Está en la página 1de 2

Com es fa un comentari de text en psicologia? (Lliure adaptaci de les recomenacions recollides en el captol Cmo se hace un comentario de texto?

Siz, M et al (!""#$ %istoria de la &sicolo'ia(manual de prcticas )arcelona( *+esta ,o -s possi.le comentar un text sense ha+er compr/s a.ans el seu missat'e 0l 1ue implica 1ue caldr2 realitzar di3erents lectures del text a 3i 1ue capteu les idees claus contin'udes en el 3ra'ment &er solucionar di3icultats lin'4sti1ues i t/cni1ues haureu d5acudir a diccionaris, manuals i altre material de consulta ,om-s 1uan estem se'ures 1ue hem ent/s el text, podem se'uir enda+ant am. el comentari 0l primer pas 1ue haureu de 3er -s identi3icar paraules o a3irmacions si'ni3icati+es per la se+a comprensi i situar l5autor en el text 6ot i 1ue podem se'uir di3erents propostes de comentari, a1u us presentem una 1ue us pot ser 7til per al desen+olupament de la &*C ! 8ntroducci 0n a1uest apartat heu d5u.icar a 'rans trets el tema del text 1ue ser2 comentat a continuci ser+int9+os dels +ostres coneiexments so.re l5autor &odeu iniciar9lo de di3erents maneres & ex 0l text a comentar a.orda la pro.lem2tica de , 0n a1uest text (nom de l5autor ens plante:a ;n .on inici de comentari < =esum 0n a1uest se'on apartat haureu de resumir les idees centrals del text en relaci a les pre'untes plante:ades a les &*C %eu de ser ri'oroses i precises am. l57s del llen'uat'e > Con3rontaci *1uest tercer apartat t- com a 3inalitat con:u'ar les idees essencials detactades en el text am. el 1u/ coneixem de l5autor o la corrent 1ue pertan?, indicant 1uins sn els principals de.ats a 1u/ 3a re3er/ncia sense perdre de +ista les pre'untes plante:ades en la &*C @ Conclusions *1uest darrer apartat t- per 3inalitat tancar el nostre comentari am. les a3irmacions 1ue sostenen les idees 3onamentals de la nostra ar'umentaci As tant important sa.er iniciar un comentari com sa.er tancar9lo Binalment despr-s de l5apartat conclusions, si heu utilitzat .i.lio'ra3ia de suport haureu de citar9la tot se'uint les normes de l5*&* 1ue podeu consultar en l5apartat material adicional de l5assi'natura Binalment +oldria donar9+os un su''eriment de 1u/ no -s un comentari de text( ! ;n comentari de text no -s un exercici de lliure creaci en 3orma d5assai' personal 0s tracta de no perdre mai de +ista el text i el context (la terminolo'ia,

de.ats i pro.lem2ti1ues$ on se situa, les opinions 1ue es 3a'in han d5estar 3onamentades i no s5han d5allun?ar del text o.:ecte de comentari < > @ ;n comentari de text no -s l5explicaci de la .io'ra3ia d5un autor ni les se+es principals aportacions Cal cen?ir9se sempre al text ;n comentari de text no -s la reescritura (ni la cCpia$ dels apartats del material did2ctic re3erits a l5autor ;n comentari de text utilitza la citaci del text nom-s a 3i de ser comentada, en cap cas l5usa com a recurs explicatiu per si mateixa

0spero 1ue a1uestes indicacions us pu'uin ser+ir per a:udar9+os a resoldre no nom-s la &*C sin per desen+olupar 3uturs comentaris de texts psicolC'ics