Está en la página 1de 27

QUY TRINH KHAI THAC VA S DUNG THIT BI O H

THNG ANTENNA, FEEDER SITE ANALYZER-EX


SERIES CUA HANG BIRD

.January 2009

SITE ANALYZER-EX
SERIES

Muc Luc
Muc Luc..............................................................................................................................2
Phn I: Quy trnh khai thc thit b.....................................................................................3
1.Bai o phi hp tr khang-Measure match mode:.................................................4
III.Cc bi o..................................................................................................................6
1.Bai o phi hp tr khang-Measure match mode..................................................6
1.1Mc ch.............................................................................................................6
1.2S o ...........................................................................................................6
1.3Chun b thit b cng nh cc ph kin o kim.............................................6
1.4 Thc hin o kim............................................................................................7
1.5Kt qu va anh gia kt qua:...........................................................................10
2.Bai o tim vi tri li-Fault Location..........................................................................12
2.1Mc ch...........................................................................................................12
2.2S o..........................................................................................................13
2.3Chun bi thit bi cung nh cac phu kin o kim ...........................................13
2.4 Thc hin o kim..........................................................................................13
2.5Kt qua va anh gia kt qua............................................................................17
3.Qua trinh thc hin o kim va anh gia trong qua trinh vn hanh va bao tri h
thng antenna...........................................................................................................21
3.1 Qua trinh thc hin o kim va anh gia khi lp t mi h thng antenna. 21
3.1.1 Khi cha tin hanh lp t ln ct:..........................................................21
3.1.2 Khi a lp hoan chinh h thng antenna trn ct:...................................22
3.2 Qua trinh thc hin o kim va anh gia trong qua trinh bao tri: ...................22
Phn II: Quy trnh bo dng, bo qun thit b.............................................................23
1.Cac lu y khi s dung thit bi:..................................................................................23
2.Lam sach va bao quan..............................................................................................24
3.Vn vi Pin:..........................................................................................................24
4.Cach x ly khi gp phai s c vi thit bi:................................................................24

Trang 2

SITE ANALYZER-EX
SERIES

Phn I: Quy trnh khai thc thit b


I.

S dng thit b an ton


1. Ngi s dung cn nm chc nguyn ly va cach s dung thit bi.
2. Tranh nhng va tram c hoc vao thn may c bit la man hinh cua thit bi,
va cac phu kin kem theo.
3. Khng a bt c ngun phat cng sut nao vao b hiu chun.
4. Cap o-Test cable la loai cap c bit am bao cht lng tranh moi tac
ng c hoc, un gp qua mc (khng nn cun tron cap o va ct trong tui
mm may)
5. Khi thao tac kt ni cap o vi may, cap o vi b hiu chun, cap o vi h
thng feeder, antenna cn thc hin cn thn. Vn qua cht hoc qua long
u anh hng n kt qua o cung nh cht lng cua phu kin va may o
6. Tuyt i khng kt ni thit bi vi h thng antenna trong iu kin thi tit
ma bao. Set co th lam hong va gy nguy him cho ngi vn hanh. Trong
iu kin ma ging cung co th sinh ra nhng in th cao tht thng trn
h thng antenna.
7. Lun tt ngun SA trc khi kt ni vi sensor hoc ngt kt ni vi sensor.
8. Cng sut chiu ng ti a cua u vao la +22 dBm(~158mW), khng c
kt ngun phat song v tuyn vao cng test vi co th lam hong thit bi.
9. Pin cua may co th c sac t ngun 10-16V DC nhng tt nht nn s
dung b sac AC i kem theo may.

Trang 3

SITE ANALYZER-EX
SERIES

II. Mc ch chung
1. Bai o phi hp tr khang-Measure match mode:
Bai o phi hp tr khang cho phep ta anh gia kha nng phi hp tr khang
cua h thng Antenna nhng tn s khac nhau. Kt qua se a ra dang thi
2 chiu ma truc x la truc tn s, con truc y la truc Return loss (dB),VSWR (khng
th nguyn).

Hinh 1
2. Bai o tim vi tri li-Fault Location:
Bai o tim vi tri li-Fault Location xac inh vi tri tai o bi phan xa lai nhiu hay it
trong h thng antenna/feeder. Kt qua hin thi di dang thi 2 chiu. Truc x
hin thi khoang cach t u cua thit bi. Truc y hin thi ln cua gia tri phan xa
lai di gia tri VSWR hoc Return loss (dB).

