Está en la página 1de 47

8.

TIRPAL KONCENTRACIJOS
Teorin dalis Tirpalai tai dviej ar keli komponent homogenin sistema, susidedanti i tirpiklio ir tirpinio (itirpintos mediagos). Tirpalas = tirpinys + tirpiklis. Viena svarbiausi tirpalo charakteristik yra jo koncentracija. Tirpalo koncentracija rodo itirpusios mediagos kiek tam tikroje tirpalo ar tirpiklio masje arba tryje. Daniausiai koncentracija ymima C. Koncentracijos gali bti reikiamos vairiai. Daniausios yra ios: procentin, molin, molin ekvivalent ir molialin. Procentin koncentracija rodo itirpusios mediagos kiek gramais, esant 100-te g tirpalo. Ji ymima C% ir yra reikiama g/g. Pvz., jeigu NaCl tirpalo koncentracija C% = 5 %, tai rodo, kad imte gram tokio tirpalo yra 5 g NaCl ir 95 g H2O. Jei 10 g tirpinio yra itirp 100-te g tirpalo, tai C% = 10 %. Taigi, norint rasti tirpalo procentin koncentracij, reikia apskaiiuoti, kiek gram tirpinio bus itirp 100-te g tirpalo. Molin koncentracija rodo itirpusios mediagos moli skaii viename litre tirpalo. Ji ymima CM ir reikiama mol/L arba sutrumpintai M. Mediagos molio mas (M. m.) lygi jos molekulinei masei, ireiktai gramais. Pvz.: M. m. (H2O) = 18 g/mol, M. m. (NaCl) = 23 + 35,5 = 58,5 g/mol. Kai NaCl (M. m. = 58,5 g/mol) tirpalo koncentracija CM = 0,5 M, viename litre tokio tirpalo yra 0,5 molio (t. y. 58,5 g : 2= 29,3 g) itirpusio NaCl. Vadinasi, norint rasti tirpalo molin koncentracij, reikia apskaiiuoti, kiek moli tirpinio bus itirp 1 000 mL tirpalo (mol/L). Skaiiuoti galima pagal formul:
73

m=

M CM V ; 1 000

(8.1)

ia m tirpale esanios mediagos mas, g, M itirpintos mediagos molio mas, g/mol, CM tirpalo molin koncentracija, mol/L, V tirpalo tris, mL. Kai tirpalo tris reikiamas litrais, i formul supaprastja: m = M CM V. (8.1 a)

Molin ekvivalent (normalin) koncentracija rodo itirpusios mediagos ekvivalent skaii viename litre tirpalo. Ji ymima CN ir reikiama ekv/L arba sutrumpintai (N). Ekvivalento mas (E. m.) reikiama g/mol. vairi mediag ekvivalent skaiiavimo pavyzdiai pateikti temoje Ekvivalentas, p. 54. Kai tirpalo koncentracija CN = 2 N, viename litre tirpalo yra du ekvivalentai mediagos (2 ekv/L). Skaiiuoti galima pagal formul: m=
E CN V ; 1000 (8.2)

ia m tirpale esanios mediagos mas, g, E itirpintos mediagos ekvivalento mas, g/mol, CN tirpalo molin ekvivalent koncentracija, ekv/L, V tirpalo tris, mL. Kai tirpalo tris reikiamas litrais, i formul supaprastja: m = E CN V. (8.2 a)

Vienodos molins ekvivalent koncentracijos lygiuose tirpal triuose yra vienodas itirpusi mediag ekvivalent skaiius. Esant vienodai molinei ekvivalent koncentracijai, reaguojanij mediag
74

tirpal triai yra lygs. Kai reaguojanij mediag molins ekvivalent koncentracijos yra skirtingos, i tirpal triai yra atvirkiai proporcingi j molinms ekvivalent koncentracijoms:
CN 2 V1 = arba V1 C N1 = V2 C N 2 ; C N1 V2

(8.3)

ia V1, V2 pirmojo ir antrojo tirpal triai, C N1 , C N 2 pirmosios ir antrosios mediagos tirpal molins ekvivalent koncentracijos. Molialin koncentracija rodo itirpusios mediagos moli skaii viename kilograme tirpiklio. Ji ymima Cm ir reikiama mol/kg (mol/1000 g) arba sutrumpintai (m). Pvz., kai tirpalo koncentracija Cm = 3 m, viename kilograme tirpiklio yra 3 moliai itirpusios mediagos. inant tirpal koncentracij apibrimus bei sudarius atitinkamas proporcijas, galima: 1) apskaiiuoti, kiek reikia mediagos tam tikros koncentracijos tirpalui pagaminti; 2) inant itirpusios mediagos kiek tam tikrame tirpalo ar tirpiklio kiekyje, apskaiiuoti koncentracij; 3) inant vien tirpalo koncentracij, apskaiiuoti bet kuri kit. Molin ir molin ekvivalent koncentracijos reikiamos mediagos kiekiu 1 litre tirpalo, o procentin 100 g tirpalo, todl, norint paversti vien koncentracij kita, reikia pasinaudoti tirpalo tankiu:
= m ; V

(8.4)

ia tirpalo tankis, g/mL, m tirpalo mas, g, V tirpalo tris, mL. Taigi, inodami tirpalo tank, galime apskaiiuoti tirpalo mas:
75

m = V.

(8.4 a)

Pavyzdiai
Pagal SI sistem mediagos mas reikiama kg, tris m3, tankis kg/m3. Kadangi laboratorijoje paprastai gaminami nedideli tirpal kiekiai, pateikiam skaiiavim pavyzdiuose mediagos mas reikiama gramais (g), tris litrais (L) arba mililitrais (mL), o tankis g/mL.

Procentiniai tirpalai 1. Procentini tirpal gamyba i kristalins mediagos 1 pavyzdys Kiek reikia gram BaCl2, norint pagaminti 400 g 8 % tirpalo? Sprendimas 100 g 8 % tirpalo yra 8 g BaCl2,
400 g
x

x=

8 g 400 g = 32 g. 100 g

2 pavyzdys Kiek reikia gram BaCl2 2H2O (kristalohidrato), norint pagaminti 200 g 20 % BaCl2 tirpalo? Sprendimas Tirpinant vandenyje kristalohidrat, kai pastarasis netenka kristalizacinio vandens, susidaro bevandens druskos tirpalas.

76

BaCl2 2H2O (kr.) + H2O BaCl2 (tirpalas). Norint rasti, kiek reiks paimti gram kristalohidrato, pirmiausia reikia apskaiiuoti, kiek reikia bevandens druskos. vertinus, kuri dal kristalohidrate sudaro bevanden druska, apskaiiuojama, kiek reiks paimti kristalohidrato. 1. Apskaiiuojama bevandens druskos mas, reikalinga 200 g 20 % tirpalo pagaminti: 100 g 20 % tirpalo yra 20 g BaCl2, 200 g
x

x=

20 g 200 g = 40 g. 100 g

2. Apskaiiuojamos BaCl2 ir BaCl2 2H2O molio mass:


M. m. (BaCl2) = 208 g/mol, M. m. (BaCl2 2H2O) = 244 g/mol.

3. inant, kad bevandens druskos reikia paimti apskaiiuojama, kiek reiks paimti kristalohidrato: 40 g BaCl2 reikia paimti i 208 g ,
xg

40 g,

244 g ,

x=

40 g 244 g = 46,9 g BaCl2 2H2O. 208 g

3 pavyzdys Kiek reikia gram NaOH, norint pagaminti 5 L 12 % tirpalo ( = 1,131 g/mL)?
77

