre la piel e-pue !a' ,Fu me pasa' Re!ir, el pie$ e pu # l# calce!ine ' Pu # el pie en la lu& de nue%#' Me:#r' 2,l# cien al"ilere ' 2e le%an!, para ir al !raba:#$ e en!, #!ra %e&' >na especie de... c o.ue. La i+pre i,n al le%an!ar la per iana /ab3a id# !errible' 5#+# i la lu& "uera una +a!eria pe ada que arr#:ada c#n!ra u cuerp# la acara de 3 +i +a' L# pe#r eran l# #:# ' D# ded# "#r&ud# que e apre!aran c#n!ra ell# 0 a+ena&aran c#n acarl# de u ,rbi!a ' A4n le e c#c3an' 2e "r#!, l# #:# c#n la +an# $ bu c, u ga"a de #l en el ar+ari# del cuar!# de ba6# 0 e la pu #' E !aba /a+brien!a$ per# ba !aba c#n que pen ara en el "rig#r3"ic#$ en el c#n!enid# de la de pen a$ para que la gana de de a0unar de aparecieran' Ade+1 n# !en3a !ie+p#' 8a iba ca i c#n !re /#ra de re!ra #' 2ali,$ cerr, la puer!a 0 ba:, la e calera l# +1 r1pid# que pud#' El cuerp# e !aba d.bil' Puede que "uera un err#r ir al !raba:#$ de pu. de !#d#' Buen#' La !ienda ,l# e !ar3a abier!a cua!r# /#ra +1 $ 0 era entonces cuand# e+pe&aban a llegar l# clien!e del 1bad#' Ocupada en e a cue !i#ne n# e l# pen , d# %ece an!e de abrir la puer!a del p#r!al' A/3 e !aba #!ra %e& la lu&'

Le /ac3a da6# en l# #:# a pe ar de la ga"a de #l$ c#+# i le ec/aran agua /ir%iend# en la cara 0 en la +an# ' Lan&, un gri!#' Me!i, la +an# en la +anga del abrig#$ agac/, la cabe&a 0 corri /acia la !ienda' )na %e& den!r#$ e aplacar#n r1pida+en!e el e c#&#r 0 el d#l#r' La +a0#r3a de la %en!ana de la !ienda e !aban cubier!a de anunci# 0 papel cel#"1n para que la lu& del #l n# e !r#peara l# ali+en!# ' Alg# de da6# 3 que le /ac3a de !#d# +#d# $ per# e # p#d3a er p#rque p#r la %en!ana e "il!raba alg# de claridad$ p#r la rendi:a en!re l# anunci# ' 2e qui!, la ga"a de #l 0 e dirigi, a la #"icina' Lennar!$ el encargad# de la !ienda 0 u :e"e$ e !aba rellenand# algun# i+pre # $ per# al&, la %i !a cuand# ella en!r,' Virginia e /ab3a e perad# alg4n !ip# de repri+enda$ per# .l ,l# le di:#B ?H#la$ Gqu. !al e !1 H ?Buen#''' bien' ?GN# deber3a e !ar en ca a de can and# un p#c#H ?23$ per# pen . que''' ?N# !en3a p#r qu. /aberl# /ec/#' L#!!en e encargar1 /#0 de la ca:a' Te /e lla+ad# an!e $ per# c#+# n# c#n!e !aba $ pue ''' ?GEn!#nce n# /a0 nada que /acerH ?Habla c#n Beri! en la c/arcu!er3a' O0e$ Virginia''' ?G23H ?23$ qu. +ala uer!e !#d# e # que pa ,' N# . qu. pued# decir$ per#''' l# ien!#' 8 en!iend# que nece i!e !#+1r!el# c#n !ranquilidad un !ie+p#'

Virginia n# en!end3a nada' Lennar! n# era de l# que e apiadaban de la en"er+edade ni de l# pr#ble+a de l# de+1 ' 8 pre en!arle de aquella +anera u personal condolencia era alg# !#!al+en!e nue%#' Pr#bable+en!e er3a p#rque ella !en3a un a pec!# cier!a+en!e la+en!able c#n la +e:illa /inc/ada 0 l# e paradrap# ' Virginia le c#n!e !,B ?Jracia ' 8a %er. l# que /ag# ?0 e "ue a la c/arcu!er3a' Pa , p#r la ca:a para aludar a L#!!e' Hab3a cinc# per #na e perand# para pa ar p#r la ca:a de u c#+pa6era 0 Virginia pen , que deber3a abrir #!ra$ a pe ar de !#d#' La cue !i,n in e+barg# era i Lennar! .uera que ella e !u%iera en la ca:a c#n el a pec!# que !en3a' 5uand# e acerc, a la lu& de la %en!ana n# cubier!a que /ab3a de!r1 de la ca:a %#l%i, a #currir l# +i +#' La cara e le p#n3a !iran!e$ l# #:# le d#l3an' N# era !an +al# c#+# la lu& direc!a del #l "uera$ en la calle$ per# 3 ba !an!e +#le !#' N# p#dr3a e !ar all3 en!ada' L#!!e la %i# 0 la alud, en!re d# clien!e ' ?H#la$ l# /e le3d#''' GMu. !al e !1 H Virginia al&, la +an#$ +#%i.nd#la de un lad# a #!r#B +a # +en# ' ,Ledo' Agarr, l# peri,dic# $"ens#a -a%)ladet 0 -a%ens 1y eter, e l# lle%# a la c/arcu!er3a 0 ec/, una #:eada r1pida a la p#r!ada ' All3 n# p#n3a nada' Habr3a id# de+a iad#' La c/arcu!er3a e !aba al "#nd# de la !ienda$ al lad# de l# l1c!e# $ e !ra!.gica+en!e

c#l#cad# para que un# !u%iera que rec#rrer !#da la !ienda /a !a llegar a ell# ' Virginia e par, al lad# de la e !an!er3a reple!a de c#n er%a ' Le !e+blaba de /a+bre !#d# el cuerp#' Mir, de!enida+en!e l# b#!e ' T#+a!e !ri!urad#$ c/a+pi6#ne $ +e:ill#ne $ a!4n$ ra%i#li $ alc/ic/a $ #pa de gui an!e ''' nada' 2,l# le daba a c#' Beri! alcan&, a %erla de de la c/arcu!er3a$ la alud, c#n la +an#' Tan pr#n!# c#+# Virginia lleg, de!r1 del +# !rad#r Beri! la abra&,$ !#c, c#n cuidad# la !iri!a que lle%aba en la +e:illa' ?7)"9 p#bre' ?N#$ per# e !1''' ,<ien' 2e re!ir, /a !a el peque6# al+ac.n de!r1 de la c/arcu!er3a' 2i de:aba que Beri! e arrancara acabar3a c#n una buena per#ra!a acerca del u"ri+ien!# en general 0 de la +aldad en la #ciedad ac!ual en par!icular' Virginia e en!, en una illa en!re la b1 cula 0 la puer!a del c#ngelad#r' Aquel e paci# n# !en3a +1 que un# +e!r# cuadrad# $ per# era el lugar +1 agradable de !#da la !ienda' Ha !a all3 n# llegaba la lu& de la calle' H#:e, l# peri,dic# 0 en una n#!icia +arginal en la ecci,n naci#nal de -a%ens 1y eter pud# leerB Mu6er atacada en <lac#e)er% >na mu6er de cincuenta a4os fue atacada y erida en la noc e del "iernes en <lac#e)er%, en las afueras de @stocolmo. >n transe=nte .ue pasa)a por ese lu%ar inter"ino y el delincuente,

una mu6er 6o"en, uy inmediatamente del lu%ar. $e desconoce el moti"o de la a%resin. La polica in"esti%a a ora la posi)le relacin de este suceso con otros ec os "iolentos ocurridos en la Kona ?este en las =ltimas semanas. Las eridas de la mu6er de cincuenta a4os, se%=n emos podido sa)er, no re"isten %ra"edad. Virginia de:, el peri,dic#' Mu. e-!ra6# leer acerca de 3 +i +a de e !a +anera' ()na +u:er de cincuen!a a6# *$ (!ran e4n!e*$ (n# re%i !en gra%edad*' T#d# l# que e #cul!aba de!r1 de aquella palabra ' (La p# ible relaci,n*' 23$ Lacke e !aba !#!al+en!e c#n%encid# de que ella /ab3a id# a!acada p#r el +i +# ni6# que +a!, a J#cke' Aunque e /ab3a %i !# #bligad# a +#rder e la lengua para n# c#n!arl# en el /# pi!al cuand# una +u:er p#lic3a 0 un +.dic# le /icier#n a Virginia una nue%a re%i i,n de la /erida el %ierne p#r la +a6ana' Pensa)a c#n!arl#$ per# quer3a in"#r+ar an!e a JC !a$ cre3a que JC !a ca+biar3a de #pini,n a/#ra que inclu # Virginia e /ab3a %i !# e-pue !a' Virginia #0, un# cru:id# 0 +ir, a u alreded#r' Le lle%, un# egund# c#+prender que era ella +i +a la que !e+blaba de !al +anera que el peri,dic# que !en3a en la +an# pr#duc3a aquell# #nid# ' De:, el diari# en la repi a que /ab3a enci+a de la ba!a de la c/arcu!er3a$ ali, /a !a d#nde e !aba Beri!' ?GAlg# que pueda /acerH ?Per# +i ni6a$ Gde %erdad %a a !raba:arH

?23$ e +e:#r i /ag# alg#' ?L# en!iend#' Pue en!#nce puede ir pe and# la ga+ba ' En b#l a de +edi# kil#' Per# Gn# de)eras...' Virginia neg, c#n la cabe&a 0 %#l%i, al al+ac.n' 2e pu # una ba!a blanca 0 un g#rr#$ ac, una ca:a de ga+ba del c#ngelad#r$ e en%#l%i, la +an# en un pl1 !ic# 0 e+pe&, a pe ar' Re+#%3a en la ca:a de car!,n c#n la +an# en"undada$ p#n3a la ga+ba en b#l a de pl1 !ic#$ la pe aba en la b1 cula' )n !raba:# aburrid#$ +ec1nic#@ la +an# derec/a e le qued, c#ngelada c#n la cuar!a b#l a' Per# e !aba /aciend# alg#$ 0 e # +an!en3a u +en!e #cupada p#r un ra!#' P#r la n#c/e$ en el /# pi!al$ Lacke /ab3a dic/# una c# a real+en!e e-!ra6aB que el ni6# que la /ab3a a!acad# n# era una per #na' Mue !en3a l# dien!e a"ilad# 0 garra ' Virginia /ab3a de ec/ad# aquell# c#+# alg# pr#pi# de la b#rrac/era # de una alucinaci,n' N# rec#rdaba gran c# a del a!aque$ per# p#d3a e !ar de acuerd# en una c# aB l# que /ab3a al!ad# #bre ella era de+a iad# liger# para que "uera un adul!#$ ca i de+a iad# liger# para que "uera iquiera un ni6#' )n ni6# +u0 peque6#$ en !#d# ca #' 5inc#$ ei a6# ' Rec#rdaba que e /ab3a le%an!ad# c#n aquel pe # en la e palda' De pu. !#d# e %#l%i, negr# /a !a que e de per!, en u pi # c#n !#d# l# c#lega $ +en# JC !a$ alreded#r de ella'

Pu # una pin&a en la b#l a que !en3a pe ada$ c#gi, #!ra$ ec/, un par de pu6ad# ' 5ua!r#cien!# !rein!a gra+# ' 2ie!e ga+ba +1 ' Muinien!# die&' 2e l# regala+# ' 2e +ir, la +an# $ que !raba:aban c#n independencia de u cerebr#' La +an# ' 5#n u6a larga ' Dien!e a"ilad# ' GMu. /ab3a id# aquell#H Lacke l# /ab3a dic/# clara+en!eB un %a+pir#' Virginia e /ab3a ec/ad# a re3r$ c#n cuidad# para que n# e le qui!aran l# pun!# de la +e:illa' Lacke ni iquiera /ab3a #nre3d#' ?T4 n# l# %i !e' ?Per# Lacke''' n# e-i !en' ?N#' Per# Gqu. era en!#nce H ?)n ni6#' 5#n alguna "an!a 3a e-!ra6a' ?G2e /ab3a de:ad# crecer la u6a en!#nce H G2e /ab3a a"ilad# l# dien!e H Me gu !ar3a c#n#cer al den!i !a que''' ?Lacke$ e !aba # cur#' T4 e !aba b#rrac/#$ er3a''' ?23$ l# e !aba' 8# e !aba b#rrac/#' Per# %i l# que %i' 2en!3a cal#r 0 !iran!e& ba:# el ap, i!# del cuell#' 2e qui!, la b#l a de la +an# derec/a$ e pu # la +an# #bre el %enda:e' La +an# e !aba /elada 0 e in!i, ali%iada' Per# e en!3a can ada$ c#+# i la pierna n# pudieran # !enerla +1 ' Ter+inar3a de pe ar aquella ca:a 0 lueg# e ir3a a ca a' Aquell# n# p#d3a er' 2i de can aba duran!e el "in de e+ana egur# que e en!ir3a +e:#r el lune ' 2e pu # la b#l a de pl1 !ic# 0 ac#+e!i, el !raba:# c#n cier!# en"ad#' Odiaba e !ar en"er+a'

)n d#l#r agud# en el ded# +e6ique' Mierda' E # e l# que pa a cuand# un# n# e !1 pen and# en l# que /ace' La ga+ba $ pun!iaguda p#r la c#ngelaci,n$ /ab3an /ec/# que e pinc/ara' 2e qui!, la b#l a de pl1 !ic# 0 e +ir, el ded# +e6ique' )n peque6# c#r!e del que e+pe&aba a alir angre' 2e lle%, in+edia!a+en!e el ded# a la b#ca para c/upar e la angre' )na +anc/a c1lida$ aludable 0 abr# a e e-!endi, de de el pun!# en que la 0e+a de u ded# en!r, en c#n!ac!# c#n la lengua$ pr#pag1nd# e' 5/up, c#n +1 "uer&a' 2u b#ca e llen, de una c#ncen!raci,n de !#d# l# ab#re buen# ' )n e !re+eci+ien!# de placer le rec#rri, el cuerp#' 2igui, c/up1nd# e el ded#$ en!regada al di "ru!e$ /a !a que e di# cuen!a de l# que e !aba /aciend#' 2e ac, el ded# de la b#ca$ l# +ir,' E !aba +#:ad# de ali%a 0 la peque6a can!idad de angre que al3a e dilu3a en eguida c#n aqu.lla c#+# i "uera una pin!ura al agua de+a iad# clara' Mir, la ga+ba que quedaban en la ca:a' 5ien!# de peque6# cuerp# de c#l#r r# a clar#$ cubier!# de e carc/a' 8 l# #:# ' 5abe&a negra de al"iler pinc/ada en l# r# a$ un ciel# e !rellad# del re%. ' Dibu:# 0 c#n !elaci#ne c#+en&ar#n a girar an!e ella' El +und# r#!aba alreded#r de u e:e 0 alg# le g#lpe, en la par!e p# !eri#r de la cabe&a' Delan!e de u #:# apareci, una uper"icie blanca c#n !elara6a en l# b#rde ' 2e di# cuen!a de que e !aba !endida en el uel#$ per# n# !en3a "uer&a para

le%an!ar e' A l# le:# #0, la %#& de Beri!B ?Di# +3#''' Virginia''' A J#nn0 le gu !aba e !ar c#n u /er+an# +a0#r$ ie+pre 0 cuand# n# e !u%ieran u #di# # c#lega c#n .l' Ji++0 c#n#c3a a algun# !ip# de RPck !a a l# que J#nn0 !en3a ba !an!e +ied#' )na !arde$ /ac3a 0a un a6#$ e /ab3an pre en!ad# en el pa!i# para /ablar c#n Ji++0$ per# n# qui ier#n ubir a lla+ar' 5uand# J#nn0 le di:# que Ji++0 n# e !aba en ca a le /ab3an pedid# que le /iciera llegar un +en a:eB ?Dile a !u /er+an# que i n# aparece el lune c#n la pa !a$ alguien e encargar1 de p#nerle la cabe&a en un !#rn#''' G2abe l# que e H''' %ale''' 0 de darle %uel!a /a !a que la pa !a le alga p#r la #re:a ' G2e l# dir1 H Bien$ %ale' Te lla+a J#nn0$ Gn#H Adi, $ J#nn0' J#nn0 le /ab3a dad# el recad# a u /er+an# 0 Ji++0 n# /ab3a /ec/# +1 que a en!ir$ diciend# que 0a l# ab3a' Lueg# /ab3a de aparecid# diner# de la car!era de u +adre 0 e li# una buena' Ji++0 n# pa aba a/#ra +uc/# !ie+p# en ca a' Era c#+# i n# /ubiera i!i# para .l de de la llegada de u /er+ana peque6a' J#nn0 !en3a 0a d# /er+an# +en#re 0 n# c#n!aban c#n +1 ' Per# lueg# u +adre /ab3a !enid# un ligue 0''' buen#''' l# que pa a' Ji++0 0 J#nn0$ en cualquier ca #$ eran /i:# del +i +# padre' !e !raba:aba

a/#ra en una pla!a"#r+a pe!r#l3"era en N#ruega 0 /ab3a e+pe&ad# a +andar diner# u"icien!e n# ,l# para u +an!eni+ien!#$ in# que a %ece inclu # le /ab3a /ec/# en%3# e-!ra para c#+pen ar' 2u +adre le /ab3a bendecid#$ 3$ 0 e !and# b#rrac/a /ab3a ll#rad# un par de %ece pen and# en .l$ diciend# que n# %#l%er3a a enc#n!rar a un /#+bre a 3' Era la pri+era %e&$ que J#nn0 pudiera rec#rdar$ que la "al!a de diner# n# era el !e+a c#n !an!e de c#n%er aci,n en ca a' A/#ra e enc#n!raban en una pi&&er3a de la pla&a de Blackeberg' Ji++0 /ab3a id# a dar una %uel!a a ca a p#r la +a6ana$ /ab3a di cu!id# un p#c# c#n u +adre 0 lueg# .l 0 J#nn0 e /ab3an +arc/ad#' Ji++0 e parci, la en alada #bre u pi&&a$ la enr#ll,$ c#gi, el r#ll# 0 e+pe&, a +a !icar' J#nn0 c#+i, u pi&&a c#rrec!a+en!e$ pen and# que la pr,-i+a %e& que u /er+an# n# e !u%iera pre en!e la c#+er3a de aquella +anera' Ji++0 +a !icaba$ e6aland# c#n la cabe&a el %enda:e que J#nn0 lle%aba en la #re:a' ?Tiene una pin!a de la lec/e' ?23' ?GTe dueleH ?N#$ e !1 bien' ?La %ie:a dice que e !1 !#!al+en!e de !r#&ad#' Mue n# p#dr1 #3r nada' ?Buen#' N# ab3an' A l# +e:#r e p#ne bien' ?M++' Va+# a %er i l# /e en!endid#B Gel c/a%al ,l# c#gi, una ra+a de la /# !ia 0 !e g#lpe, c#n ella en la cabe&aH

?M++' ?E una pu!ada' GMu.H GVa a /acer alg#H ?N# .' ?GNece i!a a0udaH ?''' n#' ?GMu. pa aH Pued# dec3r el# a +i c#lega 0 n# encarga+# de .l' J#nn0 c#r!, c#n l# ded# un !r#&# grande de pi&&a c#n ga+ba $ u !r#&# "a%#ri!#$ e l# +e!i, en la b#ca 0 l# +a !ic,' N#' Nada de +e&clar a l# c#lega de Ji++0 en e !#$ en!#nce er3a +uc/# pe#r' 2in e+barg# J#nn0 #nri, ,l# de pen ar en l# ner%i# # que e p#ndr3a O kar i apareciera en u pa!i# c#n l# a+ig# de Ji++0$ i+ag3na!e i eran l# de RPck !a' Mene, la cabe&a' Ji++0 de:, u r#ll# de pi&&a en el pla!#$ +irand# gra%e+en!e a J#nn0 a l# #:# ' ?Vale$ ,l# !e dig# una c# a' >na c# a +1 0''' Apre!, c#n "uer&a l# ded# $ cerr, el pu6#' ?Ere +i /er+an#$ 0 n# %a a %enir ning4n cabr,n 0''' una c# a +1 $ lueg# p#dr1 decir l# que quiera ' Per# en!#nce %#0 a ir a p#r .l' GEn!endid#H Ji++0 pu # el pu6# cerrad# #bre la +e a' J#nn0 cerr, el u0# 0 e+pe&, a b#-ear c#n el de Ji++0' 2e en!3a bien' Hab3a alguien que e pre#cupaba p#r .l' Ji++0 a in!i,' ?Bien' Teng# una c# a para !i' 2e inclin, deba:# de la +e a 0 ac, una b#l a de pl1 !ic# que /ab3a lle%ad# !#da la +a6ana' De la b#l a de pl1 !ic# e-!ra:# un 1lbu+ de "#!# n# +u0 grue #'

?El %ie:# pa , p#r aqu3 la e+ana pa ada' 2e /ab3a de:ad# barba$ ca i n# le c#n#c3a' Me !ra:# e !#' Ji++0 le pa , a J#nn0 el 1lbu+ de "#!# p#r enci+a de la +e a' J#nn0 e li+pi, l# ded# c#n una er%ille!a 0 l# abri,' N#!# de ni6# ' De u +adre' Tal %e& die& a6# +1 :#%en que a/#ra' 8 un /#+bre al que rec#n#c3a c#+# u padre' El /#+bre e+pu:aba a l# ni6# en l# c#lu+pi# ' En una de la "#!# lle%aba pue !# un #+brer# de %aquer# de+a iad# peque6#' Ji++0$ c#n un# nue%e a6# $ e !aba a u lad# c#n un ri"le de pl1 !ic# en la +an# 0 el ge !# ce6ud#' )n ni6# peque6# que !en3a que er J#nn0 e !aba en!ad# al lad#$ en el uel#$ 0 l# +iraba c#n l# #:# +u0 abier!# ' ?Me l# /a de:ad# /a !a la pr,-i+a %e& que n# %ea+# ' Muer3a que e l# de%#l%iera$ di:# que era''' 3$ :#der$ Gqu. "ue l# que di:#H''' (2u bien +1 preciad#*$ cre# que di:#' Pen . que a l# +e:#r a !i !a+bi.n !e gu !ar3a %erl#' J#nn0 a in!i, in le%an!ar la %i !a del 1lbu+' 2,l# /ab3a %i !# a u padre d# %ece de de que e +arc/, cuand# .l !en3a cua!r# a6# ' En ca a /ab3a una "#!#gra"3a u0a$ una "#!# ba !an!e +ala en la que aparec3a en!ad# c#n #!ra per #na ' E !# era alg# c#+ple!a+en!e di !in!#' 5#n e !# un# p#d3a /acer e una idea cabal de .l' ?)na c# a +1 B n# e l# en e6e a +a+1' 8# cre# que el %ie:# e la lle%, cuand# e larg,$ 0 i ella la llega a %er''' buen#$ en cualquier ca # quiere que e la de%uel%a'

Tiene que pr#+e!.r+el#$ que n# e la %a a en e6ar a +a+1' T#da%3a c#n la nari& #bre el 1lbu+ J#nn0 cerr, el pu6# 0 l# pu # #bre la +e a' Ji++0 e ec/, a re3r 0 un p#c# de pu. in!i, l# pu6# de Ji++0 #bre l# u0# ' Pr#+e!id#' ?Venga$ 0a p#dr1 +irarla lueg#' 5#ge !a+bi.n la b#l a' Ji++0 le alarg, la b#l a 0 J#nn0 cerr, c#n de gana el 1lbu+$ l# guard,' Ji++0 0a e /ab3a acabad# la pi&&a$ e ec/, /acia a!r1 en la illa d1nd# e un# g#lpeci!# en el e !,+ag#' ?Buen#$ G0 c,+# anda de ligue H El puebl# e de li&aba an!e u #:# ' La nie%e que ara6aba la rueda de la +#!# al3a di parada /acia a!r1 0 b#+bardeaba la +e:illa de O kar' l iba agarrad# c#n "uer&a al pal# de enebr# c#n la d# +an# @ e gir, /acia un lad#$ "uera de la nube de nie%e' )n cru:id# agud# cuand# l# e qu3 c#r!ar#n la nie%e uel!a' La par!e e-!eri#r del e qu3 r#&, el p# !e re"lec!an!e de c#l#r naran:a que /ab3a en el arc.n' 2e !a+bale,$ recuper, el equilibri#' En el ca+in# que ba:aba /a !a LPgarC n# /ab3an qui!ad# la nie%e' La +#!# de:aba !ra de 3 !re pr#"unda r#dera en el +an!# in!ac!#$ 0 cinc# +e!r# de!r1 iba O kar c#n l# e qu3 /aciend# d# r#dera +1 ' Iba /aciend# &ig&ag #bre la r#dera de la +#!#$ de li&1nd# e #bre un #l# e qu3 c#+# un pa!inad#r$ acurruc1nd# e c#+# i

"uera una pel#!a a gran %el#cidad' Buen#$ cuand# u padre "ren, ba:and# la larga cue !a que c#nduc3a /a !a el %ie:# +uelle de l# barc# de %ap#r$ O kar iba a +1 %el#cidad que la +#!# 0 !u%# que "renar c#n cuidad# para que la cuerda n# e le quedara "l#:a 0 lueg# le diera un !ir,n cuand# la cue !a "uera +en# e+pinada 0 la %el#cidad de la +#!# +a0#r' La +#!# lleg, :u !# /a !a el +uelle$ 0 u padre la pu # en pun!# +uer!# 0 "ren,' O kar !en3a a4n +uc/a %el#cidad 0 p#r un +#+en!# pen , #l!ar el palo y slo se%uir... #bre el b#rde del +uelle$ caer en el agua negra' Per# gir, l# e qu3 /acia "uera 0 "ren, a un# +e!r# del b#rde' 2e qued, :adeand# un +#+en!#$ +irand# #bre el agua' Hab3an e+pe&ad# a "#r+ar e delgada placa de /iel# que "l#!aban 0 e +#%3an c#n la peque6a #la de la #rilla' 5#n un p#c# de uer!e puede que e "#r+ara una capa de /iel# de %erdad e !e a6#' A 3 e p#dr3a pa ear /a !a la i la de VK!C$ que e !aba al #!r# lad#' GO #l3an +an!ener un !ra+# abier!# para l# barc# /a !a N#rr!Kl:eH O kar n# e ac#rdaba$ /ac3a %ari# a6# que n# e "#r+aban e+e:an!e /iel# ' 5uand# O kar %en3a aqu3 en %eran# #l3a pe car arenque en el +uelle' An&uel# uel!# en el /il# de la ca6a de pe car$ un an&uel# de e pe:uel# en el e-!re+#' 2i enc#n!raba un buen banc# 0 !en3a paciencia p#d3a acar un par de kil# $ per# l# n#r+al eran ,l# die&$ quince arenque ' 2u"icien!e para c#+er .l 0 u padre@ l# que

eran de+a iad# peque6# para "re3rl# e l# ec/aban al ga!#' 2u padre e acerc, 0 e pu # a u lad#' ?E !# /a id# bien' ?M++' Aunque a %ece e abr3a' ?23$ la nie%e e !1 alg# uel!a' Habr3a que apel+a&arla un p#c#$ de alguna "#r+a' 5lar#$ e p#dr3a''' i un# c#giera una placa de +a #ni!a 0 la pu iera de!r1 0 c#l#cara un pe # enci+a' 23$ i !4 !e en!ara enci+a c#n !u pe #$ pue ''' ?GL# /ace+# H ?N#$ !endr1 que er +a6ana$ en !#d# ca #' 8a e !1 # cureciend#' Deber3a+# %#l%er a ca a e ir preparand# el a%e i e que quere+# c#+er' ?Vale' 2u padre e qued, +irand# al agua$ per+aneci, callad# un +#+en!#' ?O0e$ e !aba pen and# una c# a' ?G23H A/3 e !aba' 2u +adre le /ab3a dic/# que le /ab3a pedido a su padre muy en serio que /ablara c#n .l #bre l# de J#nn0' La %erdad e que O kar 3 que .uera /ablar de ell#' 2u padre e !aba a una di !ancia egura de !#d# aquell#$ n# in!er%endr3a de ninguna +anera' 2u padre !# i,$ !#+, i+pul #' E-pul , el aire' Miraba al agua' En!#nce di:#B ?23$ /e e !ad# pen and#''' GTiene pa!ine H ?N#' Ningun# que +e queden bien' ?A 3 que n#' N#$ p#rque i e "#r+a /iel# e !e in%iern#$ 0 parece que %a''' pue p#d3a er di%er!id# !enerl# ' 8# l# !eng#' ?2egur# que n# +e %an'

2u padre #nri,$ c#n una e pecie de carca:ada' ?N#$ per#''' el /i:# de d !en p#r l# %i !# !en3a un# que e le /an quedad# peque6# ' )n !rein!a 0 nue%e' GMu. n4+er# cal&a H ?El !rein!a 0 #c/#' ?Buen#$ per# c#n un# calce!ine g#rd# $ pue ''' en!#nce !eng# que ped3r el# ' ?Mu. bien' ?23' Buen#' GN# %a+# a ca aH O kar a in!i,' A l# +e:#r +1 !arde' 8 l# de l# pa!ine e !aba bien' 2i pudieran arreglarl#$ +a6ana e l# p#dr3a lle%ar a ca a' Nue c#n l# +inie qu3 /a !a el pal# de enebr#$ re!r#cedi, /a !a que la cuerda e !en ,$ le /i&# a u padre la e6al de que e !aba li !# 0 . !e arranc, la +#!# c#n el pie' Tu%ier#n que ubir la cue !a en pri+era' La +#!# /ac3a !an!# ruid# que la c#rne:a $ a u !ada $ aband#naban la c#pa de l# pin# ba!iend# la ala ' O kar e de li&, len!a+en!e /acia arriba@ c#+# en un re+#n!e$ iba derec/# c#n la pierna :un!a ' N# iba pen and# en nada$ ,l# en in!en!ar +an!ener l# e qu3 en la %ie:a r#dera para e%i!ar c#r!ar la nie%e' Nuer#n /acia ca a +ien!ra e /ac3a de n#c/e' Lacke ba:, la e calera de la pla&a c#n una ca:a de b#+b#ne Aladdin +e!ida en la cin!urilla del pan!al,n' N# le gu !aba +angar c# a $ per# n# !en3a diner# 0 quer3a regalarle alg# a Virginia' Le /abr3a gu !ad# lle%ar !a+bi.n una r# a $ per# 7anda9$ in!en!a +angar en una "l#ri !er3a'

8a /ab3a # curecid#$ 0 al ba:ar la cue !a que iba /a !a la e cuela$ %acil,' Mir, a u alreded#r$ rebu c, c#n el pie en la nie%e 0 enc#n!r, una piedra del !a+a6# de un pu6#$ la ac, c#n el pie 0 e la guard, en el b#l ill#$ apre!1nd#la c#n la +an#' N# e que cre0era que le iba a er%ir de alg# c#n!ra l# que /ab3a %i !#$ per# el pe # 0 el "r3# de la piedra le /ac3an en!ir e +1 egur#' 2u pregun!a p#r l# pa!i# n# /ab3an dad# +1 re ul!ad# que una cuan!a +irada %igilan!e 0 recel# a de padre que e enc#n!raban /aciend# +u6ec# de nie%e c#n u peque6# ' Vie:# %erde' 23@ n# e di# cuen!a$ /a !a que abri, la b#ca para /ablar c#n una +u:er que e !aba acudiend# la al"#+bra $ de l# e-!ra6# que deb3a de re ul!ar u c#+p#r!a+ien!#' La +u:er /ab3a de:ad# de dar g#lpe $ %#l%i.nd# e /acia .l c#n la pala de acudir en la +an# c#+# i "uera un ar+a' ?Perd,n ?di:# Lacke?''' 3$ +e pregun!#''' e !#0 bu cand# a un ni6#' ?GA/$ 3H Buen#' l +i +# /ab3a #3d# c,+# #naba$ 0 e # le /ab3a pue !# +1 ner%i# #' ?23$ ella /a''' de aparecid#' Me pregun!# i alguien$ a l# +e:#r$ la /a %i !# p#r aqu3' ?GE !u /i:aH ?N#$ per#''' Apar!e de c#n algun# ad#le cen!e $ de ec/, la idea de /ablar c#n per #na a la que n# c#n#ciera$ # que ,l# /ubiera %i !# una %e&' 2e enc#n!r, c#n un par de

c#n#cid# $ per# n# ab3an nada' Bu ca 0 /allar1 $ 3$ clar#' Per# un# !iene que aber c#n e-ac!i!ud qu. e l# que e !1 bu cand#' 5uand# ca+inaba p#r el parque /acia la e cuela$ ec/, una +irada /acia el puen!e de J#cke' La in"#r+aci,n en l# peri,dic# del d3a an!eri#r "ue ba !an!e a+plia$ #bre !#d# en l# que c#ncern3a a la "#r+a +acabra en que /ab3a id# enc#n!rad# el cad1%er' )n alc#/,lic# a e inad# era en 3 una gran n#!icia$ per# ade+1 e /ab3an reg#dead# c#n l# ni6# que l# %ier#n$ l# b#+ber# que !u%ier#n que errar el /iel#$ e!c.!era' Al lad# del !e-!# aparec3a la "#!# del pa ap#r!e de J#cke en la que !en3a$ c#+# +3ni+#$ el a pec!# de un a e in# en erie' Lacke c#n!inu, ca+inand# al lad# de la !.!rica "ac/ada de ladrill# de la e cuela de Blackeberg$ p#r la e calera anc/a 0 e+pinada c#+# i "ueran la en!rada del palaci# de :u !icia # del in"iern#' En la pared$ al lad# de l# e cal#ne +1 ba:# $ alguien /ab3a pin!ad# c#n un pra0 (Iron Maiden*$ qui.n abe qu. igni"icaba aquell#' Mui&1 alg4n grup#' 5#n!inu, a !ra%. del aparca+ien!#$ /acia la calle B:Crn #n ga!an' N#r+al+en!e /abr3a a!a:ad# cru&and# p#r de!r1 de la e cuela$ per# all3 e !aba''' !an # cur#' P#d3a i+aginar e "1cil+en!e a aquel er acurrucad# en!re la #+bra ' Miraba /acia la c#pa de l# al!# pin# que b#rdeaban el ca+in#' )n# bul!# # cur# den!r# del ra+a:e' Pr#bable+en!e nid# de urraca '

N# era ,l# el a pec!# de aquel er$ era !a+bi.n la "#r+a de a!acar' l qui&1$ qui&1 /ubiera p#did# acep!ar que l# de l# dien!e 0 la garra !u%iera alguna e-plicaci,n l,gica i n# /ubiera id# p#r el al!# que di# de de el 1rb#l' An!e de que lle%aran a Virginia a ca a$ /ab3a e !ad# +irand# el 1rb#l' La ra+a de de la que e e er deb3a /aber al!ad# e !aba p# ible+en!e a cinc# +e!r# del uel#' 5aer cinc# +e!r# :u !# en la e palda de alguien@ i e a6ad3a (ar!i !a de circ#* a !#da la de+1 c# a para !ener una e-plicaci,n (l,gica*$ en!#nce $ !al %e&' Per# !#d# :un!# re ul!aba e-ac!a+en!e igual de ab urd# que l# que le /ab3a dic/# a Virginia$ de l# que e arrepen!3a a/#ra' Mierda''' 2e ac, la ca:a de b#+b#ne de l# pan!al#ne ' El cal#r de u cuerp# !al %e& 0a /ab3a e !r#pead#$ derre!id# el c/#c#la!e' M#%i, la ca:a para c#+pr#barl#' N#' 2#naba bien den!r#' L# b#+b#ne n# e /ab3an pegad#' 2igui, p#r la calle B:Crn #n ga!an$ "ren!e al uper+ercad# I5A$ c#n la ca:a en la +an#' TOMATE TRIT)RADO' TRE2 BOTE2 = 5ORONA2 &aca seis das. Lacke egu3a agarrand# !#da%3a la piedra que !en3a en el b#l ill#' Mir, el anunci#$ p#d3a i+aginar e la +an# de Virginia +#%i.nd# e /a !a /acer aparecer p#r ar!e de +agia la le!ra rec!a e iguale ' GH#0 e /abr3a quedad# en ca a de can and#H 5lar# que er3a +u0 pr#pi# de ella ir dand# !u+b# al !raba:# an!e de que la angre

iquiera /ubiera !enid# !ie+p# de c#agular' 5uand# lleg, /a !a el p#r!al de Virginia ec/, una #:eada a u %en!ana ' Apagad#' GE !ar3a en ca a de u /i:aH Buen#$ ubir3a de !#da "#r+a 0 le de:ar3a l# b#+b#ne en la puer!a' E !aba !#!al+en!e # cur# den!r# del p#r!al' 2e le eri&ar#n l# pel# de la nuca' @l ni4o est3 a.u. Per+aneci, un# egund# in pe !a6ear$ lueg# e precipi!, #bre el pun!# r#:# ilu+inad# del in!errup!#r de la lu&$ l# pul , c#n el re%er # de la +an# en la que lle%aba la ca:a de b#+b#ne ' La #!ra +an# apre!aba c#n "uer&a la piedra que !en3a en el b#l ill#' 2e #0, un ua%e g#lpe ec# del rel. del ,!an# cuand# e encendi, la lu&' Nada' El p#r!al de Virginia' E calera de /#r+ig,n de c#l#r a+arill# c#n un dibu:# de alpicadura ' Re pir, pr#"unda+en!e un par de %ece 0 e+pe&, a ubir la e calera ' Ju !# en!#nce e di# cuen!a de l# can ad# que e !aba' Virginia %i%3a en el pi # de arriba$ en el !ercer#$ 0 u pierna e arra !rar#n e calera arriba c#+# d# !abla iner!e unida a la cadera ' E peraba que ella e !u%iera en ca a$ que e in!iera bien$ que le per+i!iera /undir e en u bu!aca de ka0 0 n# /acer #!ra c# a +1 que de can ar en el i!i# en el que pre"er3a e !ar' 2#l!, la piedra del b#l ill# 0 lla+, a la puer!a' Aguard, un p#c#' V#l%i, a lla+ar' Hab3a e+pe&ad# a !ra!ar de c#l#car la ca:a de b#+b#ne en el picap#r!e cuand#

#0, pa # igil# # den!r# del pi #' 2e apar!, de la puer!a' Den!r#$ de:ar#n de #3r e pa # ' Ella e !aba al #!r# lad#' ?GMui.n e H Nunca :a+1 Virginia /ab3a pregun!ad# e # an!e ' )n# lla+aba$ pin$ pin$ #naban u pa # 0 e abr3a la puer!a' Pa a$ pa a' l !# i,$ aclar1nd# e la gargan!aB ?2#0 0#' )na pau a' P#d3a #3r la re piraci,n de ella$ G# eran ,l# "iguraci#ne u0a H ?GMu. quiere H ?2aber c,+# !e encuen!ra $ 4nica+en!e' O!ra pau a' ?N# +e encuen!r# bien' ?GPued# pa arH E per,' 5#n la ca:a de b#+b#ne an!e 3 rid3cula+en!e agarrada c#n la d# +an# ' 2e #0, un c/a quid# al abrir e el cerr#:#$ #nid# de lla%e cuand# gir, la cerradura de eguridad' O!r# c/irrid# +1 al qui!ar la cadena' El picap#r!e e +#%i, /acia aba:# 0 la puer!a e abri,' l$ inc#n cien!e+en!e$ di# +edi# pa # a!r1 $ g#lpe1nd# e la e palda c#n el re+a!e del pa a+an# ' Virginia apareci, en el quici# de la puer!a abier!a' Parec3a +#ribunda' Ade+1 de la +e:illa /inc/ada !en3a la cara cubier!a de peque6a $ +u0 peque6a erupci#ne 0 u #:# parec3an re"le:ar la re aca del igl#' )na !upida red de l3nea r#:a cru&aban la e cler,!ica 0 la pupila ca i /ab3an de aparecid#' Ella a in!i,' ?Teng# una pin!a /#rr#r# a' ?Mu. %a' 2,l#''' cre3a que qui&1''' Gpued# pa arH

?N#' N# !eng# "uer&a ' ?GHa id# al +.dic#H ?L# /ar.' Ma6ana' ?23' Aqu3$ 0#''' Le alarg, la ca:a de b#+b#ne que /ab3a !enid# !#d# el !ie+p# delan!e de .l c#+# un e cud#' Virginia la c#gi,' ?Jracia ' ?O0e$ G/a0 alg# que 0# pueda'''H ?N#' Me p#ndr. bien' 2,l# nece i!# de can ar' N# !eng# "uer&a para e !ar aqu3 de pie' E !are+# en c#n!ac!#' ?23' V#0 a''' Virginia cerr, la puer!a' ?''' +a6ana' De nue%# c/irrid# de cerradura 0 cadena ' 2e qued, c#n l# bra&# ca3d# delan!e de la puer!a' Lueg# e acerc, 0 !ra!, de e cuc/ar' O0, que e abr3a un ar+ari#$ pa # len!# den!r# del pi #' ,Fu "oy a acer' N# era a un!# u0# #bligarla a /acer alg# que n# qui iera$ per# de buena gana la /abr3a c#gid# 0 e la /abr3a lle%ad# a un /# pi!al ya. Buen#' V#l%er3a +a6ana p#r la +a6ana' 2i egu3a igual l# /ar3a$ qui iera # n#' Lacke ba:, l# e cal#ne de un# en un#' E !aba +u0 can ad#' 5uand# lleg, al 4l!i+# !ra+# an!e de acceder al p#r!al$ e en!, en el pelda6# de arriba$ ap#0and# la cabe&a en!re la +an# ' 8# #0''' el re p#n able' 2e apag, la lu&' L# !end#ne del cuell# e le !en ar#n$ :ade, pr#"unda+en!e' Era

el rel.' Pr#gra+ad# de an!e+an#' Per+aneci, en!ad# en la e calera a # cura $ ac, c#n cuidad# la piedra del b#l ill# del abrig#$ la c#gi, en!re la d# +an# $ +irand# "i:a+en!e en la # curidad' Vamos, "en, pen ,' Vamos, "en. Virginia de:, "uera el r# !r# uplican!e de Lacke$ cerr, 0 ec/, la cadena de eguridad en la puer!a' N# quer3a que .l la %iera' N# quer3a que la %iera nadie' Le /ab3a c# !ad# un gran e "uer&# decir la palabra que di:#$ +# !rar una e pecie de c#rdura ele+en!al' 2u e !ad# /ab3a e+pe#rad# %er!igin# a+en!e de de que /ab3a %uel!# del I5A' L#!!e la /ab3a a0udad# 0$ en el e !ad# de a!urdi+ien!# en que e enc#n!raba$ Virginia /ab3a #p#r!ad# in +1 el d#l#r de la lu& del #l en la cara' )na %e& en ca a e /ab3a +irad# en el e pe:# 0 /ab3a de cubier!# que !en3a cien!# de peque6a a+p#lla en el r# !r# 0 en la piel del d#r # de la +an# ' Mue+adura ' Hab3a d#r+id# un par de /#ra 0 e /ab3a de per!ad# al an#c/ecer' El /a+bre /ab3a ca+biad# en!#nce de e-pre i,n$ e /ab3a c#n%er!id# en inquie!ud' )n banc# de pececill# c#n e pina nadand# "ren.!ica+en!e in%ad3a u circulaci,n angu3nea' N# p#d3a e !ar ni !u+bada ni en!ada ni de pie' Iba dand# %uel!a 0 +1 %uel!a p#r el pi #$ ra c1nd# e !#d# el cuerp#' 2e di# una duc/a "r3a !ra!and# de a!enuar aquella en aci,n de ner%i# i +# 0 de agi!aci,n' N# ir%i, de nada'

N# e p#d3a de cribir c#n palabra ' Le rec#rdaba la en aci,n que !u%# cuand# a l# %ein!id, a6# recibi, la n#!icia de que u padre e /ab3a ca3d# del !e:ad# de la ca i!a de %eran# 0 e /ab3a r#!# la nuca' En!#nce !a+bi.n /ab3a e+pe&ad# a dar %uel!a 0 +1 %uel!a $ c#+# i n# /ubiera un #l# i!i# en el +und# en el que u cuerp# pudiera e !ar$ en el que n# in!iera d#l#r' L# +i +# a/#ra$ ,l# que pe#r' El ner%i# i +#$ la angu !ia n# paraban un +#+en!#' E # la arra !raba a dar %uel!a p#r el pi # /a !a que n# p#d3a +1 $ /a !a que e en!, en una illa 0 e g#lpe, la cabe&a c#n!ra la +e a de la c#cina' En +edi# de la de e peraci,n e !#+, d# pa !illa R#/ipn#l 0 e la !rag, c#n un p#c# de %in# blanc# que ab3a a de agOe' N#r+al+en!e ba !aba c#n una para que dur+iera c#+# i le /ubieran dad# un g#lpe en la cabe&a' A/#ra$ el 4nic# e"ec!# "ue que in!i, un !errible +ale !ar 0 a l# cinc# +inu!# %#+i!, una "le+a %erde 0 la d# pa !illa +edi# de /ec/a ' 2igui, dand# %uel!a $ ra g, un peri,dic# en !r#&# di+inu!# $ ga!e, p#r el uel# gi+iend# de angu !ia' Nue ga!eand# /a !a la c#cina$ !ir, la b#!ella de %in# de la +e a de "#r+a que ca0, al uel# 0 e r#+pi, an!e u #:# ' T#+, un# de l# cri !ale pun!iagud# ' N# l# pen ,' 2,l# apre!, la pun!a c#n!ra la pal+a de la +an# 0 el d#l#r le /i&# bien$ parec3a de %erdad' El banc# de pececill# que !en3a en el cuerp# e apre ur,

/acia el pun!# d#nde le d#l3a' Br#!, la angre' 2e lle%, la +an# a l# labi# 0 la la+i,$ c/up, 0 la angu !ia ce ,' Ll#raba de ali%i# +ien!ra e c#r!aba la +an# p#r #!r# i!i# 0 egu3a c/upand#' El ab#r de la angre e +e&cl, c#n el de la l1gri+a ' Acurrucada en el uel# de la c#cina$ c#n la +an# apre!ada c#n!ra la b#ca$ c/upand# c#n an iedad c#+# un ni6# reci.n nacid# que +a+ara p#r pri+era %e& del pec/# de u +adre$ e in!i, !ranquila p#r egunda %e& duran!e aquel d3a !errible' De pu. de alg# +1 de +edia /#ra$ !ra le%an!ar e del uel#$ li+piar l# cri !ale 0 p#ner e una !iri!a en la pal+a de la +an#$ la inquie!ud e+pe&, a au+en!ar de nue%#' Nue en!#nce cuand# Lacke lla+, a la puer!a' )na %e& que l# /ub# de pac/ad#$ en!r, en la c#cina 0 de:, la ca:a de b#+b#ne en la de pen a' 2e en!, en una illa e in!en!, en!ender alg#' La inquie!ud e l# i+pidi,' En eguida !u%# que p#ner e de pie' L# 4nic# que ab3a era que nadie p#d3a e !ar aqu3 c#n ella' 8 +en# Lacke' Le /ar3a da6#' La inquie!ud la #bligar3a a ell#' Hab3a c#n!ra3d# alguna en"er+edad' Para la en"er+edade /ab3a +edicina ' Ma6ana ir3a a %i i!ar a alg4n +.dic#$ un +.dic# que le /iciera una re%i i,n 0 le di:eraB 3$ n# e +1 que un a!aque de e !# 0 e !#' Tendre+# que p#ner!e un p#c# de e !# 0 e !# duran!e una e+ana ' 8 de pu. e !ar1 bien'

Pa e, de un e-!re+# a #!r# del pi #' E+pe&aba a %#l%er e in #p#r!able de nue%#' 2e g#lpe, l# bra&# $ la pierna $ per# l# pececill# e /ab3an %uel!# a de per!ar$ n# /ab3a re+edi#' Ella ab3a l# que !en3a que /acer' 2#ll#&, de +ied# al d#l#r' Per# el d#l#r era !an c#r!# 0 el ali%i# !an grande' En!r, en la c#cina 0 bu c, un cuc/ill# peque6# de pelar "ru!a$ bien a"ilad#$ lueg# e en!, en el #"1 del cuar!# de e !ar$ ap#0, el "il# del cuc/ill# en la par!e in!erna del an!ebra&#' 2,l# para p#der pa ar la n#c/e' Ma6ana ir3a a bu car a0uda' 2e dec3a a 3 +i +a que n# p#d3a c#n!inuar de aquella +anera' Bebiend# u pr#pia angre' 2e dec3a a 3 +i +aB e !# !iene que ca+biar' Per# a/#ra 0 /a !a que''' 2e le llen, la b#ca de ali%a$ /4+eda$ e-pec!an!e' 2e c#r!,' Pr#"unda+en!e' 21bad# W de N#%ie+bre E!ardeF O kar qui!, la +e a 0 u padre "reg,' El eider e !aba$ p#r upue !#$ +u0 buen#' 2in perdig#ne ' N# qued, +uc/# que "regar en l# pla!# ' De pu. de c#+er e la +a0#r par!e del a%e 0 ca i !#da la pa!a!a $ li+piar#n l# pla!# reba61nd#l# c#n pan blanc#' Era l# +1 ric# de !#d#' Ec/ar ,l# al a en el pla!# 0 +#:arla c#n !r#&# de pan blanc# e p#n:# # que ca i e de /ac3an 0 lueg# e "und3an en la b#ca' 2u padre n# era preci a+en!e (buen# c#cinand#*$ per# /ab3a !re pla!# B el re%uel!# de #bra $ l# arenque "ri!# 0 la a%e lacu !re $ que le al3an b#rdad# a

"uer&a de /acerl# ' Al d3a iguien!e egur# que c#+3an re%uel!# c#n la pa!a!a 0 la carne de a%e que /ab3a #brad#' O kar /ab3a pa ad# la /#ra an!e de la c#+ida en u cuar!#' Ten3a /abi!aci,n pr#pia en ca a de u padre@ e !aba un p#c# de angelada en c#+paraci,n c#n la de la ciudad$ per# a .l le gu !aba' En u #!r# d#r+i!#ri# !en3a l1+ina 0 p, !er $ un +#n!,n de c# a que ca+biaba !#d# el !ie+p#' !e in e+barg# n# ca+biaba nunca$ 0 e # era preci a+en!e l# que le gu !aba' 2e +an!en3a igual que cuand# !en3a ie!e a6# ' 5uand# en!raba all3$ c#n u peculiar #l#r a /u+edad "l#!and# en el aire !ra el r1pid# calen!a+ien!# an!eri#r a u llegada$ era c#+# i nada /ubiera #currid# de de''' /ac3a +uc/# !ie+p#' Aqu3 /ab3a !#da%3a !ebe# del Pa!# D#nald 0 de Ba+ e c#+prad# duran!e l# %eran# de %ari# a6# ' 8a n# le3a aquell# !ebe# en la ciudad$ per# aqu3 3 l# /ac3a' 2e ab3a la /i !#ria de +e+#ria$ per# la %#l%3a a leer' Mien!ra l# #l#re de la c#cina e "uer#n c#land# en la /abi!aci,n$ /ab3a e !ad# !u+bad# en u ca+a le0end# un %ie:# !ebe# del Pa!# D#nald' El Pa!# D#nald$ l# #brin# 0 el T3# Jili!# %ia:aban a un pa3 le:an# d#nde n# e-i !3a el diner# 0 la c1p ula de l# "ra c# de !ranquili&an!e del T3# Jili!# e c#n%er!3an en +#neda "uer!e' 5uand# de:, de leer e en!re!u%# un ra!# c#n l# e6uel# $ an&uel# 0 pl#+# que

!en3a guardad# en un %ie:# c# !urer# que le /ab3a dad# u padre' Prepar, un nue%# edal c#n an&uel# uel!# $ cinc#$ 0 a!, el e6uel# en el e-!re+# para la pe ca de arenque del pr,-i+# %eran#' De pu. cenar#n$ 0 cuand# u padre !er+in, de "regar :ugar#n a la cinc# en ra0a' A O kar le gu !aba e !ar en!ad# a 3 c#n u padre$ c#n el papel cuadriculad# #bre la +e a e !rec/a$ c#n la cabe&a inclinada #bre el papel$ cerca el un# del #!r#' El "ueg# crepi!and# en la c#cina' O kar !en3a cruce 0 u padre c3rcul# $ c#+# de c# !u+bre' 2u padre n# le de:aba ganar 0 /a !a /ac3a un# a6# /ab3a id# +uc/# +e:#r que .l$ aunque O kar ganara alguna par!ida de %e& en cuand#' Per# a/#ra la c# a e !aba +1 igualada' Mui&1 !u%iera que %er c#n l# +uc/# que .l /ab3a !raba:ad# c#n el cub# de Rubik' La par!ida p#d3an e-!ender e #bre la +i!ad del papel$ l# que redundaba en bene"ici# de O kar' Ten3a buena +e+#ria para ac#rdar e de l# ca iller# en blanc# que p#d3an #cupar e dependiend# de l# que u padre /iciera$ di i+ular un a%ance c#+# i "uera una de"en a' Aquella n#c/e era O kar el que ganaba' Tre par!ida eguida /ab3an quedad# 0a cerrada 0 +arcada c#n una O enci+a' 2,l# una par!ida peque6a$ en la que O kar e di !ra:# pen and# en #!ra c# a $ lle%aba una P' O kar pu # una cru&$ de:and# d# l3nea de !re abier!a en el cen!r# de la que u padre ,l# p#d3a cerrar una'

?Buen#$ parece que /e enc#n!rad# a +i c#n!rincan!e' ?E # parece' P#r re pe!# a la regla $ u padre cerr, una de la l3nea 0 O kar c#+ple!, la #!ra para !ener cua!r#' 2u padre cerr, un lad# 0 O kar pu # u quin!a cru&$ /i&# un c3rcul# alreded#r de !#d# 0 pu # una b#ni!a O' 2u padre e ra c, la barba de d# d3a 0 ec/, +an# a #!r# papel$ a+ena&1nd#l# c#n el l1pi&' ?E !a %e& %#0 a ganar 0# ea c#+# ea' ?2ie+pre e puede #6ar' T4 e+pie&a ' 5uand# lle%aban cua!r# cruce 0 !re c3rcul# lla+ar#n a la puer!a' Al +#+en!# e abri, 0 e #0er#n ruid# de alguien acudi.nd# e la nie%e de l# pie ' ?H#la$ G/a0 alguien en ca aH 2u padre le%an!, la %i !a del papel$ e ec/, para a!r1 en la illa 0 +ir, /acia la en!rada' O kar e +#rdi, l# labi# ' 1o. 2u padre aludaba c#n la cabe&a al reci.n llegad#' ?Va+# $ en!ra' ?2e agradece' Pa # !#rpe 0 bland# de alguien que andaba p#r el pa ill# c#n calce!ine g#rd# en l# pie ' )n in !an!e de pu. en!r, Janne en la c#cina 0 di:#B ?Buen#' Per# i e !1i aqu3 pa 1nd#l# bien' 2u padre /i&# un ge !# e6aland# a O kar' ?23$ 0a c#n#ce a +i /i:# O kar' ?5lar# ?di:# Janne?' H#la$ O kar' GMu. !alH ?Bien' &asta a ora. L3r%ate de a.u. Janne a%an&, !#rpe+en!e /a !a la +e a de la c#cina$ l# calce!ine de lana e le

/ab3an de li&ad# /a !a l# !al#ne 0 e +#%3an delan!e de l# ded# de l# pie c#+# i "ueran ale!a de"#r+ada ' Acerc, una illa 0 e en!,' ?Va0a$ e !1i :ugand# a la cinc# en ra0a' ?23$ aunque el c/ic# 0a e +u0 buen# 0 n# c#n ig# ganarle' ?N#$ n#' Habr1 en!renad# en la ciudad$ Gn#H GTe a!re%e a ec/ar una par!ida c#n+ig#H GE/$ O karH O kar neg, c#n la cabe&a' N# quer3a ni +irar a Janne a la cara$ ab3a l# que iba a %er' O:# acu# # $ la b#ca abier!a c#n una #nri a #%e:una@ 3$ Janne !en3a el a pec!# de una #%e:a %ie:a 0 u pel# rubi#$ encre pad#$ n# /ac3a +1 que re"#r&ar e a i+pre i,n' Era un# de l# (c#lega * de u padre$ ene+ig# de O kar' Janne e "r#!aba la +an# /aciend# un ruid# c#+# de li:a 0$ a c#n!ralu& del pa ill#$ O kar pud# di !inguir peque6a par!3cula de piel ca0end# ua%e+en!e /a !a el uel#' Janne !en3a alg4n !ip# de en"er+edad cu!1nea que$ e pecial+en!e duran!e el %eran#$ /ac3a que u cara pareciera c#+# una naran:a r#:a p#drida' ?Buen#$ aqu3 e !1i calen!i!# 0 bien' $iempre dices eso. L3r%ate de a.u con esa cara as.uerosa y esas "ie6as pala)ras. ?Pap1$ Gn# %a+# a !er+inar la par!idaH ?23$ clar#$ per# cuand# e reciben in%i!ad# ''' ?V# #!r# :ugad' Janne e ec/, /acia a!r1 en la illa 0 parec3a c#+# i di pu iera de !#d# el !ie+p# del +und#' Per# O kar ab3a que la ba!alla e !aba perdida' 8a e /ab3a !er+inad#'

A/#ra pa ar3a l# de ie+pre' Habr3a querid# gri!ar$ /acer a6ic# alg#$ e pecial+en!e a Janne$ cuand# u padre e dirigi, a la de pen a 0 ac, una b#!ella$ c#gi, d# c#pi!a 0 l# pu # !#d# enci+a de la +e a' Janne e "r#!, la +an# 0 la par!3cula de piel e pu ier#n a dan&ar' ?Buen#$ buen#' De +anera que !iene un p#c# en ca a''' O kar +iraba el papel c#n la par!ida inacabada' 5ll !en3a que /aber pue !# la iguien!e cru&' Per# n# /abr3a +1 cruce que p#ner aquella !arde' Ni c3rcul# ' Nada' La b#!ella g#rg#!e, d.bil+en!e cuand# u padre la inclin, #bre la c#pi!a ' El liger# c#n# in%er!id# de cri !al e llen, de un l3quid# !ran paren!e' Parec3a !an peque6# 0 !an "r1gil en la !# ca +an# de u padre' 5a i de aparec3a' 2in e+barg# l# de bara!aba !#d#' Ab #lu!a+en!e !#d#' O kar e !ru:, el papel c#n la par!ida inacabada 0 l# ec/, a la c#cinilla' 2u padre n# di:# nada' Janne 0 .l /ab3an e+pe&ad# a /ablar de alg4n c#n#cid# que e /ab3a r#!# la pierna' Pa ar#n lueg# a c#+en!ar la r#!ura de pierna que ell# +i +# /ab3an u"rid# 0 #!ra de la que /ab3an #3d# /ablar@ %#l%ier#n a llenar l# %a # ' O kar e qued, en!ad# "ren!e a la c#cinilla c#n la p#r!e&uela abier!a c#n!e+pland# c,+# ard3a el papel 0 e c#n%er!3a en ceni&a ' Lueg# bu c, la #!ra par!ida 0 la que+, !a+bi.n' 2u padre 0 Janne c#gier#n la b#!ella 0 la c#pi!a 0 e "uer#n al cuar!# de e !ar@ u

padre le di:# alg# a 3 c#+#B (Venir 0 /ablar un p#c#*$ 0 O kar c#n!e !, que (lueg#$ qui&1*' 2igui, en!ad# c#n!e+pland# el "ueg#' El cal#r le acariciaba la cara' 2e le%an!,$ c#gi, el cuadern# que /ab3a enci+a de la +e a$ qui!, la /#:a que e !aban in u ar 0 l# que+,' 5uand# el cuadern#$ c#n !apa 0 !#d#$ e /ab3a carb#ni&ad#$ bu c, l# l1pice 0 l# que+, !a+bi.n' El /# pi!al !en3a alg# de e pecial a e a /#ra de la !arde' Maud 5arlberg e !aba en!ada en la recepci,n c#n!e+pland# el %e !3bul# de la en!rada ca i %ac3#' La ca"e!er3a 0 el ki# c# 0a e !aban cerrad# $ ,l# /ab3a alguna per #na que dea+bulaban c#+# "an!a +a ba:# el !ec/# al!#' A aquella /#ra de la !arde le gu !aba i+aginar que era ella, y ,l# ella$ la que %igilaba el in+en # edi"ici# que era el /# pi!al de Dander0d' L# cual l,gica+en!e n# era %erdad' 2i urg3a cualquier !ip# de pr#ble+a n# !en3a +1 que apre!ar un b#!,n 0 aparecer3a un %igilan!e en +en# de !re +inu!# ' Ten3a un :ueg# al que #l3a :ugar para +a!ar el !ie+p# la 4l!i+a /#ra de la !arde' Eleg3a un #"ici#$ un lugar de re idencia 0 l# an!eceden!e ele+en!ale de una per #na' Mui&1 alguna en"er+edad' Lueg# le a!ribu3a !#d# al pri+er# que e acercara a ella' N#r+al+en!e el re ul!ad# era''' di%er!id#' P#d3a i+aginar e p#r e:e+pl# a un pil#!# que %i%3a en la calle JC!ga!an 0 que

!en3a d# perr# a l# que #l3a cuidar un %ecin# cuand# el pil#!# e enc#n!raba "uera %#land#' Re ul!a que el %ecin# e !aba ecre!a+en!e ena+#rad# del pil#!#' El gran pr#ble+a de . !e$ .l # ella$ era que le parec3a %er per #na peque6a de c#l#r %erde c#n g#rr# de c#l#r r#:# nadand# en!re la nube cuand# .l$ # ella$ e !aba %#land#' Bien' Lueg#$ n# !en3a +1 que e perar' A l# +e:#r$ de pu. de un ra!#$ e pre en!aba una e6#ra +a0#r c#n a pec!# de!eri#rad#' )na +u:er pil#!#' 2egur# que e /ab3a bebid# a e c#ndida de+a iada b#!elli!a de lic#r de e a que dan a l# pa a:er# en l# a%i#ne 0 /ab3a %i !# per #na de c#l#r %erde$ p#r e # la /ab3an de pedid#' A/#ra e pa aba el d3a en ca a c#n l# perr# ' Per# el %ecin# egu3a a4n ena+#rad# de ella' A 3 pa aba Maud el !ie+p#' A %ece e reprend3a a 3 +i +a p#r el :ueg#$ p#rque e # e%iden!e+en!e le i+ped3a recibir a la gen!e c#n la debida eriedad' Per# n# p#d3a de:arl#' Ju !# en e e +#+en!# e !aba e perand# a un cura cu0a pa i,n eran l# c#c/e dep#r!i%# de al!a ga+a 0 le gu !aba c#ger au!#e !#pi !a c#n la in!enci,n de redi+irl# ' ,&om)re o mu6er' ,Vie6o o 6o"en' ,Fu aspecto tendra al%uien as' Maud$ c#n la barbilla ap#0ada en la +an# $ +iraba /acia la en!rada' N# /ab3a +uc/a gen!e /#0' 8a /ab3a pa ad# la /#ra de la %i i!a a l# pacien!e ingre ad# $ 0

l# nue%# que /ab3an acudid# c#n indi p# ici#ne el 1bad# p#r la !arde$ n#r+al+en!e relaci#nada de una u #!ra "#r+a c#n el alc#/#l$ en!raban p#r urgencia ' La puer!a gira!#ria e+pe&, a +#%er e' Puede que llegara a/3 el cura de l# c#c/e dep#r!i%# ' Per# n#' !a era una de e a %ece en la que !en3a que de i !ir' Era un ni6#' )na ni6a peque6a 0 delgada de un# ''' die&$ d#ce a6# ' Maud e+pe&, a i+aginar e una erie de ac#n!eci+ien!# que c#ndu:eran a que la ni6a e con"irtiera "inal+en!e en (aquel cura*$ per# l# de:, en eguida' La ni6a parec3a +u0 de dic/ada' La peque6a e acerc, al en#r+e plan# del /# pi!al en el que l3nea de di !in!# c#l#re e6alaban el ca+in# que e deb3a eguir para llegar a !al # cual i!i#' P#c# adul!# e #rien!aban$ a 3 que Gc,+# iba a p#der /acerl# un ni6#H Maud e inclin, /acia delan!e 0 la lla+, en %#& ba:aB ?GPued# a0udar!e en alg#H La c/ica e %#l%i, /acia ella #nriend# !3+ida+en!e 0 e acerc, /a !a la recepci,n' 2u pel# e !aba +#:ad#$ algun# c#p# de nie%e que a4n n# e /ab3an de /ec/# brillaban blanc# en c#n!ra !e c#n el cabell# negr#' N# !en3a la %i !a "i:a en el uel# c#+# uelen /acer l# ni6# en un a+bien!e e-!ra6# para ell# $ n#$ u #:# # cur# 0 !ri !e +iraban "i:a+en!e a Maud +ien!ra a%an&aba /acia el +# !rad#r' )n

pen a+ien!#$ clar# c#+# una i+pre i,n #n#ra$ rela+pague, en la cabe&a de Maud' 2en%o .ue darte al%o. ,Fu puedo darte' T#n!a+en!e e+pe&, a pen ar c#n rapide& en l# que /ab3a en l# ca:#ne de u e cri!#ri#' G)n l1pi&H G)n gl#b#H La ni6a e c#l#c, delan!e del +# !rad#r' 2,l# el cuell# 0 la cabe&a #bre al3an p#r enci+a del b#rde' ?Perd,n'''$ e !#0 bu cand# a +i pap1' ?GA/$ 3H GE !1 aqu3 ingre ad#H ?23$ n# . +u0 bien''' Maud +ir, /acia la puer!a $ rec#rri, el %e !3bul# c#n la +irada 0 e de!u%# en la ni6a que n# lle%aba ni iquiera una ca&ad#ra' 2,l# un :er e0 negr# de cuell# al!# en el que reluc3an la g#!a de agua 0 l# c#p# de nie%e ba:# l# "#c# de la recepci,n' ?GHa llegad# aqu3 !#!al+en!e #la$ peque6aH GTan !ardeH ?23$ 0#''' ,l# quer3a aber i e !1 aqu3' ?En!#nce $ %a+# a %er' G5,+# e lla+aH ?N# l# .' ?GN# l# sa)es' La ni6a agac/, la cabe&a$ c#+# i e !u%iera bu cand# alg# en el uel#' 5uand# la al&, de nue%# le brillaban l# grande #:# negr# 0 le !e+blaba el labi# in"eri#r' ?N#$ e que .l''' Per# est3 aqu3' ?Per#$ peque6a''' Maud in!i, c,+# e le de garraba el pec/# 0 !ra!, de ganar !ie+p#@ e agac/, 0 ac, un r#ll# de papel de c#cina del ca:,n de deba:# del e cri!#ri#$ arranc, un !r#&# 0

e l# !endi, a la c/ica' P#r "in p#d3a darle alg#$ aunque n# "uera +1 que un !r#&# de papel' La c/ica e #n,$ 0 e ec, l# #:# c#+# i "uera una per #na +a0#r' ?Jracia ' ?Pue $ e que en!#nce n# .''' Gqu. e l# que le pa aH ?E ''' l# /a c#gid# la p#lic3a' ?Pue en!#nce er1 +e:#r que %a0a a pregun!arle a ell# ' ?23$ per# e que l# !ienen aqu3' P#rque e !1 en"er+#' ?GMu. en"er+edad !ieneH ?l''' 0# ,l# . que la p#lic3a l# !iene aqu3' GD,nde e !1H ?Pr#bable+en!e en el 4l!i+# pi #$ per# all3 n# e puede en!rar in /aberl#''' ac#rdad# an!e c#n ell# ' ?2,l# quer3a aber ad,nde dan u %en!ana $ a 3 p#dr3a''' n# .' La ni6a e+pe&, a ll#rar de nue%#' A Maud e le /i&# un nud# en la gargan!a !an grande que le d#l3a' A 3 que quer3a aberl# para p#der e !ar "uera del /# pi!al''' en la nie%e$ +irand# /acia la %en!ana de u padre' Maud e !rag, la l1gri+a ' ?Per# i quiere pued# lla+ar' E !#0 egura de que p#dr1 ''' ?N#' E !1 bien' A/#ra 0a .' A/#ra 0a pued#''' Jracia ' Jracia ' La peque6a e ale:, de la recepci,n$ "ue /acia la puer!a gira!#ria ' -ios mo, cu3ntas familias destro;adas. De pu. e e "u+, !ra la puer!a 0 Maud e qued, all3 +irand# /acia el i!i# p#r el que /ab3a de aparecid#' Alg# n# enca:aba'

Maud /i&# un repa # +en!al del a pec!# de la ni6a$ de c,+# e +#%3a' Hab3a alg# que n# enca:aba$ alg# que''' le lle%, +edi# +inu!# de cubrir qu. eraB n# lle%aba &apa!# ' Maud e le%an!, depri a de la recepci,n 0 c#rri, /a !a la puer!a ' 2,l# p#d3a aband#nar u pue !# en circun !ancia +u0 e peciale ' Decidi, que . !a era una de ella ' Irri!ada$ a%an&, dand# pa i!# en la puer!a gira!#ria deprisa, deprisa 0 ali, /a !a el aparca+ien!#' N# e %e3a a la ni6a p#r ning4n i!i#' GMu. p#d3a /acerH Habr3a que lla+ar a l# de a un!# #ciale @ n# e /ab3an a egurad# de que !u%iera a alguien que e /iciera carg# de ella$ era la 4nica e-plicaci,n' GMui.n era u padreH Maud di# una %uel!a p#r el aparca+ien!# in p#der enc#n!rarla' 5#rri, un p#c# a l# larg# del /# pi!al$ en direcci,n al +e!r#' Ni ra !r#' De %uel!a a la recepci,n !ra!, de decidir a qui.n !en3a que lla+ar$ qu. deb3a /acer' O kar e !aba ec/ad# en u ca+a e perand# al /#+bre l#b#' Le bull3a el pec/#@ de rabia$ de de e peraci,n' De de el cuar!# de e !ar le llegaban la %#ce cada %e& +1 al!a de Janne 0 de u padre$ +e&clada c#n la +4 ica del radi#ca e!e' L# Her+an# D:up' O kar n# p#d3a di !inguir la palabra $ per# e ab3a la canci,n de +e+#riaB Vi"imos en el campo, y pronto lo entendimos, necesit3)amos al%o en la pocil%a. Vendimos la "a6illa y compramos un cerdo...