Hinh 2 la dang thi kt qua bai o tim vi tri li-Fault Location

Trang 4

SITE ANALYZER-EX
SERIES

Hinh 2.

Antenna

u dy nhay

Co kha nng la li

Bai o tim vi tri li-Fault Location xac inh vi tri tai o bi phan xa lai nhiu hay it
trong h thng antenna/feeder, t o cho ta bit chinh xac vi tri cua im co th
xay ra li trn h thng.
Ta co s dung cac gia tri trong
bang 1 anh gia cac im
trn h thng (y la cac gia tri
ma cac nha san xut thng
dung anh gia cht lng
cua san phm)

Return Loss

VSWR

Antenna

-14 dB

1.5

Cac u ni

-25 dB

1.12

Vi tri vo tip t

-32 dB

1.05

Van thoat set

-25 dB

1.12

Cac dy nhay

-36 dB

1.032

Dy feeder

-36 dB

1.032

Bang 1.

Trang 5

SITE ANALYZER-EX
SERIES

III.

Cc bi o

1. Bai o phi hp tr khang-Measure match mode


1.1 Mc ch
Bai o phi hp tr khang cho phep ta anh gia kha nng phi hp tr khang
cua h thng Antenna nhng tn s khac nhau. Kt qua se a ra dang thi
2 chiu ma truc x la truc tn s, con truc y la truc Return loss (dB),VSWR (khng
th nguyn).
Ngoai ra trong bai o-Measure match con cho phep ta o c gia tri suy hao
trn cap-Cable loss(dB)
thi se cho ta bit VSWR hoc Return loss cua h thng antenna tai nhng
tn s khac nhau t o ta co th anh gia c kha nng phi hp tr khang
cua antenna nhng dai tn khac nhau, anh gia c cht lng cua h
thng antenna.
1.2 S o

Antenna
Thn may o
Site Analyzer

Feeder
Cp o
Hinh 3.

1.3 Chun b thit b cng nh cc ph kin o kim


Cn phai am bao thit bi phai co y u phu kin nh: cap o, cac u chuyn i,
b hiu chun.
Tin hanh xac y pin va chun bi b nh trc khi tin hanh o kim trn tuyn.
am bao rng u cua cap o co th kt ni c vi h thng antenna, feeder.
Nu khng phai co cac u chuyn i phu hp cho phep ta kt ni may o vi h
thng nh trn s hinh 3.

Trang 6

SITE ANALYZER-EX
SERIES

1.4 Thc hin o kim


Thit lp cu hnh o kim
B1: La chn ch o phi hp tr khng
Khi ng thit b bng cch nhn phm
on/off
Nhn phm Mode
La chn ch Match bng phm
mm

B2: Thit lp tn s o kim


Nhn phm Config
Nhn phm mm Frequency
S dng phm hng phi tri la
chn Start, Stop, Center hay Span
S dng cc phm s nhp gi tr v
kt thc bng nhn Enter
Nhn Esc ss thot khi mn hnh
configuration

B3: Hiu chnh thit b Site Analyzer


Nhn phm Calibrate
Kt ni Cal Combo ch Open ti
cng antenna ca thit b
Nhn phm mm Open v i tn hiu
Beep v hin th Done
Lm tng t vi ch Short v Load
Mn hnh hin th Full, tho Cal Combo
khi thit b
B4:La chn n v o
Nhn phm Config
Nhn phm mm Scale
Nhn phm hng phi tri la chn
Units
Nhn phm hng ln xung m danh
sch Unit
Nhn phm ln xung la chn n v
Nhn Enter chp nhn la chn
Nhn Esc thot khi mn hnh
Trang 7

SITE ANALYZER-EX
SERIES

B5: Thit lp gii hn mc o


Nhn phm Config
Nhn phm mm Scale
C th s dng ch Scale hay nhp
gi tr ngng
Nhn Esc thot khi mn hnh ny

B6: Thit lp s im ly mu
Nhn phm Config
Nhn phm mm Scale
S dng cc phm hng phi hay tri
la chn Pts
Nhn phm hng ln xung m danh
sch cn la chn
Nhn phm hng ln hay xung la
chn im ly mu (238, 475 or 949)
Nhn Enter chp nhn la chn v tr
li mn hnh thit lp

