Está en la página 1de 2

ORK OSE MEJI Ose Meji, Ose Meji, Ose Meji, leemeta.

Mo be yin, ki e fun mi ni agbara, Ki nsegun awon ota mi loni ati ni gbogbo ojo aye mi, 31 kiemaa bami fi ise se gbogbo awon eniti nwa Ifara a ati beebee fun mi. Ki e jeki ngbo ki nto ki n a awu se!in.

Ose Meji. "se.


Traduccin; El Conquistador, Ose Meji, el Conquistador, le llamo tres veces. Le pido que me d uer!a, "ue #o$ $ durante toda mi vida pueda conquistar a todos mis enemi%os, perm&tales que su ran en la po're!a. (erm&tame vivir muc#o tiempo $ ver a mi pelo ponerse 'lanco. Ose Meji. )s.