De pu. de l# cual !#d# el grup# e+pe&aba a i+i!ar l# di !in!# #nid# de l# ani+ale de la gran:a' N#r+al+en!e$ l# Her+an# D:up le parec3an di%er!id# ' A/#ra l# #diaba' P#rque c#lab#raban' 5an!and# u e !4pida canci,n para Janne 0 para u padre +ien!ra ell# e e+b#rrac/aban' l 0a ab3a l# que iba a pa ar' Den!r# de una /#ra +1 # +en# la b#!ella e !ar3a %ac3a 0 Janne e ir3a a ca a' En!#nce u padre e+pe&ar3a a dar %uel!a en la c#cina$ rec#rri.nd#la de un e-!re+# a #!r# duran!e un ra!#$ 0 al "inal e ac#rdar3a de que !en3a que /ablar c#n O kar' En!rar3a en la /abi!aci,n del +uc/ac/#$ per# 0a n# er3a u padre' 2,l# una !#rpe +a a ape !and# a alc#/#l que nece i!aba !ernura 0 c#+pa i,n' Muerr3a que O kar e le%an!ara de la ca+a para p#der /ablar un p#c#' De l# +uc/# que !#da%3a quer3a a la +adre de O kar$ de cu1n!# quer3a a O kar$ per# Gle quer3a O kar a .lH Nar"ullar3a !#da la in:u !icia que e /ab3an c#+e!id# c#n!ra u per #na 0 en el pe#r de l# ca # e calen!ar3a 0 perder3a l# e !rib# ' N# pegaba nunca$ n#$ e # n#' Per# el ca+bi# que e pr#duc3a en l# #:# de u padre en aquell# +#+en!# era l# +1 !errible que O kar /ab3a %i !#' En!#nce n# quedaba ni ra !r# de l# que real+en!e era$ ,l# un +#n !ru# que e /ubiera +e!id# den!r# de u cuerp# !#+and# el +and# #bre .l' La per #na en la que e c#n%er!3a cuand# e !aba b#rrac/# n# !en3a nada que %er

c#n l# que era +ien!ra e !aba #bri#' En aquell# +#+en!# era un c#n uel# i+aginar que u padre era un /#+bre l#b#$ que en realidad /ab3a #!r# er completamente distinto den!r# de .l' A 3 c#+# la luna inci!aba a la "iera que /ab3a en el /#+bre l#b#$ el alc#/#l inci!aba a aquel er que /ab3a den!r# de u padre' O kar c#gi, un !ebe# de Ba+ e$ in!en!, leer per# n# p#d3a c#ncen!rar e' 2e en!3a''' aband#nad#' Den!r# de una /#ra # a 3 e !ar3a #l# c#n el M#n !ru#' 8 l# 4nic# que p#d3a /acer era e perar' Tir, el !ebe# c#n!ra la pared 0 e le%an!, de la ca+a$ bu c, u car!era' El ab#n# del +e!r# 0 d# n#!a de Eli' Pu # la d# n#!a de Eli la una al lad# de la #!ra en la ca+a' 5&?85 P@8MI2@ F>@ @L -L5 @128@ P?8 L5 V@12515 * -@J5 (>@85 MI VI-5. El c#ra&,n' 1?$ V@M?$ @$25 1?/&@, @LI' 8 la #!raB H)IR E2 VIVIR' M)EDAR2E$ LA M)ERTE' T)8A$ ELI' Los "ampiros no e0isten. La n#c/e e !aba # cura al #!r# lad# de la %en!ana' O kar cerr, l# #:# 0 e i+agin, el ca+in# de %uel!a a E !#c#l+#$ la ca a $ la "inca 0 l# ca+p# pa ar#n a gran %el#cidad' Lleg, %#land# al pa!i# de Blackeberg$ a!ra%e , u %en!ana 0 all3 e !aba ella' Abri, l# #:# 0 +ir, /acia el rec!1ngul# negr# de la %en!ana' All3 "uera' L#

Her+an# D:up acababan de can!ar una canci,n acerca de una bicicle!a pinc/ada' Janne 0 u padre e re3an de alg#$ c#n ri a de+a iad# al!a ' Alg# ca0, al uel#' ,Fu monstruo eli%es t=' O kar e %#l%i, a guardar la n#!a de Eli en la car!era 0 e %i !i,' 2ali, c#n igil# al pa ill# 0 e pu # l# &apa!# $ la ca&ad#ra 0 el g#rr#' Per+aneci, quie!# un# egund# $ e cuc/and# el ruid# que llegaba del cuar!# de e !ar' 2e %#l%i, para +arc/ar e$ per# %i# alg# 0 e de!u%#' En la repi a del &apa!er# que /ab3a en la en!rada e !aban u %ie:a b#!a de g#+a$ la que /ab3a u ad# cuand# !en3a cua!r#$ cinc# a6# qui&1' Rec#rdaba que ie+pre /ab3an e !ad# all3$ aunque n# /ab3a nadie que pudiera u arla ' A u lad#$ la en#r+e b#!a de g#+a de u padre de la +arca Tre!#rn$ una de ella arreglada en el !al,n c#n un# de e # parc/e que e u an para l# neu+1!ic# de la bicicle!a ' ,Por .u las a)ra conser"ado' O kar l# c#+prendi,' D# per #na crec3an de e a b#!a d1nd# e la e palda la una a la #!ra' La e palda anc/a de u padre al lad# de la e !rec/a e palda de O kar' El bra&# de O kar e-!endid#$ u +an# en la de u padre' 5a+inaban c#n u b#!a #bre una r#ca$ qui&1 "ueran a bu car "ra+bue a $ qui&1''' O kar lan&, un u pir#' E !aba a pun!# de p#ner e a ll#rar' E-!endi, la +an# para acariciar la peque6a b#!a ' 2e #0, una al%a de carca:ada en el cuar!# de e !ar' Era

la %#& de Janne$ di !#r i#nada' E !ar3a i+i!and# a alguien$ e le daba +u0 bien e #' L# ded# de O kar e cerrar#n alreded#r de la ca6a de la b#!a' 23' N# ab3a p#r qu.$ per# e # le /ac3a en!ir e bien' Abri, la puer!a de la calle c#n cuidad# 0 la cerr, !ra de 3' La n#c/e era /elad#ra@ la nie%e$ un +ar de peque6# dia+an!e a la lu& de la luna' 5#n la b#!a bien agarrada en la +an# e+pe&, a ca+inar /acia la carre!era' El %igilan!e d#r+3a' Hab3an +andad# a un p#lic3a :#%en de pu. de que el per #nal del /# pi!al e que:ara de que !en3an que !ener a una per #na #cupada !#d# el !ie+p# %igiland# a HPkan' La puer!a$ n# #b !an!e$ e !aba cerrada c#n una lla%e de eguridad para la que e nece i!aba un c,dig#' P#r e # el %igilan!e e a!re%3a a d#r+ir' 2,l# /ab3a una peque6a l1+para encendida 0 HPkan$ ac# !ad#$ e !udiaba la b#rr# a #+bra del !ec/# c#+# i "uera un /#+bre an# !u+bad# en la /ierba +irand# la nube ' Bu caba "#r+a 0 "igura en la #+bra ' N# ab3a i p#d3a leer$ per# !en3a gana de /acerl#' Hab3a perdid# a Eli 0 l# que /ab3a d#+inad# u %ida an!eri#r e !aba a pun!# de %#l%er' Le caer3a una larga c#ndena$ 0 e e !ie+p# en la c1rcel iba a dedicarl# a leer !#d# aquell# que n# /ab3a le3d# 0 acerca de !#d# aquell# que e /ab3a pr#+e!id# a 3 +i +# leer'

E !aba en!re!enid# repa and# !#d# l# !3!ul# de 2el+a LagerlC" cuand# un #nid# c/irrian!e in!erru+pi, u pen a+ien!# ' Pre !, a!enci,n' V#l%i, a c/irriar' Ven3a de la %en!ana' V#l%i, la cabe&a !#d# l# que pud#$ +irand# /acia all3' 5#n!ra el ciel# negr# de !acaba una "igura #%al +1 clara$ ilu+inada p#r la l1+para' Al lad#$ #!ra "igura +1 peque6a que e +#%3a de un lad# para #!r#' )na +an#' Hac3a e6a ' La +an# ara6, la %en!ana 0 e %#l%i, a #3r el ruid# c/irrian!e 0 de agradable' @li. HPkan e alegr, de n# e !ar c#nec!ad# a ning4n elec!r#cardi,gra"# cuand# u c#ra&,n e+pe&, a la!ir a !#da %el#cidad$ a !e+blar c#+# un p1:ar# en una red' Ve3a u c#ra&,n e-pl#!1nd#le en el pec/#$ arra !r1nd# e p#r el uel# /a !a la %en!ana' @ntra, .uerida. @ntra. Per# la %en!ana e !aba cerrada$ 0$ aun en el ca # de que n# /ubiera id# a 3$ u labi# eran incapace de "#r+ar la palabra que dieran a Eli acce # a la /abi!aci,n' A l# +e:#r p#d3a /acer un ge !# que igni"icara l# +i +#$ aunque nunca /ab3a acabad# de c#+prender aquell# del !#d#' ,Podr' 5#n gran di"icul!ad ac, una pierna de la ca+a$ de pu. la #!ra' Ap#0, l# pie en el uel#$ in!en!, p#ner e en pie' La pierna e negaban a #p#r!ar u pe # de pu. de /aber e !ad# die& d3a in+,%ile ' 2e ap#0, en la ca+a 0 a pun!# e !u%# de caer e

de lad#' El !ub# del g#!e# e !en , !an!# que !iraba de la piel d#nde e !aba la %3a' Hab3a alg4n !ip# de alar+a c#nec!ada al !ub#$ un "in# cable el.c!ric# que c#rr3a paralel# a .l' 2i de c#nec!aba algun# de l# e-!re+# del !ub#$ al!ar3a la alar+a' Acerc, el bra&# al pie del g#!er# de +anera que el !ub# e a"l#:, 0 e %#l%i, /acia la %en!ana' La peque6a "igura #%al e !aba !#da%3a all3$ e per1nd#le' 2en%o .ue acerlo. El pie de uer# !en3a rueda $ la ba!er3a de la alar+a e !aba u:e!a deba:# de la b#l a' 2e alarg, /acia .l$ c#n igui, agarrarl#' Ap#01nd# e en el apara!# l#gr, le%an!ar e de paci#$ +u0 de paci#' La /abi!aci,n daba %uel!a an!e u 4nic# #:# cuand# in!en!, dar el pri+er pa #@ e par,' E cuc/,' La re piraci,n del %igilan!e egu3a iend# !ranquila' A pa # de /#r+iga c#n igui, arra !rar e p#r la /abi!aci,n' En cuan!# la rueda del g#!er# /ac3an el +en#r ruid#$ e paraba a e cuc/ar' Alg# le dec3a que aqu.lla iba a er la 4l!i+a %e& que %er3a a Eli$ 0 n# pen aba''' ca%arla. 2u cuerp# e !aba !an can ad# c#+# de pu. de una +ara!,n cuand# p#r "in lleg, /a !a la %en!ana 0 apre!, u cara c#n!ra ella$ de +anera que la pel3cula de gela!ina que cubr3a u piel e peg, c#n!ra el cri !al e /i&# que u cara e+pe&ara a arder de nue%#' 2,l# el par de cen!3+e!r# que /ab3a en!re l# d# cri !ale eparaba u #:# de l#

de u a+ada' Eli pu # u +an# #bre el cri !al$ c#+# para acariciarle la cara de !r#&ada' HPkan +an!en3a u #:# !an cerca c#+# p#d3a de l# de Eli 0$ n# #b !an!e$ la i+agen e+pe&, a de"#r+ar e' L# #:# negr# de la ni6a de aparec3an$ e %#l%ier#n b#rr# # ' Hab3a dad# p#r upue !# que u gl1ndula lacri+ale e !aban que+ada $ c#+# !#d# l# de+1 $ per# n# era a 3' La l1gri+a arra ar#n u #:# 0 le cegar#n' 2u p1rpad# pr#%i i#nal n# daba aba !# 0$ c#n +uc/# cuidad#$ e en:ug, el #:# c#n la +an# +ien!ra !#d# u cuerp# !e+blaba' Bu c, el +ecani +# de cierre de la %en!ana' L# gir,' Le ca3an +#c# p#r el agu:er# d#nde an!e /ab3a e !ad# u nari&$ g#!eand# #bre el +arc# de la %en!ana cuand# c#n igui, abrirla' El aire "r3# inund, la /abi!aci,n' 2,l# era cue !i,n de !ie+p# que el %igilan!e e de per!ara' HPkan alarg, u bra&# 0 !endi, u +an# ana /acia Eli' !a e ubi, al al".i&ar de la %en!ana$ !#+, u +an# en!re la u0a 0 la be ,B ?H#la$ a+ig# +3#' HPkan a in!i, len!a+en!e para c#n"ir+ar que #3a' Re!ir, u +an# de la de Eli 0 le acarici, la +e:illa' 2u piel era c#+# eda /elada ba:# u +an#' T#d# e ag#lp, en u cabe&a' N# iba a pudrir e en la celda de ninguna c1rcel r#dead# de le!ra in en!id#' 2er %e:ad# p#r #!r# pre # p#rque /ab3a c#+e!id# el que a u #:# era el pe#r de l#

cr3+ene ' Iba a e !ar c#n Eli' Iba a''' Eli e agac/, cerca de .l$ acurrucada en el al".i&ar de la %en!ana' ?GMu. quiere que /agaH HPkan re!ir, la +an# de la +e:illa de la ni6a 0 e6al, u cuell#' Eli +ene, la cabe&a' ?En!#nce $ !endr3a que''' +a!ar!e' De pu. ' HPkan apar!, la +an# del cuell#$ la pu # #bre la cara de Eli' P# , el ded# +e6ique un +#+en!# en l# labi# de la peque6a' Lueg# %#l%i, a lle%ar la +an# #bre 3 +i +#' 2e6al, de nue%# el cuell#' 2u alien!# "#r+aba nube blanca de %a/#$ per# n# !en3a "r3#' O kar /ab3a ba:ad# en die& +inu!# /a !a la !ienda' La luna le /ab3a ac#+pa6ad# de de la ca a de u padre$ :ugand# al e c#ndi!e de!r1 de la c#pa de l# abe!# ' Mir, el rel#:' La die& 0 +edia' Hab3a %i !# en el /#rari# que /ab3a en la en!rada que el 4l!i+# au!#b4 de N#rr!Kl:e al3a a la d#ce 0 +edia' 5ru&, la e-planada que /ab3a delan!e de la !ienda$ ilu+inada p#r la luce de la ga #linera$ 0 e dirigi, /acia la calle Qappell kKr %Kgen' N# /ab3a /ec/# nunca ded# 0 u +adre e p#ndr3a c#+# l#ca i llegaba a en!erar e' En!rar en el c#c/e de una per #na de c#n#cida''' E+pe&, a andar +1 depri a$ pa , p#r delan!e de un par de c/al. ilu+inad# ' All3 den!r# %i%3a gen!e que e !aba a gu !#' L# ni6# d#r+id# en u ca+a in la

pre#cupaci,n de que u padre en!raran 0 l# de per!aran para p#ner e a decir b#bada ' @sto es culpa de pap3, no ma. Mir, la b#!a que a4n lle%aba en la +an#@ la !ir, a la cune!a$ e par,' A/3 e !abanB d# c#c# # cur# en la nie%e a la lu& de la luna' Mam3 no me de6ar3 "ol"er a.u nunca m3s. 2u padre iba a n#!ar que e /ab3a id# den!r# de''' una /#ra +1 # +en# ' Lueg# aldr3a a bu carle$ lla+1nd#l#' De pu. !ele"#near3a a u +adre' G2egur# que l# /ar3aH Pr#bable+en!e' Para aber i O kar /ab3a lla+ad#' 2u +adre e dar3a cuen!a de que u padre e !aba b#rrac/# cuand# le c#n!ara que O kar e /ab3a id#$ 0 e +#n!ar3a una''' @spera. 5s. 5uand# llegara a N#rr!Kl:e lla+ar3a a u padre de de una cabina 0 le dir3a que e iba a E !#c#l+#$ que iba a pa ar la n#c/e en ca a de un a+ig# 0 que lueg# %#l%er3a a ca a de u +adre al d3a iguien!e c#+# i n# /ubiera pa ad# nada' De e a +anera u padre iba a !ener u ca !ig# in que upu iera una ca!1 !r#"e' <ien. * as... O kar ba:, a la cune!a 0 rec#gi, la b#!a $ e la +e!i, en l# b#l ill# de la ca&ad#ra 0 igui, /acia la carre!era principal' 8a e !aba arreglad#' A/#ra era O kar el que decid3a ad,nde iba 0 la luna l# +iraba c#n cari6# ilu+inand# u pa # ' Al&, la +an# alud1nd#la 0 e+pe&, a can!arB

?(Aqu3 llega Nri!i#" Ander #n$ !rae el #+brer# ne%ad#'''*' 8a n# e ab3a +1 $ a 3 que en %e& de can!arla la !arare,' De pu. de un# cien!# de +e!r# lleg, un c#c/e' l 0a l# /ab3a #3d# cuand# !#da%3a e !aba ba !an!e le:# @ e de!u%# 0 ac, el ded#' El c#c/e pa , delan!e de .l$ e par, 0 di# +arc/a a!r1 ' La puer!a del c#pil#!# e abri,$ den!r# /ab3a una +u:er$ alg# +1 :#%en que u +adre' Nada que !e+er' ?H#la' GAd,nde quiere irH ?A E !#c#l+#' Buen#$ a N#rr!Kl:e' ?Pue a N#rr!Kl:e %#0 0#$ a 3 que''' ?O kar e agac/, para en!rar en el c#c/e?' 2e +e #l%idaba' G2aben !u pap1 0 !u +a+1 d,nde e !1 H ?23$ clar#' Per# e que el c#c/e de pap1 e /a a%eriad# y... buen#' La +u:er e l# qued, +irand#$ c#+# i e !u%iera pen and# alg#' ?Buen#$ en!#nce ube' ?Jracia ' O kar e de li&, en el a ien!# 0 cerr, u puer!a' 2e pu ier#n en +arc/a' ?En!#nce $ G!e de:# en la e !aci,n de au!#bu e H ?23$ p#r "a%#r' O kar e c#l#c, bien en el a ien!# di "ru!and# del cal#r que e+pe&aba a en!ir en el cuerp#$ e pecial+en!e en la e palda' Deb3a de er un# de e # a ien!# c#n cale"acci,n' 8 que "uera !an encill#' L# c/al. ilu+inad# pa aban r1pida+en!e an!e la %en!anilla ' P#d.i quedar# a/3 en!ad# $ b#b# ' $e "a cantando, se "a 6u%ando a @spa4a y... al%=n sitio. ?GVi%e en E !#c#l+#H

?23' En Blackeberg' ?Blackeberg''' e !1 al #e !e$ Gn#H ?E # cre#' 2e lla+a VK !er#r!$ a 3 que er1 p#r e #' ?Buen#' GTe e pera alg# i+p#r!an!e en ca aH ?23' ?Tiene que er alg# e pecial para alir a e !a /#ra ' ?23' L# e ' Hac3a "r3# en la /abi!aci,n' La ar!iculaci#ne parec3an r3gida de pu. de /aber d#r+id# !an!# !ie+p# en una p# !ura inc,+#da' El %igilan!e e de pere&, c#n un cru:id#$ ec/, un %i !a&# a la ca+a 0 e de pe:, !#!al+en!e' La "entana... el fro... mierda! 2e le%an!, !e+bland#$ +ir, alreded#r' 7A Di# gracia 9 El /#+bre n# /ab3a /uid#$ per# Gc,+# c#:#ne /ab3a c#n eguid# llegar a la %en!anaH 8''' GMu. e e !#H El a e in# e !aba inclinad# #bre el an!epec/# de la %en!ana c#n un bul!# negr# en el /#+br#' 2u cul# de nud# a #+aba ba:# la ba!a del /# pi!al' El %igilan!e di# un pa # /acia .l$ e par, :adeand#' El bul!# era una cabe&a' )n par de #:# negr# e cru&ar#n c#n l# u0# ' Bu c, a !ien!a el ar+a regla+en!aria 0 e ac#rd, de que n# la lle%aba' P#r ra&#ne de eguridad' El ar+a +1 pr,-i+a e enc#n!raba en la ca:a "uer!e del pa ill#' Ade+1 $ ,l# e !ra!aba de una ni6a$ c#+# pud# %er en!#nce ' ?7Al!#9 7N# # +#%1i 9

5#rri, l# !re pa # que /ab3a /a !a la %en!ana 0 la ni6a le%an!, la cabe&a del cuell# del /#+bre' En el +i +# +#+en!# en que el %igilan!e lleg,$ la ni6a !#+, i+pul # de de el al".i&ar 0 de apareci, /acia arriba' 2u pie e ba+b#lear#n un in !an!e en el b#rde uperi#r de la %en!ana an!e de de aparecer' Lle"a)a los pies descal;os. El %igilan!e ac, la cabe&a p#r la %en!ana 0 alcan&, a %er un cuerp# que de aparec3a en el !e:ad#$ "uera de u 1ngul# de %i ibilidad' El /#+bre que !en3a a u lad# re piraba c#n di"icul!ad' ? , santo -ios y la madre .ue lo pari. En la !enue lu& e p#d3an apreciar una +anc/a # cura en un /#+br# 0 en la par!e de a!r1 de la ba!a' El /#+bre !en3a la cabe&a ca3da 0 en el cuell# de !acaba una /erida recien!e' En el !e:ad# e #3an g#lpe ua%e de alg# que e +#%3a #bre la planc/a +e!1lica ' El %igilan!e e /ab3a quedad# parali&ad#' Pri#ridade ' GMu. pri#ridade H N# e ac#rdaba' L# pri+er#$ al%ar %ida ' 23$ 3$ per# /ab3a #!r# que p#d3an''' ec/, a c#rrer /acia la puer!a$ +arc, la c#+binaci,n 0 e lan&, p#r el pa ill#$ gri!and#B ?7En"er+era9 7En"er+era9 7Venga9 7E !# e urgen!e9 2e lan&, /acia la e calera de incendi# +ien!ra la en"er+era de n#c/e al3a de u gari!a 0 c#rr3a en direcci,n a la /abi!aci,n que .l acababa de de:ar' 5uand# e cru&ar#n ella$ le pregun!,B

?GMu. pa aH ?)rgen!e' E ''' urgen!e' Pide +1 per #nal$ e ''' un a e ina!#' N# le al3an la palabra ' N# e /ab3a %i !# nunca en alg# e+e:an!e' Le /ab3an c#l#cad# en e !e !edi# # pue !# de %igilan!e preci a+en!e p#rque era ine-per!#' Pre cindible$ %a+# ' Mien!ra c#rr3a /acia la e calera ac, la radi# 0 a%i , a la cen!ral pidiend# re"uer&# ' La en"er+era in!en!, preparar e para l# pe#rB un cuerp# !irad# en el uel# en +edi# de un c/arc# de angre$ # c#lgad# c#n una 1bana de una !uber3a del agua calien!e' 8a /ab3a %i !# a+ba c# a ' 5uand# en!r, en la /abi!aci,n ,l# %i# que la ca+a e !aba %ac3a' 8 alg# al lad# de la %en!ana' Al principi# cre0, que e !ra!aba de un +#n!,n de r#pa pue !a en el al".i&ar' Lueg# %i# que e +#%3a' 5#rri, /acia la %en!ana para i+pedir que #curriera$ per# lleg, de+a iad# !arde' El /#+bre e enc#n!raba 0a c#lgad# del +arc# 0 c#n la +i!ad del cuerp# "uera cuand# ella e lan&, /acia all3' Lleg, a !ie+p# de c#ger una #lapa de la ba!a del /# pi!al an!e de que el cuerp# del /#+bre ca0era@ el !ub# del g#!e# e le de prendi, del bra&#' )n (ra c/* 0 e qued, c#n un !r#&# de !ela de c#l#r a&ul en la +an#' )n par de egund# de pu. #0, un g#lpe le:an# 0 #rd# cuand# el cuerp# e e !rell, c#n!ra el uel#' Lueg#$ l# pi!id# de la alar+a del g#!er#' El !a-i !a gir, an!e la en!rada de urgencia ' El e6#r +a0#r que %en3a en el a ien!#

de a!r1 0 que le /ab3a en!re!enid# duran!e !#d# el %ia:e de de Jak#b berg c#n an.cd#!a #bre u pr#ble+a de c#ra&,n$ abri, u puer!a 0 e qued, en!ad#$ e perand#' Vale, "ale. El c#nduc!#r ali,$ di# la %uel!a /a !a la par!e de a!r1 0 le #"reci, u bra&# al ancian#' La nie%e e le c#laba p#r el cuell# de la ca&ad#ra' El %ie:# e !aba ca i ap#01nd# e en u bra&# cuand# e qued, +irand# "i:a+en!e /acia alg4n pun!# en el ciel#$ 0 per+aneci, en!ad#' ?Venga$ %a+# ' 8# le u:e!#' El %ie:# e6alaba /acia arriba' ?GMu. e e #H El !a-i !a +ir, /acia d#nde e !aba e6aland#' Hab3a una per #na en el !e:ad# del /# pi!al' )na per #na peque6a' De nuda de cin!ura para arriba$ c#n la +an# apre!ada a l# larg# del cuerp#' 5"isa. Tendr3a que dar la alar+a a !ra%. de la radi#$ per# e qued, parad#$ incapa& de +#%er e$ c#+# i al /acerl# e "uera a al!erar el equilibri# 0 la per #na "uera a caer' Le d#li, la +an# cuand# el %ie:# e la c#gi, c#n un# ded# que parec3an garra $ cla%1nd#le la u6a en la pal+a' 2in e+barg#$ n# e +#%i,' La nie%e le ca3a en l# #:# 0 parpade,' La per #na que e !aba en el !e:ad# le%an!, l# bra&# p#r enci+a de la cabe&a' Alg# e e-!endi, en!re l# bra&# 0 el cuerp#B una

!elilla''' una +e+brana' El %ie:# agarr, u +an#$ ali, del c#c/e 0 e pu # a u lad#' Al +i +# !ie+p# que el /#+br# del ancian# r#&aba el u0#$ ca0, la per #na''' un ni6#''' Lan&, un re uell# 0 l# ded# del %ie:# e le %#l%ier#n a cla%ar en la pal+a de la +an#' El ni6# ca3a :u !# p#r enci+a de ell# ' De "#r+a in !in!i%a e agac/ar#n l# d# 0 e pu ier#n la +an# #bre la cabe&a' N# pa , nada' 5uand# %#l%ier#n a +irar el ni6# /ab3a de aparecid#' El c#nduc!#r ec/, una #:eada alreded#r$ per# !#d# l# que e p#d3a %er en el aire era la nie%e ca0end# ba:# la "ar#la ' El %ie:# e e !re+eci,' ?El 1ngel de la +uer!e' Era el 1ngel de la +uer!e' N# aldr. nunca de aqu3' 21bad# W de n#%ie+bre En#c/eF ?7HabbaDHabba #udD #ud9 )na pandilla de c/ic# 0 c/ica /ab3an ubid# can!and# en HC!#rge!' 2er3an +1 # +en# de la edad de T#++0' Bebid# ' L# c/ic# #l!aban de %e& en cuand# alg4n berrid#$ e !iraban #bre la c/ica 0 . !a e re3an$ le de%#l%3an el g#lpe' De pu. $ e+pe&aban a can!ar de nue%#' La +i +a canci,n una 0 #!ra %e&' O kar l# +iraba de re#:#' *o nunca ser como ellos. P#r de gracia' Le /abr3a gu !ad#' Parec3a que e di%er!3an' Per# O kar n# p#dr3a nunca c#+p#r!ar e a 3$ /acer l# que /ac3an' )n# de ell# e pu # de pie en el a ien!#

can!and# en %#& al!aB ?7A HulebaDHuleba$ AD/aDHuleba9 )n %ie:# que e !aba en!ad# 0 +edi# d#r+id# en l# a ien!# re er%ad# a l# +inu %1lid# en la #!ra pun!a del %ag,n le increp,B ?7GN# p#d.i !ranquili&ar# un p#c#H9 E !#0 !ra!and# de d#r+ir' )na de la +uc/ac/a pu # el ded# c#ra&,n /acia arriba 0 e l# +# !r, al %ie:#' ?A d#r+ir e %a un# a ca a' T#d# el grup# e ec/, a re3r 0 %#l%ier#n a la carga c#n la +i +a canci,n' )n# a ien!# +1 all1 iba un /#+bre le0end# un libr#' O kar agac/, la cabe&a para p#der leer el !3!ul# per# n# %i# +1 que el n#+bre del au!#rB JCran Tun !rC+' N# le #naba c#n#cid#' En el grup# de cua!r# a ien!# al lad# de O kar iba una e6#ra +a0#r c#n el b#l # #bre la r#dilla ' Iba /abland# #la en %#& ba:a$ ge !iculand# /acia un in!erl#cu!#r in%i ible' l n# /ab3a id# nunca en +e!r# de pu. de la die& de la n#c/e' G2er3an aquella per #na la +i +a que duran!e el d3a iban callada 0 +irand# "i:a+en!e /acia delan!e$ le0end# el peri,dic#H GO er3a un grup# e pecial que ,l# al3a p#r la n#c/e H El /#+bre del libr# pa , la p1gina' O kar$ p#r e-!ra6# que pare&ca$ n# lle%aba enci+a ning4n libr#' L1 !i+a' Le /abr3a gu !ad# /acer c#+# aquel /#+breB e !ar en!ad# le0end#$ #l%id1nd# e de !#d# l# que le r#deaba' Per# ,l# lle%aba el

Ialk+an 0 el cub#' Hab3a pen ad# e cuc/ar la cin!a de Qi que le /ab3a dad# T#++0$ l# /ab3a in!en!ad# en el au!#b4 de %uel!a$ per# e /ab3a can ad# de pu. de un par de canci#ne ' 2ac, el cub# del b#l #' Tre cara e !aban 0a li !a ' 2,l# "al!aba una e quina de nada en la cuar!a' Eli 0 .l /ab3an pa ad# una !arde en!re!enid# c#n el cub#$ /abland# de c,+# e p#d3a /acer$ 0 de pu. de aquell# O kar /ab3a +e:#rad# +uc/#' Mir, !#da la cara in!en!and# dar c#n alguna e !ra!egia$ per# n# %i# +1 que l# #:# de Eli delan!e de .l' ,Fu aspecto tendr3' N# !en3a +ied#' Ten3a la en aci,n de que''' buen#''' n# p#d3a e !ar all3 a e a /#ra $ n# p#d3a /acer l# que e !aba /aciend#' N# e-i !3a' N# era .l' 1o e0isto, y nadie puede acerme da4o. Hab3a lla+ad# a u padre de de N#rr!Kl:e 0 . !e e /ab3a pue !# a ll#rar al !el."#n# dici.nd#le que iba a lla+ar a alguien que pudiera ir a bu carle' Era la egunda %e& en u %ida que O kar #3a ll#rar a u padre' P#r un +#+en!# e !u%# a pun!# de ablandar e$ per# cuand# u padre e+pe&, a a!r#pellar e 0 a gri!ar que .l !en3a que p#der dirigir u %ida 0 /acer l# que qui iera en u ca a$ O kar le c#lg, el !el."#n#' En realidad "ue en!#nce cuand# apareci,$ aquella en aci,n de que n# e-i !3a' El grup# de c/ic# 0 c/ica e ba:, en la e !aci,n de \ngb0plan' )n# de l#

c/a%ale e %#l%i, 0 gri!, den!r# del %ag,nB ?Mu. dur+1i bien$ querid# ''' querid# ''' N# le al3a la palabra 0 una de la c/ica e l# lle%, c#n ig#' Ju !# an!e de que el !ren e pu iera en +arc/a e #l!, de ella$ c#rri, /acia la puer!a 0$ u:e!and# una de ella $ gri!,B ?''' c#+pa6er# de %ia:e' 75#+pa6er# de %ia:e$ qu. dur+1i bien9 2#l!, la puer!a 0 el +e!r# ec/, a andar de nue%#' El /#+bre que iba le0end# ba:, el libr#$ +ir, a l# :,%ene en el and.n' Lueg# e %#l%i, /acia O kar$ le +ir, a l# #:# 0 #nri,' O kar re p#ndi, c#n una #nri a "uga&$ de pu. /i&# c#+# que dirig3a u a!enci,n al cub#' Tu%# la en aci,n de que''' /ab3a id# apr#bad#' Aquel /#+bre e /ab3a "i:ad# en .l 0 le /ab3a !ran +i!id# la idea de que &aces )ien. 2odo lo .ue est3s aciendo est3 )ien ec o. 2in e+barg# n# e a!re%3a a %#l%er a +irarle' Parec3a c#+# i aquel /#+bre supiera. O kar gir, el cub# un p#c# 0 l# %#l%i, a de:ar c#+# e !aba' O!ra d# per #na $ ade+1 de .l$ e ba:ar#n del +e!r# en Blackeberg$ de #!r# %ag#ne ' )n c/ic# +1 +a0#r al que n# c#n#c3a de nada 0 un adul!# c#n pin!a de lig,n que parec3a ba !an!e b#rrac/#' El lig,n e acerc, !a+bale1nd# e al c/ic# +a0#r 0 le gri!,B ?O0e$ !4$ G!iene un cigarrill#H +$orry, n# "u+#'

Per# el lig,n parece que n# en!endi, +1 que la nega!i%a$ p#rque ac, un bille!e de die& c#r#na del b#l ill# 0 agi!1nd#l# en la +an# c#n!inu,B ?7Die& c#r#na 9 2,l# p#r un pi!ill#' El c/ic# neg, c#n la cabe&a 0 igui, andand#' El lig,n e qued, all3 !a+bale1nd# e$ 0 cuand# O kar pa , a u lad# le%an!, la cabe&a 0 le di:#B ?7T49 ?per# en!#nce e le ac/inar#n l# #:# $ "i:, la +irada en O kar 0 +ene, la cabe&a?' N#$ n# era nada' Ve!e en pa&$ /er+an#' O kar c#n!inu, ubiend# la e calera de la e !aci,n' Pregun!1nd# e i el lig,n e !ar3a pen and# en p#ner e a +ear en el ra3l el.c!ric#' El c/ic# +a0#r de apareci, p#r la puer!a de alida' 2in c#n!ar al %igilan!e de l# +#line!e $ O kar era la 4nica per #na que /ab3a en el %e !3bul#' T#d# parec3a !an di !in!# p#r la n#c/e' La !ienda de "#!# $ la "l#ri !er3a 0 la !ienda de r#pa que /ab3a den!r# de la e !aci,n per+anec3an apagada ' El %igilan!e e !aba en u gari!a c#n l# pie #bre el +# !rad#r$ le0end# alg#' Mu. ilenci#' El rel#: de la pared e6alaba la d# pa ada ' Deber3a e !ar en u ca+a a e a /#ra ' Dur+iend#' Al +en# deber3a de !ener ue6#' Per# n#' E !aba !an can ad# que en!3a el cuerp# c#+# %ac3#$ per# un %ac3# cargad# de elec!ricidad' N# #+n#lien!#' 2e abri, una puer!a aba:#$ d#nde l# andene $ 0 #0, la %#& del lig,nB ?(8 /agan la re%erencia$ u !ede l# agen!e c#n ca c# 0 p#rra '''*'

La +i +a canci,n que .l /ab3a can!ad#' 2e ec/, a re3r 0 e+pe&, a c#rrer' 2ali, c#rriend# p#r la puer!a $ cue !a aba:# /acia la e cuela$ pa , la e cuela 0 el aparca+ien!#' Hab3a e+pe&ad# a ne%ar #!ra %e& 0 aquell# grande c#p# le pinc/aban c#+# al"ilere en la cara ardien!e' Miraba /acia arriba +ien!ra c#rr3a' La luna e !aba a4n c#n .l$ :ugand# al e c#ndi!e en!re l# edi"ici# al!# ' 8a den!r# del pa!i# e de!u%#$ !#+, alien!#' 5a i !#da la %en!ana e !aban # cura $ per# Gn# e %e3a un p#c# de lu& de!r1 de la per iana del pi # de EliH ,Fu aspecto tendra' 2ubi, la cue !a$ ec/, una #:eada a u pr#pia %en!ana a # cura ' All3 den!r# e !aba el O kar n#r+al dur+iend#' El O kar''' an!eri#r a Eli' 5#n la b#la del pi en l# cal&#ncill# ' 8a n# e la p#n3a$ n# la nece i!aba' Abri, la puer!a del ,!an# de u p#r!al 0 p#r el pa ill# lleg, an!e el p#r!al de Eli$ n# e par, a +irar i quedaba alguna +anc/a en el uel#' 2#la+en!e pa ,' 8a n# e-i !3a' N# !en3a una +adre$ ni un padre$ ni una %ida an!eri#r$ .l ,l# e !aba''' all3' Abri, la puer!a 0 ubi, la e calera ' De pie en el de can ill# e qued, +irand# la de!eri#rada puer!a de +adera$ la placa del n#+bre in n#+bre' -etr3s de esa puerta. 2e /ab3a i+aginad# que iba a ubir c#rriend# la e calera e iba a lla+ar$ in +1 ' Per# en %e& de e # e en!, en l# 4l!i+# e cal#ne $ al lad# de la puer!a' G8 i n# quer3a que .l %inieraH

De pu. de !#d# era ella la que e /ab3a ale:ad#' A l# +e:#r le dec3a que e +arc/ara$ que quer3a e !ar !ranquila$ que''' @l trastero del stano. @l de 2ommy y los otros. P#d3a d#r+ir all3$ en el #"1$ p#rque n# e !ar3an all3 p#r la n#c/e' De e a +anera p#dr3a %er a Eli al d3a iguien!e p#r la !arde$ c#+# de c# !u+bre' 1ada sera ya como de costum)re. 2e qued, +irand# "i:a+en!e al !i+bre' Nada iba a er c#+# an!e ' Hab3a que /acer alg# grande' 5#+# e capar e$ /acer ded#$ %#l%er a ca a a +edia n#c/e para de+# !rar que e e ''' i+p#r!an!e' L# que +1 +ied# le daba no era que ella qui&1 "uera un er que %i%3a de la angre de #!ra per #na $ in# que l# rec/a&ara' T#c, el !i+bre de la puer!a' 2e #0, un &u+bid# den!r# del pi # que ce , cuand# #l!, el !i+bre' E !u%# e perand#' V#l%i, a lla+ar$ +1 !ie+p#' Nada' N# e #3a nada' Eli n# e !aba en ca a' O kar e en!, en la e calera +ien!ra la de ilu i,n le ca3a c#+# un :arr# de agua "r3a' 8 e in!i, de pr#n!# can ad#$ !errible+en!e can ad#' 2e le%an!, len!a+en!e 0 ba:, la e calera ' A +edi# ca+in# e le #curri, una idea' )na !#n!er3a$ per#''' aun a 3' V#l%i, /a !a la puer!a 0 c#n e6ale c#r!a 0 larga en el !i+bre dele!re, el n#+bre de ella c#n el al"abe!# M#r e' 5#r!a' Pau a' 5#r!a$ larga$ c#r!a$ c#r!a' Pau a' 5#r!a$ c#r!a' E''' L''' I'''

E per,' N# e #3a ab #lu!a+en!e nada' 2e /ab3a dad# la %uel!a para +arc/ar e cuand# #0, la %#& de Eli' ?GO karH GEre !4H 8 e !# "ue l# que ucedi,$ a pe ar de !#d#@ que la alegr3a "ue c#+# un c#/e!e que e encendiera en u pec/# 0 e-pl#!ara a !ra%. de u b#ca c#n un e !ruend# #B ?7239 Maud 5arlberg$ p#r /acer alg#$ "ue a bu car una !a&a de ca". al cuar!# que /ab3a de!r1 de la recepci,n 0 e en!, c#n la lu& apagada' Ten3a que /aber alid# de u !urn# /ac3a 0a una /#ra$ per# la p#lic3a le /ab3a pedid# que e perara' )n par de /#+bre que n# iban %e !id# de p#lic3a e !aban dand# c#n un pincel una e pecie de p#l%# en el uel#$ a l# larg# del ca+in# que la ni6a /ab3a rec#rrid# c#n l# pie de nud# ' El p#lic3a que le pregun!, l# que la c/ica /ab3a dic/#$ l# que /ab3a /ec/#$ qu. a pec!# !en3a$ n# /ab3a id# +u0 a+able' A Maud le /ab3a dad# !#d# el !ie+p# la i+pre i,n$ p#r u !#n# de %#&$ de que in inuaba que ella /ab3a ac!uad# +al' Per# Gc,+# /abr3a p#did# ella aber l# que !en3a que /acerH Henrik$ un# de l# %igilan!e c#n quien a +enud# c#+par!3a el !urn# de !arde$ e acerc, a la recepci,n 0 e6aland# la !a&a de ca". di:#B ?GE para +3H ?2i la quiere ''' Henrik c#gi, la !a&a de ca".$ bebi, un !rag# 0 ec/, una +irada al %e !3bul#'

Ade+1 de l# que e !aban pin!and# el uel# /ab3a un p#lic3a uni"#r+ad# /abland# c#n un !a-i !a' ?Muc/a gen!e e !a !arde' ?N# en!iend# nada' G5,+# pud# ubir arribaH ?N# .' E !1n !raba:and# en ell#' Parece que !rep, p#r la pared' ?E # n# puede er' ?N#' Henrik ac, del b#l ill# una b#l a c#n barc# de regali& 0 le #"reci, a Maud' Ella neg, c#n la cabe&a 0 Henrik c#gi, !re barc# $ e l# +e!i, en la b#ca 0 e enc#gi, de /#+br# di culp1nd# e' ?He de:ad# de "u+ar' He c#gid# cua!r# kil# en d# e+ana ' ?Hi&# una +ueca?' N#$ :#der' Ten3a que /aberl# %i !#' ?GA qui.n''' al a e in#H ?23' Ha alpicad# a 3''' !#da la pared a/3' 8 la cara''' n#' 2i e %a a qui!ar un# la %ida alguna %e&$ !endr1 que er c#n pa !illa ' I+ag3na!e i !iene que /acer la au!#p ia$ Ge/H Tener que /acer e #' ?Henrik' ?G23H ?D.:al#' Eli e !aba en el quici# de la puer!a' O kar$ en!ad# en la e calera' Agarraba c#n una +an# el a a de la b#l a$ c#+# i e !u%iera preparad# para ir e en cualquier +#+en!#' Eli e c#l#c, un +ec/,n de pel# de!r1 de la #re:a' Parec3a !#!al+en!e re !ablecida' )na c/ica peque6a$ in egura' Le +ir, a la +an# $ di:# en %#& ba:aB

?GViene H ?23' Eli a in!i, ca i in que e n#!ara$ enredand# c#n l# ded# ' O kar igui, en!ad# en la e calera' ?GPued#''' en!rarH ?23' A O kar le lle%ar#n l# de+#ni# ' Di:#B ?Di que pued# en!rar' Eli al&, la cabe&a$ pareci, que iba a decir alg# per# n# l# /i&#' E+pe&, a cerrar la puer!a un p#c#$ e de!u%#' Tra lad, u pe # en!re u pie de cal&# $ lueg# /abl,B ?Puede en!rar' 2e %#l%i, 0 en!r, en la ca a$ O kar la igui, 0 cerr, la puer!a' De:, la b#l a en la en!rada$ e qui!, la ca&ad#ra 0 la c#lg, en un perc/er# del que n# c#lgaba nada +1 ' Eli e !aba en la puer!a del cuar!# de e !ar c#n l# bra&# ca3d# ' 2#la+en!e lle%aba pue !a la braga 0 una ca+i e!a de c#l#r r#:# en la que p#n3a Ir#n Maiden enci+a del e quele!# del +#n !ru# que aparec3a en la car1!ula de u di c# ' A O kar le #naba c#n#cid#' GL# /abr3a %i !# en el cuar!# de la ba ura alguna %e&H G2er3a el +i +#H Eli e !aba +irand# l# uci# que !en3a l# pie ' ?GP#r qu. /a dic/# e #H ?P#rque !4 l# dice ' ?23' O kar''' Ella dud,' O kar e qued, d#nde e !aba$ c#n la +an# en la ca&ad#ra que acababa de c#lgar' E !aba +irand# la ca&ad#ra cuand# pregun!,B

?GEre un %a+pir#H Eli e cru&, de bra&# $ +eneand# la cabe&a de paci#' ?8#''' +e ali+en!# de angre' Per# 0# n# #0''' e #' ?G5u1l e la di"erenciaH Ella le +ir, a l# #:# 0 di:#$ c#n alg# +1 de energ3aB ?Ha0 una di"erencia +u0 grande' O kar %i# c,+# l# ded# de l# pie de Eli e rela:aban 0 e !en aban$ e rela:aban' 2u pierna de nuda eran %erdadera+en!e delgada @ d#nde acababa la ca+i e!a pud# %er el b#rde de un par de braga blanca ' Hi&# un ge !# /acia ella' ?En!#nce $ G!4 e !1 c#+#''' muerta' Eli #nri, p#r pri+era %e& de de que .l llegara' ?N#' GE que n# e n#!aH ?N#$ per#''' !4 abe ''' G!e /a +uer!# alguna %e&$ /ace +uc/#H ?N#' Per# /e %i%id# +uc/# !ie+p#' ?GEre "ie6a' ?N#' Teng# d#ce a6# ' Per# l# /e !enid# de de /ace +uc/# !ie+p#' ?En!#nce ere %ie:a' P#r den!r#' En !u cabe&a' ?N#' N# l# #0' E # e l# 4nic# que a +3 +i +a +e parece real+en!e e-!ra6#' N# l# pued# en!ender' GP#r qu. nunca''' de alguna +anera''' !eng# +1 de d#ce a6# H O kar e qued, pen and#$ pa , el bra&# p#r u ca&ad#ra' ?A l# +e:#r p#rque l# !iene ' ?G5,+#H ?23$ pue ''' que !4 n# puede en!ender p#r qu. ,l# !iene d#ce a6# $ preci a+en!e p#rque ,l# !iene d#ce a6# ' Eli "runci, el en!rece:#' ?GMuiere decir que #0 tonta'

?N#' Per# un p#c# dura de +#llera' 5#+# uelen er l# ni6# ' ?Va0a' G8 c,+# ca a e # c#n l# del cub#H O kar di# un bu"id#$ la +ir, a l# #:# 0 rec#rd, aquell# de u pupila ' A/#ra e !aban n#r+ale $ per# a)an !enid# un a pec!# +u0 e-!ra6#' GN# era cier!#H De !#da "#r+a ''' aquell# era de+a iad#' Era incre3ble' ?Eli' T4 ,l# !e e !1 in%en!and# !#d# e #$ Gn#H Eli acarici, el e quele!# del +#n !ru# que !en3a en el e !,+ag# 0 de:and# la +an# quie!a :u !# #bre la b#ca abier!a del +#n !ru# di:#B ?GT#da%3a quiere er /er+an# de angre c#n+ig#H O kar di# +edi# pa # a!r1 ' ?N#' Al&, la %i !a /acia .l' Tri !e$ ca i acu a!#ria' ?N#$ eso n#' T4 c#+prender1 ''' que''' 2e c#n!u%#' O kar c#n!inu, p#r ella' ?2i /ubiera querid# +a!ar+e 0a l# /abr3a /ec/# /ace !ie+p#' Eli a in!i,' O kar re!r#cedi, #!r# +edi# pa #' G5u1n!# !ie+p# !ardar3a en alir p#r la puer!aH GDe:ar3a la b#l aH Eli parec3a n# n#!ar u inquie!ud$ u gana de /uir' O kar e par,$ c#n l# +4 cul# en !en i,n' ?GMe %#0 a''' c#n!agiarH T#da%3a c#n la +irada "i:a en el +#n !ru# que lle%aba enci+a del e !,+ag#$ Eli neg, c#n la cabe&a' ?N# quier# c#n!agiar a nadie' 8 +en# a !i' ?GMu. quiere decir en!#nce c#n l# de a #ciarn# H Eli le%an!, la cabe&a /acia el lugar d#nde cre3a que e !aba O kar$ per# e /ab3a equi%#cad#' Vacil,' Lueg# "ue /acia .l$ le c#gi, la cabe&a en!re u +an# ' O kar la

de:, /acer' Eli parec3a''' en blanc#' Au en!e' Per# nada que rec#rdara aquella cara que /ab3a %i !# en el ,!an#' La 0e+a de u ded# le r#&ar#n la #re:a ' )n # ieg# inund, len!a+en!e el cuerp# de O kar' $ea. Mue ea l# que Di# quiera' El r# !r# de Eli e !aba a %ein!e cen!3+e!r# del u0#' 2u alien!# #l3a rar#$ c#+# la ca e!a en la que u padre guardaba c/a!arra' 23' Eli #l3a''' a ,-id#' La pun!a de un ded# le acarici, la #re:a' Ella u urr,B ?E !#0 #la' Nadie l# abe' GMuiere H ?23' Al in !an!e peg, u cara a la de .l$ cerr, u labi# alreded#r del labi# uperi#r de O kar 0 l# re!u%# c#n una pre i,n +u0$ +u0 ua%e' L# !en3a calien!e 0 ec# ' A .l e le llen, la b#ca de ali%a 0 cuand# la apre!, c#n!ra el labi# in"eri#r de Eli l# /u+edecier#n$ ua%i&1nd#l#' 5ada un# pr#b, c#n +i+# l# labi# del #!r#$ de:1nd#l# de li&ar e$ 0 O kar de apareci, en una # curidad ardien!e que "ue aclar1nd# e gradual+en!e$ c#n%ir!i.nd# e en una gran ala$ en el al,n de un palaci# en cu0# cen!r# /ab3a una +e a alargada llena de c#+ida$ 0 O kar''' ... corre asta los man6ares, empie;a a comrselos con las manos. 5 su alrededor ay otros ni4os, mayores y pe.ue4os. 2odos comen de la mesa. @n uno de los e0tremos de la mesa est3 sentado un... , om)re'... una mu6er... una persona con lo .ue de)e de ser una peluca. >na enorme peluca le cu)re la ca)e;a. La persona tiene un "aso en la mano, lleno de un l.uido de

color ro6o oscuro, est3 conforta)lemente sentada, apoyada en el respaldo de la silla, da un sor)ito del "aso y asiente con la ca)e;a animando a ?s#ar. Los ni4os no paran de comer. 5l fondo de la sala, contra la pared, ?s#ar puede "er a unas personas po)remente "estidas .ue si%uen con in.uietud lo .ue pasa alrededor de la mesa. >na mu6er con un c al de color marrn cu)rindole el pelo est3 con las manos fuertemente entrela;adas so)re el estma%o y ?s#ar piensa: HMam3I. -espus suena el tintineo de un "aso y toda la atencin se "uelca en el om)re .ue est3 en el e0tremo de la mesa. Gl se le"anta. ?s#ar tiene miedo de ese om)re. 2iene la )oca pe.ue4a, estrec a y e0tra4amente ro6a. La cara )lanca como la ti;a. ?s#ar siente el 6u%o de la carne salindosele por las comisuras de la )oca, un pe.ue4o tro;o de carne est3 a punto de salirse de la )oca, lo detiene con la len%ua. @l om)re al;a una pe.ue4a )olsa de piel. /on %esto ura4o a)re la cinta .ue cierra la )olsa y pone so)re la mesa dos %randes dados )lancos. @n la sala resuena el eco de los dados cuando dan "ueltas y se paran. @l om)re le"anta los dados en la mano, los pone delante de ?s#ar y de los otros ni4os. @l om)re a)re la )oca para decir al%o, pero en ese mismo momento a ?s#ar se le cae el tro;o de carne de la )oca y... L# labi# de Eli e re!irar#n de l# u0# $ #l!, !a+bi.n u cabe&a$ di# un pa # /acia a!r1 ' Aunque le daba +ied#$ O kar in!en!, %#l%er a %er el al,n del palaci# #!ra %e&$ per# /ab3a de aparecid#' Eli l# +iraba in!rigada' O kar e "r#!, l# #:# $ a in!iend#' ?E # real+en!e pa ,$ %erdadH

?23' 2e quedar#n un ra!# a 3$ callad# ' Lueg# Eli le pregun!,B ?GMuiere en!rarH O kar n# di:# nada' Eli !ir, del :er e0$ al&, la +an# 0 la de:, caer de nue%#' ?N# pien # /acer!e da6# :a+1 ' ?E # 0a l# .' ?GMu. e l# que e !1 pen and#H ?E e :er e0' GE del cuar!# de la ba ura H ?''' 23' ?GL# /a la%ad#H Eli n# c#n!e !,' ?Ere un p#c# a quer# a$ Gl# abe H ?Me pued# ca+biar i quiere ' ?23' Ha&l#' Hab3a le3d# alg# #bre el /#+bre de la ca+illa$ ba:# la 1bana' El a e in# ri!ual' Benke EdIard /ab3a lle%ad# a gen!e de !#d# !ip# p#r aquell# pa ill# $ /a !a la c1+ara ' H#+bre 0 +u:ere de di !in!a edade 0 !a+a6# ' Ni6# ' N# /ab3a ninguna ca+illa e pecial para l# ni6# 0 p#ca c# a le /ac3an a Benke en!ir e !an +al c#+# aquella uper"icie %ac3a que quedaban en la ca+illa cuand# lle%aba a un ni6#@ la peque6a "igura ba:# la 1bana blanca$ c#+# apre!ada c#n!ra la par!e delan!era de la ca+illa' El e-!re+# de l# pie $ %ac3#@ la 1bana$ e !irada' Aquella uper"icie era la +uer!e pr#pia+en!e dic/a' Per# el que lle%aba a/#ra era un /#+bre adul!# 0$ ade+1 de e #$ una celebridad' 5#nduc3a la ca+illa a !ra%. de pa ill# ilenci# # ' El 4nic# ruid# que e #3a era el

de la g#+a de la rueda que c/irriaba c#n!ra el uel# de lin,le#' Aqu3 n# /ab3a ning4n !ip# de e6ali&aci,n de c#l#re en el uel#' 5uand# llegaba alguna %i i!a$ %en3a ie+pre ac#+pa6ada p#r alguien de en!re el per #nal del /# pi!al' Benke /ab3a per+anecid# e perand# en la calle +ien!ra la p#lic3a "#!#gra"iaba el cuerp# in %ida' Algun# repre en!an!e de la pren a que e !aban c#n u c1+ara "uera del c#rd,n p#licial !#+aban "#!# del /# pi!al c#n p#!en!e "la /e ' Ma6ana aldr3a la i+agen en el peri,dic#$ c#+ple!ada c#n una l3nea de pun!# que +arcara c,+# /ab3a ca3d# el /#+bre' )na celebridad' El bul!# ba:# la 1bana n# uger3a nada de e #' )n bul!# c#+# l# de+1 ' 2ab3a que el /#+bre parec3a un +#n !ru#$ que u cuerp# e /ab3a re%en!ad# c#+# un gl#b# de agua al c/#car c#n!ra el uel# /elad#@ agradec3a que e !u%iera cubier!#' Ba:# la 1bana$ #+# !#d# iguale ' 2in e+barg#$ egur# que +uc/a per #na e en!ir3an ali%iada al aber que preci a+en!e aquel bul!# de carne 0a in %ida era c#nducid# a la c1+ara "rig#r3"ica para una p# !eri#r incineraci,n cuand# l# "#ren e !er+inaran u !raba:#' El /#+bre pre en!aba una /erida en el cuell# que lla+, p#der# a+en!e la a!enci,n del "#!,gra"# de la p#lic3a Per# Gqu. i+p#r!ancia p#d3a !ener aquell#H Benke e c#n ideraba a 3 +i +# c#+# una e pecie de "il, #"#$ l# cual !en3a que

%er c#n u pr#"e i,n' Hab3a %i !# !an!# de l# que en realidad #+# la per #na que /ab3a de arr#llad# una !e#r3a$ 0 era ba !an!e i+pleB (T#d# e !1 en el cerebr#*' El ec# de u %#& re!u+b, en l# pa ill# de ier!# cuand# par, la ca+illa delan!e de la puer!a de la c1+ara "rig#r3"ica$ +arc, el c,dig# 0 la puer!a e abri,' 23' T#d# en el cerebr#' De de el principi#' El cuerp# n# e +1 que una e pecie de unidad de er%ici# que el cerebr# e %e #bligad# a arra !rar para +an!ener e %i%#' Per# !#d# e !1 all3 de de el principi#$ en el cerebr#' 8 la 4nica +anera de ca+biar a un !ip# c#+# el que e !aba deba:# de la 1bana er3a #per1nd#le el cerebr#' ? encerr3ndolo. La cerradura au!#+1!ica$ que deb3a +an!ener la puer!a abier!a duran!e die& egund# de pu. de que e /ubiera in!r#ducid# el c,dig#$ a4n n# /ab3a id# arreglada 0 Benke !u%# que u:e!ar la puer!a c#n una +an# +ien!ra c#n la #!ra agarraba la ca+illa p#r el e-!re+# de la cabe&a 0 la +e!3a en la c1+ara' La ca+illa g#lpe, c#n!ra el quici# de la puer!a 0 Benke #l!, un :ura+en!#' $i u)iera sido en ciru%a la a)ran arre%lado en cinco se%undos. En!#nce %i# alg# e-!ra6#' Ju !# deba:# 0 a la i&quierda del bul!# que era la cabe&a del /#+bre /ab3a una +anc/a de c#l#r +arr,n en la 1bana' La puer!a e cerr, !ra ell# cuand# Benke e agac/, para +irar' La +anc/a crec3a len!a+en!e'

@st3 san%rando. Benke n# era de l# que e a+edren!aba "1cil+en!e' Ade+1 $ alg# a 3 0a /ab3a #currid# an!e ' Pr#bable+en!e alguna acu+ulaci,n de angre den!r# del cr1ne# que e /abr3a derra+ad# cuand# la ca+illa c/#c, c#n!ra el quici# de la puer!a' La +anc/a de la 1bana crec3a' Benke "ue /a !a el ar+ari# de pri+er# au-ili# 0 bu c, e paradrap# quir4rgic# 0 ga a' 2ie+pre le /ab3a parecid# c,+ica la pre encia de un ar+ari# a 3 en un i!i# c#+# . !e$ per# clar#$ e !aba pre%i !# para el ca # de que alguna per #na "i"a re ul!ara /erida all3 den!r#@ que e pillara el ded# c#n una ca+illa # alg# a 3' 5#n la +an# #bre la 1bana :u !# enci+a de la +anc/a /i&# ac#pi# de "uer&a ' L,gica+en!e n# le daban +ied# l# cad1%ere $ per# aqu.l parec3a que era la /# !ia' 8 Benke e %e3a #bligad# a p#nerle un e paradrap#' 2er3a a .l a quien ec/ar3an la br#nca i ca3a un +#n!,n de angre en la c1+ara' A 3 que !rag,$ 0 apar!, la 1bana' La cara del /#+bre de a"iaba !#da de cripci,n' I+p# ible c#+prender que /ubiera "i"ido una e+ana c#n un r# !r# a 3' All3 n# /ab3a nada que pudiera er rec#n#cid# c#+# /u+an#$ +1 que una #re:a 0 un''' #:#' GE .ue no a)an podido... "ol"er a ponerle los esparadrapos' El #:# e !aba abier!#' L,gica+en!e' Apena !en3a p1rpad# c#n el que cerrarl#' 8 e !aba !an de !r#&ad# que parec3a c#+# i e /ubiera pr#ducid# una cica!ri&aci,n

den!r# de la pr#pia e cler,!ica' Benke e de en!endi, de la +irada +uer!a 0 e c#ncen!r, en l# que !en3a que /acer' Parec3a que el #rigen de la +anc/a era aquella /erida del cuell#' 2e #0, un ua%e g#!e# 0 Benke +ir, r1pida+en!e alreded#r' J#der' 2egur# que e !aba alg# ner%i# #' O!ra g#!a' Ven3a de u pie ' Mir, /acia aba:#' )na g#!a de agua ca0, de la ca+illa 0 a!erri&, en u &apa!#' Pl#p' ,5%ua' Ob er%, la /erida que el /#+bre !en3a en el cuell#' 2e /ab3a "#r+ad# un c/arc# deba:# de ella 0 c/#rreaba p#r el b#rde de la placa' Pl#p' M#%i, el pie' )na g#!a ca0, #bre el uel# de cer1+ica' Plip' Me!i, el ded# 3ndice en el c/arc#$ e "r#!, el ded# 3ndice c#n el pulgar' N# era agua' Era alg4n l3quid# %i c# #$ den # 0 !ran paren!e' Nada que .l pudiera rec#n#cer' 5uand# %#l%i, a +irar al uel# blanc#$ e /ab3a e+pe&ad# a "#r+ar all3 un peque6# c/arc#' El l3quid# n# era !ran paren!e$ in# de c#l#r r# a p1lid#' Parec3a c#+# cuand# eparan la angre en b#l a para la !ran "u i#ne ' L# que queda cuand# l# gl,bul# r#:# e %an al "#nd#' Plasma. El /#+bre angraba pla +a' 5,+# p#d3a #currir aquell#$ e # !endr3an que e-plicarl# +a6ana l# e-per!# $ #$ +e:#r dic/#$ /#0' 2u !raba:# era pararl#$ de +anera que n# +anc/ara el dep, i!#'

Ten3a gana de ir e a ca a 0a' Me!er e en la ca+a al lad# de u +u:er d#r+ida$ leer una p1gina de >n ser a)omina)le y lueg# d#r+ir' Benke d#bl, la ga a /a !a /acer una grue a c#+pre a 0 la pu # #bre la /erida' G5,+# c#:#ne iba a pegar el e paradrap#H El /#+bre !a+bi.n !en3a el re !# del cuell# de !r#&ad# 0 era di"3cil enc#n!rar !r#&# de piel n# da6ad# en l# que u:e!arl#' Le i+p#r!aba un bled#' 2e quer3a ir a ca a 0a' 5#gi, larga !ira de e paradrap# e /i&# un re+iend# de ac1 para all1 en el cuell#$ un re+iend# del que pr#bable+en!e !endr3a que dar e-plicaci#ne $ per# qu.$ :#der' $oy celador, no ciru6ano. 5uand# /ub# c#l#cad# la c#+pre a en u i!i#$ li+pi, la ca+illa 0 el uel#' Lueg# c#ndu:# el cad1%er a la /abi!aci,n n4+er# cua!r#$ e "r#!, la +an# ' Li !#' )n !raba:# bien /ec/# 0 una /i !#ria para c#n!ar en el "u!ur#' Mien!ra ec/aba un 4l!i+# %i !a&# 0 apagaba$ e+pe&, a pulir la "ra e ' ,?s acord3is de a.uel asesino .ue se tir desde el =ltimo piso' *o me tu"e .ue ocupar de l despus de a.uello, y cuando lo condu6e a la c3mara fri%orfica not al%o raro... 5#gi, el a cen #r /a !a u ala$ e la%, la +an# c#n e +er#$ e ca+bi, 0$ al alir$ ec/, la ba!a a la%ar' Ba:, /a !a el aparca+ien!#$ e en!, en el c#c/e 0 e "u+, un cigarrill# c#n !ranquilidad an!e de arrancar' 5uand# /ub# apagad# la c#lilla en el cenicer#$ que buena "al!a /ac3a %aciar$ gir, la lla%e 0 arranc, el c#c/e'

El c#c/e bra+,$ c#+# #l3a #currir cuand# /ac3a "r3# # /ab3a /u+edad' Per# ie+pre arrancaba' 2,l# nece i!aba +#n!ar alg# de br#nca an!e ' 5uand# el brrru+$ brrru+ del !ercer in!en!# e !ran "#r+, en un ruid# re !allan!e de +#!#r$ e ac#rd, de ell#' N# c#agula' N#' L# que "lu3a del cuell# del /#+bre n# iba a c#agular ba:# la c#+pre a' Iba a e+paparla 0 lueg# eguir3a c/#rreand# /a !a el uel#$ 0 cuand# abrieran la puer!a den!r# de una /#ra ''' 7J#der9 2ac, la lla%e del c#c/e 0 e la guard, cabread# en el b#l ill# +ien!ra e dirig3a de %uel!a al /# pi!al' El cuar!# de e !ar n# e !aba !an %ac3# c#+# la en!rada 0 la c#cina' Aqu3 /ab3a un #"1$ una bu!aca 0 una +e a grande c#n un +#n!,n de c# a peque6a enci+a' Hab3a !re ca:a de car!,n apilada una enci+a de #!ra al lad# del #"1' )na l1+para de pie #li!aria e parc3a una lu& d.bil 0 a+arillen!a #bre la +e a' 8 e # era !#d#' Nada de al"#+bra $ ni cuadr# $ ni !ele' Delan!e de la %en!ana c#lgaban una +an!a grue a ' Parece como una c3rcel. >na %ran c3rcel. O kar ilb,$ para pr#bar' Pue 3' Hab3a ec#$ per# n# !an!#' Pr#bable+en!e p#r la +an!a ' De:, u b#l a al lad# de la bu!aca' El c/a quid#$ cuand# el /erra:e +e!1lic#

de la par!e in"eri#r c/#c, c#n!ra el dur# uel# de lin,le#$ re #n, de #lad#' Hab3a e+pe&ad# a +irar l# #b:e!# di pue !# #bre la +e a cuand# Eli ali, de la /abi!aci,n de al lad#$ a/#ra %e !ida c#n una ca+i a de cuadr# que le e !aba de+a iad# grande' O kar$ abarcand# c#n la +an# el cuar!# de e !ar$ le pregun!,B ?GO %ai a +udarH ?N#' GP#r qu.H ?N#$ l# up#n3a' ,?s' 5,+# n# l# /ab3a pen ad# an!e ' O kar rec#rri, c#n la +irada la c# a que /ab3a enci+a de la +e a' Parec3an :ugue!e $ !#d# ' Jugue!e %ie:# ' ?E e %ie:# que %i%3a an!e aqu3$ n# era !u pap1$ G%erdadH ?N#' ?Gl era !a+bi.n'''H ?N#' O kar a in!i,$ %#l%i, a rec#rrer el cuar!# c#n la +irada' Era di"3cil i+aginar e que alguien pudiera "i"ir a 3' A n# er que''' ?GEre ''' p#breH Eli e acerc, a la +e a$ c#gi, una c# a que parec3a un /ue%# negr# 0 e l# di# a O kar' l e inclin, /acia delan!e$ l# pu # ba:# la l1+para para p#der %erl# +e:#r' La uper"icie era rug# a$ 0 cuand# O kar l# #b er%, +1 de cerca %i# que la rec#rr3an cien!# de c#+plicada guirnalda de /il# de #r#' El /ue%# era pe ad#$ c#+# i !#d# .l e !u%iera /ec/# de alg4n +e!al' O kar le di# %uel!a 0 %i# que l#

/il# de #r# e !aban incru !ad# en /endidura p#c# pr#"unda de la uper"icie' Eli e c#l#c, a u lad# 0 .l %#l%i, a en!ir aquel #l#r''' el #l#r a ,-id#' ?G5u1n!# cree que %aleH ?N# .' GMuc/#H ?2,l# /a0 d# ' 2i alguien !u%iera l# d# p#dr3a %enderl# 0 c#+prar''' una cen!ral nuclear$ !al %e&' ?GN##'''H ?23$ n# .' G5u1n!# cue !a una cen!ral nuclearH G5incuen!a +ill#ne H ?5re# que cue !an''' +ile de +ill#ne ' ?Buen#$ n#$ en!#nce n# e p#dr3a c#+prar e #' ?G8 !4 para qu. quiere una cen!ral nuclearH Eli e ec/, a re3r' ?5,gel# en!re la +an# ' A 3' 5errada ' 8 dale %uel!a ' O kar /i&# c#+# Eli le /ab3a dic/#' Di# %uel!a c#n cuidad# al /ue%# en!re la d# +an# 0 n#!, c#+# . !e''' e-pl#!aba 0 e de perdigaba en la pal+a de u +an#' Re #pl, 0 apar!, la +an# que !en3a enci+a' El /ue%# 0a n# era +1 que un +#n!,n de a6ic# en u +an#' ?7Perd,n9 L# /e /ec/# c#n cuidad#$ 0#''' ?75/i !9 Tiene que er a 3' Tra!a de n# perder ning4n !r#&#' P#nl# aqu3' Eli e6al, un papel blanc# que /ab3a #bre la +e a del #"1' O kar c#n!u%# la re piraci,n +ien!ra ec/aba c#n cuidad# l# pedaci!# brillan!e que !en3a en la +an#' 5ada !r#&# era +1 peque6# que una g#!a de agua 0 !u%# que "r#!ar e la pal+a de la +an# c#n l# ded# de la #!ra para que ca0eran !#d# '

?2e /a r#!#' ?Aqu3' Mira' Eli acerc, la l1+para a la +e a 0 c#ncen!r, u d.bil lu& #bre el +#n!,n de "rag+en!# de +e!al' O kar e agac/, 0 +ir,' )n !r#&#$ n# +a0#r que una garrapa!a$ e !aba #l# en el +#n!,n$ 0 cuand# l# #b er%, de cerca pud# %er que !en3a +ue ca 0 /endidura en alguna ari !a 0 ca i +icr# c,pica c#n%e-idade en "#r+a de b#+billa en #!ra ' En!#nce c#+prendi,' ?E un r#+pecabe&a ' ?23' ?GPer#''' puede %#l%er a :un!arl# de nue%#H ?E # cre#' ?Debe de lle%ar una e!ernidad' ?23' O kar c#n!e+pl, #!r# !r#&# que e !aban e parcid# al lad# del +#n!,n' Parec3an id.n!ic# al pri+er#$ per# cuand# l# +ir, +1 de!enida+en!e %i# que /ab3a peque6a %ariaci#ne ' La /endidura n# e !aban e-ac!a+en!e en el +i +# i!i#$ la c#n%e-idade !en3an #!r# 1ngul#' Vi# !a+bi.n un "rag+en!# que !en3a una cara li a al%# un reb#rde de #r# del gr# #r de un cabell#' )n pedaci!# de la uper"icie del /ue%#' 2e de pl#+, en la bu!aca' ?8# +e %#l%er3a c#+ple!a+en!e l#c#' ?I+ag3na!e el que l# construy. Eli arque, l# #:# 0 ac, la lengua c#+# i "uera el enan# !#n!#' O kar e ec/, a re3r' 7Ja$ :a9 El #nid# per+aneci,$ %ibrand# en la parede ' Vac3#' Eli e en!, en el

#"1 c#n la pierna cru&ada $ +ir1nd#l#''' e-pec!an!e' l apar!, la %i !a 0 la dirigi, a l# que /ab3a #bre la +e a$ un pai a:e de :ugue!e en ruina ' De #lad#' De pr#n!# %#l%i, a en!ir e !re+enda+en!e can ad#' Ella n# era ( u c/ica*$ n# p#d3a erl#' Era''' #!ra c# a' Hab3a una gran di !ancia en!re ell# que n# e p#d3a''' cerr, l# #:# $ e ec/, /acia a!r1 en la bu!aca 0 l# negr# que apareci, !ra u p1rpad# era el e paci# que l# eparaba' 2e ad#r+eci,$ e de li&, en un ue6# que dur, un abrir 0 cerrar de #:# ' El e paci# que l# eparaba e llen, de in ec!# "e# 0 pega:# # que %#laban /acia .l$ 0 cuand# e acercar#n %i# que !en3an dien!e ' L# e pan!, c#n la +an# 0 e de per!,' Eli e !aba en!ada en el #"1$ +ir1nd#le' ?O kar' 8# #0 una per #na$ igual que !4' Pien a que !eng#''' una en"er+edad +u0 p#c# c#+4n' O kar a in!i,' )na idea quer3a abrir e pa #' Alg#' )na i!uaci,n' N# acababa de pillarl#' L# de:,' Per# en!#nce apareci, aquel #!r# pen a+ien!#$ el de agradableB que Eli ,l# disimula)a, que den!r# de ella /ab3a una per #na +u0 %ie:a que l# #b er%aba$ que ab3a !#d# 0 e burlaba de .l para u aden!r# ' N# puede er' P#r /acer alg# rebu c, 0 ac, de u b#l # el Ialk+an$ lueg# la cin!a$ le0, el !e-!#B (Qi B >nmas#edI; le di# la %uel!aB (Qi B -estroyerI, la %#l%i, a p#ner' -e)era irme a casa.