B7: Thit lp ch hin th hnh


Nhn phm Config
Nhn phm mm Scale
Nhn phm hng phi tri la chn
Disp
Nhn phm hng ln xung m danh
sch la chn
Nhn phm hng ln xung la chn
ch hin th (envelope, maximum,
minimum)
Nhn Enter chp nhn la chn v tr
li mn hnh thit lp cu hnh

Trang 8

SITE ANALYZER-EX
SERIES

Thc hin php o


Kt ni Site Analyzer ti thit b bng dy nhy c u ni ph hp nh trn
hinh 3.
i t nht 10 giy thit b cp nht kt qu ln mn hnh.
Khi kt qu hin th trn mn hnh, ngi
dng c th thc hin:
Gi li hnh kt qu
Nhn phm Hold gi li kt qu o
trn mn hnh; Nhn phm Run tip
tc thc hin cp nht kt qu
Biu tng kha c ch th trn mn
hnh sau khi nhn phm Hold
nh du cc im trn hnh bng
Nhn phm Marker thit lp ch
s dng marker
Nhn phm mm marker la chn 1
marker (1-6)
Nhn phm mm Active /Off la chn
bt (active) hay tt (off) marker
Nhn phm mm la chn triangle
marker (4 in figure) hay line marker (1 in
figure)
Nhn Esc tr li mn hnh la chn
In n
C th kt ni trc tip SA ti my in loi
HP desk Jet printer, loi my in ny h tr
giao thc PCL level 3

Lu tr hnh kt qu o
Trong ch o Match Mode, nhn phm
mm Save/Recall
Nhn phm mm Save
Nhn Enter nhp tn file yu cu

Trang 9

SITE ANALYZER-EX
SERIES

1.5 Kt qu va anh gia kt qua:

Hinh 4.
Kt qua se a ra dang thi 2 chiu ma truc x la truc tn s, con truc y la truc
Return loss (dB),VSWR (khng th nguyn).
thi se cho ta bit VSWR hoc Return loss cua h thng antenna tai nhng tn s
khac nhau t o ta co th anh gia c kha nng phi hp tr khang cua antenna
nhng dai tn
khac nhau, anh gia
c cht lng cua
h thng antenna.
Ta bit rng nu h
s VSWR cang gn
1 thi h thng c
anh gia la phi hp
tr khang cang tt.
Cac nha san xut ly
gia tri VSWR=1,5
tng
ng
RL~14dB
tng
ng vi khoang
4% cng sut khng
c bc xa lam

Hinh 5.

Trang 10

SITE ANALYZER-EX
SERIES

tiu chun anh gia vi cac h thng antenna. Nu mt h thng antenna co gia tri
VSWR<1,5 thi c coi la tt.

Nh trn Hinh 5 va Hinh 6 la thi bai o phi hp tr khang cua cung mt antenna
TDF6321 va nha san xut ghi dai tn hoat dng cua antenna nay la t 806-866.
Phn thi nm di ng mau o (ng gii han co gia tri 1,5) co gia tri VSWR
nho hn 1,5. Ta thy co 3 khoang tn s co VSWR<1,5 khoang A, B va khoang gia
M1-M2. Co nghia la trn thc t h thng antenna nay co th s dung 2 dai tn
khac na, ngoai dai tn ma nha san xut a khuyn cao.

Hinh 6.

Trang 11

SITE ANALYZER-EX
SERIES

Gia tri khuyn cao t BIRD TECHNOLOGIES GROUP: Mi nha san xut antenna u
a ra cac thng s ky thut cu th cua san phm trong o co gia tri VSWR, va hu
ht moi nha san xut u chon gia tri VSWR1,5 ghi trong chi tiu ky thut cua
san phm. iu nay co nghia la mi antenna c a ra thi trng u a c kin
tra va am bao gia tri VSWR1,5 (nu khng antenna se bi coi la khng at tiu
chun vi khng at thng s ky thut c ghi trong chi tiu ky thut cua san phm),
nh ta bit mi antenna cu th co 1 gia tri VSWR1,5 tc la trong trng hp xu
nht thi VSWR=1,5, con cu th bng bao nhiu thi chi co s dung thit bi o mi co
th xac inh chinh xac c.
Trn thc t trong bai o phi hp tr khang cac nha khai thac mang s dung gia tri
VSWR cua h thng: VSWR1,3.
Nhng co mt iu phai lu y, khi chung ta mua thit bi t nha cung cp thi hu ht
cac nha cung cp se cam kt rng ho se cung cp antenna co VSWR1,5. Va nh
vy se co mt s antenna cu th co gia tri: 1,3<VSWR 1,5 vn at tiu chun va
cam kt ma nha cung cp a ra, nhng khi lp t va nghim thu ta khng th ap
ng c yu cu VSWR phai 1,3.
Mc du trong chi tiu ky thut cua san phm cua cac nha cung cp antenna lun ghi
la: VSWR1,5 nhng thc t hu ht cac antenna u at VSWR1,3. Nhng phai
lun lu y rng khng phai tt ca antenna u t c VSWR1,3.
Khi a ra tiu chun anh gia, nghim thu lp t va cho phep vn hanh, cac nha
mang se quyt inh chon gia tri VSWR phu hp nht cho iu kin vn hanh cua
mang li minh.