Sprendimas 1. Apskaiiuojama tirpalo mas (pagal (8.4 a):


m = V = 5 000 mL 1,131 g/mL = 5 655 g.
2. Apskaiiuojamas tirpalui pagaminti reikalingas NaOH kiekis: 100 g 12 % tirpalo yra 12 g NaOH, 5 655 g

x=

12 g 5 655 g = 678,6 g NaOH. 100 g

3. Apskaiiuojama tirpalui pagaminti reikalinga vandens mas: 5 655 g 678,6 g = 4 976,4 g.

2. Procentini tirpal gamyba i didesns procentins koncentracijos tirpal 4 pavyzdys Kiek reikia mL 96 % sieros rgties ( = 1,84 g/mL), norint pagaminti 200 mL 28 % sieros rgties tirpalo ( = 1,2 g/mL)? Sprendimas 1. Apskaiiuojama gaminamos rgties mas:
m = V = 200 mL 1,2 g/mL = 240 g.
2. Apskaiiuojama grynos H2SO4 mas, reikalinga 240 g 28 % sieros rgties tirpalo pagaminti: 100 g 28 % tirpalo yra 28 g H2SO4,
78

240 g

x=

240 g 28 g = 67,2 g. 100 g

3. Apskaiiuojama 96 % sieros rgties tirpalo mas, kurioje yra 67,2 g grynos sieros rgties: 96 g H2SO4 yra 100 g 96 % tirpalo, 67,2 g

x=

100 g 67,2 g = 70 g. 96 g

4. Apskaiiuojamas tirpalui pagaminti reikalingas 96 % sieros rgties tirpalo tris:

V=

70 g m = 38 mL H2SO4. = 1,84 g/mL

3. Procentins koncentracijos skaiiavimas, inant itirpusios mediagos kiek 5 pavyzdys 32 g NaCl itirpinti 368 mL distiliuoto vandens. Apskaiiuoti gauto tirpalo procentin koncentracij. Sprendimas 1. Apskaiiuojama tirpalo mas (1 mL distiliuoto vandens mas yra 1 g):

79

368 g + 32 g = 400 g. 2. Apskaiiuojama tirpalo procentin koncentracija: 400 g tirpalo yra 32 g NaCl, 100 g

x ,

32 g 100 g = 8 g, 400 g Gautojo tirpalo koncentracija C% = 8 %.

x=

Itirpusios mediagos kiekis gramais imte gram tirpalo ir yra jo procentin koncentracija.

6 pavyzdys 500 mL 32 % azoto rgties tirpalo ( = 1,2 g/mL) piltas vienas litras distiliuoto vandens. Kokia gautos azoto rgties procentin koncentracija? Sprendimas 1. Apskaiiuojama 500 mL 32 % azoto rgties tirpalo mas:
m = V = 500 mL 1,2 g/mL = 600 g.
2. Apskaiiuojamas grynos azoto rgties kiekis, esantis 600 g 32 % azoto rgties tirpalo: 100 g 32 % tirpalo yra 32 g HNO3, 600 g

x ,

x=

600 g 32 g = 192 g. 100 g


80

3. Apskaiiuojama praskiestos azoto rgties tirpalo mas: 600 g + 1 000 g = 1 600 g. 4. Apskaiiuojama koncentracija: praskiestos azoto rgties procentin

1 600 g tirpalo yra 192 g HNO3, 100 g

x ,

x=

100 g 192 g = 12 g. 1 600 g

Gautojo tirpalo koncentracija C% = 12 %.

Molins koncentracijos tirpalai


1 pavyzdys Kokia molin koncentracija, jei 3 litruose tirpalo itirpinta 294 g fosforo rgties (H3PO4)? Sprendimas 1. Apskaiiuojama H3PO4 molio mas:
M. m. (H3PO4) = 98 g/mol.
2. Apskaiiuojama, kiek moli atitinka 294 g rgties: 1 mol atitinka 98 g H3PO4, x mol 294 g ,

x=

1 mol 294 g = 3 mol . 98 g


81

3. Apskaiiuojama, kiek moli rgties bus viename litre tirpalo: 3 L itirpinti 3 mol, 1 L x mol,

x=

1 L 3 mol = 1 mol . 3L

Apskaiiavome, kad viename tirpalo litre itirpintas 1 mol tirpinio, tai koncentracija CM = 1 mol/L. Skaiiuoti galima ir pagal formul:

m = M CM V , CM = m 294 g = = 1 mol/L. M V 98 g / mol 3 L

2 pavyzdys Kiek gram sieros rgties (H2SO4) yra 0,5 litro 0,2 mol/L koncentracijos tirpalo? Sprendimas 1. Apskaiiuojama H2SO4 molio mas:
M. m. (H2SO4) = 98 g/mol.
2. Apskaiiuojama, kiek moli rgties bus 0,5 litro tirpalo: Kadangi tirpalo koncentracija yra 0,2 mol/L, tai 1 L itirp 0,2 mol rgties, 0,5 L x mol ,

x=

0,5 L 0,2 mol = 0,1 mol . 1L

82

3. Apskaiiuojama, kiek gram sudarys 0,1 mol sieros rgties: 1 mol sudaro 98 g H2SO4, 0,1 mol x g , 0,1 mol 98 g = 9,8 g . 1 mol

x=

3 pavyzdys Kokia molin 10 % NaOH tirpalo (d = 1,11 g/mL) koncentracija? Sprendimas 1. Apskaiiuojama 10 % NaOH tirpalo vieno litro mas:
m = V = 1,11 g/mL 1 000 mL = 1 110 g .
2. Apskaiiuojama, kiek gram NaOH yra 1 litre (1 110 g) 10 % tirpalo: 10 % tirpalas: 10 g tirpinio yra 100-te g tirpalo; 10 g NaOH yra 100 g tirpalo,

x g

1 110 g ,

x=

10 g 1 110 g = 111 g NaOH. 100 g

3. Apskaiiuojama, kiek moli sudaro 111 g NaOH:

M. m. (NaOH) = 40 g/mol,
1 mol NaOH atitinka 40 g,

x mol

111 g,
83

x=

1 mol 111 g = 2,78 mol . 40 g

Kadangi 2,78 mol NaOH yra itirp 1 litre (1 110 g) tirpalo, tai koncentracija CM = 2,78 mol/l (2,78 M).

4 pavyzdys Apskaiiuokite 5 M koncentracijos H2SO4 tirpalo (d = 1,29 g/mL) procentin koncentracij. Sprendimas 5 M koncentracija rodo, kad 5 mol sieros rgties yra itirp 1 litre tirpalo. Norint rasti procentin koncentracij reikia apskaiiuoti, kiek gram tirpinio bus 100-te gram tirpalo.
1. Apskaiiuojama, kiek gram sudaro 5 mol H2SO4:

M. m. (H2SO4) = 98 g/mol.
1 mol H2SO4 atitinka 98 g, 5 mol

x g,

x=

5 mol 98 g = 490 g . 1 mol

2. Apskaiiuojama 5 M koncentracijos tirpalo 1 litro mas:

m = V = 1,29 g/mL 1 000 mL = 1 290 g .


Viename litre (1 290 g) tirpalo yra 490 g H2SO4 . 3. Apskaiiuojama, kiek gram sieros rgties bus itirp 100-te g tirpalo (t. y. tirpalo procentin koncentracija).

84

1 290 g tirpalo yra itirp 490 g H2SO4, 100 g

x g ,

x=

100 g 490 g = 38 g . 1 290 g

Tirpalo procentin koncentracija C% = 38 % .