Eli e inclin, /acia delan!e en el #"1' ?GMu. e e #H ?GE !#H )n Ialk+an' ?GE para e cuc/ar +4 icaH ?23' 1o sa)e nada. @s superinteli%ente y no sa)e nada. ,Fu ar3 durante el da' -ormir, claro. ,-nde tendr3 el ata=d' @so es. 1o durmi nunca cuando estu"o en mi casa. $lo estu"o acostada en mi cama esperando a .ue se iciera de da. &uir es "i"ir... ?GMe de:a pr#barl#H O kar le alarg, el Ialk+an' Ella l# c#gi, 0 parec3a c#+# i n# upiera qu. /acer c#n .l$ per# lueg# e c#l#c, l# auriculare en la #re:a 0 l# +ir, c#+# pregun!1nd#le' O kar e6al, l# b#!#ne ' ?Aprie!a el que dice play. Eli #b er%, l# b#!#ne 0 apre!, play. O kar in!i, una e pecie de !ranquilidad' Aquell# era n#r+al$ de:arle la +4 ica a un a+ig#' 2e pregun!aba qu. le parecer3a Qi a Eli' O kar p#d3a #3r de de u bu!aca el ra guear u urran!e de gui!arra$ ba!er3a$ %#&' Eli /ab3a ca3d# en +edi# de una de la canci#ne +1 dura ' L# #:# de la c/iquilla e abrier#n c#+# pla!# $ gri!, de d#l#r 0 O kar e a u !, !an!# que ca0, de e palda en la bu!aca' !a e c#lu+pi, 0 ca i e %uelca /acia a!r1 +ien!ra .l %e3a c,+# Eli e qui!aba l# auriculare c#n !an!a "uria que e #l!ar#n l# cable @ l# !ir, al uel#$ e lle%, la +an# a l# #3d# gi+iend#'

O kar e qued, en!ad# c#n la b#ca abier!a$ +irand# c,+# l# auriculare e e !rellaban c#n!ra la pared' 2e le%an!, 0 l# rec#gi,' 5#+ple!a+en!e e !r#pead# ' L# d# cable e /ab3an #l!ad#' L# pu # #bre la +e a 0 e %#l%i, a /undir en la bu!aca' Eli e qui!, la +an# de l# #3d# ' ?Perd,n$ 0#''' +e /ac3a +uc/# da6#' ?N# i+p#r!a' ?GEra car#H ?N#' Eli alcan&, una ca:a de car!,n$ +e!i, la +an# 0 ac, un# cuan!# bille!e $ e l# di# a O kar' ?T#+a' l c#gi, l# bille!e $ l# c#n!,' Tre bille!e de +il 0 d# de cien' 2in!i, alg# parecid# al +ied#$ +ir, /acia la ca:a de la que Eli /ab3a acad# el diner#$ a Eli$ a l# bille!e ' ?8#''' +e c# !, cincuen!a c#r#na ' ?5,gel# de !#da "#r+a ' ?N#$ per# i''' ,l# /an id# l# auriculare l# que e /an r#!#$ 0 e # ''' ?Te l# d#0' GP#r "a%#rH O kar dud,$ lueg# arrebu:, l# bille!e 0 e l# +e!i, en el b#l ill# del pan!al,n +ien!ra calculaba u %al#r en /#:a de pr#paganda' Apr#-i+ada+en!e l# 1bad# de un a6#$ qui&1''' una %ein!icinc# +il /#:a repar!ida ' 5ien!# cincuen!a /#ra ' M1 ' )na "#r!una' L# bille!e le r#&aban un p#c# en el b#l ill#' ?Pue gracia '

Eli a in!i,$ c#gi, de la +e a alg# que parec3a una c#+plicada +ara6a de nud# per# que pr#bable+en!e er3a un r#+pecabe&a ' O kar la +iraba +ien!ra ella +anipulaba l# nud# ' La cabe&a inclinada$ u ded# larg# 0 "in# +#%i.nd# e en!re l# e-!re+# del /il#' l repa , !#d# l# que ella le /ab3a c#n!ad#' 2u padre$ u !3a en el cen!r#$ la e cuela a la que iba' Men!ira$ !#d#' ,* de dnde a sacado todo ese dinero' ,8o)ado' Aquella en aci,n re ul!aba !an nue%a que al principi# n# c#+prendi, qu. era' E+pe&, c#+# una e pecie de pic#r en la piel$ pa , a la carne$ lan&, de pu. una "lec/a a"ilada 0 "r3a de de el e !,+ag# /a !a la cabe&a' E !aba''' en"adad#' Nada de de e perad# # a u !ad#' En"adad#' P#rque ella le /ab3a +en!id# 0 lueg#''' Ga .uin le /ab3a r#bad# el diner#H GA alguien que ella'''H 2e anud, la +an# #bre el e !,+ag# 0 e ec/, /acia a!r1 ' ?T4 +a!a a la gen!e' ?O kar''' ?2i l# que +e /a dic/# e cier!#$ !iene que +a!ar a gen!e' R#barle el diner#' ?El diner# +e l# /an dado. ?N# /ace +1 que +en!ir' T#d# el !ie+p#' ?E %erdad' ?GMu. e l# que e %erdadH GMue +ien!e H Eli de:, la +ara6a de nud# #bre la +e a$ l# +ir, c#n cara de u"ri+ien!#$ e-!endi, la +an# ' ?GMu. quiere que /agaH ?Mue +e de una prueba' ?GDe qu.H

?De que ere ''' e # que dice ' Eli e qued, +ir1nd#l# "i:a+en!e' Lueg# +ene, la cabe&a' ?N# quier#' ?GP#r qu. n#H ?Adi%3nal#' O kar e /undi, +1 a4n en la bu!aca' 2en!3a ba:# la pal+a de la +an# el peque6# rebu:# que l# bille!e "#r+aban en u b#l ill#' Vi# an!e 3 l# +#n!#ne de /#:a de pr#paganda' Mue /abr3an llegad# p#r la +a6ana' Mue !en3an que e !ar repar!id# an!e del +ar!e ' )n can anci# gri en el cuerp#' Jri en la cabe&a' Rabia' (Adi%3nal#*' M1 :ueg# ' M1 +en!ira ' Muer3a largar e de all3' D#r+ir' @l dinero. Me a dado dinero para .ue me .uede. 2e le%an!, de la bu!aca$ ac, el +#n!,n de papel arrugad# que !en3a en el b#l ill#$ pu # !#d# +en# un bille!e de cien #bre la +e a' 2e %#l%i, a guardar el bille!e de cien 0 di:#B ?Me %#0 a ca a' Eli e e !ir, /acia delan!e 0 le c#gi, de la +u6eca' ?Mu.da!e$ p#r "a%#r' ?GPara qu.H N# /ace +1 que +en!ir' In!en!, &a"ar e$ per# la pre i,n e /i&# +1 "uer!e' ?72u.l!a+e9 ?N# #0 ning4n +#n !ru# de circ#' O kar apre!, l# dien!e 0 di:# c#n !ranquilidadB ?2u.l!a+e' Ella n# cedi,' La "r3a "lec/a de "uria e+pe&, a %ibrar en el pec/# de O kar$ e !all, 0 e lan&, #bre ella' 2e ec/, enci+a de Eli 0 la e+pu:, /acia a!r1 en el #"1' N# pe aba ca i nada 0 la derrib, c#n!ra el rep# abra&# $ e en!, #bre u pec/#

+ien!ra la "lec/a e arqueaba$ e +#%3a$ ec/aba c/i pa negra p#r l# #:# cuand# le%an!, el bra&# 0 la peg, en la cara !an "uer!e c#+# pud#' )n n3!id# 7&a 9 %#l, en!re la parede 0 la cabe&a de Eli e "ue para un lad#$ de u b#ca alier#n de pedida una g#!a de ali%a 0 a .l le ardi, la +an# cuand# la "lec/a e par!i,$ ca0, /ec/a a6ic# 0 la rabia e di #l%i,' O kar egu3a en!ad# #bre el pec/# de la ni6a$ +irand# de c#ncer!ad# aquella cabeci!a que e !aba de per"il c#n!ra la !apicer3a negra del #"1 +ien!ra aparec3a una "l#r grande 0 r#:a en la +e:illa en la que .l la /ab3a pegad#' Eli per+anec3a quie!a$ c#n l# #:# abier!# ' l e lle%, la +an# a la cara' ?Perd,n$ perd,n' 8#''' De repen!e ella e di# la %uel!a$ e l# qui!, de enci+a del pec/# derrib1nd#l# c#n!ra el re pald# del #"1' l in!en!, agarrarla de l# /#+br# per# n# l# c#n igui,$ la a i, en!#nce p#r la cadera 0 Eli ca0, c#n el e !,+ag# enci+a de la cara de O kar' La e+pu:,$ e re%#l%i, 0 cada un# in!en!, agarrar al #!r#' R#dar#n p#r el #"1$ /icier#n luc/a libre' 5#n l# +4 cul# en !en i,n 0 !#!al+en!e en eri#' Per# c#n cuidad#$ para n# /acer da6# al #!r#' 2e re!#rcier#n c#+# la culebra $ e g#lpear#n c#n!ra la +e a' Algun# !r#&# del /ue%# negr# ca0er#n al uel# /aciend# un ruid# e+e:an!e al de la ll#%i&na #bre un !e:ad# de c/apa'

N# !en3a gana de ubir a bu car una ba!a' 2u !urn# 0a /ab3a !er+inad#' @ste es mi tiempo li)re, y esto es al%o .ue a%o slo por.ue me da la %ana. P#d3a c#ger una de la ba!a e-!ra de l# "#ren e que /ab3a c#lgada en la c1+ara i e !aba''' +anc/ad#' Lleg, el a cen #r 0 en!r, en .l$ pul , plan!a ,!an# >' GMu. iba a /acer i era a 3H Lla+ar 0 %er i alguien de urgencia p#d3a ba:ar a c# erl#' N# /ab3a ru!ina para e e !ip# de c# a ' Pr#bable+en!e la /e+#rragia$ # l# que "uera$ 0a e /abr3a parad#$ per# !en3a que c#+pr#barl#' 2i n#$ n# iba a p#der d#r+ir en !#da la n#c/e' N# iba a /acer +1 que e !ar !u+bad# #0end# aquel g#!e#' 2e ri# para u aden!r# al alir del a cen #r' G5u1n!a per #na n#r+ale p#d3an /acer una c# a a 3 in que le !e+blara el pul #H N# +uc/a ' E !aba ba !an!e a!i "ec/# de 3 +i +# p#rque .l''' 3$ cu+pl3a c#n u #bligaci,n' A u+3a u re p#n abilidad' $er3 .ue no soy normal, sencillamente. 8 n# e p#d3a negarB que /ab3a alg# den!r# de .l que espera)a que''' buen#$ que la /e+#rragia /ubiera c#n!inuad#@ que pudiera lla+ar a urgencia $ que e +#n!ara un peque6# circ#' P#r +uc/# que qui iera ir e a ca a 0 d#r+ir' P#rque er3a una /i !#ria +uc/# +e:#r$ ,l# p#r e #' N#$ n# #0 n#r+al' l c#n l# cad1%ere n# !en3a ning4n pr#ble+a@ +1quina c#n el cerebr# apagad#' L# que pe e a !#d# p#d3a p#nerle un p#c# paran#ic# eran

aquell# pasillos. 2,l# pen ar en aquella red de !4nele a die& +e!r# ba:# !ierra$ en la ala 0 cuar!# %ac3# c#+# una e pecie de ecci#ne ad+ini !ra!i%a del In"iern#' Tan grande' Tan ilenci# #' Tan %ac3#' L# cad3"eres son salud en comparacin. Marc, el c,dig#$ p#r c# !u+bre apre!, el b#!,n que abr3a la puer!a au!#+1!ica+en!e 0 ,l# re p#ndi, un c/a quid# i+p#!en!e' Abri, la puer!a c#n la +an# 0 pene!r, en la c1+ara$ e pu # un par de guan!e de g#+a' ,Fu es esto' El /#+bre que /ab3a de:ad# !apad# c#n una 1bana e !aba a/#ra de !apad#' 2u pene$ en erecci,n$ e ele%aba de de la en!repierna' La 1bana e !aba !irada en el uel#' L# br#nqui# de Benke$ de !r#&ad# p#r "u+ar$ e+i!ier#n un pi!id# cuand# recuper, el alien!#' El /#+bre n# e !aba +uer!#' N#' N# e !aba +uer!#''' pue !# que e +#%3a' De paci#$ c#+# en ue6# $ e agi!aba en la ca+illa' La +an# e +#%3an a !ien!a en el aire 0 Benke di# un pa # a!r1 in !in!i%a+en!e cuand# una de ella ?que n# parec3a iquiera una +an#? pa , delan!e de u cara' El /#+bre in!en!, le%an!ar e$ ca0, de nue%# en la ca+illa +e!1lica' El 4nic# #:# +iraba al "ren!e in parpadear' )n #nid#' El /#+bre e+i!i, un #nid#' ?Eeeeeeeeee''' Benke e lle%, la +an# al r# !r#' Le pa aba alg# en la piel' La +an# parec3a''' e la +ir,' L# guan!e de g#+a'

De!r1 de u +an# %i# que el /#+bre /ac3a un nue%# in!en!# para inc#rp#rar e' ,Fu co6ones a%o yo a ora' El /#+bre %#l%i, a caer en la ca+illa c#n un e !ruend# /4+ed#' Alguna g#!a de aquel l3quid# alpicar#n la cara de Benke' In!en!, ecarla c#n l# guan!e de g#+a$ per# ,l# la e-!endi, +1 ' 5#gi, una pun!a de la ca+i a 0 e li+pi, c#n ella' -ie; pisos. $e cay desde el dcimo piso. Vale. Vale. 2= tienes a.u un pro)lema. $olucinalo. El /#+bre$ i n# e !aba +uer!#$ al +en# !en3a que e !ar +#ribund#' Deb3a recibir a i !encia' ?Eeeee''' ?8# e !#0 aqu3 0 !e %#0 a a0udar' Te %#0 a lle%ar a urgencia ' Pr#cura e !ar !ranquil#$ 0# %#0''' Benke e acerc, 0 pu # u +an# #bre el cuerp# que "#rce:eaba' La +an# n# de"#r+ada del /#+bre al!, c#+# un re #r!e 0 le agarr, p#r la +u6eca' J#der$ la "uer&a que !en3a a4n' Benke !u%# que e+plear la d# +an# para liberar e de la pre i,n' L# 4nic# que /ab3a para cubrirle 0 que en!rara en cal#r eran la 1bana de la ca+illa ' Benke c#gi, !re 0 la ec/, enci+a del cuerp#$ que n# de:aba de re%#l%er e c#+# una l#+bri& en el an&uel# +ien!ra e+i!3a e e ruid#' 2e inclin, #bre el /#+bre$ que e !aba alg# +1 cal+ad# de pu. de que Benke le /ubiera !apad#' ?A/#ra !e %#0 a lle%ar a urgencia l# +1 depri a que pueda$ G%aleH Pr#cura e !ar

!ranquil#' 5#ndu:# la ca+illa /a !a la puer!a 0$ a pe ar de la circun !ancia $ e ac#rd, de que la aper!ura au!#+1!ica n# "unci#naba' Di# la %uel!a p#r la cabecera de la ca+illa 0 abri, +irand# /acia aba:#$ /acia la cabe&a del /#+bre' De e, n# /aberl# /ec/#' La b#ca$ que n# era una b#ca$ e !aba a pun!# de abrir e' El !e:id# +edi# curad# de la /erida e ra g, c#n un #nid# i+ilar al que e pr#duce cuand# un# le qui!a la piel al pe cad#@ alguna !ira de piel r# ada e re i !ier#n a ra gar e$ !en 1nd# e +ien!ra el agu:er# de la par!e in"eri#r de la cara e agrandaba +1 0 +1 ' ?7A////9 El alarid# re!u+b, a !ra%. de l# larg# pa ill# 0 el c#ra&,n de Benke e+pe&, a la!ir +1 depri a' @state .uieto! * callado! 2i en e e +#+en!# /ubiera !enid# un +ar!ill# a +an#$ pr#bable+en!e /abr3a g#lpead# aquella a quer# a +a a !e+bl#na c#n el #:# abier!#$ en la que la !ira de piel que cru&aban el agu:er# de la b#ca e !aban r#+pi.nd# e c#+# i "ueran cin!a de g#+a de+a iad# !en a @ Benke pud# %er en!#nce l# dien!e del /#+bre$ de un blanc# relucien!e en +edi# de aquel l3quid# r#:# 0 +arr,n que era u cara' Benke %#l%i, de nue%# a l# pie de la ca+illa 0 e+pe&, a e+pu:arla p#r l# pa ill# $ /acia el a cen #r' Iba +edi# c#rriend#$ !en3a p1nic# de que el /#+bre "uera a re%#l%er e de !al +anera que acabara ca0.nd# e'

L# pa ill# e e-!end3an in!er+inable an!e .l$ c#+# en una pe adilla' 23' Era c#+# una pe adilla' T#da la re"le-i#ne acerca de una (buena istoriaI /ab3an de aparecid#' N# quer3a +1 que llegar arriba$ d#nde /ab3a #!ra per #na $ per #na %i%a que pudieran liberarle de aquel +#n !ru# que !en3a !u+bad# 0 gri!and# en la ca+illa' Lleg, /a !a el a cen #r 0 apre!, el b#!,n$ %i uali&, el rec#rrid# /a !a urgencia ' En cinc# +inu!# e !ar3a all3' 8a arriba$ a la al!ura de la calle$ /abr3a #!ra per #na que le a0udar3an' )n p#c# +1 0 e !ar3a de %uel!a en la realidad' Ven ya, mierda de ascensor! La +an# ana del /#+bre /ac3a e6ale ' Benke la +ir, 0 cerr, l# #:# $ l# abri, #!ra %e&' El /#+bre !ra!aba de decir alg#' Hac3a e6a para que Benke e acercara' O ea$ que e !aba c#n cien!e' Benke e pu # al lad# de la ca+illa e$ inclin1nd# e #bre el /#+bre$ di:#B ?G23H GMu. !e pa aH De repen!e la +an# le a i, p#r la nuca$ /aci.nd#le d#blar la cabe&a' Benke perdi, el equilibri#$ ca0, #bre el /#+bre' La +an# que le agarraba parec3a de /ierr# cuand# u cabe&a e precipi!aba /acia aba:#$ /acia el''' agu:er#' In!en!, a"errar e al !ub# de acer# de la cabecera para #l!ar e$ per# u cabe&a gir, /acia un lad# 0 u #:# quedar#n ,l# a un# cen!3+e!r# de la c#+pre a +#:ada #bre el cuell# del /#+bre'

?72u.l!a+e9 P#r''' )n ded# e apre!, c#n!ra u #re:a 0 oy c,+# l# /ue # del #3d# eran apla !ad# +ien!ra el ded# pre i#naba +1 0 +1 den!r#' Pa!aleaba$ 0 cuand# e g#lpe, la !ibia c#n!ra el !ub# de acer# del ar+a&,n de la ca+illa$ p#r "in gri!,' Lueg# in!i, c,+# l# dien!e e cla%aban en u +e:illa 0 el ded# que !en3a en el #3d# lleg, !an aden!r# que alg# e de c#nec!, 0''' e rindi,' L# 4l!i+# que %i# "ue c,+# la c#+pre a e+papada que !en3a an!e u #:# ca+biaba de c#l#r 0 e %#l%3a r#:# clar# +ien!ra el /#+bre le c#+3a la cara' L# 4l!i+# que #0, "ue un plin% cuand# lleg, el a cen #r' E !aban !u+bad# en el #"1 el un# al lad# del #!r#$ udand#$ :adeand#' O kar !en3a el cuerp# +#lid#$ ag#!ad#' B# !e&aba de !al +anera que le #naban la +and3bula ' Eli !a+bi.n b# !e&aba' O kar %#l%i, la cabe&a /acia ella' ?D.:al#' ?Perd,nH ?GT4 n# tendr3s ue6#$ %erdadH ?N#' O kar e e "#r&aba para +an!ener l# #:# abier!# $ /ablaba ca i in +#%er l# labi# ' La cara de Eli e+pe&, a p#ner e b#rr# a$ irreal' ?GMu. /ace para c#n eguir angreH Eli l# +ir,' Muc/# !ie+p#' Lueg# !#+, una deci i,n 0 O kar %i# que alg#

e+pe&aba a +#%er e den!r# de u +e:illa $ de u labi# $ c#+# i e e !u%iera pa and# la lengua p#r den!r#' De pu. de peg, l# labi# $ abri, la b#ca' 8 .l %i# u dien!e ' Ella cerr, la b#ca de nue%#' O kar %#l%i, la cabe&a 0 +ir, al !ec/#$ d#nde un /il# de una !ela de ara6a llen# de p#l%# ca3a /acia aba:# de de la l1+para inu!ili&ada' N# !en3a "uer&a ni para #rprender e' Buen#' Era %a+pir#' Per# e # .l 0a l# ab3a' ?G2#i +uc/# H ?GMui.ne H ?8a abe ' ?N#$ n# l# .' O kar pa e, la +irada p#r el !ec/#$ in!en!and# enc#n!rar +1 !ela de ara6a' De cubri, #!ra d# ' Le pareci, %er una ara6a que e +#%3a en una de ella ' Parpade,' V#l%i, a parpadear' Ten3a l# #:# llen# de arena' Nada de ara6a ' ?G5,+# !e %#0 a lla+arH GMu. e l# que ere H ?Eli' ?GTe llamas a 3H ?5a i' ?G5,+# !e lla+a en!#nce H )na pau a' Eli e re!ir, un p#c# de .l$ /acia el re pald#$ e %#l%i, de lad#' ?Elia ' ?Per# . e e un n#+bre''' de c/ic#' ? i' O kar cerr, l# #:# ' N# p#d3a +1 ' L# p1rpad# e le /ab3an pegad# a l# gl#b# #culare ' )n agu:er# negr# e+pe&, a crecer$ en%#l%iend# !#d# u cuerp#' Den!r# de

u cabe&a !en3a la %aga en aci,n de que deb3a decir alg#$ /acer alg#' Per# n# le quedaban "uer&a ' El agu:er# negr# i+pl# i#n, en ul!rarr1pid#' Nue ab #rbid# /acia delan!e$ /acia den!r#$ e di# una %#l!ere!a len!a en el e paci# 0 ca0, en el ue6#' All1 le:# in!i, que alguien acariciaba una +e:illa' N# c#n igui, "#r+ular el pen a+ien!#$ per# pue !# que .l l# en!3a$ deb3a de er la u0a' En alg4n lugar$ en un plane!a le:an#$ alguien acarici, c#n cuidad# la +e:illa del #!r#' 8 era buen#' De pu. $ n# /ub# +1 que e !rella ' 5uar!a Par!e 7Aqu3 llega la c#+pa63a de l# !r#ll 9 5.u lle%a la compa4a de los trolls; por a.u no se li)ra nadie de pasar! Rune Andr.a #n$ <amse en el )os.ue de los trolls D#+ing# A de N#%ie+bre El puen!e de Traneberg' 5uand# l# inaugurar#n en ;<XU igni"ic, un peque6# #rgull# naci#nal' El puen!e de /#r+ig,n de un #l# !ra+# +1 grande del +und#' )n i+p#nen!e arc# !irad# en!re Qung /#l+en 0 la _#na Oe !e$ que en aquel !ie+p# e !aba "#r+ada p#r peque6# cen!r# /#r!3c#la en Br#++a 0 en \ppel%iken' 8 en \ngb0$ la peque6a ca a pre"abricada !an de +#da'

Per# la +#dernidad e !aba en ca+in#' L# pri+er# uburbi# pr#pia+en!e dic/# $ c#n edi"ici# de !re pi # $ 0a e !aban li !# en Traneberg 0 en Abra/a+ berg 0 el e !ad# /ab3a c#+prad# grande e-!en i#ne de !erren# al #e !e para$ en el pla&# de un# a6# $ e+pe&ar a c#n !ruir l# que llegar3a a er VKllingb0$ HK elb0 0 Blackeberg' Para !#d# ell# $ el puen!e de Traneberg e c#n%ir!i, en un pa # #bligad#' T#d# l# que !ienen que en!rar # alir de la &#na de VK !er#r! pa an p#r .l' 8a en l# a6# e en!a /ub# in"#r+e alar+an!e acerca de que el puen!e e e !aba de c#+p#niend# len!a+en!e c#+# c#n ecuencia del in!en # !r1"ic# que #p#r!aba' Nue reparad# 0 re"#r&ad# en %aria #ca i#ne $ per# la gran rec#n !rucci,n$ # la c#n !rucci,n de un# nue%# de la que !an!# e /ablaba$ quedaba a4n le:# en el !ie+p#' A 3 que la +a6ana del d#+ing# A de n#%ie+bre de ;<A; el puen!e parec3a can ad#' )n %ie:# /ar!# de %i%ir que pen aba de c#n #lad# en aquell# !ie+p# en que l# ciel# eran +1 clar# $ la nube +1 ligera 0 cuand# era el puen!e de /#r+ig,n de un #l# !ra+# +1 grande del +und#' El /iel# /ab3a e+pe&ad# a de /acer e a +edida que a%an&aba la +a6ana 0 el agua del de /iel# c#rr3a p#r la grie!a de la c#n !rucci,n' 8a n# e a!re%3an a ec/ar al$ pue !# que e # p#d3a acelerar el pr#ce # de c#rr# i,n del %ie:# puen!e de /#r+ig,n

a4n +1 ' N# /ab3a +uc/# !r1"ic# a aquella /#ra $ 0 +en# un d#+ing#' El +e!r# /ab3a de:ad# de "unci#nar p#r la n#c/e 0 l# p#c# au!#+#%ili !a que pa aban a e a /#ra a6#raban llegar a u ca+a # %#l%er a ella ' Benn0 Melin era la e-cepci,n' Buen#$ clar# que !en3a gana de llegar a ca a 0 a la ca+a$ per# pr#bable+en!e e !aba de+a iad# c#n!en!# para p#der d#r+ir' En #c/# #ca i#ne /ab3a c#n#cid# a igual n4+er# de +u:ere a !ra%. de l# anunci# de c#n!ac!# $ per# Be!!0$ c#n quien /ab3a quedad# el 1bad# p#r la !arde$ era la pri+era''' la pri+era c#n la que /ab3a en!id# e e (clic*' Aquell# pr#+e!3a' L# d# l# ab3an' Hab3an br#+ead# acerca de l# rid3cul# que iba a #narB Benn0 0 Be!!0' A pare:a de circ# a alg# a 3$ per# Gqu. le iban a /acerH 8 i !en3an /i:# $ Gqu. n#+bre le iban a p#nerH Lenn0 0 Ne!!0' 23$ la %erdad e que l# pa aban bien :un!# ' Hab3an e !ad# en el pi i!# de ella en Qung/#l+en /abland# de u %ida $ in!en!and# /acerla c#incidir c#n ba !an!e buen re ul!ad#' Al de pun!ar el d3a 4nica+en!e quedaban d# c# a que pudieran /acer' 8 Benn0$ n# in cier!a re i !encia$ eligi, la que le parec3a c#rrec!aB de pedir e c#n la pr#+e a de %#l%er a enc#n!rar e el d#+ing# p#r la !arde' 2en!ad# al %#lan!e$ c#ndu:# /acia ca a pa and# p#r la e !aci,n de Br#++aplan can!and# I canBt elp fallin% in lo"e wit you en %#& al!a'

De de lueg# a Benn0 n# le quedaban energ3a para apreciar iquiera el la+en!able e !ad# en que e enc#n!raba el puen!e de Traneberg aquella +a6ana de d#+ing#' Era la +i +3 i+a pa arela al para3 #$ al a+#r' Nue :u !# al llegar al "inal del puen!e p#r el lad# de Traneberg$ 0 !ra /aber e+pe&ad# a darle al e !ribill# !al %e& p#r d.ci+a %e&$ cuand# aquella "igura de c#l#r a&ulad# apareci, a la lu& de l# "ar# $ en +edi# de la carre!era' Alcan&, a pen arB 1ada de frenar! an!e de qui!ar el pie del acelerad#r 0 dar un %#lan!a&#@ gir, a la i&quierda cuand# quedaban un# cinc# +e!r# de di !ancia en!re .l 0 aquella per #na' Vi lu+br, el ra !r# de una ba!a a&ul 0 un par de pierna blanca an!e de que el c#c/e e e !rellara c#n!ra la +ediana de /#r+ig,n que eparaba l# carrile ' El i+pac!# "ue !an %i#len!# que e le !ap#nar#n l# #3d# cuand# el c#c/e c/#c, 0 e de pla&, a l# larg# de la +ediana' )n# de l# e pe:# re!r#%i #re ali, di parad# 0 la puer!a de u lad# e ab#ll, /acia den!r# /a !a r#&arle la cadera an!e de que el %e/3cul# "uera de pedid# de nue%# a la carre!era' In!en!, e%i!ar el derrape$ per# el c#c/e e de li&, /a !a el #!r# lad# 0 g#lpe, c#n!ra la barandilla de la acera' El egund# e pe:# re!r#%i #r e r#+pi, 0 ali, %#land# p#r enci+a del pre!il dirigiend# /acia el ciel# el re"le:# de la luce del puen!e' Nren, c#n cuidad# 0 el pa!ina&# iguien!e "ue +1 ua%eB el c#c/e ,l# r#&, la +ediana'

5#n igui, de!enerl# de pu. de que e /ubiera de li&ad# cien +e!r# apr#-i+ada+en!e' Re pir, ali%iad#$ e qued, quie!# c#n la +an# ap#0ada en la r#dilla 0 el +#!#r !#da%3a en +arc/a' 2ab#r a angre en la b#ca@ e /ab3a +#rdid# el labi#' ,Fuin sera a.uel loco' Mir, p#r el e pe:# in!eri#r 0 pud# %er a la lu& a+arillen!a del alu+brad# del puen!e a una per #na que egu3a ca+inand# dand# !u+b# /acia delan!e$ en +edi# de la carre!era$ c#+# i n# /ubiera pa ad# nada' 2e cabre,' )n l#c#$ clar#$ per# !#d# !en3a un l3+i!e' In!en!, abrir u puer!a per# n# l# c#n igui,' La cerradura e /ab3a quedad# bl#queada' 2e qui!, el cin!ur,n 0 pa , c#+# pud# al a ien!# del c#pil#!#' An!e de abrir la puer!a para alir del c#c/e pu # l# in!er+i!en!e ' 2e qued, al lad# del %e/3cul# c#n l# bra&# cru&ad# $ aguardand#' Vi# que la per #na que a%an&aba p#r el puen!e iba %e !ida c#n alg4n !ip# de ba!a de /# pi!al 0 nada +1 ' L# pie de cal&# $ la pierna de nuda ' Iba a %er i e p#d3a ra&#nar c#n .l de al%una +anera' ,Gl' El !ip# e acercaba' 2alpicand# agua c#n l# pie de cal&# $ ca+inaba c#+# i lle%ara una cuerda a!ada al !#r # que l# arra !rara ine-#rable+en!e' Benn0 di# un pa # /acia .l 0 e de!u%#' El !ip# e !aba a/#ra a un# die& +e!r# 0 Benn0 pud# %er clara+en!e u''' cara'

Benn0 lan&, un re uell#$ e ap#0, c#n!ra el c#c/e' De pu. c#n igui, %#l%er a +e!er e den!r# r1pida+en!e a !ra%. del a ien!# del c#pil#!#$ pu # la pri+era 0 ali, de all3 a !al %el#cidad que la rueda de a!r1 de ped3an agua 0 pr#bable+en!e alpicar#n a''' aquell# que e acercaba' 5uand# lleg, a ca a e pu # un buen I/i k0 0 e bebi, la +i!ad' De pu. lla+, a la p#lic3a' Le c#n!, l# que /ab3a %i !#$ l# que /ab3a pa ad#' 5uand# e !er+in, el I/i k0 0$ a pe ar de !#d#$ e+pe&aba a c#n iderar la idea de ir e a la ca+a$ el di p# i!i%# de b4 queda 0a e !aba en +arc/a' Ra !rear#n !#d# el b# que de Judarn' 5inc# perr# $ %ein!e p#lic3a ' Ha !a un /elic,p!er#$ l# cual era inu ual en e !e !ip# de per ecuci#ne ' )n /#+bre /erid#$ per!urbad#' )n #l# gu3a de perr# /abr3a id# u"icien!e para dar c#n .l' Per# e /i&# a 3 en par!e p#rque el ca # /ab3a !enid# una gran repercu i,n en l# +edi# de c#+unicaci,n Ed# agen!e de p#lic3a de ignad# 4nica+en!e para !ra!ar c#n l# peri#di !a que e ag#lpaban en !#rn# a l# %i%er# de `eibull al lad# de la e !aci,n de +e!r# de Tke /#%F 0 quer3an de+# !rar que n# /ab3an pillad# a la p#lic3a en la ca+a aquella +a6ana$ 0 en par!e p#rque 0a /ab3an enc#n!rad# a Beng! EdIard ' Me:#r dic/#B e /ab3a dad# p#r upue !# que e !ra!aba de Beng! EdIard $ pue !#

que l# que /ab3an enc#n!rad# lle%aba una alian&a nupcial c#n el n#+bre de Junilla grabad# en el in!eri#r' Junilla era la +u:er de Benke$ e # l# ab3an u c#+pa6er# de !raba:#' Nadie "ue capa& de lla+arla' De c#n!arle que /ab3a +uer!# per# que n# e !aban !#!al+en!e egur# de que "uera .l' Pregun!arle i ella c#n#c3a alguna +arca e pecial''' en la par!e in"eri#r de u cuerp#' El pa!,l#g#$ que /ab3a llegad# a la ie!e de la +a6ana para /acer e carg# del cad1%er del a e in# ri!ual$ !u%# que ac#+e!er #!ra !area' 2i e /ubiera enc#n!rad# an!e l# que quedaba de Beng! EdIard in c#n#cer l# p#r+en#re del ca #$ /abr3a pen ad# que e !ra!aba de un cuerp# que /ab3a pa ad# un# # +1 d3a a la in!e+perie ba:# un "r3# in!en #$ 0 que$ duran!e aquel !ie+p#$ /ab3a id# ul!ra:ad# p#r ra!#ne $ &#rr# 0 puede que /a !a p#r # # $ i e que la palabra ul!ra:ad# puede u!ili&ar e cuand# e un ani+al el que reali&a la acci,n' En cualquier ca #$ /abr3an id# depredad#re de +a0#r p#r!e l# cau an!e de la carne arrancada de aquella "#r+a$ 0 r#ed#re +1 peque6# l# que /ubieran dad# cuen!a de la par!e #bre alien!e c#+# la nari&$ la #re:a $ l# ded# ' El r1pid# in"#r+e preli+inar del pa!,l#g# que lleg, a la p#lic3a "ue la #!ra ra&,n de que el di p# i!i%# p#licial "uera !an a+pli#' El /#+bre "ue de cri!# c#+# e-!re+ada+en!e %i#len!#$ en lengua:e #"icial' )n /i:# de pu!a c#+ple!a+en!e l#c#$ en b#ca de la gen!e'

El /ec/# de que el /#+bre iguiera c#n %ida parec3a real+en!e un +ilagr#' N# un +ilagr# de e # que al Va!ican# le gu !ar3a +# !rar c#n el incen ari# dand# %uel!a $ per# un +ilagr#$ en cualquier ca #' An!e de la ca3da de de el d.ci+# pi # /ab3a id# un "ard# que preci aba a i !encia +.dica@ a/#ra e !aba en pie 0 ca+inaba$ 0 alg# +uc/# pe#r' Per# n# p#d3a encontrarse )ien. 5ier!# que el !ie+p# e /ab3a %uel!# alg# +1 ua%e 0 la !e+pera!ura alcan&aba un# grad# #bre cer#@ aun a 3$ el /#+bre iba %e !id# 4nica+en!e c#n una ba!a de /# pi!al' N# !en3a c,+plice $ p#r l# que ab3a la p#lic3a$ 0$ encilla+en!e$ n# p#dr3a /aber per+anecid# +1 de un par de /#ra e c#ndid# en el b# que$ c#+# +1-i+#' La lla+ada de Benn0 Melin e /ab3a pr#ducid# ca i una /#ra de pu. de que /ubiera %i !# al /#+bre en el puen!e de Traneberg$ per# ,l# un par de +inu!# +1 !arde /ub# #!ra lla+ada de una e6#ra +a0#r' !a /ab3a alid# a la calle a dar el pa e# +a!u!in# c#n u perr# cuand# %i# a un /#+bre c#n r#pa de /# pi!al en la pr#-i+idade de la cuadra de Tke /#%$ d#nde pa an el in%iern# la #%e:a del re0' La e6#ra /ab3a %uel!# a ca a in+edia!a+en!e 0 /ab3a lla+ad# a la p#lic3a$ pen and# que !al %e& la #%e:a c#rrieran peligr#' Die& +inu!# +1 !arde /ab3a llegad# al lugar la pri+era pa!rulla de la p#lic3a$ 0 l# pri+er# que /icier#n "ue rec#rrer la cuadra pi !#la en +an#$ ner%i# # '

La #%e:a e pu ier#n inquie!a 0$ an!e de que la p#lic3a /ubiera rec#n#cid# !#da la in !alaci#ne $ aquell# era un /er%ider# de cuerp# lanud# re%uel!# $ balid# ubid# de !#n# 0 gri!# ca i /u+an# que a!ra:er#n /acia all3 +1 agen!e ' Duran!e el regi !r# de l# c#rrale e e capar#n alguna #%e:a al c#rred#r 0$ cuand# la p#lic3a pud# "inal+en!e c#n !a!ar que el /#+bre n# e enc#n!raba en la cuadra 0 e di p#n3a a aband#nar la in !alaci#ne $ e e cap, un carner# p#r la puer!a de "uera' )n p#lic3a 0a +a0#r de "a+ilia ca+pe ina e ec/, #bre .l 0$ agarr1nd#l# de un cuern#$ l# lle%, de %uel!a a la cuadra' Nue de pu. de /aber #bligad# al ani+al a en!rar en u redil cuand# e di# cuen!a de que l# "uer!e re pland#re que /ab3a percibid# c#n el rabill# del #:# duran!e u in!er%enci,n /ab3an id# l# "la /e de l# "#!,gra"# ' 2e equi%#c, al pen ar que el !e+a n# era l# ba !an!e eri# c#+# para que la pren a qui iera u!ili&ar e+e:an!e i+agen' P#c# de pu. $ in e+barg#$ e in !al, una ba e para la pren a$ "uera de la &#na de ra !re#' 8a eran la ie!e 0 +edia de la +a6ana 0 la pri+era luce e "il!raban !ra l# 1rb#le e+papad# ' La b4 queda del l#c# #li!ari# parec3a bien #rgani&ada 0 en +arc/a' E !aban egur# de que l# c#ger3an an!e de la /#ra del al+uer&#' Buen#$ !endr3an que pa ar a4n una /#ra in re ul!ad# algun# ni de la c1+ara

de ra0# in"rarr#:# del /elic,p!er# ni de l# /#cic# en ible a la ecreci#ne de l# perr# an!e de que la e peculaci#ne c#braran "uer&a en eri#B que el /#+bre qui&1 0a n# e !u%iera %i%#' Mue l# que !en3an que bu car era un cad1%er' 5uand# l# pri+er# ra0# p1lid# del a+anecer e "il!rar#n a !ra%. de la rendi:a de la per iana 0 e re"le:ar#n en la pal+a de la +an# de Virginia c#+# una b#+billa al r#:#$ ella ,l# de eaba una c# aB +#rir' 2in e+barg#$ re!ir, la +an# de "#r+a in !in!i%a 0 e arra !r, /a !a el "#nd# de la /abi!aci,n' Ten3a la piel a:ada p#r +1 de !rein!a i!i# ' Hab3a angre p#r !#da par!e en el pi #' Varia %ece duran!e la n#c/e e /ab3a c#r!ad# la ar!eria para beber$ per# n# le /ab3a dad# !ie+p# a #rber$ a la+er !#d# l# que angraba' Hab3a ca3d# en el uel#$ en la +e a$ en la illa ' Parec3a c#+# i #bre la gran al"#+bra de lana c#n dibu:# ge#+.!ric# del cuar!# de e !ar /ubieran de #llad# %i%# a un cier%#' El biene !ar 0 el ali%i# iban decreciend# c#n cada nue%a /erida que e abr3a$ c#n cada #rb# que !#+aba de u pr#pia angre cada %e& +1 diluida' Al a+anecer$ Virginia era una +a a que:u+br# a de ab !inencia 0 angu !ia' Angu !ia p#rque ab3a l# que !en3a que /acer i quer3a eguir c#n %ida' La c#+pren i,n /ab3a urgid# paula!ina+en!e$ /a !a c#n%er!ir e en cer!e&a' La

angre de #!ra per #na le de%#l%er3a la''' alud' 8 n# era capa& de qui!ar e la %ida' Pr#bable+en!e n# era ni iquiera p# ible@ la /erida que e /ab3a /ec/# en la piel c#n el cuc/ill# de la "ru!a curaban incre3ble+en!e r1pid#' 5#n independencia de l# "uer!e 0 pr#"und# que e c#r!ara$ de:aba de angrar en +en# de un +inu!#' De pu. de una /#ra$ la cica!ri&aci,n e !aba en +arc/a' Ade+1 ''' Hab3a en!id# alg#' Nue p#r la +a6ana$ +ien!ra e !aba en!ada en una illa de la c#cina c/up1nd# e una /erida en el pliegue del c#d#$ la egunda en el +i +# i!i#$ cuand# pene!r, en la pr#"undidad de u pr#pi# cuerp# 0 l# %i#' El c#n!agi#' N# l# "io real+en!e$ per# de pr#n!# !u%# una percepci,n ab #lu!a de l# que era. Alg# a 3 c#+#$ cuand# e !and# e+bara&ada$ puede %er una ec#gra"3a de !u pr#pi# %ien!re$ c#+# cuand# puede c#n!e+plar en la pan!alla qu. /a0 den!r# de de !i@ per# n# era un ni6#$ in# una erpien!e grande 0 enr#lladaB aquell# era l# que arra !raba' P#rque l# que /ab3a %i !# en aquel +#+en!# era que el c#n!agi# !en3a %ida pr#pia$ una "uer&a i+pul #ra au!,n#+a !#!al+en!e independien!e de u cuerp#' 8 que el c#n!agi# iba a #bre%i%ir aunque ella n# l# /iciera' La +adre +#rir3a p#r el c/#que de l# ul!ra #nid# $ per# nadie iba a n#!ar nada pue !# que era la erpien!e la que e+pe&ar3a a c#n!r#lar u cuerp#$ n# ella +i +a' P#r e # el uicidi# carec3a de en!id#'

L# 4nic# que el c#n!agi# parec3a !e+er era la lu& del #l' La p1lida lu& c#n!ra la +an# /ab3a d#lid# +1 que la /erida +1 pr#"unda ' E !u%# +uc/# !ie+p# acurrucada en la e quina del cuar!# de e !ar %iend# c,+# la lu& del a+anecer$ a !ra%. de la per iana$ dibu:aba un enre:ad# #bre la al"#+bra +anc/ada' Pen , en u nie!#$ Ted' En c,+# #l3a ga!ear en el uel# /a !a l# i!i# en l# que brillaba el #l de la !arde@ e !u+baba 0 e quedaba d#r+id# all3$ en aquella i la de #l$ c#n el pulgar en la b#ca' Aquella piel de nuda 0 ua%e$ aquella piel "ina que un# n# !endr3a +1 que''' F>G @$ L? F>@ @$2?* P@1$51-?! Virginia e e !re+eci,$ e qued, +irand# "i:a+en!e al %ac3#' Hab3a %i !# a Ted$ 0 e /ab3a i+aginad# c,+# ella''' 1?! 2e g#lpe, a 3 +i +a en la cabe&a' 2igui, g#lpe1nd# e /a !a que la i+agen e pul%eri&,' Per# n# p#dr3a %#l%er a %erl# +1 ' N# p#dr3a %#l%er a %er nunca a nadie a quien a+ara' 1o podr "ol"er a "er nunca a nadie a .uien ame. Virginia #blig, a u cuerp# a endere&ar e$ andu%# len!a+en!e arra !r1nd# e /acia el enre:ad# que dibu:aba la lu&' El c#n!agi# pr#!e !aba 0 quer3a /acerla caer$ per# ella era +1 "uer!e$ a4n !en3a el c#n!r#l #bre u pr#pi# cuerp#' La lu& le e c#c3a en l# #:# $ la barra del enre:ad# le ard3an en la c,rnea c#+# un ala+bre al r#:#' 5rde, .umate!

Ten3a el bra&# derec/# cubier!# de cica!rice $ de angre re eca' L# acerc, a la lu&' N# /ubiera p#did# ni i+agin1r el#' L# que le #curri, c#n la lu& el 1bad# /ab3a id# una caricia' A/#ra e encendi, la lla+a de un #ldad#r$ dirigida c#n!ra u piel' De pu. de un egund#$ . !a e %#l%i, blanca c#+# la !i&a' De pu. de d# egund# e+pe&, a ec/ar /u+#' De pu. de !re egund# e le le%an!, una a+p#lla$ e # cureci, 0 re%en!, de:and# alir el aire' Al cuar!# egund#$ re!ir, el bra&# 0 e arra !r, #ll#&and# /a !a el d#r+i!#ri#' El #l#r a carne que+ada en%enenaba el aire$ n# e a!re%3a a +irar e el bra&# cuand# e de li&, #bre la ca+a' De can ar' Per# la ca+a''' A pe ar de que !en3a ba:ada la per iana /ab3a de+a iada lu& en el d#r+i!#ri#' Aunque e /ab3a ec/ad# el edred,n e en!3a de pr#!egida en la ca+a' 2u inquie!ud cap!aba el +1 +3ni+# ruid# pr#ceden!e de l# pi # %ecin# $ 0 cada #nid# up#n3a una a+ena&a encubier!a' Alguien ca+inaba en el pi # de arriba' 2e #bre al!aba$ %#l%3a la cabe&a$ aler!a' )n ca:,n que e abr3a$ ruid# +e!1lic# en el pi # uperi#r' La cuc arillas del caf. 2up#$ p#r la "ragilidad del #nid#$ que eran cuc/arilla de ca".' Vi# an!e 3 el e !uc/e re%e !id# de !erci#pel# c#n la cuc/ari!a de pla!a que /ab3an id# de u abuela 0 que ella /ab3a /eredad# cuand# u +adre ingre , en una re idencia para

+a0#re ' 5,+# /ab3a abier!# el e !uc/e$ +irad# la cuc/arilla 0 c#n !a!ad# que no a)an sido nunca 6am3s usadas. Virginia e !aba pen and# en e !# +ien!ra e de li&aba "uera de la ca+a$ c#g3a el edred,n$ e arra !raba /a !a el ar+ari# de d# puer!a 0 la abr3a' En el uel# del ar+ari# /ab3a un edred,n +1 0 un par de +an!a ' Hab3a en!id# una e pecie de !ri !e&a cuand# +ir, la cuc/ari!a $ que /ab3an per+anecid# en u e !uc/e qui&1 e en!a a6# in que nunca nadie la acara$ la !u%iera en la +an#$ la u ara' M1 ruid# a u alreded#rB la ca a e de per!aba' De:, de #3rl# cuand# e-!endi, el edred,n 0 la +an!a 0$ en%uel!a en ell# $ e acurruc, en el ar+ari# 0 cerr, la puer!a ' E !aba # cur# de %erdad all3 den!r#' 2e !ap, /a !a p#r enci+a de la cabe&a$ e enc#gi, c#+# una lar%a en un capull# d#ble' 1unca 6am3s. Nir+e $ di pue !a para el de "ile en u lec/# de !erci#pel#$ e perand#' Nr1gile cuc/ari!a de pla!a' 2e arrull, c#n la !ela de l# edred#ne pegada a la cara' ,Fuin i)a a eredarlas a ora' 2u /i:a' 23' 2er3an para Lena 0 ella iba a u arla para dar de c#+er a Ted' En!#nce la cuc/arilla e p#ndr3an c#n!en!a ' Ted c#+er3a el pur. de pa!a!a c#n ella ' Era una buena idea' E !aba quie!a c#+# una piedra$ la cal+a e adue6, de u cuerp#' Alcan&, a !ener un 4l!i+# pen a+ien!# an!e de quedar e d#r+idaB ,Por .u no ace calor'

5#n el edred,n !ap1nd#le la cara$ en%uel!a en grue # !e:id# $ deber3a de e !ar udand#' La pregun!a "l#!aba #+n#lien!a dand# %uel!a en una /abi!aci,n grande 0 # cura$ 0 a!erri&, "inal+en!e en una re pue !a bien encillaB Por.ue no e respirado en "arios minutos. 8 ni iquiera en!#nce $ cuand# era c#n cien!e de ell#$ in!i, que l# necesitara. Ninguna en aci,n de a/#g#$ nada de "al!a de #-3gen#' Ella 0a n# nece i!aba re pirar$ e # era !#d#' La +i a e+pe&aba a la #nce$ per# a la die& 0 cuar!# T#++0 e 8%#nne 0a e !aban en el and.n en Blackeberg e perand# que llegara el +e!r#' 2!a""an$ que can!aba en el c#r# de la parr#quia$ le /ab3a c#n!ad# a 8%#nne cu1l era el !e+a de la +i a de /#0' 8%#nne e l# /ab3a c#n!ad# a T#++0 0$ c#n +uc/# !ien!#$ le /ab3a pregun!ad# i quer3a ac#+pa6arl# @ para u #rpre a$ /ab3a acep!ad#' Iba a !ra!ar #bre la :u%en!ud de /#0' T#+and# c#+# pun!# de par!ida el pa a:e del An!igu# Te !a+en!# en el que e narra la alida de l# :ud3# de Egip!#$ el cura$ c#n la a0uda de 2!a""an$ /ab3a redac!ad# un er+,n c#n e e !e-!# que le ir%iera de %ua: qu. +#del# p#d3a !ener an!e 3 una per #na :#%en en la #ciedad ac!ual para de:ar e guiar p#r .l en u !ra%e 3a p#r el de ier!# 0 #!ra c# a p#r el e !il#' T#++0 /ab3a le3d# en la Biblia el pa a:e en cue !i,n 0 /ab3a dic/# que ir3a

encan!ad#' A 3 que cuand# aquella +a6ana de d#+ing# el +e!r# ali, !raque!eand# del !4nel pr#ceden!e de la e !aci,n de I land !#rge!$ lan&and# an!e 3 una c#lu+na de aire que /i&# re%#l#!ear l# cabell# de 8%#nne$ . !a e en!3a c#+ple!a+en!e "eli&' Mir, a u /i:#$ que e !aba a u lad# c#n la +an# pr#"unda+en!e /undida en l# b#l ill# de la ca&ad#ra' Va a salir )ien. 23' 2,l# el /ec/# de que qui iera ir c#n ella a la +i a del d#+ing# 0a era +uc/#' Per# ade+1 aquell# parec3a indicar que /ab3a acep!ad# a 2!a""an$ Gn# era a 3H 2ubier#n al %ag,n 0 e en!ar#n el un# "ren!e al #!r#$ al lad# de un e6#r +a0#r' An!e de que llegara el +e!r# /ablar#n de l# que a+b# /ab3an #3d# en la radi# aquella +a6anaB la b4 queda del a e in# ri!ual en el b# que de Judarn' 8%#nne e acerc, a T#++0' ?GT4 cree que l# c#ger1nH T#++0 e enc#gi, de /#+br# ' ?Deber3an /acerl#' Per# e un b# que grande$ a 3 que''' !endr1 que pregun!1r el# a 2!a""an' ?E ,l# que +e parece !an de agradable' I+ag3na!e i %iene aqu3' ?GA qu. %a a %enir aqu3H Aunque clar#$ !a+p#c# !endr3a nada que /acer en Judarn' ?)"9 El e6#r +a0#r e irgui,$ /i&# un +#%i+ien!# c#+# i e acudiera alg# de l#

/#+br# 0 di:#B ?)n# e pregun!a i alguien a 3 e una per #na' T#++0 +ir, al e6#r e 8%#nne di:#B (H++* #nri.nd#le$ l# que . !e in!erpre!, c#+# una in%i!aci,n para eguirB ?Muier# decir''' pri+er# aquel cri+en a!r#&$ 0 de pu. ''' en e a c#ndici#ne $ una ca3da e+e:an!e' N#$ 0 e !# !e l# dig# 0#B n# e una per #na 0 e per# que la p#lic3a l# +a!e de un di par# cuand# l# encuen!re' T#++0 a in!i,$ /i&# c#+# que e !aba de acuerd#' ?Mue l# cuelguen en el 1rb#l +1 cercan#' El /#+bre e acal#r,B ?E-ac!#' E l# que 0# /e dic/# !#d# el !ie+p#' Ten3an que /aberle pue !# una in0ecci,n c#n %enen# # alg# 0a en el /# pi!al$ c#+# e /ace c#n l# perr# rabi# # ' En!#nce n# /abr3a+# librad# de e !ar a 3$ c#n !an!e+en!e a!errad# $ 0 de !ener que a i !ir a e !a b4 queda de e perada pagada c#n el diner# de nue !r# i+pue !# ' )n /elic,p!er#' 23$ 0# /e pa ad# preci a+en!e p#r all3$ p#r Tke /#%$ 0 !ienen un /elic,p!er# arriba' Para e # 3 que /a0 diner#$ per# para dar a l# :ubilad# una pen i,n de la que e pueda %i%ir de pu. de !#da una %ida de !raba:#$ para e # n# /a0' 23 /a0 en ca+bi# para +andar un /elic,p!er# que &u+be alreded#r 0 d. un u !# de +uer!e a l# ani+ale ''' El +#n,l#g# c#n!inu, /a !a VKllingb0$ d#nde 8%#nne 0 T#++0 e ba:ar#n +ien!ra que el /#+bre igui, en!ad#' El !ren iba a dar la %uel!a$ a 3 que l# +1

pr#bable era que pen ara /acer el +i +# rec#rrid# para %#l%er a %er el /elic,p!er# 0$ qui&1$ repe!ir u +#n,l#g# an!e alg4n #!r# pa a:er#' 2!a""an e !aba e per1nd#l# a la en!rada del +#n!,n de !e:a que parec3a la igle ia de 2! T/#+a ' Lle%aba !ra:e 0 una c#rba!a de ra0a p1lida a&ule 0 a+arilla que le rec#rd, a T#++0 aquella "#!# de la guerra c#n d#ble en!id#B ()n !igre uec#*' La cara de 2!a""an re plandeci, al %erl# 0 ali, a u encuen!r#' Abra&, a 8%#nne 0 !endi, la +an# a T#++0$ que la e !rec/, 0 le alud,' ?Me alegr# de que /a01i %enid#' @specialmente !4$ T#++0' GMu. !e /i&#'''H ?Muer3a %er c,+# era$ ,l# e #' ?M++' Buen#$ e per# que !e gu !e' Mue p#da+# %er!e p#r aqu3 +1 %ece ' 8%#nne pu # la +an# en el /#+br# de T#++0' ?Ha le3d# en la Biblia e #''' e # de l# que %ai a /ablar' ?Mu. bien' 23$ e # /a e !ad# real+en!e''' #!ra c# a$ T#++0' N# /e enc#n!rad# el !r#"e#$ per#''' #pin# que l# +e:#r er1 c#rrer un !upid# %el# #bre el a un!#$ Gqu. +e dice H ?M++' 2!a""an e peraba que T#++0 di:era alg# +1 $ per# c#+# n# l# /i&#$ e %#l%i, /acia 8%#nne' ?Deber3a e !ar a/#ra en Tke /#%$ per#''' n# quer3a perder+e e !#' Aunque de pu. $ cuand# !er+ine+# $ /abr. de ir+e$ a 3 que !endre+# que''' T#++0 en!r, en la igle ia'

En la /ilera de banc# /ab3a #la+en!e una p#ca per #na +a0#re de e palda a .l' A :u&gar p#r l# #+brer# eran +u:ere ' La igle ia e !aba ilu+inada p#r la lu& a+arilla de la l1+para i!uada a l# larg# de la parede la!erale ' En!re la "ila de banc# $ una al"#+bra r#:a c#n "igura ge#+.!rica !e:ida llegaba /a !a el al!arB un p#0# de piedra #bre el que /ab3an c#l#cad# :arr#ne c#n "l#re ' P#r enci+a de !#d# ell# c#lgaba una gran cru& de +adera c#n un Je 4 +#derni !a' La e-pre i,n de u r# !r# p#d3a in!erpre!ar e "1cil+en!e c#+# una #nri a burl#na' En la par!e de a!r1 de la igle ia$ al lad# de la en!rada$ d#nde T#++0 e enc#n!raba$ /ab3a un #p#r!e para "#lle!# $ un cepill# en el que p#ner el diner# 0 una gran pila bau!i +al' T#++0 e acerc, a la pila 0 la e !u%# #b er%and#' Per"ec!a' 5uand# la %i# pen , que e !aba demasiado bien 0 que pr#bable+en!e !u%iera agua' Per# n#' T#da ella$ acada de un 4nic# bl#que de piedra$ le llegaba a T#++0 a la cin!ura' La pila pr#pia+en!e dic/a era de c#l#r gri # cur#$ e !riada$ 0 n# c#n!en3a ni una g#!a de agua' Vale. @ntonces se%uimos adelante. 2ac, de la ca&ad#ra una b#l a de pl1 !ic# de d# li!r# $ bien a!ada$ que c#n!en3a un p#l%# blanc# 0 ec/, un %i !a&# a u alreded#r' Nadie +iraba /acia all3' Hi&# un agu:er# en la b#l a c#n el ded# 0 de:, caer u c#n!enid# en la pila'

De pu. e guard, la b#l a %ac3a en el b#l ill# 0 ali, #!ra %e& "uera +ien!ra in!en!aba enc#n!rar una buena ra&,n para n# en!ar e al lad# de u +adre in# a!r1 del !#d#$ al lad# de la pila bau!i +al' P#d3a alegar que de e e +#d# n# +#le !ar3a a nadie en ca # de querer alir' 2#naba bien' 2#naba''' Perfecto. O kar abri, l# #:# 0 in!i, p1nic#' N# ab3a d,nde e enc#n!raba' El e paci# a u alreded#r e !aba a # cura $ n# rec#n#c3a aquella parede de nuda ' E !aba !u+bad# en un #"1' Ten3a enci+a un edred,n que #l3a ba !an!e +al' La parede "l#!aban an!e u #:# $ nadaban libre+en!e en el aire +ien!ra !ra!aba de ubicarla en el i!i# c#rrec!#$ c#l#carla :un!a de +anera que "#r+aran una /abi!aci,n que .l pudiera rec#n#cer' Per# n# /ab3a +anera' 2e lle%, el edred,n a la nari&' )n #l#r a cerrad# le llen, l# #ri"ici# na ale e in!en!, !ranquili&ar e$ de:ar de rec#n !ruir la /abi!aci,n 0 en lugar de e # !ra!ar de recordar. 23' A/#ra p#d3a' $u padre, Janne. 5utoestop. @li. @l sof3. La tela de ara4a. Mir, al !ec/#' All3 e !aban la p#l%#rien!a !ela de ara6a$ di"3cile de di !inguir en la penu+bra' 2e /ab3a quedad# d#r+id# :un!# a Eli en el #"1' G5u1n!# !ie+p# /abr3a pa ad# de de en!#nce H G2er3a p#r la +a6anaH

La %en!ana e !aba !apada c#n +an!a $ per# p#r l# b#rde p#d3a en!re%er d.bile re!a&# de lu& gri 1cea' 2e qui!, el edred,n 0 "ue /a !a la puer!a del balc,n$ de c#rri, un p#c# la +an!a' La per iana e !aban ba:ada ' La ubi, un# cen!3+e!r# 0 3B /ab3a a+anecid# a/3 "uera' Le d#l3a la cabe&a 0 la lu& le /ac3a da6# en l# #:# ' Re #pl,$ #l!, la +an!a 0 e pa , la d# +an# p#r el cuell#$ p#r la nuca' N#' 5lar# que n#' Ella le /ab3a dic/# que ella nunca''' Pero ,y ella dnde est3' Rec#rri, la e !ancia c#n la %i !a@ u #:# e de!u%ier#n en la puer!a cerrada de la /abi!aci,n en la que Eli e /ab3a ca+biad# el :er e0' Di# un# pa # /acia ella$ e de!u%#' La puer!a per+anec3a en la #+bra' O kar cerr, l# pu6# $ e c/up, un# de ell# ' * si ella realmente... dorma en un ata=d. Mu. !#n!er3a' GP#r qu. iba a /acer e #H GP#r qu. l# /ac3an l# %a+pir# H P#rque e !1n +uer!# ' 8 Eli di:# que ella n#''' Pero si... 2igui, c/up1nd# e el pu6#$ l# rec#rri, c#n la lengua' 2u be #' La +e a c#n c#+ida' 2,l# el /ec/# de que ella pudiera /acer e #' 8 l# dien!e ''' Dien!e de ani+ale carn3%#r# ' $i u)iera al%o m3s de lu;. Al lad# de la puer!a e !aba el in!errup!#r de la l1+para del !ec/#' L# pul , in creer que "uera a #currir nada' Per# 3' La l1+para e encendi,' Apre!, l# p1rpad#

para pr#!eger e de aquella lu& !an "uer!e$ de:, que l# #:# e ac# !u+braran a la lu& an!e de %#l%er e /acia la puer!a@ ap#0, la +an# en el picap#r!e' La lu& n# le a0udaba en ab #lu!#$ +1 bien l# c#n!rari#B !#d# parec3a a4n +1 de agradable a/#ra que la puer!a era ,l# una puer!a n#r+al 0 c#rrien!e' Igual que la de u pr#pia /abi!aci,n' E-ac!a+en!e igual' El picap#r!e !en3a id.n!ic# !ac!#' 8 ella p#d3a e !ar all3 ac# !ada' Mui&1 c#n l# bra&# cru&ad# #bre el pec/#' 2en%o .ue "erlo. Apre!, c#n cuidad# el picap#r!e$ que #"reci, alg# de re i !encia' O ea$ que la puer!a n# e !aba cerrada c#n lla%e@ en e e ca #$ el pa ad#r ,l# e /ubiera de li&ad# /acia aba:#' O kar l# e+pu:, 0 la puer!a e abri,$ la rendi:a e /i&# cada %e& +a0#r' La /abi!aci,n e !aba a # cura ' @spera! GHerir3a la lu& a Eli i abr3a la puer!aH N#' A0er p#r la n#c/e /ab3a e !ad# en!ada al lad# de la l1+para 0 parec3a que n# le pa aba nada' Per# e !a b#+billa !en3a +a0#r p#!encia 0$ a l# +e:#r$ la de la l1+para de pie era de un !ip#''' e pecial$ una b#+billa''' e pecial para %a+pir# ' Mu. !#n!er3a' (Tienda e peciali&ada en b#+billa para %a+pir# *' * no a)ra de6ado la l3mpara en el tec o si fuera peli%rosa para ella. Pe e a !#d#$ O kar abri, la puer!a c#n cuidad#$ de:and# que el c#n# de lu& e /iciera p#c# a p#c# +1

grande den!r# de la /abi!aci,n' E !aba !an %ac3a c#+# el cuar!# de e !ar' )na ca+a 0 un +#n!,n de r#pa$ nada +1 ' En la ca+a ,l# /ab3a una 1bana 0 una al+#/ada' El edred,n que .l /ab3a u ad# er3a de all3' En la pared de al lad# de la ca+a /ab3a un papel pegad# c#n cin!a ad/e i%a' El c,dig# M#r e' A/$ 3$ era e a la ca+a de de d#nde ella''' Re pir, pr#"unda+en!e' 5,+# n# e /ab3a dad# cuen!a de e #' 5l otro lado de esta pared est3 mi a)itacin. 23' 2e enc#n!raba a d# +e!r# de u pr#pia ca+a$ a d# +e!r# de u %ida n#r+al' 2e !u+b, 0 !u%# la #currencia de g#lpear un +en a:e en la pared' Para O kar' El del #!r# lad#' GMu. iba a decirleH -.M.1.-.@. @.$.2.5.$ 2e %#l%i, a c/upar el pu6#' l e !aba a.u. Era Eli la que e /ab3a id#' 2e in!i, +aread#$ c#n"undid#' De:, caer la cabe&a en la al+#/ada 0 ec/, una #:eada alreded#r' La al+#/ada #l3a rar#' 5#+# el edred,n$ per# +1 "uer!e' )n #l#r a cerrad#$ gra ien!#' 2e qued, +irand# el +#n!,n de r#pa que /ab3a a un# +e!r# de la ca+a' @s tan as.ueroso. N# quer3a per+anecer all3 +1 !ie+p#' El pi # e !aba !#!al+en!e ilenci# # 0 %ac3# 0 !#d# era !an''' an#r+al' 2u +irada e de li&, #bre el +#n!,n de r#pa 0 e de!u%# en l# ar+ari# que cubr3an la pared de en"ren!e' D# ar+ari# d#ble $ un# encill#' 5ll.