2. Bai o tim vi tri li-Fault Location


2.1 Mc ch
Bai o tim vi tri li-Fault Location xac inh vi tri tai o bi phan xa lai nhiu hay it
trong h thng antenna/feeder. Kt qua hin thi di dang thi 2 chiu. Truc x
hin thi khoang cach t u cua thit bi. Truc y hin thi ln cua gia tri phan xa
lai di gia tri VSWR hoc Return loss (dB).

Trang 12

SITE ANALYZER-EX
SERIES

2.2 S o
Antenna
Thn may o
Site Analyzer

Feeder
Cp o
Hinh 3.

2.3 Chun bi thit bi cung nh cac phu kin o kim


Cn phai am bao thit bi phai co y u phu kin nh: cap o, cac u chuyn i,
b hiu chun.
Tin hanh xac y pin va chun bi b nh trc khi tin hanh o kim trn tuyn.
am bao rng u cua cap o co th kt ni c vi h thng antenna, feeder.
Nu khng phai co cac u chuyn i phu hp cho phep ta kt ni may o vi h
thng nh trn s hinh 3.

2.4 Thc hin o kim


Thit lp cu hnh o kim
B1: Thit lp tn s o kim

Khi ng thit b bng cch nhn


phm On/Off

Nhn phm mode

Nhn phm mm Match

Nhn phm Config

Nhn phm mm Frequency

S dng phm hng phi tri


la chn Start, Stop, Center hay Span

S dng cc phm s nhp gi


tr v kt thc bng nhn Enter

Nhn Esc ss thot khi mn hnh


configuration
B2: La chn ch xc nh v tr li

Nhn phm Mode

Nhn phm mm Fault location

Trang 13

SITE ANALYZER-EX
SERIES

B3: Hiu chnh thit b Site Analyzer

Nhn phm Calibrate

Kt ni Cal Combo ch
Open ti cng antenna ca thit b

Nhn phm mm Open v i tn


hiu Beep v hin th Done

Lm tng t vi ch Short
v Load

Mn hnh hin th Full, tho Cal


Combo khi thit b

B4 (A): Thit lp thng s cp

Nhn phm Config

Nhn phm mm Cbl type

Dng phm hng la chn cc


biu tng Vel Prop v Loss

Nhp gi tr Enter Vel Prop hay


Loss

Sau khi nhp Vel Prop hay Loss


nhn Enter kt thc

Nhn Esc thot khi mn hnh


cu hnh
B4 (B): Chn thng s cp t danh mc sn c

Nhn phm Config

Nhn phm mm Cbl type

Dng phm hng phi tra truy


cp danh sch thng s cp

Dng phm hng ln xung


chn thng s cp ph hp

Nhn Enter xc nhn la chn

Nhn Esc thot khi mn hnh


ny

B5 (A): Thit lp khong cch o t im bt u ti kt


thc

Nhn phm Config


Trang 14

SITE ANALYZER-EX
SERIES

Nhn phm mm Distance


Dng cc phm hng phi tri ti cc gi tr u v cui

khong o

S dng cc phm s nhp cc gi tr bt u v cui khong o


Nhn Enter sau khi kt thc nhp gi tr
Nhn Esc kt thc mn hnh cu hnh

B5 (B): Thit lp n v khong cch o

Nhn phm Config

Nhn phm mm Distance

Dng cc phm hng phi tri


la chn Unit

Dng phm hng ln xung


chn n v o ph hp t danh sch

Nhn Enter chp nhn

Nhn Esc thot khi mn hnh


cu hnh

B6 (A): Thit lp n v thang o trong ch xc nh li

Nhn phm Config

Nhn phm mm Scale

Nhn phm hng ln xung la


chn n v

S dng cc phm hng ln xung


kch hot danh sch n v v la chn n v

Nhn Enter chp nhn

Nhn Esc thot khi mn hnh ny

B6 (B): Thit lp ch t thit lp thang o trong xc


nh v tr li

Nhn phm Config

Nhn phm mm Scale