Molins ekvivalent koncentracijos tirpalai


1. Molins ekvivalent koncentracijos tirpal gamyba i kietos mediagos 1 pavyzdys Kiek gram BaCl2 reikia vienam litrui 0,5 N tirpalo pagaminti? Sprendimas 1. Apskaiiuojama BaCl2 ekvivalento mas:
M. m. (BaCl2) = 208 g/mol,
BaCl2 Ba 2 + + 2Cl ,

E. m. (BaCl2) = 208 g/mol : 2 = 104 g/mol.

2. Apskaiiuojamas BaCl2 kiekis, reikalingas 1 L 0,5 N tirpalo pagaminti: 1 N tirpalui reikia 104 g, 0,5 N
x,

85

x=

104 g 0,5 N = 52 g. 1N

2. Molins ekvivalent koncentracijos tirpal gamyba i tirpal 2 pavyzdys Kiek mL 40 % ortofosforo rgties ( = 1,254 g/mL) reikia 200 mL 0,15 N ortofosforo rgties tirpalo pagaminti? Sprendimas 1. Apskaiiuojama ortofosforo rgties (H3PO4) ekvivalento mas:
M. m. (H3PO4) = 98 g/mol,
H3PO4 3H + + PO 3 4 ,

E. m. (H3PO4) = 98 g/mol : 3 = 32,7 g/mol.

2. Apskaiiuojama H3PO4 mas, reikalinga 200 mL 1 N tirpalo pagaminti: 1 ekv = 32,7 g, 1 000 mL reikia 32,7 g H3PO4, 200 mL
x

x=

32,7 g 200 mL = 6,54 g. 1 000 mL

3. Apskaiiuojama H3PO4 mas, reikalinga 200 mL 0,15 N tirpalo pagaminti:

86

1 N tirpalui reikia 6,54 g, 0,15 N


x,

x=

6,54 g 0,15 N = 0,98 g. 1N

4. Apskaiiuojama 40 % fosforo rgties mas, kurioje yra 0,98 g grynos H3PO4: 40 g H3PO4 yra 100 g 40 % tirpalo, 0,98 g
x

x=

100 g0,98 g = 2,45 g . 40 g

5. Apskaiiuojamas tirpalui pagaminti reikalingas 40 % fosforo rgties tris:


V= m = 2,45 g : 1,254 g/mol = 1,95 mL.

3. Tirpalo molins ekvivalent koncentracijos skaiiavimas 3 pavyzdys 200 mL tirpalo yra itirp 19,6 g H2SO4. Kokia tokio tirpalo molin ekvivalent koncentracija? Sprendimas 1. Apskaiiuojama H2SO4 ekvivalento mas:
M. m. (H2SO4) = 98 g/mol,
H2SO4 2H + + SO 2 4 ,

87

E. m. (H2SO4) = 98 g/mol : 2 = 49 g/mol.

2. Apskaiiuojamas sieros rgties kiekis viename litre tirpalo: 200 mL tirpalo yra 19,6 g H2SO4, 1 000 mL
x= x,

19,6 g 1 000 mL = 98 g. 200 mL

3. Apskaiiuojama tirpalo molin ekvivalent koncentracija: 49 g 1 N (1 ekv/L), 98 g x, 98 g 1 N = 2 N. 49 g

x=

Tirpalo koncentracija CN = 2 N. Pagal (8.2 a) formul io udavinio sprendimas:


CN = m 19,6 g = = 2 N. E V 49 g / mol 0,2 L

4 udavinys Kokia molin ekvivalent koncentracija 35 % druskos rgties tirpalo, kurio tankis = 1,18 g/mL? Sprendimas 1. Apskaiiuojama 35 % druskos rgties tirpalo vieno litro mas:
m = V = 1 000 mL 1,18 g/mL = 1 180 g.
88

2. Apskaiiuojamas viename litre tirpalo esantis grynos druskos rgties kiekis: 100 g 35 % tirpalo yra 35 g HCl, 1 180 g
x ,

x=

1180 g 35 g = 413 g. 100 g

3. Apskaiiuojama tirpalo molin ekvivalent koncentracija:


M. m. (HCl) = 36,5 g/mol,

HCl H+ + Cl ,
E. m. (HCl) = 36,5 g/mol : 1 = 36,5 g/mol,

36,5 g 1 N, 413 g x,

413 g 1 N 11,3 N. 36,5 g Tirpalo koncentracija CN = 11,3 N.


x=

5 pavyzdys 100 mL 96 % sieros rgties tirpalo ( = 1,84 g/mL) praskiesta 400 mL distiliuoto vandens. Kokia gautojo tirpalo molin ekvivalent koncentracija? Sprendimas 1. Apskaiiuojama 100 mL 96 % sieros rgties tirpalo mas:

89

m = V = 100 mL 1,84 g/mL = 184 g.

2. Apskaiiuojamas tirpale esantis grynos sieros rgties kiekis: 100 g 96 % tirpalo yra 96 g H2SO4, 184 g
x

x=

184 g 96 g = 176,64 g. 100 g

3. Apskaiiuojamas tirpalo tris praskiedus: 100 mL + 400 mL = 500 mL. 4. Apskaiiuojamas 1 000 mL gautojo tirpalo esantis grynos sieros rgties kiekis: 500 mL tirpalo yra 176,64 g H2SO4, 1 000 mL
x

x=

1000 mL 176,64 g = 353,28 g. 500 mL gautojo tirpalo molin ekvivalent

5. Apskaiiuojama koncentracija:

M. m. (H2SO4) = 98 g/mol,
H2SO4 2H + + SO 2 4 ,

E. m. (H2SO4) = 98 g/mol : 2 = 49 g/mol,

90

49 g 1N, 353,28 g x, 353,28 g 1 N = 7,2 N. 49 g

x=

Molialins koncentracijos tirpalai


1 pavyzdys Kokia tirpalo molialin koncentracija, jei 200 g vandeninio tirpalo itirpinta 15 g natrio karbonato (sodos)? Sprendimas Norint rasti tirpalo molialin koncentracij reikia apskaiiuoti, kiek moli tirpinio bus itirp 1 000 g (1 kg) tirpiklio.
1. Apskaiiuojama, kiek 200 g tirpalo yra tirpinio ir tirpiklio: 200 g tirpalo yra 15 g tirpinio (sodos) ir (200 g 15 g = 185 g) 185 g tirpiklio (vandens). 2. Apskaiiuojama, kiek gram tirpinio bus 1 000 g tirpiklio: 185 g vandens itirp 15 g sodos (Na2CO3), 1 000 g
x=

xg

1000 g 15 g = 81,1 g . 185 g

3. Apskaiiuojama, kiek moli sudaro 81,1 g sodos:


M. m. (Na2CO3) = 106 g/mol,
91

1 mol Na2CO3 sudaro 106 g,


x mol

81,1 g,

x=

1 mol 81,1 g = 0,77 mol . 106 g

Kadangi 0,77 mol sodos yra itirp 1 kg tirpiklio, tai tirpalo koncentracija Cm = 0,77 mol/kg (0,77 m).

2 pavyzdys Kokia molialin 20 % H2SO4 koncentracija? Sprendimas 1. Apskaiiuojama, kiek yra grynos sieros rgties ir kiek tirpiklio (vandens):
20 % H2SO4 tirpalas: 20 g rgties yra 100-te g tirpalo arba (100 g 20 g = 80 g) 80-je g vandens. 2. Apskaiiuojama, kiek gram rgties bus 1-ame kg tirpiklio: 80 g vandens yra 20 g rgties, 1 000 g
x=

x g ,

1000 g 20 g = 250 g . 80 g

3. Apskaiiuojama, kiek moli sudaro 250 g sieros rgties: M. m. (H2SO4) = 98 g/mol, 1 mol H2SO4 sudaro 98 g,
x mol

250 g,

92

x=

1 mol 250 g = 2,55 mol . 98 g

2,55 mol yra itirp 1 000 g tirpiklio, tai tirpalo koncentracija Cm = 2,55 mol/kg (2,55 m).

