Está en la página 1de 4

S PH THUC IN TR SUT (IN TR) VO NHIT

A. L thuyt:
- Dng in trong kim loi l dng dch chuyn c hng ca cc lectron t do.
U
- Dng in trong kim loi tun theo nh lut m: I =
R
+ in tr sut ca kim loi tng theo nhit : = 0 (1 + (t t 0 )) . Vi 0 : in tr
sut ca kim loi t0C ( .m )
+ in tr ca kim loi cng tng theo nhit : R = R0 (1 + (t t 0 )) . Vi R0: in tr
t0C; (K-1): h s nhit ca in tr.
+ Hin tng khi nhit h xung di nhit T c no , in tr ca kim loi (hay hp kim)
gim t ngt n gi tr bng khng, l hin tng siu dn.
B. Vn dng
1 :Mt dy bch kim 20oC c in tr sut o = 10,6.10-8 m. Tnh in tr sut ca dy
dn ny 500oC. Coi rng in tr sut ca bch kim trong khang nhit ny tng t l bc
nht theo nhit vi h s nhit in tr = 3,9.10-3 K-1
A. = 31,27.10-8 m
B. = 20,67.10-8 m
-8
C. = 30,44.10 m
D. = 34,28.10-8 m
2:Mt bng n 220V -75W c dy tc lm bng vonfram .in tr ca dy tc n 25 0 C l R0
= 55,2 .Tnh nhit t ca dy tc n khi n sng bnh thng .Coi rng in tr sut ca
bch kim trong khong nhit ny tng t l bc nht theo nhit vi h s nhit in tr =
4,5.10-3 K-1
A t = 25970C
B t = 23500C
C t = 24000C
D t = 26220C
3. mt bng n 220V-40W c dy tc bng vonfram. in tr ca dy tc n 20 0C l 122
.Tnh nhit t ca dy tc n khi n sng bnh thng. Cho = 4,5.10-3 K-1
A. 20000C
B. 25000C
C.24500C
D. 16700C
0
3:Mt si dy ng c in tr 74 50 C, c in tr sut = 4,1.10 -3K-1. in tr ca si dy
1000 C l:
A. 86,6.
B. 89,2
C. 95
D. 82
0
4:Mt si dy bng nhm c in tr 120 nhit 20 C, in tr ca si dy 1790C l
204. in tr sut ca nhm l:
A. 4,8.10-3K-1 .
B. 4,4.10-3K-1
C. 4,3.10-3K-1
D. 4,1.10-3K-1
0
6:Mt si dy ng c in tr 50 nhit 0 C, h s nhit in tr ca ng l = 4,3.10-3
(K-1). in tr dy ng trn nhit 500C l:
A. 67,5
B. 60,75
C. 65,7
D. 65,07
DNG NHIT IN
A. L thuyt:
+Hin tng to thnh sut in ng nhit in trong mch kn gm 2 vt dn khc nhau, khi
gi hai mi hn nhit khc nhau gi l hin tng nhit in.
+Biu thc sut nhit in ng: = T T , T : h s nhit in ng( V / K ), T1 v
T2 l nhit ca mi 1 v 2
B. Vn dng:
Cu 1 Chn cu tr li SAI.
A.Cp nhit in gm 2 dy dn khc bn cht hn ni vi nhau thnh mch kn, hai mi hn
hai nhit khc nhau
B.Nguyn nhn gy ra sut in ng nhit in l do chuyn ng nhit ca cc ht ti in
trong mch in c nhit khng ng nht
T