Dng phm hng la chn


Auto scale

Nhn Enter xc nhn

Nhn Esc thot khi mn hnh


cu hnh

Trang 15

SITE ANALYZER-EX
SERIES

B7: Thit lp s im ly mu

Nhn phm Config

Nhn phm mm Scale

S dng cc phm hng phi


hay tri la chn Pts

Nhn phm hng ln xung


m danh sch cn la chn

Nhn phm hng ln hay xung


la chn im ly mu (238, 475 or 949)

Nhn Enter chp nhn la


chn v tr li mn hnh thit lp
B8: Thit lp ch hin th hnh

Nhn phm Config

Nhn phm mm Scale

S dng cc phm hng phi


hay tri la chn Disp

Dng cc phm hng la


chn ch hin th (envelope, maximum,
minimum)

Nhn Enter v tr li mn hnh


cu hnh

Thc hin php o


Kt ni Site Analyzer ti thit b bng dy nhy c u ni ph hp nh trn
hinh 3.
i t nht 10 giy thit b cp nht kt qu ln mn hnh.
Khi kt qu hin th trn mn hnh, ngi
dng c th thc hin:
Gi li hnh kt qu

Trang 16

SITE ANALYZER-EX
SERIES

Nhn phm Hold gi li kt qu o trn mn hnh; Nhn phm Run


tip tc thc hin cp nht kt qu
Biu tng kha c ch th trn mn hnh sau khi nhn phm Hold
nh du cc im trn hnh bng
Nhn phm Marker thit lp ch s dng marker
Nhn phm mm marker la chn 1
marker (1-6)
Nhn phm mm Active /Off la chn
bt (active) hay tt (off) marker
Nhn phm mm la chn triangle
marker (4 in figure) hay line marker (1 in
figure)
Nhn Esc tr li mn hnh la chn
In n
C th kt ni trc tip SA ti my in loi
HP desk Jet printer, loi my in ny h tr
giao thc PCL level 3
Lm mn (Smooth)
Nhn phm Config
Nhn phm mm Smooth: Ln 1 cho mc
lm mn thp, ln 2 cho mc lm mn
trung bnh, ln 3 cho mc lm mn cao v
ln 4 tt ch lm mn (smooth)
Nhn phm Esc thot khi mn hnh
cu hnh
Lu tr hnh kt qu o
Trong ch o Match Mode, nhn phm
mm Save/Recall
Nhn phm mm Save
Nhn Enter nhp tn file yu cu

2.5 Kt qua va anh gia kt qua


Bai o tim vi tri li-Fault Location xac inh vi tri tai o bi phan xa lai nhiu hay it trong h
thng antenna/feeder. Kt qua hin thi di dang thi 2 chiu. Truc x hin thi khoang
cach t u cua thit bi. Truc y hin thi ln cua gia tri phan xa lai di gia tri VSWR
hoc Return loss (dB).
Thng thng trn mt h thng antenna bao gm (tinh t u card phat):

Cac dy nhay-Jumpers
Trang 17

SITE ANALYZER-EX
SERIES

Van thoat set-Lightning protector

Tip t-Grounding

Cac u ni-Connectors

Dy Feeder-Transmission line

Antenna

Mi thanh phn nay co chc nng chinh khac nhau, vi vy co cu tao cung nh cht liu
khac nhau. Do o anh hng n qua trinh dn phat song khac nhau. Nh vy mi
thanh phn se yu cu gia tri VSWR hoc Return loss khac nhau. Ta phai bit c cac
gia tri nay thi mi co th anh gia c kt qua thu c.
Thng thng cac nha san xut s dung nhng gia tri trong Bang 1 anh gia cht
lng nhng thanh phn trong h thng antenna.

Return Loss

VSWR

Antenna

-14 dB

1.5

Cac u ni

-25 dB

1.12

Vi tri vo tip t

-32 dB

1.05

Van thoat set

-25 dB

1.12

Cac dy nhay

-36 dB

1.032

Dy feeder

-36 dB

1.032

Bang 1.