Udaviniai
1. Apskaiiuokite 25 % HCl tirpalo, kurio tankis 1,12 g/mL, molin koncentracij. Ats.: 7,67 M. 2. aldant tirpal, i 400 g 20 % tirpalo isiskyr 50 g itirpusios mediagos. Apskaiiuokite likusio tirpalo procentin koncentracij. Ats.: 8,57 %. 3. Viename litre rgties tirpalo (tankis 1,12 g/mL) yra 224 g HNO3. Apskaiiuokite io tirpalo procentin koncentracij. Ats.: 20 %. 4. 26 % KOH tirpalo tankis 1,24 g/mL. Kiek moli KOH yra penkiuose io tirpalo litruose? Ats.: 28,8 mol. 5. Kiek gram Na2SO4 10H2O reikia itirpinti 800 g tirpalo, kad Na2SO4 koncentracija tirpale bt 10 %? Ats.: 181,4 g. 6. 7. Kiek gram Na2CO3 yra 500 mL 0,25 N tirpalo? Ats.: 6,63 g. Apskaiiuokite procentin koncentracij 9,28 N NaOH tirpalo, kurio tankis 1,31 g/mL.

93

Ats.: 28,3 %. 8. 9. Kiek mL 2 N H2SO4 tirpalo reikia 500 mL 0,5 N tirpalo pagaminti? Ats.: 125 mL. 15 % H2SO4 tirpalo tankis 1,105 g/mL. Apskaiiuokite io tirpalo molin ir molin ekvivalent koncentracijas. Ats.: 1,69 M; 3,38 N. 10. Kiek mL 38 % druskos rgties (tankis 1,19 g/mL) reikia 5 L 2 N tirpalo pagaminti? Ats.: 807,2 mL. 11. Apskaiiuokite 96 % sieros rgties koncentracij (tankis 1,84 g/mL). Ats.: 36 N. 12. Kiek mL vandens reikia pilti 100 mL 20 % H2SO4 tirpal (tankis 1,14 g/mL), kad gautojo tirpalo koncentracija bt 5 %? Ats.: 342 mL. 13. Kiek mL 6,0 M HCl tirpalo reikia 25 mL 2,5 M HCl tirpalo pagaminti? Ats.: 10,4 mL. 14. Pavirinus 400 g 50 % H2SO4 tirpalo, igaravo 100 g vandens. Apskaiiuokite likusio tirpalo procentin koncentracij. Ats.: 66,7 %. 15. Sumaiyta 300 g 25 % ir 400 g 40 % NaOH Apskaiiuokite gautojo tirpalo procentin koncentracij. Ats.: 33,6 %. 16. Apskaiiuokite 3,07 N Na2CO3 tirpalo (tankis 1,15 g/mL) procentin koncentracij. Ats.: 14,15 %. tirpalo. molin ekvivalent

94

17. Sumaiyta 3 litrai 0,1 M ir 2 litrai 9 % ( = 1,05 g/mL) fosforo rgties (H3PO4) tirpal. Apskaiiuokite susidariusio tirpalo molin ekvivalent koncentracij. Ats.: 1,34 N. 18. Iki kokio trio reikia praskiesti 20 mL 20 % CuCl2 tirpal ( = 1,2 g/mL), kad susidaryt 0,5 M tirpalas? Ats.: 71 mL. 19. Kiek mL 20 % H2SO4 tirpalo ( = 1,4 g/mL) reikia 200 mL 5 N tirpalo pagaminti? Ats.: 175 mL. 20. Kiek mL 65 % HNO3 tirpalo ( = 1,39 g/mL) reikia, norint pagaminti 2 L 0,1 M tirpalo? Ats.: 13,95 mL.

95

9. NEELEKTROLIT TIRPAL GAR SLGIS


Teorin dalis
Neelektrolit tirpalai gaunami tirpinant mediagas, kurios tirpale nedisocijuoja jonus. ie tirpalai nelaids elektros srovei. Neelektrolit tirpalai yra, pavyzdiui, gliukozs tirpalas vandenyje, anilino eteryje. Nedidels koncentracijos, t. y. praskiestuose, neelektrolit tirpaluose itirpusios mediagos molekuls bna toli viena nuo kitos, todl tos mediagos bsena tirpaluose yra labai panai jos dujin bsen. Tokiems tirpalams galima taikyti idealij duj dsnius. J savybs tokios pat kaip iretintj dujini miini savybs, nepriklauso nuo itirpintos mediagos savybi, o nusakomos vien tos mediagos koncentracija. Svarbi neelektrolit tirpal savyb yra tirpiklio gar slgio vir tirpalo nuosmukis (depresija sumajimas). Skysi garavimas yra grtamasis procesas. Skysio molekuls nuolat juda, dalis j atitrksta nuo skysio paviriaus, o dalis igaravusij molekuli vl priartja prie skysio ir grta j, t. y. vyksta kondensavimosi procesas. Udarame inde esanio skysio viruje tarp garavimo ir kondensacijos proces nusistovi dinamin pusiausvyra: per laiko vienet kiek molekuli igaruoja, tiek pat j susikondensuoja. Nusistojus pusiausvyrai, vir skysio esantys garai vadinami soiaisiais garais, o j slgis skyst soij gar slgiu. vairi skysi soij gar slgis tam tikroje temperatroje yra vairus, pavyzdiui, 293 K temperatroje soij vandens gar slgis yra 2 333 Pa, etilo alkoholio 5 852 Pa, etilo eterio 58 928 Pa. Keliant temperatr, skystis labiau garuoja ir jo soij gar slgis didja. Itirpinus tirpiklyje nelaki mediag, jos molekuls uima dal skysio paviriaus ploto, dalis tirpiklio molekuli su itirpusia mediaga sudaro solvatus, garavimas susilpnja ir tirpiklio gar slgis virum tirpalo, esant tai paiai temperatrai, sumaja. Todl tirpalo gar slgis visada bus maesnis u gryno tirpiklio gar slg. Skirtumas tarp gryno tirpiklio gar slgio p0 ir tirpalo gar slgio p vadinamas gar slgio nuokryiu (sumajimu) ir ymimas p. i tirpal savyb kiekybikai nusako pirmasis Raulio dsnis: tirpalo gar slgio nuokrytis tiesiogiai proporcingas tirpalo koncentracijai:
96

p = p 0 C,

(9.1)

ia C tirpalo koncentracija, ireikta itirpusios mediagos moline dalimi. Jei tirpiklyje itirpsta tik viena mediaga, tai jos molin dalis bus:
C=
n

(N + n )

ia n itirpusios mediagos moli skaiius, N tirpiklio moli skaiius. ra C reikm (9.1) lygt, gauname
p = p 0
n . (N + n )

(9.2)

Kadangi p = p0 p, tai tirpalo gar slgiui skaiiuoti (9.2) lygt galime perrayti:
p = p0
N . (N + n )

(9.3)

Naudojantis iomis pirmojo Raulio dsnio lygtimis, galima apskaiiuoti tirpalo ir tirpiklio gar slg, itirpusios mediagos molin mas ir kitus dydius.

1 pavyzdys
720 g vandens itirpinta 45 g gliukozs (C6H12O6). Vandens gar slgis, esant 25 C temperatrai, yra 23,76 mm Hg. Apskaiiuoti tirpalo gar slg.