Nle-i#n, la pierna c#n!ra el e !,+ag#$ +ir, "i:a+en!e la puer!a cerrada de l# ar+ari# ' N# quer3a' Le d#l3a el e !,+ag#' )n d#l#r pun&an!e$ e c#&#r en la en!repierna' Ten3a gana de /acer pi ' 2e le%an!, de la ca+a$ "ue /a !a la puer!a in perder de %i !a l# ar+ari# ' Hab3a un par de ell# iguale en u /abi!aci,n$ ab3a que ella !endr3a i!i# de #bra' All3 era d#nde e !aba$ 0 .l 0a n# quer3a %er +1 ' La l1+para de la en!rada !a+bi.n "unci#naba' La encendi, 0 "ue p#r el c#r!# pa ill# /a !a el cuar!# de ba6#' La puer!a per+anec3a cerrada' La plaqui!a que /ab3a p#r enci+a del pa ad#r e !aba de c#l#r r#:#' Lla+,B ?Eli' N# e #0, nada' V#l%i, a lla+ar' ?Eli$ Ge !1 a/3H Nada' Per# al pr#nunciar u n#+bre en %#& al!a e di# cuen!a de u err#r' Era l# 4l!i+# que le /ab3a dic/# cuand# e !aban en el #"1' Mue ella en realidad e lla+aba''' Elia ' @lias. )n n#+bre de c/ic#' ,@ra Eli un c/ic#H 8 ell# e /ab3an''' be ad# 0 d#r+id# en la +i +a ca+a 0''' O kar ap#0, la +an# en la puer!a del ba6# 0 la "ren!e #bre ella ' Pens. Pen , pr#"unda+en!e' N# l# en!end3a' Mue pudiera acep!ar de alguna +anera que ella "ue e un "ampiro, per# que el /ec/# de que "uera un c ico le pudiera re ul!ar +1 ''' di"3cil' 5#n#c3a l# n#+bre $ clar# e !1' Maric,n$ +aric,n de +ierda' 5#+# J#nn0 l#

lla+aba' Mue "uera pe#r er +aric,n que er''' V#l%i, a lla+ar a la puer!a' ?GElia H 2in!i, un %uelc# en el e !,+ag# cuand# l# di:#' N#' N# iba a ac# !u+brar e' Ella''' .l e lla+aba Eli' Per# aquell# era de+a iad#' 5#n independencia de l# que Eli "uera$ aquell# era de+a iad#' 8a n# p#d3a +1 ' E que n# /ab3a nada n#r+al en ella' Le%an!, la "ren!e de la +an# $ e la lle%, a la en!repierna$ quer3a /acer pi ' Pa # "uera$ en la e calera$ 0 p#c# de pu. el ruid# del bu&,n al abrir e$ un ruid# ua%e' 2e ale:, de la puer!a del cuar!# de ba6# 0 "ue a %er qu. era' Pr#paganda' PI5ADA DE VA5)NO ;U$<a[QILO' Le!ra 0 ci"ra c/ill#na de c#l#r r#:#' 5#gi, el papel 0 c#+prendi,@ apre!, el #:# c#n!ra el agu:er# de la cerradura de eguridad +ien!ra l# pa # re #naban en l# rellan# $ c/a quid# cuand# e abr3an 0 e cerraban l# bu&#ne ' De pu. de +edi# +inu!# u +adre pa , an!e .l$ e calera aba:#' 2,l# pud# %er un p#c# de u pel#$ el cuell# de u abrig#$ per# ab3a que era ella' GMui.n iba a er i n#H GEl que repar!3a u pr#paganda cuand# .l n# e !abaH 5#n el papel en la +an# "uer!e+en!e apre!ad#$ O kar e acurruc, en el uel# al lad# de la puer!a de la calle$ c#n la "ren!e ap#0ada en la r#dilla ' N# ll#raba' La gana de /acer pi eran c#+# un /#r+iguer# pun&an!e en u en!repierna que de alguna +anera le i+ped3an ll#rar'

Per# una 0 #!ra %e& le daba %uel!a a un 4nic# pen a+ien!#B *o no e0isto. *o no e0isto. Lacke /ab3a dedicad# la n#c/e a e !ar pre#cupad#' De de el +#+en!# en que de:, a Virginia$ una inquie!ud in idi# a n# /ab3a de:ad# de r#erle el e !,+ag#' Hab3a pa ad# una /#ra c#n l# c#lega del c/in# el 1bad# p#r la !arde in!en!and# /acerle par!3cipe de u pre#cupaci,n$ per# nadie e !aba p#r la lab#r' Lacke /ab3a pre en!id# que aquell# p#d3a 3r ele de la +an# $ que el rie g# de que e agarrara un cabre# de +il de+#ni# era grande$ a 3 que e larg, de all3' P#rque l# c#lega n# eran +1 que una +ierda' Nada nue%#$ p#r upue !#$ per# /ab3a cre3d# que''' 23' GMu. c#:#ne /ab3a cre3d#H Fue ramos m3s en esto. Mue al%uien +1 que .l e dar3a cuen!a de que e e !aba !ra+and# alg# /#rrible de c#:#ne ' Muc/# /ablar$ palabra grandil#cuen!e $ #bre !#d# p#r par!e de M#rgan$ per# a la /#ra de la %erdad ningun# de ell# era capa& de le%an!ar un ded# para acer alg#' N# e que Lacke upiera qu. /acer$ per# al +en# e !aba pre#cupad#' Aunque n# ir%iera de nada' Hab3a pa ad# de pier!# la +a0#r par!e de la n#c/e !ra!and# de leer de %e& en cuand# Los endemoniados de D# !#ie% ki$ per# #l%idaba l# que /ab3a pa ad# en la p1gina an!eri#r$ en la "ra e an!eri#r$ l# de:,'

)na c# a buena$ a pe ar de !#d#$ /ab3a !ra3d# c#n ig# la n#c/eB /ab3a !#+ad# una deci i,n' El d#+ing# p#r la +a6ana /ab3a id# a ca a de Virginia$ /ab3a lla+ad# a la puer!a' Nadie le abri, 0 e /ab3a +arc/ad# de all3 c#n la e peran&a de que Virginia /ubiera id# al /# pi!al' De %uel!a /acia u ca a pa , al lad# de d# +u:ere que e !aban /abland#$ pill, alg# acerca de un a e in# al que la p#lic3a andaba bu cand# en el b# que de Judarn' $anto /ielo, ay asesinos en cada puta es.uina. *a tienen los peridicos al%o nue"o con .u entretenerse. Hab3an !ran currid# 0a alg# +1 de die& d3a de de que c#gier#n al a e in# de VKllingb0 0 l# peri,dic# e+pe&aban a can ar e de e pecular acerca de qui.n p#d3a er$ p#r qu. /ab3a /ec/# l# que /ab3a /ec/#' En l# ar!3cul# que e le dedicar#n /ab3a e-i !id# un !#n# e-agerad# de''' 3$ reg#ci:# an!e el +al a:en#' Hab3an de cri!# c#n pen# # e +er# el e !ad# ac!ual en que e enc#n!raba el a e in#$ a egurand# que n# p#dr3a aband#nar el /# pi!al al +en# en ei +e e ' Al lad#$ un recuadr# c#n da!# #bre la c#n ecuencia del 1cid# cl#r/3dric#$ de +anera que un# pudiera reg#dear e pen and# en el da6# que p#d3a #ca i#nar' N#$ a Lacke aquell# n# le pr#duc3a ninguna a!i "acci,n' 2,l# le parec3a que era e pan!# a la +anera en que la gen!e e ec/aba enci+a de alguien que (/ab3a recibid#

u ca !ig#* 0 c# a p#r el e !il#' E !aba !#!al+en!e en c#n!ra de la pena de +uer!e' N# p#rque !u%iera ning4n c#ncep!# (+#dern#* de la :u !icia$ n#' M1 bien$ un# an!iqu3 i+#' Pen abaB i alguien +a!a a +i /i:#$ en!#nce yo +a!# a e a per #na' D# !#ie% ki /ablaba +uc/# de perd,n$ de cle+encia' Na!ural+en!e' P#r par!e de la #ciedad$ !#!al+en!e de acuerd#' Per# 0#$ c#+# padre del ni6# a e inad#$ e !#0 en +i ab #lu!# derec/# moral de +a!ar al que l# /a /ec/#' Mue lueg# la #ciedad +e c#ndene a #c/# a6# # l# que ea en el !aleg#$ e # 0a e #!ra c# a' 1o era e # l# que D# !#ie% ki quer3a decir$ Lacke l# ab3a' Per# .l 0 Ned#r !en3an di !in!a #pini#ne a e e re pec!#$ encilla+en!e' Lacke iba pen and# en e a c# a +ien!ra e dirig3a a u ca a en la calle Ib enga!an' )na %e& all3 e di# cuen!a de que !en3a /a+bre$ a 3 que c#ci, un# +acarr#ne 0 e l# c#+i, c#n una cuc/ara direc!a+en!e de la ca&uela$ c#n ke!c/up' Mien!ra %er!3a agua en la ca&uela para que re ul!ara +1 "1cil "regarla de pu. $ #0, un ruid# #rd# pr#ceden!e del bu&,n' Pr#paganda' N# /ac3a ca # de ella@ ade+1 $ n# !en3a un dur#' 1o. -e eso se trata)a precisamente. Pa , la ba0e!a p#r la +e a de la c#cina 0 "ue a bu car la c#lecci,n de ell# de u padre$ que guardaba en el aparad#r !a+bi.n /eredad# 0 cu0# !ran p#r!e /a !a Blackeberg /ab3a c#n !i!uid# una peque6a #di ea'

All3 e !aban' 5ua!r# e:e+plare n# !i+brad# de l# pri+er# ell# que e e+i!ier#n en N#ruega' 2e agac/, #bre el 1lbu+$ en!#rn, l# #:# "i:1nd# e en el le,n que aparec3a erguid# #bre la pa!a !ra era c#n!ra un "#nd# de c#l#r a&ul clar#' 9enial. Hab3an c# !ad# cua!r# c/eline cuand# e e+i!ier#n en ;A==' A/#ra e !aban %al#rad# en''' +1 ' El que e !u%ieran e+pare:ad# l# /ac3a a4n +1 %ali# # ' E # era l# que /ab3a decidid# p#r la n#c/e$ +ien!ra e !aba ac# !ad# dand# %uel!a en!re la 1bana B que /ab3a llegad# la /#ra' L# ucedid# c#n Virginia /ab3a c#l+ad# el %a #' 8 lueg#$ enci+a$ la incapacidad de l# c#lega para c#+prender$ el dar e cuen!a de que n#$ n# %al3a la pena c#dear e c#n per #na a 3' 2e iba a largar de aqu3$ 0 Virginia iba a /acer l# +i +#' E !u%iera +al # n# el +ercad#$ alg# +1 de !re cien!# papele le dar3an p#r l# ell# $ 0 #!r# d# cien!# p#r el pi #' De pu. e c#+prar3a una ca a en el ca+p#' Buen#$ %aleB dos ca a ' )na gran:a peque6a' El diner# er3a u"icien!e para e # 0 egur# que iba a "unci#nar' Tan pr#n!# c#+# Virginia e pu iera bien e l# iba a pr#p#ner$ 0 .l cre3a''' buen#$ e !aba ca i egur# de que ella l# iba a acep!ar@ +e:#r dic/#$ le iba a encan!ar' E # e l# que iba a #currir' Lacke e en!3a a/#ra +1 !ranquil#' L# !en3a !#d# bien clar#' L# que iba a /acer

en!#nce 0 l# que iba a /acer en el "u!ur#' T#d# iba a alir bien' Llen# de pen a+ien!# agradable en!r, en el d#r+i!#ri#$ e ec/, #bre la ca+a para de can ar cinc# +inu!# 0 e qued, d#r+id#' ?L# %e+# en la calle 0 en la pla&a 0 an!e ell# n# pregun!a+# $ n# deci+# a n# #!r# +i +# B Gqu. p#de+# /acerH T#++0 n# e /ab3a aburrid# !an!# en !#da u %ida' Ni iquiera /ac3a +edia /#ra que /ab3a e+pe&ad# la +i a 0 0a pen aba que /abr3a id# +1 di%er!id# en!ar e en una illa +irand# a la pared' (Alabad# ea $ 2e6#r* 0 (5an!# de Jl#ria*$ 0 (H# anna*$ 3$ per# Gp#r qu. per+anec3an !#d# a/3 en!ad# in qui!ar #:# c#+# i e !u%ieran %iend# un par!id# de cla i"icaci,n en!re Bulgaria 0 Ru+aniaH E # n# si%nifica)a nada para ell# $ ni l# que le3an en el libr# ni l# que can!aban' 8 parec3a que !a+p#c# igni"icaba nada para el cura' 2,l# alg# que !en3a que /acer para ganar e el ueld#' A/#ra al +en# /ab3a e+pe&ad# el er+,n' 2i el cura acaba a relucir :u !a+en!e ese pa a:e de la Biblia que T#++0 /ab3a le3d#$ en!#nce l# /ar3a' 2i n#$ n#' @l curita decide. T#++0 bu c, en el b#l ill#' La c# a e !aban preparada 0 la pila bau!i +al ,l# a !re +e!r# de .l$ en!ad# en la 4l!i+a "ila' 2u +adre e !aba delan!e$ pr#bable+en!e para p#der /acer c/iribi!a c#n l# #:# a 2!a""an +ien!ra . !e can!aba u ab urda

canci#ne c#n la +an# en!rela&ada #bre u p#lla de p#lic3a' T#++0 e +#rdi, l# labi# ' @spera)a que el cura di:era aquell#' ?Ve+# una inquie!ud en u #:# $ la inquie!ud de quien e !1 perdid# 0 n# encuen!ra el ca+in#' 5uand# %e# a una de e a per #na :,%ene ie+pre +e %iene a la +e+#ria la alida del puebl# de I rael de Egip!#' T#++0 e qued, parali&ad#' Per# el cura !al %e& n# e cen!rara preci a+en!e en eso. Tal %e& er3a alg# del +ar R#:#' De !#da "#r+a $ ac, la c# a del b#l ill#B un encended#r 0 una brique!a' Le !e+blaban la +an# ' ?P#rque a 3 e c#+# debe+# %er a e a per #na :,%ene que a %ece n# de:an c#n !ernad# ' 5a+inan p#r un de ier!# de pregun!a in re pue !a 0 c#n una per pec!i%a de "u!ur# p#c# preci a ' Per# /a0 una gran di"erencia en!re el puebl# de I rael 0 la :u%en!ud de nue !r# d3a ''' Vamos, dilo ya... ?El puebl# de I rael !en3a alguien que l# guiaba' 2egur# que rec#rd1i l# que dicen la E cri!ura B (El 2e6#r iba al "ren!e de ell# $ de d3a en una c#lu+na de nube para guiarl# p#r el ca+in#@ 0 de n#c/e en una c#lu+na de "ueg#$ para ilu+inarl# *' E a c#lu+na de nube$ e a c#lu+na de "ueg# e l# que le "al!a a l# :,%ene de nue !r# d3a 0''' El cura ba:, la %i !a bu cand# en u papele ' T#++0 0a /ab3a prendid# la brique!a$ u:e!1nd#la en!re el ded# pulgar 0 el 3ndice' El e-!re+# ard3a c#n una lla+a

a&ul 0 li+pia que ba:aba bu cand# u ded# ' En!#nce apr#%ec/, la #ca i,nB e agac/,$ di# un pa # larg# de de el banc# 0$ ec/and# la brique!a en la pila$ e re!ir, r1pida+en!e 0 %#l%i, a en!ar e' Nadie /ab3a n#!ad# nada' El cura %#l%i, a le%an!ar la %i !a' ?''' 0 e nue !ra #bligaci,n c#+# adul!# er e a c#lu+na de "ueg#$ e a e !rella que gu3e a l# :,%ene ' GD,nde la %an a enc#n!rar i n#H 8 la "uer&a para ell# la acare+# de la #bra del 2e6#r''' )n /u+# blanc# e+pe&, a alir de la pila bau!i +al' T#++0 0a p#d3a n#!ar el c#n#cid# #l#r dul&,n' L# /ab3a /ec/# en +#n!#ne de #ca i#ne B que+ar 1cid# n3!ric# 0 a&4car' Per# ca i nunca en can!idade !an grande de una %e&$ 0 nunca /ab3a pr#bad# a /acerl# en un e paci# cerrad#' E !aba i+pacien!e p#r %er qu. e"ec!# !endr3a cuand# n# /ab3a %ien!# que ale:ara el /u+#' En!rela&, l# ded# $ apre!and# c#n "uer&a una +an# c#n!ra la #!ra' Br#r Ardeliu $ n#+brad# de "#r+a in!erina acerd#!e de la parr#quia de VKllingb0$ "ue el pri+er# que %i# el /u+#' L# !#+, p#r l# que eraB /u+# que al3a de la pila bau!i +al' T#da u %ida /ab3a e !ad# e perand# una e6al del 2e6#r 0 era innegable que$ cuand# %i# ele%ar e la pri+era e piral de /u+#$ pen , p#r un +#+en!#B ? , -ios mo. Por fin.

Per# aquel pen a+ien!# e e "u+,' Mue la en aci,n de e !ar an!e un +ilagr# l# aband#nara !an depri a l# !#+, c#+# la prueba de que n# era ning4n +ilagr#$ ninguna e6al' N# era +1 que e #B /u+# que al3a de la pila bau!i +al' Per# Gp#r qu.H El acri !1n$ c#n el que n# !en3a de+a iada buena relaci#ne $ /abr3a !enid# gana de ga !arle una br#+a' El agua de la pila /ab3a e+pe&ad#''' a c#cer''' El pr#ble+a era que .l e enc#n!raba en +i!ad del er+,n 0 n# p#d3a dedicar +1 !ie+p# a pen ar en e a cue !i#ne ' A 3 que Br#r Ardeliu /i&# l# que la +a0#r3a de la per #na en i!uaci#ne parecida B igui, c#+# i n# #curriera nada 0 e perand# a que el pr#ble+a e arreglara p#r 3 #l# i n# le daba +a0#r i+p#r!ancia' T# i, para aclarar e la %#& 0 !ra!, de ac#rdar e de l# 4l!i+# que /ab3a dic/#' La o)ra del $e4or. 5l%o acerca de )uscar fuer;a en la o)ra del $e4or. >n e6emplo. Mir, de re#:# la an#!aci#ne que !en3a en el papel' All3 p#n3aB De cal&# ' ,-escal;os' ,Fu a)r .uerido decir con eso' ,Fue el pue)lo de Israel camina)a descal;o, o .ue Jes=s... al%una lar%a caminata...' V#l%i, a le%an!ar la %i !a$ %i# que a/#ra el /u+# era +1 e pe #$ que "#r+aba una c#lu+na que ub3a len!a+en!e de de la pila /a !a el !ec/#' GMu. era l# 4l!i+# que /ab3a dic/#H 23' A/#ra e ac#rdaba' La palabra e !aban a4n en el aire'

?8 la "uer&a para ell# /e+# de bu carla en la #bra del 2e6#r' Era un "inal acep!able' N# era buen#$ ni el que /ab3a pen ad#$ per# acep!able' 2#nri, a&#rad# a l# "eligre e 0 a in!i, c#n la cabe&a /acia Birgi!$ que dirig3a el c#r#' El c#r#$ #c/# per #na que e le%an!ar#n a un !ie+p# 0 e dirigier#n a la !ari+a' 5uand# e %#l%ier#n /acia l# "eligre e pud# n#!ar en u cara que ell# !a+bi.n %e3an el /u+#' Alabad# ea el 2e6#r@ /ab3a e !ad# a pun!# de pen ar que !al %e& ,l# l# %e3a .l' Birgi! l# +ir, c#n cara in!err#gan!e 0 .l /i&# un ge !# c#n la +an#B e+pe&ad$ e+pe&ad' El c#r# c#+en&, a can!arB 9uame, $e4or, %uame en la "irtud. -e6a .ue mis o6os "ean tu camino... )na de la +1 bella c#+p# ici#ne del %ie:# `e le0' A Br#r Ardeliu le /abr3a gu !ad# di "ru!ar de la belle&a de la canci,n$ per# la c#lu+na de /u+# /ab3a e+pe&ad# a pre#cuparle' )n /u+# blanc# 0 e pe # al3a de la pila bau!i +al 0 en el "#nd# de l# que era la pila pr#pia+en!e dic/a ard3a alg# c#n una lla+a de c#l#r blanquia&ul$ alg# e"er%e cen!e c/i p#rr#!eaba' )n aire dul&,n alcan&, u nari& 0 l# "eligre e +irar#n a u alreded#r !ra!and# de a%eriguar de d,nde pr#ced3a aquel c/i p#rr#!e#' Pues slo t=, -ios, slo t= das al alma pa; y se%uridad... )na de la +u:ere del c#r# e+pe&, a !# er' L# "eligre e %#l%ier#n la cabe&a de

la pila /u+ean!e /acia Br#r Ardeliu para recibir in !rucci#ne de c,+# deb3an c#+p#r!ar e i aquell# e !aba incluido. Varia per #na +1 e+pe&ar#n a !# er$ e pu ier#n pa6uel# # l# bra&# delan!e de la b#ca 0 de la nari&' La igle ia c#+en&, a llenar e de una d.bil niebla 0$ a !ra%. de aquella niebla$ Br#r Ardeliu %i# c,+# alguien de la 4l!i+a "ila de banc# e le%an!aba 0 al3a p#r la puer!a c#rriend#' $. @s lo =nico sensato. 2e acerc, /a !a el +icr,"#n#' ?23$ /a #currid# un peque6#''' c#n!ra!ie+p# 0 0# cre# que e +e:#r que''' aband#ne+# el l#cal' Apena /ub# pr#nunciad# la palabra (c#n!ra!ie+p#* 2!a""an aband#n, la !ari+a 0 c#+en&, a andar /acia la alida c#n pa # r1pid# 0 c#n!r#lad# ' L# c#+prendi, de in+edia!#' Era e e ladr,n e+pedernid# que 8%#nne !en3a p#r /i:# el que /ab3a /ec/# aquell#' 8a de de e e +#+en!# in!en!, c#n!ener e$ p#rque # pec/aba que i agarraba a T#++0 en aquel in !an!e /ab3a +uc/a p# ibilidade de que le a!i&ara una /# !ia' E%iden!e+en!e era :u !# e # l# que nece i!aba aquel ga+berr#$ . a era preci a+en!e la gu3a que le "al!aba' /olumna de nu)e, "en y ay=dame. >n par de )ofetadas )ien dadas es lo .ue le ace falta a este 6o"en. Aunque 8%#nne$ en la i!uaci,n ac!ual$ n# l# acep!ar3a' 5uand# e !u%ieran

ca ad# la c# a ca+biar3an' En!#nce $ p#r u c#:#ne que iba a /acer e carg# de la educaci,n de T#++0' A/#ra$ an!e que nada$ !en3a que agarrarle' Darle un +ene# al +en# ' Per# 2!a""an n# lleg, +u0 le:# ' La palabra de Br#r Ardeliu de de el p4lpi!# ac!uar#n c#+# el pi !#le!a&# de alida para l# "eligre e $ que ,l# /ab3an e !ad# e perand# u apr#baci,n para aband#nar la igle ia' A +i!ad de ca+in#$ 0a en el pa ill# cen!ral$ e qued, bl#quead# p#r anciana +enuda c#n pre"erencia de pa # que e apre uraban /acia la alida c#n i+placable de!er+inaci,n' 2u +an# derec/a e dirigi, au!#+1!ica+en!e a la cadera$ per# la "ren, 0 cerr, el pu6#' Aunque /ubiera tenido la p#rra n# /abr3a id# apr#piad# u arla all3' 5ada %e& al3a +en# /u+# de la pila bau!i +al$ per# la igle ia e !aba a/#ra en%uel!a en una niebla que #l3a a "abricaci,n de g#l# ina 0 a pr#duc!# qu3+ic# ' La puer!a de alida e !aban abier!a de par en par 0 a !ra%. del /u+# e %e3a$ en un rec!1ngul# n3!ida+en!e +arcad#$ la lu& de la +a6ana' L# "eligre e e +#%3an /acia la lu&$ !# iend#' En la c#cina ,l# /ab3a una illa$ 0 nada +1 ' O kar la acerc, al "regader#$ e ubi, a ella 0 +e, en la pila +ien!ra c#rr3a el agua del gri"#' 5uand# !er+in, %#l%i, a c#l#car la illa en u i!i#' Parec3a rara en aquella c#cina %ac3a' 5#+# alg# en un +u e#'

,Para .u la usar3' Ec/, una #:eada a u alreded#r' Enci+a del "rig#r3"ic# /ab3a una /ilera de ar+ari# a l# que ,l# e p#d3a llegar ubi.nd# e en la illa' La lle%, /a !a all3 0 pu # la +an# en el agarrader# del "rig#r3"ic# para ap#0ar e' Le di# un %uelc# el e !,+ag#' Ten3a /a+bre' 2in pen 1r el# d# %ece $ abri, el "rig#r3"ic# para %er qu. /ab3a' N# +uc/#B un brik de lec/e abier!#$ +edi# paque!e de pan$ +an!equilla 0 que #' O kar c#gi, la lec/e' Per#''' Eli''' E !aba c#n el brik en la +an#$ parpadeand#' Aquell# n# enca:aba' G5#+3a !a+bi.n c#+ida n#r+alH 23' 2egur# que l# /ac3a' 2ac, la lec/e del "rig#r3"ic#$ la pu # en la enci+era' En l# ar+ari# n# /ab3a ca i nada' D# pla!# $ d# %a # ' 5#gi, un %a #$ ec/, lec/e en .l' 8 en!#nce le %in# a la cabe&a' 5#n el %a # de lec/e "r3a en la +an# e le %in# a la cabe&a$ c#n !#da u "uer&a' @lla )e)e san%re. An#c/e$ en +edi# del ue6# 0 0a de c#nec!ad# del +und#$ en la # curidad$ !#d# aquell# le /ab3a parecid# p# ible de alguna +anera' Per# a/#ra$ en la c#cina$ d#nde n# c#lgaban +an!a de la %en!ana 0 la per iana de:aban pa ar la ua%e lu& de la +a6ana$ c#n un %a # de lec/e en la +an#$ parec3a !an''' "uera de !#d#' Era c#+#B $i tienes lec e y pan en tu fri%orfico entonces tienes .ue ser una persona.

Di# un !rag# 0 l# e cupi, in+edia!a+en!e' E !aba acida' Oli, l# que quedaba en el %a #' 23' Acida' La !ir, al "regader#$ aclar, el %a # 0 e en:uag, c#n agua para qui!ar e el ab#r de b#ca@ de pu. +ir, la "ec/a de caducidad del paque!e' 5ON2)MIR PRENERENTEMENTE ANTE2 DEL >A DE O5T)BRE' Hac3a die& d3a que /ab3a caducad#' O kar c#+prendi,' La lec/e del %ie:#' El "rig#r3"ic# e !aba !#da%3a abier!#' La c#+ida del %ie:#' 5s.ueroso. 5s.ueroso. O kar l# cerr, de un p#r!a&#' GMu. /ab3a e !ad# /aciend# all3 el %ie:#H GMu. !en3an Eli 0 .l'''H Le en!r, un e cal#"r3#' @lla lo a matado. 23' Eli /ab3a !enid# al /#+bre para p#der''' ali+en!ar e de .l' 5#+# i "uera un banc# de angre %i%#' E # era l# que /ac3a' GPer# p#r qu. /ab3a acep!ad# el /#+breH 8 i ella l# /ab3a +a!ad#$ Gd,nde e !aba el cuerp#H O kar +ir, de re#:# l# ar+ari# al!# de la c#cina 0 de pr#n!# n# qui # per+anecer ni un +inu!# +1 all3' En el "#nd#$ n# quer3a per+anecer ni un +inu!# +1 en aquel pi #' 2ali, 0 a!ra%e , el pa ill#' La puer!a del cuar!# de ba6# egu3a cerrada' E a dentro donde est3 acostada. En!r, r1pida+en!e en el cuar!# de e !ar$ c#gi, u b#l a' El Ialk+an e !aba enci+a de la +e a' 2,l# !endr3a que c#+prar auriculare nue%# ' Al ir a c#gerl# para guardarl# en la b#l a$ %i# la n#!a' E !aba en la +e a del #"1$ :u !# a la al!ura de u

cabe&a +ien!ra /ab3a e !ad# dur+iend#' &ola. @spero .ue ayas dormido )ien. *o tam)in "oy a dormir a ora. @stoy en el cuarto de )a4o. Por fa"or, procura no pasar por all. /onfo en ti. 1o s .u ponerte. @spero poder %ustarte aun.ue ya sa)es cmo son las cosas. *o te .uiero. Muc o. 5 ora est3s a.u acostado en el sof3 roncando. Por fa"or. 1o ten%as miedo de m. Por fa"or, por fa"or, por fa"or no ten%as miedo de m. ,Fuieres .ue nos "eamos esta tarde' @scri)e en el papel si .uieres .ue nos "eamos. $i escri)es 1?, me mudar esta tarde. 2endr .ue acerlo pronto de todos modos. @stoy sola. M3s sola de lo .ue t= puedas pensar, creo yo. ? tal "e; puedas. Perdona .ue te aya roto el aparato de m=sica. /o%e el dinero si .uieres. 2en%o muc o. 1o ten%as miedo de m. 1o tienes .ue tenerlo. 5 lo me6or lo sa)es. @spero .ue lo sepas. 2e .uiero muc o. 2uya, @li P. -. Puedes .uedarte si .uieres. Pero si te "as, ase%=rate de .ue la puerta .uede cerrada. O kar le0, la n#!a un par de %ece ' De pu. c#gi, el b#l3gra"# que /ab3a al lad#' Ec/, un %i !a&# alreded#r de la /abi!aci,n %ac3a$ la %ida de Eli' Enci+a de la +e a e !aban a4n l# bille!e que ella le /ab3a dad#$ arrugad# ' 5#gi, uno de +il$ e l# guard, en el b#l ill#' 2e qued, +irand# el e paci# en blanc# que /ab3a ba:# el n#+bre de Eli' De pu. ba:, el b#l3gra"# 0 e cribi, c#n le!ra !an grande c#+# el e paci# que /ab3a en blanc# la palabra

2] De:, el b#l3gra"# enci+a del papel$ e le%an!, 0 guard, el Ialk+an en la b#l a' 2e %#l%i, p#r 4l!i+a %e& 0 +ir, la le!ra $ que a/#ra e %e3an b#ca aba:#' 2] Lueg# +ene, la cabe&a$ rebu c, el bille!e en el b#l ill#$ l# %#l%i, a de:ar enci+a de la +e a' 5uand# ali, al rellan# de la e calera e a egur, de que la puer!a quedaba bien cerrada' Tir, de ella %aria %ece ' -el informati"o -a%ens @#o, NO:PQ, domin%o R de no"iem)re de NSRN La )=s.ueda por parte de la polica del om)re .ue en la madru%ada del domin%o uy del ospital de -anderyd despus de matar a una persona, no a dado nin%=n resultado. La polica a rastreado durante el domin%o el )os.ue de Judarn, en el oeste de @stocolmo, en )usca del om)re .ue se%=n se cree es el llamado asesino ritual. @l om)re se encontra)a en el momento de la uida %ra"emente erido y la polica sospec a a ora .ue aya tenido un cmplice. Arn#ld Le/r+an$ de la p#lic3a de E !#c#l+#B ?23$ e la 4nica al!erna!i%a' N# /a0 ninguna p# ibilidad "3 ica de que /a0a p#did# /uir en e e''' e !ad#' He+# !enid# all3 "uera !rein!a /#+bre $ perr# $ un /elic,p!er# de rec#n#ci+ien!#' E i+p# ible$ encilla+en!e' ?GVai a c#n!inuar bu cand# en el b# que de JudarnH ?23' La pr#babilidad de que e encuen!re !#da%3a en e a &#na n# e puede de car!ar a pe ar de !#d#' Per# %a+# a ba:ar el n4+er# de e"ec!i%# aqu3 para p#der

c#ncen!rarn# en''' para anali&ar c,+# /a p#did# e capar de aqu3' El /#+bre !iene la cara !errible+en!e de "igurada 0 en el +#+en!# de la /uida iba %e !id# c#n una ba!a de /# pi!al de c#l#r a&ul' La p#lic3a agradece cualquier c#lab#raci,n de l# ciudadan# que !enga que %er c#n el ca # en el n4+er# de !el."#n#''' D#+ing# A de n#%ie+bre E!ardeF El in!er. de la ciudadan3a p#r la b4 queda en el b# que de Judarn era +1-i+#' L# diari# de la !arde c#n iderar#n que n# p#d3an %#l%er a publicar el re!ra!# r#b#! una %e& +1 ' Hab3an c#n"iad# en "#!# de la de!enci,n$ per# a "al!a de ella l# d# peri,dic# publicar#n la de la #%e:a' @0pressen la publicaba inclu # en p#r!ada' 2e p#d3a decir l# que e qui iera$ per# en aquella "#!# /ab3a de de lueg# un cier!# dra+a!i +#' El p#lic3a c#n la cara re!#rcida p#r el e "uer&#$ la #%e:a de pa!arrada 0 c#n la b#ca abier!a' 5a i e p#d3an #3r l# re uell# $ l# balid# ' )n# de l# peri,dic# /ab3a llegad# inclu # a p#ner e en c#n!ac!# c#n la ca a real para #b!ener alguna declaraci,n' Al "in 0 al cab#$ la #%e:a a la que el p#lic3a !ra!aba de aquella +anera era la #%e:a del re0' N# #b !an!e$ el re0 0 la reina /ab3an /ec/# p4blic# d# d3a an!e un c#+unicad# en el que anunciaban que e peraban u !ercer /i:# 0$ qui&1$ pen ar#n que aquell# era u"icien!e' La ca a real e ab !u%# de /acer

c#+en!ari# ' Na!ural+en!e$ !a+bi.n e dedicar#n %aria p1gina a publicar +apa del b# que de Judarn 0 de la _#na Oe !e' D,nde /ab3an %i !# al /#+bre$ c,+# /ab3a de arr#llad# la p#lic3a la lab#re de b4 queda$ e!c.!era' Per# de !#d# aquell# 0a e /ab3a /ablad# en #!ra #ca i#ne ' La "#!# de la #%e:a$ in e+barg#$ era alg# nue%#B l# que per+anecer3a en la re!ina' @0pressen e /ab3a a!re%id# inclu # a ga !ar una peque6a br#+a' El pie de "#!# e+pe&aba c#n la palabra B (GLo)o con piel de o"e6aH*' Era nece ari# re3r e un p#c#$ que buena "al!a /ac3a' 2e palpaba el +ied#' El +i +# /#+bre que /ab3a +a!ad# al +en# a d# per #na $ ca i a !re $ e !aba a/#ra #!ra %e& uel!# en la calle 0 l# ni6# %#l%ier#n a cargar c#n el !#que de queda' )na e-cur i,n al b# que de Judarn pre%i !a para el lune e u pendi,' 8 en +edi# de !#d# e !# /ab3a una rabia c#n!enida al c#+pr#bar que un indi%idu#$ un #l# indi%idu#$ p#d3a c#ndici#nar la %ida de !an!a per #na #la+en!e p#r la "uer&a de u +aldad 0 de u''' in+#r!alidad' 23' L# e-per!# 0 ca!edr1!ic# que "uer#n in%i!ad# para e-p#ner u #pini,n en l# peri,dic# 0 en la !ele%i i,n dec3an l# +i +#B era imposi)le que el /#+bre iguiera %i%#' Per#$ pregun!ad# direc!a+en!e$ rec#n#c3an un# +inu!# de pu. que u /uida !a+bi.n /ab3a id# igual de i+p# ible' )n ca!edr1!ic# agregad# de Dander0d cau , +u0 +ala i+pre i,n en el in"#r+a!i%# Ak!uell! al re p#nder en !#n# agre i%#B

?E !aba /a !a /ace p#c# c#nec!ad# a un re pirad#r' G2abe l# que igni"ica e #H 2igni"ica que n# p#d3a re pirar p#r 3 +i +#' A61dale a e # una ca3da de de !rein!a +e!r# de al!ura''' El !#n# del ca!edr1!ic# daba a en!ender que el peri#di !a era un idi#!a 0 que !#d# aquell# n# era en realidad +1 que un in%en!# de l# +edi# de c#+unicaci,n' A 3 que el ca # e c#n%ir!i, en un cald# de cul!i%# para c#n:e!ura $ e-ageraci#ne $ /abladur3a 0 ?l,gica+en!e? +ied#' N# e de e-!ra6ar que a pe ar de !#d# publicaran la "#!# de la #%e:a' Al +en# era c#ncre!a' A 3 que la i+agen de la #%e:a e e-!endi, #bre el rein# 0 lleg, a l# #:# de la gen!e' Lacke la %i# cuand# c#n u 4l!i+a c#r#na e c#+pr, un paque!e de Prince r#:# en el ki# c# del A+an!e$ de ca+in# a ca a de JC !a' Hab3a e !ad# dur+iend# !#da la !arde 0 e en!3a c#+# Ra k#lnik#%B el +und# era b#rr# a+en!e irreal' Ec/, una #:eada a la in !an!1nea de la #%e:a 0 a in!i, para 3' En u e !ad# ac!ual n# le parec3a rar# que la p#lic3a e dedicara a de!ener #%e:a ' 2,l# cuand# 0a /ab3a andad# la +i!ad del ca+in# /a !a la ca a de JC !a e ac#rd, de la "#!# 0 pen ,B (GMu. c#:#ne e e #H*' Per# n# !u%# "uer&a para %#l%er a c#+pr#barl#' Encendi, un cigarr# 0 igui,' O kar la %i# cuand# %#l%i, a ca a de pu. de pa ar e la !arde dand# %uel!a p#r VKllingb0' Al alir del +e!r# e enc#n!r, c#n T#++0$ que en!raba' T#++0 e !aba

alg# a!urdid#$ e-ci!ad# 0 di:# que /ab3a /ec/# (una c# a c#:#nuda*$ per# n# le di# !ie+p# a c#n!ar +1 p#rque e cerrar#n la puer!a ' En ca a /ab3a una n#!a en la +e a de la c#cinaB u +adre /ab3a quedad# c#n el c#r# e a !arde' Hab3a c#+ida en el "rig#r3"ic#$ la pr#paganda e !aba repar!ida$ be # ' En el banc# de la c#cina e !aba el peri,dic# de la !arde' O kar +ir, la "#!# de la #%e:a 0 le0, !#d# l# que p#n3a #bre la b4 queda' Lueg# e pu # a /acer un !raba:# que !en3a alg# aband#nad# 4l!i+a+en!eB rec#r!ar 0 guardar l# ar!3cul# #bre el a e in# ri!ual en l# diari# de l# 4l!i+# d3a ' 2ac, el +#n!,n de peri,dic# del ar+ari# de la li+pie&a$ bu c, u cuadern# de rec#r!e $ !i:era $ pega+en!# 0 e pu # +an# a la #bra' 2!a""an la %i# a un# d# cien!# +e!r# del lugar d#nde /ab3a id# !#+ada' N# /ab3a pillad# a T#++0$ 0 !ra una e cue!a palabra a una 8%#nne de #lada /ab3a alid# /acia Tke /#%' Alguien all3 e /ab3a re"erid# a un c#lega a quien .l n# c#n#c3a c#n la palabra (el #%e:#*$ per# .l n# l# en!endi, /a !a que una /#ra de pu. pud# %er el peri,dic#' L# +and# de la p#lic3a e !aban cabread# p#r la "al!a de !ac!# de l# diari# $ per# a la +a0#r3a de l# agen!e de a pie le pareci, una c# a di%er!ida' E-cep!# al pr#pi# (#%e:#*$ na!ural+en!e' !e !u%# que #p#r!ar duran!e %aria e+ana un (beeee* # un (Mu. :er e0 +1 b#ni!#$ Ge de lanaH* de %e& en cuand#'

J#nn0 la %i# cuand# u /er+an# peque6#$ +edi# /er+an# peque6#$ Qalle$ de cua!r# a6# $ e dirigi, a .l c#n un regal#' )na pie&a de c#n !rucci,n que /ab3a en%uel!# en la pri+era p1gina del peri,dic# del d3a' J#nn0 l# ec/, de u /abi!aci,n dici.nd#le que n# !en3a gana 0 cerrand# la puer!a' V#l%i, a acar el 1lbu+ de "#!# de nue%#$ +ir, la "#!#gra"3a de u padre$ de u padre de %erdad$ que n# era el padre de Qalle' )n ra!# de pu. #0, c,+# u padra !r# gri!aba a Qalle p#r /aber e !r#pead# el peri,dic#' J#nn0 de en%#l%i, en!#nce el regal#$ /aciend# girar la pie&a de c#n !rucci,n en!re l# ded# +ien!ra +iraba la "#!# de la #%e:a' 2e ec/, a re3r 0 n#!, que la #re:a le !iraba' Juard, el 1lbu+ en la b#l a de gi+na ia$ era +1 egur# #cul!arl# en la e cuela$ 0 de all3 u pen a+ien!# "uer#n a qu. de+#ni# iba a /acer c#n O kar' La "#!# de la #%e:a iba a abrir un peque6# deba!e #bre la .!ica de l# peri,dic# en l# re"eren!e a la publicaci,n de i+1gene @ n# #b !an!e$ l# d# diari# de la !arde la incluir3an en el n4+er# e pecial de "in de a6# c#n la +e:#re "#!#gra"3a del a6#' El carner# apre ad# pa !ar3a a principi# de %eran# p#r l# prad# del palaci# de Dr#!!ning/#l+$ ign#ran!e p#r ie+pre de u pr#!ag#ni +# a la lu& de l# "#c# ' Virginia duer+e en%uel!a en edred#ne $ +an!a ' L# #:# cerrad# $ el cuerp#

!#!al+en!e quie!#' Den!r# de un +#+en!# e %a a de per!ar' Once /#ra /a per+anecid# de e !a +anera' La !e+pera!ura de u cuerp# /a ba:ad# a %ein!i ie!e grad# $ l# cual equi%ale a la !e+pera!ura del aire den!r# del ar+ari#' El c#ra&,n la!e +u0 d.bil+en!e cua!r# %ece p#r +inu!#' Duran!e e a #nce /#ra u cuerp# e /a !ran "#r+ad# irre%er ible+en!e' El e !,+ag# 0 l# pul+#ne e /an adap!ad# a un nue%# !ip# de %ida' L# +1 in!ere an!e$ de de el pun!# de %i !a +.dic#$ e el qui !e a4n en "a e de creci+ien!# en el n,dul# inu al del c#ra&,n$ el grup# de c.lula que rigen la c#n!racci#ne ' )n de arr#ll# i+ilar al del c1ncer$ c.lula e-!ra6a que e repr#ducen de "#r+a inc#n!r#lada' 2i e pudiera !#+ar una +ue !ra de e a c.lula e-!ra6a 0 p#nerla ba:# el +icr# c#pi#$ e %er3a alg# que !#d# l# cardi,l#g# de ec/ar3an diciend# que e /ab3an +e&clad# la prueba ' )na br#+a de +u0 +al gu !#' El n,dul# inu al e !1 cier!a+en!e c#+pue !# p#r c.lula cerebrale ' 23' Den!r# del c#ra&,n de Virginia e e !1 de arr#lland# un peque6# cerebr# independien!e' E !e nue%# cerebr#$ duran!e u "#r+aci,n$ /a dependid# del cerebr# grande' A/#ra e au!# u"icien!e$ 0 l# que Virginia in!i, duran!e un !errible in !an!e e !#!al+en!e cier!#B que %i%ir3a aunque u cuerp# +uriera'

Virginia abri, l# #:# 0 up# que e !aba de pier!a' L# up# aunque el /ec/# de abrir l# p1rpad# n# upu iera ninguna di"erencia' E !aba igual de # cur# que an!e $ per# e de per!, u c#n ciencia' 23' 2u c#n ciencia le /ac3a gui6# a la %ida al !ie+p# que #!ra c# a e e c#nd3a' /omo... 5#+# llegar a una ca i!a de %eran# que /a e !ad# de /abi!ada duran!e el in%iern#' )n# abre la puer!a$ alarga la +an# bu cand# el in!errup!#r de la lu& 0 en el +i +# in !an!e en que . !a e enciende e #0e el r1pid# c/a quid#$ l# ara6a&# de peque6a pa!a en el uel#@ un# cap!a el ra !r# de una ra!a que de aparece ba:# el "regader#' )n# e ien!e +#le !#' 2abe que /a %i%id# all3 +ien!ra .l e !aba "uera' Mue c#n idera la ca a c#+# u0a' 8 que %a a alir de nue%# !an pr#n!# c#+# apague la lu&' 1o estoy sola. 2en!3a la b#ca c#+# papel' N# !en3a !ac!# en la lengua' 2igui, !u+bada$ pen and# en la ca i!a que ella 0 Per$ el padre de Lena$ alquilar#n duran!e algun# %eran# cuand# Lena era peque6a' El nid# que /ab3an enc#n!rad# deba:# del "regader#' Hab3an r#3d# en !r#&# peque6# algun# car!#ne %ac3# de lec/e 0 un paque!e de cereale 0 c#n !ruid# una ca i!a$ una c#n !rucci,n "an!1 !ica de !r#&# de papel de di !in!# c#l#re '

Virginia in!i, una e pecie de re+#rdi+ien!# cuand# a pir, la ca i!a' N#$ +1 que e #' )n en!i+ien!# uper !ici# # de trans%resin. 5uand# pa , la !r#+pa "r3a 0 +e!1lica de la a pirad#ra #bre aquella edi"icaci,n !an "r1gil 0 delicada$ a la que la ra!a /ab3a dedicad# !#d# el in%iern#$ in!i, c#+# i e !u%iera e-pul and# de all3 a un e p3ri!u buen#' 8 a 3 "ue' 5#+# la ra!a n# ca3a en la ra!#nera 0 egu3a ali+en!1nd# e de la c#+ida de ell# $ Per pu # ra!icida' Di cu!ier#n a cau a de ell#' Hab3an di cu!id# p#r #!ra c# a ' P#r !#d#' A principi# de :uli# la ra!a +uri,$ en alg4n i!i# den!r# de la pared' A +edida que el #l#r del cuerp# +uer!# 0 pu!re"ac!# de la ra!a e e-!end3a p#r !#da par!e $ !a+bi.n u +a!ri+#ni# "ue de c#+p#ni.nd# e aquel %eran#' Hab3an %uel!# a ca a una e+ana an!e de l# pre%i !#$ pue !# que n# #p#r!aban ni el /ed#r ni el un# al #!r#' El e p3ri!u buen# l# /ab3a aband#nad#' ,Fu a)r3 sido de la casa' ,Vi"ir3 al%uien all a ora' O0, un c/illid#$ agi!aci,n' @s una rata! @ntre las mantas! 2in!i, p1nic#' A4n en%uel!a e ec/, /acia un lad#$ di# c#n!ra la puer!a del ar+ari# de +anera que . !a e abrier#n 0 ca0, r#dand# al uel#' Di# pa!ada 0 agi!, l# bra&# /a !a que c#n igui, liberar e' A queada e arra !r, /a !a la ca+a$ /acia el rinc,n$ pu # la r#dilla deba:# de la

barbilla 0 e qued, +irand# "i:a+en!e el +#n!,n de edred#ne 0 +an!a e perand# alg4n +#%i+ien!#' 5uand# llegara$ iba a gri!ar' Jri!ar3a !an!# que %endr3an !#d# l# %ecin# c#n +ar!ill# $ c#n /ac/a 0 dar3an g#lpe en el +#n!,n /a !a que la ra!a +uriera' El edred,n que e !aba enci+a era %erde c#n lunare a&ule ' GN# e +#%3a alg# all3H T#+, aire an!e de gri!ar 0 el c/illid#$ la agi!aci,n e #0, de nue%#' *o... respiro. 23' Hab3a id# la 4l!i+a c#n !a!aci,n que /i&# an!e de quedar e d#r+idaB que n# re piraba' En!#nce %#l%i, a re pirar' Para c#+pr#barl# !#+, aire de nue%# 0 %#l%i, a #3r #!ra %e& el c/illid#$ la agi!aci,n' Ven3a de u pul+#ne ' 2e /ab3an re ecad# +ien!ra ella d#r+3a$ /ac3an ruid#' T# i,$ 0 in!i, en la b#ca un ab#r a p#drid#' Rec#rd,' T#d#' 2e +ir, l# bra&# ' E !aban cubier!# de e !r3a de angre re eca$ per# n# e %e3a ninguna /erida # cica!ri&' 2e c#ncen!r, en la &#na del pliegue del c#d#$ d#nde ab3a que e /ab3a c#r!ad# p#r l# +en# d# %ece ' Puede que e %iera una e !r3a de piel r# ada' 23' P# ible+en!e' T#d# l# de+1 e /ab3a curad#' 2e "r#!, l# #:# 0 +ir, el rel#:' La ei 0 cuar!#' Era p#r la !arde' O cur#' V#l%i, a +irar /acia el edred,n a&ul$ l# lunare a&ule ' ,-e dnde "iene la lu;' La l1+para del !ec/# e !aba apagada$ "uera era de n#c/e$ la per iana e !aban

ba:ada ' G5,+# era p# ible que ella %iera !#d# l# c#n!#rn# 0 l# +a!ice de l# c#l#re c#n !an!a ni!ide&H Den!r# del ar+ari# e !aba # cur# c#+# b#ca de l#b#' All3 n# %e3a nada$ per# a/#ra''' era c#+# a la lu& del d3a' 5l%o de lu; siempre se filtra. GRe pirabaH N# /ab3a +anera de c#+pr#barl#' En cuan!# e+pe&aba a pensar en la re piraci,n c#+en&aba !a+bi.n a c#n!r#larla' Tal %e& ,l# re pirara cuand# pen aba en ell#' Per# aquella pri+era re piraci,n$ la que c#n"undi, c#n una ra!a''' n# /ab3a id# alg# %#lun!ari#' Aunque puede que ,l# /ubiera id# c#+# un''' c#+# un''' 5err, l# #:# ' 2ed. L# /ab3a %i !# nacer' Al /#+bre que era el padre de Ted$ Lena n# l# /ab3a %uel!# a %er de de la n#c/e en que e qued, e+bara&ada de Ted' Alg4n /#+bre de neg#ci# "inland. que e enc#n!raba en E !#c#l+# en una c#n"erencia 0 e a c# a ' A 3 que Virginia /ab3a pre enciad# el par!#' N# de:, de dar la lata /a !a que l# c#n igui,' 8 en!#nce e le %in# a la cabe&a' La pri+era in piraci#ne cuand# Ted e+pe&, a re pirar' 5,+# /ab3a nacid#' Aquel cuerpecill# uci#$ a+#ra!ad#$ apena /u+an#' El %uelc# de alegr3a que in!i, en u pec/# e !#rn, en un +ar de inquie!ud al %er que el ni6# n# re piraba' La c#+adr#na que c#n cal+a /ab3a c#gid# en u +an# a aquel

peque6# er' Virginia /ab3a cre3d# que l# u:e!ar3a b#ca aba:# 0 le dar3a un a&#!e en el cul#$ per# :u !# cuand# la c#+adr#na l# !#+, en u bra&# e le "#r+, una p#+pa de ali%a en la b#ca' )na p#+pa que crec3a$ crec3a''' 0 e-pl#!,' 8 de pu. %in# el llan!#$ el pri+er llan!#' El ni6# re piraba' GEn!#nce H GLa pri+era re piraci,n c/ill#na de Virginia /ab3a id# e #H GEl llan!# de''' un naci+ien!#H 2e e !ir,$ e pu # b#ca arriba en la ca+a' 2igui, pa and# u pel3cula per #nal del par!#' 5,+# /ab3a id# ella quien /ab3a la%ad# a Ted p#rque Lena e !aba +u0 d.bil$ /ab3a perdid# +uc/a angre' 23' De pu. de que Ted aliera /ab3a c#rrid# la angre p#r la ca+illa del par!#$ 0 la en"er+era all3$ c#n papel$ un +#n!,n de papel''' P#c# a p#c# /ab3a de:ad# de angrar' El +#n!,n de papel en angren!ad#$ la +an# r#:a de la c#+adr#na' 5al+a$ e"icacia pe e a !#da''' la angre' T#da la angre' $enta sed. Ten3a la b#ca pa !# a 0 pa aba la cin!a una 0 #!ra %e&$ /ac3a &##+ en !#d# l# que e !u%iera cubier!# de angreB la +an# de la c#+adr#na para desli;ar la len%ua por a.uellas manos, las pelotillas empapadas del suelo para metrselas en la )oca y c uparlas, el co4o de Lena del .ue sala un ilillo de san%re .ue... 2e pu # de pie de un al!#$ c#rri, /a !a el cuar!# de ba6#$ le%an!, la !apa de un g#lpe$ pu # la cabe&a en la !a&a' N# ali, nada' 2,l# arcada eca $ n1u ea ' Ap#0, la

"ren!e en el b#rde de la !a&a' La i+1gene del par!# %#l%ier#n a pa ar en !r#pel una %e& +1 ' 1o.uierono.uierono.uie... 2e g#lpe, la "ren!e c#n "uer&a c#n!ra la !a&a 0 un g.i er de pur# d#l#r /elad# en!r, en erupci,n en u cabe&a' T#d# e %#l%i, de c#l#r a&ul clar# an!e u #:# ' 2#nri, 0 ca0, de lad# en el uel#$ #bre la al"#+bra de ba6# que''' /osta)a catorce no"enta, pero la compr por die; coronas por.ue tena un montn de pelos cuando la ca6era le .uit la eti.ueta, y cuando sal de T lens en la pla;a a)a una paloma .ue picotea)a en una ca6a de cartn en la .ue .ueda)an al%unas patatas fritas, y la paloma era de color %ris... y... a;ul... tena... ... la lu; de frente... N# ab3a cu1n!# !ie+p# /ab3a e !ad# inc#n cien!e' G)n +inu!#$ una /#raH Mui&1 ,l# un# egund# ' Per# alg# /ab3a ca+biad#' E !aba !ranquila' All3 !endida$ en!3a la ua%idad de la pelu illa de la al"#+bra c#n!ra la +e:illa +ien!ra #b er%aba el !ub# c#n +anc/a de ,-id# que ba:aba del la%ab# /a !a el uel#' Le parec3a que el !ub# !en3a una "#r+a b#ni!a' )n "uer!e #l#r a #rine ' N# era ella la que e /ab3a #rinad#$ p#rque l# que #l3a era''' el pi de Lacke$ que rec#n#c3a' Enc#gi, el cuerp#$ pu # la cara en el uel# ba:# la !a&a$ #li,' Lacke''' 0 M#rgan' N# p#d3a c#+prender c,+# l# ab3a$ per# l# ab3a' M#rgan /ab3a #rinad# "uera' Pero Mor%an no a estado a.u. 23$ clar#' Aquella !arde$ la n#c/e que la !ra:er#n a ca a' La !arde cuand# "ue

a!acada' Mordida. 23$ clar#' T#d# c#incid3a' M#rgan /ab3a e !ad# all3$ /ab3a /ec/# pi +ien!ra ella per+anec3a !u+bada en el #"1 de pu. de /aber id# +#rdida 0 a/#ra p#d3a %er en la # curidad 0 n# #p#r!aba la lu& 0 nece i!aba angre 0''' Vampiro. E # era' N# /ab3a c#n!ra3d# ninguna en"er+edad rara 0 de agradable que e pudiera curar en un /# pi!al$ # c#n p iquia!r3a$ # c#n''' 2erapia de lu;! 2e ec/, a re3r@ !# iend#$ e pu # b#ca arriba en el uel#@ +irand# al !ec/# %#l%i, a repa ar !#d# l# que /ab3a #currid#' La /erida que e curaban r1pida+en!e$ c,+# le a"ec!aba la lu& del #l en la piel$ la angre''' L# di:# en %#& al!aB ?2#0 un %a+pir#' N# p#d3a er' N# e-i !en' 8 in e+barg#$ !#d# parec3a +1 "1cil' 5#+# i una pre i,n den!r# de u cabe&a e aligerara' 5#+# i e le qui!ara el pe # de una culpa' N# era culpa suya. La "an!a 3a repugnan!e $ la c# a !errible que e /ab3a /ec/# a 3 +i +a duran!e !#da la n#c/e' Era alg# de l# que ella no tena la culpa. Era alg#''' !#!al+en!e na!ural' 2e endere&, a +edia $ abri, el gri"#$ e en!, en la !a&a 0 +ir, c,+# al3a el agua$ c,+# la ba6era e llenaba len!a+en!e' 2#n, el !el."#n#' L# e cuc/, c#+# i "uera una e6al in i+p#r!ancia$ un #nid# +ec1nic#' N# igni"icaba nada' De !#da "#r+a n# p#d3a /ablar c#n nadie' Nadie p#d3a /ablar c#n ella'

O kar n# /ab3a le3d# el peri,dic# del 1bad#' A/#ra l# !en3a delan!e$ enci+a de la +e a de la c#cina' L# /ab3a +an!enid# abier!# p#r la +i +a p1gina de de /ac3a un buen ra!# 0 /ab3a le3d# 0 rele3d# el pie de !e-!# de la "#!#' )na i+agen que n# e p#d3a qui!ar de la cabe&a' El !e-!# !ra!aba del /#+bre que /ab3an enc#n!rad# c#ngelad# en el /iel# al lad# del /# pi!al de Blackeberg$ de c,+# /ab3an reali&ad# l# !raba:# de le%an!a+ien!#' En una "#!#gra"3a peque6a e %e3a al +ae !r# V%ila@ e !aba all3$ e6aland# la uper"icie de agua$ el agu:er# en el /iel#' En la repr#ducci,n de la palabra del +ae !r#$ el peri#di !a /ab3a c#rregid# u par!icular "#r+a de /ablar' T#d# aquell# era cier!a+en!e +u0 in!ere an!e 0 %al3a la pena rec#r!arl# 0 guardarl#@ in e+barg#$ n# era l# que O kar e !aba +irand# in p#der apar!ar la %i !a' Era la "#!# del :er e0' E+bu!id# ba:# la ca&ad#ra del cad1%er /ab3an enc#n!rad# un :er e0 de ni6# +anc/ad# de angre 0 . e era :u !a+en!e el que al3a en la "#!#$ c#l#cad# #bre un "#nd# neu!r#' O kar l# rec#n#ci,' ,1o tienes fro' En el ar!3cul# dec3a que el /#+bre +uer!#$ J#aki+ Beng! #n$ /ab3a id# %i !# c#n %ida p#r 4l!i+a %e& el 1bad# >U de #c!ubre' Hac3a d# e+ana ' O kar rec#rd, aquella !arde$ cuand# Eli /i&# el cub#' Le /ab3a acariciad# la +e:illa 0 u a+iga /ab3a

de aparecid# del pa!i#' P#r la n#c/e$ ella 0 u''' el %ie:#''' di cu!ier#n 0 el /#+bre e /ab3a +arc/ad#' GNue aquella !arde cuand# Eli l# /i&#H 23' Pr#bable+en!e' Al d3a iguien!e ella !en3a +uc/# +e:#r a pec!#' Miraba la "#!#' Era en blanc# 0 negr#$ per# en el ar!3cul# dec3a que el :er e0 era de c#l#r r# a clar#' El au!#r e peculaba c#n la p# ibilidad de que el a e in# !u%iera ade+1 #!ra %3c!i+a :#%en #bre u c#nciencia' @spera a . El a e in# de VKllingb0' Al parecer$ apun!aba el peri,dic#$ la p#lic3a !en3a indici# ba !an!e c#n i !en!e de que al /#+bre del /iel# l# /ubiera +a!ad# el lla+ad# a e in# ri!ual$ que /ab3a id# de!enid# preci a+en!e una e+ana an!e en la pi cina de VKllingb0 0 a/#ra /ab3a /uid#' ,$era el... "ie6o' Pero... y el c ico del )os.ue... ,por .u' /ol%ado en un 3r)ol... con un corte en el cuello... ;as. 5#+prendi,' L# c#+prendi, !#d#' Mue !#d# aquell# ar!3cul# que /ab3a rec#r!ad# 0 guardad#$ la radi#$ la !ele$ !#d# l# que e /ab3a /ablad#$ !#d# el +ied#''' @li. O kar n# ab3a qu. /acer' Mu. deb3a /acer' A 3 que "ue /a !a el "rig#r3"ic# 0 ac, un !r#&# de la a6a que u +adre le /ab3a de:ad#' 2e la c#+i, "r3a +ien!ra egu3a +irand# l# ar!3cul# ' 5uand# !er+in, de c#+er #nar#n un# g#lpeci!# en la pared' 5err, l# #:# para #3r +e:#r' 2e ab3a el c,dig# de +e+#ria a e a al!ura '