Trang 18

SITE ANALYZER-EX
SERIES

Hinh 5 la dang thi kt qua bai o tim vi tri li-Fault Location

Hinh 5.

Antenna

u dy nhay

Co kha nng la li

Gia tri khuyn cao t BIRD TECHNOLOGIES GROUP:


Thng thng trong chi tiu ky thut cua san phm cua cac nha san xut nhng thanh
phn trn se khng ghi gia tri VSWR hoc Return loss trong bai o tim vi tri li-Fault
Location la bao nhiu. am co c kt qua chinh xac nht, ta phai nhp chinh xac
c gia tri Cable loss va h s vn tc chuyn song trong feeder, ta co th ly thng s
nay t nha san xut feeder, hoc oc tn va loai cable c dung trn thn cable sau
Trang 19

SITE ANALYZER-EX
SERIES
o tra trong bang thng s co sn cua may, trong may co sn thng s cua hn 80 loai
cable thng dung (trn ng dn song ta co dy jumper va feeder nhng thng thng
ta chi quan tm n cac thng s cua dy feeder vi dy feeder dai hn jumper nhiu
ln)

Bang 2 la cac gia tri khuyn cac t hang BIRD:


Return Loss

VSWR

Antenna

21 dB

1.2

Connectors

28 dB

1.08

Vi tri vo tip t

-34 dB

1.04

Lightning Protector

26 dB

1.1

Jumpers

37 dB

1.03

Transmission Lines

37 dB

1.03

Bang 2.

Chu y: T thi kt qua bai o phi hp tr khang-Measure match ta co th chuyn v


thi kt qua bai o tim vi tri li-Fault Location. Va ta bit truc y cua 2 bai o u la
VSWR hoc Return loss, chung ta lu y rng mc du cac gia tri nay cung n vi nhng
v ban cht chung co y nghia khac nhau. Vi du cung 1 loai cable nhng 2 bai o khac
nhau ta thy yu cu v gia tri Return loss cung khac nhau.

Trang 20

SITE ANALYZER-EX
SERIES
Common coax cable

Common coax cable

Bai o phi hp tr khang-RL

Bai o xac inh vi tri li-RL

Coax

RL

Coax

RL

AndrewLDF (terminated with


load)

-24dB

AndrewLDF (terminated with


load)

-50dB

-26dB

CommScopeCell
ReachCoax cable (terminated
with load)

-50dB

CommScopeCell ReachCoax
cable (terminated with load)

Bang 3.

Bang 4.

3. Qua trinh thc hin o kim va anh gia trong qua trinh vn hanh va bao tri
h thng antenna
3.1 Qua trinh thc hin o kim va anh gia khi lp t mi h thng antenna
Qua trinh lp t mi mt h thng antenna la qua trinh ta ghep ni cac thanh phn
thanh mt h thng antenna hoan chinh.
Qua trinh nay se tac ng n cac thanh phn lam anh hng n thng s ky thut
ban u cua cac thanh phn o.
Trong qua trinh lp t mi h thng ta nn thc hin kem theo cac bc o kim sau
am bao tt nht cht lng lp t.

3.1.1 Khi cha tin hanh lp t ln ct:


a) Kim tra cable:
Kt ni mt u cable vi vi may o, u kia kt ni vi mt tai gia
chun (co th s dung u LOAD cua b hiu chun-CAL COMBO) va
thc hin bai o phi hp tr khang- Measure match:
S dung trong cac gia tri trong Bang 2 anh gia thi kt qua.

Nu at thi lu lai dang hinh.

Nu khng at thi chuyn sang bai o tim vi tri li- Fault Location
kim tra cu th vi tri li.

Trang 21

SITE ANALYZER-EX
SERIES
Lu y: trong cac bai o trn lun kt ni tai gia chun vao u kia cua
cable.
b) Kim tra antenna:
Kt ni antenna vi may o va thc hin bai o phi hp tr khangMeasure match:
am bao rng dai tn hoat ng cua antenna, h s VSWR 1,3

Nu at tin hanh lu lai kt qua o.

Nu khng at. Thi ta phai xem thng s ghi trong chi tiu ky thut
cua san phm c nha san xut antenna cung cp xem gia tri
VSWR cua antenna la bao nhiu. Nh lu y trn thng thng
hu ht cac antenna u co gia tri VSWR 1,5 (trong dai tn hoat
ng)
Vi vy nu VSWR1,5 thi co nghia antenna o khng am bao
cht lng.

