Raül Ribes, Pepa Garcia, Lolita Ruiz i Sergi Mengual, regidors del Grup Municipal de Compromís per Almoines

proposen l'adopció de la següent

MOCIÓ 25 NOVEMBRE 2013 CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE !l "# de no$embre, %ia &nternacional de l'!liminació de la 'iol(ncia contra les %ones, $a ser declarat per l'Assemblea General de )acions *nides el +, de desembre de +---, i .a de se$ir per $isibilitzar/la i per actuar per a la seua desaparició0 An1 rere an1 $enim denunciant les dram2ti3ues conse3ü(ncies de la $iol(ncia de g(nere, 4ruit de les desigualtats socials 3ue situen les dones en una situació de $ulnerabilitat per patir m5ltiples agressions, i 3ue malgrat a3uestes reiterades declaracions, llun1 de min$ar, $a augmentant amb 6i4res 3ue necessiten molt m7s 3ue una re4le6ió puntual i una ad.esió nominal 3uan s8apropa a3uesta data0 !nguan1, terriblement dram2tic, ens .a dei6at +9 dones assassinades al País 'alenci2, ,, dones i 6i3uetes assassinades a tot l8!stat espan1ol, 6i4res brutals d8una $iol(ncia 3ue els organismes internacionals 3uali4i3uen de pand(mia0 %a$ant a3uesta realitat, cal 3ue ens plantegem per 3u( no s8a$an:a, 3u( s8est2 4ent malament i tamb7 assumir el compromís d8actuar decididament per can$iar les coses0 *n an1 m7s .em 3ue de denunciar una retallada als PG! ;Pressupostos Generals de l8!stat< de m7s d8un "=> del pressupost destinat a políti3ues d8igualtat, ai6í com del programa "?"C @Actuaciones para la pre$ención integral de la $iol(ncia de generoA patei6 una retallada d8un +,#> respecte del pressupost de "9+? i una bai6ada acumulada d8un "",#> des de "99B0 L'Cbser$atori de 'iol(ncia de g(nere del Consell General del Poder Dudicial Ea .a 4et una seriosa ad$ert(ncia els aEustaments són responsables 3ue moltes dones retiren la den5ncia, Ea 3ue es troben en una situació de desprotecció 3ue l8actuació municipal podria compensar0 Ai6í doncs, podem concloure 3ue la manca d8una implicació responsable dels aEuntaments en les políti3ues d8igualtat, est2 posant en situació de risc a moltes dones0 Ai6F 3uan el matei6 Go$ern de l8!stat $ol eliminar les competèncie m!nicip"# en mat(ria d8igualtat, pre$enció i aEuda contra la $iol(ncia de g(nere0 Gs per tot a:F 3ue malgrat les declaracions de rebuig, a3uesta $iol(ncia 7s e6ercida des de les matei6es institucions 3uan abandonen el deure de tindre com a prioritat garantir el dret a una $ida digna de tota la ciutadania, de totes les ciutadanes0 & si l'educació 7s el primer pas per comen:ar a lluitar contra a3uesta 6acra, el Go$ern de l8!stat .a apro$at una Llei, la LOM$E, 3ue elimina els principis coeducadors de con$i$(ncia i no discriminació, d'educació en $alors .umans i mat(ries 3ue els potencien i 3ue són imprescindibles per a pre$indre la $iol(ncia masclista i la no discriminació per raó de se6e i g(nere0 Cal 3ue des dels aEuntaments es posen en mar6a p#"n %&"cci' pe( " #" p(e)enci' i e("%ic"ci' %e #" )io#ènci" %e *ène(e en #" "%o#e cènci" , Ea 3ue l8augment desmesurat de delictes per $iol(ncia de g(nere en a3uest tram de població e$idencia

un 4rac2s inacceptable i a4ecta el 4utur de la nostra societat0 L&A+!nt"ment .a d8e6ercir la seua tasca educadora en tot e# e! ,m-it %&"ct!"ci' i "ccion %e *o)e(n. i "p(o/it"( tote #e ci(c!m t,ncie per realitzar una acció educadora i trans4ormadora, 3ue 7s la millor manera de pre$indre0 Gs per tot ai6F 3ue presentem al ple les següents propostes

10 1e( "((i-"( " #e %i)e( e "%mini t("cion %e #" Gene("#it"t i %e #&E t"t la
nostra preocupació per l8abandonament d8actuacions p5bli3ues per protegir les $íctimes de la $iol(ncia de g(nere i demanar 3ue les mantinguen, ai6í com 3ue les doten dels recursos pressupostaris adients, 3ue de cap manera poden ser disminuHts, Ea 3ue amb la situació de greu crisi 3ue patei6 la nostra societat es 4an m7s necess2ries encara0 !6igir als Go$erns 3ue apli3uen i desen$olupen la Ley Integral de Medidas Contra la Violencia de Género i 3ue la doten con$enientment0

20 %issen1ar e t("tè*ie %&"ct!"ci' i e#"-o("( e# p(e

!po to m!nicip"# "m- pe( pecti)" %e *ène(e, i ai6F pel 3ue 4a a la $iol(ncia contra les dones $ol dir, a0/ Con(i6er la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar all2 on cal actuar i on cal pre$indre0 b0/ !laborar un pla de 4ormació del 4uncionariat, treballadors i treballadores municipals per tal 3ue siguen sensibles i tinguen estrat(gies per treballar les políti3ues de g(nere0 c0/ &ntroduir entre les prioritats municipals la protecció i assist(ncia a les dones 3ue patei6en $iol(ncia de g(nere0 d0/ %esen$olupar estrat(gies de pre$enció contra la $iol(ncia de g(nere des dels 2mbits educatiu, cultural, 4estiu, laboral, d8incenti$ació de l8associacionisme de les dones, sanitari, d8assist(ncia social, dins les compet(ncies municipals i tenir/.o com a c(ite(i t("n )e( "# en 2!"# e)o# "cti)it"t m!nicip"#3 e0/ %otar tot a:F en les partides corresponents del nostre pressupost municipal0

30 %issen1ar d8un p#" %&"cci' e pec4/ic pe( " #" p(e)enci' i e("%ic"ci' %e #"
)io#ènci" %e *ène(e en #" "%o#e cènci" , 3ue .a de ser con$enientment dotat als pressupostos municipals0

50 Iraslladar a3uests acords a les Corts 'alencianes i a tots els seus grups
parlamentaris0

6ep" G"(ci" i Lo#it" R!i7 Regidores de Compromís a l'AEuntament d'Almoines %iEous, += de no$embre de "9+?

8(3 ALCALDE %e #& A9:NTAMENT D;ALMOINE8