2'A'L'J'O' 2e le%an!, en eguida de la +e a$ "ue a u /abi!aci,n$ e pu # b#ca aba:# en la ca+a 0 g#lpe, la re pue !a' V'E'N'A'M')'I' )na pau a' De pu. B T')'M'A'M'A' O kar g#lpe, de nue%#' N'O'E'2'T'A' 2u +adre n# %#l%er3a /a !a la die&$ +1 # +en# ' Ten3an p#r l# +en# !re /#ra p#r delan!e' De pu. de +arcar el 4l!i+# +en a:e O kar ap#0, la cabe&a en la al+#/ada' P#r un +#+en!#$ c#ncen!rad# en g#lpear la palabra $ l# /ab3a #l%idad#' @l 6ersey... el peridico... 2e e !re+eci,$ pen , en le%an!ar e para rec#ger !#d# l# peri,dic# que e !aban all3$ a la %i !a' Ella l# iba a %er''' 0 a aber que .l''' De pu. %#l%i, a ap#0ar la cabe&a en la al+#/ada 0 l# +and, a la p#rra' )n ilbid# ba:# "uera de la %en!ana' 2e le%an!, de la ca+a$ e acerc, 0 e inclin, c#n!ra el +arc#' Ella e !aba all3 aba:#$ c#n la cabe&a %uel!a /acia la lu&' Lle%aba pue !a la ca+i a de cuadr# que le quedaba de+a iad# grande' l le /i&# una e6al c#n el ded#B $u)e asta la puerta. ?N# le diga que e !#0 all3$ G%aleH 8%#nne /i&# una +ueca e-pul and# el /u+# p#r la c#+i ura de l# labi# en direcci,n a la %en!ana en!reabier!a$ n# di:# nada' T#++0 re #pl,' ?GP#r qu. "u+a a 3$ ec/and# el /u+# p#r la %en!anaH Ten3a 0a !an!a ceni&a en el cigarr# que /ab3a e+pe&ad# a cur%ar e' T#++0 e l#

e6al, /aciend# un ge !# c#n el ded# 3ndice' Ella l# ign#r,' ?P#rque n# le gu !a a 2!a""an$ Gn#H El #l#r a !abac#' T#++0 e ec/, para a!r1 en la illa de la c#cina +irand# la ceni&a 0 pregun!1nd# e la ra&,n de que a4n +an!u%iera u "#r+a@ agi!, la +an# delan!e de la cara' ?A +3 tampoco +e gu !a el #l#r a !abac#' Ni +e gu !aba nada cuand# era peque6#' Per# en!#nce n# abr3a la %en!ana' 8 +ira a/#ra''' La ceni&a ca0, en la pierna de 8%#nne' Ella la acudi, 0 e "#r+, una ra0a de c#l#r gri en u pan!al,n' A+ena&and# c#n la +an# que u:e!aba el cigarr#$ di:#B +/laro que l# /ac3a' Al +en# $ la +a0#r par!e de la %ece ' Puede que alguna %e&$ cuand# !en3a+# in%i!ad# $ puede que''' 0 qu. p#rra $ !4 n# ere el +1 indicad# para decir que n# !e gu !a el umo. T#++0 #nri, burl#na+en!e' +5l%o di%er!id# 3 que "ue$ Gn#H ?N#$ n# l# "ue' Pien a i e /ubiera de a!ad# el p1nic#' 2i la gen!e''' 0 e e recipien!e$ la''' ?La pila bau!i +al' ?E #$ la pila bau!i +al' El cura e !aba !#!al+en!e de e perad#$ era c#+# una''' c# !ra negra en !#da la''' 2!a""an !u%# que''' ?2!a""an$ 2!a""an''' +$taffan, 3' N# di:# que /ab3a id# !4' Me l# di:# a +3$ que "ue +u0 dur# para .l$ c#n u''' c#n%icci,n religi# a$ e !ar all3 +in!i.nd#le al cura delan!e de u pr#pia cara$

per# que .l''' para pr#!eger!e''' ?T4 c#+prender1 ' ?GMu. e l# que !eng# que c#+prenderH ?Mue e a 3 +i +# a quien pr#!ege' ?N# "ue l el que''' ?Pi.n al# bien' 8%#nne di# una 4l!i+a calada pr#"unda al cigarrill#$ l# apag, en el cenicer# 0 encendi, #!r#' ?Era''' an!igua' A/#ra !endr1n que +andarla re !aurar' ?8 "ue el /i:a !r# de 2!a""an el que l# /i&#' G5,+# #nar3a e #H ?T4 n# ere u /i:a !r#' ?N#$ per# 0a abe ' 2i 0# le /ubiera dic/# a 2!a""an que /ab3a pen ad# ir a decirle al curi!a que l# /ab3a /ec/# 0#$ que +e lla+aba T#++0 0 que 2!a""an e ''' el n#%i# de +i +adre$ Gcree que le /abr3a gu !ad#H ?Tendr1 que pregun!1r el# !4 +i +#' ?N#' H#0 p#r l# +en# n#' ?N# !e a!re%e ' ?L# dice c#+# un ni6#' ?T4 !e c#+p#r!a c#+# un ni6#' +5l%o di%er!id# 3 que "ue$ Gn#H ?N#$ T#++0' N# "ue nada di%er!id#' T#++0 u pir,' N# era !an !#n!# c#+# para n# dar p#r /ec/# que u +adre !a+bi.n e iba a en"adar$ per# a pe ar de ell# /ab3a pen ad# que ella$ de alguna +anera$ %er3a al%o c,+ic# en !#d# el a un!#' 2in e+barg# ella e !aba a/#ra de par!e de 2!a""an' N# /ab3a +1 que %erl#' De +anera que el pr#ble+a$ el "erdadero pr#ble+a$ era enc#n!rar alg4n i!i# d#nde

%i%ir' Buen#$ +1 !arde$ cuand# e ca aran' Mien!ra !an!# p#d3a d#r+ir en el ,!an# n#c/e c#+# . !a$ en la que 2!a""an %en3a a ca a' A la #c/# acabar3a u !urn# en Tke /#% 0 %endr3a direc!a+en!e aqu3' 8 T#++0 no pen aba e perarle en!ad# 0 e cuc/ar ning4n :#did# er+,n de a.uel !3#' Para nada' A 3 que "ue a u /abi!aci,n 0 c#gi, el edred,n 0 la al+#/ada de la ca+a +ien!ra 8%#nne egu3a en!ada "u+and# 0 +irand# p#r la %en!ana de la c#cina' De pu. apareci, en el u+bral c#n la al+#/ada deba:# de un bra&# 0 el edred,n enr#llad# deba:# del #!r#' ?Buen#$ 0a +e %#0' N# le diga que e !#0 a/3$ p#r "a%#r' 8%#nne e %#l%i, /acia .l' Ten3a l1gri+a en l# #:# ' Le #nri,' ?Parece c#+# cuand#''' cuand# %ini !e e iba ''' 2e le /i&# un nud# en la gargan!a' T#++0 e qued, parad#' 8%#nne !rag,$ e aclar, la gargan!a 0 l# +ir, c#n l# #:# !#!al+en!e li+pi# $ 0 di:# en %#& ba:aB ?T#++0$ Gqu. %a a /acerH ?N# .' ?GTendr. que'''H ?N#' P#r +3 n#' La c# a #n c#+# #n' 8%#nne a in!i,' T#++0 n#!, que !a+bi.n .l e !aba a pun!# de p#ner e +u0 !ri !e$ que !en3a que +arc/ar e 0a$ an!e de que "uera !arde' ?GO0eH N# diga que''' ?N#$ n#' N# l# dig#' ?Bien' Jracia ' 8%#nne e le%an!, 0 e acerc, a T#++0' L# abra&,' Ol3a +uc/# al /u+# de l#

cigarr# ' 2i T#++0 /ubiera !enid# libre l# bra&# !a+bi.n la /abr3a abra&ad#' Per# l# !en3a #cupad# $ a 3 que ,l# ap#0, la cabe&a en el /#+br# de u +adre 0 per+anecier#n a 3 un ra!#' De pu. $ T#++0 e "ue' 1o me fo de ella. $taffan puede montar un numerito de la ostia y... En el ,!an# !ir, el edred,n 0 la al+#/ada en el #"1' 2e +e!i, una b#l i!a de pa !a de !abac#$ e !u+b, 0 e pu # a pen ar' L# +e:#r er3a que l# +a!aran' Per# 2!a""an n# era de l# que''' n#$ n#' M1 bien al c#n!rari#$ de l# que /ar3an diana en la "ren!e del a e in#' Recibir3a una ca:a de b#+b#ne de u c#+pa6er# p#lic3a ' El /.r#e' Lueg# %endr3a aqu3 a bu car a T#++0' Mui&1' 5#gi, la lla%e$ ali, al pa ill# 0 abri, la puer!a del re"ugi#@ e lle%, la cadena' 5#n el encended#r c#+# l1+para a%an&, p#r el peque6# c#rred#r que !en3a d# !ra !er# a cada lad#' En l# !ra !er# /ab3a ali+en!# ec# $ c#n er%a $ %ie:# :ueg# de +e a$ c#cina de ga ,le# 0 #!ra c# a p#r el e !il#$ para que un# pudiera arregl1r ela en ca # de a edi#' Abri, una puer!a$ !ir, den!r# la cadena' Buen#' Ten3a una alida de e+ergencia' An!e de aband#nar el re"ugi# ba:, el !r#"e# de !ir#$ l# #pe , c#n la +an#' D# kil# p#r l# +en# ' A l# +e:#r e p#d3a "ender. 2,l# p#r el %al#r del +e!al' Para "undirl#'

Ob er%, la cara del !irad#r de pi !#la' GN# guardaba cier!# parecid# c#n 2!a""an$ +ir1nd#l# bienH En!#nce era la "undici,n l# que le e peraba' /remacin. -efiniti"amente. Le di# la ri a' L# +e:#r de !#d# er3a "undir !#d# +en# la cabe&a 0 de pu. de%#l%.r el# a 2!a""an' )na bal a de +e!al endurecid# ,l# c#n aquella cabecilla enci+a' Pr#bable+en!e n# e p#dr3a /acer' P#r de gracia' V#l%i, a c#l#car la e cul!ura en u i!i#$ ali, 0 cerr, la puer!a in girar el %#lan!e' A/#ra p#dr3a en!rar all3 i "uera nece ari#' L# que n# cre3a que llegara a #currir' 2,l# p#r i aca #' Lacke de:, que dieran die& e6ale an!e de c#lgar' JC !a$ que e !aba en!ad# en el #"1 acarici1nd#le la cabe&a a un ga!# c#n ra0a anaran:ada $ pregun!, in le%an!ar la %i !aB ?GN# /a0 nadie en ca aH Lacke e pa , la +an# p#r la cara 0 c#n!e !, irri!ad#B ?23$ :#der' GN# /a #3d# que e !1ba+# /abland#H ?GMuiere !#+ar #!r#H Lacke e abland,$ in!en!, #nre3r' $orry, n# quer3a''' 3$ :#der' Jracia ' 5# !a e inclin, #bre la +e a c#n !an p#c# cuidad# que apla !, al ga!# que !en3a en u r#dilla ' El ga!# peg, un bu"id# 0 e e curri, al uel#$ e en!, 0 +ir, #"endid# a JC !a$ que e !aba ec/and# un c/#rri!# de !,nica 0 una buena d# i de

ginebra en el %a # de Lacke 0 que$ acerc1nd# e a . !e$ le di:#B ?Ten' N# !e pre#cupe $ ella ,l# e !ar1''' 3''' ?Ingre ada' Jracia ' Ha id# al /# pi!al 0 la /an ingre ad#' ?23''' e # e ' ?Pue dil#$ en!#nce ' ?GMu.H ?A/$ n# era nada' 2alud' ?2alud' Bebier#n l# d# ' De pu. de un ra!# JC !a e+pe&, a /urgar e la nari&' Lacke l# +ir, 0 JC !a re!ir, el ded# 0 #nri, c#+# para di culpar e' N# e !aba ac# !u+brad# a la c#+pa63a' )n ga!# g#rd# de c#l#r gri e !aba e pa!arrad# en el uel#$ parec3a c#+# i apena !u%iera "uer&a para le%an!ar la cabe&a' JC !a +#%i, la cabe&a dirigi.nd# e a .l' ?Miria+ %a a !ener ga!i!# pr#n!#' Lacke peg, un buen !rag#$ /i&# una +ueca' P#r cada g#!a de ad#r+eci+ien!# que el alc#/#l le pr#p#rci#naba$ +en# en!3a el #l#r del apar!a+en!#' ?GMu. /ace c#n ell# H ?G5#n quiene H ?5#n l# ga!ill# ' GMu. /ace c#n ell# H L# de:a que %i%an$ Gn#H ?23$ aunque n#r+al+en!e nacen +uer!# ' bl!i+a+en!e' ?A 3 que''' c,+#' E a g#rda$ Gc,+# la lla+a !e'''H$ GMiria+H''' la !ripa$ G ,l# /a0''' una lec/igada de cr3a +uer!a a/3 den!r#H ?23' Lacke e bebi, !#d# l# que quedaba en el %a #$ l# de:, en la +e a' JC !a le

pregun!, c#n un ge !# e6aland# la b#!ella de ginebra' Lacke neg, c#n la cabe&a' ?N#' E perar. un p#c#' Ba:, la cabe&a' )na al"#+bra de c#l#r naran:a !an llena de pel# de ga!# que parec3a que e !u%iera ec a de ell# ' Ja!# 0 +1 ga!# p#r !#da par!e ' G5u1n!# /ab3aH E+pe&, a c#n!ar' Lleg, /a !a dieci#c/#' 2,l# en aquel cuar!#' ?N# /a pen ad# nunca en''' /acer alg# c#n ell# ' Me re"ier# a ca !rarl# $ # c,+# e dice''' Ge !erili&arl# H 2er3a u"icien!e c#n de:ar un #l# e-#' JC !a le +iraba in c#+prender' ?G8 e # c,+# e /aceH N#$ clar#' Lacke e i+agin, a JC !a 0end# en el +e!r# c#n un# ''' %ein!icinc# ga!# ' En una ca:a' N#' En una b#l a$ en un ac#' Llegand# a ca a del %e!erinari# 0 #l!1nd#l# all3 a !#d# B (51 !renl# $ p#r "a%#r*' 2e a/#gaba de la ri a' JC !a %#l%i, la cabe&a' ?GMu. pa aH ?Nada$ ,l# pen aba''' que a l# +e:#r # /acen reba:a de grup#' A JC !a n# le /i&# gracia la br#+a 0 Lacke daba +an#!a&# en el aire' ?N#$ perdn. 8# ,l#''' a/$ e !#0 !#!al+en!e''' c#n e !# de Virginia$ 0#''' De pr#n!# e endere&,$ g#lpe, la +e a c#n la +an#' ?N# quier# e !ar +1 !ie+p# aqu3' JC !a al!, en el #"1' L# ga!# que e !aban delan!e de l# pie de Lacke alier#n c#rriend# 0 e e c#ndier#n deba:# del #"1' De alg4n i!i# del cuar!# lleg, un ilbid#' JC !a e re%#l%3a$ daba %uel!a a u %a #' ?N# !e pre#cupe ' Al +en# $ n# p#r +3'''

?N# e e #' 5.u. Aqu3' T#da la +ierda' Blackeberg' T#d#' E !a ca a $ la calle p#r la que anda+# $ l# i!i# $ la per #na $ !#d# n# e +1 que''' una 4nica gran en"er+edad endiablada$ Gen!iende H Ha0 alg# que e !1 mal. 2e i+aginar#n el i!i#$ plani"icar#n !#d# para que "uera''' per"ec!#$ Gn#H 8 de alguna 6odida +anera e equi%#car#n' Alguna +ierda' (5#+# i''' n# pued# e-plicarl#''' c#+# i /ubieran !enid# una idea de los 3n%ulos, # l# que ea$ :#der$ 1ngul# en l# que !u%ieran que e !ar la ca a $ en relaci,n c#n la de+1 $ Gn#H Para que /ubiera ar+#n3a # alg# a 3' 8 en!#nce /ubieran !enid# alg4n "all# c#n la %ara de +edir$ la e cuadra # l# que c#:#ne u en$ 0 en!#nce e pr#du:# un peque6# "all# de de el principi# 0 de pu. e /i&# +1 grande' De +anera que un# %a p#r aqu3 en!re la ca a 0 n# pien a +1 que''' n#' N#$ n#$ n#' Aqu3 n# !iene un# que estar. Aqu3 /a0 alg# que no funciona, Gen!iende H (Aunque n# #n l# 1ngul# $ e alguna #!ra c# a$ alg# que ,l#''' c#+# una en"er+edad que e !1 en''' la parede $ 0 0# n# quier# per+anecer +1 !ie+p# aqu3' )n !in!ine# cuand# JC !a$ in que nadie e l# di:era$ ec/, #!r# cuba!a en el %a # de Lacke' l l# !#+, agradecid#' La de carga /ab3a pr#piciad# un agradable # ieg# en u cuerp#$ un # ieg# que el alc#/#l llenaba a/#ra de cal#r' 2e ec/, /acia a!r1 en el #"1$ re pirand# c#n !ranquilidad'

Per+anecier#n en ilenci# /a !a que lla+ar#n a la puer!a' Lacke pregun!,B ?GE !1 e perand# a alguienH JC !a +ene, la cabe&a +ien!ra e le%an!aba !raba:# a+en!e' ?N#' Menuda a"luencia de !r1"ic# e !a !arde' Lacke #nri, burl#na+en!e 0 le%an!, u %a # /acia JC !a al pa ar' 8a e en!3a +e:#r' 2e en!3a bien$ real+en!e' 2e abri, la puer!a de la calle' Alguien de de "uera di:# alg# 0 JC !a c#n!e !,B ?2. bien%enida' Tu+bada en la ba6era$ en el agua calien!e que e !i6, de r# a cuand# la angre re eca de u piel e dilu0,$ Virginia e decidi,' 9Tsta. 2u nue%a c#nciencia le dec3a que !en3a que /aber alguien que la de:ara en!rar' 2u %ie:a c#nciencia$ que n# p#d3a er alguien a quien qui iera' Ni iquiera que le gu !ara' JC !a enca:aba en a+ba de cripci#ne ' 2e le%an!,$ e ec, 0 e pu # un# pan!al#ne 0 una blu a' 8a en la calle e di# cuen!a de que n# /ab3a c#gid# un abrig#' 2in e+barg# n# !en3a "r3#' -escu)rimientos nue"os, todo el tiempo. Al pie de l# edi"ici# al!# e de!u%#$ +ir, /acia la %en!ana de JC !a' E !aba en ca a' 2ie+pre e !aba en ca a' ,* si se resiste' N# /ab3a pen ad# en e #' 2,l# e /ab3a /ec/# a la idea de que iba a bu car l# que nece i!aba' Per# puede que JC !a qui iera %i%ir' /laro .ue .uerr3 "i"ir. @s una persona, tiene sus di"ersiones y piensa en todos los %atos

.ue lle%an... El pen a+ien!# e "ren,$ de apareci,' 2e pu # la +an# en el c#ra&,n' La!3a cinc# %ece p#r +inu!# 0 ella ab3a que !en3a que cuidar u c#ra&,n' Mue /ab3a alg# en e # de''' la e !aca a"ilada ' 5#gi, el a cen #r /a !a el pen4l!i+# pi #$ lla+,' 5uand# JC !a abri, la puer!a 0 %i# a Virginia$ u #:# e abrier#n de una +anera que parec3a e pan!#' ,Lo sa)r3' ,$e notar3' JC !a di:#B ?Per#''' Gere !4H ?23' GPued#'''H Hi&# un +#%i+ien!# /acia el in!eri#r del apar!a+en!#' N# l# en!end3a' Per# in!ui!i%a+en!e up# que nece i!aba una in%i!aci,n$ i n#''' i n#''' pa ar3a alg#' JC !a a in!i,$ recul, un pa #' ?2. bien%enida' En!r, 0 JC !a %#l%i, a cerrar la puer!a$ la +ir, c#n l# #:# ll#r# # ' E !aba in a"ei!ar$ la piel "#"a del cuell# ennegrecida p#r la barba gri 1cea de d# d3a ' La pe !ilencia del apar!a+en!# pe#r de l# que rec#rdaba$ +1 n3!ida' 1o .uie... El %ie:# cerebr# e cerr,' El /a+bre !#+, la inicia!i%a' Virginia pu # la +an# en l# /#+br# de JC !a$ %i# u +an# p#ner e en l# /#+br# de JC !a' 2in #p#ner re i !encia' La %ie:a Virginia e !aba a/#ra acurrucada en alg4n lugar le:an# de u cabe&a$ in c#n!r#l' La b#ca di:#B

?GMuiere a0udar+e c#n una c# aH Mu.da!e quie!#' Ella #0, alg#' )na %#&' ?7Virginia9 7H#la9 5,+# +e alegr# de que''' Lacke e ec/, /acia a!r1 cuand# Virginia %#l%i, la cabe&a /acia .l' Ten3a l# #:# %ac3# ' 5#+# i alguien le /ubiera cla%ad# agu:a en ell# 0 /ubiera ab #rbid# l# que Virginia era 0 ,l# /ubiera de:ad# la +irada ine-pre i%a de un +#del# ana!,+ic#B (i%ura R: Los o6os. Virginia l# +ir, "i:a+en!e duran!e un egund#$ lueg# #l!, a JC !a 0 e %#l%i, /acia la puer!a@ a i, el picap#r!eB e !aba cerrada' De c#rri, la cerradura$ per# Lacke la c#gi, 0 la apar!,' ?N# %a a ninguna par!e an!e de que''' Virginia e re%#l%3a en u bra&# 0 le g#lpe, c#n el c#d# en la b#ca$ el labi# e le re%en!, c#n!ra l# dien!e ' l le u:e!aba c#n "uer&a p#r l# bra&# $ apre!and# la +e:illa c#n!ra la e palda de ella' ?Jin:a$ :#der' Teng# que /ablar c#n!ig#' He e !ad# !an pre#cupad#' Tranquil3&a!e$ Gqu. !e pa aH Ella di# un !ir,n /acia la puer!a$ per# Lacke$ que la u:e!aba c#n "uer&a$ la arra !r, /acia el cuar!# de e !ar' 2e e "#r&aba p#r /ablarle !ranquil#$ c#n cal+a$ c#+# a un ani+al a u !ad#$ +ien!ra la arra !raba delan!e de .l' ?A/#ra n# %a a p#ner JC !a un cuba!a 0 n# en!a+# !ranquila+en!e 0 /abla+# de ell#$ p#rque 0#''' 0# !e %#0 a a0udar' 2ea l# que ea$ G%aleH ?N#$ Lacke$ n#' ?23$ Jin:a$ 3'

JC !a en!r, c#+# pud# en el cuar!# de e !ar$ le ir%i, un cuba!a a Virginia en el %a # de Lacke' Lacke /i&# en!rar a Virginia$ la #l!, 0 e c#l#c, en el %an# de la puer!a$ c#n la +an# en la :a+ba $ c#+# un p#r!er#' 2e c/up, un p#c# de angre que !en3a en el labi# in"eri#r' Virginia e enc#n!raba en el cen!r# del cuar!#$ !en a' Miraba a u alreded#r c#+# i bu cara la +anera de /uir' 2u #:# e "i:ar#n en la %en!ana' ?N#$ Jin:a' Lacke e !aba preparad# para c#rrer /acia ella$ c#gerla de nue%# i in!en!aba alguna !#n!er3a' ,Fu le pasa' Parece como si se encontrara en una a)itacin llena de fantasmas. O0, un ruid# c#+# cuand# un# r#+pe un /ue%# en una ar!.n calien!e' O!r# +1 $ igual' O!r#' La /abi!aci,n e llen, de bu"id# cada %e& +1 "uer!e $ agi!aci,n' T#d# l# ga!# del cuar!# e /ab3an le%an!ad#$ e !aban c#n l# l#+# arquead# 0 la c#la !ie a +irand# a Virginia' Ha !a Miria+ e le%an!, !#rpe+en!e c#n la !ripa arra !rand#$ ec/, la #re:a /acia a!r1 0 +# !r, l# dien!e ' Del d#r+i!#ri#$ de la c#cina$ llegar#n +1 ga!# ' JC !a /ab3a de:ad# de ec/ar ginebra@ e qued, c#n la b#!ella en la +an# +irand# a u ga!# c#n l# #:# c#+# pla!# ' La agi!aci,n planeaba a/#ra c#+# una nube de elec!ricidad den!r# del cuar!#$ au+en!and#' Lacke e %i# #bligad# a gri!ar para

/acer e #3r p#r enci+a de l# +aullid# ' ?JC !a$ Gqu. /acenH !e +ene, la cabe&a$ /i&# un ge !# e !irand# el bra&# 0 e le ali, un p#c# de ginebra de la b#!ella' ?N# l# .''' Nunca /e''' )n ga!# negr# peque6# di# un al!# #bre la pierna de Virginia$ le cla%, la u6a 0 la +#rdi,' JC !a de:, la b#!ella #bre la +e a c#n un g#lpe 0 di:#B ?7Nuera$ Ti!ania$ "uera9 Virginia e agac/,$ agarr, al ga!# p#r el l#+# e in!en!, qui!1r el# de enci+a' O!r# d# apr#%ec/ar#n la #ca i,n 0 le al!ar#n #bre la e palda 0 la nuca' Virginia lan&, un gri!# 0 e qui!, el ga!# de la pierna$ le !ir, de la pa!a ' El ga!# %#l, p#r la /abi!aci,n$ e e !rell, c#n!ra el b#rde de la +e a 0 ca0, a l# pie de JC !a' )n# de l# que !en3a en la e palda e le ubi, a la cabe&a e /i&# pre a c#n la u6a +ien!ra le +#rd3a en la "ren!e' An!e de que a Lacke le diera !ie+p# a llegar$ #!r# !re ga!# e le /ab3an ec/ad# enci+a' Maullaban c#+# l#c# +ien!ra Virginia le arreaba pu6e!a&# ' 5#n !#d#$ iguier#n a"errad# a ella$ de garr1nd#le la carne c#n u +in4 cul# dien!e ' Lacke +e!i, la +an# en la palpi!an!e +a a #bre el pec/# de Virginia$ agarr, piel que e de li&aba #bre +4 cul# !en # $ re!ir, peque6# cuerp# 0 la blu a de Virginia e ra g,$ ella e !aba gri!and# 0''' @st3 llorando.

N#@ era angre que le c#rr3a p#r la +e:illa ' Lacke agarr, al ga!# que !en3a en la cabe&a per# . !e cla%, a4n +1 la u6a $ e !aba c#+# c# id#' 2u cabe&a cab3a en la +an# de Lacke 0 . !e !iraba /acia delan!e 0 /acia a!r1 /a !a que$ en +edi# del :ale#$ #0, un /rac. 8 cuand# #l!, la cabe&a$ . !a ca0, in %ida #bre la c#r#nilla de Virginia' A #+aba una g#!a de angre en el /#cic# del ga!#' ?7Aaaa09 Mi peque6a''' JC !a lleg, /a !a d#nde e !aba Virginia 0$ c#n l1gri+a en l# #:# $ e+pe&, a acariciar a la ga!a$ que$ inclu # +uer!a$ egu3a a"errada a la piel de la +u:er' ?Peque6a$ cari6#''' Lacke ba:, la +irada 0 u #:# e enc#n!rar#n c#n l# de u a+iga' V#l%3a a er ella' Virginia' -e6adme marc ar. 5 !ra%. del d#ble !4nel que eran u #:# $ Virginia %e3a l# que le e !aba pa and# a u cuerp#$ l# e "uer&# de Lacke para a0udarla' -6alo. N# era ella la que e de"end3a$ la que e l# qui!aba de enci+a' Era aquel #!r#$ el que quer3a %i%ir$ quer3a que u''' ca er# %i%iera' Ella /ab3a renunciad# al %er el cuell# de JC !a$ al en!ir la /edi#nde& del apar!a+en!#' Iba a er a 3' 8 n# quer3a par!icipar' El d#l#r' 2in!i, el d#l#r$ l# ara6a&# ' Per# pa ar3a pr#n!#' 5s .ue... no te preocupes. Lacke l# %i#' Per# n# l# acep!aba'

La %ran6a... dos casitas... el 6ardn... En un a!aque de p1nic# in!en!, qui!ar l# ga!# de enci+a de Virginia' E !aban pegad# $ un# +an#:# de +4 cul# cubier!# de piel' L# p#c# que c#n igui, arrancar e lle%aban c#n ig# !ira de la r#pa 0 de:aban pr#"und# urc# en la piel que /ab3a deba:#$ per# la +a0#r3a egu3an ad/erid# c#+# angui:uela ' Lacke in!en!, g#lpearl# $ #0, el c/a quid# de l# /ue # $ per# qui!aba un# 0 llegaba #!r#$ p#rque l# ga!# !repaban l# un# p#r enci+a de l# #!r# en u e+pe6# p#r''' Negr#' Recibi, un g#lpe en la cara 0 e !a+bale, un +e!r# /acia a!r1 @ a pun!# e !u%# de caer$ per# bu c, ap#0# en la pared$ parpade,' JC !a e !aba al lad# de Virginia c#n l# pu6# cerrad# $ +ir1nd#le c#n l# #:# llen# de l1gri+a 0 de rabia' ?7Le e !1 /aciend# da4o! 7Le e !1 /aciend# da4o! Al lad# de JC !a$ Virginia n# era +1 que una +a a /ir%ien!e de piele que bu"aban 0 +aullaban' Miria+ e arra !r, !raba:# a+en!e p#r el uel#$ e le%an!, #bre la pa!a !ra era 0 +#rdi, la pan!#rrilla de Virginia' JC !a l# %i#$ e agac/, 0 la a+#ne !, c#n el ded#' ?N# puede acer e #$ cari6#' E # duele. Lacke perdi, l# e !rib# ' Di# d# pa # /acia delan!e 0 a e !, una pa!ada a Miria+' El pie e /undi, en el abul!ad# %ien!re de la ga!a 0 Lacke n# in!i, repugnancia alguna$ ,l# a!i "acci,n cuand# el ac# c#n la en!ra6a ali, de pedid#

de u pie 0 e e !a+p, c#n!ra el radiad#r' 5#gi, a Virginia p#r el bra&# Vamos, tenemos .ue salir de a.u 0 la arra !r, /a !a la puer!a de la calle' Virginia in!en!, re i !ir e$ per# la "uer&a de Lacke 0 la del c#n!agi# quer3an la +i +a c# a$ 0 eran +1 "uer!e que ella' A !ra%. de l# !4nele que al3an de u cabe&a %i# a JC !a ca0end# de r#dilla en el uel#$ #0, el gri!# de pena cuand# c#gi, a un ga!# +uer!# en u +an# $ acarici1nd#le el l#+#' Perdname, perdname. De pu. Lacke !ir, de ella 0 de:, de %er cuand# un ga!# le !rep, /a !a la cara$ la +#rdi, 0 !#d# "ue d#l#r$ agu:a %i%a que e le cla%ar#n en la piel@ lueg# perdi, el equilibri#$ ca0,$ in!i, c,+# era arra !rada p#r el uel#' -6ame marc ar. Per# el ga!# que !en3a delan!e de l# #:# ca+bi, de p# ici,n 0 %i# que la puer!a del apar!a+en!# e abr3a delan!e de ella$ la +an# de Lacke$ de c#l#r r#:# # cur#$ que la arra !r, c#n ig#$ 0 %i# el /uec# de la e calera$ la e calera $ e %#l%i, a p#ner de pie$ e abri, ca+in#$ den!r# de u pr#pia c#nciencia !#+, el +and# 0''' Virginia #l!, u bra&# de la +an# de Lacke' !e e %#l%i, /acia la palpi!an!e +a a de pel# que era el cuerp# de u a+iga para c#gerla de nue%#$ para ,Fu' ,Fu' "uera' Para alir' Per# Virginia e re%#l%i, c#n!ra .l 0$ en un egund#$ el l#+# !e+bl#r# # de un

ga!# e e !a+p, c#n!ra u cara' Lueg# la +u:er de apareci, en el rellan#$ d#nde l# +aullid# de l# ga!# e pr#pagaban c#+# cuc/ic/e# e-ci!ad# 0 1onono Lacke !ra!, de llegar para i+ped3r el#$ per# c#+# alguien c#n%encid# de que %a a caer en bland#$ # c#+# i le diera igual caer #bre dur#$ Virginia e %#lc, e-!enuada /acia delan!e$ e de:, caer e calera aba:#' L# ga!# apla !ad# +aullaban +ien!ra Virginia r#daba$ reb#!and# c#n!ra l# pelda6# de /#r+ig,n' 5ru:id# /4+ed# al r#+per e la pa!a $ g#lpe +1 "uer!e $ que /icier#n e !re+ecer e a Lacke$ cuand# la cabe&a de Virginia''' Alg# pa , p#r enci+a de u pie' )n ga!ill# de c#l#r gri c#n alg4n pr#ble+a en la pa!a !ra era e de li&aba /acia arriba@ de de l# +1 al!# de la e calera +aull, llen# de pena' Virginia e !aba !endida en el rellan# de aba:#' L# ga!# que /ab3an #bre%i%id# a la ca3da la aband#nar#n$ ubier#n de %uel!a l# pelda6# ' Llegar#n /a !a la en!rada 0 e+pe&ar#n a li+piar e' 2,l# el ga!i!# de c#l#r gri e qued, en!ad#$ apenad# p#r n# /aber p#did# par!icipar' La p#lic3a #"reci, una rueda de pren a el d#+ing# p#r la !arde' Hab3an elegid# una ala de c#n"erencia den!r# de la c#+i ar3a c#n i!i# para

cuaren!a per #na $ per# e de+# !r, que era de+a iad# peque6a' Aparecier#n rep#r!er# de la +a0#r3a de l# peri,dic# 0 de la cadena de !ele%i i,n eur#pea ' El /ec/# de que el /#+bre n# /ubiera id# de!enid# duran!e !#d# el d3a /ab3a au+en!ad# el in!er. p#r la n#!icia$ 0 un peri#di !a bri!1nic# /i&# qui&1 el +e:#r an1li i de p#r qu. !#d# e !# de per!aba !an!# in!er. B ?E la ca&a del M#n !ru#' P#r u a pec!#$ p#r l# que /a /ec/#' E el M#n !ru# del que !ra!an l# cuen!# ' 8 cada %e& que l# apre a+# $ /ace+# c#+# i "uera para ie+pre' 8a quince +inu!# an!e de la /#ra pre%i !a$ el a+bien!e de la +al %en!ilada ala e !aba recalen!ad# 0 /4+ed#$ 0 l# 4nic# que n# e que:aban eran l# del equip# de la !ele%i i,n i!alianaB dec3an que e !aban ac# !u+brad# a pe#re i!uaci#ne ' Pa ar#n a una ala +1 grande 0 a la #c/# en pun!# en!r, el in pec!#r :e"e de E !#c#l+#$ "lanquead# p#r el c#+i ari# re p#n able de la in%e !igaci,n del ca # ?0 que ade+1 /ab3a /ablad# c#n el a e in# ri!ual en el /# pi!al? 0 p#r el :e"e de la pa!rulla que /ab3a dirigid# la #peraci,n en el b# que de Judarn duran!e el d3a' N# !e+3an er de !r#&ad# p#r l# peri#di !a $ pue !# que /ab3an decidid# ec/arle un !r#&# de carna&a' La p#lic3a di p#n3a de una "#!#gra"3a del /#+bre' La pi !a del rel#: "inal+en!e /ab3a dad# re ul!ad# ' )n rel#:er# de Qarl k#ga e

/ab3a +#le !ad# el 1bad# p#r la +a6ana en repa ar la !ar:e!a c#n la garan!3a 0a caducada 0 /ab3a enc#n!rad# el n4+er# que la p#lic3a /ab3a pedid# a !#d# l# rel#:er# que bu caran' Lla+, a la c#+i ar3a 0 le di# el n#+bre$ la direcci,n 0 el n4+er# de !el."#n# del /#+bre que aparec3a regi !rad# c#+# c#+prad#r' La p#lic3a de E !#c#l+# bu c, e e n#+bre en u regi !r# 0 pidi, a la delegaci,n de Qarl k#ga que "uera a aquella direcci,n a %er l# que p#d3an /allar' En la c#+i ar3a e pr#du:# un cier!# alb#r#!# cuand# e de+# !r, que el /#+bre$ de /ec/#$ /ab3a id# c#ndenad# ie!e a6# a!r1 p#r un ca # de %i#laci,n a un ni6# de nue%e' Declarad# en"er+# p 3quic# /ab3a pa ad# !re a6# en una in !i!uci,n' De pu. le /ab3an dad# el al!a +.dica 0 l# /ab3an #l!ad#' Per# la p#lic3a de Qarl k#ga /ab3a enc#n!rad# al /#+bre en ca a$ bien de alud' 23$ .l /ab3a !enid# un rel#: a 3' N#$ n# e ac#rdaba de d,nde /ab3a id# a parar' Le lle%, d# /#ra de in!err#ga!#ri# en la c#+i ar3a de Qarl k#ga$ rec#rd1nd#le que un al!a +.dica p iqui1!rica ie+pre p#d3a er #b:e!# de nue%a re%i i#ne $ an!e de que el /#+bre rec#rdara a qui.n le /ab3a %endid# el rel#:' HPkan Beng! #n$ Qarl !ad' 2e /ab3an enc#n!rad# en alg4n i!i# 0 /ab3an /ec/# alg#$ n# p#d3a rec#rdar qu.' l le /ab3a %endid# el rel#:$ per# n# !en3a ninguna direcci,n 0 ,l# p#d3a dar una %aga de cripci,n 0''' G e p#d3a +arc/ar 0a a ca aH

El n#+bre de HPkan Beng! #n n# daba nada c#nclu0en!e en el regi !r#' Enc#n!rar#n %ein!icua!r# HPkan Beng! #n en la regi,n de Qarl !ad' La +i!ad$ p#r la edad$ p#d3an quedar de car!ad# ' E+pe&ar#n a lla+ar al re !#' La b4 queda e i+pli"ic, #bre+anera p#r el /ec/# de que i alguien p#d3a a)lar, quedaba de cali"icad# c#+# candida!#' Hacia la nue%e de la n#c/e /ab3an !ac/ad# de la li !a a !#d# +en# a uno. )n HPkan Beng! #n que /ab3a !raba:ad# c#+# pr#"e #r de uec# en l# cur # uperi#re de la en e6an&a b1 ica 0 que e /ab3a +udad# de Qarl !ad cuand# u ca a ardi, en circun !ancia p#c# clara ' Lla+ar#n al direc!#r de la e cuela 0 pudier#n aber que 3$ que /ab3a /abid# ru+#re de que a HPkan Beng! #n le gu !aban l# ni6# de una "#r+a inadecuada' 5#n iguier#n !a+bi.n que el direc!#r "uera a la e cuela un 1bad# p#r la !arde 0 acara del arc/i%# una an!igua "#!# de Beng! #n$ !#+ada para el anuari# e c#lar de ;<WL' )n p#lic3a de Qarl !ad que iba a ir a E !#c#l+# el d#+ing# p#r #!r# a un!# en%i, una c#pia p#r "a- 0 lueg# c#ndu:# /a !a la ciudad c#n la "#!# #riginal el 1bad# p#r la n#c/e' Lleg, a la c#+i ar3a de E !#c#l+# a la una de la +adrugada del d#+ing#$ e decir$ +edia /#ra larga de pu. de que el /#+bre en cue !i,n ca0era de de la %en!ana de u /abi!aci,n en el /# pi!al 0 "uera declarad# +uer!#'

El d#+ing# p#r la +a6ana l# dedicar#n a %eri"icar p#r +edi# de la /i !#ria cl3nica de l# den!i !a 0 de l# +.dic# que el /#+bre de la "#!# era el +i +# que /a !a la n#c/e an!eri#r /ab3a per+anecid# a!ad# a u ca+a en el /# pi!al$ 0 3B era .l' El d#+ing# p#r la !arde +an!u%ier#n una reuni,n en la c#+i ar3a' Hab3an c#n!ad# c#n ir de cubriend# p#c# a p#c# l# que el indi%idu# /ab3a /ec/# de de que aband#n, Qarl !ad$ %er i u ac!uaci#ne c#incid3an c#n #!ra en un c#n!e-!# +1 a+pli#$ i /ab3a de:ad# +1 %3c!i+a a u pa #' Per# a/#ra la i!uaci,n era di !in!a' El /#+bre a4n e !aba %i%#$ en liber!ad$ 0 en e # +#+en!# parec3a que l# +1 i+p#r!an!e era a%eriguar d,nde a)a "i"ido, pue !# que e-i !3a la p# ibilidad de que in!en!ara %#l%er all3' 2u de pla&a+ien!# /acia la _#na Oe !e p#d3a indicarl#' P#r !an!#$ decidier#n que i el /#+bre n# /ab3a id# de!enid# an!e de la c#n"erencia de pren a recurrir3an al abue #$ p#c# "iable$ per# 7a09 c#n cu1n!a cabe&a $ que era la ciudadan3a' 5ab3a la p# ibilidad de que alguien l# /ubiera %i !# cuand# a4n !en3a el +i +# a pec!# que en la "#!# 0 upiera alg# de .l' Ade+1 $ 0 claro est3 que e !# era +en# i+p#r!an!e$ nece i!aban carna&a para lan&ar a l# +edi# de c#+unicaci,n' A 3 que a/#ra l# !re agen!e e enc#n!raban en!ad# an!e la larga +e a i!uada enci+a de la !ari+a 0$ e"ec!i%a+en!e$ e #0, un +ur+ull# en!re l# peri#di !a

reunid# cuand# el :e"e de p#lic3a$ c#n un ge !# pre+edi!ada+en!e encill# que c#n ideraba +1 e"ica& de de el pun!# de %i !a de la pue !a en e cena$ +an!u%# en al!# la "#!# a+pliada de la e cuela de HPkan Beng! #n 0 anunci,B ?El /#+bre a quien bu ca+# e lla+a HPkan Beng! #n$ 0 an!e de que u cara e !u%iera de"#r+ada !en3a''' e !e a pec!#' El :e"e de la p#lic3a /i&# una pau a +ien!ra la c1+ara di paraban$ 0 l# "la /e !u%ier#n !ie+p# para c#n%er!ir e p#r un# +inu!# en un e !r#b# c#pi#' 5lar# e !1 que /ab3a c#pia de la b#rr# a in !an!1nea para repar!irla en!re l# rep#r!er# $ per#$ #bre !#d# l# peri,dic# e-!ran:er# $ elegir3an c#n !#da pr#babilidad la i+agen$ +1 i+pac!an!e e+#ci#nal+en!e$ del :e"e de la p#lic3a c#n el a e in# ?p#r a 3 decirl#? en u +an#' 5uand# !#d# !u%ier#n u "#!# 0 l# re p#n able de la in%e !igaci,n 0 de la #peraci,n de b4 queda !er+inar#n de e-p#ner u ra&#na+ien!# lleg, el !urn# de la pregun!a ' El pri+er# que /i&# u # de la palabra "ue un peri#di !a de -a%ens 1y eter. ?G5u1nd# calculan que p#dr1n de!enerl#H El :e"e de la p#lic3a !#+, aire pr#"unda+en!e$ decidi, p#ner en :ueg# u pre !igi#$ e acerc, al +icr,"#n# 0 di:#B ?Ma6ana$ a +1 !ardar' ?Buena ' ?H#la'

O kar pa , al cuar!# de e !ar delan!e de Eli para bu car un di c#' Rebu c, en la e ca a c#lecci,n de u +adre 0 l# enc#n!r,B Vikingarna' T#d# el grup# e !aba reunid# en l# que parec3a el e quele!# de una na%e %ikinga$ "uera de a+bien!e c#n u !ra:e relucien!e ' Eli n# pa ,' 5#n el di c# en la +an#$ O kar %#l%i, a la en!rada' Ella e !aba !#da%3a "uera$ en la puer!a' ?O kar$ !iene que in%i!ar+e a pa ar' ?Per#''' p#r la %en!ana' T4 0a /a ''' ? !a e una en!rada nue%a' ?Buen#' Puede ''' O kar e de!u%#$ pa 1nd# e la lengua p#r l# labi# ' Mir, el di c#' La "#!#gra"3a de la car1!ula /ab3a id# !#+ada en la # curidad$ c#n "la /e $ 0 el c#n:un!# de l# Vikingarna re plandec3a c#+# i "ueran un grup# de an!# a pun!# de !#+ar !ierra' Di# un pa # /acia Eli 0 le en e6# la "unda' ?Mira' Parece c#+# i e !u%ieran en la !ripa de una ballena # alg# a 3' ?O kar''' Eli e !aba parada c#n l# bra&# ca3d# a l# larg# del cuerp# 0 +irand# a O kar' !e e ri#$ "ue /a !a la puer!a$ pa , la +an# p#r el aire en!re el u+bral 0 el +arc#$ p#r delan!e de la cara de Eli' ?G5,+#H ,&ay alg# aqu3 # n#H ?N# e+piece ' ?Per# en eri#' GMu. pa a i no l# /ag#H ?N#' e+piece ?Eli #nri, de +ala gana?' GMuiere %erl#H GL# que pa aH GL# quiere H

Eli di:# aquell# de una +anera que e%iden!e+en!e e !aba pen ada para /acer que O kar di:era que n#' )n auguri# de alg# !errible' Per# O kar !rag, 0 di:#B ?23' 23 que quier#' A %er' ?T4 e cribi !e en el papel que''' ?23' L# pu e' Per# a/#ra %a+# a %er' GMu. pa aH Eli apre!, l# labi# $ e c#ncen!r, un egund# 0 di# lueg# una &ancada /acia delan!e$ p#r enci+a del u+bral' O kar !en3a !#d# el cuerp# en !en i,n$ e peraba alg4n ra0# a&ul$ que la puer!a e girara$ pa ara a !ra%. de Eli 0 e cerrara de nue%#$ # alg# parecid#' Per# n# #curri, nada' Eli en!r, 0 cerr, la puer!a de pu. ' O kar e enc#gi, de /#+br# ' ?GE # era !#d#H ?N# e-ac!a+en!e' Eli e qued, igual que e !aba al #!r# lad# de la puer!a' Parada c#n l# bra&# a l# larg# del cuerp# 0 c#n l# #:# "i:# en O kar' O kar +ene, la cabe&a' ?GMu. pa aH 8a e !1''' O kar e in!erru+pi, cuand# a #+, una l1gri+a en un# de l# lagri+ale de Eli@ n#$ una en cada lagri+al' Aunque n# parec3a una l1gri+a$ p#rque era de c#l#r # cur#' La piel de la cara de Eli e+pe&, a enr#:ecer$ e pu # de c#l#r r# a$ r#:# clar#$ r#:# # cur# 0 u pu6# e cerrar#n al !ie+p# que l# p#r# de la cara e abr3an 0 peque6a perla de angre e+pe&aban a aparecer c#+# lunare en !#d# el r# !r#' L# +i +# en el cuell#'

L# labi# de Eli e re!#rcier#n de d#l#r 0 una g#!a de angre a #+, p#r una de la c#+i ura 0 e "undi, c#n la perla de la cara$ que e /ac3an cada %e& +1 grande al llegar a la barbilla 0 e de li&aban /acia aba:# para :un!ar e c#n la g#!a del cuell#' O kar e qued, in "uer&a en l# bra&# @ l# de:, caer 0 el di c# e ali, de u "unda$ reb#!, de can!# en el uel# una %e& 0 lueg# e e !a+p, plan# #bre la al"#+bra de la en!rada' 2u +irada e de li&, /acia la +an# de Eli' Ten3a el d#r # de la +an# cubier!# p#r una "ina pel3cula de angre$ 0 al3a +1 ' V#l%i, a +irar a Eli a l# #:# $ n# la enc#n!r,' Parec3a c#+# i l# #:# e /ubieran /undid# en u cuenca B e !aban llen# de angre que l# inundaba$ c#rr3a a l# larg# de la nari& 0$ cru&and# l# labi# $ en!raba en la b#ca$ de d#nde +anaba +1 angre@ d# /ilill# le c#rr3an de de la c#+i ura de la b#ca /a !a el cuell#$ de apareciend# en la !irilla de u :er e0$ d#nde a/#ra e+pe&aban a aparecer +anc/a +1 # cura ' 2angraba p#r !#d# l# p#r# de u cuerp#' O kar lan&, un re uell#$ gri!,B ?7Puede en!rar$ !4 puede ''' ere bien%enida$ !4 puede ''' !4 puede e !ar aqu39 Eli e rela:,' 2u pu6# cerrad# e abrier#n' La +ueca de d#l#r de apareci,' O kar cre0, p#r un +#+en!# que /a !a la angre e iba a e%ap#rar$ que !#d# er3a c#+# i aquell# no u)iera ocurrido. Per# n#' Aunque de:, de alir$ la cara 0 la +an# de Eli e !aban !#da%3a de c#l#r

r#:# # cur#$ 0 +ien!ra a+b# per+anec3an "ren!e a "ren!e in decir nada$ la angre e+pe&, a c#agular de paci#$ "#r+and# l3nea +1 # cura 0 c# !ra en l# i!i# d#nde /ab3a alid# +1 $ 0 O kar in!i, un liger# #l#r a /# pi!al' 5#gi, el di c# del uel#$ l# pu # de nue%# en la "unda 0 di:#$ in +irar a EliB ?Perd,n$ 0#''' 0# n# cre3a''' ?E !1 bien' Nui 0# la que qui #' Per# cre# que er1 +e:#r que +e d. una duc/a' GTiene una b#l a de pl1 !ic#H ?G)na b#l a de pl1 !ic#H ?23' Para la r#pa' O kar a in!i,$ "ue a la c#cina 0 rebu c, ba:# el "regader# una b#l a de pl1 !ic# en la que p#n3aB I5AD5#+e$ bebe 0 . "eli&' Nue al cuar!# de e !ar$ pu # el di c# #bre la +e i!a del #"1 0 e de!u%# c#n la b#l a /aciend# ruid# en la +an#' $i yo no u)iera dic o nada. $i la u)iera de6ado... san%rar. Hi&# una pel#!a arrebu:and# la b#l a$ abri, la +an# 0 la b#l a al!,$ e ca0, al uel#' La rec#gi,$ la lan&, /acia arriba$ la c#gi,' 2e #0er#n l# +and# de la duc/a en el cuar!# de ba6#' E todo cierto. @lla es... l es... Nue /acia el cuar!# de ba6# e !irand# la b#l a de pl1 !ic#' 5#+e$ bebe 0 . "eli&' 2e #3a el ruid# del agua de!r1 de la puer!a cerrada' La cerradura e !aba de c#l#r blanc#' Lla+, c#n cuidad#' ?Eli''' ?23' En!ra'

?N#' 8# ,l#''' la b#l a' ?N# #ig# l# que dice ' En!ra' ?N#' ?O kar$ 0#''' ?De:# la b#l a aqu3' De:, la b#l a en la puer!a 0 /u0, al cuar!# de e !ar' 2ac, el di c# de la "unda$ l# c#l#c, en el pla!#$ pu # en +arc/a el !#cadi c# 0 i!u, la agu:a en el !ercer urc#$ u pre"erida' )n c#+ien&# de+a iad# larg#$ 0 lueg# la %#& ua%e del can!an!e e+pe&, a re!u+bar en l# al!a%#ce ' La muc ac a se pone flores en el pelo cuando "a caminando por el prado. Va a cumplir diecinue"e este a4o y sonre al caminar. Eli en!r, en el cuar!# de e !ar' 2e /ab3a a!ad# una !#alla alreded#r de la cin!ura$ en la +an# lle%aba la b#l a de pl1 !ic# c#n u r#pa' A/#ra !en3a la cara li+pia 0 el pel# le ca3a a +ec/a #bre la +e:illa $ la #re:a ' O kar cru&, l# bra&# eg4n e !aba :un!# al !#cadi c# $ le /i&# un ge !# de apr#baci,n' Por .u te res, pre%unta el c ico cuando se encuentran sin pensar 6unto a la "er6a. @stoy pensando en el .ue ser3 mo, contesta la c ica con los o6os muy a;ules, al .ue yo amo tanto... ?GO karH ?G23H ?O kar ba:, el %#lu+en$ /i&# un ge !# c#n la cabe&a e6aland# al !#cadi c# ?' GRid3cul#$ n#H Eli neg, c#n la cabe&a' ?N#$ e +u0 buena' A +3 +e gu !a e !#' ?GA !iH

?23' Per# e cuc/a''' ?Parec3a c#+# i Eli pen ara a6adir alg# +1 $ per# ,l# di:#?B A/ ?0 de /i&# el nud# de la !#alla que lle%aba a!ada alreded#r de la cin!ura' La !#alla ca0, al uel# a u pie 0 apareci, de nuda a un# pa # de O kar' Eli /i&# un +#%i+ien!# en%#l%en!e c#n la +an# #bre u cuerp# +enud# 0 di:#B ?Buen#$ 0a abe ' ... a)a6o, 6unto al la%o, di)u6an en la arena. /allados, se dicen el uno al otro: eres mi ami%o, es a ti a .uien .uiero. LaJlalaJlalala... )n c#r!# pa a:e in !ru+en!al 0 de pu. la canci,n /ab3a !er+inad#' )n d.bil c/i p#rr#!e# de l# al!a%#ce +ien!ra la agu:a giraba /a !a el iguien!e !e+a +ien!ra O kar +iraba a Eli' L# peque6# pe&#ne parec3an ca i negr# en c#n!ra !e c#n u piel p1lida' La par!e uperi#r del cuerp# era delgada$ rec!a 0 in cur%a ' 2,l# la "#r+a de la c# !illa e dibu:aba clara+en!e a la lu& de la l1+para del !ec/#' 2u bra&# 0 u pierna $ !an delgad# que n# parec3an na!urale eg4n al3an del !r#nc#@ un 1rb#l :#%en$ recubier!# c#n piel /u+ana' En!re la pierna !en3a''' nada' Ninguna /endidura$ ning4n pene' 2,l# una uper"icie de piel li a' O kar le pa , la +an# p#r el pel#$ l# c#l#c, a/uecad# #bre la nuca' N# quer3a pr#nunciar aquella palabra rid3cula de u +adre$ per# e le e cap,' ?Per# i n# !iene ''' pi!#'

Eli inclin, la nuca$ e +ir, la en!repierna c#+# i aqu.l "uera un de cubri+ien!# !#!al+en!e nue%#' La canci,n iguien!e e+pe&, 0 O kar n# #0, l# que Eli le c#n!e !aba' Apre!, la palanca que acci#naba el pic#Jup 0 la agu:a e le%an!, del di c#' ?GMu. /a dic/#H ?He dic/# que l# /e !enid#' ?GMu. /a pa ad# en!#nce c#n .lH Eli e ec/, a re3r 0 O kar$ que e di# cuen!a de c,+# #naba la pregun!a$ e #nr#:, un p#c#' Eli e-!endi, l# bra&# 0 pu # el labi# in"eri#r #bre el uperi#r' ?Me l# de:. en el +e!r#' ?7Ba/9 Mu. !#n!a ere ' 2in +irar a Eli$ O kar pa , a u lad#$ /acia el cuar!# de ba6#$ para c#+pr#bar que n# /ab3a quedad# ninguna /uella' El %ap#r calien!e planeaba !#da%3a en el aire$ el e pe:# e !aba e+pa6ad#' La ba6era$ !an blanca c#+# an!e $ ,l# una d.bil l3nea a+arillen!a de %ie:a uciedad que n# al3a nunca de !acaba cerca del b#rde' El la%ab#$ li+pi#' 1o a ocurrido. Eli /a en!rad# en el ba6# para guardar la apariencia $ cediend# a la ilu i,n' Per# n#B el :ab,n' L# le%an!,B !en3a l3nea de c#l#r r# a 0 en el peque6# /uec# del la%ab# deba:# de .l$ en el agua$ /ab3a una +a a de alg# que parec3a c#+# un renacua:#$ 3B %i%#$ 0 .l e e !re+eci, cuand# e+pe&, a nadar a +#%er e$ a +#%er la c#la 0 a arra !rar e /acia el /uec#$ ca0, en el la%ab#$ e qued, !rabad# en el b#rde' Per# all3 e qued, quie!#$ in +#%er e' O kar abri, el gri"# 0 ec/,

agua para que aliera p#r el de agOe$ en:uag, el :ab,n 0 li+pi, el /uec#' De pu. c#gi, u ba!a del c#lgad#r$ %#l%i, al cuar!# de e !ar 0 e la di# a Eli$ que !#da%3a e !aba de nuda en +i!ad del uel#$ +irand# a u alreded#r' ?Jracia ' G5u1nd# %uel%e !u +adreH ?En un par de /#ra ?O kar al&, en u +an# la b#l a c#n la r#pa de ella?' GL# !ir#H Eli e pu # la ba!a$ e anud, el cin!ur,n' ?N#' Lueg# +e l# lle%# ?0 d1nd#le un !#que a O kar en el /#+br#?B GT4H 2abe que n# #0 una c/ica$ que n#''' O kar di# un pa # /acia a!r1 ' ?7P#r Di# $ qu. pe ada9 8a l# s de #bra' 8a +e l# /a dic o. ?E # n# e %erdad' ?5lar# que l# /a dic/#' ?A %er$ Gcu1nd#H O kar e qued, pen and#' ?N# +e acuerd#$ per# l# sa)a de !#da la "#r+a ' L# /e abid# de de /ace +uc/# !ie+p#' ?GE !1 ''' !ri !eH ?GP#r qu. iba a e !arl#H ?P#rque''' n# .' P#rque !e pare&ca que e ''' un r#ll#' Tu a+ig# ''' ?7D.:al#9 D.:al#' T4 e !1 +al de la cabe&a' D.:al#' ?E !1 bien' Eli e pu # a :ugar c#n el cin!ur,n de la ba!a$ lueg# "ue /acia el !#cadi c# 0 e qued, #b er%and# c,+# giraba el di c#' 2e %#l%i, 0 e pu # a +irar a u alreded#r'

?G2abe H Hace +uc/# !ie+p# que n# e !aba''' a 3 en ca a de alguien' N# . +u0 bien''' l# que /a0 que /acer' ?8# !a+p#c#' Eli de:, caer l# /#+br# $ e +e!i, la +an# en l# b#l ill# de la ba!a$ +irand# /ipn#!i&ada el agu:er# # cur# del LP' Abri, la b#ca para decir alg# 0 la cerr, de nue%#' 2ac, la +an# derec/a del b#l ill#$ la acerc, /a !a el di c# 0 l# apre!, c#n el ded# 3ndice de +anera que . !e e de!u%#' ?5uidad#' 2e puede''' ra0ar' ?Perd,n' Eli qui!, r1pida+en!e el ded# 0 el di c# c#gi, %el#cidad$ igui, dand# %uel!a ' O kar %i# que el ded# /ab3a de:ad# una +anc/a de /u+edad que e %er3a cada %e& que el di c# diera %uel!a ba:# la lu& de la l1+para del !ec/#' Eli %#l%i, a +e!er la +an# en el b#l ill# de la ba!a$ +ir, el di c# c#+# i in!en!ara e cuc/ar la +4 ica e !udiand# l# urc# ' ?E !#$ clar#$ uena a''' per#''' ?a Eli le !e+blaban la c#+i ura de l# labi# ?$ 0# n# /e !enid# ning4n''' a+ig# n#r+al de de /ace d# cien!# a6# ' Mir, a O kar c#n una #nri a en la que e le3aB perd#naD queDdigaDc# a D!anD!#n!a ' O kar abri, l# #:# ' ?GEre !an %ie:#H ?23' N#' Nac3 /ace apr#-i+ada+en!e d# cien!# a6# $ per# la +i!ad del !ie+p# /e e !ad# d#r+id#' ?E # +e pa a a +3 !a+bi.n' O p#r l# +en# ''' #c/# /#ra ''' que ale''' una !ercera

par!e' ?23' Aunque''' cuand# 0# dig# dormir +e re"ier# a que pa an %ari# +e e en l# que n#''' +e le%an!# en ab #lu!#' 8 lueg# #!r# +e e en l# que''' %i%#' Aunque en!#nce de can # duran!e el d3a' ?GE a 3 c#+# "unci#na e #H ?N# .' E # e en !#d# ca # l# que +e pa a a +3' 8 de pu. cuand# +e de pier!# #0''' peque6# de nue%#' 8 d.bil' E en!#nce cuand# nece i!# a0uda' Mui&1 ea p#r e # p#r l# que /e #bre%i%id#' P#rque #0 peque6#' 8 la gen!e quiere a0udar+e' Aunque''' p#r +#!i%# bien di !in!# ' )na #+bra e p# , #bre la +e:illa de Eli cuand# apre!, la +and3bula @ /undiend# la +an# en l# b#l ill# de la ba!a enc#n!r, alg#$ l# ac,B una !ira e !rec/a de papel brillan!e' Alg# que u +adre e /ab3a de:ad#@ #l3a u ar la ba!a de O kar a %ece ' Eli %#l%i, a de:ar c#n cuidad# en el b#l ill# la !ira de papel c#+# i "uera alg# %ali# #' ?GDuer+e en un ata=d en!#nce H Eli e ec/, a re3r$ negand# c#n la cabe&a' ?N#' N#' 8#''' O kar n# pud# quedar e c#n ell# den!r# +1 !ie+p#' N# era e a u in!enci,n$ per# le ali, c#+# una acu aci,n cuand# di:#B ?7Per# !4 +a!a a la gen!e9 Eli le +ir, a l# #:# c#n una e-pre i,n que parec3a de a #+br#$ c#+# i O kar le /ubiera e6alad# c#n 3+pe!u que !en3a cinc# ded# en cada +an# # alg# igual de e%iden!e'

?23$ +a!# a gen!e' E una l1 !i+a' ?En!#nce $ Gp#r qu. l# /ace H )n de !ell# de "uria en l# #:# de Eli' ?2i e !e #curre alguna idea +e:#r la e cuc/ar. encan!ad#' ?23$ buen#''' angre''' !iene que /aber''' alguna +anera''' de que !4''' ?N# la /a0' ?GP#r qu. n#H Eli re #pl,$ u #:# e e !rec/ar#n' ?P#rque 0# #0 c#+# !4' ?G5,+# que c#+# 0#H 8#''' Eli /i&# un +#%i+ien!# en%#l%en!e en el aire c#+# i lle%ara un cuc/ill# en la +an# 0 di:#B ?(GMu. e !1 +irand#$ idi#!aH GMuiere +#rir # qu.H* ?J#lpe, c#n la +an# %ac3a?' (E # e l# que pa a i alguien e queda +ir1nd#+e*' O kar e "r#!, l# labi# un# c#n!ra #!r#$ e l# /u+edeci,' ?GMu. dice H ?N# #0 0# el que l# dig#' L# di:i !e !4' Nue l# pri+er# que !e #3 decir' Aba:#$ en el parque' O kar l# rec#rdaba' El 1rb#l' El cuc/ill#' 5,+# lueg#$ inclinand# la /#:a del cuc/ill# c#+# i "uera un e pe:#$ %i# a Eli p#r pri+era %e&' ,2e refle6as en los espe6os' La primera "e; .ue te "i esta)as refle6ada en un espe6o. ?8#''' n# +a!# a la gen!e' ?N#' Per# !e gu !ar3a' 2i pudiera ' 8 l# /ar3a realmente i l# !u%iera que /acer' ?P#rque l# #di#' Ha0 una gran'''

?Di"erencia' GE e #H ?G23'''H ?2i c#n e # !e librara ' 2i ,l# "uera que ocurri. 2i pudiera desear que e !u%ieran +uer!# 0 ell# +urieran' GN# l# /ar3a en!#nce H ?''' 23' ?23' 8 e # ,l# er3a para di%er!ir!e' P#r %engan&a' 8# l# /ag# p#rque !eng# que /acerl#' N# /a0 ninguna #!ra "#r+a' ?Per# e p#rque ell# ''' ell# +e +al!ra!an$ p#rque +e pr#%#can$ p#rque 0#''' ?P#rque !4 quiere "i"ir. E-ac!a+en!e igual que 0#' Eli e-!endi, l# bra&# $ l# pu # #bre la +e:illa de O kar 0 acerc, u cara a la de .l' ?2. un p#c# c#+# 0#' 8 le be ,' L# dedos del om)re esta)an cerrados alrededor de los dados y ?s#ar "io .ue lle"a)a las u4as pintadas de ne%ro. @l silencio se e0tiende por la sala como una )ruma asfi0iante. La estrec a mano se "uelca... lentamente... y los dados caen de ella, encima de la mesa... / ocan entre ellos, dan "ueltas, se paran. >n dos. * un cuatro. ?s#ar se siente ali"iado, no sa)e por .u, cuando el om)re camina a lo lar%o de la mesa, se coloca ante la fila de c icos como un %eneral ante su e6rcito. La "o; del om)re es ine0presi"a, ni oscura ni clara, cuando estira un alar%ado dedo ndice y empie;a a contar a lo lar%o de la fila. +>no... dos... tres... cuatro... ?s#ar mira acia la i;.uierda, acia el sitio en donde el om)re empie;a a contar. Los

c icos est3n rela6ados, li)erados. >n sollo;o. @l muc ac o .ue est3 al lado de ?s#ar se encor"a, le tiem)la el la)io inferior. 5 . @s el... n=mero seis. ?s#ar comprende a ora su ali"io. +/inco... seis... y... siete. @l dedo se4ala directamente a ?s#ar. @l om)re le mira a los o6os. * sonre. ?7N#9 Pero si era... ?s#ar retira su mirada de la del om)re, mira los dados. 5 ora muestran un tres y un cuatro. @l c ico .ue est3 al lado de ?s#ar mira a su alrededor, medio dormido como si aca)ara de despertar de una pesadilla. -urante un se%undo sus miradas se cru;an. Vacas. $in comprender. Lue%o un %rito de la pared del fondo. ''' +a+1''' La mu6er del c al marrn corre acia l, pero dos om)res le salen al paso, la co%en por los )ra;os y... la tiran contra la pared de piedra. Los )ra;os de ?s#ar se estremecen como si .uisieran co%erla cuando ella cae y sus la)ios forman la pala)ra: +mam3! @ntonces unas manos duras como pu4os lo co%en por los om)ros y lo sacan de la fila, acia una puerta. @l om)re de la peluca a=n si%ue con el dedo le"antado, si%uindolo con l mientras ?s#ar es empu6ado fuera de la sala y conducido a una a)itacin oscura .ue uele ... a alco ol... ... despus se le nu)la la "ista, im3%enes )orrosas; lu;, oscuridad, piedra, piel desnuda... &asta .ue la ima%en se esta)ili;a y ?s#ar siente una presin fuerte en el pec o. 1o puede

mo"er los )ra;os. 1ota como si le fuera a estallar la ore6a derec a, est3 apretada contra una... ta)la de madera. 2iene al%o en la )oca. >n tro;o de cuerda. / upa la cuerda, a)re los o6os. @st3 )oca a)a6o encima de una mesa. /on los )ra;os atados a las patas de la mesa. @st3 desnudo. 5nte sus o6os dos fi%uras: el om)re de la peluca y otro m3s. >n om)re %ordo y pe.ue4o .ue parece... di"ertido. 1o. Parece como al%uien .ue cree .ue es di"ertido. /uenta siempre istorias de las .ue nadie se re. @l om)re di"ertido lle"a un cuc illo en una mano y un cuenco en la otra. 5l%o no enca6a. La presin contra el pec o, contra la ore6a. /ontra las rodillas. -e)era sentir tam)in presin contra el pito. Pero es como si u)iera... un a%u6ero en la mesa 6ustamente all. ?s#ar intenta darse la "uelta para compro)arlo, pero el cuerpo est3 muy )ien atado. @l om)re de la peluca le dice al%o al om)re di"ertido y el om)re di"ertido se re y asiente. -espus, los dos se a%ac an. @l om)re de la peluca le cla"a la mirada a ?s#ar. $us o6os son de color a;ul claro, como el cielo en un da luminoso de oto4o. Parece ama)lemente interesado. @l om)re mira en los o6os de ?s#ar como si )uscara al%o )ueno all dentro, al%o .ue l ama. @l om)re di"ertido se arrastra de)a6o de la mesa con el cuc illo y el cuenco en las manos. * ?s#ar comprende. $a)e tam)in .ue slo con .ue fuera capa;... de sacarse ese tro;o de cuerda de la )oca no

tendra .ue estar all. @ntonces desaparecera. O kar in!en!, ec/ar la cabe&a /acia a!r1 $ de:ar el be #' Per# Eli$ que e peraba aquella reacci,n$ c#l#c, una de u +an# alreded#r de la cabe&a del ni6#$ apre!and# u labi# c#n!ra l# de .l$ #blig1nd#le a per+anecer en la +e+#ria de Eli@ c#n!inu,' @l tro;o de cuerda se aprieta en su )oca, se oye un sonido =medo cuando ?s#ar se tira un pedo de miedo. @l om)re de la peluca arru%a la nari; y lo prue)a con la )oca, maldiciendo. $us o6os no cam)ian. 2oda"a la misma e0presin .ue la de un ni4o a punto de a)rir una ca6a .ue sa)e .ue contiene un cac orro de perro. >nos dedos fros a%arran el pito de ?s#ar, tiran de l. 5)re la )oca para %ritar: H1ooo!I, pero la cuerda le de6a incapacitado para pronunciar la pala)ra y todo lo .ue sale es: H? !I. @l om)re .ue est3 de)a6o de la mesa pre%unta al%o y el de la peluca asiente, sin apartar la mirada de ?s#ar. Lue%o el dolor. >na )arra al ro6o "i"o introducida por la entrepierna su)e por el estma%o, el pec o ardiendo como un tu)o de fue%o .ue atra"iesa todo su cuerpo y %rita, %rita mientras los o6os se le llenan de l3%rimas y su cuerpo arde. @l cora;n late contra la mesa como un pu4o contra una puerta y l aprieta los o6os con fuer;a, muerde la cuerda mientras a lo le6os oye el discurrir del a%ua, el c apoteo, "e... ... a su madre de rodillas al lado del riac uelo aclarando la ropa. Mam3. Mam3. @lla pierde al%o, una prenda, y ?s#ar se le"anta, a estado tum)ado )oca a)a6o y tiene el cuerpo ardiendo, se le"anta y corre acia el ro, acia la prenda .ue desaparece r3pidamente; se tira al a%ua para refrescar el cuerpo, para sal"ar la

prenda y la co%e. La camisa de su ermana. La le"anta acia la lu;, acia su madre cuya silueta se di)u6a en la orilla y caen %otas de la prenda, )rillan al sol, salpican en el riac uelo, en sus o6os y l de6a de "er claro por.ue le cae a%ua en los o6os, en las me6illas y cuando... ... a)re los o6os y "e )orrosamente el pelo ru)io, los o6os a;ules como la%unas le6anas en el )os.ue. Ve el cuenco .ue el om)re lle"a en las manos, cmo se lle"a el cuenco a la )oca y cmo )e)e. /mo el om)re cierra los o6os, por fin cierra los o6os y )e)e... M3s tiempo... 2iempo intermina)le. /errado. @l om)re muerde. * )e)e. Muerde. * )e)e. -espus la estaca candente alcan;a su ca)e;a y todo se "uel"e de color ro6o claro cuando l, de un tirn, ec a la ca)e;a acia atr3s y cae... Eli c#gi, a O kar cuand# . !e ca0, /acia a!r1 ' L# u:e!, en u bra&# ' O kar e agarr, a l# que pud#$ al cuerp# que !en3a an!e 3$ 0 l# abra&, c#n "uer&a$ +irand# in %er la /abi!aci,n a u alreded#r' A 3$ !ranquil#' De pu. de un ra!# e+pe&, a aparecer el dibu:# an!e l# #:# de O kar' )n papel pin!ad#' Beige c#n r# a blanca $ ca i in%i ible ' L# rec#n#ci,' Era el papel pin!ad# que /ab3a en u cuar!# de e !ar' E !aba en el cuar!# de e !ar$ en el pi # de u +adre 0 u0#' El que e !aba en u bra&# era''' Eli' >n c ico. Mi ami%o. $. O kar e en!3a +al del e !,+ag#$ +aread#' 2e liber, del abra&# 0 e en!, en el #"1$ +ir, a u alreded#r para a egurar e de que /ab3a %uel!#$ de que n# e !aba''' all3' Trag,$ in!i,

que p#d3a e%#car cada de!alle del i!i# que acababa de %i i!ar' Era c#+# una +e+#ria real' Alg# que le /ab3a pa ad# a .l$ recien!e+en!e' El /#+bre di%er!id#$ el cuenc#$ el d#l#r''' Eli e !aba de r#dilla en el uel# delan!e de .l$ c#n la +an# apre!ada c#n!ra u e !,+ag#' ?Perd,n' /omo si... ?GMu. pa , c#n +a+1H Eli l# +ir, in egur#$ pregun!,B ?GTe re"iere a''' mi +a+1H ?N#''' ?O kar e call,$ %i# an!e 3 la i+agen de mam3 a la #rilla del riac/uel# aclarand# la r#pa' Aunque n# era u +adre' N# e parec3a nada' 2e "r#!, l# #:# $ di:#B ?23' E # e ' 2u +a+1' ?N# .' ?N# er3an ell# l# que''' ?7N# .9 Eli apre!, !an!# l# pu6# c#n!ra el e !,+ag# que l# nudill# e le pu ier#n blanc# 0 enc#gi, l# /#+br# ' Lueg# e rela:,$ di:# c#n +1 ua%idadB ?N# l# .' Perd,na+e' Perd,n p#r e !#''' p#r !#d#' Muer3a que !4''' n# .' Perd,na+e' Ha id# una''' !#n!er3a' Eli era el re!ra!# de u +adre' M1 delgad#$ c#n +en# "#r+a $ +1 :#%en$ per#''' un re!ra!#' Den!r# de %ein!e a6# $ Eli pr#bable+en!e !u%iera el +i +# a pec!# que la +u:er del riac/uel#'