C.Sut in ng nhit in E t l nghch vi hiu nhit ( T1 T2 ) gia hai mi hn ca cp


nhit in
D.Sut in ng nhit in E xp x t l vi hiu nhit ( T1 T2 ) gia hai mi hn ca cp
nhit in
Cu 2 Mt mi hn ca cp nhit in c h s nhit in tr = 65 V/ K c t trong
khng kh nhit 20oC, cn mi hn kia c nung nng n nhit 232oC . Sut in ng
nhit ca cp nhit in l :
A. E = 13,00 mV B. E = 13,58 mV
C. E = 13,98 mV D. E = 13,78 mV
Cu 3. Khi nhng mt u ca cp nhit in vo nc ang tan ,u cn li nhng vo nc
si th sut in ng nhit in ca cp nhit in l E = 0,860mV .H s nhit in ng ca
cp nhit in l
A. 6,8 V/K
B. 8,6 V/K
C. 6,8 V/K
D.8,6 V/K
Cu 4. Dng cp nhit in Cu Constantan c h nhit in ng T = 42,5V/K ni vi
milivn k o nhit nng chy ca thic .Gi nguyn mi hn th nht ca cp nhit in
ny trong nc ang tan v nhng mi hn th hai ca n vo thic nng chy .Khi milivn
k ch 10,03mV .Nhit nng chy ca thic l
A. 3350C
B. 353 0C
C.236 0C
D.326 0C
Cu 5. Cp nhit in St Constantan c h s nhit in ng T = 50,4V/K v in tr trong
r =0,5 .Ni cp nhit in ny vi in k G c in tr
RG = 19,5. t mi hn th nht vo trong khng kh nhit t1 = 270C ,nhng mi hn th hai
vo trong bp in c nhit 3270C .Cng dng in chy qua in k G l
A. 0,756 mA
B. 0,576 mA
C. 675 mA
D.765 mA
Cu 6: Mt mi hn ca mt cp nhit in c h s T = 48 (V/K) c t trong khng kh
200C, cn mi hn kia c nung nng n nhit t 0C, sut in ng nhit in ca cp nhit
khi l E = 6 (mV). Nhit ca mi hn cn l:
A. 1250C
B. 3980K
C. 1450C.
D. 4180K
Cu 7: Mt mi hn ca mt cp nhit in c h s T c t trong khng kh 200C, cn
mi hn kia c nung nng n nhit 500 0C, sut in ng nhit in ca cp nhit khi l
E = 6 (mV). H s T khi l:
A. 1,25.10-4 (V/K)
B. 12,5 (V/K). C. 1,25 (V/K)
D. 1,25(mV/K
DNG IN TRONG CHT IN PHN :
A. L thuyt:
- Dng in trong cht in phn l dng chuyn dch c hng ca cc ion dng v catt v ion
m v ant. Cc ion trong cht in phn xut hin l do s phn li ca cc phn t cht tan trong
mi trng dung mi.
Khi n cc in cc th cc ion s trao i lectron vi cc in cc ri c gii phng ra
, hoc tham gia cc phn ng ph. Mt trong cc phn ng ph l phn ng cc dng tan,
phn ng ny xy ra trong cc bnh in phn c ant l kim loi m mui cu n c mt trong
dung dch in phn.
- nh lut Fa-ra-y v in phn: Khi lng M ca cht c gii phng ra cc in cc t
A
l vi ng lng gam
ca cht v vi in lng q i qua dung dch in phn.
n
1 A
It vi F 96500 (C/mol)
Biu thc ca nh lut Fa-ra-y: m =
F n
Cu 2: Cho dng in chy qua bnh in phn ng dung dch mui ca niken, c ant lm
bng niken, bit nguyn t khi v ha tr ca niken ln lt bng 58,71 v 2. Trong thi gian 1h
dng in 10A sn ra mt khi lng niken bng:
A. 8.10-3kg
B. 10,95 (g).
C. 12,35 (g)
D. 15,27 (g)

Cu 3: Cho dng in chy qua bnh in phn cha dung dch CuSO 4, c ant bng Cu. Bit
rng ng lng ha ca ng k =

1 A
. = 3,3.10 7 kg/C. trn catt xut hin 0,33 kg ng,
F n

th in tch chuyn qua bnh phi bng:


A. 105 (C)
B. 106 (C).
C. 5.106 (C)
D. 107 (C)
Cu 4: gii phng lng clo v hir t 7,6g axit clohiric bng dng in 5A, th phi cn
thi gian in phn l bao lu? Bit rng ng lng in ha ca hir v clo ln lt l: k 1 =
0,1045.10-7kg/C v k2 = 3,67.10-7kg/C
A. 1,5 h
B. 1,3 h
C. 1,1 h.
D. 1,0 h
Cu 5: Chiu dy ca lp Niken ph ln mt tm kim loi l d = 0,05(mm) sau khi in phn
trong 30 pht. Din tch mt ph ca tm kim loi l 30cm 2. Cho bit Niken c khi lng ring
l = 8,9.103 kg/m3, nguyn t khi A = 58 v ho tr n = 2. Cng dng in qua bnh in
phn l:
A. I = 2,5 ( A)
B. I = 2,5 (mA)
C. I = 250 (A) D. I = 2,5 (A).
Cu 6: Mt ngun gm 30 pin mc thnh 3 nhm ni tip, mi nhm c 10 pin mc song song,
mi pin c sut in ng 0,9 (V) v in tr trong 0,6 (). Bnh in phn dung dch CuSO 4 c
in tr 205 mc vo hai cc ca b ngun. Trong thi gian 50 pht khi lng ng Cu bm
vo catt l:
A. 0,013 g.
B. 0,13 g
C. 1,3 g
D. 13 g
Cu 7: Khi hiu in th gia hai cc bng n l U 1 = 20mV th cng dng in chy qua
n l I1 = 8mA, nhit dy tc bng n l t1 = 250 C. Khi sng bnh thng, hiu in th gia
hai cc bng n l U2 = 240V th cng dng in chy qua n l I 2 = 8A. Bit h s nhit
in tr = 4,2.10-3 K-1. Nhit t2 ca dy tc n khi sng bnh thng l:
A. 2600 (0C)
B. 3649 (0C).
C. 2644 (0C)
D. 2917 (0C)
Cu 8: Mt bnh in phn ng dung dch bc nitrat vi ant bng bc. in tr ca bnh in
phn l R= 2 (). Hiu in th t vo hai cc l U= 10 (V). Cho A= 108 v n=1. Khi lng
bc bm vo cc m sau 2 gi l:
A. 40,3g.
B. 40,3 kg
C. 8,04 g
D. 8,04.10-2 kg
Cu 9: Mt bnh in phn ng dung dch AgNO 3, cng dng in chy qua bnh in phn
l I = 1 (A). Cho AAg=108 (vc), nAg= 1. Lng Ag bm vo catt trong thi gian 16 pht 5 giy
l:
A. 1,08 (mg)
B. 1,08 (g).
C. 0,54 (g)
D. 1,08 (kg)
Cu 10: Mt bnh in phn dung dch CuSO 4 c ant lm bng ng, in tr ca bnh in
phn R = 8 (), c mc vo hai cc ca b ngun E = 9 (V), in tr trong r =1 (). Khi
lng Cu bm vo catt trong thi gian 5 h c gi tr l:
A. 5 (g)
B. 10,5 (g)
C. 5,97 (g).
D. 11,94 (g)
Cu 11: Mt bnh in phn cha dung dch bc nitrat c ant bng bc, cng dng in
chy qua bnh in phn l 5A. Lng bc bm vo cc m ca bnh in phn trong thi gian 2
gi l: (A=108, n=1, F=96500C/mol)
A. m=402,9gam.
B. m=40,29gam.
C. m=4,029gam. D. m=4029gam.
Cu 12. Khi c hin tng dng cc tan xy ra, Nu tng ng thi cng dng in v thi
gian in phn ln 2 ln th khi lng cht gii phng ra in cc s:
A. Tng 4 ln.
B. Gim 4 ln.
C. Tng 2 ln.
D. Khng i.
Cu 13. Chn pht biu SAI: Khi lng m ca mt cht c gii phong ra in cc ca binh
in phn:
A. T l thun vi cng dng in chy qua bnh in phn.
B. T l thun vi in lng chy qua bnh .
C. T l nghch vi cng dng in chy qua bnh in phn.
D. T l thun vi thi gian dng in chy qua bnh in phn.

Cu 14: t mt hiu in th U khng i vo hai cc ca bnh in phn. Xt trong cng mt


khong thi gian, nu ko hai cc ca bnh ra xa sao cho khong cch gia chng tng gp 2 ln
th khi lng cht c gii phng in cc so vi lc trc s:
A. tng ln 2 ln
B. gim i 2 ln.
C. tng ln 4 ln D. gim i 4 ln
Cu 15: Cho mch in nh hnh v: C b ngun ( = 12V; r = 0,4 ), R1 = 9,
R2 = 6 v mt bnh in phn ng dung dch CuSO4/Cu v in tr ca bnh in phn Rp =
4. Tnh (R1//R2)nt bnh in phn v mc vo ngun.
a/ Cng dng in qua mch chnh?
b/ Khi lng ng thot ra cc dng trong 16 pht 5 giy?