Está en la página 1de 3

Ral Ribes, Pepa Garcia, Lolita Ruiz i Sergi Mengual, regidors del Grup Municipal de Comproms per Almoines

proposen l'adopci de la segent

MOCI 25 NOVEMBRE 2013 CONTRA LA VIOLNCIA DE GNERE !l "# de no$embre, %ia &nternacional de l'!liminaci de la 'iol(ncia contra les %ones, $a ser declarat per l'Assemblea General de )acions *nides el +, de desembre de +---, i .a de se$ir per $isibilitzar/la i per actuar per a la seua desaparici0 An1 rere an1 $enim denunciant les dram2ti3ues conse3(ncies de la $iol(ncia de g(nere, 4ruit de les desigualtats socials 3ue situen les dones en una situaci de $ulnerabilitat per patir m5ltiples agressions, i 3ue malgrat a3uestes reiterades declaracions, llun1 de min$ar, $a augmentant amb 6i4res 3ue necessiten molt m7s 3ue una re4le6i puntual i una ad.esi nominal 3uan s8apropa a3uesta data0 !nguan1, terriblement dram2tic, ens .a dei6at +9 dones assassinades al Pas 'alenci2, ,, dones i 6i3uetes assassinades a tot l8!stat espan1ol, 6i4res brutals d8una $iol(ncia 3ue els organismes internacionals 3uali4i3uen de pand(mia0 %a$ant a3uesta realitat, cal 3ue ens plantegem per 3u( no s8a$an:a, 3u( s8est2 4ent malament i tamb7 assumir el comproms d8actuar decididament per can$iar les coses0 *n an1 m7s .em 3ue de denunciar una retallada als PG! ;Pressupostos Generals de l8!stat< de m7s d8un "=> del pressupost destinat a polti3ues d8igualtat, ai6 com del programa "?"C @Actuaciones para la pre$encin integral de la $iol(ncia de generoA patei6 una retallada d8un +,#> respecte del pressupost de "9+? i una bai6ada acumulada d8un "",#> des de "99B0 L'Cbser$atori de 'iol(ncia de g(nere del Consell General del Poder Dudicial Ea .a 4et una seriosa ad$ert(ncia els aEustaments sn responsables 3ue moltes dones retiren la den5ncia, Ea 3ue es troben en una situaci de desprotecci 3ue l8actuaci municipal podria compensar0 Ai6 doncs, podem concloure 3ue la manca d8una implicaci responsable dels aEuntaments en les polti3ues d8igualtat, est2 posant en situaci de risc a moltes dones0 Ai6F 3uan el matei6 Go$ern de l8!stat $ol eliminar les competncie m!nicip"# en mat(ria d8igualtat, pre$enci i aEuda contra la $iol(ncia de g(nere0 Gs per tot a:F 3ue malgrat les declaracions de rebuig, a3uesta $iol(ncia 7s e6ercida des de les matei6es institucions 3uan abandonen el deure de tindre com a prioritat garantir el dret a una $ida digna de tota la ciutadania, de totes les ciutadanes0 & si l'educaci 7s el primer pas per comen:ar a lluitar contra a3uesta 6acra, el Go$ern de l8!stat .a apro$at una Llei, la LOM$E, 3ue elimina els principis coeducadors de con$i$(ncia i no discriminaci, d'educaci en $alors .umans i mat(ries 3ue els potencien i 3ue sn imprescindibles per a pre$indre la $iol(ncia masclista i la no discriminaci per ra de se6e i g(nere0 Cal 3ue des dels aEuntaments es posen en mar6a p#"n %&"cci' pe( " #" p(e)enci' i e("%ic"ci' %e #" )io#nci" %e *ne(e en #" "%o#e cnci" , Ea 3ue l8augment desmesurat de delictes per $iol(ncia de g(nere en a3uest tram de poblaci e$idencia

un 4rac2s inacceptable i a4ecta el 4utur de la nostra societat0 L&A+!nt"ment .a d8e6ercir la seua tasca educadora en tot e# e! ,m-it %&"ct!"ci' i "ccion %e *o)e(n. i "p(o/it"( tote #e ci(c!m t,ncie per realitzar una acci educadora i trans4ormadora, 3ue 7s la millor manera de pre$indre0 Gs per tot ai6F 3ue presentem al ple les segents propostes

10 1e( "((i-"( " #e %i)e( e "%mini t("cion %e #" Gene("#it"t i %e #&E t"t la
nostra preocupaci per l8abandonament d8actuacions p5bli3ues per protegir les $ctimes de la $iol(ncia de g(nere i demanar 3ue les mantinguen, ai6 com 3ue les doten dels recursos pressupostaris adients, 3ue de cap manera poden ser disminuHts, Ea 3ue amb la situaci de greu crisi 3ue patei6 la nostra societat es 4an m7s necess2ries encara0 !6igir als Go$erns 3ue apli3uen i desen$olupen la Ley Integral de Medidas Contra la Violencia de Gnero i 3ue la doten con$enientment0

20 %issen1ar e t("t*ie %&"ct!"ci' i e#"-o("( e# p(e

!po to m!nicip"# "m- pe( pecti)" %e *ne(e, i ai6F pel 3ue 4a a la $iol(ncia contra les dones $ol dir, a0/ Con(i6er la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar all2 on cal actuar i on cal pre$indre0 b0/ !laborar un pla de 4ormaci del 4uncionariat, treballadors i treballadores municipals per tal 3ue siguen sensibles i tinguen estrat(gies per treballar les polti3ues de g(nere0 c0/ &ntroduir entre les prioritats municipals la protecci i assist(ncia a les dones 3ue patei6en $iol(ncia de g(nere0 d0/ %esen$olupar estrat(gies de pre$enci contra la $iol(ncia de g(nere des dels 2mbits educatiu, cultural, 4estiu, laboral, d8incenti$aci de l8associacionisme de les dones, sanitari, d8assist(ncia social, dins les compet(ncies municipals i tenir/.o com a c(ite(i t("n )e( "# en 2!"# e)o# "cti)it"t m!nicip"#3 e0/ %otar tot a:F en les partides corresponents del nostre pressupost municipal0

30 %issen1ar d8un p#" %&"cci' e pec4/ic pe( " #" p(e)enci' i e("%ic"ci' %e #"
)io#nci" %e *ne(e en #" "%o#e cnci" , 3ue .a de ser con$enientment dotat als pressupostos municipals0

50 Iraslladar a3uests acords a les Corts 'alencianes i a tots els seus grups
parlamentaris0

6ep" G"(ci" i Lo#it" R!i7 Regidores de Comproms a l'AEuntament d'Almoines %iEous, += de no$embre de "9+?

8(3 ALCALDE %e #& A9:NTAMENT D;ALMOINE8