3.1.2 Khi a lp hoan chinh h thng antenna trn ct:


Luc nay cng tac o kim c tin hanh kim tra cht lng lp t.
Nghim thu a vao vn hanh.
a) Bai o phi hp tr khang- Measure match:
Ta kt ni h thng antenna hoan chinh vi may o va thc hin bai o phi
hp tr khang- Measure match:
Chu y nhng khuyn cao khi anh gia kt qua thu c

Nu at tin hanh lu lai kt qua o.

Nu khng at ta chuyn sang bai o tim vi tri li.

b) Bai o xac inh vi tri li-Fault Location:


Thc hin bai o va s dung cac gia tri c khuyn cao trong Bang 2
phn tich kt qua.
Tin hanh lu lai kt qua o so sanh trong qua trinh bao tri h thng.

3.2 Qua trinh thc hin o kim va anh gia trong qua trinh bao tri:
Tuy vao iu kin, cac nha mang se quy inh thi gian tin hanh o kim am
bao cht lng vn hanh cua mang.
Trang 22

SITE ANALYZER-EX
SERIES
Khi tin hanh o kim anh gia lai h thng sau mt thi gian vn hanh h thng
trn mang. Ta tin hanh cac bc nh phn (ii)
Sau khi lu lai kt qua o. Tin hanh so sanh kt va o c vi kt qua a lu t
khi tin hanh nghim thu a h thng vao vn hanh.
Vi du nh trn Hinh 6 la 2 kt qua o cua bai o xac inh vi tri li cua cung 1 h
thng antenna nhng cach nhau 1 nm. ng mau xanh la gia tri cua h thng khi
mi lp t, va ng mau o la kt qua cua bai o cua h thng o sau 1 nm. Ta
co th so sanh c cht lng cua h thng va da vao Bang 2 anh gia xem
h thng co th vn hanh tip hay cn thay th mi.

Hinh 6.

Phn II: Quy trnh bo dng, bo qun thit b


1. Cac lu y khi s dung thit bi:

Ngi s dung cn nm chc nguyn ly va cach s dung thit bi.


Trong qua trinh vn hanh thit bi nn s dung tui mm i kem, eo quai qua c
va tin hanh thao tac nh binh thng.
Tranh nhng va tram c hoc vao thn may c bit la man hinh cua thit bi, va
cac phu kin kem theo.
Khng a bt c ngun phat cng sut nao vao b hiu chun.
Cap o-Test cable la loai cap c bit am bao cht lng tranh moi tac ng
c hoc, un gp qua mc (khng nn cun tron cap o va ct trong tui mm
may)
Trang 23

SITE ANALYZER-EX
SERIES

Khi thao tac kt ni cap o vi may, cap o vi b hiu chun, cap o vi h


thng feeder, antenna cn thc hin cn thn. Vn qua cht hoc qua long
u anh hng n kt qua o cung nh cht lng cua phu kin va may o
Tuyt i khng kt ni thit bi vi h thng antenna trong iu kin thi tit
ma bao. Set co th lam hong va gy nguy him cho ngi vn hanh. Trong
iu kin ma ging cung co th sinh ra nhng in th cao tht thng trn h
thng antenna.
Lun tt ngun SA trc khi kt ni vi sensor hoc ngt kt ni vi sensor.
Cng sut chiu ng ti a cua u vao la +22 dBm(~158mW), khng c kt
ngun phat song v tuyn vao cng test vi co th lam hong thit bi.

2. Lam sach va bao quan

Lam sach may vi khn mm cung vi cht ty ra nhe (Cn nhe) hoc la
nc. Tuyt i khng dung nhng cach lam sach khac.
Thit bi nn c gi trong mi trng co m thp, nhit n inh va
nhng ni tranh anh sang mt tri.

3. Vn vi Pin:

Pin se c sac t ng khi kt ni vi b chuyn i AC hoc la u sac trn


-t. Thi gian sac y Pin thng thng la 4 ting. Khng nn kt ni vi sac
Pin lin tuc trong thi gian dai.
Nn sac y Pin trc khi o kim am bao tinh n inh va bn cua may.
Chi nn sac lai khi Pin gn can.
Vic khng s dng pin trong thi gian di c th nh hng ti hot ng ca
pin v lm gim tui th ca pin. Khng ct pin trong thi gian di m khng bo
dng cho pin. S hot ng khng nh mong i ca pin do khng tun theo
cc ch dn c th dn ti gim dung lng pin v tui th pin suy gim.
Pin cua may co th c sac t ngun 10-16V DC nhng tt nht nn s dung
b sac AC i kem theo may.