97

Sprendimas
Slygoje pateikta, kad p0 = 23,76 mm Hg, mH 2 O = 720 g,
mgl = 45 g. Apskaiiuojame gliukozs ir vandens moli skaii n ir N: M C 6 H12 O 6 = 180 g/mol, n=

45 = 0,25 mol, 180 720 = 40 mol. 18

M H2O = 18 g/mol,

N=

Gautas n ir N reikmes raome (9.3) lygt:


p = 23,76
40 = 23,61 mm Hg. 40 + 0,25

Ats.: tirpalo gar slgis 23,61 mm Hg.

2 pavyzdys
28,5 g mediagos itirpinus 785 g vandens, gar slgis vir tirpalo sumajo 52,37 Pa. Vandens gar slgis toje paioje temperatroje yra 7 375,9 Pa. Apskaiiuokite itirpinto neelektrolito molin mas.

Sprendimas
Slygoje pateikta p = 52,37 Pa, mH 2 O = 785 g. Naudojame (9.2) lygt:
p = p 0 n , N +n p0 = 7375,9 Pa, mx = 28,5 g,

pN + pn = p0n, tai, mx , Mx
98

n=

pN , p0 p

n=

mx pN = , Mx p0 p Mx = m x ( p 0 p ) , pN

kur N =

mH 2 O M H2O

785 = 43,6 mol, 18

28,5(7 375,9 52,37 ) = 91,4 g/mol. 52,37 43,6 Ats.: neelektrolito molin mas yra 91,4 g/mol.

Mx =

3 pavyzdys Apskaiiuokite tirpalo gar slg, kai 450 g vandens itirpinta 0,2 molio cukraus. Vandens gar slgis toje paioje temperatroje yra 2 333 Pa. Sprendimas Slygoje pateikta, kad p0 = 2 333 Pa, mH 2 O = 450 g, n = 0,2 mol.
Apskaiiuojame vandens moli skaii N:

N=

mH 2 O M H2O

450 = 25 mol. 18

n ir N reikmes raome (9.3) lygt: p = 2 333


25 = 2 314,48 Pa. 25 + 0,2

Ats.: tirpalo gar slgis 2 314,48 Pa.

99

Kontroliniai klausimai
1. 2. 3. 4. 5. 6. Kokie tirpalai vadinami neelektrolit tirpalais? Koks slgis yra soij gar slgis? Kas yra tirpalo gar slgio nuokrytis? Nuo ko priklauso tirpalo gar slgio nuokrytis? Kaip formuluojamas ir matematikai ireikiamas pirmasis Raulio dsnis? Kaip apskaiiuojama: a) tirpalo gar slgis, b) itirpusios mediagos molio mas?

Udaviniai
1. Tam tikroje temperatroje gar slgis vir tirpalo, sudaryto i 47 g fenolio C6H5OH ir 445 g eterio (M = 74 g/mol), yra 50 000 Pa. Apskaiiuokite eterio soij gar slg, esant tai paiai temperatrai. Ats.: 54 347,8 Pa. 2. Vandens gar slgis 20 C temperatroje yra 2 332,75 Pa. Apskaiiuokite toje temperatroje tirpalo, pagaminto tirpinant 0,5 mol cukraus 468 g vandens, gar slg. Ats.: 2 304,76 Pa. 3. Esant 25 C temperatrai, tirpalo, susidariusio itirpinus 62 g fenolio (C6H5OH) 60 mol eterio, soij gar slgis yra 507 000 Pa. Apskaiiuokite eterio soij gar slg, esant tai paiai temperatrai. Ats.: 512 639 Pa. 4. Vandens soij gar slgis 75 C temperatroje yra 38 523,7 Pa. Keliuose moliuose vandens reikia itirpinti 0,4 mol mediagos, kad gar slgis, esant iai temperatrai, sumat 1 199,7 Pa? Ats.: 12,44 mol.
100

5.

Vandens soij gar slgis 70 C temperatroje 31 165,54 Pa. Itirpinus 12 g mediagos 270 g vandens, susidariusio tirpalo soij gar slgis toje temperatroje sumajo 415,9 Pa. Apskaiiuokite itirpusio neelektrolito molin mas. Ats.: 60 g/mol.

6.

Vandens soij gar slgis 50 C temperatroje 12 334 Pa. Apskaiiuokite, esant iai temperatrai, soij gar slg tirpalo, pagaminto itirpinus 50 g etilenglikolio C2H4(OH)2 900 g vandens. Ats.: 12 136,66 Pa.

7.

Vandens soij gar slgis 65 C temperatroje 24 993 Pa. Koks bus tirpalo gar slgis, jei 90 g vandens itirpo 14 g cukraus C12H22O11? Ats.: 24 793,1 Pa. Apskaiiuokite 10 % karbamido CO(NH2)2 tirpalo soij gar slg, esant 100 C temperatrai. Vandens soij gar slgis toje temperatroje 101 330 Pa. Ats.: 98 087,44 Pa. Acetono (CH3)2CO soij gar slgis tam tikroje temperatroje yra 23 939,35 Pa. Itirpinus 10,5 g neelektrolito 200 g acetono, susidariusio tirpalo soij gar slgis toje paioje temperatroje 21 854,40 Pa. Apskaiiuokite neelektrolito molin mas. Ats.: 32 g/mol.

8.

9.

10. Vandens gar slgis 20 C temperatroje yra 2 333 Pa. Keliuose moliuose vandens reikia itirpinti 0,2 molio mediagos, kad gar slgis, esant iai temperatrai, sumat 245 Pa. Ats.: 1,7 moliuose. 11. Vandens soij gar slgis 80 C temperatroje 47 321,5 Pa. Apskaiiuokite gar slgio sumajim vir tirpalo, sudaryto i 50 mol vandens ir 0,5 mol mediagos.

101

Ats.: 468,53 Pa. 12. 20 C temperatroje eterio gar slgis yra 58 920 Pa. Gar slgio sumajimas vir 3 % koncentracijos anilino C6H5NH2 tirpalo eteryje yra 1 420 Pa. Apskaiiuokite eterio molin mas. Ats.: 74,1 g/mol. 13. Esant 20 C temperatrai, soij gar slgis vir 63 % vandeninio neelektrolito tirpalo yra 1 399,40 Pa. Vandens soij gar slgis toje paioje temperatroje 2 335,42 Pa. Apskaiiuokite neelektrolito molin mas. Ats.: 46 g/mol. 14. Esant 42 C temperatrai, vandens soij gar slgis 8 199,3 Pa. Koks bus tirpalo gar slgio nuokrytis, jei 540 g vandens itirpinsime 36 g gliukozs C6H12O6? Ats.: 54,3 Pa. 15. Esant 100 C temperatrai, vandens soij gar slgis 101 325 Pa. Apskaiiuokite 4 % karbamido (NH2)2CO tirpalo soij gar slg toje temperatroje. Ats.: 100 068,3 Pa. 16. Esant 10 C temperatrai, vandens soij gar slgis yra 1 227,8 Pa. Kokiame kiekyje vandens reikia itirpinti 16 g metilo spirito (CH3OH), kad tirpalo soij gar slgis bt 1 200 Pa toje paioje temperatroje. Apskaiiuokite metilo alkoholio tirpalo procentin koncentracij. Ats.: 394,96 g; 3,9 %. 17. Esant 30 C temperatrai, eterio (C2H5)2O soij gar slgis 86 365 Pa. Itirpus 3,09 g anilino 370 g eterio, susidariusio tirpalo soij gar slgis toje paioje temperatroje tapo 85 791,9 Pa. Apskaiiuokite anilino molin mas. Ats.: 93,1 g/mol.