-ando por descontado .ue no "a a ser as. 2endra e0actamente el mismo aspecto .ue a ora. O kar u pir, ag#!ad#$ e ec/, /acia a!r1 en el #"1' De+a iad#' )n liger# d#l#r de cabe&a e abr3a pa # #bre u iene $ l# agarr,$ g#lpe,' De+a iad#' Eli e le%an!,' ?Me %#0 a ir' O kar$ ap#0and# la +an# en la cabe&a$ a in!i,' N# !en3a "uer&a para pr#!e !ar$ ni para pen ar l# que deb3a /acer' Eli e qui!, la ba!a 0 O kar %i lu+br, una %e& +1 u en!repierna' En!#nce %i# que en la piel p1lida e dibu:aba una !enue +anc/a de c#l#r r# a$ una cica!ri&' ,/mo ace cuando... mea' Gl a lo me6or no... N# !u%# "uer&a para pregun!ar' Eli e pu # en cuclilla :un!# a la b#l a de pl1 !ic#$ de /i&# el nud# 0 e+pe&, a acar u r#pa' O kar di:#B ?Te puede ''' p#ner alg# +3#' ?N#$ e !# e !1 bien' Eli ac, la ca+i a de cuadr# ' 5#n +anc/a # cura #bre el a&ul clar#' O kar e le%an!,' El d#l#r de cabe&a e arre+#lin, c#n!ra la iene ' ?N# diga !#n!er3a ' Puede ''' ?E !# e !1 bien' Eli e+pe&, a p#ner e la ca+i a +anc/ada de angre 0 O kar di:#B ?Ere a quer# #$ Ge que n# l# en!iende H Ere as.ueroso. Eli e di# la %uel!a c#n la ca+i a en la +an# ' ?GE e # l# que pien a H ?23'

Eli %#l%i, a guardar la ca+i a en la b#l a' ?GMu. +e p#ng# en!#nce H ?5#ge alg# del ar+ari#$ l# que quiera ' Eli a in!i,$ en!r, en la /abi!aci,n de O kar d#nde e !aban l# ar+ari# @ +ien!ra $ . !e e de li&, de lad# en el #"1 0 apre!, la +an# c#n!ra la iene c#+# !ra!and# de e%i!ar que le e !allaran' Mam3, la mam3 de @li, mi mam3, @li, yo. -oscientos a4os. @l pap3 de @li. ,@l pap3 de @li' @se "ie6o .ue... el "ie6o. Eli %#l%i, a en!rar en el cuar!# de e !ar' O kar e !aba a pun!# de decir l# que /ab3a pen ad# decir$ per# e c#n!u%# cuand# %i# que Eli lle%aba pue !# un %e !id#' )n %e !id# de %eran# de c#l#r a+arill# p1lid# c#n lunare blanc# ' )n# de l# %e !id# de u +adre' Eli pa , la +an# p#r el %e !id#' ?GE !1 bienH He c#gid# el que parec3a +1 %ie:#' ?Per# i e ''' ?L# %#0 a de%#l%er$ lueg#' ?23' 23$ 3' Eli e le acerc,$ e acurruc, delan!e de .l$ le c#gi, la +an#' ?GO0eH 2ien!# que''' n# . l# que %#0''' O kar agi!, la #!ra +an# para /acerle callar$ di:#B ?T4 abe que e e %ie:#''' que e /a e capad#$ G%erdadH ?GMu. %ie:#H ?El %ie:# que''' el que di:i !e que era !u pap1' El que %i%3a c#n!ig#' ?GMu. pa a c#n .lH O kar cerr, l# #:# ' )n# ra0# a&ule re plandecier#n den!r# de u p1rpad# ' La cadena de ac#n!eci+ien!# rec#n !ruida a par!ir de l# peri,dic# pa , c/irriand#

an!e .l 0 e pu # "uri# #$ apar!, u +an# de la de Eli 0 cerr, el pu6#$ 0 e g#lpe, c#n .l u d#l#rida cabe&a +ien!ra dec3a c#n l# #:# a4n cerrad# B ?D.:al#$ d.:al# 0a' L# . !#d#$ G%aleH De:a de "ingir' De:a de +en!ir$ e !#0 /ar!# de e #' Eli n# di:# nada' O kar apre!, l# #:# $ !#+and# aire' ?El %ie:# /a /uid#' L# /an e !ad# bu cand# !#d# el d3a 0 n# l# /an enc#n!rad#' A 3 que 0a l# abe ' )na pau a' Lueg# la %#& de Eli p#r enci+a de la cabe&a de O kar' ?GD,ndeH ?Aqu3' En Judarn' En el b# que' En Tke /#%' O kar abri, l# #:# ' Eli e /ab3a le%an!ad#$ e !aba c#n la +an# #bre la b#ca 0 un# #:# grande 0 a u !ad# p#r enci+a de la +an#' El %e !id# era de+a iad# grande$ c#lgaba c#+# un ac# #bre u /#+br# e !rec/# 0 parec3a un ni6# que e /ubiera pue !# in per+i # la r#pa de u +adre 0 a/#ra e !u%iera e perand# alg4n dur# ca !ig#' ?O kar ?di:# Eli?' N# alga "uera' Mien!ra ea de n#c/e' Pr#+.!e+el#' El %e !id#' La palabra ' O kar #nri,$ n# pud# e%i!ar decirl#' ?2uena c#+# +i +a+1' La ardilla e !1 #cupada aba:#$ en el !r#nc# del r#ble$ e para$ e cuc/a' )na irena$ a l# le:# ' P#r la calle Berg lag %Kgen pa a una a+bulancia c#n la lu& a&ul encendida 0 la

irena pue !a' Den!r# de la a+bulancia /a0 !re per #na ' Lacke 2Cren #n %a en!ad# en un a ien!# aba!ible 0 # !iene una +an# e-angOe$ llena de ra gu6# $ que per!enece a Virginia Lindblad' El en"er+er# a:u !a el !ub# que in!r#duce uer# en el cuerp# de Virginia para darle a u c#ra&,n alg# que b#+bear$ de pu. de /aber perdid# !an!a angre' La ardilla :u&ga el ruid# p#c# peligr# #$ irrele%an!e' 5#n!in4a ba:# el !r#nc#' T#d# el d3a /a /abid# gen!e en el b# que$ perr# ' Ni un +#+en!# de !ranquilidad$ 0 /a !a a/#ra$ cuand# e /a /ec/# de n#c/e$ n# e /a a!re%id# a ba:ar del r#ble en el que e /a %i !# #bligada a per+anecer !#d# el d3a' A/#ra l# ladrid# de l# perr# 0 la %#ce e /an callad#$ /an de aparecid#' Ta+bi.n el p1:ar# alb#r#!ad#r que /a e !ad# re%#l#!eand# p#r la c#pa de l# 1rb#le parece que /a %#lad# a u nid#' La ardilla llega /a !a el pie del 1rb#l$ c#rre a l# larg# de una grue a ra3&' N# le gu !a +#%er e p#r el uel# cuand# e de n#c/e$ per# el /a+bre +anda' A%an&a c#n cau!ela$ e para 0 e cuc/a$ +ira cada die& +e!r# ' Da un r#de# para e%i!ar una !e:#nera d#nde /a !a el %eran# pa ad# %i%3a una "a+ilia de !e:#ne ' Hace +uc/# que n# l# %e$ per# !#da la precauci#ne #n p#ca ' Ninal+en!e alcan&a u #b:e!i%#B el +1 cercan# de l# +uc/# al+acene de in%iern# que /a preparad# duran!e el #!#6#' La !e+pera!ura$ 0a p#r la !arde$ /a

de cendid# ba:# cer#$ 0 en la nie%e que e /a "undid# duran!e el d3a /a c#+en&ad# a "#r+ar e una c# !ra delgada 0 dura' La ardilla ra pa la c# !ra c#n u pa!a $ la a!ra%ie a 0 e +ue%e /acia aba:#' 2e para$ e cuc/a 0 igue ca%and#' A !ra%. de la nie%e$ la /#:a $ la !ierra' Ju !# cuand# /a c#gid# una nue& en!re la pa!a #0e un ruid#' Peligr#' 5#ge la nue& en!re l# dien!e 0 e ube c#rriend# a un pin# in !ie+p# para !apar el al+ac.n' 8a "uera de peligr#$ arriba$ en una ra+a$ %uel%e a c#ger la nue& en!re la pa!a $ in!en!a l#cali&ar de d,nde %iene el ruid#' El /a+bre e +uc/a 0 la c#+ida ,l# a un# cen!3+e!r# de u b#ca$ per# pri+er# /a0 que l#cali&ar el peligr#$ e qui%arl# an!e de que /a0a !ie+p# para c#+er' La cabe&a de la ardilla e +ue%e de un lad# a #!r#$ el /#cic# le !ie+bla cuand# +ira "ur!i%a+en!e el pai a:e cubier!# de #+bra a la lu& de la luna que !iene ba:# u pie 0 l#cali&a el #rigen del ruid#' 23' El r#de# /a +erecid# la pena' E # cru:id# 0 #nid# /4+ed# pr#ceden de la !e:#nera' L# !e:#ne n# pueden !repar a l# 1rb#le ' La ardilla ba:a un p#c# la guardia$ da un b#cad# a la nue& +ien!ra igue e !udiand# el !erren#$ a/#ra +1 c#+# e pec!ad#ra en una repre en!aci,n !ea!ral$ !ercer palc#' Muiere %er l# que pa a$ cu1n!# !e:#ne /a0'

Per# l# que ale de la +adriguera n# e un !e:,n' La ardilla e re!ira la nue& de la b#ca$ #b er%a' In!en!a c#+prender' In!erpre!ar l# que %e eg4n l# c#n#cid#' N# l# c#n igue' P#r e # e lle%a la nue& a la b#ca de nue%# 0 ec/a a c#rrer 1rb#l arriba$ /a !a la c#pa' Mui&1 un# de . # pueda !repar p#r l# 1rb#le ' T#d# cuidad# e p#c#' D#+ing# A de n#%ie+bre ETarde[ N#c/eF La #c/# 0 +edia$ d#+ing# p#r la !arde' Al +i +# !ie+p# que la a+bulancia c#n Virginia 0 Lacke c#nduce #bre el puen!e de Traneberg$ al +i +# !ie+p# que el :e"e de la p#lic3a de E !#c#l+# +ue !ra una "#!#gra"3a a l# peri#di !a 1%id# de +a!erial gr1"ic#$ al +i +# !ie+p# que Eli elige %e !id# en el ar+ari# de la +adre de O kar$ al +i +# !ie+p# que T#++0 ec/a pega+en!# en una b#l a de pl1 !ic# 0 a pira p#r la nari& el dulce e+b#!a+ien!# 0 el #l%id#$ al +i +# !ie+p# que una ardilla e el pri+er er %i%ien!e que %e a HPkan Beng! #n en la 4l!i+a ca!#rce /#ra $ 2!a""an$ un# de l# que /a par!icipad# en la b4 queda$ e !1 a pun!# de er%ir el !.' N# /a n#!ad# que la !e!era e !1 un p#c# de p#r!illada :u !# en el #ri"ici# de alida$ 0 buena par!e del !. e e curre p#r la +anga$ p#r la !e!era$ 0 cae en la enci+era' Mur+ura alg# 0 %uelca el recipien!e !an depri a que el l3quid# reb# a 0 la !apa de la

!e!era cae en la !a&a' El !. /ir%iend# le alpica la +an# 0 uel!a de g#lpe la !e!era$ p#ne l# bra&# r3gid# a l# larg# del cuerp# +ien!ra +en!al+en!e reci!a el al"abe!# /ebre# para c#n!ener el i+pul # de lan&ar el recipien!e c#n!ra la pared' 5lep , <et , 9imel, -alet ... 8%#nne en!r, en la c#cina 0 %i# a 2!a""an d#blad# #bre el "regader# c#n l# #:# cerrad# ' ?GMu. /a pa ad#H 2!a""an +ene, la cabe&a' ?Nada' Lamed, Mem, 1un, $ames ... ?GE !1 !ri !eH ?N#' 7off, 8es , $ in, 2aff. 5s. Me6or. Abri, l# #:# $ /i&# un ge !# e6aland# a la !e!era' ?Para +3 que . !a e una +ala !e!era' ?GE +alaH ?23$ e''' e ale "uera cuand# un# %ier!e el l3quid# ?N# l# /e n#!ad# nunca' ?Pue e ale de !#da "#r+a ' ?Per# i e !1 bien' 2!a""an apre!, l# labi# $ e-!endi, la +an# que e /ab3a que+ad# /acia 8%#nne e /i&# un ge !# /acia ellaB /alma. $ alom. /3llate. ?8%#nne' 2ien!# en e !e +#+en!#''' una gana en#r+e de dar!e un !#r!a&#' A 3 que$ p#r "a%#rB n# /able +1 ' 8%#nne di# +edi# pa # a!r1 ' Alg# den!r# de ella e !aba preparad# para e !#' Era una in!uici,n de la que n# /ab3a querid# er c#n cien!e$ per# 3 que /ab3a # pec/ad# que 2!a""an$ de!r1 de u +an a "ac/ada$ #cul!aba alguna que #!ra "#r+a

de''' rabia' 2e cru&, de bra&# $ !#+, aire una cuan!a %ece +ien!ra 2!a""an e !aba quie!#$ c#n la +irada "i:a en la !a&a de !. c#n la !apa den!r#' Lueg# di:#B ?G2uele /acerl#H ?GMu.H ?Pegar' 5uand# alg# !e ale +al' ?GTe /e pegad#H ?N#$ per# di:i !e''' ?8# di:e' 8 !4 e cuc/a !e' 8 a/#ra e !1 bien' ?G8 i n# !e /ubiera e cuc/ad#H 2!a""an parec3a !#!al+en!e cal+ad# e 8%#nne e rela:,$ ba:, l# bra&# ' l le c#gi, la +an# en!re la u0a $ le be , ua%e+en!e el d#r # de la d# ' ?8%#nne' )n# tiene .ue e cuc/ar al #!r#' 2ir%ier#n el !. 0 l# !#+ar#n en el cuar!# de e !ar' 2!a""an an#!, en u +e+#ria que !en3a que c#+prar una !e!era nue%a de regal# para 8%#nne' !a le pregun!, acerca de la b4 queda en el b# que de Judarn 0 2!a""an e l# c#n!,' Ella /i&# l# que pud# para +an!ener %i%a la c#n%er aci,n alreded#r de #!r# !e+a $ per# al "inal lleg, de !#d# +#d# la pregun!a ine%i!able' ?GD,nde e !1 T#++0H ?8#''' n# .' ?GN# l# abe H 8%#nne''' ?Buen#' En ca a de un a+ig#' ?H++' G5u1nd# %uel%eH ?N#$ cre# que''' iba a pa ar la n#c/e' All3' ?GAll3H ?23' En ca a de''' 8%#nne repa , en u cabe&a l# n#+bre de l# a+ig# de

T#++0 que ella c#n#c3a' N# quer3a decirle a 2!a""an que T#++0 pa aba la n#c/e "uera de ca a in que ella upiera d,nde' 2!a""an e !#+aba +u0 en eri# e # de la re p#n abilidad de l# padre ' ?''' en ca a de R#bban' ?R#bban' GE u +e:#r a+ig#H ?23$ debe de erl#' ?G5,+# e apellida e e R#bbanH ?''' A/lgren$ Gp#r qu.H Tiene alg# que''' ?N#$ ,l# e !aba pen and#' 2!a""an c#gi, u cuc/arilla$ di# un g#lpeci!# c#n ella en la !a&a de !.' )n ua%e !in!ine#' A in!i,' ?Bien' N#$ e cuc/a''' cre# que debe+# lla+ar a ca a de e e R#bban 0 pedirle a T#++0 que %enga un +#+en!#' Para que 0# pueda /ablar un p#c# c#n .l' ?N# !eng# el n4+er#' ?N#$ per#''' A/lgren' G2abr1 d,nde %i%eH N# /a0 +1 que +irar en la gu3a !ele",nica' 2!a""an e le%an!, del #"1 e 8%#nne e +#rdi, el labi# in"eri#r$ e di# cuen!a de que e !aba c#n !ru0end# un laberin!# del que iba a er cada %e& +1 di"3cil alir' l c#gi, la gu3a 0 e c#l#c, en +i!ad del cuar!# de e !ar$ /#:e1nd#la +ien!ra dec3a en %#& ba:aB ?A/lgren$ A/lgren''' H++' GEn qu. calle %i%eH ?8#''' en B:Crn #n ga!an' ?B:Crn #n ''' n#' N# /a0 ning4n A/lgren all3' Per# /a0 un# aqu3$ en la calle Ib enga!an' GPuede er .lH

5#+# 8%#nne n# c#n!e !aba$ 2!a""an pu # el ded# en la gu3a 0 di:#B ?5re# que %#0 a pr#bar c#n .l de !#da "#r+a ' Era R#ber!$ Gn#H ?2!a""an''' ?G23H ?Le pr#+e!3 que n# iba a decirl#' ?A/#ra n# en!iend# nada' ?T#++0' Le di:e que n# iba a decir''' d,nde e !1' ?A 3 que n# est3 en ca a de R#bban' ?N#' ?GD,nde e !1 en!#nce H ?8#''' 0# e l# pr#+e!3' 2!a""an de:, la gu3a #bre la +e a 0 e en!, al lad# de 8%#nne en el #"1' Ella di# un #rbi!# de !.$ +an!eniend# la !a&a delan!e de la cara c#+# para e c#nder e +ien!ra 2!a""an la e !aba aguardand#' 5uand# de:, la !a&a en el pla!# n#!, que la +an# le !e+blaban' 2!a""an c#l#c, u +an# en la r#dilla de ella' ?8%#nne' Tiene que c#+prender que''' ?2e l# pr#+e!3' ?8# ,l# quier# a)lar c#n .l' Perd,na+e$ 8%#nne$ per# cre# que e preci a+en!e e !e !ip# de incapacidad para a"r#n!ar l# pr#ble+a cuand# . !# e pre en!an l# que /ace que''' buen#$ que #curran' Mi e-periencia en l# que e re"iere a per #na :,%ene e que cuan!# an!e e reacci#na an!e u ac!# $ +a0#r e la p# ibilidad de''' p#r e:e+pl# un /er#in,+an#' 2i alguien /ubiera reaccionado cuand# ,l# le daba$ diga+# $ al /ac/3 ''' ?T#++0 n# anda +e!id# en e #'

?GE !1 completamente egura de ell#H 2e /i&# un ilenci#' 8%#nne ab3a que p#r cada egund# que pa ara u ( 3* c#+# re pue !a a la pregun!a de 2!a""an perd3a %al#r' Tic!ac' 8a /ab3a c#n!e !ad# (n#*$ in pr#nunciar la palabra' T#++0 esta)a rar# a %ece ' Al %#l%er a ca a' Alg# en l# #:# ' Pien a i .l''' 2!a""an e ec/, /acia a!r1 en el #"1$ ab3a que /ab3a ganad# la ba!alla' 8a ,l# e peraba la rendici,n' 8%#nne bu caba alg# en la +e a c#n la +irada' ?GMu. bu ca H ?Mi !abac#$ Gl# /a '''H ?En la c#cina' 8%#nne''' ?23' 23' N# puede ir a bu carle a ora. ?N#' E # l# !iene que decidir !4' 2i !e parece''' ?Ma6ana p#r la +a6ana$ en!#nce ' An!e de que e %a0a a la e cuela' Pr#+.!e+el#' Mue n# %a a ir all3 a ora. ?L# pr#+e!#' Buen#' G8 cu1l e e e i!i# !an +i !eri# # en el que e encuen!ra a/#raH 8%#nne e l# c#n!,' De pu. "ue a la c#cina 0 e "u+, un cigarr#$ ec/and# el /u+# a !ra%. de la %en!ana en!reabier!a' 2e "u+, #!r# +1 $ +en# pre#cupada de ad,nde iba a parar el /u+#' 5uand# 2!a""an en!r, en la c#cina$ acudi, el /u+# c#n la +an# in!enci#nada+en!e 0 pregun!, d,nde e !aban la lla%e del ,!an#$ ella le di:# que l# /ab3a #l%idad#$ per# que pr#bable+en!e l# rec#rdar3a +a6ana p#r la +a6ana' 2i .l era buen#'

5uand# Eli e /ub# +arc/ad#$ O kar %#l%i, a en!ar e a la +e a de la c#cina 0 e !u%# +irand# l# ar!3cul# que !en3a delan!e' El d#l#r de cabe&a /ab3a e+pe&ad# a a"l#:ar a +edida que e c#ncen!raba en #rgani&ar u i+pre i#ne ' Eli le /ab3a e-plicad# que el %ie:# e !aba''' c#n!agiad#' M1 que e #' El c#n!agi# era l# 4nic# %i%# den!r# de .l' El cerebr# e !aba +uer!#$ 0 el c#n!agi# le dirig3a /acia Eli' Eli le /ab3a dic/#$ ro%ado que n# /iciera nada' Eli e ir3a de all3 al d3a iguien!e !an pr#n!# c#+# e /iciera de n#c/e$ 0 O kar l,gica+en!e le /ab3a pregun!ad# p#r qu. n# e iba 0a$ e a +i +a n#c/e' Por.ue... no puede ser. ,Por .u' *o puedo ayudarte. ?s#ar, no puede ser. @stoy demasiado d)il. ,/mo es posi)le' $i as... Lo estoy, nada m3s. 8 O kar c#+prendi, que .l era el cau an!e de la "al!a de energ3a de Eli' T#da la angre que /ab3a perdid# en la en!rada' 2i el %ie:# enc#n!raba a Eli$ er3a culpa de O kar' La ropa! O kar e le%an!, !an depri a que la illa ca0, /acia a!r1 0 g#lpe, c#n!ra el pa%i+en!#' La b#l a c#n la r#pa en angren!ada de Eli e !aba !#da%3a en el uel# delan!e del #"1$ la ca+i a c#lgaba "uera' La e+pu:, para den!r# 0 el bra&# e le pu # c#+# i

/ubiera apre!ad# una e p#n:a /4+eda cuand# cerr, la b#l a 0''' 2e de!u%#$ e +ir, la +an# c#n la que /ab3a apla !ad# la ca+i a' La /erida que e /ab3a /ec/# !en3a una c# !ra un p#c# abier!a que +# !raba l# que /ab3a deba:#' ... la san%re... no .uera me;clarla... ,me a)r... conta%iado ya' Au!#+1!ica+en!e e dirigi, /acia la puer!a c#n la b#l a en la +an#$ pre !, a!enci,n p#r i e #3a alg# en el p#r!al' Nada$ 0 c#rri, e calera arriba /a !a el /uec# p#r el que e !iraba la ba ura$ abri, la p#r!e&uela' In!r#du:# la b#l a 0 la # !u%# en e a p# ici,n$ +#%i.nd#la #bre la # curidad del p#&#' 2#pl, una r1"aga de aire "r3# a !ra%. del agu:er#$ en"ri1nd#le la +an# que per+anec3a all3 agarrada al nud# de pl1 !ic# de la b#l a' El blanc# de . !a re al!aba c#n!ra el negr# de la parede alg# rug# a del !4nel' 2i la #l!ara$ la b#l a n# caer3a /acia arriba' 5aer3a /acia aba:#' La "uer&a de la gra%edad !irar3a de ella /acia aba:#' Hacia el ac#' Den!r# de un# d3a llegar3a el ca+i,n de la ba ura a bu car el ac#' Ven3an p#r la +a6ana !e+pran#' La lu& anaran:ada$ parpadean!e$ e re"le:ar3a en el !ec/# de O kar a la +i +a /#ra en que .l #l3a de per!ar e 0 e quedar3a en la ca+a #0end# el e !ruend#$ el apla !a+ien!# ucci#nad#r cuand# la ba ura era !ri!urada' Puede que e le%an!ara 0 +irara a l# /#+bre c#n +#n# que c#n +#%i+ien!# e-per!#

ec/aban l# ac# $ apre!aban el b#!,n' La "auce del ca+i,n de la ba ura que e cerraban 0 l# /#+bre que al!aban den!r# 0 c#nduc3an el peque6# !ra0ec!# /a !a el iguien!e p#r!al' 8 aquell# le daba ie+pre una en aci,n de''' cal#r' De /allar e egur# en u /abi!aci,n' De que la c# a "unci#naban' 8 qui&1 !a+bi.n un en!i+ien!# de a6#ran&a' De aquell# /#+bre $ del ca+i,n' De p#der e !ar en!ad# den!r# de e a cabina d.bil+en!e ilu+inada$ arrancar''' $oltar. 2en%o .ue soltar. Ten3a la +an# c#+pul i%a+en!e agarrada a la b#l a' Le d#l3a el bra&# de !enerl# e !irad# !an!# !ie+p#' La c#rrien!e le e !aba e+pe&and# a en"riar el d#r # de la +an#' 2#l!,' El r#ce de la b#l a al c/#car c#n!ra la parede $ +edi# egund# de ilenci# cuand# ca3a libre+en!e 0 lueg# un g#lpe #rd# cuand# a!erri&, en el ac#' *o te ayudo. 2e %#l%i, a +irar la +an#' La +an# que a0uda' La +an#''' Mato a al%uien. @ntro y co6o el cuc illo y sal%o y mato a al%uien. 5 Jonny. Le corto el cuello, reco6o la san%re y se la lle"o a @li a su casa por.ue .u importa si ya estoy conta%iado y pronto "oy a... La r#dilla e le quer3an d#blar 0 !u%# que ap#0ar e en el b#rde del /uec# de la ba ura para n# caer al uel#' Hab3a pensado aquell#' @n serio. N# era c#+# el :ueg# c#n el 1rb#l' Hab3a pen ad#''' p#r un +#+en!#''' que iba a acerlo real+en!e'

5al#r' Ten3a +uc/# cal#r$ c#+# de "iebre' Le d#l3a !#d# el cuerp# 0 quer3a ac# !ar e' 8a' @stoy conta%iado. Me "oy a con"ertir en un... "ampiro. Oblig, a la pierna a ba:ar la e calera +ien!ra c#n una +an# la .ue no esta)a conta%iada bu c, ap#0# en el pa a+an# ' 5#n igui, en!rar en el pi #$ en u /abi!aci,n$ e ec/, en la ca+a 0 e qued, +irand# "i:a+en!e el papel pin!ad#' El b# que' En eguida apareci, una de u "igura $ +ir1nd#le a l# #:# ' El di+inu!# !r#ll' Pa , el ded# #bre .l +ien!ra aparec3a un peque6# pen a+ien!# incre3ble+en!e !#n!#' Ma4ana ir a la escuela. 8 !en3a una c#pia que n# /ab3a /ec/#' V"rica' Deber3a le%an!ar e 0 en!ar e delan!e del e cri!#ri#$ encender la l1+para 0 e+pe&ar a bu car en el a!la ' Bu car palabra in en!id# 0 c#piarla en la l3nea de pun!# ' E # era l# que deber3a /acer' Acarici, len!a+en!e el g#rr# del !r#ll' Lueg# di# un# g#lpeci!# ' E'L'I' N# /ub# re pue !a' Habr1 alid# 0 ar3 lo .ue nosotros acemos. 2e pu # el edred,n enci+a de la cabe&a' )n# e cal#"r3# le rec#rrier#n el cuerp#' In!en!, i+agin1r el#' 5,+# er3a' Vi%ir para ie+pre' Te+id#$ #diad#' N#' Eli n# le #diar3a' 2i ell# ''' :un!# ''' Tra!, de "igur1r el#$ "an!a e,' De pu. de un ra!# e abri, la puer!a de la calle 0 u +adre lleg, a ca a'

5lmo adas de %rasa. T#++0 +iraba c#n l# #:# %ac3# la i+agen que !en3a delan!e' La c/ica apre!aba u pec/# c#n la +an# de +anera que parec3an d# gl#b# $ p#niend# +#rri!# ' Parec3a ab #lu!a+en!e +#rb# #' Hab3a pen ad# en /acer e una pa:a$ per# le pa aba alg# en el cerebr# p#rque !u%# la i+pre i,n de que la !3a parec3a c#+# un +#n !ru#' 2#rprenden!e+en!e de paci# cerr, la re%i !a$ la guard, deba:# del c#:3n del #"1' Per+anec3a a!en!# a cada +#%i+ien!# p#r peque6# que . !e "uera' E !aba !#!al+en!e a+#d#rrad# p#r el pega+en!#' 8 era una uer!e' El +und# n# e-i !3a' 2,l# la /abi!aci,n en la que e enc#n!raba$ 0 "uera de ella''' un de ier!# #ndulad#' $taffan. In!en!, pen ar en 2!a""an' N# p#d3a' N# c#n egu3a i+agin1r el#' 2,l# %e3a a e e p#lic3a de car!,n que e !aba arriba$ en 5#rre# ' En !a+a6# na!ural' Para di uadir a l# ladr#ne ' ,Vamos a ro)ar a /orreos' 1o, tasloco, all ay un polica de cartn! T#++0 e ri# cuand# al p#lic3a de papel le pu # la cara de 2!a""an' 5a !igad#' A %igilar 5#rre# ' Ta+bi.n p#n3a alg# en e e +u6ec# de car!,n$ Gqu. era l# que p#n3aH -elin.uir no "ale la pena. N#' La polica te "e. N#' G5,+# c#:#ne eraH /uidado! Fue soy el %anador de tiro con pistola! T#++0 e re3a' A carca:ada ' Le daban acudida de la ri a 0 le pareci, que la

b#+billa pelada del !ec/# e balanceaba /acia delan!e 0 /acia a!r1 al c#+p1 de u ri a' 2e ri# de ell#' @n %uardia! Polica de cartn! /on pistola de cartn! * cere)ro de cartn! 2#nar#n un# g#lpe en u cabe&a' Alguien quer3a en!rar en 5#rre# ' @l polica de cartn a%u;a el odo. &ay doscientos papeles en /orreos. Fuit el se%uro de la pistola. <an%J)an%. Pa"' Pa"' Pa"' Pan%. ... $taffan... mam3, 6oder... T#++0 e pu # r3gid#' In!en!, pen ar' I+p# ible' 2,l# una nube de /ilac/ada en u cabe&a' Lueg# e !ranquili&,' Mui&1 "ueran R#bban # La e' O er3a 2!a""an' 8 e !aba /ec/# de car!,n' Pene de imitacin, ec o de cartn. T#++0 carra pe,$ di:# c#n la %#& pa !# aB ?GMui.n e H ?8#' Rec#n#ci, la %#&$ per# n# p#d3a iden!i"icarla' 2!a""an n#$ en cualquier ca #' N# el pap1 de car!,n' <ar)apap3. -6alo. ?G8 qui.n ere H ?GPuede abrir+eH ?El c#rre# /a cerrad# p#r /#0' Vuel%e den!r# de cinc# a6# ' ?Teng# diner#' ?GDiner# de papelH ?23' ?En!#nce e !1 bien' 2e le%an!, del #"1' De paci#$ de paci#' L# c#n!#rn# de la c# a n# quer3an quedar e quie!# ' La cabe&a llena de pl#+#' La "isera de ormi%n.

Per+aneci, quie!# un# egund# $ e !a+bale,' El uel# de ce+en!# e inclinaba c#+# en ue6# /acia la derec/a$ /acia la i&quierda$ c#+# en la 5a a Encan!ada' Nue /acia delan!e$ pa # a pa #$ le%an!, el pa ad#r$ e+pu:, la puer!a' Nuera e !aba e a c/ica' La a+iga de O kar' T#++0 e qued, +ir1nd#la "i:a+en!e in c#+prender l# que %e3a' $ol y playa. La c/ica ,l# lle%aba enci+a un %e !id# liger#' A+arill#$ c#n lunare blanc# que ab #rb3an la +irada de T#++0 0 .l in!en!aba "i:ar la %i !a en l# lunare $ per# . !# e+pe&ar#n a dan&ar$ a +#%er e de !al +anera que /ac3an que e +areara' Era un# %ein!e cen!3+e!r# +1 ba:a que .l' <onita como... como el "erano. ?GHa llegad# el %eran# de repen!eH ?pregun!,' La c/ica lade, la cabe&a' ?GMu.H ?N#$ c#+# lle%a pue !# un''' c,+# e lla+a''' "estido de "erano. ?23' T#++0 a in!i,$ a!i "ec/# de /aber enc#n!rad# la palabra' GMu. /ab3a dic/# ellaH GDiner#H A/$ 3' O kar le /abr3a c#n!ad#''' ?GE que quiere ''' c#+prar alg#H ?23' ?GEl qu.H ?GPued# en!rarH ?23$ 3' ?Di que pued# en!rar' T#++0 /i&# c#n el bra&# un ge !# e-agerad#$ en%#l%en!e' Vi# u pr#pia +an#

+#%i.nd# e en ul!rarr1pid#$ un pe& dr#gad# nadand# en el aire p#r enci+a del uel#' ?En!ra' Bien%enida a la''' ucur al' N# le quedaban "uer&a para e !ar +1 !ie+p# de pie' El uel# quer3a /acer e c#n .l' 2e %#l%i,$ e de pl#+, en el #"1' La c/ica en!r,$ de pu. cerr, la puer!a$ ec/, el cerr#:#' l la %i# c#+# un p#ll# incre3ble+en!e grande$ e ri# de la #currencia' El p#ll# e en!, en la bu!aca' ?GMu. pa aH ?Nada$ 0# ,l#''' e !1 !an''' a+arilla' ?A/' La c/ica cru&, la +an# enci+a de un b#l # peque6# #bre la r#dilla ' l n# e /ab3a "i:ad# en que l# lle%aba' N#' )n b#l # n#' M1 c#+# un''' nece er' T#++0 l# +ir,' )n# %e un b#l #' 2e pregun!a qu. /abr1 en .l' ?GMu. lle%a en''' e #H ?Diner#' ?23$ clar#' 1o. @sto no enca6a. 5.u ay al%o raro. ?G8 qu. e l# que quiere c#+prarH La c/ica abri, la cre+allera del nece er 0 ac, un bille!e de +il' O!r#' O!r#' Tre +il' L# bille!e parec3an rid3cula+en!e grande en u +an# peque6a cuand# e inclin, 0 l# pu # en el uel#' T#++0 re #pl,B ?Per# Ge !# qu. e H ?Tre +il' ?23' GPara qu.H ?Para !i' ?N#'

?Mue 3' ?2er1 alguna cagada de''' diner# del M#n#p#l0 # alg# a 3$ Gn#H ?N#' ?GN#H ?N#' ?En!#nce $ Gp#r qu. +e l# da H ?P#rque quier# c#+prar!e alg#' ?Muiere c#+prar alg# p#r tres mil... n#' T#++0 e !ir, un# de u bra&# !#d# l# que pud#$ agarr, un bille!e' 5#+pr#b, el !ac!#$ l# arrug,$ l# pu # a c#n!ralu& 0 %i# que lle%aba la +arca al agua' El +i +# re0 # l# que "uera que /ab3a en el bille!e' Au!.n!ic#' ?O ea$ que n# e !1 br#+eand#' ?N#' 2res mil. Puedo... "ia6ar a al%=n sitio. Volar a al%=n sitio. 2!a""an 0 u +adre e p#d3an quedar a/3 0''' T#++0 in!i, que e le aclaraba la cabe&a' T#d# e !# era una l#cura$ per# de acuerd#B !re +il' A/3 e !aban' A/#ra ,l# quedaba aber''' ?GMu. e l# que quiere c#+prar en!#nce H P#r e !# puede !ener''' ?2angre' ?2angre' ?23' T#++0 di# un bu"id#$ +ene, la cabe&a' ?O0e$ n#$ l# ien!#' La re er%a e''' /an acabad#' La c/ica e !aba en!ada !ranquila+en!e en la bu!aca$ +ir1nd#le' Ni iquiera #nri,' ?N#$ per# en eri# ?di:# T#++0?B Gqu. quiere H ?T4 !iene el diner#''' i 0# !eng# un p#c# de angre' ?N# !eng#'

?23' ?N#' ?23' T#++0 c#+prendi,' Fu co6ones... ?GE !1 /abland# en eri#H La c/ica e6al, l# bille!e ' ?N# e peligr# #' ?GPer#''' qu.''' c,+#H La c/ica +e!i, la +an# en el nece er$ ac, alg#' )n !r#&# de pl1 !ic# blanc#$ rec!angular' L# +ene,' Ra paba un p#c#' En!#nce T#++0 %i# l# que era' )n paque!e de cuc/illa de a"ei!ar' L# de:, en la r#dilla$ ac, #!ra c# a' )n rec!1ngul# de c#l#r carne' )na !iri!a grande' E !# es ridculo. ?N#$ d.:al# 0a' N# c#+prende que''' !e pued# li+piar encilla+en!e e e diner#$ Ge/H Me!.r+el# en el b#l ill# 0 decir!e (N#$ qu. %a*' GTre +ilH N# l# /e %i !# en +i %ida' E # e muc o diner#$ Gn# l# en!iende H GDe d,nde l# /a acad#H La c/ica cerr, l# #:# $ u pir,' 5uand# l# abri, de nue%# 0a n# parec3a !an a+able' ?GMuiere # n# quiere H @st3 a)lando en serio. 1o me 6odas .ue est3 a)lando en serio. 1o... 1o... ?GMu. %a a /acer'''H$ Gun c#r!e # a 3'''H La c/ica a in!i,$ i+pacien!e' ,>n corte' @spera un poco. @$P@85 a un momento... .u era eso... cerdos... Arrug, el en!rece:#' El pen a+ien!# reb#!aba en u cabe&a c#+# una pel#!a de

g#+a lan&ada c#n "uer&a en una /abi!aci,n$ in!en!aba agarrar e$ parar' 8 e par,' Rec#rd,' Abri, la b#ca' La +ir, a l# #:# $ ?Gn#'''H ?Pue 3' ?E !# er1 una br#+a$ Gn#H E cuc/aB l1rga!e a/#ra +i +#' N#' A/#ra !e larga de aqu3' ?Teng# una en"er+edad' Nece i!# angre' Te pued# dar +1 diner# i quiere ' Re%#l%3a en el nece er$ rebu cand#$ ac, #!r# d# bille!e de +il$ l# de:, en el uel#' 5inc# +il' ?P#r "a%#r' @l asesino. VDllin%)y. @l cuello cortado. Pero .u co6ones... esta c ica... ?Para qu. l# quiere ''' per# qu. c#:#ne ''' n# ere +1 que una cr3a$ !4''' ?GTiene +ied#H ?N#$ 0# e !1 clar# que pued#''' !4 !iene +ied#$ Gn#H ?23' ?GP#r qu.H ?P#r i +e dice que n#' ?Buen#$ pue !e dig# que n#' E !# e ''' n#$ e pab3la!e' Ve!e a ca a' La c/ica e !aba en!ada !ranquila+en!e en la bu!aca$ pen and#' De pu. a in!i, c#n la cabe&a$ e le%an!, 0 rec#gi, el diner# del uel#$ l# guard, en el nece er' T#++0 +iraba el i!i# d#nde /ab3an e !ad#' 5inc#' Mil' )n ruid# +e!1lic# al abrir e el cerr#:#' T#++0 e pu # b#ca arriba en el #"1' ?Per#''' Gqu.H'''$ G+e %a a c#r!ar el cuell#H ?N#' 2,l# en la par!e in!eri#r del c#d#' )n p#c#' ?GPer# qu. %a a /acer c#n ell#H

?Beb.r+el#' +,5 ora' ?23' T#++0 e #nde, p#r den!r# 0 %i# e a l1+ina de la circulaci,n de la angre pue !a c#+# un papel de calc# en la par!e in!eri#r de u cabe&a' 2in!i,$ !al %e& p#r pri+era %e& en u %ida$ que tena una circulaci,n angu3nea' N# ,l# pun!# ai lad# $ /erida p#r d#nde alen una # d# g#!a de angre$ in# un gran 1rb#l que b#+beaba llen# de ar!eria llena de''' Gcu1n!# er3aH''' cua!r#$ cinc# li!r# de angre' ?GMu. enfermedad e . aH La c/ica n# di:# nada$ e !aba al lad# de la puer!a c#n el picap#r!e en la +an#$ #b er%1nd#le$ 0 la l3nea de la ar!eria 0 de la %ena de u cuerp#$ el +apa$ adquirier#n de pr#n!# el a pec!# de una l1+ina de de piece' Eludi, e e pen a+ien!#$ pen , en ca+bi#B &a;te donante. Veinticinco coronas y un )ocadillo de .ueso. De pu. di:#B ?En!#nce $ da+e el diner#' La c/ica abri, la cre+allera del nece er$ %#l%i, a acar l# bille!e ' ?G8 i !e d#0''' !re a/#ra 0 d# de pu. H ?Vale$ %ale' Per# p#dr3a #brada+en!e''' ec/ar+e enci+a de !i 0 qui!ar!e el diner#$ Ge que n# l# en!iende H ?N#' N# p#dr3a ' Le e-!endi, !re bille!e de +il$ u:e!# en!re l# ded# 3ndice 0 c#ra&,n' l +ir, cada un# de ell# a c#n!ralu&$ c#+pr#b, que eran au!.n!ic# ' L# enr#ll, c#+# un

cilindr# 0 l# c#gi, c#n la +an# i&quierda' ?Buen#' GA/#ra en!#nce H La c/ica de:, l# #!r# d# bille!e de +il en la bu!aca$ e en!, de r#dilla al lad# del #"1$ ac, el paque!e de cuc/illa del nece er$ e-!ra:# una cuc/illa' *a a ec o esto antes. La c/ica %#l%i, la cuc/illa c#+# para %er qu. lad# era el +1 a"ilad#' 2e l# acerc, a la cara' )n le%e a%i # cu0a 4nica palabra eraB 2c/%i!!!' Ella di:#B ?N# e l# cuen!e a nadie' ?GMu. pa a i l# /ag#H ?N# l# cuen!e ' A nadie' ?N# ?T#++0 +ir, de re#:# /acia u c#d# e !irad#$ /acia l# bille!e que /ab3a en la bu!aca?' G8 cu1n!# +e %a a acarH ?)n li!r#' ?GE ''' +uc/#H ?23' ?GE !an!# que 0#'''H ?N#' N# !e pa ar1 nada' ?2e renue%a #!ra %e&$ clar#' ?23' T#++0 a in!i,' Lueg# +ir, "a cinad# +ien!ra la cuc/illa$ relucien!e c#+# un peque6# e pe:#$ ba:aba /a !a u piel' 5#+# i le e !u%iera pa and# a #!r#$ en alg4n #!r# i!i#' 2,l# %i# el :ueg# de l3nea ' La +and3bula de la c/ica$ u pel# negr#$ u pr#pi# bra&# blanc#$ el rec!1ngul# de la cuc/illa que apar!aba el ral# %ell# del bra&# 0 llegaba a u +e!a@ e ap#0, un +#+en!# #bre la %ena /inc/ada$ alg# +1 # cura que la piel de alreded#r'

Pre i#n, /acia aba:#$ ua%e$ ua%e' )na e quina e /undi, en la piel in r#+perla' Lueg#B $c "ittt )na acudida /acia a!r1 0 T#++0 re #pl,$ apre!, la #!ra +an#$ en la que !en3a l# bille!e $ c#n +1 "uer&a' Den!r# de u cabe&a$ l# dien!e re!u+bar#n al apre!ar 0 rec/inar un# c#n!ra #!r# ' Apareci, la angre$ al3a a b#rb#!#ne ' El !in!ine# cuand# la cuc/illa ca0, al uel# 0 la c/ica c#gi, u bra&# c#n la d# +an# $ apre!and# u labi# c#n!ra el pliegue del c#d#' T#++0 %#l%i, la cabe&a$ n# in!i, +1 que u c1lid# labi# $ la lengua ba!iend# c#n!ra u piel 0 de nue%# %i# el +apa in!eri#r de u cuerp#$ l# canale p#r l# que c#rr3a la angre$ agi!1nd# e c#n!ra''' la /endidura' $ale de m. 23' El d#l#r iba au+en!and#' El bra&# e+pe&aba a parali&ar e$ 0a n# en!3a l# labi# $ ,l# la ucci,n$ c,+# e''' ab #rb3a de .l$ c,+#''' $ale. 2e a u !,' Muer3a de:arl#' D#l3a de+a iad#' L# #:# e le llenar#n de l1gri+a $ abri, la b#ca para decir alg#$ para''' n# pud#' N# /ab3a palabra que pudieran''' D#bl, el bra&# que !en3a libre #bre la b#ca$ apre!and# la +an# cerrada c#n!ra l# labi# ' 2in!i, el cilindr# de papel que #bre al3a' L# +#rdi,' >;';W$ d#+ing# p#r la !arde$ e-planada de \ngb0' >n om)re es o)ser"ado fuera de un saln de pelu.uera. @st3 con la cara y las manos

apoyadas contra el escaparate. Parece muy )orrac o. La polica lle%a al lu%ar .uince minutos m3s tarde. @l om)re ya lo a a)andonado. Los cristales de la "entana no presentan nin%=n da4o, slo restos de )arro y tierra. @n el escaparate iluminado unas cuantas fotos de 6"enes, modelos de pelu.uera. ?GE !1 d#r+id#H ?N#' )n #pl# de per"u+e 0 de "r3# cuand# u +adre en!r, en la /abi!aci,n de O kar 0 e en!, al b#rde de la ca+a' ?GTe l# /a pa ad# bienH ?23$ clar#' ?GMu. /a /ec/#H ?Nada e pecial' ?He %i !# l# peri,dic# ' En la +e a de la c#cina' ?M++' O kar e !ap, +1 c#n el edred,n$ /i&# c#+# que b# !e&aba' ?GTiene ue6#H ?M++' Verdad 0 +en!ira' E !aba cansado, !an can ad# que le &u+baba la cabe&a' Muer3a #la+en!e en%#l%er e en el edred,n$ cerrar la en!rada 0 n# alir /a !a que''' /a !a que''' per# sue4o, n#' 8''' ,podra d#r+ir a/#ra que e !aba c#n!agiad#H O0, que u +adre le pregun!aba alg# acerca de u padre$ 0 di:# (bien* in aber a qu. e !aba re p#ndiend#' 2e quedar#n en ilenci#' De pu. u +adre u pir,$ pr#"unda+en!e' ?Per# peque6#$ Gqu. !e pa aH GPued# /acer alg#H

?N#' ?GMu. e l# que !e pa aH O kar /undi, la cabe&a en la al+#/ada$ re pirand# de !al +anera que la nari&$ la b#ca 0 l# labi# e le llenar#n de aire calien!e' N# p#d3a #p#r!arl#' De+a iad# di"3cil' Ten3a que c#n!1r el# a al%uien. 5#n la cabe&a en la al+#/ada di:#B ?''' 0#!#0agiad#''' ?GMu. /a dic/#H O kar le%an!, la cabe&a de la al+#/ada' ?E !#0 c#n!agiad#' La +an# de u +adre le acarici, el pel#$ la nuca$ igui, /acia aba:# 0 el edred,n e de li&, un p#c#' ?5,+# que c#n!a''' per#''' i !iene la r#pa pue !a' ?23$ e que''' ?A %er que !e +ir#' GTiene cal#rH ?pu # u "r3a +e:illa en la "ren!e de u /i:#?' Tiene "iebre' Ven' Tiene que qui!ar!e la r#pa 0 ac# !ar!e c#+# e debid# ?2e le%an!, de la ca+a acudiend# c#n cuidad# a O kar en el /#+br#?B Va+# ' Ella re pir, c#n +1 "uer&a$ e le #curri, alg#' Di:# en #!r# !#n#B ?GTe /a %e !id# en c#ndici#ne cuand# /a e !ad# en ca a de pap1H ?23$ clar#' N# e e #' ?GTe /a pue !# el %orro' ?233' N# e e #' ?En!#nce $ Gqu. e H O kar %#l%i, a ap#0ar la cabe&a en la al+#/ada$ e abra&, a ella 0 di:#B ?''' ##0a er+pir#''' ?O kar$ Gqu. dices'

?Me %#0 a c#n%er!ir en %a+pir#' Pau a' El #nid# cal+ad# del abrig# de u +adre cuand# . !a e cru&, de bra&# ' ?O kar' A/#ra !e le%an!a ' Te qui!a la r#pa' 8 !e +e!e en la ca+a' ?Me %#0 a c#n%er!ir en un "ampiro. La re piraci,n de u +adre' E%iden!e+en!e$ en"adada' ?Ma6ana %#0 a er 0# la que c#:a 0 !ire !#d# e # libr# que lee ' El edred,n de O kar de apareci,' 2e le%an!,$ e qui!, la r#pa de paci#@ e%i!, +irar a u +adre' 2e %#l%i, a +e!er en la ca+a 0 ella le c#l#c, bien el edred,n' ?GMuiere alg#H O kar neg, c#n la cabe&a' ?GT#+a+# la !e+pera!ura'''H O kar +ene, la cabe&a c#n +1 "uer&a' En!#nce +ir, a u +adre' Ella e !aba inclinada #bre la ca+a$ c#n la +an# #bre la r#dilla ' L# #:# #b er%ad#re $ pre#cupad# ' ?GMuiere al%o' ?N#' Buen#$ 3' ?GMu. e H ?N#$ n# era nada' ?Per# dil#' ?GMe puede ''' c#n!ar un cuen!#H )n %i lu+bre de di"eren!e en!i+ien!# cru&, el r# !r# de u +adreB !ri !e&a$ alegr3a$ inquie!ud$ una #nri a "#r&ada$ una arruga de pre#cupaci,n' T#d# en un# egund# ' Lueg# di:#B ?8#''' n# +e . ning4n cuen!#' Per#''' pued# leer!e un# i quiere ' 2i !ene+# alg4n libr#'''

2u +irada %#l, /acia la e !an!er3a que /ab3a al lad# de la cabe&a de O kar' ?N#$ n# /ace "al!a' ?Per# i l# /ag# encan!ada' ?N#' N# quier#' ?GP#r qu. n#H 2i acaba de decir''' ?23$ per#''' n#' N# quier#' ?GTe''' can!# alg#H ?7N#9 2u +adre e +#rdi, l# labi# $ #"endida' De pu. decidi, n# e !arl#$ pue !# que O kar e !aba en"er+#B ?Tal %e& pueda in%en!ar+e alg# i e #''' ?N#$ e !1 bien' A/#ra quier# d#r+ir' 2u +adre acab, d1nd#le la buena n#c/e $ ali, de la /abi!aci,n' O kar per+aneci, ac# !ad# c#n l# #:# abier!# +irand# /acia la %en!ana' Tra!aba de notar i e e !aba''' c#n%ir!iend#' N# ab3a l# que !en3a que n#!ar' Eli' G5,+# "ue en realidad cuand# .l e''' c#n%ir!i,H $epararse de todo. Aband#nar' Madre$ padre$ la e cuela''' J#nn0$ T#+a ''' E !ar c#n Eli' 2ie+pre' O0, c,+# e encend3a la !ele en el cuar!# de e !ar$ e ba:aba en eguida el %#lu+en' El ruid# ua%e de la !e!era en la c#cina' El "ueg# de la c#cina que e enciende$ el !in!ine# de c#pa 0 !a&a ' Ar+ari# que e abren' L# #nid# /abi!uale ' L# /ab3a #3d# cien!# de %ece ' 8 e pu # !ri !e' La /erida e /ab3an curad#' De l# ara6a&# quedaban en el cuerp# de ,l#

Virginia l3nea blanca $ en algun# i!i# re !# de c# !ra que a4n n# e /ab3an de prendid#' Lacke le acariciaba la +an#$ u:e!a al cuerp# p#r un cin!ur,n de cuer#$ 0 una c# !ra +1 e de +ig, ba:# u ded# ' Virginia /ab3a #pue !# re i !encia' )na re i !encia %i#len!a cuand# recuper, la c#n ciencia 0 c#+prendi, l# que e !aba a pun!# de uceder' 2e arranc, la #nda para la !ran "u i,n de angre$ gri!, 0 pa!ale,' Lacke n# !u%# "uer&a para %er c,+# peleaban c#n ella$ que e !aba c#+# !ran "#r+ada' Ba:, a la ca"e!er3a 0 e !#+, un ca".' De pu. #!r# 0 #!r# +1 ' 5uand# iba a er%ir e el cuar!#$ la ca:era le rec#rd, can ada que ,l# e !aba incluida una !a&a e-!ra' Lacke le /ab3a c#n!e !ad# que e !aba in blanca$ 0 e en!3a !an +al c#+# i e "uera a +#rir al d3a iguien!e$ 0 que i n# p#d3a /acer una e-cepci,n' 23 que p#d3a' Inclu # in%i!, a Lacke a un b#ll# (que de !#d# +#d# /abr3a que !irar +a6ana*' 2e c#+i, el b#ll# c#n un nud# en la gargan!a$ pen and# en la b#ndad rela!i%a de la per #na 0 en u rela!i%a +aldad' Lueg# ali, a la en!rada 0 e "u+, u pen4l!i+# cigarr# del paque!e an!e de ubir a %er a Virginia' 2e la enc#n!r, a!ada' )na en"er+era /ab3a recibid# !al g#lpe que la ga"a e le r#+pier#n 0 un !r#&# de cri !al le /ab3a c#r!ad# una ce:a' L# in!en!# de !ranquili&ar a Virginia re ul!ar#n %an# ' N# e /ab3an a!re%id# a p#nerle ninguna in0ecci,n a cau a de u e !ad#

general$ 0 p#r e # le /ab3an u:e!ad# l# bra&# c#n cin!ur#ne de cuer#$ #bre !#d# para$ e # di:er#n$ (e%i!ar que ella +i +a e le i#nara*' Lacke "r#!, la c# !ra en!re l# ded# @ un p#l%# "in# c#+# pig+en!# le c#l#re, de r#:# la 0e+a ' )n +#%i+ien!# en el rabill# del #:#@ la angre de la b#l a que c#lgaba del pie al lad# de la ca+a de Virginia g#!eaba en un cilindr# de pl1 !ic# 0 ba:aba p#r la #nda /a !a en!rar en el bra&# de u a+iga' E%iden!e+en!e$ pri+er#$ cuand# de!er+inar#n u grup# angu3ne#$ le /ab3an /ec/# una !ran "u i,n en la que )om)earon un cier!# %#lu+en de angre$ per# a/#ra$ cuand# u e !ad# e /ab3a e !abili&ad#$ e la ad+ini !raban c#n g#!e#' En la b#l a +edi# llena /ab3a una e!ique!a c#n un +#n!,n de indicaci#ne inc#+pren ible $ d#+inada p#r una A grande' El grup# angu3ne#$ clar#' Pero... espera un poco... Lacke !en3a el grup# B' Rec#rdaba que .l 0 Virginia /ab3an /ablad# de ell# alguna %e&$ que Virginia !a+bi.n !en3a e e grup# 0 que p#r e # p#d3an''' 3' Ju !a+en!e e # "ue l# que di:er#n' Mue p#d3an dar e angre el un# al #!r# p#rque c#+par!3an el +i +# grup# angu3ne#' 8 Lacke !en3a B$ de e # e !aba egur#' 2e le%an!,$ ali, al pa ill#' ,1o cometer3n errores de este tipo' Enc#n!r, a una en"er+era' ?Perd#na$ per#''' Ella ec/, una +irada a u r#pa %ie:a$ e +an!u%# alg# e-pec!an!e$ di:#B ?23'

?2,l# +e pregun!#''' Virginia''' Virginia Lindblad$ que''' la /ab.i ingre ad# an!e ''' La en"er+era a in!i,$ ad#p!and# a/#ra una ac!i!ud ca i de rec/a&#' Mui&1 /ab3a e !ad# pre en!e cuand# ell# ''' ?N#$ ,l# quier# aber''' el grup# angu3ne#' ?GMu. pa a c#n .lH ?23$ que /e %i !# que p#ne A en la b#l a que''' per# ella n# !iene e e grup#' ?N# en!iend#' ?Pue ''' e/''' GPuede %enir un +#+en!#H La en"er+era ec/, un %i !a&# al pa ill#' Tal %e& para c#+pr#bar i /ab3a alguien que pudiera a0udarla i aquell# e p#n3a "e#$ !al %e& para de+# !rar que !en3a c# a +1 i+p#r!an!e que /acer$ per# de !#da "#r+a ac#+pa6, a Lacke a la /abi!aci,n en la que Virginia e !aba !u+bada c#n l# #:# cerrad# 0 la angre g#!eand# de paci# a !ra%. del !ub#' Lacke e6al, la b#l aB ?Aqu3' Aqu3 p#ne A' Muiere e # decir que''' ?Mue /a0 angre del grup# A en ella' Ha0 una "al!a en#r+e de d#nan!e en la ac!ualidad' 2i la gen!e upiera c,+#''' ?Perd#na' 23' Per# ella !iene el grup# B' GN# e peligr# # en!#nce '''H ?23$ clar# que l# e ''' La en"er+era n# "ue direc!a+en!e de agradable$ per# u ac!i!ud daba a en!ender que el derec/# de Lacke a p#ner en !ela de :uici# la c#+pe!encia del /# pi!al era +3ni+#' 2e enc#gi, ligera+en!e de /#+br# $ a6adi,B ?''' i un# !iene el grup# B' Per# e !e pacien!e n# l# !iene' Ella tiene el grup# AB' ?Per#''' a/3 p#ne A''' en la b#l a'

La en"er+era lan&, un u pir,$ c#+# i le e !u%iera e-plicand# a un ni6# que n# /a0 per #na en la luna' ?La per #na c#n angre del grup# AB pueden recibir angre de todos l# grup# angu3ne# ' ?Per#''' buen#' En!#nce /a ca+biad# de grup#' La en"er+era arque, la ce:a ' El ni6# acababa de a egurar que /ab3a e !ad# en la luna 0 /ab3a %i !# gen!e all3 arriba' 5#n un +#%i+ien!# de la +an#$ c#+# i e !u%iera c#r!and# una cin!a$ di:#B ?E # encilla+en!e n# ucede' ?N#$ buen#' Pue e equi%#car3a en!#nce ' ?2er1 e #' 2i +e di culpa $ !eng# #!ra c# a que /acer a/#ra' La en"er+era c#n!r#l, la #nda del bra&# de Virginia$ gir, un p#c# el pie del g#!e# 0 c#n una +irada que dec3a que aqu.lla eran c# a i+p#r!an!e 0 que Di# !e libre de enredar c#n ella $ aband#n, la /abi!aci,n c#n pa # "ir+e' ,Fu pasa si a uno le ponen la san%re del %rupo .ue no es' La san%re... se coa%ula. N#' Tiene que /aber id# Virginia la que e equi%#cara' 2e dirigi, a una e quina de la /abi!aci,n en la que /ab3a una peque6a bu!aca$ una +e a c#n una "l#r de pl1 !ic#' 2e en!, en la bu!aca 0 #b er%, la /abi!aci,n' Parede de nuda $ uel# relucien!e' Tub# "lu#re cen!e en el !ec/#' La ca+a de Virginia de barra de acer#@ #bre ella$ una +an!a a+arilla$ de c#l#rida$ en la que p#n3a Dipu!aci,n' A 3 %a a er'

En D# !#ie% ki$ la en"er+edad 0 la +uer!e eran ca i ie+pre ucia $ p#bre ' Apla !ad# ba:# la rueda de un carr#$ barr#$ !i"u $ pa6uel# +anc/ad# de angre' 8 a 3 uce i%a+en!e' Per# qu. lec/e $ Gaca # era pre"erible aquell# an!e que e !#H An!e que quedar apar!ad# en una e pecie de +1quina relucien!e' Lacke e ec/, /acia a!r1 en la bu!aca$ cerr, l# #:# ' El re pald# era de+a iad# c#r!#$ e le %enc3a la cabe&a' 2e endere&,$ pu # el c#d# en el rep# abra&# 0 ap#0, la cara en la +an#' 5#n!e+pl, la "l#r de pl1 !ic#' Era c#+# i la /ubieran pue !# all3 4nica+en!e c#n la in!enci,n de ubra0ar que en e e lugar n# e per+i!3an c# a %i%a $ aqu3 !#d# e !aba c#+# debe er' La "l#r per+aneci, en u re!ina cuand# cerr, l# #:# de nue%#' 2e c#n%ir!i, en una "l#r de %erdad$ creci,$ e c#n%ir!i, en un :ard3n' El :ard3n de la ca a que e iban a c#+prar' Lacke e !aba en el :ard3n +irand# un r# al c#n e plend#r# a r# a r#:a ' De de la ca a al3a la #+bra alargada de una per #na' El #l de cendi, r1pida+en!e 0 la #+bra creci,$ e /i&# +1 larga$ e e-!end3a p#r !#d# el :ard3n''' Di# un re ping# 0 e de per!,' La +an# e !aba llena de ali%a que le /ab3a ca3d# p#r la c#+i ura de l# labi# +ien!ra d#r+3a' 2e pa , la +an# p#r la b#ca$ palade, e in!en!, endere&ar la cabe&a' N# p#d3a' La nuca e /ab3a quedad# bl#queada' La #blig, a endere&ar e c#n un cru:id# del liga+en!#$ e de!u%#'

)n# #:# +u0 abier!# l# e !aban +irand#' ?7H#la9 E !1 ''' La b#ca e cerr,' Virginia e !aba b#ca arriba$ a!ada c#n la c#rrea $ c#n el r# !r# %uel!# /acia .l' Per# la cara e !aba de+a iad# quie!a' Ni un ge !# de rec#n#ci+ien!#$ de alegr3a''' nada' L# #:# n# parpadeaban' Muerta! @st3... Lacke e le%an!, de la bu!aca 0 alg# e le quebr, en la nuca' 2e !ir, de r#dilla delan!e de la ca+a$ e agarr, a la barra de acer# 0 acerc, u r# !r# al de Virginia c#+# i qui iera$ c#n u pre encia$ #bligar al al+a a que %#l%iera de la pr#"undidade a la cara de u a+iga' ?7Jin:a9 GMe #0e H Nada' 2in e+barg# p#dr3a :urar que u #:# $ de alguna +anera$ %e3an en l# #:# de .l$ que n# e !aban +uer!# ' La bu c, a !ra%. de ell# @ lan&aba ganc/# de ab#rda:e de de 3 +i +# /a !a l# agu:er# que eran la pupila de Virginia para all3$ en la # curidad$ agarrar e i''' La pupilas. Gse es el aspecto .ue tienen cuando uno... 2u pupila n# eran red#nda ' La !en3a alargada en en!id# %er!ical$ e !irada en pun!a' Hi&# una +ueca cuand# un /ilill# "r3# de d#l#r e de /i&# en u nuca$ e ec/, la +an# 0 e "r#!,' Virginia parpade,' Abri, l# #:# de nue%#' 8 e !aba all3' Lacke abri, la b#ca c#+# un !#n!#$ e igui, "r#!and# la nuca c#n la +an# de "#r+a +ec1nica' )n cru:id# c#+# de +adera cuand# Virginia le pregun!,B ?GTe dueleH

