Está en la página 1de 2

Santiago de Compostela, a 24 de Novembro de 2013

O alumnado de primeiro curso do Grao en Educacin n!antil

E"#O$E%OS& ' universidade ( un espa)o de aprendi)a*e e de !ormacin e, sobre todo, un lugar no +ue aprender a pensar de *eito autnomo e cr,tico- #or iso, tanto como estudantes da .SC, como cidad/s01/ns cr,ticas01os, responsables e respectuosos, 2ai comportamentos +ue consideramos +ue non poden ser admitidos dentro destas paredes e deben ser denunciados, con maior (n!ase, se cabe, ao tratarse da universidade p3blica, de todas e de todos's alumnas e os alumnos do 14 curso de Educacin n!antil presentamos este escrito como acto de protesta ante os repetidos discursos e actitudes do pro!esor 5omingo Neira Garc,a, as, como polos contidos e !orma de impartir a materia 65id/ctica e #ro!esin 5ocente7O pasado martes d,a 18 de novembro, na aula 12 entre as 08&002 e as 10&302, 5omingo Neira !i*o un2a serie de comentarios +ue non podemos tolerar de ning3n *eito- O pro!esor, tras preguntar ao alumnado se 2ab,a algun2a nova de actualidade +ue +ui*eramos comentar, e *urdindo entn o tema da 6pederastia7, come)ou a identi!icala coa 2omose*ualidade, !acendo a!irmacins como 6a 2omose*ualidade ( un2a en!ermidade, un problema con*(nito7, 6os 2omose*uais tenden ao abuso de menores7, 6a 2omose*ualidade ( conta*iosa7, 6os 2omose*uais non son 2omes nin poden educar7, 6as mulleres lesbianas te9en un Cromosoma """7, entre outros comentarios de li9a claramente 2omo!bica5ada a gravidade das s3as declaracins, algun2as persoas decidiron erguerse e sa,r da aula, mentres +ue outras pre!eriron +uedar e rebater as s3as verbas, ao +ue o pro!esor garantiu ter 6probas cient,!icas7 do +ue dic,a e +ue a sociedade estaba 6en!erma e enganada7 con esta cuestin- 'os presentes, sen ir m/is lon*e, d,*onos +ue estabamos embobados, cerrados, e +ue pensabamos as, pola educacin +ue nos deranEste 3ltimo incidente !oi o +ue nos incitou a levar a cabo esta protesta, m/is lamentablemente non se trata dun !eito illado- En varias ocasins ten tratado despectivamente outros temas e colectivos, como por e*emplo o pobo *itano ou os inmigrantes, dando mostras dun claro racismo#or outra parte, e no tocante / materia +ue el debe impartir, temos +ue denunciar +ue 5omingo Neira segue e recomenda unicamente os seus libros- O estudantado ( obrigado a estudar e ser posteriormente avaliado polo libro 65id/ctica para el Crecimiento Socio1personal7, onde os seus comentarios van dende os ata+ues / 2omose*ualidade / miso*inia e a outros tipos de re!le*ins irracionais e despectivas e +ue nada te9en +ue ver cos contidos !ormais da materia aprobados e veri!icados pola propia universidade mediante resolucin reitoralEn canto aos contidos e e*posicin da materia temos +ue destacar +ue e*iste un descontento *eral dende o primeiro d,a de clase, pois consideramos +ue non estamos sacando ning3n proveito- Esta ( un2a cuestin de enorme gravidade se temos en conta a importancia da did/ctica no e*ercicio da pro!esin para a cal nos estamos !ormando-

SO: C ;'%OS& 1- ' suspensin da actividade docente do pro!esor 5omingo Neira Garc,a debido s seus comportamentos de nature)a claramente mis*ina, 2om!oba e racista, +ue incitan ao odio e / discriminacin das minor,as sociais2- O cambio de docente con e!ecto inmediato nesta materia ou, no seu de!ecto, a posibilidade de ser avaliados por outro e+uipo docente da !acultade3- ' revisin da materia impartida at( o de agora e +ue re!le*a as ideas contidas no ensaio citado anteriormente e utili)ado inadecuadamente como manual da materia <v(*ase 65id/ctica para el Crecimiento Socio1personal7=4- ' revisin da bibliogra!,a e do material did/ctico especi!icado no programa o!icial da materia por posu,r contidos claramente inapropiados para o e*ercicio da nosa pro!esinCon!iamos en +ue tanto o 5ecanato da >acultade de Ciencias da Educacin como a propia ?eitor,a da universidade, as, coma o @aledor do Estudantado, atendan as nosas peticins con celeridade e dili*encia-