102

18. Esant 30 C temperatrai, eterio soij gar slgis 86 365 Pa. Kiek moli mediagos reikia itirpinti 40 moli eterio, kad soij gar slgio nuokrytis tapt 1 333 Pa? Ats.: 0,627 molio. 19. Tam tikroje temperatroje itirpus 0,1 molio benzoins rgties 760 g anglies disulfido, soij gar slgis vir tirpalo sumajo 1 003,75 Pa. Toje temperatroje anglies disulfido gar slgis yra 101 325 Pa. Apskaiiuokite anglies disulfido molin mas. Ats.: 76 g/mol. 20. Tam tikroje temperatroje soij gar slgis vir tirpalo, sudaryto i 31 g anilino C6H5NH2 ir 30 moli eterio, yra 72 088,6 Pa. Apskaiiuokite gryno eterio soij gar slg ioje temperatroje. Ats.: 72 890 Pa.

103

10. NEELEKTROLIT TIRPAL VIRIMO IR STINGIMO TEMPERATROS


Grynj skysi virimo temperatra priklauso nuo iorinio slgio. Skystis verda toje temperatroje, kurioje jo soij gar slgis pasidaro lygus ioriniam (atmosferiniam) slgiui. Kai iorinis slgis standartinis 101 325 Pa, vandens virimo temperatra yra 373,15 K. Itirpusi mediaga sumaina tirpiklio soij gar slg, todl tirpalui uvirinti reikia auktesns temperatros negu grynojo tirpiklio virimo temperatra. Tirpalo stingimo temperatra yra ta, kurioje pradeda skirtis tirpiklio arba tirpinio kristalai. Skystis ula, kai gar slgis virum skystosios fazs pasidaro lygus gar slgiui virum kietosios fazs. Sumajs tirpalo gar slgis prilygsta gar slgiui virum kristal emesnje temperatroje negu tirpiklio. Nelakij mediag tirpalai verda auktesnje ir stingsta emesnje temperatroje negu grynieji tirpikliai. Tirpalo ir tirpiklio virimo temperatr skirtumas vadinamas tirpalo virimo temperatros pakilimu, o tirpalo ir tirpiklio stingimo temperatros skirtumas vadinamas tirpalo stingimo temperatros nuokryiu (depresija). i tirpal savybes nusako antrasis Raulio dsnis: praskiest tirpal virimo temperatros padidjimas ir j stingimo temperatros sumajimas tiesiogiai proporcingi tirpalo molialinei koncentracijai: t = k Cm ; (10.1)

ia t virimo temperatros padidjimas (tv t0v) arba stingimo temperatros sumajimas (t0st tst), ia t0v tirpiklio virimo temperatra, tv tirpalo virimo temperatra, t0st tirpiklio stingimo temperatra, tst tirpalo stingimo temperatra; Cm tirpalo molialin koncentracija, k konstanta. Kai tame paiame tirpiklio mass kiekyje itirpinama vairi neelektrolit vienodas moli skaiius, tai t tirpal virimo temperatros
104

pakilimas ir ualimo temperatros nuokryiai yra vienodi. Vienamolialins koncentracijos tirpalo virimo temperatros pakilimas vadinamas tirpalo ebulioskopine konstanta (keb.), o stingimo temperatros sumajimas krioskopine konstanta (kkr.). i konstant dydiai priklauso tik nuo tirpiklio prigimties ir nepriklauso nuo itirpusios mediagos savybi. Kiekvienam tirpikliui yra bdingi krioskopins ir ebulioskopins konstant dydiai. Pavyzdiui, vandens krioskopin konstanta yra 1,86, o ebulioskopin 0,516; benzeno krioskopin konstanta 5,12, o ebulioskopin 2,53. Molialin tirpalo koncentracija rodo itirpusios mediagos moli kiek viename kilograme tirpiklio. Cm yra itirpusio neelektrolito gram kiekis m, tenkantis tkstaniui gram tirpiklio, padalytas i neelektrolito molekulins mass M: t = k

m . M

(10.2)

Molialin tirpalo koncentracija bet kokiame tirpiklio kiekyje skaiiuojama:

Cm =

m 1000 , M m1

(10.3)

ia m itirpusio neelektrolito mas, g, M itirpusio neelektrolito molin mas, g/mol, m1 tirpiklio mas, g. Tada (10.2) lygtis bus: t = k

m 1000 . M m1

(10.4)

Naudojantis iomis lygtimis, galima apskaiiuoti itirpusi mediag molines mases, tirpal stingimo ir virimo temperatras.

105

1 pavyzdys 50 g vandens itirpinta 6 g neelektrolito. Tirpalas stingsta esant 3,72 C. Apskaiiuokite neelektrolito molin mas. Vandens krioskopin konstanta yra 1,86. Sprendimas Apskaiiuojame itirpintos mediagos kiek 1 000 g vandens:
50 g H2O 1 000 g yra itirp 6 g, bus

m g,

m=

1000 6 = 120 g. 50

Naudodamiesi (10.2) lygtimi, apskaiiuojame mediagos molin mas: t = kkr.

m , M

M=

kkr . m . t

Tirpalo stingimo temperatra yra 3,72 C, o vandens stingimo temperatra yra 0 C, tai

t = 0 (-3,72) =3,72, tuomet


1,86 120 = 60 g/mol. 3,72 Galima naudoti ir (10.4) lygt:

M=

M=

k m 1000 1,86 6 1000 = 60 g/mol. = m1 t 50 3,72

Ats.: itirpintos mediagos molin mas yra 60 g/mol.


106

2 pavyzdys Kokioje temperatroje uals tirpalas, pagamintas i 4 L vandens ir 500 g etilenglikolio C2H4(OH)2? Vandens krioskopin konstanta yra 1,86. Sprendimas Kadangi vandens tankis normaliosiomis slygomis yra lygus 1 g/cm3, tai 4 litrai vandens svers 4 000 gram. Apskaiiuojame itirpintos mediagos kiek 1 000 g vandens:
4 000 g H2O yra itirp 500 g, 1 000 g bus

m g,

m=

1000 500 = 125 g. 4 000

Apskaiiuojame etilenglikolio C2H4(OH)2 molin mas:

M= 122+14+(116+11)2 = 62 g/mol.
Naudodami (10.2) lygt, apskaiiuojame temperatros nuokryt: t = kkr.

m , M
125 = 3,75 C. 62

t = 1,86

Kadangi, vandens stingimo temperatra yra lygi 0 C, tai atm 3,75 C i vandens stingimo temperatros, gausime tirpalo stingimo temperatr:

tt = 0 3,75 = 3,75 C.
107

Ats.: tirpalas, pagamintas i 4 L vandens ir 500 g etilenglikolio, uals esant 3,75 C.

3 pavyzdys 10 % benzoins rgties tirpalas eteryje verda 37,53 C temperatroje. Apskaiiuoti benzoins rgties molin mas. Eterio virimo temperatra yra 35,6 C, jo ebulioskopin konstanta 2,12. Sprendimas Apskaiiuojame t:
t = 37,53 35,6 = 1,93 C. Apskaiiuojame benzoins rgties kiek 1 000 g eterio. 90 g eterio yra itirp 10 g benzoins rgties, 1 000 g

m g,

m = 111 g.
Naudodami (10.2) lygt, apskaiiuojame benzoins rgties molin mas:

M=

keb. m 2,12 111 = 122 g/mol. = t 1,93

Ats.: benzoins rgties molin mas 122 g/mol.

Kontroliniai klausimai
1. 2. 3. 4. Kaip formuluojamas ir matematikai ireikiamas antrasis Raulio dsnis? Kas yra krioskopin konstanta? Kas yra ebulioskopin konstanta? Kaip pagal antrj Raulio dsn apskaiiuojama:
108

a) itirpusios mediagos molio mas, b) tirpalo virimo bei stingimo temperatra?