Lacke re!ir, la +an# de la nuca$ c#+# i l# /ubieran #rprendid# /aciend# alg# "e#' ?N#$ 0# ,l#''' cre3a que e !aba ''' ?E !#0 a!ada' ?23''' pelea !e un p#c# an!e ' E pera$ %#0 a''' ?Lacke +e!i, la +an# en!re d# barra de la ca+a$ e+pe&, a a"l#:ar l# cin!ur#ne ' ?N#' ?GMu.H ?D.:al# c#+# e !1' Lacke %acil, c#n la c#rrea en!re l# ded# ' ?GVa a pelear +1 $ # qu.H Virginia cerr, un p#c# l# #:# ' ?D.:al# c#+# e !1' Lacke #l!, el cin!ur,n$ n# ab3a qu. /acer c#n la +an# pri%ada de u !area' 2in le%an!ar e$ girand# la r#dilla $ arri+,$ c#n un nue%# la!iga&# de d#l#r en la nuca c#+# c#n ecuencia$ la peque6a bu!aca a la ca+a 0 e ubi, !#rpe+en!e a ella' Virginia a in!i, ca i i+percep!ible+en!e' ?GHa lla+ad# a LenaH ?N#' Pued#''' ?Bien' ?GN# quiere que'''H ?N#' En!re l# d# e /i&# el ilenci#' )n ilenci# que e e pecial de l# /# pi!ale 0 que e deri%a de la pr#pia i!uaci,n ?un# en la ca+a$ /erid# # en"er+#$ 0 el #!r# an# al lad#? que en realidad l# e-plica !#d#' La palabra e %uel%en peque6a $ uper"iciale ' 2,l# e puede decir l# +1 i+p#r!an!e' 2e e !u%ier#n +irand# un ra!#'

2e di:er#n l# que e p#d3an /aber dic/#$ in palabra ' De pu. Virginia %#l%i, la cabe&a$ e qued, +irand# al !ec/#' ?Tiene que a0udar+e' ?L# que /aga "al!a' Virginia e /u+edeci, l# labi# $ !#+, alien!# 0 #l!, el aire c#n un u pir# !an pr#"und# 0 !an larg# que parec3a que e-pul ara re er%a #cul!a en u cuerp#' De pu. de li&, u +irada #bre el cuerp# de Lacke' E cru!and#$ c#+# i e !u%iera dand# el 4l!i+# adi, al cad1%er de un er querid# 0 qui iera grabar u i+agen en la +e+#ria' 2e "r#!, l# labi# 0 p#r "in c#n igui, pr#nunciar la palabra ' ?2#0 %a+pir#' La c#+i ura de l# labi# de Lacke qui ier#n dibu:ar una +ueca de burla@ la b#ca$ alg4n c#+en!ari# que allanara la i!uaci,n$ pre"erible+en!e alg# c,+ic#' Per# la c#+i ura n# e +#%ier#n 0 el c#+en!ari# e e "u+,$ n# lleg, nunca /a !a l# labi# ' En %e& de e # le ali, ,l# un (n#*' 2e lle%, la +an# a la nuca para ca+biar de p# ici,n$ la in+#%ilidad que c#n%er!3a !#da la palabra en %erdade ' Virginia /abl, c#n cal+a$ c#n!enida' ?Me "ui a p#r JC !a' Para +a!arl#' 2i n# /ubiera pa ad#''' l# que pa ,$ l# /abr3a /ec/#' 8 lueg#''' /ubiera bebid# u angre' L# /abr3a /ec/#' Era +i in!enci,n' 5#n !#d#' GEn!iende H La +irada de Lacke %agaba p#r la parede de la /abi!aci,n c#+# i bu cara un

+# qui!#$ la cau a del d#l#r# #$ ilban!e #nid# que en ilenci# c# quilleaba en u cerebr# /aci.nd#le i+p# ible pen ar' 2e par, "inal+en!e en l# !ub# "lu#re cen!e del !ec/#' ?Pu!# !ub# $ qu. +anera de &u+bar' Virginia +ir, el !ub#$ 0 di:#B ?N# #p#r!# la lu&' N# pued# c#+er nada' Teng# un# pen a+ien!# !errible ' V#0 a /acer da6# a la gen!e' A !i' N# quier# %i%ir' P#r "in alg# c#ncre!#$ alg# a l# que e p#d3a c#n!e !ar' ?N# diga e # ?di:# Lacke?' GMe #0e H N# diga e #' GL# #0e H ?N# en!iende ' ?N#$ clar# que n# l# en!iend#' Per# !4 n# !e %a a +#rir$ :#der' GL# abe H A/#ra e !1 aqu3 ingre ada$ /abla $ e !1 ''' e n#r+al' Lacke e le%an!, de la bu!aca$ di# un# pa # al !un!4n e-!endiend# la +an#' ?E que n# puede ''' n# puede decir e #' ?Lacke' GLackeH ?23' ?L# abe ' 2abe que e %erdad' GN# e a 3H ?GEl qu.H ?L# que !e e !#0 diciend#' Lacke re #pl,$ acudi, la cabe&a +ien!ra e daba pal+ada en el cuerp#$ en l# b#l ill# ' ?Teng# que "u+ar+e un cigarr#' E !#''' Bu c, el arrugad# paque!e$ el encended#r' 5#n igui, acar el 4l!i+# pi!ill#$ e l# pu # en la b#ca' De pu. e di# cuen!a de d,nde e !aba' 2e guard, el cigarr#' ?J#der$ +e ec/ar1n de aqu3 de cabe&a i'''

?Abre la %en!ana' ?Muiere decir que +e !ire 0# #l#' Virginia #nri,' Lacke e acerc, a la %en!ana$ la abri, de par en par 0 ac, el cuerp# !#d# l# que pud#' La en"er+era c#n la que /ab3a /ablad# egur# que p#d3a n#!ar el /u+# a die& kil,+e!r# ' Encendi, el cigarrill# 0 di# una calada pr#"unda$ e "#r&1nd# e p#r ec/ar el /u+# de +anera que n# en!rara p#r la %en!ana$ +ien!ra c#n!e+plaba la e !rella ' De!r1 de .l$ Virginia c#+en&, a /ablar de nue%#B ?Nue e e ni6#' Me c#n!agi,' 8 lueg#''' n# /a /ec/# +1 que crecer' 2. d,nde e !1' En el c#ra&,n' En !#d# el c#ra&,n' 5#+# el c1ncer' N# pued# c#n!r#larl#' Lacke e-pul , un p#c# de /u+#' 2u %#& re!u+b, en!re l# al!# edi"ici# de alreded#r' ?N# dice +1 que !#n!er3a ' T4 ere ''' n#r+al' ?Me e "uer&#' 8$ ade+1 $ a/#ra +e /an pue !# angre' Per# +e pued# debili!ar' En cualquier +#+en!# +e pued# debili!ar' 8 en!#nce $ .l !#+a el c#n!r#l' L# .' Me /a pa ad#' ?Virginia re pir, pr#"unda+en!e una cuan!a %ece $ c#n!inu,?B T4 e !1 a/3' Te %e#' 8 quier#''' +#rder!e' Lacke n# ab3a i era la c#n!rac!ura de u nuca u #!ra c# a l# que e de li&aba p#r u e palda' 2e in!i, de pr#n!# de pr#!egid#' R1pida+en!e apag, el pi!ill# c#n!ra la pared 0 lan&, la c#lilla c#n l# ded# dibu:and# un arc#' 2e %#l%i, /acia den!r#$ /acia la /abi!aci,n' ?E !# e una l#cura'

?23' Per# e a 3' Lacke e cru&, de bra&# ' 5#n una #nri a gra%e pregun!,B ?En!#nce Gqu. quiere que /agaH ?Muier# que''' de !r#ce +i c#ra&,n' ?GMu. dice H G5,+#H ?5#+# quiera ' Lacke al&, l# #:# ' ?GPer# !4 !e #0e H G5,+# uenaH E una l#cura' G5,+#H GV#0 a''' cla%ar!e una e !aca$ # qu.H ?23' ?N#$ n#$ n#' Puede ir #l%id1nd#!e de e #$ 0a l# abe ' Tendr1 que bu car!e alg# +e:#r' Lacke e re3a +eneand# la cabe&a' Virginia l# +iraba +ien!ra iba de un lad# a #!r# de la /abi!aci,n$ !#da%3a c#n l# bra&# cru&ad# ' De pu. ella$ # egada$ a in!i,B ?De acuerd#' l e le acerc,$ !#+, u +an#' Era rid3cul# que la !u%iera''' u:e!a' Apena !en3a e paci# para c#g.r ela en!re la u0a ' La +an# de u a+iga era c1lida$ acariciaba la u0a' 5#n la que !en3a libre le r#&, la +e:illa' ?GN# quiere que !e qui!e e !# cin!ur#ne H ?N#' Puede''' %enir' ?Te %a a p#ner bien' T#d# e !# e %a a arreglar' 8# ,l# !e !eng# a !i' GMuiere que !e cuen!e un ecre!#H 2in #l!ar la +an# de Virginia$ e en!, en la bu!aca 0 e+pe&, a c#n!1r el#' T#d#' L# ell# $ el le,n$ N#ruega$ el diner#' La ca i!a que iban a !ener' Pin!ada del

!radici#nal c#l#r r#:# de Nalun' E-pla01nd# e en i+aginaci#ne acerca de c,+# iba a er el :ard3n$ qu. "l#re iban a plan!ar 0 c,+# p#dr3an acar "uera una +e a peque6a$ /acer un cenad#r en el que e pudieran en!ar 0''' En alg4n +#+en!# en +edi# de !#d# e+pe&ar#n a caer l1gri+a de l# #:# de Virginia' Perla ilenci# a 0 !ran paren!e que le c#rrier#n p#r la +e:illa 0 +#:ar#n el al+#/ad,n' 2in /ipid# $ ,l# l1gri+a que ca3an$ G:#0a de !ri !e&a''' # de alegr3aH Lacke e call,' Virginia apre!, u +an# c#n "uer&a' De pu. Lacke ali, al pa ill#$ c#n igui, c#n una buena d# i de per ua i,n 0 una buena d# i de rueg# /acer que el per #nal pu iera una ca+a e-!ra en la /abi!aci,n' Lacke la +#%i, de +anera que qued, :u !# al lad# de la de Virginia' Lueg# apag, la lu&$ e qui!, la r#pa 0 e +e!i, ba:# la !ie a 1bana $ bu c, 0 enc#n!r, la +an# de ella' E !u%ier#n a 3$ en ilenci#$ +uc/# !ie+p#' Lueg# %inier#n la palabra B ?Lacke' Te quier#' 8 Lacke n# c#n!e !,' De:, que la palabra "l#!aran en el aire' Mue e in"la+aran 0 crecieran /a !a c#n%er!ir e en una +an!a grande 0 r#:a que planeara #bre la /abi!aci,n$ e p# ara #bre .l 0 l# +an!u%iera calien!e !#da la n#c/e' P.UV, lunes por la ma4ana, pla;a de Islandstor%et. 5l%unas personas pr0imas a la calle <6Trnsons%atan son despertadas por unos fuertes

%ritos. 5l%uien llama a la polica creyendo .ue es un )e) el .ue %rita. /uando la polica lle%a al lu%ar, die; minutos m3s tarde, los %ritos an de6ado de orse. 8e%istran la ;ona y encuentran "arios %atos muertos. 5l%unos aparecen con las e0tremidades separadas del cuerpo. La polica anota el nom)re y el n=mero de telfono de los %atos .ue lle"an collar con la intencin de ponerse en contacto con sus due4os. Llaman a los ser"icios de limpie;a del ayuntamiento para .ue despe6en la ;ona. Media /#ra /a !a la alida del #l' Eli e !1 en!ada en el #"1 del cuar!# de e !ar' Ha per+anecid# en ca a !#da la n#c/e$ la +adrugada' Ha e+paque!ad# l# que e puede e+paque!ar' Ma6ana p#r la !arde$ !an pr#n!# c#+# # cure&ca$ ir1 a una cabina$ pedir1 un !a-i' De c#n#ce a qu. n4+er# !iene que lla+ar$ per# pr#bable+en!e e # e alg# que !#d# el +und# abe' N# !iene +1 que pregun!ar' 5uand# llegue el !a-i cargar1 u !re ca:a en el +ale!er# 0 le pedir1 al !a-i !a que la lle%e''' GAd,ndeH Eli cierra l# #:# $ in!en!a i+aginar e un lugar en el que le gu !ar3a e !ar' 5#+# ie+pre$ l# pri+er# que aparece e la i+agen de la ca i!a en d#nde %i%3a c#n u padre $ u /er+an# ' Per# /a de aparecid#' En la a"uera de N#rrkCping$ en el lugar d#nde e !aba$ /a0 a/#ra una r#!#nda' El arr#0# en el que u +adre aclaraba la r#pa e /a ecad#$ e /a c#n%er!id# en una /#nd#nada al lad# del arc.n'

Eli !iene +uc/# diner#' P#dr3a pedirle al !a-i !a que c#ndu:era a cualquier i!i#$ !an le:# c#+# la # curidad e l# per+i!iera' Hacia el n#r!e' Hacia el ur' 2en!ar e en el a ien!# de a!r1 0 decirle que c#ndu:era /acia el n#r!e p#r d# +il c#r#na ' Lueg# ba:ar e del !a-i' E+pe&ar de nue%#' Enc#n!rar a alguien que''' Eli ec/a la cabe&a para a!r1 $ gri!and# /acia el !ec/#B ?7N# quier#9 La p#l%#rien!a !elara6a e balancean un p#c# c#n el aire que e-pul a al gri!ar' El #nid# e a/#ga en la /abi!aci,n cerrada' Eli e lle%a la +an# a la cara$ apre!and# la 0e+a de l# ded# c#n!ra l# p1rpad# ' 2ien!e en el cuerp# la pr#-i+idad del a+anecer c#+# un de a # ieg#' 2u urraB ?Di# ' GDi# H GP#r qu. n# pued# 0# !ener nadaH GP#r qu. n# pued#'''H Lle%a a6# repi!iend# la +i +a pregun!a' ,Por .u no puedo "i"ir' Por.ue de)eras estar muerto. 2#la+en!e una %e& de de que e c#n!agi, /ab3a enc#n!rad# a #!ra per #na p#r!ad#ra' )na +u:er +a0#r' Igual de c3nica 0 de e !r#peada que el /#+bre de la peluca' Per# Eli !u%# en!#nce re pue !a a una pregun!a que le /ab3a !enid# pre#cupad#' ?G2#+# +uc/# H La +u:er$ +eneand# la cabe&a$ di:# c#n "ingida !ri !e&aB ?N#' 2#+# +u0 p#c# $ +u0 p#c# ' ?GP#r qu.H ?GP#r qu.H Pue p#rque la +a0#r3a e uicida$ clar#' E # !e l# puede i+aginar'

Tan duuuro de #brelle%ar$ /u0$ /u0$ /u0 ?agi!, la +an# 0 a6adi, c#n %#& c/ill#na?B O###/$ 0# n# puedo !ener +uer!# #bre +i c#nciencia' ?GP#de+# +#rirH ?Pue clar#' Ba !a c#n prendern# "ueg# n# #!r# +i +# ' O de:ar que la gen!e l# /aga@ l# /acen encan!ad# $ ie+pre l# /an /ec/#' O''' ? la +u:er alarg, u ded# 3ndice$ l# pre i#n, c#n "uer&a en el pec/# de Eli$ p#r enci+a del c#ra&,n?B A/3' E a/3 d#nde e !1$ Gn# e cier!#H Per# a/#ra$ querid#$ e +e /a #currid# una buena idea''' 8 Eli /ab3a p#did# /uir de aquella buena idea' 5#+# an!e ' 5#+# de pu. ' 2e pu # la +an# #bre el c#ra&,n$ in!i, u len!# la!id# ' Mui&1 "uera p#rque era un ni6#' Mui&1 p#r e # n# /ab3a acabad# c#n !#d#' L# re+#rdi+ien!# de c#nciencia$ +en#re que la gana de %i%ir' Eli e le%an!, del #"1' HPkan n# %endr3a aquella n#c/e' Per# an!e de ac# !ar e !en3a que ir a %er a T#++0' Ver que e /ab3a recuperad#' Mue n# e /ab3a c#n!agiad#' P#r O kar$ quer3a ir a c#+pr#bar i T#++0 e enc#n!raba bien' Apag, !#da la luce 0 ali, de ca a' Aba:#$ en el p#r!al de T#++0$ n# !u%# +1 que e+pu:ar la puer!a del ,!an#@ /ac3a !ie+p#$ cuand# e !u%# all3 aba:# c#n O kar$ /ab3a +e!id# una pel#!illa de papel en la cerradura para que el pe !ill# n# e bl#queara al cerrar la puer!a' En!r, en el

pa ill# del ,!an# 0 la puer!a e aba!i, !ra .l c#n un g#lpe #rd#' 2e par,$ e cuc/,' Nada' N# e #3a la re piraci,n de alguien d#r+id#@ ,l# e e per i !en!e #l#r a di #l%en!e$ pega+en!#' Rec#rri, el pa ill# c#n pa # r1pid# /a !a llegar al !ra !er#$ abri, la puer!a' Vac3#' Vein!e +inu!# /a !a el a+anecer' T#++0 /ab3a pa ad# la n#c/e en una +#d#rra de ue6# $ de per!are $ pe adilla ' N# ab3a cu1n!# !ie+p# /ab3a !ran currid# cuand# e+pe&, a de per!ar e de %erdad' La lu& de la b#+billa pelada del ,!an# era ie+pre la +i +a' P#d3a er el a+anecer$ p#r la +a6ana !e+pran#$ de d3a' A l# +e:#r /ab3a e+pe&ad# 0a la e cuela' Le daba igual' La b#ca le ab3a a pega+en!#' Reci.n de per!ad# +ir, a u alreded#r' Enci+a de u pec/# /ab3a d# bille!e ' De +il' D#bl, el bra&# para c#gerl# $ in!i, que le !iraba' Ten3a una !iri!a grande pegada en el pliegue del c#d#$ en el cen!r# de la !iri!a /ab3a una +anc/a peque6a de angre que la /ab3a !ra pa ad#' @ra... al%o m3s... 2e di# la %uel!a en el #"1$ bu c, a l# larg# deba:# de l# c#:ine 0 enc#n!r, el r#ll# que /ab3a perdid# duran!e la n#c/e' O!ra !re +il' E-!endi, l# bille!e $ l# :un!, c#n l# del pec/#$ #pe , cu1n!# era$ l# "r#!,' 5inc# +il' T#d# l# que p#d3a de ear 2e +ir, la !iri!a$ e ri#' J#der qu. bien pagad#$ ,l# p#r !u+bar e 0 cerrar l# #:# '

Joder .u )ien pa%ado, slo por tum)arse y cerrar los o6os. G5,+# era e #H L# /ab3a dic/# alguien$ alguien''' 23$ e # era' La /er+ana de T#bbe$ Gc,+# e lla+aba'''H$ GIngelaH Iba de pu!a$ le /ab3a dic/# T#bbe' Mue le pagaban quinien!a c#r#na p#r e #$ 0 el c#+en!ari# de T#bbe "ueB ?J#der qu. bien pagad#$ ,l# p#r''' $lo por tum)arse y cerrar los o6os. T#++0 apre!, l# bille!e que !en3a en la +an#$ l# apla !, /a !a /acer c#n ell# una b#la' Ella /ab3a pagad# p#r$ 0 /ab3a bebid# de$ u angre' )na en"er+edad$ /ab3a dic/#' GPer# qu. pu!a en"er+edad era . aH Nunca /ab3a #3d# /ablar de alg# e+e:an!e' 8 i un# !en3a una c# a a 3$ en!#nce un# e iba al /# pi!al$ all3 le dar3an''' Per#$ :#der$ n# e ba:aba un# al ,!an# c#n cinc# +il 0''' $c "ittt. ,1o' T#++0 e en!, en el #"1$ e de prendi, del edred,n' E # n# e-i !e' N#$ n#' Va+pir# ' La c/ica$ la del %e !id# a+arill# !iene de alguna +anera que creer que ella e ''' per# e pera$ e pera' E !aba l# de e e a e in# ri!ual que''' . e al que andan bu cand#''' T#++0 ap#0, la cabe&a en la +an# @ l# bille!e cru:ier#n c#n!ra u #re:a' N# acababa de en!enderl#' Per# de !#d# +#d# le di# un +ied# !errible aquella c/ica' Ju !# cuand# /ab3a e+pe&ad# a #pe ar la idea de ubir al pi # a pe ar de !#d#$ aunque "uera !#da%3a de n#c/e$ de #p#r!ar l# que e le iba a %enir enci+a$ #0, c,+#

e abr3a la puer!a arriba$ en u p#r!al' El c#ra&,n le la!3a c#+# el de un p1:ar# a u !ad# 0 lan&, una +irada a u alreded#r' >n arma. L# 4nic# que /ab3a era el cepill# de barrer' La b#ca de T#++0 dibu:, una +ueca que dur, un egund#' @l cepillo de )arrer, una )uena arma contra los "ampiros. Lueg# e ac#rd,$ e le%an!, 0 ali, del !ra !er# +ien!ra e guardaba el diner# en el b#l ill# del pan!al,n' 5ru&, el pa ill# de una &ancada 0 e de li&, den!r# del re"ugi# al +i +# !ie+p# que e abr3a la puer!a del ,!an#' N# e a!re%i, a cerrar p#r +ied# a que ella l# #0era' 2e acurruc, en la # curidad$ in!en!and# /acer el +en#r ruid# p# ible al re pirar' La cuc/illa reluc3a en el uel#' En una de la e quina !en3a una +anc/a de c#l#r +arr,n$ c#+# de ,-id#' Eli c#r!, un !r#&# de la p#r!ada de un peri,dic#$ en%#l%i, la cuc/illa en el papel 0 e la guard, en el b#l ill#' T#++0 /ab3a de aparecid#$ l# cual igni"icaba que e !aba %i%#' Hab3a alid# de all3 p#r u pr#pi# pie$ e /abr3a id# a ca a a d#r+ir 0$ aunque pudiera relaci#nar l# /ec/# $ n# ab3a d,nde %i%3a Eli$ a 3 que''' 2odo est3 como de)e estar. 2odo est3... estupendamente. El cepill# de +adera e !aba ap#0ad# c#n!ra la pared$ c#n u pal# larg#' Eli l# c#gi,$ par!i, el pal# c#n!ra la r#dilla$ p#r aba:#$ ca i a la al!ura del cepill#' Mued, una uper"icie irregular$ en pun!a' )na e !aca delgada del larg# de un bra&#'

2e pu # la pun!a c#n!ra el pec/#$ en!re d# c# !illa ' E-ac!a+en!e en el pun!# d#nde la +u:er /ab3a cla%ad# u ded# 3ndice' Re pir, pr#"unda+en!e$ agarr, el pal# 0 !ra!, de pen ar' -entro! -entro! E-pul , el aire$ a"l#:, la pre i,n' L# %#l%i, a apre!ar' 5#n "uer&a' Lle%aba d# +inu!# c#n la pun!a a un cen!3+e!r# del c#ra&,n$ apre!and# "uer!e+en!e el pal# c#n la +an#$ cuand# e #0, el cerr#:# de la puer!a del ,!an# 0 . !a de li&1nd# e' Eli e qui!, la e !aca de +adera del pec/#$ e cuc/,' Pa # len!# $ in egur# $ en el pa ill#$ c#+# de un ni6# que acabara de aprender a andar' De un ni6# grande que acabara de aprender a andar' T#++0 #0, l# pa # 0 pen ,B ,Fuin' Ni 2!a""an$ ni La e$ ni R#bban' Alguien que parec3a en"er+#$ alguien que arra !raba alg# +u0 pe ad#''' Pap3 1oel! 2e lle%, la +an# a la b#ca para a/#gar una ri i!a cuand# e i+agin, a Pap1 N#el$ en la %er i,n de Di ne0''' &o o o! $ay Hmam3I! ''' llegar dand# !u+b# p#r el pa ill# del ,!an# c#n u en#r+e ac# a la e palda' 2u labi# !e+blar#n ba:# la pal+a de la +an# 0 apre!, l# dien!e para e%i!ar que en!rec/#caran un# c#n #!r# ' T#da%3a en cuclilla e ale:, de la puer!a pa # a pa #' 2in!i, el 1ngul# del rinc,n c#n!ra u e palda al +i +# !ie+p# que el /a& de lu& que en!raba p#r la aber!ura de la puer!a e # curec3a'

Pap1 N#el e !aba parad# en!re la l1+para 0 el re"ugi#' T#++0 e !ap, la b#ca c#n la d# +an# para n# gri!ar$ !e+iend# que la puer!a e abriera' 1o a)a escapatoria. 5 !ra%. de la rendi:a de la puer!a e dibu:aba el cuerp# de HPkan c#n l3nea en!rec#r!ada ' Eli alarg, el pal# !#d# l# que pud#$ e+pu:, la puer!a c#n .l' 2e abri, ;a cen!3+e!r# $ lueg# e in!erpu # el cuerp# que /ab3a "uera' )na +an# agarr, el b#rde de la puer!a$ !irand# de ella /acia arriba c#n !an!a "uer&a que . !a c/#c, c#n!ra la pared$ e ali, de un g#&ne' La puer!a e de c#lg, 0 reb#!, c#lgand# !#rcida$ g#lpeand# el /#+br# al cuerp# que a/#ra llenaba el /uec# de la puer!a' ,Fu .uieres de m' T#da%3a e p#d3an di !inguir +anc/a de c#l#r a&ul clar# en la ba!a que le cubr3a el cuerp# /a !a la r#dilla ' El re !# era un +apa uci# de !ierra$ barr# 0 +anc/a que la nari& de Eli pud# iden!i"icar c#+# angre de ani+ale $ angre /u+ana' La ba!a e !aba r#!a p#r %ari# i!i# @ en la aber!ura e %i lu+braba una piel blanca$ +arcada c#n ra gu6# que n# curar3an nunca' La cara n# /ab3a ca+biad#' )na +a a +al !raba:ada de carne de nuda c#n un 4nic# #:# r#:# e !a+pad# all3 c#+# de br#+a$ una guinda pa ada para c#r#nar un pa !el p#drid#' Per# a/#ra !en3a la b#ca abier!a'

)n agu:er# negr# en la +i!ad in"eri#r de la cara' N# /ab3a labi# que pudieran #cul!ar l# dien!e $ que e !aban al de cubier!#@ una irregular c#r#na blanca que /ac3a la # curidad a4n +1 # cura' El agu:er# e en anc/,$ e redu:# c#+# i +a !icara alg# 0 de .l ali,B ?Eeeiiii:' N# e p#d3a di !inguir i el #nid# quer3a decir (/e:* # (Eli*$ pue !# que pr#nunciaba la :#!a # la ele in a0uda de l# labi# # de la lengua' Eli dirigi, el pal# /acia el c#ra&,n de HPkan$ diciend#B ?H#la' ,Fu .uieres' La n#D+uer!e' Eli n# ab3a nada de ella' N# ab3a i el er que !en3a delan!e e !aba d#+inad# p#r la +i +a li+i!aci#ne que .l +i +#' 2i er3a u"icien!e c#n de !r#&arle el c#ra&,n' 2in e+barg#$ el /ec/# de que HPkan e !u%iera parad# an!e el /uec# de la puer!a parec3a indicar una c# aB que nece i!aba una in%i!aci,n' La pupila de HPkan e +#%3a de arriba aba:#$ #bre el cuerp# de Eli que e en!3a de pr#!egid# c#n el liger# %e !id# a+arill#' Habr3a de ead# que !u%iera +1 !ela$ que /ubiera +1 #b !1cul# en!re u pr#pi# cuerp# 0 el de HPkan' Tan!eand#$ acerc, el pal# al pec/# de . !e' ,Podr3 sentir al%o' ,Podr3 ya si.uiera... sentir miedo' Eli re%i%i, una en aci,n ca i #l%idadaB el +ied# al d#l#r' T#d# e curaba$ per# de HPkan e+anaba una a+ena&a de !al +agni!ud que''' ?GMu. quiere H

2e #0, un #nid# gu!ural /uec# cuand# aquel er e-pul , aire 0 una g#!a de l3quid# %i c# # de c#l#r a+arillen!# ali, del d#ble #ri"ici# d#nde /ab3a e !ad# la nari&' G)n u pir#H Lueg# un u urr# r#!#B (Aaaa:::*''' 0 un# de l# bra&# di# una acudida r1pida$ e pa +,dica$ mo"imientos de )e). 2e agarr, c#n !#rpe&a la ba!a p#r la par!e de aba:#$ ca i p#r el d#bladill#$ 0 e la ubi,' El pene de HPkan e+erg3a !ie # del cuerp#$ lla+and# la a!enci,n$ 0 Eli #b er%, u r3gida /inc/a&,n urcada p#r una red de %ena 0''' /mo puede... tiene .ue a)erlo tenido todo el tiempo. ?Aaaa:::''' 2acudida %i#len!a de la +an# de HPkan cuand# e +#%3a el prepuci# arriba 0 aba:#$ arriba 0 aba:# 0 el glande aparec3a 0 de aparec3a$ aparec3a 0 de aparec3a$ c#+# el +u6ec# de la ca:a$ +ien!ra pr#"er3a un #nid# de placer # alg# parecid#' ?Aaaaeee''' 8 Eli ri# ali%iad#' 2odo esto. Para acerse una pa6a. Per+anecer3a all3$ incapa& de +#%er e del i!i# /a !a que''' /a !a que''' ,Podra correrse' I)a a permanecer all una... una eternidad. Eli %i# an!e 3 la i+agen de una de e a +u6eca #b cena a la que e daba cuerda c#n una lla%e@ el +#n:e al que e le le%an!aba el /1bi!# 0 e+pe&aba a +a !urbar e +ien!ra durara la cuerda' /li# cli#, cli# cli#...

Eli e re3a$ e !aba !an di !ra3d# c#n la de+encial i+agen que n# n#!, cuand# en!r, HPkan en el cuar!#$ in que nadie l# in%i!ara' N# n#!, nada /a !a que el pu6#$ que /ac3a un +#+en!# e !aba apre!ad# alreded#r de un placer i+p# ible$ e al&, #bre u cabe&a' En un e pa +# r1pid# c#+# el ra0# g#lpe, c#n el bra&# /acia aba:# 0 el pu6# ca0, #bre la #re:a de Eli c#n una "uer&a que /abr3a ba !ad# para +a!ar a un caball#' El g#lpe ca0, #blicu# 0 la #re:a de Eli e d#bl, /acia den!r# c#n !an!a "uer&a que e le ra g, la piel 0 +edia #re:a e le de peg, de la cabe&a ca0end# 4bi!a+en!e al uel# dand# c#n!ra el ce+en!# c#n un g#lpe #rd#' 5uand# T#++0 c#+prendi, que l# que a%an&aba p#r el pa ill# n# e dirig3a al re"ugi#$ e a%en!ur, a qui!ar e la +an# de la b#ca' E !aba en!ad# pegad# al rinc,n$ e in!en!, e cuc/ar' La %#& de la c/ica' &ola. Fu .uieres. Lueg# la ri a' 8$ ade+1 $ e a #!ra %#&' N# #naba iquiera c#+# i %iniera de una per #na' De pu. $ g#lpe a+#r!iguad# $ ruid# de cuerp# que e +#%3an' A/#ra e e !aba pr#duciend# alg4n !ip# de''' +#%i+ien!# all3 den!r#' Alg# "ue arra !rad# p#r el uel# 0 T#++0 no pen , en !ra!ar de a%eriguar qu. era' Per# apr#%ec/, aquel ruid# para acallar el que pudiera /acer al le%an!ar e$ ir a !ien!a a l# larg# de la pared 0 bu car el +#n!,n de ca:a de car!,n'

El c#ra&,n le palpi!aba c#+# un !a+b#r de :ugue!e 0 la +an# le !e+blaban' N# e a!re%i, a encender el +ec/er#$ 0 para c#ncen!rar e +e:#r cerr, l# #:# bu cand# c#n la +an# enci+a de la pila de ca:a ' L# ded# e cerrar#n alreded#r de l# que enc#n!r,B el !r#"e# de !ir# c#n pi !#la de 2!a""an' 5#n cuidad#$ l# le%an!, del i!i# d#nde e !aba$ l# #pe , en la +an#' 2i l# agarraba p#r el pec/# de la "igura$ el pede !al de piedra "unci#nar3a c#+# un +a&#' Abri, l# #:# 0 e di# cuen!a de que p#d3a di !inguir %aga+en!e la ilue!a del !irad#r de pla!a' 5mi%o. Fuerido ami%o. 5#n el !r#"e# apre!ad# c#n!ra u pec/# e agac/, #!ra %e& en la e quina$ e perand# a que !#d# aquell# !er+inara' Eli era +anipulad#' Mien!ra nadaba /acia la uper"icie de de la # curidad en la que e /ab3a /undid#$ in!i, c,+# u cuerp#$ a di !ancia$ en #!ra par!e del +ar''' era +anipulad#' )na pre i,n "uer!e en la e palda$ la pierna apre!ada /acia arriba$ /acia a!r1 $ 0 ar# de /ierr# alreded#r de l# !#bill# ' L# !#bill# c#n u ar# de /ierr# uno a cada lado de la ca)e;a y la c#lu+na %er!ebral !an "#r&ada$ !an e !irada que e !aba a pun!# de r#+per e' Me rompo. La cabe&a era un c#n!ened#r de d#l#r %i%# cuand# u cuerp# "ue d#blad# en d#

%i#len!a+en!e$ e+paque!ad# c#+# un "ard# de !ela$ 0 Eli cre0, que a4n e /allaba en una alucinaci,n de d#l#r p#rque$ cuand# u #:# e+pe&ar#n a %er$ ,l# %ier#n a+arill#' 8 de!r1 del a+arill#$ una gran #+bra agi!ada' De pu. lleg, el "r3#' 2#bre la "ina piel de u nalga e re !regaba una b#la de /iel#' Alguien in!en!aba$ pri+er# !an!eand#$ "inal+en!e e+pu:and#$ pene!rarl#' Eli re #pl,@ la !ela del %e !id# que le /ab3a !apad# la cara e le%an!,$ 0 pud# %er' HPkan e !aba enci+a de .l' 2u 4nic# #:# +iraba "i:a+en!e /acia aba:#$ /acia la nalga abier!a de Eli' Ten3a la +an# alreded#r de u !#bill# ' La pierna /ab3an id# bru!al+en!e d#blada /acia a!r1 de +anera que la r#dilla quedaban apre!ada c#n!ra el uel# a a+b# lad# de l# /#+br# de Eli$ 0 cuand# HPkan pre i#n, a4n +1 Eli #0, c,+# l# liga+en!# de la par!e in!eri#r de la nalga e le r#+p3an$ igual que la cuerda de una gui!arra de+a iad# !en a' ?7N###9 Eli aull, en la cara de"#r+e de HPkan$ en la que n# e p#d3a percibir ning4n en!i+ien!#' )n reguer# de baba %i c# a que al3a de u b#ca e alarg, 0 ca0, en l# labi# de Eli$ 0 el ab#r a cad1%er le llen, la b#ca' A Eli e le de pegar#n l# bra&# del cuerp#$ in %ida c#+# l# de una +u6eca de !rap#' Alg# deba:# de l# ded# ' Red#nd#' Dur#' In!en!, pen ar$ e e "#r&, para crear una ca+pana neu+1!ica de lu& den!r# de la

negra$ ab #rben!e l#cura' 8 e %i# den!r# de la ca+pana' 5#n una e !aca en la +an#' $. Eli agarr, el pal# del cepill# 0 cerr, l# ded# alreded#r de la p#bre !abla de al%aci,n +ien!ra HPkan egu3a !an!eand#$ e+pu:and#$ in!en!and# pene!rarl#' La punta. La punta tiene .ue estar del lado correcto. Jir, la cabe&a /acia el pal# 0 %i# que la pun!a e !aba en la direcci,n del g#lpe' >na posi)ilidad. La cabe&a de Eli e qued, en ilenci# cuand# %i uali&, l# que !en3a que /acer' De pu. l# /i&#' En un +#%i+ien!# le%an!, el pal# del uel# 0 l# lan&, c#n !#da u "uer&a /acia arriba$ /acia la cara de HPkan' El an!ebra&# r#&, u +u l# 0 el pal# dibu:, una l3nea rec!a que''' e de!u%# a un# cen!3+e!r# de la cara de HPkan cuand# Eli$ a cau a de la p# !ura de u cuerp#$ n# pud# lle%ar u bra&# +1 le:# ' Hab3a "allad#' Duran!e un egund#$ Eli alcan&, a c#n!e+plar la idea de que qui&1 !u%iera la capacidad de #rdenar a u pr#pi# cuerp# +#rir' 2i cerraba !#da la ''' De pu. HPkan di# un e+pu:,n$ apre!and# al +i +# !ie+p# la cabe&a /acia aba:#' 5#n un #nid# ua%e c#+# el de una cuc/ara de +adera en!rand# en la papilla$ la pun!a de la e !aca e le cla%, en el #:#' HPkan n# gri!,' Mui&1 ni iquiera l# n#!,' Mui&1 "ue ,l# el de c#ncier!# de que 0a n# p#d3a %er l# que le /i&# a"l#:ar la +an# alreded#r de l# !#bill# de Eli' 2in n#!ar

el d#l#r de u pierna de !r#&ada p#r den!r#$ Eli e #l!, l# pie 0 di# una pa!ada c#n ell# /acia delan!e$ c#n!ra el pec/# de HPkan' )n #nid# de g#lpe /4+ed# cuand# la plan!a del pie di# c#n!ra la piel 0 HPkan ca0, /acia a!r1 ' Eli ba:, la pierna 0 c#n una #la de d#l#r "r3# en la e palda e pu # de r#dilla B HPkan n# /ab3a ca3d#$ ,l# e /ab3a d#blad# /acia a!r1 $ 0$ c#+# una +u6eca elec!r,nica de la ca a de l# "an!a +a $ e endere&aba de nue%#' E !aban de r#dilla el un# "ren!e al #!r#' El pal# que HPkan !en3a en el #:# e +#%3a c#n peque6a acudida /acia aba:#$ /acia aba:#$ c#n la preci i,n de un egunder#$ 0 lueg# ca0,$ !a+b#rile, un p#c# en el uel# 0 e par,' )n l3quid# !ran paren!e e+pe&, a +anar del #ri"ici# en el que /ab3a e !ad#$ un +ar de l1gri+a ' Ningun# de l# d# e +#%i,' El l3quid# del #:# de HPkan g#!eaba en u pierna de nuda ' Eli c#ncen!r, en u bra&# derec/# !#da la "uer&a que le quedaba' 5err, el pu6#' 5uand# el /#+br# de HPkan e +#%i, 0 el cuerp# /i&# un in!en!# de ec/ar e #bre Eli #!ra %e&$ eguir d#nde l# /ab3a de:ad#$ Eli g#lpe, c#n u +an# derec/a la par!e i&quierda del pec/# de HPkan' 2e le r#+pier#n la c# !illa 0 la piel e e !ir, p#r un in !an!e@ cedi,$ de pu. re%en!,' La cabe&a de HPkan e inclin, /acia aba:# para %er l# que n# p#d3a %er +ien!ra

Eli bu caba a !ien!a den!r# del pec/# del /#+bre 0 enc#n!r, el c#ra&,n' )na +a a "r3a$ blanda' In+,%il' 1o tiene "ida. Pero claro .ue tiene .ue... Eli apre!, el c#ra&,n /a !a de !r#&arl#' !e cedi, in #p#ner re i !encia$ de:1nd# e apla !ar c#+# una +edu a +uer!a' La reacci,n de HPkan n# "ue +a0#r que i una +# ca pe ada e le /ubiera p# ad# en la piel@ e lle%, la +an# para apar!ar l# que le +#le !aba 0$ an!e de que c#n iguiera c#ger la +u6eca de Eli$ . !e ac, la +an# c#n :ir#ne del c#ra&,n derra+1nd# ele del pu6#' 2en%o .ue lar%arme de a.u. Eli quer3a le%an!ar e$ per# la pierna n# le #bedec3an' HPkan$ cieg#$ bu caba a !ien!a c#n la +an# $ le bu caba a .l' Eli e !u+b, b#ca aba:# 0 e+pe&, a alir rep!and# del cuar!#$ c#n la pierna r#&and# c#n!ra el ce+en!#' HPkan %#l%i, la cabe&a iguiend# el #nid#$ alarg, l# bra&# 0 agarr, el %e !id#$ c#n igui, r#+per una de la +anga an!e de que Eli alcan&ara el /uec# de la puer!a 0 e pu iera de nue%# de r#dilla ' HPkan e le%an!,' Eli di pu # de un# egund# de pr,rr#ga an!e de que HPkan enc#n!rara el /uec# de la puer!a' In!en!, #rdenar a u !end#ne r#!# que e curaran l# u"icien!e c#+# para p#der # !ener e en pie$ per# cuand# HPkan alcan&, la alida l# !end#ne n# le per+i!ier#n +1 que le%an!ar e ap#01nd# e en la pared'

La a !illa de la ba !a +adera e le cla%aban en la 0e+a de l# ded# al ap#0ar e en ella para n# caer' 8 a/#ra l# ab3a' Mue in c#ra&,n$ cieg#$ HPkan l# per eguir3a /a !a''' /a !a''' 2en%o .ue... destruirlo... ten%o .ue... destruirlo. )na l3nea negra' )na l3nea %er!ical$ negra$ delan!e de l# #:# ' N# /ab3a e !ad# all3 an!e ' Eli ab3a l# que !en3a que /acer' ?7A///9''' La +an# de HPkan alreded#r de un# de l# +arc# de la puer!a 0 lueg# el cuerp# que al3a !a+bale1nd# e del l#cal del ,!an#$ !an!eand# c#n la +an# p#r delan!e' Eli apre!, la e palda c#n!ra la pared$ e perand# el +#+en!#' HPkan ali,$ un par de pa # indeci # $ e de!u%# de pu. :u !# en"ren!e de Eli' E cuc/and#$ #li queand#' Eli e inclin, /a !a que u +an# e !u%ier#n a la +i +a al!ura que un# de l# /#+br# de HPkan' Lueg# !#+, i+pul # ap#01nd# e c#n!ra la pared 0 e arr#:, /acia delan!e /aciend# !#d# l# p# ible para que HPkan perdiera el equilibri#' L# c#n igui,' HPkan di# un peque6# pa # /acia un lad# 0 ca0, c#n!ra la puer!a del re"ugi#' La rendi:a que Eli /ab3a %i !# c#+# una l3nea negra e en anc/, +ien!ra la puer!a e abr3a /acia den!r# 0 HPkan r#daba bu cand# ap#0# c#n la +an# den!r# de aquella # curidad' Al +i +# !ie+p#$ Eli e ca0, b#ca aba:# en el pa ill#$ c#n iguiend# "renar

an!e de que u cara c/#cara c#n!ra el uel#@ de pu. e arra !r, /acia la puer!a 0 agarr, el %#lan!e in"eri#r del cierre' HPkan e !aba !endid# en el uel# cuand# Eli e+pu:, la puer!a 0 gir, l# %#lan!e $ cerrand#' Lueg# e arra !r, /a !a el l#cal del ,!an#$ bu c, el pal# 0 l# !rab, en!re la rueda para que n# e pudiera abrir de de den!r#' Eli igui, c#ncen!rand# !#da u energ3a en curar e 0 c#+en&, c#n ba !an!e di"icul!ad a !ra!ar de alir del ,!an#' )n reguer# de la angre que al3a de u #re:a le egu3a de de el re"ugi#' 5uand# alcan&, la puer!a e enc#n!raba 0a !an re !ablecid# que pud# le%an!ar e' Endere&, el cuerp# 0$ c#n la pierna !e+bl#r# a $ ubi, la e calera ' -escansar, -escansar, -escansar. E+pu:, la puer!a 0 e enc#n!r, a la lu& del "ar#l del p#r!al' E !aba de !r#&ad#$ /u+illad# 0 la alida del #l a+ena&aba en el /#ri&#n!e' -escansar, -escansar, -escansar. Per# !en3a que''' e-!er+inarl#' 8 /ab3a #la+en!e una +anera de que aquell# "unci#naraB Nueg#' Ta+bale1nd# e$ ali, del pa!i# /a !a el 4nic# lugar d#nde ab3a que .l n# p#d3a enc#n!rarle' W'XU$ lune p#r la +a6ana$ Blackeberg' 2al!a la alar+a del uper+ercad# I5A en la calle Ar%id MCrne ' La p#lic3a llega #nce +inu!# +1 !arde 0 e encuen!ra el cri !al del e capara!e r#!#' El due6# de la !ienda$ que %i%e al lad#$ e /alla pre en!e' Mani"ie !a que$ de de u %en!ana$ /a %i !#

aband#nar el lugar c#rriend# a una per #na +u0 :#%en$ +#rena' 2e in pecci#na la !ienda in que al parecer "al!e nada' W'XL$ a+anece' La per iana del /# pi!al eran +uc/# +e:#re $ cerraban +e:#r que la u0a ' 2,l# p#r un i!i# e !aban la la+a un p#c# e !r#peada 0 de:aban "il!rar un /il# de la lu& de la +a6ana que dibu:aba un 1ngul# de c#l#r gri uci# en el !ec/# # cur#' Virginia e !aba !endida$ r3gida$ en la ca+a +irand# la l3nea gri que # cilaba cada %e& que un g#lpe de %ien!# /ac3a %ibrar la %en!ana' Lu& !enue$ re"le:ada' N# +1 que una le%e irri!aci,n$ un gran# de arena en el #:#' Lacke #rb3a +#c# 0 r#ncaba en la ca+a de al lad#' Hab3an per+anecid# de pier!# +uc/# !ie+p#$ /abland#' Recuerd# $ +1 que nada' Hacia la cua!r# de la +a6ana Lacke e /ab3a quedad# "inal+en!e d#r+id#$ !#da%3a c#n la +an# de ella en la u0a' Hab3a !enid# que liberar u +an# de la de Lacke una /#ra +1 !arde$ cuand# en!r, una en"er+era para c#n!r#lar la pre i,n de la angre@ le pareci, que !#d# e !aba bien 0 l# de:,$ ec/and# una +irada de re#:# ba !an!e !ierna a Lacke' Virginia /ab3a #3d# c,+# /ab3a in i !id# Lacke para p#der quedar e$ la ra&,n que /ab3a dad#' De a/3$ pr#bable+en!e$ la !ierna +irada' Virginia e !aba a/#ra c#n la +an# cru&ada #bre el pec/#$ luc/and# c#n!ra el i+pul # de u cuerp# de''' cerrar e' -ormir n# era iquiera la palabra apr#piada' Tan

pr#n!# c#+# de:aba de c#ncen!rar e c#n cien!e+en!e en la re piraci,n$ . !a e paraba' Nece i!aba e !ar de pier!a' E peraba que en!rara una en"er+era an!e de que Lacke e de per!ara' 23' L# +e:#r er3a que .l pudiera d#r+ir /a !a que !#d# /ubiera pa ad#' Per# e # er3a e perar de+a iad#' El #l alcan&, a Eli a la en!rada del pa!i#$ una !ena&a al r#:# que agarr, u #re:a lacerada' De "#r+a in !in!i%a e ec/, /acia a!r1 para per+anecer den!r# de la #+bra del arc#$ abra&and# la !re b#!ella de alc#/#l de que+ar c#n!ra el pec/#$ c#+# para pr#!egerla !a+bi.n a ella del #l' Die& pa # +1 all1 e !aba u p#r!al' A %ein!e$ el de O kar$ 0 a !rein!a$ el de T#++0' Imposi)le. N#' 2i /ubiera e !ad# "uer!e 0 an# p# ible+en!e e /ubiera a!re%id# a in!en!ar en!rar p#r el p#r!al de O kar a!ra%e and# el c/#rr# de lu& que au+en!aba u p#!encia a cada egund# que e peraba' Per# p#r el de T#++0 n#' 8 +en# a/#ra' -ie; pasos. -espus estar en el portal. La "entana %rande de la escalera. * si tropie;o... $i el sol... Eli ec/, a c#rrer' El #l e lan&, #bre .l c#+# un le,n /a+brien!#$ +#rdi.nd#le la e palda' A pun!# e !u%# de perder el equilibri# e+pu:ad# p#r la "uer&a "3 ica$ en #rdeced#ra del

#l' La na!urale&a e cup3a u a%er i,n /acia u !ran gre i,n' N# e-p#ner e a la lu& del #l ni iquiera p#r un in !an!e Mue+aba' La e palda de Eli b#rb#!eaba c#+# el acei!e calien!e cuand# alcan&, el p#r!al 0 abri,' El d#l#r ca i le /i&# de +a0ar e 0 ubi, la e calera a ciega $ c#+# dr#gad#@ n# e a!re%3a a abrir l# #:# p#r +ied# a que e le derri!ieran' 2e le ca0, una de la b#!ella $ la #0, r#dar p#r el uel#' Nada que /acer' 5#n la cabe&a agac/ada$ una +an# abra&and# la d# que quedaban$ la #!ra en el pa a+an# $ ubi, la e calera c#:eand#' Lleg, al rellan#' Muedaba un !ra+#' A !ra%. de la %en!ana el #l le di# un 4l!i+# &arpa&# en la nuca@ !ra!, de +#rderl#$ l# +#rdi, de pu. en la pierna $ la pan!#rrilla $ l# !al#ne +ien!ra ub3a l# pelda6# ' E !aba ardiend#' L# 4nic# que "al!aba eran la lla+a ' 5#n igui, abrir u puer!a$ ca0, en la agradable$ "re ca # curidad que /ab3a den!r#' 5err, de g#lpe' Per# n# e !aba del !#d# # cur#' La puer!a de la c#cina e !aba abier!a 0 all3 n# /ab3a +an!a en la %en!ana' E !a lu& era$ a pe ar de !#d#$ +1 d.bil 0 +1 gri que aquella #!ra a la que acababa de e-p#ner e 0$ in dudarl#$ !ir, la b#!ella al uel# 0 igui,' La lu& le ara6aba la e palda de una "#r+a rela!i%a+en!e cari6# a +ien!ra e arra !raba a l# larg# del pa ill# /acia el cuar!# de ba6# 0 el /ed#r a carne que+ada le llenaba la nari&' 1unca "ol"er a estar entero.

E !ir, el bra&#$ abri, la puer!a del cuar!# de ba6# 0 e de li&, den!r# de la c#+pac!a # curidad' Apar!, un# bid#ne de pl1 !ic#$ cerr, 0 ec/, el pe !ill#' An!e de +e!er e en la ba6era alcan&, a pen arB 1o e cerrado la puerta de fuera. Per# era de+a iad# !arde' El ue6# l# de c#nec!, en el +i +# in !an!e en que e u+ergi, en la /4+eda # curidad' De !#d# +#d# $ n# /abr3a !enid# "uer&a ' T#++0 e !aba en!ad# in +#%er e$ apre!ad# c#n!ra el rinc,n' 5#n!u%# la re piraci,n /a !a que e+pe&ar#n a &u+barle l# #3d# 0 una llu%ia de e !rella cru&, la n#c/e an!e u #:# ' 5uand# #0, la puer!a del ,!an# g#lpear de nue%# e a!re%i, a #l!ar el aire en un :ade# pr#l#ngad# que reb#!, a l# larg# de la parede de /#r+ig,n$ c#+# un ec#' T#d# e !aba en ilenci#' La # curidad era !an grande que !en3a +a a$ pe #' 2e lle%, una +an# a la cara' Nada' Ninguna di"erencia' 2e "r#!, la cara c#+# para a egurar e de que real+en!e e-i !3a' 23' Ba:# l# ded# in!i, u nari&$ u labi# ' Irreale ' Aparec3an ba:# u ded# $ de aparec3an' La peque6a "igura que !en3a en la #!ra +an# parec3a +1 %i%a$ +1 real que .l +i +#' La abra&,$ era u c#+pa6er#' T#++0 /ab3a e !ad# en!ad# c#n la cabe&a ap#0ada en la r#dilla $ c#n l# #:# cerrad# 0 la +an# apre!ada c#n!ra l# #3d# para n# en!erar e$ para n# !ener que

#3r l# que #curr3a en el l#cal del ,!an#' Le /ab3a parecid# que la c/iquilla /ab3a id# a e inada' Per# n# pud#$ n# e a!re%i, a /acer nada 0 p#r e # /ab3a !ra!ad# de negar !#da la i!uaci,n de apareciend# .l +i +#' Hab3a e !ad# c#n u padre' En el ca+p# de "4!b#l$ en la pla0a$ en la pi cina de Qaanan' Ninal+en!e e /ab3a de!enid# en el recuerd# de aquella %e& en el ca+p# de RPck !a cuand# a+b# pr#bar#n a %#lar un a%i,n c#n +and# a di !ancia que alguien del !raba:# le /ab3a de:ad# a u padre' 2u +adre l# /ab3a ac#+pa6ad# un ra!#$ per# al "inal le pareci, que era +u0 aburrid# e !ar +irand# c,+# el a%i,n /ac3a u acr#bacia en el aire 0 e "ue a ca a' 2u padre 0 .l iguier#n /a !a que e /i&# de n#c/e 0 el a%i,n n# era +1 que una ilue!a c#n!ra el ciel# r# a del a!ardecer' De pu. e +arc/ar#n a ca a a !ra%. del b# que c#gid# de la +an#' Ab #r!# en el recuerd# de aquel d3a$ T#++0 /ab3a per+anecid# di !ra3d# de l# gri!# $ de la l#cura que !en3a lugar a un# +e!r# de .l' T#d# l# que e-i !3a era el &u+bid# irri!ad# del a%i,n$ el cal#r de la en#r+e +an# de u padre #bre u e palda +ien!ra .l +ane:aba ner%i# # el apara!# en a+pli# c3rcul# #bre el ca+p#$ el ce+en!eri#' P#r aquel en!#nce T#++0 n# /ab3a en!rad# nunca all3@ e /ab3a i+aginad# per #na que %agaban al a&ar en!re la !u+ba $ ll#rand# l1gri+a brillan!e c#+# la

de l# !ebe# que ca3an alpicand# la piedra ' Per# e # era an!e ' De pu. u padre /ab3a +uer!# 0 T#++0 !u%# que en!erar e de que la !ri !e&a de un ca+p# an!# rara %e&$ +u0 rara %e& e a 3' La +an# a4n +1 apre!ada c#n!ra l# #3d# 0 "uera de aquell# pen a+ien!# ' Pien a en el ca+in# a !ra%. del b# que$ pien a en el #l#r de la ga #lina e pecial del a%i,n$ en u b#!elli!a$ pien a''' 2,l# cuand# a !ra%. de la pr#!ecci,n #0, el pe !ill# de una cerradura e qui!, la +an# 0 +ir,' In4!il+en!e$ p#rque el cuar!# del re"ugi# e !aba +1 # cur# que el e paci# que /ab3a de!r1 de u p1rpad# ' E+pe&, a c#n!ener la re piraci,n +ien!ra el #!r# pe !ill# #n, en u i!i#$ c#n!inu, +ien!ra l#DqueD "uera e !aba !#da%3a en el ,!an#' De pu. $ el g#lpe le:an# de la puer!a del ,!an#@ la parede re!u+bar#n 0 aqu3 e !aba .l a/#ra' 5#n %ida' 1o me a%arr. N# ab3a c#n e-ac!i!ud qu. /ab3a id# (e #*$ per# "uera l# que "ue e n# le /ab3a de cubier!#' T#++0 aband#n, u p# !ura' )n /#r+igue# le rec#rri, l# +4 cul# d#r+id# de la pierna cuand# in!en!, a%an&ar /acia la puer!a !an!eand# la pared' Ten3a la +an# ud#r# a p#r el +ied# 0 la pre i,n c#n!ra l# #3d# $ la e !a!ua a pun!# e !u%# de re bal1r ele' 5#n u +an# libre enc#n!r, un %#lan!e de la cerradura 0 e+pe&, a darle la %uel!a'

2e +#%i, un dec3+e!r#$ per# lueg# e par,' Fu es esto... Apre!, c#n +1 "uer&a$ per# el %#lan!e e neg, a +#%er e +1 all1' 2#l!, la e !a!uilla para p#der !irar c#n la d# +an# 0 ca0, al uel# c#n un ruido sordo. T#++0 e par,' Fu raro a sonado. /omo si u)iera al%o... )lando. 2e agac/, al lad# de la puer!a$ in!en!, +#%er el %#lan!e de aba:#' Pa , l# +i +#' )n# die& cen!3+e!r# 0 lueg# !#p' 2e en!, en el uel#' Tra!, de pen ar de una +anera pr1c!ica' Joder, se "a a .uedar uno a.u sentado. M1 # +en# $ alg# a 3' De !#d# +#d# apareci, "ur!i%a+en!e aquel +ied# que /ab3a en!id# un# +e e de pu. de la +uer!e de u padre' Hac3a +uc/# !ie+p# que e a en aci,n le /ab3a aband#nad#$ per# a/#ra$ encerrad# en aquella b#ca de l#b#$ e+pe&aba de nue%#' El a+#r a u padre que$ a !ra%. de la +uer!e$ e /ab3a c#n%er!id# en +ied# de .l' De u cuerp#' E+pe&, a "#r+1r ele un nud# en la gargan!a$ l# ded# e le pu ier#n r3gid# ' 5 ora piensa. Piensa! Hab3a %ela en una balda en el al+ac.n$ al #!r# lad#' El pr#ble+a era llegar /a !a all3 en la # curidad' Idiota! 2e di# un g#lpe en la "ren!e !an "uer!e que re !all,$ e ri,' 7Per# i !en3a un +ec/er#9 8 ade+1 B Gde qu. c#:#ne le /abr3a er%id# bu car la %ela i n# /ubiera

!enid# nada c#n qu. encenderla H /omo a.uel "ie6o con mil )otes de conser"as y nin%=n a)relatas. Muerto de am)re en medio de la comida. Mien!ra bu caba el encended#r en el b#l ill# pen , que u i!uaci,n n# era !an de e perada' An!e # de pu. %endr3a alguien al ,!an#$ u +adre$ al +en# $ 0 i !en3a lu&$ pue 0a e !aba' 2ac, el +ec/er#$ l# encendi,' 2u #:# ac# !u+brad# a la # curidad quedar#n cegad# p#r la lla+a$ per# cuand# e recuperar#n %i# que n# e !aba #l#' Tendid# en el uel#$ :u !# al lad# de u pie e !aba''' ... pap3... N# e le #curri, pen ar en que u padre /ab3a id# incinerad# cuand# a la lu& de la # cilan!e lla+a %i# la cara del cad1%er 0 . !a re p#nd3a !#!al+en!e a u e-pec!a!i%a #bre el a pec!# que debe !ener un# cuand# e /a pa ad# %ari# a6# ba:# !ierra' ... pap3... Lan&# un c/illid# :u !# en"ren!e de la lla+a del encended#r 0 . !e e apag,$ per# un in !an!e an!e !u%# !ie+p# de %er c,+# la cabe&a de u padre daba una acudida 0''' ... est3 "i"o... El c#n!enid# de u !ripa e %aci, en l# pan!al#ne c#n una e-pl# i,n /4+eda que le calen!, el cul#' Lueg# e le d#blar#n la pierna $ el e quele!# e le de c#+pu #

0 e de pl#+, perdiend# el +ec/er#$ que r#d, p#r el uel#' 2u +an# ca0, :u !a+en!e #bre l# pie /elad# del cad1%er' La u6a a"ilada le ara6ar#n la pal+a de la +an# 0 +ien!ra egu3a gri!and# Pero pap3! ,1o te as cortado las u4as de los pies' e+pe&, a !#car$ a acariciar el pie "r3# c#+# i "uera un cac/#rr# que nece i!ara c#n uel#' 2igui, /acia arriba pa 1nd#le la +an# p#r la e pinilla$ la pierna$ in!iend# c,+# l# +4 cul# !en # deba:# de la piel e +#%3an +ien!ra .l gri!aba c#n%ul i#nad#$ berreand# c#+# un c#r&#' La pun!a de u ded# !#car#n +e!al' La e cul!ura' E !aba rec# !ada en!re la pierna del cad1%er' Agarr, la "igura p#r el pec/#$ de:, de gri!ar 0 %#l%i, p#r un in !an!e a l# c#ncre!#' @l ma;o. En ilenci# !ra l# gri!# #0, el #nid# pega:# # de alg# que ca3a +ien!ra el cad1%er le%an!aba la par!e uperi#r del cuerp#$ 0 cuand# un +ie+br# "r3# le r#&, el d#r # de la +an#$ la re!ir, 0 apre!, la e !a!ua' 1o es pap3. N#' T#++0 e de li&, /acia a!r1 $ le:# del cad1%er c#n la dep# ici,n e+badurn1nd#le la nalga $ 0 le pareci, p#r un +#+en!# "er en la oscuridad; en e e in !an!e u en!id# del #3d# e !ran "#r+, en en!id# de la %i !a 0 "io al cad1%er le%an!1nd# e en +edi# de la negrura$ una ilue!a a+arillen!a$ una c#n !elaci,n' Mien!ra que .l$ c#n a0uda de l# pie $ e arra !raba /acia a!r1 $ /acia la pared$ el

cuerp# de al lad# pr#"iri, un bre%e #nid#B ?''' aaa''' 8 T#++0 %i# un elefante pe.ue4o, un elefantito di)u6ado, y a.u "iene WtuuuutX el elefante 9851-@, y entonces... arri)a!... con la trompa y suena H5I, lue%o "iene Ma%nus, <rasse y @"a y cantan H5ll! @s a.u! -onde uno no...I. 1o, ,cmo es...' El cad1%er !en3a que /aber !r#pe&ad# c#n la pila de ca:a p#rque e #0er#n ruid# #rd# $ e !r.pi!# de radi#ca e!e que ca3an al uel# +ien!ra T#++0 e e+p#!raba c#n!ra la pared$ g#lpe1nd# e la par!e p# !eri#r de la cabe&a de !al +anera que el cerebr# e le llen, de un &u+bid# blanc#' A !ra%. del &u+bid# #0, el ruid# de un# pie de cal&# 0 en!u+ecid# que e +#%3an p#r el uel#$ bu cand#' 5.u. @s all. -onde uno no est3. 1o. Fue s. E # preci a+en!e' l n# e !aba aqu3' N# e %e3a a 3 +i +#$ n# %e3a a quien e+i!3a l# #nid# ' A 3 que n# eran +1 que #nid# ' N# era +1 que alg# que .l e cuc/aba en!ad# +ien!ra +iraba "i:a+en!e la !ela negra de l# al!a%#ce ' E !# era alg# que n# e-i !3a' 5.u. @s all. -onde uno no est3. 5 pun!# e !u%# de can!arl# en %#& al!a$ per# un re !# l4cid# de u c#n ciencia le ad%ir!i, de que n# deb3a /acerl#' El &u+bid# blanc# e+pe&, a de %anecer e$ de:and# !ra de 3 un e paci# %ac3# en el que$ c#n gran e "uer&#$ e+pe&, a i!uar l# pen a+ien!# '

La cara. La cara. N# quer3a pen ar en la cara$ no quer3a pen ar en''' Alg# de la cara que e /ab3a agi!ad# a la lu& del encended#r' El cuerp# e apr#-i+aba' N# ,l# #3a l# pa # cada %e& +1 cerca c#+# un r#&,n c#n!ra el uel#' N#$ p#d3a en!ir u pre encia c#+# una #+bra +1 # cura que la # curidad' 2e +#rdi, el labi# in"eri#r /a !a que n#!, el ab#r de la angre en la b#ca$ cerr, l# #:# ' Vi# u d# #:# de aparecer de la i+agen c#+# d# ''' ?6os. 1o tiene o6os. )n #pl# d.bil #bre u cara cuand# una +an# agi!, el aire' /ie%o. @st3 cie%o. N# e !aba egur#$ per# la +a a que /ab3a enci+a de l# /#+br# de aquel er n# !en3a #:# ' 5uand# la +an# %#l%i, a %#lar$ T#++0 in!i, en la +e:illa la caricia del aire de pla&ad# una d.ci+a de egund# an!e de que le alcan&ara$ 0 !u%# !ie+p# de girar la cabe&a de "#r+a que la +an# ,l# le r#&, el pel#' 5#+ple!, el +#%i+ien!# 0 e !ir, al uel# de bruce $ e+pe&, a rep!ar +#%iend# la +an# p#r delan!e del cuerp#$ nadand# en ec#' @l encendedor, el encendedor... Alg# e le cla%, en la +e:illa' 2in!i, una nau ea en el e !,+ag# cuand# c#+prendi, que e !ra!aba de la u6a del pie de aquel er$ per# r1pida+en!e e ec/, a

r#dar para n# enc#n!rar e en el +i +# lugar cuand# llegaran la +an# a bu carl#' 5.u. @s all. -onde yo no... 2e le e cap, un bu"id#' Tra!, de e%i!arl#$ per# n# pud#' La ali%a le al3a a c/#rr# p#r la b#ca 0 de u gargan!a de !r#&ada llegar#n /ipid# de ri a 0 de llan!#$ #ll#&# $ +ien!ra la +an# $ d# radare $ egu3an barriend# el uel# en bu ca de la 4nica %en!a:a que .l qui&1$ qui&1 !en3a #bre la # curidad que l# quer3a a!rapar' -ios, ay=dame. -e6a .ue la lu; de tu rostro... -ios... perdn por lo de la i%lesia, perdn por... todo. -ios. *o "oy a creer siempre en ti, lo .ue t= .uieras si... me permites encontrar el encendedor... s mi ami%o, por fa"or -ios. Alg# ucedi,' En el +i +# in !an!e en que T#++0 in!i, la +an# de aquel er !an!eand# u pie$ la e !ancia e ba6, duran!e una "racci,n de egund# de una lu& a&ulada$ c#+# ilu+inada p#r el "la / de una c1+ara$ 0 T#++0 %i# real+en!e$ duran!e e a "racci,n de egund#$ la ca:a %#lcada $ la %a !a e !ruc!ura de la parede $ el pa # /acia el al+ac.n' 8 el encended#r' E !aba ,l# a un# +e!r# de u +an# derec/a$ 0 cuand# la # curidad e cerni, de nue%# a u alreded#r !en3a la p# ici,n del +ec/er# grabada en la re!ina' Liber, el pie de la +an# de aquel er$ e !ir, la +an# 0 c#gi, el encended#r$ l# agarr, bien$ e pu # en pie de un al!#'

2in parar e a pen ar i n# er3a de+a iad# pedir$ e+pe&, a reci!ar$ para u aden!r# $ una nue%a pe!ici,nB &a; .ue sea cie%o, -ios. &a; .ue sea cie%o, -ios. &a; .ue... Encendi, el +ec/er#' )n "#g#na&#$ parecid# al que acababa de e-peri+en!ar@ lueg#$ la lla+a a+arilla c#n u cen!r# a&ul' El er e !aba quie!#$ %#l%i, la cabe&a /acia la lu&' E+pe&, a ca+inar en direcci,n a ella' La lla+a # cil, cuand# T#++0 di# d# pa # de lad# 0 lleg, /a !a la puer!a' El er e par, d#nde T#++0 /ab3a e !ad# !re egund# an!e ' 2i /ubiera p#did# alegrar e$ l# /abr3a /ec/#' Per# a la d.bil lu& del encended#r !#d# e %#l%i, de piadada+en!e real' 8a n# era p# ible e%adir e en la "an!a 3a de que ni iquiera e enc#n!raba all3$ de que e !# n# le #curr3a a .l' E !aba encerrad# en un cuar!# in #n#ri&ad# :un!# c#n l# que +1 +ied# le daba' Alg# /i&# que in!iera un %uelc# en el e !,+ag#$ per# n# /ab3a nada +1 que e-pul ar' 2,l# ali, un peque6# ped# 0 aquel er %#l%i, de nue%# la cabe&a$ /acia .l' T#++0 e+pu:, el %#lan!e de la cerradura c#n la +an# que !en3a libre de +anera que la que u:e!aba el encended#r !e+bl,$ 0 la lu& %#l%i, a apagar e' El %#lan!e n# e +#%3a$ per# T#++0 /ab3a !enid# !ie+p# de %er p#r el rabill# del #:# c,+# el er %en3a /acia .l 0 e !ir, le:# de la puer!a$ /acia la pared en la que /ab3a e !ad# en!ad# an!e '