4. Cach x ly khi gp phai s c vi thit bi:


Vn gp phai
Khng th bt
c ngun cho
thit bi

Nguyn nhn co th

Cach x ly co th

Pin a can
Pin a chai va khng th lu c nng
lng
B chuyn i AC bi hong
i khi do cach thao tac khi sac khng
cn thn co th lam dy sac co th bi
t ngm cac vi tri nh trn hinh ve:

Sac lai Pin


Thay th Pin
Thay th b chuyn i
AC mi.
Tin hanh sa cha nu
co th.
Trang 24

SITE ANALYZER-EX
SERIES

T kim tra cua


may bi li
Ngay va gi n
hin
thi bai o xac
inh vi tri liFault location
hin thi khng
chinh xac
Cac bai o kim
tra antenna tht
thng
Khi khng bm
phim nhng vn
xut hin nhng
ting bip ging
nh khi bm
phim
Khng bm
c cac phim
trn ban
ng gii hanLimit line bin
mt trong bai o
tim vi tri liFault Location
Khng th goi
c thi cua
bai o xac inh
vi tri li- Fault
Location
Thit bi ku bip

Bi treo h thng
Li ngoai
ti l hin thi qua ln
Gia tri suy hao cap-Cable loss hoc h
s vn tc cua song-Velocity of
propagation khng chinh xac
B hiu chinh bi li, hong do san xut,
do s dung khng ung cach hoc bi
suy giam cht lng do c s dung
trong mt thi gian qua dai

Tt i va bt lai. Nu vn
xay ra hin tng nh
vy thi chuyn n b
phn bao hanh
Bm Mode, Utility sau
o bm Escape
Bm Auto scale t
ng cn chinh lai ti l
Kim tra lai thit lp cho
gia tri Cable loss va Vp
S dung b hiu chinh
khac

Bi tr do thao tac qua nhanh, b x ly


khng x ly kip

Ch may co u
thi gian x ly lnh

Bi treo

Tt i bt lai
Ngt kt ni b sac, gi
phim Contrast va tt
thit bi, sau o bt lai
Tt ng gii hanLimit line i va bt lai

Do ngun Pin a can

Chuyn sang bai o phi


hp tr khang- Measure
Match va sau o quay lai
bai o xac inh vi tri liFault Location
Cn phai xac lai thit bi
Trang 25

SITE ANALYZER-EX
SERIES

sau o tt

Thit bi khng
th thc hin in
trc tip. Xut
hin thng bao
Error khi bm
PRINT
thi xut hin
nhng kt qua
vt qua cac gia
tri thng thng

Li do bn ngoai

Xac inh xem co gi bt


thng xay ra khng
nh in trp trn khi
ang xac, hoc bi va ap
manh
Khi cac iu kin tr lai
binh thng thi bt
ngun va s dung

May in bi li

Kim tra li cu th trong


Utility Mode (Bm
Mode, Utility, Printer)

Bi mt iu kin hiu chun

Cn hiu chinh lai thit


bi ngay trc mi ln o
kim

Tai liu tham khao


[1]. OPERATING INSTRUCTIONS FOR MODELS SA-1700EX, SA-1700EXP SA-2500EX, SA6000EX
[2]. Site Analyzer EX Series
[3]. Recommendation from BIRD TECHNOLOGIES GROUP

Trong qu trnh s dng nu c vn k thut cn h tr, ngi dng c th lin lc vi i


din ca BIRD TECHNOLOGIES GROUP ti Vit Nam l:
Trang 26

SITE ANALYZER-EX
SERIES
Test & Measurement Division COMIT Corporation(Formerly known as Acterna Vietnam)
Suite 11-03, HAREC Building 4A Lang Ha Street Hanoi, Vietnam
Tel: +84 4 3772 1816
Fax: +84 4 3772 1817
Technical Support Engineer: Than Thanh Anh Tuan
Mobile: +84 984 996 386
Email: anh-tuan.than@comitcorp.com

Trang 27