Udaviniai
1. Tirpalas, pagamintas itirpinus 8,55 g neelektrolito 100 gram vandens, stingsta esant 0,465 C temperatrai. Apskaiiuokite itirpusios mediagos molin mas. Vandens K = 1,86. Ats.: 342 g/mol. 2. Apskaiiuokite vandeninio gliukozs C6H12O6 10 % tirpalo virimo temperatr. Vandens keb. = 0,516. Ats.: 100,32 C. 3. Kiek gram karbamido (NH2)2CO reikia itirpinti 250 g vandens, kad virimo temperatra pakilt 0,26 C. Vandens keb. = 0,516. Ats.: 7,56 g. 4. Apskaiiuokite tirpalo, pagaminto i 20 g cukraus C12H22O11 ir 400 g vandens, stingimo temperatr. Vandens kkr. = 1,86. Ats.: 0,27 C. 5. Kiek gram fenolio C6H5OH reikia itirpinti 125 g benzeno, kad stingimo temperatra sumat 1,7 C. Benzeno kkr. = 5,1. Ats.: 3,9 g. 6. Apskaiiuokite tirpalo, pagaminto i 3 g karbamido (NH2)2CO ir 100 g vandens, stingimo temperatr. Vandens kkr. = 1,86. Ats.: 0,93 C. 7. Apskaiiuokite gliukozs C6H12O6 tirpalo vandenyje procentin koncentracij. inoma, kad is tirpalas verda 100,26 C temperatroje. Vandens keb. = 0,516. Ats.: 8,3 %.
109

8.

Kokia itirpintos mediagos molio mas, jeigu, itirpinus 500 g tirpiklio 29 g neelektrolito tirpalo, virimo temperatra pakilo 0,29 C. Tirpiklio keb. = 0,512. Ats.: 102,4 g/mol. Kiek moli mediagos yra itirp 125 g benzeno, jei susidars tirpalas ualo 4,99 C temperatroje. Benzenas ualo 5,5 C temperatroje, o jo kkr. = 5,12. Ats.: 0,0124 molio.

9.

10. Antifrizo gamybai paimta 30 L vandens ir 9 L glicerino C3H5(OH)3. Kokiai temperatrai esant, antifrizo tirpalas ula? Glicerino tankis 1,261 g/mL. Vandens kkr. = 1,86. Ats.: 7,6 C. 11. Apskaiiuokite acetono ebulioskopin konstant, jeigu itirpinus 9,2 g glicerino C3H5(OH)3 400 g acetono, tirpalo virimo temperatra yra 56,38 C. Acetono virimo temperatra 56 C. Ats.: keb. = 1,52. 12. Kokia itirpintos mediagos molin mas, jeigu itirpinus 5 g mediagos 100 g vandens, tirpalo stingimo temperatra 1,55 C? Vandens kkr. = 1,86. Ats.: 60 g/mol. 13. Itirpinus 15 g chloroformo 400 g dietilo eterio, tirpalo virimo temperatra padidjo 0,665 laipsnio. Eterio keb = 2,12. Apskaiiuokite chloroformo molin mas. Ats.: 119,55 g/mol. 14. Apskaiiuokite kamparo, itirpinto benzene, procentin koncentracij, jei tas tirpalas stingsta 3,45 C temperatroje. Grynas benzenas stingsta 5,5 C temperatroje, jo kkr. = 5,12. Kamparo molin mas 154 g/mol. Ats.: 5,8 %.
110

15. Kiek gram anilino C6H5NH2 reikia itirpinti 100 g eterio, kad tirpalo virimo temperatra bt 1,06 C auktesn u eterio virimo temperatr? Eterio keb. = 2,12. Ats.: 4,65 g. 16. Kokioje temperatroje uals tirpalas, pagamintas tirpinant 50 g gliukozs C6H12O6 500 g vandens? Vandens kkr. = 1,86. Ats.: 1,03 C. 17. Tkstantyje gram acetono itirpinta 0,5 molio mediagos. Acetonas verda 56 C temperatroje, jo keb. = 1,5. Apskaiiuokite tirpalo virimo temperatr. Ats.: 56,75 C. 18. Kiek gram cukraus C12H22O11 reikia itirpinti 100 g vandens, kad: a) pagaminto tirpalo virimo temperatra padidt 1 laipsniu, b) to tirpalo ualimo temperatra sumat 1 laipsniu? Vandens keb. = 0,516, o kkr. = 1,86. Ats.: 66,28 g; 18,39 g. 19. 250 g vandens itirpinus 3 g mediagos, stingimo temperatra nukrito 0,5 C. Apskaiiuoti itirpusios mediagos molin mas. Vandens kkr. = 1,86. Ats.: 44,64 g/mol.

111

11. NEELEKTROLIT TIRPAL OSMOSINIS SLGIS


Susilietus tirpalui su tirpikliu, tirpinio molekuls skverbiasi i tirpalo tirpikl, o tirpiklio molekuls tirpal. i abipus difuzija vyksta tol, kol tirpinio molekuls vienodai pasiskirsto po vis tirpal. Tirpal atskyrus nuo tirpiklio puslaide membrana (augaline, gyvuline ar dirbtine), tirpiklio molekuls prads savaime skverbtis (difunduoti) tirpal. is reikinys vadinamas osmosu. Osmoso prieastimi laikomas nevienodas tirpiklio ir tirpalo gar slgis. Gryno tirpiklio gar slgis didesnis, ir jo molekuls skverbiasi tirpal, kur j gar slgis maesnis. Dl io reikinio tirpalo tris didja, jis ima slgti puslaid pertvar. Skysio slgis puslaid pertvar vadinamas osmosiniu slgiu. is slgis priklauso nuo temperatros ir itirpintos mediagos koncentracijos, bet nepriklauso nuo tirpiklio ar itirpintos mediagos prigimties. Vant Hofas nustat, kad itirpusios mediagos molekuls praskiestame tirpale juda kaip ir duj molekuls. Todl praskiest neelektrolit tirpal osmosiniam slgiui apskaiiuoti galima taikyti iek tiek pakeist Klapeirono ir Mendelejevo lygt:

p V = R T.
ia V tirpalo, kuriame itirpinta 1 molis mediagos, tris, L. io tirpalo molin koncentracija CM apskaiiuojama taip:

CM =

1 . V

ra i reikm Klapeirono ir Mendelejevo lygt, gauname:

p = CM R T ;
ia p osmosinis slgis, kPa ar mmHg, ar atm, CM tirpalo molin koncentracija, T temperatra, K,
112

(11.1)

R universalioji duj konstanta. R = 8,314 kPa L/K mol arba 62 360 mmHg mL/K mol, 0,082 atm L/K mol. Kadangi CM = m , M

arba

ia m itirpusios mediagos kiekis, g/L, M neelektrolito molio mas, g/mol, tai vant Hofo lygt galima urayti:

p=

m R T. M

(11.2)

I (11.1) lygties matyti, kad tirpalo osmosinis slgis, esant pastoviai temperatrai, tiesiogiai proporcingas jo koncentracijai, bet nepriklauso nuo tirpiklio ir itirpusios mediagos ries. Esant pastoviai temperatrai, vienodos koncentracijos tirpal osmosinis slgis vienodas. Tirpalai, kuri osmosinis slgis vienodas, vadinami izotoniniais. Vant Hofo dsnis teigia: tirpalo osmosinis slgis yra lygus slgiui, kur, esant pastoviai temperatrai, itirpinta mediaga turt bdama dujinje fazje ir uimdama tr, lyg tirpalo triui. Vant Hofo dsnis taikomas osmosinio slgio, tirpalo koncentracijos, itirpusios mediagos molekulinei masei apskaiiuoti.