2#ll#&,$ e #rbi, l# +#c# ' &a; .ue esto 2@8MI1@. -ios, a; .ue esto termine. De nue%# el ele"an!e grande que e al&aba el #+brer# 0 c#n u %#& na al dec3aB *a se termin! $oplando en la trompeta, la trompa, tuuuut! *a se termin! Me "uel"o loco, yo... eso... 2acudi, la cabe&a$ encendi, el +ec/er# #!ra %e&' All3$ delan!e de .l$ e !aba la e !a!ua' 2e agac/,$ la c#gi, 0 di# un par de al!# a un lad#@ c#n!inu, /acia la #!ra pared' Vi# c,+# el er bu caba a !ien!a c#n la +an# en el e paci# que .l /ab3a aband#nad#' La %allinita cie%a. El encended#r en una +an#$ la e !a!ua en la #!ra' Abri, la b#ca para decirl#$ per# n# ali, +1 que un u urr# ilban!eB ?Anda$ %en''' El er re p#ndi,$ e %#l%i, 0 "ue /acia .l' T#++0 le%an!, el !r#"e# de 2!a""an c#+# i "uera un +a&#$ 0$ cuand# el er e enc#n!raba a +edi# +e!r# de .l$ l# lan&, c#n!ra u cara' 5#+# en un penal!i per"ec!# en el "4!b#l$ cuand# un# n#!a en el +i +# in !an!e en que el pie !#ca el bal,n que e !#''' e !# %a a dar :u !# en la e cuadra$ de e a "#r+a in!i, T#++0 cuand# a4n e /allaba a +edi# ca+in# del lan&a+ien!# que''' $! ''' 0 cuand# la a"ilada e quina de piedra g#lpe, la ien de aquel er c#n una "uer&a que e c#n%ir!i, en un cala+bre a l# larg# del bra&# de T#++0$ el !riun"# 0a e /ab3a

in !alad# en .l' N# "ue +1 que una c#n"ir+aci,n de que el cr1ne# e /ab3a /ec/# peda&# c#n un e !allid# de /iel# r#!#' )n l3quid# "ri# alpic, la cara de T#++0 0 el er e derru+b, en el uel#' El +uc/ac/# e qued, de pie$ re #lland#' Mir, el cuerp# que e !aba re%en!ad# en el uel#' @sta)a empalmado. 23' 5#+# una l1pida "uneraria +in4 cula$ +edi# %#lcada$ e+erg3a del cuerp# la p#lla de aquel er$ 0 T#++0$ quie!#$ +iraba e perand# que ca0era' Per# n# l# /i&#' T#++0 quer3a re3r e$ per# le d#l3a de+a iad# la gargan!a' 2in!i, un d#l#r pun&an!e en el ded# pulgar' Mir, /acia aba:#' El encended#r /ab3a e+pe&ad# a que+arle la piel del ded# que apre!aba la palanca del ga ' In !in!i%a+en!e #l!,$ per# el ded# e /ab3a quedad# cerrad# e pa +,dica+en!e #bre la palanca' Inclin, el encended#r /acia #!r# lad#' Aun a 3 n# quer3a apagarl#' Aun a 3 n# quer3a quedar e a # cura c#n e e''' )n +#%i+ien!#' 8 T#++0 in!i, que alg# e encial$ alg# que .l nece i!aba para er T#++0$ le aband#naba cuand# aquel er %#l%i, a le%an!ar la cabe&a$ %#l%i, a p#ner e en pie' >n elefante se )alancea)a so)re la tela de una ara4a! La !ela e r#+pi,' El ele"an!e ca0, a !ra%. de ella' 8 T#++0 g#lpe, #!ra %e&' 8 #!ra +1 ' De pu. de un ra!# le e+pe&, a parecer real+en!e di%er!id#'

Lune < de n#%ie+bre M#rgan pa , al lad# del %igilan!e 0 agi!, una !ar:e!a que /ab3a caducad# /ac3a +edi# a6# +ien!ra que Larr0$ c#n buen en!id# del deber$ e par,$ ac, u arrugada !ar:e!a prepag# 0 di:#B ?\ngb0plan' El %igilan!e al&, l# #:# del libr# que e !aba le0end#$ ell, d# !icke! ' M#rgan e re3a cuand# Larr0 lleg, /a !a .l 0 e+pe&ar#n a ba:ar la e calera ' ?GP#r qu. c#:#ne /ace e #$ e/H ?GMu.H G2ellarH ?23' Te %an a dar p#r el cul# igual' ?N# e e #' ?GMu. e en!#nce H ?8# n# #0 c#+# !4$ G%aleH ?Per#$ Gqu. dice H''' el !3# e !aba en!ad# 0''' /abr3a p#did# en e6arle una "#!# del re0 in que /ubiera reacci#nad#' ?23$ 3' N# /able !an al!#$ :#der' ?GMu. cree $ que %iene de!r1 de n# #!r# # qu.H An!e de abrir la puer!a que daban al and.n$ M#rgan$ /aciend# b#cina c#n la +an# $ gri!, en direcci,n a la en!rada de la e !aci,nB ?7Alar+a9 7Alar+a9 7Via:er# in bille!e9 Larr0 e larg,$ di# un# pa # /acia el and.n' 5uand# M#rgan lleg, a u al!ura$ le di:#B ?Ere c#+# un cr3#$ Gl# abe H ?P#r upue !#' A/#ra %a+# a %erB Gqu. "ue l# que pa ,H Larr0 /ab3a lla+ad# p#r la n#c/e a M#rgan para c#n!arle un p#c# de l# que JC !a

le /ab3a dic/# p#r !el."#n# a .l die& +inu!# an!e ' Hab3an quedad# en enc#n!rar e p#r la +a6ana$ !e+pran#$ a la en!rada del +e!r#$ para ir al /# pi!al' A/#ra e l# %#l%3a a c#n!ar #!ra %e&' Virginia$ Lacke$ JC !a$ l# ga!# ' La a+bulancia en la que Lacke la ac#+pa6,' L# iba b#rdand# c#n de!alle de u c# ec/a$ 0$ an!e de que /ubiera !er+inad#$ lleg, el +e!r# en direcci,n al cen!r#' 2ubier#n$ c#n iguier#n una %en!anilla para ell# #l# 0 Larr0 !er+in, la /i !#ria c#nB ?''' 0 en!#nce e pu ier#n en +arc/a c#n la irena #nand# a !#da pa !illa' M#rgan a in!i,$ e +#rdi, la u6a de un# de l# pulgare +irand# a !ra%. de la %en!anilla +ien!ra el !ren al3a del !4nel 0 paraba en I land !#rge!' ?GPer# p#r qu. c#:#ne e li, aquell# de e a +aneraH ?G5#n l# ga!# H N# .' 2e %#l%er3an l#c# # alg# a 3' ?GT#d# H GAl +i +# !ie+p#H ?23' G2e !e #curre alg# +e:#rH ?N#' Mierda de ga!# ' Lacke e !ar1 a/#ra !#!al+en!e /undid#' ?M++' N# andaba preci a+en!e +u0 b#0an!e 4l!i+a+en!e' ?N# ?M#rgan u pir,?' E una pena l# de Lacke$ la %erdad' Deber3a+# ''' 3$ n# .' Hacer alg#' ?G8 de VirginiaH ?23$ 3$ 3' Per# e !ar /erid#'''$ # ea$ en"er+#' E l# que e $ Gn#H )n# e !1 all3 ingre ad#' L# :#did# e e !ar al lad# 0''' n#$ n# .$ per# .l e !aba ba !an!e'''

4l!i+a+en!e$ cuand#''' Gde qu. di para!e /ablabaH GDe /#+bre l#b#H ?De %a+pir# ' ?23' N# e puede decir que ea pr#pia+en!e un indici# de que alguien e encuen!ra a !#pe$ Gn#H El +e!r# e par, en \ngb0plan' 5uand# la puer!a e cerrar#n$ M#rgan di:#B ?Buen#$ pue e #' A/#ra e !a+# en el +i +# barc#' ?5re# que n# #n !an dur# i un# tiene una &#na pagada' ?T4 l# cree ' Per# n# l# abe ' ?GHa %i !# la ci"ra H Del Par!id# 5#+uni !a' ?23$ 3' Me:#rar1n /a !a la elecci#ne ' Ha0 +uc/# #cialde+,cra!a que$ a la c/i!a calland#$ cuand# e %en c#n la papele!a en la +an# pue %#!an c#n el c#ra&,n' ?E # e l# que !4 cree ' ?N#' L# .' El d3a que el Par!id# 5#+uni !a alga del Parla+en!#$ e e d3a e+pe&ar. a creer en l# %a+pir# ' Aunque e !1 clar#B c#n er%ad#re ie+pre /a0' B#/+an 0 c#+pa63a$ 0a abe ' A/3 !iene a la %erdadera angui:uela '''' M#rgan pu # en +arc/a un# de u +#n,l#g# ' Larr0 de:, de e cuc/arle en alg4n pun!# cerca de Tke /#%' Nuera de l# in%ernader# /ab3a un p#lic3a +irand# /acia el +e!r#' Larr0 in!i, una pun&ada de inquie!ud al pen ar que /ab3a ellad# p#c# !icke! $ per# de ec/, in+edia!a+en!e aquel pen a+ien!# cuand# rec#rd, por .u e !aba all3 el p#lic3a' El agen!e parec3a ba !an!e aburrid#' Larr0 e rela:,@ alguna palabra uel!a del

di cur # de M#rgan le daban %uel!a en la cabe&a +ien!ra egu3an !raque!eand# /acia 2abba! berg' La #c/# +en# cuar!# 0 !#da%3a ninguna en"er+era' La ra0a de c#l#r gri uci# del !ec/# e /ab3a %uel!# gri clar# 0 la per iana de:aban pa ar u"icien!e lu& c#+# para que e in!iera c#+# i e !u%iera en un #l1riu+' El cuerp# le ard3a$ e dila!aba$ per# nada +1 ' N# iba a pa ar nada +1 ' Lacke re #plaba en la ca+a de al lad#$ +a !icand# en ue6# ' Ella e !aba preparada' 2i /ubiera p#did# apre!ar un b#!,n para /acer que %iniera una en"er+era$ l# /abr3a /ec/#' Per# !en3a la +an# a!ada 0 n# era p# ible' P#r e # e peraba' El cal#r de la piel era d#l#r# #$ per# n# in #p#r!able' Pe#r era el c#n!inu# e "uer&# para +an!ener e de pier!a' )n +#+en!# de de cuid# 0 la re piraci,n ce aba$ el e paci# den!r# de u cabe&a e+pe&aba a apagar e a !#da %el#cidad 0 !en3a que abrir l# #:# 0 acudir la cabe&a para /acer que e encendiera de nue%#' Al +i +# !ie+p#$ e a a!enci,n nece aria era una bendici,n@ le i+ped3a pen ar' T#da u energ3a +en!al la e+pleaba en +an!ener e de pier!a' N# /ab3a e paci# para la duda$ el arrepen!i+ien!# u #!ra al!erna!i%a ' A la #c/# en pun!# lleg, la en"er+era' 5uand# abri, la b#ca para decirB (7Buen# d3a $ buen# d3a 9*$ # l# que la en"er+era di:eran p#r la +a6ana$ c/i !, VirginiaB

?75/ 9 La b#ca de la en"er+era e cerr, c#n un a #+brad# (clic* 0 arrug, el en!rece:# +ien!ra $ en la penu+bra$ e acercaba a la ca+a de Virginia@ inclin1nd# e #bre ella$ di:#B ?Buen#$ c,+#''' ?75/ 9 ? u urr, Virginia?' Perd,n$ per# n# quier# de per!arl#' ?Hi&# un ge !# c#n la cabe&a en direcci,n a Lacke' La en"er+era a in!i, 0 di:# en %#& +1 ba:aB ?N#$ n#' Per# !eng# que !#+ar!e la !e+pera!ura 0 una peque6a prueba de angre' ?23$ 3' Per# Gp#dr3a acarl# a .l pri+er#H ?2acar''' Gquiere que le de pier!eH ?N#' Per# i pudiera ''' acarl# d#r+id#' La en"er+era +ir, a Lacke c#+# para #pe ar i l# que Virginia ped3a era p# ible "3 ica+en!e$ lueg# #nri, 0 c#n!e !,B ?23$ egur# que ale bien' Va+# a !#+ar la !e+pera!ura ,l# en la b#ca$ a 3 que n# !iene que en!ir!e''' ?N# e e #' G2er3a !an a+able''' ,l# !an a+able de /acer l# que !e pid#H La en"er+era ec/, un %i !a&# a u rel#:' ?Tendr.i que di culpar+e$ per# !eng# #!r# pacien!e que''' Virginia bu", l# +1 al!# que e a!re%3a' ?P#r "a%#r' La en"er+era di# +edi# pa # /acia a!r1 ' E%iden!e+en!e e !aba in"#r+ada de l# que /ab3a #currid# c#n Virginia p#r la n#c/e' 2u +irada %#l, a l# cin!ur#ne que le u:e!aban l# bra&# 0 l# que %i# pareci, !ranquili&arla@ e %#l%i, a acercar a la ca+a'

En!#nce e+pe&, a /ablar a Virginia c#+# i "uera d.bil +en!al' ?E que''' 0#''' n# #!r# $ para p#der a0udarla a que e p#nga bien #!ra %e& nece i!a+# un p#c#''' Virginia cerr, l# #:# $ u pir,$ de i !i,' De pu. di:#B ?GP#dr3a le%an!ar la per iana H La en"er+era a in!i, 0 "ue /acia la %en!ana' Mien!ra !an!# Virginia e qui!, el edred,n de una pa!ada$ qued1nd# e de nuda #bre la ca+a' 5#n!u%# la re piraci,n' 5err, l# #:# ' 2e acab,' A/#ra quer3a de c#nec!ar e' A/#ra .uera c#n cien!e+en!e dar pa # a la +i +a "unci#ne c#n!ra la que /ab3a e !ad# peleand# !#da la +a6ana' N# "ue p# ible' En ca+bi# lleg, e # que dicenB la %ida pa , delan!e de ella c#+# una pel3cula a c1+ara r1pida' @l p36aro .ue tena en una ca6a de cartn... el olor a s3)anas recin planc adas en el la"adero... mam3 .ue se a%ac a so)re las mi%as de los )ollos de canela... pap3... el umo de su pipa... Per... la casita... Lena y yo, el re)o;uelo tan %rande .ue encontramos a.uel "erano... 2ed con compota de ar3ndanos en la me6illa... Lac#e, su espalda... Lac#e... )n #nid# c/irrian!e cuand# e le%an!ar#n la per iana $ 0 un +ar de "ueg# la ab #rbi,' A O kar l# /ab3a de per!ad# u +adre a la ie!e 0 die&$ c#+# de c# !u+bre' 2e /ab3a le%an!ad# 0 /ab3a !#+ad# el de a0un#$ c#+# de c# !u+bre' 2e /ab3a %e !id# 0

/ab3a dad# a u +adre un abra&# de de pedida a la ie!e 0 +edia$ c#+# de c# !u+bre' 2e en!3a c#+# de c# !u+bre' Llen# de inquie!ud$ de +al# pre en!i+ien!# $ clar#' Per# e # !a+p#c# era e pecial+en!e rar# cuand# iba a ir a la e cuela el pri+er d3a de pu. del "in de e+ana' Me!i, el libr# de ge#gra"3a$ el a!la 0 la c#pia que n# /ab3a /ec/# en la car!era$ e !u%# li !# a la #c/# +en# %ein!icinc#' N# !en3a que alir /a !a den!r# de un cuar!# de /#ra' G8 i /ac3a e a c#pia de !#d# +#d# H N#' N# !en3a gana ' 2e en!, en u e cri!#ri# 0 e qued, +irand# la pared' GE # !en3a que igni"icar que n# e !aba c#n!agiad#H GO !endr3a un peri#d# de incubaci,nH N#' E e %ie:#''' /ab3a pa ad# en ,l# una /#ra ' 1o estoy conta%iado. Deber3a de e !ar c#n!en!#$ ali%iad#' Per# n# l# e !aba' 2#n, el !el."#n#' @li. &a pasado al%o con...! 2ali, di parad# de la +e a$ al pa ill#$ le%an!, el auricular del !el."#n#B ?7H#la #0O kar9 ?23''' H#la' Pap1' 2,l# pap1' ?H#la' ?Buen#$ Ga 3 que e !1 ''' en ca aH ?Me iba a ir a/#ra a la e cuela' ?Buen#$ en!#nce n# !e %#0 a''' Ge !1 +a+1 en ca aH ?N#$ e /a id# al !raba:#' ?23$ e # pen aba'

O kar c#+prendi,' Por eso lla+aba a e a /#ra !an rara$ p#rque ab3a que u +adre n# e !ar3a' 2u padre !# i,' ?23$ /e e !ad# pen and#''' l# que pa , el 1bad#' Nue un p#c#''' la+en!able' ?23' ?23' GLe /a c#n!ad# a !u +adre''' l# que pa ,H ?GT4 qu. crees' Hub# un ilenci# al #!r# lad#' El &u+bid# e !1!ic# de cien kil,+e!r# de cable !ele",nic#' L# gra:# p# ad# en .l$ !iri!and#$ +ien!ra la c#n%er aci#ne de la gen!e c#rr3an ba:# u pie ' 2u padre %#l%i, a !# er' ?Buen#$ /e pregun!ad# l# de e # pa!ine $ 0 %a bien' Puede !enerl# ' ?Teng# que ir+e 0a' ?23$ clar#' Mue !e''' %a0a bien en la e cuela en!#nce ' ?Vale' Adi, ' O kar c#lg, el auricular$ c#gi, la car!era 0 e "ue a la e cuela' N# en!3a nada' Nal!aban cinc# +inu!# /a !a que e+pe&aran la cla e 0 algun# alu+n# e !aban en el pa ill#$ "uera del aula' O kar dud, un +#+en!#$ lueg# e ec/, la car!era a la e palda 0 e dirigi, /acia la cla e' T#da la +irada e %#l%ier#n /acia .l' Linc amiento. 5)uc eo colecti"o. 23$ e /ab3a !e+id# l# pe#r' E%iden!e+en!e$ !#d# ab3an l# que le /ab3a pa ad# a J#nn0 el :ue%e $ aunque n# %i# la cara de J#nn0 en!re l# reunid# $ per# clar#$ la que #0er#n el %ierne "ue la %er i,n de Micke' Micke 3 que e !aba all3$ e !aba 0 #nre3a c#n u #nri a idi#!a$ c#+# de c# !u+bre'

En "e; de a+in#rar la +arc/a$ preparar e de alguna +anera para e capar$ aceler, el pa #$ "ue r1pida+en!e /acia el aula' 2e en!3a %ac3# p#r den!r#' 8a n# e pre#cupaba p#r l# que uced3a' N# !en3a i+p#r!ancia' 8 l,gica+en!e #curri, el +ilagr#B el +ar e abri,' El grup# que e !aba "uera e di per ,$ abriend# ca+in# a O kar /a !a la puer!a' l$ en realidad$ n# e /ab3a e perad# #!ra c# a' Tan!# i era p#rque irradiaba "uer&a # p#rque era un paria +al#lien!e al que /ab3a que e%i!ar$ e # era l# de +en# ' l a/#ra era de #!ra e pecie' L# #!r# l# n#!aban 0 e apar!aban' O kar en!r, en la cla e in +irar a l# lad# $ e en!, en u pupi!re' O0, el +ur+ull# de "uera$ del pa ill#$ 0 de pu. de un par de +inu!# l# de+1 en!rar#n en !r#+ba' J#/an le%an!, el pulgar al pa ar al lad# del pupi!re de O kar' O kar e enc#gi, de /#+br# ' Lueg# lleg, la +ae !ra$ 0 cinc# +inu!# de pu. de que /ubiera e+pe&ad# la cla e apareci, J#nn0' O kar /ab3a cre3d# que !endr3a alg4n !ip# de %enda:e en la #re:a$ per# n#' La #re:a in e+barg# e !aba a+#ra!ada$ /inc/ada 0 parec3a c#+# i n# per!eneciera al cuerp#' J#nn0 e en!, en u i!i#' N# +ir, a O kar$ ni a nadie' @st3 a"er%on;ado. 23$ a 3 era' O kar %#l%i, la cabe&a para +irar a J#nn0$ que e !aba acand# un 1lbu+ de "#!# de la car!era 0 +e!i.nd#l# en u pupi!re' 8 %i# que J#nn0 !en3a la

+e:illa +u0 r#:a $ a :ueg# c#n la #re:a' A O kar le dier#n gana de acarle la lengua$ per# e c#n!u%#' De+a iad# in"an!il' L# lune $ T#++0 n# e+pe&aba la cla e /a !a la die& +en# cuar!#$ a 3 que 2!a""an e le%an!, a la #c/# 0 !#+, una !a&a r1pida de ca". an!e de ba:ar a /ablar un p#c# en eri# c#n el c/ic#' 8%#nne e /ab3a id# al !raba:#@ 2!a""an !en3a que pre en!ar e a la nue%e en Judarn para$ 0a ba:# +3ni+# $ eguir ra !reand# el b# que$ aunque e up#n3a que n# dar3a ning4n re ul!ad#' Buen#$ era agradable e !ar "uera 0 parec3a que el !ie+p# iba a er buen#' Aclar, la !a&a de ca". ba:# el gri"#$ e par, a pen ar un +#+en!#$ lueg# e pu # el uni"#r+e' Hab3a #pe ad# la idea de ba:ar a %er a T#++0 c#n r#pa de calle$ /ablar c#n .l c#+# una per #na n#r+al$ c#+# i di:.ra+# ' Per#$ bien pen ad#$ aquell# era e !ric!a+en!e una cue !i,n p#licial$ %andali +#$ 0$ ade+1 $ el uni"#r+e era un +an!# de au!#ridad de la que .l$ e%iden!e+en!e$ !a+p#c# cre3a carecer en c#ndici#ne n#r+ale $ per#''' 3' Ade+1 era +1 pr1c!ic# e !ar 0a %e !id#$ pue !# que !en3a que ir lueg# al !raba:#' A 3 que 2!a""an e pu # el uni"#r+e$ la ca&ad#ra de in%iern#$ e +ir, en el e pe:# para c#+pr#bar qu. i+pre i,n daba 0 le pareci, bien' Lueg# c#gi, la lla%e del

,!an#$ que 8%#nne le /ab3a de:ad# enci+a de la +e a de la c#cina$ ali,$ cerr, la puer!a$ ec/, una +irada a la cerradura Ede"#r+aci,n pr#"e i#nalF 0 ba:, la e calera $ abri, la puer!a del ,!an#' 8 /abland# de de"#r+aci#ne pr#"e i#nale ''' Aqu3 /ab3a alg4n "all# c#n la cerradura' N# pre en!aba re i !encia al girar la lla%e$ n# /ab3a +1 que abrir' 2e agac/,$ re%i , el +ecani +#' 5lar#' )na b#li!a de papel' )n !ruc# cl1 ic# en!re l# ladr#ne @ ba:# cualquier pre!e-!# %i i!ar el lugar d#nde quer3an dar el g#lpe$ +anipular la cerradura 0 lueg# e perar a que el due6# n# l# n#!ara cuand# aband#nara el lugar' 2!a""an ac, la pun!a de u na%a:a 0 ac, la b#li!a de papel' 2ommy, claro. N# e par, a pen ar para .u iba a +anipular T#++0 la cerradura de una puer!a de la que !en3a lla%e' T#++0 era un ladr,n que e !aba all3$ 0 e !# era un !ruc# de ladr,n' Lueg#B T#++0' 8%#nne le /ab3a indicad# cu1l era el !ra !er#$ 0 +ien!ra 2!a""an a%an&aba /acia all3$ iba preparand# en la cabe&a el di cur # que le iba a ec/ar' Hab3a pensado ir un p#c# de c#lega$ !#+1r el# c#n cal+a$ per# l# de la cerradura le /ab3a %uel!# a p#ner de +al /u+#r' Le iba a e-plicar a T#++0 ?e-plicar$ n# a+ena&ar? l# de la c1rcele de +en#re $ l# de a un!# #ciale $ la edad a la que p#d3an er c#ndenad# 0 !#d# e #' De +anera que c#+prendiera en qu. carrera e !aba e+pe&and# a +e!er e'

La puer!a del !ra !er# e !aba abier!a' 2!a""an ec/, un %i !a&# den!r#' Va0a' @l ;orro a a)andonado la cue"a. Lueg# %i# la +anc/a ' 2e agac/,$ pa , el ded# #bre ella ' $an%re. El edred,n de T#++0 rep# aba enci+a del #"1@ !a+bi.n all3 /ab3a una p#ca +anc/a de angre' 8 el uel# e !aba$ l# %e3a a/#ra que e "i:aba a!en!a+en!e$ lleno de angre' A!errad#$ ali, del !ra !er#' An!e u #:# !en3a a/#ra''' un e cenari# d#nde e /ab3a c#+e!id# un crimen. En %e& del di cur # que pen aba ec/ar$ u cabe&a e+pe&, a pa ar la /#:a del libr# c#n la n#r+a para el !ra!a+ien!# de l# lugare en que e /ubiera pr#ducid# un cri+en' 2e l# ab3a de +e+#ria$ per# +ien!ra l#cali&aba l# p1rra"# $al"a%uardar el material de tal ndole .ue pueda desaparecer... anotar la ora... e"itar contaminar los lu%ares donde .uepa la posi)ilidad de poder encontrar restos de te6idos #0, un d.bil u urr# de!r1 de .l' )n u urr# in!ercalad# de g#lpe a+#r!iguad# ' Hab3a un pal# !rabad# en l# %#lan!e de la cerradura del re"ugi#' 2e acerc, a la puer!a$ e cuc/,' 23' El u urr#$ l# g#lpe %en3an de all3 den!r#' 2#naba ca i c#+# una''' +i a' )na le!an3a reci!ada de la que .l n# p#d3a en!ender la palabra ' $atanistas... )n pen a+ien!# !#n!#$ per# cuand# +ir, el pal# que e !aba pue !# en la puer!a$ la

%erdad e que in!i, +ied#$ p#rque e "i:, en la pun!a' )na l3nea pegada de c#l#r r#:# # cur# que e e-!end3an un# die& cen!3+e!r# #bre el pr#pi# pal#' Igual$ e-ac!a+en!e igual a la /#:a de un cuc/ill# cuand# /ab3a id# u ada en un ac!# %i#len!# 0 n# e /ab3a ecad# del !#d#' L# u urr# al #!r# lad# de la puer!a c#n!inuaban' ,Pedir refuer;os' N#' Mui&1 e e !u%iera c#+e!iend# alg4n ac!# delic!i%# a/3 den!r# 0 e c#n u+ara +ien!ra .l c#rr3a a lla+ar' Tendr3a que arre%l3rselas #l#' De abr#c/, la "unda de la pi !#la para !ener . !a a +an#$ ac, la p#rra' 5#n la #!ra +an# e-!ra:# un pa6uel# del b#l ill#$ l# pu # c#n cuidad# en un e-!re+# del pal# 0 e+pe&, a acarl# del %#lan!e al +i +# !ie+p# que per+anec3a a!en!# p#r i el ruid# del pal# pr#%#caba alg4n ca+bi#$ alg4n !ip# de reacci,n den!r# del cuar!#' N#' La le!an3a 0 l# u urr# c#n!inuaban' El pal# e !aba "uera' L# pu # c#n!ra la pared para n# de !ruir la /uella de la +an# # de l# ded# ' 2ab3a que un pa6uel# n# era una garan!3a para que la /uella n# e e !r#pearan$ p#r e # en %e& de agarrar direc!a+en!e el %#lan!e pu # d# ded# r3gid# en una de la a pa 0 e+pe&, a girarla' L# pe !ill# de la cerradura e abrier#n' 2e c/up, l# labi# ' 2in!i, que !en3a la gargan!a eca' Jir, el egund# %#lan!e /a !a el !#pe 0 la puer!a e abri, un cen!3+e!r#'

En!#nce #0, la palabra ' Era una canci,n' La canci,n$ un u urr# en!rec#r!ad# 0 ll#r# #B -oscientossetentaycuatro elefantes se )alancea)an so)re la tela de una ara Wruido sordoX ara4a! /omo "ean .ue no se caan fueron a llamar a otro elefante! -oscientossetentaycinco elefantes se )alancea)an so)re la tela de una ara Wruido sordoX aaa4a! /omo "ean .ue no se caan... 2!a""an epar, la p#rra del cuerp#$ e+pu:, c#n ella la puer!a' Vi#' El bul!# de!r1 del cual e enc#n!raba T#++0 de r#dilla /abr3a id# di"3cil de rec#n#cer c#+# un cuerp# /u+an# i n# /ubiera id# p#r el bra&# que #bre al3a$ eparad# del cuerp# /a !a la +i!ad' La &#na del pec/#$ el %ien!re$ la cara n# eran +1 que un +#n!,n de carne$ %3 cera 0 /ue # r#!# ' T#++0 u:e!aba c#n la d# +an# una piedra cuadrada que$ en una par!e de!er+inada de la canci,n$ /und3a en l# re !# de la carnicer3a@ c#+# n# #"rec3an ninguna re i !encia$ la piedra p#d3a a!ra%e arl# 0 g#lpear en el uel# c#n un ruid# #rd# an!e de que la le%an!ara de nue%# 0 de que #!r# ele"an!e +1 ubiera a la !ela' 2!a""an n# e !aba egur# de que fuera T#++0' La per #na que agarraba la piedra e !aba !an cubier!a de angre$ !an alpicada que era di"3cil''' 2!a""an e in!i,

real+en!e indi pue !#' 2e !rag, un %,+i!# que a+ena&aba c#n crecer$ ba:, la +irada para n# !ener que %er 0 l# #:# e parar#n en un #ldadi!# de pl#+# que e !aba !irad# al lad# del u+bral de la puer!a' N#' Era un !irad#r de pi !#la' L# rec#n#ci,' La "igura e !aba c#l#cada de !al "#r+a que la pi !#la apun!aba direc!a al !ec/#' ,-nde est3 la )ase' De pu. l# c#+prendi,' La cabe&a e+pe&, a darle %uel!a 0$ #l%id1nd# e de la /uella digi!ale 0 de a egurar la prueba $ ap#0, la +an# en el +arc# de la puer!a para n# caer al uel# +ien!ra la le!an3a de la canci,n c#n!inuabaB -oscientossetentaysiete elefantes se )alancea)an $o)re la tela... Ten3a que enc#n!rar e real+en!e +al$ pue !# que !en3a alucinaci#ne ' Le /ab3a parecid# %er''' 3''' %i# clara+en!e c,+# l# re !# /u+an# que /ab3a en el uel# en el in!er%al# en!re g#lpe 0 g#lpe''' e +#%3an' In!en!aba le%an!ar e' M#rgan era un "u+ad#r i+pe!u# #@ cuand# apag, u cigarr# en la :ardinera que /ab3a "uera de la en!rada del /# pi!al$ a Larr0 !#da%3a le quedaba la +i!ad' M#rgan e lle%, la +an# a l# b#l ill# $ rec#rri, el aparca+ien!# de un lad# a #!r#$ :ur, cuand# el agua de un c/arc# e le +e!i, p#r el agu:er# de la uela 0 le +#:, el calce!3n' ?Larr0$ G!iene alg# de pa !aH ?5#+# abe $ %i%# del ub idi# de en"er+edad 0'''

?23$ 3$ 3' GPer# !iene alg# de diner#H ?GP#r qu.H N# pre !# i e l# que''' ?N#$ n#$ n#' Per# e !#0 pen and# en Lacke' 2i n# deber3a+# in%i!arle a un %erdader#''' 0a abe ' Larr0 !# i, 0 +ir, acu ad#ra+en!e el cigarr#' ?G5#+#''' para que e ien!a +e:#rH ?23' ?N#''' N# .' ?GP#r qu.H GP#rque n# cree que e %a0a a en!ir +e:#r p#r e #$ p#rque n# !iene diner# # p#rque ere de+a iad# !aca6# para p#nerl#H Larr0 u pir,$ !# iend# di# #!ra calada al cigarr#$ /i&# una +ueca 0 apag, la c#lilla c#n el pie' Lueg# la rec#gi, 0 la !ir, en un !ie !# llen# de arena$ +ir, el rel#:' ?M#rgan''' #n la #c/# 0 +edia de la +a6ana' ?23$ 3' Per# den!r# de un par de /#ra ' 5uand# abran' ?N#$ 0a %ere+# ' ?A 3 que !iene pa !a' ?GEn!ra+# # qu.H Tra pa ar#n la puer!a gira!#ria' M#rgan e a!u , el pel# c#n la +an# 0 e acerc, /a !a la +u:er de la recepci,n para en!erar e de d,nde e !aba Virginia +ien!ra que Larr0 e pu # a #b er%ar un# pece que$ +edi# d#r+id# $ daban %uel!a en un acuari# cil3ndric# grande 0 burbu:ean!e' Al cab# de un +inu!# lleg, M#rgan$ acudi.nd# e el c/alec# de cuer# c#+# para qui!ar e alg# que e le /ubiera quedad# pegad#$ 0 di:#B ?Pu!a lec/u&a %ie:a' N# quer3a dec3r+el#' ?E/$ e !ar1 en in!en i%# ' ?G8 le de:an a un# en!rar all3H ?A %ece '

?O0e$ parece que !iene e-periencia en e !#' ?La !eng#' 2e dirigier#n a cuidad# in!en i%# $ Larr0 ab3a c,+# ir' Muc/# de l# (c#n#cid# * de Larr0 e !aban # /ab3an e !ad# ingre ad# en el /# pi!al' Ac!ual+en!e /ab3a d# ,l# en 2abba! berg$ in c#n!ar a Virginia' M#rgan # pec/aba que gen!e a la que Larr0 /ab3a %i !# ,l# de pa ada e c#n%er!3a en c#n#cida # inclu # en c#lega :u !# en el +#+en!# en que ingre aba en el /# pi!al' En!#nce u #l"a!# l# de!ec!aba e iba a %i i!arl# ' GP#r qu. l# /ac3aH$ buen#$ e # era l# que M#rgan e !aba pen and# pregun!arle cuand# llegar#n a la puer!a ba!ien!e de la unidad de cuidad# in!en i%# $ e+pu:ar#n para abrir y %ier#n a Lacke "uera$ en el pa ill#' E !aba en!ad# en una bu!aca$ ,l# lle%aba pue !# l# cal&#ncill# ' Ten3a la +an# agarrada a l# rep# abra&# +ien!ra +iraba "i:a+en!e a la /abi!aci,n de en"ren!e$ d#nde la gen!e en!raba 0 al3a apre urada+en!e' M#rgan acudi, el aire c#n la +an#' ?J#der$ G/an incinerad# a alguien aqu3 # qu. pa aH ?0 ec/1nd# e a re3r?B E !# pu!# c#n er%ad#re ' Medida de a/#rr#$ 0a abe ' De:a que el /# pi!al e /aga carg# de''' 2e call, cuand# llegar#n :un!# a Lacke' Ten3a la cara de c#l#r gri ceni&a@ l# #:# $ r#:# $ n# %e3an' M#rgan # pec/, l# que /ab3a pa ad#$ de:, que Larr0 "uera delan!e' A .l n# e le daban bien e !a c# a ' Larr0 e acerc, a Lacke$ le pu # la +an# en el bra&#'

?H#la$ Lacke' GMu. !alH Alb#r#!# en la /abi!aci,n de en"ren!e' La %en!ana que e %e3an de de la puer!a e !aban abier!a de par en par$ per# de !#da "#r+a llegaba /a !a el pa ill# un #l#r a ceni&a 1cida' En la /abi!aci,n /ab3a /u+#$ 0 den!r# de ella per #na /abland# a %#ce 0 ge !iculand#' M#rgan pill, la palabra (re p#n abilidad del /# pi!al* 0 (!ene+# que in!en!ar'''*' L# que deb3an in!en!ar$ e # n# l# #0,$ p#rque Lacke e %#l%i, /acia ell# $ +ir1nd#l# "i:a+en!e c#+# i "ueran d# de c#n#cid# $ 0 di:#B ?''' !en3a que /aberl# c#+prendid#''' Larr0 e inclin, #bre .lB ?GTen3a que /aber c#+prendid# qu.H ?Mue iba a pa ar' ?GMu. e l# que /a pa ad#H L# #:# de Lacke e de pe:ar#n 0$ +irand# /acia la /abi!aci,n nublada 0 c#+# en un en ue6#$ di:# encilla+en!eB ?Ha ardid#' ?GVirginiaH ?23' Ella /a ardid#' M#rgan di# un par de pa # /acia la /abi!aci,n 0 ec/, una #:eada' )n /#+bre +a0#r c#n cara de au!#ridad e acerc, a .l' ?Di culpa$ per# e !# n# e un circ#' ?N#$ n#' 8# ,l#''' M#rgan e !aba a pun!# de #l!ar alguna de u #currencia $ c#+# que iba a bu car u erpien!e b#a$ per# e c#n!u%#' De !#da "#r+a /ab3a p#did# %er' D# ca+a ' La

una c#n la 1bana re%uel!a 0 una +an!a ec/ada a un lad#$ c#+# i alguien e /ubiera le%an!ad# de ella a !#da pri a' La #!ra e !aba cubier!a de la cabe&a a l# pie c#n una +an!a grue a de c#l#r gri # cur#' La +adera del cabecer# de la ca+a e !aba +anc/ada de /#ll3n' Ba:# la +an!a e dibu:aba la ilue!a de una per #na incre3ble+en!e delgada' La cabe&a$ el !,ra-''' el /ue # de la pel%i era el 4nic# que e p#d3a di !inguir clara+en!e' El re !# p#d3an /aber id# pliegue $ # arruga de la +an!a' M#rgan e "r#!, l# #:# c#n !an!a "uer&a que ca i e le alen p#r de!r1 ' E %erdad' J#der$ e %erdad' Mir, /acia el pa ill# bu cand# a alguien c#n quien de a/#gar u a!urdi+ien!#' Vi# a un e6#r +a0#r que iba ap#0ad# en un andad#r c#n un g#!er# a u lad# 0 que in!en!aba curi# ear en la /abi!aci,n' M#rgan di# un pa # /acia .l' ?GMu. /ace aqu3 +irand#$ :#did# b#b#H GMuiere que !e d. un e+pu:,n al andad#r # qu.H El /#+bre e+pe&, a re!irar e /acia a!r1 $ die& cen!3+e!r# cada %e&' M#rgan apre!, l# pu6# $ e c#n!u%#' Lueg# rec#rd, alg# que /ab3a %i !# en la /abi!aci,n$ e di# la %uel!a de repen!e 0 %#l%i,' El /#+bre que le /ab3a lla+ad# an!e la a!enci,n al3a en e e +#+en!#' ?Tendr1 que di culparn# $ per#''' ?23$ 3$ 3''' ?M#rgan l# apar!,? ''' ,l# %#0 a bu car la r#pa de +i c#lega$ i e

puede' GO !e parece que !iene que e !ar !#d# el d3a en pel#!a a/3 "uera$ e/H El /#+bre e cru&, de bra&# 0 de:, pa ar a M#rgan' Rec#gi, la r#pa de Lacke de la illa que /ab3a al lad# de la ca+a de /ec/a$ ec/, una #:eada a la #!ra ca+a' )na +an# que+ada c#n l# ded# eparad# #bre al3a de la +an!a' La +an# era irrec#n#cible@ el anill# que lle%aba en el ded# c#ra&,n n# e !aba' )n anill# d#rad# c#n una piedra a&ul$ el anill# de Virginia' An!e de %#l%er e$ M#rgan alcan&, a %er que !en3a un cin!ur,n de cuer# a!ad# en la +u6eca' El /#+bre e !aba !#da%3a en la puer!a c#n l# bra&# cru&ad# ' ?G5#n!en!#H ?N#' GP#r qu. c#:#ne e !1 a!adaH El /#+bre +ene, la cabe&a' ?Puede decirle a !u a+ig# que la p#lic3a %endr1 de un +#+en!# a #!r#$ 0 que$ pr#bable+en!e$ querr1n /ablar c#n .l' ?G8 e # p#r qu.H ?N# l# .' N# #0 p#lic3a' ?N#$ n#' Aunque e p#dr3a pen ar' Nuera$ en el pa ill#$ a0udar#n a Lacke a %e !ir e 0 :u !# /ab3an !er+inad# cuand# llegar#n d# c#+i ari# de p#lic3a' Lacke e !aba inacce ible$ per# la en"er+era que /ab3a ubid# la per iana !u%# la u"icien!e en!ere&a c#+# para p#der !e !i"icar que Lacke n# /ab3a !enid# nada que %er c#n aquell#' Mue e !aba a4n d#r+id# cuand# aquell#''' e+pe&,' 2u c#+pa6era la c#n #laban' Larr0 0 M#rgan acar#n a Lacke del /# pi!al'

5uand# llegar#n an!e la puer!a gira!#ria$ M#rgan$ !#+and# aire "re c#$ di:#B ?Tendr. que aligerar un p#c# ? e inclin, #bre un e!# 0 %#+i!, l# re !# de la c#+ida del d3a an!eri#r +e&clad# c#n +uc# idad %erd# a #bre el e!# de nud#' 5uand# !er+in, e li+pi, la b#ca 0 e ec, la +an# en el pan!al,n' De pu. le%an!, la +an# c#+# i "uera la prueba del deli!# 0 le di:# a Larr0B ?Pue a/#ra !endr1 que a"l#:ar un p#c# la car!era$ :#der' 5#n iguier#n llegar a Blackeberg 0 M#rgan recibi, cien!# cincuen!a c#r#na para ir a c#+prar alg# +ien!ra Larr0 c#ndu:# a Lacke a u ca a' Lacke e de:aba lle%ar' N# /ab3a dic/# ni +edia palabra duran!e el %ia:e en +e!r#' En el a cen #r$ ubiend# a ca a de Larr0 en el .p!i+# pi # de un# de l# edi"ici# al!# $ e+pe&, a ll#rar' N# de "#r+a !ranquila 0 ilenci# a$ n#$ berreand# c#+# un ni6# aunque pe#r$ +1 ' 5uand# Larr0 abri, la puer!a del a cen #r 0 le a0ud, a alir al rellan# de la e calera$ e agudi&ar#n l# berrid# $ re!u+band# en la parede de /#r+ig,n' El gri!# de Lacke$ de %erdadera e in"ini!a !ri !e&a$ alcan&, !#d# l# pi # de la e calera$ rec#rri, l# bu&#ne $ l# agu:er# de la cerradura $ c#n%ir!iend# el edi"ici# en una l1pida "uneraria le%an!ada al a+#r$ a la e peran&a' Larr0 e e !re+eci,@ nunca /ab3a #3d# nada parecid#' A 3 n# e ll#ra' N# e puede ll#rar a 3' )n# e +uere i ll#ra a 3'

L# "ecinos. Pensar3n .ue le estoy matando. Larr0 daba %uel!a al lla%er# +ien!ra !#d# el u"ri+ien!# /u+an#$ +ile de a6# de i+p#!encia 0 de enga6# que p#r un +#+en!# /ab3an enc#n!rad# una %3a de e cape en el "r1gil cuerp# de Lacke$ c#n!inuar#n aliend# en !r#+ba' La lla%e en!r, en la cerradura 0$ c#n una "uer&a de la que ni .l +i +# e cre3a capa&$ Larr0 meti a Lacke en ca a 0 cerr, la puer!a' Lacke egu3a gri!and#$ parec3a que el aire n# e le iba a ag#!ar nunca' A Larr0 la ra3ce del pel# e+pe&ar#n a llen1r ele de ud#r' Fu co6ones "oy... "oy... En +i!ad del p1nic# /i&# l# que /ab3a %i !# /acer en la pel3cula ' 5#n la +an# abier!a g#lpe, a Lacke en la +e:illa$ e qued, a!errad# p#r el agud# re !allid#$ arrepin!i.nd# e en el ac!#' Per# "unci#n,' Lacke e call, en ec#$ lan&, a Larr0 una +irada al%a:e 0 . !e pen , que e la iba a de%#l%er' Alg# e abland, lueg# en l# #:# de Lacke@ abriend# 0 cerrand# la b#ca$ /ipand# para c#ger aire$ le di:#B ?Larr0$ 0#''' Larr0 le r#de, c#n l# bra&# ' Lacke ap#0, la +e:illa en el /#+br# de Larr0 0 ll#r, e !re+ecid#' De pu. de un ra!#$ a Larr0 e le d#blar#n la pierna ' Tra!, de &a"ar e del abra&# para en!ar e en la illa de la en!rada$ per# Lacke egu3a a"errad# a .l 0 l# ac#+pa6, en la ca3da' Larr0 ca0, en la illa 0 la pierna de Lacke e d#blar#n ba:#

u pe #$ la cabe&a e de li&, #bre la r#dilla de u a+ig#' Larr0 le acarici, el pel#$ n# ab3a qu. decirle' 2,l# u urrabaB ?A 3$ a 3''' 0a$ 0a''' A Larr0 e le /ab3an e+pe&ad# a d#r+ir la pierna cuand# un ca+bi# !u%# lugar' El llan!# /ab3a !er+inad# dand# pa # a un ge+id# !ranquil#@ en!#nce n#!, c,+# e !en aban la +and3bula de Lacke c#n!ra u pierna' !e le%an!, la cabe&a$ e li+pi, l# +#c# c#n la +anga de la ca+i a 0 di:#B ?Le %#0 a +a!ar' ?GA qui.nH Lacke ba:, la +irada$ +irand# "i:a+en!e al pec/# de Larr0 0 a in!iend#' ?Le %#0 a +a!ar' N# %i%ir1' En el recre# larg# de la nue%e 0 +edia$ !an!# 2!a""e c#+# J#/an e acercar#n a O kar diciend# (:#der$ qu. bien /ec/#*$ (:#der$ qu. bien*' 2!a""e le in%i!, a c#c/e de g#+in#la 0 J#/an le pregun!, i quer3a ac#+pa6arl# alg4n d3a a bu car b#!ella %ac3a ' Nadie l# e+pu:aba ni e !apaba la nari& cuand# .l e acercaba' Inclu # Micke 2i k#% #nre3a$ a en!3a ani+1nd#le$ c#+# i O kar le acabara de c#n!ar un c/i !e$ cuand# e cru&ar#n en el pa ill# "uera del c#+ed#r' 5#+# i !#d# /ubieran e !ad# e perand# que /iciera e-ac!a+en!e l# que /i&#$ 0 a/#ra$ cuand# l# /ab3a lle%ad# a cab#$ "uera un# de ell# ' El pr#ble+a e !ribaba en que n# era capa& de di "ru!ar de ell#' l l# constata)a,

per# le de:aba "r3#' 2e alegraba de librar e de que le pegaran$ clar#' 2i alguien /ubiera in!en!ad# pegarle$ e /abr3a de"endid#' 8a n# e en!3a un# de ell# ' Duran!e la cla e de +a!e+1!ica le%an!, la %i !a del libr#$ +ir, a l# c#+pa6er# c#n l# que /ab3a e !ad# ei a6# ' Ten3an la cabe&a agac/ada #bre u e:ercici# $ c/upand# el l1pi&$ +and1nd# e papeli!# un# a #!r# $ ri.nd# e p#r l# ba:#' 8 pen ,B Pero si son ni4os... 8 .l !a+bi.n era un ni6#$ per#''' Dibu:, una cru& en el libr#$ la !ran "#r+, en una /#rca c#n el la&#' $oy un ni4o, pero... Dibu:, un !ren' )n c#c/e' )n barc#' )na ca a' 5#n una puer!a abier!a' La inquie!ud creci,' Al "inal de la cla e de +a!e+1!ica n# e p#d3a e !ar quie!#@ daba pa!ada c#n l# pie $ g#lpeaba el pupi!re c#n la +an# ' El pr#"e #r le pidi,$ %#l%iend# la cabe&a #rprendid#$ que e callara' L# in!en!,$ per# al +#+en!# e !aba #!ra %e& all3 la inquie!ud$ agi!and# la cuerda de la +ari#ne!a 0 l# pie e+pe&ar#n a +#%er e #l# ' 5uand# lleg, la 4l!i+a cla e$ gi+na ia$ 0a n# l# p#d3a aguan!ar' En el pa ill# le di:# a J#/anB ?Dile a V%ila que e !#0 en"er+#$ G%aleH ?GTe larga H ?N# !eng# la r#pa de gi+na ia' 8 la %erdad e que era cier!#@ e /ab3a #l%idad# la r#pa de gi+na ia p#r la

+a6ana$ per# n# era p#r e # p#r l# que !en3a que "al!ar a cla e' De ca+in# /acia el +e!r# %i# a u c#+pa6er# "#r+and# en l3nea rec!a' T#+a le gri!, (7Buuuu9*' 2e c/i%ar3a pr#bable+en!e' N# le i+p#r!aba' En ab #lu!#' La pal#+a re%#l#!ear#n en bandada gri e cuand# cru&, apre urada+en!e la pla&a de VKllingb0' )na +u:er que lle%aba un c#c/eci!# arrug, la nari& a u pa #@ una de e a per #na que n# !ienen en ibilidad c#n l# ani+ale ' Per# O kar !en3a pri a$ 0 !#d# l# que e in!erpu iera en!re .l 0 u #b:e!i%# n# era +1 que un e !#rb#' 2e par, "uera de la :ugue!er3a$ +ir, el e capara!e' L# pi!u"# e !aban e-pue !# en un pai a:e dul&,n' De+a iad# +a0#r para e #' En ca a$ en una ca:a$ /ab3a un par de +u6ec# de Big Ji+ c#n l# que /ab3a :ugad# +uc/3 i+# de peque6#' &ace slo un a4o. 2e #0, un #nid# elec!r,nic# cuand# abri, la puer!a de la :ugue!er3a' 5ru&, un pa ill# e !rec/# en el que l# +u6ec# de pl1 !ic#$ l# guerrer# 0 la ca:a de leg# llenaban la e !an!er3a ' Al lad# de la ca:a e !aban e+paque!ad# l# +#lde para /acer #ldadi!# de e !a6#' El e !a6# /ab3a que pedirl# en la ca:a' L# que .l quer3a e !aba e-pue !# en el +# !rad#r$ al lad# de la ca:a' Buen#$ /ab3a copias apilada deba:# de l# +u6ec# de pl1 !ic#$ per# l# au!.n!ic# $ l# que lle%aban la "ir+a de Rubik en la ca:a$ c#n . # !en3an +1 cuidad#' 5# !aban n#%en!a 0 d# c#r#na cada un#'

De!r1 del +# !rad#r /ab3a un /#+bre ba:# 0 +edi# g#rd# c#n una #nri a que O kar /abr3a de cri!# c#+# (adulad#ra*$ i /ubiera abid# la palabra' ?23''' Ge !1 bu cand# alg#''' e pecialH O kar ab3a que l# cub# e !ar3an en el +# !rad#r$ !en3a li !# u plan' ?23' N# encuen!r#''' la pin!ura ' Para la c# a de e !a6#' ?G23H El /#+bre /i&# un ge !# e6aland# la "ila de b#!e de pin!ura enan# que e !aban de!r1 de .l' O kar e inclin, 0 pu # l# ded# de una +an# en el +# !rad#r :u !# delan!e de l# cub# +ien!ra c#n el pulgar u:e!aba la car!era$ que c#lgaba abier!a deba:#' Hi&# c#+# que bu caba en!re la pin!ura ' ?D#rad#' GHa0 d#rad#H ?D#rad#$ 3$ clar#' 5uand# el /#+bre e %#l%i, O kar c#gi, un# de l# cub# $ l# guard, en la car!era 0 !u%# el !ie+p# :u !# de p#ner la +an# en la +i +a p# ici,n an!e de que el /#+bre e diera la %uel!a c#n d# b#!e de pin!ura 0 l# de:ara #bre el +# !rad#r' A O kar le la!3a c#n "uer&a el c#ra&,n enr#:eciend# u +e:illa $ u #re:a ' ?GMa!e # +e!1lic#H El /#+bre +ir, a O kar$ quien in!i, que u cara parec3a una lla+ada lu+in# a de a!enci,n en la que e !u%iera e cri!# (Aqu3 /a0 un ladr,n*' Para !ra!ar de pa ar inad%er!id# a pe ar de u #nr#:# e inclin, #bre l# b#!e 0 di:#B

?Me!1lic#''' parece bien' Ten3a %ein!e c#r#na ' La pin!ura c# !aba diecinue%e' 2e la en!reg, en una b#l a peque6a que e +e!i, en el b#l ill# de la ca&ad#ra para n# !ener que abrir la car!era' Nuera de la !ienda lleg, la eu"#ria$ c#+# de c# !u+bre$ per# +1 grande' 2ali, de all3 c#+# un e cla%# liberad# al que le acabaran de qui!ar l# grille!e ' N# pud# e%i!ar ec/ar a c#rrer /acia el aparca+ien!# 0$ a re guard# en!re d# c#c/e $ abrir c#n cuidad# la car!era$ acar el cub#' Pe aba +uc/# +1 que la c#pia que .l !en3a' La ecci#ne e de li&aban c#+# #bre un r#da+ien!# de c#:ine!e' GMui&1 lle"ara e e !ip# de r#da+ien!#H Buen#$ n# pen aba de +#n!arl# para +irar$ arrie g1nd# e a e !r#pearl#' El en%#l!#ri# era una c# a "ea de pl1 !ic# !ran paren!e a/#ra que n# e !aba el cub# den!r#$ 0 a la alida del aparca+ien!# l# !ir, en un c#n!ened#r' Era +1 b#ni!# el cub# #l#' 2e l# +e!i, en el b#l ill# de la ca&ad#ra para p#der ir !#c1nd#l#$ :ugand# c#n u pe # en la +an#' Era un buen regal#$ un b#ni!#''' regal# de de pedida' 8a den!r# de la e !aci,n del +e!r#$ e de!u%#' $i @li piensa... .ue yo... Buen#$ que al darle un regal# pudiera parecer que de alguna +anera acep!aba que Eli e "uera' )n regal# de de pedidaB bien +ien!ra dur, 0 nada +1 ' Adi, $ adi, ' A 3 n# era la c# a' l n# quer3a de nin%una +anera que''' Rec#rri, la e !aci,n c#n la +irada$ de!eni.nd# e en el ki# c#' En l# peri,dic# ' En

el @0pressen. T#da la p#r!ada aparec3a #cupada p#r una gran "#!# del /#+bre que /ab3a %i%id# c#n Eli' O kar e acerc, 0 /#:e, el diari#' 5inc# p1gina dedicada a la b4 queda en el b# que de Judarn''' a e in# ri!ual''' an!eceden!e 0$ lueg#$ #!ra p1gina +1 c#n la "#!#' HPkan Beng! #n''' Qarl !ad''' parader# de c#n#cid# duran!e #c/# +e e ''' la p#lic3a #lici!a de l# ciudadan# ''' i alguien /a #b er%ad#''' La angu !ia %#lc, u dard# en el pec/# de O kar' 5l%uien m3s .ue le aya "isto, .ue sepa dnde "i"a... La +u:er del ki# c# ac, la cabe&a p#r la %en!anilla' ?GL# %a a c#+prar # qu.H O kar neg, c#n la cabe&a 0 !ir, el peri,dic#' Lueg# ec/, a c#rrer' 5uand# lleg, al and.n e di# cuen!a de que n# /ab3a en e6ad# la !ar:e!a al %igilan!e' Di# una pa!ada en el uel#$ e c/up, l# nudill# $ l# #:# e le llenar#n de l1gri+a ' Ven ya, por fa"or, metro, "en. Lacke e !aba +edi# !u+bad# en el #"1 +irand# c#n l# #:# en!#rnad# /acia el balc,n en el que e enc#n!raba M#rgan !ra!and#$ in .-i!#$ de a!raer a un pardill# que e !aba p# ad# en el balc,n de al lad#' El #l en u de cen # quedaba :u !a+en!e de!r1 de la cabe&a de M#rgan$ irradiand# una aure#la de lu& alreded#r de u pel#' ?2333''' %a+# $ %en' Mue n# #0 peligr# #' Larr0 e !aba en!ad# en un ill,n iguiend# un cur # de e pa6#l de la !ele%i i,n

ueca' En la pan!alla aparec3an per #na en ac!i!ud "#r&ada 0 iguiend# un gui,n que dec3anB ?8# !eng# un b#l #' ?GMu. /a0 en el b#l #H M#rgan +#%i, la cabe&a de +#d# que a Lacke le di# el #l en l# #:# $ l# cerr, +ien!ra #3a a Larr0 +a cullarB ?Qe /a: en el bPl P' El pi # #l3a a !abac# 0 a p#l%#' El aguardien!e e /ab3a !er+inad#' La b#!ella %ac3a e !aba #bre la +e a del #"1 al lad# de un cenicer# reb# an!e' Lacke e qued, +irand# la +arca que en el !abler# de la +e a /ab3an de:ad# la c#lilla +al apagada @ e de li&aban an!e u #:# $ c#+# len!# e caraba:# ' ?Ona ka+i a 0 pan!alPne ' Larr0 cl#queaba para 3B ?''' pan!alPne ' N# le cre0er#n' Buen#$ 3$ le cre0er#n$ per# e re i !3an a in!erpre!ar l# ac#n!eci+ien!# c#+# .l l# /ac3a' ?5#+bu !i,n e p#n!1nea ?/ab3a dic/# Larr0$ 0 M#rgan le pidi, que l# dele!reara' $lo .ue la com)ustin espont3nea est3 e0actamente i%ual de )ien documentada y cientficamente pro)ada .ue la e0istencia de los "ampiros. @s decir, en a)soluto. Per# un# pre"iere creer en el de pr#p, i!# que +en# le #bliga a ac!uar' N# pen aban a0udarle' M#rgan /ab3a e cuc/ad# c#n cara eria el rela!# de Lacke acerca

de l# que /ab3a pa ad# en el /# pi!al$ per# cuand# lleg, a aquell# de aniquilar al cau an!e de !#d#$ /ab3a dic/#B ?En!#nce $ Gl# que quiere decir e que n# c#n%ir!a+# en ca&ad#re de %a+pir# $ # alg# a 3H T4$ Larr0 0 0#' Mue prepare+# e !aca 0 cruce 0''' N#$ perd#na$ Lacke$ per# a +3 +e cue !a un p#c#''' %erl# de e a +anera$ la %erdad' El pen a+ien!# in+edia!# de Lacke al %er u cara e c.p!ica 0 de c#n"iada "ueB Vir%inia me a)ra credo. 8 el d#l#r /ab3a %uel!# a /acer pre a en u per #na' Era .l quien n# /ab3a cre3d# a Virginia$ 0 p#r e # ella /ab3a''' .l /abr3a pre"erid# pa ar e un# a6# en la c1rcel c#+# cau an!e de un a e ina!# p#r c#+pa i,n que !ener que %i%ir c#n aquella i+agen grabada en la re!ina' $u cuerpo retorcindose en la cama mientras la piel se pone ne%ra, empie;a a ec ar umo. @l camisn del ospital, res)al3ndose so)re el "ientre, de6a al descu)ierto su se0o. @l ruido de los )arrotes de acero mientras sus caderas se a%itan, arri)a y a)a6o en un demencial coito con un om)re in"isi)le, mientras las llamas le su)en por las piernas; ella %rita, %rita y el olor a pelo .uemado, a piel .uemada llena la a)itacin; sus o6os aterrados se encuentran con los mos y unos se%undos despus se ponen )lancos, empie;an a cocer... re"ientan... Lacke e /ab3a bebid# +1 de la +i!ad de l# que /ab3a en la b#!ella' M#rgan 0 Larr0 e l# /ab3an per+i!id#' ?''' pan!alPne '

Lacke in!en!, le%an!ar e del #"1' La nuca le pe aba !an!# c#+# el re !# del cuerp#' Ap#01nd# e en la +e a$ c#n igui, endere&ar e' Larr0 e inc#rp#r, para ec/arle una +an#' ?Lacke$ :#der''' duer+e un p#c#' ?N#$ !eng# que ir a ca a' ?GMu. !iene que /acer en ca aH ?E que !eng# que''' arreglar un a un!#' ?GN# !endr1 nada que %er c#n e #''' de l# que /abla H ?N#$ n#' M#rgan en!r, de de el balc,n +ien!ra Lacke e enca+inaba a !ien!a /acia la alida' ?7O0e$ !49 GAd,nde %a H ?A ca a' ?En!#nce !e ac#+pa6#' Lacke e di# la %uel!a e "#r&1nd# e p#r +an!ener e derec/#$ p#r parecer l# +1 #bri# p# ible' M#rgan e acerc, a .l c#n la +an# preparada p#r i e ca3a' Lacke +ene, la cabe&a$ le di# una pal+ada en el /#+br# a M#rgan' ?Muier# e !ar !ranquil#$ G%aleH Muier# e !ar !ranquil#' De %erdad' ?GTe la arreglar1 !4 #l#$ en!#nce H ?23$ +e la arreglar.' Lacke a in!i, %aria %ece $ e qued, "i:# en aquel ge !#$ e %i# #bligad# a in!erru+pirl# c#n cien!e+en!e para n# per+anecer all3 parad#$ lueg# e %#l%i, 0 "ue /a !a la en!rada$ e pu # l# &apa!# 0 el abrig#' 2ab3a que e !aba +u0 b#rrac/#$ per# l# /ab3a e !ad# !an!a %ece que 0a era una

e pecie de ru!ina de c#nec!ar u +#%i+ien!# del cerebr#$ reali&arl# de "#r+a au!#+1!ica' Habr3a p#did# :ugar a l# palill# c/in# $ al +en# un p#c#$ in que le !e+blaran la +an# ' De de den!r# del pi # le llegar#n la %#ce de l# #!r# ' ?GN# deber3a+# '''H ?N#' 2i dice que n#$ !endre+# que re pe!arl#' 2alier#n de !#d# +#d# a la en!rada para de pedirl#' Le abra&ar#n alg# e+bara&ad# ' M#rgan le c#gi, de l# bra&# $ %#l%iend# la cabe&a para p#der +irarl# a l# #:# 0 le di:#B ?GN# e !ar1 pen and# en /acer alguna !#n!er3a$ %erdadH N# !iene a n# #!r# $ 0a l# abe ' ?23$ 3' N#$ n#' Nuera del edi"ici# e qued, parad# un ra!#$ +irand# al #l que brillaba en la c#pa de un pin#' 1unca m3s podr3... el sol... La +uer!e de Virginia$ la +anera en que /ab3a +uer!#$ c#lgaba c#+# una pl#+ada den!r# de u pec/# en el i!i# d#nde an!e e !aba el c#ra&,n@ le /ac3a ca+inar inclinad# /acia delan!e$ cargad#' La lu& del a!ardecer #bre la calle era c#+# una burla' La p#ca per #na que e +#%3an en e a''' burla' La %#ce ' Hablaban de c# a c#!idiana c#+# i n#''' en !#da par!e $ en cualquier in !an!e''' Puede %olpearos a "osotros tam)in. Nuera del ki# c# /ab3a una per #na ap#0ada en el %en!anuc# /abland# c#n el due6#' Lacke %i# c,+# un bul!# negr# ca3a del ciel#$ e le p# aba en la e palda 0'''

Joder... 2e de!u%# delan!e de la /ilera de p#r!ada $ parpadeand#$ !ra!and# de en"#car bien la %i !a #bre la "#!# que #cupaba ca i !#d# el e paci#' El a e in# ri!ual' Lacke #nri,' l ab3a c,+# eran en realidad la c# a ' Per#''' Rec#n#ci, aquella cara' 2i era''' @n el c ino. 5.uel .ue... le in"it a w is#y. 1o... 2e acerc, +1 $ +ir, la "#!#gra"3a c#n +a0#r de!eni+ien!#' 23' 5lar# que era .l' L# +i +# #:# :un!# $ la +i +a''' Lacke e lle%, la +an# a la b#ca$ apre!1nd# e l# labi# c#n l# ded# ' La i+1gene le daban %uel!a $ in!en!and# enc#n!rar el en!id#' l e /ab3a en!ad# 0 /ab3a id# in%i!ad# p#r el que +a!, a J#cke' El a e in# de J#cke %i%3a en el +i +# pa!i# que .l$ un# p#r!ale +1 all1' l le /ab3a aludad# alguna %ece $ /ab3a''' Pero no fue l .uien lo i;o. (ue... )na %#&' Di:# alg#' ?7H#la$ Lacke9 GMu. pa a$ le c#n#ce H El due6# del ki# c# 0 el /#+bre que e !aba "uera l# +irar#n' l di:#B ?''' 23 ?0 ec/, a andar de nue%#' El +und# de apareci,' An!e u #:# $ el p#r!al del que el /#+bre /ab3a alid#' La %en!ana cubier!a ' Iba a #cupar e de ell#' Ten3a que /acerl#' L# pie iban +1 depri a 0 la c#lu+na e le endere&,' La pl#+ada$ un p.ndul# que g#lpeaba en u pec/#$ que le /ac3a !e+blar$ !#cand# a pre en!i+ien!# en u cuerp#' 5 ora "oy yo. 5 ora me ca%o en tal... "oy yo.

El +e!r# par, en RPck !a 0 O kar e +#rd3a l# labi# de i+paciencia$ p1nic#@ le parec3a que la puer!a per+anec3an abier!a de+a iad# !ie+p#' 5uand# #n, el al!a%#& cre0, que el c#nduc!#r iba a decir alg# acerca de que el !ren e !ar3a parad# all3 un +#+en!#$ per# ATEN5IRN A LA2 P)ERTA2' 5IERRE DE P)ERTA2' 8 el +e!r# ali, de la e !aci,n' N# !en3a ning4n plan apar!e de a"isar a @li de que cualquiera$ en cualquier +#+en!#$ p#d3a lla+ar a la p#lic3a 0 decir que /ab3a %i !# a e e %ie:#' En Blackeberg' En e e pa!i#' En e e p#r!al' En e e pi #' Fu ocurrira si la polica... si for;aran la puerta... el cuarto de )a4o... El +e!r# !raque!eaba #bre el puen!e 0 O kar +ir, p#r la %en!ana' Hab3a d# /#+bre :un!# al ki# c# del A+an!e 0$ +edi# !apada p#r un# de ell# $ O kar pud# en!re%er la #di# a p#r!ada a+arilla ' )n# de l# /#+bre e ale:, depri a del ki# c#' /ual.uiera. /ual.uiera puede sa)erlo. Gl puede sa)erlo. 5uand# el +e!r# e+pe&, a "renar$ O kar 0a e !aba delan!e de la puer!a pre i#nand# c#n l# ded# l# labi# de g#+a$ c#+# i de e a +anera e "ueran a abrir +1 depri a' Apre!, la "ren!e c#n!ra el cri !al$ un p#c# de "re c# #bre u "ren!e calien!e' L# "ren# c/irriar#n 0 el c#nduc!#r debi, de /aber e #l%idad#$ p#rque /a !a en!#nce n# e #0,B PRRSIMA E2TA5IRN$ BLA5QEBERJ'

J#nn0 e !aba en el and.n' 8 T#+a ' 1o. 1onono a;los desaparecer. 5uand# el +e!r#$ %ibrand#$ e par,$ l# #:# de O kar