Pavyzdiai 1 pavyzdys Apskaiiuokite tirpalo, kurio 1,4 L yra itirpinta 63 g gliukozs C6H12O6, osmosin slg, esant 0 C temperatrai.
113

Sprendimas Osmosin slg apskaiiuosime pagal (11.1) lygt:


p = CM R T = m R T. M

Apskaiiuojame gliukozs molio mas: Mgl = 180 g/mol. Temperatra bus: T = 273 + 0 = 273 K, R = 0,082 (atm L)/K mol. Apskaiiuojame itirpusios mediagos kiek viename litre tirpalo: 1,4 L tirpalo yra itirp 63 g C6H12O6, 1L bus 63 = 45 g. 1,4

m g,

m=

raome duomenis (11.1) lygt:

p=

45 0,082 273 = 5,59 atm. 180

Ats.: tirpalo osmosinis slgis 5,59 atm.

2 pavyzdys Tirpalo, kurio 100 mL yra 2,3 g itirpusios mediagos, osmosinis slgis, esant 298 K temperatrai, yra 618,5 kPa. Apskaiiuokite itirpusios mediagos molin mas. Sprendimas Apskaiiuojame itirpusios mediagos kiek 1 000 mL tirpalo:
100 mL yra itirp 2,3 g mediagos, 1 000 mL yra

m g,
114

m = 23 g.
Panaudoj (11.2) lygt, apskaiiuojame itirpusios mediagos molin mas:

M=

m R T , p
23 8,31 298 92 g/mol. 618,5

M=

M 92 g/mol.
Ats.: itirpusios mediagos molin mas 92 g/mol.

3 pavyzdys Pirogalolo C6H3(OH)3 tirpalo osmosinis slgis 15 C temperatroje yra 449 mm Hg. Apskaiiuokite tirpalo molin koncentracij. Sprendimas I (11.1) lygties ireikiame CM:
CM = p . R T

Kadangi molins koncentracijos vienetas mol/L, tai imame toki R reikm, kurios dimensijoje yra litrai, t. y. 0,082 atm L/K mol. Slgis tada turi bti ireiktas atmosferomis. Dl to slygoje pateikt slg perskaiiuojame atmosferomis: 760 mm Hg 1 atm, 449 mm Hg x atm,

115

x=
Taigi

449 = 0,59 atm. 760

CM =

0,59 = 0,025 mol/L. 0,082(273 + 15)

Ats.: tirpalo molin koncentracija yra 0,025 mol/L.

Kontroliniai klausimai
1. 2. 3. 4. Kas yra osmosas? Kas yra osmosinis slgis? Kaip formuluojamas ir matematikai ireikiamas vant Hofo dsnis? Kaip apskaiiuojama: a) itirpusios mediagos molin mas, b) osmosinis slgis, c) itirpusios mediagos koncentracija?

Udaviniai
1. Viename litre tirpalo, kurio temperatra 0 C, yra itirp 3,72 g anilino C6H5NH2. Apskaiiuokite io tirpalo osmosin slg atm. Ats.: 0,89 atm. 2. 1 000 mL tirpalo yra itirp 1,1 g neelektrolito. Tirpalo osmosinis slgis 0 C temperatroje lygus 0,22 atm. Apskaiiuokite itirpintos mediagos molin mas. Ats.: 111,93 g/mol. 3. Apskaiiuokite tirpalo, kurio 1 litre yra 0,2 molio neelektrolito, osmosin slg, esant: a) 0 C temperatrai, b) 18 C temperatrai.
116

Ats.: a) 4,54 105 Pa, b) 4,84 105 Pa. 4. Esant 0 C temperatrai, cukraus C12H22O11 tirpalo osmosinis slgis yra 3,55 105 Pa. Kiek gram cukraus itirp 1 litre tirpalo? Ats.: 53,44 g. 5. Dviejuose litruose tirpalo yra 100 g gliukozs C6H12O6. Apskaiiuokite io tirpalo osmosin slg, esant 27 C temperatrai. Ats.: 6,8 atm. 6. Kiek gram gliukozs C6H12O6 yra 500 mL tirpalo, jei jo osmosinis slgis, esant 27 C temperatrai, lygus 8,1 atm? Ats.: 29,6 g. 7. Esant 0 C temperatrai, tirpalo osmosinis slgis 1,12 atm. Apskaiiuokite tirpalo molin koncentracij. Ats.: 0,045 M. 8. Neelektrolito molin mas yra 123,1 g/mol. Kiek gram neelektrolito reikia itirpinti 1 litre tirpalo, jei, esant 20 C temperatrai, tirpalo osmosinis slgis yra lygus 456 kPa? Ats.: 23,05 g. 9. 600 mL tirpalo itirp 3,04 g difenilamino. Tirpalo osmosinis slgis, esant 20 C temperatrai, lygus 0,67 atm. Apskaiiuokite difenilamino molin mas. Ats.: 181,7 g/mol. 10. Viename litre tirpalo yra itirp 1,38 g etilo spirito C2H5OH. Tirpalo temperatra 25 C. Koks io tirpalo osmosinis slgis? Ats.: 0,73 atm. 11. Tirpalo osmosinis slgis, esant 10 C temperatrai, yra 120 kPa. Kokia tirpalo molin koncentracija? Ats.: 0,05 M.
117

12. 500 mL tirpalo yra itirp 2 g neelektrolito. io tirpalo osmosinis slgis, esant 0 C temperatrai, yra 51 kPa. Apskaiiuokite neelektrolito molin mas. Ats.: 178 g/mol. 13. Kiek moli itirpintos mediagos turi bti 250 mL tirpalo, kad jo osmosinis slgis, esant 9 C temperatrai, bt 46,6 kPa? Ats.: 0,005 molio. 14. Kurio tirpalo gliukozs C6H12O6 ar karbamido (NH2)2CO bus didesnis osmosinis slgis, jei j temperatra vienoda ir tuose paiuose triuose itirpinta po tiek pat gram mediagos? Ats.: (NH2)2CO didesnis 3 kartus. 15. 100 mL tirpalo yra itirp 0,046 g neelektrolito. Tirpalo osmosinis slgis 0 C temperatroje lygus 0,112 atm. Apskaiiuokite neelektrolito molin mas. Ats.: 92 g/mol. 16. 250 mL tirpalo, kurio temperatra 25 C, yra itirp 0,7 g mediagos. Osmosinis slgis lygus 0,2 atm. Apskaiiuokite itirpusios mediagos molin mas. Ats.: 342,1 g/mol. 17. Kiek gram metilo spirito CH3OH turi bti 1 litre tirpalo, kad jo osmosinis slgis bt toks pats, kaip ir tirpalo, kurio 1 litre yra itirp 9 g gliukozs C6H12O6? Tirpal temperatra ta pati. Ats.: 1,6 g. 18. Esant 18 C temperatrai, tirpalo, turinio 3,2 g metilo spirito CH3OH ir 1 litr vandens, osmosinis slgis yra lygus anilino tirpalo osmosiniam slgiui toje paioje temperatroje. Kiek gram anilino C6H5NH2 yra viename litre tirpalo? Ats.: 9,3 g.

118

19. Dviejuose litruose tirpalo yra itirp 4,88 g neelektrolito. Tirpalo osmosinis slgis 36 C temperatroje lygus 0,5 atm. Apskaiiuokite neelektrolito molin mas. Ats.: 123,6 g/mol. 20. 500 mL tirpalo yra itirp 0,55 g hidrochinono. Tirpalo osmosinis slgis 0 C temperatroje lygus 22,7 kPa. Apskaiiuokite hidrochinono molin mas. Ats.: 110 g/mol.

119